Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta"

Transkript

1 Efter andra världskriget fanns uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljoner flyktingar i det sönderbombade Tyskland. Många var flyktingar eller fördrivna från de östra delarna av det tyska riket. Många kom också från Tjeckoslovakien. Här hade det bott tysktalande sedan 1100-talet. Nu utsattes de för en systematisk massaker, fördrevs eller mördades. En stor grupp av de överlevande hamnade så småningom i Sverige, där de och deras ättlingar fortfarande finns kvar. I boken skildras sudettyskarnas historia med tonvikt på efterkrigstiden. Här finns fakta om händelserna och enskilda människors berättelser. Boken är skriven som ett försök att sprida kunskap om en alltför okänd och ännu obearbetad del av Europas nutidshistoria. Gunilla Zimmermann är lärare i svenska och tyska och har studerat tvåspråkighet. Genom forskning om den tysktalande invandringen till Sverige efter andra världskriget har hon kommit att intressera sig särskilt för hur de vanliga tyskarna drabbades av kriget. Den självklara slutsatsen blir att alla människor, i historisk tid, nu och i framtiden, blir lidande av ett krig. Vi kan lära av historien och försöka att inte upprepa misstagen. Gunilla Zimmermann Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta En berättelse om sudettyskarnas öde under 1900-talet Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta En berättelse om sudettyskarnas öde under 1900-talet Aliberta isbn Aliberta Gunilla Zimmermann

2 /#,-'6*6(+0*-3&(%12%,+,0#,-5-/#$#.7#1-589A;

3 Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta En berättelse om sudettyskarnas öde under 1900-talet Gunilla Zimmermann Aliberta

4 De tre svagt färgade pilarna (röd, blå och svart) på omslaget symboliserar länderna Österrike, Tjeckien och Tyskland. Men de påminner även om de tre pilar som symboliserade motståndet mot fascismen (se bilden på s 93). Gunilla Zimmermann 2008 En Aliberta-bok Utgiven av: Atremi AB Axstad Södergård Mjölby E-post: Tryckt av JOMA Grafiska Produktion, Ljungby 2008 isbn

5 Innehåll Förord 5 Definitioner 7 Tidigaste historia 9 Mellankrigstiden 11 Från dubbelmonarki till nationalstat 11 Tjeckoslovakien nationalstat med många minoriteter 13 Politiska motsättningar 14 Sudettyskarna som brickor i det internationella spelet 16 Avtryck i litteraturen 19 Under andra världskriget 23 Fördrivning och förföljelse 25 Tysktalande som lovligt byte 25 Planering av fördrivningen Beneš-dekreten 28 De drabbade berättar 41 Folkmord eller berättigad hämndaktion? 53 Fördrivningen i ett historiskt perspektiv 57 Sudettyskar i Sverige 70 Flyktingar före och efter kriget 70 Organiserad arbetskraftsinvandring 74 Föreningsliv 85

6 Enskilda öden 87 Svartlistad och jagad 87 Politiskt engagemang en självklarhet 88 Hastigt uppbrott flykting i eget land 94 I väntan på utvandring 98 Till främmande land 100 Att erövra en ny identitet 103 Arbete och fritid 107 Sverige för alltid 109 Fördriven från sin hembygd 110 Vänner blir fiender 111 På flykt i det sargade Tyskland 114 Till ett nytt hemland 116 Dokumenterad antifascist 120 Som antifascistunge och tyskflicka i Röda borgen 120 Krigsviktigt arbete och politiskt engagemang i det fördolda 122 Kvar i Losdorf efter kriget 125 Dags att lämna hembygden 128 Ännu en flytt till ett nytt land 129 Berättelser om Sudettyskland 132 Framtidsutsikter 137 Dokument för försoning 137 Vad har hänt sedan dess? 140 Ortnamn 152

7 Förord Att jag kom att intressera mig för sudettyskarna är en lång historia. När jag studerat tvåspråkig uppfostran började jag fundera över varför mina barn som har en tyskfödd far inte blev tvåspråkiga. Jag undrade då om andra familjer med en eller två tysktalande föräldrar talat tyska med sina barn. Efter att ha inventerat inflyttningsböcker från en församling i Västerås sände jag en enkät till dem som fortfarande fanns kvar i livet och i Sverige, och när jag fick in svaren på dem intervjuade jag 26 personer. Bland dem fanns ganska många som hade sitt ursprung i den tyskspråkiga delen av Tjeckoslovakien, och ju mer de berättade, desto mer ville jag veta. Av några har jag fått som present eller lån böcker, kartor, tidningsurklipp och berättelser som de själva skrivit. Jag har också köpt många aktuella böcker och studerat lokaltidningar från tiden efter andra världskriget. Slutligen har jag använt mig av den outtömliga källa till information som Internet utgör. Någon gång måste man emellertid sätta punkt, och ett tillfälle att göra det, åtminstone tillfälligt, är Otto Seidls 95-årsdag. För att hedra honom och alla andra utsatta och tappra människor som en gång för länge sedan kommit till oss i Sverige, har jag nu försökt göra en sammanställning av sudettyskarnas historia och deras öden utifrån det som berättats för mig och det jag har läst. Mycket kan vara färgat av personliga upplevelser och ideologi, och jag tar inte ställning utan återberättar det jag hört och läst. Detta är ingen akademisk skrift och jag har avstått från hänvisningar och utförlig notapparat, men i de fall då jag märkt att någon uppgift kan vara kontroversiell har jag i texten angett källa. 5

8 I skriften har jag också medvetet fokuserat på sudettyskarnas öden, på deras utsatthet och på deras förluster. Detta innebär inte att jag förringar de brott som begicks under nazismen. Dessa förbrytelser är välkända, och fortfarande pågår den försoningsprocess som inleddes genom Nürnbergrättegången, genom att tyska krigsfångar tvingades se filmer från koncentrationslägren, genom skönlitteraturen och på många andra sätt. Min avsikt är bara att påvisa att tyskarna inte bara var förövare, utan att ofantligt många också var offer. Här ägnar jag mig åt sudettyskarna, men även från det tyska rikets östra delar fördrevs tysktalande som varit bosatta där i generationer. Men det är en annan historia. Till sist vill jag framföra ett varmt tack till alla sudettyskar jag träffat och som berättat för mig. Utan dem hade det inte blivit någon bok. Otto Seidl, Emmy Werner samt Friedrich Weigel och Irene Åberg (f Weigel) är värda ett särskilt tack för de många samtalen och för allt material jag fått av dem. 6

9 Definitioner Tysklands historia borde egentligen betecknas som de tysktalandes historia. Genom århundraden har tysktalande funnits i stora delar av Europa och de har haft många olika nationaliteter. Språket och i viss mån kulturen har varit det som förenat. Sudettyskarna är bara ett exempel på detta förhållande. Under nazitiden blev begreppet Heim ins Reich ett motto för en strävan att återföra alla tysktalande till det tyska riket, där de enligt nazistideologin hörde hemma. Man använde sig då i retoriken av begreppen Reichsdeutsche för att beteckna rikstyskarna, det vill säga de som bodde inom det dåvarande rikets gränser, och Volksdeutsche, de som var av tyska folket men medborgare i andra länder. Nedan ska göras ett försök att skildra de komplicerade förhållanden som påverkade cirka tre miljoner sudettyskars öde efter andra världskriget. Beteckningarna Sudettyskland och sudettysk kan härledas till deras bosättning i berglandskapet Sudeterna. Ordet Sudetendeutsch infördes i den politiska litteraturen av den tjeckiska socialdemokratiska riksdagsledamoten Ernst Berner redan 1898 i ett bidrag till Neue Zeit och användes för första gången officiellt av Karl Renner vid fredsförhandlingarna efter första världskriget. Före 1918 var den allmänna benämningen på befolkningen i området Altösterreicher, gammalösterrikare, vilket stämmer överens med Carl- Olof Roséns anmärkning 1 att de i stort sett var tysktalande österri-!" "#$%&'(")"*+,"!-.."/,0'1&23(245&)'6"7'(53/ 7

10 kare, som kunde få tysketiketten påklistrad först efter Anschluss 2 i mars Den officiella benämningen efter första världskriget blev dock Tschechoslowakische Staatsbürger deutscher Nationalität, tjeckoslovakisk medborgare av tysk nationalitet. 8 Många begrepp kan inte översättas ordagrant från tyska till svenska. För läsare som kan tyska har orden i dessa fall en mycket speciell betydelse och jag har därför beslutat mig för att använda det tyska ordet i texten men förklara det i en fotnot. I detta fall avses Österrikes mer eller mindre påtvingade anslutning till Tyskland. 8

11 Tidigaste historia År 845 döptes fjorton böhmiska stamhövdingar i Regensburg, varigenom Böhmen-Mähren fick en varaktig kontakt med de tyska grannarna i väster. Under Karl den store ( ) blev tjeckerna tributpliktiga till tyskarna efter ett kort krig, och på 900-talet förbättrade den tjeckiske hertigen Wenzel, som senare helgonförklarades, de statsrättsliga kontakterna med Tyskland. Böhmen och snart även Mähren blev redan i början av 1000-talet en del av medeltidens tyska kejsardöme. De böhmiska hertigarna fick den så kallade Kurwürde, vilket innebar att de fick rätt att utse den tyske kejsaren. På och 1200-talen inkallade de böhmiska kungarna tyska bönder till det bergsområde mellan Tjeckien och Polen, som kallas Sudeterna. De bosatte sig i de folktomma gränstrakterna och i de stora skogarna mellan Böhmen och Mähren. Efter bönderna följde också köpmän och hantverkare som med få undantag grundade alla städer i landet och införde de tyska städernas lagar. Tyskarna verkade också som präster och vid hovet, de byggde städer, kultiverade åkerland och skogar och anlade bergverk. De införde det tyska rättssystemet och hade stor betydelse för konsten. År 1198 upphöjdes Böhmen av den tyske kejsaren till arvkungariket Böhmen, vars kungar kröntes av den tyske kejsaren. Under 300 respektive 400 år hörde även de huvudsakligen tyskspråkiga länderna Lausitz och Schlesien till det böhmiska kungariket. Under den tiden hade Böhmen ungefär lika många tjeckisk- som tysktalande medborgare. Därefter var de tysktalande i minoritet. På 1300-talet byggde kejsar Karl IV sitt residens i Prag, som 9

12 kom att förbli kejsarens residensstad ända till 1500-talet. Genom skicklig politik lyckades det tjeckiska folket undgå det öde som drabbade slaverna vid Elbe, nämligen att förlora sin självständighet till tyskarna. Genom den nära anknytningen till tyskarna fick man däremot religiösa, kulturella och ekonomiska kontakter med det övriga Europa. Tyskarna i sin tur hade speciella rättigheter i enlighet med ett frihetsbrev från 1100-talet. I tusen år levde tyskar och tjecker med undantag av ett fåtal avbrott tillsammans i ett givande samarbete. De fredliga tiderna sammanföll med en kulturell och ekonomisk blomstring, medan tider av osämja, till exempel husitkriget , medförde nedgång på alla områden. Först nationalstatstanken medförde den svåraste konflikten mellan tjecker och tyskar. År 1562 förenades kungarikena Böhmen och Ungern med Österrike efter mångårig maktkamp och kom alltså att tillhöra Habsburg-monarkin eller kejsardömet Österrike-Ungern. När Schlesien i mitten av 1700-talet avträddes till Preussen, undantogs en liten del, kallad Österreichisch-Schlesien, som tjeckerna 1927 införlivade i provinsen Mähren. Dynastiska intressen jämte sociala och religiösa förhållanden hade ända fram till mitten av 1800-talet större betydelse än språken. Fram till och med 1700-talet hölls Mellaneuropas folk samman av dynastier och territoriella statsbegrepp. Många blandäktenskap ingicks, vilket inverkade på båda folkens kultur. Upplysningen och det nya nationalitetsbegreppet samt uppkomsten av det nya folkbegreppet som det formulerades av Johann Gottfried Herder förändrade dessa förhållanden. 10

13 Mellankrigstiden Från dubbelmonarki till nationalstat Först under 1800-talet, då nationalismen fick fotfäste i Europa, blossade den upp även i dubbelmonarkin. De nationella motsättningarna förgiftade det politiska livet även mellan de tjeckisk- och de tysktalande österrikarna. Österrike-Ungern hade före första världskriget 52 miljoner invånare som tillhörde tolv olika nationer. Nationalisterna bland dem framtvingade 1918 monarkins uppdelning i nationalstater genom att åberopa den självbestämmanderätt, som den amerikanske presidenten Woodrow Wilson hade förkunnat som ett av krigsmålen under första världskriget. Av samma skäl beslutade de år 1911 valda tjeckiska ledamöterna i det österrikiska Reichsrat 3 från Böhmen, Mähren och Schlesien den 20 oktober 1918 om grundandet av den tysk-österrikiska provinsen Deutsch- Böhmen und Sudetenland, som tillsammans med de sex miljoner tysktalande i alpländerna skulle ställas under beskydd av efterkrigstidens demokratiska tysk-österrikiska republik. Detta beslut godkändes dock ej av fredskonferensen. Redan 1918 förklarade den förste tjeckiske presidenten Masaryk, att tjeckerna inte hade något eget land förrän den siste tysken försvunnit från gränstrakterna. Den 4 mars 1919 demonstrerade den sudettyska befolkningen av alla politiska åsikter för sin rätt till självbestämmande. Demonstrationen slogs dock ner med våld och flera sudettyskar dödades. De tysktalande införlivades alltså med tvång i Tjeckoslovakien som 9 Riksrådet 11

14 kom att omfatta Böhmen och Mähren, österrikiska Schlesien i väster jämte Slovakien och Podkarpatská Rus i norra delen av före detta Ungern. Sedan dess kallades mera allmänt de tysktalande i Tjeckoslovakiens västra del sudettyskar. Vid folkräkningen den 22 november 1918 fanns det sudettyskar i landet. Vid fredskonferensen i Versailles 1919 angav Masaryk att antalet sudettyskar var 3,5 miljoner. Österrike-Ungerns sönderfall inledde en utveckling som ännu inte fått sin definitiva lösning. Masaryk och Beneš bidrog i hög grad till sönderfallet. Med hänvisning till president Woodrow Wilsons krav på folkens självbestämmanderätt hänvisade de till Böhmens historiska rätt att grunda en tjeckisk republik. I denna nya republik var dock femtio procent av befolkningen icke-tjecker. Dessa förvägrades självbestämmanderätt, medan kraven på en sådan splittrade Österrike-Ungern och grundade Tjeckoslovakien. Alla försök till lösningar stupade från 1918 till 1938 på att tjeckerna både strävade efter och förnekade en nationalstat. Fördrivningen efter andra världskriget kan anses vara en följd av en extrem nationalism vars huvudföreträdare var Beneš. Många som skrivit om sudettyskarnas öde har reagerat över att Eduard Beneš, kommunismens vägbrytare i Europa och initiativtagare till de tjeckiska koncentrationslägren, föreslogs som fredspristagare 1947, samma år som kväkarna fick Nobels fredspris. På fredskonferensen i Versailles 1919 presenterade dåvarande utrikesminister Eduard Beneš ett memorandum som innehöll grova felaktigheter beträffande statistik, ekonomisk-politiska och historisk-politiska fakta. De tyska områdena angavs till exempel som mycket mindre och mer osammanhängande än de i själva verket var. Tjeckerna ville nämligen inte förlora de värdefulla kurorterna Karlsbad 4, Marienbad, Franzensbad och St Joachimstal eller kolområdet i Falkenau, så de uppgav felaktigt att det bodde tjeckiska hantverkare och arbetare i Egerland, som vid en : Efter andra världskriget ersattes de tyska ortnamnen med tjeckiska, men eftersom händelserna skildras ur sudettyskarnas synvinkel används konsekvent de tyska namnen. På s 152f finns en lista över ortnamnen på både tyska och tjeckiska. 12

15 eventuell anslutning till Tyskland skulle germaniseras. I Beneš förslag till uppbyggnad av Tjeckoslovakien togs Schweiz som förebild. USA och Storbritannien fruktade att den icke-tjeckiska befolkningen inte skulle få självbestämmande, men Beneš poängterade i sitt memorandum att ett slags nytt Schweiz skulle bildas. Tiden har dock visat att han inte hade en tanke på att omsätta Schweiz konstitutionella principer i verkligheten. I stället utvecklades från början en rent tjeckisk nationalstat. Inte heller de skyddsplikter gentemot de nationella minoriteterna som garanterades i statsfördraget från den 16 september 1919 respekterades. De sudettyska försöken att påvisa detta med hjälp av 22 memoranda till Nationernas Förbund i Geneve blev utan resultat, eftersom de aldrig behandlades på grund av motaktioner från Beneš. Under många år försökte tyska politiska partier få en ändring till stånd i kabinettet och parlamentet men utan resultat. Tjeckoslovakien nationalstat med många minoriteter Under mellankrigstiden var Tjeckoslovakien alltså ett mångkulturellt land. Förutom sudettyskarna i norra och västra Tjeckoslovakien fanns så kallade karpattyskar i mindre språköar utspridda i hela landet samt en stor andel slovaker, ungrare, polacker, ryssar, ruthener, ukrainare och rumäner. De som var födda före 1918 var alla födda i Österrike, det vill säga i den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Enligt folkräkningen år 1930 hade Tjeckoslovakien invånare, varav sudet- och karpattyskar, tjecker, slovaker, madjarer och ukrainare. Man räknar dock med att antalet tysktalande i verkligheten var större eftersom många tusen tvingats utge sig som tjecker för att inte förlora arbetet. Trots mångfalden regerade tjeckerna landet som en tjeckisk nationalstat. Under Habsburg-monarkin var sudetlandet ett område med en 13

16 högt utvecklad industri med en inlandsmarknad på 52 miljoner invånare. Med införlivandet i Tjeckoslovakien minskade marknaden till 15 miljoner. För överkapaciteten söktes nya marknader, även västerut. När 30-talets ekonomiska kris kom drabbades sudettyskarna särskilt hårt. Det tjeckiska näringslivet favoriserades av statliga uppdrag och investeringar. Arbetslösheten var procentuellt större bland tyskarna. I februari 1933 var sudettyskar registrerade som arbetslösa, och i mars 1938 hade de sudettyska trakterna upp till drygt tjugo procents arbetslöshet. Mellan 1918 och 1938 förlorade sudettyskar i statstjänst cirka arbetstillfällen. Inom företag under statligt inflytande såsom tobaksfabriker, gruvor, järnvägsrestauranger och tobaksaffärer var tendensen likadan. I de tyskspråkiga områdena inrättades nya tjeckiska minoritetsskolor och genom hotelser och löften försökte man förmå tyskspråkiga föräldrar att skriva in sina barn där. För att skaffa sudettyskarna en likvärdig ställning med tjeckerna samarbetade några sudettyska partier, så kallade aktivister, med tjeckerna och under åren 1926 till 1938 fanns de även med i koalitionsregeringarna i Prag. Vid parlamentsvalen 1929 representerade de 75 procent av sudettyskarna, men deras inflytande var mycket begränsat. Politiska motsättningar En man som kom att bidra till de politiska motsättningarna var Konrad Henlein som föddes den 6 maj 1898 i Maffersdorf i närheten av Reichenberg i Böhmen. Hans far var tysk och hans mor tjeckiska. Under första världskriget deltog han i den österrikisk-ungerska armén vid den italienska fronten och råkade i italiensk fångenskap. Under tiden som fånge studerade han den tysknationella gymnastikföreningens historia och förordade en stortysk nationalism. Från 1919 arbetade han som banktjänsteman i Gablonz, och 1925 blev han gymnastiklärare i Asch. Han påverkade omvandlingen 14

17 av gymnastikföreningarna till strängt nationella uppfostrings- och kamporganisationer. För att främja den tyska minoritetens intressen grundade han det politiska Kameradschaftsbund 5. Efter att han misslyckats med att ena alla icke-socialistiska partier grundade han i oktober 1933 Sudetendeutsche Heimatfront 6, SHF, vars huvudsakliga syfte var att verka för att den tysktalande delen av Tjeckoslovakien skulle inlemmas i Tredje riket. Eftersom den tjeckiska regeringen hotat förbjuda de båda profascistiska partierna Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) och Deutsche Nationalpartei (DNP) efter Hitlers maktövertagande den 30 januari 1933 upplöste de sig själva, och många av deras funktionärer och medlemmar deltog i grundandet av SHF. Henlein försäkrade att SHF eftersträvade autonomi för tyskarna men inga gränsförändringar. Han anknöt till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 7 (NSDAP) och fick finansiellt stöd därifrån utan att ge upp sin egen handlingsfrihet ombildades SHF till Sudetendeutsche Partei 8, SdP, som 1938 hade 1,3 miljoner anhängare. Reichenberg var centrum för Henlein-rörelsen före kriget, men där uppstod också den första socialdemokratiska rörelsen och en gemensam kamp mot nazismen. Vid parlamentsvalen den 19 maj 1935 blev SdP med 44 mandat det näst största partiet i Tjeckoslovakien med två tredjedelar av alla tyska röster. Valkampanjen finansierades till största delen av NSDAP. Under de kommande åren blev Hitlers tryck på SdP hårdare, och dess medlemmar anslöt sig i allt högre grad till kravet att Sudetområdet skulle avträdas till Tyska riket. I mars 1938 upprättade Henlein Sudetendeutsches Freikorps 9 vars medlemmar utbildades i Tyskland av SA 10, och den 28 mars träffade han i ; Kamratförbundet < Sudettyska Hembygdsfronten = Ett sudettyskt-österrikiskt parti, grundat Efter 1918 splittrades partiet i ett österrikiskt och ett sudettyskt.. Sudettyska Partiet - Sudettyska frikåren!> Sturmabteilung var det tyska nationalsocialistiska partiets kampförbund De spelade en central roll inom det nazistiska partiet fram till 1934 för att därefter vara av underordnad betydelse. 15

18 hemlighet Hitler som presenterade en strategi som ledde fram till sudetkrisen, nämligen att SdP alltid skulle kräva mer än regeringen i Prag kunde godkänna. Under april till september bidrog Hitlers hot om inmarsch i Tjeckoslovakien, SdPs krav och Freikorps aktiva motståndshandlingar till att förstärka den politiska krisen. Till detta ska läggas att sedan 1933 skenbart många svårigheter övervunnits när det gäller ekonomi och politik i Weimar-republiken, det vill säga det tyska riket. Den sociala misären i sudetområdet stod i bjärt kontrast till Hitler-Tyskland där de arbetslösa sugits upp av militärtjänst och rustningsindustri. Att arbetslösheten i Tyskland minskat drastiskt gjorde intryck på sudettyskarna som inte hade något hopp om att få sina rättigheter tillgodosedda. Sudettyskarna som brickor i det internationella spelet Hitlers framgångar på det utrikespolitiska området gav intryck av att stormakterna instämde i den tyska utvecklingen. Henleinrörelsen tycktes i början stödjas av England. Den österrikiska entusiasmen vid den tyska inmarschen verkade suggestivt på många sudettyskar. Den grupp inom det sudettyska partiet som verkat för sudettysk autonomi inom Tjeckoslovakien förlorade sitt inflytande. Det är dessutom ett faktum att grundandet av Tjeckoslovakien hade en speciell funktion för västmakterna, särskilt för Frankrike, genom att utgöra en barriär mot Tyskland. I en rapport till den engelske premiärministern den 26 september 1938 konstaterar dock den liberale parlamentsledamoten Lord Runciman att en resning från sudettyskarna är att vänta på grund av taktlöshet, brist på förståelse och diskriminering och eftersom löftena från 1919 inte infriats. Han ger flera konkreta exempel på diskriminering och påpekar nödvändigheten av att Tjeckoslovakien måste leva i fred med sina grannar men också respektera sina minoritetsgrupper. Han hänvisar till förhållandena i Schweiz och menar att behand- 16

19 lingen av minoritetsgrupperna är viktig för Tjeckoslovakiens existens och freden i Europa. Från tjeckisk sida förebrår man sudettyskarna att de i september 1938 revolterat mot staten och hotat dess säkerhet. Den förutvarande tjeckiske ministern Hubert Ripka konstaterar dock i Munich Before and After (1938) att Henleins upprop till sudettyskarna om motstånd mot staten inte följdes av majoriteten. Den tjeckiska regeringen borde då ha försökt nå en överenskommelse med sudettyskarna i stället för med Henlein. Att sudettyskarna 1938 bara var en schackpjäs på Europas politiska spelplan uppmärksammades i ett tal i underhuset av Storbritanniens premiärminister Clement Attlee den 3 oktober De flesta sudettyskarna ville inte Heim ins Reich, ett rike som inte var deras hembygd, men de ville att löftet från Pragkonferensen om autonomi skulle infrias. Många sudettyskar var dock socialister och aktiva i kampen mot nazisterna. När Hitler 1938 ställde territoriella krav på Tjeckoslovakien mobiliserades även de som bodde i Sudeterna till den tjeckiska armén. Många av dem var införstådda med att kämpa mot Hitler men upplevde sitt livs besvikelse då München-avtalet undertecknades den 29 september 1938 av Tyskland, England, Frankrike och Italien. Från England deltog premiärminister Neville Chamberlain, från Frankrike regeringschefen Edouard Daladier och från Italien Benito Mussolini som alla röstade för att Sudetområdet skulle avträdas. Den tjeckiska delegationen deltog inte i förhandlingarna men antog fördraget samma dag. President Eduard Beneš avgick fem dagar senare i protest. Avtalet innebar att Tjeckoslovakien avstod Sudetlandet till Tyskland och sydvästra Slovakien till Ungern. Fördraget innebar också att sudettyskarna blev tyska medborgare. Tjeckerna skulle enligt avtalet lämna området före den 10 oktober Efter München-överenskommelsen lät Hitler alltså, helt i enlighet med övriga länders medgivande, införliva huvuddelen av det tyskspråkiga Böhmen och Mähren med Tyskland genom att den 1 oktober 1938 låta tyska trupper marschera in i Sudetlandet, som därefter fick namnet Sudettyskland. Mellan den 1 och 10 oktober 1938 lämnade således 17

20 Tjeckoslovakien utan strid sina tyskspråkiga områden till Tyskland. Den 30 oktober inrättade Adolf Hitler Gau Sudetenland 11. Ungern intog, också det i överensstämmelse med München-avtalet, i november 1938 Slovakiens södra del med dess övervägande madjarska (ungerska) befolkning och ockuperade även ryska Ruthenien med dess ukrainska befolkning. I mars 1939 lösgjorde sig slovakerna från Tjeckoslovakien och bildade staten Slovakien. Den 15 mars 1939 invaderade Tyskland resten av Tjeckoslovakien, Resttschechei, som omvandlades till riksprotektoratet Böhmen och Mähren och den tjeckiske presidenten Eduard Beneš gick i landsflykt. Henlein utnämndes till Gauleiter 12 men fick ingen högre post i protektoratet. Under kriget hade Henlein inget inflytande över den tyska ockupationspolitiken utan förblev enbart Gauleiter och Ortsgruppenführer. Med tiden kom den sudettyske nazisten Karl Hermann Frank att bli den verklige härskaren. I krigets slutskede greps Henlein av amerikanska trupper och han begick självmord i Pilsen den 10 maj Många av dem som bodde i Sudetlandet var emellertid inte så välkomna i det nya Stortyskland, eftersom de var socialdemokrater eller kommunister, och ett stort antal hamnade i koncentrationsläger. 13 En del av de sudettyska socialdemokraterna lyckades dock fly inåt landet till Prag, men tjeckerna ville inte heller veta av dem. De förklarades statslösa och utvisades. De fick välja mellan att komma till England, Sverige, Frankrike, Danmark, Norge eller Kanada. Det förekom också att en familjemedlem reste och de övriga togs som gisslan. Då kriget började 1939 fanns det 2,9 miljoner invånare i Sudeterna.!! Region Sudetlandet!8 Regionledare!9 Liksom i Tyskland var motsättningarna mellan socialdemokrater och kommunister stora under mellankrigstiden, vilket av många i efterhand anses vara en viktig anledning till att nazisterna lyckades få majoritet. 18

21 Avtryck i litteraturen Jerzy Einhorn skildrar spelet bakom kulisserna i München och följderna av överenskommelsen i sin bok Utvald att leva. Han berättar här hur Neville Chamberlain den främsta europeiska stormaktens och världsimperiet Storbritanniens premiärminister kommer, bockar sig djupt för Hitler, skänker bort Sudetenland och därmed ett allierat land Tjeckoslovakien. Einhorn frågar sig med vilken rätt Chamberlain skänker bort ett annat lands territorium för en pappersbit, ett tomt löfte som han tolkar som fred i vår tid. Stalin ansåg inte detta vara bra och erbjöd sig att sända flyg och trupper för att stödja Tjeckoslovakiens eget försvar. Den polska regeringen meddelade dock att man inte skulle tillåta sovjetisk stridskraft att passera polskt territorium, och Chamberlain ville inte tala med Stalin. Han litade mer på Hitler. Det som Einhorn betecknar som förkrigstidens största svek var ett faktum, och tyska trupper kunde tåga in i Sudetenland. Hitler krävde nu att Beneš skulle avgå. Han påstod att denne provocerade det Tredje Riket, eftersom han inte lät demobilisera sin armé. I och med det visade Beneš enligt Einhorn att han, till skillnad mot Chamberlain, inte trodde på Hitlers löfte att avstå från vidare krav. När även Edouard Daladier, premiärminister för Tjeckoslovakiens främsta bundsförvant, uppmanade Beneš att foga sig i Hitlers krav gav denne upp och efterträddes av marionetten, den viljelösa Hacha. Tjeckoslovakiens armé och flyg demobiliserades, och utan ett skott intog Hitler hela Tjeckoslovakien. Ryska Ruthenien och enklaven Teschen skänktes som mutor till Ungern och Polen, och Slovakien blev en tysk lydstat. London och Paris ingav en formell men lam protest. Man hade valt väg och ville inte provocera Hitler. Einhorn menar att historieböckerna också borde analysera och tydliggöra Chamberlains och Daladiers ansvar och skuld. Han beskriver Beneš som en av mellankrigstidens främsta europeiska diplomater, författaren bakom Genèveprotokollet som 1924 enhälligt antogs av Nationernas Förbund och dessutom initiativtagare till protokollet om förbud mot angreppskrig 19

22 samt om skiljedomsförfarande vid mellanstatliga tvister. Enligt Einhorn är Beneš den tjeckiska nationens hjälte. Även Ingrid Segerstedt Wiberg berättar om München-överenskommelsen och att Hitler den 13 mars 1938 inte sade sig hysa några tankar på en offensiv mot Tjeckoslovakien, men att han i september var beredd att slå till om inte det sudettyska området överlämnades till honom. Hur olika samma händelse kan uppfattas beroende på den egna situationen visar ett citat ur den nederländska drottningen Vilhelminas memoarer, som skrevs 1959: Österrike hade inte väl övergått i Hitlers händer, förrän han började skapa oro i Tjeckoslovakien. Han krävde att få lägga under sig det område där sudettyskarna bodde. Denna annektering väckte stor uppståndelse och indignation i hela Europa. Ett krig verkade nästan oundvikligt. Men det hela ordnade upp sig bättre än man vågat hoppas. Englands, Frankrikes, Italiens och Tysklands ledande statsmän samlades till en konferens i München, och faran avvärjdes. Men bara för en kort tid. Hitlers landhunger var inte stillad genom denna eftergift. I sin skönlitterära skildring Stora syster, Lilla syster berättar Peter Härtling om en familj i Brünn och dess öde, vilket samtidigt blir en framställning av sudettyskarnas historia och det så småningom förändrade förhållandet mellan de tjeckisktalande och de tysktalande. När första världskriget utbröt var alla upprymda, men när den österrikiske kejsaren Franz Joseph dog den 21 november 1916 hade den tjeckiska barnflickan Zdenka inte anledning att spilla några tårar för honom. Motsättningarna märktes också bland barnen och i vardagslivet. Zdenka påstod till exempel att tjeckerna simmade bättre än tyskarna, vilket fick den lilla Lea att lova att hon snart skulle kunna simma lika bra som tjeckerna. Man talade om vi tjecker eller vi tyskar. Bara judarna undvek att slå sig samman till ett vi men kallades av tjeckerna och tyskarna för judar. Att veta vilken grupp man tillhörde var inte alltid så enkelt. När Lea senare anmäldes till en hushållsskola i Reichenberg invände hon att det ligger i Sudeterna. Hon hade hört att man var emot 20

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Anders Ferm Den tredje mannen

Anders Ferm Den tredje mannen Anders Ferm Den tredje mannen Det mesta stämmer nog. I varje fall det viktigaste. Men allt bör kontrolleras. Det är inte svårt, bara obekvämt. Harry Schein, Schein Harry Schein kom på tal, jag satt på

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo "Vem talar idag om folkmordet på armenierna?" 1. Detta välkända uttalande av Hitler gjordes inför chefsbefälhavare för de väpnade tyska styrkorna den 22 augusti

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Utan heder. Aron Etzler (red)

Utan heder. Aron Etzler (red) Aron Etzler (red) Utan heder En bok om ohederliga debattörer & högerns rädsla för förändring Röd Press Förlag, Stockholm 1999 Denna nätupplaga ges ut med medgivande från bokförlaget, bokens redaktör och

Läs mer

E U - B A S F A K T A

E U - B A S F A K T A 192b 2011 2:a reviderade upplagan Europeiska unionen Marko Ruonala EU-basfakta Omslagsbild Norra och centrala Europa 1493 (Hartman Schedels: Liber chronicarum, Nürnberg/Uppsala universitet). Träsnitt av

Läs mer

Holodomor: terror-hungersnöden i Ukraina åren 1932-1933 Johan Dietsch

Holodomor: terror-hungersnöden i Ukraina åren 1932-1933 Johan Dietsch 1 Holodomor: terror-hungersnöden i Ukraina åren 1932-1933 Johan Dietsch En stor svältkatastrof krävde miljontals liv i Sovjetunionen från hösten 1932 till sommaren 1933. Värst drabbades Ukrainska socialistiska

Läs mer

En bok om Förintelsen i Europa 1933 1945

En bok om Förintelsen i Europa 1933 1945 om detta må ni berätta STÉPHANE BRUCHFELD OCH PAUL A. LEVINE En bok om Förintelsen i Europa 1933 1945 med nytt kapitel om Sverige och Förintelsen FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA I juni 1997 tog statsminister

Läs mer

Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014

Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014 Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014 De flesta av artiklarna nedan är från mitten av augusti och framåt. En artikel är från slutet av juli (från Clarté), som inte fanns tillgänglig då förra artikelsamlingen

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Proggens dödsryckningar Kommunistspioner i USA Angola idag FRIHETENS RÖST. nr 5 1999 (nr 147 från starten) årgång 25 Pris 25:-

Proggens dödsryckningar Kommunistspioner i USA Angola idag FRIHETENS RÖST. nr 5 1999 (nr 147 från starten) årgång 25 Pris 25:- nr 5 1999 (nr 147 från starten) årgång 25 Pris 25:- Proggens dödsryckningar Kommunistspioner i USA Angola idag FRIHETENS RÖST r västerländsk demokrati oberoende borgerlig tidskrift utges sex gånger årligen

Läs mer

ZZZ)2/.0$.7QX. Pariskommunen INLEDNING TILL MEDLEMMARNA AV INTERNATIONELLA ARBETARASSOCIATIONEN I EUROPA OCH FÖRENTA STATERNA

ZZZ)2/.0$.7QX. Pariskommunen INLEDNING TILL MEDLEMMARNA AV INTERNATIONELLA ARBETARASSOCIATIONEN I EUROPA OCH FÖRENTA STATERNA ZZZ)2/.0$.7QX Pariskommunen z z z z INLEDNING TILL MEDLEMMARNA AV INTERNATIONELLA ARBETARASSOCIATIONEN I EUROPA OCH FÖRENTA STATERNA { Generalrådets första manifest om det tyskfranska kriget { Generalrådets

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

Makteliten mot folket

Makteliten mot folket Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Nils Lundgren Rapport 2008:2 IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Rapport

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

Wolfgang Leonhard. Revolutionens barn. Stockholm 1957

Wolfgang Leonhard. Revolutionens barn. Stockholm 1957 Wolfgang Leonhard Revolutionens barn Stockholm 1957 Efter Hitlers maktövertagande flydde den tyska spartakisten Susanne Leonhard med sin son Wolfgang till Sverige, varifrån de flyttade till Sovjetunionen,

Läs mer

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Innehåll Introduktion... 1 1. Molotov-Ribbentrop-pakten... 2 Sovjetunionen tröttnar på Chamberlains sabotage... 2 Chamberlain hårt pressad... 3 Antikominternpakten

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

KERSTIN VINTERHED SVARAR OM JUDEHAT PÅ DN: S FAMILJESIDA

KERSTIN VINTERHED SVARAR OM JUDEHAT PÅ DN: S FAMILJESIDA NÄR EN MÄNNISKA DÖR, DÖR EN HEL VÄRLD Jesper Svartvik HOT OM FOLKMORD KRÄVER MER ÄN MINNESMONUMENT Yehuda Bauer RIKSDAGSDEBATT OM ANTISEMITISM SKMA I RIKSDAGEN KRÄNKANDE DEBATTEKNIK I KOMMUNALARBETAREN

Läs mer

Kampen för Fjärde Internationalen 1932 1935 Trotskij och revolutionär enhet

Kampen för Fjärde Internationalen 1932 1935 Trotskij och revolutionär enhet 1 Dave Stockton Kampen för Fjärde Internationalen 1932 1935 Trotskij och revolutionär enhet [ Artikeln diskuterar vänsteroppositionen i Västeuropa, främst i Tyskland innan nazisternas maktövertagande och

Läs mer

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR Seminarieserie Våld mot kvinnor och 1 VÅLD MOT KVINNOR Rapport från en seminarieserie 2001 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Svenska UNIFEM-kommittén,

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPKs internationella förbindelser

Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPKs internationella förbindelser Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPKs internationella förbindelser Av Lars-Arne Norborg, Kent Lindkvist, Ulf Nymark, Sven-Eric Liedman Andra utökade upplagan (1996) Utgiven av Vänsterpartiet För en

Läs mer