Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta"

Transkript

1 Efter andra världskriget fanns uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljoner flyktingar i det sönderbombade Tyskland. Många var flyktingar eller fördrivna från de östra delarna av det tyska riket. Många kom också från Tjeckoslovakien. Här hade det bott tysktalande sedan 1100-talet. Nu utsattes de för en systematisk massaker, fördrevs eller mördades. En stor grupp av de överlevande hamnade så småningom i Sverige, där de och deras ättlingar fortfarande finns kvar. I boken skildras sudettyskarnas historia med tonvikt på efterkrigstiden. Här finns fakta om händelserna och enskilda människors berättelser. Boken är skriven som ett försök att sprida kunskap om en alltför okänd och ännu obearbetad del av Europas nutidshistoria. Gunilla Zimmermann är lärare i svenska och tyska och har studerat tvåspråkighet. Genom forskning om den tysktalande invandringen till Sverige efter andra världskriget har hon kommit att intressera sig särskilt för hur de vanliga tyskarna drabbades av kriget. Den självklara slutsatsen blir att alla människor, i historisk tid, nu och i framtiden, blir lidande av ett krig. Vi kan lära av historien och försöka att inte upprepa misstagen. Gunilla Zimmermann Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta En berättelse om sudettyskarnas öde under 1900-talet Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta En berättelse om sudettyskarnas öde under 1900-talet Aliberta isbn Aliberta Gunilla Zimmermann

2 /#,-'6*6(+0*-3&(%12%,+,0#,-5-/#$#.7#1-589A;

3 Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta En berättelse om sudettyskarnas öde under 1900-talet Gunilla Zimmermann Aliberta

4 De tre svagt färgade pilarna (röd, blå och svart) på omslaget symboliserar länderna Österrike, Tjeckien och Tyskland. Men de påminner även om de tre pilar som symboliserade motståndet mot fascismen (se bilden på s 93). Gunilla Zimmermann 2008 En Aliberta-bok Utgiven av: Atremi AB Axstad Södergård Mjölby E-post: Tryckt av JOMA Grafiska Produktion, Ljungby 2008 isbn

5 Innehåll Förord 5 Definitioner 7 Tidigaste historia 9 Mellankrigstiden 11 Från dubbelmonarki till nationalstat 11 Tjeckoslovakien nationalstat med många minoriteter 13 Politiska motsättningar 14 Sudettyskarna som brickor i det internationella spelet 16 Avtryck i litteraturen 19 Under andra världskriget 23 Fördrivning och förföljelse 25 Tysktalande som lovligt byte 25 Planering av fördrivningen Beneš-dekreten 28 De drabbade berättar 41 Folkmord eller berättigad hämndaktion? 53 Fördrivningen i ett historiskt perspektiv 57 Sudettyskar i Sverige 70 Flyktingar före och efter kriget 70 Organiserad arbetskraftsinvandring 74 Föreningsliv 85

6 Enskilda öden 87 Svartlistad och jagad 87 Politiskt engagemang en självklarhet 88 Hastigt uppbrott flykting i eget land 94 I väntan på utvandring 98 Till främmande land 100 Att erövra en ny identitet 103 Arbete och fritid 107 Sverige för alltid 109 Fördriven från sin hembygd 110 Vänner blir fiender 111 På flykt i det sargade Tyskland 114 Till ett nytt hemland 116 Dokumenterad antifascist 120 Som antifascistunge och tyskflicka i Röda borgen 120 Krigsviktigt arbete och politiskt engagemang i det fördolda 122 Kvar i Losdorf efter kriget 125 Dags att lämna hembygden 128 Ännu en flytt till ett nytt land 129 Berättelser om Sudettyskland 132 Framtidsutsikter 137 Dokument för försoning 137 Vad har hänt sedan dess? 140 Ortnamn 152

7 Förord Att jag kom att intressera mig för sudettyskarna är en lång historia. När jag studerat tvåspråkig uppfostran började jag fundera över varför mina barn som har en tyskfödd far inte blev tvåspråkiga. Jag undrade då om andra familjer med en eller två tysktalande föräldrar talat tyska med sina barn. Efter att ha inventerat inflyttningsböcker från en församling i Västerås sände jag en enkät till dem som fortfarande fanns kvar i livet och i Sverige, och när jag fick in svaren på dem intervjuade jag 26 personer. Bland dem fanns ganska många som hade sitt ursprung i den tyskspråkiga delen av Tjeckoslovakien, och ju mer de berättade, desto mer ville jag veta. Av några har jag fått som present eller lån böcker, kartor, tidningsurklipp och berättelser som de själva skrivit. Jag har också köpt många aktuella böcker och studerat lokaltidningar från tiden efter andra världskriget. Slutligen har jag använt mig av den outtömliga källa till information som Internet utgör. Någon gång måste man emellertid sätta punkt, och ett tillfälle att göra det, åtminstone tillfälligt, är Otto Seidls 95-årsdag. För att hedra honom och alla andra utsatta och tappra människor som en gång för länge sedan kommit till oss i Sverige, har jag nu försökt göra en sammanställning av sudettyskarnas historia och deras öden utifrån det som berättats för mig och det jag har läst. Mycket kan vara färgat av personliga upplevelser och ideologi, och jag tar inte ställning utan återberättar det jag hört och läst. Detta är ingen akademisk skrift och jag har avstått från hänvisningar och utförlig notapparat, men i de fall då jag märkt att någon uppgift kan vara kontroversiell har jag i texten angett källa. 5

8 I skriften har jag också medvetet fokuserat på sudettyskarnas öden, på deras utsatthet och på deras förluster. Detta innebär inte att jag förringar de brott som begicks under nazismen. Dessa förbrytelser är välkända, och fortfarande pågår den försoningsprocess som inleddes genom Nürnbergrättegången, genom att tyska krigsfångar tvingades se filmer från koncentrationslägren, genom skönlitteraturen och på många andra sätt. Min avsikt är bara att påvisa att tyskarna inte bara var förövare, utan att ofantligt många också var offer. Här ägnar jag mig åt sudettyskarna, men även från det tyska rikets östra delar fördrevs tysktalande som varit bosatta där i generationer. Men det är en annan historia. Till sist vill jag framföra ett varmt tack till alla sudettyskar jag träffat och som berättat för mig. Utan dem hade det inte blivit någon bok. Otto Seidl, Emmy Werner samt Friedrich Weigel och Irene Åberg (f Weigel) är värda ett särskilt tack för de många samtalen och för allt material jag fått av dem. 6

9 Definitioner Tysklands historia borde egentligen betecknas som de tysktalandes historia. Genom århundraden har tysktalande funnits i stora delar av Europa och de har haft många olika nationaliteter. Språket och i viss mån kulturen har varit det som förenat. Sudettyskarna är bara ett exempel på detta förhållande. Under nazitiden blev begreppet Heim ins Reich ett motto för en strävan att återföra alla tysktalande till det tyska riket, där de enligt nazistideologin hörde hemma. Man använde sig då i retoriken av begreppen Reichsdeutsche för att beteckna rikstyskarna, det vill säga de som bodde inom det dåvarande rikets gränser, och Volksdeutsche, de som var av tyska folket men medborgare i andra länder. Nedan ska göras ett försök att skildra de komplicerade förhållanden som påverkade cirka tre miljoner sudettyskars öde efter andra världskriget. Beteckningarna Sudettyskland och sudettysk kan härledas till deras bosättning i berglandskapet Sudeterna. Ordet Sudetendeutsch infördes i den politiska litteraturen av den tjeckiska socialdemokratiska riksdagsledamoten Ernst Berner redan 1898 i ett bidrag till Neue Zeit och användes för första gången officiellt av Karl Renner vid fredsförhandlingarna efter första världskriget. Före 1918 var den allmänna benämningen på befolkningen i området Altösterreicher, gammalösterrikare, vilket stämmer överens med Carl- Olof Roséns anmärkning 1 att de i stort sett var tysktalande österri-!" "#$%&'(")"*+,"!-.."/,0'1&23(245&)'6"7'(53/ 7

10 kare, som kunde få tysketiketten påklistrad först efter Anschluss 2 i mars Den officiella benämningen efter första världskriget blev dock Tschechoslowakische Staatsbürger deutscher Nationalität, tjeckoslovakisk medborgare av tysk nationalitet. 8 Många begrepp kan inte översättas ordagrant från tyska till svenska. För läsare som kan tyska har orden i dessa fall en mycket speciell betydelse och jag har därför beslutat mig för att använda det tyska ordet i texten men förklara det i en fotnot. I detta fall avses Österrikes mer eller mindre påtvingade anslutning till Tyskland. 8

11 Tidigaste historia År 845 döptes fjorton böhmiska stamhövdingar i Regensburg, varigenom Böhmen-Mähren fick en varaktig kontakt med de tyska grannarna i väster. Under Karl den store ( ) blev tjeckerna tributpliktiga till tyskarna efter ett kort krig, och på 900-talet förbättrade den tjeckiske hertigen Wenzel, som senare helgonförklarades, de statsrättsliga kontakterna med Tyskland. Böhmen och snart även Mähren blev redan i början av 1000-talet en del av medeltidens tyska kejsardöme. De böhmiska hertigarna fick den så kallade Kurwürde, vilket innebar att de fick rätt att utse den tyske kejsaren. På och 1200-talen inkallade de böhmiska kungarna tyska bönder till det bergsområde mellan Tjeckien och Polen, som kallas Sudeterna. De bosatte sig i de folktomma gränstrakterna och i de stora skogarna mellan Böhmen och Mähren. Efter bönderna följde också köpmän och hantverkare som med få undantag grundade alla städer i landet och införde de tyska städernas lagar. Tyskarna verkade också som präster och vid hovet, de byggde städer, kultiverade åkerland och skogar och anlade bergverk. De införde det tyska rättssystemet och hade stor betydelse för konsten. År 1198 upphöjdes Böhmen av den tyske kejsaren till arvkungariket Böhmen, vars kungar kröntes av den tyske kejsaren. Under 300 respektive 400 år hörde även de huvudsakligen tyskspråkiga länderna Lausitz och Schlesien till det böhmiska kungariket. Under den tiden hade Böhmen ungefär lika många tjeckisk- som tysktalande medborgare. Därefter var de tysktalande i minoritet. På 1300-talet byggde kejsar Karl IV sitt residens i Prag, som 9

12 kom att förbli kejsarens residensstad ända till 1500-talet. Genom skicklig politik lyckades det tjeckiska folket undgå det öde som drabbade slaverna vid Elbe, nämligen att förlora sin självständighet till tyskarna. Genom den nära anknytningen till tyskarna fick man däremot religiösa, kulturella och ekonomiska kontakter med det övriga Europa. Tyskarna i sin tur hade speciella rättigheter i enlighet med ett frihetsbrev från 1100-talet. I tusen år levde tyskar och tjecker med undantag av ett fåtal avbrott tillsammans i ett givande samarbete. De fredliga tiderna sammanföll med en kulturell och ekonomisk blomstring, medan tider av osämja, till exempel husitkriget , medförde nedgång på alla områden. Först nationalstatstanken medförde den svåraste konflikten mellan tjecker och tyskar. År 1562 förenades kungarikena Böhmen och Ungern med Österrike efter mångårig maktkamp och kom alltså att tillhöra Habsburg-monarkin eller kejsardömet Österrike-Ungern. När Schlesien i mitten av 1700-talet avträddes till Preussen, undantogs en liten del, kallad Österreichisch-Schlesien, som tjeckerna 1927 införlivade i provinsen Mähren. Dynastiska intressen jämte sociala och religiösa förhållanden hade ända fram till mitten av 1800-talet större betydelse än språken. Fram till och med 1700-talet hölls Mellaneuropas folk samman av dynastier och territoriella statsbegrepp. Många blandäktenskap ingicks, vilket inverkade på båda folkens kultur. Upplysningen och det nya nationalitetsbegreppet samt uppkomsten av det nya folkbegreppet som det formulerades av Johann Gottfried Herder förändrade dessa förhållanden. 10

13 Mellankrigstiden Från dubbelmonarki till nationalstat Först under 1800-talet, då nationalismen fick fotfäste i Europa, blossade den upp även i dubbelmonarkin. De nationella motsättningarna förgiftade det politiska livet även mellan de tjeckisk- och de tysktalande österrikarna. Österrike-Ungern hade före första världskriget 52 miljoner invånare som tillhörde tolv olika nationer. Nationalisterna bland dem framtvingade 1918 monarkins uppdelning i nationalstater genom att åberopa den självbestämmanderätt, som den amerikanske presidenten Woodrow Wilson hade förkunnat som ett av krigsmålen under första världskriget. Av samma skäl beslutade de år 1911 valda tjeckiska ledamöterna i det österrikiska Reichsrat 3 från Böhmen, Mähren och Schlesien den 20 oktober 1918 om grundandet av den tysk-österrikiska provinsen Deutsch- Böhmen und Sudetenland, som tillsammans med de sex miljoner tysktalande i alpländerna skulle ställas under beskydd av efterkrigstidens demokratiska tysk-österrikiska republik. Detta beslut godkändes dock ej av fredskonferensen. Redan 1918 förklarade den förste tjeckiske presidenten Masaryk, att tjeckerna inte hade något eget land förrän den siste tysken försvunnit från gränstrakterna. Den 4 mars 1919 demonstrerade den sudettyska befolkningen av alla politiska åsikter för sin rätt till självbestämmande. Demonstrationen slogs dock ner med våld och flera sudettyskar dödades. De tysktalande införlivades alltså med tvång i Tjeckoslovakien som 9 Riksrådet 11

14 kom att omfatta Böhmen och Mähren, österrikiska Schlesien i väster jämte Slovakien och Podkarpatská Rus i norra delen av före detta Ungern. Sedan dess kallades mera allmänt de tysktalande i Tjeckoslovakiens västra del sudettyskar. Vid folkräkningen den 22 november 1918 fanns det sudettyskar i landet. Vid fredskonferensen i Versailles 1919 angav Masaryk att antalet sudettyskar var 3,5 miljoner. Österrike-Ungerns sönderfall inledde en utveckling som ännu inte fått sin definitiva lösning. Masaryk och Beneš bidrog i hög grad till sönderfallet. Med hänvisning till president Woodrow Wilsons krav på folkens självbestämmanderätt hänvisade de till Böhmens historiska rätt att grunda en tjeckisk republik. I denna nya republik var dock femtio procent av befolkningen icke-tjecker. Dessa förvägrades självbestämmanderätt, medan kraven på en sådan splittrade Österrike-Ungern och grundade Tjeckoslovakien. Alla försök till lösningar stupade från 1918 till 1938 på att tjeckerna både strävade efter och förnekade en nationalstat. Fördrivningen efter andra världskriget kan anses vara en följd av en extrem nationalism vars huvudföreträdare var Beneš. Många som skrivit om sudettyskarnas öde har reagerat över att Eduard Beneš, kommunismens vägbrytare i Europa och initiativtagare till de tjeckiska koncentrationslägren, föreslogs som fredspristagare 1947, samma år som kväkarna fick Nobels fredspris. På fredskonferensen i Versailles 1919 presenterade dåvarande utrikesminister Eduard Beneš ett memorandum som innehöll grova felaktigheter beträffande statistik, ekonomisk-politiska och historisk-politiska fakta. De tyska områdena angavs till exempel som mycket mindre och mer osammanhängande än de i själva verket var. Tjeckerna ville nämligen inte förlora de värdefulla kurorterna Karlsbad 4, Marienbad, Franzensbad och St Joachimstal eller kolområdet i Falkenau, så de uppgav felaktigt att det bodde tjeckiska hantverkare och arbetare i Egerland, som vid en : Efter andra världskriget ersattes de tyska ortnamnen med tjeckiska, men eftersom händelserna skildras ur sudettyskarnas synvinkel används konsekvent de tyska namnen. På s 152f finns en lista över ortnamnen på både tyska och tjeckiska. 12

15 eventuell anslutning till Tyskland skulle germaniseras. I Beneš förslag till uppbyggnad av Tjeckoslovakien togs Schweiz som förebild. USA och Storbritannien fruktade att den icke-tjeckiska befolkningen inte skulle få självbestämmande, men Beneš poängterade i sitt memorandum att ett slags nytt Schweiz skulle bildas. Tiden har dock visat att han inte hade en tanke på att omsätta Schweiz konstitutionella principer i verkligheten. I stället utvecklades från början en rent tjeckisk nationalstat. Inte heller de skyddsplikter gentemot de nationella minoriteterna som garanterades i statsfördraget från den 16 september 1919 respekterades. De sudettyska försöken att påvisa detta med hjälp av 22 memoranda till Nationernas Förbund i Geneve blev utan resultat, eftersom de aldrig behandlades på grund av motaktioner från Beneš. Under många år försökte tyska politiska partier få en ändring till stånd i kabinettet och parlamentet men utan resultat. Tjeckoslovakien nationalstat med många minoriteter Under mellankrigstiden var Tjeckoslovakien alltså ett mångkulturellt land. Förutom sudettyskarna i norra och västra Tjeckoslovakien fanns så kallade karpattyskar i mindre språköar utspridda i hela landet samt en stor andel slovaker, ungrare, polacker, ryssar, ruthener, ukrainare och rumäner. De som var födda före 1918 var alla födda i Österrike, det vill säga i den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Enligt folkräkningen år 1930 hade Tjeckoslovakien invånare, varav sudet- och karpattyskar, tjecker, slovaker, madjarer och ukrainare. Man räknar dock med att antalet tysktalande i verkligheten var större eftersom många tusen tvingats utge sig som tjecker för att inte förlora arbetet. Trots mångfalden regerade tjeckerna landet som en tjeckisk nationalstat. Under Habsburg-monarkin var sudetlandet ett område med en 13

16 högt utvecklad industri med en inlandsmarknad på 52 miljoner invånare. Med införlivandet i Tjeckoslovakien minskade marknaden till 15 miljoner. För överkapaciteten söktes nya marknader, även västerut. När 30-talets ekonomiska kris kom drabbades sudettyskarna särskilt hårt. Det tjeckiska näringslivet favoriserades av statliga uppdrag och investeringar. Arbetslösheten var procentuellt större bland tyskarna. I februari 1933 var sudettyskar registrerade som arbetslösa, och i mars 1938 hade de sudettyska trakterna upp till drygt tjugo procents arbetslöshet. Mellan 1918 och 1938 förlorade sudettyskar i statstjänst cirka arbetstillfällen. Inom företag under statligt inflytande såsom tobaksfabriker, gruvor, järnvägsrestauranger och tobaksaffärer var tendensen likadan. I de tyskspråkiga områdena inrättades nya tjeckiska minoritetsskolor och genom hotelser och löften försökte man förmå tyskspråkiga föräldrar att skriva in sina barn där. För att skaffa sudettyskarna en likvärdig ställning med tjeckerna samarbetade några sudettyska partier, så kallade aktivister, med tjeckerna och under åren 1926 till 1938 fanns de även med i koalitionsregeringarna i Prag. Vid parlamentsvalen 1929 representerade de 75 procent av sudettyskarna, men deras inflytande var mycket begränsat. Politiska motsättningar En man som kom att bidra till de politiska motsättningarna var Konrad Henlein som föddes den 6 maj 1898 i Maffersdorf i närheten av Reichenberg i Böhmen. Hans far var tysk och hans mor tjeckiska. Under första världskriget deltog han i den österrikisk-ungerska armén vid den italienska fronten och råkade i italiensk fångenskap. Under tiden som fånge studerade han den tysknationella gymnastikföreningens historia och förordade en stortysk nationalism. Från 1919 arbetade han som banktjänsteman i Gablonz, och 1925 blev han gymnastiklärare i Asch. Han påverkade omvandlingen 14

17 av gymnastikföreningarna till strängt nationella uppfostrings- och kamporganisationer. För att främja den tyska minoritetens intressen grundade han det politiska Kameradschaftsbund 5. Efter att han misslyckats med att ena alla icke-socialistiska partier grundade han i oktober 1933 Sudetendeutsche Heimatfront 6, SHF, vars huvudsakliga syfte var att verka för att den tysktalande delen av Tjeckoslovakien skulle inlemmas i Tredje riket. Eftersom den tjeckiska regeringen hotat förbjuda de båda profascistiska partierna Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) och Deutsche Nationalpartei (DNP) efter Hitlers maktövertagande den 30 januari 1933 upplöste de sig själva, och många av deras funktionärer och medlemmar deltog i grundandet av SHF. Henlein försäkrade att SHF eftersträvade autonomi för tyskarna men inga gränsförändringar. Han anknöt till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 7 (NSDAP) och fick finansiellt stöd därifrån utan att ge upp sin egen handlingsfrihet ombildades SHF till Sudetendeutsche Partei 8, SdP, som 1938 hade 1,3 miljoner anhängare. Reichenberg var centrum för Henlein-rörelsen före kriget, men där uppstod också den första socialdemokratiska rörelsen och en gemensam kamp mot nazismen. Vid parlamentsvalen den 19 maj 1935 blev SdP med 44 mandat det näst största partiet i Tjeckoslovakien med två tredjedelar av alla tyska röster. Valkampanjen finansierades till största delen av NSDAP. Under de kommande åren blev Hitlers tryck på SdP hårdare, och dess medlemmar anslöt sig i allt högre grad till kravet att Sudetområdet skulle avträdas till Tyska riket. I mars 1938 upprättade Henlein Sudetendeutsches Freikorps 9 vars medlemmar utbildades i Tyskland av SA 10, och den 28 mars träffade han i ; Kamratförbundet < Sudettyska Hembygdsfronten = Ett sudettyskt-österrikiskt parti, grundat Efter 1918 splittrades partiet i ett österrikiskt och ett sudettyskt.. Sudettyska Partiet - Sudettyska frikåren!> Sturmabteilung var det tyska nationalsocialistiska partiets kampförbund De spelade en central roll inom det nazistiska partiet fram till 1934 för att därefter vara av underordnad betydelse. 15

18 hemlighet Hitler som presenterade en strategi som ledde fram till sudetkrisen, nämligen att SdP alltid skulle kräva mer än regeringen i Prag kunde godkänna. Under april till september bidrog Hitlers hot om inmarsch i Tjeckoslovakien, SdPs krav och Freikorps aktiva motståndshandlingar till att förstärka den politiska krisen. Till detta ska läggas att sedan 1933 skenbart många svårigheter övervunnits när det gäller ekonomi och politik i Weimar-republiken, det vill säga det tyska riket. Den sociala misären i sudetområdet stod i bjärt kontrast till Hitler-Tyskland där de arbetslösa sugits upp av militärtjänst och rustningsindustri. Att arbetslösheten i Tyskland minskat drastiskt gjorde intryck på sudettyskarna som inte hade något hopp om att få sina rättigheter tillgodosedda. Sudettyskarna som brickor i det internationella spelet Hitlers framgångar på det utrikespolitiska området gav intryck av att stormakterna instämde i den tyska utvecklingen. Henleinrörelsen tycktes i början stödjas av England. Den österrikiska entusiasmen vid den tyska inmarschen verkade suggestivt på många sudettyskar. Den grupp inom det sudettyska partiet som verkat för sudettysk autonomi inom Tjeckoslovakien förlorade sitt inflytande. Det är dessutom ett faktum att grundandet av Tjeckoslovakien hade en speciell funktion för västmakterna, särskilt för Frankrike, genom att utgöra en barriär mot Tyskland. I en rapport till den engelske premiärministern den 26 september 1938 konstaterar dock den liberale parlamentsledamoten Lord Runciman att en resning från sudettyskarna är att vänta på grund av taktlöshet, brist på förståelse och diskriminering och eftersom löftena från 1919 inte infriats. Han ger flera konkreta exempel på diskriminering och påpekar nödvändigheten av att Tjeckoslovakien måste leva i fred med sina grannar men också respektera sina minoritetsgrupper. Han hänvisar till förhållandena i Schweiz och menar att behand- 16

19 lingen av minoritetsgrupperna är viktig för Tjeckoslovakiens existens och freden i Europa. Från tjeckisk sida förebrår man sudettyskarna att de i september 1938 revolterat mot staten och hotat dess säkerhet. Den förutvarande tjeckiske ministern Hubert Ripka konstaterar dock i Munich Before and After (1938) att Henleins upprop till sudettyskarna om motstånd mot staten inte följdes av majoriteten. Den tjeckiska regeringen borde då ha försökt nå en överenskommelse med sudettyskarna i stället för med Henlein. Att sudettyskarna 1938 bara var en schackpjäs på Europas politiska spelplan uppmärksammades i ett tal i underhuset av Storbritanniens premiärminister Clement Attlee den 3 oktober De flesta sudettyskarna ville inte Heim ins Reich, ett rike som inte var deras hembygd, men de ville att löftet från Pragkonferensen om autonomi skulle infrias. Många sudettyskar var dock socialister och aktiva i kampen mot nazisterna. När Hitler 1938 ställde territoriella krav på Tjeckoslovakien mobiliserades även de som bodde i Sudeterna till den tjeckiska armén. Många av dem var införstådda med att kämpa mot Hitler men upplevde sitt livs besvikelse då München-avtalet undertecknades den 29 september 1938 av Tyskland, England, Frankrike och Italien. Från England deltog premiärminister Neville Chamberlain, från Frankrike regeringschefen Edouard Daladier och från Italien Benito Mussolini som alla röstade för att Sudetområdet skulle avträdas. Den tjeckiska delegationen deltog inte i förhandlingarna men antog fördraget samma dag. President Eduard Beneš avgick fem dagar senare i protest. Avtalet innebar att Tjeckoslovakien avstod Sudetlandet till Tyskland och sydvästra Slovakien till Ungern. Fördraget innebar också att sudettyskarna blev tyska medborgare. Tjeckerna skulle enligt avtalet lämna området före den 10 oktober Efter München-överenskommelsen lät Hitler alltså, helt i enlighet med övriga länders medgivande, införliva huvuddelen av det tyskspråkiga Böhmen och Mähren med Tyskland genom att den 1 oktober 1938 låta tyska trupper marschera in i Sudetlandet, som därefter fick namnet Sudettyskland. Mellan den 1 och 10 oktober 1938 lämnade således 17

20 Tjeckoslovakien utan strid sina tyskspråkiga områden till Tyskland. Den 30 oktober inrättade Adolf Hitler Gau Sudetenland 11. Ungern intog, också det i överensstämmelse med München-avtalet, i november 1938 Slovakiens södra del med dess övervägande madjarska (ungerska) befolkning och ockuperade även ryska Ruthenien med dess ukrainska befolkning. I mars 1939 lösgjorde sig slovakerna från Tjeckoslovakien och bildade staten Slovakien. Den 15 mars 1939 invaderade Tyskland resten av Tjeckoslovakien, Resttschechei, som omvandlades till riksprotektoratet Böhmen och Mähren och den tjeckiske presidenten Eduard Beneš gick i landsflykt. Henlein utnämndes till Gauleiter 12 men fick ingen högre post i protektoratet. Under kriget hade Henlein inget inflytande över den tyska ockupationspolitiken utan förblev enbart Gauleiter och Ortsgruppenführer. Med tiden kom den sudettyske nazisten Karl Hermann Frank att bli den verklige härskaren. I krigets slutskede greps Henlein av amerikanska trupper och han begick självmord i Pilsen den 10 maj Många av dem som bodde i Sudetlandet var emellertid inte så välkomna i det nya Stortyskland, eftersom de var socialdemokrater eller kommunister, och ett stort antal hamnade i koncentrationsläger. 13 En del av de sudettyska socialdemokraterna lyckades dock fly inåt landet till Prag, men tjeckerna ville inte heller veta av dem. De förklarades statslösa och utvisades. De fick välja mellan att komma till England, Sverige, Frankrike, Danmark, Norge eller Kanada. Det förekom också att en familjemedlem reste och de övriga togs som gisslan. Då kriget började 1939 fanns det 2,9 miljoner invånare i Sudeterna.!! Region Sudetlandet!8 Regionledare!9 Liksom i Tyskland var motsättningarna mellan socialdemokrater och kommunister stora under mellankrigstiden, vilket av många i efterhand anses vara en viktig anledning till att nazisterna lyckades få majoritet. 18

21 Avtryck i litteraturen Jerzy Einhorn skildrar spelet bakom kulisserna i München och följderna av överenskommelsen i sin bok Utvald att leva. Han berättar här hur Neville Chamberlain den främsta europeiska stormaktens och världsimperiet Storbritanniens premiärminister kommer, bockar sig djupt för Hitler, skänker bort Sudetenland och därmed ett allierat land Tjeckoslovakien. Einhorn frågar sig med vilken rätt Chamberlain skänker bort ett annat lands territorium för en pappersbit, ett tomt löfte som han tolkar som fred i vår tid. Stalin ansåg inte detta vara bra och erbjöd sig att sända flyg och trupper för att stödja Tjeckoslovakiens eget försvar. Den polska regeringen meddelade dock att man inte skulle tillåta sovjetisk stridskraft att passera polskt territorium, och Chamberlain ville inte tala med Stalin. Han litade mer på Hitler. Det som Einhorn betecknar som förkrigstidens största svek var ett faktum, och tyska trupper kunde tåga in i Sudetenland. Hitler krävde nu att Beneš skulle avgå. Han påstod att denne provocerade det Tredje Riket, eftersom han inte lät demobilisera sin armé. I och med det visade Beneš enligt Einhorn att han, till skillnad mot Chamberlain, inte trodde på Hitlers löfte att avstå från vidare krav. När även Edouard Daladier, premiärminister för Tjeckoslovakiens främsta bundsförvant, uppmanade Beneš att foga sig i Hitlers krav gav denne upp och efterträddes av marionetten, den viljelösa Hacha. Tjeckoslovakiens armé och flyg demobiliserades, och utan ett skott intog Hitler hela Tjeckoslovakien. Ryska Ruthenien och enklaven Teschen skänktes som mutor till Ungern och Polen, och Slovakien blev en tysk lydstat. London och Paris ingav en formell men lam protest. Man hade valt väg och ville inte provocera Hitler. Einhorn menar att historieböckerna också borde analysera och tydliggöra Chamberlains och Daladiers ansvar och skuld. Han beskriver Beneš som en av mellankrigstidens främsta europeiska diplomater, författaren bakom Genèveprotokollet som 1924 enhälligt antogs av Nationernas Förbund och dessutom initiativtagare till protokollet om förbud mot angreppskrig 19

22 samt om skiljedomsförfarande vid mellanstatliga tvister. Enligt Einhorn är Beneš den tjeckiska nationens hjälte. Även Ingrid Segerstedt Wiberg berättar om München-överenskommelsen och att Hitler den 13 mars 1938 inte sade sig hysa några tankar på en offensiv mot Tjeckoslovakien, men att han i september var beredd att slå till om inte det sudettyska området överlämnades till honom. Hur olika samma händelse kan uppfattas beroende på den egna situationen visar ett citat ur den nederländska drottningen Vilhelminas memoarer, som skrevs 1959: Österrike hade inte väl övergått i Hitlers händer, förrän han började skapa oro i Tjeckoslovakien. Han krävde att få lägga under sig det område där sudettyskarna bodde. Denna annektering väckte stor uppståndelse och indignation i hela Europa. Ett krig verkade nästan oundvikligt. Men det hela ordnade upp sig bättre än man vågat hoppas. Englands, Frankrikes, Italiens och Tysklands ledande statsmän samlades till en konferens i München, och faran avvärjdes. Men bara för en kort tid. Hitlers landhunger var inte stillad genom denna eftergift. I sin skönlitterära skildring Stora syster, Lilla syster berättar Peter Härtling om en familj i Brünn och dess öde, vilket samtidigt blir en framställning av sudettyskarnas historia och det så småningom förändrade förhållandet mellan de tjeckisktalande och de tysktalande. När första världskriget utbröt var alla upprymda, men när den österrikiske kejsaren Franz Joseph dog den 21 november 1916 hade den tjeckiska barnflickan Zdenka inte anledning att spilla några tårar för honom. Motsättningarna märktes också bland barnen och i vardagslivet. Zdenka påstod till exempel att tjeckerna simmade bättre än tyskarna, vilket fick den lilla Lea att lova att hon snart skulle kunna simma lika bra som tjeckerna. Man talade om vi tjecker eller vi tyskar. Bara judarna undvek att slå sig samman till ett vi men kallades av tjeckerna och tyskarna för judar. Att veta vilken grupp man tillhörde var inte alltid så enkelt. När Lea senare anmäldes till en hushållsskola i Reichenberg invände hon att det ligger i Sudeterna. Hon hade hört att man var emot 20

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Tjeckien nytt land, gammal historia

Tjeckien nytt land, gammal historia Tjeckien nytt land, gammal historia Första republiken, München och ockupationen 1. Tjeckoslovakien 1918 en helt ny statskonstruktion Staten skapades utomlands Masaryks skickliga lobbyarbete: 1915 upplös

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget Bakgrund Hitler ville ha krig. Det skrev han redan år 1925 i sin bok Mein Kampf (min kamp). Men varför? Hitler brukade tala om Stortyskland. Där skulle alla Europas tyskar bo i ett land. Österrike och

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42)

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) Titel: nov 8-20:06 (Sida 2 av 42) Titel: nov 8-20:07 (Sida 3 av 42) UTVECKLINGEN MOT DET ANDRA VÄRLDSKRIGET 1933; Japan angriper Manchuriet.

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

Mellankrigstiden och andra världskriget

Mellankrigstiden och andra världskriget Mellankrigstiden och andra världskriget Inledning: Utgångsfråga: Hur kunde alla tyskar följa Adolf Hitler och bli nazister med allt vad det innebar i lidande för resten av världen? 1. Läget i Europa efter

Läs mer

Andra världskriget: en sammanfattning

Andra världskriget: en sammanfattning Andra världskriget: en sammanfattning Basfakta andra världskriget År: 1939-1945 Allianser: De allierade (USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike m. fl.) mot Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m.fl.).

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012 För mig finns inget annat val Raoul Wallenberg 1912 2012 Raoul Wallenberg är affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren.

Läs mer

Första världskrigets resultat

Första världskrigets resultat Första världskrigets resultat 1929 På västfronten intet nytt Erich Maria Remarque tysk soldat, vid västfronten 1929 På västfront intet nytt - Antikrigsroman! 1933 förbjuden i Tyskland 1938 Erich förlorar

Läs mer

Kronologi Kambodja tidslinje med bilder

Kronologi Kambodja tidslinje med bilder Kronologi tidslinje med bilder Utgå från denna tidslinje över ett antal centrala händelser och personer i den kambodjanska 1900-talshistorien. Placera ut rätt bild vid rätt årtal och redovisa för klassen/gruppen:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar Bfd22 080929 1 (8) Rättslig styrning 2014-04-24 RCI 12/2014 Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865)

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Åbo, Finland. Tre år senare flyttade familjen till Stockholm. Fadern köpte Årsta Slott där de bodde på somrarna, på vintern i Stockholm.

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/9 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t Stephen

1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t Stephen 1. Han är Irlands skyddshelgon, som kristnade irländarna på 400- talet och det sägs att han befriade ön från ormar. Irlands nationaldag bär hans namn. Vad hette han? 1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer