Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre"

Transkript

1 Lars-Göran Jansson Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för att projektanställa en dietist med uppdrag att arbeta med mat och nutrition både i särskilda boenden och eget boende. Alingsås Kommunen har 7 nutritionssjuksköterskor samt nutritionsombud på varje arbetsplats. Nutritionssjuksköterskor och ombud träffas regelbundet för genomgångar. Planeras utbildning av nutritionssjuksköterskorna 7,5 högskolepoäng. Inom kommunen har genomförts ett antal s.k. Genombrottsprojekt med inriktning mat/nutrition. Dessa har haft inriktning både på den enskilda individen och på gruppnivå. Göteborg KS har beslutat ge stadskansliet i uppdrag att snarast ta hjälp av extern kunskap för att genomföra en översyn av våra verksamheters matproduktion idag och återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en ökad kvalité av maten i Göteborg. En delrapport är klar. Stadskansliet, Senior Göteborg Centralt placerad projektledare (kostekonom), finansierad av stimulansbidraget 2007, arbetar för utveckling av måltiderna inom ordinärt boende. Fokus ligger på närverksbyggande och utökade utbildningsvägar. Informations- och utbildningsmaterial i form av en dokumentärfilm om måltiderna inom hemtjänsten är under produktion. 1

2 Centrala Genombrottsprojekt Mat och prat (2008): Hemtjänstteam från tre stadsdelar Fokus på en god måltidssituation och social gemenskap. Ett gott liv på äldre da r ( ): Två projekt för att höja livskvalitén med delvis fokus mot mat och hälsa, 11 stadsdelar deltar. Mat och hälsa : Ett Genombrottsprojekt i samarbete med sju kommuner inom GR, där sex stadsdelar deltog. Stadsdelarnas projekt med stöd av stimulansbidraget 2007 Av de 21 stadsdelarna har 17 ansökt om pengar för att driva något kostrelaterat projekt inom stimulansbidraget 2007: 8 stadsdelar har anställt dietistresurs i någon omfattning 9 stadsdelar satsar på utbildning av personalen Flera stadsdelar jobbar med implementering av Göteborgs kostprogram samt med egna nutritionspolicies Härlanda SDF har anställt en matsalsvärdinna för att locka kringboende till gemensamma måltider på ett äldreboendes restaurang Majorna har anställt en stjärnkock för att piffa upp maten Älvsborg har skapat en träffpunkt för gemensamma måltider och aktiviteter Tre Stiftelser har anställt en projektledare för kostutvecklingsarbete. En matbok för äldre är under produktion Även i andra stadsdelar sker ett utvecklingsarbete Stadsdelarnas projekt inom Kompetensstegen Högsbo: Kost och nutrition Örgryte: Kompetens- och kunskapsutveckling för medarbetare som är delaktiga i mathanteringen 2

3 Askim och Älvsborg: Projektet Måltid och nutrition för äldre Tuve-Säve: Kompetenshöjning inom Nutrition för äldre Övriga pågående projekt Backa: Välja rätt ; införande av konsistensanpassad matsedel samt möjlighet att välja mellan två rätter inom hemtjänsten. Projektanställd dietist. Biskopsgården: Anställning av projektledare (dietist) för kostutvecklingsprojekt Centrum: Projektet Matglädje ; drivs av projektanställd kostekonom Tuve-Säve: Anställning av projektledare (kostekonom och dietist) för att göra en processkartläggning av måltidskedjan och förbättra alla steg Tynnered: Stort nutritionsprojekt drivs av fastanställd sjuksköterska och dietist. Härryda Genomför ett projekt på ett äldreboende individinriktning inklusive uppföljning av BMI. Planeras ett projekt för att kartlägga måltidssituationen, samt att utbilda personalen på ett boende om frågor runt måltidssituationen. Kungsbacka Har deltagit i GR-kommunernas gemensamma Genombrottsprojekt. Kungälv Kommunen bedriver kompetensutveckling med stöd av statliga stimulansmedel. Steg 1 ( ): Utbildning för personal i hemtjänst gällande kost och nutrition 3

4 Steg 2 ( ): En projektanställd dietist arbetar tillsammans med verksamheten fram -projektplan för projektet Mat är hälsa -reviderad måltidspolicy -skapar ett utbildningsprogram i kost/nutrition -leder utbildning för personal; undersköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer -har en stödjande funktion Lerum Kommunen genomför tre Genombrottsprojekt Mat och hälsa. Hösten 2008 startar Genombrottsguiden där både hemvård och boenden får tillgång till en webbaserad genombrottsutbildning med inriktning mot måltidsmiljön och nattfastan. Lilla Edet Inom ramen för projekt Smörblomman följs tidigare måltidsordning upp och revideras. Rutiner, metoder och kunskaper ska förstärkas i samarbete med olika yrkesgrupper. Utbildning för all personal i kost och nutrition. Utvecklingsarbeten ska startas i alla äldreboenden. Information och temadagar för brukare och anhöriga. Mölndal Med stöd av det statliga stimulansbidraget har en dietist anställts som ska jobba ur tre perspektiv; individ, organisation och kvalitetssäkring. Dietisten arbetar förvaltningsövergripande. Vidare genomförs en fortsättning på det GR-gemensamma Genombrottsprojektet Mat och hälsa för äldre. Målet är att samtliga äldreboenden i Mölndal ska arbeta med genombrottsmetoden i sitt förbättringsarbete. Partille Med stöd av statligt stimulansbidrag bedrivs Nutritionsprojektet i syfte att undvika malnutrition hos äldre. Projektledare är en dietist. Vidare pågår framtagandet av en kostpolicy. 4

5 Stenungsund Ett matprojekt bedrivs på ett äldreboende. Inriktning på att näringsinnehållet ska variera så lite som möjligt, och att man ska kunna göra enklare tillredning för erbjuda bättre kvalitet och smak. Målet är också att omsorgstagarna ska bevara vikten. Tjörn Tjörn deltog i GR-kommunernas gemensamma Genombrottsprojekt. Man arbetar nu på olika sätt vidare inom området. Öckerö Har infört ett matråd som fungerar som plattform för dialog mellan restaurangchefen och de anställda; under hösten involveras även de boende i dialogen. Arbetar för att på olika sätt utveckla miljön runt måltiderna. 5

6 Tjänsteutlåtande Lotta Wall BBIC - Informationsärende till Sociala Styrgruppen den 23 okt 2008 I detta tjänsteutlåtande redovisas att GR beviljats projektmedel från Länsstyrelsen. Elva av Göteborgsregionens medlemskommuner har gemensamt ansökt om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att införa, utveckla och stödja ett systematiskt användande av systemet BBIC för att bättre kunna bedöma barns behov. Gr:s Sociala Styrgrupps presidium har undertecknat ansökan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beviljat medel för följande delar: Samordnartjänst 25 % kr Utbildning i barnsamtal kr Coachning av utbildare i BBIC kr Kommunerna planerar att lämna in ny ansökan för 2009 till Länsstyrelsen. Saken BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett dokumentationssystem för systematisk dokumentation, planering och uppföljning som syftar till att stärka barnens och de ungas ställning i den sociala barnavården. Bakgrund Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar har under senare år satts i fokus. Socialtjänsten har kritiserats bl.a. för brister i handläggning och otydlighet vad gäller bedömningar om barns behov. 1

7 Samtidigt har antalet anmälningar till socialtjänsten ökat bl.a. som en följd av utökat samarbete med skola och polis. Även anmälningar från allmänheten har ökat, sedan en del ärenden fått kraftig massmedial uppmärksamhet. Denna trend kan vi se generellt i Göteborgsregionens medlemskommuner. Barn som bevittnat våld har genom ny lagstiftning fått en starkare ställning som brottsoffer. Sett ur ett medborgarperspektiv finns det behov att stärka utsatta barns ställning. Kommunerna har det yttersta ansvaret att tillsammans med andra aktörer särskilt hälso- o sjukvården ansvara för detta. Det finns också behov hos kommunerna att på övergripande, strategisk nivå skaffa sig en överblick och kunna följa upp sin verksamhet och på så sätt öka sina möjligheter att ge utsatta barn rätt stöd och behandling. Senare års forskning om implementering visar entydigt att det krävs konsekventa satsningar under flera år och på flera plan för att nya arbetssätt ska få genomslag. Det finns alltså behov av en bärande och gynnande struktur för att införa ett systematiskt användande av BBIC. Kommunernas fortsatta arbete Arbetet planeras och utvecklas gemensamt av elva kommuner i Göteborgsregionen. De deltagande kommunerna är Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kungsbacka kommun deltar också i planeringen och utvecklingen, men har sökts medel som enskild kommun eftersom de tillhör annat län. 2

8 Dessa kommuner startade ett gemensamt utvecklingsarbete under 2006 och har redan kommit en bra bit på väg. Flertalet kommuner ska under 2008 söka permanenta licensavtal för BBIC, övriga söker fortsatta prövolicenser. De deltagande kommunerna har i flera fall satsat särskilda personalresurser för att införa BBIC och/eller p.g.a. ökad ärendemängd. All utbildning i BBIC-systemet anordnas av Socialstyrelsen, som också utfärdar och övervakar licenser. Utbildningen är systematisk och sker enligt särskild utbildningsplan. Merparten av de elva kommunerna har genomfört sina grundutbildningar och påbörjat införandet av BBIC i sina respektive kommuner. Kommunerna har kommit olika långt i sitt BBIC-arbete p.g.a. olika förutsättningar i de enskilda kommunerna. Gemensamt för dem är emellertid att de alla står inför en kritisk period i den långsiktiga implementeringen. All erfarenhet visar att denna period kräver uthålliga stödprocesser i form av t ex vidareutbildning, handledning och samordning. Det mest avgörande för hur de ska lyckas är troligen arbetsledningens konsekventa stöd och efterfrågan av resultat. Genom att de flesta BBIC-ansvariga har en arbetsledande funktion finns här goda förutsättningar att kunna stödja implementeringen av BBIC. En av de BBIC-ansvariga har även samordnande funktion och fungerar som kontaktperson gentemot Socialstyrelsen. 3

9 Tjänsteutlåtande Lotta Wall GR-kommunernas mottagande av ensamkommande, asylsökande barn - Informationsärende till Sociala Styrgruppen den 23 okt 2008 Saken Elva av GR-kommunernas tretton medlemskommuner har avtal med Migrationsverket för år 2008 att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Kommunerna är Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göteborg och Mölndal har inte skrivit avtal eftersom de redan har ett stort åtagande när det gäller ensamkommande, asylsökande barn. Avtalen med Migrationsverket innehåller villkor att GR-kommunerna i första hand ska ta emot barn och ungdomar från Mölndal. Gryning Vård AB erbjuder boende (MIRA) för ensamkommande asylsökande barn sedan februari 2008 i Alingsås. Den 29 oktober samlar GR kommunernas kontaktpersoner för ensamkommande asylsökande barn, representanter från Migrationsverket nationellt och regionalt och Gryning Vård AB. Syftet med träffen är att få en överblick om hur arbetet fungerar för kommunerna idag och deras eventuella åtaganden för 2009, Migrationsverkets prognoser för 2009 angående ensamkommande asylsökande barn m.m. och Gryning Vård AB:s beläggning på asylboendet MIRA. Hittills Under 2008 har Ale har tagit emot 2 placeringar, 1 i familjehem, 1 kvar i transitboende. Får ytterligare tre i år. De planerar boendet allt eftersom. Alingsås har tagit emot 5 placeringar med boende på MIRA. 1

10 Härryda har ännu inte tagit emot någon placering. Kommunen tänker sig placering i familjehem vilka de kallar värdfamiljer och rekrytering av familjer går enligt uppgift bra. Kungälv planerar att ta emot 5 placeringar vilka kommer att ske under september. Kommunen organiserar eget boende. Kungsbacka har inte tagit emot någon placering men planerar att göra det under hösten. Kommunen har varit i kontakt med Gryning Vård AB:s asylboende Mira för att förhöra sig om eventuella placeringsmöjligheter. Lerum har tagit emot 5 placeringar med boende i familjehem. Lilla Edet har tagit emot 4 placeringar med boende på MIRA och har ytterligare en plats abonnerad. Partille har tagit emot 5 placeringar, varav 2 i familjehem och två med boende på MIRA. En person bor kvar i transitboende men flyttar inom några dagar till ett familjehem. Stenungsund har tagit emot 5 placeringar. Kommunen har organiserat ett eget kollektivboende i närheten av sitt Ungbo. Kan ta emot 5 flickor och har för närvarande 4. Tjörn har tagit emot 5 placeringar. Kommunen har placerat alla på samma privata boende. Öckerö har hittills tagit emot 3 placeringar i familjehem. Har rekryterat familjehem som väl täcker behovet. Bakgrund Kommunerna har genom en lagändring den 1 juli 2006 fått ett ökat ansvar för de ensamkommande, asylsökande barnen. Migrationsverket ska enligt riksdagsbeslutet teckna avtal med ett begränsat antal kommuner om mottagande av dessa barn. Barnen kommer först till någon av de fyra s.k. ankomstkommunerna, Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna. 2

11 Därefter ska barnen vidare till kommun som har tecknat avtal om mottagande med Migrationsverket. Ersättningen från staten till de mottagande kommunerna är reglerad i särskild författning och innefattar dels en grundersättning, dels en dygnsersättning. Dessutom ersätts övriga kostnader såsom skolgång, sjukvård och god man. I syfte att förbättra mottagandet och för att få fler kommuner att ta emot asylsökande ensamkommande barn höjdes ersättningarna till kommunerna år

12 Sociala styrgruppen Uppföljning av GR-programmet Shaping the future of local services in Europe och GR:s deltagande med monter vid den europeiska socialchefskonferensen Bakgrund GR.s styrelse har i sin verksamhetsinriktning beslutat att EU-arbetet ska genomsyra förbundets verksamhet. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling kring EU-frågorna är en del av uppgiften,samt att inom GR:s verksamhetsområden använda EU-fonder och program. Genomförande För att understödja GR-kommunernas ambitioner att bygga upp europeiska kontakter på det sociala området har under år 2008 genomförts utbildningsprogrammet Shaping the future of local services in Europe, som varit ett samarrangemang mellan de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland och West Sweden. Programmet ska ses som ett nytt och innovativt steg för att utveckla kompetens i kontakterna med andra europeiska länder. Programmet bestod i att de 21 deltagarna i maj genomgick en introduktionsdag som gav en överblick av vad som på europeisk nivå är aktuellt inom det sociala området, och vilka möjligheter detta kan ge svenska kommuner. Deltagare var socialpolitiker, socialchefer, utvecklare, omvärldsbevakare och strateger inom socialtjänsten. Som föreläsare deltog bl. a Europaparlamentets ordförande i kommittén för arbetsmarknad och sociala området, Jan Andersson. I nästa steg deltog 14 av de 21 programdeltagarna i den europeiska socialchefskonferensen Shaping the future of local services in Europe i Paris 2-4 juli. Konferensen hade ca 430 deltagare från ett 30-tal länder. I enlighet med beslut av sociala styrgruppens presidium deltog även GR - i samarbete med West Sweden - med en utställningsmonter på Pariskonferensen. Programmet avslutades med en uppföljningsdag i september, dit samtliga 21 programdeltagare bjöds in. Vid detta tillfälle redogjorde också West Sweden 1

13 för hur man kan stödja kommunerna i utvecklandet av transnationella EUprojekt. Utvärdering Under uppföljningsdagen gjordes också en utvärdering av såväl själva utbildningsprogrammet som deltagandet med monterutställning på Pariskonferensen. Synpunkter från uppföljningen: -Man ser positivt på att GR erbjudit en paketlösning med förberedande utbildning, ett komplett researrangemang i samband med Pariskonferensen, och därefter ett uppföljningstillfälle. Det fungerade också med att deltagarna kunde välja på att delta enbart i den svenska delen eller i hela programmet. Fanns inga uttalade önskemål om bryta ut rese- och hotelldelarna, så att deltagare kunde få lösa detta på egen hand. Förutom de europeiska kontakterna, ser man ett mervärde i att träffa västsvenska kollegor som har liknande arbetsområde. Dagen före själva huvudkonferensen anordnade NOPUS en Nordic Day på konferenshotellet; temat var kundval i de olika nordiska länderna. Denna dag ingick inte i GR-paketet, och deltagarna hade gärna önskat att ha möjlighet att delta även här. -När det gäller själva konferensen var man på det stora taget nöjd med innehåll och praktiskt genomförande, där storföreläsningarna speglade övergripande europeiska perspektiv, medan seminarierna tog upp mera praktiska frågor från olika länder. Ämnesområden för föreläsningarna motsvarade väl de frågor som är på den svenska socialtjänstens agenda. Ett praktiskt problem var att de kunde vara svårt att hålla koncentrationen uppe under långa föreläsningspass på ett främmande språk. Då var det lättare på work shops, där det inte blev lika långa föreläsarpass, samt tillfälle att diskutera med kollegor från andra länder. -GR-montern erbjöd framförallt övergripande information om vad den svenska socialtjänsten sysslar med, och lyfte också fram GR och West Sweden som plattformar för samarbete. Montern bemannades av personal från GR och West Sweden. Montern hade under konferensdagarna en jämn tillströmning av besökare, dels från olika europeiska länder, men den kom också att fungera som något av en kontaktpunkt för de västsvenska deltagarna på konferensen. 2

14 Resultat Resultatet från ovanstående program har främst bestått i att deltagarna nu har fått en ökad inblick i vad Social Europe innebär, och hur man på olika sätt arbetar med sociala frågor i andra länder. Detta är också första gången GR exponerar sig på den europeiska arenan med vad man gör på det sociala området. Detta får naturligtvis dessutom en positiv effekt där svenska deltagare från andra landsdelar noterar GR:s engagemang. Merparten av programdeltagarna åkte inte till konferensen med den uttalade målsättningen att man hade tydliga projektidéer, och att man skulle knyta kontakter för genomförandet av dessa idéer. En deltagande kommun hade en mera uttalad målsättning att knyta praktiska kontakter som kunde användas efter konferensen, och detta var också något man lyckades med. Slutsatsen är helt tydlig: Detta upplägg fungerar bra för att ge deltagarna en god kompetens om sociala frågor i Europa. Har man som ambition att knyta kontakter för att arbeta vidare på dessa efter programmet kräver det att kommunen förberett sig på hemmaplan angående vad man praktiskt vill uppnå. Det är sannolikt så att första gången man deltar behöver man i första hand orientera sig om hur landskapet ser ut. Men vill man sedan gå vidare och knyta praktiskt användbara kontakter, kräver detta en särskild planering. Det uttalades också på uppföljningsdagen ett intresse från övriga kommunalförbund i Västra Götaland att man vill samverka med GR inför nästa års European Social services Conference, vilken äger rum i Prag juni. Även West Sweden ser mycket positivt på årets samarbete, och vill gärna utveckla detta inför kommande år. Fortsatt arbete GR kan inom ramen för sitt ordinarie kompetensutvecklingsuppdrag bedöma om det finns förutsättningar för att erbjuda någon form av introduktionsdag som förberedelse för den europeiska konferensen. I det löpande uppdraget ligger även att på lämpligt sätt erbjuda ett samlat paket för konferensdeltagande inklusive service vad gäller resa och logi. Beträffande en GR-monter på nästa års European Social Services Conference skulle ett naturligt utvecklingssteg vara att nu erbjuda de kommuner som har konkreta mål för hur man vill bygga upp sina europeiska kontakter en möjlighet att särskilt profilera sig i montern. Däremot bör inte montern ge plats åt allmän kommuninformation från enskilda kommuner. Det blir också att naturligt att bygga vidare på samarbetet med West Sweden, som har rollen att praktiskt stödja kommunerna i deras idéer. Under detta år har p g a en kort planeringstid enbart ett ganska informellt samarbete kunnat ske med övriga västsvenska kommunalförbund. Här bör undersökas förutsättningarna för att fördjupa detta samarbete. 3

15 Presidiet beslutade -nteckna redogörelsen från programmet Shaping the future of local social services in Europe och GR-montern vid Pariskonferensen, -ge GR i uppdrag att börja undersöka förutsättningarna, och om dessa finns, påbörja planering i avsikt att delta med monter vid European Social Services Conference i Prag juni 2009, -kontakta övriga västsvenska kommunalförbund och West Sweden angående samarbete. Lars-Göran Jansson Länk till program och dokumentation från Pariskonferensen: 4

16 (3) Kommunstyrelserna i medlemskommunerna KOMMUNGEMENSAM PLATTFORM FÖR ATT STÖDJA ARBETSLINJEN VID INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ÄRENDET GRs styrelsepresidium har gett GRs styrgrupp för arbetsmarknad uppdraget att konkretisera förslag för tänkbara samarbetsområden, avseende nyanlända och arbetslinjen. BAKGRUND Bakgrunden till uppdraget är ett par frågeställningar som aktualiserats i GRs styrgrupp för arbetsmarknad. 1. Kan ett kommungemensamt arbete, med GR som plattform, kring flyktingar och deras anhöriga stödja arbetslinjen och underlätta etableringen på arbetsmarknaden? 2. Vilka områden bedöms centrala i ett eventuellt kommungemensamt arbete? Syftet är att på ett bättre sätt introducera nyanlända på arbetsmarknaden för att på så sätt matcha den kompetens som många nyanlända besitter mot arbetsmarknadsregionens efterfrågan och långsiktiga behov. Styrgruppen för arbetsmarknad beslutade vid sitt sammanträde den 11 september att tillskriva medlemskommunernas kommunstyrelser för att stämma av kommunernas uppfattning samt få vägledning i hur och om GR ska arbeta vidare med frågan. SAMVERKAN OCH ARBETSLINJEN Det är flera aktörer som är inblandade i mottagandet av nyanlända; kommunerna, migrationsverket, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter med flera. När det gäller kommunerna är dessutom flera delar av den kommunala verksamheten engagerade som socialtjänst, flyktingmottagning, ungdoms- och vuxenutbildning, SFI, arbetsmarknadsenheter etc. Mängden aktörer medför ett behov av utvecklat samarbete mellan de olika aktörerna, för att introduktionen och etableringen av den nyanlände ska bli bra. För att den nyanlände så snabbt som möjligt ska kunna få ett arbete, förutsätter det en fungerande introduktionskedja av de olika aktörerna. Kedjan innehåller en rad uppgifter för kommuner och myndigheter i samarbete med arbetslivet, exempelvis: 1

17 Samhällsintroduktion SFI Yrkesbedömning Praktik Validering Utbildning Matchning Erfarenheten visar att kedjan måste anpassas efter olika individers behov och förutsättningar. Gruppen nyanlända är mycket heterogen både vad det gäller utbildning och yrkesbakgrund. Det varierar mellan hög- och lågutbildad, yrkesspecifika och ingen yrkesutbildning till analfabeter. För att kunna matcha de nyanländas skiftande kompetens med arbetslivets efterfrågan, krävs sannolikt en större arbetsmarknadsregion med tillgång till fler branscher än vad arbetslivet i en enskild kommun kan erbjuda. Det talar för behovet av en regional ansats som stöd för kommunernas introduktion och etablering av nyanlända. Ovanstående resonemang fokuserar på konkreta samarbetsområden. GR har tillsammans med medlemskommunerna utöver detta också möjlighet att agera som påtryckare och intressebevakare mot staten inom området. Nedan följer ett par frågor som GRs styrgrupp för arbetsmarknad gärna vill få medlemskommunernas synpunkter på: - Det finns idag områden som delar av GR-kommunerna samarbetar om, när det gäller introduktionen av nyanlända. Finns det områden idag där ni bedömer att GR kan utgöra en plattform för samarbete och vilka är i så fall de angelägna områdena? Till exempel samhällsintroduktion, SFI, yrkesbedömning, praktik, validering, utbildning, matchning eller annat område. - Är det enligt er kommun önskvärt att GR ges i uppdrag att, tillsammans med medlemskommunerna, utarbeta ett förslag om ett kommungemensamt arbete vid introduktion och etablering av nyanlända? Andra frågor som också är av intresse för styrgruppen är: - Har er kommun utarbetat en särskild strategi, själva och tillsammans med andra aktörer för introduktion och etablering av nyanlända? - Hur ser er introduktionskedja ut? Vilka styrkor svagheter ser ni? Vad bör den innehålla? - När anser ni att introduktions- etableringsfasen är genomförd? Vilka kriterier avgör detta? - Vilka är, enligt er uppfattning, framgångsfaktorerna för ett gott resultat? I juni 2008 presenterades utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering: Egenansvar med professionellt stöd och vad GR erfar planerar regeringen att presentera en proposition våren 2009 med utgångspunkt från bland annat denna 2

18 utredning. GRs bedömning är att kommunerna oavsett detta kommer att ha en viktig uppgift vid introduktionen av nyanlända. Tacksam för era synpunkter senast den 21 november 2008 till GR Gustav Höjer, e- post: Vid frågor kontakta Gustav Höjer, telefon GR , mobil: För GRs styrgrupp för arbetsmarknad Bengt Gustafsson Ordf Endrick Schubert v. ordf 3

19 Tjänsteutlåtande Lotta Wall Västbus tillägg till riktlinje 7 - Informationsärende till Sociala Styrgruppen den 23 okt 2008 Saken I detta tjänsteutlåtande informeras om beslut taget av Samrådsorganet mellan Västkom (Västra Götalands 49 kommuner) och Västra Götalands regionen om tillägg Västbus riktlinje 7. Ärendet tas upp för beslut i VGR:s Hälso- och sjukvårdsutskott under november 2008 och i Västkoms styrelse under december Bakgrund Västbus bygger på samverkan genom överenskommelser och dialog, inte genom detaljerade avtal. Västbus bygger också på långvariga relationer där olika samverkanspartners definierar sina respektive uppdrag. Utgångspunkten för Västbus är samverkan kring det enskilda barnet/ungdomen. För att denna samverkan skall kunna fungera krävs ett tydligt administrativt och politiskt stöd. När Västbus riktlinjer antogs 2005 angavs i punkt 7 följande: En uppföljning av riktlinjerna sker lokalt. Kommunförbunden får tillsammans med regionens sjukhusgrupper finna former för denna uppföljning på både politisk och tjänstemannanivå utifrån befintliga samverkansstrukturer. Samverkansarbetet förankrades inte i något uppdrag/mandat till en regionövergripande tjänstemannaorganisation. Behovet av en regionövergripande ledningsstruktur uppmärksammades tidigt och initiativ till en sådan togs gemensamt av sjukhusgrupper och kommunförbund och sanktionerades av Samrådsorganet i november En ledningsorganisation bildades bestående av sex samverkansgrupper en för varje sjukhus/kommunförbundsområde. Det visade sig också finnas ett stort behov av att ha ett regiongemensamt forum för gemensamma diskussioner och 1

20 utvecklingsarbete. Därför bildades en regional grupp bestående av de sex ordförandena, den s.k. ordförandegruppen. Ordförandegruppen har tagit flera angelägna initiativ, exempelvis en treårig utvärdering av införandet av riktlinjerna finansierad av de s.k. Miltonmedlen samt en händelseanalys för att lösa tvister. Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen publicerade 2007 en rapport Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. I rapporten sägs att En väl fungerande samverkan kräver engagemang och tydlig styrning på alla ledningsnivåer, inte minst den övergripande politiska och administrativa nivån. En viktig uppgift för ledningen är att legitimera samverkan på lägre nivåer och efterfråga uppföljning och utvärdering av samverkan. Avsaknad av ett övergripande formellt uppdrag till ordförandegruppen skapar dock osäkerhet kring mandat och riskerar på sikt att försvaga Västbusarbetet. För att säkra den länsvisa utvecklingen, sammanhållningen och uppföljningen föreslås att riktlinjerna i punkt 7 kompletteras och får följande lydelse: 7. Uppföljning av riktlinjerna En uppföljning av riktlinjerna sker likalt. Kommunförbunden har att tillsammans med regionens berörda sjukhus finna former för denna uppföljning på både politisk nivå och tjänstemannanivå utifrån befintliga samverkansstrukturer. För att hålla samman den länsvisa utvecklingen och uppföljningen får kommunförbunden tillsammans med berörda sjukhus utse representanter till en styrgrupp. Till styrgruppen adjungeras representanter utsedda av Västkom och Västra Götalandsregionen. Styrgruppen lämnar årligen en rapport till huvudmännen. 2

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC

Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC GR Lotta Wall 2009-12-01 Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC Kommun Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Styrgruppen för sociala området

Styrgruppen för sociala området Protokoll Styrgrupp Sociala området 2007-05-07 Lars-Göran Jansson Styrgruppen för sociala området Tid: 7 maj 2007 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), Göteborg, tjänstgörande ordförande

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Protokoll 2013-04-09 1(6) Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Ledamöter Maria Rydén, Göteborg (M), Ordförande Dennis Jeryd, Lerum (S), Vice Ordförande Jan

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Bryssel 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2007-11-16 Gustav Höjer Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Fredagen den 16 november 2007, kl 13-16 00 Plats: GR-huset, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2008-12-04 HT/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 4 december 2008 kl. 09.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande: Endrick Schubert (m) Göteborg,

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2006-09-28 Hans Troedsson Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 28 september 2006 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Endrick Schubert (s), Gbg, ordf Laila Åkerberg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2012-02-09 Ulrica Furby sid 1(4) Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Tid: Torsdag 9 februari 2012 kl. 08:30-12:30 Plats: GR Närvarande: Maria Rydén, Göteborg

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma.

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma. från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad Tid: Fredag den 5 juni, 9.00 12.30 Plats: Jonsereds trädgårdar, Partille kommun Ledamöter Eva Carlsson (ordf.), Partille (S) Ingrid Inhammar, Ale (S) Ann

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Protokoll Åsa S Angervall 2009-06-22 Styrgruppen för det sociala området Tid: 15 juni 2009, kl. 13-16 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Carina Liljesand, Göteborg Boel Holgersson, Ale Lise-Lotte Berghede,

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Tid: Torsdag den 10 september 2015, kl. 14.00-16.00 Plats: At Work, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsuppdraget

Hälso- och sjukvårdsuppdraget Hälso- och sjukvårdsuppdraget Hur ska GR arbeta rent praktiskt? FH-chefsnätverket 25 november 2016 Linda Macke Viktigt från utredningen* GR:s medlemskommuner saknar en aktör med det uttalade uppdraget

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET Bilaga 3 KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET BAKGRUND GR-kommunernas sociala styrgrupp beslutade i oktober 2008 att kartlägga omfattningen av volontär-/frivilligverksamheter

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(6) 2008-10-15 HT/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Onsdag den 15 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats: Gunnebo slott Mölndal Närvarande: Bengt Gustafsson (m) Kungälv, ordf

Läs mer

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2009-10-29 Katja Knuutinen Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Tid: torsdag 22 oktober 2009, klockan 9.00-12.15 Plats: Medborgarkontoret, Ale torg Närvarande:

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Ida Holmgren Styrgruppen för det sociala området Tid: 21 oktober 2010 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Bo Pettersson, ordförande Carina Liljesand, vice ordförande Maria Abrahamsson Jonas Ransgård

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(6) 2009-02-12 LA/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 12 februari 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Tjörn Närvarande: Magnus

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Kartläggning av mellankommunal samverkan i GRkommunerna

Kartläggning av mellankommunal samverkan i GRkommunerna Kartläggning av mellankommunal samverkan i GRkommunerna 2009 Den 22 oktober 2009 fick GR, på uppdrag från sociala styrgruppen, att kartlägga den mellankommunala samverkan som finns inom GR-kommunerna på

Läs mer

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Introduktionsprogramsgruppen Gymnasieantagningen 2016-09-29 Kartläggning av

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl. 9.00 13.15, Kommunhuset, Partille kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg Ann

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll 140320 Styrgruppen för Arbetsmarknad, torsdagen den 20 mars, 2014, kl. 15.00 16.00, Bräcke gymnasium Göteborg Ledamöter, Närvarande Maria Rydén, Göteborg (M), Ordförande Dennis Jeryd, Lerum (S),

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Utvärdering av regionala stödresurser för ASI/DOK Göteborgsregionens kommunalförbund

Utvärdering av regionala stödresurser för ASI/DOK Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborgsregionens kommunalförbund Christina Fix Box 5073 402 22 Göteborg Mobil: 0738-51 80 26 Utvärdering av regionala stödresurser för ASI/DOK 2007-2010 Göteborgsregionens kommunalförbund Stödresursprojektet

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 13 november 2015 kl 9-12 Sammanträdet följs av ett möte med socialchefsnätverket på temat ehälsa och Välfärdsteknologi kl 13-16. Plats:

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå Förslag 030128 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter - Sahlgrenska universitetssjukhuset omfattar följande sjukhus;

Läs mer

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013.

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Handlingsplan 2013 Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Verksamhetsinriktning 2013 fastställt av

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 3 juni 2016 kl 11 12 30 (dessförinnan studiebesök på enheten för samhällsorientering kl 9 11) Plats: Enheten för samhällsorientering, Integrationscentrum,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Anteckningar Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Närvarande: Anna Olsson, Gunnared, Hanna Blomdahl, Alingsås, Daniel Wennerlund, West Sweden, Lars Ekberg, Mölndal,

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå Sidan 1 av 6 Förslag 2003-06-12 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter: - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 för VästKom Beslutad i styrelsen den 28 november 2014 1 1. Inledning VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss för 2015.

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända Utbildningsgruppen 2016-12-01 Ålder: Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i GR-kommun, 2016-11-30 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 47,7%

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer