Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre"

Transkript

1 Lars-Göran Jansson Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för att projektanställa en dietist med uppdrag att arbeta med mat och nutrition både i särskilda boenden och eget boende. Alingsås Kommunen har 7 nutritionssjuksköterskor samt nutritionsombud på varje arbetsplats. Nutritionssjuksköterskor och ombud träffas regelbundet för genomgångar. Planeras utbildning av nutritionssjuksköterskorna 7,5 högskolepoäng. Inom kommunen har genomförts ett antal s.k. Genombrottsprojekt med inriktning mat/nutrition. Dessa har haft inriktning både på den enskilda individen och på gruppnivå. Göteborg KS har beslutat ge stadskansliet i uppdrag att snarast ta hjälp av extern kunskap för att genomföra en översyn av våra verksamheters matproduktion idag och återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en ökad kvalité av maten i Göteborg. En delrapport är klar. Stadskansliet, Senior Göteborg Centralt placerad projektledare (kostekonom), finansierad av stimulansbidraget 2007, arbetar för utveckling av måltiderna inom ordinärt boende. Fokus ligger på närverksbyggande och utökade utbildningsvägar. Informations- och utbildningsmaterial i form av en dokumentärfilm om måltiderna inom hemtjänsten är under produktion. 1

2 Centrala Genombrottsprojekt Mat och prat (2008): Hemtjänstteam från tre stadsdelar Fokus på en god måltidssituation och social gemenskap. Ett gott liv på äldre da r ( ): Två projekt för att höja livskvalitén med delvis fokus mot mat och hälsa, 11 stadsdelar deltar. Mat och hälsa : Ett Genombrottsprojekt i samarbete med sju kommuner inom GR, där sex stadsdelar deltog. Stadsdelarnas projekt med stöd av stimulansbidraget 2007 Av de 21 stadsdelarna har 17 ansökt om pengar för att driva något kostrelaterat projekt inom stimulansbidraget 2007: 8 stadsdelar har anställt dietistresurs i någon omfattning 9 stadsdelar satsar på utbildning av personalen Flera stadsdelar jobbar med implementering av Göteborgs kostprogram samt med egna nutritionspolicies Härlanda SDF har anställt en matsalsvärdinna för att locka kringboende till gemensamma måltider på ett äldreboendes restaurang Majorna har anställt en stjärnkock för att piffa upp maten Älvsborg har skapat en träffpunkt för gemensamma måltider och aktiviteter Tre Stiftelser har anställt en projektledare för kostutvecklingsarbete. En matbok för äldre är under produktion Även i andra stadsdelar sker ett utvecklingsarbete Stadsdelarnas projekt inom Kompetensstegen Högsbo: Kost och nutrition Örgryte: Kompetens- och kunskapsutveckling för medarbetare som är delaktiga i mathanteringen 2

3 Askim och Älvsborg: Projektet Måltid och nutrition för äldre Tuve-Säve: Kompetenshöjning inom Nutrition för äldre Övriga pågående projekt Backa: Välja rätt ; införande av konsistensanpassad matsedel samt möjlighet att välja mellan två rätter inom hemtjänsten. Projektanställd dietist. Biskopsgården: Anställning av projektledare (dietist) för kostutvecklingsprojekt Centrum: Projektet Matglädje ; drivs av projektanställd kostekonom Tuve-Säve: Anställning av projektledare (kostekonom och dietist) för att göra en processkartläggning av måltidskedjan och förbättra alla steg Tynnered: Stort nutritionsprojekt drivs av fastanställd sjuksköterska och dietist. Härryda Genomför ett projekt på ett äldreboende individinriktning inklusive uppföljning av BMI. Planeras ett projekt för att kartlägga måltidssituationen, samt att utbilda personalen på ett boende om frågor runt måltidssituationen. Kungsbacka Har deltagit i GR-kommunernas gemensamma Genombrottsprojekt. Kungälv Kommunen bedriver kompetensutveckling med stöd av statliga stimulansmedel. Steg 1 ( ): Utbildning för personal i hemtjänst gällande kost och nutrition 3

4 Steg 2 ( ): En projektanställd dietist arbetar tillsammans med verksamheten fram -projektplan för projektet Mat är hälsa -reviderad måltidspolicy -skapar ett utbildningsprogram i kost/nutrition -leder utbildning för personal; undersköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer -har en stödjande funktion Lerum Kommunen genomför tre Genombrottsprojekt Mat och hälsa. Hösten 2008 startar Genombrottsguiden där både hemvård och boenden får tillgång till en webbaserad genombrottsutbildning med inriktning mot måltidsmiljön och nattfastan. Lilla Edet Inom ramen för projekt Smörblomman följs tidigare måltidsordning upp och revideras. Rutiner, metoder och kunskaper ska förstärkas i samarbete med olika yrkesgrupper. Utbildning för all personal i kost och nutrition. Utvecklingsarbeten ska startas i alla äldreboenden. Information och temadagar för brukare och anhöriga. Mölndal Med stöd av det statliga stimulansbidraget har en dietist anställts som ska jobba ur tre perspektiv; individ, organisation och kvalitetssäkring. Dietisten arbetar förvaltningsövergripande. Vidare genomförs en fortsättning på det GR-gemensamma Genombrottsprojektet Mat och hälsa för äldre. Målet är att samtliga äldreboenden i Mölndal ska arbeta med genombrottsmetoden i sitt förbättringsarbete. Partille Med stöd av statligt stimulansbidrag bedrivs Nutritionsprojektet i syfte att undvika malnutrition hos äldre. Projektledare är en dietist. Vidare pågår framtagandet av en kostpolicy. 4

5 Stenungsund Ett matprojekt bedrivs på ett äldreboende. Inriktning på att näringsinnehållet ska variera så lite som möjligt, och att man ska kunna göra enklare tillredning för erbjuda bättre kvalitet och smak. Målet är också att omsorgstagarna ska bevara vikten. Tjörn Tjörn deltog i GR-kommunernas gemensamma Genombrottsprojekt. Man arbetar nu på olika sätt vidare inom området. Öckerö Har infört ett matråd som fungerar som plattform för dialog mellan restaurangchefen och de anställda; under hösten involveras även de boende i dialogen. Arbetar för att på olika sätt utveckla miljön runt måltiderna. 5

6 Tjänsteutlåtande Lotta Wall BBIC - Informationsärende till Sociala Styrgruppen den 23 okt 2008 I detta tjänsteutlåtande redovisas att GR beviljats projektmedel från Länsstyrelsen. Elva av Göteborgsregionens medlemskommuner har gemensamt ansökt om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att införa, utveckla och stödja ett systematiskt användande av systemet BBIC för att bättre kunna bedöma barns behov. Gr:s Sociala Styrgrupps presidium har undertecknat ansökan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beviljat medel för följande delar: Samordnartjänst 25 % kr Utbildning i barnsamtal kr Coachning av utbildare i BBIC kr Kommunerna planerar att lämna in ny ansökan för 2009 till Länsstyrelsen. Saken BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett dokumentationssystem för systematisk dokumentation, planering och uppföljning som syftar till att stärka barnens och de ungas ställning i den sociala barnavården. Bakgrund Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar har under senare år satts i fokus. Socialtjänsten har kritiserats bl.a. för brister i handläggning och otydlighet vad gäller bedömningar om barns behov. 1

7 Samtidigt har antalet anmälningar till socialtjänsten ökat bl.a. som en följd av utökat samarbete med skola och polis. Även anmälningar från allmänheten har ökat, sedan en del ärenden fått kraftig massmedial uppmärksamhet. Denna trend kan vi se generellt i Göteborgsregionens medlemskommuner. Barn som bevittnat våld har genom ny lagstiftning fått en starkare ställning som brottsoffer. Sett ur ett medborgarperspektiv finns det behov att stärka utsatta barns ställning. Kommunerna har det yttersta ansvaret att tillsammans med andra aktörer särskilt hälso- o sjukvården ansvara för detta. Det finns också behov hos kommunerna att på övergripande, strategisk nivå skaffa sig en överblick och kunna följa upp sin verksamhet och på så sätt öka sina möjligheter att ge utsatta barn rätt stöd och behandling. Senare års forskning om implementering visar entydigt att det krävs konsekventa satsningar under flera år och på flera plan för att nya arbetssätt ska få genomslag. Det finns alltså behov av en bärande och gynnande struktur för att införa ett systematiskt användande av BBIC. Kommunernas fortsatta arbete Arbetet planeras och utvecklas gemensamt av elva kommuner i Göteborgsregionen. De deltagande kommunerna är Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kungsbacka kommun deltar också i planeringen och utvecklingen, men har sökts medel som enskild kommun eftersom de tillhör annat län. 2

8 Dessa kommuner startade ett gemensamt utvecklingsarbete under 2006 och har redan kommit en bra bit på väg. Flertalet kommuner ska under 2008 söka permanenta licensavtal för BBIC, övriga söker fortsatta prövolicenser. De deltagande kommunerna har i flera fall satsat särskilda personalresurser för att införa BBIC och/eller p.g.a. ökad ärendemängd. All utbildning i BBIC-systemet anordnas av Socialstyrelsen, som också utfärdar och övervakar licenser. Utbildningen är systematisk och sker enligt särskild utbildningsplan. Merparten av de elva kommunerna har genomfört sina grundutbildningar och påbörjat införandet av BBIC i sina respektive kommuner. Kommunerna har kommit olika långt i sitt BBIC-arbete p.g.a. olika förutsättningar i de enskilda kommunerna. Gemensamt för dem är emellertid att de alla står inför en kritisk period i den långsiktiga implementeringen. All erfarenhet visar att denna period kräver uthålliga stödprocesser i form av t ex vidareutbildning, handledning och samordning. Det mest avgörande för hur de ska lyckas är troligen arbetsledningens konsekventa stöd och efterfrågan av resultat. Genom att de flesta BBIC-ansvariga har en arbetsledande funktion finns här goda förutsättningar att kunna stödja implementeringen av BBIC. En av de BBIC-ansvariga har även samordnande funktion och fungerar som kontaktperson gentemot Socialstyrelsen. 3

9 Tjänsteutlåtande Lotta Wall GR-kommunernas mottagande av ensamkommande, asylsökande barn - Informationsärende till Sociala Styrgruppen den 23 okt 2008 Saken Elva av GR-kommunernas tretton medlemskommuner har avtal med Migrationsverket för år 2008 att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Kommunerna är Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göteborg och Mölndal har inte skrivit avtal eftersom de redan har ett stort åtagande när det gäller ensamkommande, asylsökande barn. Avtalen med Migrationsverket innehåller villkor att GR-kommunerna i första hand ska ta emot barn och ungdomar från Mölndal. Gryning Vård AB erbjuder boende (MIRA) för ensamkommande asylsökande barn sedan februari 2008 i Alingsås. Den 29 oktober samlar GR kommunernas kontaktpersoner för ensamkommande asylsökande barn, representanter från Migrationsverket nationellt och regionalt och Gryning Vård AB. Syftet med träffen är att få en överblick om hur arbetet fungerar för kommunerna idag och deras eventuella åtaganden för 2009, Migrationsverkets prognoser för 2009 angående ensamkommande asylsökande barn m.m. och Gryning Vård AB:s beläggning på asylboendet MIRA. Hittills Under 2008 har Ale har tagit emot 2 placeringar, 1 i familjehem, 1 kvar i transitboende. Får ytterligare tre i år. De planerar boendet allt eftersom. Alingsås har tagit emot 5 placeringar med boende på MIRA. 1

10 Härryda har ännu inte tagit emot någon placering. Kommunen tänker sig placering i familjehem vilka de kallar värdfamiljer och rekrytering av familjer går enligt uppgift bra. Kungälv planerar att ta emot 5 placeringar vilka kommer att ske under september. Kommunen organiserar eget boende. Kungsbacka har inte tagit emot någon placering men planerar att göra det under hösten. Kommunen har varit i kontakt med Gryning Vård AB:s asylboende Mira för att förhöra sig om eventuella placeringsmöjligheter. Lerum har tagit emot 5 placeringar med boende i familjehem. Lilla Edet har tagit emot 4 placeringar med boende på MIRA och har ytterligare en plats abonnerad. Partille har tagit emot 5 placeringar, varav 2 i familjehem och två med boende på MIRA. En person bor kvar i transitboende men flyttar inom några dagar till ett familjehem. Stenungsund har tagit emot 5 placeringar. Kommunen har organiserat ett eget kollektivboende i närheten av sitt Ungbo. Kan ta emot 5 flickor och har för närvarande 4. Tjörn har tagit emot 5 placeringar. Kommunen har placerat alla på samma privata boende. Öckerö har hittills tagit emot 3 placeringar i familjehem. Har rekryterat familjehem som väl täcker behovet. Bakgrund Kommunerna har genom en lagändring den 1 juli 2006 fått ett ökat ansvar för de ensamkommande, asylsökande barnen. Migrationsverket ska enligt riksdagsbeslutet teckna avtal med ett begränsat antal kommuner om mottagande av dessa barn. Barnen kommer först till någon av de fyra s.k. ankomstkommunerna, Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna. 2

11 Därefter ska barnen vidare till kommun som har tecknat avtal om mottagande med Migrationsverket. Ersättningen från staten till de mottagande kommunerna är reglerad i särskild författning och innefattar dels en grundersättning, dels en dygnsersättning. Dessutom ersätts övriga kostnader såsom skolgång, sjukvård och god man. I syfte att förbättra mottagandet och för att få fler kommuner att ta emot asylsökande ensamkommande barn höjdes ersättningarna till kommunerna år

12 Sociala styrgruppen Uppföljning av GR-programmet Shaping the future of local services in Europe och GR:s deltagande med monter vid den europeiska socialchefskonferensen Bakgrund GR.s styrelse har i sin verksamhetsinriktning beslutat att EU-arbetet ska genomsyra förbundets verksamhet. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling kring EU-frågorna är en del av uppgiften,samt att inom GR:s verksamhetsområden använda EU-fonder och program. Genomförande För att understödja GR-kommunernas ambitioner att bygga upp europeiska kontakter på det sociala området har under år 2008 genomförts utbildningsprogrammet Shaping the future of local services in Europe, som varit ett samarrangemang mellan de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland och West Sweden. Programmet ska ses som ett nytt och innovativt steg för att utveckla kompetens i kontakterna med andra europeiska länder. Programmet bestod i att de 21 deltagarna i maj genomgick en introduktionsdag som gav en överblick av vad som på europeisk nivå är aktuellt inom det sociala området, och vilka möjligheter detta kan ge svenska kommuner. Deltagare var socialpolitiker, socialchefer, utvecklare, omvärldsbevakare och strateger inom socialtjänsten. Som föreläsare deltog bl. a Europaparlamentets ordförande i kommittén för arbetsmarknad och sociala området, Jan Andersson. I nästa steg deltog 14 av de 21 programdeltagarna i den europeiska socialchefskonferensen Shaping the future of local services in Europe i Paris 2-4 juli. Konferensen hade ca 430 deltagare från ett 30-tal länder. I enlighet med beslut av sociala styrgruppens presidium deltog även GR - i samarbete med West Sweden - med en utställningsmonter på Pariskonferensen. Programmet avslutades med en uppföljningsdag i september, dit samtliga 21 programdeltagare bjöds in. Vid detta tillfälle redogjorde också West Sweden 1

13 för hur man kan stödja kommunerna i utvecklandet av transnationella EUprojekt. Utvärdering Under uppföljningsdagen gjordes också en utvärdering av såväl själva utbildningsprogrammet som deltagandet med monterutställning på Pariskonferensen. Synpunkter från uppföljningen: -Man ser positivt på att GR erbjudit en paketlösning med förberedande utbildning, ett komplett researrangemang i samband med Pariskonferensen, och därefter ett uppföljningstillfälle. Det fungerade också med att deltagarna kunde välja på att delta enbart i den svenska delen eller i hela programmet. Fanns inga uttalade önskemål om bryta ut rese- och hotelldelarna, så att deltagare kunde få lösa detta på egen hand. Förutom de europeiska kontakterna, ser man ett mervärde i att träffa västsvenska kollegor som har liknande arbetsområde. Dagen före själva huvudkonferensen anordnade NOPUS en Nordic Day på konferenshotellet; temat var kundval i de olika nordiska länderna. Denna dag ingick inte i GR-paketet, och deltagarna hade gärna önskat att ha möjlighet att delta även här. -När det gäller själva konferensen var man på det stora taget nöjd med innehåll och praktiskt genomförande, där storföreläsningarna speglade övergripande europeiska perspektiv, medan seminarierna tog upp mera praktiska frågor från olika länder. Ämnesområden för föreläsningarna motsvarade väl de frågor som är på den svenska socialtjänstens agenda. Ett praktiskt problem var att de kunde vara svårt att hålla koncentrationen uppe under långa föreläsningspass på ett främmande språk. Då var det lättare på work shops, där det inte blev lika långa föreläsarpass, samt tillfälle att diskutera med kollegor från andra länder. -GR-montern erbjöd framförallt övergripande information om vad den svenska socialtjänsten sysslar med, och lyfte också fram GR och West Sweden som plattformar för samarbete. Montern bemannades av personal från GR och West Sweden. Montern hade under konferensdagarna en jämn tillströmning av besökare, dels från olika europeiska länder, men den kom också att fungera som något av en kontaktpunkt för de västsvenska deltagarna på konferensen. 2

14 Resultat Resultatet från ovanstående program har främst bestått i att deltagarna nu har fått en ökad inblick i vad Social Europe innebär, och hur man på olika sätt arbetar med sociala frågor i andra länder. Detta är också första gången GR exponerar sig på den europeiska arenan med vad man gör på det sociala området. Detta får naturligtvis dessutom en positiv effekt där svenska deltagare från andra landsdelar noterar GR:s engagemang. Merparten av programdeltagarna åkte inte till konferensen med den uttalade målsättningen att man hade tydliga projektidéer, och att man skulle knyta kontakter för genomförandet av dessa idéer. En deltagande kommun hade en mera uttalad målsättning att knyta praktiska kontakter som kunde användas efter konferensen, och detta var också något man lyckades med. Slutsatsen är helt tydlig: Detta upplägg fungerar bra för att ge deltagarna en god kompetens om sociala frågor i Europa. Har man som ambition att knyta kontakter för att arbeta vidare på dessa efter programmet kräver det att kommunen förberett sig på hemmaplan angående vad man praktiskt vill uppnå. Det är sannolikt så att första gången man deltar behöver man i första hand orientera sig om hur landskapet ser ut. Men vill man sedan gå vidare och knyta praktiskt användbara kontakter, kräver detta en särskild planering. Det uttalades också på uppföljningsdagen ett intresse från övriga kommunalförbund i Västra Götaland att man vill samverka med GR inför nästa års European Social services Conference, vilken äger rum i Prag juni. Även West Sweden ser mycket positivt på årets samarbete, och vill gärna utveckla detta inför kommande år. Fortsatt arbete GR kan inom ramen för sitt ordinarie kompetensutvecklingsuppdrag bedöma om det finns förutsättningar för att erbjuda någon form av introduktionsdag som förberedelse för den europeiska konferensen. I det löpande uppdraget ligger även att på lämpligt sätt erbjuda ett samlat paket för konferensdeltagande inklusive service vad gäller resa och logi. Beträffande en GR-monter på nästa års European Social Services Conference skulle ett naturligt utvecklingssteg vara att nu erbjuda de kommuner som har konkreta mål för hur man vill bygga upp sina europeiska kontakter en möjlighet att särskilt profilera sig i montern. Däremot bör inte montern ge plats åt allmän kommuninformation från enskilda kommuner. Det blir också att naturligt att bygga vidare på samarbetet med West Sweden, som har rollen att praktiskt stödja kommunerna i deras idéer. Under detta år har p g a en kort planeringstid enbart ett ganska informellt samarbete kunnat ske med övriga västsvenska kommunalförbund. Här bör undersökas förutsättningarna för att fördjupa detta samarbete. 3

15 Presidiet beslutade -nteckna redogörelsen från programmet Shaping the future of local social services in Europe och GR-montern vid Pariskonferensen, -ge GR i uppdrag att börja undersöka förutsättningarna, och om dessa finns, påbörja planering i avsikt att delta med monter vid European Social Services Conference i Prag juni 2009, -kontakta övriga västsvenska kommunalförbund och West Sweden angående samarbete. Lars-Göran Jansson Länk till program och dokumentation från Pariskonferensen: 4

16 (3) Kommunstyrelserna i medlemskommunerna KOMMUNGEMENSAM PLATTFORM FÖR ATT STÖDJA ARBETSLINJEN VID INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ÄRENDET GRs styrelsepresidium har gett GRs styrgrupp för arbetsmarknad uppdraget att konkretisera förslag för tänkbara samarbetsområden, avseende nyanlända och arbetslinjen. BAKGRUND Bakgrunden till uppdraget är ett par frågeställningar som aktualiserats i GRs styrgrupp för arbetsmarknad. 1. Kan ett kommungemensamt arbete, med GR som plattform, kring flyktingar och deras anhöriga stödja arbetslinjen och underlätta etableringen på arbetsmarknaden? 2. Vilka områden bedöms centrala i ett eventuellt kommungemensamt arbete? Syftet är att på ett bättre sätt introducera nyanlända på arbetsmarknaden för att på så sätt matcha den kompetens som många nyanlända besitter mot arbetsmarknadsregionens efterfrågan och långsiktiga behov. Styrgruppen för arbetsmarknad beslutade vid sitt sammanträde den 11 september att tillskriva medlemskommunernas kommunstyrelser för att stämma av kommunernas uppfattning samt få vägledning i hur och om GR ska arbeta vidare med frågan. SAMVERKAN OCH ARBETSLINJEN Det är flera aktörer som är inblandade i mottagandet av nyanlända; kommunerna, migrationsverket, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter med flera. När det gäller kommunerna är dessutom flera delar av den kommunala verksamheten engagerade som socialtjänst, flyktingmottagning, ungdoms- och vuxenutbildning, SFI, arbetsmarknadsenheter etc. Mängden aktörer medför ett behov av utvecklat samarbete mellan de olika aktörerna, för att introduktionen och etableringen av den nyanlände ska bli bra. För att den nyanlände så snabbt som möjligt ska kunna få ett arbete, förutsätter det en fungerande introduktionskedja av de olika aktörerna. Kedjan innehåller en rad uppgifter för kommuner och myndigheter i samarbete med arbetslivet, exempelvis: 1

17 Samhällsintroduktion SFI Yrkesbedömning Praktik Validering Utbildning Matchning Erfarenheten visar att kedjan måste anpassas efter olika individers behov och förutsättningar. Gruppen nyanlända är mycket heterogen både vad det gäller utbildning och yrkesbakgrund. Det varierar mellan hög- och lågutbildad, yrkesspecifika och ingen yrkesutbildning till analfabeter. För att kunna matcha de nyanländas skiftande kompetens med arbetslivets efterfrågan, krävs sannolikt en större arbetsmarknadsregion med tillgång till fler branscher än vad arbetslivet i en enskild kommun kan erbjuda. Det talar för behovet av en regional ansats som stöd för kommunernas introduktion och etablering av nyanlända. Ovanstående resonemang fokuserar på konkreta samarbetsområden. GR har tillsammans med medlemskommunerna utöver detta också möjlighet att agera som påtryckare och intressebevakare mot staten inom området. Nedan följer ett par frågor som GRs styrgrupp för arbetsmarknad gärna vill få medlemskommunernas synpunkter på: - Det finns idag områden som delar av GR-kommunerna samarbetar om, när det gäller introduktionen av nyanlända. Finns det områden idag där ni bedömer att GR kan utgöra en plattform för samarbete och vilka är i så fall de angelägna områdena? Till exempel samhällsintroduktion, SFI, yrkesbedömning, praktik, validering, utbildning, matchning eller annat område. - Är det enligt er kommun önskvärt att GR ges i uppdrag att, tillsammans med medlemskommunerna, utarbeta ett förslag om ett kommungemensamt arbete vid introduktion och etablering av nyanlända? Andra frågor som också är av intresse för styrgruppen är: - Har er kommun utarbetat en särskild strategi, själva och tillsammans med andra aktörer för introduktion och etablering av nyanlända? - Hur ser er introduktionskedja ut? Vilka styrkor svagheter ser ni? Vad bör den innehålla? - När anser ni att introduktions- etableringsfasen är genomförd? Vilka kriterier avgör detta? - Vilka är, enligt er uppfattning, framgångsfaktorerna för ett gott resultat? I juni 2008 presenterades utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering: Egenansvar med professionellt stöd och vad GR erfar planerar regeringen att presentera en proposition våren 2009 med utgångspunkt från bland annat denna 2

18 utredning. GRs bedömning är att kommunerna oavsett detta kommer att ha en viktig uppgift vid introduktionen av nyanlända. Tacksam för era synpunkter senast den 21 november 2008 till GR Gustav Höjer, e- post: Vid frågor kontakta Gustav Höjer, telefon GR , mobil: För GRs styrgrupp för arbetsmarknad Bengt Gustafsson Ordf Endrick Schubert v. ordf 3

19 Tjänsteutlåtande Lotta Wall Västbus tillägg till riktlinje 7 - Informationsärende till Sociala Styrgruppen den 23 okt 2008 Saken I detta tjänsteutlåtande informeras om beslut taget av Samrådsorganet mellan Västkom (Västra Götalands 49 kommuner) och Västra Götalands regionen om tillägg Västbus riktlinje 7. Ärendet tas upp för beslut i VGR:s Hälso- och sjukvårdsutskott under november 2008 och i Västkoms styrelse under december Bakgrund Västbus bygger på samverkan genom överenskommelser och dialog, inte genom detaljerade avtal. Västbus bygger också på långvariga relationer där olika samverkanspartners definierar sina respektive uppdrag. Utgångspunkten för Västbus är samverkan kring det enskilda barnet/ungdomen. För att denna samverkan skall kunna fungera krävs ett tydligt administrativt och politiskt stöd. När Västbus riktlinjer antogs 2005 angavs i punkt 7 följande: En uppföljning av riktlinjerna sker lokalt. Kommunförbunden får tillsammans med regionens sjukhusgrupper finna former för denna uppföljning på både politisk och tjänstemannanivå utifrån befintliga samverkansstrukturer. Samverkansarbetet förankrades inte i något uppdrag/mandat till en regionövergripande tjänstemannaorganisation. Behovet av en regionövergripande ledningsstruktur uppmärksammades tidigt och initiativ till en sådan togs gemensamt av sjukhusgrupper och kommunförbund och sanktionerades av Samrådsorganet i november En ledningsorganisation bildades bestående av sex samverkansgrupper en för varje sjukhus/kommunförbundsområde. Det visade sig också finnas ett stort behov av att ha ett regiongemensamt forum för gemensamma diskussioner och 1

20 utvecklingsarbete. Därför bildades en regional grupp bestående av de sex ordförandena, den s.k. ordförandegruppen. Ordförandegruppen har tagit flera angelägna initiativ, exempelvis en treårig utvärdering av införandet av riktlinjerna finansierad av de s.k. Miltonmedlen samt en händelseanalys för att lösa tvister. Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen publicerade 2007 en rapport Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. I rapporten sägs att En väl fungerande samverkan kräver engagemang och tydlig styrning på alla ledningsnivåer, inte minst den övergripande politiska och administrativa nivån. En viktig uppgift för ledningen är att legitimera samverkan på lägre nivåer och efterfråga uppföljning och utvärdering av samverkan. Avsaknad av ett övergripande formellt uppdrag till ordförandegruppen skapar dock osäkerhet kring mandat och riskerar på sikt att försvaga Västbusarbetet. För att säkra den länsvisa utvecklingen, sammanhållningen och uppföljningen föreslås att riktlinjerna i punkt 7 kompletteras och får följande lydelse: 7. Uppföljning av riktlinjerna En uppföljning av riktlinjerna sker likalt. Kommunförbunden har att tillsammans med regionens berörda sjukhus finna former för denna uppföljning på både politisk nivå och tjänstemannanivå utifrån befintliga samverkansstrukturer. För att hålla samman den länsvisa utvecklingen och uppföljningen får kommunförbunden tillsammans med berörda sjukhus utse representanter till en styrgrupp. Till styrgruppen adjungeras representanter utsedda av Västkom och Västra Götalandsregionen. Styrgruppen lämnar årligen en rapport till huvudmännen. 2

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Protokoll 2005-10-21 Gunnel Rydberg Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Tid: Fredagen den 21 oktober 2005 Plats: Glasbruksmuséet, Surte, Ale kommun Närvarande: Jonas Ransgård (m), ordf

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister Projektplan Barnets rättigheter i vårdnadstvister Stiftelsen Allmänna Barnhuset planerar att tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i Väst/GR och region Örebro starta ett utvecklingsprojekt kring barn som

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC.

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC. GR 2008-03-03 Bilaga 1 Elvy Persson Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC. Vad gäller ansökan Elva av Göteborgsregionens

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Projekt SamTidigt 2012-02-01 2014-05-31. Vi, skola och socialtjänst, ger barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid.

Projekt SamTidigt 2012-02-01 2014-05-31. Vi, skola och socialtjänst, ger barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid. Projekt SamTidigt 2012-02-01 2014-05-31 Vi, skola och socialtjänst, ger barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid. 7 kommuner i samverkan Alingsås Lerum Mölndal Partille Stenungsund

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Verksamheten i korthet

Verksamheten i korthet Verksamheten i korthet 2010 Göteborgsregionens kommunalförbund 2010 i korthet Uthållig tillväxt Under året har arbetet med en regional och nationell transportinfrastrukturplanering för perioden 2010-2021

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer