Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre"

Transkript

1 Lars-Göran Jansson Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för att projektanställa en dietist med uppdrag att arbeta med mat och nutrition både i särskilda boenden och eget boende. Alingsås Kommunen har 7 nutritionssjuksköterskor samt nutritionsombud på varje arbetsplats. Nutritionssjuksköterskor och ombud träffas regelbundet för genomgångar. Planeras utbildning av nutritionssjuksköterskorna 7,5 högskolepoäng. Inom kommunen har genomförts ett antal s.k. Genombrottsprojekt med inriktning mat/nutrition. Dessa har haft inriktning både på den enskilda individen och på gruppnivå. Göteborg KS har beslutat ge stadskansliet i uppdrag att snarast ta hjälp av extern kunskap för att genomföra en översyn av våra verksamheters matproduktion idag och återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en ökad kvalité av maten i Göteborg. En delrapport är klar. Stadskansliet, Senior Göteborg Centralt placerad projektledare (kostekonom), finansierad av stimulansbidraget 2007, arbetar för utveckling av måltiderna inom ordinärt boende. Fokus ligger på närverksbyggande och utökade utbildningsvägar. Informations- och utbildningsmaterial i form av en dokumentärfilm om måltiderna inom hemtjänsten är under produktion. 1

2 Centrala Genombrottsprojekt Mat och prat (2008): Hemtjänstteam från tre stadsdelar Fokus på en god måltidssituation och social gemenskap. Ett gott liv på äldre da r ( ): Två projekt för att höja livskvalitén med delvis fokus mot mat och hälsa, 11 stadsdelar deltar. Mat och hälsa : Ett Genombrottsprojekt i samarbete med sju kommuner inom GR, där sex stadsdelar deltog. Stadsdelarnas projekt med stöd av stimulansbidraget 2007 Av de 21 stadsdelarna har 17 ansökt om pengar för att driva något kostrelaterat projekt inom stimulansbidraget 2007: 8 stadsdelar har anställt dietistresurs i någon omfattning 9 stadsdelar satsar på utbildning av personalen Flera stadsdelar jobbar med implementering av Göteborgs kostprogram samt med egna nutritionspolicies Härlanda SDF har anställt en matsalsvärdinna för att locka kringboende till gemensamma måltider på ett äldreboendes restaurang Majorna har anställt en stjärnkock för att piffa upp maten Älvsborg har skapat en träffpunkt för gemensamma måltider och aktiviteter Tre Stiftelser har anställt en projektledare för kostutvecklingsarbete. En matbok för äldre är under produktion Även i andra stadsdelar sker ett utvecklingsarbete Stadsdelarnas projekt inom Kompetensstegen Högsbo: Kost och nutrition Örgryte: Kompetens- och kunskapsutveckling för medarbetare som är delaktiga i mathanteringen 2

3 Askim och Älvsborg: Projektet Måltid och nutrition för äldre Tuve-Säve: Kompetenshöjning inom Nutrition för äldre Övriga pågående projekt Backa: Välja rätt ; införande av konsistensanpassad matsedel samt möjlighet att välja mellan två rätter inom hemtjänsten. Projektanställd dietist. Biskopsgården: Anställning av projektledare (dietist) för kostutvecklingsprojekt Centrum: Projektet Matglädje ; drivs av projektanställd kostekonom Tuve-Säve: Anställning av projektledare (kostekonom och dietist) för att göra en processkartläggning av måltidskedjan och förbättra alla steg Tynnered: Stort nutritionsprojekt drivs av fastanställd sjuksköterska och dietist. Härryda Genomför ett projekt på ett äldreboende individinriktning inklusive uppföljning av BMI. Planeras ett projekt för att kartlägga måltidssituationen, samt att utbilda personalen på ett boende om frågor runt måltidssituationen. Kungsbacka Har deltagit i GR-kommunernas gemensamma Genombrottsprojekt. Kungälv Kommunen bedriver kompetensutveckling med stöd av statliga stimulansmedel. Steg 1 ( ): Utbildning för personal i hemtjänst gällande kost och nutrition 3

4 Steg 2 ( ): En projektanställd dietist arbetar tillsammans med verksamheten fram -projektplan för projektet Mat är hälsa -reviderad måltidspolicy -skapar ett utbildningsprogram i kost/nutrition -leder utbildning för personal; undersköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer -har en stödjande funktion Lerum Kommunen genomför tre Genombrottsprojekt Mat och hälsa. Hösten 2008 startar Genombrottsguiden där både hemvård och boenden får tillgång till en webbaserad genombrottsutbildning med inriktning mot måltidsmiljön och nattfastan. Lilla Edet Inom ramen för projekt Smörblomman följs tidigare måltidsordning upp och revideras. Rutiner, metoder och kunskaper ska förstärkas i samarbete med olika yrkesgrupper. Utbildning för all personal i kost och nutrition. Utvecklingsarbeten ska startas i alla äldreboenden. Information och temadagar för brukare och anhöriga. Mölndal Med stöd av det statliga stimulansbidraget har en dietist anställts som ska jobba ur tre perspektiv; individ, organisation och kvalitetssäkring. Dietisten arbetar förvaltningsövergripande. Vidare genomförs en fortsättning på det GR-gemensamma Genombrottsprojektet Mat och hälsa för äldre. Målet är att samtliga äldreboenden i Mölndal ska arbeta med genombrottsmetoden i sitt förbättringsarbete. Partille Med stöd av statligt stimulansbidrag bedrivs Nutritionsprojektet i syfte att undvika malnutrition hos äldre. Projektledare är en dietist. Vidare pågår framtagandet av en kostpolicy. 4

5 Stenungsund Ett matprojekt bedrivs på ett äldreboende. Inriktning på att näringsinnehållet ska variera så lite som möjligt, och att man ska kunna göra enklare tillredning för erbjuda bättre kvalitet och smak. Målet är också att omsorgstagarna ska bevara vikten. Tjörn Tjörn deltog i GR-kommunernas gemensamma Genombrottsprojekt. Man arbetar nu på olika sätt vidare inom området. Öckerö Har infört ett matråd som fungerar som plattform för dialog mellan restaurangchefen och de anställda; under hösten involveras även de boende i dialogen. Arbetar för att på olika sätt utveckla miljön runt måltiderna. 5

6 Tjänsteutlåtande Lotta Wall BBIC - Informationsärende till Sociala Styrgruppen den 23 okt 2008 I detta tjänsteutlåtande redovisas att GR beviljats projektmedel från Länsstyrelsen. Elva av Göteborgsregionens medlemskommuner har gemensamt ansökt om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att införa, utveckla och stödja ett systematiskt användande av systemet BBIC för att bättre kunna bedöma barns behov. Gr:s Sociala Styrgrupps presidium har undertecknat ansökan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beviljat medel för följande delar: Samordnartjänst 25 % kr Utbildning i barnsamtal kr Coachning av utbildare i BBIC kr Kommunerna planerar att lämna in ny ansökan för 2009 till Länsstyrelsen. Saken BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett dokumentationssystem för systematisk dokumentation, planering och uppföljning som syftar till att stärka barnens och de ungas ställning i den sociala barnavården. Bakgrund Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar har under senare år satts i fokus. Socialtjänsten har kritiserats bl.a. för brister i handläggning och otydlighet vad gäller bedömningar om barns behov. 1

7 Samtidigt har antalet anmälningar till socialtjänsten ökat bl.a. som en följd av utökat samarbete med skola och polis. Även anmälningar från allmänheten har ökat, sedan en del ärenden fått kraftig massmedial uppmärksamhet. Denna trend kan vi se generellt i Göteborgsregionens medlemskommuner. Barn som bevittnat våld har genom ny lagstiftning fått en starkare ställning som brottsoffer. Sett ur ett medborgarperspektiv finns det behov att stärka utsatta barns ställning. Kommunerna har det yttersta ansvaret att tillsammans med andra aktörer särskilt hälso- o sjukvården ansvara för detta. Det finns också behov hos kommunerna att på övergripande, strategisk nivå skaffa sig en överblick och kunna följa upp sin verksamhet och på så sätt öka sina möjligheter att ge utsatta barn rätt stöd och behandling. Senare års forskning om implementering visar entydigt att det krävs konsekventa satsningar under flera år och på flera plan för att nya arbetssätt ska få genomslag. Det finns alltså behov av en bärande och gynnande struktur för att införa ett systematiskt användande av BBIC. Kommunernas fortsatta arbete Arbetet planeras och utvecklas gemensamt av elva kommuner i Göteborgsregionen. De deltagande kommunerna är Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kungsbacka kommun deltar också i planeringen och utvecklingen, men har sökts medel som enskild kommun eftersom de tillhör annat län. 2

8 Dessa kommuner startade ett gemensamt utvecklingsarbete under 2006 och har redan kommit en bra bit på väg. Flertalet kommuner ska under 2008 söka permanenta licensavtal för BBIC, övriga söker fortsatta prövolicenser. De deltagande kommunerna har i flera fall satsat särskilda personalresurser för att införa BBIC och/eller p.g.a. ökad ärendemängd. All utbildning i BBIC-systemet anordnas av Socialstyrelsen, som också utfärdar och övervakar licenser. Utbildningen är systematisk och sker enligt särskild utbildningsplan. Merparten av de elva kommunerna har genomfört sina grundutbildningar och påbörjat införandet av BBIC i sina respektive kommuner. Kommunerna har kommit olika långt i sitt BBIC-arbete p.g.a. olika förutsättningar i de enskilda kommunerna. Gemensamt för dem är emellertid att de alla står inför en kritisk period i den långsiktiga implementeringen. All erfarenhet visar att denna period kräver uthålliga stödprocesser i form av t ex vidareutbildning, handledning och samordning. Det mest avgörande för hur de ska lyckas är troligen arbetsledningens konsekventa stöd och efterfrågan av resultat. Genom att de flesta BBIC-ansvariga har en arbetsledande funktion finns här goda förutsättningar att kunna stödja implementeringen av BBIC. En av de BBIC-ansvariga har även samordnande funktion och fungerar som kontaktperson gentemot Socialstyrelsen. 3

9 Tjänsteutlåtande Lotta Wall GR-kommunernas mottagande av ensamkommande, asylsökande barn - Informationsärende till Sociala Styrgruppen den 23 okt 2008 Saken Elva av GR-kommunernas tretton medlemskommuner har avtal med Migrationsverket för år 2008 att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Kommunerna är Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göteborg och Mölndal har inte skrivit avtal eftersom de redan har ett stort åtagande när det gäller ensamkommande, asylsökande barn. Avtalen med Migrationsverket innehåller villkor att GR-kommunerna i första hand ska ta emot barn och ungdomar från Mölndal. Gryning Vård AB erbjuder boende (MIRA) för ensamkommande asylsökande barn sedan februari 2008 i Alingsås. Den 29 oktober samlar GR kommunernas kontaktpersoner för ensamkommande asylsökande barn, representanter från Migrationsverket nationellt och regionalt och Gryning Vård AB. Syftet med träffen är att få en överblick om hur arbetet fungerar för kommunerna idag och deras eventuella åtaganden för 2009, Migrationsverkets prognoser för 2009 angående ensamkommande asylsökande barn m.m. och Gryning Vård AB:s beläggning på asylboendet MIRA. Hittills Under 2008 har Ale har tagit emot 2 placeringar, 1 i familjehem, 1 kvar i transitboende. Får ytterligare tre i år. De planerar boendet allt eftersom. Alingsås har tagit emot 5 placeringar med boende på MIRA. 1

10 Härryda har ännu inte tagit emot någon placering. Kommunen tänker sig placering i familjehem vilka de kallar värdfamiljer och rekrytering av familjer går enligt uppgift bra. Kungälv planerar att ta emot 5 placeringar vilka kommer att ske under september. Kommunen organiserar eget boende. Kungsbacka har inte tagit emot någon placering men planerar att göra det under hösten. Kommunen har varit i kontakt med Gryning Vård AB:s asylboende Mira för att förhöra sig om eventuella placeringsmöjligheter. Lerum har tagit emot 5 placeringar med boende i familjehem. Lilla Edet har tagit emot 4 placeringar med boende på MIRA och har ytterligare en plats abonnerad. Partille har tagit emot 5 placeringar, varav 2 i familjehem och två med boende på MIRA. En person bor kvar i transitboende men flyttar inom några dagar till ett familjehem. Stenungsund har tagit emot 5 placeringar. Kommunen har organiserat ett eget kollektivboende i närheten av sitt Ungbo. Kan ta emot 5 flickor och har för närvarande 4. Tjörn har tagit emot 5 placeringar. Kommunen har placerat alla på samma privata boende. Öckerö har hittills tagit emot 3 placeringar i familjehem. Har rekryterat familjehem som väl täcker behovet. Bakgrund Kommunerna har genom en lagändring den 1 juli 2006 fått ett ökat ansvar för de ensamkommande, asylsökande barnen. Migrationsverket ska enligt riksdagsbeslutet teckna avtal med ett begränsat antal kommuner om mottagande av dessa barn. Barnen kommer först till någon av de fyra s.k. ankomstkommunerna, Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna. 2

11 Därefter ska barnen vidare till kommun som har tecknat avtal om mottagande med Migrationsverket. Ersättningen från staten till de mottagande kommunerna är reglerad i särskild författning och innefattar dels en grundersättning, dels en dygnsersättning. Dessutom ersätts övriga kostnader såsom skolgång, sjukvård och god man. I syfte att förbättra mottagandet och för att få fler kommuner att ta emot asylsökande ensamkommande barn höjdes ersättningarna till kommunerna år

12 Sociala styrgruppen Uppföljning av GR-programmet Shaping the future of local services in Europe och GR:s deltagande med monter vid den europeiska socialchefskonferensen Bakgrund GR.s styrelse har i sin verksamhetsinriktning beslutat att EU-arbetet ska genomsyra förbundets verksamhet. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling kring EU-frågorna är en del av uppgiften,samt att inom GR:s verksamhetsområden använda EU-fonder och program. Genomförande För att understödja GR-kommunernas ambitioner att bygga upp europeiska kontakter på det sociala området har under år 2008 genomförts utbildningsprogrammet Shaping the future of local services in Europe, som varit ett samarrangemang mellan de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland och West Sweden. Programmet ska ses som ett nytt och innovativt steg för att utveckla kompetens i kontakterna med andra europeiska länder. Programmet bestod i att de 21 deltagarna i maj genomgick en introduktionsdag som gav en överblick av vad som på europeisk nivå är aktuellt inom det sociala området, och vilka möjligheter detta kan ge svenska kommuner. Deltagare var socialpolitiker, socialchefer, utvecklare, omvärldsbevakare och strateger inom socialtjänsten. Som föreläsare deltog bl. a Europaparlamentets ordförande i kommittén för arbetsmarknad och sociala området, Jan Andersson. I nästa steg deltog 14 av de 21 programdeltagarna i den europeiska socialchefskonferensen Shaping the future of local services in Europe i Paris 2-4 juli. Konferensen hade ca 430 deltagare från ett 30-tal länder. I enlighet med beslut av sociala styrgruppens presidium deltog även GR - i samarbete med West Sweden - med en utställningsmonter på Pariskonferensen. Programmet avslutades med en uppföljningsdag i september, dit samtliga 21 programdeltagare bjöds in. Vid detta tillfälle redogjorde också West Sweden 1

13 för hur man kan stödja kommunerna i utvecklandet av transnationella EUprojekt. Utvärdering Under uppföljningsdagen gjordes också en utvärdering av såväl själva utbildningsprogrammet som deltagandet med monterutställning på Pariskonferensen. Synpunkter från uppföljningen: -Man ser positivt på att GR erbjudit en paketlösning med förberedande utbildning, ett komplett researrangemang i samband med Pariskonferensen, och därefter ett uppföljningstillfälle. Det fungerade också med att deltagarna kunde välja på att delta enbart i den svenska delen eller i hela programmet. Fanns inga uttalade önskemål om bryta ut rese- och hotelldelarna, så att deltagare kunde få lösa detta på egen hand. Förutom de europeiska kontakterna, ser man ett mervärde i att träffa västsvenska kollegor som har liknande arbetsområde. Dagen före själva huvudkonferensen anordnade NOPUS en Nordic Day på konferenshotellet; temat var kundval i de olika nordiska länderna. Denna dag ingick inte i GR-paketet, och deltagarna hade gärna önskat att ha möjlighet att delta även här. -När det gäller själva konferensen var man på det stora taget nöjd med innehåll och praktiskt genomförande, där storföreläsningarna speglade övergripande europeiska perspektiv, medan seminarierna tog upp mera praktiska frågor från olika länder. Ämnesområden för föreläsningarna motsvarade väl de frågor som är på den svenska socialtjänstens agenda. Ett praktiskt problem var att de kunde vara svårt att hålla koncentrationen uppe under långa föreläsningspass på ett främmande språk. Då var det lättare på work shops, där det inte blev lika långa föreläsarpass, samt tillfälle att diskutera med kollegor från andra länder. -GR-montern erbjöd framförallt övergripande information om vad den svenska socialtjänsten sysslar med, och lyfte också fram GR och West Sweden som plattformar för samarbete. Montern bemannades av personal från GR och West Sweden. Montern hade under konferensdagarna en jämn tillströmning av besökare, dels från olika europeiska länder, men den kom också att fungera som något av en kontaktpunkt för de västsvenska deltagarna på konferensen. 2

14 Resultat Resultatet från ovanstående program har främst bestått i att deltagarna nu har fått en ökad inblick i vad Social Europe innebär, och hur man på olika sätt arbetar med sociala frågor i andra länder. Detta är också första gången GR exponerar sig på den europeiska arenan med vad man gör på det sociala området. Detta får naturligtvis dessutom en positiv effekt där svenska deltagare från andra landsdelar noterar GR:s engagemang. Merparten av programdeltagarna åkte inte till konferensen med den uttalade målsättningen att man hade tydliga projektidéer, och att man skulle knyta kontakter för genomförandet av dessa idéer. En deltagande kommun hade en mera uttalad målsättning att knyta praktiska kontakter som kunde användas efter konferensen, och detta var också något man lyckades med. Slutsatsen är helt tydlig: Detta upplägg fungerar bra för att ge deltagarna en god kompetens om sociala frågor i Europa. Har man som ambition att knyta kontakter för att arbeta vidare på dessa efter programmet kräver det att kommunen förberett sig på hemmaplan angående vad man praktiskt vill uppnå. Det är sannolikt så att första gången man deltar behöver man i första hand orientera sig om hur landskapet ser ut. Men vill man sedan gå vidare och knyta praktiskt användbara kontakter, kräver detta en särskild planering. Det uttalades också på uppföljningsdagen ett intresse från övriga kommunalförbund i Västra Götaland att man vill samverka med GR inför nästa års European Social services Conference, vilken äger rum i Prag juni. Även West Sweden ser mycket positivt på årets samarbete, och vill gärna utveckla detta inför kommande år. Fortsatt arbete GR kan inom ramen för sitt ordinarie kompetensutvecklingsuppdrag bedöma om det finns förutsättningar för att erbjuda någon form av introduktionsdag som förberedelse för den europeiska konferensen. I det löpande uppdraget ligger även att på lämpligt sätt erbjuda ett samlat paket för konferensdeltagande inklusive service vad gäller resa och logi. Beträffande en GR-monter på nästa års European Social Services Conference skulle ett naturligt utvecklingssteg vara att nu erbjuda de kommuner som har konkreta mål för hur man vill bygga upp sina europeiska kontakter en möjlighet att särskilt profilera sig i montern. Däremot bör inte montern ge plats åt allmän kommuninformation från enskilda kommuner. Det blir också att naturligt att bygga vidare på samarbetet med West Sweden, som har rollen att praktiskt stödja kommunerna i deras idéer. Under detta år har p g a en kort planeringstid enbart ett ganska informellt samarbete kunnat ske med övriga västsvenska kommunalförbund. Här bör undersökas förutsättningarna för att fördjupa detta samarbete. 3

15 Presidiet beslutade -nteckna redogörelsen från programmet Shaping the future of local social services in Europe och GR-montern vid Pariskonferensen, -ge GR i uppdrag att börja undersöka förutsättningarna, och om dessa finns, påbörja planering i avsikt att delta med monter vid European Social Services Conference i Prag juni 2009, -kontakta övriga västsvenska kommunalförbund och West Sweden angående samarbete. Lars-Göran Jansson Länk till program och dokumentation från Pariskonferensen: 4

16 (3) Kommunstyrelserna i medlemskommunerna KOMMUNGEMENSAM PLATTFORM FÖR ATT STÖDJA ARBETSLINJEN VID INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ÄRENDET GRs styrelsepresidium har gett GRs styrgrupp för arbetsmarknad uppdraget att konkretisera förslag för tänkbara samarbetsområden, avseende nyanlända och arbetslinjen. BAKGRUND Bakgrunden till uppdraget är ett par frågeställningar som aktualiserats i GRs styrgrupp för arbetsmarknad. 1. Kan ett kommungemensamt arbete, med GR som plattform, kring flyktingar och deras anhöriga stödja arbetslinjen och underlätta etableringen på arbetsmarknaden? 2. Vilka områden bedöms centrala i ett eventuellt kommungemensamt arbete? Syftet är att på ett bättre sätt introducera nyanlända på arbetsmarknaden för att på så sätt matcha den kompetens som många nyanlända besitter mot arbetsmarknadsregionens efterfrågan och långsiktiga behov. Styrgruppen för arbetsmarknad beslutade vid sitt sammanträde den 11 september att tillskriva medlemskommunernas kommunstyrelser för att stämma av kommunernas uppfattning samt få vägledning i hur och om GR ska arbeta vidare med frågan. SAMVERKAN OCH ARBETSLINJEN Det är flera aktörer som är inblandade i mottagandet av nyanlända; kommunerna, migrationsverket, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter med flera. När det gäller kommunerna är dessutom flera delar av den kommunala verksamheten engagerade som socialtjänst, flyktingmottagning, ungdoms- och vuxenutbildning, SFI, arbetsmarknadsenheter etc. Mängden aktörer medför ett behov av utvecklat samarbete mellan de olika aktörerna, för att introduktionen och etableringen av den nyanlände ska bli bra. För att den nyanlände så snabbt som möjligt ska kunna få ett arbete, förutsätter det en fungerande introduktionskedja av de olika aktörerna. Kedjan innehåller en rad uppgifter för kommuner och myndigheter i samarbete med arbetslivet, exempelvis: 1

17 Samhällsintroduktion SFI Yrkesbedömning Praktik Validering Utbildning Matchning Erfarenheten visar att kedjan måste anpassas efter olika individers behov och förutsättningar. Gruppen nyanlända är mycket heterogen både vad det gäller utbildning och yrkesbakgrund. Det varierar mellan hög- och lågutbildad, yrkesspecifika och ingen yrkesutbildning till analfabeter. För att kunna matcha de nyanländas skiftande kompetens med arbetslivets efterfrågan, krävs sannolikt en större arbetsmarknadsregion med tillgång till fler branscher än vad arbetslivet i en enskild kommun kan erbjuda. Det talar för behovet av en regional ansats som stöd för kommunernas introduktion och etablering av nyanlända. Ovanstående resonemang fokuserar på konkreta samarbetsområden. GR har tillsammans med medlemskommunerna utöver detta också möjlighet att agera som påtryckare och intressebevakare mot staten inom området. Nedan följer ett par frågor som GRs styrgrupp för arbetsmarknad gärna vill få medlemskommunernas synpunkter på: - Det finns idag områden som delar av GR-kommunerna samarbetar om, när det gäller introduktionen av nyanlända. Finns det områden idag där ni bedömer att GR kan utgöra en plattform för samarbete och vilka är i så fall de angelägna områdena? Till exempel samhällsintroduktion, SFI, yrkesbedömning, praktik, validering, utbildning, matchning eller annat område. - Är det enligt er kommun önskvärt att GR ges i uppdrag att, tillsammans med medlemskommunerna, utarbeta ett förslag om ett kommungemensamt arbete vid introduktion och etablering av nyanlända? Andra frågor som också är av intresse för styrgruppen är: - Har er kommun utarbetat en särskild strategi, själva och tillsammans med andra aktörer för introduktion och etablering av nyanlända? - Hur ser er introduktionskedja ut? Vilka styrkor svagheter ser ni? Vad bör den innehålla? - När anser ni att introduktions- etableringsfasen är genomförd? Vilka kriterier avgör detta? - Vilka är, enligt er uppfattning, framgångsfaktorerna för ett gott resultat? I juni 2008 presenterades utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering: Egenansvar med professionellt stöd och vad GR erfar planerar regeringen att presentera en proposition våren 2009 med utgångspunkt från bland annat denna 2

18 utredning. GRs bedömning är att kommunerna oavsett detta kommer att ha en viktig uppgift vid introduktionen av nyanlända. Tacksam för era synpunkter senast den 21 november 2008 till GR Gustav Höjer, e- post: Vid frågor kontakta Gustav Höjer, telefon GR , mobil: För GRs styrgrupp för arbetsmarknad Bengt Gustafsson Ordf Endrick Schubert v. ordf 3

19 Tjänsteutlåtande Lotta Wall Västbus tillägg till riktlinje 7 - Informationsärende till Sociala Styrgruppen den 23 okt 2008 Saken I detta tjänsteutlåtande informeras om beslut taget av Samrådsorganet mellan Västkom (Västra Götalands 49 kommuner) och Västra Götalands regionen om tillägg Västbus riktlinje 7. Ärendet tas upp för beslut i VGR:s Hälso- och sjukvårdsutskott under november 2008 och i Västkoms styrelse under december Bakgrund Västbus bygger på samverkan genom överenskommelser och dialog, inte genom detaljerade avtal. Västbus bygger också på långvariga relationer där olika samverkanspartners definierar sina respektive uppdrag. Utgångspunkten för Västbus är samverkan kring det enskilda barnet/ungdomen. För att denna samverkan skall kunna fungera krävs ett tydligt administrativt och politiskt stöd. När Västbus riktlinjer antogs 2005 angavs i punkt 7 följande: En uppföljning av riktlinjerna sker lokalt. Kommunförbunden får tillsammans med regionens sjukhusgrupper finna former för denna uppföljning på både politisk och tjänstemannanivå utifrån befintliga samverkansstrukturer. Samverkansarbetet förankrades inte i något uppdrag/mandat till en regionövergripande tjänstemannaorganisation. Behovet av en regionövergripande ledningsstruktur uppmärksammades tidigt och initiativ till en sådan togs gemensamt av sjukhusgrupper och kommunförbund och sanktionerades av Samrådsorganet i november En ledningsorganisation bildades bestående av sex samverkansgrupper en för varje sjukhus/kommunförbundsområde. Det visade sig också finnas ett stort behov av att ha ett regiongemensamt forum för gemensamma diskussioner och 1

20 utvecklingsarbete. Därför bildades en regional grupp bestående av de sex ordförandena, den s.k. ordförandegruppen. Ordförandegruppen har tagit flera angelägna initiativ, exempelvis en treårig utvärdering av införandet av riktlinjerna finansierad av de s.k. Miltonmedlen samt en händelseanalys för att lösa tvister. Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen publicerade 2007 en rapport Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. I rapporten sägs att En väl fungerande samverkan kräver engagemang och tydlig styrning på alla ledningsnivåer, inte minst den övergripande politiska och administrativa nivån. En viktig uppgift för ledningen är att legitimera samverkan på lägre nivåer och efterfråga uppföljning och utvärdering av samverkan. Avsaknad av ett övergripande formellt uppdrag till ordförandegruppen skapar dock osäkerhet kring mandat och riskerar på sikt att försvaga Västbusarbetet. För att säkra den länsvisa utvecklingen, sammanhållningen och uppföljningen föreslås att riktlinjerna i punkt 7 kompletteras och får följande lydelse: 7. Uppföljning av riktlinjerna En uppföljning av riktlinjerna sker likalt. Kommunförbunden har att tillsammans med regionens berörda sjukhus finna former för denna uppföljning på både politisk nivå och tjänstemannanivå utifrån befintliga samverkansstrukturer. För att hålla samman den länsvisa utvecklingen och uppföljningen får kommunförbunden tillsammans med berörda sjukhus utse representanter till en styrgrupp. Till styrgruppen adjungeras representanter utsedda av Västkom och Västra Götalandsregionen. Styrgruppen lämnar årligen en rapport till huvudmännen. 2

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer