4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna."

Transkript

1 4 c BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2014/SH0011 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef:

2 Årsredovisning 2013

3 Innehållsförteckning VD har ordet s 4 Årsredovisning s 7 Resultaträkning s 11 Balansräkning s 12 Kassaflödesanalys s 14 Noter s 15 Revisionsberättelse s 20 Granskningsrapport, lekmannarevisor s 21 2 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

4 VD har ordet Året 2013 blev året då vi tog ett stort steg framåt när det gäller vårt miljöarbete. Vi blev under året miljödiplomerade vilket var en fjäder i hatten för vårt miljöengagemang och det fick bolagets samtliga avdelningar att tänka utifrån ett grönt perspektiv. Denna satsning på miljöarbetet påbörjades för flera år sedan men intensifierades i och med miljödiplomeringen. Under 2014 fortsätter vårt arbete med att bl.a. fasa ut palmoljan i det vi säljer på vår restaurang och övriga försäljningsställen. Ekologiska livsmedel är prioriterat i den mat vi erbjuder våra besökare. Allt detta för att ta ställning och visa vägen till ett klimat smartare sätt att leva. PUBLIKMÄSSIGT BLEV bolagets resultat sämre än det budgeterade medan det ekonomiska blev något bättre. Säsongen inleddes mycket bra med en god tillströmning av publik under försäsongen och fram till första veckan i juli såg det mycket lovande ut. Värmeböljan under juli och delar av augusti blev avgörande för vårt slutresultat. Det varma och soliga vädret gjorde att publiken svek under våra viktigaste månader, detta tror vi var en stor bidragande orsak till att det inte kom så många besökare som vi budgeterat. MÅLSÄTTNINGEN FÖR ÅRET var att förbättra vissa befintliga anläggningar och höja servicenivån till våra gäster. Detta gjorde vi med att bl.a. hel renovera en av djurparkens toaletter samt att tillföra en helt ny toalettmodul. Nu är också alla djurparkens toaletter tillgänglighetanpassade. ETT NYTT SAFARITÅG inköptes och började att användas i maj. Det ger besökarna en behagligare safaritur samt att de får en bättre information från den nya ljudanläggningen. EN OM- OCH TILLBYGGNAD av djurparkens kontor och lunchrum har förbättrat arbetsmiljön för den administrativa personalen som nu arbetar i nya och uppfräschade lokaler samt att all personal har möjlighet att äta lunch i ett nytt och mer inbjudande lunchrum. NY ART FÖR ÅRET var röd panda. Djuren som ingår i ett globalt avelsprogram kom från Nordens Ark och Prag Zoo. Det gamla tvättbjörnshägnet byggdes om till en anläggning anpassad för denna i det vilda, så hotade art. I MAJ GENOMFÖRDE den europeiska djurparksföreningen EAZA en screening av djurparken. Denna besiktning genomfördes av ett team av tre personer som i två dagar granskade djurparken. Resultatet blev att Borås Djurpark kvarstår med fullt medlemskap och med beröm godkänt i denna förening som har ca: 300 medlemmar. DJURPARKENS BEVARANDEARBETE Insitu (i det vilda) har fortsatt med stöd till CCF (Cheetah Conservation Fund) i Namibia., EAZA:s South East Asia Campaign samt EAZA:s Ape Campaign. Bolaget har gett sin support i form av donationer från insamlade medel och samtidigt informerat besökare, konferensdeltagare och elever om de olika organisationernas viktiga arbete. VID FLERA TILLFÄLLEN har vi deltagit och bidragit med djur och erfarenheter till olika utsättningsprogram av europeiska bison, visenten. Även i år har djurparken ställt två Borås födda visenter till förfogande för utsättning i Polen. REPRODUKTIONEN HAR som vanlig varit god inom djurparkens kollektion. Det som är extra glädjande är att för första gången i historien har våra svenska fyra stora rovdjur reproducerat sig, björn, varg, lo och järv. Nämnas bör också att i maj månad föddes den femte elefantkalven som blev en tjurkalv och namngavs till Jabu. FÖRFLYTTNINGAR AV DJUR pågår kontinuerligt då de flesta av våra arter ingår i internationella avelsprogram. Två transfers som sticker ut lite extra och inte görs så ofta, är förflyttningar av elefanttjurar. Vår tjur Kibo som kom till Borås från Hannover 1986, transporterades i oktober till Valencia i Spanien, för att där bli deras nya avelstjur. Kibo hade då blivit far till fem kalvar i Borås. Ersättaren till Kibo anlände från Basel i Schweiz och är 17 år och heter Yoga. Dessa förflyttningar har gjorts på rekommendationer från det europeiska avelsprogrammet för Afrikansk elefant. ANTAL GÄSTNÄTTER på Borås Camping har även i år haft en vikande tendens. I april blev vi tvungna att stänga uppställningsplatsen för husvagnar under en veckas tid p.g.a. ordningsproblem. Detta i den storleken att det påverkade arbetsmiljön för personalen samt att attraktionsvärdet för campingen blev ifrågasatt. Vissa stugor på campingen har under våren hyrts ut till migrationsverket. Under försäsongen invigdes en ny minigolfbana till våra gästers glädje då detta är en populär aktivitet på campingen. UNDER VERKSAMHETSÅRET har personalstyrkan bestått av 247 personer, som med olika anställningsformer varit knutna till bolaget. 53 av dessa har en tillsvidareanställning i företaget. FÖRHOPPNINGEN ÄR att 2014 skall bli ett bra år med ett större antal besökare till djurparken och campingen. Vår marknadsföring tar några nya grepp där vi bl.a. ökar antalet tematiserade helger. Vi hoppas att byggnationen av ett nytt entréhus samt en 390 meter lång gångbro skall komma igång under hösten, för att stå färdigt våren JAG VILL TACKA alla medarbetare som bidragit med att göra Borås Djurpark/ Camping till ett populärt och uppskattat turistmål. Bo Kjellson VD, Borås Djurpark 4 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

5 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för Borås Djurpark AB för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse ÄGARFÖRHÅLLANDEN Borås Djurpark AB bildades 1 januari Bolaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB. VERKSAMHET Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva Djurparken och Saltemads Campingplats. Anläggningen Saltemads Camping arrenderas av Borås Stad. STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie Marie Fridén (m) ordförande Birgitta Hedström (m) Bengt Belfrage (c) Mats Tolfsson (s) vice ordförande Pia Lindberg (s) Monica Rehn, personalrepresentant Suppleanter Pirita Isegran (m) Rasmus Hellström (fp) Ingela Josefsson (kd) Göran Holtstrand (s) Therése Björklund (s) Johanna Winberg, personalrepresentant Under året har 6 protokollförda styrelsemöten hållits. Beloppen i årsredovisningen redovisas i tusental kronor om inget annat anges. Borås Djurparks styrelse Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

6 Resultat och ställning FLERÅRSÖVERSIKT (BELOPP I TKR) Nettoomsättning Balansomslutning Medeltal anställda Kassalikviditet 123% 141% 158% 164% 243 % Resultat efter finansiella poster exkl. ränte- och amorteringsbidrag Årets resultat Kapitalets omsättningshastighet 0,92 0,77 0,84 0,7 0,64 Soliditet 7,1% 5,5% 5,4% 4,3% 4 % Borås Stad har förbundit sig att genom aktieägartillskott svara för att Borås Djurpark AB:s egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Väsentliga händelser under året Besöksstatistik Borås Djurpark NETTOOMSÄTTNINGEN har minskat med 0,8 miljoner kr jämfört med föregående år. Djurparkens intäkter har ökat med 1,5 miljoner och Saltemads minskat 2,3 miljoner kronor. ANTALET BESÖKARE i djurparken under året har varit , en liten ökning med 520 personer mot föregående år. Försäljningen av säsongskortet lejonkortet ökade också något (15 951). FÖRSÄLJNINGEN I RESTAURANGER och kiosker har ökat med ca 9% jämfört med Restaurangernas utbud förändrades inför säsongen och det innebar en positiv resultatförbättring. UNDERVISNINGSAVDELNINGEN fortsätter att växa med fler elever som utbildas i djurparkens regi. BORÅS CAMPING Saltemad har i år haft färre gästnätter än Det största inkomstbortfallet beror på att Migrationsverket inte hyrde några platser under hösten. BOLAGETS TOTALA RESULTAT är 0,5 miljoner bättre än budget för året, trots att det kom betydligt färre besökare än det som var budgeterat. Vår återhållsamhet på kostnadssidan har bidragit till det goda resultatet. FÖRRA HÖSTEN PÅBÖRJADES ett arbete enligt miljöledningssystemet ISO och det slutfördes under året. I och med detta blev Borås Djurpark miljödiplomerade. Ett led i detta arbete är att restaurangerna fr.o.m. i år erbjuder mat som är krav och ekologiskt odlade. Maten är också gluten och laktosfri samt fri från palmolja. DEN EUROPEISKA djurparksföreningen EAZA genomförde under våren en revision av Borås Djurpark och vi blev fortsatt godkända som fullvärdiga medlemmar i EAZA. Vi är en av 258 djurparker som ingår i denna organisation. DEN NYA ATTRAKTIONEN för året var två röda pandor. Honan kom från Nordens Ark och hanen från Prag. ETT NYTT TÅGSET köptes in för att kunna erbjuda besökarna en behaglig rundtur i djurparken. DJURPARKEN HAR fr.o.m. september en heltids anställd veterinär. DEN STÖRSTA PUBLIKDAGEN blev som vanligt Elfsborgsdagen, som i år samlade över människor. I MITTEN AV september flyttades vår elefanttjur Kibo till Valencia. Kort därefter anlände en ny avelstjur från Basel. Dessa förflyttningar genomfördes utifrån rekommendationer från artkoordinatorn för det europeiska avelsprogrammet för Afrikansk elefant. YMER ARRANGERADE sin årliga zoorientering inne i djurparken vilket drog ca löpare och funktionärer. DJURPARKENS NYA kontorstillbyggnad tas i bruk. Denna innefattar nya kontor, förrådsutrymmen samt renoverat och tillbyggt lunchrum. ETT STORT ANTAL av djurparkens arter har under året fått tillökning, såsom elefant, bongoantilop, borneoorangutang, älg, bläsbock, pälssäl, zebra, bomullshuvudtamarin, visent, dvärgget, klövsjöfår och minigris, samt att vi för första gången i historien fick ungar från de fyra stora svenska rovdjuren björn, varg, lo och järv. SALTEMAD STÄNGDES den 8 april en vecka p.g.a. det oroliga läget som var på campingen. Saltemad invigde också sin nya minigolfbana under försäsongen. 8 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

7 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Belopp i kronor Till bolagstämmans förfogande står följande vinstmedel. Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt I ny räkning balanseras Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. Borås Djurpark AB RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Uppfyllande av Ägardirektivet Målet för Borås Djurpark AB är att vara en attraktion i staden för både turister och kommuninnevånare. Bolaget skall också förmedla information och kunskap om djur och natur samt öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. DETTA SKALL SKE utifrån ett deltagande i olika bevarandeprogram eller naturvårdsinsatser, både In-situ (i det vilda) och Ex-situ (utanför det vilda). Djurparken utnyttjas i undervisningssyfte utifrån ett holistiskt perspektiv på djur och naturvård. Under 2013 har undervisning bedrivits från förskole nivå till högskola. Den största gruppen är fortfarande elever från naturbruksgymnasier. Denna elevkategori ökar både med inköpta teorilektioner, studiebesök och praktikperioder. Stadens tre stadsdelar köper hela vårt skolpaket vilket innefattar både barnomsorg och grundskola. Arbetet fortgår för att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering samt drift och underhåll. I och med vår miljödiplomering har miljöhänsynen blivit allt tydligare. VI HAR UNDER 2013 fortsatt att ge vårt stöd till organisationen Cheetah Conservation Fund (CCF) i Namibia. Denna naturvårds organisation arbetar för att säkerställa de vilda gepardernas framtid. Vårt stöd består i att sprida information om CCF:s arbete samt att ge ett ekonomiskt bidrag som kommer av insamlade medel från våra besökare samt försäljning av vårt Gepardvatten. BOLAGET STÖDJER OCKSÅ två av den europeiska djurparksföreningen EAZA:s kampanjer för människoapor samt för att förhindra skövlingen av regnskogen i sydostasien. Arbetet med att delta i de uppsatta avelsprogram finns med som en ledstjärna i vårt avelsarbete. Detta sker i nationella och internationella avelsprojekt. BORÅS DJURPARK ÄR MEDLEM i Svenska Djurparksföreningen (SDF), European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) och Conservation Breeding Specialist Group (CBSG). BOLAGET SKALL OCKSÅ erbjuda turister en attraktiv camping. Saltemads camping är en av Sveriges största citycampingar och har utifrån detta en stor betydelse för inresande under hela året. Campingen har även i år fungerat som en viktig anläggning för Migrationsverket som under vår lågsäsong hyrt ett antal stugor för sin verksamhet. Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter, externt 3 21 Räntekostnader, Borås Stad RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Koncernbidrag, erhållna RESULTAT FÖRE SKATT 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

8 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB BALANSRÄKNING NOT BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Djurparksanläggningar Byggnader och markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Djur Pågående nyanläggningar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER Handelsvaror Råvaror och förnödenheter SUMMA VARULAGER KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordran Borås Stad Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL 14 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital ( aktier) Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån från Borås Stad Checkräkningskredit SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Kortfristig del lån Borås Stad Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 12 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

9 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB KASSAFLÖDESANALYS, TKR Den löpande verksamheten RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET Koncernbidrag, erhållna Avskrivningar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/minskning (+) av varulager Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i tusental kronor ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget följer inte uttalandet från rådet för finansiell rapportering (UFR2) avseende koncernbidrag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. VÄRDERINGSPRINCIPER M.M. Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Djur värderas till anskaffningsvärde. I parken födda djur åsätts inget anskaffningsvärde. Detta gäller även donerade djur inom avelsprojekt och djur som är här på avelslån. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Inventarier, verktyg och installationer skrivs av med 10% till 33%, djur med 20%, djurparksanläggningar med 4% till 10%, markanläggningar med 5% och byggnader med 4%. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN NYCKELTALSDEFINITIONER Kassalikviditet: Kapitalets omsättningshastighet: Soliditet: Omsättningstillgångar exklusive lager/kortfristiga skulder. Omsättning/totalt kapital. Justerat eget kapital/totalt kapital. ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT KONCERNUPPGIFTER Borås Djurpark AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, organisationsnummer , med säte i Borås. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5,1% av inköpen och 0,2% av försäljningen andra företag inom den koncern bolaget tillhör. 14 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

10 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB NOT 1 NETTOOMSÄTTNING Borås Djurpark Borås Camping Saltemad Summa NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER SAMT ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER Medeltal anställda Fördelningen mellan könen: Män Kvinnor STYRELSE OCH VD Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (-varav pensionskostnader) (235) (185) NOT 5 DJURPARKSANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde Bolaget har totalt erhållit tkr i kommunalt stöd för vissa djurparksanläggningar. Beloppet har i sin helhet reducerat anskaffningskostnaden för dessa anläggningar. ÖVRIGA ANSTÄLLDA Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (-varav pensionskostnader) (899) (1 057) SAMTLIGA Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (-varav pensionskostnader) (1 134) (1 242) Summa löner och andra ersättningar Statliga lönebidrag har reducerat personalkostnaderna med Något avtal om avgångsvederlag för VD finns ej. Ömsesidig uppsägningstid om 12 månader gäller. ARVODE TILL REVISORER Årets kostnadsförda arvode till Ernst & Young uppgår till 81 tkr samt till kommunrevisionen 19 tkr. NOT 3 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Djurparksanläggningar Byggnader och markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Djur NOT 4 RÖRELSERESULTAT Borås Camping Saltemad Borås Djurpark NOT 6 BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivning Årets avskrivning Utgående ackumulerat avskrivningsvärde Redovisat värde Bolagets fastigheter klassas som specialenheter och är därmed inte åsatta något taxeringsvärde. NOT 7 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets försäljning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Avskrivning årets försäljning Utgående ackumulerad avskrivning Redovisat värde Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

11 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB NOT 8 DJUR Ingående anskaffningsvärde Utrangering 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 2 Avskrivning utrangering 0 0 Utgående ackumulerad avskrivning NOT 14 EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Årets resultat 0 Vid årets slut Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till tkr. Redovisat värde 0 0 Borås den 26 februari NOT 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Vid årets början Årets anskaffning Omklassificeringar Vid årets slut Marie Fridén, ordförande Birgitta Hedström, ledamot NOT 10 FÖRUTBET. KOSTNADER OCH UPPL. INTÄKTER Uppl. lönebidrag Försäkringar Upplupen intäkt Övrigt Bengt Belfrage, ledamot Pia Lindberg, ledamot Mats Tolfsson, vice ordförande Monica Rehn, personalrepresentant NOT 11 UPPL. KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Uppl. semesterlöner Uppl. löneskulder Uppl. sociala avgifter Övrigt Bo Kjellson, verkställande direktör Revisionsberättelse har avgivits den NOT 12 LÅN FRÅN BORÅS STAD Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen Hans Gavin, auktoriserad revisor NOT 13 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad kredit Kvarstående kredit Utnyttjad kredit Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

12 20 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

13 22 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

14 Borås Djurpark AB - ett kommunalt bolag - Box Borås Telefon: Fax:

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer