4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna."

Transkript

1 4 c BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2014/SH0011 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef:

2 Årsredovisning 2013

3 Innehållsförteckning VD har ordet s 4 Årsredovisning s 7 Resultaträkning s 11 Balansräkning s 12 Kassaflödesanalys s 14 Noter s 15 Revisionsberättelse s 20 Granskningsrapport, lekmannarevisor s 21 2 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

4 VD har ordet Året 2013 blev året då vi tog ett stort steg framåt när det gäller vårt miljöarbete. Vi blev under året miljödiplomerade vilket var en fjäder i hatten för vårt miljöengagemang och det fick bolagets samtliga avdelningar att tänka utifrån ett grönt perspektiv. Denna satsning på miljöarbetet påbörjades för flera år sedan men intensifierades i och med miljödiplomeringen. Under 2014 fortsätter vårt arbete med att bl.a. fasa ut palmoljan i det vi säljer på vår restaurang och övriga försäljningsställen. Ekologiska livsmedel är prioriterat i den mat vi erbjuder våra besökare. Allt detta för att ta ställning och visa vägen till ett klimat smartare sätt att leva. PUBLIKMÄSSIGT BLEV bolagets resultat sämre än det budgeterade medan det ekonomiska blev något bättre. Säsongen inleddes mycket bra med en god tillströmning av publik under försäsongen och fram till första veckan i juli såg det mycket lovande ut. Värmeböljan under juli och delar av augusti blev avgörande för vårt slutresultat. Det varma och soliga vädret gjorde att publiken svek under våra viktigaste månader, detta tror vi var en stor bidragande orsak till att det inte kom så många besökare som vi budgeterat. MÅLSÄTTNINGEN FÖR ÅRET var att förbättra vissa befintliga anläggningar och höja servicenivån till våra gäster. Detta gjorde vi med att bl.a. hel renovera en av djurparkens toaletter samt att tillföra en helt ny toalettmodul. Nu är också alla djurparkens toaletter tillgänglighetanpassade. ETT NYTT SAFARITÅG inköptes och började att användas i maj. Det ger besökarna en behagligare safaritur samt att de får en bättre information från den nya ljudanläggningen. EN OM- OCH TILLBYGGNAD av djurparkens kontor och lunchrum har förbättrat arbetsmiljön för den administrativa personalen som nu arbetar i nya och uppfräschade lokaler samt att all personal har möjlighet att äta lunch i ett nytt och mer inbjudande lunchrum. NY ART FÖR ÅRET var röd panda. Djuren som ingår i ett globalt avelsprogram kom från Nordens Ark och Prag Zoo. Det gamla tvättbjörnshägnet byggdes om till en anläggning anpassad för denna i det vilda, så hotade art. I MAJ GENOMFÖRDE den europeiska djurparksföreningen EAZA en screening av djurparken. Denna besiktning genomfördes av ett team av tre personer som i två dagar granskade djurparken. Resultatet blev att Borås Djurpark kvarstår med fullt medlemskap och med beröm godkänt i denna förening som har ca: 300 medlemmar. DJURPARKENS BEVARANDEARBETE Insitu (i det vilda) har fortsatt med stöd till CCF (Cheetah Conservation Fund) i Namibia., EAZA:s South East Asia Campaign samt EAZA:s Ape Campaign. Bolaget har gett sin support i form av donationer från insamlade medel och samtidigt informerat besökare, konferensdeltagare och elever om de olika organisationernas viktiga arbete. VID FLERA TILLFÄLLEN har vi deltagit och bidragit med djur och erfarenheter till olika utsättningsprogram av europeiska bison, visenten. Även i år har djurparken ställt två Borås födda visenter till förfogande för utsättning i Polen. REPRODUKTIONEN HAR som vanlig varit god inom djurparkens kollektion. Det som är extra glädjande är att för första gången i historien har våra svenska fyra stora rovdjur reproducerat sig, björn, varg, lo och järv. Nämnas bör också att i maj månad föddes den femte elefantkalven som blev en tjurkalv och namngavs till Jabu. FÖRFLYTTNINGAR AV DJUR pågår kontinuerligt då de flesta av våra arter ingår i internationella avelsprogram. Två transfers som sticker ut lite extra och inte görs så ofta, är förflyttningar av elefanttjurar. Vår tjur Kibo som kom till Borås från Hannover 1986, transporterades i oktober till Valencia i Spanien, för att där bli deras nya avelstjur. Kibo hade då blivit far till fem kalvar i Borås. Ersättaren till Kibo anlände från Basel i Schweiz och är 17 år och heter Yoga. Dessa förflyttningar har gjorts på rekommendationer från det europeiska avelsprogrammet för Afrikansk elefant. ANTAL GÄSTNÄTTER på Borås Camping har även i år haft en vikande tendens. I april blev vi tvungna att stänga uppställningsplatsen för husvagnar under en veckas tid p.g.a. ordningsproblem. Detta i den storleken att det påverkade arbetsmiljön för personalen samt att attraktionsvärdet för campingen blev ifrågasatt. Vissa stugor på campingen har under våren hyrts ut till migrationsverket. Under försäsongen invigdes en ny minigolfbana till våra gästers glädje då detta är en populär aktivitet på campingen. UNDER VERKSAMHETSÅRET har personalstyrkan bestått av 247 personer, som med olika anställningsformer varit knutna till bolaget. 53 av dessa har en tillsvidareanställning i företaget. FÖRHOPPNINGEN ÄR att 2014 skall bli ett bra år med ett större antal besökare till djurparken och campingen. Vår marknadsföring tar några nya grepp där vi bl.a. ökar antalet tematiserade helger. Vi hoppas att byggnationen av ett nytt entréhus samt en 390 meter lång gångbro skall komma igång under hösten, för att stå färdigt våren JAG VILL TACKA alla medarbetare som bidragit med att göra Borås Djurpark/ Camping till ett populärt och uppskattat turistmål. Bo Kjellson VD, Borås Djurpark 4 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

5 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för Borås Djurpark AB för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse ÄGARFÖRHÅLLANDEN Borås Djurpark AB bildades 1 januari Bolaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB. VERKSAMHET Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva Djurparken och Saltemads Campingplats. Anläggningen Saltemads Camping arrenderas av Borås Stad. STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie Marie Fridén (m) ordförande Birgitta Hedström (m) Bengt Belfrage (c) Mats Tolfsson (s) vice ordförande Pia Lindberg (s) Monica Rehn, personalrepresentant Suppleanter Pirita Isegran (m) Rasmus Hellström (fp) Ingela Josefsson (kd) Göran Holtstrand (s) Therése Björklund (s) Johanna Winberg, personalrepresentant Under året har 6 protokollförda styrelsemöten hållits. Beloppen i årsredovisningen redovisas i tusental kronor om inget annat anges. Borås Djurparks styrelse Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

6 Resultat och ställning FLERÅRSÖVERSIKT (BELOPP I TKR) Nettoomsättning Balansomslutning Medeltal anställda Kassalikviditet 123% 141% 158% 164% 243 % Resultat efter finansiella poster exkl. ränte- och amorteringsbidrag Årets resultat Kapitalets omsättningshastighet 0,92 0,77 0,84 0,7 0,64 Soliditet 7,1% 5,5% 5,4% 4,3% 4 % Borås Stad har förbundit sig att genom aktieägartillskott svara för att Borås Djurpark AB:s egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Väsentliga händelser under året Besöksstatistik Borås Djurpark NETTOOMSÄTTNINGEN har minskat med 0,8 miljoner kr jämfört med föregående år. Djurparkens intäkter har ökat med 1,5 miljoner och Saltemads minskat 2,3 miljoner kronor. ANTALET BESÖKARE i djurparken under året har varit , en liten ökning med 520 personer mot föregående år. Försäljningen av säsongskortet lejonkortet ökade också något (15 951). FÖRSÄLJNINGEN I RESTAURANGER och kiosker har ökat med ca 9% jämfört med Restaurangernas utbud förändrades inför säsongen och det innebar en positiv resultatförbättring. UNDERVISNINGSAVDELNINGEN fortsätter att växa med fler elever som utbildas i djurparkens regi. BORÅS CAMPING Saltemad har i år haft färre gästnätter än Det största inkomstbortfallet beror på att Migrationsverket inte hyrde några platser under hösten. BOLAGETS TOTALA RESULTAT är 0,5 miljoner bättre än budget för året, trots att det kom betydligt färre besökare än det som var budgeterat. Vår återhållsamhet på kostnadssidan har bidragit till det goda resultatet. FÖRRA HÖSTEN PÅBÖRJADES ett arbete enligt miljöledningssystemet ISO och det slutfördes under året. I och med detta blev Borås Djurpark miljödiplomerade. Ett led i detta arbete är att restaurangerna fr.o.m. i år erbjuder mat som är krav och ekologiskt odlade. Maten är också gluten och laktosfri samt fri från palmolja. DEN EUROPEISKA djurparksföreningen EAZA genomförde under våren en revision av Borås Djurpark och vi blev fortsatt godkända som fullvärdiga medlemmar i EAZA. Vi är en av 258 djurparker som ingår i denna organisation. DEN NYA ATTRAKTIONEN för året var två röda pandor. Honan kom från Nordens Ark och hanen från Prag. ETT NYTT TÅGSET köptes in för att kunna erbjuda besökarna en behaglig rundtur i djurparken. DJURPARKEN HAR fr.o.m. september en heltids anställd veterinär. DEN STÖRSTA PUBLIKDAGEN blev som vanligt Elfsborgsdagen, som i år samlade över människor. I MITTEN AV september flyttades vår elefanttjur Kibo till Valencia. Kort därefter anlände en ny avelstjur från Basel. Dessa förflyttningar genomfördes utifrån rekommendationer från artkoordinatorn för det europeiska avelsprogrammet för Afrikansk elefant. YMER ARRANGERADE sin årliga zoorientering inne i djurparken vilket drog ca löpare och funktionärer. DJURPARKENS NYA kontorstillbyggnad tas i bruk. Denna innefattar nya kontor, förrådsutrymmen samt renoverat och tillbyggt lunchrum. ETT STORT ANTAL av djurparkens arter har under året fått tillökning, såsom elefant, bongoantilop, borneoorangutang, älg, bläsbock, pälssäl, zebra, bomullshuvudtamarin, visent, dvärgget, klövsjöfår och minigris, samt att vi för första gången i historien fick ungar från de fyra stora svenska rovdjuren björn, varg, lo och järv. SALTEMAD STÄNGDES den 8 april en vecka p.g.a. det oroliga läget som var på campingen. Saltemad invigde också sin nya minigolfbana under försäsongen. 8 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

7 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Belopp i kronor Till bolagstämmans förfogande står följande vinstmedel. Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt I ny räkning balanseras Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. Borås Djurpark AB RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Uppfyllande av Ägardirektivet Målet för Borås Djurpark AB är att vara en attraktion i staden för både turister och kommuninnevånare. Bolaget skall också förmedla information och kunskap om djur och natur samt öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. DETTA SKALL SKE utifrån ett deltagande i olika bevarandeprogram eller naturvårdsinsatser, både In-situ (i det vilda) och Ex-situ (utanför det vilda). Djurparken utnyttjas i undervisningssyfte utifrån ett holistiskt perspektiv på djur och naturvård. Under 2013 har undervisning bedrivits från förskole nivå till högskola. Den största gruppen är fortfarande elever från naturbruksgymnasier. Denna elevkategori ökar både med inköpta teorilektioner, studiebesök och praktikperioder. Stadens tre stadsdelar köper hela vårt skolpaket vilket innefattar både barnomsorg och grundskola. Arbetet fortgår för att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering samt drift och underhåll. I och med vår miljödiplomering har miljöhänsynen blivit allt tydligare. VI HAR UNDER 2013 fortsatt att ge vårt stöd till organisationen Cheetah Conservation Fund (CCF) i Namibia. Denna naturvårds organisation arbetar för att säkerställa de vilda gepardernas framtid. Vårt stöd består i att sprida information om CCF:s arbete samt att ge ett ekonomiskt bidrag som kommer av insamlade medel från våra besökare samt försäljning av vårt Gepardvatten. BOLAGET STÖDJER OCKSÅ två av den europeiska djurparksföreningen EAZA:s kampanjer för människoapor samt för att förhindra skövlingen av regnskogen i sydostasien. Arbetet med att delta i de uppsatta avelsprogram finns med som en ledstjärna i vårt avelsarbete. Detta sker i nationella och internationella avelsprojekt. BORÅS DJURPARK ÄR MEDLEM i Svenska Djurparksföreningen (SDF), European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) och Conservation Breeding Specialist Group (CBSG). BOLAGET SKALL OCKSÅ erbjuda turister en attraktiv camping. Saltemads camping är en av Sveriges största citycampingar och har utifrån detta en stor betydelse för inresande under hela året. Campingen har även i år fungerat som en viktig anläggning för Migrationsverket som under vår lågsäsong hyrt ett antal stugor för sin verksamhet. Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter, externt 3 21 Räntekostnader, Borås Stad RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Koncernbidrag, erhållna RESULTAT FÖRE SKATT 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

8 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB BALANSRÄKNING NOT BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Djurparksanläggningar Byggnader och markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Djur Pågående nyanläggningar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER Handelsvaror Råvaror och förnödenheter SUMMA VARULAGER KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordran Borås Stad Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL 14 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital ( aktier) Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån från Borås Stad Checkräkningskredit SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Kortfristig del lån Borås Stad Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 12 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

9 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB KASSAFLÖDESANALYS, TKR Den löpande verksamheten RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET Koncernbidrag, erhållna Avskrivningar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/minskning (+) av varulager Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i tusental kronor ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget följer inte uttalandet från rådet för finansiell rapportering (UFR2) avseende koncernbidrag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. VÄRDERINGSPRINCIPER M.M. Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Djur värderas till anskaffningsvärde. I parken födda djur åsätts inget anskaffningsvärde. Detta gäller även donerade djur inom avelsprojekt och djur som är här på avelslån. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Inventarier, verktyg och installationer skrivs av med 10% till 33%, djur med 20%, djurparksanläggningar med 4% till 10%, markanläggningar med 5% och byggnader med 4%. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN NYCKELTALSDEFINITIONER Kassalikviditet: Kapitalets omsättningshastighet: Soliditet: Omsättningstillgångar exklusive lager/kortfristiga skulder. Omsättning/totalt kapital. Justerat eget kapital/totalt kapital. ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT KONCERNUPPGIFTER Borås Djurpark AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, organisationsnummer , med säte i Borås. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5,1% av inköpen och 0,2% av försäljningen andra företag inom den koncern bolaget tillhör. 14 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

10 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB NOT 1 NETTOOMSÄTTNING Borås Djurpark Borås Camping Saltemad Summa NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER SAMT ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER Medeltal anställda Fördelningen mellan könen: Män Kvinnor STYRELSE OCH VD Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (-varav pensionskostnader) (235) (185) NOT 5 DJURPARKSANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde Bolaget har totalt erhållit tkr i kommunalt stöd för vissa djurparksanläggningar. Beloppet har i sin helhet reducerat anskaffningskostnaden för dessa anläggningar. ÖVRIGA ANSTÄLLDA Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (-varav pensionskostnader) (899) (1 057) SAMTLIGA Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (-varav pensionskostnader) (1 134) (1 242) Summa löner och andra ersättningar Statliga lönebidrag har reducerat personalkostnaderna med Något avtal om avgångsvederlag för VD finns ej. Ömsesidig uppsägningstid om 12 månader gäller. ARVODE TILL REVISORER Årets kostnadsförda arvode till Ernst & Young uppgår till 81 tkr samt till kommunrevisionen 19 tkr. NOT 3 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Djurparksanläggningar Byggnader och markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Djur NOT 4 RÖRELSERESULTAT Borås Camping Saltemad Borås Djurpark NOT 6 BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivning Årets avskrivning Utgående ackumulerat avskrivningsvärde Redovisat värde Bolagets fastigheter klassas som specialenheter och är därmed inte åsatta något taxeringsvärde. NOT 7 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets försäljning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Avskrivning årets försäljning Utgående ackumulerad avskrivning Redovisat värde Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

11 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB NOT 8 DJUR Ingående anskaffningsvärde Utrangering 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 2 Avskrivning utrangering 0 0 Utgående ackumulerad avskrivning NOT 14 EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Årets resultat 0 Vid årets slut Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till tkr. Redovisat värde 0 0 Borås den 26 februari NOT 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Vid årets början Årets anskaffning Omklassificeringar Vid årets slut Marie Fridén, ordförande Birgitta Hedström, ledamot NOT 10 FÖRUTBET. KOSTNADER OCH UPPL. INTÄKTER Uppl. lönebidrag Försäkringar Upplupen intäkt Övrigt Bengt Belfrage, ledamot Pia Lindberg, ledamot Mats Tolfsson, vice ordförande Monica Rehn, personalrepresentant NOT 11 UPPL. KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Uppl. semesterlöner Uppl. löneskulder Uppl. sociala avgifter Övrigt Bo Kjellson, verkställande direktör Revisionsberättelse har avgivits den NOT 12 LÅN FRÅN BORÅS STAD Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen Hans Gavin, auktoriserad revisor NOT 13 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad kredit Kvarstående kredit Utnyttjad kredit Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

12 20 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

13 22 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

14 Borås Djurpark AB - ett kommunalt bolag - Box Borås Telefon: Fax:

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

2 c) Årsredovisning 2012 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

2 c) Årsredovisning 2012 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 2 c) BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2012 för Borås Djurpark AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innehållsförteckning. VD har ordet s 4. Årsredovisning 2015

Innehållsförteckning. VD har ordet s 4. Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 Innehållsförteckning VD har ordet s 4 Årsredovisning s7 Väsentliga händelser under året s8 Uppfyllande av Ägardirektivet s9 Resultaträkning s 11 Balansräkning s 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer