4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna."

Transkript

1 4 c BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2014/SH0011 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef:

2 Årsredovisning 2013

3 Innehållsförteckning VD har ordet s 4 Årsredovisning s 7 Resultaträkning s 11 Balansräkning s 12 Kassaflödesanalys s 14 Noter s 15 Revisionsberättelse s 20 Granskningsrapport, lekmannarevisor s 21 2 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

4 VD har ordet Året 2013 blev året då vi tog ett stort steg framåt när det gäller vårt miljöarbete. Vi blev under året miljödiplomerade vilket var en fjäder i hatten för vårt miljöengagemang och det fick bolagets samtliga avdelningar att tänka utifrån ett grönt perspektiv. Denna satsning på miljöarbetet påbörjades för flera år sedan men intensifierades i och med miljödiplomeringen. Under 2014 fortsätter vårt arbete med att bl.a. fasa ut palmoljan i det vi säljer på vår restaurang och övriga försäljningsställen. Ekologiska livsmedel är prioriterat i den mat vi erbjuder våra besökare. Allt detta för att ta ställning och visa vägen till ett klimat smartare sätt att leva. PUBLIKMÄSSIGT BLEV bolagets resultat sämre än det budgeterade medan det ekonomiska blev något bättre. Säsongen inleddes mycket bra med en god tillströmning av publik under försäsongen och fram till första veckan i juli såg det mycket lovande ut. Värmeböljan under juli och delar av augusti blev avgörande för vårt slutresultat. Det varma och soliga vädret gjorde att publiken svek under våra viktigaste månader, detta tror vi var en stor bidragande orsak till att det inte kom så många besökare som vi budgeterat. MÅLSÄTTNINGEN FÖR ÅRET var att förbättra vissa befintliga anläggningar och höja servicenivån till våra gäster. Detta gjorde vi med att bl.a. hel renovera en av djurparkens toaletter samt att tillföra en helt ny toalettmodul. Nu är också alla djurparkens toaletter tillgänglighetanpassade. ETT NYTT SAFARITÅG inköptes och började att användas i maj. Det ger besökarna en behagligare safaritur samt att de får en bättre information från den nya ljudanläggningen. EN OM- OCH TILLBYGGNAD av djurparkens kontor och lunchrum har förbättrat arbetsmiljön för den administrativa personalen som nu arbetar i nya och uppfräschade lokaler samt att all personal har möjlighet att äta lunch i ett nytt och mer inbjudande lunchrum. NY ART FÖR ÅRET var röd panda. Djuren som ingår i ett globalt avelsprogram kom från Nordens Ark och Prag Zoo. Det gamla tvättbjörnshägnet byggdes om till en anläggning anpassad för denna i det vilda, så hotade art. I MAJ GENOMFÖRDE den europeiska djurparksföreningen EAZA en screening av djurparken. Denna besiktning genomfördes av ett team av tre personer som i två dagar granskade djurparken. Resultatet blev att Borås Djurpark kvarstår med fullt medlemskap och med beröm godkänt i denna förening som har ca: 300 medlemmar. DJURPARKENS BEVARANDEARBETE Insitu (i det vilda) har fortsatt med stöd till CCF (Cheetah Conservation Fund) i Namibia., EAZA:s South East Asia Campaign samt EAZA:s Ape Campaign. Bolaget har gett sin support i form av donationer från insamlade medel och samtidigt informerat besökare, konferensdeltagare och elever om de olika organisationernas viktiga arbete. VID FLERA TILLFÄLLEN har vi deltagit och bidragit med djur och erfarenheter till olika utsättningsprogram av europeiska bison, visenten. Även i år har djurparken ställt två Borås födda visenter till förfogande för utsättning i Polen. REPRODUKTIONEN HAR som vanlig varit god inom djurparkens kollektion. Det som är extra glädjande är att för första gången i historien har våra svenska fyra stora rovdjur reproducerat sig, björn, varg, lo och järv. Nämnas bör också att i maj månad föddes den femte elefantkalven som blev en tjurkalv och namngavs till Jabu. FÖRFLYTTNINGAR AV DJUR pågår kontinuerligt då de flesta av våra arter ingår i internationella avelsprogram. Två transfers som sticker ut lite extra och inte görs så ofta, är förflyttningar av elefanttjurar. Vår tjur Kibo som kom till Borås från Hannover 1986, transporterades i oktober till Valencia i Spanien, för att där bli deras nya avelstjur. Kibo hade då blivit far till fem kalvar i Borås. Ersättaren till Kibo anlände från Basel i Schweiz och är 17 år och heter Yoga. Dessa förflyttningar har gjorts på rekommendationer från det europeiska avelsprogrammet för Afrikansk elefant. ANTAL GÄSTNÄTTER på Borås Camping har även i år haft en vikande tendens. I april blev vi tvungna att stänga uppställningsplatsen för husvagnar under en veckas tid p.g.a. ordningsproblem. Detta i den storleken att det påverkade arbetsmiljön för personalen samt att attraktionsvärdet för campingen blev ifrågasatt. Vissa stugor på campingen har under våren hyrts ut till migrationsverket. Under försäsongen invigdes en ny minigolfbana till våra gästers glädje då detta är en populär aktivitet på campingen. UNDER VERKSAMHETSÅRET har personalstyrkan bestått av 247 personer, som med olika anställningsformer varit knutna till bolaget. 53 av dessa har en tillsvidareanställning i företaget. FÖRHOPPNINGEN ÄR att 2014 skall bli ett bra år med ett större antal besökare till djurparken och campingen. Vår marknadsföring tar några nya grepp där vi bl.a. ökar antalet tematiserade helger. Vi hoppas att byggnationen av ett nytt entréhus samt en 390 meter lång gångbro skall komma igång under hösten, för att stå färdigt våren JAG VILL TACKA alla medarbetare som bidragit med att göra Borås Djurpark/ Camping till ett populärt och uppskattat turistmål. Bo Kjellson VD, Borås Djurpark 4 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

5 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för Borås Djurpark AB för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse ÄGARFÖRHÅLLANDEN Borås Djurpark AB bildades 1 januari Bolaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB. VERKSAMHET Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva Djurparken och Saltemads Campingplats. Anläggningen Saltemads Camping arrenderas av Borås Stad. STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie Marie Fridén (m) ordförande Birgitta Hedström (m) Bengt Belfrage (c) Mats Tolfsson (s) vice ordförande Pia Lindberg (s) Monica Rehn, personalrepresentant Suppleanter Pirita Isegran (m) Rasmus Hellström (fp) Ingela Josefsson (kd) Göran Holtstrand (s) Therése Björklund (s) Johanna Winberg, personalrepresentant Under året har 6 protokollförda styrelsemöten hållits. Beloppen i årsredovisningen redovisas i tusental kronor om inget annat anges. Borås Djurparks styrelse Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

6 Resultat och ställning FLERÅRSÖVERSIKT (BELOPP I TKR) Nettoomsättning Balansomslutning Medeltal anställda Kassalikviditet 123% 141% 158% 164% 243 % Resultat efter finansiella poster exkl. ränte- och amorteringsbidrag Årets resultat Kapitalets omsättningshastighet 0,92 0,77 0,84 0,7 0,64 Soliditet 7,1% 5,5% 5,4% 4,3% 4 % Borås Stad har förbundit sig att genom aktieägartillskott svara för att Borås Djurpark AB:s egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Väsentliga händelser under året Besöksstatistik Borås Djurpark NETTOOMSÄTTNINGEN har minskat med 0,8 miljoner kr jämfört med föregående år. Djurparkens intäkter har ökat med 1,5 miljoner och Saltemads minskat 2,3 miljoner kronor. ANTALET BESÖKARE i djurparken under året har varit , en liten ökning med 520 personer mot föregående år. Försäljningen av säsongskortet lejonkortet ökade också något (15 951). FÖRSÄLJNINGEN I RESTAURANGER och kiosker har ökat med ca 9% jämfört med Restaurangernas utbud förändrades inför säsongen och det innebar en positiv resultatförbättring. UNDERVISNINGSAVDELNINGEN fortsätter att växa med fler elever som utbildas i djurparkens regi. BORÅS CAMPING Saltemad har i år haft färre gästnätter än Det största inkomstbortfallet beror på att Migrationsverket inte hyrde några platser under hösten. BOLAGETS TOTALA RESULTAT är 0,5 miljoner bättre än budget för året, trots att det kom betydligt färre besökare än det som var budgeterat. Vår återhållsamhet på kostnadssidan har bidragit till det goda resultatet. FÖRRA HÖSTEN PÅBÖRJADES ett arbete enligt miljöledningssystemet ISO och det slutfördes under året. I och med detta blev Borås Djurpark miljödiplomerade. Ett led i detta arbete är att restaurangerna fr.o.m. i år erbjuder mat som är krav och ekologiskt odlade. Maten är också gluten och laktosfri samt fri från palmolja. DEN EUROPEISKA djurparksföreningen EAZA genomförde under våren en revision av Borås Djurpark och vi blev fortsatt godkända som fullvärdiga medlemmar i EAZA. Vi är en av 258 djurparker som ingår i denna organisation. DEN NYA ATTRAKTIONEN för året var två röda pandor. Honan kom från Nordens Ark och hanen från Prag. ETT NYTT TÅGSET köptes in för att kunna erbjuda besökarna en behaglig rundtur i djurparken. DJURPARKEN HAR fr.o.m. september en heltids anställd veterinär. DEN STÖRSTA PUBLIKDAGEN blev som vanligt Elfsborgsdagen, som i år samlade över människor. I MITTEN AV september flyttades vår elefanttjur Kibo till Valencia. Kort därefter anlände en ny avelstjur från Basel. Dessa förflyttningar genomfördes utifrån rekommendationer från artkoordinatorn för det europeiska avelsprogrammet för Afrikansk elefant. YMER ARRANGERADE sin årliga zoorientering inne i djurparken vilket drog ca löpare och funktionärer. DJURPARKENS NYA kontorstillbyggnad tas i bruk. Denna innefattar nya kontor, förrådsutrymmen samt renoverat och tillbyggt lunchrum. ETT STORT ANTAL av djurparkens arter har under året fått tillökning, såsom elefant, bongoantilop, borneoorangutang, älg, bläsbock, pälssäl, zebra, bomullshuvudtamarin, visent, dvärgget, klövsjöfår och minigris, samt att vi för första gången i historien fick ungar från de fyra stora svenska rovdjuren björn, varg, lo och järv. SALTEMAD STÄNGDES den 8 april en vecka p.g.a. det oroliga läget som var på campingen. Saltemad invigde också sin nya minigolfbana under försäsongen. 8 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

7 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Belopp i kronor Till bolagstämmans förfogande står följande vinstmedel. Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt I ny räkning balanseras Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. Borås Djurpark AB RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Uppfyllande av Ägardirektivet Målet för Borås Djurpark AB är att vara en attraktion i staden för både turister och kommuninnevånare. Bolaget skall också förmedla information och kunskap om djur och natur samt öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. DETTA SKALL SKE utifrån ett deltagande i olika bevarandeprogram eller naturvårdsinsatser, både In-situ (i det vilda) och Ex-situ (utanför det vilda). Djurparken utnyttjas i undervisningssyfte utifrån ett holistiskt perspektiv på djur och naturvård. Under 2013 har undervisning bedrivits från förskole nivå till högskola. Den största gruppen är fortfarande elever från naturbruksgymnasier. Denna elevkategori ökar både med inköpta teorilektioner, studiebesök och praktikperioder. Stadens tre stadsdelar köper hela vårt skolpaket vilket innefattar både barnomsorg och grundskola. Arbetet fortgår för att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering samt drift och underhåll. I och med vår miljödiplomering har miljöhänsynen blivit allt tydligare. VI HAR UNDER 2013 fortsatt att ge vårt stöd till organisationen Cheetah Conservation Fund (CCF) i Namibia. Denna naturvårds organisation arbetar för att säkerställa de vilda gepardernas framtid. Vårt stöd består i att sprida information om CCF:s arbete samt att ge ett ekonomiskt bidrag som kommer av insamlade medel från våra besökare samt försäljning av vårt Gepardvatten. BOLAGET STÖDJER OCKSÅ två av den europeiska djurparksföreningen EAZA:s kampanjer för människoapor samt för att förhindra skövlingen av regnskogen i sydostasien. Arbetet med att delta i de uppsatta avelsprogram finns med som en ledstjärna i vårt avelsarbete. Detta sker i nationella och internationella avelsprojekt. BORÅS DJURPARK ÄR MEDLEM i Svenska Djurparksföreningen (SDF), European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) och Conservation Breeding Specialist Group (CBSG). BOLAGET SKALL OCKSÅ erbjuda turister en attraktiv camping. Saltemads camping är en av Sveriges största citycampingar och har utifrån detta en stor betydelse för inresande under hela året. Campingen har även i år fungerat som en viktig anläggning för Migrationsverket som under vår lågsäsong hyrt ett antal stugor för sin verksamhet. Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter, externt 3 21 Räntekostnader, Borås Stad RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Koncernbidrag, erhållna RESULTAT FÖRE SKATT 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

8 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB BALANSRÄKNING NOT BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Djurparksanläggningar Byggnader och markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Djur Pågående nyanläggningar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER Handelsvaror Råvaror och förnödenheter SUMMA VARULAGER KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordran Borås Stad Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL 14 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital ( aktier) Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån från Borås Stad Checkräkningskredit SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Kortfristig del lån Borås Stad Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 12 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

9 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB KASSAFLÖDESANALYS, TKR Den löpande verksamheten RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET Koncernbidrag, erhållna Avskrivningar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/minskning (+) av varulager Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i tusental kronor ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget följer inte uttalandet från rådet för finansiell rapportering (UFR2) avseende koncernbidrag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. VÄRDERINGSPRINCIPER M.M. Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Djur värderas till anskaffningsvärde. I parken födda djur åsätts inget anskaffningsvärde. Detta gäller även donerade djur inom avelsprojekt och djur som är här på avelslån. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Inventarier, verktyg och installationer skrivs av med 10% till 33%, djur med 20%, djurparksanläggningar med 4% till 10%, markanläggningar med 5% och byggnader med 4%. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN NYCKELTALSDEFINITIONER Kassalikviditet: Kapitalets omsättningshastighet: Soliditet: Omsättningstillgångar exklusive lager/kortfristiga skulder. Omsättning/totalt kapital. Justerat eget kapital/totalt kapital. ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT KONCERNUPPGIFTER Borås Djurpark AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, organisationsnummer , med säte i Borås. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5,1% av inköpen och 0,2% av försäljningen andra företag inom den koncern bolaget tillhör. 14 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

10 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB NOT 1 NETTOOMSÄTTNING Borås Djurpark Borås Camping Saltemad Summa NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER SAMT ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER Medeltal anställda Fördelningen mellan könen: Män Kvinnor STYRELSE OCH VD Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (-varav pensionskostnader) (235) (185) NOT 5 DJURPARKSANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde Bolaget har totalt erhållit tkr i kommunalt stöd för vissa djurparksanläggningar. Beloppet har i sin helhet reducerat anskaffningskostnaden för dessa anläggningar. ÖVRIGA ANSTÄLLDA Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (-varav pensionskostnader) (899) (1 057) SAMTLIGA Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (-varav pensionskostnader) (1 134) (1 242) Summa löner och andra ersättningar Statliga lönebidrag har reducerat personalkostnaderna med Något avtal om avgångsvederlag för VD finns ej. Ömsesidig uppsägningstid om 12 månader gäller. ARVODE TILL REVISORER Årets kostnadsförda arvode till Ernst & Young uppgår till 81 tkr samt till kommunrevisionen 19 tkr. NOT 3 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Djurparksanläggningar Byggnader och markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Djur NOT 4 RÖRELSERESULTAT Borås Camping Saltemad Borås Djurpark NOT 6 BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivning Årets avskrivning Utgående ackumulerat avskrivningsvärde Redovisat värde Bolagets fastigheter klassas som specialenheter och är därmed inte åsatta något taxeringsvärde. NOT 7 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets försäljning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Avskrivning årets försäljning Utgående ackumulerad avskrivning Redovisat värde Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

11 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB NOT 8 DJUR Ingående anskaffningsvärde Utrangering 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 2 Avskrivning utrangering 0 0 Utgående ackumulerad avskrivning NOT 14 EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Årets resultat 0 Vid årets slut Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till tkr. Redovisat värde 0 0 Borås den 26 februari NOT 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Vid årets början Årets anskaffning Omklassificeringar Vid årets slut Marie Fridén, ordförande Birgitta Hedström, ledamot NOT 10 FÖRUTBET. KOSTNADER OCH UPPL. INTÄKTER Uppl. lönebidrag Försäkringar Upplupen intäkt Övrigt Bengt Belfrage, ledamot Pia Lindberg, ledamot Mats Tolfsson, vice ordförande Monica Rehn, personalrepresentant NOT 11 UPPL. KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Uppl. semesterlöner Uppl. löneskulder Uppl. sociala avgifter Övrigt Bo Kjellson, verkställande direktör Revisionsberättelse har avgivits den NOT 12 LÅN FRÅN BORÅS STAD Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen Hans Gavin, auktoriserad revisor NOT 13 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad kredit Kvarstående kredit Utnyttjad kredit Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

12 20 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

13 22 Årsredovisning 2013 Borås Djurpark AB Borås Djurpark AB Årsredovisning

14 Borås Djurpark AB - ett kommunalt bolag - Box Borås Telefon: Fax:

2 c) Årsredovisning 2012 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

2 c) Årsredovisning 2012 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 2 c) BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2012 för Borås Djurpark AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer