ANTAGANDEHAN Dl l NG. Detaljplan för Begesund 1:235 m fl, Granhagen Ulricehamns kommun Västra Götalands län UI.I\I C LIIAMN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "13-06-24. ANTAGANDEHAN Dl l NG. Detaljplan för Begesund 1:235 m fl, Granhagen Ulricehamns kommun Västra Götalands län UI.I\I C LIIAMN."

Transkript

1 UI.I\I C LIIAMN.S KOMMU N Detajpan för Begesund 1:235 m f, Granhagen Uricehamns kommun Västra Götaands än Upprättad een 17 december 2012 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHAN D NG

2 INNEHÄLL PLANBESKRIVNING Handingar Panens syfte Pandata Kommunaa stäningstaganden FÖRUTsÄTTNINGAR Nat' och kutur Bebyggese och service Gator och trafik Störningar Teknisk försörjning Dnr: KSau 20 L MSB Dnr GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 4 4 Inedning 4 Organisatoriska frågor 5 Fastighetsrättsiga fråor Fastighetsbidning mm Ekonomiska frågor 6 Tekniska frågor 7 Genomforandebeskrivningens 8 rättsverkan FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR Natur och kutur Bebyggesen Friytor Iustrationskarta sektioner Gator och trafik Störningar Teknisk försörjning BEHOVSBEDÖMNING 18 KONSEKVENSER Hushåning med mark och vatten Hushåning med naturresurser Ändamåsenig struktur Utbyggnadsaternativ Naturvärden Landskapsbid Dagvattenhantering, avopp Trafikmijö och buer Mijökvaitetsnormer ADMINISTRATNA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap

3 Dnr: KSau MSB Dnr Detajpan för Bogesund 1:235 m f "Granhagen" i Uricehamn, Uricehamns kommun Västra Götaands än PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Ti detajpaneforsaget hör föjande handingar: Pankarta med bestämmeser, skaa : 000 Panbeskrivning med konsekvensbeskrivning, genomforandebeskrivning och iustration. Samrådsredogörese Fastighetsförteckning Geoteknisk bedömning PLANENS FÖRENLIGHET MED MIUÖBALKEN, KAPITEL 3, 4 OCH 5. Panen bedöms vara förenig med 3 kap mijöbaken (MB), som rör grundäggande bestämmeser for hushåning med mark- och vattenområden. Expoateringen berör inga riksintressen, det finns inga naturvärden inom området. Området igger i ansutning ti bebyggese och infrastruktur. Enigt kapite 5 i mijöbaken ska kommuner och myndigheter säkerstäa att uppstäda mijökvaitetsnormer iakttas. Ändring av användning från ett skogsområde ti bostäder innebär ökade trafikmängder i området. Luftkvaiteten bedöms dock även fortsättningsvis komma att igga under mijökvaitetsnormen. PLANENS SYFTE Panens syfte är att möjiggöra ett nytt bostadsområde med 14 friiggande vior inom Bogesund 1:235. PLANDATA Läge Panområdet igger utmed den östra sidan av Tre Rosors väg, 2 km söder om Uricehamns centrum. 4

4 Dm: KSau MSB Dnr Area Panområdet uppgår ti ca kvm Markägande Bogesund :235 och :236 är i privat ägo, Bogesund :208 och :86 ägs av Uricehamns kommun. KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktspan Området är inte specifikt utpekat i Växtpats Uricehamns stad - Fördjupning av översiktspanen antagen av kommunfumäktige Men får området runt Sträckås sägs i översiktpanen att: "Via-/radhus bebyggese föresås närmast Tre Rosors väg. Avgränsning och fårutsättningar behöver studeras närmare." Expoateringen av området bedöms ha stöd i gäande översiktspan. Detajpan Området omfattas ej av detajpan med undantag för ansutningen ti Tre Rosors väg där Lokagatan korsar ett Naturstråk för att angöra vägen. Program för panområdet Arbetet har ej fåregåtts av något panprogram. 5

5 Dnr: KSau MSB Dnr FÖRUTSÄTTNINGAR Natur och kutur Mark och vegetation Panområdet består av en kraftig västsuttning med en nivåskinad på 21 meter mean den ägsta och högsta deen av området. Panområdet består av brukad skogsmark, viket innebär att f:1stigheterna Bogesund 1:235 och Bogesund :236 är kaavverkade men att vissa taar har sparats. För den de som igger inom Bogesund :208 finns en uppvuxen granskog kvar. 6

6 Dm: KSau MSB Dnr Geoteknik En geoteknisk beiktning genomfördes av WSP hösten 20 I 2, se PM Geoteknik. Jorden består överst av ett muhatigt ytskikt, som viar direkt på morän eer berg. Det muhatiga ytjordskiktet i de ägsta terrängsvackorna närmast gatan, som periodvis står under vatten, kan vara något tjockare än "normat", men torv förekommer sannoikt inte inom panområdet. Moränen bedöms devis bestå av sitmorän. Eftersom det förekommer reativt stora partier med berg i dagen och de exponerade bergytorna är Racka, så kan moräntäckets tjockek i amänhet antas vara tämigen tunt. Moränen kan antas ha reativt hög hat av sten och bock- åtminstone gäer detta moränens ytager. Berg i dagen utgör en stor de av markytan inom de båda höjdsträckningarna - i amänhet dock som mindre ytor åtskida av partier med ett tunt mm ;inager. Sättnings- och stabiitetsförhåandena inom hea panområdet är generet sett gynnsamma. I den naturigt agrade moränen under ytjordskiktet uppkommer inga nämnvärda sättningar av vare sig några meter tjock uppfyning med jord- och bergmassor eer av beastningen från de panerade, ätta byggnaderna. Det finns ingen risk för spontana ras eer skred inom området så änge inga markarbeten har påbörjats. Området bedöms igga inom högriskområde för markradon varför byggnader ska utföras radonsäkra. Naturvärden Panområdet saknar naturvärden då o mrådet är kaavverkat. Kuturmijövärden I pangräns mot öster och väster finns en fin stenmur som ägogräns m ean två fastigheter. Stenmurcn bör bevaras, den kommer att fungera som naturig gräns mean det nya bostadsområdet och skogsmarken i öster och viister. Fornämningar Enigt Riksantikvarieämbetets Fornsök ska det inte finnas n ågra kända fornämningar inom panområdet. Marken indikerar ej heer att det kan finnas fornåkrar eer gravpatser inom området. 7

7 Dnr: KSau MSB Dnr Bebyggese och service Bebyggese Det finns ingen bebyggese inom panområdet. Strax österut igger Lyckås med några gårdar och söder om området igger Granhagen med två bostadshus. På västra sidan av Tre Rosors väg igger ett nytt viaområde med ett varierat uttryck. Skoa och förskoa Närmaste F-6 skoa är Urikaskoan som igger i skoområde centrum vid Tre Rosors väg, avståndet dit är ca 2 km, det finns separat gång- och cykeväg får säker skoväg får barnen. Närmaste 7-9 skoa är Srenbockskoan som igger 2 km från området. Närmaste fårskoa är Stadsskogens fårskoa I km norrut, fårskoan har 6 avdeningar. Rekreation Området igger med omedebar närher ti skog och mark, det finns ett stort anta möjigheter att ta sig ut i skogen. Strandskydd Området omfattas inte av strandskydd. Gator och trafik Gatunät och trafik Området igger utmed Tre Rosors väg som tihör huvudvägnätet i Uricehamn. Gång- och cykevägar Separat gång- och cykeväg finns utmed västra sidan av Tre Rosors väg. Koektivtrafik Närmaste håpats får koektivtrafik finns vid Netto på Parkvägen. Avståndet är ca 600 meter. 8

8 Dnr: KSau MSB Dnr Störningar Buer En särskid buerutredning (uppdaterad utredning olmdcon AB apri2013) har genomförts får att bedöma buerpåverkan. Utredningen visar att det inte är möjigt att ägga bebyggese utmed Tre Rosors väg om vi ska kara Boverkets riktvärde får trafikbuer, dvs 55 dba vid fasad. En bedömning har gjorts att det inte är möjigt att tiämpa avstegsprinciper får buer i detta äge därfår har bebyggesen pacerats så att vi karar 55 dba vid fasad. Granhagen, Uricehamn Trahkbueruredn;ng 0)-gnsekviva ont judn;v~ 2m över majk C\.. J4t 1 re\nrojpji" \1 1 \ 1 U.i di1 rr ~t t...ai1.t-ic.j fwj,i,"', KcJ..n~r Lt..;:";n a,'si:r \"irr.j, ~~\.. J~-Mt,oi-..\;t LTI tr:tgto! ~t.o.h\ ~ f."w;}"" L~~ tip'u'i'i.".$in) - - i.,, //, Ii '+')!/ EJ..vt'tcent ;udn.\'a LA.cq - ro- 6S (dbai - > 6S c:jss- u c=jso-., CJ s- so CJ < s II.:J.A."''-'.\".IVI JA.\CVM JI. k~s ogoaru<y Ci~I.M.<to.) f C)rb,t.mJ.pp!o!i:'! Soundcori".tJ.A:riA.G.'SGATA.'U C S-44-' U t).s.sj 1 S J0~.:<0Fi\G \',",',W.SOU:!>CO:~ SE 9

9 D nr: KSau MSB Dnr Farigt gods Området berörs inte av transporter för farigt gods, närmaste anvisade farigt-gods-ed är Marbäcksvägen, den igger ca meter från området. Mijökvaitetsnormer Den verksamhet som medges i detajpanen kanuner inte att medföra överskridande av gäande mijökvaitetsnormer. Teknisk försörjning Vatten och avopp V: uten och avopp finns framdraget i Tre Rosors väg och kan ansutas där. E, tee, bredband och värme E, tee och bredband finns i Tre Rosors väg. Området kanuner ej att ansutas ti fjärrv:irmenätet. Avfa Utrymme för kompostering och sortering av avfa ska anordnas för varje enskid fastighet. Lämpig ösning redovisas i samband med byggov. Dagvatten De naturiga förutsättningarna för att ta hand om och aveda dagvatten inom området är ogynnsamma med hänsyn ti det tunna jordtäcket samt den ytterst kuperade terrängen. 10

10 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Dnr: KSau MSB Dnr20JO.I864 Natur och kutur Mark, vegetation och naturvärden För att kara en byggnation inom området måste marken beredas och devis jämnas ti. Det innebär rätt avsevärda ingrepp i befintig markstruktur med sprängning och utfynad för att dra fram gata och infrastruktur samt bereda pats för bebyggese. När det gäer tomtberedning är ambitionen att anpassa bebyggesen ti rådande markförhåanden here än att anpassa marken ti bebyggesen. Området har dock inga naturvärden som behöver skyddas. Bebyggese Området kanuner att bebyggas med 14 friiggande vior. Genomgående fasadmateria ska vara trä med insag av skivmateria. Utifrån områdets förutsättningar stäs det höga krav på terränganpassning av bebyggesen d:irför är det ämpigt att fertaet byggnader byggs med souterängvåning aternativt med pintgrund for att få en bättre anpassning ti marken. I

11 Traditione patta på mark är bara ämpigt som grundäggning får5-7 tomter ängst i öster av området. En ambition är att dear av området byggs med så kaade passivhus. Pacering Bebyggesen paceras fårhåandevis nära gatan, så arr man des får ett tätare garurum men även får att håa nere schakter då marken suttar undan kraftigt. Huvudbyggnader får därför paceras minst 3 meter från gata. För huvudbyggnad gäer sedan att een paceras minst 4 meter från tomtgräns mot granne. Uthus, garage eer vidbyggt garage ska paceras minst 5 meter från gata och,5 meter från tomtgräns mot granne eer närmare med grannes medgivande. Grundäggning Huvudbyggnad ska grundäggas med radonsäker konstruktion om inte särskid utredning visar att det inte är nödvändigt. Friytor Området kommer ti största de att byggas ut med kvartersmark för bostäder m en närmast Tre Rosors väg vid entren ti området kommer ett fördröjningsmagasin att anäggas i ett naturmarkssrråk. Likaså kommer amänhetens tigång ti omgivande områden att säkras med två oika säpp mean tomterna, des så att man kan ta sig vidare söderut mot Granhagen och des mot öster vid vändpanen så att man kan nå Sträckåsområder. I framtiden kan det bi möjigt att bygga vidare med ett gång och cykestråk mot nya områden söder om Granhagen.

12 mustration över föresaget område

13 sektioner Dnr: KSau MSB Dnr Föresagen marknivå Nuvarande marknivå skrafferad \ - ' t ))..,.,,.,., A.----? t ' U ~ ~ p(; f/ t1n n ~ ''" F; y \J H!J -t1h t )." U r-au..!f. -.H~ H J I U,,u,..,.- ""o' '" ' ''~' ) I \).,J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r. r. r. ~ ~ ~ ~ ~ R 21)/) JU J 1 ) Län gdseknon for okagatan.. 1! ~ i ~ ~ r. ~ u~ 27'H n"""..)o 2P. 4) t: ~ ' s ',)I it; ~ ~ ~!i ~ H1 C~ -t!) ~ tn 14

14 Dm: KSau MSB Dnr SEKTION 1 )/b, n:nlj D J 225 Fh.r.:w.ri ! ! 210 -~ -<"<~ Ff~ _}-,:_~~ "'..>"'i! o o SEKTION , 230 i [b rrno D D ':.~1'-.~ ~! i ~ ! ' \..!j 1-~ r:;.!0.><>('6' i! i i i 240 SEKTION fr - LnJ'cJ D o...,..& (f 220!,.. ~ 215 ~~~ 210 ~ : i (~' J~r r 1m...!. ~6~..~ i~ i! i..--; j LÄIIGDI 1ÄWIIG o7wo }25 ~~ - SEKTION 4 1.!:1.1\..J u I f. ~' ~~~ ~ ~ ~- ~~ UJ 1..'\:u,y v. LJ [.J. LI:I.E.JP- i!j! 200 LÄIIGOI-IÄ TIIIIIG 0/

15 Dnr: KSau MSB Dnr Gator och trafik Gatunät Området matas från 'i e Rosors väg via en okagata. Lokagatan sutar i en vändpats med kapacitet for astbiar. Då området suttar kraftigt ner mot Tre Rosors väg får gatan bitvis en förhåandevis kraftigt utning, 7 o/o. Lokagatan får en bredd av 6,5 meter, där ingår ett täckt dike om 0,5 meter. Ingen separat gångbana anäggs utmed gatan då trafiken anses bi ringa. Gång och cyke Östra sidan av Tre Rosors väg saknar gång- och cykeväg. För att kara en god säkerhet for det nya bostadsområdet vid Granhagen och även kommande områden söderut föresås att en ny gång och cykebana anäggas på östra sidan av vägen som ansuter ti befintig gång och cykeväg söder om Granhagsvägen samt norrut mot Fredriksberg. Parkering A parkering öses inom respektive fastighet, ingen kantstensparkring utmed gatan. 16

16 Störningar Dnr: KSau MSB Dnr Trafikbuer Områdets utformning har anpassats tirådande trafikbuer från Tre Rosors väg Teknisk försörjning Vatten, avopp Området ansuts ti befintigt vatten och avoppsnät via okagatan. Värme Uppvärmningen av bostäderna kommer att ske med individuea ösningar. En ambition är att inspirera presumtiva viabyggare ti att väja energisnåa ösningar och energieffektiva byggnader ikt pusenergihus och iknande. Dag~ och dräneringsvatten Utifrån rådande omständigheter kan dagvatten svårigen infitreras inom panområdet. Åtgärder ska därför vidtas så att dagvattnet fördröjs innan det når ut ti dagvattenrecipient. Åtgärder inriktas på att dagvatten från tomtmark ska fördröjas i största möjiga mån for att därefter avedas i gatan ti ett bräddningsmagasin mot Tre Rosors väg. På tomtmark kan åtgärderna handa om att anägga ett perkaariansmagasin (stenkista) inom tomten där bräddavoppet koppas ti dagvattenedningen i gatan. Perkaariansmagasinet måste paceras nedströms byggnaden och tiräckigt ångt från tomtgräns så att inte vatten tränger fram hos grannen. För gatumark gäer att ett täckdike med makadam anäggs i innerkurvan av gatan. Diket asfateras och får brunnar med jämna meanrum. Diket tar även hand om överskjutande dagvatten från tomtmark. Gatan utas så att vatten rinner ner i diket och därmed inte eds in på tomtmark. Dagvattenåtgärder ska utfåras på ett sådant sätt att fastigheterna efter ombyggnationen inte aveder mer dagvatten än motsvarande maxfödet vid ett 2-årsregn jämfört med befintiga forhåanden innan det aveds ti amänna dagvattenedningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade for ett 2-årsregn med tio minuters varaktighet. Dagvattenfödet ska beräknas utifrån ett 2-årsregn med O minuters varaktighet, des utifrån dagens situation och därefter utifrån framtida forhåanden då området expoaterats. Skinaden i Röde ska fordröjas på tomtmark innan det ansuts ti dagvattenedning. 17

17 Dnr: KSau MSB Dnr BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning har gjorts avseende betydande mijöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detajpanen innebär får mijön, häsan och hushåningen redovisas i denna panbeskrivning. Panområdet tiåter användning för bostäder. sutsatsen är att mijöbedömning med mijökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen. KONSEKVENSBESKRIVNING Hushåning med mark och vatten Tiägg av bostadsenkaver i Uricehamn utnyttjar befintig teknisk försörjning/infrastruktur (vägnät, VA) samtidigt som befintiga stenmurar sparas inom panområdet. Området består av ett kahygge, viket innebär att ett aktivt skogsbruk bedrivs inom området idag. Panering för attraktiva bostäder bidrar ti håbar utvecking för kommunen genom att utnyttja befintig service och socia struktur. En förtätning av bostadsbebyggese inti befintig bebyggese och infrastruktur bidrar ti ett hushåande av mark och naturresurser viket innebär ett minskat trafikarbete jämfört med en etabering i ett tidigare oexpoaterat område. En etabering av bostäder kommer att öka transportarbetet i området men förbättringar för gång- och cyketrafikanter ger ett bra cykevägnät och en god tigång ti koektivtrafik viket minskar bitransportbehovet. Fer boende i området kommer i och med panens genomförande få möjighet att utnyttja koektivtrafiken och gång-och cykebanor Hushåning med naturresurser Bedömningen är att panutformningen innebär positiva konsekvenser i förhåande ti pågående markanvändning. Bebyggesens okaisering är gynnsam ur transportbehovssynpunkt då det finns koektivtrafiksförbindese och goda möjigheter att väja gång och cyke för att ta sig ti skoa och arbetspatser i Uricehamn. Ändamåsenig struktur Panändringen innebär en anpassning ti rådande förhåanden på patsen. Bostäderna ansuter ti befintiga bostadsområden. Utbyggnadsaternativ Medför en utbyggnad av 14 vior och vägutbyggnad. Påverkan på omgivningen bedöms som 18

18 Dnr: KSau MSB Dnr visue men avrinning av dagvatten kommer att öka om inte åtgärder vidtas. Området ändrar karaktär från skogsbruksmark ti viaområde. Noaternativ Noaternativet innebär ett fortsatt aktivt skogsbruk. Tigängigheten får amänheten bir fortsatt god ti dess att ungskogen nått år. Markvattenavrinningen kommer art minska då området åter beskogas. Naturvärden Expoateringen innebär att marken kommer att förändras, berg kommer att sprängas och fynader kanuner att genomföras. Den bäck/våtmark som finns strax söder om panområdet kommer inte att påverkas negativt av expoateringen. Panområdet gränsar ti våtmarken men dagvatten ska inte avvattnas ti våtmarken. Landskapsbid Landskapsbiden fårändras då området bebyggs. Området bir synigt från Tre Rosors väg samt dear av Åsunden. Bebyggesen kommer inte att sticka upp över trädtoppshöjd så det bir ingen påverkan på horisonten. Dagvattenhantering, avopp Vartenavrinningen från området ökar i och med att stora dear av området kommer att få hårdgjorda ytor som tak, gator, uppfarter och iknande. För att minska beastningen och undvika toppar vid kraftig nederbörd ska vattnet fordröjas på tomtmark och i gatunätet. Trafikmijö och buer Utbyggnaden bedöms inte medföra några betydande konsekvenser får vägnätet. Antaet biröreser med den föresagna expoateringen bedöms hamna på ca fordonsröreserdygn. Trafiknätet i området bedöms kunna ta emot den trafikökning som expoateringen ger. Den bedöms inte heer eda ti väsentiga buerprobem. Tre Rosors väg som gränsar ti området har en skytad hastighet på 50 km/h Boverkets riktvärden för buer från trafik bör inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggese. En utredning har gjorts av Soundcon AB, apri 2013, med avseende på buer från vägtrafik. (Se kana) Inom ett avstånd av 30 meter från Tre Rosors väg beräknas dygnsekvivaentnivån vara över 55 dba. Efter denna gräns igger judnivån på dba och efter ett avstånd av m är dygnsekvivaentnivån ägre än 50 dba. Byggnaderna paceras så att riktvärdena karas, i de dear som inte karar riktvärdena äggs prickmark i panen. Ett grönt bäte mean gatan och bosräderna bevaras och ger en visue distans ti trafiken. 19

19 Dnr: KSau MSB Dnr Övriga störningar Panområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmeser. Mijökvaitetsnormer Den verksamhet som medges i detajpanen kommer inte att medföra överskridande av gäande mijökvaitetsnormer. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är O år från den dagen panen vunnit aga kraft Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för amän patsmark Arbetsgrupp D etajpanen har utarbetats under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från Mijöoch Samhäsbyggnadskontoret och Uricehamns Energi AB. Panhandingarna har tagits fram av Andreas Kingström, panarkitekt, Kpan och Åke Andersson Landskapsarkitekt, Mark och Landskap i Väst AB MIUÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 20

20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: KSau MSB Dnr Inedning Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsiga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra detajpanen. Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas. Organisatoriska frågor Tidpan Föjande övergripande tidspan föresås: 2012, 2:a kvartaet, samråd om detajpanen 20 13, a: kvartaet, granskning av detaj panen 2013, 2:a kvartaet, antagande av detajpanen Genomförandetid Panens genomförandetid ärt O år från den dag detajpanen vinner aga kraft. Vad genomförandetid ger skäig tid för utbyggnad av panområdet. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om byggov få bygga i enighet med panen. Efter genomförandetidens sut är fastighetsägaren ej ängre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eer upphäva panen. Etappindening Panen har inget behov av etappindening. Arbetena ineds med utbyggnad av hea okagatan och edningsnät för va, e, opto etc. Därefter kan markarbeten med efterföjande husbyggnationer inedas på kvartersmarken. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för amän pats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhå av amän pats inom panområdet. Ansvarsfördening Ansvaret för att genomföra panen fördeas enigt föjande: Kommunen - amän pats Fastighetsägare - egen byggrätt samt övriga anäggningar på kvartersmark Uricehamns Energi AB - det amänna va-edningsnätet - eförsörjning -eventue utbyggnad av optofiber - eventue utbyggnad av fjärrvärme 2 1

21 Avta m.m. Dnr: KSau MSB Dnr Expoateringsavta måste träffas med ägaren ti Bogesund :235 och :236 innan panen fors upp ti antagande. Pankostnadsavta har upprättats. Ev kan avta for genomförande av fastighetsrättsiga frågor upprättas. Fastighetsrättsiga frågor Berörda fastighetsägare framgår av ti panen bifogad fastighetsägarförteckning. Panområdet berör både kommunat (Bogesund :86 och :208), samt privat ägda fastigheter (Bogesund :235 och 1:236). Amän patsmark Mark for amän pats utgörs av de av: Bogesund :86, :208 och :235. Kvartersmark Kvartersmark utgörs av de av Bogesund :208, :235 och :236. Fastighetsbidning m.m. Förändring av fastighetsindeningen Förändringar av fastighetsindeningen kommer att genomföras. De fastighetsdear som utgör mark for amän pats regeras ti en kommunat ägd fastighet. Regering av mark inom kvartersmark bir nödvändig för att erhåa fastighetsinde ning som överensstämmer med panen. Servitut/ edningsrätt Rätt tiutrymme for edningar och edningsanordningar skauppåtas på fastigheter inom kvartersmark ti förmån for edningsägare. Rätten skaregeras antingen genom edningsrätt eer servitut. Ekonomiska frågor Panekonomi Kommunens kostnader for panen och dess genomforande består av kostnader för projektering, panering och kostnader for utbyggnad av amän pats. Kommunen tar ut avgifter i samband med ansökan om byggov (byggov, nybyggnadskarta, utsättning etc). Uricehamns Energi AB tar ut ersättning från den som begär ansutning eer utbyggnad av respektive nät. 22

22 Ansutningsavgift för vatten och avopp Dnr: KSau MS Dnr Urkehamns F.nergi AB s v ~t' <H. :h utt~g av ansutningsavgift f(ir v~~ tten och avopp enigt vid v,u je idpunkt g~i a nd e taxa n i~r avgiftsskydighet intd\der. G a tu kostnader Utdebitering av gatukostnadcr rc g c r~t s i c x po :t{~ rings;wt a mean kommunen O( h iig<i'ci ti Bogcsund :235 och :23 6. Inösen och ersättning Antagen tk~ t ;jphn SOi vinn (:r ag,, kraft ger kommunen 1'1\tt att ösa mark som enigt pinnen sd <nv~\nda s för :m;\nna patse r (a mi\n pbtsn <Hk). Berörd fts ti gh{~ t s~\gare h~n ovikorig rii ;Ht kräva s~d ~-n inö s{~ n fdn kommunen. Kommunen i4r skydig att x:tab crsi\ttning för den mark som skaös:s in. Tekniska frägor Väg och trafik Dm nya okag ~ttan :-ka bygg~t s enigt cc krav komh.:ii stiikr p;i gator mn kommunen som huvud man. Detaj p rojckt<.:ri ng g<.:no n1 fors av ko1nmunc1t. Teknisk försörjning Vatten och avopp Utbyggnad c.;n av vattt:n- m.:h avopp ndst<..' utrnas vidare för att diircftn dr tajprojrktna,s. E, tee och uppvärmning [ktajprojd,tt:ring av d och tdr gmomfors av ansvarigt boag. Genomförandebeskrivning ens rättsverkan Gcnomfi:in1ndchcskrivnin gcn har inge n sp vsti\ndig rättsverkan. Den f(inyd igar detajpanens syfte: och bir därigenom v:\gcd;dc vid genorn11nhtkt av dctajpanc, VÄLFÄRD, LÄRANDE, SAviHÄLLSUTVECKLING MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Tihör kommunfumäktiges protoko nntngct Jcn 20!.~.--:.0.~ ~2'!...1.b... ''hcrcsc r,\'crtsdottcr-stnaf V crksamhctschcf 23

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Bogesund 1:235 m.f., Uricehamn Trafikbuerutredning Rapport doc Anta sidor: 5 Biagor: Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping k:\ime easy\dokument\11129\ doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, Jönköping, Sweden Phone +46 (0)

38 Rapport Bogesund 1:235 m.f., Uricehamn Trafikbuerutredning Uppdragsgivare: Standtec Ringbomsvägen Uricehamn Uppdrag: Beräkning av vägtrafikbuer vid panerade bostäder. Handäggare: Kvaitetskontro: Magnus Ingvarsson Torbjörn Appeberg k:\ime easy\dokument\11129\ doc Sida 2 (5)

39 Rapport Innehå 1. Bakgrund och syfte Riktvärden för trafikbuer Förutsättningar Utförda beräkningar Resutat från beräkningar Bakgrund och syfte I samband med panering för bostäder vid Bogesund 1:235 m.f. i Uricehamn ska utredas vika trafikbuernivåer de panerade bostäderna utsätts för. Syftet med utredningen är att redovisa vika judnivåer som uppträder i panområdet samt vid de panerade bostäderna. 2. Riktvärden för trafikbuer I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs , faststäde riksdagen riktvärden för trafikbuer. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder eer vid nybyggnad och/eer väsentig ombyggnad av trafikinfrastruktur redovisas i sammanfattning nedan. Utrymme Högsta trafikbuernivå, db(a) Ekvivaentnivå Maximanivå Inomhus (nattetid) Utomhus (frifätsvärden) Vid fasad 55 På utepats 70 Käa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 Boverkets Amänna råd 2008:1 Buer i paneringen Panera för bostäder i områden utsatta för buer från väg- och spårtrafik anges ovanstående riktvärden som huvudrege vid panering av nya bostäder. 3. Förutsättningar Panområdet är beäget i närheten av Tre Rosors väg i södra deen av Uricehamns tätort. Panområdet paneras innehåa 14 bostadshus. k:\ime easy\dokument\11129\ doc Sida 3 (5)

40 Rapport Figur 1 I biden framgår panområdet. Figur 2 Panerade bostäder inom panområdet k:\ime easy\dokument\11129\ doc Sida 4 (5)

41 Rapport I utredningen har vi utgått från trafikföden och indata som erhåits från Uricehamns kommun med uppmätta värden från Beräkningar har utförts för en trafikprognos 2025 med en årig trafikökning med 1 %. För Tre Rosors väg är andeen tung trafik 8% i beräkningarna. Hastigheten på Tre Rosors väg är i beräkningarna satt ti skytad hastighet 50 km/h. Trafikmängder Väg ÅDT Ande tung trafik Hastighet Tre Rosors väg % 50 km/h 4. Utförda beräkningar Beräkningarna har utförts enigt Nordiska beräkningsmodeer för vägtrafikbuer, SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPan ver Resutat från beräkningar Resutaten från beräkningarna redovisas i biagor. Resutaten redovisas des som judutbredningskartor i färg i steg om 5 dba för hea området samt som judnivåer vid fasad. Biaga Situation Ljudnivå 01 Trafik 2025 Hastighet 50 km/h på Tre rosors väg 02 Trafik 2025 Hastighet 50 km/h på Tre rosors väg 03 Trafik 2025 Hastighet 50 km/h på Tre rosors väg Dygnsekvivaent utbredning samt ekv/max vid värst utsatta fasad Maxima utbredning samt ekv/max vid värst utsatta fasad Dygnsekvivaent judnivå vid fasad, 3D vy Som framgår av biagorna med utbredningskartor överskrids ej den ekvivaenta judnivån eer den maximaa judnivån från vägtrafiken inom panområdet. Även vid fasad för de panerade husen så karas gäande riktvärden avseende ekvivaent nivå och maxima nivå på aa våningspan. k:\ime easy\dokument\11129\ doc Sida 5 (5)

42 Granhagen, Uricehamn Trafikbuerutredning Dygnsekvivaent judnivå 2 m över mark ÖVRIGT I beräkningspunkt 1 visas den mest buerutsatta fasaden. Koumner i tabeen avser våning, ekvivaent judnivå samt maxima judnivå från vägtrafiken (frifätsvärden) Ekvivaent judnivå L A,eq (dba) > <= m PROJEKTNUMMER BILAGA 01 HANDLÄGGARE Magnus Ingvarsson GRANSKAD Torbjörn Appeberg DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

43 Granhagen, Uricehamn Trafikbuerutredning Maxima judnivå 2 m över mark ÖVRIGT I beräkningspunkt 1 visas den mest buerutsatta fasaden. Koumner i tabeen avser våning, ekvivaent judnivå samt maxima judnivå från vägtrafiken (frifätsvärden) Maxima judnivå L A,Fmax (dba) > <= m PROJEKTNUMMER BILAGA 02 HANDLÄGGARE Magnus Ingvarsson GRANSKAD Torbjörn Appeberg DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

44 Granhagen, Uricehamn Trafikbuerutredning Dygnsekvivaent judnivå vid fasad (frifätsvärden) ÖVRIGT Ekvivaent judnivå L A,eq (dba) > <= m PROJEKTNUMMER BILAGA 03 HANDLÄGGARE Magnus Ingvarsson GRANSKAD Torbjörn Appeberg DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

45 Detajpan ti Bogesund 1:235, Granhagen i Uricehamns kommun, Västra Götaands än Geoteknisk besiktning PM Paneringsunderag Upprättad av: Bengt Osson

46 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handäggare: Bengt Osson Detajpan ti Bogesund 1:235, Granhagen Uricehamns kommun, Västra Götaands än Geoteknisk besiktning PM Paneringsunderag Status: Geotekniskt underag för detajpan Kund Standtec Ringbomsvägen Uricehamn Lennart Standoft Tfn: Konsut WSP Samhäsbyggnad Box Göteborg Besök: Ruagergatan 4 Te: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styresens säte: Stockhom Kontaktpersoner Bengt Osson te Innehå C:\WINDOWS\Temporary Internet Fies\Content.Outook\JLY58ZXK\PM Paneringsunderag.doc Ma: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 The tabe of contents is empty because none of the paragraph styes seected in the Document Inspector are used in the document. Amänt WSP Samhäsbyggnad, avdening Geo Göteborg, har utfört en geoteknisk besiktning på fastigheten Bogesund 1:235 i Uricehamns kommun. Området är beäget ängs den östra sidan av Tre Rosors väg ungefär vid korsningen Tre Rosors väg- Fridkuagatan i den sydigaste deen av tätorten. Denna PM Paneringsunderag är avsedd att utgöra det geotekniska underaget för ny detajpan. 2 (6)

47 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handäggare: Bengt Osson Detajpan ti Bogesund 1:235, Granhagen Uricehamns kommun, Västra Götaands än Geoteknisk besiktning PM Paneringsunderag Status: Geotekniskt underag för detajpan Panerad bebyggese m m Inom området, där det för närvarande inte finns någon bebyggese, panerar man nu att uppföra ett anta enbostadshus. Byggnaderna kommer preiminärt att igga i ansutning ti en sammanhängande gata genom området. Enigt preiminära försagsskisser från Mark & Landskap i Borås (pan-, sektionsoch profiritningar) ska gatan komma in från Tre Rosors väg i den norra deen av panområdet och där svänga av mot söder för att i områdets södra de göra en U- sväng åt öster - norr och fortsätta ti områdets norra de på ca 100 m avstånd från och paraet med Tre Rosors väg. Gatan kommer preiminärt att ti största deen gå i upp ti ca 3 à 4 m djupa skärningar men ti en de också på bank, som okat kan bi som mest ca 5 m hög. Byggnaderna uppförs som ätta byggnader i en eer två våningar i det senare faet främst som suterränghus. Närmare uppgifter om bivande byggnaders utformning föreigger dock inte för närvarande. Eftersom byggnaderna kommer att byggas på suttande mark, så krävs i många fa tämigen omfattande schaktnings- och fyningsarbeten för att åstadkomma horisontea ytor under och närmast utanför byggnaderna. På en nu upprättad preiminär höjdsättningsritning föresås i amänhet högst ca 3-4 m djupa eer okat möjigen något djupare - schaktningar för byggnaderna medan uppfyningarna för husen i amänhet uppskattas ti högst ca 2 m. C:\WINDOWS\Temporary Internet Fies\Content.Outook\JLY58ZXK\PM Paneringsunderag.doc Ma: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Besiktningar/ undersökningar En geoteknisk besiktning utfördes av Bengt Osson, WSP Samhäsbyggnad. Besiktningen omfattar hea panområdet. Besiktningen igger ti grund för de bedömningar som görs i denna PM. Det har inte bedömts vara nödvändigt att i panskedet göra några geotekniska fätundersökningar i form av sonderingar eer provtagningar. Det har inte heer gjorts några fätmätningar för att kassificera området m a p markradon jfr nedan under rubriken Markradon. I projekteringsskedet kan det vara ämpigt att göra vissa (seektiva) undersökningar och då troigen främst för att bestämma bergets egenskaper där djupa bergschakter kan förutses, djupet ti berg i sektioner där höga nivåskinader ska skapas samt moränens egenskaper där omfattande jordschaktning ska göras. Terrängbeskrivning Terrängen består av kuperad, ti största deen gräsbevuxen, öppen moränmark, där skogen har avverkats och endast enstaka övträd finns kvar. Närmast Tre Rosors väg finns dock skogen kvar inom en ca m bred remsa. Två höjdsträckningar med en meaniggande svacka i terrängen kan sägas skjuta in över panområdet från öster. Närmast panområdets östra gräns igger markytan på båda dessa höjdsträckningar på nivån ca Därifrån suttar markytan nedåt mot Tre Rosors väg i väster ti nivån ca +215 och ängst i panområdets sydvästra hörn ti ca Höjdskinaden mean de ägsta och högsta dearna av området uppgår atså ti ca m, men denna skinad tas upp över hea det ca 100 m breda om- 3 (6)

48 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handäggare: Bengt Osson Detajpan ti Bogesund 1:235, Granhagen Uricehamns kommun, Västra Götaands än Geoteknisk besiktning PM Paneringsunderag Status: Geotekniskt underag för detajpan rådet och den genomsnittiga utningen är ca 1:6. I de brantaste partier som förekommer okat igger markytan i utning ca 1:3 à 1:4 - förutom en kort bergsänt, som beskrivs nedan. Inom de två höjdsträckningarna går berget i dagen inom stora partiet och däremean bedöms moräntäcket vara tämigen tunt. Inom de ägre beägna dearna ängs Tre Rosors väg förekommer endast mindre, okat uppstickande partier av berg i dagen och här kan moränagret vara tjockare. I den norra deen ca 50 m söder om korsningen med Fridkuagatan finns en okat uppstickande, ca 2-4 m hög och ca 6-8 m ång, devis nästan vertika bergvägg med ett stort bock på krönet. Men i övrigt saknas branta sänter av berg i dagen och berghäarna är tämigen facka. Bock förekommer i markytan inom hea området. Bocken är i amänhet vä förankrade i moränen, men enstaka mer friiggande bock några stora sådana - förekommer på markytan. Smärre ansamingar av mindre bock, som devis igger över markytan, förekommer sparsamt. Geotekniska förhåanden Jordager Jorden består överst av ett muhatigt ytskikt, som viar direkt på morän eer berg. C:\WINDOWS\Temporary Internet Fies\Content.Outook\JLY58ZXK\PM Paneringsunderag.doc Ma: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Det muhatiga ytjordskiktet i de ägsta terrängsvackorna närmast gatan, som periodvis står under vatten, kan vara något tjockare än normat, men torv förekommer sannoikt inte inom panområdet. Moränen bedöms, med erfarenhet från undersökningar inom näriggande områden, åtminstone devis bestå av sitmorän. Eftersom det förekommer reativt stora partier med berg i dagen och de exponerade bergytorna är facka, så kan moräntäckets tjockek i amänhet antas vara tämigen tunt. Moränen kan antas ha reativt hög hat av sten och bock åtminstone gäer detta moränens ytager. Berg i dagen utgör en stor de av markytan inom de båda höjdsträckningarna i amänhet dock som mindre ytor åtskida av partier med ett tunt moränager. Markradon Några mätningar av markradonhaterna i moränen eer gammastråningen från berggrunden har inte utförts. WSP har dock gjort sådana mätningar inom området Fåorna, som igger ca 800 m nordost om det här behandade området, och detta har kassificerats som högriskområde. Dessa båda områden tihör geoogiskt sett ett sammanhängande, högänt moränmarksområde i utkanten av Uricehamns södra de. Vi bedömer det som sannoikt att mätningar inom det här aktuea detajpaneområdet skue eda ti att det kassificeras som högriskområde eer möjigen som normariskområde, men vi bedömer det som mycket osannoikt att det skue kunna kassificeras som ågriskområde. Här kan tiäggas att de mycket omfattande schaktningar och fyningar av både berg och jord som kommer att göras inom området, kan komma att medföra betydande 4 (6)

49 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handäggare: Bengt Osson Detajpan ti Bogesund 1:235, Granhagen Uricehamns kommun, Västra Götaands än Geoteknisk besiktning PM Paneringsunderag Status: Geotekniskt underag för detajpan ändringar av förutsättningarna beträffande markradon på enskida tomter både ti det bättre och ti det sämre. För att säkerstäa att tiräckiga skyddsåtgärder mot radon vidtas för aa hus inom området bör därför aa tomter betraktas som hög-radonmark- om inte ingående mätningar görs på varje enskid tomt efter avsutade markarbeten. Yt- och grundvatten Vid besiktningstifäet noterades att vatten stod i markytan i terrängens ågpunkter närmast Tre Rosors väg. Ytvattnet rinner inom så gott som hea området ner mot gatan i väster, men ara ängst i söder sker avrinningen mot söder. I så kuperad terräng som här och med de jord/berg-förhåanden som råder finns inte någon enhetig och stabi, karakteristisk grundvattenyta. Man bör atså räkna med att grundvattenytans nivå och djup under markytan varierar kraftigt med årstid och nederbördsförhåanden och mean oika dear av området. Sättningsförhåanden Sättningsförhåandena inom hea panområdet är generet sett gynnsamma. Det förutsätts att ytjordskiktet av organisk jord schaktas bort under bivande byggnader och i rege också under gator och hårdgjorda ytor. I den naturigt agrade moränen under ytjordskiktet uppkommer inga nämnvärda sättningar av vare sig några meter tjock uppfyning med jord- och bergmassor eer av beastningen från de panerade, ätta byggnaderna. Stabiitetsförhåanden Stabiitetsförhåanden är generet sett gynnsamma och det finns ingen risk för spontana ras eer skred inom området så änge inga markarbeten har påbörjats. Beträffande risken för nedrasande bock under och efter markarbetena inom området se även under rubriken Markarbeten och markanäggningar nedan. C:\WINDOWS\Temporary Internet Fies\Content.Outook\JLY58ZXK\PM Paneringsunderag.doc Ma: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Geotekniska rekommendationer Grundäggning Byggnader kan grundäggas med pattor, utformade t.ex. som förstyvningar på ett betonggov och gov kan utföras som gov på mark både på naturigt agrad morän, på avsprängt berg och på uppfyning. Byggnader ska med hänvisning ti vad som sagts ovan under rubriken Markradon - utföras radonsäkert. 5 (6)

50 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handäggare: Bengt Osson Detajpan ti Bogesund 1:235, Granhagen Uricehamns kommun, Västra Götaands än Geoteknisk besiktning PM Paneringsunderag Status: Geotekniskt underag för detajpan Markarbeten och markanäggningar Ytjordskiktet av organisk jord ska, som ovan nämnts, schaktas bort under bivande byggnader och hårdgjorda ytor. Uppfyning utförs enigt anvisningar i AMA Anäggning 10. Vid jordschakt kan tifäiga sänter äggas i utning ca 1:1 á 1:1,5. Förekommande bock i sänten och mer eer ösa bock på markytan närmast ovanför säntkrönet ska schaktas bort i den omfattning som krävs för att undvika nedrasande bock i schakten. Permanenta sänter i morän bör inte äggas brantare än i utning ca1:2,5 och ska besås med gräs, täckas med buskpantering eer förses med annat erosionsskydd. Permanenta sänter i berg utformas enigt rekommendationer av bergtekniker efter en bergteknisk besiktning av aktuea bergspartier. Fyning för hus och hårdgjorda ytor m m utförs enigt AMA Anäggning 10. Schaktmassor som erhås vid jordschakt inom området, kan användas som fyningsmateria i den mån de uppfyer AMAs krav för respektive ändamå. Schaktmassorna kan dock ti stor de bestå av sitmorän, som på grund av sin fytbenägenhet kan vara svåra att hantera vid nederbörd, och de bör inte användas vid fyning för hus. WSP Samhäsbyggnad Geo Göteborg Bengt Osson C:\WINDOWS\Temporary Internet Fies\Content.Outook\JLY58ZXK\PM Paneringsunderag.doc Ma: Rapport Advanced 2010.dot ver (6)

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Trafikbullerutredning

11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Rapport 11134-13043000.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-04-30 k:\lime easy\dokument\11134\11134-13043000.doc

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

11744 Kv Domherren väster, Jönköping Trafikbullerutredning

11744 Kv Domherren väster, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11744 Kv Domherren väster, Jönköping Rapport 11744-16040600.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-08 k:\lime easy\dokument\11744\11744-16040600.doc

Läs mer

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Blomberg, Nässjö Rapport -15111800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-18 k:\lime easy\dokument\\-15111800.doc Soundcon AB

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Rapport 11422-15060200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-05 k:\lime easy\dokument\11422\11422-15060200.doc

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Lektionen, Sollentuna Rapport -000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lime easy\dokument\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Husaren, Halmstad Rapport -15081400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-08-14 rev 2016-03-23 k:\lime easy\dokument\\-15081400.doc

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen, Härryda kommun

PM Planeringsunderlag Geoteknik Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen, Härryda kommun PM Planeringsunderlag Geoteknik Hindås 1:433 Villa Roskullen, Härryda 2014-01-24 Upprättad av: Anita Turesson och Sara Jorild Granskad av: Ulrika Isacsson PM Planeringsunderlag Geoteknik Hindås 1:433 Villa

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Rapport 11671-16010800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping

Läs mer

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning rojektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10497 Rapport 10497-11030300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: Uppdragsansvarig agnus Ingvarsson Jönköping 2011-03-03 g:\kontakt\dokument\10497\10497-11030300.doc

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

11906 Kv Intellektet 7, Linköping Trafikbullerutredning

11906 Kv Intellektet 7, Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11906 Kv Intellektet 7, Linköping Rapport 11906-16041900.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-20 k:\lime easy\dokument\11906\11906-16041900.doc

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kv Afrika 5 & 6, Sölvesborg Rapport -17011600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-01-18 www.soundcon.se Rapport -17011600

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

11899 Närlunda, Ekerö Trafikbullerutredning

11899 Närlunda, Ekerö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Närlunda, Ekerö Rapport -16071100.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-07-11 k:\lime easy\dokument\\-16071100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk undersökning. Asylenparken, Vadstena Geoteknisk undersökning för planerade bostäder. 2012-12-14 Revidering 2013-05-22

PM Översiktlig geoteknisk undersökning. Asylenparken, Vadstena Geoteknisk undersökning för planerade bostäder. 2012-12-14 Revidering 2013-05-22 PM Översiktlig geoteknisk undersökning 2012-12-14 Revidering 2013-05-22 Upprättad av: Christina Berglund Granskad av: Magnus Widfeldt och Wilhelm Rankka Godkänd av: Christina Berglund Uppdragsnr: 10173946

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT 11996 Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning Rapport 11996-16092100.doc Revidering 2 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan, Södra Stockevik. Lysekils kommun Geoteknik, bergteknik och markradon PM Planeringsunderlag 2012-10-30

Detaljplan, Södra Stockevik. Lysekils kommun Geoteknik, bergteknik och markradon PM Planeringsunderlag 2012-10-30 Geoteknik, bergteknik och markradon PM Planeringsunderlag -0- Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 07 Daterad: -0- PM PLANERINGSUNDERLAG Geoteknik, bergteknik och markradon

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMRÅDSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i april 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Trafikbullerutredning

10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Rapport A 10686-11041200.doc Revidering 8 Antal sidor: 9 Bilagor: G01-06 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-11 g:\kontakt\dokument\10686\10686-11041200.doc

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun Geoteknik 2013-06-16 Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg HÅBY-LYCKE 1:53 MFL, MUNKEDALS KOMMUN Geoteknik Kund Sjölyst Utveckling AS Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Rapport 01-15121500.doc Revidering 2 Antal sidor: 11 Bilagor: 1-15 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-11-28 k:\lime easy\dokument\\-15121500.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder.

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder. \\se.wspgroup.com\projects-gbg1\\10170168\5_beräkningar\trafikbuller\pm Canning - Uppdragsnr: 10170168 1 (3) PM Canning trafikbuller Källa: Google maps (2014-12-11) Sammanfattning Canning är ett område

Läs mer

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri för Vikingstad Rapport -12121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokuent\\-12121400.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen. PM Översiktlig geoteknisk undersökning

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen. PM Översiktlig geoteknisk undersökning Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen PM Översiktlig geoteknisk undersökning Umeå 2015-0-15 Beställare: Sigma civil Granskad Eric Carlsson Tyréns AB Nina Nilsson 2

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag

Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag 2009-09-03 Reviderad 2010-09-08 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Magnus Lundgren Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Hållsta :, Eskilstuna Rapport -000.doc Revidering Antal sidor: Bilagor: 0-0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0-0 k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING RAPPORT TR 112.1 Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING 211-5-5 Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Ulf Olsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 112 Daterad:

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer