Ditt kort från Santander Consumer Bank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ditt kort från Santander Consumer Bank"

Transkript

1 Ditt kort från Santander Consumer Bank ger dig extra trygghet När du betalar med kortet i den butik eller kedja som du ansökte om kortet får du automatiskt en köpförsäkring utan extra kostnad! Försäkringsvillkor en bank en bank för för dina dina idéer idéer

2 Två trygga försäkringar i en Ditt kort från Santander Consumer Bank innehåller ett köpskydd som ger dig ersättning om varan oförutsett skadas eller blir stulen. Dessutom får du ett förlängt skydd för hemelektronik och vitvaror när du betalar med kortet. Ersättning vid förlust Råkar du ut för stöld, brand eller annan oförutsedd händelse och varan skadas eller blir stulen, får du ersättning från försäkringen. Det gäller både reparation, en ny vara eller pengarna tillbaka. Högsta ersättningsbelopp per vara är ca kronor. Den här delen av försäkringen gäller i 90 dagar efter inköpet. Förlängt produktskydd Betalar du vitvaror eller hemelektronik med ditt kort och det uppstår ett mekaniskt fel, som inte beror på en yttre skada, får du med den här försäkringen ersättning för reparationskostnaderna. Det förlängda produktskyddet träder i kraft när tillverkarens garanti upphör och gäller i totalt fem år från inköpstillfället. SANTANDER CONSUMER BANK AB I SAMARBETE MED AFFINION Köpförsäkring Allmänna villkor November 2014 Dessa villkor gäller från 26 november Villkoren ersätter tidigare villkor och gäller fram till de ersätts av nya villkor eller försäkringsavtalet upphör. FÖRSÄKRINGSGIVARE Försäkringen är en del av en Master Policy försäkring som utfärdats av Affinion International, som till 100 % garanteras av Lloyd s of London genom medlemmarna i Syndicate 5820, som förvaltas av ANV Syndicates Limited. ANV Syndicates Limited är auktoriserat och under tillsyn av den brittiska finansinspektionen, FCA. Lloyd s of London har följande adress: Lloyd s of London One Lime Street London EC3M 7HA United Kingdom INDIVIDUELLT ANSVAR Försäkringsgivarnas skyldigheter enligt de försäkringskontrakt de undertecknar är gemensamma och inte solidariska och är begränsade till omfattningen av deras individuella tecknade andelar. Försäkringsgivarna har inget ansvar för någon med försäkringsgivares teckning när denne av någon anledning inte uppfyller alla eller någon del av sina förpliktelser. FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE Affinion International AB, Birger Jarlsgatan 58, SE Stockholm. KUNDSERVICE Affinion International, nedan kallat Affinion, telefon +46 (0) ALLMÄNNA VILLKOR Försäkringen gäller för köp betalt med MasterCard kontokort utgivet av Santander Consumer Bank AB AB ( Banken ), om försäkringen är angiven i kontokreditvillkoren ( Programkortet ). Försäkringen gäller enbart köp med Programkortet i den enskilda kedjan där programkortet ansöktes om ( Partnern ). Köp på Partnerns webbsida omfattas bara om webbsidan är avsedd för detaljhandeln på den svenska marknaden. Programkortet måsta aktiveras senast inom 2 månader för att försäkringen ska gälla. Begäran om ersättning skall skickas in till Affinion så snart kunden har blivit uppmärksam på förhållandet. Försäkringen är subsidiär och täcker endast krav eller delkrav som inte täcks av annan användbar försäkring, garantier eller reklamationsskydd. FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 90 DAGARS KÖPSKYDD 90 dagars köpskydd täcker de flesta produkter som har köpts för personligt bruk (inklusive gåvor) mot förluster genom stöld, brand eller skada som följd av en plötslig och oförutsedd händelse inom 90 dagar från och med inköpsdatum. Vid delbetalning gäller datumet för första betalningen som inköpsdatum. Köpskyddet täcker reparation, byte eller ersättning av varans kostnad. VILLKOR Kund med Programkort. Produkten måste vara fullt betald med Programkortet. Om kundförhållandet med Banken upphör, gäller skyddet under förutsättning att kundförhållandet med Banken var giltigt vid den tidpunkt då köpet företogs. BEGRÄNSNINGAR Det finns inga begränsningar på antal inköp kunden kan göra. 90 dagars köpskydd kommer endast att täcka produkter i 90 dagar från inköpsdatum. Det högsta belopp som kan utbetalas är det pris som betalades för varan, inom följande beloppsgränser: Högsta belopp per produkt är EUR Högsta belopp per inköp är EUR Högsta belopp per kund per år är EUR Självrisken per ersättningstillfälle är EUR 40. Ersättningsbeloppet utbetalas i SEK. BEGÄRAN OM ERSÄTTNING Om förlusten har orsakats av stöld, måste stölden utan dröjsmål anmälas till polis eller motsvarande. Ett krav måste framläggas snarast möjligt efter skada eller stöld av en köpt produkt. Skada rapporteras till Affinion. Blankett för begäran om ersättning skall fyllas i och följande skall bifogas: Inköpskvitto i original från affären. Kontoutdrag/fakturaspecifikation i original från banken/kortutgivaren. Prisuppskattning från auktoriserad serviceverkstad som visar vad som måste repareras och vilka kostnader som är förbundna med reparationen (skada). Kopia av polisanmälan (stöld). Originalhandlingar återsändes.

3 Blankett för begäran om ersättning finns på eller fås genom att kontakta Affinions kundservice. Blankett för begäran om ersättning inklusive bilagor skall sändas snarast möjligt efter skadehändelse till: Affinion International AB Box 5470 SE Stockholm Eventuella tilläggsupplysningar som försäkringsbolaget ber om skall sändas till Affinion inom sex månader efter att kravet framfördes. Ersättningsbeloppet kommer att krediteras det konto som anges på blankett för begäran om ersättning. På eventuell uppmaning från försäkringsbolaget måste den som framför kravet, för egen räkning, sända den skadade produkten till Affinion. Om den produkt som kravet gäller är en del av ett par eller en samling, kommer ersättningen bara att täcka den del som kravet gäller, med undantag av om föremålen är oanvändbara var för sig och inte kan ersättas enskilt. Efter ersättningsutbetalningen övertar försäkringsbolaget den juridiska rätten att söka regress från den som är ansvarig för stölden av eller skadan på produkten. Ersättningsbeloppet kan reduceras eller bortfalla helt om inte alla rutiner följs. UNDANTAG FRÅN ERSÄTTNING 1. Utgifter till reparationer utförda vid verkstäder som inte godkänts av Affinion. 2. Produkter som vid köpet hade använts tidigare, blivit ändrade, eller som köpts begagnade. 3. Tjänster, uthyrningsprodukter, kontanter, resecheckar, biljetter, omsättningsbara dokument, valuta, silver och guld. 4. Konstverk, antikviteter, ovanliga mynt, frimärken och samlarobjekt. 5. Djur, växter eller fasta installationer. 6. Konsumtionsvaror eller lättförstörbara varor (inklusive, men inte begränsat till matvaror och bränsle). 7. Produkter avsedda för affärsändamål. 8. Alla typer av bostäder, motorfordon, motorcyklar, cyklar, båtar, husbilar, campingvagnar, luftkuddefartyg, flygplan eller tillbehör till fordon för användning på sjö, i luft eller på land. 9. Stöld från motorfordon. 10. Förlorade smycken från bagage, såvida inte bagaget bars i handen och under personlig tillsyn av kunden eller kundens medresenär som måste vara en person som kunden känner. 11. Stöld eller skada som beror på svindel, felaktig eller oförsiktig behandling, eller underlåtenhet att följa tillverkarens bruksanvisning, eller avsiktlig handling av den försäkrade. 12. Förlust eller skada som orsakats av krig, invasion, fientlig handling från utlandet (oberoende av om krig är förklarat eller inte), inbördeskrig, resning, revolution, uppror eller militärt eller annat otillåtet maktövertagande, upplopp och civilt tumult, strejker, fackliga och politiska oroligheter. 13. Förlust som följd av offentliga myndigheters beslagtagande av produkten. 14. Förluster eller skada som beror på otillåten aktivitet eller handling. 15. Förlust eller skada orsakad av tryckvågor som orsakats av flyg och andra luftanordningar som flyger med ljudets hastighet eller överljudshastighet eller skada orsakad av joniserande strålning, radioaktiv förorening från kärnbränsle eller från explosivt kärnavfall från förbränning av kärnbränsle eller andra farliga ämnen. 16. Förluster eller skada som beror på normal användning eller vanliga aktiviteter knutna till sport och lek (till exempel golf-, och tennisbollar, eller andra förbrukningsartiklar knutna till utövande av sport eller lek). 17. Förluster eller skada som beror på radioaktivitet, skador från vatten eller ånga, jordbävning, oförklarligt försvinnande, eller tillverkningsfel hos produkten. 18. Stöld, förluster eller skada när produkten är under tillsyn, kontroll eller har tagits till vara på av tredje person andra än de som har tillåtelse enligt säkerhetsföreskrifterna. 19. Försäkringen gäller inte innan produkten har mottagits av kunden eller en annan som är utsedd av kunden. 20. Stöld från annans egendom eller lokaliteter, såvida inte produkten stals vid inbrott. 21. Varje produkt levererad per post eller av kurir, till dess att produkten eller produkterna har kontrollerats om skada förekommer, och godtagen vid uppgiven leveransadress. 22. Produkter köpta via Internet, såvida de inte köpts via en webbsida där försäljningsföretaget är registrerat i Sverige och internetförsäljningen från detaljhandeln är avsedd för den svenska marknaden. 23. Stöld av eller skada förorsakad vid olycka på produkter där ett annat försäkringsbolag täcker samma stöld eller skada, eller där försäkringsvillkoren denna försäkring har brutits eller vid återbetalning av självrisk. 24. Användning av presentkort. 2 FÖRLÄNGT PRODUKTSKYDD Förlängt produktskydd försäkrar hemelektronik och vitvaror mot höga reparationskostnader enligt nedanstående definitioner. Försäkringen gäller vid nyinköp av hemelektronik och vitvaror, dock tidigast från det datum tillverkarens ursprungliga garanti upphör och inte mer än till totalt fem (5 år) från och med inköpsdatum. Vid delbetalning gäller datumet för första betalningen som inköpsdatum. VILLKOR: Kund med Programkort. Produkten måste vara fullt betald med Programkortet. Endast hemelektronik och vitvaror av välkänt varumärke, med garanti från originaltillverkare, omfattas av försäkringen. Förlängd garanti täcker endast haveri definierat som faktiskt haveri eller utbränning av komponent i försäkrad elektrisk hushållsprodukt som en direkt följd av inre mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt fel som orsakar stopp i den normala driften och kräver omedelbar reparation eller byte innan normal drift kan återupptas. Den täcker reparationskostnader om produkten går sönder efter det att tillverkarens originalgaranti har upphört. Skyddet för haveri börjar gälla det datum tillverkarens originalgaranti upphör och varar från inköpsdatum upp till högst fem (5) år. Om kundförhållandet med utgivaren av Programkortet upphör, gäller garantin under förutsättning att kundförhållandet med utgivaren var giltigt på den tidpunkt då köpet företogs. BEGRÄNSNINGAR Det finns inga begränsningar på antal inköp kunden kan göra enligt försäkringsvillkoren. Förlängd garanti täcker: Reparationskostnader upp till inköpspris, dock maximalt EUR per produkt. Högsta belopp per kund per år är EUR Självrisk per ersättningstillfälle är EUR 40. Ersättningsbeloppet utbetalas i SEK. FÖLJANDE PRODUKTER TÄCKS INTE AV FÖRLÄNGD GARANTI: Produkter som inte är elprodukter. Produkter utan svensk originalgaranti från tillverkare. Produkter som saknar svensk specifikation eller som inte är tillgängliga i Sverige. BEGÄRAN OM ERSÄTTNING Blankett för begäran om ersättning finns på eller fås genom att kontakta Affinions kundservice. Blankett för begäran om ersättning skall fyllas i och följande skall bifogas: Inköpskvitto i original från affären. Kontoutdrag/fakturaspecifikation i original från bank/kortutgivare. Prisuppskattning från auktoriserad serviceverkstad som visar vad som måste repareras och vilka kostnader som är förbundna med reparationen. Tillverkarens originalgaranti. Originalhandlingar återsändes. Blankett för begäran om ersättning inklusive bilagor skall sändas snarast möjligt efter skadehändelse till: Affinion International AB Box 5470 SE Stockholm Eventuella tilläggsupplysningar som försäkringsbolaget ber om skall sändas till Affinion inom sex (6) månader efter att kravet framfördes. På eventuell uppmaning från försäkringsbolaget måste den som framför kravet, för egen räkning, sända den skadade produkten till Affinion. Om det är omöjligt eller för kostbart att reparera produkten kommer kunden att få produkten ersatt med en identisk produkt. Om det inte är möjligt att hitta en identisk produkt, kommer kunden att få en motsvarande produkt med samma kvalitet och specifikationer. Ersättningsbeloppet kan reduceras eller bortfalla helt om inte alla rutiner följs. UNDANTAG 1. Produkter som har använts tidigare, blivit ändrade eller som köpts i andra hand. 2. Produkter som inte har svensk standard, och som inte omfattas av konsumentköplagen. 3. Produkter som tillverkaren har definierat som förbrukningsvaror eller varor som skall kastas efter användning, inklusive men inte begränsat till glödlampor, säkringar och batterier. 4. Installationskostnader, förändringar eller underhållskostnader för en produkt. 5. Kostnader för rengöring, inklusive, men inte begränsat till, filter på tvättmaskin, video och kassetter. 6. Kostnader för att ta bort blockeringar (med undantag av kylsystemet på kylprodukter). 7. Kostnader förbundna med att få åtkomst till att reparera apparater som är en del av en större anläggning.

4 8. Kostnader knutna till tillverkarens tillbakakallande av en produkt. 9. Kostnader knutna till återuppbyggnad/ ombyggnad. 10. Produkter avsedda för yrkesmässig verksamhet. 11. Kostnader knutna till reparationer förorsakade av rutinmässig service, underhåll, inspektion eller installation. 12. Dataprogram och andra datortillbehör som inte är sammansatta av tillverkaren. 13. Skada som orsakats av att tillverkarens anvisningar för användande, installation, anslutning eller underhåll inte har följts. 14. Skada som orsakats av korrosion. 15. Skada som beror på vårdslöshet eller tfelaktig användning av produkten. 16. Skada som orsakats av åsknedslag, storm eller översvämning. 17. Skada som orsakats av krig eller krigsliknande handlingar, inklusive invasioner och uppror. 18. Skada som orsakats av användande av tilläggsutrustning. 19. Kostnader för reparationer som har utförts av icke auktoriserade verkstäder. 20. Kostnader för tillkallande av reparatör utan att det hittas något fel på produkten. 21. Förluster som beror på att produkten inte kan användas, eller förluster utöver produktens kostnad, med undantag av ersättning för ödelagd mat. 22. Hemelektronik och vitvaror som är inköpta för vidareförsäljning. 23. Kostnader för avbrottsersättning, inklusive fysiska skador, skada på egendom, skadeståndskrav och juridiska omkostnader. 24. Produkter utan serienummer. 25. Kostnader utöver de som täcks i tillverkarens ursprungliga garanti. inte om den beror på svindel, missbruk, vårdslöshet eller underlåtenhet att följa tillverkarens anvisningar för användning, installation, anslutning eller underhåll eller förluster som följd av olaglig verksamhet eller handling. Kunden måste använda auktoriserade verkstäder. 4 REKLAMATION Eventuella klagomål i förbindelse med försäkringsförhållandet kan riktas till Affinion på telefon +46 (0) Om kunden är missnöjd med behandlingen av klagomålet kan Lloyd s representant i Sverige kontaktas. Klagomålet sänds vidare till Lloyd s avdelning för klagomål i London. Alla förfrågningar till Lloyd s kan riktas till: General Representative for Sweden Lloyd s Sveavägen 20, 6 tr SE STOCKHOLM SWEDEN Direct line (41) Klagomål kan också riktas till: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 SE Stockholm Telefon: +46 (0) Detta gäller även för reklamation där kunden inte är nöjd med regleringen av ett försäkringsärende och som inte rör försäkringsvillkoren som sådana. Följande kontor kan ge gratis råd och hjälp i olika försäkringsärenden: Konsumenternas Försäkringsbyrå Klara Norra Kyrkogata 33 SE Stockholm Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) För försäkringen gäller svensk rätt och jurisdiktion. Utöver försäkringsvillkoren gäller vad som sägs i Försäkringsavtalslagen. En tvist med försäkringsbolaget kan prövas av svensk domstol. En tvist måste framställas inom tre år från det att kunden skriftligen blev informerad om försäkringsbolagets beslut. Stockholm, tel. +46 (0) , e-post hemsida www. finansinspektionen.se är tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlare och kan på begäran upplysa om en anställd hos Affinion har rätt att förmedla försäkringar. Företaget måste enligt denna lag också vara försäkrat mot ersättningsansvar för oaktsamhet och mot förskingring av klientmedel. Affinion har i egenskap av försäkringsförmedlare tecknat en ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget A F Beazley and others, Syndicate 2623 at Lloyd s of London, registrerad adress Plantation Place South, 60, Great Tower Street, London, EC3R 5AD, tel. +44 (0) Vid klagomål eller frågor kring förmedlingen av försäkringen kan kunden vända sig till Affinion på telefon +46 (0) , eller direkt till försäkringsbolaget. 6 AFFINIONS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Affinion som försäkringsförmedlare registrerar och behandlar personuppgifter om kunden och kundens användning av Köpförsäkringen i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Exempel på personuppgifter som behandlas är kundens namn, adress, personnummer samt övrig information nödvändig för utförandet av tjänsten. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att tillhandahålla och administrera utförandet av köpförsäkringen inkluderande genomförandet av transaktioner, fakturering och i övrigt tillvarata och iaktta såväl kundens som Affinions rättigheter och skyldigheter. Personuppgifterna kan också komma att användas för förande av statistik och räkenskaper. Personuppgifterna kan komma att utlämnas till myndigheter som enligt lag har rätt att få del av dessa eller när så är nödvändigt för att Affinion ska kunna uppfylla lagenliga skyldigheter. Personuppgifterna kan också utlämnas till den som på uppdrag av Affinion behandlar personupplysningar, vare sig denna behandlare befinner sig i riket eller utomlands. Personuppgifter kan också komma att behandlas inom andra delar av Affinion-koncernen i enlighet med bestämmelserna i PUL. Kunden kan när som helst skriftligen begära information om vilka personuppgifter som Affinion behandlar om denne. Behandlingen av kundens personuppgifter sker endast så länge detta är nödvändigt för genomförandet av Köpförsäkringen eller till uppfyllande av lag, förordning eller myndighets påbud. Affinion är behandlingsansvarigt för behandling av personuppgifter enligt ovan och har följande postadress: Affinion International AB, Box 5470 SE Stockholm. Det upplyses speciellt om att alla telefonsamtal till Affinion kan spelas in på band. Dessa inspelningar kan användas för att dokumentera informationen för kunder och Affinions anställda. Inspelningarna kan också användas i förbindelse med tilläggsutbildning av Affinions anställda, eller som bevis på att rutiner är i överensstämmelse med gällande lagar och regler. Affinions anställda är uppmärksamma på att telefonsamtal kan bli inspelade på band och dokumenterade. 25. Kostnader utöver de som täcks i tillverkarens ursprungliga garanti. 26. Vid användning av presentkort. 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Förluster av smycken från bagaget kommer bara att ersättas om bagaget bars i handen och med personlig tillsyn från kunden, eller kundens medresenär som måste vara en person som kunden känner. Kunden måste vara försiktig vid användning av inköpta produkter och noggrant följa tillverkarens bruksanvisningar. Stöld eller skada ersätts 5 INFORMATION TILL KUND ENLIGT FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSLAGEN Från och med den 1 juli 2005 trädde Försäkringsförmedlingslagen i kraft, vilken ålägger förmedlare av försäkringar att söka tillstånd för sådan förmedling. Affinion International AB, , Birger Jarlsgatan 58, SE Stockholm är som försäkringsförmedlare för konsumentförsäkringar registrerat hos Bolagsverket, SE Sundsvall, tel. +46 (0) , e-post hemsida vilket kan kontrolleras där. Finansinspektionen, Box 6750, SE

5 Spara kvittot! Ett krav för att du ska kunna använda delarna i den här köpförsäkringen är att du har kvar kvittot och att du har betalat hela varan med kortet. Aktivera ditt kort och din köpförsäkring! För din säkerhet är kortet ännu inte aktiverat. Du måste aktivera ditt MasterCard inom två månader från att du fått kortet för att kunna använda det och för att din Köpförsäkring ska gälla. Det är bara du som kan aktivera ditt kort; ring eller gå in på Skulle du behöva utnyttja din försäkring så finns blankett för skadeanmälan på Läs mer! I den här foldern hittar du både en sammanfattning av Köpförsäkringen samt de fullständiga villkoren. Är det något du undrar över, kontakta Affinion International på telefon K

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå.

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med oktober 2008 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar hos

Läs mer

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 204-01 sida 1 (4) GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 1 AVTAL Detta Kontoavtal, tillsammans med beviljad kreditansökan, är ett avtal om kontokredit och betaltjänster

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. nd u k s u Bon Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för FOREX Betal- & Kreditkort

Allmänna försäkringsvillkor för FOREX Betal- & Kreditkort Allmänna försäkringsvillkor för FOREX Betal- & Kreditkort Gäller fr o m 4 september 2010 Försäkringstagare är Nordea Finans AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren ERV Försäkringsaktiebolag (nedan

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Gällande fr.o.m. 2013-07-01 T-H-0121-1 1.0 Vem gäller försäkringen för Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren (se punkt

Läs mer

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt 2013-10-21-1:13 b TRYGGHETSLÖSNINGAR Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Kompletterande reseförsäkring Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt EverydayCard

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer