Lindab Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindab Årsredovisning 2007"

Transkript

1 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2007 Vi förenklar byggandet 1

2 2 Det sa bara Klick!

3 Innovationer som förenklar byggandet Klick! Innerväggar på halva tiden Världens första justerbara byggregel för inner väggar har en lika enkel som smart klick-funktion. Den gör att montören kan sätta upp reglarna på halva tiden, utan att använda verktyg och utan att slita på ryggen. Klick! Frisk luft på rekordtid Med en smart klick-funktion på våra nya ventilationskanaler kan en montör på egen hand foga samman kanalerna. Helt utan verktyg och på halva tiden jämfört med traditionella metoder.

4 Klick! Bra arbetsklimat direkt Våra nya luftdon som monteras i undertak har en smart klick-funktion. Ett magnetfäste gör att delarna är lika enkla att montera som att byta ut. Och att luftflödet blir optimalt redan från start. Klick! Stuprör på direkten Våra hängrännor och stuprör är mycket populära, inte minst tack vare en smart klick-funktion. Den gör att montören kan fästa och efterjustera rännor och rör snabbt, enkelt och nästan helt utan verktyg.

5 innehåll Innehåll Finansiella nyckeltal, data per aktie 5 Det här är Lindab i korthet 8 VD har ordet 10 Lindabaktien 12 Strategi och finansiella mål 14 Lindab förenklar byggandet i Polen 18 Marknad och konkurrenter 22 Affärsområde Profile 24 Affärsområde Ventilation 28 Lindab förenklar byggandet i Danmark 32 Miljö 34 Lindab förenklar byggandet i Sverige 36 Medarbetarna 38 CFO har ordet 40 Bolagsstyrningsrapport 42 Styrelse och koncernledning 47 Finansiell rapportering 50 Förvaltningsberättelse 50 Koncernen 56 Sex år i sammandrag 56 Finansiella definitioner 57 Resultaträkning 58 Balansräkning 60 Eget kapital 63 Kassaflödesanalys 64 Moderbolaget 67 Resultaträkning 67 Kassaflödesanalys 67 Balansräkning 68 Eget kapital 69 Noter till koncernredovisningen 70 Revisionsberättelse 106 Information till aktieägare 108 Ordlista 109 Produkter och IT-hjälpmedel 110 Adresser i Lindabkoncernen 112 3

6 finansiella nyckeltal 4

7 finansiella nyckeltal VD kort kommentar De senaste fem åren har vi jobbat med att skapa balans mellan en ny, effektiv infrastruktur och den i Lindab djupt rotade entreprenörskulturen. Detta har bidragit starkt till vår framgång. Genom våra nya banbrytande innovationer har vi ytterligare förenklat byggandet för våra kunder och på så vis också ökat kundvärdet. Finansiella nyckeltal MSEK om inget annat anges Förändring, % Nettoomsättning Fördelning tillväxt, varav: Organisk, % Förvärvad/avyttrad, % 8 13 Valutaeffekt, % 0 1 Rörelseresultat ( EBITDA ) Rörelseresultat ( EBITA ) ) +40 Rörelseresultat ( EBIT ) ) +40 Resultat efter fi nansiella poster ( EBT ) Årets resultat Kassafl öde från löpande verksamhet Rörelsemarginal ( EBITA ), % 14,2 12,4 Rörelsemarginal ( EBIT ), % 14,1 12,3 Eget kapital Nettoskuld Avkastning på eget kapital, % 36,5 26,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % 25,1 18,2 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,75 1,2 Medelantal anställda ) Justerat för omstruktureringskostnader på 41 MSEK, kostnader i samband med börsnoteringen med 25 MSEK samt reavinst på försäljning av fastigheter med 27 MSEK. Data per aktie SEK/aktie om inget annat anges Förändring, % Vinst per aktie före utspädning 11,45 6, Vinst per aktie efter utspädning ( EPS ) 11,45 6, Vinst per aktie 1 ) 11,45 7, Kassafl öde från löpande verksamhet 11,12 9, Eget kapital per aktie före utspädning 37,72 27, Eget kapital per aktie efter utspädning 37,72 27, Utdelning 5,25 2 ) 3,25 Antal aktier efter utspädning, 1000-tal ) Beräknat på aktuellt antal aktier. 2 ) Föreslagen utdelning. 5

8 det här är lindab Det här är Lindab Lindabs marknader Vi förenklar byggandet Förenklat byggande är alltid den självklara utgångspunkten och drivkraften när vi på Lindab utvecklar nya produkter, förbättrar våra IT-lösningar, optimerar vår distribution och förstärker vår service. Vi prioriterar relationen till våra kunder och har en ständig dialog för att kunna förädla vårt erbjudande, öka kundvärdet och skapa ännu högre lönsamhet både för oss och för alla som köper våra lösningar. Norden CEE/CIS 1 ) Västeuropa Övriga Verksamhet Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Profile och Ventilation. Koncernen omsatte MSEK år 2007, är etablerad i 30 länder och har cirka anställda. 1 ) Se sidan 109. fortsätter satsningarna på dessa tillväxtmarknader. I Västeuropa är Lindab etablerat på de stora marknaderna och har förstärkt sin position genom nyligen genomförda förvärv. Lindabaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för stora bolag, Large Cap. De tre största aktieägarna var vid årsskiftet: Ratos, Sjätte AP-fonden och Livförsäkringsbolaget Skandia. Marknader Lindab har en stark position på den europeiska byggmarknaden och verkar inom två marknadssegment, byggsektorn och ventilationsbranschen. Sedan länge har företaget en stark ställning i Norden. Lindab etablerade sig tidigt i CEE/CIS och Värdekedjan Lindab är en av Sveriges största inköpare av stål och tunnplåt, som är det gemensamma råmaterialet för båda affärsområdenas verksamhet. Ett noggrant och konsekvent sam ordningsarbete skapar många effektivitetsvinster och synergieffekter genom hela värdekedjan från inköp, produktion och produktutveckling till logistik, distribution, support och leverans. Lindabs kunder är i första hand distributörer, entreprenörer och installatörer inom byggsektorn och ventilationsbranschen. Lindabs värdekedja Inköp Central produktion Föreskrivande led Försäljning Kunder Logistik Forskning & Utveckling Konstruktör Arkitekt Servicecentra Lokal produktion Distribution Distributör Entreprenör Installatör Byggmaterialhandel 6

9 det här är lindab Building Systems Building Components Air Duct Systems Comfort Produkter Byggsystem Division Building Systems omfattar prefabricerade system för konstruktion av byggnader i stål. Kanalsystem Division Air Duct Systems omfattar kompletta, i huvudsak cirkulära, kanalsystem för ventilation. Byggkomponenter Division Building Components omfattar välutvecklade system av komponenter i tunnplåt för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt stålprofiler för vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner. Inneklimatprodukter Division Comfort omfattar komponenter som bidrar till att fördela och behandla ventilationsluft. ( Se även produktöversikten på sidorna ) Organisation Lindab är organiserat i de två affärsområdena Profile och Ventilation med gemensam koncernstab bestående av Finans, Inköp & Logistik, IT, Juridik, HR & Kommunikation. Affärsområde Ventilation med sina två divisioner Air Duct Systems och Comfort riktar sig mot ventilationssektorn med ventilationssystem och ventilationskomponenter. Affärsområde Profile med sina två divisioner Building Systems och Building Components fokuserar på byggsektorn med byggsystem och byggkomponenter. Koncernstab Lindab Affärsområden Profile Ventilation Divisioner Building Systems Building Components Air Duct Systems Comfort 7

10 2007 i korthet 2007 i korthet Omsättning MSEK ( ) Tillväxten för året var 22 procent jämfört med föregående år. Justerat för förvärv och avyttringar uppgick ökningen till 14 procent. Valutakursförändringar har marginellt påverkat omsättningen under året. Kassaflöde 875 MSEK ( 778 ) Årets kassaflöde var något bättre än föregående år. Det beror främst på att rörelseresultatet är högre jämfört med föregående år. Rörelseresultat ( EBIT ) MSEK ( 933 ) exklusive engångsposter föregående år Ökningen uppgick till 40 procent jämfört med föregående år. Inga engångsposter ingår i årets rörelseresultat. Däremot belastades 2006 med engångsposter på 39 MSEK. Stark tillväxt Västeuropa visade den största tillväxten med 42 procent. CEE/CIS växte med 22 procent, Norden med 14 procent och övriga marknader minskade något. Av den totala nettoomsättningen per geografisk marknad svarade Norden för 40 procent ( 42 ), Västeuropa för 28 procent ( 25 ), CEE/CIS för 28 procent ( 28 ) och övriga marknader 4 procent ( 5 ). Strategiska förvärv I oktober förvärvades irländska Aervent Holdings Ltd. Bolaget omsätter cirka 110 MSEK och är en ledande distributör av cirkulära ventilationskanaler och ventilationsprodukter på Irland. Genom förvärvet öppnas en ny marknad för Lindab. Utförligare information om förvärvet finns i not 5, Företagsförvärv. I och med förvärvet av CCL Veloduct Ltd i slutet av 2006 tog vi en ledande position i Storbritannien. Satsning på tillväxtmarknader Fabriksbyggnationen för Building Systems utanför Moskva i Ryssland fortskrider enligt plan och beräknas stå färdig under fjärde kvartalet Styrelsen fattade under året beslut om att investera i en ny produktionsanläggning i Kiev, Ukraina, en satsning som beräknas vara produktionsfärdig under andra kvartalet Produktinnovationer ökar kundvärdet Under året ökade vi vårt kundvärde ytterligare med flera produktinnovationer och tog ännu ett steg i att förenkla byggandet. Kanalsystemet Lindab Safe Click halverar installationstiden genom att komponenterna enkelt fogas samman utan skruvar och nitar. Inom division Comfort kan vi nämna kylbaffeln Plexus som lanserades under slutet av året. Lindabs klick-regel RdBX för mellanväggar presenterades och lanseringen påbörjas i början av Regeln fixeras utan verktyg och fästdon och förkortar installationstiden betydligt. Samtidigt är den flexibel genom att den enkelt kan flyttas om installationen behöver justeras. Höjt mål för rörelsemarginalen ( EBIT ) Styrelsen gjorde en översyn av de finansiella målen i september och höjde målet för rörelsemarginalen ( EBIT ) från 12 procent till 14 procent. De gynnsamma marknadsförutsättningarna samt den förändrade produktionsstrukturen och geografiska mixen bedömdes motivera en ny nivå. Läs mer om våra finansiella mål på sidan 17. 8

11 2007 i korthet Nettoomsättning, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK/ Avkastning på sysselsatt kapital, % Den genomsnittliga omsättningsökningen under perioden har uppgått till 15 procent. Den organiska tillväxten under samma period uppgick till 9 procent. Kombinationen av förbättrad lönsamhet och minskat rörelsekapital förklarar den förbättrade avkastningen på sysselsatt kapital. Rörelseresultat ( EBIT ), MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK Rörelseresultatet har i snitt stigit med 44 procent. Resultatet är justerat för engångsposter. Lönsamhetsförbättringen samt bättre kontroll av rörelsekapitalet har positivt bidragit till kassafl ödet. Vinst per aktie, efter utspädning, SEK Andel av koncernens nettoomsättning/ EBIT 2007, % ,29 11, ,8 67,7 48,6 Nettoomsättning, % EBIT, % 37, ,86 1,65 0, Affärsområde Profile Affärsområde Ventilation 0,6 Övrigt 4,8 Huvudförklaringen till den ökade vinsten per aktie är den ökade lönsamheten. Dessutom har inlösen av aktier 2006 bidragit positivt. Nyckeltalen avseende år 2003 är ej omräknade enligt IFRS, men de är dock justerade för goodwillavskrivningar. Rörelseresultaten för är justerade för engångsposter. 9

12 vd har ordet Ännu ett framgångsrikt år som bygger för ett positivt 2008 Intervju med Kjell Åkesson VD och Koncernchef Lindab har historiskt sett skapat goda förutsättningar för en framgångsrik tillväxt. Det har alltid varit en central fråga för oss, men vi har dessutom ökat kraven internt på att tillväxten ska ske med bättre marginal. Jag kan konstatera att vi har lyckats väl med det. Vår kraftigt ökade lönsamhet kommer både från en stark organisk tillväxt och från betydligt förbättrade marginaler. Vi ser med tillförsikt fram emot Förenkla byggandet en vision med möjligheter Vår vision, som vi arbetar både strategiskt och operativt med, är att förenkla byggandet. I mina ögon är en vision något man strävar efter men aldrig riktigt når, en ribba som höjs och som håller uppe spänsten i organisationen. Samtidigt måste den vara begriplig och sporra oss till praktiska lösningar som utvecklar kundvärdet och förbättrar vårt erbjudande. Som marknadsledare är det viktigt att vi tillvaratar branschens potential. Vi får helt enkelt inte stå stilla. Vår närhet till marknaden och våra kunder bidrar till att vi snabbt kan se vad som saknas. De innovationer och produkter vi presenterade under året Lindab Safe Click, Lindab SR Cutter och klickregeln Lindab RdBX är några exempel.vi hjälper marknaden genom att förenkla byggandet på flera olika plan. Det visar att vi menar allvar med vår vision. Samtidigt riktar vi in oss på tillväxtmarknader som CEE/CIS och lyfter fram våra kärnprodukter kompletta stålbyggnader, takavvattning, lättbyggnadsprodukter i stål och cirkulära ventilationskanaler. Vi kompletterar med stödjande dörröppnare och lokala produkter. Framgångsrik förädlingsstrategi De senaste fem åren har vi förstärkt och lyft fram det vi ser som unikt i branschen Lindabs kombination av en djupt rotad entreprenörskultur och en väl fungerande infrastruktur. Syftet är att förädla organisationen, inte förändra. Vi har arbetat strategiskt och målmedvetet med lönsamheten, produkterna, marknaden och tillväxten. Vi har omorganiserat och byggt upp ett starkt internt lönsamhetstänkande. Vi har rationaliserat produktionen och ökat automatiseringen. Fokus på våra kärnprodukter har intensifierats och vi har presenterat flera banbrytande produktinnovationer. Satsningarna på Central- och Östeuropa har förstärkts. Under de senaste åren har vi gjort flera framgångsrika förvärv och skapat en ny division Building Systems. Investeringar ger resultat Våra senaste större investeringar har börjat generera resultat. I Storbritannien tog vi en ledande position efter förvärvet av CCL Veloduct Ltd. Synergierna efter sammanslagningen har genererat ett företag med stark lönsamhetspotential. Under fjärde kvartalet förvärvades irländska Aervent Holdings Ltd Irland, som också är en ny marknad för Lindab, blev vårt trettionde land med egen bolagsetablering. Den nordiska marknaden är viktig för Lindab. Utvecklingen var stark under året inom båda affärsområdena. Prognoser visar på en fortsatt god aktivitet inom byggsektorn i Norden, framförallt inom yrkesbyggandet. Ryssland är en fantastisk marknad med hög tillväxt och stora affärsmöjligheter. Vi har redan en lönsam försäljning på cirka 400 MSEK. Under 2007 startade vi tillverkning av ventilationskanaler i Ryssland, en marknad som är lika stor som hela den nordiska marknaden. Samtidigt påbörjade vi en stor investering i en ny fabrik för Building Systems i Yaroslavl. Vi ser även Ukraina som en ny, intressant marknad och tog beslut om en investering på 50 MSEK i en produktionsanläggning för Building Components. Stort intresse för Lindab Vi höll vår första kapitalmarknadsdag den 12 september, nio månader efter börsintroduktionen. Vi tyckte att det var viktigt att hålla den på hemmaplan för att kunna visa vår starka kul- 10

13 vd har ordet tur, entreprenörsandan och tillverkningen. Nära femtio externa besökare samtliga Lindabanalytiker, journalister från tidningar och nyhetsbyråer och investerare deltog. Uppslutningen indikerar att marknaden har ett stort intresse för Lindab. Idag har vi åtta analytiker som följer oss. Granskningen som investerare och analytiker gör, samt den ökade insynen som börsnärvaron för med sig, håller oss alerta. Mätbara system för aktiviteter och ledarskap För att starta och mäta viktiga aktiviteter inom områden som nya marknader, produkter och produktionseffektivitet, har vi skapat ett verktyg som vi kallar Fill the Gap. Under de senaste tre åren har Fill the Gap-aktiviteter väsentligt bidragit till resultatet och för närvarande har vi cirka 400 aktiviteter för de kommande åren. Vi har satsat på Business Acumen, en Lindabutbildning där 600 anställda har fått lära sig att bli bättre på kundvärde, prissättning och lönsamhet. Vid varje utbildningstillfälle är ledningen representerad. Det ska vara tydligt för alla att vi värdesätter utbildningen och personalens engagemang. Ledarskapsfrågorna har växt i organisationen. Vi har utvecklat en ledarskapsprofil som vi kan mäta med några enkla parametrar: människor, siffror, affärer och framtid. Vi har nu ett gemensamt språk som gör det lättare att lyfta fram goda egenskaper och styra om svagheter för att skapa ännu bättre ledare. Uppjusterat mål för rörelsemarginalen Vi har gjort en uppjustering av målet för rörelsemarginalen, EBIT, från 12 till 14 procent. Det är en tydlig markering att frågan är viktig för oss. Vi ska kunna hålla en fortsatt god marginal baserad på de kundfördelar våra produktegenskaper ger, samtidigt som vi har fokus på rätt marknader och produkter. Kassaflödet prioriterat Lindab har historiskt haft ett starkt kassaflöde. Det ger oss möjligheter att utveckla verksamheten genom förvärv och nyetableringar. Ett starkt kassaflöde är en sund bas för investeringar. Därför kommer det även i fortsättningen att vara ett prioriterat område. Förväntningarna inför 2008 Lindabs försäljning fördelar sig på 80 procent yrkesbyggnader och 20 procent bostäder samt 60 procent nybyggnation och 40 procent renovering. Vid beaktande av Lindabs geografiska mix och med tyngdpunkt på försäljning inom yrkesbyggnader delar vi Euroconstructs, en oberoende analysorganisation, bedömning för 2008, om en marknadstillväxt på 5 procent. Detta kan jämföras med knappt 7 procent under Lindabs organiska tillväxt under motsvarande period uppgick till 14 procent. Vi ser fram emot att fortsätta förenkla byggandet för våra kunder också under 2008, då vi bland annat med kraft introducerar våra nya produkter. Grevie i februari 2008 Kampanjsatsningar stärker varumärket Vi har varit duktiga på att förvalta och bygga vårt varumärke på både gamla och nya marknader. De kampanjsatsningar vi gör har gett mätbara resultat. Vi förenklar byggandet, den varumärkesbyggande kampanj som under de senaste två åren har gått i Sverige, ökade kännedomen om Lindab väsentligt. Våra kampanjer för Lindab Safe och Rainline rullar på ute i Europa och skapar intresse för både produkterna och varumärket. Kjell Åkesson VD och Koncernchef 11

14 lindabaktien Lindabaktien Introduktionen den 1 december 2006 var lyckad. Den 1 juli 2007 flyttades Lindabs aktie från Mid Cap till listan för stora bolag, Large Cap. Från en introduktionskurs på 110 SEK steg aktien till som högst 205 SEK den 16 juli Kursutveckling Sista betalkurs 2007 för Lindab International ABs aktie uppgick till 147,25 SEK ( 130,25 ), vilket motsvarar ett börsvärde på MSEK ( ). Aktien har stigit med 13 procent under året. Under samma period har OMXS index sjunkit med 7,6 procent. Den högsta slutkursen för aktien, 205,00 SEK, noterades den 16 juli och den lägsta, 125,00 SEK, den 2 januari Börsvärde Lindabs börsvärde vid börsintroduktionen den 1 december var MSEK. Börsvärdet den 31 december 2007 var MSEK, vilket är en ökning på 34 procent. Handel Den totala omsättningen aktier under 2007 var aktier, vilket motsvarar ett värde på MSEK. I genomsnitt omsattes aktier per börsdag. Omsättningshastigheten var 62 procent, vilket kan jämföras med hela Stockholmsbörsens snitt på 139 procent ( 147 ). Enligt Lindabs bolagsordning får det emitterade aktiekapitalet inte understiga 60 MSEK och inte överstiga 240 MSEK och antalet aktier inte understiga och inte överstiga Lindabs aktieägare Antalet aktieägare var vid årets slut De tre största ägarna stod för 44,7 procent av aktiekapitalet och rösterna. Kapitalmarknadsdag Lindab höll sin första kapitalmarknadsdag den 12 september i Grevie. Närmare 50 externa besökare Lindab-analytiker, investerare, och journalister deltog. Utdelning och utdelningspolitik Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 5,25 SEK per aktie, 413 MSEK utdelas till aktieägarna för räkenskapsåret 2007, vilket motsvarar 46 procent av nettoresultatet. Lindabs utdelningspolicy är att utdelningen skall motsvara procent av nettoresultatet. Dock alltid med beaktande av Lindabs långsiktiga finansieringsbehov. Alla tabeller relaterade till aktieägare och aktien avser 31 december Aktiekapital och rösträtt Aktiekapitalet uppgår till SEK fördelat på aktier av endast serie A. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,00 SEK och därtill lika andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst vid årsstämma/bolagsstämma i Lindab. En börspost utgörs av 100 aktier. Kursutveckling 1 januari - 31 december 2007, SEK Lindab OMXSPI Aktieägarstruktur Innehav Antal aktieägare Antal aktier Innehav, % , , , , , , ,71 Totalt antal Lindabs största aktieägare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktier Kapital, % Röster, % Ratos AB ,49 22,49 Sjätte AP-fonden ,18 11,18 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ,03 11,03 Andra AP-Fonden ,17 6,17 Stena ,10 4,10 Swedbank Robur Fonder AB ,59 2,59 If Skadeförsäkring AB ,49 2,49 Övriga ägare ,95 39,95 Totalt antal

15 lindabaktien Ägande per land, % Ägarkategorier, % Svenska privatpersoner, 5,47 % Sverige, 73,36 % Socialförsäkringsfonder, 18,95 % Finansiella företag, 48,37 % Storbritannien, 12,55 % USA, 4,01 % Utländska ägare, 26,64 % Övriga Norden, 2,55 % Övriga Europa, 7,11 % Övriga världen, 0,42 % Intresseorganisationer, 0,32 % Staten och kommunal sektor, 0,25 % Aktiekapitalet Förändring av aktiekapitalet ( ksek ) Totalt aktiekapital ( ksek ) År Åtgärd Antal aktier Serie A Serie B 1 ) 2001 Nybildning Nyemission Aktiesplit ( 100:1 ) Aktiesplit ( 8:1 ) Nyemission Inlösen av aktier och minskning av aktiekapital Inlösen av aktier och minskning av aktiekapital Fondemission Aktiesplit ( 15:1 ) Utnyttjande av optioner Vid årets slut ) Samtliga aktier av serie B inlöstes i maj 2006 och detta aktieslag har tagits bort genom ändring av bolagsordningen. Data per aktie SEK/aktie om inget annat anges ) ) Vinst efter skatt och utspädning 11,45 6,29 2,86 1,65 0,21 0,17 Vinst per aktie 2 ) 11,45 7, Utdelning 5,25 3 ) 3, Direktavkastning, % 4 ) 3,56 2, Utdelning i % 2 ) 45,85 43, Börskurs, vid periodens slut 147,25 130, Högsta börskurs 205,00 132, Lägsta börskurs 125,00 111, Eget kapital, efter utspädning 37,72 27,82 23,21 19,30 18,00 18,35 Antal aktier, efter utspädning ) Ej omräknade enligt IFRS. 2 ) Beräknat på aktuellt antal aktier. 3 ) Föreslagen utdelning. 4 ) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut. Analytiker som följer Lindab Företag Namn Telefonnummer E-post ABG Sundal Collier Tobias Ottosson Carnegie Adam Nyström Evli Bank Magnus Eidemo Handelsbanken Ari Järvinen Kaupthing Bank Kenneth Toll Johansson Morgan Stanley Gustaf Lindskog SEB Anders Trapp Swedbank Jon Hyltner

16 strategi och finansiella mål Strategi med förenklat byggande i fokus Lindabs vision om förenklat byggande ligger till grund för vår strategiska inriktning och den metod vi använder för att uppfylla våra mål. Vi är övertygade om att innovativa och tidsbesparande produkter, ett starkt lönsamhetsfokus och lokal närvaro på våra marknader ökar kundvärdet och tillväxtmöjligheterna för koncernen. Kundvärde Basen för våra framgångar är våra produkter, hur vi utvecklar dem och hur de utvecklas på de olika marknaderna. Därför ska vi fortsätta att fokusera på våra kärnprodukter: takavvattning, lättbyggnadsprodukter i stål, stålbyggnader och cirkulära kanalsystem. Vi ska öka innovationsgraden för att få fram produkter som höjer kundvärdet så att vi stärker eller behåller ställningen på våra marknader. Vi ska analysera och utvärdera nya produkter och produktsystem för att satsa kraftfullt om vi kan nå lönsamhet. Vi skall komplettera med handelsvaror som höjer kundvärdet. Lönsamhet Grunden för vår prisstrategi är kunskap om enskilda marknader och produkter. Priset ska spegla det kundvärde som Lindabs produkter erbjuder och ge god lönsamhet. Vi ska sänka våra kostnader genom synergieffekter mellan affärsområdena och effektivisering av produktionsstruktur och distributionskedja. Kassaflöde Lindab har historiskt haft ett starkt kassaflöde vilket medför möjligheter att utveckla verksamheten genom förvärv och nyetableringar. Ett starkt kassaflöde utgör en sund bas för investeringar och kommer därför även i fortsättningen att vara ett prioriterat område. Marknad En av våra styrkor är att vi finns nära kunderna på rätt marknader. Därför ska vi prioritera vår närvaro på lokala marknader och anpassa och utveckla distributionen. Tyngdpunkten ska ligga på tillväxtmarknader i CEE/CIS. Vi ska ständigt ompröva våra befintliga marknader och analysera nya marknader. När vi etablerar oss på nya marknader ska det ske med kraft. Tillväxt Lindab ska fortsätta att växa organiskt, eftersom det är viktigt för vår utveckling. Vi ska kontinuerlig följa upp och utvärdera potentiella förvärvskandidater. Förvärv ska ge tydliga synergier och vi ska göra dem för att öka våra marknadsandelar, etablera oss på nya marknader, förstärka ett produktområde eller få tillgång till nya produkter. Synergier Lindabs breda produktsortiment och marknadstäckning möjliggör att vi kan utnyttja synergier mellan affärsområdena. Denna koordinering har hög prioritet. Ledarskap Vår starka och inspirerande företagskultur bygger på vår djupt rotade entreprenörsanda och på våra tre kärnvärden: Förenkla byggandet, Jordnära och Ordning och reda. Därför ska våra ledare föra företagskulturen vidare för att utveckla organisationen, medarbetarna och våra affärer. Vi ska säkerställa kompetensutvecklingen och löpande spåra potentiella ledare både inom och utanför organisationen. Varumärke Det centrala varumärket i koncernen är och ska vara Lindab. Varumärket är en av våra viktigaste tillgångar och ska behandlas med respekt och eftertanke av alla medarbetare. Vi ska vårda och bygga varumärket genom att alltid vara konsekventa och tydliga i vår kommunikation, oavsett i vilken form den yttrar sig. Hållbar utveckling En hållbar utveckling gagnar samhället i stort, men även Lindab som företag, naturen och de boende i närområdet, våra medarbetare och deras familjer. Därför ska Lindab fortsätta att utveckla återvinningsbara produkter som minskar energianvändningen och som påverkar miljön i minsta möjliga mån. Vi ska planera och agera för att reducera miljöpåverkan både i det stora och i det lilla. 14

17 strategi och finansiella mål Ledarskap Kärnvärden Nya marknader Hållbar utveckling Framtiden Människor Lindab förenklar byggandet Affären Siffror Arbetande kapital Fill the Gap Våra strategier i praktiken För att genomföra strategierna i praktiken krävs ett tydligt och engagerat ledarskap. Lindabs ledarskap bygger på en gedigen kunskap och förståelse av de fyra grundelementen: Människor, Siffror, Affären och Framtiden. Kunder Lönsamhet Tillväxt Människor med rätt kompetens och rätt inställning är en nödvändig förutsättning för att skapa tillväxt. Siffror ger oss nödvändig vägledning i vår strävan mot nya mål. Genom att analysera och förstå siffror kan vi rätta till felaktigheter och sporras att pröva nya vägar. Affären är hur andra ser på Lindab och hur vi skiljer oss från konkurrenterna. Det är viktigt att förstå vad som är viktigt för kunden och varför kunden väljer Lindab ( t. ex. närhet, produkter som förenklar byggandet ). Framtiden skapar vi nu. Mod och framförhållning krävs för att lyckas med satsningar. Här följer några exempel på hur vi använder strategin i vårt dagliga arbete. Inköp Där det finns skalfödelar ska gemensamma inköp göras. Stålinköp sker centralt. Produktion Vi utnyttjar produktionskapaciteten på bästa sätt och tillverkar inte alltid lokalt eller själva. Vi utgår helt enkelt alltid från varje enskild produkts lönsamhet. Distribution Vi prioriterar närheten till kunden och ökar effektiviteten i hela distributionskedjan. Vår egen distribution kan kompletteras med externa distributörer för att höja kundvärdet. Organisation Samordningsfördelarna inom företaget utvecklas ytterligare. Kompetensnivån höjs ständigt för att motsvara kraven på en koncern av Lindabs storlek. Innovationer För att öka kundvärdet ökas innovationsgraden med nya kostnads- och tidsbesparande produkter som Lindab Safe Click och Lindab RdBX. Fill the Gap Fill the Gap är en stark aktivitetskultur och ett fungerande målsstyrningsverktyg. Med fokus på intäkter och kostnader fortsätter vi att starta och följa upp aktiviteter. Marknadsföring Vår marknadskommunikation koncentrerar sig på varumärket Lindab och marknadsför våra produkter på rätt sätt och till rätt personer. Kärnvärden Företagskulturen är en av Lindabs viktigaste grundbultar. Den bygger på våra tre kärnvärden: Förenkla byggandet, Jordnära och Ordning och reda. Business Acumen Vi breddar kunskaperna i affärsmannaskap och ökar medarbetarnas förståelse och kompetens med vår Business Acumen-utbildning. 15

18 strategi och finansiella mål Lindabs vision Vi förenklar byggandet Affärsidé Lindab skall utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, och produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. 16

19 strategi och finansiella mål Våra fi nansiella mål Styrelsen för Lindab styr verksamheten med hjälp av tre finansiella mål: Organisk omsättningstillväxt/år, % 6 Rörelsemarginal ( EBIT ), % 14 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,4 Under hösten gjorde styrelsen en översyn av de finansiella målen och höjde målet för rörelsemarginalen ( EBIT ) med två procentenheter, från 12 till 14 procent. Skälet bakom styrelsens beslut att höja målet var dels de gynnsamma marknadsförutsättningarna och dels att produktstrukturen och den geografiska mixen har förändrats vilket motiverar en ny nivå. Utdelningspolicy Av styrelsen fastslagen utdelningspolicy anger att utdelning kan ske med procent av nettoresultatet. Organisk omsättningstillväxt Mål Beskrivning Måluppfyllelse Det övergripande målet är att skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam tillväxt. Målet för Lindabs genomsnittliga omsättningstillväxt för de kommande åren är 6 procent. Tillväxten mäts exklusive prishöjningar och skall nås genom organisk tillväxt. Den organiska tillväxten skall uppnås genom befi ntliga produkter, egen produktutveckling samt att inträda i nya geografi ska marknader. Sedan år 2003 har den årliga organiska tillväxten varit 9 procent. De senaste 15 åren, mellan har den organiska tillväxten varit 7,5 procent. Under 2007 var omsättningstillväxten 22 procent. 14 procent var organisk tillväxt. 7,9 procent förvärvad/avyttrad tillväxt och valutakursförändringar var marginella. Av den organiska tillväxten på 14 procent var cirka 4 procent prishöjningar. Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal ( EBIT ) Rörelsemarginalmålet om 12 procent ( EBIT, resultatet före fi nansiella poster och skatt ) beslutades under hösten 2006 före börsintroduktionen. Den 12 september 2007 tog styrelsen beslut om att höja målet för rörelsemarginalen ( EBIT ) till 14 procent. Genom volymtillväxt, gynnsam geografi sk- och produktmix, produktivitetsförbättringar och kostnadseffektiviseringar skall målet nås. Under 2007 uppgick rörelsemarginalen till 14,1 procent. Den har ökat med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. Rörelsemarginal, % ,7 14, ,8 7,0 9, Nettoskuldsättningsgrad Målet är att nettoskuldsättningsgraden skall ligga mellan 1,0 ggr och 1,4 ggr, det vill säga att det kapital bolaget lånar skall motsvara 1,0 1,4 ggr av bokfört eget kapital i koncernen. Målet är satt för att få en optimerad balans mellan avkastning och risk. Koncernens kapital skall användas för att fi nansiera förvärv, bibehålla en hög grad av fi nansiell fl exibilitet och eventuellt överskottskapital skall överföras till Lindabs aktieägare. Genom att ligga inom ett intervall ges det handlingsutrymme. Under 2007 uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,75 ggr. Detta är lägre än det fi nansiella målet. Den starka fi nansiella ställningen möjliggör en ökad utdelning med 62 procent jämfört med föregående år, samt ett återköpsprogram på 400 MSEK. Skuldsättningsgrad, ggr Även efter att dessa 1,5 aktiviteter genomförts 1,2 fi nns det utrymme för förvärv och andra satsningar. 1,0 0,5 0,8 0,8 0,7 0,75 0, För att möjliggöra jämförelse har justeringar avseende goodwillavskrivningar för 2003 gjorts. 17

20 förenklar byggandet Lindab förenklar byggandet i Polen En av Europas mest framgångsrika Astron-byggare finns i den vackra världsarvsstaden Kraków i södra Polen. Sedan 1996 har Grupa Skalski byggt över kvadratmeter stålhallar över hela Polen med den unika konstruktionstekniken som förenklar byggandet för både entreprenören och kunderna. Under våren 2008 flyttar det 25-åriga företaget till sitt nya huvudkontor strax utanför Kraków. Mittemot IKEA och alldeles intill den trafikintensiva motorvägen till Katowice bygger Grupa Skalski en komplicerad, bågformad specialkonstruktion helt i glas som utvecklats i samarbete med LindabAstron. Dubbla glasväggar med en 60 centimeters ventilationsoch ljudisoleringsspalt emellan gör att vi inte kommer att höra någonting från motorvägen. Det är inget typexempel på en Astron Building, men väl ett bevis på att man kan använda tekniken även till mycket komplicerade projekt, berättar företagets grundare och ägare Pjotr Skalski. Färre fel och kortare byggtid LindabAstron förenklar byggandet för både kunderna och byggentreprenören, menar Pjotr Skalski. En typisk Astron Building görs snabbt, enkelt och korrekt i Cyprion, ett 3D-program som tillhandahåller ritningar, beställningsunderlag, dokumentation och en verklighetstrogen skiss över byggnaden. Byggelementen kommer från en och samma leverantör, vilket minimerar risken för fel. Det finns ett välutvecklat system för infästning och tätning, något som förkortar byggtiden. Totalentreprenad eller uthyrning Grupa Skalski arbetar med stålbyggnadskonceptet Astron Buildings på två olika sätt. Dels som byggentreprenör åt andra och dels som byggherre åt sig själva. När företaget arbetar för kunders räkning handlar det om totalentreprenader från konstruktion till nyckelfärdig byggnad. Man bygger också i egen regi för uthyrning. Ett exempel är det kvadratmeter stora logistikcentret som byggs utanför staden Sosnowiec, en dryg timmes bilresa väster om Kraków, tillsammans med det polska investmentbolaget B.I.K. Planer finns för ytterligare kvadratmeter. Vi köper mark, konstruerar och bygger för olika kunder. Finansieringen av projektet ligger till 100 procent på oss och när det är klart hyr kunden hela eller delar av byggnaden av Grupa Skalski. Vi har just fått bygglov för kvadratmeter nära motorvägen mellan Kraków och Wroclaw, berättar Pjotr Skalski. Lojala kunder När Pjotr Skalski kontaktades av dåvarande Astron för drygt 10 år sedan, blev han imponerad av hur mycket företaget redan visste om Grupa Skalski. Samma sak upplevde han när Lindab skulle köpa Astron. Lindab närmade sig frågan om att köpa Astron på ett väldigt seriöst sätt. Det är ett företag som vill växa med sina uppköp och inte bara sälja dem snabbt för att göra en kortsiktig vinst. Jag ser många möjligheter att uvecklas tillsammans, säger han. Med Lindab har Grupa Skalski fått tillgång till ett helt nytt produktsortiment med byggkomponenter och ventilationssystem. Det ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder en ännu mer komplett byggnad, säger Pjotr Skalski. För Grupa Skalskis kunder är trovärdighet, pålitlighet, professionalism, ärlighet, kvalitet och leveranssäkerhet nyckelord. Prisfrågan är däremot inte lika viktig. När ett företag som Toyota kontaktar oss för att de vill bygga en kvadratmeter stor fabrik för tändstiftstillverkning är det inte en fråga om euro, utan om vi kan vara klara när de vill att vi ska vara klara. Vi håller alltid vad vi lovar och det är därför kunderna återkommer och är lojala mot oss, säger Pjotr Skalski. 18

21 strategi i praktiken Bilder in! Ett starkt polskt varumärke Mycket har förändrats sedan starten för drygt ett kvartssekel sedan. Under många år satte planhushållningen käppar i hjulet för privata initiativ. Pjotr Skalski berättar med glimten i ögat om absurda inslag i byråkratin under kommunisttiden, men undertonen är allvarlig. För att få starta ett företag i betongbranschen för 25 år sedan var man först tvungen att gå en kort, statlig kurs. Men man fick inte ha högre utbildning än grundskola. Eftersom jag hade en ingenjörsexamen var jag alltså inte behörig och kunde därmed inte starta något företag. Jag fick helt enkelt ta anställning och låtsas att jag var betongarbetare för att få gå kursen, berättar han. Övergången till marknadsekonomi har gjort det möjligt för Grupa Skalski att växa och att utveckla sitt varumärke. Företaget har belönats ett otal gånger för sina byggprojekt. Man har vunnit Gazellpriset som ett av södra Polens mest dynamiska företag och Forbes har bedömt att Grupa Skalskis varumärke är ett av landets tre mest värdefulla i den kategori företag som omsätter upp till 50 miljoner euro per år. Pjotr Skalski är stolt över företagets framgångar och över att tillhöra Lindabfamiljen. Det gläder mig att välskötta, utländska företag som Lindab väljer att satsa i Polen och att de vill växa med oss. Jag ser fram emot att Grupa Skalski och mina unga medarbetare ska få utvecklas de kommande 25 åren tillsammans med ett så starkt varumärke. 19

22

23

24 marknad och konkurrenter Marknad och konkurrenter Under de senaste åren har byggbranschen i Europa kunnat glädjas åt en kraftig tillväxt, både på traditionella marknader i väst och på nya marknader i öst. Lindab, som sedan många år har haft stark inriktning på Centraloch Östeuropa, ligger väl i framkant när utvecklingen i länder som Ryssland, Rumänien, Ukraina och Polen nu tagit ordentlig fart. Allmänt om europeiska byggmarknaden Under 2007 var det totala värdet av den europeiska byggmarknaden inklusive Ryssland och Ukraina cirka miljarder SEK. Byggmarknaden indelas vanligtvis i tre sektorer yrkesbyggnader, bostäder och anläggningar/infrastruktur, varav Lindab är verksamt inom yrkesbyggnader och bostäder. I Västeuropa och Norden motsvarar bostäder 50 procent, yrkesbyggnader 30 procent och anläggningar/infrastruktur 20 procent. I CEE/CIS däremot är 25 procent bostäder, 40 procent yrkesbyggnader och 35 procent anläggningar/infrastruktur. Under de senaste två åren har tillväxten inom yrkesbyggnader varit stark och den förväntas ligga på en fortsatt hög nivå inom de kommande tre åren enligt det oberoende analysinstitutet Euroconstruct. De närmaste åren ser ljusa ut tack vare den goda ekonomiska tillväxten och stabila vinster inom industri och näringsliv. Nedgången inom bostadsbyggande i Västeuropa och Norden under andra halvan av 2007, som bl. a. orsakats av den amerikanska bolånekrisen, förväntas fortsätta under 2008, för att därefter stabiliseras. I CEE/CIS förväntas däremot fortsatt stark tillväxt inom bostadsbyggande. Lindabs marknadsmix Lindab är i huvudsak verksamt i Norden, Västeuropa samt CEE/CIS. Cirka 80 procent av Lindabs försäljning används till nybyggnation och renovering inom yrkesbyggnader och 20 procent till nybyggnation och renovering inom bostadssektorn. Lindabs marknadsmix, % Marknad Bostäder Yrkesbyggnader Norden Västeuropa CEE/CIS Totalt Norden Lindab har en mycket stark marknadsposition i Norden, framför allt med produktgrupper som takavvattning, tak- och väggplåt och ventilationssystem. Enligt Euroconstruct beräknas den reala tillväxten på byggmarknaden ( med byggmarknaden avses fortsättningsvis enbart de två sektorerna bostäder och yrkesbyggnader ) i Norden under ligga på runt 1 procent årligen. Tillväxten för Lindabs marknadsmix bedöms däremot öka med knappt 4 procent under CEE/CIS CEE/CIS-regionen är en av de mest aktiva inom byggsektorn och en nyckelmarknad för Lindabs fortsatta expansion. Ryssland, Rumänien, Ukraina samt Polen är några av de länder som förväntas utvecklas särskilt väl under de närmaste tre åren. Nettoomsättning per marknad, MSEK Nettoomsättning per marknad, % Norden ( ) CEE/CIS ( ) Norden 40 ( 42 ) Västeuropa 28 ( 25 ) Övriga 4 ( 5 ) Övriga marknader 347 ( 394 ) Västeuropa ( ) CEE/CIS 28 ( 28 ) 22 X Andel av koncerns försäljning ( X ) Andel av koncerns försäljning 2006.

25 marknad och konkurrenter Den totala tillväxttakten såväl generellt som för Lindabs marknadsmix förväntas ligga på 8 procent årligen till ). Tyngdpunkten ligger på nybyggnation av yrkesbyggnader, eftersom företagandet utvecklas och behovet av nya, funktionella fastigheter är stort. Ett i det närmaste obefintligt underhåll under de senaste 50 åren har gjort många byggnader omöjliga att återställa i brukbart skick. Även bostadsbyggandet förväntas ha stark tillväxt till följd av den ökade välfärden. Västeuropa I Västeuropa är Lindab framförallt verksamt inom yrkesbyggnation i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Den västeuropeiska byggmarknaden tyngs generellt av den vikande marknaden för bostadsbyggande och förväntas totalt endast växa med knappt 1 procent årligen under de kommande tre åren. Marknaden för yrkesbyggnader ser dock fortsatt stark ut i merparten av regionens länder och då särskilt i Storbritannien och Tyskland. Tillväxten för Lindabs marknadsmix i Västeuropa förväntas uppgå till 2 3 procent de kommande åren. Kunder Lindabs kunder är i första hand distributörer, installatörer och entreprenörer inom byggsektorn och ventilationsbranschen. Konkurrenter Lindab är ledande på sina nyckelmarknader inom de flesta av de båda affärsområdenas produktsegment. Konkurrenter Affärsområde Profile Affärsområde Ventilation Division Building Components Building Systems Air Duct Systems Comfort Geografiska huvudmarknader N/CEE/CIS WE/CEE/CIS N/WE N Lindabs produkter Takavvattning Prefabricerade byggnader i stål Tak- och väggplåt Lättbyggnadsprodukter i stål Kanalsystem Inneklimatprodukter Huvudkonkurrenter Ruukki Lokala aktörer Fläkt Woods Swegon Corus Ventall/Ruukki Lokala aktörer Fläkt Woods Marley ( plast ) Trox Plannja Monier Hörman N= Norden, CEE/CIS= Central-och Östeuropa inkl. Ryssland/Ukraina, WE= Västeuropa 1 ) Enligt Euroconstruct, BuildEcon och VTT. - 23

26 affärsområde profile 24

27 affärsområde profile Affärsområde Profi le Affärsområdeschef Peter Andsberg Nyckeltal affärsområde Profile MSEK om inget annat anges Förändring, % Nettoomsättning ,4 Rörelseresultat ( EBIT ) ,2 Rörelsemarginal ( EBIT ), % 18,8 15,9 Bruttoinvesteringar i anläggningar Antal anställda Divisioner Building Systems och Building Components Marknader 22 länder: CEE/CIS ( 47 procent ), Norden ( 36 procent ), Västeuropa ( 17 procent ). Fem största: Sverige, Rumänien, Polen, Danmark, Tyskland. Hög potential: Ryssland, Ukraina, Storbritannien. Andel av koncernen, % Nettoomsättning Rörelseresultat Antal anställda 51 % 68 % 40 % Närvaro på huvudmarknaden 12 produktionsanläggningar återförsäljare av byggkomponenter. 363 byggare/återförsäljare av prefabricerade hallsystem. 37 filialer i Sverige och Norge ( tillsammans med affärsområde Ventilation ). Omsättning per geografisk marknad/tillväxt, % Omsättning, % Tillväxt,% Norden 35,8 21,2 Västeuropa 16,6 16,9 CEE/CIS 47,3 20,2 Övriga marknader 0,3 77,8 Produktmix Building Systems: Prefabricerade system i stål för industribyggnader, affärsbyggnader, fritidsanläggningar, flervånings kontorsbyggnader. Building Components: Rainline ( takavvattning ), Coverline ( tak- och väggbeklädnad ), Construline ( lättbyggnadsprodukter i stål för vägg-, tak och bjälklag ), Doorline ( garage- och industriportar ). Fördelning av nettoomsättning per division Building Components Building Systems Viktiga händelser Presentation av produktinnovationen Lindab klickregeln RdBX för mellanväggar. Flera produktförbättringar på Rainline som ytterligare förenklar montaget. Framgångsrik integration av Astron Buildings S.A. inom Building Systems. Stort integrationsmöte med 500 byggare/återförsäljare inom Building Systems. Start av högprofilsproduktion i Ungern och bärande innerkassettsproduktion i Rumänien. Byggstart av ny produktionsenhet för Building Systems i Yaroslavl, Ryssland. Styrelsebeslut om investering av produktionsenhet för byggkomponenter i Ukraina. Nettoomsättning/EBIT, MSEK Övrigt Från 1 oktober 2007 ingår hänförlig internvinst i lager i respektive affärsområde. För att möjliggöra jämförelse har även 2006 års värde justerats på motsvarande sätt. Nyckeltalen avseende åren är ej omräknade enligt IFRS. 25

28 affärsområde profile Vi har många intressanta år framför oss Intervju med Peter Andsberg, Affärsområdeschef En geografisk mix med ökad tyngd på CEE/CIS, ökad försäljning av kärnprodukter och ständigt fokus på att förenkla byggandet är framgångsfaktorer för Affärsområde Profile. De fortsatta marginalförbättringarna är också ett resultat av dessa faktorer. Försäljningsutvecklingen var mycket positiv på i stort sett alla marknader. Lyckosamt fokus på kärnprodukter Tillväxten inom produktområdet Building Components var god under året. Rainline och Construline växte mer än marknaden. Även Building Systems visade en mycket bra tillväxt inom hela sin produktmix. Starkast utveckling hade flervånings kontorsbyggnader som dubblerade sin tillväxt. Halva omsättningen från öst Volymmässigt var 2007 ett starkt år på marknaderna i Central- och Östeuropa, som nu står för hälften av affärsområdets totala omsättning. Rumänien, Polen och Tjeckien har fortsatt mycket god utveckling. I Ryssland ökar volymerna rejält och Ukraina står i startgroparna för satsningar. Det var bara i Ungern tillväxten var negativ. Ett kraftigt budgetunderskott och skattereformer har lagt locket på marknaden, säger affärområdeschefen Peter Andsberg som räknar med att nedgången planar ut under För att möta behovet och öka närheten till kunderna, startades under året produktion och försäljning av högprofilsplåt i Ungern och av bärande innerkassetter i Rumänien. Vi ser på utfallet att satsningen på kärnprodukterna takavvattning, lättbyggnadsprodukter i stål och stålbyggnader är lyckosam. Med tak/väggplåt, garage- och industriportar samt våra IT-hjälpmedel som effektiva komplement har vi ett av branschens mest attraktiva erbjudanden till byggmarknaden, menar Peter Andsberg. Integrationen av affärsområdets strategiska förvärv inom Build ing Systems fortgår. 500 byggentreprenörer, som knutits till Lindab genom tidigare förvärv, samlades i april i Barcelona för att utbyta erfarenheter och få information om nyheter. Det var ett lyckat möte, som hade till syfte att förena byggare kring ett gemensamt produktkoncept, säger Peter Andsberg som räknar med att integrationen ska vara helt genomförd under andra halvåret Starkt framåt i Norden I Norden, där byggkomponenter dominerar, var utvecklingen positiv. Efterfrågan på Lindabs produkter var stark i hela regionen. Våra kunder har fullt upp och skulle bygga ännu mer om det fanns fler byggnadsarbetare. Sverige, Norge och Danmark utvecklades mycket positivt. Innovation med stor potential Årets banbrytande produktinnovation var mellanväggsregeln RdBX, som kan fixeras med klickfunktion utan verktyg och fästdon. Den nya RdBX-regeln, som lanseras i Skandinavien i början av 2008, har stor potential. Den europeiska marknaden för mellanväggsreglar beräknas uppgå till runt 11 miljarder SEK. I dagsläget är dock Lindab en liten aktör med mindre än 2 procent av den totala europeiska marknaden. Även i Västeuropa var efterfrågan god. I Tyskland, som är den största marknaden när det gäller byggsystem, ljusnade läget rejält efter en tioårig lågkonjunktur. Storbritannien visade också en gynnsam utveckling. I den stora familjen av konkurrerande företag fokuserar Lindab på att leda utvecklingen när det gäller förenklat byggande. Det tycker jag att vi lyckats bra med. Vi kommer dock att öka tempot ytterligare för att höja mervärdet för våra kunder. Med innovativa produkter inom alla våra produktområden 26

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Första kvartalet 2008

Första kvartalet 2008 lindab delårsrapport 28 Första kvartalet 28 Nettoomsättningen ökade med 8 % till 2 129 MSEK (1 972) Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 9,7 % (9,4) Resultat efter skatt uppgick till 117 MSEK (112) Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab

lindab årsredovisning Lindab lindab årsredovisning Lindab årsredovisning 2006 Innehåll Finansiella nyckeltal MSEK om inget annat anges 2006 2005 Förändring % Nettoomsättning 7 609 6 214 + 22 Varav: Organisk, % 10 8 Förvärvad tillväxt,

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen ökade med 28% till 3 412 MSEK (2 675) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 113% till 320 MSEK (150) Resultat efter skatt ökade till 209 MSEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2004

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2004 kvartalsrapport Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN ORGANISK TILLVÄXT PÅ 5,5 PROCENT EBITA MARGINALEN FÖRSTÄRKT MED 2 PROCENT- ENHETER TILL 11,1 PROCENT DE KRAFTIGT STIGANDE STÅLPRISERNA

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer