Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)"

Transkript

1 Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

2 Tillägg till prospekt Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ( Scandinavian Enviro Systems eller Bolaget ) offentliggjorde den 4 april 2014 ett prospekt, som godkänts av Finansinspektionen den 1 april 2014 (Finansinspektionens diarienummer ) ( Prospektet ) avseende inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems. Detta tillägg till Prospektet ( Tilläggsprospektet ) har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med anledning av det nedanstående. Scandinavian Enviro Systems offentliggjorde genom pressmeddelande den 15 maj 2014 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring med ett kinesiskt företag om att parterna avser att ingå ett avtal om försäljning och drift av en anläggning för produktion av kimrök, olja, gas och stål genom återvinning av fordonsdäck. Anläggningen ska baseras på Scandinavian Enviro Systems egenutvecklade pyrolysteknik, som är patenterad i 19 länder, och nå en kapacitet på ton per år. Av legala och tekniska skäl kommer Bolaget även att äga en minoritetsandel i fabriken. Scandinavian Enviro Systems offentliggjorde genom samma pressmeddelande den 15 maj 2014 att Bolagets styrelse, med anledning av nyheten om den tecknade avsiktsförklaringen, beslutat att förlänga teckningstiden i de pågående Emissionerna till och med fredagen den 23 maj 2014, från tidigare 20 maj Scandinavian Enviro Systems offentliggjorde genom pressmeddelande den 21 maj 2014 att den pågående Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 10,7 MSEK, motsvarande 35,7 procent av Företrädesemissionen, och emissionsgarantier om cirka 19,3 MSEK, motsvarande cirka 64,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen var vid tidpunkten för offentliggörande av Prospektet garanterad till 26,4 procent. Prospektet ska uppdatteras då det till följd av förbiseende innehöll de sakfel som framgår nedan under Rättelser av Prospekt. Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 maj 2014 (Finansinspektionens diarienummer ), samt offentliggjordes av Scandinavian Enviro Systems samma datum. Tilläggsprospektet utgör en del av Prospektet och ska i alla avseenden läsas tillsammans med detta. Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, på Birger Jarl Fondkommissions hemsida, på Aqurat Fondkommissions hemsida, samt på Finansinspektionens hemsida,

3 Uppdateringar av Prospektet Pressmeddelande den 15 maj 2014 Scandinavian Enviro Systems pressmeddelande den 15 maj 2014 föranleder följande uppdateringar av avsnitten Villkor och anvisningar i Företrädesemissionen på s i Prospektet och Villkor och anvisningar i Erbjudandet på s i Prospektet: hänvisningar till teckningstidens sista dag ska avse den sista dagen efter förlängningen av teckningstiden, det vill säga den 23 maj 2014; teckningsrätter måste utnyttjas senast den 23 maj 2014 för att inte förfalla värdelösa; teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 23 maj 2013, och när särskild anmälningssedel, förifylld anmälningssedel till konvertibelinnehavare eller anmälningssedel för teckning utan konvertibelföreträde ska användas för teckning av aktier ska anmälningssedeln vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl (CET) den 23 maj Utöver ovanstående uppdateringar föranleder Bolagets pressmeddelande den 15 maj 2014 följande uppdateringar (tillägg i understruken stil) på nedan angivna sidor i Prospektet: Pågående marknadsaktiviteter (s. 36) Texten under Pågående marknadsaktiviteter ersätts med följande text: Under 2013 inleddes diskussioner med potentiella kunder i Sverige, USA, Polen, Storbritannien, Chile, Ryssland, Sydafrika och Kina. Styrelsen bedömer att det finns ett stort intresse för Scandinavian Enviro Systems teknik och för närvarande pågår diskussioner om försäljning av anläggningar med kapacitet på cirka ton uttjänta däck per år. I Kina har diskussionerna utmynnat i att Scandinavian Enviro Systems har ingått en avsiktsförklaring med ett kinesiskt företag om försäljning och drift av en anläggning för produktion av kimrök, olja, gas och stål genom återvinning av fordonsdäck. Anläggningen ska baseras på Scandinavian Enviro Systems egenutvecklade pyrolysteknik, som är patenterad i 19 länder, och nå en kapacitet på ton per år. Det är Scandinavian Enviro Systems förhoppning att samarbetet ska leda till ökad kännedom om Bolagets teknik och leda till ytterligare affärer i Kina och övriga Asien. I Sverige förhandlar Bolaget om försäljning av de slutprodukter som produceras i anläggningen i Åsensbruk. De diskussioner som förs i Storbritannien, Kina och Polen rör försäljning av anläggningar. Scandinavian Enviro Systems marknadsför därutöver Bolagets teknik på andra marknader, där diskussioner är i ett tidigt skede. Bolagets huvudsakliga marknader för potentiella anläggningslicenser är således de ovan nämnda, medan den huvudsakliga marknaden för däckåtervinning i egen anläggning är den nordeuropeiska marknaden. Tendenser (s. 51) Texten i första stycket under "Tendenser ersätts med följande text: Scandinavian Enviro Systems bedömer att Bolagets anläggning i Åsensbruk utvecklas enligt plan. Bolaget bedömer vidare att det finns ett stort intresse på marknaden för Bolagets teknik och

4 diskussioner förs med ett flertal potentiella kunder om försäljning av anläggningar. Bolaget har ingått avtal med två partners som ska assistera Scandinavian Enviro Systems AB i kommersialiseringen av Bolagets teknik på den kinesiska marknaden. Enligt Bolagets bedömning ökar dessa avtal möjligheterna till försäljningar av Bolagets anläggningar på den kinesiska marknaden. Bolaget har även ingått en avsiktsförklaring med ett kinesiskt företag om försäljning och drift av en anläggning för produktion av kimrök, olja, gas och stål genom återvinning av fordonsdäck. Anläggningen ska baseras på Scandinavian Enviro Systems egenutvecklade pyrolysteknik, som är patenterad i 19 länder, och nå en kapacitet på ton per år. Av legala och tekniska skäl kommer Bolaget äga en minoritetsandel i fabriken. Det är Scandinavian Enviro Systems förhoppning att samarbetet ska leda till ökad kännedom om Bolagets teknik och leda till ytterligare affärer i Kina och övriga Asien. Bolaget ligger även i förhandlingar om försäljningar av minst två anläggningar i Europa. Pressmeddelande den 21 maj 2014 Scandinavian Enviro Systems pressmeddelande av den 21 maj 2014 föranleder följande uppdateringar (tillägg i understruken stil) på nedan angivna sidor i Prospektet: Teckningsförbindelser avseende Företrädesemissionen (s. 18) Rubriken ändras till Teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen. Texten under Teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen ersätts med följande text: Scandinavian Enviro Systems har ingått avtal med befintliga aktieägare som har förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen (teckningsförbindelser) samt avtal om emissionsgaranti avseende Företrädesemissionen med såväl befintliga aktieägare som externa finansiärer. De parter som har ingått teckningsförbindelser och avtal om emissionsgaranti är medvetna om att teckningsförbindelserna respektive emissionsgarantierna är juridiskt bindande förpliktelser gentemot Bolaget och åtar sig att vidta samtliga åtgärder för att uppfylla sina förpliktelser. Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantierna är säkerställda, varför det finns en risk för att de som har lämnat teckningsförbindelser och/eller emissionsgarantier inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av faktorer utanför Bolagets kontroll. Uppfylls inte ovan nämnda teckningsförbindelser och emissionsgarantier kan detta få en negativ påverkan på Bolagets möjlighet att med framgång genomföra Företrädesemissionen. Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (s ) Texten i sjätte stycket under Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ersätts med följande text: Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget cirka 30,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 2,7 MSEK, varav 1,5 MSEK utgör garantiersättning. En befintlig aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 7,5 procent. Texten i näst sista stycket under Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ersätts med följande text: Teckningsförbindelser motsvarande 35,7 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantier motsvarande 64,3 procent av Företrädesemissionen har erhållits från såväl

5 befintliga aktieägare som externa investerare. För mer information se under rubrikerna Teckningsförbindelser och emissionsgarantier i avsnittet Legala frågor och övrig information. Bakgrund och motiv (s. 22) Texten i tredje stycket under Bakgrund och motiv ersätts med följande text: För att kunna genomföra en kraftfull satsning på den globala marknaden och för att uppnå den spridning av ägandet som krävs för en planerad listning på First North, har Bolaget nu beslutat att genom Företrädesemissionen emittera maximalt aktier, med en emissionslikvid om maximalt SEK exklusive emissionskostnader om 2,7 MSEK, samt att, om Företrädesemissionen fulltecknas, genom Erbjudandet emittera maximalt aktier, med emissionslikvid om maximalt SEK, exklusive emissionskostnader om 3,9 MSEK. För det fall Emissionerna fulltecknas har Bolagets styrelse bemyndigats att, genom Optionen emittera ytterligare aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med en emissionslikvid om SEK. Emissionslikviden i Företrädesemissionen, Erbjudandet och Optionen kommer att användas för huvudsakligen följande ändamål: Teckningsförbindelser (s. 76) Rubriken ändras till Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Texten under Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ersätts med följande text: Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 10,7 MSEK, motsvarande 35,7 procent av Företrädesemissionen och avtal om emissionsgaranti om cirka 19,5 MSEK, motsvarande 64,3 procent av Företrädesemissionen. I tabellen nedan redovisas de parter som har lämnat teckningsförbindelser respektive emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen. Någon ersättning till de som teckningsförbindelser utgår ej. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 8 procent på garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår således till cirka 1,5 MSEK. Teckningsförbindelserna ingicks under mars och maj 2014 och avtalen om emissionsgaranti ingicks under maj Som framgår av tabellen nedan har teckningsförbindelser ingåtts av befintliga aktieägare och konvertibelinnehavare samt avtal om emissionsgaranti ingåtts av såväl befintliga aktieägare som externa investerare. Tabellen under Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ersätts med tabellen på nästkommande sida.

6 Ägare/Garant Teckningsförbindelse, antal aktier Teckningsförbindelse, SEK Emissionsgaranti, antal aktier Emissionsgaranti, SEK KL Ventures AB ,4 SSE Opportunities ,4 Birg Jarl Fondkommission ,0 Conatum AB Patrik Enblad ,8 Bank von Roll AG ,7 Remium Aktiv Förvaltning AB ,6 Peter Malmström ,4 Tomas Krishan ,4 Summa teckningsförbindelser ,7 SSE Opportunities ,7 Fund Ltd 1 Schött & Tour Capital ,3 AB 2 KL Ventures AB ,7 Capensor Capital AB ,6 Patrik Enblad* ,6 Peter Malmström* ,3 Tomas Krishan* ,3 Andreas Bonnier* ,3 Jan Pettersson* ,3 Summa emissionsgarantier ,3 Summa totalt Andel av Företrädesemissionen, ca % Intressen och eventuella intressekonflikter relaterade till emissionerna (s. 77) Texten i första stycket under Intressen och eventuella intressekonflikter relaterade till Emissionerna ersätts med följande text: Som framgår under avsnitt Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ovan har teckningsförbindelser och emissionsgarantier lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare. 1 Templar House, Don Road, JE1 2TR, St. Helier, Jersey, Storbrittanien. 2 Mäster Samuelsgatan 3, 4 tr, Stockholm. 3 Kungsportsavenyn 32, Göteborg. 4 Box 7106, Stockholm. * Nås via Scandinavian Enviro Systems adress.

7 Rättelser av Prospektet Utöver ovanstående uppdateringar av Prospektet föranleder av förbiseende förekommande sakfel i Prospektet följande rättelser (tillägg i understruken stil) på nedan angivna sidor i Prospektet: Resultaträkning (s. 45) Texten Rörelseresultat efter finansiella poster ersätts med Rörelseresultat före finansiella poster. Resultaträkning (s. 46) Rubriken Resultaträkning ersätts med rubriken Balansräkning. Belopp (TSEK) för övriga kortfristiga skulder avseende år 2012 ändras från 339 till 124. Kassaflödesanalys (s. 48) Rubriken Kassaflödesanalys ersätts med rubriken Nyckeltal. Belopp (TSEK) för sysselsatt kapital avseende år 2012 ändras från till Finansiell ställning (s. 50) Texten i sista meningen under Finansiell ställning (rubrik på s. 49) ersätts med följande text: Minskningen i leverantörsskulder beror främst på att Bolagets förbättrade likvida situation möjliggjorde att förfallna leverantörsskulder var betydligt mindre än vid slutet av Allmän information om aktien (s. 55) Texten i sista meningen under Allmän information om aktien ersätts med följande text: Bolagets aktier har ISIN-kod SE Konvertibler (s. 59) I tabellen under Konvertibler ändras totalt belopp (SEK) för utestående konvertibler från till

8 Tillägg till sammanfattning Tillägg till sammanfattningen i Prospektet anges i understruken stil nedan. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.3 Marknad och verksamhet B.7 Utvald historisk finansiell information Scandinavian Enviro Systems är verksamt inom cleantech-området, med fokus på återvinning av uttjänta däck. Bolaget har en patenterad teknologi som möjliggör kommersiellt gångbar utvinning av slutprodukter i form av kimrök, olja, stål och gas, genom pyrolys av däck. Slutprodukterna kan säljas till industriella aktörer. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att sälja nyckelfärdiga anläggningar som innehåller Bolagets teknik och därigenom under vissa tidsperioder erhålla royalty för användningen. Därutöver har Koncernen en återvinningsanläggning i Åsensbruk, Dalsland. De huvudsakliga marknaderna för försäljning av anläggningar är Storbritannien, Kina och Polen, där diskussioner om försäljning pågår. I Kina har en avsiktsförklaring ingåtts med ett kinesiskt företag om försäljning och drift av en anläggning. Av legala och tekniska skäl ska Bolaget äga en minoritetsandel fabriken. Den huvudsakliga marknaden för däckåtervinning i egen anläggning är den nordeuropeiska marknaden. Huvudsakliga konkurrenter för Scandinavian Enviro Systems utgörs av företag som använder pyrolys i syfte att utvinna och sälja olja och kimrök. Avsnitt B.7 i sammanfattningen till Prospektet kvarstår med undantag för nedanstående ändringar: Resultaträkning (tabell s. 5) Texten Rörelseresultat efter finansiella poster ersätts med Rörelseresultat före finansiella poster. Balansräkning (tabell s. 6) Belopp (TSEK) för övriga kortfristiga skulder avseende år 2012 ändras från 339 till 124. Nyckeltal (tabell s. 8) Belopp (TSEK) för sysselsatt kapital avseende år 2012 ändras från till AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Slag av värdepapper Aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), ISIN-kod SE AVSNITT E ERBJUDANDE E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 30,1 MSEK före emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK, varav 1,5 MSEK utgör garantiersättning. Vid fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras ytterligare 15 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK. Vid fullteckning av Emissionerna kommer Bolaget således att tillföras totalt cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK, varav 1,5 MSEK utgör garantiersättning. Vid fullteckning av Optionen kommer Bolaget att tillföras cirka 15 MSEK. Optionen väntas inte medföra några ytterligare emissionskostnader utöver kostnaderna för Erbjudandet.

9 E.3 Former och villkor för Emissionerna Företrädesemissionen Styrelsen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), beslutade vid styrelsemöte den 31 mars 2014, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 27 december 2013, att genom nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare och konvertibelinnehavare öka Bolagets aktiekapital med ,16 SEK genom emission av högst nya aktier (Företrädesemissionen). Företrädesemissionen utgörs av en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, varigenom Bolagets aktiekapital kan ökas med högst ,48 SEK genom emission av högst nya aktier och en riktad nyemission till innehavare av utestående konvertibler i Bolaget, varigenom Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 693,68 SEK genom emission av högst nya aktier. Företrädesrätt för aktieägare Den som på avstämningsdagen den 14 april 2014 är registrerad som aktieägare äger rätt att för tretton (13) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Handel med teckningsrätter Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att förekomma. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara. Det är således möjligt för aktieägarna att genom egen försorg avyttra och/eller förvärva teckningsrätter. Teckning utan företrädesrätt För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och/eller Konvertibelföreträde, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av företrädesrätt och/eller Konvertibelföreträde och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier ske till sådana som endast anmält sig för teckning utan stöd av företrädesrätt och/eller Konvertibelföreträde, och endast till ett antal om 250 aktier per tecknare, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning av aktier ske till andra som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt och/eller Konvertibelföreträde, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelningen ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I fjärde och sista hand ska tilldelning av aktier ske till sådana som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske genom lottning. Rätt att teckna aktier för konvertibelinnehavare Utestående konvertibler ger rätt till sammanlagt nya aktier i Bolaget vid full konvertering. Konvertibelinnehavare äger rätt att för innehav av konvertibler som ger rätt till tretton (13) aktier vid full konvertering teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen (Konvertibelföreträde). Teckning utan Konvertibelföreträde För det fall inte samtliga aktier tecknas med Konvertibelföreträde ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med Konvertibelföreträde. Tilldelning

10 ska ske enligt samma principer som anges i Teckning utan företrädesrätt ovan. Teckningskurs Teckningskursen är 20 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Grunden för teckningskursens bestämmande i nyemissionen till konvertibelinnehavare är den teckningskurs som gäller för nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Erbjudandet Styrelsen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) beslutade vid styrelsemöte den 31 mars 2014, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 27 december 2013, att för det fall att Företrädesemissionen fulltecknas, genom nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka Bolagets aktiekapital med högst SEK genom emission av högst nya aktier (Erbjudandet). Rätt att teckna aktier i Erbjudandent Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Minsta teckningspost är 250 aktier, vilket motsvarar en teckningslikvid om SEK. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägandet i Bolaget inför en planerad listning av Bolagets aktier på First North samt att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Teckningskurs Teckningskursen är 20 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Grunden för teckningskursens bestämmande är den teckningskurs som gäller för Företrädesemissionen. Allmänt Teckningstid 22 april 23 maj Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Anmälan om teckning är bindande. Investerares rätt att återkalla anmälan Investerare som har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till teckning av överlåtbara värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper inom två (2) arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt. En investerare som vill utnyttja rätten till återkallelse av anmälan, måste meddela Aqurat Fondkommission, eller annan till vilken anmälan gjordes, om återkallelsen senast den 23 maj Återkallelse av anmälan om förvärv måste avse samtliga aktier som investerarens anmälan avser. Om en investerare använder sin rätt till återkallelse kommer eventuell likvid som erlagts för aktierna att så snart som möjligt återbetalas utan ränta. Anmälan som ej återkallas i enlighet med det ovanstående kommer att förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå som förvärvare behöver således inte vidta några åtgärder.

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av units i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) BESÖK ENVIROS INVESTERARTRÄFFAR 21 maj, 2015 Klockan 14:00-14:30 Anmälan: 26 maj, 2015 Klockan 9:00-9:30 Anmälan: 26 maj, 2015 Klockan

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen Sid 1 av 6 Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen Styrelsen för Midsona AB (publ) ( Midsona ) beslutade den 3 augusti 2016, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 8 september

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier 2 Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 ( Bolaget ), och

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016 Sid 1 av 6 Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016 Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission innebärande att aktiekapitalet ökas med högst 71 077 465 kronor genom

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL)

TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) A high end medical cooling company DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGGSPROSPEKT OCH TECKNING AV AKTIER ÄR FÖREMÅL

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH VIKTIG INFORMATION Detta Tilläggsprospekt (som detta definieras nedan),

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

C-RAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet

C-RAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet Pressmeddelande 20160428 CRAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS,

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014 Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ)

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) November 2016 Innehåll Tillägg till prospekt... 3 Kompletteringar och ändringar av Prospektet... 4 Adresser... 5 2 Tillägg till prospekt

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) A high end medical cooling company DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGGSPROSPEKT OCH TECKNING AV AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Opus Group AB (publ)... 1

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport för Block 2B i Sydafrika i Crown Energy AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport för Block 2B i Sydafrika i Crown Energy AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport för Block 2B i Sydafrika i Crown Energy AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group PRESSMEDDELANDE 8 april 2009 Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 maj 2009 klockan 13:00

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Cell Impact AB (publ) Plåtvägen Karlskoga Pressmeddelande Karlskoga 7 november 2016

Cell Impact AB (publ) Plåtvägen Karlskoga  Pressmeddelande Karlskoga 7 november 2016 691 50 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN

Läs mer

PROSPEKT 2014. Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

PROSPEKT 2014. Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) PROSPEKT 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) Viktig information Upprättande och registrering av Prospektet Detta Prospekt har upprättats av Scandinavian Enviro

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 25 februari 2005 en framställning från Baker & McKenzie Advokatbyrå på uppdrag av X. BAKGRUND

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 25 februari 2005 en framställning från Baker & McKenzie Advokatbyrå på uppdrag av X. BAKGRUND Uttalandet offentliggörs i anonymiserad version. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:07 2005-03-11 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 25 februari 2005 en framställning från Baker & McKenzie Advokatbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2013 kl. 13.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C i Malmö. A. Rätt att

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Besök Dignitanas investerarträffar Lund 20 januari 2015 Klockan 18:00-19.30 Dignitana AB Traktorgränden 3, 226 60 Lund Stockholm 22 januari 2015 Klockan

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB Pressmeddelande 22 december 2017 Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 13.00

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt avseende Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilla ggsprospektet ) har upprättats av Cognosec AB (publ) org. nr 556135-4811

Läs mer