Etukansi erillisessä tiedostossa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etukansi erillisessä tiedostossa"

Transkript

1 VTT skapar affärsverksamhet av teknologi VTT-översikt 2010 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-översikt

2 Innehåll 2 Verksamhetsidé och VTT:s värden 3 Generaldirektörens översikt 4 VTT Gruppt 5 VTT-samarbete öppnar nya möjligheter för VTT:s kunder 6 Affärsverksamhet av teknik 7 Exempel på forskningsresultat 7 ICT, elektronik 14 Skogsindustri, energi, processindustri och miljö 20 Bio-, läkemedels- och livsmedelsindustri 23 Maskiner och transportmedel 27 Fastigheter och byggnadsverksamhet, tjänster och logistik 31 Affärsforskning och kommersialisering 33 Spetsforskningsprogram och stora forsknings helheter 36 Internationellt och inhemskt forskningssamarbete 38 VTT i siffror Innovationsverksamheten och trycket från den globala konkurrensen 40 Effekter av VTT:s arbete 40 Erkännanden och priser 42 Hållbar utveckling som en del av verksamheten Verksamhetsidé VTT erbjuder företag, samhället och andra kunder forskningstjänster på alla stadier av deras innovations processer. VTT:s tjänster stärker kundernas internationella konkurrens kraft och skapar därigenom gynnsamma premisser för samhällets, sysselsättningens och välfärdens utveckling. VTT:s värden Passion för innovationer Stöd och respekt i all verksamhet Samarbete till förmån för kunden Ett steg före

3 Generaldirektörens översikt Forsknings- och innovationsverksamheten har fortfarande den mest centrala rollen i nationernas konkurrens om global framgång. Europas åldrande befolkning, de sinande naturresurserna och avståndet till de växande marknaderna skapar särskilda utmaningar. Asiens och Nord- och Sydamerikas starka tillväxtpotential och stora naturresurser skapar å andra sidan möjligheter för Europa, och framför allt för en liten men kompetent nation som Finland. Men har vi förmågan att utnyttja den möjlighet som erbjuds? Rollen för forskningsorganisationer som VTT kommer att accentueras. Det finns en vidare förståelse för att forsknings- och innovationspolitiken är mycket mer än akademisk forskning och företagsinnovationer. I EU-kommissionens nya riktlinjer läggs fokus på kontroll av mänsklighetens så kallade stora utmaningar, och just här är forsknings- och teknikorganisationer, såsom VTT, utmärkta instrument. Vetenskaplig förträfflighet måste kunna vändas till nytta för mänskligheten! VTT har en central roll när det gäller interaktiviteten mellan näringslivet, universiteten, den offentliga sektorn och medborgarna för att bygga en bättre framtid. Ett mångsidigt utnyttjande av vetenskapliga spjutspetsprogram som skapar nytt blir allt viktigare, både för att stärka näringslivets konkurrenskraft och för samhällets politiska beslutsfattande. Fenomenen blir allt mer komplicerade, och en ömsesidig växelverkan mellan olika faktorer accentueras. Ett fördomsfritt förenande av VTT:s kompetens inom ett flertal områden ger en möjlighet till nya öppningar. VTT:s dynamiska verksamhetsmodell med tre faser har blivit ett föredöme internationellt. På en kompetens- bas som har skapats genom egen strategisk forskning och välfungerande samarbetsnätverk bygger vi tillsammans med värdekedjans olika aktörer upp en teknologisk kompetens som möjliggör konkreta utvecklingssprång inom näringsliv och samhälle. Utnyttjandet av kompetens via olika pilotprojekt, patent, publikationer, utbildning och kommersiell innovationsverksamhet kommer att accentueras. Finland befinner sig i en brytningstid med avseende på forsknings- och innovationspolitik. Vi lär oss att utnyttja de möjligheter som den nya universitetslagen skapar. Samarbetet mellan yrkeshögskolorna fördjupas. Gränserna mellan offentliga forskningsorganisationer upplöses. Även i denna brytningstid är VTT en föregångare. En unik koncernstruktur med aktiebolag ökar smidigheten och flexibiliteten i vår verksamhet. Nu ser vi fram emot den globala framtiden, naturligtvis till gagn både för finländskt näringsliv och för hela samhället. Ett citat ur den franska forskningsorganisationen ANRT:s publikation visar att vi är på rätt väg: VTT en forskningsorganisation i ett litet nordiskt land har kommit in i gruppen av större institutioner som får EU-anslag. Prestationen visar att kartan över framstående europeiska forskningsenheter börjar anta en ny form. Tack för ett både forskningsmässigt och ekonomiskt framgångsrikt år 2010 till alla VTT:are, till våra samarbetspartners och framför allt till våra kunder! Erkki KM Leppävuori Generaldirektö VTT / Översikt 2010 / 3

4 VTT Grupp Omsättning 292 M (2010) Personal ( ) Generaldirektör Erkki KM Leppävuori Kundsegmenten Bio-, läkemedels- och livsmedelsindustrin, kunddirektör Hannu Lampola Elektronik, kunddirektör Juha Palve Energi, kunddirektör Rauno Rintamaa ICT, kunddirektör Seija Sihvonen Processindustri och miljö, kunddirektör Jaakko Raukola Fastigheter och byggande, kunddirektör Harri Airaksinen Maskin- och fordonsindustrin, kunddirektör Tuomo Niskanen Tjänster och logistik, kunddirektör Harri Airaksinen Skogsindustrin, kunddirektör Timo Pekkarinen Resultatansvariga funktioner Kundfacit, branschdirektör Jouko Suokas Strategisk forskning, vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff IP Business, affärsutvecklingschef Timo Pulli Forskning och förvaltning Forskning och utveckling, branschdirektör Kari Larjava Förvaltning, förvaltningsdirektör Seppo Viinikainen VTT:s aktiebolage VTT Expert Services Oy, verkställande direktör Laura Apilo VTT Ventures Oy, verkställande direktör Antti Sinisalo VTT International Oy, verkställande direktör Petri Kalliokoski VTT Memsfab Oy, verkställande direktör Hannu Kattelus VTT är Nordeuropas största forskningsorganisation, som producerar mångsidiga teknologi- och forsknings tjänster åt sina inhemska och internationella kunder, företag och den offentliga sektorn. Tack vare sitt vid sträckta kunnande kan VTT hjälpa sina kunder och samarbetspartners att skapa nya produkter, produktions processer, produktionsmetoder och tjänster och därigenom stärka näringslivets internationella konkurrens kraft och den allmänna välfärden i samhället. VTT har ett omfattande nationellt och internationellt sam arbets nätverk med vars hjälp man effektivt kan överföra och nyttiggöra ny kunskap och teknologi. VTT:s teknologiska fokusområden Tillämpad materialteknik Nanomaterial och funktionella material Nya biobaserade material Förpackningsmaterial och kompositer Material för energiteknik och maskiner Material för byggda miljöer Miljö och vatten Bio- och kemiprocesser Förädling av biomassa och hållbar kemi Fiberprocesser Livsmedelsteknik Bioteknik för hälsa och välmående Datateknik för hälsa och välmående Industriell bioteknik Energi Kärnenergi Förbrännings- och förgasningsteknik, utsläppskontroll Bioenergi Energiförbrukning och utsläpp inom trafiken Decentraliserad energiproduktion, bränsle celler och vindkraft Energianvändningen inom skogsindustrin Energisystem och energiekonomi, klimat förändring Informations- och kommunikationsteknologi Kognitiv radio och interoperativa nätverk Datasäkerhet Decentraliserade produktplattformar och tjänster Global programvaruproduktion, program varuteknik och affärsverksamhet med programvaror Inbyggd intelligens och gemensam databehandling Modellering, simulering och visualisering Industriella system Operationsforskning Samspelet mellan människa och teknik Maskiner och fordon Produktionssystem och produktionsnätverk Produktionsekonomi Systemteknik Teknik, affärsverksamhet och innovationer Nya produktionsmetoder Mikroteknologi och elektronik Lösningar inom fotonik Tryckt intelligens Biovetenskaper och elektronik Mikro- och nanosystem Tjänster och byggd miljö Tjänster och tjänsteteknik Tillförlitlighet och driftsäkerhet Datateknik och processer för byggd miljö Funktionalitet hos byggnader och områden Transportsystem och telematik Affärsforskning Innovationsledning Framsyn (teknik, marknad, affärsverksamhet) Global produktion av varor och tjänster, affärsmodeller, produktoch produktions koncept, distributionskedjor Affärsteknik Innovationer och innovationssystem VTT / Översikt 2010 / 4

5 VTT-samarbete öppnar nya möjligheter för VTT:s kunder VTT:s vittomfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom nya teknologier öppnar en rad möjligheter för VTT:s kunder. VTT:s verksamhet bygger på kundfokus, multiteknik och lösningsorienterad verksamhet och omfattar de viktigaste faserna i innovationsprocessen. VTT har utvecklat och tagit fram färdiga tjänstekoncept, vilket möjliggör en snabb omvandling av tekniker och kompetens från forskning till affärsverksamhet. För varje kund väljs ett tjänstekoncept som innehåller utvalda tekniker och kompetenser. Dessutom har VTT:s kunder tillgång till VTT:s högkvalitativa forskningsmiljöer och provutrustningar samt partners. VTT innehar också en omfattande IPR-portfölj, som möjliggör en snabb överföring av kompetens och teknik. VTT är en central aktör i internationella forskningsnätverk och har även flera internationella verksamhetsställen. På så sätt blir även VTT:s internationella nätverk tillgängliga för kunderna. Enligt verksamhetsmodellen VTT Group har kunderna också tillgång till de övriga VTT-bolagens tjänster. VTT Expert Services Oy inriktar sig på expertutredningar samt test- och certifieringstjänster. VTT Ventures Oy i sin tur förvaltar företag som bygger på det VTT-ägda IPR, medan VTT International Oy ansvarar för utvecklingen av inter- nationella verksamhetsställen. Med i VTT Group finns sedan början av 2011 även VTT Memsfab Oy, som erbjuder tjänster med anknytning till tillverkning av mikrooch nanoelektronik. De kundtjänster som VTT erbjuder täcker följande delområden: Prognostisering av tekniker och marknader Strategisk forskning Produkt- och tjänsteutveckling Kommersialisering av immateriell egendom Expertutredningar, testning och certifiering Utveckling av innovationsverksamhet och teknologiledning Utvecklingsdirektör Petri Kalliokoski, tfn Forskningsmiljöer Teknologier och kompetens Partnernätverk Möjlighet att utnyttja unika provutrustningar i forskningsverksamheten Lösningar Individuella lösningar skapas i samarbete med kunden Tjänster VTT betjänar kunden under alla faser av innovationsprocessen, från prognostisering av framtiden till säkerställande av marknadslansering. Branschöverskridande och djupgående vetenskaplig och affärsmässig kompetens till kundens förfogande Omfattande och branschöverskridande vetenskapliga nätverk och kundnätverk VTT / Översikt 2010 / 5

6 Affärsverksamhet av teknik VTT är en föregångare inom teknik och en väsentlig del av Finlands innovationssystem. Tillsammans med våra kunder och partners strävar vi efter att identifiera växande tekniker och de nya möjligheter som öppnas genom dessa samt efter att skapa ny kompetens och bättre produkter, tjänster, processer och affärssmodeller som baseras på denna kompetens. På så sätt främjar vi den internationella konkurrenskraften och stöder samhällets hållbara utveckling, sysselsättningen och välbefinnandet. Vi erbjuder tjänster som spänner över hela innovationsprocessen, från förutsägelser om framtida teknikutveckling och strategisk teknikutveckling, via utveckling av tilllämpningar till kommersialisering av lösningar och koncept. En innovativ kombination av mångsidiga kunskaper, globala samarbetsnätverk, ett aktivt deltagande i EU-projekt, mångsidiga forskningsutrustningar och ett existerande IPR-kapital erbjuder utmärkta förutsättningar för att förutsäga den kommande utvecklingen och utveckla nya lösningar. Genom att ta med kunder och forskningspartners i ett tidigt skede i innovationsprocessen säkerställer vi att de kan utnyttja de möjligheter som öppnas med den nya tekniken. Vi inriktar vår forskning på nyckelområden som uppvisar tydliga internationella kommersialiseringsmöjligheter: energiforskning, skogsindustrins produkter, industriell bioteknik, informations- och kommunikationsteknik samt elektronik. Enligt vår senaste kundenkät hade 58 procent av dem som besvarade enkäten redan utnyttjat resultaten från sina VTT-projekt eller bedömde att de skulle komma att utnyttja dem inom de kommande tre åren. Närmare var femte hade tagit i bruk ny teknik som ett resultat av ett VTT-projekt. De exempel som beskrivs här representerar bara en liten del av VTT:s verksamhet. Likafullt ger de en bild av hur mångsidigt VTT påverkar teknikens och affärsverksamhetens utveckling i Finland. VTT / Översikt 2010 / 6

7 ICT, elektronik Försäljningen av datateknisk utrustning beräknas öka med cirka 7 procent år 2011 och den totala efterfrågan från den globala IT-branschen med mer än 4 procent till cirka miljarder euro Bland annat i Kanada och i Japan finns fler datorer än människor; i Brasilien finns 327 persondatorer per tusen personer, i Kina 245 och i Indien 74 I världen finns det 87 mobilabonnemang per hundra personer Försäljningen av smarta telefoner beräknas öka till 850 miljoner exemplar fram till år 2015 Antalet nedladdningar av tjänster till telefonerna förutspås öka från cirka tre miljarder nedladdningar 2009 till 25 miljarder nedladdningar Försäljningen av halvledarkretsar överskred 200 miljarder euro under Produktutveckling med människan som utgångspunkt En bra interaktionsdesign med människan som utgångspunkt bygger på förståelse för människornas, dvs. konsumenternas, liv och tyglande av tekniken för att förbättra deras livskvalitet. VTT har medverkat till att utveckla metoder för att tillämpa psykologisk konsumentforskning inom konstruktion av produkter och tjänster, och även utnyttjat sociala medier, bland annat vid utveckling av programvara. Teknik är inget självändamål för produkter eller tjänster, utan vid interaktionsdesign med människan som utgångspunkt studerar man förutom produktens och tjänstens användbarhet också användningssätt och den verksamhetskultur där tekniken och tillämpningarna av den ska användas. Det är alltså fråga om en övergripande förening av teknik med människors handlande. Vid konstruktion med människan som utgångspunkt accentueras den tidiga fasen av produktutvecklingen. Under produktutvecklingens första fas ligger tyngdpunkten på information som produceras genom mänskliga och sociala vetenskaper i stället för rent teknisk information. Konstruktionsarbetet styrs av denna syn på människans behov som produceras under utvecklingsfasen och baseras på analys av livet och vardagen, från specifikation av användarkraven via prototyper ända till slutprodukten. I det tvärvetenskapliga Theseus-projektet har VTT tillsammans med företag och både finländska och internationella forskningsinstitut utvecklat praktiska konstruktions- och innovationsmetoder med målet att höja utnyttjandet av psykologisk information till en ny nivå vid konstruktion av produkter och tjänster. I projektet har man dels koncentrerat sig på att tillämpa psykologisk användarforskning vid konstruktionsarbetet, dels på utveckling av nya metoder och processer för design av interaktionen mellan människa och teknik. Resultaten från Theseus-projektet har publicerats i boken Ihminen ja teknologia. Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu (Människan och teknik. Design av bra interaktion), som behandlar design av interaktion mellan människa och teknik. Även de sociala medierna erbjuder företagen en möjlighet att göra användarna delaktiga i utvecklingen av produkter och tjänster. VTT har tillsammans med Movial Oy utvecklat en handlingsmodell för programvaruutveckling med människan som utgångspunkt, och modellen utnyttjar sociala medier. Mobideas-projektet, som genomfördes som ett samarbete mellan VTT och Movial Oy, utmynnade i en effektiv VTT / Översikt 2010 / 7

8 Teknik ger äldre möjlighet att bo kvar hemma ännu längre Informationstekniken kan förbättra äldres välbefinnande och erbjuda dem möjlighet att leva självständigt och bo kvar hemma ännu längre. I Europa finns en enorm marknad för teknik inom de äldres hälsa och välbefinnande, då européernas livslängd ökar i takt med det ökade välståndet. Fram till 2020 kommer var fjärde europé att vara över 65 år. Med hjälp av intelligent teknik kan den kostnadsökning inom hälsovården som den åldrande befolkningen ger upphov till hejdas. : Specialforskare Jouni Kaartinen, tfn VTT / Översikt 2010 / 8

9 handlingsmodell för spjutspetsinriktad programvaruutveckling genom utnyttjande av sociala medier och smidig utveckling. Med hjälp av webbverktyg kan man identifiera spjutspetsanvändarna inom ett visst tillämpningsområde, de som tar till sig nya behov och anammar tjänster och tekniker snabbt och också är mycket snabba att utveckla dem. Via sociala medier kan de enkelt involveras i en smidig programvaruutveckling, vid vilken utvecklarna och användarna kan interagera kontinuerligt. När användarna deltar aktivt under idéstadiet och produktutvecklingen, kan man svara mycket snabbare och bättre på deras behov. Specialforskare Jaana Leikas, tfn Ny räckvidd med hjälp av förstärkt verklighet Aller Media Oy har utnyttjat den av VTT utvecklade tekniken för förstärkt verklighet, med vilken tidningsläsaren till och med kan väcka en filmfigur till liv och förvandla den till en tredimensionell gestalt med hjälp av en webbkamera och en bildskärm för persondatorer avsedd för speländamål. Förutom till tryckta medier kan tekniken utnyttjas vid inrednings- och byggplanering samt vid virtuella videokonferenser. VTT har redan under flera år utvecklat tekniken med förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR), där idén är att förena digital information med användarens vy över den reella världen. Detta sker i regel genom att förmedla en videobild i realtid, till vilken knyts tredimensionella virtuella objekt positionerade på korrekta platser. Dibitassu-figurerna är hundfigurer som har skapats av finländska och kinesiska barn, och de har deltagit i äventyr på tv. I Aller Media Oy:s applikation dyker den animerade tredimensionella Dibitassu-figuren Viki upp ovanpå ett märke på sidorna av tidningarna Katso och 7 päivää, en figur som gör konster och reagerar på kamerans rörelser på olika sätt: till exempel genom att hoppa, rulla runt och morra. Det i tidningen tryckta märket kunde också kopieras och förstoras på papper, med resultatet att man kunde leka med Dibitassu-figurerna i ett större rum. För att kunna använda applikationen räcker det med en vanlig persondator med spelkapacitet, med operativsystemet Windows och en webbkamera. Användaren laddade ned applikationen från en internetadress och installerade applikationen på sin dator med ett par musklick. Senare har Aller bl.a. visat den senaste Vares-filmen på Seiska, i vilken skådespelaren Antti Reini, som spelar filmens huvudperson, trollar fram en videotrailer i den tredimensionella bilden med förstärkt verklighet. Applikationen fungerar nu direkt med Flash-teknik utan separat nedladdning av program. Det unika med Dibitassu-figurerna är en animerad tredimensionell datorgrafik och särskilt möjligheten till interaktion mellan användaren och den tredimensionella gestalten. Dibitassu-figurernas äventyr i den av VTT utvecklade applikationen visades också på skärmarna på kameramobiler vid världsutställningen i Shanghai. Dessutom publicerade bokförlaget Paasilinna år 2010 sagoboken Dibitassut, som utnyttjar förstärkt verklighet och förenar interaktionstekniker och högklassig 3D-visualisering på ett unikt sätt. VTT utvecklar tekniken med förstärkt verklighet, till exempel för inredningsplanering, byggindustri, produktionsanläggningar och virtuella videokonferenser. Som utrustning för förstärkt verklighet kan man använda olika lösningar från handhållna apparater till dataglasögon. VividAR, en programvara för inredningsplanering som utnyttjar förstärkt verklighet lanserad av VTT:s samarbetspartner VividWorks Oy, har redan blivit en applikation för varje hem. Programmet kan laddas ned gratis för eget bruk från några finländska inredningsbutikers webbplatser. Forskningsprofessor Charles Woodward, tfn VTT / Översikt 2010 / 9

10 Böjlig elektronik I det av VTT ledda POLARIC-projektet utvecklas organisk elektronik och ökas prestandan hos organiska elektronikkomponenter samt skapas storskaliga produktionsmetoder för dessa. Projektets resultat kan utnyttjas allmänt i tillämpningar med böjlig elektronik och särskilt i bildskärmar och RFID-taggar. Organisk elektronik baseras på användning av kolföreningar i elektronik, i stället för de traditionellt använda oorganiska materialen, såsom kisel. Den organiska elektroniken kommer ändå inte att tränga undan mikroelektroniken, som baseras på traditionella kiselmaterial, utan erbjuder en möjlighet till helt nya former av tillämpningar, till exempel för förpackningsindustrin. Användningen av organiska tunnfilmstransistorer och tunnfilmskretsar i industriella produkter har hittills varit liten. Det största hindret för att produkterna ska ta sig ut på marknaden har varit att man vid produktionen ännu inte har kunnat förena tillräcklig prestanda och tillräckligt ekonomiska metoder för massproduktion. I det av VTT samordnade och av EU finansierade POLARIC-projektet utvecklas tryckmetoder med principen från rulle till rulle (R2R), till exempel R2R-kompatibla avbildningstekniker i nanostorlek som möjliggör kortare elektrodmellanrum. Projektet siktar också på utveckling av R2R-utrustningar för att möjliggöra tillverkning i stor skala. Dessutom utvecklas kretskonstruktion, modellering och testning av organisk elektronik för att motsvara funktionssättet hos kiselbaserad mikroelektronik. De metoder som utvecklas i projektet kan utnyttjas inom alla delområden för tryckt elektronik, med böjlighet och en kostnadseffektiv tillverkningsmetod som gemensamma faktorer. Sådana områden är till exempel givare, minnen, batterier, ljuselement av OLED-typ (organiska dioder som strålar ut ljus), bildskärmar, RFID-taggar och solceller samt olika kombinationer av dessa. EU finansierar det av VTT samordnade fyraåriga POLARIC-projektet med närmare 10 miljoner euro, och arbetet fördelas mellan tretton samarbetspartners i sju olika länder. Samarbetspartnerna är VTT (projektsamordnare), 3D-Micromac (Tyskland), AMO (Tyskland), BASF (Schweiz), CSEM (Schweiz), Cardiffs universitet (Storbritannien), Fraunhofer EMFT (Tyskland), IMEC (Belgien), Imperial College London (Storbritannien), Joanneum Research (Österrike), Micro resist technology (Tyskland), Obducat Technologies (Sverige) och Asulab (Schweiz). Specialforskare Kimmo Solehmainen, tfn Multipekskärmar av vilka ytor som helst Med hjälp av den av VTT utvecklade tekniken kan vilken som helst plan yta bli en multipekskärm. Med hjälp av multipekskärmar kan flera användare samtidigt styra ett digitalt datasystem direkt genom att vidröra skärmen och röra händerna över skärmens yta. På så sätt kan användargränssnittet göras lättanvänt och intuitivt. Den av VTT utvecklade tekniken baseras på datorseende, med datoranalys i realtid av bilder som produceras av flera videokameror, för att upptäcka beröringspunkter. VTT / Översikt 2010 / 10

11 Jämfört med befintliga lösningar kan man med hjälp av tekniken identifiera inte bara beröringspunkterna, utan även beröringsdjupet, vilket innebär att användaren inte ens behöver vidröra skärmen, utan att det räcker att röra händerna framför den. Dessutom gör metoden det möjligt att skapa en multipekskärm av vilken plan yta som helst. Tekniken är skalbar, det vill säga pekskärmens storlek är inte begränsad, så att man med hjälp av tekniken kan realisera även stora pekskärmar, avsedda för offentliga miljöer. Metoden har testats på en vanlig LCD-skärm, och dessutom tog man fram tre stora pekskärmar (2,5 x 1,5 meter) till världsutställningen i Shanghai. Skärmarna till Shanghai producerades i samarbete med Exiformat Oy och Muotohiomo Oy. Muotohiomo svarade för innehållet, Exiformat för den interaktiva presentationstekniken och VTT för multitouchtekniken. På skärmarna i Shanghai Expo visades foton från Finland. Flera samtidiga användare kunde växla de visade bilderna genom att röra händerna framför skärmen. Forskare Otto Korkalo, tfn Nya affärsmodeller för molntjänster VTT hjälper företag att flytta ut i molnvärlden, bland annat med hjälp av programmet Cloud Software. Målet med programmet är att lyfta finländska programvaruföretag och programvaruintensiva företag till de främsta i världen inom produktion av molntjänster och molnlösningar. Cloud Software-programmet är ett program av Tivit Oy, en koncentration av data- och kommunikationsteknisk spetskompetens, där föremålet för forskningen är molnberäkningar, det vill säga en koncentration av datateknisk infrastruktur till enheter med allt större beräknings- och lagringskapacitet. Programmet finansieras av Tekes. VTT har i Cloud Software-programmet samarbetat intimt med bland andra Tieto Abp. Tieto har till uppgift att bygga upp ett komplett produktsortiment av molntjänster, och företaget är intresserat av tillväxtmöjligheter som producent av molntjänster. Molnet är en betydande möjlighet, men det innebär också en stor förändring i organisationens nuvarande verksamhetsmodeller och rutiner. I VTT:s och Tietos projekt utreddes beredskapen för att flytta in i molnvärlden. Med hjälp av VTT:s metod för organisationsanalys identifierades betydelsefulla nyckelområden och utmaningar förknippade med Tietos flytt till molnvärlden, och man erhöll en övergripande uppfattning om företagets nuvarande situation. Vid undersökningen intervjuades Tietos högsta ledning, och resultaten analyserades ur flera olika synvinklar. Baserat på analysen formulerades förslag till fortsatta åtgärder. Den av VTT presenterade avanceringsmodellen och förslagen utnyttjades vid planeringen av förändringsprocessen för hela Tieto-organisationen. Ramverket för VTT:s metod för organisationsanalys delas in i hårda och mjuka element. De hårda elementen koncentreras till synliga och för organisationens del mer lätthanterliga faktorer, såsom organisationsstrukturen. De mjuka elementen å andra sidan är abstrakta helheter, såsom företagskulturen eller företagets värderingar. Vid förändringsprocessen är båda områdena lika viktiga, särskilt när man tar hänsyn till framgångskrav och förändringsprocessernas komplexitet. VTT:s undersökningsmetod erbjuder en tillförlitlig metod att närma sig informationsinsamling, analys och utvärdering VTT / Översikt 2010 / 11

12 av organisationen och skapa en uppfattning om företagets nuläge. Undersökningen avslöjar faktorer som är centrala för organisationens situation och erbjuder en avanceringsmodell och förslag till processen för flytt till molnvärlden. Specialforskare Tua Huomo, tfn Kognitiv radio för medveten användning av frekvenser Med kognitiv radio menas en omgivningsmedveten självlärande radio, som känner till vilka tjänster som finns tillgängliga och effektivt utnyttjar vilka resurser som helst. Genom att utveckla kognitiva dataöverföringslösningar kan man förbättra frekvensanvändningen vid trådlös informationsöverföring. Frekvenserna används mycket ineffektivt, eftersom de är reserverade i förväg för bestämda operatörer. Även nät med kort räckvidd har stort behov av mer kapacitet, eftersom de frekvenser som har reserverats för allmän användning är hårt belastade. Det har uppstått ett behov av smidigare användning av frekvenserna. Medvetenheten om frekvensanvändningen kan komma från operatörerna, och då är det frågan om en passiv medvetenhet. En annan möjlighet är att utenheterna själva utför detekteringen av frekvensernas reserveringsstatus, och då talar man om aktiv medvetenhet. Grundmetoden utgörs av en energidetektor, som undersöker energin på varje frekvens och utgående från detta fattar beslut om frekvensernas reserveringsstatus, dvs. vilka frekvenser som är reserverade för en specifik användning och vilka frekvenser som är lediga. Energidetektorn är dock inte särskilt känslig. Mer avancerade egenskapsdetektorer söker efter bestämda periodiska egenskaper hos signalen. Den kognitiva radions inlärning baseras på insamling av historikdata. En frekvensdetektering som utförs av en enskild utenhet kan vara otillförlitlig, eftersom radiosignalernas nivåer varierar på grund av fädning. Exempelvis kan en sändare finnas bakom ett hörn, medan en annan kan finnas inom synhåll för att ta emot signalen, och vi kan inte upptäcka situationen med den egna detektorn för frekvensanvändning. Därför måste i praktiken flera utenheter samarbeta och överföra information genom att använda en kontrollkanal. Positionsinformation är också värdefull vid detektering av frekvenser, och passiv och aktiv medvetenhet kan förenas. Vissa nyare standarder börjar redan använda sig av den kognitiva radions egenskaper. Dessa är främst standarder för trådlösa lokala nätverk. Även på televisionsbanden har man sett att det är ekonomiskt att förstärka frekvensanvändningen genom detektering av deras reserveringsstatus. Kognitiv radioutrustning verkar så småningom komma till användning inom 5 10 år. Den kognitiva radions medvetenhet är i hög grad beroende av vilka resurser som finns tillgängliga. Om det till exempel finns mycket energi tillgänglig, finns det bättre möjligheter att uppnå en hög medvetenhetsnivå om frekvensanvändningen. Teknologichef Kyösti Rautiola, tfn Säkerhet med bildanalysteknik På offentliga platser används många kameraövervakningssystem, som har kapacitet att samla in stora mängder bildmaterial. VTT deltar i EU:s forskningsprojekt, i vilket man utvecklar datatekniska lösningar för automatisk analys av sådana bildmassor och för detektering av eventuella risksituationer. En risksituation kan till exempel orsakas av en resväska som har lämnats på en offentlig plats, och den kan innehålla sprängämnen eller andra ämnen som äventyrar säkerheten. Terrordåd som baseras på en taktik med övergivet bagage har redan krävt flera civila offer. Övervakningen av bagage är viktig, särskilt på flygplatser, järnvägsstationer, mässområden och allmänna utrymmen av stor betydelse för den nationella infrastrukturen. Målsättningen med det av EU finansierade SUBITOprojektet är att förbättra de befintliga kameraövervakningssystemens bildanalysteknik. Med hjälp av en applikation som har utvecklats i projektet identifierar kamerorna automatiskt övergivet bagage och söker snabbt fram den person som har lämnat bagaget och den rutt som personen har tagit. VTT har utvecklat verktyg inom ramen för projektet, och med hjälp av dessa kan intelligenta kameror användas effektivare. Den kommersiella potentialen för den nya applikationen är avsevärd, eftersom man med dess hjälp kan utnyttja bildmaterial redan innan något har inträffat. SUBITO ökar säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt, eftersom den nya tekniken kan byggas ovanpå redan befintliga övervakningssystem. På så sätt blir det enklare att ta hänsyn till frågor om integritetsskydd, eftersom de systemansvariga redan har gjort utredningar relaterade till integritetsskyddet. VTT / Översikt 2010 / 12

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005 rapport av rådet för informationssamhället Å februari 2005 RAPPORT TILL REGERINGEN AV RÅDET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET Det framtida Finland i Nätverk FEBRUARI 2005 4 rapport till regeringen av rådet för

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning 17.1.2014 Ny energi Forskningsprogram 2015-2018 Programbeskrivning 1 (9) FORSKNINGSPROGRAMMET NY ENERGI Programbeskrivning Förord Finlands Akademis styrelse beslutade vid sitt möte på hösten 2011 att inleda

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012.

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012. TIDNINGEN WE 2 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. 72 timmarsracet gav resultat på Ortviken Världens mest innovativa företag Här är människorna i fokus Hetaste trenden inom utveckling

Läs mer

På jakt efter nya biomarkörer

På jakt efter nya biomarkörer f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006

Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006 Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006 Utbyggnad i Finland Mikko Kara, vice VD för Finlands tekniska forskningscentrum VTT talade om bakgrunden till att Finland nu

Läs mer

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo?

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? uture tidning om by semcon en produktutveckling & teknikinformation # 2 2009 den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? BMW Z4 satsar på känsla 1 mobiltjänster

Läs mer