Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen arbetat med under stallationsuppdra- Länken i Stockholm, a tunnelprojekt slutförts. Tunneln är k och invigningen av dde den 24 oktober. gen fortsätter arbetet i ett underhållskontrakt ig över två år. Innehåll Året som gått 3 Styrelsen har ordet 4 Strategisk plattform 6 Koncernöversikt 8 Vårt erbjudande 10 Marknad och omvärld 12 Personal 13 Kvalitet och miljö 14 Några av våra uppdrag 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkningar 19 Balansräkningar 20 Kassaflödesanalyser 22 Förändringar i eget kapital 23 Noter till de finansiella rapporterna 24 Revisionsberättelse 32 Aktien och ägandet 33 Styrelse 34 Koncernledning 35 Bolagsstyrningsrapport 36 Adresser 39

3 Året som gått Verksamhetsåret 2005 var ytterligare ett händelserikt år med förvärven av Elektro-Signal och INAC Process samt start av nya verksamheter inom service och tele/säkerhet. Resultatet efter finansiella poster om 12,8 Mkr (f.å.10,2 Mkr) var koncernens historiskt sett högsta resultat. Samtliga affärsområden visade positivt resultat. Lanseringen av entreprenörsprogrammet för ökad lönsamhet och tillväxt genom delägande. Genom riktade nyemissioner tillfördes totalt 30 Mkr för fortsatt expansion. Styrelsen föreslår en utdelning på 50 öre (f.å. 30 öre) per aktie. NYCKELTAL * Orderstock exklusive löpande projekt (Mkr) 408,3 484,3 443,1 Vinstmarginal (%) 1,9 1,7 1,9 Nettokassaflöde per aktie (kr) 4,2 13,2 0,3 Räntetäckningsgrad (ggr) 6,4 6,0 4,0 Avkastning på eget kapital (%) 9,6 10,9 7,9 Avkastning på totalt kapital (%) 5,9 5,7 5,3 Soliditet (%) 38,4 30,7 29,1 Soliditet, efter full konvertering (%) 42,0 33,1 34,1 Resultat efter skatt per aktie (kr) 3,5 3,2 2,0 Synligt eget kapital per aktie (kr) 43,5 30,1 26,8 Synligt eget kapital per aktie efter full konvertering (kr) 40,9 29,7 26,5 Börskurs (kr) 49,0 35,0 26,3 Utestående aktier (tusental) Medelantal anställda * Ej omräknat enligt IFRS Tillväxten 2005 var främst genom nya etableringar och förvärv. Omsättning i bolag i entreprenörsprogrammet uppgick till 76 Mkr och ingår inte i nettoomsättningen var koncernens hittills bästa år resultatmässigt. Arbetet med ständigt marginalförstärkande åtgärder fortsätter. Under perioden från 2001 har andelen av omsättningen som sker på löpande räkning ökat vilket givit negativa effekter på kassaflödet men samtidigt minskat affärsriskerna.

4 Styrelsen har ordet Delägarskap och säljkår bäddar för framtida tillväxt och förbättrad lönsamhet Verksamhetsåret 2005 var ett bra år med vårt högsta resultat någonsin. Dessutom ökade vi omsättningen med 10 %. Affärsområde Entreprenad stod för hela årets omsättningsökning, framförallt tack vare genomförda strategiska förvärv och att marknaden för elinstallationer, efter att ha varit oförändrad under några år, ökade med sex procent under Övriga områden inom företaget var volymmässigt i stort sett oförändrade. Samtliga affärsområden genererar nu positiva resultat vilket visar på att våra åtgärder för att öka lönsamheten börjar ge resultat. Vi kunde också glädja oss åt flera nya aktieägare, både privata investerare och institutioner, i samband med de två riktade nyemissionerna, vilka tillförde bolaget totalt 30 miljoner kronor. Nu står vi väl rustade inför framtiden. ICA istället för Konsum I slutet av året lanserade vi entreprenörsprogrammet, vilket är en långsiktig plan på att knyta till oss kompetenta ledare och resurser för den fortsatta utvecklingen av El & Industrimontage koncernen. Syftet med detta är att i en mogen bransch öka lönsamhet och kundvärde genom ett starkt engagemang. Dessutom minskar vi kapitalbindningen, delar risken och siktar mot att ta en än större marknadsandel och en bättre geografisk spridning. Ledarna erbjuds delägarskap i befintliga, nystartade eller förvärvade entreprenadverksamheter vilket innebär delade möjligheter och risker. Vi brukar säga att vi erbjuder en slags franchising enligt samma modell som ICA inte medlemsägande som Konsum. Under januari månad 2006 genomfördes den första bolagiseringen inom ramen för entreprenörsprogrammet, våra filialer i Norrbotten bolagiserades och de lokala ledarna äger majoriteten av bolaget. Snabbt genomfördes även ett kompletterande förvärv av Elbolaget i Luleå, tillsammans befäster vi nu vår ledande position i regionen. Även det utökade innehavet i Delt AB i Umeå ingår i programmet redan från vår säljkår är en tillgång På marknaden pågår stora investeringar i infrastruktur, kraftdistribution och kraftproduktion, samt automation, vilka alla är prioriterade segment hos oss. Med en professionell säljorganisation och kompetenta ingenjörer och tekniker är vi väl rustade att möta marknadens krav. En egen säljkår är en unik tillgång i vår bransch. Förvärv för framtiden Under året har vi gjort flera förvärv som redan under innevarande år genererat positiva resultat. För att möta den ökande efterfrågan på kvalificerade eftermarknadstjänster förvärvade vi i början av året Elektro-Signal och förstärkte därmed vår service och underhållsavdelning. Tack vare förvärvet av INAC Process AB är vi nu den ledande el- och instrumentmontageleverantören i Sverige. Ännu ett resultat av förvärvet är större geografisk täckning och gedigen kompetens inom instrumentmontage. Under året ökade vi även vårt ägande i installationsföretaget Delt AB, vilket stärkt oss på Umeåmarknaden. Koncernen ökade även sin närvaro inom Tele/Säkerhet genom start av ett nytt dotterbolag inom segmentet.

5 Vi möter kundernas höga krav Kunderna ställer högre och högre krav på oss leverantörer. Önskemål om korta projekttider blir allt vanligare. Vi är därför mycket stolta över Vattenfall Värme Uppsalas premiering för snabbt färdigställande av Block 5 i Uppsala, vilken vi erhöll i mars Reservkraft och driftsäkerhet blir allt viktigare. Vår erfarenhet och kompetens inom området gjorde att vi under året tog flera betydande reservkraftsorder, bland andra till Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Extra spännande är att vi på Sahlgrenska sjukhuset även sköter drift och underhåll av reservkraftsanläggningen. Vi ökar vår marknadsandel i Sverige, men har under året även arbetat utomlands. De nöjda kunderna Holmen Paper AB i Madrid, Spanien och Aker Elektro i Hammerfest, Norge ökade under projektens gång antalet montörer, vilket tyder på väl utfört arbete. Under första kvartalet 2006 har koncernen tagit ett antal större orders inom främst kraftsegmentet och den 4 april valde Citytunnelprojektet under Malmö El & Industrimontage som leverantör av tekniska system för styr- och övervakning, brandlarm och ITV. Ordern är värd närmare 52 miljoner kronor. Kvalitetsstämpel för nytt starkt referensprojekt Under året certifierades våra affärssystem och ledningsprocesser enligt ISO Vi uppdaterade även vårt miljöcertifikat enligt ISO 14001:2004. Miljö- och kvalitetssystemet vid vårt nuvarande största pågående projekt, Norrortsleden, fick fina vitsord från kund och revisionsledare i samband med kvalitetscertifieringen enligt ISO Det som imponerade mest under revisionen var genomförande av styrning och uppföljning i projekteringsfasen. Flexibilitet, långsiktighet, affärsmässighet och teknisk kompetens Vår uppfattning är att om man vill vara ledare inom El & Industrimontage nu och i framtiden, så är det viktigt att arbeta med flexibilitet och snabbt kunna ändra inriktning efter konjunktur och efterfrågan. Samtidigt är det viktigt att tänka långsiktigt och behålla goda relationer med och förtroende hos kunderna. Dessutom skall våra ledare arbeta affärsmässigt och se till att projekten utförs med teknisk kompetens och effektivitet. Satsningarna på nya teknikområden och entreprenörsprogrammet är ett framgångsrikt koncept som skall säkra vår fortsatta tillväxt och öka lönsamheten. Styrelsen Umeå i april 2006

6 Strategisk plattform vision Lönsammast Inom vårt branschsegment, tekniska installationer, skall vi lönsamhetsmässigt vara ledande jämfört med våra konkurrenter. Ledande Av marknaden och inom de prioriterade branschsegmenten skall vi uppfattas som ett av de ledande företagen. Vi skall vara förstahandsvalet hos våra kunder. Landsomfattande Vi expanderar företaget genom att etablera nya enheter där vi ser en gynnsam konjunktur eller där vi genom affärskontakter samt projekt kan positionera oss på ett bra sätt. Affärsidé El & Industrimontage levererar kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik till industri och offentlig sektor på svenska marknaden. UPPDRAGET Genom att integrera kvalificerad projektledning, konstruktion, installation samt service och underhåll bidrar vi till snabbhet och därmed kostnadseffektivitet i samband med projektens genomförande. Därigenom skapas ett mervärde för våra kunder. >> stimulera - inte styra << värderingar El & Industrimontage har genomfört ett stort internt arbete för att identifiera vilka värderingar som skall gälla för hela koncernen. Dessa sammanfattas i begreppen ärlighet, respekt, engagemang och lojalitet.

7 >> delegera ansvar med befogenheter << Övergripande mål Finansiella mål Koncernen skall vara lönsammast i branschen och årligen generera positivt resultat. Marknadsmål Vår verksamhet skall bedrivas landsomfattande. Vi skall vara en av de ledande aktörerna inom branschsegmenten infrastruktur, energi, industri samt övrig offentlig sektor. Personalmål Vi skall vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Miljömål Vi skall fortsätta integreringen av miljöarbetet i vår dagliga verksamhet och genom detta medverka till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Kvalitetsmål Att sträva efter ständiga förbättringar skall vara en del i vår dagliga verksamhet och genomsyra utvecklingen av våra affärsprocesser. strategier Nyckelorden som omvärlden skall förknippa koncernen med är: Affärsmässighet Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktighet, partnerskap och ömsesidigt förtroende. Våra kunder skall uppleva att vi är engagerade, kompetenta och att vi står för kvalitet och omtanke i allt vi gör. Flexibilitet Vår framgång förutsätter att koncernens medarbetare är öppna för annorlunda lösningar och lätt kan anpassa arbetet till ändrade förutsättningar. Långsiktighet Kundrelationerna präglas av närhet och hög servicenivå. Tack vare många mindre lokala enheter har våra medarbetare nära och ofta långsiktiga relationer med kunderna. Kvalificerad teknik Vår verksamhet baseras på elinstallationer med tekniskt kvalificerade lösningar, för att alltid ge kunden det bästa resultatet. Kundfokusering Att fokusera på kunden innebär att lyssna till kundens behov och att möta kundens krav. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande för att lösa kundernas behov på bästa möjliga sätt. utdelningspolicy El & Industrimontages utdelningspolicy, avseende ordinarie utdelning, är att minst tjugo procent av resultatet efter skatt ska delas ut under förutsättning att bolagets soliditet inte kommer att understiga de krav som verksamheten i övrigt kan kräva. För 2005 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning på 0,50 (0,30) SEK per aktie. Den föreslagna ordinarie utdelningen uppgår till (670) tkr, vilket motsvarar 18 procent av årets resultat efter skatt.

8 Koncernöversikt Affärsområde Entreprenad Elinstallationer för hög-, mellan- och lågspänning samt instrumentmontage. Lokal närvaro på 21 orter och arbetar landsomfattande. En av de 5 största elentreprenörer och den största instrumententreprenören i landet. Affärsområde Teknik/Service Automation, kraftteknik, tele/säkerhet och service. Med våra skickliga ingenjörer och marknadens ledande produktleverantörer erbjuder vi den bästa lösningen för våra kunder. Affärsområde Projekt Större och komplexa projekt där koncernens egna och externa resurser samlas. Omvärldsbevakning och långsiktigt marknadsföring mot stora beställare och projekt.

9 Organisation 2005 Organisationen byggs upp genom åtta dotterbolag som tillsammans bildar tre affärsområden. Nettoomsättning (andel av koncernen) Rörelseresultat (andel av koncernen) Anställda (andel av koncernen) Nettoomsättning (andel av koncernen) Rörelseresultat (andel av koncernen) Anställda (andel av koncernen) Nettoomsättning (andel av koncernen) Rörelseresultat (andel av koncernen) Anställda (andel av koncernen) 1 st 0,1 % Koncernen totalt inkl. elimineringar Nettoomsättning 793 Mkr Rörelseresultat 13,9 Mkr Anställda 693 st

10 Vårt erbjudande 10 Vi väljer alltid den bästa tekniska och ekonomiska lösningen för våra kunder. Entreprenader med ett större teknikinnehåll och högre krav på teknisk kunskap är det område som passar oss bäst, där nyttjas koncernens samlade kunskaper och erfarenheter fullständigt. Vi har kompetens och resurser att ansvara för paketlösningar som tillexempel montage, leverans av utrustning, projektering och projektledning. Därför är vi den kompletta partnern i små som stora uppdrag inom våra verksamhetsområden. El & Industrimontages installationer ger dig funktion och flexibilitet genom hela anläggningens livslängd. Kombinationen av stark lokal närvaro, bred kompetens och flexibilitet har gjort oss till en av till Sveriges ledande installatörer. Vi erbjuder allt från snabba enkla serviceuppdrag till totalentreprenader av högsta komplexitet. Vi hjälper till med allt från utredning, produktion och förvaltning. Genom hela kedjan från kraftstationens högspänning till industrins mellanspänning och lågspänning för fastigheter. Verksamhetsområden Allmän kraft- och belysningsmontage Data- och teleinstallationer Instrumentmontage Kraftmontage Processmontage >> motivera med värdet för kunden <<

11 Med våra innovativa automationslösningar ökar ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet. Vår erfarenhet och vårt samarbete med världsledande leverantörer av komponenter och styrsystem, gör att vi kan välja och leverera det bästa systemet och den smartaste lösningen i varje enskilt projekt. Vi konstruerar och levererar allt från en nyckelfärdig anläggning till ombyggnad och modernisering av befintliga system. Verksamhetsområden Bygg- och fastighetsautomation Energi och värme Infrastruktur Process- och tillverkningsindustri Vi är rustade att bidra till att forma produktionsoch distributionsanläggningar så att optimala lösningar uppnås med hänsyn till miljö, kostnad och leveranssäkerhet. Vi erbjuder allt från projektering till kompletta skräddarsydda systemlösningar inom kraftteknik. Erbjudandet omfattar ny- och ombyggnad av kraftstationer, reservkraftanläggningar och transformatorstationer till energi-, industri-, och infrastruktursektorn. Verksamhetsområden Byggverksamhet för el Kraftdistribution och kraftproduktion Reservkraft och avbrottsfri kraft Ställverk 11 Vår kompetens och erfarenhet med stark lokal närvaro gör att du som kund är garanterad långsiktighet och trygghet i din investering. Vår service och support är tillgänglig dygnet runt vid akuta fel. Driftstopp och störningar kostar mycket bekymmer och pengar om det inträffar. Våra serviceavtal omfattar system för planerat och förebyggande underhåll, vilket är nyckeln till optimal funktion till lägsta kostnad över tiden. Verksamhetsområden Automationssystem Kraft- och ställverksanläggningar Reservkraftanläggningar och avbrottsfri kraft Roterande maskiner och drivteknik Spår och signalteknik Tele och säkerhetssystem Vi vågar påstå att vi har en för säkerhetsbranschen unik möjlighet att hjälpa våra kunder till lönsamma investeringar. Funktion och användarvänlighet går före komplicerad teknik i våra anläggningar. Samarbete med marknadsledande leverantörer inom tele & säkerhet och vår kompetens inom automations och IT-teknologi ger oss en unik ställning på marknaden. Verksamhetsområden Integrerade säkerhetssystem Brandlarmssystem Inbrottslarm och passagesystem Kamera och övervakningssystem

12 Marknad och omvärld 12 Utvecklingen på den svenska elteknikmarknaden har tagit ordentlig fart. Samtliga segment som El & Industrimontage är verksam inom visar på god tillväxt och en stabil utveckling. Särskilt goda möjligheter bedöms den strategiska inriktningen mot kraftproduktion och kraftdistribution samt infrastruktur ha. Marknadsaktörer El & Industrimontage är idag en av de ledande marknadsaktörerna och dit räknas även bolag såsom ABB, Bravida, NEA, Midroc, Siemens och YIT. Våra konkurrensförhållande skiljer sig lokalt och beroende på verksamhet och inriktning. Våra konkurrenter är främst lokala installatörer utan samma tekniska bredd eller större aktörer utan en stark lokal närvaro. För att vara det naturliga valet samt uppnå ömsesidigt bästa resultat tillsammans med våra kunder prioriterar vi därmed både närhet genom lokala filialer samt att vår personal och våra tjänster ligger i framkanten av den tekniska utvecklingen. Konkurrensfaktorer El & Industrimontage är ett tjänsteföretag, på en mogen marknad, och för oss är priset den kanske viktigaste konkurrensfaktorn. Utöver priset är bland annat dokumenterad kompetens att utföra komplicerade uppdrag, kvalitet och flexibilitet betydande konkurrensmedel. Normalt har kunden önskemål avseende projektledare och montörer, de efterfrågar tillförlitlig och yrkesskicklig personal som känner till kundens anläggning. Detta är ofta till vår fördel i flertalet uppdrag tack vare välutbildad personal samt stark närvaro på den lokala marknaden. Marknadsbedömning Den svenska elteknikmarknaden har under 2005 visat på en tillfredställande tillväxt. Bland annat så redovisar branschorganisationen Installatörerna en ökad marknadsvolym på +6 procent för branschen som helhet under Det positiva marknadsläget förväntas fortsätta under 2006 och El & Industrimontages bedömning är att de segment (kraft, infrastruktur, service och tele/säkerhet) där koncernen har ett speciellt fokus kommer utvecklas bättre än branschen i övrigt.

13 Personal Det gäller inte bara att kunna rekrytera utan också att behålla personal. Tillväxtfaser utmärks alltid av att företag försöker att rekrytera nyckelpersoner och kompetenta medarbetare från andra företag i branschen. För att motverka att medarbetare lämnar företaget och för att underlätta rekrytering är det viktigt att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Vår personalstyrka har arbetat länge inom koncernen och därmed har en unik kunskap och erfarenhet byggts upp. Varje medarbetares engagemang och motivation har stor betydelse för vår utveckling och framtid. För att vara en attraktiv arbetsgivare har vi fördelat ansvar och befogenheter långt ut i organisationen samt eftersträvat att det finns goda möjligheter till att utvecklas. Medarbetare El & Industrimontage hade vid årets utgång 693 medarbetare, varav 538 inom Affärsområdet Entreprenad och 118 inom Affärsområde Teknik/Service. Resterande personal återfinns under koncerngemensamma funktioner. Affärsområde Projekt lånar personal till sin organisation från de övriga affärsområdena. utveckling Ett viktigt medel för att utveckla ledarskap, motivation och kompetens är årliga medarbetarsamtal med samtliga medarbetare. Under våren 2005 genomfördes koncernens andra medarbetarundersökning, som mäter hur ledarskapet fungerar, hur arbetsplatsen uppfattas och hur de värderingar som är grunden för företagskulturen uppfattas. Undersökningen är ett bra verktyg i den gemensamma strävan att utveckla företaget och en viktig del i det strategiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet från undersökningen var glädjande då samtliga områden fick genomgående höga betyg. Åtgärdsprogram för förbättringar togs fram i samband med att medarbetarna informerades om resultatet. Kompetens Vår personalvision innebär att alla får möjlighet att känna ansvar för sin egen utveckling. Det leder till att arbetet blir roligare och effektivare genom ökad kunskap, vilja och förmåga. Koncernen påbörjade en omfattande kompetenssatsning under senare delen av Satsningen skall bidra till att El & Industrimontage med dotterbolag har branschens mest välutbildade personal inom tre år. För att ge nyanställda i företaget en god plattform att stå på får varje nyanställd gå igenom ett speciellt utformat introduktionsprogram. Jämställdhet De övergripande målen i vår jämställdhetsplan innebär bland annat att uppnå balans vad gäller kvinnors och mäns inflytande på utbildning, arbetsförhållanden samt beslut på alla nivåer utifrån branschens struktur. El & Industrimontages verksamhet bygger på jämställdhet mellan könen och strävan efter etnisk och social mångfald. 13

14 >> hållbart tänkande i alla led << 14 Kvalitet och miljö Vi tycker att det är viktigt att våra kunder får en produkt av högsta kvalitet, och därmed en hållbar och långsiktig lösning. Och vi tycker att det är lika viktigt att våra lösningar skall vara hållbara ur ett miljöperspektiv. Därför har vi till exempel själva utvecklat vårt eget affärssystem, som enkelt kan skräddarsys och projektanpassas. Med stöd av det och av våra kompetenta medarbetare, kan vi alltid göra rätt saker på rätt sätt. Vi strävar alltid efter största möjliga frihet inom vissa ramar. Det uppnår vi alltid, eftersom vi jobbar utifrån mallar, checklistor och förteckningar. Certifieringar Som ett kvitto på att vi har lyckats i våra strävanden mot ett hållbart tänkande, är att vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO Genom en lyckad kvalitetsrevision i juni 2005 är vårt kvalitetsarbete certifierat enligt ISO Vi har behörighet att arbeta inom petrokemi- och oljeindustrin, samt kraftindustrin och kvalificering mot bland annat Banverket och Luftfartsverket. Detta är möjligt genom att vi har ett antal prekvalificerings-certifikat, bland annat Achilles, Sellihca och TransQ. Kvalitetspolicy El & Industrimontage Svenska AB med hel- och delägda bolag skall genom: affärsmässighet flexibilitet långsiktighet kvalificerad teknik säkerställa att verksamheten uppfyller våra kunders, medarbetares, leverantörers, samarbetspartners och andra intressenters ställda krav. Vi skall utveckla en verksamhetsmiljö som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete och som leder till att kvalitetsarbete naturligt integreras i alla medarbetares vardag. miljöpolicy El & Industrimontage Svenska AB med hel- och delägda bolag skall verka för ett hållbart samhälle genom att: vår personal har kunskap för att hantera miljöfrågorna i verksamheten och följer gällande miljölagstiftning för sitt verksamhetsområde våra kunder erbjuds energieffektiva och miljövänliga lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik. vi gör, i vår verksamhet och i våra uppdrag, miljöbedömningar för att minska risken för miljöbelastningar eller olyckor stimulera ett systematiskt förbättringsarbete

15 Några av våra uppdrag Axel Bergkvist AB, Insjön Leverans av ny kraftförsörjning med tillhörande elinstallationer till Axel Bergkvist ABs sågverk i Insjön. Representanter från entreprenad, teknik, produktion och konstruktion har varit engagerade. långbjörn, Svenska Kraftnät Leverans av bl.a. högspänningsställverk och kontrollutrustning i samband med att Svenska Kraftnät bygger ut sin ställverksanläggning vid Långbjörns kraftstation. FRAMTIDENS GÄRSTAD, linköping Omfattande instrumentmontage till moderniseringen av avfallsförbränningsanläggningen i Gärstad utanför Linköping. SL, Brodepån Ansvar för bland annat leverans av signalanläggning, elkraft och kontaktledning för Stockholm Lokaltrafiks (SL) nya depå i Bro. SAhlgrenska sjukhuset, göteborg Leverans av reservkraft och mellanspänning i samband med att Västfastigheter investerar i Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. 15 Ålö AB, umeå Utveckling av Sveriges mest automatiserade svetslinje vid Ålös nya fabrik i Brännland utanför Umeå. Uppdraget omfattade bland annat leverans av 12 processrobotar med logistikutrustning, processtyrsystem och verktyg.

16 Förvaltningsberättelse 16 Styrelsen och verkställande direktören för El & Industrimontage Svenska AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Samtliga belopp, där inte annat anges, uttrycks i tusental kronor. ägarförhållanden Bolagets aktie är noterat på Aktietorget. Störste enskilde ägare är El & Industrimontage Tannergård AB ( ) som vid årsskiftet innehade 42,5 % av aktierna. Den 31 december 2005 var antalet aktieägare (1 096). Under 2005 har konverteringar av skuldebrev och två riktade nyemissioner registrerats vilket sammanlagt tillfört bolaget nya aktier, totalt antal aktier uppgick per till verksamheten Verksamhet bedrivs dels i moderbolaget och dels genom helägda och delägda dotterbolag. Huvudkontoret är beläget i Umeå och verksamheten bedrivs landsomfattande. Koncernen är indelat i tre affärsområden: Entreprenad, Teknik/Service och Projekt i syfte att skapa en ökad fokusering och kunskap om kärnverksamheten har varit ännu ett intensivt och händelserikt år för koncernen. Nya enheter har etablerats i Jönköping och via inkråmsförvärvet av INAC Process har koncernen blivit landets största instrumentinstallatör. De största pågående projekten är Botniabanan, Norrortsleden i Stockholm samt installationsuppdrag åt Statoil i deras projekt Snövit i Nordnorge. Koncernen kompletterade sitt miljöcertifikat enligt ISO med ett kvalitetscertifikat enligt ISO Viktiga händelser har under året varit: Fortsatt satsning att öka förädlingsvärdet bla genom utökade resurser inom service och tele/larm sidan Landets ledande instrument installatör genom förvärvet av INAC Process Utökade finansiella resurser via nyemissioner, vilka tillförde 30 miljoner kronor Lanserat ett entreprenörsprogram för ökad lönsamhet marknad Efter en ganska oförändrad marknad under några år ökade volymen elinstallationer med 6 procent 2005 baserat på påbörjade byggprojekt och löpande industriinstallationer. Även 2006 och 2007 ser lovande ut med prognoser på +4 respektive +2 procent. Totalt sett under tvåårsperioden är det industriinstallationer och svagström, som väntas svara för störst del av marknadstillväxten. Till detta kommer stora investeringar i infrastruktur och kraftdistribution och produktion vilka är prioriterade segment inom El & Industrimontage. omsättning och resultat Koncernens omsättning för verksamhetsåret 2005 uppgick till 793,1 Mkr (f.å. 719,8 Mkr), en ökning med cirka 10 %. Affärsområde Entreprenad stod för hela årets omsättningsökning medan övriga områden var i stort sett oförändrade. Resultat efter finansnetto uppgick till 12,8 Mkr (f.å. 10,2 Mkr). Resultatet är belastat med 2,9 Mkr i kostnader av engångskaraktär för omorganisation. Rörelsemarginalen ökade till 1,8% (f.å. 1,6%). Affärsområdet Teknik har under året utvecklats väl och vänt fjolårets förlust till vinst. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,5 kr (f.å. 3,2 kr). Koncernens omsättning under fjärde kvartalet 2005 uppgick till 216,1 Mkr (f.å. 226,5 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 9,3 Mkr (f.å. 7,5 Mkr). Intäkter och rörelseresultat per affärsområde Intäkter Rörelseresultat Anställda Intäkter Rörelseresultat Anställda AO Entreprenad* 567 9,2 1,6% ,5 1,7% 418 AO Teknik 273 6,0 2,2% ,0-0,4% 82 AO Projekt ,4 13,5% ,9 14,7% 1 Elimineringar/gemensamt , ,9 21 Koncernen ,9 1,8% ,6 1,6% 522 Intäkter och anställda i intressebolag inom Entreprenörsprogrammet Totalt, inklusive ej konsoliderade intressebolag *varav 2,5 Mkr avser resultatandel från entreprenörsprogrammet

17 likviditet och finansiell ställning Likvida medel inkl ej utnyttjade checkkrediter vid utgången av perioden uppgick till 91,5 Mkr. Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 20,1 Mkr (f.å. 5,3 Mkr) varav 16,5 mkr avsåg förvärv av aktier eller rörelser. Eget kapital per aktie uppgick till 43,5 kr (f.å 30,1 kr). Soliditeten uppgick till 38,4 % (f.å. 30,7 %). Moderbolaget Omsättningen för året uppgick till 133,7 Mkr (f.å. 1,2 Mkr). Resultatet efter finansnetto var 2,8 Mkr (f.å. 0,3 Mkr). Under året överfördes verksamhet från dotterbolaget avseende supportfunktionerna samt affärsområde Projekt till moderbolaget. organisation Två nya bolag har under året tillkommit genom INAC Process AB och El & Industritele Säkerhet AB. Fjolårets bolagisering slutfördes och fungerar nu väl. El & Industrimontage utvecklade organisationen ytterligare för att värna om en platt struktur. Detta medförde att rollen som koncernchef avvecklades i samband med att koncernens affärsområdeschefer fick ett fullständigt affärsansvar. Till VD för moderbolaget utsågs Ekonomioch finanschefen Olle Backman. NYCKELTAL Orderstock exklusive löpande projekt (Mkr) * 408,3 484,3 443,1 Vinstmarginal (%) 1,9 1,7 1,9 Nettokassaflöde per aktie (kr) 4,2 13,2 0,3 Räntetäckningsgrad (ggr) 6,4 6,0 4,0 Avkastning på eget kapital (%) 9,6 10,9 7,9 Avkastning på totalt kapital (%) 5,9 5,7 5,3 Soliditet (%) 38,4 30,7 29,1 Soliditet, efter full konvertering (%) 42,0 33,1 34,1 Resultat efter skatt per aktie (kr) 3,5 3,2 2,0 Synligt eget kapital per aktie (kr) 43,5 30,1 26,8 Synligt eget kapital per aktie efter full konvertering (kr) 40,9 29,7 26,5 Börskurs (kr) 49,0 35,0 26,3 Utestående aktier (tusental) Medelantal anställda * Ej omräknat enligt IFRS styrelsens arbetssätt El & Industrimontages styrelse består av 5 ledamöter och en suppleant valda vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2005 och 1 arbetstagarerepresentant med suppleant. Under året har hållits 9 sammanträden, varav ett möte har varit konstituerande. Styrelsen arbete skall utföras enligt en av styrelsen antagen arbetsordning vilken omprövas årligen. Bolagets revisor har personligen lämnat en rapport till styrelsen med iakttagelser avseende internkontroll och redovisning. Inom styrelsen finns en nomineringskommitté som består av de bägge huvudägarna Rolf Tannergård och Emano (representerat av Finn Persson) samt Stig Martin och en ersättningskommitté som består av Rolf Tannergård, Torsten Lundström och Sune Nathanaelsson. En utförligare rapport kring bolagsstyrningen finns bilagd denna årsredovisning. utsikter för 2006 Under 2006 bedöms marknaden fortsätta utvecklas positivt inom koncernens samtliga marknadssegment. Det nyligen startade entreprenörsprogrammet förväntas ge positiva effekter på nettoresultatet samtidigt som den konsoliderade volymen förväntas minska något. Inkluderat volymen via delägda bolag förväntas El & Industrimontage dock att fortsätta växa snabbare än marknaden. utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,30) kr per aktie. RESULTAT, STÄLLNING OCH FINANSIERING Vad gäller bolagets och koncernens resultat, ställning och finansiering i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar samt kassaflödesanalyser med till hörande noter. 17

18 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Ett flertal nya order har tagits inom kraftproduktion och -distribution till ett värde om 59 mkr En ny entreprenadfilial har startats i Örebro Filialen i Fagersta har avyttrats Norrbotten har bolagiserats som delägt dotterbolag inom ramen för entreprenörsprogrammet Norrbottensbolaget har kompletterats genom förvärv av Elbolaget i Luleå Ansvar för styr- och övervakningssystem, brandlarm och ITV i samband med byggandet av Citytunneln förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balansräkning: Belopp i kronor Från föregående år balanserat resultat Årets resultat Styrelsens föreslår att vinstmedlen disponeras så att utdelning lämnas med att i ny räkning överföres Umeå den 26 april 2006 Min revisionsberättelse har avgivits den 26 april Rolf Tannergård, Ordförande Wilhelm Sande, Auktoriserad Revisor Torsten Lundström Finn Persson Oswaldo Chamorro Sune Natanaelsson Göran Träff Olle Backman, VD

19 Resultaträkningar Belopp i Tkr KONCERNEN MODERBOLAGET NOT Rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Antal aktier på balansdagen Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie 3,48 3,17 Resultat per aktie efter full utspädning 3,03 3,17 Föreslagen ej beslutad utdelning per aktie 0,50 0,30

20 Balansräkningar Belopp i Tkr KONCERNEN MODERBOLAGET NOT Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter för produktutveckling Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och fordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Aktier, andelar och värdepapper Fordringar hos moderbolag 493 Övriga finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordran intresseföretag Skattefordran 158 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar summa tillgångar

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer