Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen arbetat med under stallationsuppdra- Länken i Stockholm, a tunnelprojekt slutförts. Tunneln är k och invigningen av dde den 24 oktober. gen fortsätter arbetet i ett underhållskontrakt ig över två år. Innehåll Året som gått 3 Styrelsen har ordet 4 Strategisk plattform 6 Koncernöversikt 8 Vårt erbjudande 10 Marknad och omvärld 12 Personal 13 Kvalitet och miljö 14 Några av våra uppdrag 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkningar 19 Balansräkningar 20 Kassaflödesanalyser 22 Förändringar i eget kapital 23 Noter till de finansiella rapporterna 24 Revisionsberättelse 32 Aktien och ägandet 33 Styrelse 34 Koncernledning 35 Bolagsstyrningsrapport 36 Adresser 39

3 Året som gått Verksamhetsåret 2005 var ytterligare ett händelserikt år med förvärven av Elektro-Signal och INAC Process samt start av nya verksamheter inom service och tele/säkerhet. Resultatet efter finansiella poster om 12,8 Mkr (f.å.10,2 Mkr) var koncernens historiskt sett högsta resultat. Samtliga affärsområden visade positivt resultat. Lanseringen av entreprenörsprogrammet för ökad lönsamhet och tillväxt genom delägande. Genom riktade nyemissioner tillfördes totalt 30 Mkr för fortsatt expansion. Styrelsen föreslår en utdelning på 50 öre (f.å. 30 öre) per aktie. NYCKELTAL * Orderstock exklusive löpande projekt (Mkr) 408,3 484,3 443,1 Vinstmarginal (%) 1,9 1,7 1,9 Nettokassaflöde per aktie (kr) 4,2 13,2 0,3 Räntetäckningsgrad (ggr) 6,4 6,0 4,0 Avkastning på eget kapital (%) 9,6 10,9 7,9 Avkastning på totalt kapital (%) 5,9 5,7 5,3 Soliditet (%) 38,4 30,7 29,1 Soliditet, efter full konvertering (%) 42,0 33,1 34,1 Resultat efter skatt per aktie (kr) 3,5 3,2 2,0 Synligt eget kapital per aktie (kr) 43,5 30,1 26,8 Synligt eget kapital per aktie efter full konvertering (kr) 40,9 29,7 26,5 Börskurs (kr) 49,0 35,0 26,3 Utestående aktier (tusental) Medelantal anställda * Ej omräknat enligt IFRS Tillväxten 2005 var främst genom nya etableringar och förvärv. Omsättning i bolag i entreprenörsprogrammet uppgick till 76 Mkr och ingår inte i nettoomsättningen var koncernens hittills bästa år resultatmässigt. Arbetet med ständigt marginalförstärkande åtgärder fortsätter. Under perioden från 2001 har andelen av omsättningen som sker på löpande räkning ökat vilket givit negativa effekter på kassaflödet men samtidigt minskat affärsriskerna.

4 Styrelsen har ordet Delägarskap och säljkår bäddar för framtida tillväxt och förbättrad lönsamhet Verksamhetsåret 2005 var ett bra år med vårt högsta resultat någonsin. Dessutom ökade vi omsättningen med 10 %. Affärsområde Entreprenad stod för hela årets omsättningsökning, framförallt tack vare genomförda strategiska förvärv och att marknaden för elinstallationer, efter att ha varit oförändrad under några år, ökade med sex procent under Övriga områden inom företaget var volymmässigt i stort sett oförändrade. Samtliga affärsområden genererar nu positiva resultat vilket visar på att våra åtgärder för att öka lönsamheten börjar ge resultat. Vi kunde också glädja oss åt flera nya aktieägare, både privata investerare och institutioner, i samband med de två riktade nyemissionerna, vilka tillförde bolaget totalt 30 miljoner kronor. Nu står vi väl rustade inför framtiden. ICA istället för Konsum I slutet av året lanserade vi entreprenörsprogrammet, vilket är en långsiktig plan på att knyta till oss kompetenta ledare och resurser för den fortsatta utvecklingen av El & Industrimontage koncernen. Syftet med detta är att i en mogen bransch öka lönsamhet och kundvärde genom ett starkt engagemang. Dessutom minskar vi kapitalbindningen, delar risken och siktar mot att ta en än större marknadsandel och en bättre geografisk spridning. Ledarna erbjuds delägarskap i befintliga, nystartade eller förvärvade entreprenadverksamheter vilket innebär delade möjligheter och risker. Vi brukar säga att vi erbjuder en slags franchising enligt samma modell som ICA inte medlemsägande som Konsum. Under januari månad 2006 genomfördes den första bolagiseringen inom ramen för entreprenörsprogrammet, våra filialer i Norrbotten bolagiserades och de lokala ledarna äger majoriteten av bolaget. Snabbt genomfördes även ett kompletterande förvärv av Elbolaget i Luleå, tillsammans befäster vi nu vår ledande position i regionen. Även det utökade innehavet i Delt AB i Umeå ingår i programmet redan från vår säljkår är en tillgång På marknaden pågår stora investeringar i infrastruktur, kraftdistribution och kraftproduktion, samt automation, vilka alla är prioriterade segment hos oss. Med en professionell säljorganisation och kompetenta ingenjörer och tekniker är vi väl rustade att möta marknadens krav. En egen säljkår är en unik tillgång i vår bransch. Förvärv för framtiden Under året har vi gjort flera förvärv som redan under innevarande år genererat positiva resultat. För att möta den ökande efterfrågan på kvalificerade eftermarknadstjänster förvärvade vi i början av året Elektro-Signal och förstärkte därmed vår service och underhållsavdelning. Tack vare förvärvet av INAC Process AB är vi nu den ledande el- och instrumentmontageleverantören i Sverige. Ännu ett resultat av förvärvet är större geografisk täckning och gedigen kompetens inom instrumentmontage. Under året ökade vi även vårt ägande i installationsföretaget Delt AB, vilket stärkt oss på Umeåmarknaden. Koncernen ökade även sin närvaro inom Tele/Säkerhet genom start av ett nytt dotterbolag inom segmentet.

5 Vi möter kundernas höga krav Kunderna ställer högre och högre krav på oss leverantörer. Önskemål om korta projekttider blir allt vanligare. Vi är därför mycket stolta över Vattenfall Värme Uppsalas premiering för snabbt färdigställande av Block 5 i Uppsala, vilken vi erhöll i mars Reservkraft och driftsäkerhet blir allt viktigare. Vår erfarenhet och kompetens inom området gjorde att vi under året tog flera betydande reservkraftsorder, bland andra till Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Extra spännande är att vi på Sahlgrenska sjukhuset även sköter drift och underhåll av reservkraftsanläggningen. Vi ökar vår marknadsandel i Sverige, men har under året även arbetat utomlands. De nöjda kunderna Holmen Paper AB i Madrid, Spanien och Aker Elektro i Hammerfest, Norge ökade under projektens gång antalet montörer, vilket tyder på väl utfört arbete. Under första kvartalet 2006 har koncernen tagit ett antal större orders inom främst kraftsegmentet och den 4 april valde Citytunnelprojektet under Malmö El & Industrimontage som leverantör av tekniska system för styr- och övervakning, brandlarm och ITV. Ordern är värd närmare 52 miljoner kronor. Kvalitetsstämpel för nytt starkt referensprojekt Under året certifierades våra affärssystem och ledningsprocesser enligt ISO Vi uppdaterade även vårt miljöcertifikat enligt ISO 14001:2004. Miljö- och kvalitetssystemet vid vårt nuvarande största pågående projekt, Norrortsleden, fick fina vitsord från kund och revisionsledare i samband med kvalitetscertifieringen enligt ISO Det som imponerade mest under revisionen var genomförande av styrning och uppföljning i projekteringsfasen. Flexibilitet, långsiktighet, affärsmässighet och teknisk kompetens Vår uppfattning är att om man vill vara ledare inom El & Industrimontage nu och i framtiden, så är det viktigt att arbeta med flexibilitet och snabbt kunna ändra inriktning efter konjunktur och efterfrågan. Samtidigt är det viktigt att tänka långsiktigt och behålla goda relationer med och förtroende hos kunderna. Dessutom skall våra ledare arbeta affärsmässigt och se till att projekten utförs med teknisk kompetens och effektivitet. Satsningarna på nya teknikområden och entreprenörsprogrammet är ett framgångsrikt koncept som skall säkra vår fortsatta tillväxt och öka lönsamheten. Styrelsen Umeå i april 2006

6 Strategisk plattform vision Lönsammast Inom vårt branschsegment, tekniska installationer, skall vi lönsamhetsmässigt vara ledande jämfört med våra konkurrenter. Ledande Av marknaden och inom de prioriterade branschsegmenten skall vi uppfattas som ett av de ledande företagen. Vi skall vara förstahandsvalet hos våra kunder. Landsomfattande Vi expanderar företaget genom att etablera nya enheter där vi ser en gynnsam konjunktur eller där vi genom affärskontakter samt projekt kan positionera oss på ett bra sätt. Affärsidé El & Industrimontage levererar kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik till industri och offentlig sektor på svenska marknaden. UPPDRAGET Genom att integrera kvalificerad projektledning, konstruktion, installation samt service och underhåll bidrar vi till snabbhet och därmed kostnadseffektivitet i samband med projektens genomförande. Därigenom skapas ett mervärde för våra kunder. >> stimulera - inte styra << värderingar El & Industrimontage har genomfört ett stort internt arbete för att identifiera vilka värderingar som skall gälla för hela koncernen. Dessa sammanfattas i begreppen ärlighet, respekt, engagemang och lojalitet.

7 >> delegera ansvar med befogenheter << Övergripande mål Finansiella mål Koncernen skall vara lönsammast i branschen och årligen generera positivt resultat. Marknadsmål Vår verksamhet skall bedrivas landsomfattande. Vi skall vara en av de ledande aktörerna inom branschsegmenten infrastruktur, energi, industri samt övrig offentlig sektor. Personalmål Vi skall vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Miljömål Vi skall fortsätta integreringen av miljöarbetet i vår dagliga verksamhet och genom detta medverka till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Kvalitetsmål Att sträva efter ständiga förbättringar skall vara en del i vår dagliga verksamhet och genomsyra utvecklingen av våra affärsprocesser. strategier Nyckelorden som omvärlden skall förknippa koncernen med är: Affärsmässighet Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktighet, partnerskap och ömsesidigt förtroende. Våra kunder skall uppleva att vi är engagerade, kompetenta och att vi står för kvalitet och omtanke i allt vi gör. Flexibilitet Vår framgång förutsätter att koncernens medarbetare är öppna för annorlunda lösningar och lätt kan anpassa arbetet till ändrade förutsättningar. Långsiktighet Kundrelationerna präglas av närhet och hög servicenivå. Tack vare många mindre lokala enheter har våra medarbetare nära och ofta långsiktiga relationer med kunderna. Kvalificerad teknik Vår verksamhet baseras på elinstallationer med tekniskt kvalificerade lösningar, för att alltid ge kunden det bästa resultatet. Kundfokusering Att fokusera på kunden innebär att lyssna till kundens behov och att möta kundens krav. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande för att lösa kundernas behov på bästa möjliga sätt. utdelningspolicy El & Industrimontages utdelningspolicy, avseende ordinarie utdelning, är att minst tjugo procent av resultatet efter skatt ska delas ut under förutsättning att bolagets soliditet inte kommer att understiga de krav som verksamheten i övrigt kan kräva. För 2005 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning på 0,50 (0,30) SEK per aktie. Den föreslagna ordinarie utdelningen uppgår till (670) tkr, vilket motsvarar 18 procent av årets resultat efter skatt.

8 Koncernöversikt Affärsområde Entreprenad Elinstallationer för hög-, mellan- och lågspänning samt instrumentmontage. Lokal närvaro på 21 orter och arbetar landsomfattande. En av de 5 största elentreprenörer och den största instrumententreprenören i landet. Affärsområde Teknik/Service Automation, kraftteknik, tele/säkerhet och service. Med våra skickliga ingenjörer och marknadens ledande produktleverantörer erbjuder vi den bästa lösningen för våra kunder. Affärsområde Projekt Större och komplexa projekt där koncernens egna och externa resurser samlas. Omvärldsbevakning och långsiktigt marknadsföring mot stora beställare och projekt.

9 Organisation 2005 Organisationen byggs upp genom åtta dotterbolag som tillsammans bildar tre affärsområden. Nettoomsättning (andel av koncernen) Rörelseresultat (andel av koncernen) Anställda (andel av koncernen) Nettoomsättning (andel av koncernen) Rörelseresultat (andel av koncernen) Anställda (andel av koncernen) Nettoomsättning (andel av koncernen) Rörelseresultat (andel av koncernen) Anställda (andel av koncernen) 1 st 0,1 % Koncernen totalt inkl. elimineringar Nettoomsättning 793 Mkr Rörelseresultat 13,9 Mkr Anställda 693 st

10 Vårt erbjudande 10 Vi väljer alltid den bästa tekniska och ekonomiska lösningen för våra kunder. Entreprenader med ett större teknikinnehåll och högre krav på teknisk kunskap är det område som passar oss bäst, där nyttjas koncernens samlade kunskaper och erfarenheter fullständigt. Vi har kompetens och resurser att ansvara för paketlösningar som tillexempel montage, leverans av utrustning, projektering och projektledning. Därför är vi den kompletta partnern i små som stora uppdrag inom våra verksamhetsområden. El & Industrimontages installationer ger dig funktion och flexibilitet genom hela anläggningens livslängd. Kombinationen av stark lokal närvaro, bred kompetens och flexibilitet har gjort oss till en av till Sveriges ledande installatörer. Vi erbjuder allt från snabba enkla serviceuppdrag till totalentreprenader av högsta komplexitet. Vi hjälper till med allt från utredning, produktion och förvaltning. Genom hela kedjan från kraftstationens högspänning till industrins mellanspänning och lågspänning för fastigheter. Verksamhetsområden Allmän kraft- och belysningsmontage Data- och teleinstallationer Instrumentmontage Kraftmontage Processmontage >> motivera med värdet för kunden <<

11 Med våra innovativa automationslösningar ökar ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet. Vår erfarenhet och vårt samarbete med världsledande leverantörer av komponenter och styrsystem, gör att vi kan välja och leverera det bästa systemet och den smartaste lösningen i varje enskilt projekt. Vi konstruerar och levererar allt från en nyckelfärdig anläggning till ombyggnad och modernisering av befintliga system. Verksamhetsområden Bygg- och fastighetsautomation Energi och värme Infrastruktur Process- och tillverkningsindustri Vi är rustade att bidra till att forma produktionsoch distributionsanläggningar så att optimala lösningar uppnås med hänsyn till miljö, kostnad och leveranssäkerhet. Vi erbjuder allt från projektering till kompletta skräddarsydda systemlösningar inom kraftteknik. Erbjudandet omfattar ny- och ombyggnad av kraftstationer, reservkraftanläggningar och transformatorstationer till energi-, industri-, och infrastruktursektorn. Verksamhetsområden Byggverksamhet för el Kraftdistribution och kraftproduktion Reservkraft och avbrottsfri kraft Ställverk 11 Vår kompetens och erfarenhet med stark lokal närvaro gör att du som kund är garanterad långsiktighet och trygghet i din investering. Vår service och support är tillgänglig dygnet runt vid akuta fel. Driftstopp och störningar kostar mycket bekymmer och pengar om det inträffar. Våra serviceavtal omfattar system för planerat och förebyggande underhåll, vilket är nyckeln till optimal funktion till lägsta kostnad över tiden. Verksamhetsområden Automationssystem Kraft- och ställverksanläggningar Reservkraftanläggningar och avbrottsfri kraft Roterande maskiner och drivteknik Spår och signalteknik Tele och säkerhetssystem Vi vågar påstå att vi har en för säkerhetsbranschen unik möjlighet att hjälpa våra kunder till lönsamma investeringar. Funktion och användarvänlighet går före komplicerad teknik i våra anläggningar. Samarbete med marknadsledande leverantörer inom tele & säkerhet och vår kompetens inom automations och IT-teknologi ger oss en unik ställning på marknaden. Verksamhetsområden Integrerade säkerhetssystem Brandlarmssystem Inbrottslarm och passagesystem Kamera och övervakningssystem

12 Marknad och omvärld 12 Utvecklingen på den svenska elteknikmarknaden har tagit ordentlig fart. Samtliga segment som El & Industrimontage är verksam inom visar på god tillväxt och en stabil utveckling. Särskilt goda möjligheter bedöms den strategiska inriktningen mot kraftproduktion och kraftdistribution samt infrastruktur ha. Marknadsaktörer El & Industrimontage är idag en av de ledande marknadsaktörerna och dit räknas även bolag såsom ABB, Bravida, NEA, Midroc, Siemens och YIT. Våra konkurrensförhållande skiljer sig lokalt och beroende på verksamhet och inriktning. Våra konkurrenter är främst lokala installatörer utan samma tekniska bredd eller större aktörer utan en stark lokal närvaro. För att vara det naturliga valet samt uppnå ömsesidigt bästa resultat tillsammans med våra kunder prioriterar vi därmed både närhet genom lokala filialer samt att vår personal och våra tjänster ligger i framkanten av den tekniska utvecklingen. Konkurrensfaktorer El & Industrimontage är ett tjänsteföretag, på en mogen marknad, och för oss är priset den kanske viktigaste konkurrensfaktorn. Utöver priset är bland annat dokumenterad kompetens att utföra komplicerade uppdrag, kvalitet och flexibilitet betydande konkurrensmedel. Normalt har kunden önskemål avseende projektledare och montörer, de efterfrågar tillförlitlig och yrkesskicklig personal som känner till kundens anläggning. Detta är ofta till vår fördel i flertalet uppdrag tack vare välutbildad personal samt stark närvaro på den lokala marknaden. Marknadsbedömning Den svenska elteknikmarknaden har under 2005 visat på en tillfredställande tillväxt. Bland annat så redovisar branschorganisationen Installatörerna en ökad marknadsvolym på +6 procent för branschen som helhet under Det positiva marknadsläget förväntas fortsätta under 2006 och El & Industrimontages bedömning är att de segment (kraft, infrastruktur, service och tele/säkerhet) där koncernen har ett speciellt fokus kommer utvecklas bättre än branschen i övrigt.

13 Personal Det gäller inte bara att kunna rekrytera utan också att behålla personal. Tillväxtfaser utmärks alltid av att företag försöker att rekrytera nyckelpersoner och kompetenta medarbetare från andra företag i branschen. För att motverka att medarbetare lämnar företaget och för att underlätta rekrytering är det viktigt att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Vår personalstyrka har arbetat länge inom koncernen och därmed har en unik kunskap och erfarenhet byggts upp. Varje medarbetares engagemang och motivation har stor betydelse för vår utveckling och framtid. För att vara en attraktiv arbetsgivare har vi fördelat ansvar och befogenheter långt ut i organisationen samt eftersträvat att det finns goda möjligheter till att utvecklas. Medarbetare El & Industrimontage hade vid årets utgång 693 medarbetare, varav 538 inom Affärsområdet Entreprenad och 118 inom Affärsområde Teknik/Service. Resterande personal återfinns under koncerngemensamma funktioner. Affärsområde Projekt lånar personal till sin organisation från de övriga affärsområdena. utveckling Ett viktigt medel för att utveckla ledarskap, motivation och kompetens är årliga medarbetarsamtal med samtliga medarbetare. Under våren 2005 genomfördes koncernens andra medarbetarundersökning, som mäter hur ledarskapet fungerar, hur arbetsplatsen uppfattas och hur de värderingar som är grunden för företagskulturen uppfattas. Undersökningen är ett bra verktyg i den gemensamma strävan att utveckla företaget och en viktig del i det strategiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet från undersökningen var glädjande då samtliga områden fick genomgående höga betyg. Åtgärdsprogram för förbättringar togs fram i samband med att medarbetarna informerades om resultatet. Kompetens Vår personalvision innebär att alla får möjlighet att känna ansvar för sin egen utveckling. Det leder till att arbetet blir roligare och effektivare genom ökad kunskap, vilja och förmåga. Koncernen påbörjade en omfattande kompetenssatsning under senare delen av Satsningen skall bidra till att El & Industrimontage med dotterbolag har branschens mest välutbildade personal inom tre år. För att ge nyanställda i företaget en god plattform att stå på får varje nyanställd gå igenom ett speciellt utformat introduktionsprogram. Jämställdhet De övergripande målen i vår jämställdhetsplan innebär bland annat att uppnå balans vad gäller kvinnors och mäns inflytande på utbildning, arbetsförhållanden samt beslut på alla nivåer utifrån branschens struktur. El & Industrimontages verksamhet bygger på jämställdhet mellan könen och strävan efter etnisk och social mångfald. 13

14 >> hållbart tänkande i alla led << 14 Kvalitet och miljö Vi tycker att det är viktigt att våra kunder får en produkt av högsta kvalitet, och därmed en hållbar och långsiktig lösning. Och vi tycker att det är lika viktigt att våra lösningar skall vara hållbara ur ett miljöperspektiv. Därför har vi till exempel själva utvecklat vårt eget affärssystem, som enkelt kan skräddarsys och projektanpassas. Med stöd av det och av våra kompetenta medarbetare, kan vi alltid göra rätt saker på rätt sätt. Vi strävar alltid efter största möjliga frihet inom vissa ramar. Det uppnår vi alltid, eftersom vi jobbar utifrån mallar, checklistor och förteckningar. Certifieringar Som ett kvitto på att vi har lyckats i våra strävanden mot ett hållbart tänkande, är att vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO Genom en lyckad kvalitetsrevision i juni 2005 är vårt kvalitetsarbete certifierat enligt ISO Vi har behörighet att arbeta inom petrokemi- och oljeindustrin, samt kraftindustrin och kvalificering mot bland annat Banverket och Luftfartsverket. Detta är möjligt genom att vi har ett antal prekvalificerings-certifikat, bland annat Achilles, Sellihca och TransQ. Kvalitetspolicy El & Industrimontage Svenska AB med hel- och delägda bolag skall genom: affärsmässighet flexibilitet långsiktighet kvalificerad teknik säkerställa att verksamheten uppfyller våra kunders, medarbetares, leverantörers, samarbetspartners och andra intressenters ställda krav. Vi skall utveckla en verksamhetsmiljö som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete och som leder till att kvalitetsarbete naturligt integreras i alla medarbetares vardag. miljöpolicy El & Industrimontage Svenska AB med hel- och delägda bolag skall verka för ett hållbart samhälle genom att: vår personal har kunskap för att hantera miljöfrågorna i verksamheten och följer gällande miljölagstiftning för sitt verksamhetsområde våra kunder erbjuds energieffektiva och miljövänliga lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik. vi gör, i vår verksamhet och i våra uppdrag, miljöbedömningar för att minska risken för miljöbelastningar eller olyckor stimulera ett systematiskt förbättringsarbete

15 Några av våra uppdrag Axel Bergkvist AB, Insjön Leverans av ny kraftförsörjning med tillhörande elinstallationer till Axel Bergkvist ABs sågverk i Insjön. Representanter från entreprenad, teknik, produktion och konstruktion har varit engagerade. långbjörn, Svenska Kraftnät Leverans av bl.a. högspänningsställverk och kontrollutrustning i samband med att Svenska Kraftnät bygger ut sin ställverksanläggning vid Långbjörns kraftstation. FRAMTIDENS GÄRSTAD, linköping Omfattande instrumentmontage till moderniseringen av avfallsförbränningsanläggningen i Gärstad utanför Linköping. SL, Brodepån Ansvar för bland annat leverans av signalanläggning, elkraft och kontaktledning för Stockholm Lokaltrafiks (SL) nya depå i Bro. SAhlgrenska sjukhuset, göteborg Leverans av reservkraft och mellanspänning i samband med att Västfastigheter investerar i Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. 15 Ålö AB, umeå Utveckling av Sveriges mest automatiserade svetslinje vid Ålös nya fabrik i Brännland utanför Umeå. Uppdraget omfattade bland annat leverans av 12 processrobotar med logistikutrustning, processtyrsystem och verktyg.

16 Förvaltningsberättelse 16 Styrelsen och verkställande direktören för El & Industrimontage Svenska AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Samtliga belopp, där inte annat anges, uttrycks i tusental kronor. ägarförhållanden Bolagets aktie är noterat på Aktietorget. Störste enskilde ägare är El & Industrimontage Tannergård AB ( ) som vid årsskiftet innehade 42,5 % av aktierna. Den 31 december 2005 var antalet aktieägare (1 096). Under 2005 har konverteringar av skuldebrev och två riktade nyemissioner registrerats vilket sammanlagt tillfört bolaget nya aktier, totalt antal aktier uppgick per till verksamheten Verksamhet bedrivs dels i moderbolaget och dels genom helägda och delägda dotterbolag. Huvudkontoret är beläget i Umeå och verksamheten bedrivs landsomfattande. Koncernen är indelat i tre affärsområden: Entreprenad, Teknik/Service och Projekt i syfte att skapa en ökad fokusering och kunskap om kärnverksamheten har varit ännu ett intensivt och händelserikt år för koncernen. Nya enheter har etablerats i Jönköping och via inkråmsförvärvet av INAC Process har koncernen blivit landets största instrumentinstallatör. De största pågående projekten är Botniabanan, Norrortsleden i Stockholm samt installationsuppdrag åt Statoil i deras projekt Snövit i Nordnorge. Koncernen kompletterade sitt miljöcertifikat enligt ISO med ett kvalitetscertifikat enligt ISO Viktiga händelser har under året varit: Fortsatt satsning att öka förädlingsvärdet bla genom utökade resurser inom service och tele/larm sidan Landets ledande instrument installatör genom förvärvet av INAC Process Utökade finansiella resurser via nyemissioner, vilka tillförde 30 miljoner kronor Lanserat ett entreprenörsprogram för ökad lönsamhet marknad Efter en ganska oförändrad marknad under några år ökade volymen elinstallationer med 6 procent 2005 baserat på påbörjade byggprojekt och löpande industriinstallationer. Även 2006 och 2007 ser lovande ut med prognoser på +4 respektive +2 procent. Totalt sett under tvåårsperioden är det industriinstallationer och svagström, som väntas svara för störst del av marknadstillväxten. Till detta kommer stora investeringar i infrastruktur och kraftdistribution och produktion vilka är prioriterade segment inom El & Industrimontage. omsättning och resultat Koncernens omsättning för verksamhetsåret 2005 uppgick till 793,1 Mkr (f.å. 719,8 Mkr), en ökning med cirka 10 %. Affärsområde Entreprenad stod för hela årets omsättningsökning medan övriga områden var i stort sett oförändrade. Resultat efter finansnetto uppgick till 12,8 Mkr (f.å. 10,2 Mkr). Resultatet är belastat med 2,9 Mkr i kostnader av engångskaraktär för omorganisation. Rörelsemarginalen ökade till 1,8% (f.å. 1,6%). Affärsområdet Teknik har under året utvecklats väl och vänt fjolårets förlust till vinst. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,5 kr (f.å. 3,2 kr). Koncernens omsättning under fjärde kvartalet 2005 uppgick till 216,1 Mkr (f.å. 226,5 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 9,3 Mkr (f.å. 7,5 Mkr). Intäkter och rörelseresultat per affärsområde Intäkter Rörelseresultat Anställda Intäkter Rörelseresultat Anställda AO Entreprenad* 567 9,2 1,6% ,5 1,7% 418 AO Teknik 273 6,0 2,2% ,0-0,4% 82 AO Projekt ,4 13,5% ,9 14,7% 1 Elimineringar/gemensamt , ,9 21 Koncernen ,9 1,8% ,6 1,6% 522 Intäkter och anställda i intressebolag inom Entreprenörsprogrammet Totalt, inklusive ej konsoliderade intressebolag *varav 2,5 Mkr avser resultatandel från entreprenörsprogrammet

17 likviditet och finansiell ställning Likvida medel inkl ej utnyttjade checkkrediter vid utgången av perioden uppgick till 91,5 Mkr. Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 20,1 Mkr (f.å. 5,3 Mkr) varav 16,5 mkr avsåg förvärv av aktier eller rörelser. Eget kapital per aktie uppgick till 43,5 kr (f.å 30,1 kr). Soliditeten uppgick till 38,4 % (f.å. 30,7 %). Moderbolaget Omsättningen för året uppgick till 133,7 Mkr (f.å. 1,2 Mkr). Resultatet efter finansnetto var 2,8 Mkr (f.å. 0,3 Mkr). Under året överfördes verksamhet från dotterbolaget avseende supportfunktionerna samt affärsområde Projekt till moderbolaget. organisation Två nya bolag har under året tillkommit genom INAC Process AB och El & Industritele Säkerhet AB. Fjolårets bolagisering slutfördes och fungerar nu väl. El & Industrimontage utvecklade organisationen ytterligare för att värna om en platt struktur. Detta medförde att rollen som koncernchef avvecklades i samband med att koncernens affärsområdeschefer fick ett fullständigt affärsansvar. Till VD för moderbolaget utsågs Ekonomioch finanschefen Olle Backman. NYCKELTAL Orderstock exklusive löpande projekt (Mkr) * 408,3 484,3 443,1 Vinstmarginal (%) 1,9 1,7 1,9 Nettokassaflöde per aktie (kr) 4,2 13,2 0,3 Räntetäckningsgrad (ggr) 6,4 6,0 4,0 Avkastning på eget kapital (%) 9,6 10,9 7,9 Avkastning på totalt kapital (%) 5,9 5,7 5,3 Soliditet (%) 38,4 30,7 29,1 Soliditet, efter full konvertering (%) 42,0 33,1 34,1 Resultat efter skatt per aktie (kr) 3,5 3,2 2,0 Synligt eget kapital per aktie (kr) 43,5 30,1 26,8 Synligt eget kapital per aktie efter full konvertering (kr) 40,9 29,7 26,5 Börskurs (kr) 49,0 35,0 26,3 Utestående aktier (tusental) Medelantal anställda * Ej omräknat enligt IFRS styrelsens arbetssätt El & Industrimontages styrelse består av 5 ledamöter och en suppleant valda vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2005 och 1 arbetstagarerepresentant med suppleant. Under året har hållits 9 sammanträden, varav ett möte har varit konstituerande. Styrelsen arbete skall utföras enligt en av styrelsen antagen arbetsordning vilken omprövas årligen. Bolagets revisor har personligen lämnat en rapport till styrelsen med iakttagelser avseende internkontroll och redovisning. Inom styrelsen finns en nomineringskommitté som består av de bägge huvudägarna Rolf Tannergård och Emano (representerat av Finn Persson) samt Stig Martin och en ersättningskommitté som består av Rolf Tannergård, Torsten Lundström och Sune Nathanaelsson. En utförligare rapport kring bolagsstyrningen finns bilagd denna årsredovisning. utsikter för 2006 Under 2006 bedöms marknaden fortsätta utvecklas positivt inom koncernens samtliga marknadssegment. Det nyligen startade entreprenörsprogrammet förväntas ge positiva effekter på nettoresultatet samtidigt som den konsoliderade volymen förväntas minska något. Inkluderat volymen via delägda bolag förväntas El & Industrimontage dock att fortsätta växa snabbare än marknaden. utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,30) kr per aktie. RESULTAT, STÄLLNING OCH FINANSIERING Vad gäller bolagets och koncernens resultat, ställning och finansiering i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar samt kassaflödesanalyser med till hörande noter. 17

18 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Ett flertal nya order har tagits inom kraftproduktion och -distribution till ett värde om 59 mkr En ny entreprenadfilial har startats i Örebro Filialen i Fagersta har avyttrats Norrbotten har bolagiserats som delägt dotterbolag inom ramen för entreprenörsprogrammet Norrbottensbolaget har kompletterats genom förvärv av Elbolaget i Luleå Ansvar för styr- och övervakningssystem, brandlarm och ITV i samband med byggandet av Citytunneln förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balansräkning: Belopp i kronor Från föregående år balanserat resultat Årets resultat Styrelsens föreslår att vinstmedlen disponeras så att utdelning lämnas med att i ny räkning överföres Umeå den 26 april 2006 Min revisionsberättelse har avgivits den 26 april Rolf Tannergård, Ordförande Wilhelm Sande, Auktoriserad Revisor Torsten Lundström Finn Persson Oswaldo Chamorro Sune Natanaelsson Göran Träff Olle Backman, VD

19 Resultaträkningar Belopp i Tkr KONCERNEN MODERBOLAGET NOT Rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Antal aktier på balansdagen Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie 3,48 3,17 Resultat per aktie efter full utspädning 3,03 3,17 Föreslagen ej beslutad utdelning per aktie 0,50 0,30

20 Balansräkningar Belopp i Tkr KONCERNEN MODERBOLAGET NOT Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter för produktutveckling Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och fordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Aktier, andelar och värdepapper Fordringar hos moderbolag 493 Övriga finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordran intresseföretag Skattefordran 158 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar summa tillgångar

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid!

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-03-31 Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Rapportperioden 2010-01-01 2010-03-31 Koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 %

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Delårsrapport 2006-01-01--2006-03-31 Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 593 Kkr (11 309 Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Rörelseresultatet uppgick till 133 Kkr (167 Kkr) Resultat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer