Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23."

Transkript

1 Årsberättelse

2 2

3 innehåll 3 Ord från VD i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser 19 SWEREAS dotterbolag Swerea IVF 20 Swerea MEFOS 21 Swerea sicomp 22 Swerea swecast 23 Swerea kimab 24 Institut de la Corrosion 25 Notiser 27 Medarbetare och kompetens 28 Swerea som kunskapsförmedlare 30 Styrelse och ledningsgrupp 32 Resultat- och balansräkning 34 Hållbart företagande (CSR) 35 Medlemsprogram och -företag 36

4 4 ord från vd Swerea-koncernen fortsätter att växa lönsamt. Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att sedan koncernens bildande 2005 har vi vuxit lönsamt varje år. För 2012 uppgick omsättningen till 650 miljoner kronor, en ökning med 7,4 procent jämfört med föregående år. Samtliga bolag i koncernen ökade sin omsättning. Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner kronor och resultat före skatt 13,7 miljoner kronor. Antalet anställda har ökat till 527 (+5 procent). Dessa goda resultat ger en stabi litet i verksamheten och en anda av entusiasm och företagsamhet för samarbetspartners och egna medarbet are i god samklang. Innovation och kreativitet är ledord!

5 » Vi har medarbetare med stor kompetens, kontaktnätet är stort och vi levererar det vi lovar. «ORD FRÅN VD 5 Swerea gör skillnad Både näringslivsintäkter och offentliga intäkter har ökat och vi är i denna kärva konjunktur särskilt stolta över ökningen av näringslivsintäkt erna till 380 miljoner kronor (+12 procent). Det visar att vi har forskningstjänster som är attraktiva för industrin och att vi är en viktig samarbetspartner i tuffa tider för både små och stora företag. Som exempel kan nämnas det flerårsprojekt vi erhållit från Airbus där Swerea SICOMPs internationella spetskompetens inom fiberkompositer kommer till sin rätt. Sverige och Europa är vår hemmamarknad, men vi har också samarbetspartners i Asien, Nordoch Syd amerika samt Australien. Swerea genomför forskningen i nära samarbete med såväl industrin som med den akademiska världen. Strategiska samarbetsavtal är viktiga för oss. Forskningsnätverken som våra medarbetare deltar i är både nationella och internationella och forskningsprogrammen inom det europeiska samarbetet är viktiga för kunskapsuppbyggnaden. Swerea deltar i 103 EU-projekt varav vi koordinerar 20. Att vi blir mer kända internationellt märks inte bara genom en ökande internationell verksamhet utan också genom att fler forskare från hela världen söker sig till oss. Av de forskare som anställts till den svenska verksamheten i år är 18 procent utlandsrekryteringar. Detta ökar vår bredd och vår kompetens. Under året har flera offensiva satsningar gjorts för att stärka både vårt erbjudande och vår närvaro hos viktiga kunder. Den största satsningen är Swerea KIMABs flytt till nya lokaler i Kista vilket ger bättre möjligheter att fortsätta utvecklingen av experimentella och virtuella tekniker, inte minst test- och demonstrationsanläggningar. Swerea SICOMP har öppnat en filial i Linköping för att stärka samarbetet i första hand med rymd- och flygindustrin, men också med kopplingar mot fordonsindustrin. I Oslo har Swerea IVF öppnat ett kontor med tonvikt på textil FoU och produktions- och processutveckling särskilt för lättviktskonstruktioner i nära samarbete med norska institut. Industriell produktion och återvinning med stor hänsyn till miljö- och energieffektivitet är ett kärnområde där vi samar betar med en mängd företag. Våra satsningar på virtuella och experimentella tekniker är viktiga i byggandet av koncern ens styrkeområden. Intresset för testoch demonstrationsanläggningarna är stort. Små och medelstora företag (SME) är viktiga kunder för Swerea. Eftersom SME är en inhomogen grupp spänner verksamheten över ett vitt fält; från rådgivning, utbildning och utveckling till forskning. Särskilt kan nämnas Swerea IVFs företagsutveckling inom Produktionslyftet, som fortsätt er ytterligare en tvåårsperiod med stöd från Vinnova, och Swerea SWECAST och Swerea IVFs företagshjälp med energieffektivitet, ENIG (Energieffektivitet i grupp), med stöd från Energi myndigheten. Swerea SWECAST har också fått förtroendet att starta ett regionalt Energikontor på uppdrag från Energimyndigheten, Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jön köp ing. Kontoret arbetar med miljödriven affärsutveckling i företag och för energieffektiv drift av lokaler och fastigheter. Den internationella verksamheten ökar med både större närvaro hos samarbetspartners och med våra egna kontor. I Frankrike växer verksamheten inom kärnområdena tillämpad korrosion inom fordon, olja & gas och infrastruktur. Swerea KIMAB är världsledande inom dessa områden. Inom stålområdet har Swerea MEFOS stora unika demonstrationsanläggningar använts i flera internationella projekt, både inom och utom Europa, för att minimera energianvändning och miljöbelastning vid metallurgiska processer. För 2013 planerar vi för en fortsatt expansion. Trots lågkonjunkturen finns ett stort intresse för Swereas tjänster från både industriella och offentliga kund er. Vi är väl positionerade; vi har medarbet are med stor kompetens, kontaktnätet är stort och vi levererar det vi lovar. Vi följer vår devis: från en vetenskaplig grund skapar vi industrinytta! Tomas Thorvaldsson, koncernchef

6 6 Swerea IVF Produktionseffektivitet, industriell produktframtagning och ekodesign. Processoch materialutveckling inom områdena textil, polymerer, metaller och keramer. Swerea KIMAB Process- och legeringsutveckling, materialens egenskaper vid tillverkning och användning samt korrosion och korrosionsskydd med metaller, polymerer och ytbeläggningar. Swerea SICOMP Kompositmaterial materialteknik, process- och tillverkningsteknik, dimensioneringsteknik. Swerea MEFOS Processmetallurgi, värmning, bearbetning, återvinning, miljöteknik och energieffektivisering för järn- och basmetallindustrin. Swerea SWECAST Gjutna material processer, produkter och miljö- och energieffektivisering.

7 2012 i korthet i korthet Föregående år presenteras inom parentes Swerea-koncernens omsättning inklusive intressebolag uppgick till 650 miljoner kronor, en ökning med 7,4 procent. Näringslivsintäkterna svarade för 58 (56) procent. Den Europagemensamma forskningen stod för 12 (12) procent. Nationella program från offentliga finansiärer svarade för 30 (32) procent. Totalt antal anställda i koncernen är 527 (504) personer. Swerea-koncernens rörelseresultat uppgick till 2,9 (29,4) miljoner kronor och resultatet efter finans blev 13,7 (37,9) miljoner kronor. Omsättning per dotterbolag Mkr: Swerea IVF 197,7 Swerea KIMAB 209,7 Swerea MEFOS 158,8 Swerea SICOMP 40,8 Swerea SWECAST 55,7 Omsättning Swerea SWECAST Swerea SICOMP Swerea MEFOS Swerea KIMAB Swerea IVF

8 8 swerea-koncernen Swerea Swerea är en forskningskoncern som utifrån en vetenskaplig grund skapar konkret affärsnytta för industrin. Vår samlade kompetens och förmåga att lyssna på kunden är våra största tillgångar. Genom att förstå uppdragsgiv arens behov och sedan kombinera kompetenser på rätt sätt är Swerea en viktig resurs för svensk industri. Swereas virtuella och experimentella laboratorier och pilotanläggningar är unika. Här är medarbetarnas spetsoch projektledningskompetens av avgörande betydelse. Swerea-koncernen består av moderbolaget Swerea och fem dotterbolag: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Swerea ägs av fem ägarföreningar (57 procent) med bas i indus trin och RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (43 procent), statens holdingbolag för delägande i svenska forskningsinstitut. Affärsidé Swerea-koncernen ska skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. Bolaget ska också arbeta för att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Vision Swerea ska vara en svensk forskningskoncern som uppfattas som världsledande inom valda områden. Det innebär att koncernen ska vara en central del i det svenska innovationssystemet. Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro. En bärande del är samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. Swerea ingår i RISE RISE Research Institutes of Sweden Holding AB är ett nätverk av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation, skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft. RISE är statens ägarbolag för fyra forskningskoncerner som alla samlar flera forskningsinstitut under sig. RISE Research Institutes of Sweden är det gemensamma varumärket för dessa institutsgrupper. Swerea och Innventia är intressebolag medan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT Research är dotterbolag till RISE. Omsättningen i hela RISEgruppen uppgår totalt till 2,5 miljarder kr och antal anställda till drygt 2100 personer. Verksamheten per programblock, 2012 Finansdepartementet 100 % RISE Holding Cirka 450 företag* Fem ägarföreningar* 43 % 57 % Swerea Medlemsprogram (16 %) Nationella program (30 %) EU-program (12 %) Industriprogram m.m. (42 %) 100 % Swerea IVF Programråd 100 % Swerea KIMAB Programråd 100 % Swerea MEFOS Programråd 100 % Swerea SICOMP Programråd 100 % Swerea SWECAST Programråd * Intressentföreningen för Korrosionsforskning, Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå, Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning, Swerea IVFs Intressentförening och Svenska Gjuteriföreningen.

9 swerea-koncernen 9 Pågående EU-/RFCS-projekt Swerea-koncernen Swerea SICOMP Piteå Swerea MEFOS Luleå 103(86) Därav koordinator i Swerea IVF Oslo Swerea IVF Swerea SICOMP Göteborg Swerea SICOMP Linköping Swerea Swecast Jönköping Swerea AB Swerea IVF Swerea KIMAB Stockholm 20(17) Föredrag presenterade vid konferenser Institut de la Corrosion Dotterbolag Swerea KIMAB Brest 165(143) Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter Institut de la Corrosion Dotterbolag Swerea KIMAB St Etienne 73(81) Utbildningsnivå Forskande personal Åldersfördelning Procent av totalt 527 st Antal anställda st 504 st Omnämningar i media, inklusive elektroniska kanaler 380(628) Kvinnor/män 2012 Högskoleingenjör eller motsvarande (20 %) Civilingenjör (44 %)* Licentiat (8 %) Doktor (25 %) Docent (3 %) < 29 år (9 %) år (25 %) år (27 %) år (26 %) > 60 år (10 %) Omnämningar i radio/tv Av ovanstående är 11 personer utnämnda till professor. *Varav 23 är forskarstuderande. 7(3)

10 10 Swerea växer Swerea fortsätter växa De snabba omvärldsförändringarna inom klimat- och energiområdet sammanfaller till stor del med kärnområdena i Swereas institut. Det leder till ökad efterfrågan och ökad tillväxt för oss. Utvecklingen av lättare fordon är ett exempel på ett sådant område. Där behövs Swereas kunskap för att utveckla starkare och lättare stål, nya och utvecklade kompositmaterial och kombinationer av olika material i samma konstruktion. Andra områden där Swerea bidrar i olika bransch ers omställning och utveckling är i den ökande prospekt eringen i gruvoch mineralindustrin, skogsindustrins utveckling av mer komplexa produkter samt utveckling av nya material med fibrer som grund. Förändringar och utveckling inom Swereas kärnområden innebär en tillväxt där instituten får nya utmaningar tillsammans med våra kunder och partners. Vi har en bra utgångspunkt i den utvecklingen. Swerea har stark förankring i industrin. Vi kan de industriella processerna, och vi kan produktion och produktutveckling. Vi är dessutom en kompetent partner i frågor om resurs användning och design processer. Det finns en stark drivkraft för tillväxt både inom varje institut för sig och inom koncernen som helhet, och internationaliseringen i industrin är en del av vår vardag. Swereas nära 600 medlemsföretag är en stor tillgång samtidigt som EU är vår hemmamarknad och vi har starka internationella relationer med industri, akademi och andra forskningsinstitut. Växtkraften i Swerea finns i grundaffärerna men också i samarbeten mellan instituten med nya, bredare erbjudanden. Swerea IVF i Oslo Swerea IVF har öppnat en filial i Oslo för tjänster inom textil och lättvikt. Swerea IVF Norge ska erbjuda kemiska analyser, Oeko-Tex -certifiering samt forskning och utveckling inom design, konstruktion och produktion av lättviktsprodukter. Samarbeten har etablerats med forskningsinstitutet Sifo, Statens institutt for forbruksforskning, och NSK, Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse. Behoven av kunskap om kemikalier i importerade textilier ökar i takt med att textilproduktion flyttar till Asien. I samband med etableringen blir Swerea IVF officiellt certifierande organ i Norge. Swerea MEFOS utökar Ombyggnad av Swerea MEFOS kontor genomförs för att skapa bättre arbetsmiljö och ge möjlighet för dem som arbetar ihop att också sitta tillsammans. Totalt skapas omkring 25 nya arbetsplatser. Näringsminister Annie Lööf besöker Swerea SWECASTs demonstratoranläggning. Energikontor i Jönköpings län Swerea SWECAST har startat ett regionalt energikontor på uppdrag av Energimyndigheten, Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköping. EnergiKontor Norra Småland, EKNS, kommer att samarbeta med kommunernas experter och verka för miljödriven affärsutveckling i företag och för energieffektiv drift av lokaler och fastigheter. EKNS styrs av en brett sammansatt styrgrupp med representanter från länets kommuner, Region förbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, energibolag samt näringslivet. Samverkan kommer också att ske med Tekniska högskolan i Jönköping.

11 Swerea växer 11 Nya lokaler och laboratorier Swerea KIMAB invigde nya lokaler och arrangerade en heldag för över 350 besökare från kunder, samarbetspartner och andra intressenter. Under en projektparad presenterade 31 fors - k are sina projekt på en minut vardera, och i en paneldiskussion belystes den svenska industriforskningens framtid. Visningen av lokalerna var det bästa under hela dagen, säger Gullvi Borgström, vd Värmeforsk. Vi anlitar ju Swerea KIMAB, men jag hade ingen aning om att de har så många strängar på sin lyra. Swerea KIMAB har investerat över 40 miljoner kronor. Hyresvärden fastighetsbolaget Akademiska Hus har skjutit till ytterligare 100 miljoner för att göra de kvadratmetrarna ändamålsenliga. ENIG fortsätter hjälpa verkstadsindustrin minska sin energianvändning Swerea SWECAST och Swerea IVF fortsätter utveckla nätverket ENIG. ENIGs främsta syfte är att hjälpa mindre och medelstora företag i olika branscher inom verkstadsindustrin att minska sin energianvändning och därmed uthålligt minska verksamhetens klimatpåverkan. Projektet ENIG stöds av Energimyndigheten. ENIG kommer att tillhandahålla både kunskap och verktyg som minskar tidsåtgången för energiarbetet i företagen. En viktig bit i energiarbetet är att skapa långsiktiga beteendeförändringar och ökat engagemang hos företagen. För att uppnå detta kommer verktyg, rutiner och stödfunktioner tas fram för företagen. Större intresse och möjligheter med Oeko-Tex -certifiering Intresset växer kring Oeko-Tex Standard 1000 efter att Textilintrycket i Borås som första svenska företag erhållit sin certifiering. Det har blivit allt viktigare vid framförallt större upphandlingar att inköpare och beställare ställer formella krav kring miljöarbete och kvalitet. Att kunna visa upp en certifiering enligt Oeko-Tex Standard 1000 ger den kvalitetsstämpel och trygghet som alltmer efterfrågas. Etikettgruppen Svenska AB i Borås är både kund, leverantör och samarbetspartner till Textilintrycket. Den kvalitets- och miljöstämpel en certifiering som Oeko-Tex Standard 1000 innebär blir allt vikt igare inom branschen, säger Daniel Merking, vd för Etikettgruppen. I kontakten med större aktörer är det allt oftare ett krav och erbjuder den extra trygghet vid exempelvis offentliga upphandlingar som kan vara avgörande. Swerea MEFOS representerar europeisk stålindustri Etablering i Linköping invigd Swerea SICOMP har öppnat ett nytt kontor i Linköping för att möta flyg- och rymdindustrins ökade behov av nya lättviktsmaterial. Exempel på tillämpningar av kolfiberkompositer är roderytor och lastrumsdörrar som tillverkas av Saab Aerostructures för Airbus och Boeing. Andra företag är RUAG Space och GKN Aerospace Applied Composites, som utvecklar och tillverkar avancerade produkter inom kompositområdet. Swerea MEFOS har på initiativ av Eurofer utsetts som representant i nätverket Critical Raw Materials Innovation Network (CRM_InnoNet) som är ett nytt projekt inom EU:s sjunde ramprogram. Swerea MEFOS uppdrag är att bevaka den europeiska stålindustrins intressen. Vi är mycket stolta över förtroendet att representera europeisk stålindustri i detta sammanhang, vilket får antas bero på en kombination av vår metallurgiska kompetens och vår starka ställning inom processintegration, säger Jan-Olov Wikström, forskningschef på Swerea MEFOS. Målet med CRM_InnoNet är att skapa nätverk som ska främja innovationer inom området ersättning av kritiska råmaterial till förmån för EU:s industri. Bristen på kritiska råmaterial, tillsammans med den ekonomiska betydelse dessa har, gör det nödvändigt att finna nya vägar för att om möjligt kunna ersätta dem, och därigenom reducera EU:s användning och minska det relativa beroendet av import. Industrin satsar 8 miljoner på PRISMAs forskning Forskningscentret PRISMA (Centre for Process Integration in Steelmaking) vid Swerea MEFOS har tecknat ett nytt treårigt avtal med industriparterna för fortsatt forskning om processintegration och systemoptimering inom metallurgisk industri. Det är SSAB EMEA, SSAB Merox, Ruukki Metals, LKAB, Höganäs, AGA Linde och Lulekraft som tillsammans satsar 8 miljoner kronor över tre år. PRISMA erbjuder idag världsledande kompetens för en heltäckande kartläggning av förbättringspotentialen i de industriella metallurgiska produktionssystemen. PRISMA har varit pionjär inom forskningsområdet. Frågeställningar som resurs, miljö och energieffektivitet är högaktuella i industrin och behöver ett samlat helhetsgrepp i analysen säger Margareta Rönnkvist, FoU-chef på SSAB EMEA och ordförande i centerstyrelsen.

12 12 tema Industriell produktion och återvinning Årets tema: Industriell produktion och återvinning Det tema vi har valt att fördjupa i årsberättelsen för 2012 är högaktuellt eftersom produktion och återvinning är mer sammanvävt än någonsin tidigare. Industrin har en nollvision för resursslöseri både i produktionen och i produkters hela livscykel. Swerea skapar konkret affärsnytta för industrin. Vi bidrar till exempel till effektivare fordon, lättare produkter, renare stål och energisnålare processer. Dessutom är vi med och tar fram ny teknik och nya arbetsmetoder som skapar resurseffektivare beteenden hos både människa och samhälle. Produktion och återvinning hänger ihop. Swereas forskare är djupt inne i dessa processer inom många områden. Swereas projekt Ekodesign är ett bra exempel. Där utvecklas förmågan att redan i designstadiet ta in i beräkningen att produkten kan återanvändas eller att dess olika material ska kunna separeras och göras nyttiga igen. Strävan är ofta att sluta kretslopp, att till exempel återföra stoff och slam i metallurgiska processer, att använda gas från en process som bränsle i samma eller andra processer, att återanvända material till nya produkter osv. Men alla kretslopp kan inte slutas på samma ställe. Livscykelanalyser hjälper oss att säkerställa vägen mot optimerad resursanvändning. Swerea har en viktig roll tack vare stark förankring i både den akademiska världen och i industrin. Mellan grundforskningen på universiteten och produktionen i processindustrin finns ett brett spann av utmaningar som kräver tilllämpad forskning och här kan Swerea göra stor skillnad med sina tillämpade forskningsprojekt. Dessa projekt leder också ofta till en växelverkan, dels får industrin praktisk nytta av forskningsrön och utveckling, dels får de akademiska forskarna bättre uppfattning om vilka forskningsfrågor som är relevanta för industrin. Medvetenheten om jordens ändliga resurser och om vikten av att spara energi genom effektivi seringar av industriprocesser är generellt hög. Trycket ökar från både tillverkare och konsumenter. De uppenbara åtgärderna är redan gjorda. Swerea är en viktig resurs i det nytänkande som krävs för att komma längre och längre på vägen mot nollvisionen vad gäller resursslöseri. Tomas Thorvaldsson

13 tema Industriell produktion och återvinning 13 Industriell produktion Komplicerad produktion på ett effektivt sätt det är Sveriges möjlighet att konkurrera globalt. Swereas kompetens och erfarenhet inom industriell produktion bidrar starkt till fortsatt utveckling av optimerade tillverkningsprocesser. Den djupa förankringen i industrin är ett signum för Swerea. Vi har ett ben i forskningen och ett ben i industrin. Att nyttiggöra forskningsresultat är en del i Swereas verksamhet. Tack vare institutens kompetensbredd kan Swerea skapa och stärka tvärkopplingar mellan branscher och industrier. Material- och produktionsutveckling inom en sektor kan nyttiggöras och vidareutvecklas inom en annan sektor. Nya material påverkar produktionsprocesserna och genererar behov av forskning och utveckling. Lacket fäster till exempel olika på en bildörr med två eller fler material och värmebehandling ger olika resultat på olika material. Exemplen är många från processindustrin. Denna komplexitet behöver tas in redan i designen. Inom våra kärnområden sker stora omvärldsförändringar som ställer komplexa krav på industrins tillverkningsprocesser. Produktionslyftet Över 140 tillverkande företag har påbörjat sin Lean-resa med 18 Syrgasförsörjda återloppkokningssystem för korrosionsprovning av metaller i biodiesel månaders coachning och utbildning. Syftet är att stödja företagen så att de levererar mer kundvärde och bättre förutsättningar för de egna medarbet arna. Swerea IVF ansvarar för den nationella samordningen tillsammans med Chalmers och programmet drivs i samverkan med högskolor och universitet runt om i landet. Företag som deltagit i produktionslyftet har tilldelats flera priser; HT-Svarv vann exempelvis Nordic Manufacturing & Automation Award och Nord-Lock var finalist till Svenska Leanpriset. Utmaningen att punktsvetsa lättviktsmaterial Introduktionen av nya lättviktsmaterial ställer punktsvetsningen inför Korrosion från biobränslen Utmaningen att reducera kol dioxidutsläpp har lett till nya krav inom fordonsindustrin. Två parametrar som gör att biobränslen ökar risken för korro sion är förmågan att lösa in vatten samt att bilda organiska syror. Biodiesel kan också ställa till problem med igensättning av filter i bränslesystemet. FFI-projektet Material i biobränslen genomför Swerea KIMAB och SP tillsammans med Sveriges stora fordonsföre tag samt några material och bränsleleverantörer. I projektet utvecklas korrosionsprovningsmetoder för mate rial i biobränslen med provning i autoklaver och syrgasförsörjda återloppskokningssystem. stora utmaningar. FFI-projektet Spotlight leds av Swerea KIMAB. Där utvecklas teknik för sammanfogning av lättviktskarosser och -hytter med punktsvetsning. En viktig del är också att utveckla och verifiera simuleringsmetoder för punktsvetsning. I projektet har en punktsvetsmetod tagits fram för nya kombinationer av ultrahöghållfasta stål. Man har även lyckats punkt svetsa aluminium vilket tidigare ansågs omöjligt. Idag sker nästan all kvalitetssäkring med förstörande metoder genom att bryta upp svetsar. I Spotlight har en ny metod utvecklats för oförstör ande provning industriellt. I projektet har man också med avancerade optimeringsmetoder lyckats spara in 1000 punktsvetsar per kaross. Alla svenska fordonstillverkare och deras stora materialleverantörer har deltagit i Spotlight tillsammans med Swerea, KTH och Högskolan Väst. En simulerad punktsvets i ultrahöghållfast stål som därefter utsätts för mekanisk last.

14 14 tema Industriell produktion och återvinning Lätta rymdkomponenter För att öka andelen nyttolast som skjuts upp i rymden ställer rymdindustrin allt tuffare viktkrav på lastbärande strukturer. Hela eller delar av metallstrukturen behöver ersättas med kompositmaterial. Tillsammans med RUAG Space arbetar Swerea SICOMP inom Nationella Rymdtekniska Forskningsprogrammet med att utveckla detalj er i kolfiberkomposit. I tidigare projekt har de utvecklat ny design av de klampar som håller ihop raketdelen med satellitdelen och ingår i separationssystemet, nu fortsätter projektet för att även utveckla det yttre klampbandet i kolfibermaterial. I ett annat projekt utvecklas en kolfiberkompositlösning för den till klampen angränsande strukturen i raketdelen. Hybridfogning Fogningstekniken utvecklas starkt, inte minst för att möta kraven på lätta, resurssnåla konstruktioner för person- och godstransporter. Allt fler branscher söker möjligheter att effektivt kunna sammanfoga olika material och Swerea har en betyd ande verksamhet inom området. Ett utvecklingsområde är att skapa lösningar för kompositmetallförband, vilket kan möjliggöra revolutionerande konstruktioner. Hybridfogning som begrepp kan, förutom mixade material, också innebära en kombination av flera fognings metoder. Även utveckling och optimering av dessa kombinerade fogningsmetoder är ett styrkeområde för Swerea. Hultafors miljöanpassar produkter Hultafors Group samarbetar med Swerea IVF för att införa ekodesign och miljöanpassa sina produkter. Livscykelanalys är ett bra sätt att identifiera vad som är stort och smått ur miljösynpunkt. Man får reda på vilket steg i livscykeln, och vilka material och komponenter i produkten, som har stor miljöpåverkan. Hultafors lät Swerea IVF analysera sju nyckelprodukter, som tillsammans täcker in företag ets material och processer: en stege, några arbetsplagg och några verktyg. Resultatet visade att Hulta fors produkter har en hygglig miljöprestanda men kunde förbättras. Många förbättringsmöjligheter identifierades också och dessa arbetar nu Hultafors vidare med. Parallellt har de med Swerea IVF utvecklat checklistor för miljöanpassning, som infogats i Hultafors övriga rutiner för produktframtagning. Produkterna har nu bra miljöprestanda. Strategisk satsning inom produktionsteknik XPRES Inom produktionsteknik har KTH i samverkan med Högskolan i Mälardalen och Swerea fått ett anslag på 20 miljoner kronor om året. Satsningen har namnet XPRES Excellence in production research och bygger på den starka produktionstekniska forskningsmiljön och koncentrationen av tung verkstadsindustri i Mälardalen. XPRES har tre fokusområden: Tillverkning med nya material och Tre branscher samverkar Projektet Triple Use leds av GKN Aeorospace Engine Systems tillsammans med Volvo Car Corporation, Saab Aeronautics. KTH och Swerea SICOMP. Drivkraften är att minska transportsektorns miljö belastning genom viktminskning. Flygindustrin har lång erfarenhet av kompositstrukturer, men med mer fokus på prestanda och kvalitet än på snabbhet och producer barhet. Inom dessa områden har bilindustrin stor erfarenhet. Lösningen ligger i automatisering av process er och i att beakta producerbarhet redan i konstruktionsskedet. Genom att kombinera den erfarenheten med flygindustrins kunnande om kompositer i Triple Use-projektet uppnås en branschöverskridande korsbefruktning.

15 tema Industriell produktion och återvinning 15 metoder, livscykelanalys för produktrealisering, samt adaptiv och flexibel produktionsteknik. I en deltidsutvärdering av en internationell kommitté under 2012 har XPRES rankats som ett av fyra kända europeiska regionala kluster inom produktionsteknik. Swerea tar nationell ledning inom lättviktslösningar Swerea Lättvikt är en koncernövergripande satsning för att stötta svensk industris konkurrenskraft genom att industrialisera lättviktslösningar. Swerea har flera attraktiva erbjudanden, allt från forskningspartner till industriuppdrag, utbildningar och samordning av lättviktssatsningar. Swerea Lättvikt har tillsammans med industrin skapat den branschöverskridande lättviktsarenan LIGHTer. LIGHTer samordnar forskning, utveckling och utbildning, och skapar synergier och uppväxlingar av resurser. Swerea är verksamhetsledare för LIGHTer och intressenter är ett 70- tal organisationer. Hållbar användning av naturresurser CAMM Centre of advanced mining and metallurgy är ett excellenscenter inom gruvdrift och metallurgi vid Luleå tekniska universitet. CAMM finansieras av svenska stat en inom det strategiska forskningsområdet Sustainable use of natural resources: mining and minerals. Swerea MEFOS och LTU bedriv er gemensam forskning i programområdet Råmaterial för framtidens järn- och ståltillverkning. Projekten handlar om material som är både järnbärare och kolbär are i masugn en, injektion av olika material, järnhaltigt material som ersättning för skrot samt utveckling av metoder för ståltillverkning utan deponering av restprodukter. Smarta textilier Swerea IVF, Chalmers, Högskolan i Borås och Acreo utvecklar nya nanokompositer för funktionella fibrer och textilier. Swerea IVF har utvecklat en bi-komponent fiber som kan användas som sensor för dynam iska krafter och töjningar. Fibrerna har utvärderats i dragprovningsutrustning och i en verklig applikation och redan töjningar så små som 0,01 procent ger upphov till en mätbar utsignal. Sammanfogning av olika material hybridfogning. De smältspunna fibrerna har vävts till en textil i en konventionell industriell vävstol. Från textilen har man tillverkat en sensor och efter beläggning med ledande silikon kan man registrera mycket små mekaniska töjningar. Till exempel kan hjärtslag mätas genom att spänna ett band av textilen runt bröstet. Utvecklingen öppnar nya möj - lig heter för integrering av sensoreri textila applikationer. En bety - dan de fördel är att man kan an vända de processer och utrustningar som existerar i textilindustrin idag. Samarbetsavtal med SSAB 2012 var andra året av ett fem årigt avtal mellan SSAB och Swerea KIMAB. Resultaten innefattar bland annat viktiga optimeringar för flera produkter. Swerea KIMAB och Swerea MEFOS har tillsammans resurser att tillverka laboratoriesmältor, vilka sedan varmvalsas, kallvalsas och glödgas eller härdas i pilot- eller laboratorieskala beroende på aktuell framställningsprocess. Baserat på dessa försök kan sedan SSAB tillverka nya produktkoncept i full skala och tiden från idé till färdig produkt förkortas. Samarbetet med Swerea ger SSAB hög kostnadseffektivitet med möjlighet att fokusera på själva produktutvecklingen och att skapa kundvärde. Nytt sätt att tillverka flygplansmotorer WiMaQ-projektets mål är att reducera vikt, spill, skärande bearbetning och kostnader vid tillverkning av flygplansmotorer. Metoder för att valsa platt mate rial med varierande tjocklek i längsriktningen, så kallade Tailored Rolled Blanks, utvecklas på Swerea MEFOS. Det blir utgångsmaterial för Gestamp HardTech som med optimerad presshärdningsteknik tillverkar färdiga motorkomponenter. Utvecklingen sker i samarbete med GKN Aero space och Gestamp HardTech. En vävd textil med piezoelekt riska textilfibrer.

16 16 tema Industriell produktion och återvinning Industriell återvinning Trenden är stark: ökat resursutnyttjande, mindre avfallsmängder, säker - ställ ande av råmaterialflöden och kostnadsbesparingar. Alla instituten i Swerea arbetar för ökad återvinning inom sina respektive områden. Mycket är gjort. Många restprodukter går tillbaka till processen eller säljs som råvara. Energieffekti viseringen har hunnit långt och utsläppen har minimerats. Men många möjligheter återstår att hitta och utveckla, och här kommer mixen av kompetens i Swerea till stor nytta. Det är ofta i gränsöverskrid ande lösningar som de stora framstegen finns att göra. Swerea har gjort en sammanställning över alla återvinningsrelaterade projekt vid instituten. Ambitionen är att tydliggöra Swereas viktiga roll inom området och att växla upp nyttan av våra kompletterande kompetenser. Det krävs en kombination av flera material i allt fler komponenter och produkter för att uppfylla kraven på lätt vikt, hållbarhet och effektivitet. Det leder i sin tur till nya och annorlunda krav på återvinning. Krav som genererar forsknings- och utvecklingsfrågor inom exempelvis materialframställning, fogning, hållbarhet och design. Inte minst är det inom designområdet som många möjligheter finns. Med kunskap om hela kedjan från råvaruutvinning, förädling, material, produktion och återvinning kan Swerea utveckla designprocessen så att den tydligt bidrar till resursoptimering med noll vision för slöseri. Att designa för minimerat spill i ett livscykelperspektiv kräver innovativ och specialiserad utveckling för att kvalitativt säkra konstruktion och produktion. Vi kallar det Eko design och inom det området samverkar alla Swereas institut för att skapa nya och utvecklade lösningar. Swerea fortsätter att utveckla sin starka ställning inom industriell återvinning genom ett koncernövergripande samverkansprojekt. Återvunna kompositer Kompositmaterial återvinns på flera sätt. För fordon gäller att återanvändning och materialåtervinning ska uppgå till 85 procent senast den 1 januari Kompositer energiåtervinns och materialåtervinns eller, ett nytt tankesätt; återanvänds hela i nya konstruktioner. Energiåtervinning sker på förbränningsanläggningar och skapar värme. Materialåtervinning sker antingen genom att mala kompositmaterialet och återanvända det i nya produkter eller att frigöra armeringsmaterialet och ta tillvara fibern. Ett annat intressant område är att återanvända stora komposit strukturer i nya konstruktioner. I EU-projektet Through Life studerar Swerea SICOMP till exempel hur stora sandwich paneler i fartyg kan nyttjas för nya ändamål. Återvinning av kabelplaster Drivkraften för kabelåtervinning har sedan länge varit metallernas höga värde. För en hållbar framtid behöver återvinningen av kablar som inte är i bruk öka kraftigt och metoder för att återvinna även kabelplasterna implementeras. Swerea IVF koordinerar sedan många år ett återvinningsprojekt med företag i kabelbranschen: Stena Metall, Borealis, Ineos, Nexans Sweden, ABB, Draka Kabel Sverige, Ericsson, Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar. Målsättningen för projektet är att utveckla metoder för att sortera, separera och återvinna de olika plaster som ingår i kablar och hitta nya användningsområden för dessa. Vi har t.ex. utvecklat metoder för att återvinna plast (PVC och PEX) i nya kabelmantlar. Masugnsinjektion av hyttsot Förbättrat råmaterialutnyttjande genom injektion av stoft till masugnen innebär energieffektivisering och minskade kostnader för råvaror i masugnar. Swerea MEFOS har tillsammans med SSAB och LKAB Inblandning av gjuterisand i kompost ger ett friskare och grönare gräs, med mindre risk för angrepp av svampar och mossa, än om man bara använder jungfrulig sand.

17 tema Industriell produktion och återvinning 17 Laserteknik för kontinuerlig materialanalys av skrotflöden I år produceras 1,5 miljard ton stål i världen, samma mängd kommer inom 30 år att vara skrot. Att noga veta innehållet i metallskrot innebär att användandet kan öka. Mängden oönskade ämnen kan övervakas och minskas medan värdefulla legeringsämnen kan återanvändas. För att hantera stora materialmängder krävs en snabb analysmetod. I samarbete med Acreo, Outokumpu Stainless och Stena Recycling har Swerea KIMAB utvecklat en kontinuerlig online-analys av metallskrot. Tekniken, LIBS, är densamma som nyligen använts av NASA för att analysera geologiska prov er på Mars. Prototypen har använts på stålverk och återvinningsanläggningar under industriella förhållanden. Fortsatta industriförsök är planerade med målet att nå en permanent industriell installation. Prototypen kommer även att utvärderas för aluminiumåtervinning. utvecklat injektion av gasreningsstoft (hyttsot och hyttslam) från masugnen. I Sverige tillverkas kallbundna briketter som chargeras till mas ugnen för att recirkulera biprodukter. Det är en fungerande metod, men när hyttsot tillförs ökar kostnaden eftersom hållfastheten försämras. Injektion av finkornigt material i masugnen är då ett intressant alternativ. Lyckade försök har genomförts i LKAB:s experimentmasugn, samt i en separat lans intill kollansen vid SSAB i Oxelösund. Resultatet visar att transport av hyttsot direkt från sotavskiljningen till injektionsanläggningen är en väl fungerande metod. Koks i hyttsot ersätter effek tivt kol och koks vars användning kan minskas. Metoden har nått industriell användning i Oxelösund, och en utvidgad användning av metoden inom SSAB kommer sanno likt att ske. Gjuterisand blir jord Nordens gjuterier har i regel interna återvinningssystem där procent av sanden återvinns och återanvänds. Trots detta genereras årlig en ton överskottssand vilket gör sand till den absolut största restprodukten. Samtidigt använd er jordtillverkarna stora mängder jungfrulig sand i sin verksamhet. Användning av överskottssand från gjuterier bidrar till hållbar utveckling och minskade kostnader hos både gjuterier och jordtillverkare. Kaskadrecirkulering av restprodukter genom kompostering var ett nordiskt samarbete mellan gjuterier, jordtillverkare och forskare. Arbet et leddes av Swerea SWECAST. Resultaten är att procent av den jungfruliga sand som idag används i jordtillverkning kan ersättas med gjuterisand. Vanadin, en värdefull restprodukt Swerea MEFOS och Swerea KIMAB har i åtta år arbetat tillsammans med SSAB, Ruukki, LKAB och SSAB Merox med projektet VILD, Vanadin i LD-slagg. Stålslagg, även kallad LD-slagg, är en biprodukt från stålframställning. Svensk och finsk stålslagg innehåller upp till 3 procent vanadin vilket för Sveriges del motsvarar 5000 ton årligen. Den miljömässiga och ekonomiska potentialen upp skattas till årliga besparingar av 1 miljard kronor, ton koldioxid och 140 GWh elenergi i Sverige. Försök har visat att slaggreduktion är fullt genomförbart och att det är möjligt att uppnå ett vanadinutbyte på över 90 procent samt en resthalt i slaggen på under 0,1 procent vanadin, vilket har satts som gräns för användning i cementproduktion. En process har utvecklats för framställning av en högvärdig vanadinslagg, LUVA-slagg, direkt i stålverket. Vanadinhaltig metall från reduktion av LD-slagg.

18 18

19 notiser 19 Premiärvisning av Swerea IVF-film Swerea IVF har tagit fram en ny film under Filmen ger en övergripande introduktion till företaget och beskriver hur man arbetar. Betydande vikt har lagts på att visa den försöks- och provningsverksamhet som sker i verkstads- och textillabb. Filmen som är på tre och en halv minut kan ses via Swerea IVFs hemsida. Nya ugnar till försöksgjuteriet Tre nya smältugnar är nu installerade i Swerea SWECASTs försöks gjuteri. Under våren genomförs testkörningar och intrimning för att därefter kunna erbjuda provgjutningar och tillverkning av prototyper med höga kvalitetskrav. Swerea och KTH har ingått ett samarbetsavtal Syftet med avtalet är att KTH, Swerea och dess dotterbolag ska fördjupa sin samverkan och ytterligare stötta varandra för att skapa ett bredare och mer flexibelt innovationssystem. KTH och Swerea får ännu starkare förankring i näringsliv och samhälle inom en rad samverkansområden som t.ex. energi, materialutveckling, korrosion, processutveckling, transportforsk ning och produktionsteknik. KTH har i sitt långsiktiga strategiarbete Vision 2027 tydligt uttryckt ambitionen att stärka samverkan med forskningsinstitut. I förlängningen vore det en styrka, inte minst internationellt, att kunna uppträda som en sammanhållen partner. Samarbetsavtalet med Swerea är ett bra steg i denna riktning, säger Peter Gudmundson, rektor vid KTH. Nästa generations kompositstrukturer för civila flygplan Swerea SICOMP deltar i det svenska demonstratorprogrammet GF Demo för att utveckla framtidens kompositstruktur för civila flygplan. Swerea SICOMPs del i projektet handlar om vidare utveckling och förfining av metoder för att förutsäga restspänningar och formförändringar. De kommer även att karaktärisera egenskaper hos nya nanokompositmaterial. Två stålverk i samma byggnad Forskningsinstitutet Swerea KIMAB slog 23 oktober upp dörrarna för sina nya laboratorier i Kista, Stockholm, som bland annat omfattar en unik anläggning för simulering av processer för ståltillverkning från gjutning av göt till färdig produkt. Sverige är en liten nation globalt inom ståltillverkning vad gäller totala tonnage säger Staffan Söderberg, vd för forskningsinstitutet Swerea KIMAB, men inom vissa segment där högpresterande stål krävs kan vår globala marknadsandel uppgå till över 50 procent. Laboratoriet i Kista är en nationell demonstrator där industrin i samverkan med institutets forskare kan utforska nya process- och legeringskoncept i liten skala innan man går vidare med dyrbara försök i pilot- och fullskala. Färdplan 2020/2030 för svensk gjuteriindustri Swerea SWECAST tillsammans med Svenska Gjuteirföreningen, Casting Innovation Centre och gjuteriindustin håller på att ta fram en långsiktig färdplan för svensk gjuteriindustri med siktet inställt på 2020 och Färdplanen kommer att peka ut strategiska forsknings- och utvecklingsom råden för att svensk gjuteriindustri ska fortsätta vara konkurrenskraftig och utveckla världsledande gjutna komponenter. Swerea IVF utmanar till klimatkamp Swerea IVF har uppdaterat sin certifierade klimatdeklaration från Jämfört med den förra deklarationen har man nästan lyckats halvera utsläppen av växthusgaser. Man utmanar nu andra forskningsutförare till en klimatkamp. Swerea IVFs utsläpp har minskat från nästan 4 kg CO 2 -ekvivalenter per forskningstimme till drygt 2 kg. Till stor del beror minskningen på en övergång till elektricitet från enbart vattenkraft, men även på att fler tjänsteresor i dag görs med tåg istället för bil eller flyg. Deklarationen, som gjorts inom ramen för det internationella EPD -systemet, baseras på branschgemensamma regler för hur man ska mäta och räkna fram klimatpåverkande utsläpp för forsknings tjänster PCR 811. Klimatdeklarationen omfattar hela Swerea IVF och dess 150 anställda i Mölndal och Stockholm. Nöjda medlemmar efter studieresa För att hitta nya kunder och öka sin tillväxt arrangerar Swerea SWECAST regelbundet studie- och affärsutvecklingsresor för sina medlemmar. En studieresa till Mexiko under våren 2012 resulterade i ett halvt dussin nya relationer och affärer. På resan studerades bland annat ny teknik för hantering av miljöfarligt avfall och metoder för förbättring av befintliga gjuterier enligt beprövad Lean-filosofi, en filosofi för att hantera resurser på ett effektivt sätt. Intressanta diskussioner fördes också med Foundry Planet, en världsomspännande webbportal där gjuterier, kunder och leverantörer från hela världen möts och skapar affärer. Mexiko attraherar multi nationella företag och deras underleverantörer från hela världen vilket är tack var anslutningen till NAFTA, det nordamerikanska frihandelsavtalet. Den efterföljande utvärderingen visade att studieresor är både uppskattat och tidseffektivt när det gäller att bidra till ökad internationalisering av svensk gjuteriindustri. Sverige återvinner aluminium med Kina och Brasilien Swerea KIMAB har tillsammans med Acreo fått två projekt om tillsammans 3 miljoner kronor beviljade av Vinnova för att etablera och stärka samarbetet med kinesiska respektive brasilianska forsknings- och innovationsaktörer inom aluminiumåtervinning. Om vi kan ta vara på aluminium och återvinna denna, gör vi en energi besparing på ca 95 procent jämfört med nytillverkning, berättar Jonas Gurell, forskningsledare vid Swerea KIMAB.

20 20 swereas dotterbolag Produkt- och produk tionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation. Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, mixade material, yt- och värmebehandling. Arbets liv, miljö och energi. Material utveckling: Textil, plast, gummi, keramer och metaller. Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet. Materialanalys, provning och certifiering. Att kunna utnyttja och återanvända råvaror, material och energi på ett hållbart sätt är allt mer centralt för svensk industri. Swerea IVF har drivit en rad forsknings- och utvecklingsprojekt under 2012 till exempel för framtagning av nya produkt er med slutna livscykler, där material till stor del återförs till nästa produktgeneration. Andra projekt berör utveckling av energi- och resurssnåla produktionssystem och processer. Ytterligare ett viktigt område är att bättre utnyttja inhemska råvaror, till exempel cellulosafibrer, som råvara till textila material. I nära samarbete med svenska företag utvecklas nu metoder som gör att framtidens kläder ofta kommer att härstamma från skogen. Att inkludera tjänster i kunderbjudanden blir viktigare. Även när erbjudandet i grunden består av fysiska produkter är stöd och support för driftsfasen en allt större del av affären. Det kräver nytänkande vid både produktframtagning och marknadskommunikation. Swerea IVF utvecklar metoder och arbetssätt. Nya produkter och kunderbjudanden utvecklas i nära samarbete med traditionella tillverkande företag så att de kan förnya och bredda sina kunderbjudanden, och utveckla nya produkter med utökat tjänste innehåll. Produktionslyftet är ett flerårigt program för att höja produktionseffektiviteten i svenska företag. Personal från över företag har nu kunnat ta del av hur produktionen kan effektiviseras, både i form av utbildningsinsatser och coachning i företagen. Resultaten är mycket goda, vilket också styrks av oberoende utvärderingar. Satsningen förlängs till att omfatta även kommande år. Kemisk analys och textil provning fortsätter att växa i omfattning. Swerea IVF erbjuder ett ständigt vidareutvecklat stöd till kundföretagen för utveckling av produkter med minimal påverkan på hälsa och natur har verksamhetsmässigt och ekonomiskt varit ett tillfredsställande år för Swerea IVF. Vår positionering inom livscykelbaserad produktframtagning och produktion talar också för att denna bild består. Ekodesign och resurseffektiv produktion är exempel på områden där bolaget fortsatt kommer ha en ledande roll. Som alltid sker arbetet i nära samarbete med näringslivet, vilket ger snabb omsättning av forskning till nya industriella möjligheter. fakta Mats Lundin, vd Omsättning: 197,7 miljoner kronor Anställda: 157 Medlemsföretag: 230 Grundat: 1964 Verksamhetsorter: Mölndal, Stockholm och Oslo Styrelse: Tomas Thorvaldsson, Swerea AB, Ordförande Tor Ahlbom, Almedahl-Kinna AB Johan Ancker, Teknikföretagen Ola Asplund, IF Metall Johan Carlsten, Chalmers tekniska högskola Lars-Göran Rosengren, AB Volvo Lars-Olof Ingemarsson, Arbetstagarrepresentant Mikael Eriksson, Arbetstagarrepresentant Kläder av eukalyptusfibrer Bomullens baksida med tvångsarbete och miljöförstöring tvingar företag att tänka om vid textila materialval. Hur vet man att alternativen är bättre? Swerea IVF har hjälpt TvNo Textilservice med livscykelanalys för eukalyptus. Resultaten visar att eukalyptusfibern har bättre miljöprestanda än både bomullsfibern och polyesterfibern, för alla de miljöaspekter som har undersökts; klimatpåverk an, övergödning, toxicitet, vattenanvändning samt landanvändning. Detta gav TvNo det miljömässiga beslutsunderlag som behövdes inför en upphandling. Nu vävs kläder av eukalyptusfibrer hos leverantören, vilket exempelvis sparar liter vatten per tillverkad klänning jämfört med bomullsalternativet. Medarbetarnas engagemang gav minskad kapitalbindning Produktionslyftet är en satsning där Swerea IVF hjälper företag att effektivisera sin produktion enligt Lean-principen. Slottsbro tillverkar och säljer park- och lekplatsutrustningar. Företagets medarbetare har genom Produktionslyftet fått ökad kunskap om vad som ger värde för kunden och om onödigt slöseri. Projektet har gett många reflektioner, som att kunderna ska få produkter i rätt tid, inte för fort, och att ordning och reda är en grund för ökad lönsamhet. Ett 5S-arbete har startats. Det är ett systematiserat arbetssätt med utgångspunkt i fem delar; städa, strukturera, sortera, standardisera och skapa vana. Genom att inte överproducera, minska på lagernivåerna, införa 5S och driva daglig styrning har projektet lett till en minskning av den totala kapitalbindningen i lager och produkter i arbete med 25 procent.

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: ,

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: , Examensarbete på Swerea IVF Lisa Schwarz Bour Projektledare; lisa.schwarz@swerea.se Telefon: 031-706 63 58, 0761-47 63 58 1 Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster. Vi

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Affärsidé Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning,

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Stålindustrins energibehov

Stålindustrins energibehov Stålindustrins energibehov Fokus Sandvik Materials Technology Alena Nordqvist 2014-10-29 Vad vi gör Vi tillverkar avancerade speciallegeringar och keramiska material, industriverktyg och gruvmaskiner.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV TILLVERKNING AV HÖGPRESTANDAKOMPOSITER Christina Altkvist/Anette Järneteg C st a t st/ ette Jä eteg LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 Triple Use Pilotprojekt Ett

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Den linjära ekonomins utveckling

Den linjära ekonomins utveckling Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr.

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr. Delårsrapport jan- mars 2016 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Omsättning

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Innehåll 6-7 8-9 26-27 28-29 30-31 32 33 34-35 10 11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25

Innehåll 6-7 8-9 26-27 28-29 30-31 32 33 34-35 10 11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 Årsberättelse 2009 4 Innehåll Innehåll 6-7 8-9 10 11 12 13 14-15 Detta är Swerea Forskningsinstitut inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Ord från VD: Swerea är en viktig kugge för

Läs mer

innehåll 2010 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 Koncerngemensamma projekt 10 Material Nytt, lätt, starkt 12

innehåll 2010 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 Koncerngemensamma projekt 10 Material Nytt, lätt, starkt 12 Årsberättelse 2010 1 2 innehåll 3 2010 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 Koncerngemensamma projekt 10 TEMA hållbar utveckling Material Nytt, lätt, starkt 12 Återvinning Värdefull tillgång 14

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef Mot branschledande lönsamhet Martin Lindqvist, VD och koncernchef Säkerheten kommer alltid först nollvision för olyckor SSAB har som mål att vara ett av de mest säkra stålbolagen globalt Fortfarande har

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Swerea IVFs roll och bidrag i projektet

Swerea IVFs roll och bidrag i projektet DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Swerea IVFs roll och bidrag i projektet Kontaktpersoner: Ulrika.harlin, ulrika.harlin@swerea.se

Läs mer

Hur möter Scania framtidens utmaningar?

Hur möter Scania framtidens utmaningar? 1 Hur möter Scania framtidens utmaningar? Stefan Palmgren Senior Vice President, Power Train Production Scania 2 Economic growth powered by developing countries Growing urbanisation Need for infrastructure

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23 Årsberättelse 2011 1 2 innehåll 3 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå 3 MILJARDER NYA KONSUMENTER GÅR FRÅN FATTIGDOM TILL MEDELKLASS 1 FRAM TILL 2030.

Läs mer

Tredje utlysningen. Forskningsprogram inom området Produktframtagning - med fokus på miljöanpassning

Tredje utlysningen. Forskningsprogram inom området Produktframtagning - med fokus på miljöanpassning ProEnviro ProEnviro April 2008 Tredje utlysningen Forskningsprogram inom området Produktframtagning - med fokus på miljöanpassning 1. Inledning Forskningsprogrammet ska bidra till att små och medelstora

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

LIGHTer - för svensk konkurrenskraft

LIGHTer - för svensk konkurrenskraft LIGHTer - för svensk konkurrenskraft Energirelaterad fordonsforskning 4 april 2016 Cecilia Ramberg, Swerea Vice verksamhetsledare LIGHTer Vice programchef Strategiskt innovationsprogram för lättvikt En

Läs mer