Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS. för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS. för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger.."

Transkript

1

2 Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger.. TERMINAL en öppen, effektiv och fri transportmarknad.

3 System CCT PLUS CCT PLUS är ett horisontellt hanteringssystem för containers och växelflak mellam exempelvis järnväg och lastbilsfordon. Systemet består av bl a en transferenhet som opererar parallellt med järnvägsspåret på separat enkelt jvg-spår, eller att den förflyttar sig på gummihjul. Järnvägsvagnar, lastbilar och transferenheten är utrustade med hydrauliska containertappar. Systemet är skapat för högsta möjliga flexibillitet och kan operera manuellt eller helt automatiskt. Hanterar containrar och växelflak av alla storlekar. Vid större enheter än 20 fot så samarbetar två transferenheter vid överföringen av lastenheten. Transfertekniken har genomgått tester med hantering av 20 fot s enhetslaster med vikter upp till 34 ton. Nästa steg i utvecklingen är att bygga upp en komplett fungerande transferenhet med kringutrustning. Systemet beskrivs översiktligt på efterföljande sidor.

4 Tåget inkommer till terminalen. Hydrauliska containerlås på järnvägsvagnen lyfter enhetslasten. Transferenheten intar rätt position intill avsedd enhetslast. Två teleskoperande bommar förflyttas över till järnvägsvagnen under enhetslasten. En släde förflyttas över till järnvägsvagnen uppepå bommarna och stannar i centrum av järnvägsvagnen. Ovanpå släden finns en luftkudde fäst. Enhetslasten sänks och kommer att vila på luftkudden. Släden tas tillbaka till transferenheten med enhetslasten. Under överföringingen så vilar de teleskoperande bommarna på lastupptagande plåtar i centrum av järnvägsvagnen och transferenheten Denna lösning förhindrar skälpningseffekter samt ger idealiska belastningar för båda fordonen. Transferenheten kompenserar höjdförhållandena under överföringen. Enhetslassten lyftes av de hydrauliska containerlåsen på transferenheten och de teleskoperande bommarna tas tillbaka. Enhetslasten finns nu på transferenheten och kan överföras till lastbil eller till tillfällig lagringsplats.

5 CCT PLUS distributions- koncept Transferenheten intar rätt position intill lastbilen, vilken är utrustad med hydrauliska containertappar samt lastupptagande ytor för de teleskoperande bommarna. Överföring av enhetslast, från transferenhet till lastbil sker på lika sätt som överföring från järnvägsvagn till transferenhet. Om mottagaren av enhetslasten har sin terminal utrustad med speciella fasta containerfästen så kan ISO-containern, i en enkel operation utförd av chauffören, bli avlämnad och lastbilen är fri för nästa operation. Ett växelflak kan lämnas på sina inbyggda stödben eller i de fasta fästena.

6 Systemet är uppbyggd kring ett fåtal, grundläggande komponenter; Enhetlig hanteringsteknik, Terminalen, Enhetlig teknik medger möjligheter att bygga enkla terminaler utefter transportlinjerna, vid brytpunkter och hos kund. Minimala investeringar erfordras för etablering av terminaler. Tekniken möjliggör allt från enkla personopererande utrustningar till komplett (obemannade) automatiserade terminaler. Terminalstrukturen och komplexitetsgraden kan kompletteras/ förändras allt eftersom kraven förändras. Tät terminalstruktur kan ske till rimliga kostnader vilket ger möjligheter till ett rikstäckande system och därmed, för operatören och dess kunder, avsevärd ökad servicegrad. Annan hanteringsteknik i befintliga system utgör inget hinder för implementering av systemet. Den gamla och den nya tekniken och kan arbeta tillsammans. Detta medger succesiv utbyggnad. Järnvägsvagnen, Enhetlig anpassade jvg-vagnar opererar i systemet och kommer att vara sammankopplade i fasta tågsätt vilket trafikerar en tidtabellstyrd flödesstruktur. Det medger en mycket hög utnyttjandegrad av vagnarna. Lastbilen, Enhetlig enkel hanteringstekning som samtidigt medger lastbilen att hantera både containers och växelflak. Dett öppnar nya möjligheter för att hantera en container, som ett växelflak ex.vis hos slutkunden. Enhetslaster, Systemet medger att nästan alla typer av enhetslaster kan hanteras, oberoende av dess längd och bredd. Undantaget är vissa lastbärare av typen tankcontainer där enhetslasten utgörs av en cylindrisk enhet och endast har ramkonstruktion kring ISO-containerfästen. Lastbärare kan specialbyggts för kunder enligt deras önskemål anpassas så att systemet är totalt flexibelt mot framtida utveckling av enhetslastbärare. Enhetlig IT-anpassning för optimal styr- och informationsutbyte integreras funktioner för styr och informationsbehandling i systemet och de aktiva komponenterna.

7 CCT PLUS är också ett logistiskt systemtänkande som innefattar funktioner och komponenter som samverkar för att på ett rationellt sätt förflytta/hantera och lagra enhetslaster. Det sker med ett minimum av insatta resurser och med tidskontrollerade funktioner där IT-kommunikation kommer till sin rätt. Systemet täcker hela flödeskedjan ex.vis från en leverantör till slutkunden. Vissa funktioner och komponenter har standardiserats för att effektivt kunna arbeta tillsammans, vilket öppnar möjligheter för total flexibilitet för kombination med andra funktioner och komponenter. Radikalt nytänkande öppnar helt nya möjligheter! För att förstå systemets rationella uppbyggnad och skillnaden mot dagens långsamma och kostnadsinneffektiva system påpekas några avgörande olikheter; CCT PLUS: Dagens: Horisontell hantering under befintlig elledning. Ingen rangering av jvg-vagnar. Sammansatta tåg som enhet. Hög utnyttjandegrad av opererande enheter. Vertikal hantering kräver ledningsfritt område Rangering av jvg-vagnar. Enskild jvg-vagn. Låg utnyttjandegrad av opererande komponenter Låg eller ingen bemanning. Hög bemanning. Terminalfunktion kräver Terminalfunktion kräver minimal yta. stora fria ytor. Enkel eller automatisk avlastning av enhetslast hos slutkund. Hög självförsörjningsgrad. Ingen annan utrustning krävs vid av och pålastning Konventionell truckhantering av enhetslast eller urlastning från enhetslast på fordon. Låg självförsörjning. Annan utrustning krävs vid av- och pålastning

8 Dagens: Vertikal hantering kräver ledningsfritt område. Terminaler i dagens system är uppbyggda baserade på vertikal hantering av enhetslaster. Stora containerkranar som överspänner flera spår och som är rörliga utefter terminalens längdriktning är en vanlig teknik. De har kompletteras, eller ersatts av truckar som lyfter enhetslasterna till/från jvg-vagnar och lastbilarna. Truckarna kräver stora fria ytor och en väl preparerad markstruktur för att kunna hantera lastenheterna. CCT PLUS - Horisontell hantering under befintlig elledning. All hantering av enhetslaster, ISO-containers eller växelflak, sker horisontellt. Operationen kan utföras under den befintliga elledningen vilket gör att operationen kan i princip utföras var som helst. En mycket skonsam hantering som resulterar i att alla hanteringsskador elimineras. Överföring av enhetslasten kan ske åt båda sidorna av transferenheten.

9 Dagens: Rangering ger mycket lågt genomsnittligt flöde. Kravet på rangering till ledningsfritt område ger stora avbrott i transportflödet och hindrar järnvägens möjligheter att konkurrera med ex.vis lastbilen. Förutom tidsaspekterna ges ett mycket lågt utnyttjande av det rullande materialet. Ett tids- och kostnadsförlopp som blir en omöjlig kombination. Dvs dagens system = mycket låg effektivitet. CCT PLUS - Ingen rangering = högt genomsnittligt flöde. Sammansatta tågset som i pendeltrafik, eller i en slingstruktur, trafikerar järnvägsnätet. Endast korta stopp ex.vis på ett sidospår (till huvudlinjen), med loket och vagnsetet ihopkopplade, sker en horinsontell överföring, av- eller pålastning av enhetsalsterna. Omedelbart därefter är tågsetet ute i transportflödet vilket ger ett mycket högt utnyttjande av det rullande materialet. Dvs CCT PLUS systemet = mycket hög effektivitet. Terminalyta med möjligheter för att överföra enhetslaster, men även lagra enhetslaster under kortare tid. Spårbundna överföringsutrustningar. Trafiken på huvudlinjen (Jvg) kan passera utan att störas av omlastning av enhetslasterna på terminalen. Endast lastbärare förflyttas och sedan omedalbart ut i trafik igen. Endast korta stopp för operationen tillåtes.

10 Dagens: Terminalerna kräver stora ytor och hög bemanning. Terminalerna i dagens system är mycket ytkrävande och en hög bemanning, Krävs med dagens teknik vid de punktbelastningar som uppstår vid omlastning av ett tågset. Dimensionering av terminalen måste ske med hänsyn till punktbelastningen vilket gör att utnyttjandet av utrustningar och bemanningen blir mycket låga och som följd höga kostnader per hantering. CCT PLUS: Mycket begränsade ytkrav och låg eller ingen bemanning. Med horisontell hantering ges ett effektivt utnyttjande av terminalens ytor vilket gör att de kan minimeras så långt detta är möjligt. Inga stora fria ytor som ex.vis truckarna kräver. Bemanningen kan vara mycket begränsad och systemet medger en total automatisering. Systemet är dessutom flexibelt anpassningsbart och automatiseringen kan enkelt anpassas till rådande behov. Ett förslag till "lay-out" för en terminal med mycket hög kapacitet och möjligheter till att helt automatiseras vad beträffar hantering mellan jvg - transferenheter - ställage - lastbil. Terminalyta för stor genomströmning av enhetslaster. Kapaciteten medger omlastning av ett helt tågset på mindre än 5 minuter. Trafiken på huvudlinjen (Jvg) kan passera utan att störas av omlastning av enhetslasterna på terminalen. Endast lastbärare förflyttas och sedan omedalbart ut i trafik igen. Endast korta stopp för operationen tillåtes.

11 Dagens: Hos slutkund - konventionell truckhantering- eller urlastning av enhetslast kvar på fordonet. Dagens system kännetecknas av att, i de flesta fallen där inte truckar finns att tillgå, lastas lastbäraren ur sin last medans den finns kvar på fordonet. Gäller för ISO-containers. Det betyder att det måste finnas personal hos slutkunden som vid leveranstillfället kan ta hand om hanteringen. Därmed begränsas leveranstidpunkterna till slutkundens bemanningstider. Beträffande växelflaken så kan de lämnas kvar hos kunden på sina inbyggda ben när som helst. CCT PLUS: Enkel och / eller automatisk avlastning hos kund. CCT systemet öppnar möjligheter att hantera ISO-containers som man hanterar växelflak och därmed på ett enkelt sätt lämna hela lastbäraren hos slutkund. Det gör att lastbärarna kan lämnas när som helst under dygnet. Hanteringen är enkel och kan även automatiseras. En positionering hos slutkunden öppnar även möjligheter att integrera/automatisera den interna transporten med den externa för större leverantörer eller mottagare.

12 I ett inledande projekt har omfattande tekniktester genomförts för att testa systemets viktigaste funktioner. Överföringar av enhetslaster med vikter upp till 33 ton för en 20 ft enhet (Tillåten totalvikt för en 20 ft enhet är 20,3 ton). Proverna har utförts med centrerad och ocentrerad placering av lasten och alla proverna har genomförts med uppfyllande av utställda kravspecifikationer. Nedanstående bilder är från de genomförda proverna. Det presenterade materialet ger endast en kort inblick i CCT PLUS systemet och den effektivitet som kan skapas med hjälp av systemets ingående komponenter i ett strukturerat miljöriktigt transportflöde. Ett optimalt utnyttjande av de olika transportslagen, och med en enkel och effektiv hanteringsutrustning i terminalpunkterna kan kapaciteten i infrastrukturen avsevärt ökas. Samtidigt kommer miljöpåverkan att avsevärt reduceras. En ekvation som går ihop och vi kommer alla att vara vinnare, men den största vinnaren är vår viktiga miljö.

13 CCT PLUS Tekniska möjligheter och dimensioner för hantering av enhetslaster.

14 2.1 CCT PLUS - Enhetslasternas längdvariation och maxvikter. CCT PLUS systemet kan hantera de flesta lastenheter som finns på marknaden, vilket har framgått av tidigare material. Nedan en sammanställning av de mest förekommande enheterna. En 10 ft enhetslast håller på att överföras mellan jvg-vagn och transferenhet. En överföringsfunktionsenhet klarar av att hantera lastenheten. Det finns två sådana funktionsenheter per transferenhet. Innebär att att det är möjligt att överföra två (2) 10 ft:s enheter samtidigt. 10 ft enhetslastens maxvikt < 12 ton. En 20 ft ISO-container / enhetslast håller på att överföras mellan jvg-vagn och transferenhet. Båda överföringsfunktionsenheterna samarbetar. Enhetslasten kan istället för ISO-containern, givetvis utgöras av ett växelflak eller en annan behållare. Kravet är endast fästmöjligheter enligt ISOnormens hörnlådor. 20 ft enhetslast eller växelflak / annan enhetslastbärare L<8 m, maxvikt < 25 ton En 40 ft ISO-container under överföring mellan jvg-vagn och transferenhet. Två transferenheter samarbetar med överföringen. Enhetslasten kan givetvis vara längre. Hantering av enhetslaster på 48, 53, 58 ft etc är inget problem. Likväl som hantering av långa containers kan givetvis växelflaksenheter på motsvarande läbgder hanteras. 40, 44, 48, 53 och 58 ft:s containers eller växelflak / annan enhetslastbärare på motsvarande längder, maxvikt < 50 ton.

15 2.2 CCT PLUS och enhetslasternas breddvariation. Enhetslast med normalbredd på m placerad på transferenheten. Hanteras mellan de båda transportslagen järnväg och lastbil. Inga begränsningar på transporterna. Enhetslast med bredd på 3.6 m och försedd med hörnlådor enligt ISO-normen. Hanteras lika bra av transferenheten. Kan bara transporteras på järnväg. Överföring av breda enhetslaster ex.vis som i detta fallet kan givetvis göras på samma enkla sätt som en standard 20 ft ISOcontainer. Begränsningarna för enhetslasten ligger i den transportprofil som råder för jvgtransporterna då det enbart handlar om en jvg-relation. Begränsningarna för hantering av enhetslaster är relaterade till de begränsningar som finns på järnvägen respektive vägtrafikbestämmelserna. CCT PLUS hanterar dem alla utan problem. En enhetslast som lastats med massabalar och håller en bredd på 3.6 m är inga problem att hantera. En sådan lösning kan ex.vis förekomma där en industri har egen jvg-anslutning och där hela transporten går direkt till hamn för utlastning och överflyttning till fartyg.

16 2.3 CCT PLUS systemtåg ger ökade möjligheter Industrirelationer med direkta tågförbindelse kan med fördel utnyttja systemet fullt ut om hanteringstekniken tillämpas i industridestinationerna. Omlastning sker på avsändarens industriområde med deras egna transferutrustning. Den kan vara spår eller hjulgående. Enhetslastbäraren lämnar fabriken med sin last som lastats direkt från produktionen. Lastbäraren utnyttjas till sin fulla bredd och vikt. Transporten av enhetslastbärarna sker med direkta tågförbindelser mellan destinationerna. Lastbärarens bredd och totalvikt medger inte att den omlastas till väggående fordon. Järnvägen kommer i detta upplägg att utnyttja sin höga kapacitet med direkta tåg. Omlastning på mottagarens egna industriområde med mottagarens egna hanteringsutrustning. Levererat material kan transporteras direkt in i produktion.

17 2.4 CCT PLUS Interntransport inom industriområdet. Enhetslasten lossas från tågsetet av den hjulgående transferenheten. Hanteringen sker inom industrins egna område och behöver därför inte trafikera allmänna trafikleder. Därmed kan bredare enhetslaster väljas. Transferenheten tar med sig sin last för vidare transport inom industriområdet. Den kan då transportera lastenheten direkt in i produktionen eller transportera den för mellanlagring. Transferenheten kan utgöras av självgående enhet som opererar efter ex.vis magnetiska slingor inom området. Mellanlager för in och utgående material och produkter. Industriproduktionsanläggning

18 En enkel terminal (princip) för överföring av enhetslaster mellan tåg där skilda spårvidder förekommer. A B Princip för överföring av enhetslast. Första tåget anländer (normal spårvidd, A) och ett antal transferenheter lastar av tågsetet. Enhetslasten kan tillfälligt bli stående på transferenheterna, eller på en tillfällig upplagringsplats. Tåget anländer (med den bredare spårvidden, B ) och transferenheterna lastar tåget med de tidigare lämnade enhetslasterna.

19 CCT PLUS AUTO - COMBI En av de största fördelarna med CCT PLUS systemet är möjligheten till helt automatiska terminaler. Från de allra minsta till verkligt stora terminaler, och i ett oändligt antal utförande tillfredställer systemet marknadens alla krav på hantering av enhetslaster. Systemet har maximal flexibilitet och kan enkelt anpassas efter efterfrågan på terminalkapacitet genom att exempelvis tillföra fler transferenheter. Terminalerna kan enkelt anpassas till det mest economiska utförandet för varje situation. Om ternilkapacitet behöver minskas kan exempelvis transferenheter flyttas till annan terminal. Ovanstående bild är hämtat ur Statens Järnvägar, SJ:s broschyr Tågtrafik i samverkan. Av bilden framgår att det system som visas på en framtida auto-kombi är i det närmaste identiskt med vårt system CCT PLUS. Det stärker oss i vår utveckling och det ger en bild av hur nästa generation av terminaler med automatik kommer att kunna hantera enhetslaster. Baserat på vårt know how kan vi konstatera att vi ligger i allra första led i utvecklingen mot framtida hanteringsteknik med vårt system CCT PLUS.

20 CCT PLUS "Princip-lösningar" Terminaler

21 Princip lay-out för en mindre terminal, CCT PLUS. Vad som kännetecknar alla terminalerna är att de ligger bredvid huvudspåret/-spåren för lätt och omedelbar anslutning till huvudnätet. Det skall vara enkelt att snabbt komma av och lika enkelt att snabbt komma ut i trafik efter avslutat terminalstopp. Utformningen av terminalen kan vara av mycket varierande upplägg. Givetvis styr andra faktorer som möjlighet till anslutning för de väggående distributionsfordonen samt tillgänglig areal för terminalens utformning. Transferenhet, eller flera transferenherter, hanteringsutrustning som ombesörjer att enhetslaster hanteras på ett riktigt sätt mellan jvg vagnen - mellanlagringsplats - distributionsfordon. Transfervagnsspår. Ett enklare jvgspår som ligger parallellt med sidospåret och där en eller flera transferenheter opererar. Mellanlagringsplats, där enheterna mellanlagras under korta perioder ex.vis innan de lastas ombord på distributionsbil Huvudspår där jvg-trafiken kan pågå utan att störas av terminalarbetet. Sidospår, där det tågset som skall lasta / lossa enheter stannar för ett kortare uppehåll.

22 Princip lay-out för en medelstor terminal, CCT PLUS Denna terminaltyp följer i stort den mindre terminalens utformning med undantag av att det finns mellanlagringsplats utefter större delen av transferspåret. Anledningen till utformningen är att minimera tiden för transferenheten att förflytta sig mellan mellanlagringsplatsen och jvg-vagnen vid omlastningar. I de båda ändarna av transferspårets utbredning finns de ytor där transferenheten överför enhetslaster till distributionsbilarna Terminalyta för distributionsbilar där man hämtar resp. lämnar enhetslaster till transferenheten. Transfervagnsspår. Ett enklare jvg-spår som ligger parallellt med sidospåret och där en eller flera transferenheter opererar. Mellanlagringsplats, där enheterna mellanlagras under kortare perioder ex.vis innan de skall ombord på distributionsbil. Terminalyta för distributionsbilar där man hämtar resp. lämnar enhetslaster till transferenheten. Lastbilsyta Mellanlagringplats Lastbilsyta Huvudspår där jvg-trafiken kan pågå utan att störas av terminalarbetet. Transferenheter, hanteringsutrustning som ombesörjer att enhetslaster hanteras på ett riktigt sätt mellan jvg vagnen - mellanlagringsplats - distributionsfordon. Sidospår, där det tågset som skall lasta / lossa enheter stannar för ett kortare uppehåll.

23 Princip lay-out för större terminal, CCT PLUS. En lösning på en större terminal för CCT PLUS. En mellanlagringsyta finns mellan spåren för transferenheterna vilket gör att det finns stor flexibillitet för hur många transfereneheter som kan vara operativa på var sida. När ett tågset kommer in koncentreras transferenheterna på hantering till /från jvg-vagnarna. När tid finns, förflyttas kapaciteten över till distributionsbilarna. En terminalutformning som kännetecknas av mycket hög kapacitet och högt utnyttjande av transferenheterna. Transfervagnsspår. Ett enklare jvg-spår som ligger parallellt med sidospåret och utmed båda sidorna av mellanlagringsplatsen. Terminalyta för distributionsbilar där man hämtar resp. lämnar enhetslaster till transferenheten. Mellanlagringsplats, där enheterna mellanlagras under kortare perioder ex.vis innan de skall ombord på distributionsbil. Lastbilsyta Huvudspår där jvg-trafiken kan pågå utan att störas av terminalarbetet. Transferenheter, hanteringsutrustning som ombesörjer att enhetslaster hanteras på ett riktigt sätt mellan jvg vagnen - mellanlagringsplats - distributionsfordon. Sidospår, där det tågset som skall lasta / lossa enheter stannar för ett kortare uppehåll.

24 Inventory of transshipment technologies

25

26

27 Inventory of Intermodal Transshipment Technologies Johan Woxenius Final evaluation and decision At this stage of the weight criterion method, it becomes clear how well the alternatives satisfy the criteria and hereby also the probability of solving the problem at hand. In this last step, the cost of each alternative should be carefully estimated in a systems context, not only for the transshipment as such. As argued for above, this is hard to do at a general European level, it must simply be done by the intermodal system developers themselves. The final decision taken by the developer should not only be based upon the ratio between k i *fulfilment-rate and the costs of the different solutions, but also upon a wide range of softer aspects. 6.2 CONCLUSIONS FROM THE EVALUATION It is not the intention of this report to propose one single intermodal transshipment technology for the whole of Europe. Consequently, the evaluation should be regarded more as a guideline when looking for technologies to incorporate in a new or redesigned intermodal system. For an accurate and just evaluation, more comprehensive and detailed analyses have to be carried out within every single development project. As mentioned more than once in this report, for a successful implementation, intermodal systems must conform with the requirements prevailing at the market aimed for and not for some general European requirements. Nevertheless, the result from the evaluation must be commented upon. For easier appraisal of the result, the technologies are sorted according to the k i Fulfillment product as seen in the table below. From the sorted table on the next page, it is obvious that it is the opinion of the IRU that Proveho s CarConTrain (CCT) PLUS is the technology best suited for making intermodal transport successful on the transport market in tomorrow s Europe. What distinguishes it from the second ranked technologies, SJ s Light-combi and Albatec s Kombiflex is mainly that it takes better into account the needs for integration with maritime transport. The openness to a wide range of unit load types can also be stated as better, however not enough to motivate a difference in grades for the important criteria C2 - be compatible with a wide range of unit loads, vehicles and vessels - since CCT PLUS is a little more restricted when road vehicles are concerned. In all, the CCT PLUS is regarded as very well suited for taking on the challenge of equipping the awaited corridor terminals described in section

28

29 Basic information concerning CCT PLUS put together by Mr Jari Gröhn, Research scientist at VTT, Communities and Infrastructure, FINLAND, as input information in EU project "TERMINET".

30 Project information basic information given to representative for the TERMINAT (EU-project) Principle lay-outs of different terminals (not in the same scale). Assumptions for the round estimates of TEUs: trains stop for 20 minutes; 250 working days per year. Small terminal (half a dozen moves per train, half a dozen trains per day; TEU /year) Transferring unit that handles the loading units between wagon - rack - delivery truck Track for the transferring unit. A simple track that lies parallel with the side track Rack, that serves as an intermediate depot for the loading units Main track where trains can go undisturbed during the terminal operations Side track where the loading units are loaded to and unloaded from the train Medium size terminal (dozen moves per train, dozen trains per day, TEU /year) Terminal areas for delivery trucks to leave and pick up loading units Rack for the loading units Large terminal (thirty moves per train, thirty trains per day, TEU /year) Terminal area for delivery trucks to leave and pick up loading units The transferring units move to the other side of the rack to load and unload trucks 1

31 Project information basic information given to representative for the TERMINAT (EU-project) The system can be applied to different kinds of terminals regarding capacity, level of automation, location, etc. The system is composed of modules, which allow incremental building. For instance: In a small rural terminal it is possible to use a mobile transferring unit that reduces the investment cost of a terminal. In a simple terminal the transferring unit or units may be railbound; the railbound units may be semi- or fully automated. In a large fully automated terminal with sufficient number of transferring units the system allows the unloading and loading of a whole train in less than six minutes. The system is very flexible also towards decreasing volumes. The transferring units may be shifted to other terminals according to the need. Also the capacity of the container racks can be adjusted. Because of the very cheap transferring operation it would be profitable to use also 10ft units. The system needs a control centre, which receives information about the loading units and gives instruction to the engine driver. In a semi-automated terminal the transferring unit is programmed by the engine driver. The remote control centre can operate a fully automated. Performance and costs A transferring unit consists of two devices, which can work separately (2 x 10ft loading units) or together (1 x 20ft unit). With two devices the maximum weight is 25 tons. Two transferring units combined can handle 50 tons (> 40ft container). The system is designed to function in extreme conditions from -40ºC to +80ºC. A move of a container is estimated to take about 3 minutes. The unloading is one move and the loading is another. Each step - transferring the container from the train to the transferring unit, moving to the rack, transferring the container from the transferring unit to the rack, taking another container from the rack, moving back to the wagon and transferring the container to the wagon - takes about one minute. In larger terminals the moving time to the rack is shorter. Adding and reducing the number of the transferring units can vary the capacity of each terminal. With automation the system can operate unmanned 24 hours per day. The capacity of a CCT Plus terminal can be roughly estimated in TEUs by the formula C = t s / t m * n tu * n tr * d, where t s is the time of the stop of a train, t m is the time of one move by the transferring unit, n tu is the number of transferring units, n tr is the number of trains per working day, and d is the number of working days per year. When choosing the number of transferring units, the need to load and unload trucks and the need to sort the loading units in the rack must be considered. Example 1. The train stops for 20 minutes so there is time for 6 moves per each transferring unit. There is only 1 transferring and it moves for example 3 containers off and 3 containers on the train. There are 4 equivalent trains per day on 250 days per year. With these assumptions the volume would be about 6000 TEU per year. 2

32 Project information basic information given to representative for the TERMINAT (EU-project) Example 2. On 250 days 20 trains stop for 12 minutes and there are 2 transferring units. The volume would be TEU. Example 3. On 350 days 30 trains stop for 12 minutes and there are 5 transferring units. The volume would be TEU. The cost of an automated transferring unit is estimated to be around ECU. The hydraulic equipment of a rail wagon cost ECU, depending on the number of wagons connected with the same hydraulic motor. The additional cost to a truck would be ECU that is only a little more than the costs of the usual swap body equipment. The truck would be able to handle swap bodies also. The costs of a simple open terminal with a track for the transferring unit, one transferring unit, a rack for 12 TEU, and a computer system are estimated to be around 0,6 million ECU. The operating costs of such terminal are not available, but they must be very reasonable: the bigger the terminal the more is saved in labour costs. Networks and locations All terminals should be located beside the main track to allow easy and immediate connection to the main network. Suitable distance between terminals would be around 150 km. The trains would be shuttles, preferably in a line network. 3

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Modern teknik för kombitransporter

Modern teknik för kombitransporter Modern teknik för kombitransporter Bakgrund Godstransportrådet Skåne & Blekinge pekar, i projektet KombiSyd II, på alternativa trailertransporter. Bakgrunden är: EU:s direktiv om minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer

Flexitrain verkar på marknaden för transporttjänster inom segmentet lastbilar på järnväg. Strategin är att vara prisledande jämfört med

Flexitrain verkar på marknaden för transporttjänster inom segmentet lastbilar på järnväg. Strategin är att vara prisledande jämfört med Flexitrain verkar på marknaden för transporttjänster inom segmentet lastbilar på järnväg. Strategin är att vara prisledande jämfört med vägtransporter och andra järnvägslösningar. Marknadssegmentet lastbilar

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

CCT Utveckling av terminalteknik fo r kombitransporter

CCT Utveckling av terminalteknik fo r kombitransporter 1 CCT Utveckling av terminalteknik fo r kombitransporter Delprojekt höj- och sänkbara containertappar och avställningsutrustning för container vid terminal utvärdering av demonstrationsprojekt Avd. för

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking Övning 5 TS5 Datorkommuniktion - 4 Routing och Networking October 7, 4 Uppgift. Rita hur ett paket som skickas ut i nätet nedan från nod, med flooding, sprider sig genom nätet om hop count = 3. Solution.

Läs mer

HB-Stålkonstruktion. Anpassade stålkonstruktioner för ABUS lättraverssystem. Vi klarar av dina lyft. Kransystem

HB-Stålkonstruktion. Anpassade stålkonstruktioner för ABUS lättraverssystem. Vi klarar av dina lyft. Kransystem Anpassade stålkonstruktioner för ABUS lättraverssystem HB-Stålkonstruktion Behöver du anpassade stålpelare för montering av kransystemet i hallen? Stålpelare sida 5 Sekundärstål sida 5 Standardkonsoler

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Produktpresentation. Miljöanpassad hydraulvätska

Produktpresentation. Miljöanpassad hydraulvätska Produktpresentation Miljöanpassad hydraulvätska Jan Jonsén 24 September 2015 Hiab in brief Hiab is one of the world s leading provider of on-road load handling equipment. Customer satisfaction is the first

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3 1 2 Uppgifter Uppgifter Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1 Problem 1 : 2 Problem 1 : 3 Uppgifter 3 Svarsalternativ. Answer alternative 1. a Svarsalternativ. Answer alternative 1. b Svarsalternativ.

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Gradientbaserad Optimering,

Gradientbaserad Optimering, Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

Maglev Trains The superior type of trains Namn: Felix Goding

Maglev Trains The superior type of trains Namn: Felix Goding Maglev Trains The superior type of trains Namn: Felix Goding Klass: TE14A Datum: 02/03-2015 Abstract This report is about how and why Maglev trains are better than ordinary high-speed trains. I will prove

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer