Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS. för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS. för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger.."

Transkript

1

2 Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger.. TERMINAL en öppen, effektiv och fri transportmarknad.

3 System CCT PLUS CCT PLUS är ett horisontellt hanteringssystem för containers och växelflak mellam exempelvis järnväg och lastbilsfordon. Systemet består av bl a en transferenhet som opererar parallellt med järnvägsspåret på separat enkelt jvg-spår, eller att den förflyttar sig på gummihjul. Järnvägsvagnar, lastbilar och transferenheten är utrustade med hydrauliska containertappar. Systemet är skapat för högsta möjliga flexibillitet och kan operera manuellt eller helt automatiskt. Hanterar containrar och växelflak av alla storlekar. Vid större enheter än 20 fot så samarbetar två transferenheter vid överföringen av lastenheten. Transfertekniken har genomgått tester med hantering av 20 fot s enhetslaster med vikter upp till 34 ton. Nästa steg i utvecklingen är att bygga upp en komplett fungerande transferenhet med kringutrustning. Systemet beskrivs översiktligt på efterföljande sidor.

4 Tåget inkommer till terminalen. Hydrauliska containerlås på järnvägsvagnen lyfter enhetslasten. Transferenheten intar rätt position intill avsedd enhetslast. Två teleskoperande bommar förflyttas över till järnvägsvagnen under enhetslasten. En släde förflyttas över till järnvägsvagnen uppepå bommarna och stannar i centrum av järnvägsvagnen. Ovanpå släden finns en luftkudde fäst. Enhetslasten sänks och kommer att vila på luftkudden. Släden tas tillbaka till transferenheten med enhetslasten. Under överföringingen så vilar de teleskoperande bommarna på lastupptagande plåtar i centrum av järnvägsvagnen och transferenheten Denna lösning förhindrar skälpningseffekter samt ger idealiska belastningar för båda fordonen. Transferenheten kompenserar höjdförhållandena under överföringen. Enhetslassten lyftes av de hydrauliska containerlåsen på transferenheten och de teleskoperande bommarna tas tillbaka. Enhetslasten finns nu på transferenheten och kan överföras till lastbil eller till tillfällig lagringsplats.

5 CCT PLUS distributions- koncept Transferenheten intar rätt position intill lastbilen, vilken är utrustad med hydrauliska containertappar samt lastupptagande ytor för de teleskoperande bommarna. Överföring av enhetslast, från transferenhet till lastbil sker på lika sätt som överföring från järnvägsvagn till transferenhet. Om mottagaren av enhetslasten har sin terminal utrustad med speciella fasta containerfästen så kan ISO-containern, i en enkel operation utförd av chauffören, bli avlämnad och lastbilen är fri för nästa operation. Ett växelflak kan lämnas på sina inbyggda stödben eller i de fasta fästena.

6 Systemet är uppbyggd kring ett fåtal, grundläggande komponenter; Enhetlig hanteringsteknik, Terminalen, Enhetlig teknik medger möjligheter att bygga enkla terminaler utefter transportlinjerna, vid brytpunkter och hos kund. Minimala investeringar erfordras för etablering av terminaler. Tekniken möjliggör allt från enkla personopererande utrustningar till komplett (obemannade) automatiserade terminaler. Terminalstrukturen och komplexitetsgraden kan kompletteras/ förändras allt eftersom kraven förändras. Tät terminalstruktur kan ske till rimliga kostnader vilket ger möjligheter till ett rikstäckande system och därmed, för operatören och dess kunder, avsevärd ökad servicegrad. Annan hanteringsteknik i befintliga system utgör inget hinder för implementering av systemet. Den gamla och den nya tekniken och kan arbeta tillsammans. Detta medger succesiv utbyggnad. Järnvägsvagnen, Enhetlig anpassade jvg-vagnar opererar i systemet och kommer att vara sammankopplade i fasta tågsätt vilket trafikerar en tidtabellstyrd flödesstruktur. Det medger en mycket hög utnyttjandegrad av vagnarna. Lastbilen, Enhetlig enkel hanteringstekning som samtidigt medger lastbilen att hantera både containers och växelflak. Dett öppnar nya möjligheter för att hantera en container, som ett växelflak ex.vis hos slutkunden. Enhetslaster, Systemet medger att nästan alla typer av enhetslaster kan hanteras, oberoende av dess längd och bredd. Undantaget är vissa lastbärare av typen tankcontainer där enhetslasten utgörs av en cylindrisk enhet och endast har ramkonstruktion kring ISO-containerfästen. Lastbärare kan specialbyggts för kunder enligt deras önskemål anpassas så att systemet är totalt flexibelt mot framtida utveckling av enhetslastbärare. Enhetlig IT-anpassning för optimal styr- och informationsutbyte integreras funktioner för styr och informationsbehandling i systemet och de aktiva komponenterna.

7 CCT PLUS är också ett logistiskt systemtänkande som innefattar funktioner och komponenter som samverkar för att på ett rationellt sätt förflytta/hantera och lagra enhetslaster. Det sker med ett minimum av insatta resurser och med tidskontrollerade funktioner där IT-kommunikation kommer till sin rätt. Systemet täcker hela flödeskedjan ex.vis från en leverantör till slutkunden. Vissa funktioner och komponenter har standardiserats för att effektivt kunna arbeta tillsammans, vilket öppnar möjligheter för total flexibilitet för kombination med andra funktioner och komponenter. Radikalt nytänkande öppnar helt nya möjligheter! För att förstå systemets rationella uppbyggnad och skillnaden mot dagens långsamma och kostnadsinneffektiva system påpekas några avgörande olikheter; CCT PLUS: Dagens: Horisontell hantering under befintlig elledning. Ingen rangering av jvg-vagnar. Sammansatta tåg som enhet. Hög utnyttjandegrad av opererande enheter. Vertikal hantering kräver ledningsfritt område Rangering av jvg-vagnar. Enskild jvg-vagn. Låg utnyttjandegrad av opererande komponenter Låg eller ingen bemanning. Hög bemanning. Terminalfunktion kräver Terminalfunktion kräver minimal yta. stora fria ytor. Enkel eller automatisk avlastning av enhetslast hos slutkund. Hög självförsörjningsgrad. Ingen annan utrustning krävs vid av och pålastning Konventionell truckhantering av enhetslast eller urlastning från enhetslast på fordon. Låg självförsörjning. Annan utrustning krävs vid av- och pålastning

8 Dagens: Vertikal hantering kräver ledningsfritt område. Terminaler i dagens system är uppbyggda baserade på vertikal hantering av enhetslaster. Stora containerkranar som överspänner flera spår och som är rörliga utefter terminalens längdriktning är en vanlig teknik. De har kompletteras, eller ersatts av truckar som lyfter enhetslasterna till/från jvg-vagnar och lastbilarna. Truckarna kräver stora fria ytor och en väl preparerad markstruktur för att kunna hantera lastenheterna. CCT PLUS - Horisontell hantering under befintlig elledning. All hantering av enhetslaster, ISO-containers eller växelflak, sker horisontellt. Operationen kan utföras under den befintliga elledningen vilket gör att operationen kan i princip utföras var som helst. En mycket skonsam hantering som resulterar i att alla hanteringsskador elimineras. Överföring av enhetslasten kan ske åt båda sidorna av transferenheten.

9 Dagens: Rangering ger mycket lågt genomsnittligt flöde. Kravet på rangering till ledningsfritt område ger stora avbrott i transportflödet och hindrar järnvägens möjligheter att konkurrera med ex.vis lastbilen. Förutom tidsaspekterna ges ett mycket lågt utnyttjande av det rullande materialet. Ett tids- och kostnadsförlopp som blir en omöjlig kombination. Dvs dagens system = mycket låg effektivitet. CCT PLUS - Ingen rangering = högt genomsnittligt flöde. Sammansatta tågset som i pendeltrafik, eller i en slingstruktur, trafikerar järnvägsnätet. Endast korta stopp ex.vis på ett sidospår (till huvudlinjen), med loket och vagnsetet ihopkopplade, sker en horinsontell överföring, av- eller pålastning av enhetsalsterna. Omedelbart därefter är tågsetet ute i transportflödet vilket ger ett mycket högt utnyttjande av det rullande materialet. Dvs CCT PLUS systemet = mycket hög effektivitet. Terminalyta med möjligheter för att överföra enhetslaster, men även lagra enhetslaster under kortare tid. Spårbundna överföringsutrustningar. Trafiken på huvudlinjen (Jvg) kan passera utan att störas av omlastning av enhetslasterna på terminalen. Endast lastbärare förflyttas och sedan omedalbart ut i trafik igen. Endast korta stopp för operationen tillåtes.

10 Dagens: Terminalerna kräver stora ytor och hög bemanning. Terminalerna i dagens system är mycket ytkrävande och en hög bemanning, Krävs med dagens teknik vid de punktbelastningar som uppstår vid omlastning av ett tågset. Dimensionering av terminalen måste ske med hänsyn till punktbelastningen vilket gör att utnyttjandet av utrustningar och bemanningen blir mycket låga och som följd höga kostnader per hantering. CCT PLUS: Mycket begränsade ytkrav och låg eller ingen bemanning. Med horisontell hantering ges ett effektivt utnyttjande av terminalens ytor vilket gör att de kan minimeras så långt detta är möjligt. Inga stora fria ytor som ex.vis truckarna kräver. Bemanningen kan vara mycket begränsad och systemet medger en total automatisering. Systemet är dessutom flexibelt anpassningsbart och automatiseringen kan enkelt anpassas till rådande behov. Ett förslag till "lay-out" för en terminal med mycket hög kapacitet och möjligheter till att helt automatiseras vad beträffar hantering mellan jvg - transferenheter - ställage - lastbil. Terminalyta för stor genomströmning av enhetslaster. Kapaciteten medger omlastning av ett helt tågset på mindre än 5 minuter. Trafiken på huvudlinjen (Jvg) kan passera utan att störas av omlastning av enhetslasterna på terminalen. Endast lastbärare förflyttas och sedan omedalbart ut i trafik igen. Endast korta stopp för operationen tillåtes.

11 Dagens: Hos slutkund - konventionell truckhantering- eller urlastning av enhetslast kvar på fordonet. Dagens system kännetecknas av att, i de flesta fallen där inte truckar finns att tillgå, lastas lastbäraren ur sin last medans den finns kvar på fordonet. Gäller för ISO-containers. Det betyder att det måste finnas personal hos slutkunden som vid leveranstillfället kan ta hand om hanteringen. Därmed begränsas leveranstidpunkterna till slutkundens bemanningstider. Beträffande växelflaken så kan de lämnas kvar hos kunden på sina inbyggda ben när som helst. CCT PLUS: Enkel och / eller automatisk avlastning hos kund. CCT systemet öppnar möjligheter att hantera ISO-containers som man hanterar växelflak och därmed på ett enkelt sätt lämna hela lastbäraren hos slutkund. Det gör att lastbärarna kan lämnas när som helst under dygnet. Hanteringen är enkel och kan även automatiseras. En positionering hos slutkunden öppnar även möjligheter att integrera/automatisera den interna transporten med den externa för större leverantörer eller mottagare.

12 I ett inledande projekt har omfattande tekniktester genomförts för att testa systemets viktigaste funktioner. Överföringar av enhetslaster med vikter upp till 33 ton för en 20 ft enhet (Tillåten totalvikt för en 20 ft enhet är 20,3 ton). Proverna har utförts med centrerad och ocentrerad placering av lasten och alla proverna har genomförts med uppfyllande av utställda kravspecifikationer. Nedanstående bilder är från de genomförda proverna. Det presenterade materialet ger endast en kort inblick i CCT PLUS systemet och den effektivitet som kan skapas med hjälp av systemets ingående komponenter i ett strukturerat miljöriktigt transportflöde. Ett optimalt utnyttjande av de olika transportslagen, och med en enkel och effektiv hanteringsutrustning i terminalpunkterna kan kapaciteten i infrastrukturen avsevärt ökas. Samtidigt kommer miljöpåverkan att avsevärt reduceras. En ekvation som går ihop och vi kommer alla att vara vinnare, men den största vinnaren är vår viktiga miljö.

13 CCT PLUS Tekniska möjligheter och dimensioner för hantering av enhetslaster.

14 2.1 CCT PLUS - Enhetslasternas längdvariation och maxvikter. CCT PLUS systemet kan hantera de flesta lastenheter som finns på marknaden, vilket har framgått av tidigare material. Nedan en sammanställning av de mest förekommande enheterna. En 10 ft enhetslast håller på att överföras mellan jvg-vagn och transferenhet. En överföringsfunktionsenhet klarar av att hantera lastenheten. Det finns två sådana funktionsenheter per transferenhet. Innebär att att det är möjligt att överföra två (2) 10 ft:s enheter samtidigt. 10 ft enhetslastens maxvikt < 12 ton. En 20 ft ISO-container / enhetslast håller på att överföras mellan jvg-vagn och transferenhet. Båda överföringsfunktionsenheterna samarbetar. Enhetslasten kan istället för ISO-containern, givetvis utgöras av ett växelflak eller en annan behållare. Kravet är endast fästmöjligheter enligt ISOnormens hörnlådor. 20 ft enhetslast eller växelflak / annan enhetslastbärare L<8 m, maxvikt < 25 ton En 40 ft ISO-container under överföring mellan jvg-vagn och transferenhet. Två transferenheter samarbetar med överföringen. Enhetslasten kan givetvis vara längre. Hantering av enhetslaster på 48, 53, 58 ft etc är inget problem. Likväl som hantering av långa containers kan givetvis växelflaksenheter på motsvarande läbgder hanteras. 40, 44, 48, 53 och 58 ft:s containers eller växelflak / annan enhetslastbärare på motsvarande längder, maxvikt < 50 ton.

15 2.2 CCT PLUS och enhetslasternas breddvariation. Enhetslast med normalbredd på m placerad på transferenheten. Hanteras mellan de båda transportslagen järnväg och lastbil. Inga begränsningar på transporterna. Enhetslast med bredd på 3.6 m och försedd med hörnlådor enligt ISO-normen. Hanteras lika bra av transferenheten. Kan bara transporteras på järnväg. Överföring av breda enhetslaster ex.vis som i detta fallet kan givetvis göras på samma enkla sätt som en standard 20 ft ISOcontainer. Begränsningarna för enhetslasten ligger i den transportprofil som råder för jvgtransporterna då det enbart handlar om en jvg-relation. Begränsningarna för hantering av enhetslaster är relaterade till de begränsningar som finns på järnvägen respektive vägtrafikbestämmelserna. CCT PLUS hanterar dem alla utan problem. En enhetslast som lastats med massabalar och håller en bredd på 3.6 m är inga problem att hantera. En sådan lösning kan ex.vis förekomma där en industri har egen jvg-anslutning och där hela transporten går direkt till hamn för utlastning och överflyttning till fartyg.

16 2.3 CCT PLUS systemtåg ger ökade möjligheter Industrirelationer med direkta tågförbindelse kan med fördel utnyttja systemet fullt ut om hanteringstekniken tillämpas i industridestinationerna. Omlastning sker på avsändarens industriområde med deras egna transferutrustning. Den kan vara spår eller hjulgående. Enhetslastbäraren lämnar fabriken med sin last som lastats direkt från produktionen. Lastbäraren utnyttjas till sin fulla bredd och vikt. Transporten av enhetslastbärarna sker med direkta tågförbindelser mellan destinationerna. Lastbärarens bredd och totalvikt medger inte att den omlastas till väggående fordon. Järnvägen kommer i detta upplägg att utnyttja sin höga kapacitet med direkta tåg. Omlastning på mottagarens egna industriområde med mottagarens egna hanteringsutrustning. Levererat material kan transporteras direkt in i produktion.

17 2.4 CCT PLUS Interntransport inom industriområdet. Enhetslasten lossas från tågsetet av den hjulgående transferenheten. Hanteringen sker inom industrins egna område och behöver därför inte trafikera allmänna trafikleder. Därmed kan bredare enhetslaster väljas. Transferenheten tar med sig sin last för vidare transport inom industriområdet. Den kan då transportera lastenheten direkt in i produktionen eller transportera den för mellanlagring. Transferenheten kan utgöras av självgående enhet som opererar efter ex.vis magnetiska slingor inom området. Mellanlager för in och utgående material och produkter. Industriproduktionsanläggning

18 En enkel terminal (princip) för överföring av enhetslaster mellan tåg där skilda spårvidder förekommer. A B Princip för överföring av enhetslast. Första tåget anländer (normal spårvidd, A) och ett antal transferenheter lastar av tågsetet. Enhetslasten kan tillfälligt bli stående på transferenheterna, eller på en tillfällig upplagringsplats. Tåget anländer (med den bredare spårvidden, B ) och transferenheterna lastar tåget med de tidigare lämnade enhetslasterna.

19 CCT PLUS AUTO - COMBI En av de största fördelarna med CCT PLUS systemet är möjligheten till helt automatiska terminaler. Från de allra minsta till verkligt stora terminaler, och i ett oändligt antal utförande tillfredställer systemet marknadens alla krav på hantering av enhetslaster. Systemet har maximal flexibilitet och kan enkelt anpassas efter efterfrågan på terminalkapacitet genom att exempelvis tillföra fler transferenheter. Terminalerna kan enkelt anpassas till det mest economiska utförandet för varje situation. Om ternilkapacitet behöver minskas kan exempelvis transferenheter flyttas till annan terminal. Ovanstående bild är hämtat ur Statens Järnvägar, SJ:s broschyr Tågtrafik i samverkan. Av bilden framgår att det system som visas på en framtida auto-kombi är i det närmaste identiskt med vårt system CCT PLUS. Det stärker oss i vår utveckling och det ger en bild av hur nästa generation av terminaler med automatik kommer att kunna hantera enhetslaster. Baserat på vårt know how kan vi konstatera att vi ligger i allra första led i utvecklingen mot framtida hanteringsteknik med vårt system CCT PLUS.

20 CCT PLUS "Princip-lösningar" Terminaler

21 Princip lay-out för en mindre terminal, CCT PLUS. Vad som kännetecknar alla terminalerna är att de ligger bredvid huvudspåret/-spåren för lätt och omedelbar anslutning till huvudnätet. Det skall vara enkelt att snabbt komma av och lika enkelt att snabbt komma ut i trafik efter avslutat terminalstopp. Utformningen av terminalen kan vara av mycket varierande upplägg. Givetvis styr andra faktorer som möjlighet till anslutning för de väggående distributionsfordonen samt tillgänglig areal för terminalens utformning. Transferenhet, eller flera transferenherter, hanteringsutrustning som ombesörjer att enhetslaster hanteras på ett riktigt sätt mellan jvg vagnen - mellanlagringsplats - distributionsfordon. Transfervagnsspår. Ett enklare jvgspår som ligger parallellt med sidospåret och där en eller flera transferenheter opererar. Mellanlagringsplats, där enheterna mellanlagras under korta perioder ex.vis innan de lastas ombord på distributionsbil Huvudspår där jvg-trafiken kan pågå utan att störas av terminalarbetet. Sidospår, där det tågset som skall lasta / lossa enheter stannar för ett kortare uppehåll.

22 Princip lay-out för en medelstor terminal, CCT PLUS Denna terminaltyp följer i stort den mindre terminalens utformning med undantag av att det finns mellanlagringsplats utefter större delen av transferspåret. Anledningen till utformningen är att minimera tiden för transferenheten att förflytta sig mellan mellanlagringsplatsen och jvg-vagnen vid omlastningar. I de båda ändarna av transferspårets utbredning finns de ytor där transferenheten överför enhetslaster till distributionsbilarna Terminalyta för distributionsbilar där man hämtar resp. lämnar enhetslaster till transferenheten. Transfervagnsspår. Ett enklare jvg-spår som ligger parallellt med sidospåret och där en eller flera transferenheter opererar. Mellanlagringsplats, där enheterna mellanlagras under kortare perioder ex.vis innan de skall ombord på distributionsbil. Terminalyta för distributionsbilar där man hämtar resp. lämnar enhetslaster till transferenheten. Lastbilsyta Mellanlagringplats Lastbilsyta Huvudspår där jvg-trafiken kan pågå utan att störas av terminalarbetet. Transferenheter, hanteringsutrustning som ombesörjer att enhetslaster hanteras på ett riktigt sätt mellan jvg vagnen - mellanlagringsplats - distributionsfordon. Sidospår, där det tågset som skall lasta / lossa enheter stannar för ett kortare uppehåll.

23 Princip lay-out för större terminal, CCT PLUS. En lösning på en större terminal för CCT PLUS. En mellanlagringsyta finns mellan spåren för transferenheterna vilket gör att det finns stor flexibillitet för hur många transfereneheter som kan vara operativa på var sida. När ett tågset kommer in koncentreras transferenheterna på hantering till /från jvg-vagnarna. När tid finns, förflyttas kapaciteten över till distributionsbilarna. En terminalutformning som kännetecknas av mycket hög kapacitet och högt utnyttjande av transferenheterna. Transfervagnsspår. Ett enklare jvg-spår som ligger parallellt med sidospåret och utmed båda sidorna av mellanlagringsplatsen. Terminalyta för distributionsbilar där man hämtar resp. lämnar enhetslaster till transferenheten. Mellanlagringsplats, där enheterna mellanlagras under kortare perioder ex.vis innan de skall ombord på distributionsbil. Lastbilsyta Huvudspår där jvg-trafiken kan pågå utan att störas av terminalarbetet. Transferenheter, hanteringsutrustning som ombesörjer att enhetslaster hanteras på ett riktigt sätt mellan jvg vagnen - mellanlagringsplats - distributionsfordon. Sidospår, där det tågset som skall lasta / lossa enheter stannar för ett kortare uppehåll.

24 Inventory of transshipment technologies

25

26

27 Inventory of Intermodal Transshipment Technologies Johan Woxenius Final evaluation and decision At this stage of the weight criterion method, it becomes clear how well the alternatives satisfy the criteria and hereby also the probability of solving the problem at hand. In this last step, the cost of each alternative should be carefully estimated in a systems context, not only for the transshipment as such. As argued for above, this is hard to do at a general European level, it must simply be done by the intermodal system developers themselves. The final decision taken by the developer should not only be based upon the ratio between k i *fulfilment-rate and the costs of the different solutions, but also upon a wide range of softer aspects. 6.2 CONCLUSIONS FROM THE EVALUATION It is not the intention of this report to propose one single intermodal transshipment technology for the whole of Europe. Consequently, the evaluation should be regarded more as a guideline when looking for technologies to incorporate in a new or redesigned intermodal system. For an accurate and just evaluation, more comprehensive and detailed analyses have to be carried out within every single development project. As mentioned more than once in this report, for a successful implementation, intermodal systems must conform with the requirements prevailing at the market aimed for and not for some general European requirements. Nevertheless, the result from the evaluation must be commented upon. For easier appraisal of the result, the technologies are sorted according to the k i Fulfillment product as seen in the table below. From the sorted table on the next page, it is obvious that it is the opinion of the IRU that Proveho s CarConTrain (CCT) PLUS is the technology best suited for making intermodal transport successful on the transport market in tomorrow s Europe. What distinguishes it from the second ranked technologies, SJ s Light-combi and Albatec s Kombiflex is mainly that it takes better into account the needs for integration with maritime transport. The openness to a wide range of unit load types can also be stated as better, however not enough to motivate a difference in grades for the important criteria C2 - be compatible with a wide range of unit loads, vehicles and vessels - since CCT PLUS is a little more restricted when road vehicles are concerned. In all, the CCT PLUS is regarded as very well suited for taking on the challenge of equipping the awaited corridor terminals described in section

28

29 Basic information concerning CCT PLUS put together by Mr Jari Gröhn, Research scientist at VTT, Communities and Infrastructure, FINLAND, as input information in EU project "TERMINET".

30 Project information basic information given to representative for the TERMINAT (EU-project) Principle lay-outs of different terminals (not in the same scale). Assumptions for the round estimates of TEUs: trains stop for 20 minutes; 250 working days per year. Small terminal (half a dozen moves per train, half a dozen trains per day; TEU /year) Transferring unit that handles the loading units between wagon - rack - delivery truck Track for the transferring unit. A simple track that lies parallel with the side track Rack, that serves as an intermediate depot for the loading units Main track where trains can go undisturbed during the terminal operations Side track where the loading units are loaded to and unloaded from the train Medium size terminal (dozen moves per train, dozen trains per day, TEU /year) Terminal areas for delivery trucks to leave and pick up loading units Rack for the loading units Large terminal (thirty moves per train, thirty trains per day, TEU /year) Terminal area for delivery trucks to leave and pick up loading units The transferring units move to the other side of the rack to load and unload trucks 1

31 Project information basic information given to representative for the TERMINAT (EU-project) The system can be applied to different kinds of terminals regarding capacity, level of automation, location, etc. The system is composed of modules, which allow incremental building. For instance: In a small rural terminal it is possible to use a mobile transferring unit that reduces the investment cost of a terminal. In a simple terminal the transferring unit or units may be railbound; the railbound units may be semi- or fully automated. In a large fully automated terminal with sufficient number of transferring units the system allows the unloading and loading of a whole train in less than six minutes. The system is very flexible also towards decreasing volumes. The transferring units may be shifted to other terminals according to the need. Also the capacity of the container racks can be adjusted. Because of the very cheap transferring operation it would be profitable to use also 10ft units. The system needs a control centre, which receives information about the loading units and gives instruction to the engine driver. In a semi-automated terminal the transferring unit is programmed by the engine driver. The remote control centre can operate a fully automated. Performance and costs A transferring unit consists of two devices, which can work separately (2 x 10ft loading units) or together (1 x 20ft unit). With two devices the maximum weight is 25 tons. Two transferring units combined can handle 50 tons (> 40ft container). The system is designed to function in extreme conditions from -40ºC to +80ºC. A move of a container is estimated to take about 3 minutes. The unloading is one move and the loading is another. Each step - transferring the container from the train to the transferring unit, moving to the rack, transferring the container from the transferring unit to the rack, taking another container from the rack, moving back to the wagon and transferring the container to the wagon - takes about one minute. In larger terminals the moving time to the rack is shorter. Adding and reducing the number of the transferring units can vary the capacity of each terminal. With automation the system can operate unmanned 24 hours per day. The capacity of a CCT Plus terminal can be roughly estimated in TEUs by the formula C = t s / t m * n tu * n tr * d, where t s is the time of the stop of a train, t m is the time of one move by the transferring unit, n tu is the number of transferring units, n tr is the number of trains per working day, and d is the number of working days per year. When choosing the number of transferring units, the need to load and unload trucks and the need to sort the loading units in the rack must be considered. Example 1. The train stops for 20 minutes so there is time for 6 moves per each transferring unit. There is only 1 transferring and it moves for example 3 containers off and 3 containers on the train. There are 4 equivalent trains per day on 250 days per year. With these assumptions the volume would be about 6000 TEU per year. 2

32 Project information basic information given to representative for the TERMINAT (EU-project) Example 2. On 250 days 20 trains stop for 12 minutes and there are 2 transferring units. The volume would be TEU. Example 3. On 350 days 30 trains stop for 12 minutes and there are 5 transferring units. The volume would be TEU. The cost of an automated transferring unit is estimated to be around ECU. The hydraulic equipment of a rail wagon cost ECU, depending on the number of wagons connected with the same hydraulic motor. The additional cost to a truck would be ECU that is only a little more than the costs of the usual swap body equipment. The truck would be able to handle swap bodies also. The costs of a simple open terminal with a track for the transferring unit, one transferring unit, a rack for 12 TEU, and a computer system are estimated to be around 0,6 million ECU. The operating costs of such terminal are not available, but they must be very reasonable: the bigger the terminal the more is saved in labour costs. Networks and locations All terminals should be located beside the main track to allow easy and immediate connection to the main network. Suitable distance between terminals would be around 150 km. The trains would be shuttles, preferably in a line network. 3

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Anna-Lena Dahlberg Coop Logistik AB

Anna-Lena Dahlberg Coop Logistik AB Att mäta logistikspåren Anna-Lena Dahlberg Coop Logistik AB Deltagande vid work-shop Att deklarera dina godstransporters klimatpåverkan! KF, Coop och Coop Logistik AB Beräkningar av CO 2 Känslighetsberäkningar

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING Henrik Engqvist September 2014 LÄRANDE ORGANISATION SPELA IN och/eller OBSERVERA ANALYSERA Scenario ÅTERKOPPLA LÄRA OCH BEFÄSTA AGERA

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning 217 mm 672 mm 317 mm 672 mm 317 mm 183 mm Högtryck gjuten aluminium Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas Montering på en vertikal stolpe eller ett horisontellt

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style PROXIMION FIBER SYSTEMS REDEYE 23 NOVEMBER 2011 STEFAN EKMAN, GRUNDARE & VD 1 Proximion i korthet Proximion Fiber Systems AB (Proximion) är ett privat bolag som tillverkar och utvecklar avancerade fiberoptiska

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 1 Järnväg Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 2 Järnväg Allmänt Transportbranschen är i behov av järnvägstransporter för gods som transporteras långa sträckor.

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Wasa och Svea forskningsstationer i Antarktis Wasa and Svea research stations in Antarctica

Wasa och Svea forskningsstationer i Antarktis Wasa and Svea research stations in Antarctica Wasa och Svea forskningsstationer i Antarktis Wasa and Svea research stations in Antarctica Wasa och Svea Polarforskningssekretariatet driver två forskningsstationer i Dronning Maud Land i Antarktis: Wasa

Läs mer