till dig inom förskola/skola som träffar och arbetar med barn som har skyddade personuppgifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till dig inom förskola/skola som träffar och arbetar med barn som har skyddade personuppgifter."

Transkript

1 Förord till dig inom förskola/skola som träffar och arbetar med barn som har skyddade personuppgifter. Vi som har skrivit den här Lathunden arbetar på Uppsala kommuns skyddade boende för kvinnor och deras barn som utsatts för våld i nära relation. Vi har med tiden fått insikt i hur svårt det är för kvinnor och barn att tvingas lämna hela sitt tidigare liv för att inte utsättas för ytterligare våld. Vi ansökte och fick pengar från Länsstyrelsen, startade projektet Gömda men inte glömda i januari 2007 och det avslutas januari Syftet med projektet är bland annat att praktiskt hjälpa dem som tvingas leva med skyddade personuppgifter samt att föra ut information till så många som möjligt, som exempel socialtjänst, förskola/skola, om vad det innebär att leva med skyddade personuppgifter. Vi har lång yrkeserfarenhet av kvinnor och barn med skyddade personuppgifter. Den här Lathunden bygger på föräldrar och barns egna upplevelser och berättelser om deras utsatthet i förskola, grundskola och gymnasieskola. Barn som tvingas leva med skyddade personuppgifter har ofta bevittnat våld eller själva blivit utsatta för våld och hot. Barnens sociala nätverk har gått förlorat i och med att de mist kontakten med släkt, vänner, skola och fritid. Barnen tvingas oftast ljuga och är rädda att försäga sig och därmed röja sin identitet. Dessa barn har ofta koncentrationssvårigheter vilket medför att de har svårt att följa med i skolan. Barn som lever med skyddade personuppgifter upplever nästan alltid utanförskap och kan bli utsatta för mobbing. De bär på rädslor och ångest, inte bara för sin egen säkerhet utan även att något ska hända deras familj eller anhöriga. Barnen är i stort behov av vuxnas hjälp och stöd för att klara av sin livssituation. Det är viktigt att tänka på att barnen i största möjliga utsträckning inte ska bli utpekade som annorlunda. Behovet av skydd för den enskilde individen ser naturligtvis olika ut, en del kan leva relativt tryggt medans andra har en aktiv förföljare. Det är svårt för en utomstående att avgöra och därför är det bättre att utgå från det allvarligare scenariot. Du som möter de här barnen har ett stort ansvar för att hjälpa dem. Det är så viktigt att alla uppgifter som rör barnen och deras situation hanteras varsamt. Ett litet misstag kan få förödande konsekvenser, familjen kan tvingas till uppbrott. 1

2 Skyddade personuppgifter en samlingsrubrik som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter inom folkbokföringen. Sekretessmarkering: en markering för särskild prövning sätts för personen i folkbokföringsbasen markeringen skall fungera som en varningssignal så att en noggrann prövning görs innan några uppgifter om personen lämnas ut en sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess kvinnan kan själv göra ansökan och redogöra för omständigheterna, handling som styrker hotbilden ska bifogas. Kvarskrivning: ett annat sätt att skydda personuppgifter i folkbokföringen, för personer med hög hotbild, är att genom beslut om kvarskrivning medge en person att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten i högst 3 år. Därefter måste ny ansökan om förlängning göras. fördelen med kvarskrivning är att den verkliga bostadsorten inte framgår av registret den gamla adressen tas bort. Personen har skattekontorets adress som särskild postadress all post går till skatteverket som har den faktiska adressen manuellt förvarad och kan vidarebefordra all post. Fingerade personuppgifter vid särskilt allvarliga hot kan en person medges att använda annan identitet det innebär att personen ifråga får ett helt nytt namn och personnummer den nya identiteten registreras på ett sådant sätt att det inte framgår att det rör sig om fingerade personuppgifter. Kopplingen mellan identiteterna finns endast hos Rikspolisstyrelsen (RPS) beslut om fingerade uppgifter meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos RPS. 2

3 Sekretess/säkerhet I det normala förhållandet har båda vårdnadshavarna, enligt Föräldrabalken, rätt till information om barnets skolgång mm. Var uppmärksamma på att om en av vårdnadshavarna och barnet har kvarskrivning så har Sekretesslagen företräde framför Föräldrabalken. Det innebär att om en förälder exempelvis ringer till skolan och frågar om hans barn går på skolan så kan ni med stöd av sekretesslagen låta bli att berätta det, ni kan t.ex. säga att ni inte har något barn med det namnet. Skolan (7 kap. 9 tredje stycket sekretesslagen) Sekretess gäller för uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Tolkning: Om t.ex. risk för förföljelse föreligger kan sekretess hävdas gentemot pappan (mamman). Är pappan vårdnadshavare ska uppgiften om skola hemlighållas om det kan antas att den underårige lider betydande men ifall uppgiften röjs för pappan (14 kap. 4 andra stycket sekretesslagen). Betydande men kan tänkas föreligga då uppgiften kan komma att missbrukas av pappan i något avsevärt avseende, t.ex. om pappan kan tänkas söka upp barnet och fråga var mamman och barnet finns/bor. Det är särskilt aktuellt i de fall barnet och mamman har skyddade personuppgifter. Att slentrianmässigt undanhålla uppgiften om var barnet går i skola är inte önskvärt utan en prövning måste ske i varje enskilt fall och tillfälle. 3

4 Innan skolstart För barnets och förälderns säkerhet och trygghet och även för dig som lärare bör ni träffas innan barnet börjar i förskolan/skolan. En handlingsplan ska då upprättas mellan barn/förälder och skola. Arbetsplanen ska formuleras så att både barn/förälder och ni inom förskola/skola ska känna er så trygga som möjligt. Om ni har en handlingsplan som ni är vana att arbeta med så använd den! Om inte, så har vi formulerat en handlingsplan som ni kan använda. Se bilaga på sidan 14. Vid barnets första besök på förskola/skola så är det bra om ni visar barnet runt på förskolan/skolan, var lärarrummet finns osv. Trygghet Barnet ska veta var någonstans de ska vända sig för att få vuxenstöd i en krissituation. Barnet kan exempelvis uppleva det som att någon upptäckt dem. Vid första skoldagen bör du visa barnet var lärarrummet ligger. Det är viktigt att detta upprepas efter några dagar, eftersom det inte är så lätt att hitta i en stor skola och att komma ihåg all information. Förvissa dig vid flera tillfällen om att barnet vet var det kan få hjälp. Närvarolista Närvarolistan över antalet barn i klassen ska alltid innehålla rätt uppgifter. Gör en överenskommelse med föräldern om hur barnet ska registreras på närvarolistan så att säkerheten inte riskeras. Klasslista Du, som lärare, får ta ansvar för att skriva en klasslista manuellt och som inte läggs ut på nätet. Klasslistan ska inte innehålla personnummer och adress och det gäller alla barn i klassen eftersom särlösningar för det enskilda barnet både utgör en säkerhetsrisk och är utpekande. Använd barnets mobilnummer på listan. Hemsida Har skolan en egen hemsida så ska inga foton eller uppgifter om barn finnas tillgängliga på Internet. 4

5 adress Barnet ska inte ha tillgång till egen mailadress baserad på sina personuppgifter eller annat som kan knytas till barnet som person. Låt barnet i stället använda sig av fingerade uppgifter. (Det är överhuvudtaget viktigt att prata med alla barn om vikten av att tänka sig för när man använder Internet). Media Var observant på barnets omgivning och se till att inga bilder på barnet publiceras i media, det kan t.ex vara ett reportage om skolan med intervjuer och bilder. Busskort Om barnet har rätt till skolbusskort undvik att registrera busskortet på barnet. Det går istället att registrera busskortet på skolan. Presentation för klasskamraterna Gör en överenskommelse med föräldern och barnet om var någonstans barnet tidigare bott, familjeförhållanden osv. Alla som lever med skyddade personuppgifter tvingas att förvanska sin livshistoria (ljuga) för att inte bli upptäckta. Det är svårt för barnet att ljuga om sitt förflutna vid första mötet med sina klasskamrater. Men, med lärarens stöd och hjälp vid presentationen underlättar det för barnet och därmed ställs inte så många frågor från kamraterna. Placering i klassrum Barnen kan ibland känna sig otrygga om de placeras vid en dörr eller ett fönster. Fråga barnet när det har gått några dagar om han/hon känner sig trygg med placeringen. Om barnet vill byta plats, låt då flera elever byta samtidigt så att barnet inte känner sig utpekat. Fallbeskrivning, pojke 12 år berättar: I vårt klassrum har jag min plats vid fönstret. Jag tänker hela tiden på att jag kan bli skjuten eller kidnappad och hur jag då ska kunna komma undan och rädda mig. Jag vill inte tala om det för läraren, för då får väl bara jag byta plats och då börjar alla kompisar tjata om varför. 5

6 Vid koncentrationssvårigheter Som tidigare nämnts har barnen ofta svårigheter med koncentrationen och de kan behöva extra stöd. Dessa barn kan ha behov av att få arbeta enskilt och då kunna lämna klassrummet. Det är bra om du som lärare talar med övriga elever om att barnets tidigare klass inte har hunnit lika långt i läroplanen och att barnet därför behöver gå ifrån för att komma ikapp. Frågor från kamraterna brukar då minska eller utebli helt. Gruppfoto/klassfoto Som regel får barnet inte vara med på grupp/skolfoton - men det kan finnas undantag. För att undvika att barnen hamnar i en svår situation då de ska fotograferas kan han/hon vara ledig från skolan den dagen. De slipper då utsättas för frågor från kamraterna om varför de inte ska vara med på fotot. Kom ihåg att meddela föräldern/barnet i god tid före fotograferingsdagen. Gruppfoton sätts ofta upp på förskoleavdelningar. Eftersom barn med skyddade personuppgifter inte får vara med på fotografiet upplever de flesta av dem en känsla av utanförskap. En lösning på detta problem kan vara att alla barn (inklusive det skyddade barnet) som varit frånvarande under fotograferingen, får ha med sig ett eget fotografi, som sedan sätts upp på sidan av gruppbilden. Här är det viktigt att samtala med föräldern om lösningen är godtagbar. Förklara att fotot endast finns uppsatt inne på avdelningen. Om en förälder vill ha enskilda fotografier så kan inte barnets namn och adress stå på beställningsblanketten. Läraren bör istället uppge skolans adress dit bilderna kan skickas. Teckningar Både på förskola och i skola ritar barnen ofta teckningar som sedan sätts upp i korridoren eller i klassrummet/avdelningen. Om barnet inte får ha sina teckningar med namn som alla andra, kan det leda till att de känner sig utanför. Här kan du som lärare ändra på rutinerna. Hela gruppen/klassen kan istället för namn signera sina teckningar med sina initialer. 6

7 Inbjudningar Om något barn t.ex. fyller år och vill bjuda in kamrater på kalas så fungerar det alldeles utmärkt att göra det per telefon. Det är något du som lärare kan prata om vid en första föräldrainformation/föräldramöte. Du kan exempelvis säga att det är en praxis på skolan att ni inte lämnar ut adresser. Kom överens med andra lärare på skolan, prata med eleven det gäller och hans/ hennes förälder. Rastvakter En del skolor, men långt ifrån alla, har rastvakter som bär reflexvästar ute på skolgården. Denna enkla åtgärd leder till att barnet lättare kan slappna av och koncentrera sig på leken. Fallbeskrivning: En nioårig flicka leker på skolgården med andra barn. Hon har dock mycket svårt att koncentrera sig i leken eftersom hon känner sig ängslig och hela tiden vill ha koll på vart rastvakten befinner sig. Hon har också svårt att urskilja vem det är. Flickan uttryckte en önskan om att rastvakterna kunde ha någonting på sig som kännetecknar dem. Bibliotekskort Det förekommer ofta att skolor besöker biblioteket där eleverna får ett eget lånekort. För att även barn med skyddade personuppgifter skall få vara med och låna böcker med ett eget lånekort, kan man skriva upp skolan eller någon av personalen som innehavare på bibliotekskortet. Hör med föräldern i god tid före lånedagen om lösningen är godtagbar. Förklara även att det är förälderns ansvar att böckerna återlämnas hela och på avtalad tid. Skolskjuts/taxi Ibland kan det inträffa att den ordinarie taxichauffören är sjuk eller ledig och därför blir ersatt av en för barnet helt okänd person. Då är det bra om man kan informera barnet i förväg om detta, så att han/hon känner sig trygg med att det kommer en ny chaufför. Beskriv för barnet hur den nya chauffören ser ut samt dess namn. Informera även om att barnet kanske hämtas upp i en annorlunda ordning än det är van vid. 7

8 Fallbeskrivning: En tioårig pojke står och väntar på att bli hämtad av skoltaxin. Men just denna dag är chauffören utbytt till en vikarie, utan pojkens vetskap. I normala fall hämtas han upp som nummer tre, men idag blir han hämtad först och dessutom av en vilt främmande man. Pojken hoppar ur taxin och springer skrikandes hem för han tror att han ska bli kidnappad. Närmiljö Arbetar man med närmiljön är det viktigt att komma ihåg att barnens hemadresser inte måste ingå. I stället för att besöka barnens bostad/adress så kan du fokusera på andra viktiga platser i närmiljön. Fallbeskrivning: En förskoleklass arbetade med barnens närmiljö. De fick göra kartor och rita in sina adresser. Hela klassen gick sedan och besökte alla barns hem. De passade även på att fotografera barnen framför deras bostad. Här blev det helt fel för den lilla flickan som levde med skyddade personuppgifter och varken fick vara med på foto eller uppge sin adress. Gymnasiet/högstadiet I högstadiet/gymnasiet har eleverna flera olika lärare som behöver informeras om att eleven har skyddade personuppgifter. Du som rektor/klasslärare bör tänka igenom vilka som behöver ha information om att barnet har skyddade personuppgifter. Resonera gärna med barnet kring frågan de kan och vet mycket om säkerhet! Fallbeskrivning: I en gymnasieklass pågick en diskussion om att skatten skiljer sig beroende på var man bor. Just i denna klass kom många utav eleverna från olika kommuner. Läraren frågade en elev om vilken kommun han tillhörde, eleven svarade inte på frågan vilket ledde till att läraren blev irriterad och eleven lämnade klassrummet. Den här pojken hade skyddade personuppgifter vilket inte läraren blivit informerad om. 8

9 Idrottsföreningar Många barn har ett stort idrottsintresse och vill gärna vara med i ett lag och delta i matcher. Detta kräver att föreningen måste söka licens för varje deltagare (försäkringsfråga). För att få licens kräver Svenska Idrottsförbundet personuppgifter. Det finns idag inte några generella lösningar. Barnet/föräldern måste prata med sin lokala idrottsförening för att hitta lösningar. Familjekontakt En kontinuerlig kontakt/uppföljning är viktig för barnets välbefinnande och utveckling. Det räcker inte med enstaka utvecklingssamtal. Det är nödvändigt att läraren, barn och förälder träffas regelbundet. Då får barnet tillfälle att berätta om eventuella svårigheter som han/hon upplever i skolan. Sociogram Ett bra verktyg att ta till för att upptäcka och förebygga utanförskap i en grupp vilket är extra viktigt när du har ett barn med skyddade personuppgifter i gruppen/klassen. Fallbeskrivning: En flicka i lågstadiet med skyddade personuppgifter klagade inför sin mamma att hon kände sig ensam i skolan. Mamman kontaktade omedelbart klassföreståndaren för att höra hur dottern hade det i skolan. Lärarinnan blev förvånad, hon hade inte lagt märke till någon form av utanförskap. Enligt hennes uppfattning lekte flickan ofta med andra barn på rasterna, men för att vara på den säkra sidan gjorde läraren ett sociogram. Resultatet blev inte som hon hade förväntat sig. Flickans namn nämndes aldrig i sociogrammet! Detta visade att flickan inte hade någon status i klassen och att hon därför kände sig utanför. Flickan kände alltså helt rätt! 9

10 Sociogram Detta görs för att synliggöra varje barn samt gruppdynamiken och få möjlighet att identifiera utanförbarn. Innersta cirkeln: de barn som fått minst ett 1:a handsval från någon. Mellersta cirkeln: de barn som fått minst ett 2:a handsval från någon men inget 1:a handsval. Yttersta cirkeln: de barn som inte blivit vald av någon. Tredjehandsval Andrahandsval Förstahandsval 10

11 Målet är att inget barn ska hamna i yttersta cirkeln Jämför aldrig barn med andra barn. Jämför med tidigare sociogram. Vad har hänt? Varför? Ställ frågan till varje barn enskilt vem leker du med på rasten? (max 3 stycken) Fundera över: Något barn som aldrig dyker upp bland de nämnda? Vem/vilka leker med flera? Vem/vilka är populära, minde populära? Hur är de vuxnas förhållande till utanförbarn? Vad kan jag som vuxen göra? Låt utanförbarn sitta med sina 1:a handsval i klassrummet, vid samlingen, i matsalen etc. Jag som vuxen ska koncentrera mig på utanförbarnen. Jag kan t.ex. säga deras namn högt i gruppen/klassen, sitta bredvid dem. Jag ger på så sätt de barnen status. Utanförbarn kan också placeras bredvid barn med hög status. OBS! Sociogram ska göras flera gånger per termin. 11

12 Barnkonventionen med tolkning: (Gun Johansson, Länsbarnombudsman i Uppsala län) Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn med skyddade personuppgifter blir diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. De lever ett liv som är starkt begränsat i förhållande till andra barn. De har inte själva kunnat påverka den situation de befinner sig i, de kan inte heller göra mycket för att förändra situationen, vilket är frustrerande för dem. Artikel 3: Barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Barns bästa för ett barn med skyddade personuppgifter är att bli undangömd. Förövaren går mer fri än brottsoffret. Det är inte lätt för ett barn att förstå det. Det är svårt att tro att myndigheter, politiker och domstolar ser till barnens bästa, när lösningen är att gömma undan barnen. Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. Barn som lever med skyddade personuppgifter har inte samma förutsättningar till utveckling som andra barn har. De lever i en stressituation och tvingas ljuga för att inte röja sig själva och sin familj. Barnen tvingas att börja ett nytt liv i en okänd miljö utan anhöriga som kan stödja dem. De måste byta bostad, skola och kamrater, ibland inte bara en utan flera gånger. Barn och deras familj som lever med skyddade personuppgifter har sämre ekonomiska förutsättningar än många andra. Det är dyrt att bygga upp ett nytt liv. Det är svårare för dessa barn att leva/leka fritt, att lära sig något i skolan när tankarna finns någon annanstans. Möjligtvis räddar det liv att gömma undan dem. 12

13 Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnet har inte något inflytande när det gäller en snabb flyttning. I bästa fall får de en kortfattad förklaring som de ganska ensamma måste försöka förstå. En förhoppning är att barnet får komma till tals när situationen lugnat ner sig lite. Att barnet får ställa sina frågor, vågar visa sina känslor och blir respektfullt bemött. Barnet och hela familjen behöver mycket stöd och resurser för att undvika problem längre fram i livet I Sverige lever cirka 4300 barn med skyddade personuppgifter. Tänk på hur betydelsefull du är som arbetar med dessa barn i förskola/skola. Du kan ge dem trygghet, förståelse, omtanke och uppmuntran och göra vardagen lite lättare för dem. 13

14 Bilaga 1 Handlingsplan för barn med skyddade perosnuppgifter Överenskommelse förskola/skola och vårdnadshavare Vilken nivå av skyddade personuppgifter har barnet/eleven? o Sekretessmarkering o Kvarskrivning o Enskild vårdnad o Gemensam vårdnad (OBS! SekrL kap.7:9 se bilaga 2) Utifrån den nivå av skyddade personuppgifter som mitt barn har, ger jag som vårdnadshavare mitt godkännande för att mitt barn får: Finnas med i/på ja nej kommentar/tillägg: Klasslistor: med förnamn? o o med efternamn? o o med telefonnummer? o o Närvarolistor: med förnamn? o o med efternamn? o o Närvarolistor, fritids: namn på barn och vårdnadshavare samt telefonnummer o o Skolans fotokatalog: o o Skolans hemsida: bild? o o Ta enskilda bilder vid skolfotografering? o o 14

15 Bilaga 1, forts. Ha teckningar etc uppsatta i skolans lokaler med namn? o o med initialer? o o Inneha användarkonto/mail: med riktiga namnet? o o med kodat namn? o o Övrigt Finns det anhöriga/bekanta som vi får kontakta/får kontakta oss? Vem/vilka? Namn: Telefonnummer: Namn: Telefonnummer: Sekretess skola fritids För att skolan och ev fritids skall gemensamt kunna samarbeta runt mitt barn, ger jag mitt godkännande för att skolan och fritids får bryta sekretessen sinsemellan. ja nej o o Kommentar/tillägg: 15

16 Bilaga 1, forts. Kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare Hur vill vi, skola och vårdnadshavare, att kommunikationen skall ske mellan oss för att främja barnet/elevens situation? ( ex, hur skall kontakten via telefon ske? Lösenord? Ska barnet/eleven lämnas/hämtas, gå själv? etc.) 16

17 Bilaga 1, forts. Övrigt Vilka i personalgruppen skall få information och i vilken utsträckning skall denna ges? Till exempel vikarier? Eventuella förfaringssätt vid akut sjukdom eller olyckshändelse? Övrigt att tillägga? 17

18 Bilaga 1, forts. Denna överenskommelse gäller tillsvidare. Vid eventuella förändringar ansvar jag som vårdnadshavare för att snarast informera skolan om dessa. Datum Barnet/elevens namn Ansvarig på förskola/skola Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande 18

19 Bilaga 2 Socialtjänsten (7 kap. 4 sekretesslagen) Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. Sekretess är huvudregeln och uppgiften ska inte lämnas ut om pappan inte är vårdnadshavare. Är pappan vårdnadshavare ska uppgiften om skola hemlighållas om det kan antas att den underårige lider betydande men ifall uppgiften röjs för pappan (14 kap. 4 andra stycket sekretesslagen). Skolan (7 kap. 9 tredje stycket sekretesslagen) Sekretess gäller för uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Om t.ex. risk för förföljelse föreligger kan sekretess hävdas gentemot pappan. Är pappan vårdnadshavare ska uppgiften om skola hemlighållas om det kan antas att den underårige lider betydande men ifall uppgiften röjs för pappan (14 kap. 4 andra stycket sekretesslagen). Betydande men kan man tänka sig föreligga då uppgiften kan komma att missbrukas av pappan i något avsevärt avseende, t.ex. om pappan kan tänkas söka upp barnet och fråga var mamman och barnet finns/bor. Det är väl särskilt aktuellt i de fall barnet och mamman har skyddade personuppgifter. Att slentrianmässigt undanhålla uppgiften om var barnet går i skola är inte okej utan en prövning måste ske i varje enskilt fall. 19

20 20

Kurragömma - på riktigt

Kurragömma - på riktigt Kurragömma - på riktigt Barn som lever med skyddade personuppgifter Innehållsförteckning Förord...1 Skyddade personuppgifter...2 Sekretess/säkerhet...3 Sociogram...10 Barnkonventionen med tolkning...12

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Riktlinjer för hantering av barn och elever med skyddade personuppgifter

Riktlinjer för hantering av barn och elever med skyddade personuppgifter 1/6 Beslutad: Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-29, 24 Gäller fr o m: 2014-04-29 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnden Utbildningskontoret för hantering av barn

Läs mer

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI Att tvingas leva med skyddade personuppgifter kan påverka och förändra varje del av en människas liv:

Läs mer

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI Att tvingas leva med skyddade personuppgifter kan påverka och förändra varje del

Läs mer

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns grundskolor

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns grundskolor Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns grundskolor Att ofta vara rädd och otrygg. Att känna sig ensam. Att brottas med krångliga rutiner och vuxnas okunskap, som

Läs mer

Lena Persson mail: fam_persson@ektv.nu. Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun

Lena Persson mail: fam_persson@ektv.nu. Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun Rutin för respektive

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Hantering av skyddade personuppgifter

Hantering av skyddade personuppgifter Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens skolor Bakgrund Kommunfullmäktige har den 12 april 2010 antagit Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag.

Läs mer

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan Att ofta vara rädd och otrygg. Att känna sig ensam. Att brottas med krångliga rutiner och vuxnas okunskap, som i värsta fall kan leda

Läs mer

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor Att ofta vara rädd och otrygg. Att känna sig ensam. Att brottas med krångliga rutiner och vuxnas okunskap, som i värsta

Läs mer

Hantering av skyddade personuppgifter

Hantering av skyddade personuppgifter Styrdokument, rutiner Ekonomiskt bistånd 2015-02-04 Elina Edin 08-590 977 73 Dnr Fax /Eget_Telefax/ SÄN/2014:381 elina.edin@upplandsvasby.se Hantering av skyddade personuppgifter Nivå: Nämndspecifikt Antagen:

Läs mer

Handlingsplan. Skyddad identitet

Handlingsplan. Skyddad identitet Handlingsplan Skyddad identitet Innehållsförteckning Inledning Skyddade personuppgifter/identitet Sekretessmarkering Kvarskrivning Fingerade personuppgifter Att tänka på Socialtjänsten Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag Inledning Inom stadens verksamheter hanteras en stor

Läs mer

Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter

Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter Jag vill veta Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se 14 17 år Den här broschyren är till för dig som är ung och lever med skyddade personuppgifter. Brotts offermyndigheten

Läs mer

Antagen på förvaltningsledningsmöte 2013-03-01

Antagen på förvaltningsledningsmöte 2013-03-01 Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för hantering av barn och elever med skyddade samt barn som vistas i landet utan tillstånd (i tillämpliga delar) Antagen på förvaltningsledningsmöte 2013-03-01

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

hantering av barn och elever med skyddade personuppgifter vistas i landet utan tillstånd (i tillämpliga delar)

hantering av barn och elever med skyddade personuppgifter vistas i landet utan tillstånd (i tillämpliga delar) 1 (15) Nämndsekreterare s riktlinjer för hantering av barn och elever med skyddade personuppgifter samt barn som vistas i landet utan tillstånd (i tillämpliga delar) Antagen på förvaltningsledningsmöte

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2011:54 RVII (Dnr 325-1281/2009) Hantering av ärenden med skyddade personuppgifter Anvisningar för handläggning av ärenden och genomförande av insatser inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen

Läs mer

Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld

Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld skyddad identitet Uppgifter i folkbokföringen Födelse

Läs mer

Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter

Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter 1 (13) Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter är Skatteverkets samlingsrubrik för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning

Läs mer

Antagen av Utbildningsnämnden 2015-02-25 10 och av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-03-11 34

Antagen av Utbildningsnämnden 2015-02-25 10 och av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-03-11 34 Riktlinje Riktlinje för hantering av skyddade personuppgifter i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i Norrköpings kommun UN 2015/2638 AVN 2015/0040 Antagen av Utbildningsnämnden 2015-02-25

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Upplägg. Besöksförbud. Skyddad identitet. Kvarskrivning. Fingerad identitet. Skyddspaket. Namnbyte. Brister i skyddet

Upplägg. Besöksförbud. Skyddad identitet. Kvarskrivning. Fingerad identitet. Skyddspaket. Namnbyte. Brister i skyddet Upplägg Besöksförbud Skyddad identitet Kvarskrivning Fingerad identitet Skyddspaket Namnbyte Brister i skyddet I det vardagliga livet för familjen Skolans hantering Förslag till inskrivningsunderlag Vem

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad december 2013 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Bakgrund Enligt 22 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten i regel offentliga. I vissa fall kan det dock

Läs mer

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar 1 (12) Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång.

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER?

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Vem bestämmer? En av barnkonventionens fyra grundprinciper är artikel 12: varje barn har rätt att säga vad de tycker i frågor som berör

Läs mer

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 BARNET Namn, personnummer Adress FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE Namn, personnummer Adress Namn, personnummer Adress BARNETS FAMILJERÄTTSLIGA STÄLLNING

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv Ett av de mest grundläggande dokumenten för allt som berör barn och unga är FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta gäller allt från lagstiftning,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Furuhalls förskola

Likabehandlingsplan. Furuhalls förskola Likabehandlingsplan Furuhalls förskola Innehållsförteckning Styrdokument 3 Furuhalls förskolas likabehandlingsplan..4 Definitioner 4 Mål 5 Syfte.5 Åtgärder 5 Till dig som förälder!...6 Förebyggande arbete.7

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

HYLTE. Revisionsrapport "Skyddad identitet" 2012-03- 1 9 2012-03-09

HYLTE. Revisionsrapport Skyddad identitet 2012-03- 1 9 2012-03-09 HYLTE Kommunrevisionen 2012-03-09 Ki-loYLTE KOMMUN I mm9iiingskontor 2012-03- 1 9 _'idnerir Till Kommunstyrelseii- Hylte kommun Revisionsrapport "Skyddad identitet" Ernst & Young har, på revisorernas uppdrag,

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201 Junibackens plan mot diskrimineri iminering ng och kränkande behandling 2015-201 2016 Ansvariga för planen: Personalen vid förskola Junibacken och förskolechef Greta Särefors. Vår vision på vår förskola

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person Handlingsplan mot mobbning Vad är mobbning? - Att gräla och vara av olika åsikt är inte mobbning - Att retas eller leka häftigt är inte mobbning - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Almviks förskola 2015-2016 Inledning Almviks förskolas plan mot

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

RIKTLINJER AVSEENDE SKYDDADE PERSONUPPGIFTER RIKTLINJER AVSEENDE SKYDDADE PERSONUPPGIFTER KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Verksamhetsutvecklare 2017-09-20 Uppdaterad: 2016-10-18 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Bilaga 3. Handlingsplan vid skyddad identitet skola Upprättas av skolan och hemmet gemensamt

Bilaga 3. Handlingsplan vid skyddad identitet skola Upprättas av skolan och hemmet gemensamt Bilaga 3. Handlingsplan vid skyddad identitet skola Upprättas av skolan och hemmet gemensamt Allmän information Elevens namn: Personnummer: Klass: Elevens vårdnadshavare: Skyddet Vem/vilka i familjen omfattas

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Del 1 Brännans förskoleområde Storken Läsåret

Del 1 Brännans förskoleområde Storken Läsåret Del 1 Brännans förskoleområde Storken Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Begäran om borttagande av sekretessmarkering för särskilt tillfälle

Begäran om borttagande av sekretessmarkering för särskilt tillfälle Introduktion Begäran om borttagande av gällande förskolefotografering eller skolfotografering Innehavare av sekretessmarkering enligt 22 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) har skyddade

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

ELEV Efternamn Förnamn Personnummer. Eventuell inackorderingsadress. VÅRDNADSHAVARE Efternamn Förnamn Telefonnummer

ELEV Efternamn Förnamn Personnummer. Eventuell inackorderingsadress. VÅRDNADSHAVARE Efternamn Förnamn Telefonnummer PERSONUPPGIFTER ELEV Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postnummer och ort Klass Eventuell inackorderingsadress Telefonnummer VÅRDNADSHAVARE VÅRDNADSHAVARE Är båda föräldrarna vårdnadshavare och sammanboende

Läs mer

Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld

Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld skyddad identitet Vem får skydd? Om det finns risk:

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 3-5år a för planen I första hand är det förskolechefen och

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Folkbokföringen (SOU 2009:75) Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Handlingsplan för barn/elev med skyddad identitet

Handlingsplan för barn/elev med skyddad identitet Handlingsplan för barn/elev med skyddad identitet Allmän information Barnet/elevens namn: Barnet/elevens personnummer: Avdelning/Klass: Barnet/elevens vårdnadshavare: Skyddet Vem/vilka i familjen omfattas

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan Högåsens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan Högåsens förskola 2014-2015 2014-09-24 Likabehandlingsplan Högåsens förskola 2014-2015 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan a för planen Helen Peterson Vår vision På vår förskola ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2014-2015 Förskolan Lindåsen Avdelning Björnen och Trollet

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2014-2015 Förskolan Lindåsen Avdelning Björnen och Trollet Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2014-2015 Förskolan Lindåsen Avdelning Björnen och Trollet Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan Telefon 0520-49 50 00 Fax 0520-49 72 71 utbildning@trollhattan.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Rutiner för hantering av elever med skyddade personuppgifter

Rutiner för hantering av elever med skyddade personuppgifter 54 Dnr GFN 2016/13, GVN 2016/10 Beslutade av ledningsgruppen 2016-01-08 Rutiner för hantering av elever med skyddade personuppgifter Inledning Behovet av rutiner I Haninge finns idag ett ökande antal barn

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

kortversion Tuböleskolan

kortversion Tuböleskolan kortversion Tuböleskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är till för Dig som elev på skolan. I Likabehandlingsplanen

Läs mer

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTALET 1. Presentation, att bekanta sig och att förklara metodens

Läs mer

Förskolan Droppens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Droppens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Droppens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planenförskolan Droppen avd. Gul, Grön och Blå Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer