Scanning the Horizon Mobile Mapping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scanning the Horizon Mobile Mapping"

Transkript

1 MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping

2 3D control GPS, mmgps, total station 2D control laser, sonic and slope 3D control with GPS 2D control sensors, easy-, advanced display Be in control. 3D control single-, dual GPS, total station 2D control single-, dual laser and slope 3D control with mmgps total station 2D control sonic, scanner and slope

3 Welcome VÄLKOMMEN Welcome to InPosition magazine. In this 5th edition, I am proudly sharing the latest state of the art technology advancements for our industry, and specifically how and where they are applied by many different users from across the globe. Find out how advanced, precise positioning solutions can benefit your business, and automate the most complex tasks and processes. Special attention in this issue for the next generation of construction site solutions, where machinery and people are fully connected; to each other and to the original design. In this way, real time as-built information and task progress is automatically gathered and reported as the job is being executed. Truly a new era in site management and automation. The colorful ropes on the front cover represent traditionally powerful, core tools for a variety of applications. Today, the ropes of our trade are powerful positioning solutions which also offer a wide variety of powerful tools ; discover in this edition how they are successfully being applied by a wide range of users! Enjoy the read! Your Productivity Our Technology Välkommen till tidskriften InPosition. I nummer 5 kommer jag att berätta om de allra senaste tekniska framstegen inom vår bransch, och lite mer om hur och på vilket sätt de kommer till användning av våra kollegor jorden runt. Ewout Korpershoek Chief Marketing Officer Topcon Positioning Systems Här får du se hur avancerade, exakta positioneringslösningar kan gynna ditt företag och automatisera de mest komplexa arbetsmoment och processer. I detta nummer tittar vi lite närmare på nästa generations byggplatslösningar där maskiner och människor är fullt uppkopplade; till varandra och till den ursprungliga designen. På detta sätt genereras automatiskt information om färdigställning och framsteg för enskilda arbetsmoment i realtid och rapporteras allteftersom arbetsmomenten blir klara. Onekligen en ny era när det gäller byggplatsövervakning och automatisering. De färgglada repen på framsidan representerar kraftiga kärnverktyg som vi traditionellt förknippar med olika uppgifter. Dagens rep är kraftiga positioneringslösningar som också ger oss ett stort utbud av kraftiga verktyg; i detta nummer får du se hur de tillämpas med stor framgång av användare inom olika branscher! Trevlig läsning! 3

4 Mapping the Meridian The Prime Meridian is one of Britain s most unique geographical features. As the zero line for longitude, mapping around the world is based on this line. Att kartlägga en meridian Nollmeridianen är ett av Storbritanniens mest unika geografiska särdrag. Eftersom detta är meridianen med numret noll är det denna linje som alla kartor i världen utgår från. 58 CONTENT INNEHÅLL Speed and precision In the green heart of Germany a new test and presentation race track will soon offer all fans and professionals a lot of fun with their cars. The asphalt track and off-road area were built at a brisk pace with high precision. Mitt i Tysklands gröna hjärta finns en ny test- och presentationsbana där alla motorsportfans och proffs kan få utlopp för sin passion. Asfaltbanan och offroadområdet skapades i snabbt tempo med stor noggrannhet. 10 Stakeless, stringless top to bottom A major U.S. highway projects shows benefits of complete grade control automation and outfitting some machine that are new to it. Utan käppar eller snören från toppen till botten Ett motorvägsprojekt i Arkansas visar potentialen för helautomatisk lutningskontroll och installation på maskiner som inte haft det förr. 38

5 Megapixel Like much of his work, the latest project by urban land artist Jorge Rodriguez-Gerada is best seen from the air. Det senaste verket av landkonstnären Jorge Rodriguez- Gerada ser man bäst från luften. Det gäller de flesta av hans verk. 18 What you see is what you get Tanaka Construction Industrial Company Limited (Towada, Aomori Prefecture) is undertaking a large highway improvement project on Kamikita Road, linking the Japanese cities of Hachinohe with Aomori. Det du ser är vad du får Tanaka Construction Industrial Company Limited (Towada, Aomori Prefecture) har tagit sig an ett stort projekt, nämligen restaureringen av Kamikita-vägen som går mellan de japanska städerna Hachinohe och Aomori. 32 Tänjer Pushing på gränserna the envelope Australia s McKinnon increase productivity on a full range of residential and commercial projects. McKinnon Earthmoving är huvudsakligen verksamma i området kring Bendigo, ända ner till Macedon/Gisborne/Woodend till nordväst om Melbourne, Australien, där de tar sig an alla olika slags tomtanläggningsarbeten, både bostads- och industriprojekt. 46

6 TECHNOLOGYINSIDE Enterprise solution for Den ultimata lösningen för projektledning och uppföljning. complete site management Machine automation based on highly accurate positioning and smooth data transfer, has become a major tool to increase performance and profitability of individual machines on a construction jobsite. When connecting multiple machines via telemetry, and back to an office or site control center, we now have many new possibilities to automate and manage a complete workflow, instead of single machines only. A site management system connects all parts of a construction site together people, data, devices, machines with calculating, scheduling and controlling. It s the one system that provides construction companies with a way to manage their projects and resources effectively. It provides communication, planning, management Maskinautomatisering med mycket exakt positionering i kombination med problemfri dataöverföring har blivit ett oumbärligt verktyg om man vill förbättra resultaten och lönsamheten på individuella maskiner på en byggarbetsplats. Genom att ansluta flera maskiner via telemetri, och sedan tillbaka till kontoret eller ledningscentralen på arbetsplatsen har du nu plötsligt ett antal olika möjligheter att automatisera och hantera ett helt arbetsflöde, istället för bara enskilda maskiner. Platshanteringssystemet är navet där alla komponenter på en byggplats strålar samman arbetare, data, apparater, maskiner som gör beräkningar, schemalägger och övervakar. Det är ett system som ger byggföretagen möjlighet att hantera sina projekt och resurser på ett effektivt sätt. Här får du verktyg som sköter kommunikationen, planeringen, ledningen och and collaboration tools that shows real-time site status and improves estimation, execution and controlling. Sitelink3D The Sitelink3D platform offers multiple levels of connectivity on site and back to the office, and even allows the user to create tasks, and monitor the construction progress in real time. At the heart of the system is the Sitelink3D cloud server that manages all connectivity on site via reliable and secure connections. New or updated job design files are easily shared, and remote support or troubleshooting of machines can be carried out from behind the desk. A chat-function offers instant communication to or between operators, all connected machines can easily work from different references in the same design, and view samordningen och som visar statusen på arbetsplatsen i realtid samt bidrar till förbättrade beräkningar, genomförande och kontroll. Sitelink3D Plattformen Sitelink3D erbjuder anslutningsmöjligheter på flera nivåer på arbetsplatsen och tillbaka till kontoret. Användaren har även möjlighet att skapa uppgifter, och övervaka framstegen på arbetsplatsen i realtid. Systemets hjärta är molnservern Sitelink3D som hanterar alla anslutningsmöjligheter på plats via tillförlitliga och säkra anslutningar. Nya eller uppdaterade jobbdesignfiler går lätt att dela och fjärrsupport eller problemsökning på maskiner kan göras från skrivbordsstolen. En chatfunktion gör det möjligt att prata med operatörerna direkt och även dem emellan, alla anslutna maskiner kan enkelt arbeta från olika referenser 6

7 TECHNOLOGYINSIDE each other s progress as the work progresses. In cases where cloud access is not available, local communication networks can be set up. Via the new Sitelink3D Enterprise module, the possibility to create tasks and dispatch them to the machine/ operator is now available. For each machine, target timelines, quantities and areas can be defined and combined in individual tasks. As the system tracks real time asbuilt surfaces, a continuous and historical overview is available of progress made. The system constantly measures site progress through volumetric monitoring, and is able to present this in reference to the individual tasks. Unique progress reports that present as-built versus schedule give the site manager dedicated coaching inom samma design, och se hur det går för de andra under arbetets gång. Om molntillgång inte skulle vara möjlig kan lokala nätverk sättas upp. Med hjälp av den nya modulen Sitelink3D Enterprise har du nu möjlighet att sätta upp nya uppgifter och skicka dem till maskinen/operatören. Det går att definiera och kombinera målsättningar, kvantiteter och områden i enskilda uppgifter för varje enskild maskin. DynaRoad schaktning På större arbetsplatser börjar planeringen redan på tidigt stadium antingen i form av ett grundlag för ett upphandlingsbud eller i samband med övergripande planering och planeringen av de enskilda delarna för olika entreprenader. Detta görs långt innan kommunikation som Sitelink3D, kommer på plats. När det gäller planeringen får du med DynaRoad avanpossibilities and improve the overall end-result. Siteview even allows you to view in real time all machines as they perform the work. The task creation has the possibility to include haul truck earthmoving activities as well. By connecting your dumpers, continuous progress is kept of volumetric mass haul movements, and incorporated in the integrated work progress reports. DynaRoad mass haul On larger jobs, the planning already kicks in at an earlier stage, either as a basis for a bid process or for overall planning and job work planning purposes. This is way before even communication, like Sitelink3D, is in place. For the planning DynaRoad Allt eftersom systemet spårar de färdiga ytorna i realtid finns det en kontinuerlig översikt över framstegen med tillhörande historik. Systemet mäter hela tiden framgången på arbetsplatsen med hjälp av volymetrisk övervakning, och kan redovisa detta i förhållande till den individuella uppgiften. Unika framstegsrapporter som visar vad som är klart i förhållande till tidtabellen ger platschefen dedikerade ledningsmöjligheter att förbättra det totala slutresultatet. Med Siteview kan du till och med se alla maskinerna arbeta i realtid. Möjligheten att sätta upp nya uppgifter gör att det dessutom går att inkludera schaktningsaktiviteter. När du ansluter dina tippbilar får du kontinuerlig övervakning av massförflyttningar som sedan kan ingå i de integrerade produktionsrapporterna. 7

8 TECHNOLOGYINSIDE brings advanced project scheduling solution for owners, contractors and designers, to optimize scheduling and production control of large, complicated earthmoving projects. cerade projektplaneringslösningar för ägare, entreprenörer och designers, för att optimera planerings och produktionskontroll över stora, komplicerade schaktningsprojekt. DynaRoad offers the most advanced in map based production planning, to manage cut and fill operations, and keep an overview of production and progress during construction. Dynaroad erbjuder det senaste inom kartbaserad produktionsplanering, för att hantera schakt och fyll och en översikt över produktion och framsteg i bygget. DynaRoad takes every project in three parts; planning, scheduling and controlling. The planning module optimizes design based mass haul, takes various cost and distance parameters into account, as well as cut and fill balance. The planning is available per construction zone division and data can be imported and exported for further processing. The scheduling module allows connection to the mass haul planning with resources, quantities and locations and creates powerful time-location maps, as well as Gantt views and resource graphs. The control module reports the progress while the job is being executed. It allows control actual versus budgeted production rates, mass hauls and remaining cut and fill. This is a true connection between work performed and original plans, schedules and budgets. DynaRoad delar in varje projekt i tre delar; planering, schemaläggning och styrning. Planeringsmodulen optimerar designbaserad schaktning, tar hänsyn till olika kostnads och avståndsparametrar, samt övervakar balansen mellan schaktning och fyllning. Planeringen är tillgänglig per byggzonindelning och data kan importeras och exporteras för ytterligare behandling. Schemaläggningsmodulen kan anslutas till schaktningsplaneringen med resurser, kvantiteter och platser och skapar kraftiga tid/platskartor, samt Ganttvyer och resursdiagram. Kontrollmodulen rapporterar framstegen samtidigt som man kan se jobbet i realtid. Den gör att du kan övervaka faktiska produktionshastigheter, schaktning och fyllning och jämföra med det som står i budgeten. Programmet klarlägger relationen mellan det arbete som faktiskt utförs och originalritningarna, tidtabellerna och budgetarna. Integrated Site management Individually automated machines now offer the possibility of interconnectivity, with additional people and devices on site, allowing for real time as-built tracking. Based on this, progress, performance and productivity becomes available during construction, closing the loop to plans and budgets. Sitelink3D: It s the link that combines the best out of all those into one product that challenges the entire job site process or any part you choose of it. Integrerad arbetsplatsövervakning Med maskiner som är individuellt automatiserade kan man nu få interkonnektivitet med fler personer och apparater på arbetsplatsen med möjligheten att få spårning av vad som byggs, när det byggs. Med denna möjlighet får du tillgång till information om framstegen, prestandan och produktiviteten under byggnationen vilket tar oss tillbaka till planeringen och budgetarna. Sitelink3D: Detta är länken som kombinerar det bästa av allt detta i en enda produkt som utmanar hela byggplatsprocessen eller om du hellre vill, bara en del av den. Security Visibility Messaging File Transfer Remote Support Remote Access Tracking 8

9 TopNET Live GNSS RTK Network Solutions SURVEYING MACHINE CONTROL GIS +++ design: grafit-werbeagentur.de - RTK and DGNSS corrections services - - Live online rover tracking status - - Live network status and monitoring - - Reporting tools and mobile Apps -

10 Dynamik och precision Speed and precision In the green heart of Germany a new test and presentation track will soon offer all fans and professionals a lot of fun with their cars. The asphalt track and off-road area were built at a brisk pace and with high precision. Mitt i Tysklands gröna hjärta finns en ny test- och presentationsbana där alla motorsportfans och proffs kan få utlopp för sin passion. Asfaltbanan och offroad-området skapades i snabbt tempo med stor noggrannhet. Car experts and professionals are already looking forward to a special experience in one of Germany s beautiful natural areas, the Teutoburg Forest. If all goes to plan, the Bilster Berg Drive Resort will open for business here later this year and offer an ideal setting for presentations, driver training and test drives. The 4.2 km (2.6 miles) long circuit of this first German drive resort comprises a shorter western loop with clubhouse (and a building for seminars and conferences) plus a longer, faster eastern loop with pit lanes and pit halls (for sporting events). Drivers can complete preparatory training in driving safety on the skid pan. Away from the asphalt, an off-road area with a circular trail provides the opportunity to demonstrate and test out SUVs. Even automotive manufacturer designers and engineers get their money s worth at Bilster Berg. Bilexperter och proffs ser redan fram emot härliga stunder i ett fantastiskt naturområde i Tysklands Teutoburger Wald. Om allt klaffar kommer Bilster Berg Drive Resort att slå upp dörrarna redan detta år och erbjuda en fantastisk plats för introduktion, körskola och testkörning. Den 4,2 km långa racerbanan i Tysklands första Drive Resort består av en kort västslinga med klubbhus (och en byggnad för seminarier och kongresser) samt en längre, snabbare östslinga med bandepå och depåsalar (för sportevenemang). Först kan man träna körsäkerhet på det dynamiska underlaget. Vid sidan om asfalten finns det ett Offroad-område med en runda där man kan testa terrängfordon. På Bilster Berg får till och med formgivare och ingenjörer från bilindustrin sitt lystmäte. Här kan de ostört forska på och vidareutveckla sina prototyper i ett område utan insyn. Precisa jordarbeten för naturlig bana Den avancerade banan är konstruerad som en klassisk skogsväg. Formgivarna tog hjälp av den legendariske tyske rallyföraren Walter Röhrl och har låtit banan smälta in i den naturliga topografin. Därefter engagerades byggföretaget Johann Bunte från Papenburg för att omsätta planerna från papperet till den verkliga naturen. Dimensionerna i detta uppdrag kan konkretiseras med några siffror: Hela projektet på Bilster Berg kostade runt 34 miljoner euro (runt 290 miljoner kronor) 10

11 Here they have the opportunity to carry out research and development in peace away from prying eyes, test their mystery models and make technical improvements to prototypes. Precision earthworks for natural circuit The demanding circuit was laid out like a classic natural track. Its designers took advice from the legendary German rally driver Walter Röhrl and carefully designed the track to fit into the natural topography. Next, the contracted civil engineering company, Johann Bunte Bauunternehmung from Papenburg was required to implement the design data on the actual site. A few numbers will illustrate the dimensions of this task: the whole project at Bilster Berg totals 34 million euros (USD 41.2 million) in investment volume. The earth moving alone amounted to around 500,000 cubic metres i investeringar. Alla schaktarbeten omfattade cirka kubikmeter jord. Därför hade alla medverkande noggrann fokus på arbetstid och kostnader. Teknisk standard vid sådana här komplicerade schaktningsarbeten är schaktmaskiner med GNSS-styrning, förklarar den ansvarige byggledaren Stefan Krimpmann. Alla våra viktigaste maskiner är utrustade med det. (17.7 million cubic feet) of soil. All those involved were therefore focused on the precise management of the work schedule and costs. A contemporary technical standard for earthworks of such complexity requires earth-moving machines with GNSS control systems, En vägskrapa med GNSS- och LPS-Styrning för markarbete och finutjämning, tre hydrauliska grävmaskiner med dubbla GNSS-System 3DXi och fyra caterpillars med GNSS-styrning 3D-MC² från Topcon denna utrustning hjälpte företaget att genomföra uppdraget med nödvändig dynamik och precision. Asfaltbeläggning i tre dimensioner Schaktningsarbetet var redan färdigt i fjol, tidigare än planerat. Även den 10 till 12 m breda asfaltbanan slingrade sig redan då genom de naturliga omgivnin-

12 explains the site manager in charge, Stefan Krimpmann. All our principal machines were equipped with them. A grader with GNSS and LPS control for earthworks and fine grading, three hydraulic excavators with 3DXi dual GNSS systems and four caterpillar-tracked vehicles with the 3D-MC 2 GNSS control system from Topcon this equipment helped the company to fulfil its task with the required speed and precision. Asphalt paving in three dimensions The earth-moving works were already completed in the previous year even earlier than originally planned. The m (33-39 ft) wide asphalt track was also in place, winding through the natural country park. Prior to this, however, the asphalt engineering experts from Johann Bunte Bauunternehmung had faced a challenge. They had to transform the complex spatial design data into an asphalt track which met the high demands of the Bilster Berg Drive Resort. garna. Men innan dess var asfaltexperter från byggföretaget Johann Bunte på plats. Det var deras jobb att omvandla de komplexa fysiska planerna till en asfaltbana som uppfyllde de höga kraven för Bilster Berg Drive Resorts. För läggning av den varmblandade asfalten krävdes två vanliga asfaltläggare. Vissa detaljer var dock allt annat än vanliga, för banan har höjdskillnader i terrängen på 70 m och ända upp till 200 meter över ett helt varv på banan. På vissa ställen var man tvungen att använda hjullastare för att mata läggaren med istället för den vanliga lastbilen. Även för positioneringen av maskinerna valde man något utöver det vanliga, nämligen ett kombinerat LPS/GNSS-system från Topcon. Bunte hade tillsammans med sin Topcon-partner IBS GmbH beslutat att använda denna utrustning. Lars Nowoitnick, rådgivande ingenjör på IBS, beskriver detaljerna:

13 Det lokala positioneringssystemet 3D-LPS signalerar till asfaltläggaren dess faktiska höjd på några millimeter när. Den GNSS-modul som också hör dit används för den fysiska orienteringen på asfaltläggare i terrängen. Two conventional asphalt pavers were used to lay the hotmix asphalt. However, certain details were beyond the normal standards because the circuit includes a 70 m (230 ft) height difference in the terrain and a total of 200 m (656 ft) in a complete lap. The paver had to be fed using wheel loaders instead of the normal dump truck on some particularly steep sections. Sportig körkänsla med på köpet Asfaltbanan med sina många långa och smala kurvor, upp- och nedförsbackar, krön och svackor kommer att ställa även de mest erfarna och professionella Something special was also chosen for positioning the machines a combined LPS / GNSS system made by Topcon. The decision to use this was made jointly by Bunte and its Topcon distribution partner IBS GmbH. Lars Nowoitnick, advisory sales engineer at IBS, explains the details: The 3D-LPS local positioning system gives the paver its exact current height to a few millimetres. The extra GNSS module provides the spatial orientation of the paver in the site model. förarna på prov. Men även mindre erfarna bilentusiaster kan lugnt sätta sig bakom ratten och trampa gasen i botten. För även om den moderna banan inte är en officiell racerbana, så motsvarar den ändå de säkerhetskrav som ställs av det tyska motorsportförbundet DMSB. Breda vägrenar och avkörningszoner, barriärer och staplar med däck, kameror och, vid behov, vakter, gör varje körupplevelse så säker som möjligt. Joachim Zeitner Sporty driving experience included The asphalt track with its numerous long and tight bends, steep sections and gradients, summits and dips will provide a sporty driving experience for ambitious drivers and professional racing drivers alike. But even less experienced car enthusiasts can sit at the wheel and step on the gas without having to worry. While the modern circuit is not an official racetrack, it conforms to the safety requirements of the Deutscher Motor Sport Bund DMSB (German motor sport league). Wide verges and run-off areas, crash barriers and tyre walls, cameras and, if requested, marshals, provide the necessary safety for every pleasure drive. Joachim Zeitner Pictures / Foton: Bilster Berg Drive Resort and Lars Nowoitnick / IBS GmbH 13

14 Level the Deck Bro i våg? The Tusciano River in Italy flows high from the peaks of the Monti Picentini in the Southern Apennines, down into the Tyrrhenian Sea on the Gulf of Salerno in Campania. Floden Tusciano börjar sin bana mot havet bland bergstopparna i Monti Picentini i södra Apenninerna, och flyter ut i Tyrrenska havet i Salernobukten i Campania. On its journey, the river navigates many bridges and viaducts. Towards the end of this journey, the Tusciano flows beneath the recently completed Strada Provinciale 417 road bridge. During its construction, the viaduct was the focus of a continuous static monitoring case study to determine the movement of the viaduct when various loads, such as heavy goods vehicles and construction traffic, were applied to it. In this particular case study, only vertical deviation was of interest, so project leader Antonio Sica elected to use the high-precision Topcon DL-101C digital level to gather the required data. Fixed Positions It made sense to conduct the task using high-precision vertical bar code measurements with the DL-101C, said Sica. We identified six measurement locations on either side of the viaduct and permanently fixed six Invar barcoded staffs at these points. To act as a benchmark, two further staffs were installed at a distance from the bridge, away from any potential movement. Using this system, we were able to quickly and efficiently measure each of the staffs and determine the exact vertical deviations whilst the viaduct was under no, partial and full load. In addition, measurements were taken as vehicles left the bridge, as well as when there was no traffic present at all. Thanks to the use of the static automated system, the rapid measurement cycles led to great savings in time throughout the process, with the results proving the flexibility under load of the bridge to be as expected. The data also provided valuable information about future highway traffic and its affect on the span. På vägen korsas floden av många broar och viadukter. Mot slutet av sin resa flyter Tuscianofloden under den nyligen färdigbyggda vägbron med Strada Provinciale (Landsväg) 417. Under konstruktionsskedet var viadukten föremål för en fallstudie med kontinuerlig statisk övervakning för att se hur viadukten betedde sig vid olika belastningar, som till exempel tunga lastbilar och konstruktionstrafik. I just denna fallstudie var man mest intresserad av vertikala avvikelser så projektledaren Antonio Sica valde högprecisionsinstrumentet Topcon DL-101C, som är en digitalmätare, för att samla in de data han behövde. Fasta positioner Det var logiskt att utföra uppgiften med DL-101C och vertikala streckkodsmätningar med hög precision, sa Sica. Vi identifierade sex mätplatser på båda sidor av viadukten och körde ner sex Invar-streckkodade stavar på dessa punkter. Som riktmärken sattes ytterligare två stavar ner på längre avstånd från bron och eventuell rörelse. Med detta system kunde vi snabbt och effektivt mäta varje stav och se de exakta vertikala avvikelserna när viadukten var utsatt för noll, partiell och full belastning. Dessutom kunde vi mäta när fordon lämnade bron och när det inte fanns någon trafik alls. Tack vare bruket av ett statiskt automatiserat system gav de snabba mätningscyklerna stora tidsbesparingar under processen med resultat som bevisade att bron var så flexibel under belastning som man tänkt sig. De data man fick in gav också värdefull information om framtida motorvägstrafik och dess effekt på brospannet. 14

15 Monitoring Solutions TUNNELS CIVIL ENGINEERING BRIDGES PLANT AND PROCESS ENGINEERING +++ design: grafit-werbeagentur.de

16 High Speed Tracking Mäting i hög hastighet In many parts of the world, from a passenger s point of view, railways can be one of the quickest, easiest and cleanest ways to travel from place to place, whether that s a daily commute, or if you are visiting family in distant places. However, the management of rail infrastructure needs a unique approach to be taken. I många delar av världen är järnvägen oftast det snabbaste, lättaste och mest miljövänliga sättet att ta sig från A till B ur en passagerares synvinkel oavsett om det gäller att ta sig till jobbet eller besöka familjen på annan ort. Men hanteringen av en järnvägsinfrastruktur kräver en unik angreppspunkt. The control, surveying and maintenance of railways is invariably a difficult task due partly to nature of the environment itself; usually an anti-social, unhygienic and often hostile place to work. Perfect Partnership In the Czech Republic, the SŽDC the Railway Infrastructure Administration is responsible for all such activities. To make activities more efficient, the SŽDC has invested in a number of Geotel GG03 and GG04 Rail Surveying Trolleys, which are used in conjunction with Topcon GPT-9001 and QS3A robotic total stations supplied and supported by Geodis Brno, at locations including Ostrava, Brno, Olomouc, Praha and Ceske Budejovice. The total stations and rail trolleys are used together to record not only the geospatial position of the track, but also the track geometry or cant and gauge the height difference and distance between running rails. Milan Talacko, a supervisor with SŽDC, uses the system on a regular basis. The trolleys are used for daily track Kontrollen, mätningen och underhållet av järnvägen är aldrig en okomplicerad uppgift ofta på grund av själva miljön; inte sällan en anti-social, ohygienisk och ofta fientlig plats att arbeta på. Perfekt Partnerskap I Tjeckien är SŽDC myndigheten för järnvägsinfrastruktur ansvarig för alla dylika aktiviteter. För att effektivisera verksamheten har SŽDC investerat i ett antal mätvagnar modell Geotel GG03 och GG04 som används tillsammans med de robotiserade totalstationerna Topcon GPT-9001 och QS3A. Dessa tillhandahålls och stöds av Geodis Brno, i bland annat Ostrava, Brno, Olomouc, Prag and Ceske Budejovice. Totalstationerna och mätvagnarna används inte bara för att registrera den geospatiala positionen på spåret, utan också till att övervaka spårgeometrin eller rälsförhöjningen och mäta höjdskillnaden och avståndet mellan löpskenorna. Milan Talacko, tillsynsman hos SŽDC, får ofta tillfälle att använda systemet. Vagnarna används för vår dagliga spårinspektion. Våra arbetslag anger kontrollpunkter längs spåret och tillsynsmännen mäter snabbt och korrekt dess spatiala position. Mätningar på långt avstånd Med denna teknik kan mätpersonalen mäta 4,5 km spår varje dag på ett korrekt sätt. Om informationen skulle visa att spåret inte ligger rätt till eller om det finns tecken på att den interna geometrin ligger utanför toleransvärdena kan avvikelsen snabbt åtgärdas av SŽDCs underhållspersonal. Talacko säger 16

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING Henrik Engqvist September 2014 LÄRANDE ORGANISATION SPELA IN och/eller OBSERVERA ANALYSERA Scenario ÅTERKOPPLA LÄRA OCH BEFÄSTA AGERA

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 Vad är Shift2Rail? Ett stort FoI program för järnvägssektorn i Europa En stor sammanhållen

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Process development at Veidekke. Emile Hamon Business developer

Process development at Veidekke. Emile Hamon Business developer Process development at Veidekke Emile Hamon Business developer Emile Hamon From Sweden, wifeand 2 children Visiting CIFE fellow at Stanford, 4 months Business developerat Veidekke, oneofscandinavia sleading

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer