Scanning the Horizon Mobile Mapping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scanning the Horizon Mobile Mapping"

Transkript

1 MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping

2 3D control GPS, mmgps, total station 2D control laser, sonic and slope 3D control with GPS 2D control sensors, easy-, advanced display Be in control. 3D control single-, dual GPS, total station 2D control single-, dual laser and slope 3D control with mmgps total station 2D control sonic, scanner and slope

3 Welcome VÄLKOMMEN Welcome to InPosition magazine. In this 5th edition, I am proudly sharing the latest state of the art technology advancements for our industry, and specifically how and where they are applied by many different users from across the globe. Find out how advanced, precise positioning solutions can benefit your business, and automate the most complex tasks and processes. Special attention in this issue for the next generation of construction site solutions, where machinery and people are fully connected; to each other and to the original design. In this way, real time as-built information and task progress is automatically gathered and reported as the job is being executed. Truly a new era in site management and automation. The colorful ropes on the front cover represent traditionally powerful, core tools for a variety of applications. Today, the ropes of our trade are powerful positioning solutions which also offer a wide variety of powerful tools ; discover in this edition how they are successfully being applied by a wide range of users! Enjoy the read! Your Productivity Our Technology Välkommen till tidskriften InPosition. I nummer 5 kommer jag att berätta om de allra senaste tekniska framstegen inom vår bransch, och lite mer om hur och på vilket sätt de kommer till användning av våra kollegor jorden runt. Ewout Korpershoek Chief Marketing Officer Topcon Positioning Systems Här får du se hur avancerade, exakta positioneringslösningar kan gynna ditt företag och automatisera de mest komplexa arbetsmoment och processer. I detta nummer tittar vi lite närmare på nästa generations byggplatslösningar där maskiner och människor är fullt uppkopplade; till varandra och till den ursprungliga designen. På detta sätt genereras automatiskt information om färdigställning och framsteg för enskilda arbetsmoment i realtid och rapporteras allteftersom arbetsmomenten blir klara. Onekligen en ny era när det gäller byggplatsövervakning och automatisering. De färgglada repen på framsidan representerar kraftiga kärnverktyg som vi traditionellt förknippar med olika uppgifter. Dagens rep är kraftiga positioneringslösningar som också ger oss ett stort utbud av kraftiga verktyg; i detta nummer får du se hur de tillämpas med stor framgång av användare inom olika branscher! Trevlig läsning! 3

4 Mapping the Meridian The Prime Meridian is one of Britain s most unique geographical features. As the zero line for longitude, mapping around the world is based on this line. Att kartlägga en meridian Nollmeridianen är ett av Storbritanniens mest unika geografiska särdrag. Eftersom detta är meridianen med numret noll är det denna linje som alla kartor i världen utgår från. 58 CONTENT INNEHÅLL Speed and precision In the green heart of Germany a new test and presentation race track will soon offer all fans and professionals a lot of fun with their cars. The asphalt track and off-road area were built at a brisk pace with high precision. Mitt i Tysklands gröna hjärta finns en ny test- och presentationsbana där alla motorsportfans och proffs kan få utlopp för sin passion. Asfaltbanan och offroadområdet skapades i snabbt tempo med stor noggrannhet. 10 Stakeless, stringless top to bottom A major U.S. highway projects shows benefits of complete grade control automation and outfitting some machine that are new to it. Utan käppar eller snören från toppen till botten Ett motorvägsprojekt i Arkansas visar potentialen för helautomatisk lutningskontroll och installation på maskiner som inte haft det förr. 38

5 Megapixel Like much of his work, the latest project by urban land artist Jorge Rodriguez-Gerada is best seen from the air. Det senaste verket av landkonstnären Jorge Rodriguez- Gerada ser man bäst från luften. Det gäller de flesta av hans verk. 18 What you see is what you get Tanaka Construction Industrial Company Limited (Towada, Aomori Prefecture) is undertaking a large highway improvement project on Kamikita Road, linking the Japanese cities of Hachinohe with Aomori. Det du ser är vad du får Tanaka Construction Industrial Company Limited (Towada, Aomori Prefecture) har tagit sig an ett stort projekt, nämligen restaureringen av Kamikita-vägen som går mellan de japanska städerna Hachinohe och Aomori. 32 Tänjer Pushing på gränserna the envelope Australia s McKinnon increase productivity on a full range of residential and commercial projects. McKinnon Earthmoving är huvudsakligen verksamma i området kring Bendigo, ända ner till Macedon/Gisborne/Woodend till nordväst om Melbourne, Australien, där de tar sig an alla olika slags tomtanläggningsarbeten, både bostads- och industriprojekt. 46

6 TECHNOLOGYINSIDE Enterprise solution for Den ultimata lösningen för projektledning och uppföljning. complete site management Machine automation based on highly accurate positioning and smooth data transfer, has become a major tool to increase performance and profitability of individual machines on a construction jobsite. When connecting multiple machines via telemetry, and back to an office or site control center, we now have many new possibilities to automate and manage a complete workflow, instead of single machines only. A site management system connects all parts of a construction site together people, data, devices, machines with calculating, scheduling and controlling. It s the one system that provides construction companies with a way to manage their projects and resources effectively. It provides communication, planning, management Maskinautomatisering med mycket exakt positionering i kombination med problemfri dataöverföring har blivit ett oumbärligt verktyg om man vill förbättra resultaten och lönsamheten på individuella maskiner på en byggarbetsplats. Genom att ansluta flera maskiner via telemetri, och sedan tillbaka till kontoret eller ledningscentralen på arbetsplatsen har du nu plötsligt ett antal olika möjligheter att automatisera och hantera ett helt arbetsflöde, istället för bara enskilda maskiner. Platshanteringssystemet är navet där alla komponenter på en byggplats strålar samman arbetare, data, apparater, maskiner som gör beräkningar, schemalägger och övervakar. Det är ett system som ger byggföretagen möjlighet att hantera sina projekt och resurser på ett effektivt sätt. Här får du verktyg som sköter kommunikationen, planeringen, ledningen och and collaboration tools that shows real-time site status and improves estimation, execution and controlling. Sitelink3D The Sitelink3D platform offers multiple levels of connectivity on site and back to the office, and even allows the user to create tasks, and monitor the construction progress in real time. At the heart of the system is the Sitelink3D cloud server that manages all connectivity on site via reliable and secure connections. New or updated job design files are easily shared, and remote support or troubleshooting of machines can be carried out from behind the desk. A chat-function offers instant communication to or between operators, all connected machines can easily work from different references in the same design, and view samordningen och som visar statusen på arbetsplatsen i realtid samt bidrar till förbättrade beräkningar, genomförande och kontroll. Sitelink3D Plattformen Sitelink3D erbjuder anslutningsmöjligheter på flera nivåer på arbetsplatsen och tillbaka till kontoret. Användaren har även möjlighet att skapa uppgifter, och övervaka framstegen på arbetsplatsen i realtid. Systemets hjärta är molnservern Sitelink3D som hanterar alla anslutningsmöjligheter på plats via tillförlitliga och säkra anslutningar. Nya eller uppdaterade jobbdesignfiler går lätt att dela och fjärrsupport eller problemsökning på maskiner kan göras från skrivbordsstolen. En chatfunktion gör det möjligt att prata med operatörerna direkt och även dem emellan, alla anslutna maskiner kan enkelt arbeta från olika referenser 6

7 TECHNOLOGYINSIDE each other s progress as the work progresses. In cases where cloud access is not available, local communication networks can be set up. Via the new Sitelink3D Enterprise module, the possibility to create tasks and dispatch them to the machine/ operator is now available. For each machine, target timelines, quantities and areas can be defined and combined in individual tasks. As the system tracks real time asbuilt surfaces, a continuous and historical overview is available of progress made. The system constantly measures site progress through volumetric monitoring, and is able to present this in reference to the individual tasks. Unique progress reports that present as-built versus schedule give the site manager dedicated coaching inom samma design, och se hur det går för de andra under arbetets gång. Om molntillgång inte skulle vara möjlig kan lokala nätverk sättas upp. Med hjälp av den nya modulen Sitelink3D Enterprise har du nu möjlighet att sätta upp nya uppgifter och skicka dem till maskinen/operatören. Det går att definiera och kombinera målsättningar, kvantiteter och områden i enskilda uppgifter för varje enskild maskin. DynaRoad schaktning På större arbetsplatser börjar planeringen redan på tidigt stadium antingen i form av ett grundlag för ett upphandlingsbud eller i samband med övergripande planering och planeringen av de enskilda delarna för olika entreprenader. Detta görs långt innan kommunikation som Sitelink3D, kommer på plats. När det gäller planeringen får du med DynaRoad avanpossibilities and improve the overall end-result. Siteview even allows you to view in real time all machines as they perform the work. The task creation has the possibility to include haul truck earthmoving activities as well. By connecting your dumpers, continuous progress is kept of volumetric mass haul movements, and incorporated in the integrated work progress reports. DynaRoad mass haul On larger jobs, the planning already kicks in at an earlier stage, either as a basis for a bid process or for overall planning and job work planning purposes. This is way before even communication, like Sitelink3D, is in place. For the planning DynaRoad Allt eftersom systemet spårar de färdiga ytorna i realtid finns det en kontinuerlig översikt över framstegen med tillhörande historik. Systemet mäter hela tiden framgången på arbetsplatsen med hjälp av volymetrisk övervakning, och kan redovisa detta i förhållande till den individuella uppgiften. Unika framstegsrapporter som visar vad som är klart i förhållande till tidtabellen ger platschefen dedikerade ledningsmöjligheter att förbättra det totala slutresultatet. Med Siteview kan du till och med se alla maskinerna arbeta i realtid. Möjligheten att sätta upp nya uppgifter gör att det dessutom går att inkludera schaktningsaktiviteter. När du ansluter dina tippbilar får du kontinuerlig övervakning av massförflyttningar som sedan kan ingå i de integrerade produktionsrapporterna. 7

8 TECHNOLOGYINSIDE brings advanced project scheduling solution for owners, contractors and designers, to optimize scheduling and production control of large, complicated earthmoving projects. cerade projektplaneringslösningar för ägare, entreprenörer och designers, för att optimera planerings och produktionskontroll över stora, komplicerade schaktningsprojekt. DynaRoad offers the most advanced in map based production planning, to manage cut and fill operations, and keep an overview of production and progress during construction. Dynaroad erbjuder det senaste inom kartbaserad produktionsplanering, för att hantera schakt och fyll och en översikt över produktion och framsteg i bygget. DynaRoad takes every project in three parts; planning, scheduling and controlling. The planning module optimizes design based mass haul, takes various cost and distance parameters into account, as well as cut and fill balance. The planning is available per construction zone division and data can be imported and exported for further processing. The scheduling module allows connection to the mass haul planning with resources, quantities and locations and creates powerful time-location maps, as well as Gantt views and resource graphs. The control module reports the progress while the job is being executed. It allows control actual versus budgeted production rates, mass hauls and remaining cut and fill. This is a true connection between work performed and original plans, schedules and budgets. DynaRoad delar in varje projekt i tre delar; planering, schemaläggning och styrning. Planeringsmodulen optimerar designbaserad schaktning, tar hänsyn till olika kostnads och avståndsparametrar, samt övervakar balansen mellan schaktning och fyllning. Planeringen är tillgänglig per byggzonindelning och data kan importeras och exporteras för ytterligare behandling. Schemaläggningsmodulen kan anslutas till schaktningsplaneringen med resurser, kvantiteter och platser och skapar kraftiga tid/platskartor, samt Ganttvyer och resursdiagram. Kontrollmodulen rapporterar framstegen samtidigt som man kan se jobbet i realtid. Den gör att du kan övervaka faktiska produktionshastigheter, schaktning och fyllning och jämföra med det som står i budgeten. Programmet klarlägger relationen mellan det arbete som faktiskt utförs och originalritningarna, tidtabellerna och budgetarna. Integrated Site management Individually automated machines now offer the possibility of interconnectivity, with additional people and devices on site, allowing for real time as-built tracking. Based on this, progress, performance and productivity becomes available during construction, closing the loop to plans and budgets. Sitelink3D: It s the link that combines the best out of all those into one product that challenges the entire job site process or any part you choose of it. Integrerad arbetsplatsövervakning Med maskiner som är individuellt automatiserade kan man nu få interkonnektivitet med fler personer och apparater på arbetsplatsen med möjligheten att få spårning av vad som byggs, när det byggs. Med denna möjlighet får du tillgång till information om framstegen, prestandan och produktiviteten under byggnationen vilket tar oss tillbaka till planeringen och budgetarna. Sitelink3D: Detta är länken som kombinerar det bästa av allt detta i en enda produkt som utmanar hela byggplatsprocessen eller om du hellre vill, bara en del av den. Security Visibility Messaging File Transfer Remote Support Remote Access Tracking 8

9 TopNET Live GNSS RTK Network Solutions SURVEYING MACHINE CONTROL GIS +++ design: grafit-werbeagentur.de - RTK and DGNSS corrections services - - Live online rover tracking status - - Live network status and monitoring - - Reporting tools and mobile Apps -

10 Dynamik och precision Speed and precision In the green heart of Germany a new test and presentation track will soon offer all fans and professionals a lot of fun with their cars. The asphalt track and off-road area were built at a brisk pace and with high precision. Mitt i Tysklands gröna hjärta finns en ny test- och presentationsbana där alla motorsportfans och proffs kan få utlopp för sin passion. Asfaltbanan och offroad-området skapades i snabbt tempo med stor noggrannhet. Car experts and professionals are already looking forward to a special experience in one of Germany s beautiful natural areas, the Teutoburg Forest. If all goes to plan, the Bilster Berg Drive Resort will open for business here later this year and offer an ideal setting for presentations, driver training and test drives. The 4.2 km (2.6 miles) long circuit of this first German drive resort comprises a shorter western loop with clubhouse (and a building for seminars and conferences) plus a longer, faster eastern loop with pit lanes and pit halls (for sporting events). Drivers can complete preparatory training in driving safety on the skid pan. Away from the asphalt, an off-road area with a circular trail provides the opportunity to demonstrate and test out SUVs. Even automotive manufacturer designers and engineers get their money s worth at Bilster Berg. Bilexperter och proffs ser redan fram emot härliga stunder i ett fantastiskt naturområde i Tysklands Teutoburger Wald. Om allt klaffar kommer Bilster Berg Drive Resort att slå upp dörrarna redan detta år och erbjuda en fantastisk plats för introduktion, körskola och testkörning. Den 4,2 km långa racerbanan i Tysklands första Drive Resort består av en kort västslinga med klubbhus (och en byggnad för seminarier och kongresser) samt en längre, snabbare östslinga med bandepå och depåsalar (för sportevenemang). Först kan man träna körsäkerhet på det dynamiska underlaget. Vid sidan om asfalten finns det ett Offroad-område med en runda där man kan testa terrängfordon. På Bilster Berg får till och med formgivare och ingenjörer från bilindustrin sitt lystmäte. Här kan de ostört forska på och vidareutveckla sina prototyper i ett område utan insyn. Precisa jordarbeten för naturlig bana Den avancerade banan är konstruerad som en klassisk skogsväg. Formgivarna tog hjälp av den legendariske tyske rallyföraren Walter Röhrl och har låtit banan smälta in i den naturliga topografin. Därefter engagerades byggföretaget Johann Bunte från Papenburg för att omsätta planerna från papperet till den verkliga naturen. Dimensionerna i detta uppdrag kan konkretiseras med några siffror: Hela projektet på Bilster Berg kostade runt 34 miljoner euro (runt 290 miljoner kronor) 10

11 Here they have the opportunity to carry out research and development in peace away from prying eyes, test their mystery models and make technical improvements to prototypes. Precision earthworks for natural circuit The demanding circuit was laid out like a classic natural track. Its designers took advice from the legendary German rally driver Walter Röhrl and carefully designed the track to fit into the natural topography. Next, the contracted civil engineering company, Johann Bunte Bauunternehmung from Papenburg was required to implement the design data on the actual site. A few numbers will illustrate the dimensions of this task: the whole project at Bilster Berg totals 34 million euros (USD 41.2 million) in investment volume. The earth moving alone amounted to around 500,000 cubic metres i investeringar. Alla schaktarbeten omfattade cirka kubikmeter jord. Därför hade alla medverkande noggrann fokus på arbetstid och kostnader. Teknisk standard vid sådana här komplicerade schaktningsarbeten är schaktmaskiner med GNSS-styrning, förklarar den ansvarige byggledaren Stefan Krimpmann. Alla våra viktigaste maskiner är utrustade med det. (17.7 million cubic feet) of soil. All those involved were therefore focused on the precise management of the work schedule and costs. A contemporary technical standard for earthworks of such complexity requires earth-moving machines with GNSS control systems, En vägskrapa med GNSS- och LPS-Styrning för markarbete och finutjämning, tre hydrauliska grävmaskiner med dubbla GNSS-System 3DXi och fyra caterpillars med GNSS-styrning 3D-MC² från Topcon denna utrustning hjälpte företaget att genomföra uppdraget med nödvändig dynamik och precision. Asfaltbeläggning i tre dimensioner Schaktningsarbetet var redan färdigt i fjol, tidigare än planerat. Även den 10 till 12 m breda asfaltbanan slingrade sig redan då genom de naturliga omgivnin-

12 explains the site manager in charge, Stefan Krimpmann. All our principal machines were equipped with them. A grader with GNSS and LPS control for earthworks and fine grading, three hydraulic excavators with 3DXi dual GNSS systems and four caterpillar-tracked vehicles with the 3D-MC 2 GNSS control system from Topcon this equipment helped the company to fulfil its task with the required speed and precision. Asphalt paving in three dimensions The earth-moving works were already completed in the previous year even earlier than originally planned. The m (33-39 ft) wide asphalt track was also in place, winding through the natural country park. Prior to this, however, the asphalt engineering experts from Johann Bunte Bauunternehmung had faced a challenge. They had to transform the complex spatial design data into an asphalt track which met the high demands of the Bilster Berg Drive Resort. garna. Men innan dess var asfaltexperter från byggföretaget Johann Bunte på plats. Det var deras jobb att omvandla de komplexa fysiska planerna till en asfaltbana som uppfyllde de höga kraven för Bilster Berg Drive Resorts. För läggning av den varmblandade asfalten krävdes två vanliga asfaltläggare. Vissa detaljer var dock allt annat än vanliga, för banan har höjdskillnader i terrängen på 70 m och ända upp till 200 meter över ett helt varv på banan. På vissa ställen var man tvungen att använda hjullastare för att mata läggaren med istället för den vanliga lastbilen. Även för positioneringen av maskinerna valde man något utöver det vanliga, nämligen ett kombinerat LPS/GNSS-system från Topcon. Bunte hade tillsammans med sin Topcon-partner IBS GmbH beslutat att använda denna utrustning. Lars Nowoitnick, rådgivande ingenjör på IBS, beskriver detaljerna:

13 Det lokala positioneringssystemet 3D-LPS signalerar till asfaltläggaren dess faktiska höjd på några millimeter när. Den GNSS-modul som också hör dit används för den fysiska orienteringen på asfaltläggare i terrängen. Two conventional asphalt pavers were used to lay the hotmix asphalt. However, certain details were beyond the normal standards because the circuit includes a 70 m (230 ft) height difference in the terrain and a total of 200 m (656 ft) in a complete lap. The paver had to be fed using wheel loaders instead of the normal dump truck on some particularly steep sections. Sportig körkänsla med på köpet Asfaltbanan med sina många långa och smala kurvor, upp- och nedförsbackar, krön och svackor kommer att ställa även de mest erfarna och professionella Something special was also chosen for positioning the machines a combined LPS / GNSS system made by Topcon. The decision to use this was made jointly by Bunte and its Topcon distribution partner IBS GmbH. Lars Nowoitnick, advisory sales engineer at IBS, explains the details: The 3D-LPS local positioning system gives the paver its exact current height to a few millimetres. The extra GNSS module provides the spatial orientation of the paver in the site model. förarna på prov. Men även mindre erfarna bilentusiaster kan lugnt sätta sig bakom ratten och trampa gasen i botten. För även om den moderna banan inte är en officiell racerbana, så motsvarar den ändå de säkerhetskrav som ställs av det tyska motorsportförbundet DMSB. Breda vägrenar och avkörningszoner, barriärer och staplar med däck, kameror och, vid behov, vakter, gör varje körupplevelse så säker som möjligt. Joachim Zeitner Sporty driving experience included The asphalt track with its numerous long and tight bends, steep sections and gradients, summits and dips will provide a sporty driving experience for ambitious drivers and professional racing drivers alike. But even less experienced car enthusiasts can sit at the wheel and step on the gas without having to worry. While the modern circuit is not an official racetrack, it conforms to the safety requirements of the Deutscher Motor Sport Bund DMSB (German motor sport league). Wide verges and run-off areas, crash barriers and tyre walls, cameras and, if requested, marshals, provide the necessary safety for every pleasure drive. Joachim Zeitner Pictures / Foton: Bilster Berg Drive Resort and Lars Nowoitnick / IBS GmbH 13

14 Level the Deck Bro i våg? The Tusciano River in Italy flows high from the peaks of the Monti Picentini in the Southern Apennines, down into the Tyrrhenian Sea on the Gulf of Salerno in Campania. Floden Tusciano börjar sin bana mot havet bland bergstopparna i Monti Picentini i södra Apenninerna, och flyter ut i Tyrrenska havet i Salernobukten i Campania. On its journey, the river navigates many bridges and viaducts. Towards the end of this journey, the Tusciano flows beneath the recently completed Strada Provinciale 417 road bridge. During its construction, the viaduct was the focus of a continuous static monitoring case study to determine the movement of the viaduct when various loads, such as heavy goods vehicles and construction traffic, were applied to it. In this particular case study, only vertical deviation was of interest, so project leader Antonio Sica elected to use the high-precision Topcon DL-101C digital level to gather the required data. Fixed Positions It made sense to conduct the task using high-precision vertical bar code measurements with the DL-101C, said Sica. We identified six measurement locations on either side of the viaduct and permanently fixed six Invar barcoded staffs at these points. To act as a benchmark, two further staffs were installed at a distance from the bridge, away from any potential movement. Using this system, we were able to quickly and efficiently measure each of the staffs and determine the exact vertical deviations whilst the viaduct was under no, partial and full load. In addition, measurements were taken as vehicles left the bridge, as well as when there was no traffic present at all. Thanks to the use of the static automated system, the rapid measurement cycles led to great savings in time throughout the process, with the results proving the flexibility under load of the bridge to be as expected. The data also provided valuable information about future highway traffic and its affect on the span. På vägen korsas floden av många broar och viadukter. Mot slutet av sin resa flyter Tuscianofloden under den nyligen färdigbyggda vägbron med Strada Provinciale (Landsväg) 417. Under konstruktionsskedet var viadukten föremål för en fallstudie med kontinuerlig statisk övervakning för att se hur viadukten betedde sig vid olika belastningar, som till exempel tunga lastbilar och konstruktionstrafik. I just denna fallstudie var man mest intresserad av vertikala avvikelser så projektledaren Antonio Sica valde högprecisionsinstrumentet Topcon DL-101C, som är en digitalmätare, för att samla in de data han behövde. Fasta positioner Det var logiskt att utföra uppgiften med DL-101C och vertikala streckkodsmätningar med hög precision, sa Sica. Vi identifierade sex mätplatser på båda sidor av viadukten och körde ner sex Invar-streckkodade stavar på dessa punkter. Som riktmärken sattes ytterligare två stavar ner på längre avstånd från bron och eventuell rörelse. Med detta system kunde vi snabbt och effektivt mäta varje stav och se de exakta vertikala avvikelserna när viadukten var utsatt för noll, partiell och full belastning. Dessutom kunde vi mäta när fordon lämnade bron och när det inte fanns någon trafik alls. Tack vare bruket av ett statiskt automatiserat system gav de snabba mätningscyklerna stora tidsbesparingar under processen med resultat som bevisade att bron var så flexibel under belastning som man tänkt sig. De data man fick in gav också värdefull information om framtida motorvägstrafik och dess effekt på brospannet. 14

15 Monitoring Solutions TUNNELS CIVIL ENGINEERING BRIDGES PLANT AND PROCESS ENGINEERING +++ design: grafit-werbeagentur.de

16 High Speed Tracking Mäting i hög hastighet In many parts of the world, from a passenger s point of view, railways can be one of the quickest, easiest and cleanest ways to travel from place to place, whether that s a daily commute, or if you are visiting family in distant places. However, the management of rail infrastructure needs a unique approach to be taken. I många delar av världen är järnvägen oftast det snabbaste, lättaste och mest miljövänliga sättet att ta sig från A till B ur en passagerares synvinkel oavsett om det gäller att ta sig till jobbet eller besöka familjen på annan ort. Men hanteringen av en järnvägsinfrastruktur kräver en unik angreppspunkt. The control, surveying and maintenance of railways is invariably a difficult task due partly to nature of the environment itself; usually an anti-social, unhygienic and often hostile place to work. Perfect Partnership In the Czech Republic, the SŽDC the Railway Infrastructure Administration is responsible for all such activities. To make activities more efficient, the SŽDC has invested in a number of Geotel GG03 and GG04 Rail Surveying Trolleys, which are used in conjunction with Topcon GPT-9001 and QS3A robotic total stations supplied and supported by Geodis Brno, at locations including Ostrava, Brno, Olomouc, Praha and Ceske Budejovice. The total stations and rail trolleys are used together to record not only the geospatial position of the track, but also the track geometry or cant and gauge the height difference and distance between running rails. Milan Talacko, a supervisor with SŽDC, uses the system on a regular basis. The trolleys are used for daily track Kontrollen, mätningen och underhållet av järnvägen är aldrig en okomplicerad uppgift ofta på grund av själva miljön; inte sällan en anti-social, ohygienisk och ofta fientlig plats att arbeta på. Perfekt Partnerskap I Tjeckien är SŽDC myndigheten för järnvägsinfrastruktur ansvarig för alla dylika aktiviteter. För att effektivisera verksamheten har SŽDC investerat i ett antal mätvagnar modell Geotel GG03 och GG04 som används tillsammans med de robotiserade totalstationerna Topcon GPT-9001 och QS3A. Dessa tillhandahålls och stöds av Geodis Brno, i bland annat Ostrava, Brno, Olomouc, Prag and Ceske Budejovice. Totalstationerna och mätvagnarna används inte bara för att registrera den geospatiala positionen på spåret, utan också till att övervaka spårgeometrin eller rälsförhöjningen och mäta höjdskillnaden och avståndet mellan löpskenorna. Milan Talacko, tillsynsman hos SŽDC, får ofta tillfälle att använda systemet. Vagnarna används för vår dagliga spårinspektion. Våra arbetslag anger kontrollpunkter längs spåret och tillsynsmännen mäter snabbt och korrekt dess spatiala position. Mätningar på långt avstånd Med denna teknik kan mätpersonalen mäta 4,5 km spår varje dag på ett korrekt sätt. Om informationen skulle visa att spåret inte ligger rätt till eller om det finns tecken på att den interna geometrin ligger utanför toleransvärdena kan avvikelsen snabbt åtgärdas av SŽDCs underhållspersonal. Talacko säger 16

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Master of Science Thesis in the Master Degree Programme, Automation

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer