KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX"

Transkript

1 KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX

2 KNX Sweden Irisgatan 4B, Mölndal tel: +46 (0) epost: hemsida:www.knx.se

3 Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is Smart 4 KNX Mätningspecifikation Den världsunika STANDARDEN för Smart Mätning KNX Metering Specification The only worldwide STANDARD for Smart Metering 8 Smart mätning med KNX Produktöversikt Smart Metering with KNX Product overview 10 KNX-gränssnitt för M-bus Connecting M-Bus meters to the KNX world 12 Energimedvetande Smart mätning i skolor avslöjar energibehovet Energy Awareness Smart Metering in the Operation of a School 14 3

4 KNX Mätning är smart KNX Metering is Smart Ökande energikostnader, ekonomisk effektivitet och nödvändigt klimatskydd ställer krav på större transparens inom energiförbrukningen. Mot detta står den vanligt förekommande, årliga regleringen av energikostnaderna. En ändring förväntas endast för anskaffningen av elektrisk energi. Genom att använda intelligenta energimätare ska elkunden direkt kunna övervaka och medvetet påverka sin elförbrukning. Med KNX är en informativ, medveten hantering av energin möjlig redan idag, inte bara för elektrisk energi, utan även för värme, vatten och fossila energibärare som olja och gas. Ett flertal KNXkomponenter finns redan på marknaden. Momentanförbrukningsvisare i bilen Fuel consumption indicators in cars rering och -visning. Endast när jag vet när och varför energiförbrukningen plötsligt ökar, kan jag vidta motåtgärder, slå från vissa förbrukare resp. driva dem på tider med lägre taxa. Lagbestämmelser Redan visualiseringen av förbrukningsdata som t.ex. elförbrukningen i ett bostadshus, arbetsplats eller industriföretag kan öka medvetenheten om energiförbrukningen. Den som direkt konfronteras med sina energikostnader kan snabbt och målinriktat hitta besparingsåtgärder. Därför diskuteras införandet av intelligenta elmätare (Smart-Meter), för att åstadkomma en mer transparent elförbrukning, även på det politiska planet. Lagbestämmelserna föreskriver att energileverantören monterar nya energimätare hos kunden, som tillåter en periodstyrd energiförbruk- Transparens En avgörande punkt i den medvetna hanteringen av energi i byggnader är att presentera den löpande energiförbrukningen för konsumenten på ett så flexibelt sätt som möjligt. De sedan länge populära momentanförbrukningsvisarna i bilar gör just det: när man obetänksamt ger kraftig gas eller kör med blyfötter, kan man genast se hur bränsleförbrukningen skjuter i höjden. Det är samma sak i byggnader. Enda skillnaden är att det än så länge är ganska få hus som är utrustade med en sådan mätutrustning. Denna metod kallas Smart Mätning och innebär inget mindre än en intelligent mätvärdesregistningsregistrering via fjärravläsning eller direkt avläsning och som på lämpligt sätt förser kunden med dessa uppgifter. Tanken är att kunden informeras om sin energiförbrukning per brev, Internetåtkomst hos energileverantören eller direkt. Fördelen för kunden är att han inte informeras om sin energiförbrukning, och därmed sina kostnader, genom en årlig mätaravläsning med föregående uppskattad förbrukning, utan intervallstyrt och därmed också om sitt energiförbrukningsbeteende. Denna förmodade fördel för kunden förringas av lagbestämmelserna som endast föreskriver dagliga energidataregistreringar och dessutom är begränsade till förbruksregistrering av elektrisk energi. Dels får kunden ingen information om förbrukningsförhållandet för enskilda förbrukare och för lite nyttodata genom en daglig energiförbrukningskurva, och dels är energikostnaderna, bortsett från elvärmen, i högre grad knutna till gas, olja eller fjärrvärme när det gäller uppvärmningskostnader. En uppgift för KNX Vad hjälper det väl kunden om han informeras om sina uppvärmningskostnader, men inte om temperaturen i rummen, fönstrens öppningstillstånd Den elektroniska hushållsmätaren överensstämmer med de nya lagbestämmelserna / This electronic household meter complies with the new legal requirements 4

5 KNX-visualisering av rumstemperaturen / KNX visualisation of the indoor temperature Elförbrukningsanalys i detalj med jämförelsefunktioner. Detailed analysis of electricity consumption with comparing functions. eller husets boendestatus? Vad hjälper det när han informeras om elförsörjningskostnaderna, men inte känner till enskilda förbrukarinkopplingstillstånd eller boendestatus? Bättre slutsatser om förbrukningsförhållandena och besparingspotentialen får kunden genom känna till temperaturen i rummen, fönsterlägena och boendestatus. Här erbjuder KNX lösningar som kan kombineras med ett visualiserings- och automatiseringssystem med energidataregistrering. Resultatet av detta är att kunden direkt kan avläsa och påverka sin energiförbrukning. Slutsats I introduktionskonceptet för Smart Mätning spelar payoff tiden eller ROI (Return Of Investment) en avgörande roll. Investeringarna ska ställas mot effektivitetsökningar genom online-avläsning och -betalning, men särskilt kostnadssänkningar på energiområdet. Det resterande kostnads hålet kan fyllas med extratjänster. Här är tjänster som kontinuerlig förbrukningsinformation och övervakningsutrustning, t.ex. rökvarnare, glasbrottssensorer, individuell rumsreglering, övervakning av vitala funktioner för de boende, m.m. möjliga. Mätutrustningens kompatibilitet med KNX-miljön står i förgrunden. The rising cost of energy, the need for commercial viability and the protection of the climate call for more transparency in energy consumption. The general practice of annual energy bills does not help in this matter. Changes are on the horizon only with respect to the supply of electricity. By using intelligent energy meters, electricity consumers could view their consumption as it happens and would be in a better position to control it. With KNX, more detailed choices regarding the responsible use of energy are possible already now, not only for electricity but also for heat, water and fossil fuels such as oil and gas. Numerous KNX components are already available on the market. KNX och M-bus / KNX & M-bus Den trådlösa M-bus enligt EN är även en Associated KNX-standard som är beskriven i vol. 10 del 3. I vol. 7 del 60 i KNXstandarden beskrivs tilldelningen av M-bus Mätning-information till KNX. Det fysiska skiktet (physical layer) och förbindelseskiktet (link layer) är anpassade till de M-bus EN applikationsskikt EN fysiskt skikt och datalänkskikt trådlöst Trådlös kommunikation motsvarande delarna i EN som KNX Mätning. Bestämmelser för informationsutbyte mellan EN13757 och KNX på applikationsskiktet utarbetas för närvarande. Datautbyte på det fysiska skiktet är redan möjligt. Mot denna bakgrund kan nu en KNX-produkt realiseras som både kan ta emot ISO/IEC EN M-bus-telegrammen (EN13757) och KNX-telegrammen i en enda mottagare. The wireless M-bus in accordance with EN is also an associated KNX-standard, which was described in Vol. 10 part 3. Vol. 7 part 60 of the KNX standard describes the mapping of M-bus metering information to the KNX. The physical layer and the link layer are designed as KNX metering in compliance with the respective parts of EN Rules for the exchange of information between EN13757 and KNX at the application layer are currently under preparation. A data exchange at the physical level is already possible now. On this basis it is now possible to make a KNX product that can receive both M-bus telegrams (EN13757) as well as KNX telegrams with a single receiver. Transparency One key element for achieving more selective energy consumption patterns by consumers in buildings is to make it possible for them to monitor their on-going energy consumption as directly as possible. For a long time now we have had fuel consumption indicators in cars that show our current consumption: when we press the accelerator impulsively or drive with a heavy foot, we can see immediately how our fuel consumption jumps up or stays high. It could be the same in buildings. But unfortunately, only very few are as yet equipped with such metering devices. This method, also called smart metering, provides intelligent metering and display of the energy con- 5

6 sumed. I can only make more economic choices with my use of energy, such as turning off appliances or shifting uses to cheaper tariff time zones, when I know where and what for I am currently using energy. Legal requirements When consumers are able to see their consumption patterns, for example for electricity in residential buildings, commercial units or in industrial premises, this simple fact can heighten their awareness of the energy consumed. People who are confronted with their energy costs while consumption takes place can quickly take appropriate measures to reduce that consumption. For this reason, even policy makers discuss the introduction of intelligent electricity meters (smart meters) for the sake of greater transparency in electricity consumption. Legal requirements stipulate that the utility company installs new energy meters at the customers premises, which carry out an interval-controlled energy consumption metering which is read either remotely or directly at the meter, and make the results available to customers in suitable ways. Possible options are to inform customers about their energy consumption via written notice, via internet access to the utility company, or directly. The advantage for customers is that they obtain information about their energy consumption patterns based on selectable intervals rather than having to wait for the annual energy bill and being informed about their estimated energy consumption costs by extrapolation from the previous year s meter readings. However, this hoped-for advantage for customers is reduced by the fact that the legal requirement only stipulates energy readings for daily intervals and is also confined to the metering of electrical energy. The disadvantages are, firstly, that customers will not obtain much useful information from daily energy consumption curves and will not be able to draw any conclusions for the consumption patterns of individual appliances and, secondly, where electricity is not used for space heating, energy costs refer more to fuels such as gas, oil or district heating. Smart Mätning / Smart Metering Kända nyckelord för tillhörande applikationer är Smart Home (automatisering på byggnadsområdet), Smart Grid (effektivitetsökning på nätsidan) och Smart Mätning (digitalisering och automation av förbrukningsmätning), där Smart Mätning ofta används om överbegrepp för alla applikationerna. I klartext betyder Smart-Mätning användningen av intelligenta energimätare och mätutrustningar för att göra energiförbrukningen i byggnader transparent och för att realisera en automatisk energistyrning Smart Mätning kommer i framtiden att spela en allt viktigare roll i hus och byggnader. Oavsett om det gäller att reglera energikostnaderna varje månad, såsom är vanligt i vissa länder (t.ex. USA, Rumänien, Litauen, Sverige, Danmark) och som förväntas i alla EU-staterna till följd av genomföringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv, övervaka byggnader med avseende på skador eller onormala tillstånd (t.ex. brott på vattenrör), informera hyresgästerna om deras förbrukningsförhållanden, t.ex. för att sänka energikostnaderna, snabbt kunna reglera energikostnaderna vid byte av hyresgäst, få omfattande information om ett hus energiutnyttjande för utfärdandet av energideklaration, få information om energiförbrukningsförhållandena för hela fastigheter, t.ex. för att optimera energifördelningen och undvika toppbelastningar, uppfylla EU:s ramdirektiv Energieffektivisering 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster, enligt vilket hushållskundernas energireglering ska ske så detaljerat och så ofta att de är medvetna om och kan styra sin egen energiförbrukning. The well-known buzzwords for these types of application are Smart Home (automation of building functions), Smart Grid (increasing efficiency of the grid) and Smart Metering (digitalisation and automation of various types of consumption metering), with Smart Metering often being used as generic term for all applications. The term Smart Metering refers to the use of intelligent energy meters and measuring instruments in order to make the energy consumption in buildings transparent and to realise automatic energy management. In future, Smart Metering will play an increasingly important role in residential and commercial buildings. The reasons: to prepare monthly bills, as is customary in some countries (e.g. USA, Romania, Lithuania, Sweden, Denmark) and is expected in the future in all European countries following the implementation of the EU Energy Performance of Buildings Directive; to monitor buildings for damage or non-standard conditions (e.g. burst water pipes); to inform tenants about their consumption patterns, e.g. to save energy costs; to prepare energy bills at short notice, when there is a change of tenants; to obtain comprehensive information about the use of energy in a building for the purpose of producing an energy certificate; to obtain information about the energy consumption patterns of whole properties, e.g. in order optimise the distribution of energy and avoid peak loads; to comply with EC Directive 2006/32/EC on Energy End-use Efficiency and Energy Services, which sets out that the energy bills for household customers have to be sufficiently detailed and served frequently enough for customers to be aware of their energy consumption and control it correspondingly. 6

7 A task for KNX Also we have to question the usefulness of customers being informed about their heating costs when they do not get any information about the temperature in their rooms, the ventilation status of their windows or the occupation status of the apartment/house. How useful is it for customers to be informed about the cost of electricity supply when they do not know the settings of their various appliances or whether rooms are occupied or not? Customers will be able to draw better conclusions about consumption patterns and potential savings or about optimising their usage patterns when they have information about the temperature in their rooms, the ventilation status of their windows and the occupation status. For this situation, KNX offers visualisation and automation solutions that can be combined with the metering of energy data. The result of this implementation is an active energy management, which can be used by customers to obtain information and, more importantly, will highlight any necessary changes of user pattern shown on the visual display. Conclusion In the concept for introducing Smart Metering the ROI (return on investment) or cost neutrality is of great importance. The investment is offset by increases in efficiency through on-line meter reading and billing and, particularly, by cost reductions in energy consumption. Any remaining cost gaps can be closed by additional services. Possible options are continuous user information, monitoring devices, e.g. smoke detectors, glass breakage sensors, room heating controls, monitoring facilities for the vital functions of occupants etc. An important prerequisite for these services is the compatibility of the metering devices and instruments with the KNX world. 7

8 KNX Mätnings specifikation Den världsunika STANDARDEN för Smart Mätning KNX Metering Specification The only worldwide STANDARD for Smart Metering Intelligenta hus och byggnader använder KNX som styrsystem genom en lämplig kombination av kommunikationsmedierna KNX Twisted Pair (den överallt förekommande gröna kabeln), Powerline-överföring (elledning), Internetbaserad kommunikation (IP) eller radio (RF). Den senare, KNX RF, erbjuder här anslutning till förbrukningsdataregistrering för gas, vatten, el osv. I själva verket hade KNX Association redan arbetat tillsammans med CEN TC 294 WG5 sedan konceptionsstarten för KNX RF och optimerat parametrarna för KNX RF Physical Layer (868 MHz-standard CEPT/ERC 70-03) och Data Link Layer (baserat på FT3- protokollet IEC ) med M-busspecifikationen. Detta omfattade FSK-avvikelsen, frekvenstoleransen samt det grundläggande gemensamma Frame-formatet till Dedicated Provisions (tjänster, API) i enheten. Med gemensamma definitioner och en integrering på denna nivå är det möjligt att reliasera en KNX-produkt som kan ta emot både M- bustelegrammen (EN13757) och KNX-telegrammen med en enda mottagare. Normalt fungerar en sådan enhet som en centralenhet, säger Steven De Bruyne, System Manager på KNX Association och sekreterare i KNX-arbetsgruppen förbrukningsdataregistrering. Han tillägger: Herr Pahl von Qundis har gjort ett utmärkt arbete med att hitta en gemensam lösning tillsammans med M-busgruppen. M-busgruppen har dessutom aktivt bidragit med att sätta tekniska förslag på pappret. Upplägget var mycket pragmatiskt, så steget till implementering blev kort. Några produkter är redan utannonserade. Hur set det ut i praktiken? M-bus mätinstrumenten kan installeras överallt i byggnaden och kan täcka flera lägenheter eller kontorsvåningar som alla är utrustade med M-bus och KNX RF-enheter. I sådana byggnader finns ofta redan ett KNX TP-system eller så ska det installeras. Mätdata överförs mycket enkelt i installationen med ett minimum av kopplare. Installations- och konfigureringskostnaderna kan sänkas, eftersom dessa kopplare både ger åtkomst till mätdata och KNX-data. Tack vare den smidiga integreringen av KNX RF och M-bus är detta mycket enkelt att genomföra. Så snart mätdata befinner sig i KNX-systemet transporteras de vidare via KNX TP och IP och kan göras åtkomliga för driftpersonalen eller tjänsteleverantören, lokalt eller på distans (t.ex. på Internet), såsom visas i bilden. Steven De Bruyne nämner en särskild utmatning: KNX integrerar redan tillämpningar som värme- och kylanläggningar. Kunden har då tillgång till process- och sensordata. Integrationen av M-bus avrundar bilden med förbrukningsdata. Man måste då se till att data överförs och återges korrekt, vid samtidig maximering av fördelarna för alla inblandade parter! För att uppnå detta har arbetsgruppen specificerat en Mätning Data Collector (mätdatainsamlare) som är integrerad i en enda radiotill-kabel -KNX-kopplare enligt beskrivningen ovan. Mätning Data Collector avbildar en begränsad sats för väl definierade delmängder av M-bus-mätdata på ett KNX-kompatibelt gränssnitt (egenskaper för KNX Interface Objects) (Mapping). Man kan därefter få tillgång till dessa genom en byggnads- eller fastighetsgateway. Denna mekanism tillhandahåller de viktigaste energiförbrukningsvärdena: aktuella värden, min.- och max.-värden, medelvärden osv. På detta ställe kan vi utnyttja fördelarna med KNX-egenskapernas Array-aspekt, som stöder sådana kompletterande mätdata (som överensstämmer med olika minnesplatsnummer på M-bus). Mättillämpningarnas flexibilitet är inte på något sätt begränsad. Även råmätdataformat kan överföras. För att upprätthålla KNX-traditionen med god samverkan mellan tillämpningar i drift, ville vi utforma denna tilldelning ännu mer omfångsrikt än som beskrivits. Därför tillhandahålls M-bus-data, baserade på ett noggrant urval i samarbete med M-bus-tillverkare, dessutom i KNX Runtime Group Address-format för att kunna dela dem med andra tillämpningar och använda dem för visualiseringsändamål. Det är nu upp till tillverkarna och användarna att omsätta dessa koncept på marknaden. 8

9 Smart homes and buildings employing KNX as their control network may be realised with any suitable combination of the communication media KNX Twisted Pair (the ubiquitous green cable!), Powerline Carrier, Internet-based communication (IP) or Radio Frequency (RF). Now it is precisely the KNX RF medium that supplies the link to metering applications. Indeed, starting with the first design concepts of the KNX RF communication medium, KNX Association worked together with CEN TC 294 WG5 and streamlined the parameters of the KNX RF Physical Layer (868 MHz-standard CEPT/ERC 70-03) and the Data Link Layer (based on the FT3-protocol IEC ) with the M-Bus specifications. This concerns aspects as FSK deviation, frequency tolerance as well as a basic common frame format, up to dedicated provisions (services, API) in the devices. With this level of common definitions and integration, it is possible to have a KNX product that receives both M- Bus telegrams as well as KNX telegrams with only a single receiver. Normally this device is a kind of central unit, says Steven De Bruyne, Systems Manager at KNX Association, and secretary of the KNX Task Force Metering. He adds: As Convener of our Task Force, Mr. Pahl (Qundis) has done a great job in setting out common solutions with the metering people and the M-bus world. The M-Bus community has also actively contributed to bringing concrete technical proposals to paper. The approach is a very pragmatic one, so the step towards implementation is small, and products have already been announced. So what does this look like in practice? The M-Bus RF metering devices may be spread all over the building, which may encompass multiple apartments or office floors, each equipped with several M-Bus as well as KNX RF devices. In such buildings, one common KNX TP network is often available or may be installed; metering data are easily captured through a minimum number of couplers in the installation. Clearly, the installation and configuration cost can be lowered if this gateway provides access to both the metering and KNX data. Thanks to the seamless integration of KNX RF with M-bus, this becomes a piece of cake. Smart Mätning med KNX & M-bus Smart Metering with KNX & M-Bus Vatten / Water Kommunikation (EN x) Communication (EN x) RF GAS / Gas RF tråd RF RF tråd Datainsamlare Visning av den aktuella energiförbrukningen Värdena för energiförbrukningen arkiveras Åtkomst via Internet Once on KNX, metering data may be readily transported over, say, KNX TP and IP from there, and made available to an operator or service provider locally or remotely (e.g. through Internet), as shown in the picture. Steven De Bruyne further points out one particular challenge: Among many others, KNX provides applications for heating and cooling. This makes process- and sensor data available to the customer. The integration with M-Bus completes this picture with consumption data. Care has to be taken concerning correct representation and data integrity, while maximising the advantage for all partners involved! Datainsamlare Data Collector IP / TP / PL ehz Data collector Display of the current energy consumption Data of energy consumption will be archived Access via Internet IP ISDN RF To achieve this, the Task Force has modelled a Metering Data Collector, to be hosted in the single RF-to-wired KNX coupler referred to above. To begin with, the Metering Data Collector maps a limited and well-defined subset of M-Bus metering data to a structured, KNX compliant data interface (namely: properties of KNX Interface Objects), where they are now accessible to the building (or site) gateway. This mechanism provides access to the most important data on energy consumption: current values, minima, maxima, average Here, we can take advantage of the array aspect of KNX properties, to support such complementary metering data (corresponding to multiple storage numbers on M-bus). Flexibility for metering applications is in no way curtailed, as raw metering formats may also be transported. But, true to the KNX tradition of strong run-time interworking across application domains, we wanted this mapping to be richer than what we just described. This is why part of the M-Bus data is additionally provided in the KNX system s runtime Group Address format, for sharing with other applications and for visualisation purposes based on a careful selection, defined in co-operation with M-Bus manufacturers. The challenge is now to the manufacturers and users to convert these concepts into real business. 9

10 Smart Mätning med KNX Produktöversikt Smart Metering with KNX Product overview Elmätare På Lingg & Jahnke i sydtyska Radolfzell har man tagit fasta på trenden med Smart-Mätning. KNX-leverantören erbjuder nu EHZ med KNX-gränssnitt i sitt produktprogram. De kalibrerade trefasmätarna EZ382A-FW/EZ382A-FW- REG och växelströmsmätaren EZ162A-FW kan användas i stora anläggningar som mellanmätare eller i samförstånd med elleverantören även som huvudmätare. Dessa förbrukningsdata registreras under ett år via en intern datalogg och därefter görs de tillgängliga via ett nätverk eller KNX. Grunden för användningen är KNX-standarden FTP over KNX och leverantörens Facility-webbteknik. I kombination med nätverkskopplaren NF-FW som länk kan man få direkt åtkomst till KNXenhetens busskopplare via webben. En särskild fördel är då att man vid denna certifierade och standardiserade form av kommunikation med en KNX-enhet inte behöver någon särskild programvara. Följaktligen kan den driftansvarige för byggnaden ta del av drifttillstånd eller mätarställningar för enheterna på valfri ort med hjälp av en nätverksanslutning. Det huvudsakliga intresset riktas då DTrefasmätare EZ382A-FW från Lingg & Janke / Three phase meter EZ382A-FW from Lingg & Janke mot hämtningen av de data som lagrats i Facility-webbbusskopplaren. Då visas t.ex. alla tillgängliga förbrukningsdata för mätarna och de viktigaste värdena för tidsperioden ett år lagras i själva enheten. För den exakta utvärderingen av förbrukningsvärdena kan också difttimmesregistreringen av t.ex. dimrar, kopplingsaktorer och temperaturförloppet hos temperatursensorer spela en viktig roll. Så kännetecknas mångsidiga tillämpningar med KNX för en intelligent registrering och utvärdering av energivärden: långtidsregistrering av mätarvärden och temperaturförlopp, tidsregistrering, databehandling med visning på webbläsare, dataöverföring för reglering av förbrukningskostnader och möjlighet till fjärrdiagnos. Electricity meter The trend Smart Metering did not go unnoticed at Lingg & Jahnke, Radolfzell. This KNX manufacturer has recently added a home electricity meter with KNX interface to its product offer. The calibrated three phase meter EZ382A-FW respectively EZ382-FW-REG and the alternating current meter EZ162A-FW are intended for larger installations as intermediate meter or with the approval of the relevant utility as main meter. Via an internal data logger, consumption data can be recorded during an entire year and can be transferred via network or KNX. Basis for this is the FTP over KNX standard and the Facility Web technology as designed by the company. By using the network coupler NF-FW as interface, one can directly access the memory of the bus coupling unit in the KNX device via the web. Especially advantageous is the fact that no special software is needed during this certified and standardized communication with a KNX device. In this way the building operator can check the operating status and meter values of a device from any location via a network connection. The focus of the communication lies on the accessing of the data stored in the Facility Web bus coupling unit. In this way, all available consumption data of the meters are displayed and the most important data over the period of one year are stored in the device itself. For an exact evaluation of consumption data also the operating hours of for instance dimmers, switching actuators and the temperature evolution of temperature sensors can play an important role. Long time recording of meter values and temperature evaluation, operating hours, data display in browsers, energy supply billing, remote diagnostics, are only a couple of examples of the multiple applications with KNX for the intelligent recording and evaluation of energy values. Contact: Mätargränssnitt Förbruknings- och mätvärden för elektriska energiförbrukningsmätare registreras med hjälp av mätargränssnittet ZS/S 1.1 von från ABB Stotz- Kontakt och leds vidare via KNX. Enheten har ett infrarödgränssnitt med hjälp av vilket valfria ABB energiförbrukningsmätare av typ Delta-plus, Delta-single eller Odin kan avläsas. Den avlästa informationen och värdena kan sedan utnyttjas för t.ex. kostnadsställesberäkning, energioptimering, visualisering eller installationsövervakning. Dessutom överförs även aktuella ström- och spänningsvärden, effektvärden och effektfaktorn. Meter interface With the help of the meter interface ZS/S 1.1 of ABB Stotz Kontakt, consumption and measuring value of electrical energy consumption meters can be recorded and transmitted across KNX. The device is equipped with an infrared interface allowing reading out ABB energy Delta plus, Delta single oder Odin consumption meters. The read out information and data be used for cost center billing, energy optimization, visualization or surveillance of an installation. The device is also able to transmit current voltage, current values, power or Cos phi values. Contact: Mätargränssnitt ZS/S 1.1 från ABB Stotz-Kontakt / Meter interface ZS/S 1.1 from ABB Stotz-Kontakt 10

11 Busskompatibel mätare För att mäta anskaffningen av elektrisk energi har Siemens två mätarversioner med KNX bussanslutning i sitt program. De kan användas i 1-fas- och 3-fasnät, som direkt anslutningsbara enheter (Typ N162) resp. levereras för omvandlaranslutning (Typ N165) och är lämpade för PTB-godkännande (Physikalisch-Technische Bundesanstalt). LC-displayen visar bl.a. aktiv energi, pris per kwh, totalkostnad, reaktiv energi och momentan, aktiv effekt. Värdena kan avläsas via ett IR-datagränssnitt samt KNX. Även tid- och manövercykelmätare kan användas för observation och registrering av förbrukningsvärden för energistyrning. Värme och vatten / Heat and water Strömmätning AC-Metering Batteribuffrad pulsmätning Impulse counter battery backed Värmemätning solvärmesystem Heat metering solar plant Batteribuffrad pulsmätning Impulse counter battery backed Kallvatten Cold water Mätning varmvattenförbrukning Metering warm water Gasmätare Gas meter Smart Mätning KNX / KNX Smart Metering A) Elektronisk värmemätare Dialog WZ-CD (NZR) / Heat meter Dialog WZ-CD (NZR) B) KNX bussgränssnitt WMZ (arcus-eds) / KNX Bus Interface WMZ (arcus-eds) C) KNX anslutningsbox (arcus-eds) / KNX Connector box (arcus-eds) D) Vattenmätare Modularis / Water meter Modularis E) Växelströmsmätare (EcoCount) / Single-phase meter EcoCount (NZR) F) Gasmätare, regenererad GZ-reg (NZR) / Gas meter, regenerated GZ-reg (NZR) G) KNX pulsmätarmodul IMPZ (arcus-eds) / KNX Impuls counter modul IMPZ (arcus-eds) Värmemätning värmesystem Heat metering radiators Batteribuffrad pulsmätning Impulse counter battery backed Källa: arcus-eds / Source: arcus-eds Bus compatible meter Siemens has two types of electricity meter equipped with KNX bus coupling unit in its product portfolio. They can be used in single or 3 phase networks and are delivered as directly connectable devices (type N162) or for connection to transformer (type N165), suitable for admission by the German national metrology institute (PTB). The LCD displays amongst others active energy, price per kwh, total costs, reactive energy and active volt-amperes. Data can be read out by KNX via the IR data interface. Also devices counting operating hours and switching times are on offer, which can be used to observe and record consumption data as part of an energy management concept. Contact: N162 och N343 från Siemens N162 and N343 from Siemens Förbrukningsmätning värme (WMF) Värmeförbrukningsmätaren från Arcus-EDS består av en värmeförbrukningsmätare (kalibrerad mot pristillägg) Dialog WZ-CD från NZR med en integrerad KNXbusskopplare för fjärravläsning och fjärrövervakning. Det elektroniska räkneverket förfogar över ett internt lithiumbatteri med fem års livslängd och ett års extra driftreserv. KNX-busskopplaren är inbyggd i räkneverket och utan återverkan förbunden med den externa anslutningsplinten. Mätaren med integrerad bussanslutning är godkänd av Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB). Heat metering (WMF) The Arcus-EDS Heat Meter is a Dialog WZ-CD Heat Consumption Counter (calibration optional) from the company NZR, with an integrated KNX Bus Interface for remote reading and monitoring. The electronic counter is operated by a lithium battery with a five year lifespan and one year additional reserve. The KNX bus interface is built into the counter and is connected nonreactively with the external terminal block. The meter with the integrated bus interface is authorized by the Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) (Federal Institute of Physical Engineering). Contact: Förbrukningsmätning pulsräkning IMPZ För en universell registrering av förbrukningsvärden för KNX-bus har en pulsmätningsmodul med batteribuffrat dataminne och KNXbussanslutning tagits fram av Arcus-EDS för fjärravläsning och fjärrövervakning. Modulen i IP65-kapsling förfogar över ett internt lithiumbatteri med fem års livslängd och ett års extra driftreserv. Mätare med pulsutgångar (S0- gränssnitt, reläkontakt) kan då anslutas till KNX-bus via KNX IMPZ-modulen oberoende av medium. Mätprincipen möjliggör en problemfri eftermontering i befintliga anläggningar. Lämpliga mätare för denna tillämpning är t.ex. PTB-godkända mätare för vatten, el och gas från NZR. Metering consumtion Impuls counter IMPZ For a all-purpose consumption data logging for the KNX- Bus arcus-eds has developed a impulse counter module with back-up data storage unit and KNX Bus Interface for remote reading and monitoring. The module in a IP65-Box is operated by a lithium battery with a five year lifespan and one year additional reserve. Meter including a pulse output (S0 Interface, relay contact) irrespective of the medium are possible to connect to the KNX Bus. The metering principle allows also an easily retrofitting in existing installations. Appropriate meters for this application are the PTBauthorized meters for water, electricity and gas from the company NZR. Contact: 11

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB. Vindkra park Långåsen. Bilagor

Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB. Vindkra park Långåsen. Bilagor Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB Vindkra park Långåsen Bilagor Förteckning över bilagor Bilaga 1 Parklayout med koordinater Bilaga 2 Ritning av vindkraftverk N100 (med tillhörande faktablad)

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

Fördjupning (länkar)

Fördjupning (länkar) Fördjupning (länkar) Länk 1: Användningsområden för prognoser samt genomgång av ett urval av tillgängliga prognosmodeller Källa: Utdrag från Collentine, D. (2004), Implementation of the WFD in Sweden:

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Master of Science Thesis in the Master Degree Programme, Automation

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Att följa elpriset bättre

Att följa elpriset bättre Att följa elpriset bättre Prismodeller och styrteknik i fältförsök Elforsk rapport 09:70 Samfinansieras av Peter Fritz Juli 2009 Erika Jörgensen Stefan Lindskoug Att följa elpriset bättre Prismodeller

Läs mer

Image/J graphical user interface improvement

Image/J graphical user interface improvement Image/J graphical user interface improvement Image/J förbättring av användargränssnittet Maja Kizic Muris Borovac Institutionen för data- och elektroteknik Department of electrical and computer engineering

Läs mer