År s r e d ovi s n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År s r e d ovi s n i n g"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare stärker vi kundernas lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera tjänster i hela värdekedjan, avseende såväl komponenter som integrerade system och kompletta produkter. kort om partnertech PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag. Detta inom marknadsområdena Försvar & Marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. I kundrelationen har PartnerTech rollen som produktionspartner med helhetssyn. Denna roll förutsätter dels förmåga att hantera kundens produkt genom hela dess livscykel, dels stark kompetens inom elektronik, mekanik och systemintegration. På så sätt kan vi skapa lösningar som stärker kundens konkurrenskraft. Närhet till kunderna, hög kvalitet och leveransprecision, korta ledtider och kundtillfredsställelse är således viktiga prioriteringar för PartnerTech. PartnerTech har cirka medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Malmö, är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm. Hemsida: vision Att vara det självklara valet av partner för kontraktstillverkning inom business-to-business. links to success Ess föder Ess Genom att medverka till kundernas framgång blir vi själva framgångsrika. Man kan lita på oss Vi håller vad vi lovar och levererar alltid hög kvalitet. Mission Att stärka konkurrenskraften för våra kunder och deras produkter genom hög teknisk kompetens och ett dokumenterat produktionskunnande. Vi är ett lag Vi har tydliga roller och hjälps åt för att uppnå gemensamma mål. Rakt på sak! Vi söker en öppen och prestigelös kommunikation där vi visar respekt och uppskattning för varandra. Jag tar det! Vi agerar på ett sätt som är bra för företaget. Vi är kostnadskloka Det är sunt förnuft att ifrågasätta onödiga kostnader och söka mer kreativa lösningar.

3 kunderbjudande Komponenter Mönsterkort Monterade kretskort Kablage Inkapslad elektronik Inkapsling Delmontage Systemintegration Logistik och distribution Eftermarknad Utvecklingstjänster Inköps- och logistiktjänster PartnerTech erbjuder tjänster i hela värdekedjan och över hela livscykeln för en produkt. Kunderna avgör givetvis själva omfattningen av samarbetet. Många av dem väljer inledningsvis valda delar av våra tjänster för att, när de känner sig bekväma med samarbetet, lägga över ytterligare ansvar. Utveckling I kundcenter nära kunden kundcenter PartnerTech är en stark partner till både större och mindre produktägande företag inom främst business-to-business (b2b). Genom att lägga över ansvar på oss i den omfattning som kunden finner optimal sänker denne totalkostnaden per tillverkad enhet och Kund kortar tiden från produktidé till marknadslansering. För att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder har PartnerTech lokala kundcenter på samtliga geografiska marknader där vi är verksamma. På så sätt kan vi tillgodose kundernas önskemål om en nära dialog kring teknik och marknad. Prototyptillverkning I kundcenter nära kunden NPI I kundcenter nära kunden Kundcenter Tillverkning Enhet som är mest lämplig Distribution Enhet som är mest lämplig Volymtillverkning Polen/Kina center of excellence Varje Center of Excellence ansvarar inom ramen för sin disciplin för bevakning av omvärld och marknadstrender och ska även driva produktionsutveckling, teknik och investeringar för övriga koncernenheter inom disciplinen. Med andra ord har Center of Excellence både en teknisk ledarroll och tjänar som förebild. Målsättningen är att PartnerTech ska öka konkurrenskraften inom samtliga områden och kunna addera ytterligare kundvärde i varje del av värdekedjan. Elektronik Vellinge Mekanik Karlskoga Inkapslingar Systemintegration Åtvidaberg Moss, Norge

4 innehåll 2 Kort om PartnerTech i korthet 6 Koncernchefen har ordet 9 Marknad 14 Erbjudande och marknadsområden 19 Strategi och mål 20 Kvalitet och miljö 22 Medarbetare och värderingar i sammandrag 28 Aktie och ägarbild 30 Bolagsstyrning 32 Fem år i sammandrag 34 Förvaltningsberättelse 37 Vinstdisposition 38 Riskhantering 40 Resultaträkning 41 Kommentarer till resultaträkning 42 Balansräkning 44 Kassaflödesanalys 45 Eget kapital 46 Kommentarer till balansräkning och kassaflödesanalys 47 Redovisningsprinciper 50 Noter 60 Revisionsberättelse 61 Definitioner 62 Styrelse 64 Koncernledning 66 Adresser 67 Årsstämma 67 Ekonomisk information innehåll

5 2008 i korthet 2008 har präglats av det åtgärds- och förändringsprogram som initierades i slutet av Detta har inneburit en rad förändringar i verksamheten med huvudfokus på förbättrad lönsamhet och ökad kundservice. nettoomsättning per affärsenhet MSEK Nettoomsättningen uppgick till 2 529,0 MSEK (2 643,6). Rörelseresultatet steg till 28,5 MSEK (-17,7). Resultatet efter skatt steg till 5,2 MSEK (-24,8). Resultatet efter skatt per aktie steg till 0,41 SEK (-1,96). Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2008 (0 kronor 2007). Soliditeten uppgick till 39,6 procent (38,4). Justerade långsiktiga finansiella mål Industry/Telecom Terminals/Machine Solutions Medical Equipment Koncernens nyckeltal Belopp i msek (om ej annat anges) Nettoomsättning 2 529, , , , ,6 Rörelseresultat 28,5-17,7 180,0 88,0 73,5 Rörelsemarginal, % 1,1-0,7 5,9 4,4 4,2 Räntabilitet på operativt kapital, % 3,1-1,8 20,0 12,5 13,5 Soliditet, % 39,6 38,4 36,6 35,2 33,7 Medeltal årsanställda nettoomsättning och rörelsemarginal MSEK % Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal, % 2008 I KORTHET 5

6 rune glavare, vd och koncernchef partnertech koncernchefen har ordet Stabil bas för att bygga vidare När PartnerTech gick in i 2008 hade vi en kort tid före informerat marknaden om ett åtgärdsprogram som var nödvändigt för att effektivisera och anpassa vår verksamhet till aktuella försäljningsvolymer. Målsättningen var att åtgärderna på helårsbasis skulle ge en besparingstakt om totalt 100 miljoner kronor. Det har vi nu levererat. Trots global finanskris och en generellt försämrad konjunktur med minskade volymer både för oss och andra, har vi genomfört de åtgärder vi kommunicerade och också successivt tagit kostnaderna för dessa direkt över resultaträkningen. 6 KONCERNCHEFEN HAR ORDET

7 PartnerTech har nu efter förändringarna en stabil bas och möter framtiden med tillförsikt, även om vi givetvis lika lite som andra kan förutsäga vad som kommer att ske i världsekonomin framöver. Säkert är dock att kunderna också i mindre bra tider vill och behöver utveckla nya produkter, och därför söker vägar att tillverka dem på ett kostnadseffektivt sätt. Det talar för ökad kontraktstillverkning och för Partner- Tech, vars totala erbjudande gör oss till en attraktiv partner för produktägande företag inom business-to-business. Jag syftar då främst på vår vässade prestanda, vårt breda tjänsteutbud och kundnära samarbete via våra lokala kundcenter samt möjligheten till lågkostnadsproduktion. Åtgärder vi levererat PartnerTechs åtgärdsprogram 2008 har dels inneburit en ekonomisk besparing, dels ett ökat fokus på prestanda, gemensamma processer och teknik. Vi har under året avyttrat mindre enheter, renodlat vår struktur och fortsatt vår satsning på effektivitet i verksamheten. Renodlingen är viktig. Alla ska inte göra allt, utan främst det man är riktigt bra på. Vi har också tagit ytterligare ett steg mot ökad uniformitet och ökat teknikkunnande i tillverkningen. Idag finns det ett gemensamt, övergripande upplägg för alla enheter. Dessutom fortsätter vi uppbyggnaden av våra fyra Center of Excellence som ska driva produktions- och teknikutvecklingen i koncernen. Det ska vara enkelt att flytta produktion mellan enheterna för att skapa konkurrenskraft och flexibilitet för kundernas varierande behov. Vidare har vi höjt effektiviteten genom rationaliseringar samt förbättringar av logistik och processer. Kort sagt är verksamheten väl anpassad för att hantera nuvarande volymer. Sist, men inte minst viktigt, har vi förändrat vår organisation för att kunna ge ökad kundservice. Bland annat har vi decentraliserat vår säljorganisation till att nu vara en del av våra kundcenter och produktionsenheter. Det gör oss mer kundorienterade vilket vi också fått bevis för. Flera kunder och medarbetare uttrycker uppskattning över detta arbetssätt. Åtgärdsprogrammet 2008 är som sagt färdigt och levererat, men vi kommer att fortsätta driva förändringsprocesser för att stärka vårt erbjudande och vår kundservice. Kundvärde vi levererar varje dag PartnerTech är idag ett mer produktionsinriktat företag och ska i varje avseende kunna leverera överenskommen kvalitet och prestanda. Är vi osäkra på om vi kan svara upp till en kunds behov ska vi tacka nej till uppdraget. Där har vi tidigare emellanåt varit alltför möjlighetsdrivna i säljarbetet. Idag är vi mer selektiva och analyserar noggrannare varje ny affärsmöjlighet. PartnerTech levererar kundvärde inte bara genom en kostnadseffektiv och flexibel tillverkning, vi erbjuder också kringtjänster i hela värdekedjan för en produkt, något som allt fler kunder efterfrågar. Till exempel deltar vi ofta i kundens produktutveckling och har dessutom en unik metod för att kostnadsrationalisera nya eller befintliga produkter. Likaså håller vi på att skapa fler och större distributionscenter på olika håll i världen, då många kunder använder sig av våra tjänster för logistik och eftermarknad. För att ge en komplett bild av PartnerTech som produktionspartner ska tilläggas att vi har en stark strategisk inköpsfunktion med en global leverantörsstruktur. Detta är viktigt då materialval och inköp av komponenter i hög grad påverkar totalkostnaden för en produkt. I rollen som kontraktstillverkare erbjuder vi med andra ord åtskilliga värdeskapande tjänster, samtidigt som tillverkning av kundernas produkter är kärnan i vår verksamhet. Utveckling av den industriella strukturen PartnerTechs struktur bygger på principen om närhet till kunderna och deras marknader, vilket vi tillgodoser via geografiskt lokala kundcenter som sköter alla kontakter med kunderna. För att svara upp till kundernas behov av lågkostnadsproduktion vid större volymer har PartnerTech egen tillverkning i Polen samt eget kontor och ett välutvecklat produktionssamarbete i Kina. Här ser vi att behoven växer och därför har vi nu som ambition att utveckla vårt erbjudande både i Östeuropa och Asien. Eftersom PartnerTechs enheter har ett gemensamt upplägg är det enklare att transferera tillverkningen till andra produktionsenheter. Valet av produktionsort behöver inte göras en gång för alla. Vanligt är att en produkt inledningvis testas och produceras lokalt för att, när volymen ökar, tillverkas i ett lågkostnadsland. I slutet av produktens livscykel kan det återigen vara motiverat att tillverka lokalt eller använda något av våra kundcenter för att sköta logistik och distribution nära kundens marknad. PartnerTechs struktur bygger på principen om närhet till kunderna och deras marknader När det handlar om stora och komplexa produkter är det inte självklart att tillverka på större distans. Dessa produkter kräver ofta ett nära kompetensutbyte med kunden och totalkostnaden blir snarast högre om produkterna ska transporteras långa vägar. Väsentlig att beakta är även miljöaspekten. KONCERNCHEFEN HAR ORDET 7

8 För kunden är det tryggt att veta, att PartnerTechs lokala kundcenter hela tiden ansvarar för aktuell produkt, oavsett var den tillverkas. Kunden behöver aldrig bekymra sig över kulturella och andra skillnader, utan väljer det av PartnerTechs kundcenter som har rätt kompetens och geografiskt läge. Nya Marknadsområden Från och med 2009 indelas PartnerTechs befintliga kundbas i sex marknadsområden: Försvar & Marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. Dessa berättar tydligare än tidigare inom vilka områden PartnerTech arbetar. En kund kan lättare se hur vi kan stärka konkurrenskraften för aktuell produkt, och inom PartnerTech kan vi bättre fokusera på det som är viktigt för för just det marknadsområdet och söka synergier. Indelningen tydliggör också att områdena är olika vad gäller kundbehov, kompetenser, konjunkturcykler och affärslogik. Olikheter som för vår del har en utjämnande effekt, då behoven varierar över tid och cykler. Samtidigt är det ett överlevnadsvillkor att både kunna gasa och bromsa. Personligen finner jag stor stimulans i denna utmaning och PartnerTech har under sina elva år som börsbolag visat betydande styrka inför svårigheter. Genom att förstå kundernas affärer och leverera prestanda skapar vi en stadigare resa för oss partnertech har under sina elva år som börsbolag visat betydande styrka inför svårigheter själva. Delvis därför har vi under året infört nya rutiner för att bättre kunna följa upp prestanda och beläggning i fabrikerna. Utmaningar och möjligheter Under andra hälften av 2008 mattades branschtillväxten av som en följd av den globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Inom PartnerTech har vi under året klarat oss relativt bra, bland annat för att vi har väldigt få kunder inom särskilt drabbade områden som konsumentsektorn, telekom och bilindustrin. Dock kommer lågkonjunkturen sannolikt att bli kännbar för många i vår bransch, något annat är svårt att tro. Därför är det centralt att PartnerTech nu har en bra plattform att agera utifrån. Vi har erfarenhet av att hantera stora utmaningar och en flexibel organisation med förmåga till snabb handling. Dessbättre öppnas det också möjligheter när tiderna är extraordinära. Ytterligare produktägande företag kommer sannolikt upptäcka att de stärker sin konkurrenskraft när de själva fokuserar på kärnverksamheten och lägger över produktionen på kontraktstillverkare som PartnerTech. Vidare kommer flera mindre och medelstora kontraktstillverkare med svaga balansräkningar att se sig om efter köpare eller partners, varför konjunkturen kan inbjuda till fler strukturaffärer. Vi är uppmärksamma och avvaktar om rätt tillfälle dyker upp. Jämfört med konkurrenterna, som också återfinns i gruppen regionala aktörer, har PartnerTech ett brett tjänste- och produktionsutbud och en bred geografisk täckning. Exempelvis är vi ännu den enda med egen verksamhet i USA. Vi hör idag till de större aktörerna i gruppen och avser att försöka behålla vårt försprång, på samma gång som vi ytterligare höjer vår prestanda och servicenivå till kunderna. PartnerTechs riktning är satt. Målsättningen för 2009 är att vi genom förbättrade processer, utvecklade inköpsrutiner och ökad marknadsnärvaro ska stärka vår kundservice. Dessutom vill vi bredda vårt tjänsteutbud inom logistik och eftermarknad och söka ytterligare produktionsmöjligheter i främst Östeuropa men också i Asien. Rune Glavare VD och koncernchef PartnerTech Vi har en flexibel organisation med förmåga till snabb handling 8 KONCERNCHEFEN HAR ORDET

9 en marknad i utveckling Det finns en tydlig logik i att anlita en kontraktstillverkare som PartnerTech. För många produktägande företag är det enklare och ofta mer ekonomiskt att lägga ut tillverkningen, och kanske även andra led i värdekedjan, för att själva inrikta sig på applikationsutveckling, teknikhöjd och att snabbt tillgodose marknadens behov. Det innebär en arbetsfördelning som frigör tid, kraft och kapital för PartnerTechs kund, och därför kan bidra till dennes utveckling och tillväxt. Globala och regionala aktörer I huvudsak är två kategorier av kontraktstillverkare verksamma på marknaden: GLOBALA AKTÖRER Hit hör ett fåtal aktörer, som främst producerar elektronikkomponenter och produkter för data-, konsument- och telekommunikationsindustrierna, där det handlar om mycket stora volymer. Det förutsätter väl tilltagna fabriker i lågkostnadsländer och en global försörjningskedja. REGIONALA AKTÖRER Hit räknas små och medelstora kontraktstillverkare som i huvudsak tillverkar produkter eller elektronikkomponenter inom business-to-business (b2b), oftast i mer begränsade volymer. Verksamheten är regional i meningen att den kan omfatta ett eller flera länder. Ofta är dessa aktörer inriktade på ett begränsat antal segment och har anpassat sina erbjudanden därefter. I gruppen finns endast ett fåtal större aktörer, däribland PartnerTech, som kan erbjuda ett brett tjänste- och produktionsutbud och som dessutom ofta deltar i utvecklingen av kundens produkt. Vidare kan de större aktörerna åta sig produktion i ett lågkostnadsland och har en bredare försörjningskedja och inköpsbas än de mindre aktörerna, som enbart tillverkar lokalt nära kunden. MARKNAD 9

10 PartnerTechs position PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare inom business-to-business och tillhör därmed också de större i kategorin regionala aktörer. Kunderna finns i huvudsak i Europa även om PartnerTech, för att tillgodose behovet av lågkostnadsproduktion och kunna följa kunder in på nya marknader, har verksamhet på flera håll i världen. I en bransch som ännu är relativt ung har PartnerTech både industriella anor och lång erfarenhet av tvärindustriell teknik. I praktiken betyder det att vi erbjuder produktion av såväl elektronik och mekanik som kombinationen av dem. Ett faktum som särskiljer PartnerTech från många andra regionala aktörer och gör att vi även får större åtaganden i form av tillverkning av integrerade system. Bredden i PartnerTechs erbjudande liknar de globala aktörernas, även om volymerna är mindre och produkterna avser businessto-business. Möjligheterna att behålla en ledande position samt att ta ytterligare marknadsandelar handlar, för kontraktstillverkare som PartnerTech, i hög grad om att kunna erbjuda kunderna hög prestanda, rätt tjänsteutbud, en global försörjningsstruktur och tillgång till lågkostnadsproduktion. Det som avgör valet av produktionsort är exempelvis seriestorlek, logistik, lönekostnad, närhet till slutkunder och produktmognad. Det är summan av dessa faktorer som är väsentlig för kundernas konkurrenskraft och som sänker totalkostnaden per tillverkad enhet. I takt med att branschen för kontraktstillverkning utvecklas har PartnerTech med sitt breda tjänsteutbud, starka industriella struktur och dokumenterade kompetens inom elektronik, mekanik och mekatronik en stark position. Trender på marknaden Den totala marknaden för kontraktstillverkning fortsätter att växa. Den starkaste drivkraften är globaliseringen med åtföljande ökad konkurrens. En utveckling som motiverar allt 10 MARKNAD

11 fler produktägare att lägga ut sin tillverkning på kontrakt eller att utöka redan befintlig outsourcing för att få kostnadsfördelar och ökad flexibilitet. Det möjliggör också för produktägaren att ägna mer tid åt sin kärnverksamhet och ge snabb respons på marknadens behov. Främst gäller detta konsumentprodukter, men behovet ökar också inom business-to-business. Trenden bland branschaktörerna, både de globala och regionala, är att söka bredda sina tjänsteutbud. En kontraktstillverkare förutsätts idag vara en komplett teknikoch servicepartner med spetskompetens inom produktionsrelaterade områden. Många kunder med b2b-produkter vill ofta ha service genom hela produktlivscykeln. Därför behöver kontraktstillverkaren, utöver tillverkning och montering, kunna erbjuda tjänster inom industridesign, utveckling, prototyptillverkning, industrialisering samt logistik och eftermarknad. Väsentligt är också att ha en inköpsfunktion som kan skapa skalfördelar och erbjuda material med hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris. För att kunna leva upp till kraven och hantera prispress och globala skalfördelar pågår en konsolidering i branschen för kontraktstillverkning. När det gäller kompletta produkter och system, som innehåller både mekanik och mjukvara, vill kunden ofta ha stark närhet mellan marknad och produktion. Komplexa produkter av nämnda slag tillverkas därför inte självklart på större distans, både av kompetensutbytes- och distributionsskäl. Varken ur miljö- eller kostnadssynpunkt är det försvarbart att transportera stora produkter långa vägar för att nå slutanvändaren. Annorlunda är det med elektronikkomponenter, som är enkla att hantera och distribuera. En utflyttning av tillverkningen kan också vara aktuell för andra produkter, när volymerna ökar och produkterna går in i en mogen fas. Generellt gäller att Öst- och Centraleuropa fungerar som lågkostnadsalternativ i Europa medan Kina står för försörjningen i Asien. MARKNAD 11

12 Den globala marknaden för kontraktstillverkning 25% Övriga världen Europa 75% Den europeiska marknaden för kontraktstillverkning 46% 54% Konsumentprodukter och automotive Business-to-business De segment och geografiska marknader inom vilka PartnerTech arbetar motsvarar tillsammans ca 17 procent, eller 5 miljarder euro, av den totala europeiska marknaden. Av dessa 17 procent är PartnerTechs marknadsandel för närvarande ca 5 procent. Marknadsöversikt Den globala marknaden för kontraktstillverkning domineras av ett fåtal globala aktörer, exempelvis Foxconn och Flextronics, som har fokus på konsumentprodukter och andra högvolymprodukter baserade på elektronik. Dessa företag är sällan konkurrenter till PartnerTech, vars kunder finns inom business-to-business och efterfrågar mindre seriestorlekar. Den globala marknaden för kontraktstillverkning uppskattades för 2008 till ca 120 miljarder euro, varav Europa respresenterar ca 25 procent eller 30 miljarder euro. Sett till de segment och geografiska marknader inom vilka PartnerTech arbetar motsvarar detta tillsammans ca 17 procent, eller 5 miljarder euro, av den totala europeiska marknaden. Av dessa 17 procent är PartnerTechs marknadsandel för närvarande ca 5 procent. KONKURRENTER Andra aktörer med motsvarande inriktning som PartnerTech är Kitron, Benchmark, Enics, Note och Scanfil, samtliga med en stark regional bas och även med global verksamhet utgående från Europa eller Asien i PartnerTechs fall också från USA. Utöver nämnda aktörer finns lokala konkurrenter på enskilda geografiska marknader. Dock arbetar de senare inom få discipliner och konkurrerar inte i någon mening med PartnerTechs totala erbjudande. BRANSCHTILLVÄXT Enligt olika oberoende analysföretag fortsatte den höga tillväxten för de större globala aktörerna i branschen under 2007 samt under första hälften av 2008, medan en avmattning då kunde skönjas. Under perioden fram till 2012 förmodas tillväxten bli störst i Asien, medan branschen i USA och Europa förväntas ha en lägre tillväxttakt under denna period. Utvecklingen avser den totala marknaden för kontraktstillverkning, där konsumentprodukter utgör den absolut största delen. Enbart beaktat tillverkning av produkter inom business-to-business förväntas denna även fortsatt till stor del ske i Europa och USA. I Europa bedöms Öst- och Centraleuropa få den största tillväxten Den sammantagna framtidsbilden för kontraktstillverkning är ljus. Drivkrafter som ökad globalisering och konkurrens samt krav på kostnadseffektivitet och snabba ledtider gör att produktägarna i större utsträckning kommer att vilja anlita kontraktstillverkare. Instabilitet i världsekonomin väntas dock på kort sikt ha en negativ inverkan på branschen. 12 MARKNAD

13 Branschen tog form på 1970-talet Kontraktstillverkning innebär att ett produktägande företag lägger ut (outsourcar) sin produktion och andra processer på ett specialiserat företag. På så sätt kan produktägaren koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Idén till kontraktstillverkning föddes i USA i slutet av 1970-talet, då några större amerikanska företag inom främst industrigrenarna fordon och data lade ut delar av sin tillverkning. Dels för att kunna möta volymtoppar utan att själva behöva investera i fler fabriker, dels för att kunna hantera de allt snabbare teknikskiftena. Strategin visade sig vara framgångsrik, varför dessa företag även valde att överlåta egna fabriker till i huvudsak kontraktstillverkare. Från 1980-talets mitt till början av 1990-talet gällde detta främst tillverkning av data- och konsumentelektronik. Norden i centrum Om grunden för kontraktstillverkning lades i USA, så hade Norden en betydelsefull roll när telekomföretagen Ericsson och Nokia under senare hälften av 1990-talet började anlita inhemska kontraktstillverkare som leverantörer av enskilda komponenter och moduler. Från mitten av 1990-talet fram till 2000 växte marknaden mycket snabbt, med en årlig omsättningsökning på nära 50 procent. (Källa: Reed Electronics Research.) Norden blev därmed en viktig bas för kontraktstillverkning. Ny situation I början av 2000-talet tog utvecklingen en negativ vändning, när efterfrågan från telekomsektorn plötsligt avstannade. Det skapade en helt ny situation för PartnerTech och andra nordiska kontraktstillverkare, som snabbt tvingades utveckla sina affärskoncept. Nya kunder stod nu att finna bland stora och medelstora företag inom andra segment, exempelvis inom informationsteknologi och medicinteknik. Dessa företag såg att de, genom att lägga ut tillverkningen på rätt partner, kunde sänka kostnaden per tillverkad enhet och korta tiden till marknad. PartnerTech anpassade tidigt sin strategi efter de nya förutsättningarna och har fortlöpande breddat sitt tjänstutbud och stärkt sin position i Europa. MARKNAD 13

14 Utveckling I kundcenter nära kunden Prototyptillverkning I kundcenter nära kunden NPI I kundcenter nära kunden Kund Kundcenter Tillverkning Enhet som är mest lämplig Oberoende var produkten tillverkas ligger ansvaret för den kvar hos PartnerTechs lokala kundcenter. Vart och ett av våra kundcenter har ansvar för kunderna på sin geografiska marknad. Samtidigt får kunden tillgång till en global försörjningskedja och kostnadsoptimerad produktion allt genom en enda kontaktpunkt. Distribution Enhet som är mest lämplig Volymtillverkning Polen/Kina PartnerTech och kunderna PartnerTech är en stark partner till både större och mindre produktägande företag inom främst business-to-business (b2b). Genom att lägga över ansvar på oss i den omfattning som kunden finner optimal sänker denne totalkostnaden per tillverkad enhet och kortar tiden från produktidé till marknadslansering. Så samarbetar vi med våra kunder För att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder har PartnerTech lokala kundcenter på samtliga geografiska marknader där vi är verksamma. På så sätt kan vi tillgodose kundernas önskemål om en nära dialog kring teknik och marknad. Kompetens finns inom elektronik, mekanik och systemintegration för tillverkning av produkter i en rad olika branscher. Under året har insatser också gjorts för att utveckla koncerngemensamma processer, teknologier och arbetssätt samt att optimera företagets strategiska inköp. Sammantaget innebär detta att vi i relationen med kunderna ökar flexibiliteten och effektiviteten och skapar ytterligare kostnadsfördelar. EN ENDA KONTAKTPUNKT Kundernas behov av kontraktstillverkartjänster inom business-to-business varierar. Vanligt är att en produkt till en början testas och produceras lokalt för att, när volymen ökar, transfereras till ett lågkostnadsland. I slutet av produktens livscykel kan det på nytt bli aktuellt att tillverka lokalt. Oberoende var produkten tillverkas ligger ansvaret för den kvar hos PartnerTechs lokala kundcenter. Vart och ett av våra kundcenter har ansvar för kunderna på sin geografiska marknad. Samtidigt får kunden tillgång till en global försörjningskedja och kostnadsoptimerad produktion allt genom en enda kontaktpunkt. 14 Erbjudande och marknadsområden

15 Det innebär att kunden, för att säkra ett nära samarbete, väljer det kundcenter som är mest lämpligt med hänseende på kompetens och geografisk placering. Produktion av kundens produkt sker där det är bäst ur kostnads- och distributionssynpunkt. PartnerTech har kundcenter och egna fabriker i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Polen och USA samt inköpsverksamhet i Asien. Dessutom har vi ett heltäckande nätverk av kompetens- och tillverkningspartners, vilket möjliggör flexibilitet och stabilitet vare sig kunderna växer på befintliga eller nya marknader. TEAM MED OLIKA SPECIALISTER För att lägga grunden för ett effektivt samarbete med kunden, inrättar vi inför varje projekt ett team bestående av olika specialister på PartnerTech. Dels i syfte att öka konkurrenskraften för kundens produkt, dels för att säkerställa överenskommen prestanda. Teamet ansvarar för det operativa arbetet och verkar också för att stärka kundens affär, exempelvis genom att söka skalfördelar, produktionsoptimering och distributionslösningar för kunden. Kompetenscenter i toppklass I syfte att ytterligare skärpa produktionskompetensen och uppnå absolut toppklass inom disciplinerna elektronik, mekanik, inkapsling och systemintegration har PartnerTech under året fortsatt uppbyggnaden av så kallade Center of Excellence. Dessa skapas på de av våra enheter som redan tidigare var de främsta inom respektive kompetensområde. Varje Center of Excellence ansvarar inom ramen för sin disciplin för bevakning av omvärld och marknadstrender och ska även driva produktionsutveckling, teknik och investeringar för övriga koncernenheter inom disciplinen. Med andra ord har Center of Excellence både en teknisk ledarroll och tjänar som förebild. Målsättningen är att PartnerTech ska öka konkurrenskraften inom samtliga områden och kunna addera ytterligare kundvärde i varje del av värdekedjan. Mekanik Karlskoga Center of Excellence. Elektronik Vellinge Systemintegration Åtvidaberg Inkapslingar Moss, Norge Erbjudande och marknadsområden 15

16 PartnerTechs kunderbjudande Komponenter Mönsterkort Monterade kretskort Inkapslad elektronik Kablage Inkapsling Utvecklingstjänster Inköps- och logistiktjänster PartnerTechs erbjudande PartnerTech erbjuder tjänster i hela värdekedjan och över hela livscykeln för en produkt. Kunderna avgör givetvis själva omfattningen av samarbetet. Många av dem väljer inledningsvis valda delar av våra tjänster för att, när de känner sig bekväma med samarbetet, lägga över ytterligare ansvar på PartnerTech: PRODUKTUTVECKLING OCH UNIK METOD FÖR KOSTNADSREDUKTION Genom PartnerTechs lokala kundcenter tillgodoser vi kundernas behov av teknisk kompetens på nära håll. Vi deltar i många kunders produktutveckling där det behövs kompetens inom elektronik, mekatronik, inkapsling och mjukvara. Ofta avgörs cirka 70 procent av produktens totala kostnad redan på utvecklingsstadiet, varför åtskilliga kunder involverar oss i utvecklingsarbetet för nya produkter. Andra anlitar oss för att förbättra befintliga produkter och prototyper, och för att ta fram testsystem. Vi erbjuder dessutom unik kompetens i form av vårt helhetskoncept VA/VE (Value Analysis/Value Engineering). Det innebär att vi gör en översyn av en produkt i syfte att kostnadsrationalisera den och optimera den för produktion. Exempelvis analyserar vi då konstruktion, material- och leverantörsval. VA/VE används aktivt för att sänka kostnaderna på både nya och befintliga produkter. Vid fullt genomförande uppnår vi ofta kostnadsbesparingar på procent eller mer, per tillverkad produkt. Genom att våra utvecklingsingenjörer har fokus på produktionsförutsättningarna kan kundens egen utvecklingsfunktion lägga mer tid och kraft på att till exempel skapa nya applikationer som marknaden efterfrågar. Utveckling och tillverkning hör nära ihop. En integrering av dem betyder ökad effektivitet. Arbetet går fortare och totalkostnaden blir vanligtvis lägre. INKÖP För att i ett tidigt skede lägga grunden för kvalitet och kostnadseffektivitet, är det en styrka att involvera Partner- Techs inköpsfunktion. Vi gör ett aktivt val av leverantörer och fastställer rätt leverantör för varje syfte. Kunden kan tryggt lägga det totala inköpsansvaret på oss. Vi har en 16 Erbjudande och marknadsområden

17 Delmontage Systemintegration Logistik och distribution Eftermarknad egen, global leverantörsstruktur som uppfyller höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. För våra inköp i Asien har vi en egen verksamhet i Kina samt ett väl utvecklat samarbete med vår kinesiska partner 3CEMS. Utifrån förutsättningarna i kundens projekt ser vi till att avtalssäkra den struktur som överensstämmer med vårt åtagande. Här, liksom i annat samarbete, söker vi en dialog med kundens inköpsavdelning för att få rätt förutsättningar och utbyta erfarenheter. TILLVERKNING PartnerTechs struktur med kundcenter på olika geografiska marknader säkrar inte bara ett teknik- och utvecklingsutbyte för kunden. Kundcentret är även en garant för produktionsoptimering. Tillverkningen kan ske nära kundens utvecklings- och teknikavdelning, i ett land med lägre lönekostnad eller genom en kombination. Eftersom vår tillverkning avser utvalda marknadssegment är vi väl förtrogna med kraven och villkoren. Vårt produktionskunnande omfattar en rad discipliner, exempelvis kretskort, inkapslad elektronik, kablage, mekanik- och plåtbearbetning, montering och systemintegration. Inför produktionsstarten går vi tillsammans med kunden igenom produkten och dess funktioner. När vi anlitas på ett tidigt stadium kan vi samtidigt som utvecklingsarbetet pågår sätta upp kvalitetsmål och säkerställa flexibilitet och ledtider i produktionen. LOGISTIK OCH EFTERMARKNAD Många kunder väljer numera att även lägga ut ansvaret för logistik och eftermarknad på PartnerTech. Starkt bidragande till det är kundernas ambition att reducera tid till marknad och minimera en egen serviceorganisation. Vi erbjuder tjänster som exempelvis lagerhållning nära slutkunderna, service och reparation samt distribution i form av bland annat skräddarsydda logistiktjänster. PartnerTechs logistiktjänster leder till ökad flexibilitet. De kan kombineras på ett sätt som motsvarar kundens behov och möjliggör differentierade servicenivåer och effektivare distribution. Erbjudande och marknadsområden 17

18 Tydligare bild av våra arbetsområden För att kunna ge bättre kundservice och tydliggöra vad vi som kontraktstillverkare arbetar med, har vi under året gjort en rad förändringar. Till dessa hör att vi decentraliserat säljorganisationen och stärkt den operationella effektiviteten genom att utveckla fler och bättre koncerngemensamma processer. Vidare har vi vässat produktionskompetensen inom varje disciplin och renodlat inriktningen för vart och ett av våra kundcenter. Mot denna bakgrund kommer PartnerTech från och med 2009, att istället för tidigare tre områden Terminals/Machine Solutions, Medical Equipment och Industry/Telecom nu ha en uppdelning enligt sex marknadsområden, då dessa på ett bättre sätt speglar inom vilka områden vi arbetar, har hög kompetens och kan leverera kundvärde. Sex marknadsområden FÖRSVAR & MARIN Ett marknadsområde som främst innebär tillverkning av komponenter med höga säkerhets- och kvalitetskrav samt produkter för användning inom exempelvis oljeindustrin. Utmärkande för området är att det bygger på långsiktiga relationer då kontrakten löper över lång tid, varför ryckigheten i verksamheten är mindre. INDUSTRI Ett stabilt marknadsområde som till stor del handlar om kontraktstillverkning av komponenter och produkter inom områden såsom operatörsterminaler samt styr- och kontrollenheter. Åtskilliga kunder i detta område efterfrågar volymproduktion, varför området är starkt pådrivande i utvecklingen av PartnerTechs globala struktur. INFORMATIONSTEKNOLOGI Ett teknikdrivet område där PartnerTech ofta får större åtaganden. Exempelvis ombesörjer vi produktion av avan- cerad, inkapslad elektronik (boxbuild). Typiska produkter är säkerhetskameror, bredbandsroutrar, videokonferenssystem och basstationsantenner. Även detta område driver utvecklingen av PartnerTechs globala struktur då produkternas storlek och användningsområden ofta lämpar sig för högvolymproduktion. MEDICINSK TEKNIK OCH INSTRUMENT Verksamheten omfattar utrustning och instrument för medicinsk teknik. Till exempel utrustning för blodanalys, instrument för allergitest samt kretskort till olika typer av instrument. Det faktum att PartnerTech har lokala kundcenter underlättar ett tätt tekniksamarbete med kunderna, vilket är särskilt viktigt i detta område. ISO (medicinteknisk standard) är vår bas för de regulatoriska kraven samt att vi för våra kunder anpassar våra processer efter de marknadskrav som ställs på medicinteknisk tillverkning, till exempel enligt QSR för USA, PAL för Japan respektive MDD och IVDD för Europa. MILJÖTEKNIK Ett växande marknadsområde som delvis påverkas av politiska beslut. Området innehåller både komponenter och kompletta system och ställer ofta krav på att vi inbegriper kompetensen inom alla våra discipliner. Typiska produkter är återvinnings- och returautomater, värmepumpsystem samt utrustning till väderstationer. SÄLJ- OCH BETALNINGSLÖSNINGAR PartnerTech har gedigen kompetens och erfarenhet av exempelvis system för mynt- och sedelhantering samt kortläsare för betalsystem. Vanligt är att kunderna i detta område outsourcar på en hög nivå och ofta lägger ut tillverkning av kompletta system och moduler. Många kunder väljer också att anlita PartnerTech i alla steg i kedjan från utveckling och tillverkning till logistik och eftermarknad. 18 Erbjudande och marknadsområden

19 Strategi och mål PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare av produkter inom business-to-business. Vi riktar oss till produktägande företag och vår kundbas finns huvudsakligen på den europeiska marknaden, samtidigt som PartnerTech har en struktur som gör det möjligt att följa med kunderna in på nya marknader. Strategin i PartnerTechs marknadsbearbetning är att förstå och vara nära kunden samt att noga analysera varje affärsmöjlighet för att kunna ge bästa möjliga kundservice. Företagets säljorganisation är decentraliserad till våra lokala kundcenter, vilket ökar marknadsnärvaron, underlättar kundkontakterna och stärker vår profil som en kontraktstillverkare med starkt kundfokus. I samarbetet med kunderna ska PartnerTech skapa kundvärde genom en kostnadseffektiv och flexibel tillverkning samt genom kringtjänster i hela värdekedjan för en produkt. Det senare innebär tjänster inom produktutveckling och kostnadsrationalisering av produkter samt inköp, logistik och eftermarknad. För att tillgodose kundernas önskemål inom logistik och eftermarknad vill vi skapa fler och större distributionscentraler både i Europa och USA och ytterligare bredda vårt tjänsteutbud på området. I tillverkningen, som är kärnan i vår verksamhet, ska vi i varje hänseende leverera överenskommen kvalitet och prestanda. För våra produktionsenheter gäller därför gemensamma, övergripande upplägg och processer för att vi enkelt ska kunna flytta produktion mellan dem, uppnå skalfördelar och därmed ge ökad konkurrenskraft. Vi har också gått vidare i renodlingen av PartnerTechs struktur och fortsatt vår satsning på effektivitet i verksamheten. Det innebär att var och en av våra enheter ska behärska ett specialområde och här utveckla ytterligare kompetens och resurser. Dessutom fortsätter vi uppbygg- naden av våra fyra Center of Excellence som ska driva produktions- och teknikutvecklingen i koncernen. PartnerTech möter marknadens behov av lågkostnadsproduktion genom att erbjuda tillverkning av större volymer och mogna produkter i Polen och Kina. Målsättningen är nu att utöka vårt erbjudande på detta område i både Östeuropa och Asien. Sammanfattningsvis har PartnerTech det kanske bredaste tjänste- och produktionsutbudet bland kontraktstillverkarna i gruppen regionala aktörer. Vår ambition är att ligga i framkant inom varje disciplin, samtidigt som vi slår vakt om vårt starka helhetserbjudande och konkurrenskraftiga struktur. Utifrån den strategin kan vi leverera ökat kundvärde. FINANSIELLA MÅL Finansiell styrka är en förutsättning för framgång. Som kontraktstillverkare verkar PartnerTech i en bransch som är föremål för förändringar, där nya investeringar i maskiner och människor görs regelbundet, samtidigt som volymsvängningar och oförutsedda händelser måste hanteras. Beaktat detta och nuvarande branschbild gjorde PartnerTech, i början av 2009, en justering av de långsiktiga finansiella målen vilka är att ha en årlig tillväxt på minst 10 procent, en rörelsemarginal på minst 7 procent samt att räntabiliteten på operativt kapital ska ligga på minst 20 procent och soliditeten på minst 30 procent. Strategi och mål 19

20 kvalitetsoch miljöarbete PartnerTechs kvalitetsarbete bedrivs med fokus på kvalitetsmedvetande i hela organisationen och för kortare ledtider och ökad flexibilitet. För att kunna hålla en hög ambitionsnivå har PartnerTech ett koncernövergripande verksamhetssystem som bygger på TQM (Total Quality Management). TQM innebär kundfokus, ständiga förbättringar, processtänkande och faktabaserade beslut. En konkret målsättning kan till exempel vara att starkt reducera tiden från tillverkningsorder till dess att produkten lämnar aktuell fabrik. Utmärkande för vårt verksamhetssystem: Uppfyller standarden för ISO 9001 samt för ISO och ISO Stödjer kundspecifika krav som QSR (Quality System Regulation) och QAT (Quality Assurance Test). QSR är ett amerikanskt regelverk och gäller medicinteknisk industri som levererar produkter till USA. Revision för QSR utförs av Food and Drug Administration (FDA). QAT avser telekomområdet och krävs för att få leverera till en viss internationell operatör. Ständiga förbättringar För att möjliggöra för våra medarbetare att söka ständiga förbättringar och eliminera eventuella problem och brister innan de blir allvarliga och påverkar kundprestanda och kvalitet, har PartnerTech gemensamma verktyg inom ramen för TQM. Verktygen är en naturlig del i det dagliga arbetet och främjar medarbetarnas engagemang. Verktygen ger också vägledning när våra kundteam formulerar mål och aktiviteter tillsammans med kunderna. Kontrollverktygen är uppdelade i fyra huvudområden: 20 Kvalitet och miljö

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Delårsrapport januari mars 2004 Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Nettoomsättningen ökade till SEK 381,1 miljoner (320,2). Resultatet efter skatt uppgick till SEK 2,7 miljoner (-12,4).

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Kraftigt minskad efterfrågan under det andra kvartalet

Kraftigt minskad efterfrågan under det andra kvartalet 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kraftigt minskad efterfrågan under det andra kvartalet ANDRA KVARTALET 2009 Nettoomsättningen uppgick till 519,5 MSEK (694,7) Rörelseresultatet uppgick till -14,9 MSEK (8,1)

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com ÅRSREDoViSninG 2012 PARTNERTECH I KORTHET en betrodd industripartner Vi är vad vi heter en industripartner till våra kunder. Det innebär att vi tar hand om hela eller delar av våra uppdragsgivares produktionsprocess,

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013

P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 PARTNERTECH I KORTHET PARTNERTECH EN BETRODD INDUSTRIPARTNER PartnerTech är en global industripartner som erbjuder kundanpassade lösningar genom hela produktlivscykeln, från produktutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande En betrodd industripartner Delårsrapport januari mars 2014 Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande Kvartalet avslutades starkt efter en svag inledning, men sammantaget sjönk

Läs mer

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Stark efterfrågan och positivt kassaflöde i ett turbulent kvartal Bokslutskommuniké januari december 2014 I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 7% jämfört med motsvarande period 2013. Sekventiellt

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport januari juni 2015 Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet I andra kvartalet ökade omsättningen i lokala valutor med 19% jämfört med motsvarande period. Det justerade rörelseresultatet för

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad Nettoomsättningen ökade till SEK 988,5 miljoner (811,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -35,6 miljoner (-41,6). Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -2,57 (-3,81). Kassaflödet,

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Välkommen till årsstämma 2012 Lagercrantz Group AB 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2011/12 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2012/13

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Miljöfrågorna berör oss alla

Miljöfrågorna berör oss alla Miljöfrågorna berör oss alla Vi måste alla förhålla oss till miljön. Inte minst industri, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Förutom att följa aktuell lagstiftning och ta ett miljömässigt ansvar

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag PostNord i korthet 38,5 MDR SEK Omsättning 500 MSEK Justerat rörelseresultat, EBIT 6 100 Utlämningsställen i Norden 33 000 Medarbetare 142 miljoner paket

Läs mer

Fallstudie Note AB. En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem.

Fallstudie Note AB. En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Hösten 2004 Fallstudie Note AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING NOTE AB, NORRTÄLJE...1 ORGANISATION...1

Läs mer

A WORLD OF MAGNETICS

A WORLD OF MAGNETICS A WORLD OF MAGNETICS FÖRETAGET Välkommen till vår värld av magneter På Sura Magnets AB vet vi att det fi nns en magnetlösning för varje användningsområde, i allt från fordon till medicinteknik. Många formsprutade

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet Delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet I första kvartalet ökade omsättningen med 14% jämfört med motsvarande period 2014, i lokala valutor var

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Resultatförbättring och ökad konkurrenskraft under året

Resultatförbättring och ökad konkurrenskraft under året DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Resultatförbättring och ökad konkurrenskraft under året TREDJE KVARTALET 2008 Nettoomsättningen uppgick till 571,1 MSEK (618,9) Rörelseresultatet uppgick till 10,2 MSEK

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 30 januari 2014 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer