År s r e d ovi s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År s r e d ovi s n i n g"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare stärker vi kundernas lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera tjänster i hela värdekedjan, avseende såväl komponenter som integrerade system och kompletta produkter. kort om partnertech PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag. Detta inom marknadsområdena Försvar & Marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. I kundrelationen har PartnerTech rollen som produktionspartner med helhetssyn. Denna roll förutsätter dels förmåga att hantera kundens produkt genom hela dess livscykel, dels stark kompetens inom elektronik, mekanik och systemintegration. På så sätt kan vi skapa lösningar som stärker kundens konkurrenskraft. Närhet till kunderna, hög kvalitet och leveransprecision, korta ledtider och kundtillfredsställelse är således viktiga prioriteringar för PartnerTech. PartnerTech har cirka medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Malmö, är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm. Hemsida: vision Att vara det självklara valet av partner för kontraktstillverkning inom business-to-business. links to success Ess föder Ess Genom att medverka till kundernas framgång blir vi själva framgångsrika. Man kan lita på oss Vi håller vad vi lovar och levererar alltid hög kvalitet. Mission Att stärka konkurrenskraften för våra kunder och deras produkter genom hög teknisk kompetens och ett dokumenterat produktionskunnande. Vi är ett lag Vi har tydliga roller och hjälps åt för att uppnå gemensamma mål. Rakt på sak! Vi söker en öppen och prestigelös kommunikation där vi visar respekt och uppskattning för varandra. Jag tar det! Vi agerar på ett sätt som är bra för företaget. Vi är kostnadskloka Det är sunt förnuft att ifrågasätta onödiga kostnader och söka mer kreativa lösningar.

3 kunderbjudande Komponenter Mönsterkort Monterade kretskort Kablage Inkapslad elektronik Inkapsling Delmontage Systemintegration Logistik och distribution Eftermarknad Utvecklingstjänster Inköps- och logistiktjänster PartnerTech erbjuder tjänster i hela värdekedjan och över hela livscykeln för en produkt. Kunderna avgör givetvis själva omfattningen av samarbetet. Många av dem väljer inledningsvis valda delar av våra tjänster för att, när de känner sig bekväma med samarbetet, lägga över ytterligare ansvar. Utveckling I kundcenter nära kunden kundcenter PartnerTech är en stark partner till både större och mindre produktägande företag inom främst business-to-business (b2b). Genom att lägga över ansvar på oss i den omfattning som kunden finner optimal sänker denne totalkostnaden per tillverkad enhet och Kund kortar tiden från produktidé till marknadslansering. För att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder har PartnerTech lokala kundcenter på samtliga geografiska marknader där vi är verksamma. På så sätt kan vi tillgodose kundernas önskemål om en nära dialog kring teknik och marknad. Prototyptillverkning I kundcenter nära kunden NPI I kundcenter nära kunden Kundcenter Tillverkning Enhet som är mest lämplig Distribution Enhet som är mest lämplig Volymtillverkning Polen/Kina center of excellence Varje Center of Excellence ansvarar inom ramen för sin disciplin för bevakning av omvärld och marknadstrender och ska även driva produktionsutveckling, teknik och investeringar för övriga koncernenheter inom disciplinen. Med andra ord har Center of Excellence både en teknisk ledarroll och tjänar som förebild. Målsättningen är att PartnerTech ska öka konkurrenskraften inom samtliga områden och kunna addera ytterligare kundvärde i varje del av värdekedjan. Elektronik Vellinge Mekanik Karlskoga Inkapslingar Systemintegration Åtvidaberg Moss, Norge

4 innehåll 2 Kort om PartnerTech i korthet 6 Koncernchefen har ordet 9 Marknad 14 Erbjudande och marknadsområden 19 Strategi och mål 20 Kvalitet och miljö 22 Medarbetare och värderingar i sammandrag 28 Aktie och ägarbild 30 Bolagsstyrning 32 Fem år i sammandrag 34 Förvaltningsberättelse 37 Vinstdisposition 38 Riskhantering 40 Resultaträkning 41 Kommentarer till resultaträkning 42 Balansräkning 44 Kassaflödesanalys 45 Eget kapital 46 Kommentarer till balansräkning och kassaflödesanalys 47 Redovisningsprinciper 50 Noter 60 Revisionsberättelse 61 Definitioner 62 Styrelse 64 Koncernledning 66 Adresser 67 Årsstämma 67 Ekonomisk information innehåll

5 2008 i korthet 2008 har präglats av det åtgärds- och förändringsprogram som initierades i slutet av Detta har inneburit en rad förändringar i verksamheten med huvudfokus på förbättrad lönsamhet och ökad kundservice. nettoomsättning per affärsenhet MSEK Nettoomsättningen uppgick till 2 529,0 MSEK (2 643,6). Rörelseresultatet steg till 28,5 MSEK (-17,7). Resultatet efter skatt steg till 5,2 MSEK (-24,8). Resultatet efter skatt per aktie steg till 0,41 SEK (-1,96). Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2008 (0 kronor 2007). Soliditeten uppgick till 39,6 procent (38,4). Justerade långsiktiga finansiella mål Industry/Telecom Terminals/Machine Solutions Medical Equipment Koncernens nyckeltal Belopp i msek (om ej annat anges) Nettoomsättning 2 529, , , , ,6 Rörelseresultat 28,5-17,7 180,0 88,0 73,5 Rörelsemarginal, % 1,1-0,7 5,9 4,4 4,2 Räntabilitet på operativt kapital, % 3,1-1,8 20,0 12,5 13,5 Soliditet, % 39,6 38,4 36,6 35,2 33,7 Medeltal årsanställda nettoomsättning och rörelsemarginal MSEK % Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal, % 2008 I KORTHET 5

6 rune glavare, vd och koncernchef partnertech koncernchefen har ordet Stabil bas för att bygga vidare När PartnerTech gick in i 2008 hade vi en kort tid före informerat marknaden om ett åtgärdsprogram som var nödvändigt för att effektivisera och anpassa vår verksamhet till aktuella försäljningsvolymer. Målsättningen var att åtgärderna på helårsbasis skulle ge en besparingstakt om totalt 100 miljoner kronor. Det har vi nu levererat. Trots global finanskris och en generellt försämrad konjunktur med minskade volymer både för oss och andra, har vi genomfört de åtgärder vi kommunicerade och också successivt tagit kostnaderna för dessa direkt över resultaträkningen. 6 KONCERNCHEFEN HAR ORDET

7 PartnerTech har nu efter förändringarna en stabil bas och möter framtiden med tillförsikt, även om vi givetvis lika lite som andra kan förutsäga vad som kommer att ske i världsekonomin framöver. Säkert är dock att kunderna också i mindre bra tider vill och behöver utveckla nya produkter, och därför söker vägar att tillverka dem på ett kostnadseffektivt sätt. Det talar för ökad kontraktstillverkning och för Partner- Tech, vars totala erbjudande gör oss till en attraktiv partner för produktägande företag inom business-to-business. Jag syftar då främst på vår vässade prestanda, vårt breda tjänsteutbud och kundnära samarbete via våra lokala kundcenter samt möjligheten till lågkostnadsproduktion. Åtgärder vi levererat PartnerTechs åtgärdsprogram 2008 har dels inneburit en ekonomisk besparing, dels ett ökat fokus på prestanda, gemensamma processer och teknik. Vi har under året avyttrat mindre enheter, renodlat vår struktur och fortsatt vår satsning på effektivitet i verksamheten. Renodlingen är viktig. Alla ska inte göra allt, utan främst det man är riktigt bra på. Vi har också tagit ytterligare ett steg mot ökad uniformitet och ökat teknikkunnande i tillverkningen. Idag finns det ett gemensamt, övergripande upplägg för alla enheter. Dessutom fortsätter vi uppbyggnaden av våra fyra Center of Excellence som ska driva produktions- och teknikutvecklingen i koncernen. Det ska vara enkelt att flytta produktion mellan enheterna för att skapa konkurrenskraft och flexibilitet för kundernas varierande behov. Vidare har vi höjt effektiviteten genom rationaliseringar samt förbättringar av logistik och processer. Kort sagt är verksamheten väl anpassad för att hantera nuvarande volymer. Sist, men inte minst viktigt, har vi förändrat vår organisation för att kunna ge ökad kundservice. Bland annat har vi decentraliserat vår säljorganisation till att nu vara en del av våra kundcenter och produktionsenheter. Det gör oss mer kundorienterade vilket vi också fått bevis för. Flera kunder och medarbetare uttrycker uppskattning över detta arbetssätt. Åtgärdsprogrammet 2008 är som sagt färdigt och levererat, men vi kommer att fortsätta driva förändringsprocesser för att stärka vårt erbjudande och vår kundservice. Kundvärde vi levererar varje dag PartnerTech är idag ett mer produktionsinriktat företag och ska i varje avseende kunna leverera överenskommen kvalitet och prestanda. Är vi osäkra på om vi kan svara upp till en kunds behov ska vi tacka nej till uppdraget. Där har vi tidigare emellanåt varit alltför möjlighetsdrivna i säljarbetet. Idag är vi mer selektiva och analyserar noggrannare varje ny affärsmöjlighet. PartnerTech levererar kundvärde inte bara genom en kostnadseffektiv och flexibel tillverkning, vi erbjuder också kringtjänster i hela värdekedjan för en produkt, något som allt fler kunder efterfrågar. Till exempel deltar vi ofta i kundens produktutveckling och har dessutom en unik metod för att kostnadsrationalisera nya eller befintliga produkter. Likaså håller vi på att skapa fler och större distributionscenter på olika håll i världen, då många kunder använder sig av våra tjänster för logistik och eftermarknad. För att ge en komplett bild av PartnerTech som produktionspartner ska tilläggas att vi har en stark strategisk inköpsfunktion med en global leverantörsstruktur. Detta är viktigt då materialval och inköp av komponenter i hög grad påverkar totalkostnaden för en produkt. I rollen som kontraktstillverkare erbjuder vi med andra ord åtskilliga värdeskapande tjänster, samtidigt som tillverkning av kundernas produkter är kärnan i vår verksamhet. Utveckling av den industriella strukturen PartnerTechs struktur bygger på principen om närhet till kunderna och deras marknader, vilket vi tillgodoser via geografiskt lokala kundcenter som sköter alla kontakter med kunderna. För att svara upp till kundernas behov av lågkostnadsproduktion vid större volymer har PartnerTech egen tillverkning i Polen samt eget kontor och ett välutvecklat produktionssamarbete i Kina. Här ser vi att behoven växer och därför har vi nu som ambition att utveckla vårt erbjudande både i Östeuropa och Asien. Eftersom PartnerTechs enheter har ett gemensamt upplägg är det enklare att transferera tillverkningen till andra produktionsenheter. Valet av produktionsort behöver inte göras en gång för alla. Vanligt är att en produkt inledningvis testas och produceras lokalt för att, när volymen ökar, tillverkas i ett lågkostnadsland. I slutet av produktens livscykel kan det återigen vara motiverat att tillverka lokalt eller använda något av våra kundcenter för att sköta logistik och distribution nära kundens marknad. PartnerTechs struktur bygger på principen om närhet till kunderna och deras marknader När det handlar om stora och komplexa produkter är det inte självklart att tillverka på större distans. Dessa produkter kräver ofta ett nära kompetensutbyte med kunden och totalkostnaden blir snarast högre om produkterna ska transporteras långa vägar. Väsentlig att beakta är även miljöaspekten. KONCERNCHEFEN HAR ORDET 7

8 För kunden är det tryggt att veta, att PartnerTechs lokala kundcenter hela tiden ansvarar för aktuell produkt, oavsett var den tillverkas. Kunden behöver aldrig bekymra sig över kulturella och andra skillnader, utan väljer det av PartnerTechs kundcenter som har rätt kompetens och geografiskt läge. Nya Marknadsområden Från och med 2009 indelas PartnerTechs befintliga kundbas i sex marknadsområden: Försvar & Marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. Dessa berättar tydligare än tidigare inom vilka områden PartnerTech arbetar. En kund kan lättare se hur vi kan stärka konkurrenskraften för aktuell produkt, och inom PartnerTech kan vi bättre fokusera på det som är viktigt för för just det marknadsområdet och söka synergier. Indelningen tydliggör också att områdena är olika vad gäller kundbehov, kompetenser, konjunkturcykler och affärslogik. Olikheter som för vår del har en utjämnande effekt, då behoven varierar över tid och cykler. Samtidigt är det ett överlevnadsvillkor att både kunna gasa och bromsa. Personligen finner jag stor stimulans i denna utmaning och PartnerTech har under sina elva år som börsbolag visat betydande styrka inför svårigheter. Genom att förstå kundernas affärer och leverera prestanda skapar vi en stadigare resa för oss partnertech har under sina elva år som börsbolag visat betydande styrka inför svårigheter själva. Delvis därför har vi under året infört nya rutiner för att bättre kunna följa upp prestanda och beläggning i fabrikerna. Utmaningar och möjligheter Under andra hälften av 2008 mattades branschtillväxten av som en följd av den globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Inom PartnerTech har vi under året klarat oss relativt bra, bland annat för att vi har väldigt få kunder inom särskilt drabbade områden som konsumentsektorn, telekom och bilindustrin. Dock kommer lågkonjunkturen sannolikt att bli kännbar för många i vår bransch, något annat är svårt att tro. Därför är det centralt att PartnerTech nu har en bra plattform att agera utifrån. Vi har erfarenhet av att hantera stora utmaningar och en flexibel organisation med förmåga till snabb handling. Dessbättre öppnas det också möjligheter när tiderna är extraordinära. Ytterligare produktägande företag kommer sannolikt upptäcka att de stärker sin konkurrenskraft när de själva fokuserar på kärnverksamheten och lägger över produktionen på kontraktstillverkare som PartnerTech. Vidare kommer flera mindre och medelstora kontraktstillverkare med svaga balansräkningar att se sig om efter köpare eller partners, varför konjunkturen kan inbjuda till fler strukturaffärer. Vi är uppmärksamma och avvaktar om rätt tillfälle dyker upp. Jämfört med konkurrenterna, som också återfinns i gruppen regionala aktörer, har PartnerTech ett brett tjänste- och produktionsutbud och en bred geografisk täckning. Exempelvis är vi ännu den enda med egen verksamhet i USA. Vi hör idag till de större aktörerna i gruppen och avser att försöka behålla vårt försprång, på samma gång som vi ytterligare höjer vår prestanda och servicenivå till kunderna. PartnerTechs riktning är satt. Målsättningen för 2009 är att vi genom förbättrade processer, utvecklade inköpsrutiner och ökad marknadsnärvaro ska stärka vår kundservice. Dessutom vill vi bredda vårt tjänsteutbud inom logistik och eftermarknad och söka ytterligare produktionsmöjligheter i främst Östeuropa men också i Asien. Rune Glavare VD och koncernchef PartnerTech Vi har en flexibel organisation med förmåga till snabb handling 8 KONCERNCHEFEN HAR ORDET

9 en marknad i utveckling Det finns en tydlig logik i att anlita en kontraktstillverkare som PartnerTech. För många produktägande företag är det enklare och ofta mer ekonomiskt att lägga ut tillverkningen, och kanske även andra led i värdekedjan, för att själva inrikta sig på applikationsutveckling, teknikhöjd och att snabbt tillgodose marknadens behov. Det innebär en arbetsfördelning som frigör tid, kraft och kapital för PartnerTechs kund, och därför kan bidra till dennes utveckling och tillväxt. Globala och regionala aktörer I huvudsak är två kategorier av kontraktstillverkare verksamma på marknaden: GLOBALA AKTÖRER Hit hör ett fåtal aktörer, som främst producerar elektronikkomponenter och produkter för data-, konsument- och telekommunikationsindustrierna, där det handlar om mycket stora volymer. Det förutsätter väl tilltagna fabriker i lågkostnadsländer och en global försörjningskedja. REGIONALA AKTÖRER Hit räknas små och medelstora kontraktstillverkare som i huvudsak tillverkar produkter eller elektronikkomponenter inom business-to-business (b2b), oftast i mer begränsade volymer. Verksamheten är regional i meningen att den kan omfatta ett eller flera länder. Ofta är dessa aktörer inriktade på ett begränsat antal segment och har anpassat sina erbjudanden därefter. I gruppen finns endast ett fåtal större aktörer, däribland PartnerTech, som kan erbjuda ett brett tjänste- och produktionsutbud och som dessutom ofta deltar i utvecklingen av kundens produkt. Vidare kan de större aktörerna åta sig produktion i ett lågkostnadsland och har en bredare försörjningskedja och inköpsbas än de mindre aktörerna, som enbart tillverkar lokalt nära kunden. MARKNAD 9

10 PartnerTechs position PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare inom business-to-business och tillhör därmed också de större i kategorin regionala aktörer. Kunderna finns i huvudsak i Europa även om PartnerTech, för att tillgodose behovet av lågkostnadsproduktion och kunna följa kunder in på nya marknader, har verksamhet på flera håll i världen. I en bransch som ännu är relativt ung har PartnerTech både industriella anor och lång erfarenhet av tvärindustriell teknik. I praktiken betyder det att vi erbjuder produktion av såväl elektronik och mekanik som kombinationen av dem. Ett faktum som särskiljer PartnerTech från många andra regionala aktörer och gör att vi även får större åtaganden i form av tillverkning av integrerade system. Bredden i PartnerTechs erbjudande liknar de globala aktörernas, även om volymerna är mindre och produkterna avser businessto-business. Möjligheterna att behålla en ledande position samt att ta ytterligare marknadsandelar handlar, för kontraktstillverkare som PartnerTech, i hög grad om att kunna erbjuda kunderna hög prestanda, rätt tjänsteutbud, en global försörjningsstruktur och tillgång till lågkostnadsproduktion. Det som avgör valet av produktionsort är exempelvis seriestorlek, logistik, lönekostnad, närhet till slutkunder och produktmognad. Det är summan av dessa faktorer som är väsentlig för kundernas konkurrenskraft och som sänker totalkostnaden per tillverkad enhet. I takt med att branschen för kontraktstillverkning utvecklas har PartnerTech med sitt breda tjänsteutbud, starka industriella struktur och dokumenterade kompetens inom elektronik, mekanik och mekatronik en stark position. Trender på marknaden Den totala marknaden för kontraktstillverkning fortsätter att växa. Den starkaste drivkraften är globaliseringen med åtföljande ökad konkurrens. En utveckling som motiverar allt 10 MARKNAD

11 fler produktägare att lägga ut sin tillverkning på kontrakt eller att utöka redan befintlig outsourcing för att få kostnadsfördelar och ökad flexibilitet. Det möjliggör också för produktägaren att ägna mer tid åt sin kärnverksamhet och ge snabb respons på marknadens behov. Främst gäller detta konsumentprodukter, men behovet ökar också inom business-to-business. Trenden bland branschaktörerna, både de globala och regionala, är att söka bredda sina tjänsteutbud. En kontraktstillverkare förutsätts idag vara en komplett teknikoch servicepartner med spetskompetens inom produktionsrelaterade områden. Många kunder med b2b-produkter vill ofta ha service genom hela produktlivscykeln. Därför behöver kontraktstillverkaren, utöver tillverkning och montering, kunna erbjuda tjänster inom industridesign, utveckling, prototyptillverkning, industrialisering samt logistik och eftermarknad. Väsentligt är också att ha en inköpsfunktion som kan skapa skalfördelar och erbjuda material med hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris. För att kunna leva upp till kraven och hantera prispress och globala skalfördelar pågår en konsolidering i branschen för kontraktstillverkning. När det gäller kompletta produkter och system, som innehåller både mekanik och mjukvara, vill kunden ofta ha stark närhet mellan marknad och produktion. Komplexa produkter av nämnda slag tillverkas därför inte självklart på större distans, både av kompetensutbytes- och distributionsskäl. Varken ur miljö- eller kostnadssynpunkt är det försvarbart att transportera stora produkter långa vägar för att nå slutanvändaren. Annorlunda är det med elektronikkomponenter, som är enkla att hantera och distribuera. En utflyttning av tillverkningen kan också vara aktuell för andra produkter, när volymerna ökar och produkterna går in i en mogen fas. Generellt gäller att Öst- och Centraleuropa fungerar som lågkostnadsalternativ i Europa medan Kina står för försörjningen i Asien. MARKNAD 11

12 Den globala marknaden för kontraktstillverkning 25% Övriga världen Europa 75% Den europeiska marknaden för kontraktstillverkning 46% 54% Konsumentprodukter och automotive Business-to-business De segment och geografiska marknader inom vilka PartnerTech arbetar motsvarar tillsammans ca 17 procent, eller 5 miljarder euro, av den totala europeiska marknaden. Av dessa 17 procent är PartnerTechs marknadsandel för närvarande ca 5 procent. Marknadsöversikt Den globala marknaden för kontraktstillverkning domineras av ett fåtal globala aktörer, exempelvis Foxconn och Flextronics, som har fokus på konsumentprodukter och andra högvolymprodukter baserade på elektronik. Dessa företag är sällan konkurrenter till PartnerTech, vars kunder finns inom business-to-business och efterfrågar mindre seriestorlekar. Den globala marknaden för kontraktstillverkning uppskattades för 2008 till ca 120 miljarder euro, varav Europa respresenterar ca 25 procent eller 30 miljarder euro. Sett till de segment och geografiska marknader inom vilka PartnerTech arbetar motsvarar detta tillsammans ca 17 procent, eller 5 miljarder euro, av den totala europeiska marknaden. Av dessa 17 procent är PartnerTechs marknadsandel för närvarande ca 5 procent. KONKURRENTER Andra aktörer med motsvarande inriktning som PartnerTech är Kitron, Benchmark, Enics, Note och Scanfil, samtliga med en stark regional bas och även med global verksamhet utgående från Europa eller Asien i PartnerTechs fall också från USA. Utöver nämnda aktörer finns lokala konkurrenter på enskilda geografiska marknader. Dock arbetar de senare inom få discipliner och konkurrerar inte i någon mening med PartnerTechs totala erbjudande. BRANSCHTILLVÄXT Enligt olika oberoende analysföretag fortsatte den höga tillväxten för de större globala aktörerna i branschen under 2007 samt under första hälften av 2008, medan en avmattning då kunde skönjas. Under perioden fram till 2012 förmodas tillväxten bli störst i Asien, medan branschen i USA och Europa förväntas ha en lägre tillväxttakt under denna period. Utvecklingen avser den totala marknaden för kontraktstillverkning, där konsumentprodukter utgör den absolut största delen. Enbart beaktat tillverkning av produkter inom business-to-business förväntas denna även fortsatt till stor del ske i Europa och USA. I Europa bedöms Öst- och Centraleuropa få den största tillväxten Den sammantagna framtidsbilden för kontraktstillverkning är ljus. Drivkrafter som ökad globalisering och konkurrens samt krav på kostnadseffektivitet och snabba ledtider gör att produktägarna i större utsträckning kommer att vilja anlita kontraktstillverkare. Instabilitet i världsekonomin väntas dock på kort sikt ha en negativ inverkan på branschen. 12 MARKNAD

13 Branschen tog form på 1970-talet Kontraktstillverkning innebär att ett produktägande företag lägger ut (outsourcar) sin produktion och andra processer på ett specialiserat företag. På så sätt kan produktägaren koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Idén till kontraktstillverkning föddes i USA i slutet av 1970-talet, då några större amerikanska företag inom främst industrigrenarna fordon och data lade ut delar av sin tillverkning. Dels för att kunna möta volymtoppar utan att själva behöva investera i fler fabriker, dels för att kunna hantera de allt snabbare teknikskiftena. Strategin visade sig vara framgångsrik, varför dessa företag även valde att överlåta egna fabriker till i huvudsak kontraktstillverkare. Från 1980-talets mitt till början av 1990-talet gällde detta främst tillverkning av data- och konsumentelektronik. Norden i centrum Om grunden för kontraktstillverkning lades i USA, så hade Norden en betydelsefull roll när telekomföretagen Ericsson och Nokia under senare hälften av 1990-talet började anlita inhemska kontraktstillverkare som leverantörer av enskilda komponenter och moduler. Från mitten av 1990-talet fram till 2000 växte marknaden mycket snabbt, med en årlig omsättningsökning på nära 50 procent. (Källa: Reed Electronics Research.) Norden blev därmed en viktig bas för kontraktstillverkning. Ny situation I början av 2000-talet tog utvecklingen en negativ vändning, när efterfrågan från telekomsektorn plötsligt avstannade. Det skapade en helt ny situation för PartnerTech och andra nordiska kontraktstillverkare, som snabbt tvingades utveckla sina affärskoncept. Nya kunder stod nu att finna bland stora och medelstora företag inom andra segment, exempelvis inom informationsteknologi och medicinteknik. Dessa företag såg att de, genom att lägga ut tillverkningen på rätt partner, kunde sänka kostnaden per tillverkad enhet och korta tiden till marknad. PartnerTech anpassade tidigt sin strategi efter de nya förutsättningarna och har fortlöpande breddat sitt tjänstutbud och stärkt sin position i Europa. MARKNAD 13

14 Utveckling I kundcenter nära kunden Prototyptillverkning I kundcenter nära kunden NPI I kundcenter nära kunden Kund Kundcenter Tillverkning Enhet som är mest lämplig Oberoende var produkten tillverkas ligger ansvaret för den kvar hos PartnerTechs lokala kundcenter. Vart och ett av våra kundcenter har ansvar för kunderna på sin geografiska marknad. Samtidigt får kunden tillgång till en global försörjningskedja och kostnadsoptimerad produktion allt genom en enda kontaktpunkt. Distribution Enhet som är mest lämplig Volymtillverkning Polen/Kina PartnerTech och kunderna PartnerTech är en stark partner till både större och mindre produktägande företag inom främst business-to-business (b2b). Genom att lägga över ansvar på oss i den omfattning som kunden finner optimal sänker denne totalkostnaden per tillverkad enhet och kortar tiden från produktidé till marknadslansering. Så samarbetar vi med våra kunder För att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder har PartnerTech lokala kundcenter på samtliga geografiska marknader där vi är verksamma. På så sätt kan vi tillgodose kundernas önskemål om en nära dialog kring teknik och marknad. Kompetens finns inom elektronik, mekanik och systemintegration för tillverkning av produkter i en rad olika branscher. Under året har insatser också gjorts för att utveckla koncerngemensamma processer, teknologier och arbetssätt samt att optimera företagets strategiska inköp. Sammantaget innebär detta att vi i relationen med kunderna ökar flexibiliteten och effektiviteten och skapar ytterligare kostnadsfördelar. EN ENDA KONTAKTPUNKT Kundernas behov av kontraktstillverkartjänster inom business-to-business varierar. Vanligt är att en produkt till en början testas och produceras lokalt för att, när volymen ökar, transfereras till ett lågkostnadsland. I slutet av produktens livscykel kan det på nytt bli aktuellt att tillverka lokalt. Oberoende var produkten tillverkas ligger ansvaret för den kvar hos PartnerTechs lokala kundcenter. Vart och ett av våra kundcenter har ansvar för kunderna på sin geografiska marknad. Samtidigt får kunden tillgång till en global försörjningskedja och kostnadsoptimerad produktion allt genom en enda kontaktpunkt. 14 Erbjudande och marknadsområden

15 Det innebär att kunden, för att säkra ett nära samarbete, väljer det kundcenter som är mest lämpligt med hänseende på kompetens och geografisk placering. Produktion av kundens produkt sker där det är bäst ur kostnads- och distributionssynpunkt. PartnerTech har kundcenter och egna fabriker i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Polen och USA samt inköpsverksamhet i Asien. Dessutom har vi ett heltäckande nätverk av kompetens- och tillverkningspartners, vilket möjliggör flexibilitet och stabilitet vare sig kunderna växer på befintliga eller nya marknader. TEAM MED OLIKA SPECIALISTER För att lägga grunden för ett effektivt samarbete med kunden, inrättar vi inför varje projekt ett team bestående av olika specialister på PartnerTech. Dels i syfte att öka konkurrenskraften för kundens produkt, dels för att säkerställa överenskommen prestanda. Teamet ansvarar för det operativa arbetet och verkar också för att stärka kundens affär, exempelvis genom att söka skalfördelar, produktionsoptimering och distributionslösningar för kunden. Kompetenscenter i toppklass I syfte att ytterligare skärpa produktionskompetensen och uppnå absolut toppklass inom disciplinerna elektronik, mekanik, inkapsling och systemintegration har PartnerTech under året fortsatt uppbyggnaden av så kallade Center of Excellence. Dessa skapas på de av våra enheter som redan tidigare var de främsta inom respektive kompetensområde. Varje Center of Excellence ansvarar inom ramen för sin disciplin för bevakning av omvärld och marknadstrender och ska även driva produktionsutveckling, teknik och investeringar för övriga koncernenheter inom disciplinen. Med andra ord har Center of Excellence både en teknisk ledarroll och tjänar som förebild. Målsättningen är att PartnerTech ska öka konkurrenskraften inom samtliga områden och kunna addera ytterligare kundvärde i varje del av värdekedjan. Mekanik Karlskoga Center of Excellence. Elektronik Vellinge Systemintegration Åtvidaberg Inkapslingar Moss, Norge Erbjudande och marknadsområden 15

16 PartnerTechs kunderbjudande Komponenter Mönsterkort Monterade kretskort Inkapslad elektronik Kablage Inkapsling Utvecklingstjänster Inköps- och logistiktjänster PartnerTechs erbjudande PartnerTech erbjuder tjänster i hela värdekedjan och över hela livscykeln för en produkt. Kunderna avgör givetvis själva omfattningen av samarbetet. Många av dem väljer inledningsvis valda delar av våra tjänster för att, när de känner sig bekväma med samarbetet, lägga över ytterligare ansvar på PartnerTech: PRODUKTUTVECKLING OCH UNIK METOD FÖR KOSTNADSREDUKTION Genom PartnerTechs lokala kundcenter tillgodoser vi kundernas behov av teknisk kompetens på nära håll. Vi deltar i många kunders produktutveckling där det behövs kompetens inom elektronik, mekatronik, inkapsling och mjukvara. Ofta avgörs cirka 70 procent av produktens totala kostnad redan på utvecklingsstadiet, varför åtskilliga kunder involverar oss i utvecklingsarbetet för nya produkter. Andra anlitar oss för att förbättra befintliga produkter och prototyper, och för att ta fram testsystem. Vi erbjuder dessutom unik kompetens i form av vårt helhetskoncept VA/VE (Value Analysis/Value Engineering). Det innebär att vi gör en översyn av en produkt i syfte att kostnadsrationalisera den och optimera den för produktion. Exempelvis analyserar vi då konstruktion, material- och leverantörsval. VA/VE används aktivt för att sänka kostnaderna på både nya och befintliga produkter. Vid fullt genomförande uppnår vi ofta kostnadsbesparingar på procent eller mer, per tillverkad produkt. Genom att våra utvecklingsingenjörer har fokus på produktionsförutsättningarna kan kundens egen utvecklingsfunktion lägga mer tid och kraft på att till exempel skapa nya applikationer som marknaden efterfrågar. Utveckling och tillverkning hör nära ihop. En integrering av dem betyder ökad effektivitet. Arbetet går fortare och totalkostnaden blir vanligtvis lägre. INKÖP För att i ett tidigt skede lägga grunden för kvalitet och kostnadseffektivitet, är det en styrka att involvera Partner- Techs inköpsfunktion. Vi gör ett aktivt val av leverantörer och fastställer rätt leverantör för varje syfte. Kunden kan tryggt lägga det totala inköpsansvaret på oss. Vi har en 16 Erbjudande och marknadsområden

17 Delmontage Systemintegration Logistik och distribution Eftermarknad egen, global leverantörsstruktur som uppfyller höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. För våra inköp i Asien har vi en egen verksamhet i Kina samt ett väl utvecklat samarbete med vår kinesiska partner 3CEMS. Utifrån förutsättningarna i kundens projekt ser vi till att avtalssäkra den struktur som överensstämmer med vårt åtagande. Här, liksom i annat samarbete, söker vi en dialog med kundens inköpsavdelning för att få rätt förutsättningar och utbyta erfarenheter. TILLVERKNING PartnerTechs struktur med kundcenter på olika geografiska marknader säkrar inte bara ett teknik- och utvecklingsutbyte för kunden. Kundcentret är även en garant för produktionsoptimering. Tillverkningen kan ske nära kundens utvecklings- och teknikavdelning, i ett land med lägre lönekostnad eller genom en kombination. Eftersom vår tillverkning avser utvalda marknadssegment är vi väl förtrogna med kraven och villkoren. Vårt produktionskunnande omfattar en rad discipliner, exempelvis kretskort, inkapslad elektronik, kablage, mekanik- och plåtbearbetning, montering och systemintegration. Inför produktionsstarten går vi tillsammans med kunden igenom produkten och dess funktioner. När vi anlitas på ett tidigt stadium kan vi samtidigt som utvecklingsarbetet pågår sätta upp kvalitetsmål och säkerställa flexibilitet och ledtider i produktionen. LOGISTIK OCH EFTERMARKNAD Många kunder väljer numera att även lägga ut ansvaret för logistik och eftermarknad på PartnerTech. Starkt bidragande till det är kundernas ambition att reducera tid till marknad och minimera en egen serviceorganisation. Vi erbjuder tjänster som exempelvis lagerhållning nära slutkunderna, service och reparation samt distribution i form av bland annat skräddarsydda logistiktjänster. PartnerTechs logistiktjänster leder till ökad flexibilitet. De kan kombineras på ett sätt som motsvarar kundens behov och möjliggör differentierade servicenivåer och effektivare distribution. Erbjudande och marknadsområden 17

18 Tydligare bild av våra arbetsområden För att kunna ge bättre kundservice och tydliggöra vad vi som kontraktstillverkare arbetar med, har vi under året gjort en rad förändringar. Till dessa hör att vi decentraliserat säljorganisationen och stärkt den operationella effektiviteten genom att utveckla fler och bättre koncerngemensamma processer. Vidare har vi vässat produktionskompetensen inom varje disciplin och renodlat inriktningen för vart och ett av våra kundcenter. Mot denna bakgrund kommer PartnerTech från och med 2009, att istället för tidigare tre områden Terminals/Machine Solutions, Medical Equipment och Industry/Telecom nu ha en uppdelning enligt sex marknadsområden, då dessa på ett bättre sätt speglar inom vilka områden vi arbetar, har hög kompetens och kan leverera kundvärde. Sex marknadsområden FÖRSVAR & MARIN Ett marknadsområde som främst innebär tillverkning av komponenter med höga säkerhets- och kvalitetskrav samt produkter för användning inom exempelvis oljeindustrin. Utmärkande för området är att det bygger på långsiktiga relationer då kontrakten löper över lång tid, varför ryckigheten i verksamheten är mindre. INDUSTRI Ett stabilt marknadsområde som till stor del handlar om kontraktstillverkning av komponenter och produkter inom områden såsom operatörsterminaler samt styr- och kontrollenheter. Åtskilliga kunder i detta område efterfrågar volymproduktion, varför området är starkt pådrivande i utvecklingen av PartnerTechs globala struktur. INFORMATIONSTEKNOLOGI Ett teknikdrivet område där PartnerTech ofta får större åtaganden. Exempelvis ombesörjer vi produktion av avan- cerad, inkapslad elektronik (boxbuild). Typiska produkter är säkerhetskameror, bredbandsroutrar, videokonferenssystem och basstationsantenner. Även detta område driver utvecklingen av PartnerTechs globala struktur då produkternas storlek och användningsområden ofta lämpar sig för högvolymproduktion. MEDICINSK TEKNIK OCH INSTRUMENT Verksamheten omfattar utrustning och instrument för medicinsk teknik. Till exempel utrustning för blodanalys, instrument för allergitest samt kretskort till olika typer av instrument. Det faktum att PartnerTech har lokala kundcenter underlättar ett tätt tekniksamarbete med kunderna, vilket är särskilt viktigt i detta område. ISO (medicinteknisk standard) är vår bas för de regulatoriska kraven samt att vi för våra kunder anpassar våra processer efter de marknadskrav som ställs på medicinteknisk tillverkning, till exempel enligt QSR för USA, PAL för Japan respektive MDD och IVDD för Europa. MILJÖTEKNIK Ett växande marknadsområde som delvis påverkas av politiska beslut. Området innehåller både komponenter och kompletta system och ställer ofta krav på att vi inbegriper kompetensen inom alla våra discipliner. Typiska produkter är återvinnings- och returautomater, värmepumpsystem samt utrustning till väderstationer. SÄLJ- OCH BETALNINGSLÖSNINGAR PartnerTech har gedigen kompetens och erfarenhet av exempelvis system för mynt- och sedelhantering samt kortläsare för betalsystem. Vanligt är att kunderna i detta område outsourcar på en hög nivå och ofta lägger ut tillverkning av kompletta system och moduler. Många kunder väljer också att anlita PartnerTech i alla steg i kedjan från utveckling och tillverkning till logistik och eftermarknad. 18 Erbjudande och marknadsområden

19 Strategi och mål PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare av produkter inom business-to-business. Vi riktar oss till produktägande företag och vår kundbas finns huvudsakligen på den europeiska marknaden, samtidigt som PartnerTech har en struktur som gör det möjligt att följa med kunderna in på nya marknader. Strategin i PartnerTechs marknadsbearbetning är att förstå och vara nära kunden samt att noga analysera varje affärsmöjlighet för att kunna ge bästa möjliga kundservice. Företagets säljorganisation är decentraliserad till våra lokala kundcenter, vilket ökar marknadsnärvaron, underlättar kundkontakterna och stärker vår profil som en kontraktstillverkare med starkt kundfokus. I samarbetet med kunderna ska PartnerTech skapa kundvärde genom en kostnadseffektiv och flexibel tillverkning samt genom kringtjänster i hela värdekedjan för en produkt. Det senare innebär tjänster inom produktutveckling och kostnadsrationalisering av produkter samt inköp, logistik och eftermarknad. För att tillgodose kundernas önskemål inom logistik och eftermarknad vill vi skapa fler och större distributionscentraler både i Europa och USA och ytterligare bredda vårt tjänsteutbud på området. I tillverkningen, som är kärnan i vår verksamhet, ska vi i varje hänseende leverera överenskommen kvalitet och prestanda. För våra produktionsenheter gäller därför gemensamma, övergripande upplägg och processer för att vi enkelt ska kunna flytta produktion mellan dem, uppnå skalfördelar och därmed ge ökad konkurrenskraft. Vi har också gått vidare i renodlingen av PartnerTechs struktur och fortsatt vår satsning på effektivitet i verksamheten. Det innebär att var och en av våra enheter ska behärska ett specialområde och här utveckla ytterligare kompetens och resurser. Dessutom fortsätter vi uppbygg- naden av våra fyra Center of Excellence som ska driva produktions- och teknikutvecklingen i koncernen. PartnerTech möter marknadens behov av lågkostnadsproduktion genom att erbjuda tillverkning av större volymer och mogna produkter i Polen och Kina. Målsättningen är nu att utöka vårt erbjudande på detta område i både Östeuropa och Asien. Sammanfattningsvis har PartnerTech det kanske bredaste tjänste- och produktionsutbudet bland kontraktstillverkarna i gruppen regionala aktörer. Vår ambition är att ligga i framkant inom varje disciplin, samtidigt som vi slår vakt om vårt starka helhetserbjudande och konkurrenskraftiga struktur. Utifrån den strategin kan vi leverera ökat kundvärde. FINANSIELLA MÅL Finansiell styrka är en förutsättning för framgång. Som kontraktstillverkare verkar PartnerTech i en bransch som är föremål för förändringar, där nya investeringar i maskiner och människor görs regelbundet, samtidigt som volymsvängningar och oförutsedda händelser måste hanteras. Beaktat detta och nuvarande branschbild gjorde PartnerTech, i början av 2009, en justering av de långsiktiga finansiella målen vilka är att ha en årlig tillväxt på minst 10 procent, en rörelsemarginal på minst 7 procent samt att räntabiliteten på operativt kapital ska ligga på minst 20 procent och soliditeten på minst 30 procent. Strategi och mål 19

20 kvalitetsoch miljöarbete PartnerTechs kvalitetsarbete bedrivs med fokus på kvalitetsmedvetande i hela organisationen och för kortare ledtider och ökad flexibilitet. För att kunna hålla en hög ambitionsnivå har PartnerTech ett koncernövergripande verksamhetssystem som bygger på TQM (Total Quality Management). TQM innebär kundfokus, ständiga förbättringar, processtänkande och faktabaserade beslut. En konkret målsättning kan till exempel vara att starkt reducera tiden från tillverkningsorder till dess att produkten lämnar aktuell fabrik. Utmärkande för vårt verksamhetssystem: Uppfyller standarden för ISO 9001 samt för ISO och ISO Stödjer kundspecifika krav som QSR (Quality System Regulation) och QAT (Quality Assurance Test). QSR är ett amerikanskt regelverk och gäller medicinteknisk industri som levererar produkter till USA. Revision för QSR utförs av Food and Drug Administration (FDA). QAT avser telekomområdet och krävs för att få leverera till en viss internationell operatör. Ständiga förbättringar För att möjliggöra för våra medarbetare att söka ständiga förbättringar och eliminera eventuella problem och brister innan de blir allvarliga och påverkar kundprestanda och kvalitet, har PartnerTech gemensamma verktyg inom ramen för TQM. Verktygen är en naturlig del i det dagliga arbetet och främjar medarbetarnas engagemang. Verktygen ger också vägledning när våra kundteam formulerar mål och aktiviteter tillsammans med kunderna. Kontrollverktygen är uppdelade i fyra huvudområden: 20 Kvalitet och miljö

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com ÅRSREDoViSninG 2012 PARTNERTECH I KORTHET en betrodd industripartner Vi är vad vi heter en industripartner till våra kunder. Det innebär att vi tar hand om hela eller delar av våra uppdragsgivares produktionsprocess,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Fallstudie Note AB. En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem.

Fallstudie Note AB. En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Hösten 2004 Fallstudie Note AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING NOTE AB, NORRTÄLJE...1 ORGANISATION...1

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Välkommen till Conlego Elektronik AB

Välkommen till Conlego Elektronik AB Välkommen till Conlego Elektronik AB Om Conlego Startades 1983 av Markku Penttilä 45 anställda 2011, Oms 46 MSEK 2010, Mannerheim Industrier förvärvar Conlego. Joakim Norlén, VD Yta 2 300m 2 Vi är din

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer