TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 23 september 2014 kl i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Bengt Storbacka Ordförande Ida Frödén Sekreterare Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Kompletterade ärenden 6. Revisionsrapport delår januari-juni /356 AKK 7. Delårsrapport januari-juni /335 AKK Nya ärenden 30. Delårsrapport för Nerikes Brandkår per den 31 juli / Interpellation från Christina Pettersson (C) till Anders Ceder (S) om tillgängligheten vid Storå station 32. Medborgarförslag om förändring av trafikregler utmed Kristinavägen i Lindesberg 33. Medborgarförslag om uppsättande och skötsel av papperskorgar på Kyrkvägen i Frövi 34. Motion från Christina Pettersson (C), Jonas Kleber (C) och Tuula Marjeta (C) om körkortsutbildning för studerande på vård- och omsorgsprogrammet vid Lindeskolan 2014/ / / /364 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 / Delårsrapport januari-juni

14 Innehåll Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Omvärldsanalys... 4 Lindesbergs kommun... 6 Koncernen Linde Stadshus AB... 8 Ekonomiskt resultat och prognos Personal Måluppfyllnad Ekonomiska rapporter Resultaträkning Balansräkning Noter Driftredovisning Investeringsredovisning Gemensamma kommunala verksamheten Resultaträkning (mnkr) Balansräkning (mnkr) Kommunala bolag Nämndernas verksamhetsberättelse Kommunledningsstaben Sammanfattning Ekonomi Framtid Kommunkontor Sammanfattning Ekonomi Framtid VA/Renhållning Delårsrapport Januari-Juni (70) 14

15 3.4 Räddningstjänst Socialnämnd Sammanfattning Ekonomi Framtid Barn- och utbildningsnämnd Sammanfattning Ekonomi Framtid Arbetsmarknadsnämnd Sammanfattning Ekonomi Framtid Kultur- och fritidsnämnd Sammanfattning Ekonomi Framtid Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanfattning Ekonomi Framtid Revision Delårsrapport Januari-Juni (70) 15

16 1 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Kommunallagens regler om God ekonomisk hushållning föreskriver en ekonomi i balans. Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Det är av allra största vikt att kommunens kostnader anpassas till intäkternas nivå vilket innebär att medlen begränsar målen. Kommunallagen föreskriver även att budgeten ska innehålla finansiella mål, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Årets prognostiserade resultat uppgår enligt resultaträkningen till 34,2 mnkr. Balanskravet beräknas med denna prognos vara uppfyllt. Omvärldsanalys Sveriges och kommunernas ekonomi Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra, men utvecklingen därefter har varit svagare än beräknat enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Tillväxten i omvärlden har förbättrats, men den svenska exportens utveckling har varit förhållandevis svag under början av året. Svensk BNP beräknas enligt SKL att växa med omkring 2,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka nationellt i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en början begränsad. Det är först framåt hösten som arbetslösheten mera påtagligt börjar minska. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Åren 2016 och 2017 fortsätter skatteunderlaget växa omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige. Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år beräknas löneökningstakten ligga strax under 3 procent och 2015 beräknas lönerna i genomsnitt öka med 3,2 procent. År 2017 ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans har löneökningstakten beräknats till 3,7 procent. För 2015 och 2016 förutspår SKL en konjunkturell återhämtning som leder till stor sysselsättningsökning och fallande arbetslöshet. Det stramare arbetsmarknadsläget leder till att lönerna höjs i snabbare takt. Då stiger också inkomstindex mer samtidigt som den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ger extra pensionshöjningar. Effekten blir att skatteunderlaget, precis som man kan förvänta i en konjunkturuppgång, växer betydligt snabbare än genomsnittligt. År 2017 räknar SKL med att arbetsmarknaden har nått balans, med svagare sysselsättningstillväxt och avtagande löneökningstakt som följd. Dessutom ökar inte pensionsinkomsterna lika snabbt som åren innan. Då bromsar även skatteunderlagstillväxten in. (Hela texten under rubriken Sveriges och kommunernas ekonomi är hämtad från SKL). Delårsrapport Januari-Juni (70) 16

17 Näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur och befolkning Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Lindesbergs kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad (Örebro LA), där även kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Askersund, Laxå och Nora ingår. Städer, tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra. Näringslivsstrukturen i Lindesbergs kommun har kontinuerligt förändrats under den senaste 20 åren. Tillverkningsindustrins klara dominans har minskat till att nu uppgå till ungefär 25 procent, den privata tjänstesektorn har ökat till i stort sett samma nivå som industrisektorn och den offentliga sektorns andel ligger på omkring 40 procent. Den totala arbetslösheten i Lindesberg, med både öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, uppgick i juni 2014 till 9,2 procent. Det är sämre siffror både i förhållande till länet som uppgick till 8,4 procent och riket som uppgick till 7,6 procent. Jämfört med samma månad förra året har arbetslösheten minskat med 1 procentenhet i Lindesberg, 0,8 procentenheter i länet och 0,6 procentenheter i riket. Arbetslösheten är högre för män än för kvinnor. Ungdomsarbetslösheten för ungdomar år i kommunen uppgick i juni 2014 till 19,9 procent, vilket är en förbättring från motsvarande månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten för länet var 16,6 procent och för riket var 14,4 procent. (Källa Arbetsförmedlingen) För att öka kommunens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Bostadsbyggandet i kommunen sker främst i Frövi och i Lindesbergs stad. Infrastrukturfrågorna är också av avgörande betydelse för kommunens attraktionskraft. I regionen verkar man för förbättrad kommunikation för norra länsdelen. Nettopendlingen i kommunen är -386, vilket innebär att fler pendlar ut från kommunen än in. De tre vanligaste kommunerna att pendla ut till är Örebro, Arboga och Ljusnarsberg, medan det är vanligast att invånare från Örebro, Nora och Ljusnarsberg pendlar in till kommunen. (Källa SCB) Den 31 december 2013 var befolkningen i Lindesbergs kommun personer. Mellan åren 2003 och 2013 har befolkningen minskat med 266 invånare, vilket är en minskning med 1,1 procent. Den preliminära statistiken till och med maj 2014 visar på en folkökning med 112 personer under året, vilket främst beror på ett positivt invandringsöverskott, men även ett födelseöverskott med fem personer. (Källa SCB) Delårsrapport Januari-Juni (70) 17

18 Lindesbergs kommun Kommunalförbund och andra samarbetsorgan Viktiga beslut och händelser under 2014 Året inleddes med att vi kunde notera ett positivt resultat för 2013, med hela 81,4 mnkr. Det positiva resultatet innehöll engångsintäkter i form av återbetalning premier från AFA och en realisationsvinst från försäljningen av stadsnätet. År 2014 har präglats av flera omfattande projekt med syfte att skapa en med kostnadseffektiv verksamhet. Kommunfullmäktige beslöt i juni att fr.o.m införa en ny politisk organisation i kommunen. Under hösten kommer en ny förvaltningsorganisation att tas fram. Vid samma tillfälle beslöts om ny bolagsstruktur, strategi för ägarstyrning av kommunens bolag, ägardirektiv och bolagsordningar. Projektet om en generell lokaleffektivisering har presenterat för kommunstyrelsen och partierna har nu förslaget på remiss till den 30 september. Måltidsenheten har lämnat förslag till produktionsstruktur, men den är beroende av vilket beslut som fattas beträffande lokalerna. Nedan återfinns ett urval av beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: Ny Förbundsordning Bergslagens kommunalteknik Handlingsprogram för personal som möter våld i nära relationer samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld Bildandet av Tillväxtkassan i Bergslagen AB (beslutet överklagat till Förvaltningsrätten - avvaktar beslut) Regler för enskild förskole- och fritidsverksamhet Antagande av Ungdomspolitisk strategi Riktlinjer för taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesberg kommun Reglemente för intern kontroll Avveckling av Regionförbundet Örebro och överföring av verksamhet och ekonomi till Region Örebro län Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Detaljplan för Vibyn 1:4 mfl Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Beslut om medfinansiering i det lokala utvecklingsprogrammet i Leader Bergslagen Uppförande av en ny vårdcentral i Lindesbergs kommun, avsiktsförklaring Kommunen har av Konkurrensverket varit föremål för granskning av upphandlingar avseende konsulttjänster av miljö och arkitektonik. Upphandlingar har skett i strid mot gällande regler och om verket finner att kommunen gjort en otillåten upphandling kan en sanktionsavgift tas ut. Delårsrapport Januari-Juni (70) 18

19 Skatteintäkter Skatteprognosen från juni visar en minskning av skatteunderlaget för Detta innebär en negativ korrigering med 38 kr per invånare vilket för Lindesberg motsvarar 875 tkr. Prognosen för slutavräkningen 2014 är positiv med 119 kr per invånare, vilket blir tkr på helår för kommunen. Nästa skatteprognos kommer i augusti. Helårsprognosen visar att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar med 40 mnkr jämfört med utfallet för Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader per den sista juni 2014 är svår att jämföra med delårsrapporten per den sista augusti Helårsprognosen visar nu på att nettokostnaden beräknas öka med 84 mnkr i förhållande till 2013 års bokslut. Pensioner Kostnaden för pensioner t o m juni 2014 uppgår till 36,4 mnkr att jämföras med 37,5 mnkr för motsvarande period förra året. I balansräkningen finns 180 mnkr avsatta till pensioner och löneskatt. Åtaganden som redovisas utanför balansräkningen uppgår till 671 mnkr enligt senaste beräkningen ifrån KPA. Borgensåtagande risker Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till ca mnkr. Åtaganden mot kommunens egna bolag uppgår till mnkr. Finansiella nyckeltal/finansiella mål Rörelsekapitalet, d v s skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår den sista juni till +99 mnkr. Vid delårsbokslutet redovisades +14,8 mnkr. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel. Soliditeten uttrycks som andelen av det egna kapitalet i procent till tillgångarna. Soliditeten är 54 % per den sista juni. Förra året vid delåret i augusti var soliditeten 48,9 %. Med likviditet menas en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Måttet som används är kassalikviditet. Kassalikviditeten beskriver omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder. Kommunens kassalikviditet är vid delåret 157 %. Ett finansiellt mål är att årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall motsvara minst 2 %. Delåret redovisar ett resultat på 8 % och helårsprognosen 3 %. Verksamheternas nettokostnad får inte överstiga 98 % är ett annat finansiellt mål, där är utfallet 92 % vid delåret och helårsprognosen är 97 %. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 17,3 mnkr per Inga nya lån har upptagits under första halvåret. Investeringar Investeringsbudget inklusive ombudgetering från föregående år uppgår till 71,8 mnkr varav 21,1 mnkr avser va/renhållning (avgiftsfinansierat). Utgifterna tom juni månad uppgår till 5,4 mnkr. Större investeringar under perioden är följande: ledningsarbeten inom vatten och avlopp och investeringar i va-fastigheter, inventarier till Teknikcollege och inventarier inom socialnämndens område. Delårsrapport Januari-Juni (70) 19

20 Framtiden Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) analys visade på att kommunens kostnader är för höga och att kommunen måste reducera sina kostnader kraftigt för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Analysen visade även på att kommunen står inför en utmaning att flytta resurser mellan olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en ramminskning för åren på 72 miljoner kronor. Arbete pågår både på nämndnivå och övergripande nivå för att anpassa verksamheterna efter den minskade ramen. Kommunfullmäktige har i juni 2014 beslutat om en ny politisk organisation som träder i kraft från och med år 2015 och under hösten väntas beslut tas om ny verksamhetsorganisation. Koncernen Linde Stadshus AB Koncernen Den 13 maj 2014 beslutade kommunfullmäktige i Lindesberg om en ny bolagsstruktur som innebär att Industrilokaler i Lindesberg AB (ILAB) samt Tredingen Utveckling AB (TUAB) fusioneras med moderbolaget Fastigheter i Linde AB (FALAB). Även Stripa Kultur och Utveckling AB (SKUAB) fusioneras in i FALAB. Därefter överförs den verksamhet som bedrivs i SKUAB till Energikällan Linde AB. I samband med detta så namnändras Energikällan till "Besök Lindesberg AB" och bolaget lyfts ut ur FALAB-koncernen för att bli ett dotterbolag direkt under Linde Stadshus AB. Detta arbete beräknas vara klart till årsskiftet 2014/2015. Kommunfullmäktige beslutade också att bilda ett nytt "näringslivsbolag" direkt underställt Linde Stadshus AB. Bolaget är tänkt att i framtiden vara ett operativt verktyg för kommunen och dess näringslivsverksamhet. I samband med beslutet om en ny bolagsstruktur så fastställde också kommunfullmäktige nya bolagsordningar och nya ägardirektiv för de aktuella bolagen. Under våren överlämnades den utredning som genomförts avseende kommunala verksamhetslokaler till kommunstyrelsen för politisk behandling av de förslag till lokaleffektivisering som utredningen tagit fram. Syftet med utredningen var att genom att minska nuvarande lokalyta frigöra resurser till kommunens kärnverksamhet samt ge bättre möjlighet att möta nödvändiga framtida kostnader. De politiska partierna kommer att behandla utredningens förslag och fatta beslut om åtgärder i samband med budget och verksamhetsplaneringen under hösten. De beslut om lokaleffektivisering som fattas i kommunen kommer också att påverka fastighetsbolagen i FALAB-koncernen på olika sätt och kommer också att kräva aktiva beslut i berörda bolag. FALAB I början av året tog arbetet med etapp 1, ombyggnaden av f.d. Strandskolan, fart. Det blir 11 st. nya lägenheter. Arbetet fortlöper bra och inflyttning beräknas ske som planerat, d.v.s. månadsskiftet september/oktober. Alla lägenheter är uthyrda. Etapp 2 är överklagad och i dagsläget vet man ej när detta blir av. Tellandska Gården, f.d. museet, såldes i början på året. Delårsrapport Januari-Juni (70) 20

21 Under våren har FALAB och kommunen träffat en överenskommelse om en fastighetsreglering som överför exploateringsmark från FALAB till kommunen. LIBO Efter genomförda hyresförhandlingar så fastställdes hyresökningen till 1,70 % fr.o.m Under våren har planeringen av ett solelsprojekt tillsammans med Linde Energi påbörjats. Arbetsförmedlingen flyttade in i sina nya lokaler på Kristinavägen 23. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns dock kvar på Bytesgatan 14 fast i minskad omfattning vilket frigör yta för att återskapa 3 st. lägenheter. Ljudutredningar har genomförts med anledning av att man vill bygga om Kv. Bagaren, nuvarande Brandstationen, till bostäder. Detta för att möta de krav som ställs då järnvägen samt en trafikerad väg finns i direkt anslutning till fastigheten. Ett antal s.k. termogarage har rivits då dessa höll en dålig kvalité och var dyra i drift. Efter kommunikation med våra berörda hyresgäster så har dessa ersatts med kallgarage utrustade med motorvärmare. TUAB I början på året så avyttrades Polisstationen 2 (Café Oscar) och Brandstationen 2 (Spruthuset). TUAB kommer att teckna avtal med LIBO/LEAB samt den nybildade Solelsföreningen om att upplåta tak som lämpar sig för detta på Lindeskolan. Belysningsprojektet som pågår i både TUAB och LIBO beräknas vara klart under sommaren. Projektet innebär att man slutar använda lampor innehållande kvicksilver för att istället använda LED-lampor, vilket innebär att man både spar på miljön och energin. ILAB Ny brandstation i Lindesberg är projekterad och byggstart beräknas ske runt årsskiftet. Energikällan Under våren har en ny bolagsstruktur inom kommunen arbetats fram. För Energikällan Linde AB betyder detta ett utökat uppdrag där verksamheten i Stripa läggs till nuvarande verksamheter samt byter namn till "Besök Linde AB". Namnbytet kommer att ske i slutet av sommaren alternativt början av hösten. Tillsammans med Lindesberg AGF har man startat gruppträningsverksamhet. Förhoppningarna är att fortsätta utveckla den verksamheten till hösten. På Lindesberg Arena har konferensverksamheten tagit fart, där många kunder återkommer. Renoveringen på relaxen har blivit framskjuten till februari SKUAB Arbetet med att stängsla in gruvhålen färdigställdes under våren. Alla fönster renoveras i Arbetsmarknadsförvaltningens (Masugnen) regi. Bergslagsarkivet fortsätter att planeras. Så här långt så är Lindesbergs och Hällefors kommuner klara. Bolaget har även klart med en ny hemsida, visitstripa.se LEAB Pelletspannan i Hagaberg blev ej helt klar under 2013 som var planerat i budget utan blev till viss del förskjuten till Projektet förväntas landa inom budget. Även kostnader för Ångcentralen har förskjutits från 2013 till 2014 med ca 7 mnkr. Projektet är nu färdigställt och levererar ånga från och med maj månad. Debiteringssystemet var ursprungligen planerat att kostnadsföras löpande men då det dragit ut flera år på tiden samt ökat i omfång så kommer projektet istället att aktiveras. Förväntad kostnad för investeringen uppgår till ca 2,5 mnkr. Delårsrapport Januari-Juni (70) 21

22 Framtiden Koncernen Under hösten fortsätter arbetet med att fusionera TUAB, ILAB och SKUAB in i moderbolaget FALAB samt övriga frågor med anledning av fullmäktiges beslut om en ny bolagsstruktur (se ovan). Arbetet beräknas vara klart kring årsskiftet. FALAB Bolaget har startat förprojekteringen av ny 7-9 skola i Lindesberg. Skolan är beräknad att tas i bruk i samband med skolstarten höstterminen Tillsammans med Landstingsfastigheter så har en avsiktsförklaring tecknats om att FALAB skall få bygga bostäder ovanpå den vårdcentral som skall byggas i kv. Bulten. Ägandet skall vara båda parters genom en s.k. tredimensionell fastighetsbildning. I avsiktsförklaringen har även avtalats om att bolaget skall förvärva nuvarande vårdcentral på Bytesgatan 1 för att bygga om densamma till bostäder. Det är framtaget förslag på om- och tillbyggnad av Stationshuset i Lindesberg. Byggstart ej klart. LIBO Senare under året kommer fastigheten Källängsvägen 1 i Vedevåg att rivas då det inte är försvarbart att lägga ner de kostnader som krävs för att rusta upp huset till godtagbar standard. Under hösten kommer planeringen av byggandet av det första punkthuset av två i kvarteret Tredingen i Lindesberg, det s.k. Ålkilsbacken, att påbörjas. Totalt handlar det om 31 st lägenheter per hus. TUAB Arbetet med att fusionera bolaget med moderbolaget FALAB fortsätter enligt plan. Energikällan Arbetet med att flytta över SKUABs verksamhet till Energikällan fortsätter enligt plan samt uppdraget att genomföra det beslutade namnbytet på Energikällan till "Besök Linde AB". SKUAB Arbetet med att fusionera SKUAB med moderbolaget FALAB samt överflyttningen av verksamheten till Energikällan fortsätter enligt plan samt beslutade upprustningsåtgärder av bandgångar mm. Även arbetet med att skapa ett arkiv för kommunerna i norra länsdelen fortsätter. LEAB Investeringar i kraftstationer ökar p.g.a. ett haveri i Vedevåg samt ej budgeterade men nödvändiga åtgärder i Oppboga och Ringaby. Reinvestering i elnät kommer till viss del att stå tillbaka till förmån för investeringar i kraftstationer och förväntas uppgå till ca 10 mnkr istället för budgeterade 14 mnkr. Delårsrapport Januari-Juni (70) 22

23 Projektet med fjärrkyla till lasarettet pågår och kommer att överskrida budget något p.g.a. oförutsedda extra sprängningar som varit nödvändiga. Utbyggnad av fjärrvärmenätet kommer till viss del att trängas undan av ovan nämnda projekt då det tagit mycket resurser i anspråk. Prognosticerad projektsumma för nätutbyggnad förväntas uppgå till ca 10 mnkr vilket är 2,1 mnkr lägre än budget Ekonomiskt resultat och prognos Kommunens ekonomiska resultat per den sista juni 2014 visar ett positivt resultat på 48,2 mnkr. Vid delåret 2013 per den sista augusti uppgick resultatet till 39,5 mnkr. Helårsprognosen för Lindesbergs kommun är ett överskott 34,2 mnkr. I delårsrapporten per den sista juni redovisas följande budgetavvikelser för nämnderna på helår: Socialnämnd -8,6 mnkr Kommunledningsstaben -3,6 mnkr Kommunkontoret/kommunstyrelsen +4,3 mnkr Tillsammans uppgår det prognostiserade underskottet för nämnderna till 7,8 mnkr. De största negativa avvikelserna återfinns inom följande verksamheter individ- o familjeomsorg, funktionsstöd, kommunutvecklade insatser och exploatering. Kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknadsåtgärder förbrukas inte under Ett överskott på 5 mnkr redovisas. En mer utförlig presentation finns i respektive nämnds verksamhetsuppföljning. Finansförvaltningen bidrar till att kommunens resultat för 2014 blir positivt. Helårsprognosen bygger på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag mot budget med 15 mnkr. Skatteintäkterna inklusive slutavräkningarna för 2013 och 2014 redovisar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr. En analys av utfallet av generella statsbidrag och utjämning visar att det är bidraget för kostnadsutjämningen som ökar mot budget med ca 10 mnkr. Kommunen får också 2014 ett strukturbidrag på ca 2,5 mnkr som inte finns budgeterat. Den centrala kostnadspotten redovisar ett överskott med 8 mnkr vid bokslut och finansiella kostnader ett överskott med 3 mnkr. Övriga kostnader och intäkter på finansen visar ett underskott på 4 mnkr. Ett delårsbokslut för den gemensamma kommunala verksamheten har upprättats. Utfallet är per den sista juni ett resultat på 67,8 mnkr och helårsprognosen är 57,6 mnkr. Detta är första delårsrapporten som en sammanställd balans- och resultaträkning görs. Koncernen Linde Stadshus AB redovisar ett resultat per den sista juni på 19,5 mnkr och helårsprognosen är 23,4 mnkr. Delårsrapport Januari-Juni (70) 23

24 Personal Personalstruktur Antalet tillsvidareanställda Förvaltning Kvinnor Män Totalt Arbetsmarknadsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Bergslagens miljö- och byggförvaltning Kommunledningsstaben/Kommunkontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Totalt Kommunen Lindesbergs kommun hade 30 juni 1800 tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 8 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Tillsvidareanställda årsarbetare var 1 632,7 vilket är en ökning med 4,8. En del i ökningen kan härledas till att det inom socialförvaltningen under 2014 tillkommit en verksamhet gällande ensamkommande flyktingbarn. Fördelningen mellan kvinnor och män är densamma som 30 juni 2013 och kvinnorna utgör 83 procent av antalet tillsvidareanställda. Sjukfrånvaro De senaste två åren har sjukfrånvaron bland medarbetarna ökat i Lindesbergs kommun. Tyvärr ser trenden med ökande sjukskrivningar lika ut för hela riket. Ett aktivt arbete med både förebyggande insatser men också rehabiliteringsarbete för redan sjukskrivna är mycket viktigt för att försöka stävja sjukskrivningarna. Glädjande är det att kunna visa att sjukfrånvaron till och med 30 juni stannar på 4,75 procent. Delårsrapport Januari-Juni (70) 24

25 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kön Kvinnor 6,67 5,24 Män 3,04 2,79 Totalt 5,95 4,75 Vid jämförelse med 2013 har sjukfrånvaron minskat med 1,20 procentenheter jämfört med föregående delårssiffra som var 5,95 procent. Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 3,75 2, år 5,87 4,91 50 år och äldre 8,05 6,26 Totalt 6,67 5,24 Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män. Sjukfrånvaron ökar också för varje åldersintervall. Sedan föregående delårssiffra har en minskning skett och det gäller i alla åldersgruppen. Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 2,25 0, år 2,49 2,77 50 år och äldre 3,63 3,59 Totalt 3,04 2,79 Mäns sjukfrånvaro har också minskat, om än i mindre omfattning i jämförelse mot kvinnors. Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid Förvaltning Arbetsmarknadsförvaltningen 4,87 1,57 Barn- och utbildningsförvaltningen 6,02 4,55 Bergslagens miljö- och byggförvaltning 6,31 4,42 Kommunledningsstaben/Kommunkontoret 5,14 6,24 Kultur- och fritidsförvaltningen 3,96 6,04 Socialförvaltningen 6,12 4,98 Totalt 5,95 4,75 Kommunledningsstaben/kommunkontoret samt kultur- och fritidsförvaltningen har ökat sina sjukskrivningar medan övriga förvaltningar minskat. Delårsrapport Januari-Juni (70) 25

26 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per förvaltning Förvaltning Kvinnor Män Totalt Arbetsmarknadsförvaltningen 70, ,69 Barn- och utbildningsförvaltningen 51,18 55,78 51,95 Bergslagens miljö- och byggförvaltning 84,33 71,35 78,68 Kommunledningsstaben/Kommunkontoret 60, ,62 Kultur- och fritidsförvaltningen 40, ,83 Socialförvaltningen 48,63 30,46 47,32 Totalt 51,60 46,01 50,90 Den längre sjukfrånvaron i procent av total sjukfrånvarotid har ökat med 5 procentenheter. Ca 50 procent av all sjukfrånvaro utgörs av längre sjukskrivningar, det vill säga över 60 dagars frånvaro. Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per åldersgrupp Ålder år och yngre 28,24 24, år 36,93 49,87 50 år och äldre 51,48 53,35 Totalt 45,13 50,90 Sammanfattningsvis har sjukfrånvaron minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Aktiv rehabilitering i de sjukfall där det är möjligt i kombination med att arbeta förebyggande ger resultat. All sjukfrånvaro kan inte arbetsgivaren påverka men där det är möjligt, där ska det göras. Måluppfyllnad Färgförklaring: Grönt: Målet är uppfyllt Gult: Rött: Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Svart streck :Målet har inte kunnat mätas Färgsymbolerna visar de hur utfallet förhåller sig till målnivån. Grön markering får endast sättas om målnivån uppnås eller överträffas. Gul markering innebär att målnivån inte uppnås. Gul markering anges om avvikelsen från målnivån är acceptabel och bedömningen är att verksamheten utvecklas positivt. Röd markering innebär att målnivån inte uppnås. Röd markering anges om avvikelsen från målnivån är stor även om resultatet förbättrats. Flertalet av indikatorerna kopplade till de övergripande målen, kommunfullmäktiges inriktningsmål, går endast att mäta en gång per år. Därför är det ett fåtal av målen som går att mäta och följa upp vid delårsbokslutet. n av de indikatorer som gått att mäta, ska verksamheterna se som en vägledning för fortsatt arbete för att kunna uppfylla målen till årets slut. Delårsrapport Januari-Juni (70) 26

27 Vision Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Lindesbergs kommun ska genom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen. Finansiella mål Inriktningsmål Indikatorer Oförändrad skattesats under planeringsperioden Investeringar skall finansieras med egna medel och skall inte överstiga 15 Mnkr Årets resultat skall motsvara minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning Investeringar inom VAverksamheten får lånefinansieras och ska inte överstiga 55 mnkr under åren Investeringar avseende infrastrukturella satsningar och exploatering för 2014 får uppgå till 20 mnkr 22,33 kr 100 % 15,0 mnkr 183,33 % 2% 400 % 55,0 mnkr 194,73 % 20,0 mnkr 100 % Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Inriktningsmål Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Medborgarna upplever bra service med kvalité. Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar. Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Indikatorer Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 98 procent år 2014 och 2015 samt 96 procent år 2016 av skatter, utjämning och generella statsbidrag. År 2014 ska 90 procent av medborgarna som tar kontakt få svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar. År 2014 ska 90 procent av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon uppleva ett gott bemötande. År 2014 ska andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon få direkt svar på en enkel fråga vara 75 procent. År 2016 ska antalet nystartade företag årligen uppgå till 5,0 per 1000 invånare. Att Lindesbergs kommun förbättrar sitt resultat, totala Nöjd- Kund-Index (NKI), i SKL-undersökningen Insikt med fem enheter per år fram till och med år Resultatet i Svenskt Näringslivs kommunranking ska vara bland de 175 bästa år Antalet besökare och turister ska ha ökat med 15 procent till och med år ,12 % Delårsrapport Januari-Juni (70) 27

28 Attraktivitet och infrastruktur Inriktningsmål Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd. Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen. Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns. Indikatorer 40 stycken nya lägenheter per år i Lindesberg och Frövi (småoch flerbostadshus) fram till och med år Fram till år 2016 ska Lindesbergs kommun ökat sin befolkning med 150 personer per år från och med stycken planlagda och färdigställda tomter per år för boende, handel och industri fram till år Pendlingen med kollektivtrafiken ska öka med 10 procentenheter per år fram till och med % Demokrati, integration och internationella kontakter Inriktningsmål Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av det lokala samhället. Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället. Indikatorer I kommunalvalet 2014 ska andelen röstberättigade som röstat ha ökat till 86 procent jämförelse med valet Lindesbergs kommun är bland de 50 bästa kommunerna i nationell integrationsrankning år Lindesbergs kommun genomför minst fyra vänortskontakter per år fram till och med år Trygg social utveckling och livslångt lärande Inriktningsmål Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden. Indikatorer Ungdomsarbetslösheten mellan år ska ligga under Örebro läns nivå år 2016 Sex månader efter avslutat yrkesprogram inom gymnasieskolan eller yrkesutbildning inom vuxenutbildning ska andelen individer, som fått arbete, vara minst 75 procent. 80,12 % Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå. Andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning ska ligga på lägst 27 procent av den totala befolkningen Andelen unga vuxna, år med ekonomiskt bistånd ska ligga under Örebro läns nivå år Delårsrapport Januari-Juni (70) 28

29 Miljö och folkhälsa Inriktningsmål Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Kultur och föreningsliv Inriktningsmål Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla. Indikatorer Andelen kvinnor och män med god eller mycket god självskattad hälsa ska vara över 75 procent år procent av kommunens inköpta livsmedel ska vara ekologiskt år Andelen miljöbilar, enligt nationell miljöbilsdefinition, i kommunens organisation ska vara 100 procent år Antalet vattenläckor, avloppstopp, källaröversvämningar ska minska. Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte överskridas, baserats på respektive tillståndsbeslut. Kvalitetskraven på dricksvatten ska uppfyllas. Indikatorer Skillnaden mellan antalet deltagartillfällen för pojkar och flickor ska minska med 15 procent till och med år Antalet besökare i kommunens bibliotek ska öka med 15 procent till och med år Minst fyra större kulturarrangemang i Lindesberg Arena per år fram till och med % 25 % Delårsrapport Januari-Juni (70) 29

30 2 Ekonomiska rapporter Resultaträkning Noter Utfall per Bokslut 2013 Utfall per Helårsprognos Budget 2014 Budgetavvikels e Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Gen. statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Årets resultat Delårsrapport Januari-Juni (70) 30

31 Balansräkning TILLGÅNGAR Noter Utfall per Bokslut 2013 Utfall per Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner o inventarier Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Panter o ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Borgensförbindelser Delårsrapport Januari-Juni (70) 31

32 Noter Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Intäkter enligt driftredovisning Disposition fonder/afa Avgår interna intäkter Summa verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader enligt driftredovisning Avgår interna kostnader Avgår kapitalkostnader Pensionskostnader mm Summa verksamhetens kostnader Not 3 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter Preliminär slutavräkning 2013/ Slutavräkning 2012/2013 korrigering Mellankommunal utjämning Summa skatteintäkter Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning Strukturbidrag Kostnadsutjämning Utjämning LSS Regleringsbidrag Summa generella statsbidrag och utjämning Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter mm Administrationsavgift borgensåttaganden Summa finansiella intäkter Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader på långfristiga lån Övriga finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld Summa finansiella kostnader Delårsrapport Januari-Juni (70) 32

33 Noter Not 7 Årets resultat Avstämning balanskravet Årets resultat varav resultat balansenhet va varav resultat balansenhet renhållning avgår realisationsvinst stadsnät avgår realisationsvinst bilar Justerat resultat Not 8 Materiella anläggningstillgångar Markreserv Anskaffningsvärde vara årets nyanskaffning 962 Ackumulerad värdeminskning varav årets avskrivning Utgående bokfört värde Fastigheter för affärsverksamhet Anskaffningsvärde varav årets nyanskaffningar Ackumulerad värdeminskning varav årets avskrivningar Utgående bokfört värde Publika fastigheter Anskaffningsvärde varav årets nyanskaffningar Ackumulerad värdeminskning varav årets avskrivningar Utgående bokfört värde Övriga fastigheter Anskaffningsvärde varav årets nyanskaffningar 137 Ackumulerad värdeminskning varav årets avskrivningar Utgående bokfört värde Pågående investeringar fastigheter och anläggningar Summa mark och fastigheter Maskiner, fordon och inventarier Anskaffningsvärde varav finansiell leasing Delårsrapport Januari-Juni (70) 33

34 Noter varav årets nyanskaffningar Ackumulerad värdeminskning varav årets avskrivningar Pågående investeringar Utgående bokfört värde Summa materiella anläggningstillgångar Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Förlagslån Obligation Pensionsplacering Revers Löa mfl Revers Nerikes Brandkår Summa långfristiga fordringar Aktier, andelar och bostadsrätter Övriga Linde Stadshus AB Ägartillskott Linde Stadshus AB Kvittningsemission Linde Stadshus AB Lindesberg Utveckling Kommuninvest i Sverige AB Grundfondkapital 5 5 Bostadsrätter Summa aktier och andelar Summa finansiella anläggningstillgångar Citybanan Upplösning citybanan Summa citybanan Delårsrapport Januari-Juni (70) 34

35 Noter Not 10 Kortfristiga fordringar Statsbidragsfordringar 221 Kundfordringar Upplupna intäkter Momsfordran Skatteavräkning Fastighetsavgift Ankomstregistrerade fakturor Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Not 11 Kassa, bank mm Handkassor Plusgiro Bank varav Energikällan varav ILAB koncernkonto varav LEAB koncernkonto varav LIBO koncernkonto varav FALAB koncernkonto varav SKUAB varav Tredingen AB varav Linde Stadshus AB Summa likvida medel Not 12 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Not 13 Avsättning till pensioner inklusive löneskatt Ingående bokfört värde Förändring enligt KPA:s beräkning Avsättning pensioner förtroendevalda Avsättning pensionsförbindelse Summa pensionsavsättningar Delårsrapport Januari-Juni (70) 35

36 Noter Not 14 Andra avsättningar Miljöfond Renhållningskollektivet VA-kollektivet Citybanan Summa andra avsättningar Summa avsättningar Not 15 Långfristiga skulder Ingående låneskuld Finansiell leasing Amortering Summa långfristiga skulder Not 16 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter och avgifter varav källskatt varav skatteskuld varav arbetsgivaravgifter Förutbetalda intäkter varav schablonbidrag flykting 313 varav kommunalskatt-avräkning Upplupna kostnader varav övriga upplupna varav räntekostnader varav amortering varav pensionskostnad individuell del varav löneskatt pensionskostnad individuell del varav semesterlöneskuld varav ferielöneskuld Övriga kortfristiga skulder Momsskuld 470 Interimsskuld Summa kortfristiga skulder Delårsrapport Januari-Juni (70) 36

37 Noter Not 17 Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser intjänade tom Löneskatt Summa pensionsförpliktelser Not 18 Borgensåtagande Kommunägda bolag Lindesbergsbostäder Linde Energi AB Fastigheter i Linde AB Industrilokaler i Lindesberg AB Tredingen Utveckling AB Övriga Riksbyggen Brf Senioren Lindesberg Bergslagens Kommunalteknik Föreningar Förlustansvar egna hem Summa borgensåtagande Lindesbergs kommun har i juni 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lindesbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Delårsrapport Januari-Juni (70) 37

38 Driftredovisning Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Revision Kommunledningsstab Kommunkontor VA/Renhållning Kultur och fritidsnämnd Barn och utbildningsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Socialnämnd Bergslagens-Miljö och Byggnämnd Räddningstjänst Summa förvaltningar Finansförvaltning Totalt Investeringsredovisning Nämnd/förvaltning Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Kommunledningsstab varav infrastrukturella satsningar och exploatering Kommunkontor Kultur och fritidsnämnd Barn och Utbildningsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Socialnämnd Bergslagens Miljö och Byggnämnd Totalt VA/Renhållning Totalt kommunen Delårsrapport Januari-Juni (70) 38

39 Gemensamma kommunala verksamheten Resultaträkning (mnkr) Bokslut 2013 Utfall per Helårsprognos Verksamhetens intäkter 579,4 265,6 484,1 Verksamhetens kostnader ,2-745, ,5 Avskrivningar -94,1-50,1-95,9 Verksamhetens nettokostnad ,9-528, ,0 Skatteintäkter 919,4 471,4 940,8 Generella statsbidrag och utjämning 266,2 142,6 285,1 Finansiella intäkter 10,0 2,8 5,2 Finansiella kostnader -51,6-20,2-47,6 Resultat för extra ordinära poster Skattekostnader -7,5 106,1 67,8 57,6 Årets resultat 98,6 67,8 57,6 Delårsrapport Januari-Juni (70) 39

40 Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Bokslut 2013 Utfall per ,6 18, , ,7 Finansiella tillgångar 27,3 28,2 Summa anläggningstillgångar 1 869, ,0 Bidrag till infrastruktur 7,5 6,7 Omsättningstillgångar Förråd mm 14,1 14,0 Fordringar 151,4 107,6 Kortfristiga placeringar Likvida medel 332,5 355,1 Summa omsättningstillgångar 498,0 476,7 SUMMA TILLGÅNGAR 2 374, ,4 EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ingående eget kapital 397,3 497,2 Omstrukturering bolagen 1,3 Årets resultat 98,6 67,8 Utgående eget kapital 497,2 564,9 Avsättningar Avsättning till pensioner 199,5 181,8 Andra avsättningar 75,5 73,7 Summa avsättningar 275,0 255,5 Skulder Långfristiga skulder 1 300, ,9 Kortfristiga skulder 302,3 254,0 Summa skulder 1 602, ,9 SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser 2 374, ,4 805,0 786,1 Delårsrapport Januari-Juni (70) 40

41 Kommunala bolag FALAB-koncernen I början på året så skedde det många snöfall med mycket snö vilket resulterat i att kostnaden för snöröjning dubblerades. Kostnaden för fastighetsunderhåll är till största delen förlagt till sista halvåret vilket påverkar delårsresultatet positivt med ca 3,3 mkr. Försäljningen av fastigheten Lejonet 16, Tellandska Gården (museet), som skedde under första halvåret påverkar även det resultatet positivt med ca 1,3 mkr. Sammantaget, om man justerar det totala resultatet med försäljningsintäkter och periodiserat underhåll, så innebär det en försämring med 0,3 mkr för perioden mot budget. LEAB-koncernen Första halvåret 2014 har präglats överlag av något varmare temperatur än normalt. Samtidigt har elpriset legat på en nivå under budgeterat elpris för perioden vilket bidragit till att elproduktionen ej har nått budgeterade intäkter trots en god produktion volymmässigt. En bra följsamhet i elsäkringar samt en god bränslemix i fjärrvärmen leder sammantaget till att bruttovinsten för koncernen ligger något över budget. Lägre driftkostnader, ett visst eftersläp i avskrivningar och ett gynnsamt ränteläge innebär att totala resultatet för energikoncernen hamnar på 15,1 mkr att jämföra med budget på 13,4 mkr; en förbättring med 1,7 mkr för perioden jämfört med budget. FALAB-koncernen Prognosen för 2014 ser ut att ge ett driftnetto som är 2 mkr bättre än budgeterat. Även finansnettot förbättras då snitträntan sjunkit med drygt 0,3 % och påverkar resultatet positivt med ca 2,6 mkr. En räntenivå som högst troligt kommer att bestå under hela Detta är nödvändigt för att klara av de nedskrivningar som bör göras på, t.ex. Stadsskogskolan. Prognosen landar således på knappt 2 mkr, vilket är ca 0,8 mkr sämre än budget. LEAB-koncernen Då vissa positiva avvikelser för delårsresultatet 2014 antas vara bestående så förväntas helårsresultatet för 2014 landa på 25,6 mkr vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Detta förutsätter en normal höst temperatur och nederbördsmässigt samt att inga större störningar i verksamheterna inträffar. Den lägre driftkostnaden förväntas till viss del komma ikapp under andra halvåret. Inga effekter av ett eventuellt köp av Närkes Kils elektriska är beaktade i delårsresultat eller prognos för Delårsrapport Januari-Juni (70) 41

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte.

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Linde Stadshus AB Org nr 556814-5345 KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Dag: Den 2 september 2014 Tid: Kl. 13.30 Plats: Leja, kommunhuset, Lindesberg Styrelseledamot

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015

Delårsrapport januari-juni 2015 Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse... 3 2.... 14 3. Ekonomiska rapporter... 21 4. Gemensamma kommunala verksamheten... 31 5. Redovisningsprinciper... 33 6. Nämndernas

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015 kl. 17.00 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer