LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007"

Transkript

1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av , som uppdaterats , (Programprospektet) villkoren för det här Lånet. De Allmänna lånevillkoren tillämpas, om inte annat bestäms i de Lånespecifika villkoren. För att få fullständig information om Emittenten och erbjudandet måste placeraren läsa både Programprospektet och de här Lånespecifika villkoren. I de Lånespecifika villkoren har termen "preliminärt" använts för att ange de punkter som ska fastställas senast på Emissionsdagen. OKO Bank Abp ( OKO, Emittenten ) emitterar ett masskuldebrevslån som är riktat att tecknas av OP-Livförsäkrings Ab. Lånets namn: Emittent: Lånets huvudarrangör: Betalningsombud: Kalkyleringsagent: Underliggande tillgång: Lånets nominella belopp: Skuldebrevens form: Skuldebrevens nominella belopp och minimiteckning: OKO Fond-Obligation II/2007 ("Lånet") OKO Bank Abp OKO Bank Abp OKO Bank Abp Kalkyleringsagenten är OKO Bank Abp i enlighet med punkt 6.14 i Programprospektet. Ett fondindex, vars sammansättning och beräkningssätt anges nedan. Högst euro (preliminärt) Värdeandelar (RM-systemet) Skuldebrevens nominella belopp är 100 euro och minimiteckningen euro. Förhandsteckningstid och Teckningstid: Förhandsteckningstiden är och Teckningstiden är Emissionsdag: Lånet emitteras Återbetalningsdag: Återbetalningsbelopp: , om emittenten inte återbetalar Lånet i förtid på grund av en oförutsedd händelse eller av att säkringsinstrumentet upphör. Återbetalningsdagen kan flyttas vid ett marknadsavbrott eller på grund av att säkringsinstrumentet upphör. I så fall meddelas via värdeandelssystemet att Återbetalningsdagen flyttas. På återbetalningsdagen betalas till värdeandelsinnehavaren Lånets nominella kapital och den eventuella indexgottgörelsen. Återbetalningssätt: Allt i ett på Återbetalningsdagen. Ränta/gottgörelse: På lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånet betalas på Återbetalningsdagen den eventuella Indexgottgörelse som definieras nedan. Bankdagsantagande: Tillämpad följande. Om Återbetalningsdagen inte är en Bankdag, framskjuts betalningen till följande Bankdag, utom då följande Bankdag infaller följande kalendermånad, varvid betalningsdagen flyttas till föregående Bankdag. Flyttningen inverkar inte på betalningens belopp.

2 2 Lånets förmånsrätt: Säkerhet: Emittentens rätt till förtida återbetalning: Skuldebrevsinnehavarens rätt att kräva förtida återbetalning: Emittentens rätt till återköp av Lånet: Komplettering av Programprospektet: Lånet har samma förmånsrätt som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerheter. Nej. Nej, med undantag av det som nämns nedan. Nej Ja OKO offentliggör i enlighet med sin regelbundna informationsskyldighet sina bokslutsuppgifter en gång per år och sina delårsuppgifter kvartalsvis. Utöver det här offentliggör OKO i enlighet med sin kontinuerliga informationsskyldighet alla omständigheter som inverkar på värdet på värdepapper som OKO emitterat. Då bokslutsuppgifter, delårsuppgifter eller uppgifter som inverkar på återbetalningen av det här Lånet offentliggörs, ska Programprospektet kompletteras med uppgifterna i fråga. Då Programprospektet kompletteras ska OP-Livförsäkrings Ab, om det har tecknat Lånet innan kompletteringen av Programprospektet har offentliggjorts, ges rätt att återkalla teckningarna inom två (2) Bankdagar eller inom en längre tid som Finansinspektionen av särskilda skäl bestämt, dock högst fyra (4) Bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjordes. Kompletteringen av Programprospektet kommer att offentliggöras på OP-gruppens och OKOs internetadresser och Information om rätten att återkalla Lånet ges separat till OP-Livförsäkrings Ab. Slutligt fastställande av lånevillkoren: Villkor för genomförande av emissionen: De lånevillkor som kan ändras i samband med det slutliga fastställandet gäller Avkastningskoefficienten och Låsningsdelen. Avkastningskoefficienten och Låsningsdelen fastställs senast på Emissionsdagen De slutliga Lånespecifika villkoren finns framlagda på teckningsställena och på OP-gruppens och OKOs internetadresser (www.op.fi/masslan och senast Eventuella förändringar i räntorna, valutakurserna samt marknadspriserna på aktier och aktiederivat påverkar den Avkastningskoefficient och Låsningsdel som ska fastställas. OKO har rätt att återkalla emissionen av Lånet , om teckningarna under Förhandsteckningstiden understiger euro. OKO återkallar emissionen av Lånet, om dess Avkastningskoefficient, som preliminärt är 1, stannar under 0,75. OKO återkallar emissionen av Lånet, om dess Låsningsdel, som preliminärt är 50 %, stannar under 40 %. OKO förbehåller sig rätten att återkalla emissionen av Lånet helt eller delvis senast , om OKO anser att det i nationella eller internationella ekonomiska eller politiska förhållanden eller i andra omständigheter som väsentligt påverkar emissionen av Lånet har inträffat en sådan förändring som kan störa eller försvåra genomförandet av Låneemissionen. OKO förbehåller sig rätten att avbryta Lånets Teckningstid. Meddelande om återkallande av emissionen eller avbrytande av teckningen: Information om att emissionen återkallas eller att Teckningstiden avbryts kan fås på teckningsställena och på OP-gruppens och OKOs internetadresser (www.op.fi/masslan och senast Information om att en teckning som skett under teckningstiden avbryts kan fås så snart som möjligt efter det att beslutet om att avbryta teckningen har fattats. Om

3 3 emissionen återkallas, återbetalar OKO det belopp som betalts vid teckningen på det konto som tecknaren uppgett inom fem (5) Bankdagar från återkallelsedagen. Ränta betalas inte på de belopp som återbetalas. Övriga villkor Information om värden på Fondindexets Start-, Värderings- och Låsningsdagar samt volatiliteten: På OP-gruppens och OKOs internetadresser (www.op.fi/masslan och presenteras värden per Startdag, Värderingsdag och Låsningsdag för det Fondindex som utgör Lånets underliggande tillgång. Information om Fondindexets volatilitet fås på begäran från teckningsställena. Upplysningar om emissionen Beslut och bemyndiganden med stöd av vilka Lånet emitteras: Typ av emission: Teckningsrätter: Teckningsprovision: Registrering av värdeandelar: OKOs styrelses bemyndigande , med stöd av vilket chefen för OKOs affärsområde Centralbanksrörelsen och treasury har fattat ett beslut Serielån Lånet är riktat att tecknas av OP-Livförsäkrings Ab. Ingen teckningsprovision Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett för teckningar som gjorts under Förhandsteckningstiden senast den femte (5) Bankdagen efter och för teckningar som gjorts under Teckningstiden senast den andra (2) dagen efter teckningsdagen i enlighet med de bestämmelser om värdeandelssystemet och värdeandelskonton som ingår i lagstiftningen samt VPC:s regler och beslut som VPC fattat på basis av dessa regler. Teckningskurs: Under Förhandsteckningstiden är Lånets teckningskurs 100 %, under Teckningstiden varierar Lånets emissionskurs. Betalning av teckning: Lånets effektiva avkastning och duration: Allt i ett vid teckningen. Den slutliga effektiva avkastning som räknas ut för Lånets alternativ är beroende av den eventuella Indexgottgörelsen, vilket betyder att den slutliga effektiva avkastningen inte kan räknas ut på förhand. Om Lånet hålls till Återbetalningsdagen och ingen Indexgottgörelse att betala uppkommer, är den effektiva avkastningen på Lånet 0 %. Den genomsnittliga viktade återbetalningstiden för Lånets kassaflöden, dvs. Macaulays duration, är 6 år 25 dagar. Teckningsförbindelser: Uppskattning av det kapital som inkommer till Emittenten efter avdrag av provisioner och planerat användningsändamål: Lånets ISIN-kod: Nej Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 98 % av det tecknade nominella kapitalet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen. Lånet utgör en del av Emittentens kapitalanskaffning. FI

4 4 Börsnotering och uppskattning av när noteringen inleds: Var Programprospektet kan fås: Lånespecifika risker: Ja. På Helsingforsbörsen inom tre månader från emissionen av Lånet och för de teckningar som gjorts under Teckningstiden så snart som möjligt efter teckningen. Den första börspost som noteras ska uppgå till minst euro. Programprospektet och de Lånespecifika villkoren för ett enskilt Lån som emitteras inom Programmet samt övriga handlingar som ansluter sig till dem kan fås avgiftsfritt från teckningsstället samt på internetadresserna och två Bankdagar innan Förhandsteckningstiden för Lånet börjar. Om placeraren håller Lånet till Återbetalningsdagen ( ), är dess nominella kapital inte föremål för en risk för förändringar i räntorna eller aktiekurserna. En placerare får på Återbetalningsdagen åtminstone Lånets nominella belopp. En överlåtelseförlust kan uppkomma för ett Lån som sålts före Återbetalningsdagen. Avkastningen på Lånets alternativ är beroende av den eventuella Indexgottgörelsen (se punkten "Indexgottgörelse" nedan). Det är möjligt att Fondindexet utvecklar sig under löptiden så att Indexgottgörelsen är noll. I så fall betalas på Återbetalningsdagen endast Lånets nominella kapital. Om Lånet hålls till Återbetalningsdagen och ingen Indexgottgörelse att betala uppkommer, är den effektiva avkastningen på Lånet 0 %. Om Lånet återbetalas i förtid i enlighet med Lånevillkoren, betalar Emittenten till värdeandelsinnehavarna det återbetalningsbelopp som Kalkyleringsagenten enligt god marknadssed fastställt på basis av det marknadsvärde som Lånet har vid den tidpunkt då säkringsinstrumentet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella belopp. Helsingfors [ ] OKO BANK ABP

5 5 INDEXGOTTGÖRELSE Lånet är en placering på cirka sex år, och på Lånet betalas en indexgottgörelse. Beloppet på indexgottgörelsen baserar sig på ett fondindex som består av följande fonder: (i) OP-Europa Värde, OP-Focus, OP-Amerika (nedan alla tillsammans "Avkastningsdelen") och (ii) OP Cash Manager. Fondindexets sammansättning varierar på basis av Avkastningsdelens volatilitet de 60 senaste dagarna. Vikterna mellan Avkastningsdelen och Garantidelen ändras på basis av Avkastningsdelens volatilitet. Garantidelen utgör högst 100 %. Avkastningsdelens vikt kan vara %. Indexet beaktar förändringarna på marknaden och dess sammansättning på så sätt att då volatiliteten på aktiemarknaden (dvs. riskerna) är låg, dvs. under 10 % av målnivån, flyttas viktningen till aktieövervikt, varvid Avkastningsdelens vikt är större än 100 %. För att uppnå övervikten används kalkylerade skuldpengar, vilkas finansieringskostnader dras av indexets värde. Av följande värdeförändringar multipliceras den största med Avkastningskoefficienten: A B C Den förändring som fås då indexets Startvärde jämförs med Slutvärdet. Slutvärdet bildas på basis av medelvärdet av de 13 sista månatliga observationerna under löptiden. Det avkastningslås som ska räknas ut kvartalsvis, och som preliminärt är 50 % (minst 40 %) av den positiva värdeförändringen i den underliggande tillgången. Värdet som ska räknas ut kvartalsvis jämförs alltid med Startvärdet. Som Avkastningslås används det största avkastningslås som uppnåtts under fem års tid. 0, om värdeförändringen enligt punkterna ovan är negativ. En förutsättning för att Indexgottgörelsen ska betalas är att Värdeförändringen i Fondindexet är positiv. Lånet har kapitalgaranti, vilket betyder att om Värdeförändringen i Fondindexet är noll eller negativ, återbetalas dock på Återbetalningsdagen Lånets hela nominella kapital. Avkastningskoefficienten är preliminär. Avkastningskoefficienten är preliminärt 1,0 (minst 0,75). Den slutliga Avkastningskoefficienten fastställs senast på Emissionsdagen. Den procentuella koefficient, Låsningsdelen, som används då Avkastningslåset räknas ut är preliminär. Låsningsdelen är 50 % (minst 40 %). Den slutliga Låsningsdelen fastställs senast på Emissionsdagen. Valutakursförändringar inverkar inte på beloppet av Indexgottgörelsen. Med Fondindexet (nedan också Indexet) avses ett index som kalkylmässigt består av följande delar med en vikt som framgår av följande: Avkastningsdelen vikt % volatilitetens Målnivå: 10 % och/eller Garantidelen vikt % Med Avkastningsdelen avses Indexets kalkylmässiga del, som består av fyra aktiefonder med följande vikter: Fond ISIN Vikt OP-Europa Värde FI (40 %) OP-Delta FI (25 %) OP-Focus FI (20 %) OP-Amerika FI (15 %) Med Garantidelen avses Indexets kalkylmässiga del, som består av följande räntefond: Fond ISIN Vikt OP-Cash Manager FI (100 %)

6 6 Hur Avkastnings- och Garantidelens vikter bestäms Fondindexets sammansättning fastställs enligt Avkastningsdelens 60 dagars volatilitet så att då volatiliteten växer, så växer Garantidelens relativa andel av Indexet. Kalkyleringsagenten ska varje Bankdag ange hur stor andel av Fondindexet (i procent) som består av Avkastningsdelen och hur stor andel som består av Garantidelen. För Avkastningsdelens volatilitet har ovan uppställts en Målnivå. Om ifrågavarande målnivå underskrids, kan Avkastningsdelen ha övervikt i Indexet, dock högst upp till 50 %. Ifrågavarande övervikt skapas kalkylmässigt och till följd av den uppkommer Lånekostnaden. Indexets sammansättning ska fastställas varje Bankdag och Värderingsdag så att Avkastningsdelens andel av indexet bestäms genom att dividera volatilitetens Målnivå med volatiliteten, dock så att Avkastningsdelens andel av Indexet aldrig får bli mindre än 0 % eller större än 150 %. Formlerna för Volatilitetens och Avkastningsdelens vikter finns i Bilaga 1. Garantidelens andel är den andel med vilken Avkastningsdelens andel (TOTt) understiger vikten på 100 %. Kalkyleringsagenten fastställer Garantidelens andel på följande sätt: (a) Om volatiliteten är större än volatilitetens Målnivå, Garantidelens vikt då = 1 - TOTt. (b) Om volatiliteten är mindre än eller lika stor som volatilitetens Målnivå, är Garantidelens vikt noll. Figuren nedan beskriver hur volatiliteten (vågrät axel) inverkar på Garantidelens vikt (lodrät axel). Avkastningsdelens vikt 175 % 150 % 125 % 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % Volatiliteten 3 % 8 % 13 % 18 % 23 % 28 %

7 7 35,0 % Glidande Tuotto-osan 60 dagars liukuva annualiserad 60 päivän volatilitet annualisoitu för Avkastningsdelen volatiliteetti 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Den volatilitet som förverkligats har betydelse för Indexets utveckling. Indexets sammansättning varierar varje Bankdag på basis av Avkastningsdelens volatilitet. Indexets Avkastningsdel består av aktiefonder, vilkas risk (dvs. volatilitet) övervakas. Då Avkastningsdelens volatilitet överstiger Målnivån (10 %) är Avkastningsdelen underviktad och värdeförändringen i Avkastningsdelen inverkar på viktningen i relation till värdeförändringen i Indexet (dvs. värdeförändringarna i Avkastningsdelen inverkar inte till fullo på värdeförändringen i Indexet) och då volatiliteten underskrider Målnivån är Avkastningsdelen överviktad och värdeförändringen i Avkastningsdelen inverkar på viktningen i Avkastningsdelen i relation till värdeförändringen i Indexet (dvs. värdeförändringarna i Avkastningsdelen inverkar med övervikt på värdeförändringen i Indexet, dock högst till 150 %). Om volatiliteten är lika stor som Målnivån, sammanfaller förändringen i Indexets och Avkastningsdelens värde. Kalkyleringsagenten räknar ut Indexgottgörelsen enligt följande formel: Indexgottgörelsen = Slutvärde index nominellt värde Avkastningskoefficient MAX0, Avkastningslås, 100% Startvärdeindex SlutvärdetIndex är Fondindexets Slutvärde. StartvärdetIndex är Fondindexets Startvärde på Startdagen. Startvärdet på Startdagen är 100 euro. Med Slutvärdet avses det aritmetiska medelvärdet av Stängningsvärdena på Värderingsdagarna. En formel för beräkning av Stängningsvärdet finns i Bilaga 1. Startdagen är Värderingsdag är den 12 varje månad som ingår i löptiden under perioden på så sätt att den första Värderingsdagen är och den sista Värderingsdagen är den Om en Värderingsdag inte är en Bankdag, framskjuts ifrågavarande Värderingsdag till följande Bankdag.

8 8 Låsningsdag är den 12 mars, juni, september och december varje år från mars 2008 till december Låsningsdagar är de dagar då storleken på Avkastningslåset räknas ut. En formel för beräkning av Stängningsvärdet finns i Bilaga 1. Avkastningslåset bestäms enligt formeln i Bilaga 1. Med Bankdag avses en dag då bankerna i Helsingfors allmänt håller öppet. Stängningsvärdet är Fondindexets stängningsvärde på en Startdag, Värderingsdag eller Bankdag enligt det Kalkyleringsagenten bestämt. Kalkyleringsagenten fastställer Fondindexets Stängningsvärde som en procentuell värdeförändring i Indexets andelar så att det till Indexets föregående Stängningsvärde på Värderingsdagen läggs till eller dras av ifrågavarande förändring i värdet på Indexets andelar Då värdeförändringen beräknas beaktas också Lånekostnaden. Från det Indexvärde som beräknats på det här sättet dras av Indexets Skötselkostnad. Den exakta formeln för Stängningsvärdet finns i Bilaga 1. Indexets Skötselkostnad är 1,5 % p.a. Lånekostnaden är den kostnad som allokeras till Indexet för en placering som finansierats med kalkylerade skuldpengar då Avkastningsdelens vikt överstiger 100 % under två Värderingsdagar. Formeln för ifrågavarande Lånekostnad finns i Bilaga 1. Exempel på hur Indexgottgörelsen räknas ut Exempel 1 Exempel 2 Emissionskurs 100 % 100 % Obligationsandelens nominella belopp, Värdeförändring i Fondindex 55 % -55 % Avkastningskoefficient* 1,0 1,0 Indexgottgörelse/avkastning för löptiden 55 % 0 % Till placeraren betalas ** Effektiv avkastning ** 7,48 % 0,00 % *Avkastningskoefficienten är preliminär. **Försäkringens kostnader har inte beaktats i exempelkalkylerna. Fondindexet består av följande fonder: Placeringsfonden OP-Amerika är en internationell aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera fondens tillgångar på aktiemarknaden i Nordamerika. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fondens jämförelseindex är S&P 500. Fonden strävar efter att med moderat aktiv risk på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Ränteplaceringar använder fonden endast för likviditetsskötsel. Fonden kan bedriva handel med standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda sina värdepappersplaceringar och ersätta direkta värdepappersplaceringar. OP-Amerikas risk motsvarar jämförelseindexets risk. Utvecklingen på aktiemarknaden i Nordamerika påverkar fondens värde. Värdefluktuationerna kan således vara kraftiga på kort sikt. Fonden skyddar den valutakursrisk som hänför sig till placeringarna så fullständigt som möjligt. Man strävar efter att minska fondens risker genom att effektivt sprida innehaven på områdets aktiemarknad. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 1,60 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden.

9 9 OP-Amerika OP-Amerikka 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Placeringsfonden OP-Cash Manager är en korträntefond i euro som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera fondens tillgångar i kortfristiga räntebärande instrument i euro. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden placerar i högklassiga räntebärande värdepapper i euro emitterade av företag och offentliga samfund som verkar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar är under 12 månader. Fondens jämförelseindex är 3 mån. euriborindex. Fonden strävar efter att med en moderat aktiv risk nå en avkastning som motsvarar jämförelseindexet efter kostnaderna. OP-Cash Manager kan bedriva handel med standardiserade och ickestandardiserade derivatinstrument för att skydda sina värdepappersplaceringar och ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaden. OP-Cash Managers risk motsvarar risken på den korta räntemarknaden. Placeringsfondens ränterisk, som mäts med den modifierade durationen, motsvarar ränterisken för ett penningmarknadsinstrument med högst 12 månaders löptid. Det kan tidvis förekomma fluktuationer i fondens värdeutveckling. Förändringar i räntorna påverkar omvänt fondens värde, men till följd av placeringarnas korta löptid är förändringarna i regel mycket små. Fondens rekommenderade minimiplaceringstid är 3 månader. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 0,15 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden. OP-Cash Manager 116 % 114 % 112 % 110 % 108 % 106 % 104 % 102 % 100 %

10 10 Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Placeringsfonden OP-Europa Värde är en aktiefond som placerar i Europa och som i första hand placerar fondens tillgångar i aktier i värdeföretag på aktiemarknaden inom euroområdet. Värdeaktier är aktier i företag vars marknadsvärde är lågt i relation till värdet av företagens eget kapital som räknats på basis av omslutningen, dvs. substansen. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden strävar efter att med moderat aktiv risk på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet (DJ Eurostoxx TMI Value Index). Fonden kan använda standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda sina placeringar, utnyttja rörelserna på derivatmarknaden samt påskynda värdeförändringarna för de kontanta tillgångarna. OP-Europa Värdes risk motsvarar jämförelseindexets risk. Utvecklingen på aktiemarknaden i Europa påverkar fondens värde och förändringarna kan på kort sikt vara kraftiga. Man strävar efter att minska fondens risker genom att effektivt och aktivt sprida och skydda innehaven enligt marknadsläget. Fondens övriga placeringar än placeringarna i euro skyddas mot valutakursrisk så fullständigt som möjligt. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 1,80 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden. OP-Europa OP-Eurooppa Värde Arvo 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. OP-Focus är en inhemsk specialplaceringsfond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde med en koncentrerad inhemsk aktieportfölj. Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom Fonden på det sätt som beskrivs i 5 i stadgarna kan koncentrera sina placeringar mera än de placeringsfonder som uppfyller fondföretagsdirektivet. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden koncentrerar sina placeringar i aktier i cirka 20 företag som man anser ha den bästa avkastningspotentialen vid respektive tidpunkt. OP-Focus kan också placera högst en fjärdedel av sina tillgångar på aktiemarknaden i Europa. Fondens placeringar görs utan begränsningar av jämförelseindexet, dvs. aktiens vikt i indexet OMX Helsingfors Cap Yield påverkar inte vikten av aktierna i fondens portfölj. Ränteplaceringar använder fonden endast för likviditetsskötsel. Fonden kan bedriva handel med standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda värdepappersplaceringarna och ersätta direkta värdepappersplaceringar. OP-Focus risk är högre än en vanlig aktiefond som placerar på den inhemska aktiemarknaden, eftersom fondens aktiva risk är högre. Utvecklingen på den inhemska aktiemarknaden och aktiemarknaden inom euroområdet påverkar fondens värde. Värdefluktuationerna kan på kort sikt vara mycket kraftiga. Man strävar efter att minska fondens risker genom att effektivt och aktivt sprida och rikta innehaven enligt marknadsläget. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 1,80 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden.

11 11 OP-Focus 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Placeringsfonden OP-Delta är en inhemsk aktiefond i euro som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att bedriva handel på den inhemska värdepappersmarknaden. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden placerar i aktier i bolag som är noterade i Finland. Fondens jämförelseindex är OMX Helsingfors Cap Yield. Fonden strävar efter att med moderat aktiv risk på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Ränteplaceringar använder fonden endast för likviditetsskötsel. Fonden kan bedriva handel med standardiserade derivatinstrument för att skydda värdepappersplaceringarna och ersätta direkta värdepappersplaceringar. Fondens risk motsvarar risken på den inhemska aktiemarknaden. Utvecklingen på den inhemska aktiemarknaden påverkar fondens värde. Värdefluktuationerna kan på kort sikt vara kraftiga. Man strävar efter att minska fondens risker genom att effektivt och aktivt sprida och skydda innehaven enligt marknadsläget. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 2,00 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden. OP-Delta 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 %

12 12 Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Fondernas fondprospekt, stadgar, årsberättelse och halvårsrapport kan fås på internet på adressen Marknadsavbrott Ett marknadsavbrott anses föreligga, (i) om handeln med andelar i fonder som ingår i Indexet är avbruten eller annars begränsad, (ii) någon annan störning hindrar handeln med fondandelar i fonderna, (iii) fordringar som uppkommit vid överlåtelse av andelar i fonderna inte betalas till placerarna eller (iv) värdet på fonder som ingår i Indexet inte publiceras på en Värderingsdag och om avbrottet, begränsningen eller ovan nämnda annan störning enligt Kalkyleringsagentens bedömning har en väsentlig betydelse för att bestämma värdet på det här Lånet eller dess underliggande tillgång Om värdet eller värdeförändringen på Fondindexet eller en fond som ingår i Fondindexet inte kan fastställas på grund av ett marknadsavbrott, ska Kalkyleringsagenten fastställa värdet för Fondindexet (och värdet för de fonder som ingår i Fondindexet) genom att använda det sista värde på Fondindexet eller de fonder som ingår i Fondindexet som fanns att få före marknadsavbrottet. Om ett marknadsavbrott dock fortsätter under fyra (4) Bankdagar i följd, ska Kalkyleringsagenten på det sätt som den finner vara bäst fastställa värdet för Fondindexet och de fonder som ingår i Fondindexet, och som är föremål för marknadsavbrottet, till ett sådant värde som de skulle ha haft, om inget marknadsavbrott hade inträffat. För sådana fonder som ingår i Indexet, vilkas värde har publicerats och finns att få, används ifrågavarande värden. På grund av ett marknadsavbrott kan Återbetalningsdagen eller den Förtida Återbetalningsdagen flyttas. I så fall underrättas skuldebrevsinnehavarna via värdeandelssystemet. Oförutsedda händelser Kalkyleringsagenten kan (A) (B) ändra villkoren för Lånet eller deras struktur för att de ekonomiska omständigheter som rådde då Lånet emitterades ska bevaras så väl som möjligt, eller besluta att en viss fond som ingår i Fondindexet ersätts med en annan fond, Om (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Fondbolaget försätts i konkurs eller koncessionen för en fond som ingår i Indexet återkallas, en fond som ingår i Indexet eller dess portföljförvaltare bryter mot lagen om placeringsfonder eller fondens stadgar eller slutar publicera eller ge Kalkyleringsagenten sådan information som är väsentlig för att bedöma om dess verksamhet följer lagen och stadgarna och som den tidigare publicerat eller gett ut, en fond som ingår i Indexet eller dess portföljförvaltare blir föremål för tillsynsmyndighetens undersökningar på grund av misstankar om att fondlagstiftningen inte har iakttagits, portföljförvaltaren för en fond som ingår i Indexet byts ut, sägs upp eller slutar av någon annan orsak sköta sitt uppdrag och en efterträdare som Kalkyleringsagenten godkänner utses inte genast, andelar i en fond som ingår i Indexet delas, sammanslås eller ändras på något annat sätt, stadgar, placeringspolicyn eller stiftelsehandlingarna för en fond som ingår i Indexet ändras väsentligt, för köp, överlåtelse eller inlösen av andelar i en fond som ingår i Indexet börjar tas ut extra kostnader eller kostnader som är väsentligt högre än vid tidpunkten för emission av Lånet, en fond som ingår i Indexet delas eller fusioneras eller konsolideras med en annan fond.

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3587 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3587 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3587 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor och nedan angivna villkor. De Allmänna

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer