LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007"

Transkript

1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av , som uppdaterats , (Programprospektet) villkoren för det här Lånet. De Allmänna lånevillkoren tillämpas, om inte annat bestäms i de Lånespecifika villkoren. För att få fullständig information om Emittenten och erbjudandet måste placeraren läsa både Programprospektet och de här Lånespecifika villkoren. I de Lånespecifika villkoren har termen "preliminärt" använts för att ange de punkter som ska fastställas senast på Emissionsdagen. OKO Bank Abp ( OKO, Emittenten ) emitterar ett masskuldebrevslån som är riktat att tecknas av OP-Livförsäkrings Ab. Lånets namn: Emittent: Lånets huvudarrangör: Betalningsombud: Kalkyleringsagent: Underliggande tillgång: Lånets nominella belopp: Skuldebrevens form: Skuldebrevens nominella belopp och minimiteckning: OKO Fond-Obligation II/2007 ("Lånet") OKO Bank Abp OKO Bank Abp OKO Bank Abp Kalkyleringsagenten är OKO Bank Abp i enlighet med punkt 6.14 i Programprospektet. Ett fondindex, vars sammansättning och beräkningssätt anges nedan. Högst euro (preliminärt) Värdeandelar (RM-systemet) Skuldebrevens nominella belopp är 100 euro och minimiteckningen euro. Förhandsteckningstid och Teckningstid: Förhandsteckningstiden är och Teckningstiden är Emissionsdag: Lånet emitteras Återbetalningsdag: Återbetalningsbelopp: , om emittenten inte återbetalar Lånet i förtid på grund av en oförutsedd händelse eller av att säkringsinstrumentet upphör. Återbetalningsdagen kan flyttas vid ett marknadsavbrott eller på grund av att säkringsinstrumentet upphör. I så fall meddelas via värdeandelssystemet att Återbetalningsdagen flyttas. På återbetalningsdagen betalas till värdeandelsinnehavaren Lånets nominella kapital och den eventuella indexgottgörelsen. Återbetalningssätt: Allt i ett på Återbetalningsdagen. Ränta/gottgörelse: På lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånet betalas på Återbetalningsdagen den eventuella Indexgottgörelse som definieras nedan. Bankdagsantagande: Tillämpad följande. Om Återbetalningsdagen inte är en Bankdag, framskjuts betalningen till följande Bankdag, utom då följande Bankdag infaller följande kalendermånad, varvid betalningsdagen flyttas till föregående Bankdag. Flyttningen inverkar inte på betalningens belopp.

2 2 Lånets förmånsrätt: Säkerhet: Emittentens rätt till förtida återbetalning: Skuldebrevsinnehavarens rätt att kräva förtida återbetalning: Emittentens rätt till återköp av Lånet: Komplettering av Programprospektet: Lånet har samma förmånsrätt som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerheter. Nej. Nej, med undantag av det som nämns nedan. Nej Ja OKO offentliggör i enlighet med sin regelbundna informationsskyldighet sina bokslutsuppgifter en gång per år och sina delårsuppgifter kvartalsvis. Utöver det här offentliggör OKO i enlighet med sin kontinuerliga informationsskyldighet alla omständigheter som inverkar på värdet på värdepapper som OKO emitterat. Då bokslutsuppgifter, delårsuppgifter eller uppgifter som inverkar på återbetalningen av det här Lånet offentliggörs, ska Programprospektet kompletteras med uppgifterna i fråga. Då Programprospektet kompletteras ska OP-Livförsäkrings Ab, om det har tecknat Lånet innan kompletteringen av Programprospektet har offentliggjorts, ges rätt att återkalla teckningarna inom två (2) Bankdagar eller inom en längre tid som Finansinspektionen av särskilda skäl bestämt, dock högst fyra (4) Bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjordes. Kompletteringen av Programprospektet kommer att offentliggöras på OP-gruppens och OKOs internetadresser och Information om rätten att återkalla Lånet ges separat till OP-Livförsäkrings Ab. Slutligt fastställande av lånevillkoren: Villkor för genomförande av emissionen: De lånevillkor som kan ändras i samband med det slutliga fastställandet gäller Avkastningskoefficienten och Låsningsdelen. Avkastningskoefficienten och Låsningsdelen fastställs senast på Emissionsdagen De slutliga Lånespecifika villkoren finns framlagda på teckningsställena och på OP-gruppens och OKOs internetadresser (www.op.fi/masslan och senast Eventuella förändringar i räntorna, valutakurserna samt marknadspriserna på aktier och aktiederivat påverkar den Avkastningskoefficient och Låsningsdel som ska fastställas. OKO har rätt att återkalla emissionen av Lånet , om teckningarna under Förhandsteckningstiden understiger euro. OKO återkallar emissionen av Lånet, om dess Avkastningskoefficient, som preliminärt är 1, stannar under 0,75. OKO återkallar emissionen av Lånet, om dess Låsningsdel, som preliminärt är 50 %, stannar under 40 %. OKO förbehåller sig rätten att återkalla emissionen av Lånet helt eller delvis senast , om OKO anser att det i nationella eller internationella ekonomiska eller politiska förhållanden eller i andra omständigheter som väsentligt påverkar emissionen av Lånet har inträffat en sådan förändring som kan störa eller försvåra genomförandet av Låneemissionen. OKO förbehåller sig rätten att avbryta Lånets Teckningstid. Meddelande om återkallande av emissionen eller avbrytande av teckningen: Information om att emissionen återkallas eller att Teckningstiden avbryts kan fås på teckningsställena och på OP-gruppens och OKOs internetadresser (www.op.fi/masslan och senast Information om att en teckning som skett under teckningstiden avbryts kan fås så snart som möjligt efter det att beslutet om att avbryta teckningen har fattats. Om

3 3 emissionen återkallas, återbetalar OKO det belopp som betalts vid teckningen på det konto som tecknaren uppgett inom fem (5) Bankdagar från återkallelsedagen. Ränta betalas inte på de belopp som återbetalas. Övriga villkor Information om värden på Fondindexets Start-, Värderings- och Låsningsdagar samt volatiliteten: På OP-gruppens och OKOs internetadresser (www.op.fi/masslan och presenteras värden per Startdag, Värderingsdag och Låsningsdag för det Fondindex som utgör Lånets underliggande tillgång. Information om Fondindexets volatilitet fås på begäran från teckningsställena. Upplysningar om emissionen Beslut och bemyndiganden med stöd av vilka Lånet emitteras: Typ av emission: Teckningsrätter: Teckningsprovision: Registrering av värdeandelar: OKOs styrelses bemyndigande , med stöd av vilket chefen för OKOs affärsområde Centralbanksrörelsen och treasury har fattat ett beslut Serielån Lånet är riktat att tecknas av OP-Livförsäkrings Ab. Ingen teckningsprovision Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett för teckningar som gjorts under Förhandsteckningstiden senast den femte (5) Bankdagen efter och för teckningar som gjorts under Teckningstiden senast den andra (2) dagen efter teckningsdagen i enlighet med de bestämmelser om värdeandelssystemet och värdeandelskonton som ingår i lagstiftningen samt VPC:s regler och beslut som VPC fattat på basis av dessa regler. Teckningskurs: Under Förhandsteckningstiden är Lånets teckningskurs 100 %, under Teckningstiden varierar Lånets emissionskurs. Betalning av teckning: Lånets effektiva avkastning och duration: Allt i ett vid teckningen. Den slutliga effektiva avkastning som räknas ut för Lånets alternativ är beroende av den eventuella Indexgottgörelsen, vilket betyder att den slutliga effektiva avkastningen inte kan räknas ut på förhand. Om Lånet hålls till Återbetalningsdagen och ingen Indexgottgörelse att betala uppkommer, är den effektiva avkastningen på Lånet 0 %. Den genomsnittliga viktade återbetalningstiden för Lånets kassaflöden, dvs. Macaulays duration, är 6 år 25 dagar. Teckningsförbindelser: Uppskattning av det kapital som inkommer till Emittenten efter avdrag av provisioner och planerat användningsändamål: Lånets ISIN-kod: Nej Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 98 % av det tecknade nominella kapitalet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen. Lånet utgör en del av Emittentens kapitalanskaffning. FI

4 4 Börsnotering och uppskattning av när noteringen inleds: Var Programprospektet kan fås: Lånespecifika risker: Ja. På Helsingforsbörsen inom tre månader från emissionen av Lånet och för de teckningar som gjorts under Teckningstiden så snart som möjligt efter teckningen. Den första börspost som noteras ska uppgå till minst euro. Programprospektet och de Lånespecifika villkoren för ett enskilt Lån som emitteras inom Programmet samt övriga handlingar som ansluter sig till dem kan fås avgiftsfritt från teckningsstället samt på internetadresserna och två Bankdagar innan Förhandsteckningstiden för Lånet börjar. Om placeraren håller Lånet till Återbetalningsdagen ( ), är dess nominella kapital inte föremål för en risk för förändringar i räntorna eller aktiekurserna. En placerare får på Återbetalningsdagen åtminstone Lånets nominella belopp. En överlåtelseförlust kan uppkomma för ett Lån som sålts före Återbetalningsdagen. Avkastningen på Lånets alternativ är beroende av den eventuella Indexgottgörelsen (se punkten "Indexgottgörelse" nedan). Det är möjligt att Fondindexet utvecklar sig under löptiden så att Indexgottgörelsen är noll. I så fall betalas på Återbetalningsdagen endast Lånets nominella kapital. Om Lånet hålls till Återbetalningsdagen och ingen Indexgottgörelse att betala uppkommer, är den effektiva avkastningen på Lånet 0 %. Om Lånet återbetalas i förtid i enlighet med Lånevillkoren, betalar Emittenten till värdeandelsinnehavarna det återbetalningsbelopp som Kalkyleringsagenten enligt god marknadssed fastställt på basis av det marknadsvärde som Lånet har vid den tidpunkt då säkringsinstrumentet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella belopp. Helsingfors [ ] OKO BANK ABP

5 5 INDEXGOTTGÖRELSE Lånet är en placering på cirka sex år, och på Lånet betalas en indexgottgörelse. Beloppet på indexgottgörelsen baserar sig på ett fondindex som består av följande fonder: (i) OP-Europa Värde, OP-Focus, OP-Amerika (nedan alla tillsammans "Avkastningsdelen") och (ii) OP Cash Manager. Fondindexets sammansättning varierar på basis av Avkastningsdelens volatilitet de 60 senaste dagarna. Vikterna mellan Avkastningsdelen och Garantidelen ändras på basis av Avkastningsdelens volatilitet. Garantidelen utgör högst 100 %. Avkastningsdelens vikt kan vara %. Indexet beaktar förändringarna på marknaden och dess sammansättning på så sätt att då volatiliteten på aktiemarknaden (dvs. riskerna) är låg, dvs. under 10 % av målnivån, flyttas viktningen till aktieövervikt, varvid Avkastningsdelens vikt är större än 100 %. För att uppnå övervikten används kalkylerade skuldpengar, vilkas finansieringskostnader dras av indexets värde. Av följande värdeförändringar multipliceras den största med Avkastningskoefficienten: A B C Den förändring som fås då indexets Startvärde jämförs med Slutvärdet. Slutvärdet bildas på basis av medelvärdet av de 13 sista månatliga observationerna under löptiden. Det avkastningslås som ska räknas ut kvartalsvis, och som preliminärt är 50 % (minst 40 %) av den positiva värdeförändringen i den underliggande tillgången. Värdet som ska räknas ut kvartalsvis jämförs alltid med Startvärdet. Som Avkastningslås används det största avkastningslås som uppnåtts under fem års tid. 0, om värdeförändringen enligt punkterna ovan är negativ. En förutsättning för att Indexgottgörelsen ska betalas är att Värdeförändringen i Fondindexet är positiv. Lånet har kapitalgaranti, vilket betyder att om Värdeförändringen i Fondindexet är noll eller negativ, återbetalas dock på Återbetalningsdagen Lånets hela nominella kapital. Avkastningskoefficienten är preliminär. Avkastningskoefficienten är preliminärt 1,0 (minst 0,75). Den slutliga Avkastningskoefficienten fastställs senast på Emissionsdagen. Den procentuella koefficient, Låsningsdelen, som används då Avkastningslåset räknas ut är preliminär. Låsningsdelen är 50 % (minst 40 %). Den slutliga Låsningsdelen fastställs senast på Emissionsdagen. Valutakursförändringar inverkar inte på beloppet av Indexgottgörelsen. Med Fondindexet (nedan också Indexet) avses ett index som kalkylmässigt består av följande delar med en vikt som framgår av följande: Avkastningsdelen vikt % volatilitetens Målnivå: 10 % och/eller Garantidelen vikt % Med Avkastningsdelen avses Indexets kalkylmässiga del, som består av fyra aktiefonder med följande vikter: Fond ISIN Vikt OP-Europa Värde FI (40 %) OP-Delta FI (25 %) OP-Focus FI (20 %) OP-Amerika FI (15 %) Med Garantidelen avses Indexets kalkylmässiga del, som består av följande räntefond: Fond ISIN Vikt OP-Cash Manager FI (100 %)

6 6 Hur Avkastnings- och Garantidelens vikter bestäms Fondindexets sammansättning fastställs enligt Avkastningsdelens 60 dagars volatilitet så att då volatiliteten växer, så växer Garantidelens relativa andel av Indexet. Kalkyleringsagenten ska varje Bankdag ange hur stor andel av Fondindexet (i procent) som består av Avkastningsdelen och hur stor andel som består av Garantidelen. För Avkastningsdelens volatilitet har ovan uppställts en Målnivå. Om ifrågavarande målnivå underskrids, kan Avkastningsdelen ha övervikt i Indexet, dock högst upp till 50 %. Ifrågavarande övervikt skapas kalkylmässigt och till följd av den uppkommer Lånekostnaden. Indexets sammansättning ska fastställas varje Bankdag och Värderingsdag så att Avkastningsdelens andel av indexet bestäms genom att dividera volatilitetens Målnivå med volatiliteten, dock så att Avkastningsdelens andel av Indexet aldrig får bli mindre än 0 % eller större än 150 %. Formlerna för Volatilitetens och Avkastningsdelens vikter finns i Bilaga 1. Garantidelens andel är den andel med vilken Avkastningsdelens andel (TOTt) understiger vikten på 100 %. Kalkyleringsagenten fastställer Garantidelens andel på följande sätt: (a) Om volatiliteten är större än volatilitetens Målnivå, Garantidelens vikt då = 1 - TOTt. (b) Om volatiliteten är mindre än eller lika stor som volatilitetens Målnivå, är Garantidelens vikt noll. Figuren nedan beskriver hur volatiliteten (vågrät axel) inverkar på Garantidelens vikt (lodrät axel). Avkastningsdelens vikt 175 % 150 % 125 % 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % Volatiliteten 3 % 8 % 13 % 18 % 23 % 28 %

7 7 35,0 % Glidande Tuotto-osan 60 dagars liukuva annualiserad 60 päivän volatilitet annualisoitu för Avkastningsdelen volatiliteetti 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Den volatilitet som förverkligats har betydelse för Indexets utveckling. Indexets sammansättning varierar varje Bankdag på basis av Avkastningsdelens volatilitet. Indexets Avkastningsdel består av aktiefonder, vilkas risk (dvs. volatilitet) övervakas. Då Avkastningsdelens volatilitet överstiger Målnivån (10 %) är Avkastningsdelen underviktad och värdeförändringen i Avkastningsdelen inverkar på viktningen i relation till värdeförändringen i Indexet (dvs. värdeförändringarna i Avkastningsdelen inverkar inte till fullo på värdeförändringen i Indexet) och då volatiliteten underskrider Målnivån är Avkastningsdelen överviktad och värdeförändringen i Avkastningsdelen inverkar på viktningen i Avkastningsdelen i relation till värdeförändringen i Indexet (dvs. värdeförändringarna i Avkastningsdelen inverkar med övervikt på värdeförändringen i Indexet, dock högst till 150 %). Om volatiliteten är lika stor som Målnivån, sammanfaller förändringen i Indexets och Avkastningsdelens värde. Kalkyleringsagenten räknar ut Indexgottgörelsen enligt följande formel: Indexgottgörelsen = Slutvärde index nominellt värde Avkastningskoefficient MAX0, Avkastningslås, 100% Startvärdeindex SlutvärdetIndex är Fondindexets Slutvärde. StartvärdetIndex är Fondindexets Startvärde på Startdagen. Startvärdet på Startdagen är 100 euro. Med Slutvärdet avses det aritmetiska medelvärdet av Stängningsvärdena på Värderingsdagarna. En formel för beräkning av Stängningsvärdet finns i Bilaga 1. Startdagen är Värderingsdag är den 12 varje månad som ingår i löptiden under perioden på så sätt att den första Värderingsdagen är och den sista Värderingsdagen är den Om en Värderingsdag inte är en Bankdag, framskjuts ifrågavarande Värderingsdag till följande Bankdag.

8 8 Låsningsdag är den 12 mars, juni, september och december varje år från mars 2008 till december Låsningsdagar är de dagar då storleken på Avkastningslåset räknas ut. En formel för beräkning av Stängningsvärdet finns i Bilaga 1. Avkastningslåset bestäms enligt formeln i Bilaga 1. Med Bankdag avses en dag då bankerna i Helsingfors allmänt håller öppet. Stängningsvärdet är Fondindexets stängningsvärde på en Startdag, Värderingsdag eller Bankdag enligt det Kalkyleringsagenten bestämt. Kalkyleringsagenten fastställer Fondindexets Stängningsvärde som en procentuell värdeförändring i Indexets andelar så att det till Indexets föregående Stängningsvärde på Värderingsdagen läggs till eller dras av ifrågavarande förändring i värdet på Indexets andelar Då värdeförändringen beräknas beaktas också Lånekostnaden. Från det Indexvärde som beräknats på det här sättet dras av Indexets Skötselkostnad. Den exakta formeln för Stängningsvärdet finns i Bilaga 1. Indexets Skötselkostnad är 1,5 % p.a. Lånekostnaden är den kostnad som allokeras till Indexet för en placering som finansierats med kalkylerade skuldpengar då Avkastningsdelens vikt överstiger 100 % under två Värderingsdagar. Formeln för ifrågavarande Lånekostnad finns i Bilaga 1. Exempel på hur Indexgottgörelsen räknas ut Exempel 1 Exempel 2 Emissionskurs 100 % 100 % Obligationsandelens nominella belopp, Värdeförändring i Fondindex 55 % -55 % Avkastningskoefficient* 1,0 1,0 Indexgottgörelse/avkastning för löptiden 55 % 0 % Till placeraren betalas ** Effektiv avkastning ** 7,48 % 0,00 % *Avkastningskoefficienten är preliminär. **Försäkringens kostnader har inte beaktats i exempelkalkylerna. Fondindexet består av följande fonder: Placeringsfonden OP-Amerika är en internationell aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera fondens tillgångar på aktiemarknaden i Nordamerika. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fondens jämförelseindex är S&P 500. Fonden strävar efter att med moderat aktiv risk på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Ränteplaceringar använder fonden endast för likviditetsskötsel. Fonden kan bedriva handel med standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda sina värdepappersplaceringar och ersätta direkta värdepappersplaceringar. OP-Amerikas risk motsvarar jämförelseindexets risk. Utvecklingen på aktiemarknaden i Nordamerika påverkar fondens värde. Värdefluktuationerna kan således vara kraftiga på kort sikt. Fonden skyddar den valutakursrisk som hänför sig till placeringarna så fullständigt som möjligt. Man strävar efter att minska fondens risker genom att effektivt sprida innehaven på områdets aktiemarknad. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 1,60 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden.

9 9 OP-Amerika OP-Amerikka 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Placeringsfonden OP-Cash Manager är en korträntefond i euro som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera fondens tillgångar i kortfristiga räntebärande instrument i euro. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden placerar i högklassiga räntebärande värdepapper i euro emitterade av företag och offentliga samfund som verkar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar är under 12 månader. Fondens jämförelseindex är 3 mån. euriborindex. Fonden strävar efter att med en moderat aktiv risk nå en avkastning som motsvarar jämförelseindexet efter kostnaderna. OP-Cash Manager kan bedriva handel med standardiserade och ickestandardiserade derivatinstrument för att skydda sina värdepappersplaceringar och ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaden. OP-Cash Managers risk motsvarar risken på den korta räntemarknaden. Placeringsfondens ränterisk, som mäts med den modifierade durationen, motsvarar ränterisken för ett penningmarknadsinstrument med högst 12 månaders löptid. Det kan tidvis förekomma fluktuationer i fondens värdeutveckling. Förändringar i räntorna påverkar omvänt fondens värde, men till följd av placeringarnas korta löptid är förändringarna i regel mycket små. Fondens rekommenderade minimiplaceringstid är 3 månader. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 0,15 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden. OP-Cash Manager 116 % 114 % 112 % 110 % 108 % 106 % 104 % 102 % 100 %

10 10 Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Placeringsfonden OP-Europa Värde är en aktiefond som placerar i Europa och som i första hand placerar fondens tillgångar i aktier i värdeföretag på aktiemarknaden inom euroområdet. Värdeaktier är aktier i företag vars marknadsvärde är lågt i relation till värdet av företagens eget kapital som räknats på basis av omslutningen, dvs. substansen. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden strävar efter att med moderat aktiv risk på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet (DJ Eurostoxx TMI Value Index). Fonden kan använda standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda sina placeringar, utnyttja rörelserna på derivatmarknaden samt påskynda värdeförändringarna för de kontanta tillgångarna. OP-Europa Värdes risk motsvarar jämförelseindexets risk. Utvecklingen på aktiemarknaden i Europa påverkar fondens värde och förändringarna kan på kort sikt vara kraftiga. Man strävar efter att minska fondens risker genom att effektivt och aktivt sprida och skydda innehaven enligt marknadsläget. Fondens övriga placeringar än placeringarna i euro skyddas mot valutakursrisk så fullständigt som möjligt. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 1,80 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden. OP-Europa OP-Eurooppa Värde Arvo 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. OP-Focus är en inhemsk specialplaceringsfond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde med en koncentrerad inhemsk aktieportfölj. Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom Fonden på det sätt som beskrivs i 5 i stadgarna kan koncentrera sina placeringar mera än de placeringsfonder som uppfyller fondföretagsdirektivet. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden koncentrerar sina placeringar i aktier i cirka 20 företag som man anser ha den bästa avkastningspotentialen vid respektive tidpunkt. OP-Focus kan också placera högst en fjärdedel av sina tillgångar på aktiemarknaden i Europa. Fondens placeringar görs utan begränsningar av jämförelseindexet, dvs. aktiens vikt i indexet OMX Helsingfors Cap Yield påverkar inte vikten av aktierna i fondens portfölj. Ränteplaceringar använder fonden endast för likviditetsskötsel. Fonden kan bedriva handel med standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda värdepappersplaceringarna och ersätta direkta värdepappersplaceringar. OP-Focus risk är högre än en vanlig aktiefond som placerar på den inhemska aktiemarknaden, eftersom fondens aktiva risk är högre. Utvecklingen på den inhemska aktiemarknaden och aktiemarknaden inom euroområdet påverkar fondens värde. Värdefluktuationerna kan på kort sikt vara mycket kraftiga. Man strävar efter att minska fondens risker genom att effektivt och aktivt sprida och rikta innehaven enligt marknadsläget. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 1,80 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden.

11 11 OP-Focus 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Placeringsfonden OP-Delta är en inhemsk aktiefond i euro som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att bedriva handel på den inhemska värdepappersmarknaden. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden placerar i aktier i bolag som är noterade i Finland. Fondens jämförelseindex är OMX Helsingfors Cap Yield. Fonden strävar efter att med moderat aktiv risk på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Ränteplaceringar använder fonden endast för likviditetsskötsel. Fonden kan bedriva handel med standardiserade derivatinstrument för att skydda värdepappersplaceringarna och ersätta direkta värdepappersplaceringar. Fondens risk motsvarar risken på den inhemska aktiemarknaden. Utvecklingen på den inhemska aktiemarknaden påverkar fondens värde. Värdefluktuationerna kan på kort sikt vara kraftiga. Man strävar efter att minska fondens risker genom att effektivt och aktivt sprida och skydda innehaven enligt marknadsläget. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 2,00 %, den ingår i fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden. OP-Delta 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 %

12 12 Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Fondernas fondprospekt, stadgar, årsberättelse och halvårsrapport kan fås på internet på adressen Marknadsavbrott Ett marknadsavbrott anses föreligga, (i) om handeln med andelar i fonder som ingår i Indexet är avbruten eller annars begränsad, (ii) någon annan störning hindrar handeln med fondandelar i fonderna, (iii) fordringar som uppkommit vid överlåtelse av andelar i fonderna inte betalas till placerarna eller (iv) värdet på fonder som ingår i Indexet inte publiceras på en Värderingsdag och om avbrottet, begränsningen eller ovan nämnda annan störning enligt Kalkyleringsagentens bedömning har en väsentlig betydelse för att bestämma värdet på det här Lånet eller dess underliggande tillgång Om värdet eller värdeförändringen på Fondindexet eller en fond som ingår i Fondindexet inte kan fastställas på grund av ett marknadsavbrott, ska Kalkyleringsagenten fastställa värdet för Fondindexet (och värdet för de fonder som ingår i Fondindexet) genom att använda det sista värde på Fondindexet eller de fonder som ingår i Fondindexet som fanns att få före marknadsavbrottet. Om ett marknadsavbrott dock fortsätter under fyra (4) Bankdagar i följd, ska Kalkyleringsagenten på det sätt som den finner vara bäst fastställa värdet för Fondindexet och de fonder som ingår i Fondindexet, och som är föremål för marknadsavbrottet, till ett sådant värde som de skulle ha haft, om inget marknadsavbrott hade inträffat. För sådana fonder som ingår i Indexet, vilkas värde har publicerats och finns att få, används ifrågavarande värden. På grund av ett marknadsavbrott kan Återbetalningsdagen eller den Förtida Återbetalningsdagen flyttas. I så fall underrättas skuldebrevsinnehavarna via värdeandelssystemet. Oförutsedda händelser Kalkyleringsagenten kan (A) (B) ändra villkoren för Lånet eller deras struktur för att de ekonomiska omständigheter som rådde då Lånet emitterades ska bevaras så väl som möjligt, eller besluta att en viss fond som ingår i Fondindexet ersätts med en annan fond, Om (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Fondbolaget försätts i konkurs eller koncessionen för en fond som ingår i Indexet återkallas, en fond som ingår i Indexet eller dess portföljförvaltare bryter mot lagen om placeringsfonder eller fondens stadgar eller slutar publicera eller ge Kalkyleringsagenten sådan information som är väsentlig för att bedöma om dess verksamhet följer lagen och stadgarna och som den tidigare publicerat eller gett ut, en fond som ingår i Indexet eller dess portföljförvaltare blir föremål för tillsynsmyndighetens undersökningar på grund av misstankar om att fondlagstiftningen inte har iakttagits, portföljförvaltaren för en fond som ingår i Indexet byts ut, sägs upp eller slutar av någon annan orsak sköta sitt uppdrag och en efterträdare som Kalkyleringsagenten godkänner utses inte genast, andelar i en fond som ingår i Indexet delas, sammanslås eller ändras på något annat sätt, stadgar, placeringspolicyn eller stiftelsehandlingarna för en fond som ingår i Indexet ändras väsentligt, för köp, överlåtelse eller inlösen av andelar i en fond som ingår i Indexet börjar tas ut extra kostnader eller kostnader som är väsentligt högre än vid tidpunkten för emission av Lånet, en fond som ingår i Indexet delas eller fusioneras eller konsolideras med en annan fond.

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2008, som kompletterats

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Andelsbankernas Centralbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 26.4.2005 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lånets nominella belopp är högst etthundratjugomiljoner ( ) euro (nedan också "Lånets nominella belopp").

Lånets nominella belopp är högst etthundratjugomiljoner ( ) euro (nedan också Lånets nominella belopp). POHJOLA FOND-OBLIGATION I/2009 Pohjola Bank Abp ("Emittenten" eller "Pohjola") emitterar med stöd av styrelsens bemyndigande 18.12.2008 det strukturerade masskuldebrevslånet Pohjola Fond-Obligation I/2009

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 7.6.2006, som uppdaterats

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Lånespecifika villkor för Nordea Bank Finland Abp:s masskuldebrevsprogram Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna

Läs mer

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 Dessa lånevisa villkor och de allmänna villkoren i det 23.4.2002 daterade börsprospektet för Andelsbankernas masskuldebrevsprogram bildar tillsammans

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till följande: - Villkorliga

Läs mer

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som daterats och offentliggjorts

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.03.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2009, som kompletterats

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Sektorvinnare har den 12 april 2011 fastställts till följande: - Deltagandegraderna

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Sverige DDBO 516 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Komplexa finansiella instrument

Komplexa finansiella instrument Komplexa finansiella instrument Risker förenade med fondplaceringar Placeringar är alltid förenade med risker, dvs. osäkerhet i anslutning till avkastningen på placeringen. I praktiken betyder risken möjligheten

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Långränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer