FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN"

Transkript

1 NATURVÄRDESBEDÖMNING AV SKOGAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERADE VINDKRAFTSPROJEKT 1 Miljötjänst Nord AB December 2011 Mattias Åkerstedt

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 LOKALISERING... 3 TIDIGARE UTPEKADE VÄRDEN... 3 METOD... 4 Uppdraget... 4 Genomförande... 5 Värderingsgrunder för bedömning av skogar... 5 RESULTAT... 5 Storsjöhöjden... 5 Fängsjöhöjden... 9 REFERENSER APPENDIX Storsvampar (Macrofungi) Lavar (Lichenes) Fåglar (Aves) SAMMANFATTNING Miljötjänst Nord AB har på uppdrag av FORSCA AB genomfört en inventering och bedömning av naturvärde på skogar inom två områden öster om Näsåker, där det planeras vindkraftsetableringar. Utredningen syfte var att skapa ett underlag för planering av anläggningens utformning och i ett senare skede underlag för konsekvensbedömning av vindkraftsprojekten. Inventeringen har varit riktad mot skogar över 100 år samt delar av de frivilliga avsättningarna, enligt data från markägaren SCA, exkl. de områden som redan tidigare har bedömts hysa värden (nyckelbiotoper, område för reservatsplan, område som tidigare varit föremål för reservatsplan). Bedömning av naturvärde har skett i en 4-gradig skala; Mycket höga naturvärden (VK 1), Höga naturvärden (VK 2, Vissa värden (VK 3) och Inga särskilda värden (VK 4). Inom Storsjöhöjdens projektområde finns ett tidigare reservatsförslag där det finns äldre tallskog om år. I anslutning till det området finns framförallt äldre tallskogar som bedömts hysa Höga Naturvärden till Vissa Värden (VK 2-3). I övrigt finns några områden som bedöms hysa Vissa värden (VK 3). Resterade delar av Storsjöhöjden är hårt brukad och utan särskilda värden. Inom Fängsjöns projektområde finns ett reservatsförslag med äldre gran och tallskog. Därutöver finns ett flertal mindre områden hyser Höga naturvärden (VK 2). Ett granskogområde har även bedömts till Mycket höga naturvärden (VK 1) med begränsad mänsklig påverkan och intressant artsammansättning. Därutöver finns ett stort antal områden som bedömts hysa Vissa värden (VK 3), men överlag är området kraftigt påverkat av skogsbruk. Vid planering av vindkraftsprojekten bör områden som bedömts hysa värden om möjligt undvikas. Detta gäller särskilt området vid Fängsjön som bedömts ha Mycket höga värden. Miljötjänst Nord AB Mattias Åkerstedt Bondevägen Storuman Foton: Mattias Åkerstedt Omslagsbild: Tjärn på Storsjöhöjden. Medgivande kartor: Lantmäteriet Medgivande I2011/1390 2

3 INLEDNING TIDIGARE UTPEKADE VÄRDEN FORSCA AB planerar att upprätta större vindkraftsanläggningar öster om Näsåker, fördelat på två projektområden. Miljötjänst Nord AB har fått uppdraget att genomföra en naturvärdesinventering av skogarna i dessa områden. Underlag för avgränsning av inventeringarna har varit bl.a. data om åldersklasser från markägaren SCA. Rapporten ska utgöra underlag för planering och konsekvensbedömning av de kommande vindkraftsprojekten. Inventeringen resulterade i naturbeskrivningar av skogarna och bedömningar om värde utifrån bl.a. skogarnas artsammansättning och struktur. Inventerare har varit Mattias Åkerstedt. Anna Svingfors har bistått vid rapportframställning. Skogslandskapet kring de planerade etableringarna består främst av produktionsskog, men det finns även områden som håller äldre skog med ringa mänsklig påverkan. Områden med höga naturvärden har som regel någon form av skydd redan idag. Dessa områden är främst lokaliserade till höjdområdens sydliga branter eller till de områden där brand har förekommit. En del höjder kan även hålla en fjällskogskaraktär och kan på grund av låg produktivitet ha haft ett begränsat skogsbruk. Större sammanhängande våtmarker och sjösystem är typiska för landskapet. Naturvärdet varierar inom våtmarkerna, men förhållandevis många myrar i det kringliggande landskapet håller mycket höga eller höga naturvärden (klass 1 och klass 2), vilket visar på en viss orördhet utan mänskliga aktiviteter såsom dikning. LOKALISERING Inom Fängsjöns projektområde består kända naturvärden av SCA utpekade nyckelbiotoper, områden för reservatsförslag samt våtmarker. SCAs nyckelbiotoper är skyddade av varierande anledning, skogen kan t.ex. vara äldre och olikåldrig, av en sumpig karaktär eller hålla ett högt antal stora aspar. Gemensamt är att de håller ett högre värde för naturmiljön än omgivande marker. I projektområdets västra del finns två områden som har föreslagits som naturreservat. Områdena ligger kring utkikspunkten Nävernäsan. Det finns fyra våtmarker jämt fördelade inom området och som är flygbildstolkade av länsstyrelsen. Tre av våtmarkerna har bedömts till klass 3 och den fjärde är bedömd som en klass 2 våtmark. Den senare ligger dock på gränsen till projektområdet och endast en mycket liten del av våtmarken är beläget innanför projektområdet. Planerade vindbruksområden är uppdelade på två projektområden, Fängsjön och Storsjöhöjden i Västernorrland län. Fängsjöns projektområde är lokaliserat inom såväl Sollefteå kommun och Örnsköldsvik kommun, medan 2, Storsjöhöjden ligger helt inom Sollefteå kommun. Fängsjöns projektområde upptar ca 62,6 km och Storsjöhöjdens 2 projektområde upptar ca 24 km. Lokaliseringarna ligger ca 60 km väster om Örnsköldsvik stad och 18 km norr om Sollefteå stad. Figur 1 visar projektområdenas lokalisering. 1 Storsjöhöjdens projektområde har två sedan tidigare kända naturvärden, dels ett före detta reservatsförslag dels våtmarker. Det tidigare reservatsförslaget ligger i projektområdets södra delar och kallas Storsjöhalsen. Här finns år gammal tallskog av mycket höga värden. Grova lågor av tall finns, dock begränsas mängden död ved på grund av den dimensionshuggningen som skedde under tidigt 1900-tal. Våtmarkerna, tre till antal i projektets norra delar, har alla bedömts som klass 3 av länsstyrelsen. Figur 2 visar kända naturvärden i och kring de planerade vindkraftsetableringarna. FIGUR 1 LOKALISERING. 1 3 SCA

4 METOD Uppdraget Inventeringsområden inom respektive projektområde har baserats på SCAs åldersklassfördelning på skog, med utgångspunkt att inventera skogar över 100 år samt frivilliga avsättningar. Områden som tidigare eller i nuläget är under utredning för reservatsbildning samt områden som SCA bedömt som nyckelbiotoper, har exkluderats från inventering. Detta eftersom dessa områden redan bedömts hysa höga naturvärden. Figur 3 visar vilka områden som har inventerats. FIGUR 2 KÄNDA NATURVÄRDEN FIGUR 3 SKOGAR ÖVER 100 ÅR SAMT FRIVILLA AVSÄTTNINGAR SOM HAR INVENTERATS 4

5 Genomförande Projektområdet vid Storsjöhöjden inventerades den 3:e augusti samt november år Projektområden vid Fängsjön inventerades den 4-5 augusti, september, oktober samt 26 november år Sensommar och höst är bäst tid för inventering av skogliga värden eftersom många vedsvampar är synligast under den tiden på året. Värderingsgrunder för bedömning av skogar RESULTAT I resultatdelen beskrivs områden som bedömts till VK 1, VK 2 eller VK 3. De områden som var så pass påverkade av skogsbruk etc. att de bedömts till VK 4 redovisas endast på karta, men beskrivs ej i text. Storsjöhöjden Miljötjänst Nord AB använder följande metod och grunder för värdering av skogliga värden. Skogen bedöms främst utifrån följande parametrar; Typ av biotop- markvegetation och träd Struktur förekomst av olika nyckelelement (död ved, gamla träd, källor etc.) Historik mänsklig påverkan, störningsprocesser etc. Artinnehåll signalarter och förekomst av rödlistade arter Värdeklassbedömning sker därefter efter en fyragradig skala, där klass 1 motsvarar ett område med mycket höga värden och klass 4 motsvarar ett område som är hårt påverkat av mänsklig aktivitet. Kriterierna för värdeklassbedömningen är enligt följande; Värdeklass 1 (VK 1): Mycket höga naturvärden i orörda, nära på urskogsartade områden, som har rikligt med gamla träd samt liggande och stående död ved. Ytterst få spår av mänsklig påverkan. Värdeklass 2 (VK 2): Höga naturvärden, naturskogsartad skog med god förekomst av död ved. Det är mycket sparsamt med spår från mänsklig påverkan, som exempelvis plockhuggning. Värdeklass 3 (VK 3): Området hyser vissa värden t.ex. förekommer det död ved och enstaka äldre träd. Människans påverkan på området är inte helt försumbara. Värdeklass 4 (VK 4): Området är starkt påverkat av mänsklig aktivet och inga särskilda naturvärden är observerade eller förväntade. I inventeringsresultatet nämns i löptexten vilka arter som är rödlistade. Noterade arters signalvärde används om stöd i bedömningarna, men inventeringen var främst strukturbaserad. Arter enligt rödlistan 2 är grupperade efter hotbilden och utdöenderisken. De arter som klassificeras som hotade betecknas enligt rödlistan CR, EN och VU. En nära hotad art betecknas som (NT). De arter i resultat nedan som inte är rödlistade, men likväl är en signalart för skog som kan hysa värden, anges i text som (S). FIGUR 4 NATURVÄDERSBEDÖMNING PÅ STORSJÖHÖJDEN. A TILL I. 2 Nationella rödlistan

6 Område A. Detta område gränsar delvis mot ett tidigare reservatsförslag. Det är en äldre olikåldrig skog som närmast sjön främst utgörs av tall och längre ner efter den västra sluttningen utgörs av gran. Det är delvis stenblocklig terräng med fältvegetation bestående av främst kråkbär/blåbär i tallskogen till ren blåbärstyp i granskogen. Det är främst den talldominerade skogen närmast kraftledning/reservatsförslag som hyser höga värden. Det finns en del riktigt gamla/grova tallar samt stående död ved och ett antal grova lågor. Det finns dock en del spår av avverkning som ökar längre i nordväst. Längs med en liten bäck väster om kraftledningen finns det några riktigt grova granar och stora lågor av gran, björk och sälg. Några noterade arter var trådticka och sporadiskt med fertil garnlav. Värdeklass 2 (delvis 3): Stora delar av området har intressant struktur och äldre tallskogar (närmast kraftledning) är inte lika vanliga som äldre granskogsområden. Värdet avtar dock längre norrut och västerut och gränsen för det som bedöms som värdeklass 2 respektive 3 är flytande. FIGUR 6 FUKTIGARE OMRÅDE VID BÄCK MED GROVA LÅGOR (A) FIGUR 5 SKOG MED EN DEL ÄLDRE TALLAR (A) 6

7 Område B. Detta område gränsar mot tidigare reservatsförslag och är i huvudsak en olikåldrig tallskog men stor andel mycket gamla träd. Det har brunnit här för några hundra år sedan, vilket sannolik är anledningen till varför det inte finns döda träd i betydande omfattning. Dock finns viss förekomst av både liggande och stående döda träd. I området finns inte obetydligt med äldre avverkningsspår, men med tanke på att det finns så många äldre träd kvar förtar det inte värdet särskilt mycket. En mindre del av detta område har även gransumpskog där dock spår av avverkningar är mer omfattande. Område C. Dessa områden har liknade struktur som tidigare nämnt området. Det förekommer dock ett större inslag av gran bitvis (vid liten bäck och vid myrmark), där det även förekommer rikligt med hänglavar (bl.a. fertil garnlav). Värdeklass 2: Området har intressant struktur med stor andel mycket gamla tallar. Just äldre tallskogar är underrepresenterade i denna del av landet. Området har höga naturvärden. Värdeklass 2: Området har intressant struktur med stor andel mycket gamla tallar. Just äldre tallskogar är underrepresenterade i denna del av landet. Området har höga naturvärden. FIGUR 7 TALLSKOG MED HÖGA NATURVÄRDEN (B). FIGUR 8 ÄLDRE TALL I SKOG MED MYCKET GARNLAV 7

8 Område D. Just söder om tidigare reservatsförslag finns en skog som är lite svårbedömd ur naturvårdsynpunkt. Skogen här bär rikligt med spår av tidigare avverkningar och stundvis består skogen i huvudsak av medelålders granskog. I skogen finns dock en inte obetydlig andel mycket gamla tallar (överståndare). Värdeklass 2 (delvis 3): De äldre tallarna i området gör att området överlag bedöms ha höga värden. I delar håller dock området värdeklass 3-4, men det är svårt att sektionera upp området ytterligare. Område E. Område med framförallt granskog där något litet parti håller höga värden (gransumpskog med äldre träd och grov död ved) men överlag ett område med vissa värden pga. tidigare avverkningar. Noterade arter var bl.a. granticka (NT), gränsticka (NT), sporadiskt mycket ullticka (NT). Därutöver finns partier där det var rikligt med vanliga tickor som klibbticka och violticka. Område F. Skogen är olikåldrig med en del äldre tallar och granar i öster medan det är ren granskog i väster. Fläckvis är det intressant struktur med mycket lågor men generellt sett få intressanta arter. Den mänskliga påverkan genom äldre avverkningar är inte obetydlig. Vissa partier utmed sluttningen har högt grundvatten med högörtsvegetation. Noterade arter var lunglav (NT), skrovellav (NT), kötticka (NT), vedticka (S), tickmussling (S). Spår av spillkråka. Område G. Skogen är olikåldrig med enstaka äldre tallar och granar samt viss förekomst döda träd. En del spår av äldre avverkningar. Område H. Skog med framförallt äldre tall, dock är den mänskliga påverkan inte obetydlig. Område I. Blandskog av tall och gran med en del lövinslag. Området har en hel del död ved, såväl stående som lågor av olika dimensioner. Dock främst ganska färska lågor då skogen är genomgående plockhuggen. Noterade arter var lunglav (NT) och granticka (NT) samt rikligt med vanliga tickor. Värdeklass 3: Området har vissa värden men bedöms ha goda förutsättningar för att snart få ett högre värde. Även i områden som är kraftigt påverkade av skogsbruk går det ibland att göra fynd. Nedanstående dofttickor noterades på en sälg som stod inne i en tallungskog ( , ). Själva trädet med dofttickorna har högt värde, men inte dess omgivning. FIGUR 9 ÄLDRE TALL I EN ÖVRIGT PÅVERKAD SKOG (D). FIGUR 10 DOFTTICKA. 8

9 Fängsjöhöjden FIGUR 12 GROVA LÅGOR I SKOG MED MYCKET HÖGA NATURVÄRDEN (A) FIGUR 11 NATURVÄRDESBEDÖMNING VID FÄNGSJÖHÖJDEN. A TILL T. Område A. Naturskog bestående av framförallt gran med vissa lövinslag. Några få spår av äldre plockhuggning, men inget som direkt påverkar områdets naturvärde. Rikligt med döda träd och grova lågor. I den nordvästra delen blir området smalt med vissa kanteffekter. Intressanta arter som blodticka (S), ostticka (VU), doftskinn (NT), ullticka (NT), rynkskinn (NT) noterades på flera olika ställen i detta begränsade skogsområde. Övriga noteringar var stjärntaggning (NT), gränsticka (NT), rosenticka (NT), kötticka (NT), riktigt med fertil garnlav (NT), lunglav (NT) och vedticka (S). Genom skogsområdet går i liten bäck och det finns därikring rikligt med spår av tretåig hackspett (NT). Värdeklass 1: Området är ringa påverkat av skogsbruk och hyser många intressanta rödlistade arter samt att det finns strukturella förutsättningar för att de långsiktigt ska finnas kvar. FIGUR 13 RIKLIGT MED GARNLAV, SPÅR AV ÄLDRE AVVERKNING (A) 9

10 Område B. Brant nordsluttning med äldre tallar längst upp i branten och senvuxen granskog längre ner i sluttning, med enstaka spår av avverkning. Området har relativt rikligt med hänglavar, främst skägglav och garnlav. Enstaka grova träd och lågor. Noterade arter var granticka (NT), vedticka (S) och lunglav (NT). Värdeklass 2: Området är relativt litet med kanteffekter från kringliggande mark. Det ges dock värdeklass 2 pga. dess struktur, även om området är fattigt på tydliga signalarter. FIGUR 15 ÄLDRE ASP MEN ÄVEN EN DEL SPÅR AV AVVERKNINGAR (C) FIGUR 14 NORDSLUTTNING MED SENVUXEN SKOG (B) Området C. Nordsluttning med framförallt gran men med inslag av bl.a. tall och grova aspar. Det finns i området en del spår av avverkning men skogen är ändå ganska gammal med grova lågor. I detta skogsparti finns rikligt med ullticka (NT) samt rynkskinn (NT) på flertal lågor. Övriga noteringar var rosenticka (NT), kötticka (NT), lunglav (NT) på asp och björk. Spår fanns av tretåig hackspett (NT) och tjäderhöna noterades. Värdeklass 2: Trots tidigare mänsklig påverkan har detta område en god struktur och ett antal intressanta arter noteras såsom rynkskinn (NT). Förekomst av grova aspar ger området ett extra värde. FIGUR 16 RIKLIGT MED LÅGOR (C) 10

11 Område D. Skogsområde bestående av främst gran. Det är tidigare genomhugget men har en del värdekärnor med intressant struktur (äldre skog och död ved) och relativt intressanta arter. Det finns dock ej rikligt med lågor i området men de som finns är relativt grova. Doftskinn (NT), som är en ganska exklusiv art, noterades på flera ställen liksom granticka (NT), ullticka (NT), vedticka (S), fertil garnlav (NT) och lunglav (NT). Område E. I området finns senvuxen tall (dock ej riktigt gamla och grova) och gran på relativt fattig mark (kråkbär, ljung och renlavar). Värdeklass 2: Området bedöms ha ringa mänsklig påverkan. Värdeklass 2: Området har vissa kärnor som absolut har värdeklass 2 där mänsklig påverkan är begränsad, men det finns delar som har mindre intressantare struktur (värdeklass 3). FIGUR 18 SEN VUXEN SKOG PÅ RELATIVT FATTIG MARK (E) Område F. Myrholmar bestående av främst av gran men även en del tall och ett relativt stort lövinslag. Området är tidigare är genomhugget men påverkan är ändock relativt begränsad. Det finns en del lågor som framförallt är relativt färska, men överlag grova. I skogen finns rikligt med lunglav på sälg, björk, och asp och fläckvis rikligt med garnlav (NT) (fertil). Övriga noteringar var harticka (NT), granticka (NT) och kötticka (NT). Värdeklass 2: Området bedöms ha ringa mänsklig påverkan. FIGUR 17 SENVUXEN SKOG MED MYCKET GARNLAV (D) FIGUR 19 EN DEL FÄRSKA LÅGOR (F) 11

12 Område G. Granskog med inslag av grova aspar som har en stor påverkan från tidigare avverkningar och utdikningar. Det är ett relativt fuktigt skogsområde med mycket mossor och mindre ris (sumpskogskaraktär). Det finns en del stående döda träd samt en del lågor, dock främst av klen dimension. Det finns relativt mycket ullticka (NT) i området och en del granticka (NT), fertil garnlav (NT) samt lunglav (NT). Värdeklass 3: Den mänskliga påverkan i området är väsenlig men området hyser dock vissa värden. Område H. Skogen öster om vägen, ner mot bäcken, är olikåldrig med framförallt gran och strukturen på skogen blir intressantare närmast bäcken där även lövinslaget ökar. Skogen är dock inte riktigt gammal och den mänskliga påverkan är inte obetydlig. Där noterades gränsticka (NT), ullticka (NT), stora grantickor (NT), lunglav (NT) och luddlav (S) samt spår av tretåig hackspett (NT). Väster om vägen är det tätslutande, överlag fuktig, granskog med inslag av tall och lövträd såsom björk och Rönn. Även om det inte är riktigt gammal skog och avverkningsspår finns överallt, finns det fläckvis områden med finare skog och hög andel stående döda träd och lågor, även grova. Rynkskinn (NT) noterades på flera lokaler liksom rikligt granticka (NT). Området har dock överlag få intressanta arter trots rikligt med död ved. I övrig noterades lavskrikor (NT) och mycket spår av spillkråka. Värdeklass 3: Området bedöms överlag hysa vissa värden stor mänsklig påverkan men vissa fläckar har ett högre värde. Område I: Blandskog på myrholme som är skogsbrukspåverkad men hyser en del äldre aspar och tallar. Det är främst de äldre asparna som gör att området bedöms ha ett visst värde. Ullticka (NT) och lunglav (NT) noterades. Värdeklass 3: Området hyser vissa värden. Område J: Blandskog på myrholmar där det finns enstaka riktigt grova tallar och aspar samt enstaka grov låga. Området är dock genomhugget. Vid fuktigare partier växer främst gran. I området finns rikligt med garnlav (NT) (fertil), tickmussling (S), lunglav (NT) samt spår av tretåig hackspett (NT). Värdeklass 3: Området hyser vissa värden. Område K. Blandskogsområde med främst gran och tall. Vissa delar i området är tallbevuxna mossar men dikning förekommer i området. Skogen är genomhuggen och har därmed inte riktigt grova träd eller lågor, men hyser vissa värden. ullticka (NT) noterades rikligt vid några lokaler, i övrigt granticka (NT), kötticka (NT) och fertil garnlav (NT). En tjädertupp stöttes vid en mosse. Värdeklass 3: Området bedöms hysa vissa värden. Område L. Södra delen av området har granskog som är relativt kraftigt påverkad av tidigare avverkningar men den är dock olikåldrig med en del döda träd. Granticka (NT), kötticka och fertil garnlav (NT) noterades. Norra delen av området har mindre spår av avverkningar och inslag av äldre senvuxna tallar och granar på fattigare mark (ljung och renlavar). Lunglav (NT) noterades i nordsluttningen där det blir ett ökat inslag av lövträd. Värdeklass 3: Området bedöms hysa vissa värden, det är främst de äldre senvuxna tallarna på toppen som ger området en karaktär. särskilt grov. Noterade arter var trådticka, ullticka, tickmussling, granticka, vedticka och lunglav. I området finns spår av tretåig hackspett. Värdeklass 3: Området har överlag vissa värden, men någon punkt i östra delen håller även högre naturvärde. Område O. Överlag tät granskog som sedan tidigare är dikad (stora delar ren mossvegetation istället för ris). I området finns någon liten tallbevuxen mosse. Skogen har mycket lågor, dock främst av klenare dimension. Noterade arter var ullticka (NT), granticka (NT) och vedticka (S). Område P. Blandskog av framförallt gran som är genomhuggen och ej riktigt gammal. En viss förekomst av döda träd finns och noterade arter var ullticka (NT), granticka (NT), lunglav (NT), gränsticka (NT) och tickmussling (S). Område Q. Brant sydsluttning med framförallt gran men även en hel del grova aspar och tallar. Skogen är genomhuggen, även träd av klenare dimension, men påverkan från senare tids avverkningar är ändock begränsade. Skogen är olikåldrig men det finns inte så hög andel döda träd. Noterade arter var ullticka (NT), lunglav (NT), fertil garnlav (NT), vedticka (S) och tickmussling (S). Värdeklass 3: Området har strukturella förutsättningar för att få höga naturvärden. Det som främst gör området intressant är hög andel aspar. Område R. I detta område finns en del riktig gamla granar, men det är dock genomhugget och inte särskilt omfattande med grov död ved. Skogen är finare i norr närmast ett nybrutet hygge jämfört med nära myren i söder, där avverkningar skett i större omfattning. Det noteras främst vanliga tickor, men även en rosenticka (NT) noteras i en fin microbiotop. Området har goda förutsättningar för att utvecklas till höga naturvärden inom en relativt kort framtid, ca 50 år. Värdeklass 3: Området har vissa värden och har strukturella förutsättningar för att få höga naturvärden inom relativt kort framtid. Området S. Närmast väg finns tätslutande gran med en del grova träd och viss förekomst död ved, även några grova lågor. Längre upp fuktigare och myrliknande mark med blandskog, dock urdikat. I området finns en del aspar, även äldre. Noterade arter av granticka (NT), tickmusssling (S). Område T. I området finns en del senvuxna granar och tallar på relativt fuktig mark. Det finns en del stående döda träd men inte så mycket lågor, vilket beror på äldre dimensionshuggning vilket gör att det saknas riktigt grova träd. I området noterades granticka (NT), lunglav (NT) samt lavskrika (NT). Område M. Tätslutande fuktig skog med främst gran som är klart skogsbrukspåverkad. Ej särskilt hög ålder eller intressant struktur vilket speglar sig i artförekomsten. I området finns små bäckar samt en kallkälla. Noterade arter var vedticka (S), tickmussling (S), lunglav (NT), luddlav (S), granticka (NT), ullticka (NT) samt spår av spillkråka. Värdekass 3: Även om området är kraftigt påverkat bedöms det hysa vissa värden. Område N. Skogen består främst av gran men inslag av tall olika lövträd. Det är ett tidigare myr- och sumpskogsområde, dock urdikat och genomhugget sedan tidigare. Det finns sporadiskt med grova träd och lågor men överlag är skogen inte 12

13 REFERENSER Tryckta källor Karström, M Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket rapport Nitare, J. (red) Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping. Elektroniska källor GIS-data Länsstyrelsernas GIS-tjänster Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor Erhållen GIS-data från SCA. APPENDIX Nedan följer en systematisk lista över noterade intressanta arter som är lätta att observera även vid denna typen av storskalig inventering, samt korta kommentarer om deras signalvärde. Samtliga signalvärden beskrivs utifrån Signalarter (Nitare m.fl. 2000). Storsvampar (Macrofungi) Stjärntagging (NT) En observation inom områden A vid Fängsjön. Signalerar höga naturvården. Granticka (NT) Förekommer i nästan alla områden som bedömts hysa värden, även ibland inom områden som bedömts till VK 4. Arter har ett lägre signalvärde i Norrland. Ullticka (NT) Mycket bra signalart med ett tydligt optimum i orörda eller måttligt påverkade gamla granskogar där det förekommer viss kontinuitet av grov död ved. Är placerad i basen på en s.k. värdepyramid för naturvårdbedömning i norra Norrland. Den förekommer inom många områden som bedömts hysa värden. Gränsticka (NT) Enstaka observationer. Mycket bra signalart med optimum i gamla granskogar där det föreligger lång kontinuitet av grov död ved. Däremot lågt signalvärde vid de tillfällen den påträffas på kvarliggande grova lågor från en tidigare skogsgeneration i nu skötta ungskogar. Harticka (NT) Ett par observationer. Normalt en mycket bra signalart för granskogar med höga naturvärden. Kötticka (NT) Några observationer. Medelgott signalvärde i denna del av landet, men signalerar vanligtvis höga naturvärden även i norrland. Har klassificerats som gammelskogsindikator. Noterades främst i fuktigare områden. Noteringar i torra områden stärker dess signalvärde. Rosenticka (NT) Noterades inom ett par områden inom Fängsjöns projektområde. Då den har noterats så har det på samma träd och i närområdet ofta funnits fler observationer. Mycket bra signalart för granskogar med långvarig kontinuitet av grova lågor. Är placerad i basen på en s.k. värdepyramid för naturvårdbedömning i norra Norrland men är mer exklusiv söderut. Doftticka (VU) Den signalerar enligt Nitare alltid gamla sälgar och skogsområden med höga naturvärden. Flera dofttickor noterades på en sälg på Storsjöhöjden. Denna var dock lokaliserad inom en tallungskog. I omgivningen fanns dock gott om äldre sälgar. Doftskinn (NT) Noterade inom ett par områden inom Fängsjöns projektområde. Mycket bra indikator ( urskogsindikator ) som visar på lång kontinuitet av grova lågor. 13

14 Rynkskinn (NT) Ett antal observationer inom Fängsjöns projektområde, även inom områden som haft en tydlig mänsklig påverkan. Normalt sett en mycket bra signalart och har klassificerats som urskogsindikator och placerats högt i en värdepyramid avsedd för naturvärdesbedömning av boreala skogar. Ostticka (VU) En observation inom Fängsjöns projektområde (område A). Normalt en mycket bra signalart. I norra Norrland har den placerats i toppen för värdepyramid avsedd för naturvärdesbedömning av granskog. Blodticka En observation inom Fängsjöns projektområde (område A). Fynd på gran, som i detta fall, har högt signalvärde. Fåglar (Aves) Endast de intressantare noteringarna i området nämns. Fiskgjuse Noterades vid Stugusjön Tretåig hackspett (NT) Spår noterades på många ställen inom Fängsjöns projektområde. inom Lavskrika (NT) Noterades i lämplig biotop på ett flertal ställen inom Fängsjön projektområde samt på något ställe vid Storsjöhöjden. Vedticka Vanlig i skogar med viss förekomst av lågor. Lågt signalvärde i denna del av landet. Tickmussling Ej angiven som signalart i Nitare (2000) men i andra sammanhang. Noterades även i skogar som bedömdes till VK 4. Trådticka En notering på Storsjöhöjden. Medelgod signalart vid låga förekomster, men då svampen uppträder i stor mängd är det en bra signal på bestånd med höga naturvården. Lavar (Lichenes) Lunglav (NT) Förekommer vanligt inom främst Fängsjöns projektområde. Bra indikator och lokaler där den växer på bl.a. björk bör uppmärksammas då sådana förekomster blivit sällsynta pga. luftföroreningar. Luddlav En notering. Tämligen allmän i norra Sverige, men ändå en mycket bra signalart. Garnlav Rika förekomster på en del ställen inom framförallt Fängsjöns projektområde. Ymniga förekomster liksom förekomst av fertila garnlavar är en signal på skog som kan ha höga naturvärden. 14

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INVENTERING AV VÅTMARKSFÅGLAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Augusti 2011 Miljötjänst Nord AB Sture Gustafsson Inga Olofsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB för O2 Vindkompaniet AB, augusti-september 2009 Inledning På uppdrag av O2 Vindkompaniet AB har FORAN

Läs mer

Dokumentation av avverkningsanmälda skogar

Dokumentation av avverkningsanmälda skogar Dokumentation av avverkningsanmälda skogar Avverkningsanmälda skogar av FSC-certifierade skogsbolag Jämtland Lillådalen 3 Öster-Noren 4 Över Renåflyn 5 Israelvattnet 6 Linjeviken 7 Norrbotten Storberget

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar...

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

Tomasliden Naturvärdesinventering

Tomasliden Naturvärdesinventering Planerad kraftledning för vindkraftsparken Tomasliden Naturvärdesinventering Ansvarig för naturvärdesinventering @wpd.se wpd Scandinavia AB 11427 Stockholm Ort och datum Stockholm 2016-06-08 2 1. Sammanfattning

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Moskogen 2009. Naturvärdesinventering inför projektering av 50 vindkraftverk med tillhörande vägar. Inventerare Lars-Olof Grund

Moskogen 2009. Naturvärdesinventering inför projektering av 50 vindkraftverk med tillhörande vägar. Inventerare Lars-Olof Grund Moskogen 2009 Naturvärdesinventering inför projektering av 50 vindkraftverk med tillhörande vägar Gammal tall som fallit på Mobergets topp. Inventerare Lars-Olof Grund Moskogen Inventeringarna Inventeringarna

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

4028 Bastuklumpen. 0ha Nedanför fjällnära gräns. 226 ha

4028 Bastuklumpen. 0ha Nedanför fjällnära gräns. 226 ha 4028 Bastuklumpen Kommun Åsele Totalareal 306 ha Naturgeografisk region 32c Areal land 295 ha Objektskategori U1 Areal vatten 10 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 226 ha Ovanför fjällnära

Läs mer

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Bakgrund I år släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Nylandsbergen till Kråktorpet, Sundsvalls kommun 2013

Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Nylandsbergen till Kråktorpet, Sundsvalls kommun 2013 Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Nylandsbergen till Kråktorpet, Sundsvalls kommun 2013 Rapport 2014-01-14 för E.ON Elnät Sverige AB Pelagia Miljökonsult AB Adress:

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Begäran om nyckelbiotopsinventering av avverkningsanmäld skog

Begäran om nyckelbiotopsinventering av avverkningsanmäld skog 10 november 2016 Mottagare: Skogsstyrelsen Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsenheten Tierps kommun Kopia för kännedom: sandra.hanninen@storaenso.com antti.kujanpaa@storaenso.com hanna.staland@storaenso.com,

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk

Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk Bureau Veritas Certification Sweden Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk Kommun, län Boden, Norrbottens län Markägare Sveaskog AB Certifierare Bureau Veritas Certification Sweden Certifikat

Läs mer

UTFLYKTSTIPSET Värmderåsen i Orsa jättetallarnas skog Bengt Oldhammer

UTFLYKTSTIPSET Värmderåsen i Orsa jättetallarnas skog Bengt Oldhammer UTFLYKTSTIPSET Värmderåsen i Orsa jättetallarnas skog Bengt Oldhammer En av de trevligaste skogarna att besöka i Dalarna är utan tvekan Värmderåsen i Orsa (ligger norr om Skattungbyn/Torsmo och några kilometer

Läs mer

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag och utförande 3 3. Resultat och diskussion 4 4. Referenser 7 Beställare: Susanna

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VÄSTER OM HEDENSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, FÖR DETALJPLAN BERGSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN

NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VÄSTER OM HEDENSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, FÖR DETALJPLAN BERGSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VÄSTER OM HEDENSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, FÖR DETALJPLAN BERGSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN Peter Lundström, juli 2017 Swenature AB Brinkvägen 21,

Läs mer

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Skilda världar Detta säger rödlistan om tillståndet i skogen ca 30 000 skogslevande arter i Sverige Inte bedömda ca

Läs mer

Naturvärdesinventering inom planerad vindkraftpark på Söderåsen.

Naturvärdesinventering inom planerad vindkraftpark på Söderåsen. Naturvärdesinventering inom planerad vindkraftpark på Söderåsen. Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB, för Eolus Vind AB, augusti 2012. Inledning På uppdrag av Eolus Vind AB har FORAN Sverige AB

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken Östra Värmlands distrikt Magnus Nordström Gräsdalsgatan 15, 653 43 Karlstad magnus.nordstrom@skogsstyrelsen.se Tfn 054-55 57 18 RAPPORT GRUNDVIKEN 1(6) Datum 2010-07-02 Er referens Catharina Knutsson Karlstads

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Bromseby SE0110369 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro 2016-12-06 Version 1 Naturvärdesinventering, Upplands Bro 2 Beställning: Riksbyggen Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion: xxxx-xx-xx Uppdragsansvarig:

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun År 2013 släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Sweco och Trivselhus AB gjort en arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Naturvärdesbedömningar TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och Parkenheten Karlstad 2009-06-17 Alexandra Varbäck, 054-29 53 06 alexandra.varback@karlstad.se

Läs mer

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Skogsstyrelsen november 2011. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen - en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet. Vi leder utvecklingen i skogen för

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Naturreservat i Hamrångeområdet

Naturreservat i Hamrångeområdet Naturreservat i Hamrångeområdet Söderhamns kommun Skärjåskogen Häckelsängs högmosse och Gnagmur Axmar Skämningsön Svartstensudden Gåsholma Ockelbo kommun Hådells gammelskog Bergby Norrsundet Hamrångefjärden

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum Lerums kommun Kommunstyrelsen 443 80 LERUM Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken 11 443 38 LERUM Lerum 2016-05-24 Kopia till Samhällsbyggnadsförvaltningen Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på föreslagna

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN SÖRGRANINGE HITTA HIT MED GPS: 62.971 17.167 Med naturen som FÖREBILD Se upp för fångstgropar! Bland dofttickor och långskägg Vandra på fina stigar Välkommen till Sörgraninge

Läs mer

Smultronställen Barkbergsknopparna i Orsa

Smultronställen Barkbergsknopparna i Orsa Smultronställen I sommar har Naturskyddsföreningen besökt och inventerat många avverkningsanmälda skogar i Dalarna. Några har varit verkligt fina gammelskogar. Vi hoppas att kunna rädda dem. Här är några

Läs mer

Rapport 2014-01-28. för. E.ON Elnät Sverige AB

Rapport 2014-01-28. för. E.ON Elnät Sverige AB Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Stor-Fuskberget till Björnlandhöjden, Timrå, Sundsvalls och Härnösands kommuner 2013 Rapport 2014-01-28 för E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Naturvärdesinventering för detaljplan Övre Uppvallen, Härjedalens Kommun

Naturvärdesinventering för detaljplan Övre Uppvallen, Härjedalens Kommun HL Taigabas Henrik Liliedahl Osebol 45 D 680 51 Stöllet 073-830 51 91 hltaigabas@gmail.com Planområde. Inventerade områden är markerat med rött. Siffrorna återfinns i rapporttexten Naturvärdesinventering

Läs mer

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter Adolfsbergs-/Storvretaskogen Rödlistade arter Naturinventering under 2015 Delrapport Sammanställd av Patrick Fritzson Version 2015-10-28 1 Arbetsgruppen Rädda Storvretaskogen Naturinventering en delrapport

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 (Enligt 17 förordningen om områdesskydd 1998:1252)

Bevarandeplan Natura 2000 (Enligt 17 förordningen om områdesskydd 1998:1252) Natura 2000-område SE0610251 Skårsjöbranten Dnr 511-6764-05 Bevarandeplan Natura 2000 (Enligt 17 förordningen om områdesskydd 1998:1252) Skårsjöbranten, Eda kommun, Värmlands län Områdeskod och namn: SE0610251

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar.

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Foto: Lennart Bratt Bild 2. Tjocka mattor av ris, mossa eller lav breder

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Granskning av SCA:s skogsbruk i Västerbotten

Granskning av SCA:s skogsbruk i Västerbotten Granskning av SCA:s skogsbruk i Västerbotten Fältbiologernas inventeringsresa 7 16 augusti 2013 1 Innehåll Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar... 7 Stor-Gåstjärnberget...

Läs mer

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala På Idön har kalkbarrskogen fått växa och falla lite som den vill. På marken ser man förra generationen av gran som nu är helt täckt av mossa. Betande djur gör att skogen blir lite mer öppen, men ändå behåller

Läs mer

Naturvärdesinventering vid Kusberget i Bräcke kommun 2014

Naturvärdesinventering vid Kusberget i Bräcke kommun 2014 2014-09-10 Naturvärdesinventering vid Kusberget i Bräcke kommun 2014 Inledning Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av Jämt Vind AB som planerar att uppföra en vindkraftsanläggning

Läs mer

INVENTERING AV SVAMPAR I

INVENTERING AV SVAMPAR I INVENTERING AV SVAMPAR I ÅSBARRSKOGAR PÅ SWEDAVIAS MARKINNEHAV VID ARLANDA MED FOKUS PÅ RÖDLISTADE ARTER OCH SIGNALARTER 2010-12 - 16 Beställning Beställarens namn Swedavia Framställt av: Ekologigruppen

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Naturvärden i Hedners park

Naturvärden i Hedners park Naturvärden i Hedners park Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Resultat... 3 Förslag till hänsyn vid restaurering... 6 Förstasidan visar beståndet med gamla tallar, den norra granbersån

Läs mer

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn Svenska modellen Skydd Ex HF Generell hänsyn MILJÖHÄNSYN VID SKOGLIGA ÅTGÄRDER BEVARA FÖRST -- NYSKAPA NU!!... ÅTERSKAPA B E V A R A F Ö R S T Ä R K Skog med naturvärden knutna till marksvampar, hänglavar,

Läs mer

RAPPORT. Naturvärdesinventering Hornslandet, delen Grönö VÄSTERVIKS KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 2292877000 2014-10-15

RAPPORT. Naturvärdesinventering Hornslandet, delen Grönö VÄSTERVIKS KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 2292877000 2014-10-15 VÄSTERVIKS KOMMUN Naturvärdesinventering Hornslandet, delen Grönö UPPDRAGSNUMMER 2292877000 SWECO ENVIRONMENT AB KAJ ALMQVIST & ULRIKA KANSTRUP, FÄLTINVENTERING OCH HANDLÄGGNING ANNELIE THOR, KVALITETSGRANSKNING

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län Ägare Sven Åke Martinsson Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 21-6-22 21-219 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer