Eksjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eksjö 2002-03-23--24"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö Sverok tel Sandbäcksgatan 2 fax LINKÖPING

2 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Eksjö Protokollet är skrivet i samma ordning som punkterna på dagordningen. 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Hanna Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar 2002 års ordinarie Riksmöte öppnat. 2. Fastställande av röstlängd att fastställa nuvarande röstlängden, efter upprop. Röstlängden justeras sedan löpande efter ordningsfråga då nytillkomna riksmötesombud eller ersättare till riksmötesombud anländer. Den justerade röstlängden finns i bilaga Mötets beslutsmässighet Kallelse var utsänd enligt stadgarna. Riksmötesval var genomfört enligt stadgarna. Fyllnadsval genomfördes i alla län som hade valt mindre än tre reserver. Kallelse skickades snarast till valda riksmötesombud och riksmötesreservombud. Möteshandlingar var utsända enligt stadgarna. Mötet är alltså beslutsmässigt. att riksmötet är beslutsmässigt. 4. Val av möteordförande att välja Carl-Niclas Larsson till mötesordförande. att välja Nils Eliasson till vice mötesordförande. att välja Anders Hultman till vice mötesordförande. 5. Val av mötessekreterare att välja Christer Pettersson till mötessekreterare. att välja Andreas Brodin till vice mötessekreterare. 6. Val av rösträknare att välja Nichlas Mauritzon till rösträknare. att välja Kriss Andsten till rösträknare. att välja Kim Carlquist till rösträknare. att välja Susanne Gräslund till rösträknare. Susanne Gräslund var rösträknare istället för Kim Carlquist under punkt och Val av justerare att välja två par av justeringspersoner, som kan växla så att protokollet kan justeras under mötets gång. att välja Paul Carlsson och Staffan Ericsson till justeringspersoner. att välja Carl Cramér och Karolina Andersson till justeringspersoner. Justerarna ansvarar själva för att byta av varandra under mötet genom att meddela mötet i form av ordningsfråga. 2

3 8. Adjungeringar Praxis är att adjungerade tilldelas närvarorätt, yttranderätt och rätt att ställa förslag. Nya personer kan adjungeras efter ordningsfråga. att adjungera Tove Gillbring, Anders Gillbring, Simon Alskans, Daniel Ahari, Julia Holm, Nick Sellén och Emil Broberg samt Loella Mårtensson från punkt 16.1 och Ulrica Lysén från punkt Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen. Dagordningen finns i bilaga 2. 9 B. Fastställande av mötesform att mötesformen ska vara plenum. 10. Anmälan av övriga frågor Anmälda frågor finns inskrivna med respektive beslut under punkt 17 och 22 och i bilaga Verksamhetsberättelse att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelsen finns i bilaga Ekonomisk berättelse att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Den ekonomiska berättelsen finns i bilaga Revisiorernas berättelse att lägga revisionsberättelserna till handlingarna. Revisionsberättelsen finns i bilaga Frågan om ansvarsfrihet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Avregistreringar att avregistrera föreningar enligt bilaga, om rapport med medlemsantal eller verksamhet ej inkommit senast Lista på föreningarna finns i bilaga 6. 3

4 16. Motioner och propositioner som kan påverka verksamhetsplan eller budget. Fullständiga motioner, yrkanden och kommentarer finns i bilaga 7. Yrkanden som lagts på riksmötet finns i protokollet och i vissa fall i bilaga Om avveckling av Sverok att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda syftesparagrafen till nästa riksmöte Om nationell spelvecka att förbundsstyrelsen uppdras att utlysa den nationella spelveckan så den infaller under oktober månad Om marknadsföring att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en ordentlig satsning på marknadsföring Om Sverok och studieförbund att förbundsstyrelsen under 2002 arbetar vidare med att skapa ett studieförbund som sedan mötet 2003 ges möjlighet att ta ställning till om man vill gå med i, att detta förslag innehåller en väl genomarbetad ekonomisk kalkyl. att Sveroks medlemsföreningar ges möjlighet att delta i dialog om vad och varför Sverok ska driva folkbildningsverksamhet och hur studieförbundet ska utformas för att möte medlemsföreningarnas önskemål och krav. att förbundsstyrelsen skall i arbetet med bildandet av studieförbund inhämta medlemsföreningarnas åsikter om deras behov genom ett remissförfarande som tillsammans med studieförbundsarbetet redovisas för Riksmötet Om ekonomisk grundgaranti till distrikten att distrikten beviljas ekonomisk grundgaranti för år Om Sverox att tidningen ska vara gratis att prenumerera på för Sveroks medlemmar, att kvaliteten på Sverox ska bibehållas, att Sverox trycks i 4 nummer per år Om likabehandling av verksamhetsgrenar att alla spelverksamheter inom förbundet ska behandlas lika Om projekt Glöd att förbundsstyrelsen uppdras att initiera och genomföra Projekt Glöd under året. att delfinansiering sökes från externa källor såsom Ungdomsstyrelsen, EU och Allmänna Arvsfonden. 4

5 16.9 Om att Sverok ska fixa avtal med utgivare av spelprodukter Motionen återtogs av förslagsställaren Om att Sverok skaffar rabatter Motionen återtogs av förslagsställaren Om att Sverok sponsrar Sverok Stockholms projektverkstad Originalyrkandet återtogs av förslagsställaren. att avslå motionen. 17. Övriga frågor som påverkar verksamhetsplanen Fullständiga övriga frågor, yrkanden och kommentarer finns i bilaga Om nya stödformer till föreningarna med två tredjedels majoritet att riksmötet uppdrar åt styrelsen att ta fram ett förslag inför riksmöte 2003 i syfte att stärka förbundets profilering som spelförbund avseende de resurser de kan erbjuda sina medlemsföreningar Om samarbete med AmatörTeaterns Riksförbund att avslå den övriga frågan Om direktsändning av riksmöte 2003 att avslå den övriga frågan Om förvaltning av förbundets ekonomiska tillgångar att avslå den övriga frågan. 18. Fastställande av verksamhetsplan att meningen som startar Andra områden... byts ut mot Andra områden där förbundsstyrelsen vill arbeta inom är att ge medlemmar i Sverokföreningar tillgång till olika former och rabatter och erbjudanden till exempel på datorer, campingutrustning och olika former av spelarrangemang. Dock ej för att konkurrera med Spelbutikerna. att fastställa verksamhetsplanen med dessa ändringar. Verksamhetsplanen finns i bilaga Fastställande av avgifter att fastställa avgiften för 2002 till 0 kr. 20. Fastställande av budget att budgeten fastställs enligt förbundsstyrelsens förslag men med följande förändring: kr till Slagen, och med ett beräknat underskott på kr. Budgeten finns i bilaga 10. 5

6 21. Övriga motioner och propositioner Fullständiga motioner, yrkanden och kommentarer finns i bilaga 7. Yrkanden som lagts på riksmötet finns i protokollet och i vissa fall i bilaga Om organisationsstruktur att 29 ändras till Distrikts konstituerande stadgar fastställs av förbundets riksmöte. Medlemsföreningar, med säte inom distriktets upptagningsområde, konstituerar distriktet, väljer dess styrelse och fastställer dess övriga stadgar och verksamhet. att 30 ändras till Distrikts syfte fastställs av förbundets riksmöte. Distrikts stadgar kan inte innehålla skrivningar som upphäver, förändrar eller motsäger förbundets stadgar. Konstitutionella stadgar för Sveroks distrikt 1 Distriktets namn är Sverok XX. 2 Distriktet är en regional sammanslutning av föreningar. 3 Distriktet verksamhetsområde är YY län, WW län osv. osv. 4 Förening antagen av Sverok och som har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde är medlemsförening i distriktet. 5 Distriktet får ej ta ut medlemsavgift av medlemsförening. 6 Distriktets syfte är att på lokal nivå genom organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel. 7 Distriktet är religiöst och politiskt oberoende. 8 Distriktet är en ideell organisation. 9 Distriktet verkar i enlighet med demokratiska principer. 10 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i medlemsföreningarna. 11 Distriktets regionala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess medlemsföreningar. 12 Om oklarhet gällande de konstitutionella stadgarnas innebörd skulle uppstå, i samband med distriktsårsmöte eller extra distriktsårsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Klargörande ändring skall snarast införskaffas från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen och ytterst förbundets riksmöte tolkar de konstitutionella stadgarna. 13 Vid tolkning av distriktets stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med fjorton (14) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf. 14 De konstitutionella stadgarna kan endast ändras av Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbunds riksmöte. dessutom att de eventuella stadgeändringar som beslutas om idag inlämnas som motioner till samtliga distrikts årsmöten/distriktsstämmor. Dessa årsmöten/distriktsstämmor är därefter den som i laga ordning fattar beslut om eventuella förändringar. Reservation av Mattias Bjärnemalm, Niklas Bendelius, Robin Ljung, Jenny Carlander, Jonny Hjorter, Mirja Dellgar Hagström, Petra Sahlin, Jon Eriksmo, Mattias Nilsson, Wille Raab, Anna Westerling, Martin Godaly, Erik Lindholm, Tobias Ljungström, Love Hellström, Karl Lampinen, Mikael Lestander, Johan Strömquist, Staffan Eriksson, Tomas Karlsson, Anna Kjällström, Johanna Hedberg, Andreas Bjärnemalm och Nichlas Mauritzon. Vi reserverar oss mot Riksmötets beslut om motion 21.1 om organisationsstruktur Riksmötet har till synes egenhäftigt och utan insikt i beslutets konsekvenser för förbundet, och främst förbundets distrikt, tagit ett beslut som troligtvis gravt kommer att skada relationen mellan distrikten och resten av förbundet. 6

7 21.2 Om värdegrund att avslå förslaget till värdegrund Om att flytta riksmötet att avslå motionen Om att förlänga riksmötet att avslå motionen Om ändring av 67 (förbundsstyrelsens beslutsmässighet) Nuvarande stadga 67 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. att 67 ändrades till Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) är närvarande Om röstfördelningen att ändra 58 i stadgarna så att röstfördelningen ser ut som följer: - Fem till och med tjugofem (5-25) föreningsmedlemmar ger en (1) röst. - Tjugosex till och med femtio (26-50) föreningsmedlemmar ger två (2) röster. - Femtioen till och med etthundra (51-100) föreningsmedlemmar ger tre (3) röster. - Hundraen till och med tvåhundra ( ) föreningsmedlemmar ger fyra (4) röster. - Tvåhundraen (201) eller fler föreningsmedlemmar ger fem (5) röster Om röstetal och ombudsfördelning att avslå motionen. Att-sats 1 togs upp tillsammans med motion Att-sats 2 togs upp i samband med motion Om ombudsfördelning till riksmötet att Tillägg till slutet av 54 : Om en medlemsförenings medlemsantal överstiger tvåhundra (200) räknas bara tvåhundra (200) föreningsmedlemmar när man beräknar valkretsens högsta föreningsmedlemsantal Om ombuds länstillhörighet att avslå motionen Om paintball att avslå motionen. 7

8 21.11 Om förändring av 64 val av förbundsstyrelse att 64 ändras till att istället lyda: Förbundsstyrelsen utses av riksmöte och tillträder i omedelbar anslutning till riksmötets avslutande. Riksmötet utser minst sex (6) och max elva (11) ledamöter samt en (1) förbundsordförande Om Zworks färg (bordlagd från riksmötet 2001) att avslå motionen Om tärningsslag (bordlagd från riksmötet 2001) att avslå motionen. 22. Kvarvarande övriga frågor Fullständiga övriga frågor, yrkanden och kommentarer finns i bilaga Om noggrannare redovisning av intäkter med två treddjedels majoritet att Riksmötet ålägger den det berör att inför nästa års redovisning av ekonomisk berättelse bättre redovisa vilka de olika intäkterna är och de respektive posterna redovisas bättre Om undermåliga möteshandlingar med två tredjedels majoritet att riksmötet genom att bifall detta yrkande fäster i första hand förbundsstyrelsens uppmärksamhet på det demokratiska värdet av att göra riksmöteshandlingarna tydligare, för att alla ombud skall ges mer jämlika förutsättningar att ta aktiv del i riksmötets beslutfattande. 23. Val av förbundsstyrelse i sluten votering med röstsiffrorna 66 mot 5 att välja Hanna Jonsson till förbundsordförande, Björn Flintberg, Marcin Kucharski, Jon Nilsson, Kristoffer Andsten, Fredrik Axelsson, Emil Broberg, Andreas Brodin, Mikael Enmalm, Elin Gullberg Bohlin, David Gustavsson och Dagny Petrussen till ledamöter i förbundsstyrelsen. 24. Val av valberedning att välja Magnus Pennebrink, Jesper Jansson, Tobias Eliasson, Magnus Alm och Martin Dahl till valberedare. Protest mot mötesordningen av Martin Brodén, Mirja Dellgar Hagström, Jonny Hjorter, Wille Raab, Monica Druid, Mattias Bjärnemalm, Tomas Karlsson, Anna Lundström, Martin Dahl, Karolina Andersson och Mattias Nilsson I riksmötets angivna mötesteknik står det att läsa Om någon begär det måste votering göras sluten. I punkt 24, val av valberedare, har detta ignorerats. Vi vill därför reservera oss mot riksmötets förfarande på denna punkt. 25. Val av revisorer att välja Anders Hultman till revisor med Nils Eliasson som personlig revisorsersättare. att välja Mona Tolander till revisor med Arne Gunnarsson som personlig revisorsersättare. 8

9 26. Ordet fritt 26.1 Johan Strömqvist talar om ordning, tydlighet och likriktning som ledord på riksmötet. Uttrycket starkt motstånd mot det han kallan slavstadgan som antogs i Han kommer att anstränga sig för att kalla till ett extra riksmöte för att upphäva den frågan Björn von Knorring: Andelen förstagångsbesökare cirka 30 av Claes Sundström: berömmer den avgående styrelsen och tackar dem Christer Pettersson: Antal distriktare cirka 25 stycken av Jesper Jansson om att respektera demokratiskt tagna beslut Dan Sivnert anser att man kan ta upp frågan i 21.1 på nästa riksmöte Thomas Häägg, förstagångsbesökare, talar om revirtänkande som han känt. Vi ska samarbeta! 26.8 Jon Nilsson upplyser om att vi antagligen haft det högsta antalet närvarande ombud genom tiderna och att det blir väldigt dyrt med ett extra riksmöte Jonas Elimää: vi är ju hjältar inom våra hobbyer. Vi kanske borde kunna vara hjältar och tro på saker utan rädsla, även om det är nya saker Paul Carlsson. Digitalkamera: skicka bilder till riksmöteslistan! Björn Flintberg tackar alla för ett gott riksmöte. Anser att man söker samförstånd och samarbete istället för konflikt. Stor skillnad på att brinna och att brännas av engagemang Andreas Brodin: tack för förtroendet. Fråga oss i förbundsstyrelsen så att vi gör ett bra jobb i samarbete Emma Wieslander: reflekterar över att detta antagligen är hennes sista riksmöte. De tio möten hon varit på har varit väldigt olika. Detta skiljer sig inte bara i form av lokalen utan också i form av begrepp som långa knivarnas natt, 08 and proud of it, kuppförsök 1994 ligger i det förflutna. Sverok har blivit otroligt mycket mer demokratiskt för att vi nuförtiden har möten, regler, formalia som gör oss bättre. Talar om olikheterna och att det var sämre förr. Hoppas och tror att framtiden är ljus Kriss Andsten: Talar om en massa spännande händelser på mötet. Sen är det inget sådant på ett helt år. Till dess ska vi få hinna göra något också. Sverok är ett mycket spännande förbund och det är enormt givande att vara engagerade i Sverok Bulan Tägtlund, förstagångsbesökare. Gillar att distrikten blir mer enhetliga Tomas Karlsson: tackar alla som varit här. Femte året på riksmötet. Kanske sista, kanske fler gånger - det beror på medlemmarna i hans valkrets. Medlemmarna som Johan letar efter avgör om det blir extra riksmöte, inte Johan. Förbundsstyrelsen ska tänka på att distrikten vill samarbeta med riks och uppmanar till närmande. Bygg på Glöd så att det blir bra! Anna Lundström: Många olika åsikter finns. Skitbra! Håller inte med om allt, men respektera åsikterna. Viktigast och roligast är att alla får säga sitt Robin Ljung: Kommer från Eksjö! Hoppas på att nästa riksmöte ska bli lika bra, fast utan knarrigt golv. Tackar förbundsstyrelsen för riksmötet Johan Strömqvist: ursäktar att han började föra korståg mot Sverok. Jag är inte distriktsaktiv, enbart föreningsaktiv. Klandra inte andra distriktare för mina åsikter. Jag kommer att försöka att få ett stöd för ett extra årsmöte. Det blir inte ett nytt val, utan alla ni är välkomna! Magnus Alm: passar på att propagera för Futuredome. Kolla på hemsidan! Hanna Jonsson: Tackar för ett oerhört bra möte. Det bästa hon hittills varit på! Tack för förtroendet, tacktalet, valberedningen, styrelsen. Därefter följde utdelning till avtackade med sverokpåskägg i sten som presenter. 9

10 27. Mötets avslutande Hanna Jonsson förklarar 2002 års Riksmöte avslutat. vid protokollet, Christer Pettersson mötessekreterare Andreas Brodin vice mötessekreterare vid klubban, Carl-Niclas Larsson Nils Eliasson Anders Hultman mötesordförande vice mötesordförande vice mötesordförande justeras, Paul Carlsson Staffan Ericsson Carl Cramér Karolina Andersson justerare justerare justerare justerare 10

11 Kommentarer från justerarna, mötesordföranderna och mötessekreterarna Fakta Under punkt 21.1 ställdes två yrkanden mot varanda och då vann yrkande 1 över yrkande 2 med 42 röster mot 39. När sedan det vinnande yrkandet ställdes mot avslag uppmärksammade ingen att det krävdes två tredjedels majoritet för bifall. Det är alltså inte helt säkert att beslutet togs med tillräcklig majoritet. Under punkt ställdes förslaget mot avslag och vann med 38 röster mot 33. I likhet med beslutet under punkt 21.1 var det ingen som uppmärksammade att det behövdes två tredjedels majoritet. Uppenbart togs inte beslutet med tillräcklig majoritet. Tolkning Frågan vi ställt oss är om besluten är giltiga eller ej. Efter kontakt med mer juridiskt bevandrade personer än vi själva är, bland andra förbundets auktoriserade revisor, har vi kommit fram till att besluten är giltiga, eftersom ingen på mötet krävde rösträkning eller på annat sätt uppmärksammade att det eventuellt inte var tillräcklig majoritet. Förbundets stadgar, där majoriteter regleras, fanns dessutom med i möteshandlingarna, vilket stärker tolkningen. Revisorn gav rådet att under året diskutera frågorna vidare och försöka hålla inverkan av besluten på en låg nivå i inväntan på ett nästa riksmöte då besluten kan återbekräftas eller rivas upp. I övriga stadgeändringsbeslut är det vår uppfattning att de otvivelaktigt togs med minst två tredjedels majoritet. 11

12 Bilaga 1 Röstlängd närvaro vald till och i vilket län namn lördag söndag Ombud i Blekinge län 2002 Björn Olsson Ombud i Blekinge län 2002 Jerry Strand X X 1. reserv i Blekinge län 2002 Paul Carlsson X X Ombud i Dalarnas län 2002 Elin Gullberg Bohlin X fr 16 X Ombud i Dalarnas län 2002 Love Hellström X X Ombud i Dalarnas län 2002 Anders Wänn 1. reserv i Dalarnas län 2002 Dhani Åhlman 2. reserv i Dalarnas län 2002 Joakim Sennerby 3. reserv i Dalarnas län 2002 Andreas Hallqvist 4. reserv i Dalarnas län 2002 Anton Grahnström 5. reserv i Dalarnas län 2002 Jon Back 6. reserv i Dalarnas län 2002 Christoffer Wiker X X Ombud i Gotlands län 2002 Aron Sjöberg X X Ombud i Gotlands län 2002 Edvin Sjöberg 1. reserv i Gotlands län 2002 Jakob Hellgren 2. reserv i Gotlands län 2002 Gustav Nyberg Ombud i Gävleborgs län 2002 Frida Gamero X X Ombud i Gävleborgs län 2002 Jesper Jansson X X Ombud i Gävleborgs län 2002 Patrik Oksanen X X Ombud i Gävleborgs län 2002 Andreas Rönnqvist 1. reserv i Gävleborgs län 2002 Jonas Sand X X 2. reserv i Gävleborgs län 2002 Tobias Amnell X X Ombud i Hallands län 2002 Fredrik Axelsson X X Ombud i Hallands län 2002 Johan Gärderud X X Ombud i Hallands län 2002 Anna Lundström X X Ombud i Hallands län 2002 Pär-Ola Nilsson X X Ombud i Hallands län 2002 Anders Torin 1. reserv i Hallands län 2002 Henrik Isaksson 2. reserv i Hallands län 2002 Mikael Linderholm 3. reserv i Hallands län 2002 Haviet Kok X X Ombud i Jämtlands län 2002 Peter Madsen X X Ombud i Jämtlands län 2002 Peter Olausson 1. reserv i Jämtlands län 2002 Morgan Nordström X X Ombud i Jönköpings län 2002 Mats Bergström X X Ombud i Jönköpings län 2002 Jenny Carlander X X Ombud i Jönköpings län 2002 Robin Ljung X fr 11 Ombud i Jönköpings län 2002 Johan Röklander 1. reserv i Jönköpings län 2002 Claes Gerleman 2. reserv i Jönköpings län 2002 Patrik Svensson 3. reserv i Jönköpings län 2002 Oskar Bernhardsson 4. reserv i Jönköpings län 2002 Stefan Bittara Ombud i Kalmar län 2002 Ludwig Fungmark X X Ombud i Kalmar län 2002 Lars Johansson X X Ombud i Kronobergs län 2002 Thomas Häägg X X Ombud i Kronobergs län 2002 Robert Tiinus 1. reserv i Kronobergs län 2002 Dario Cerpez X X Ombud i Norrbottens län 2002 Jon Eriksmo X X Ombud i Norrbottens län 2002 Karl Lampinen X X Ombud i Norrbottens län 2002 Mattias Nilsson 1. reserv i Norrbottens län 2002 Rickard Jakobsson X X Ombud i Skåne län 2002 Niklas Bendelius X X Ombud i Skåne län 2002 Mattias Bjärnemalm X X Ombud i Skåne län 2002 Martin Godaly X X Ombud i Skåne län 2002 Tomas Karlsson X X Ombud i Skåne län 2002 Erik Lindholm X X Ombud i Skåne län 2002 Tobias Ljungström X X Ombud i Skåne län 2002 Dagny Petrussen 12

13 X X Ombud i Skåne län 2002 Dan Sivnert X X Ombud i Skåne län 2002 Johan Svanström Ombud i Skåne län 2002 Kalle Wallin 1. reserv i Skåne län 2002 Mattias Jönsson 2. reserv i Skåne län 2002 Jesper Svensson 3. reserv i Skåne län 2002 Geza Antal 4. reserv i Skåne län 2002 Gabriel Wall X X 5. reserv i Skåne län 2002 Andreas Bjärnemalm 6. reserv i Skåne län 2002 Anders Jönsson 7. reserv i Skåne län 2002 Fredrik Mattisson 8. reserv i Skåne län 2002 Erik Ingemansson 9. reserv i Skåne län 2002 Jonas Kjellman 10. reserv i Skåne län 2002 Gustaf Jönsson X X Ombud i Stockholms län 2002 Kriss Andsten X X Ombud i Stockholms län 2002 Martin Brodén Ombud i Stockholms län 2002 Helena Brogren X X Ombud i Stockholms län 2002 Mirja D Hagström Ombud i Stockholms län 2002 Maria Edin X X Ombud i Stockholms län 2002 Susanne Gräslund X X Ombud i Stockholms län 2002 Johanna Hedberg X X Ombud i Stockholms län 2002 Olle Johansson X X Ombud i Stockholms län 2002 Björn Kauppi Ombud i Stockholms län 2002 Mia Kreuger X X Ombud i Stockholms län 2002 Michael Leck Ombud i Stockholms län 2002 Jeff Marlowe Ombud i Stockholms län 2002 Dennis Rundqvist Ombud i Stockholms län 2002 Olle Sahlin X X Ombud i Stockholms län 2002 Johan Strömquist X X Ombud i Stockholms län 2002 Stefan Ullgren X X Ombud i Stockholms län 2002 Emma Wieslander X X 1. reserv i Stockholms län 2002 Jonny Hjorter 2. reserv i Stockholms län 2002 Henrik Summanen X X 3. reserv i Stockholms län 2002 Wille Raab X X 4. reserv i Stockholms län 2002 Anna Westerling 5. reserv i Stockholms län 2002 Nina Åhlmans 6. reserv i Stockholms län 2002 Kasper Wieslander-Summanen X X 7. reserv i Stockholms län 2002 Monica Druid X X Ombud i Södermanlands län 2002 Victor Berglund Ombud i Södermanlands län 2002 Robert Bjurshagen Ombud i Södermanlands län 2002 Louis Dubois-Fries X X Ombud i Södermanlands län 2002 David Teterin-Bergman 1. reserv i Södermanlands län 2002 Samuel Åström 2. reserv i Södermanlands län 2002 Robert Gustavsson X X Ombud i Uppsala län 2002 Olle Carnevale X X Ombud i Uppsala län 2002 Cilla de Mander X X Ombud i Uppsala län 2002 Maria Mattiasson Ombud i Uppsala län 2002 Ida Urbandottir X X Ombud i Värmlands län 2002 Kim Carlquist X X Ombud i Värmlands län 2002 Mikael Enmalm X X Ombud i Värmlands län 2002 Sara Johansson 1. reserv i Värmlands län 2002 Magnus Lorinius 2. reserv i Värmlands län 2002 Daniel Olsson 3. reserv i Värmlands län 2002 Johan Roos X X Ombud i Västerbottens län 2002 Martin Dahl Ombud i Västerbottens län 2002 Love Ersare X X Ombud i Västerbottens län 2002 Anna Kjällström X X Ombud i Västerbottens län 2002 Petra Sahlin 1. reserv i Västerbottens län 2002 Björn Due X X Ombud i Västernorrlands län 2002 Elias Ekström X X Ombud i Västernorrlands län 2002 Samir Ekström X X Ombud i Västernorrlands län 2002 Niklas Olofsson 13

14 1. reserv i Västernorrlands län 2002 Alexander Näsström 2. reserv i Västernorrlands län 2002 Denny Söderqvist X X Ombud i Västmanlands län 2002 Fred Antonsen Ombud i Västmanlands län 2002 Mats Backlund X X Ombud i Västmanlands län 2002 Sarah Burchill X X Ombud i Västmanlands län 2002 Staffan Ericsson X X Ombud i Västmanlands län 2002 Fredrik Vargas Friberg X X Ombud i Västmanlands län 2002 Peter Hägglund X X Ombud i Västmanlands län 2002 Anneli Kronholm X X Ombud i Västmanlands län 2002 Kent Lorbeck X X Ombud i Västmanlands län 2002 Bulan Tägtlund 1. reserv i Västmanlands län 2002 Andre Hiller 2. reserv i Västmanlands län 2002 Ralf Wallén 3. reserv i Västmanlands län 2002 Helena Eriksson 4. reserv i Västmanlands län 2002 Lars Ferm 5. reserv i Västmanlands län 2002 Jonas Stenius 6. reserv i Västmanlands län 2002 Peter Anvin 7. reserv i Västmanlands län 2002 Daniel Roos 8. reserv i Västmanlands län 2002 Erika Warneryd 9. reserv i Västmanlands län 2002 Mattias Wåglin 10. reserv i Västmanlands län 2002 Fredrik Johannisson 11. reserv i Västmanlands län 2002 Per Bergman 12. reserv i Västmanlands län 2002 Armando Osses X X Ombud i Västra Götalands län 2002 Karolina Andersson Ombud i Västra Götalands län 2002 John Bredal X X Ombud i Västra Götalands län 2002 Marcus Brissman X X Ombud i Västra Götalands län 2002 Tobias Eliasson X X Ombud i Västra Götalands län 2002 Magnus Gustavsson X X Ombud i Västra Götalands län 2002 Martin Junker Ombud i Västra Götalands län 2002 Jon Karlsson X X Ombud i Västra Götalands län 2002 Mikael Lestander X X Ombud i Västra Götalands län 2002 Moa Neuman X X Ombud i Västra Götalands län 2002 Claes Sundström X X Ombud i Västra Götalands län 2002 Pontus Welin X X 1. reserv i Västra Götalands län 2002 David Gustavsson 2. reserv i Västra Götalands län 2002 Wille Raab X t reserv i Västra Götalands län 2002 Birger Hanning 4. reserv i Västra Götalands län 2002 Claes Gerleman 5. reserv i Västra Götalands län 2002 Carl Heath 6. reserv i Västra Götalands län 2002 Alexander Gårdlund 7. reserv i Västra Götalands län 2002 Per Wetterstrand X fr 16 Ombud i Örebro län 2002 Tim Kinali Ombud i Örebro län 2002 Ki Sandholm Ombud i Örebro län 2002 Erik Sjöberg X X 1. reserv i Örebro län 2002 Samuel Åström X X 2. reserv i Örebro län 2002 Nichlas Mauritzon 3. reserv i Örebro län 2002 Christoffer Martinsson 4. reserv i Örebro län 2002 Ulrica Lysén X X Ombud i Östergötlands län 2002 Carl Cramér X X Ombud i Östergötlands län 2002 Jonas Elimää Ombud i Östergötlands län 2002 Kristina Hagelin Ombud i Östergötlands län 2002 Joakim Nordin 1. reserv i Östergötlands län 2002 Jxxxx Nxxxxxx 2. reserv i Östergötlands län 2002 Armando Osses X X 3. reserv i Östergötlands län 2002 Claes Gerleman 4. reserv i Östergötlands län 2002 Per Bergman 5. reserv i Östergötlands län 2002 Ulrica Lysén 6. reserv i Östergötlands län 2002 Henrik Tölander 14

15 Bilaga 2 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets beslutsmässighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av rösträknare 7. Val av justerare 8. Adjungeringar 9. Fastställande av dagordning 9B. Fastställande av mötesform 10. Anmälan av övriga frågor 11. Verksamhetsberättelse 12. Ekonomisk berättelse 13. Revisorernas berättelse 14. Frågan om ansvarsfrihet 15. Avregistreringar 16. Motioner som påverkar verksamhetsplanen 17. Övriga frågor som påverkar verksamhetsplanen 18. Verksamhetsplan 19. Fastställande av avgifter 20. Fastställande av budget 21. Övriga motioner 22. Kvarvarande övriga frågor 23. Val av förbundsstyrelse 24. Val av valberedare 25. Val av två revisorer med varsin personlig ersättare 26. Ordet fritt 27. Mötets avslutande 15

16 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2001 Verksamhetsberättelse för Sverok 2001 Sverok hade under verksamhetsåret 1753 föreningar. Dessa föreningar rapporterade att de hade medlemmar varav är 7-15 år. Ytterligare underlag för medlemsräkning inkommer fram till oktober föreningar lades ner. 352 föreningar startades. Den stora ökningen av nerläggningarna beror på en runtringning till en stor del av föreningarna, vilket kommer minska nerläggningarna nästa år istället. Under våren kommer antalet sammankomster för år 2001 att öka då föreningarna fortfarande kan söka för dem fram till halvårsskiftet Förbundet gav föreningarna sammankomstbidrag om 15 kr per sammankomst, medlemsbidrag om 15 per medlem i åldern 7-25 år samt bidrag till aktiv förening om 850 kr till de föreningar som hade minst tio (10) sammankomster. Förbundet är organiserat i åtta självstyrande distrikt. Förbundsstyrelsen 2001 års styrelse har varit aktiv på flera områden vilket inte bara synliggörs i en lång verksamhetsberättelse och väl använda resurser. Kontakten med medlemmarna och även med utomstående samarbetsorganisationer har ökat anmärkningsvärt och gett många positiva reaktioner. Styrelsen delade på första styrelsemötet in sig i olika arbetsområden i vilka det mesta arbetet har skett under året. Styrelsemötena har bestått av en rapporterande del följd av diskussions- och beslutsmöte. Sammanlagt har sju (7) protokollförda styrelsesammanträden genomförts, samt två (2) arbets- och visionsmöten. Mellan mötena har mycket arbete skett i de mindre grupperna med intresserade ledamöter och i vissa fall distriktare och övriga sverok: are. Under året har Hanna Jonsson varit heltidsarvoderad som förbundsordförande. Hennes arbetsuppgifter har i första hand varit att samordna och leda styrelsearbetet samt representera Sverok internt och externt. Ovanligt mycket energi och engagemang har lagts ner av många enskilda personer, såväl på förbundssom distrikts- och föreningsnivå. Styrelsen har under 2001 bestått av Förbundsordförande Hanna Jonsson - Uppsala Vice ordförande Marcin Kucharski - Göteborg Ekonomiansvarig Fredrik Bonander - Linköping Förbundssekreterare Petra Malmgren - Linköping Ledamot Magnus Alm - Göteborg Ledamot Björn von Knorring - Uppsala Ledamot Michael Bjurshagen - Stockholm Ledamot Moa Hartman - Göteborg Ledamot Andreas Nyström - Karlstad Ledamot Björn Flintberg - Malmö Ledamot Peter Johnels - Stockholm Ledamot Jon Nilsson - Lund Riksmötet Sveroks ordinarie riksmöte hölls i Falun mars år Till mötet kom enligt röstlängden 83 ombud framröstade av Sveroks medlemsföreningar. I riksmötesvalet var valdeltagandet 16,3%. Förbundsstyrelsen har under det gångna året beslutat om att genomföra en rad åtgärder för att förbättra demokratin i förbundet. Det rör sig både om att förbättra den interna kommunikationen i förbundet och därigenom möjligheten för enskilda föreningar och aktiva medlemmar att påverka samt att förbättra formerna för riksmötet. Här finns bland annat satsningen på en särskild hemsida för riksmötet, med möjlighet att presentera motioner och debattera dessa samt genomförandet av fyllnadsval i de valkretsar som inte fyllde sina ombudsplatser samt tre reservplatser. Arbetet ser ut att ha slagit väl ut och förbunds- 16

17 styrelsen är av åsikten att de genomförda förändringarna bör bli en permanent del av Sveroks arbetsgång för riksmötet och även utvecklas ytterligare. Arrangörssamverkan Sverok har under året gett bidrag till olika arrangörssamverkansevenemang. Syftet med detta är att stödja kontakten och utbytet mellan arrangörer inom de olika verksamhetsområdena. De arrangemang som fått bidrag är ConKon, en mötesplats där konventarrangörer träffas, och Knutpunkt, en internationellt lajvkonvent där lajvare från hela Norden utbyter erfarenheter genom seminarier och workshops. Marknadsföring och kommunikation Årets satsning på marknadsföring har primärt varit inriktad på medlemsvärvning samt visualisering av förbundet. Det har hänt väldigt mycket inom detta område men här är ett kort sammandrag av några av de saker som hänt. Annonser Under året har en satsning inriktad på unga datorspelare genomförts. Annonseringen skedde i samband med den nationella spelveckan. Totalt publicerades fem annonser i datorspelstidningen Game Pro. Mässor Under 2001 har Sverok deltagit på ett flertal mässor. Mässorna har genomförts med hjälp av lokala föreningar och distriktsaktiva. Följande mässor har Sverok haft en monter på: IUK (Stockholm, deltagare) - Idrott, Ungdom och Kultur (deltagare). Deltagare på mässan var kommun och landstingspolitiker ifrån hela landet och syftet var här främst att informera dessa om förbundet för att därigenom underlätta för Sveroks föreningar att få stöd och hjälp av sina kommuner. Skaraborgsmässan (Skövde, deltagare)- Mässa för ungdomar i Skaraborg. Lokalt inriktad mässa, här var fokus framförallt på att försökta öka antalet föreningar och stödja de redan existerande föreningar i denna delen av landet. URIX (Kristinehamn, deltagare) - Deltagarna var Gymnasieelever från hela landet. Förhoppningen är att dessa kommer bära med sig sin nyvunna kunskap om Sverok tillbaka till sina respektive skolor och sprida den där. Stora Nolia (Umeå, besökare)- Nordens till besökarantalet största mässa. Här var inriktningen bred marknadsföring, mot såväl potentiella Sverok-medlemmar som mot den bredare allmänheten. Bok och Biblioteksmässan (Göteborg, deltagare)- Sveriges största mässa för bokintresserade. Marknadsföring på bred front var syftet även här. Dreamhack (Jönköping, deltagare)- Världens största datornätverksträff. Riktad insats mot datorspelare. Informationsmaterial Under året har tre stycken informationshäften sammanställts. Dessa har behandlat kortspel, datorspel samt rollspel. En av tankarna med dessa häften har varit att få ett bra verktyg för att sprida kunskapen om de olika delarna av spelhobbyn till utomstående, såsom föräldrar, massmedia och politiker. Datoroch rollspelsfoldern har tryckts upp i en upplaga om exemplar. Kortspelsfoldern har tryckts upp i två omgångar, den första i exemplar, den andra exemplar. Den första upplagan drogs tillbaka för att den innehöll fel och brister. Arbetet med att ta fram ytterligare häften om övriga hobbygrenar har inletts. Boken om Sveroks verksamheter På riksmötet 1998 togs beslut om att beställa en bok som skulle beskriva Sveroks olika verksamheter. Sverok skulle stå för framtagandet av material och de tillfrågade redaktörerna hade kontakt med ett förlag som var intresserade av att ge ut boken. För detta avsattes kronor som även betalades ut till 17

18 redaktörerna. Tyvärr skrevs inget kontrakt som klargjorde exakt vad som skulle gälla och när tryckeriet senare drog sig ur uppstod en besvärlig situation då möjligheterna att ge ut boken utan att Sverok som organisation skulle bekosta det hela inte längre var att räkna med. Då materialet blivit någorlunda färdigskrivet och sammanställt till det första utkastet hade en ny styrelse valts. Under flera vändor hände inget och det hela drog ut på tiden. Förra riksmötet gav årets styrelse i uppdrag att utreda Sveroks möjligheter att ge ut boken. Detta har gjorts och styrelsen ansåg inte det vara aktuellt att själva agera förlag. Förhoppningen är att texterna istället skall kunna användas i andra informationssammanhang, exempelvis på hemsida. Konvent Under året har förbundsstyrelsen varit på många konvent. De som besökts är LinCon, GothCon, SydCon och Borås spelkonvent. Där har i samarbete med distrikten ordnats Sverok-montrar med information om Sverok. Tävlingar av olika slag är även anordnats. Syftet har varit dels att få en bättre direktkontakt med medlemmar i förbundets medlemsföreningar samt att marknadsföra förbundet mot den stora andel av konventsbesökare som inte är medlemmar i någon Sverok-förening. Nationell spelvecka Den nationella spelveckan genomfördes för första gången den 8: e till 14: e oktober och var mycket uppskattad av de föreningar som deltog. Totalt genomfördes 56 utåtriktade arrangemang och under veckan startades 58 nya föreningar och 442 nya medlemmar rekryterades vilket måste anses vara en stor framgång. Intresset från kommersiella aktörer var också stort och bland annat Alga, Midgaard Distribution, NeoGames, Portal, Rävspel och Tradition deltog i veckan. Sverox Under våren genomförde Sverok en öppen upphandling om produktion av Sveroks förbundstidning Sverox. Tove och Anders Gillbring, Anders Blixt samt Åke Rosenius blev utsedda att göra Sverox. I början av augusti kom det första numret ut vilket har följts av ytterligare två. Totalt har alltså tre (3) nummer av tidningen utkommit under Samtliga dessa tre har distribuerats tillsammans med Portal Arenas tidning Codex. Sverox har dessutom distribuerats till alla Codex-prenumeranter samt till ett flertal av de butiker som Codex säljs i. I september skickades Sverox/Codex ut till SF-bokhandelns alla medlemmar. Sverox har under året mötts av stor uppskattning från såväl föreningar som utomstående. Gra sk pro l Under 2001 satsade Sverok stora resurser på marknadsföring. I och med den första nationella spelveckan, många mässbesök och reklam i speltidningar krävdes en enhetlig och tydlig grafisk profil. Den gamla logotypen behövde bytas ut, eftersom den hade svårt att förmedla kärnverksamheterna i Sverok. Förbundsstyrelsen valde att utlysa en logotyptävling, där vinnaren uppdrogs att ta fram en grafisk profil. Skaparna av förslagen hölls anonyma, och förbundsstyrelsen röstade (efter att inhämtat kommentarer och åsikter från förbundets medlemmar) för den logotyp som nu blivit Sveroks nya kännetecken. Sverok i massmedia Sverok har under det gånga året figurerat flitigt många olika typer av media. Bland annat har Sverok och spelhobbyn tagits upp i ett hundratal artiklar i rikstäckande dagspress, flertalet radioinslag samt två inslag i Aktuellt. De senare bestod av ett ifrån lajvet Under Röda Vingar sam ett längre ifrån fantasyfestivalen. Vision och organisation Organisationsstruktur Av riksmötet 2001 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda Sveroks organisation. Detta har föranlett en omfattande analys och diskussion av ämnet under året i samband med förbundsstyrelsens kontakter 18

19 med såväl distrikt som föreningar. Utgångspunkterna har varit att skapa en organisation som tar tillvara den inneboende kraften i det ideella arbetet som alltid varit grunden för Sverok som organisation samt att ta ge bästa möjliga grund för att arbeta för Sveroks syfte. Arbetet har resulterat i ett förslag på hur Sveroks organisation bör se ut vilket pressenteras för riksmötet i form av en motion i ämnet. Värdegrund Vid riksmötet 2001 uppdrogs förbundsstyrelsen att omarbeta det förslag den förra förbundsstyrelsen lagt fram för Sveroks värdegrund. Det nya förslaget skulle diskuteras med distrikten och ett en distriktsträff skulle ge sitt betänkande till nästa årsmöte. Vid en distriktsträff i Skövde diskuterades värdegrunden. Resultatet av diskussionen var att det inte finns någon homogen syn på vad Sverok är och står för, vilket gör skapandet av en gemensam värdegrund omöjlig. Om en värdegrund skapas för Sverok idag skulle den bli alltför generell och uddlös för att vara effektiv som skapande av en känsla av gemenskap. Vision Förbundets vision har genomsyrat förbundsstyrelsens arbete under året. För att få extra fokus för visionen genomförde styrelsen en uppskattad visionshelg där det mer strategiska visionerandet lyftes upp. Styrelsen menar att visionen har god möjlighet att förverkligas fortsättningsvis om den även i framgent med jämna mellanrum och aktivt lyfts upp till diskussion. Studieförbund Arbetet med att bilda studieförbund har fortsatt under året och för första gången kan vi nu presentera ett konkret resultat. Folkbildningsrådet har sett över sina regler för hur man bildar ett nytt studieförbund och i och med detta har det nu gått att se vad som är genomförbart och inte. Styrelsen har lagt en separat motion där riksmötet får ta ställning till om Sverok skall gå med som medlemsorganisation i ett nybildat studieförbund. Samma motion tar även upp bakgrund och mer detaljer runt förfarandet. Distrikt Förbundsstyrelsen har under året varit mycket aktiva i distriktsarbetet. Alla distrikt har kontaktats och fått flera besök av förbundsstyrelsen. I början av året var Hanna Jonsson anställd som distriktsrådgivare för att ge distrikten, med inriktning på Nedre Norrland, GävleDala och Övre Norrland, det stöd som då behövdes. Under året har fyra distriktsträffar, kallade Slag, arrangerats. Slagen syftar till att ge distriktare bättre kontakt med varandra och förbundsstyrelsen, utbildning samt möjlighet till att diskutera förbundsaktuella ämnen. Ansvaret har nu, ännu mer än tidigare, överförts till distrikten. Ett av slagen arrangerades av förbundsstyrelsen (Inslaget). De tre andra slagen arrangerades i samarbete med Sverok Stockholm (Sammanslaget), Sverok Västra Götaland (Landslaget) och Sverok Svealand (Hjärtslaget). Ekonomisk grundgaranti har betalats ut till tre distrikt. Det innebär att alla distrikt har haft minst kronor att röra sig med. De distrikt vars tillgångar har understigit denna summa har fått den saknade biten tillskjuten av förbundet. Syftet med den ekonomiska grundgarantin har varit att ge de distrikt som inte får tillräckligt med bidrag från sina landsting samt de distrikt som på grund av tidigare inaktiva styrelser blivit av med sina bidrag möjlighet att finansiera verksamhet. Operation frispel Av riksmötet 2001 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att initiera projektet Operation Frispel. Projektet syftade till att hjälpa distriktens föreningar att samarbeta och kommunicera mer med varandra, samt att ordna träffar där distriktets föreningar kan bygga nätverk och utbyta idéer. De anslagna pengarna plus eventuella sökta medel från Ungdomsstyrelsen skulle fördelas mellan distrikten med intentionen att projektet skulle genomföras på distriktsnivå. Projektet togs upp till diskussion på en av distriktsträffarna. Det beslutades sedan i enlighet med slagdeltagarnas vilja att tillsätta en styrgrupp, med syfte att ta fram regler för projektet, samt en berednings- 19

20 grupp vars syfte var att hjälpa distrikten att planera och utföra sina delprojekt. När projektbeskrivningar inkommit sammanställdes dessa i en ansökan om bidrag från Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsens pengar visade sig redan vara slut. Eventuellt skulle de få mer pengar i början av år Dock har Sverok ännu inte fått någon information om detta. Detta innebar att alla delprojekt har fått mycket mindre budget än tidigare tänkt och allt som planerats kommer troligtvis inte att kunna genomföras. Exempel på projekt som distrikten planerar att genomföra är utbildningar inom föreningsteknik och spelrelaterade verksamheter, spelträffar, workshops inom olika ämnen och turneringar. Träffarna kommer att genomföras under första halvåret av år Arbetet kommer att sammanfattas i en slutrapport under år IT-verksamhet Riksmötet 2001 ålade styrelsen att förbättra rutiner och struktur för Sveroks IT-arbete. Resultatet blev inte ett, utan två styrdokument. Det första etablerar relationerna mellan förbundsstyrelsen och SiT (se bilaga 2) och det andra, som är tänkt att förnyas årligen, är ett styrdokument för vilka projekt som skall genomföras under året. Under året har en löpande fortsatt diskussion förts inom SiT och mellan förbundsstyrelsen och SiT för att ytterligare förankra och utveckla de framtagna strukturerna. Sveroks gamla servern Hermes har under året i det närmaste pensionerats, efter flera år i trogen tjänst. Mycket av verksamheten har flyttats till Janus, som nu tjänstgör som både mailserver och hostingmaskin för sverok.se. Vidare har en fullständig redesign av sverok.se genomförts på kort tid, trots tekniska svårigheter, och lanserats med mycket god respons från de av förbundets medlemmar som hört av sig. Vidare utveckling av funktioner, tjänster och design skall dock ske på sverok.se för att den ska nå till den standard som förbundsstyrelsen önskar se. Inriktningen har varit att sidan både ska kunna tjäna som en del av förbundets marknadsföring och som en del i förbundets interna kommunikation. Mycket arbetet har under året genomförts för att ytterligare stärka möjlighen för föreningar och andra att använda förbundets Internet-resurser. Som en del av detta har företaget Labs2 bidragit med programvaran Brikks. Rikskansliet Förbundets rikskansli har som syfte att sköta förbundets centrala administration. Kansliet ligger i Linköping och har för närvarande två anställda, Lars Molle Johansson och Christer Chrisp Pettersson. Under året har Johan Averin vikarierat på halvtid, dessutom har Madeleine Rösliden praktiserat på kansliet. Kansliet är förbundets allmänna resurs och står till våra medlemsföreningars tjänst. Bland arbetsuppgifterna finns bland annat antagningar av föreningar, bidragsansökningar, kontohantering, betalningar, bokföring och även hjälp till distrikten att samla uppgifter för landstingsansökningarna. Kansliet fungerar också som ett serviceorgan för förbundsstyrelsen och distrikt i mån av tid och möjlighet. Kansliutredning Under året har en utredning om kansliets kostnader genomförts för att se hur de kan minskas. Resultatet är att våra kanslikostnader till väldigt stor del består av personalkostnader och är svåra att ändra om än inte omöjliga. Om vi drastiskt vill minska våra kanslikostnader måste vi definiera vilka tjänster och vilken servicenivå vårt kansli skall erbjuda och dimensionera utgifterna efter det. För mer information, se nedan. Arbetsbeskrivningar För att ytterligare effektivisera arbetet i förbundet inleddes under året ett arbete med att ta fram arbetsbeskrivningar samt rutiner för planering och rapportering för de anställda och arvoderade inom förbundet. Detta har delvis avslutats och resulterat i att rikskansliet nu har fått tydligt definierade mål med sitt arbete liksom effektiva rutiner för styrning och uppföljning av sitt arbete. 20

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Dagordning Unionens årsmöte 2013

Dagordning Unionens årsmöte 2013 Dagordning Unionens årsmöte 2013 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets biträdande ordförande 5. Val av mötets sekreterare 6. Val av två justerare tillika

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer