w w w. l a n d y v e n t. s e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "w w w. l a n d y v e n t. s e"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNINGAR MED ELDNINGSINSTRUKTIONER OCH SKÖTSELRÅD w w w. l a n d y v e n t. s e Läs noga igenom de generella instruktionerna på sidorna 2-5 samt instruktionerna för respektive modell innan monteringen påbörjas. Felaktigt montage BRASKAMINER FRÅN Anvisningarna gäller följande modeller: FLAIR Sidan 6 LOFT Sidan 7 eller felaktigt handhavande kan innebära en säkerhetsrisk och dessutom leda till skador på kaminen. GALANT Sidan 8 ORPHEUS Sidan 9 TRION Sidan 10 AKZENT Sidan 11

2 Vi gratulerar till ett bra kaminval! Din nya Wamsler-kamin är en kvalitesprodukt från en av Europas största kamintillverkare. Kaminerna från Wamsler är resultatet av flera decenniers utveckling och erfarenheter. Samtliga modeller i sortimentet håller en mycket hög kvalitet beträffande såväl material som förbränningsteknik. Sköt din kamin väl genom att följa den bifogade bruksanvisningen och eldningsinstruktionerna. Användning av olämpligt bränsle liksom för hård eldning kan orsaka skador som, förutom att det kan innebära fara, inte heller täcks av garantin. Rätt använd kommer kaminen att skänka dig mycket värme och trivsel under många år. TILLVERKARFÖRSÄKRAN Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med de godkännandehandlingar där monteringsanvisning liksom bruksanvisning och eldningsinstruktioner ingår som tillhörande handlingar. GARANTI Din kamin omfattas av garantier enligt den bifogade garantihandlingen. Läs noga igenom garantivillkoren innan du börjar använda kaminen så den inte utsätts för handhavande som äventyrar garantins giltighet. MOTTAGNING AV GODS Kaminen levereras fastskruvad på lastpall med träbur. Vid mottagandet skall du kontrollera så att inte godset är skadat. Finns det synliga skador, även på emballaget, skall detta anmälas direkt genom en notering på fraktsedeln. Eftersom det kan förekomma transportskador som inte syns på emballaget, är det viktigt att du så snart som möjligt avemballerar och gör en noggrann kontroll. Var försiktig när du bryter upp träburen så du inte skadar kaminen. Eventuella transportskador skall anmälas till transportbolaget inom sju (7) dagar. AVEMBALLERING Var försiktig när du avlägsnar träemballaget så att inte kaminen repas. OBS! Modellerna FLAIR, GALANT, TRION och ORPHEUS är kompletterade med en säkerhetsplåt som vid leverans bifogas i en plastpåse fäst på utsidan av kaminen. 2

3 ALLMÄN INFORMATION Bygganmälan Normalt krävs inget bygglov för installation av eller byte av eldstad, men däremot måste en BYGGANMÄLAN göras till kommunen. Kontakta kommunen för information. Anslutning till skorsten Tillräcklig dimension och höjd på skorstenskanalen är viktigt för anläggningens funktion. Vid cirkulär stålkanal skall diametern vara minst 150 mm och höjden 4 meter räknat från anslutningen på kaminen. Vid installation till befintlig, murad kanal bör du kontakta behörig besiktningsman för att få bekräftat om kanalen är tät eller är i behov av renovering. En murad kanal kan renoveras genom att glidgjutas eller förses med rostfritt insatsrör. Din Wamsler-kamin får anslutas till skorsten som är godkänd för max 350 C rökgastemperatur vid kontinuerlig drift. Läs noga igenom den bifogade eldningsinstruktionen så du inte utsätter din anläggning för temperaturer den inte är konstruerad och godkänd för. Besiktning Efter installationen skall besiktning göras av behörig person innan du får elda i kaminen. Kontakta kaminåterförsäljaren för närmare information. Underlag för kaminen Kaminen kräver normalt sett inget särskilt fundament eller förstärkning, utan kan placeras direkt på exempelvis ett vanligt träbjälklag. Är du osäker på underlagets konstruktion och bärighet så kontakta byggsakkunnig. Kaminen skall ställas upp på ett s k eldstadsplan bestående av exempelvis natursten, tegel, keramik, glas eller plåt med minst 7 mm tjocklek. Eldstadsplanet skall sträcka sig 30 cm framför kaminen och 10 cm utanför sidorna. Avstånd till intilliggande väggar I den här monteringsanvisningen finns måttskiss för respektive kamin som anger de minimimått som gäller för avstånd till intilliggande väggar. De angivna minimimåtten får absolut inte underskridas! Placering Placera om möjligt kaminen så centralt som möjligt i huset. Då får du oftast den bästa spridningen av varmluften. Skall skorstenen passera en våning bör du naturligtvis se till att kaminen får en så lämplig placering som möjligt med hänsyn till hur skorstenen hamnar när den passerar övervåningen. Det är också en fördel om skorstenen kan mynna relativt nära nock med hänsyn till både estetiska, praktiska och ekonomiska skäl. Modulskorstenarna Landy 2001 DW och Landy Royal från Landy Vent International AB erbjuder stor flexibilitet beträffande vinklade montage. Förberedelser för tillförsel av förbränningsluft Dagens moderna hus har ofta ett undertryck inomhus som följd av att de är byggda med ett styrt ventilationssystem. Därför är det viktigt att man på olika sätt säkerställer att kaminen får den lufttillförsel den behöver för att förbränningen skall fungera tillfredsställande och ge förväntad verkningsgrad. Om kaminmodellen är försedd med stos för tillförsel av förbränningsluft utifrån, bör detta om möjligt utnyttjas. I annat fall bör du säkerställa att tillräckligt med förbränningsluft tillförs, exempelvis genom friskluftsventil så nära spisen som möjligt. Ventilen skall kunna stängas helt när du inte eldar. 3

4 MONTERING Din Wamsler-kamin är färdigsammansatt vid leveransen, vilket sparar mycket tid och underlättar installationen. Skall du ansluta skorstenen baktill på kaminen krävs dock en enkel omflyttning av rökstosen enligt nedanstående beskrivning. Tillvägagångssättet är detsamma på samtliga modeller. Lossa skyddsplåten som sitter över anslutningsstället på baksidan av kaminen Skruva loss den kraftigare täckplåten som täcker anslutningsstället för rökstosen Skruva loss rökstosen från toppen Vid täljstenstopp lyfts plattan därefter av. Skruva fast täckplåten över hålet efter den flyttade rökstosen Skruva fast rökstosen på sin nya plats på baksidan Vid tåljstenstopp täcks hålet på toppen med den runda täljstensplattan som finns bipackad i asklådan. VIKTIGT! Glöm inte att avlägsna transportsäkringarna! Vermikulitskivorna i övre delen av kaminen är under transporten fixerade med pappersbollar. Kontrollera så att alla dessa är avlägsnade. På kaminer med säkerhetsreling ligger papper som skydd i infästningshålen för relingen. Glöm inte att avlägsna dessa. Skyddsplasten kring de gjutna aluminiumhandtagen skall också avlägsnas innan eldning sker. Ta bort transportsäkringarna av papper. 4 Ta bort skyddsplasten på handtagen.

5 ANSLUTNING TILL SKORSTEN Anslutning till befintlig, murad kanal Kaminerna från Wamsler är godkända för anslutning rakt bakåt till murad kanal med halvstens omslutningsvägg vid maximal rökgastemperatur 350 C. Alternativt kan anslutning göras från toppen med 90 böj in i skorstensstock. I det fallet krävs att böjen är försedd med renslucka. Märk noga ut var hålet för asnlutningsröret skall göras i murstocken. Tag sedan upp ett runt hål med en diameter som är c:a 5-10 mm större än inmurningsstosens diameter. Mura därefter fast stosen. Renslucka Spjäll RÄTT! Anslutningsröret monterat så det mynnar vid kanalväggen. FEL! Anslutningsröret får inte monteras så att det sticker innanför kanalväggen. - Anslutning till toppmonterad, isolerad modulskorsten Följ noga monteringsanvisningarna från skorstensleverantören. OBS! Vid samtidig montering av toppansluten skorsten Landy 2001 DW eller Landy Royal från Landy Vent International AB, ingår lodstopp integrerat i kopplingsstycket mellan kamin och skorsten. Lodstoppet är en extra säkerhetsåtgärd för att eliminera risken för skador som kan uppstå vid ovarsam sotning. Väljer du skorsten från anan leverantör bör du tillse att lodstopp anordnas vid anslutningen. Lodstopp 5

6 Avstånd vid väggar med yta av brännbart material FLAIR 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm VIKTIGT!! Säkerhetsplåt MONTERING AV SÄKERHETSPLÅT Faktauppgifter Byggproduktcertifikat SWEDCERT AB 0859 Vikt 220 Effekt kw 3,5-7,5 Rökrörsstos mm inv 135 Wamsler-kaminerna är byggda för maximal värmeavgivning och några av modellerna har i grundutförandet stansade hål för värmeutsläpp även bakåt i den övre delen av baksidans täckplåt. För att du skall få placera kaminen enligt ovan angivna mått till intilliggande väggar, skall den medföljande säkerhetsplåten först monteras på kaminens baksida. För att uppnå optimal förbränning och bästa verkningsgrad är din Wamsler-kamin konstruerad med teknik för primär- och sekundärluft. Det ger en mycket effektiv och miljövänlig förbränning. Sekundärluftreglage På baksidan av kaminen finns reglaget för sekundärluften med läge K och H. 1. Skruva loss de båda översta skruvarna som håller fast den heltäckande ryggplåten på kaminen. 2. Placera och skruva fast den medföljande säkerhetsplåten i samma skruvhål. Den täcker nu de ursprungliga hålen för värmetransport bakåt. l l l l l l Primärluftsreglage Under luckan sitter reglaget för inställningen av den primära förbränningsluften. 6

7 LOFT Avstånd vid väggar med yta av brännbart material Faktauppgifter Byggproduktcertifikat SWEDCERT AB 0858 Vikt 136 Effekt kw 3,5-9,0 Rökrörsstos mm inv 135 Sekundärluftreglage På baksidan av kaminen finns reglaget för sekundärluften med läge K och H. Kamin LOFT har heltäckande ryggplåt och behöver inte kompletteras med säkerhetsplåt. Anslutning av kanal för förbränningsluft LOFT är utrustad med stos för anslutning av kanal för tillförsel av förbränningsluft utifrån. I varma utrymmen skall kanalen kondensisoleras. För detta används färdig s k isolerstrumpa eller mineralullsisolering som lindas med plastfolie. Trä på slangen på tillluftsstosen och fixera den med slangklämma. Primärluftsreglage Under luckan sitter reglaget för inställningen av den primära förbränningsluften. l l l l l l 7

8 Avstånd vid väggar med yta av brännbart material GALANT TÄLJSTEN! VIKTIGT! MONTERING AV SÄKERHETSPLÅT Faktauppgifter Byggproduktcertifikat SWEDCERT AB 0859 Vikt 160 Effekt kw 3,5-7,5 Rökrörsstos mm inv 135 Wamsler-kaminerna är byggda för maximal värmeavgivning och några av modellerna har i grundutförandet stansade hål för värmeutsläpp även bakåt i den övre delen av baksidans täckplåt. För att du skall få placera kaminen enligt ovan angivna mått till intilliggande väggar, skall den medföljande säkerhetsplåten först monteras på kaminens baksida. 1. Skruva loss de båda översta skruvarna som håller fast den heltäckande ryggplåten på kaminen. 2. Placera och skruva fast den medföljande säkerhetsplåten i samma skruvhål. Den täcker nu de ursprungliga hålen för värmetransport bakåt. l l l l l l Sekundärluftreglage På baksidan av kaminen finns reglaget för sekundärluften med läge K och H. Primärluftsreglage Under luckan sitter reglaget för inställningen av den primära förbränningsluften. 8

9 Avstånd vid väggar med yta av brännbart material SVART ELLER GRÅ ORPHEUS TÄLJSTEN 300 mm Min 300 mm Faktauppgifter svart eller grå Byggproduktcertifikat SWEDCERT AB 0858 Vikt 108 Effekt kw 3,5-9,0 Rökrörsstos mm inv 135 Faktauppgifter täljsten Byggproduktcertifikat SWEDCERT AB 0858 Vikt 188 Effekt kw 3,5-9,0 Rökrörsstos mm inv 135 MONTERING AV SÄKERHETSPLÅT! VIKTIGT! För att du skall få placera kaminen enligt ovan angivna mått till intilliggande väggar, skall den medföljande säkerhetsplåten först monteras på kaminens baksida. 1. Skruva loss de båda översta skruvarna som håller fast den heltäckande ryggplåten på kaminen. 2. Placera och skruva fast den medföljande säkerhetsplåten i samma skruvhål. Den täcker nu de ursprungliga hålen för värmetransport bakåt. 9 l l l l l l Sekundärluftreglage På baksidan av kaminen finns reglaget för sekundärluften med läge K och H. Primärluftsreglage Under luckan sitter reglaget för inställningen av den primära förbränningsluften.

10 Avstånd vid väggar med yta av brännbart material TRION GRÅ 210 mm 1125 mm 900 mm BRANDVÄGG BRANDVÄGG! V I K T I G T! OBS! TRION är inte avsedd för hörnplacering. Om det ändå görs skall angränsande väggar vara utförda som brandväggar. MONTERING AV SÄKERHETSPLÅT Faktauppgifter Byggproduktcertifikat SWEDCERT AB 0861 Vikt 120 Effekt kw 4,5-9,0 Rökrörsstos mm inv 135 Wamsler-kaminerna är byggda för maximal värmeavgivning och några av modellerna har i grundutförandet stansade hål för värmeutsläpp även bakåt i den övre delen av baksidans täckplåt. För att du skall få placera kaminen enligt ovan angivna mått till intilliggande väggar, skall den medföljande säkerhetsplåten först monteras på kaminens baksida. 1. Skruva loss de båda översta skruvarna som håller fast den heltäckande ryggplåten på kaminen. 2. Placera och skruva fast den medföljande säkerhetsplåten i samma skruvhål. Den täcker nu de ursprungliga hålen för värmetransport bakåt. 10 l l l l l l Sekundärluftreglage På baksidan av kaminen finns reglaget för sekundärluften med läge K och H. Primärluftsreglage Under luckan sitter reglaget för inställningen av den primära förbränningsluften.

11 Avstånd vid väggar med yta av brännbart material AKZENT TÄLJSTEN 400 mm 228 mm Faktauppgifter Byggproduktcertifikat SWEDCERT AB 0860 Vikt 274 Effekt kw 3,0-10,0 Rökrörsstos mm inv Börja med att avlägsna emballaget från bänken. 2. Lyft sedan försiktigt bort täljstensskivan.ta bort skyddsbitarna av filt och spara för att användas senare under montaget. 3. Lossa transportskruvarna som förankrar bänken mot pallen så att bänken står fritt. 4. Vänd bänken upp och ner (180 ) och placera den på sin plats. 5. Lägg nu ut filtbitarna på bänkens ovansida och lyft därefter täljstensskivan på plats och lägesjustera. 6. Placera brännkammarmodulen på vald plats på täljstensskivan. Dra inte brännkammarmodulen över skivan eftersom denna då lätt repas. 11 Sekundärluftreglage På baksidan av kaminen finns reglaget för sekundärluften med läge K och H. för information om användningen. Primärluftsreglage Under luckan sitter reglaget för inställningen av den primära förbränningsluften. l l l l l l

12 ELDNINGSINSTRUKTIONER OCH SKÖTSELRÅD För att kunna använda din nya kamin under lång tid ber vi dig läsa hela avsnittet om eldningsinstruktioner och skötselråd. Du kommer att hitta all nödvändig information och en del god råd. INFORMATION OCH GODA RÅD 1. Den här utrustningen är certifierad enligt kraven i standarden EN eller EN För montering och anslutning till skorsten ska gällande regler följas för brandsäkerhet. För att undvika problem ska skorstenen vilken kaminen ansluts till vara godkänd och felfri. Vid tveksamma fall kontakta behörig besiktningsman. 3. Vi rekommenderar att ni använder handskar vid montering för att undvika fingeravtryck som kan vara svåra att få bort. 4. Användande och justeringar ska göras enligt denna instruktion. Om kaminen är varm rekommenderar vi att värmeskyddande handskar används. 5. Under eldning kan kaminens yta, glas och handtag bli mycket varma. Informera barn och andra i omgivningen om detta och se till att de inte är nära kaminen när den är varm. 6. Under vissa perioder kan det vara svårt att få bra drag i skorstenen. Förvärm då rökkanalen genom att göra mindre brasor tills rätt skorstensdrag uppnåtts. Eldstadsrostret ska alltid göras rent. 7. Kaminen får inte modifieras eller byggas om. 8. Om förbränningsluft tas från rummet se till att tillräcklig mängd luft tillförs rummet genom antingen fönster, dörrar eller en ventil i rummet där eldstaden är placerad. Minst 4 m³ luft bör tillföras per kw. 9. Säkerställ att avståndet till brännbart material är korrekt. Vilka avstånd som gäller för din typ av kamin hittar du i monteringsanvisningen. 10. I händelse av skorstensbrand stäng genast alla tilluftsspjäll på kaminen och ring brandkåren, SOS 112. Försök aldrig att släcka elden med vatten. Efter en skorstensbrand (soteld) ska skorstenen kontrolleras av behörig person. 12

13 ELDNINGSRÅD BRÄNSLEN I kaminen får bara ved såsom björk, gran, tall, ask, bok, fruktträd mm användas, för att säkerställa en problemfri eldning. Använd bara torr ved med en fukthalt på maximalt 20 %. Har veden högre fukthalt blir förbränningen dålig vilket kan leda till att sot- och tjärbeläggningar bildas i skorstenen. Detta kan i värsta fall leda till en skorstensbrand. FÖRSTA UPPTÄNDNINGEN Innan första brasan, se till att transportsäkringen på den värmebeständiga stenen inne i brännkammaren är borta.! Det är förbjudet att elda....sopor, sågspån, halm, kolskräp, spillvirke, blöt ved eller impregnerat virke, papper eller kartong, spånskivor, målat eller limmat trä, plast eller liknande material. Användandet av av dessa typer av bränsle kan bilda syror som är skadliga för miljön och också skada kaminen såväl som skorstenen. Avlägsna denna skyddskartong innan eldning påbörjas. Skjut reglaget på baksidan till läge H Vid upptändning används trästickor eller tändblock. Använd aldrig flytande tändvätska! MAXIMAL BRÄNSLEMÄNGD - Kluven ved, maxlängd 35 cm. Max ca 2,5 kg ved per timme (ca 2-3 vedträn). Väg gärna veden. För att klara miljökraven och inte överhetta kaminen och skorstenen ska den maximala bränslemängden inte överstigas. Vid maxeldning under längre perioder förkortas kaminens livslängd. Luckorna ska vara stängda vid eldning annars kan det leda till överhettning och skador på kaminen. Inga garantier gäller för den typen av skador. Skjut primärluftsreglaget på kaminens framsida (under luckan) till läge I. Lyft luckans handtag och öppna luckan. Lägg tändblock eller trästickor på eldstadsrostret. Se till att asklådan är fullt inskjuten. Börja sedan med små vedträn och därefter större. Trava dessa liggande lite kors och tvärs. Tänd på tändblocken eller trästickorna och låt luckan stå lite på glänt så att listen runt luckan inte fastnar i färgen. Därefter stängs luckan. NOTERA. Den första brasan ska startas lugnt med bara lite ved. Detta så att kaminens lackerade delar hinner sätta sig. I samband med första brasan kan det uppkomma en lukt, som är helt normalt. Se då till att det finns tillräckligt med ventilation i rummet (öppna ett fönster eller dörr). Elda sedan maximalt minst en timme så att lukten försvinner, annars finns det risk att den kommer tillbaka nästa gång du eldar. Vid första brasan kan det även komma lite rök, men det är normalt och inget farligt. Se till att ventilera rummet noggrant. 13

14 PÅFYLLNING AV VED När veden brunnit upp och det blivit en glödbädd, lägg då in mer ved. Använd värmeskyddande handske eftersom handtaget kan vara varmt. Vid öppnande av luckan kan felaktig hantering orsaka inrykning. Öppna luckan försiktigt en liten bit och vänta några sekunder innan luckan öppnas helt. Lägg in nya vedträn och se till att det snabbt börjar brinna i vedträden. Det kan ske genom att under en kort stund låta luckan stå lite öppen. Därefter stängs luckan helt. Efter detta skjuts primärluftsreglaget till läge II. VIKTIGT!! Elda inte med mer ved än vad som rekommenderas (se rubriken Maximal bränslemängd ) Kaminen ska eldas med stängda luckor. Dessa ska bara öppnas vid upptändning, bränslepåfyllnad eller vid rengöring av kaminen. En inbyggd sekundärluftkanal ser till att antända oförbrända ämnen i rökgaserna, vilket ger en miljövänligare eldning med mindre sot. AVSLUTA ELDANDET Låt glödbädden brinna ut och bli aska samt att kaminen kallnar. Gör därefter rent i eldstaden och töm asklådan. OBS! Använd bara obrännbara kärl till askförvaring. Glöd kan förekomma många timmar efter avslutat eldning. Stäng kaminens luckor och skjut primärluftsspjället till läge I. Skjut reglaget på baksidan till läge K. RENGÖRING OCH SKÖTSEL Innan första användandet rengörs glasytorna med en våt och ren trasa. Ta lite glasputs på glasets båda sidor och rengör det. Efter att ha torkat bort medlet finns en osynlig hinna som hjälper till att hålla glaset rent och gör eventuell rengöring lättare. Rengöring av glasytorna bör ske regelbundet för bästa komfort. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel, glasen kan då skadas. Asklådan måste tömmas regelbundet. Förvara askan endast i obrännbara kärl. Glöd kan förekomma i flera timmar efter avslutad eldning. Sätt tillbaka asklådan på rätt sätt. Rengöring av täljsten Täljsten är ett naturligt material varvid olikheter och variationer i utseendet är helt normalt och är därmed inte grund för en reklamation. Använd vatten och tvål för att rengöra täljstenen från smuts och fettfläckar. Vid smårepor kan ett fint sandpapper (240) användas. Rengöring av kaminen När kaminen har kallnat kan dess utsida rengöras. Använd kallt vatten och i vissa förekommande fall även tvål. Torka kaminen torr med en trasa. VIKTIGT!! Använd aldrig en svamp, stålull, aggressiva eller repande material eller rengöringsmedel. Efter eldningssäsongen Efter eldningssäsongen rekommenderar vi en noggrann rengöring av kaminen och skorstenen. Minskad värmeeffekt beror nästan alltid på en oren rökkanal. Kontakta gärna din lokala sotare. Detaljer som sitter nära själva elden, såsom roster, eldstadsbeklädnad, packningar etc, är slitdelar och omfattas inte av garantin. Livslängden på dessa delar beror på hur mycket och på vilket sätt kaminen eldats. Skulle någon del behövas lagas eller bytas ut kontaktar du din kaminförsäljare. Glöm inte att ta med kaminens modell- och serienummer (se skylten på kaminens baksida). Använd bara originaldelar från Wamsler. MÖJLIGA DRIFTSSTÖRNINGAR OCH IN- STRUKTIONER FÖR ÅTGÄRDER Det luktar om kaminen när vi eldar. Färgen har inte satt sig och det kan finnas oljerester kvar i kaminen. Elda kaminen enligt instruktionen i denna bruksanvisning under ett par timmar. Elda sedan maximalt under ytterligare några timmar. Det är dåligt drag i skorstenen efter installation. Kontrollera skorstenens längd så att den mynnar över nock och har en totallängd på ca 4 meter. Kontrollera också så att det inte finns något i rökkanalen som hindrar rökgaserna eller att omgivningen kan påverka vindarna kring skorstenen, ex närliggande hus eller träd. Kontrollera också så att du har tillräcklig skorstensarea. Vid tveksamma fall rådgör med din kaminförsäljare eller sotaren. Se till så att eventuella sotluckor i skorstenen är stängda och täta. Svårt att tända brasan eller att elden dör efter en kort tid Kontrollera att veden är tillräckligt torr (se rubriken Bränslen ). Det kanske är undertryck i huset beroende på mekanisk ventilation eller att köksfläkten används. Öppna ett fönster i närheten av kaminen under upptändningen. Kontrollera att eldstadsrostret är rent från aska och sot. Detta för att säkerställa en god cirkulation på förbränningsluften. 14

15 Kontrollera så att bränslereglaget och primärluftsreglaget är rätt inställda (se rubriken Första upptändningen ). Det blir mycket sot på glaset En viss sotbeläggning blir det alltid och den byggs på lite för varje gång. Blir det mycket sot kan det bero på att veden är fuktig. Det ger en dålig förbränning och låg temperatur i brännkammaren samt dåligt drag i skorstenen. Kontrollera att veden är torr och följ anvisningarna ovan om upptändning. Missfärgning av kaminen För hög temperatur i kaminen kan leda till missfärgning av de lackerade delarna. Orsaken kan vara att man överskridit den maximalt tillåtna vedmängden eller använt olämpligt bränsle. Garantin omfattas inte av dessa skador. Skulle det uppkomma problem som ni själva inte kan avhjälpa, vänligen kontakta er kaminåterförsäljare. Sköt din Wamslerkamin enligt instruktionerna så kommer den att ge massor av värme och trivsel tillbaka. Precis som en god vän! 15

16 B Y G G P R O D U K T C E RT I F I K AT 16

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

BRUKSANVISNING. 7B Täljsten

BRUKSANVISNING. 7B Täljsten BRUKSANVISNING 7B 510 7B Täljsten 800 Vi gratulerar till ett bra kaminval! Din nya kamin är en kvalitetsprodukt från danska kamintillverkaren Heta. Kaminerna från Heta är resultatet av mångårig erfarenhet

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 760 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Pallas / Pallas Back Gratulerar

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

5 enkla steg. - så här tänder du upp

5 enkla steg. - så här tänder du upp 5 enkla steg - så här tänder du upp Otillräckligt skorstensdrag leder vanligtvis till problem Problem att tända brasan Röknedslag i rummet Sotade glas i braskaminen Elden slocknar Sot och röklukt från

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Installations- och användningsmanual Hörnkassett

Installations- och användningsmanual Hörnkassett Installations- och användningsmanual Hörnkassett Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är

Läs mer

Dovre 2100/2100 panorama CB 1/CB 2/CB 3

Dovre 2100/2100 panorama CB 1/CB 2/CB 3 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 2100/2100 panorama CB 1/CB 2/CB 3 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Westbo köksspis. Westbo Ornament. Westbo Standard. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Westbo köksspis. Westbo Ornament. Westbo Standard. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Westbo köksspis Westbo Ornament Westbo Standard Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset

Läs mer

Utgåva 1.2006vitaEW. Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd.

Utgåva 1.2006vitaEW. Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006vitaEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Vita Gratulerar till ditt val av en kamin

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat

Läs mer

Art De Luxe. Art Moderne. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Art Suprême. Art Grace. Art Pierre

Art De Luxe. Art Moderne. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Art Suprême. Art Grace. Art Pierre Utgåva 3.2006 w w w. c a m i n a. s e Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Art Optimale Art Suprême Art De Luxe Art Grace Art Etage Art Moderne 39 53 03 Denna anvisning gäller även som typoch

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024.

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City w w w. c a m i n a. s e Utgåva 3.2007cityEW Camina Art City Installation & Bruksanvisning Läs denna före montering och användning av eldstaden! Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

Monteringsvägledning och Eldningsinstruktion. Braskamin. Aduro 3. Läs monteringsvägledning och eldningsinstruktion innan kaminen tas i bruk.

Monteringsvägledning och Eldningsinstruktion. Braskamin. Aduro 3. Läs monteringsvägledning och eldningsinstruktion innan kaminen tas i bruk. Monteringsvägledning och Eldningsinstruktion Braskamin Aduro 3 Läs monteringsvägledning och eldningsinstruktion innan kaminen tas i bruk. Aduro A/S. www.aduro.dk - 1 - 1. Monteringsvägledning 1.1 Generellt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering som kommer

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Aspen 1920 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 6.2009-07aspen JÅ Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Gratulerar till

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Attityd 100. Täljstensspis. Utgåva 07/01

Attityd 100. Täljstensspis. Utgåva 07/01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Täljstensspis Utgåva 07/01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 100 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd

Läs mer

Attityd 200. Insats. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 200. Utgåva 11/01

Attityd 200. Insats. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 200. Utgåva 11/01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Insats Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 200. Utgåva 11/01 Märkning Märkning Insatsen är från fabrik märkt

Läs mer

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100.

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Insats Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. Utgåva 07/01 Certifikat TYPE:...100 INTERMITTENT BURNING:...

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan

Läs mer

NSP 54 Gjutjärnskamin

NSP 54 Gjutjärnskamin Installations- och användaranvisning NSP 54 Gjutjärnskamin NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt från oss. Den kommer att

Läs mer

Installation & Användaranvisning PELLETSKAMIN PS- 50. Från HANDYMANN BYGGHANDEL

Installation & Användaranvisning PELLETSKAMIN PS- 50. Från HANDYMANN BYGGHANDEL Installation & Användaranvisning PELLETSKAMIN PS- 50 Från HANDYMANN BYGGHANDEL Bra att veta före installation. Bygganmälan Egen härd är guld värd! Tack för du valt en produkt ur Handymann s kaminsortiment.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus M M1 M2 M3. Utgåva 01/07

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus M M1 M2 M3. Utgåva 01/07 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Lotus M M1 M2 M3 M4 Utgåva 01/07 Allmänt Lotus M Allmänna råd/anslutning murad skorsten Anslutning murad skorsten Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Vintage 50-35 - 30. Utgåva 01/10

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Vintage 50-35 - 30. Utgåva 01/10 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Vintage 50-35 - 30 Utgåva 01/10 Vintage 50 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

AVL: UJ13.32.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 10

AVL: UJ13.32.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 10 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 10 1 Egen härd är guld värd! Tack för att du valt en produkt ur NSPs kaminsortiment. Den kommer att värma er under lång tid framåt och bidrar till en klimatsmart

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

NYHET NYHET 34T/35T 2009

NYHET NYHET 34T/35T 2009 NYHET NYHET 2009 34T/35T NYHET NYHET Eldstäder på hög nivå Handöl 34T och 35T är två täljstenskaminer med synligare brasa, bättre värmelagring och en ny, hög, slank form. Eldstaden sitter högre upp och

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2200 CB, CGL. Avser installation som kassett och insats för frimurning. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2200 CB, CGL. Avser installation som kassett och insats för frimurning. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2200 CB, CGL Avser installation som kassett och insats för frimurning Utgåva 01/06 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering.

Läs mer

Installations- och användarmanual Biokamin Magne

Installations- och användarmanual Biokamin Magne Installations- och användarmanual Biokamin Magne Innehåll Allmänt...- 2 - Bygganmälan...- 3 - Bärande underlag...- 3 - Eldstadsplan...- 3 - Skorsten...- 4 - Tillförsel av förbränningsluft...- 4 - Montering

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

Installationsanvisning. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411942 IAV 9837-3. Contura C250 LEK-97

Installationsanvisning. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411942 IAV 9837-3. Contura C250 LEK-97 -97 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411942 IAV 9837-3 Contura C250 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din C 250.

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Milou Art Julie Art Xavier Art Suprême Art Mystica Art Etage Art Grace Art Pierre Art Sahara Art Moderne Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Utgåva 2.2013 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus Prio. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus Prio. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Lotus Prio Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Eldningsinstruktion C 600

Eldningsinstruktion C 600 SE DE NO DK IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Fyringsvejledning 11 Istruzioni per l accensione 14 Instructions d allumage 17 Stookinstructies 20 Lighting Instructions

Läs mer

Installation och bruksanvisning -kassetten

Installation och bruksanvisning -kassetten Installation och bruksanvisning -kassetten Introduktion 2004-11-20 Vi hälsar er varmt välkomna till oss eldsjälar och tackar er för att ni valt en produkt från EuroFire:s värmesortiment. Lite att tänka

Läs mer

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design 2011-09-06U2 Installations- och användaranvisning Gjutjärnskassett NSP 51 och NSP 53 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt

Läs mer

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 Monterings- och bruksanvisning 1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med er nya braskamin från Morsø!

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Installation och bruksanvisning Eldarado

Installation och bruksanvisning Eldarado Installation och bruksanvisning Eldarado Vi gratulerar till ert val av Eldarado som värmekälla i ert hem och vi hoppas att den skall bringa er mycket värme, nytta och glädje. Var vänlig och förvara dessa

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Exklusiv. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Exklusiv. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Exklusiv Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Exklusiv Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

K10. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K10. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K10 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPRÄNGSKISS...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 FÖRBEREDELSER...5-6 MONTERINGSANVISNING...6-9 SKÖTSEL-ELDNINGSINSTRUKTION...10-11

Läs mer

För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara:

För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara: 1 Bäste Viking kund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till Sveriges mest sålda vedspis, Viking 30. Er Nya Viking 30 är både en tidlös och effektiv värmekälla med mer

Läs mer

Manual MBS Olymp Plus

Manual MBS Olymp Plus Manual MBS Olymp Plus 1 Innehåll EC-deklaration om överensstämmelse... 3 Allmänt... 4 Garanti... 4 Bygganmälan... 5 Bärande underlag... 5 Eldstadsplan... 6 Skorsten... 6 Installationsavstånd till väggar

Läs mer

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K800 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara: 1. Rätt monterad 2. Rätt eldad 3. Rätt skött

För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara: 1. Rätt monterad 2. Rätt eldad 3. Rätt skött 1 Bäste Vedspiskund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en nytillverkad och svensktillverkad vedspis, Smålandsspis Nr:28. Er nya vedspis är både en tidlös och effektiv

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

SE DE NO DK IT FR NL GB FI

SE DE NO DK IT FR NL GB FI LEK BAV SE/EX 0841-3 511299 SE DE NO DK IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Handöl 20-serien 2 Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen für Kaminöfen von Handöl 20 5 Fyringsinstruksjon

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Liva serien. (Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3 och Liva 4) Version 4, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Liva serien. (Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3 och Liva 4) Version 4, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Liva serien (Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3 och Liva 4) Version 4, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den kommer

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K700 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

Nu när du planerar att installera en brasvärme-möbel...

Nu när du planerar att installera en brasvärme-möbel... BRASVÄRME 2 Nu när du planerar att installera en brasvärme-möbel......skulle vi kunna skriva rader om hur mysigt och underbart det är att sitta framför kaminens varma lågor och njuta, med en kopp te, till

Läs mer

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING OURA SERIEN BBRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående råd och

Läs mer

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité.

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. 1 Bäste Vikingkund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. Er nya vedspis är både en tidlös och effektiv

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 SE Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs noggrant genom

Läs mer

INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ATAR

INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ATAR INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ATAR 57 Gjutjärnskassett 1 Läs den här också!! Medföljer i leveransen Kan också tankas hem på www.nspab.se Bra att veta före installation Bygganmälan Före installation

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående

Läs mer

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING Scan-Line 7A Scan-Line 7B Scan-Line 7C Scan-Line 7D www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av

Läs mer

K21. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K21. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K21 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPRÄNGSKISS...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 FÖRBEREDELSER...5-6 MONTERINGSANVISNING...6-9 SKÖTSEL-ELDNINGSINSTRUKTION...10-11

Läs mer

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0227 - EN 13240 www.aduro.dk Asgård är en del av Aduro A/S Lycka till med din nya braskamin från Asgård! För att du ska få så stor

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning 1440 TYPGODK.NR. 4311/89 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Välkommen i Morsö-familjen Morsö fabriken ligger på

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW PASSAR MIN BOSTAD FÖR EN KAKELUGN? Vad väger en kakelugn? Från 1300 kg. Hur dimensionerar jag grunden så den håller? En vanlig betongplatta

Läs mer

Attityd 200. Insats. Utgåva 2014-11

Attityd 200. Insats. Utgåva 2014-11 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Insats Utgåva 2014-11 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd Se särskilt avsnitt i denna anvisning. Uppackning När du tar emot godset är det viktigt att

Läs mer

Montage- och skötselanvisning. Värme i sin vackraste form www.nlbvi.se. Savoy

Montage- och skötselanvisning. Värme i sin vackraste form www.nlbvi.se. Savoy Montage- och skötselanvisning Värme i sin vackraste form www.nlbvi.se Savoy Savoy - Allmänt Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Att elda på rätt sätt

Att elda på rätt sätt DE NO FR GB DK FI IT NL 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Instructions d allumage 11 Lighting Instructions 14 Fyringsvejledning 17 Lämmitysohjeet 20 Istruzioni per l accensione 23 Stookinstructies

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina Art Suprême Art Grace Art Etage Art Mystica Art Pierre Art Sahara Art Moderne

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina Art Suprême Art Grace Art Etage Art Mystica Art Pierre Art Sahara Art Moderne Camina Camina Art Suprême Art Grace Art Etage Art Mystica Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 1.2008ELWE Art Pierre Art Sahara Art Moderne Innehållsförteckning Ge akt på att vissa delar

Läs mer

KASSETTER&INSATSER SCANDINAVISK SPISMILJÖ KASSETTER&INSATSER

KASSETTER&INSATSER SCANDINAVISK SPISMILJÖ KASSETTER&INSATSER KASSETTER&INSATSER SCANDINAVISK SPISMILJÖ KASSETTER&INSATSER Rätt attityd till värme Vi på Scandinavisk Spismiljö har arbetat med brasvärme i mer än 25 år. Hela tiden med den fasta övertygelsen att bara

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina 200/300 vi värmer människor vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina 200/300 vi värmer människor vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor 200/300 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 02.2004 39 53 01 Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

SCANDINAVISK SPISMILJÖ

SCANDINAVISK SPISMILJÖ KASSETTER&INSATSER SCANDINAVISK SPISMILJÖ KASSETTER&INSATSER Attityd DOVRE SVERIGEKASSETTEN Attityd 0 bidrar med både värme och elegans till ditt hem Attityd 0/510 finns i svart och grå färg. Enkelt handhavande

Läs mer