R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S"

Transkript

1 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 KONTRAKTSSPECIFIKATIONER (DEL II) 4.30 VINX30 (Optioner avssende det nordiska aktieindexet VINX30) VINX30 (Terminer avssende det nordiska aktieindexet VINX30) SEK Overnight Index Swapkontrakt (STINA) Generiskt STIBOR-FRA-kontrakt Blank 4.35 Blank 4.36 Blank Blank Buy-sell-back/Sell-buy-back Repokontrakt Spintabterminer (Terminer avseende Spintabobligationer) SEK Ränteswap Buy-sell-back/Sell-buy-back Repokontrakt av Realobligationer NOK Ränteswap DKK Ränteswap EUR Ränteswap Blank 4.46 NNOax-Futures (Futureskontrakt avseende norska aktier) SEax-Futures (Futureskontrakt avseende svenska aktier och depåbevis) NNOax-terminer (Terminer avseende norska aktier) NNOax-optioner (Optioner avseende norska aktier) OMXO20-futures (Futures avseende norska aktieindexet OMXO20) OMXO20-optioner (Optioner avseende norska aktieindexet OMXO20) OMXC20CAP-optioner (Optioner avseende danska aktieindexet OMXC20CAP) OMXC20CAP-futures (Futures avseende danska aktieindexet OMXC20CAP) KPI Terminer Blank 4.56 DKax-optioner (Optioner avseende danska aktier) F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 1 ( 86)

2 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.57 DKax-futures (Futures avseende danska aktier) Blank 4.59 Blank 4.60 Binär option - ÖverUnder på OMXC20CAP-index Binär option - ÖverUnder på svenska aktier Binär option - ÖverUnder på OMXS30 index Binär option - ÖverUnder - på finska aktier Binär option - ÖverUnder - på OMXH25 index Blank 4.66 Binär option ÖverUnder på danska aktier A KONTRAKTSSPECIFIKATIONER (DEL III) 4A.1 Tillämplighet A.2 Bestämmande av Kontraktsbas och Fix A.3 Kontraktshändelser A.4 Elkontrakt A.5 Naturgaskontrakt A.6 Utsläppskontrakt F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 2 ( 86)

3 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.30 VINX30-optioner (Optioner avseende det nordiska aktieindexet VINX30) Kontraktstyp Standardiserat Optionskontrakt med Kontantavräkning. Optionstyp Europeisk option. Kontraktsbas Aktieindexet VINX30. Lösenpris Det indexvärde som framgår av seriebeteckningen multiplicerat med tio. Indexberäkning Aktieindexet VINX30 beräknas löpande under dagen av Börsen. Vid datorhaveri eller bristande informationsgivning kan beräknings- och utgivningsfrekvens komma att förändras. I Rules for the Construction and Maintenance of the NASDAQ OMX and Oslo Børs All-Share, Benchmark, Tradable and Sector Indexes upptas grunderna för beräkning av aktieindexet VINX30 samt justeringsregler. Beräkningsreglerna återfinns under https://indexes.nasdaqomx.com/. Handelsdag Handelsdag är en dag som är en Bankdag i både Sverige och Finland. Handelsdagen är en halvdag om dagen i förväg av Börsen har förklarats vara en halvdag i Sverige Fix Fix avseende Slutdagen ska fastställas enligt följande. Vid beräkning av VINX30 genomsnittsindex på slutdagen skall kursen på respektive indexaktie utgöras av omsättningen i handelsvalutan dividerat med däremot svarande antal aktier. Endast avslut som gjorts i det elektroniska handelssystemet (INET Nordic) mellan kl och på Slutdagen inkluderas. Avslut som träffats under referensperioden och som därefter makuleras innan kl , skall inte ingå i beräkningen. Om avslut ej träffas i indexaktien mellan kl och på Slutdagen, skall istället senast betald kurs användas. Beslut om fix avseende Slutdagen fattas av Börsen och skall föreligga 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 3 ( 86)

4 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S senast kl den första Handelsdagen efter Slutdagen (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat). Motpart godtar Börsens beslut och avstår från att föra talan mot beslutet. Börsen skall underrätta Börsmedlem och Clearingmedlem för egen och Kunds räkning om fastställd Fix. Slutdag Tredje fredagen i Slutmånaden under Slutåret eller, om denna dag inte är en Bankdag i Danmark, Finland, Norge eller Sverige eller av Börsen i förväg har förklarats vara en halvdag i Danmark, Finland, Norge eller Sverige, närmast föregående Bankdag. Slutmånad Den månad som framgår av seriebeteckningen. Slutår Det år som framgår av seriebeteckningen. Premie Bestäms av parterna. Premien skall uttryckas i euro och avse priset per tiondels Kontrakt. Premielikviddag Första Bankdagen, som är Bankdag för både Sverige och Finland, efter Registrering. Tick size Tick size är 0,01 då Premien är mindre än 0,1; 0,05 då Premien är större än eller lika med 0,1 men mindre än 4,0; samt 0,1 då Premien är större än eller lika med 4,0. Ordervillkor Singel Sista tidpunkt för handel Kl (CET) på Slutdagen. Sista tidpunkt för Registrering Ansökan om Registrering skall ha kommit Börsen tillhanda senast kl på Slutdagen. Automatlösen För optionsinnehavaren skall på Slutdagen Kontantavräkning ske under förutsättning att innehavd option har ett positivt värde som motsvarar eller överstiger den högsta avgift som Börsen skulle kunna debitera enligt Avgiftslistan, i dess vid var tid gällande lydelse. För optionsutfärdaren skall Kontantavräkning ske under förutsättning att Börsen genomför Kontantavräkning för optionsinnehavare i samma Serie. Saldo Motpart till last av 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 4 ( 86)

5 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S sådana poster och med beaktande av Börsens avgifter enligt Avgiftslistan, skall erläggas såsom Likvid. Likvid Betalning av Likvid skall göras på Slutlikviddagen i enlighet med Börsens instruktioner. Slutlikviddag Första dagen, som är en Bankdag i Finland och Sverige, efter Slutdagen. Kvittning Kvittning kan ske under Löptiden. Notering Såväl Börsnotering som Clearingnotering. Löptid för Serier Tre månader. Seriebeteckning Varje Serie betecknas genom angivande av beteckningen för Kontraktsbas, Slutår, lösenindex samt Slutmånad och Optionsslag. Notering av Serier Följande Serier ska initialt noteras och på Bankdag efter den initiala noteringsdagen finnas noterade: fem Serier med Lösenpriser som är över, en Serie med Lösenpris närmast, och fem Serier med Lösenpriser som är under Kontraktsaktiens senast betalkurs vid slutet på föregående Bankdag. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 5 ( 86)

6 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.31 VINX30 futures (Futureskontrakt avseende nordiska aktieindexet VINX30) Kontraktstyp Futureskontrakt med Daglig Kontantavräkning. Kontraktsbas Aktieindexet VINX30. Futurespris Bestäms av parterna. Futurespriset skall uttryckas i euro och avse priset per tiondels Kontrakt. Indexberäkning Aktieindexet VINX30 beräknas löpande under dagen av Börsen. Vid datorhaveri eller bristande informationsgivning kan beräknings- och utgivningsfrekvens komma att förändras. I Rules for the Construction and Maintenance of the VINX All-share, Sector, Benchmark and Tradable Indexes upptas grunderna för beräkning av aktieindexet VINX30 samt justeringsregler. Beräkningsreglerna återfinns under https://indexes.nasdaqomx.com/. Handelsdag Handelsdag är en dag som är en Bankdag i både Sverige och Finland. Handelsdagen är en halvdag om dagen i förväg av Börsen har förklarats vara en halvdag i Sverige. Fix Fix skall under Futurekontraktets löptid fastställas till priset för Futurekontraktet vid EMP s stängning den aktuella Handelsdagen (se Trading och Settlement kalender för VINX30). Börsen fastställer priset för Futurekontraktet mot bakgrund av köp- och säljkurserna för Futureskontraktet. Saknas köp- och säljkurser kan Börsen beräkna Fix på annat sätt. Börsen skall underrätta Börs- respektive Clearingmedlem, för medlems och Kunds räkning, om fastställd Fix. Fix avseende Slutdagen ska fastställas enligt följande. Vid beräkning av VINX30 genomsnittsindex skall kursen på 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 6 ( 86)

7 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S respektive indexaktie utgöras av omsättningen i handelsvalutan dividerat med däremot svarande antal aktier. Endast avslut som gjorts i det elektroniska handelssystemet (INET Nordic) mellan kl och på Slutdagen inkluderas. Avslut som träffats under referensperioden och som därefter makuleras innan kl , skall inte ingå i beräkningen. Om avslut ej träffas i indexaktien mellan kl och på Slutdagen, skall istället senast betald kurs användas. Beslut om fix avseende Slutdagen fattas av Börsen och skall föreligga senast kl Handelsdagen efter Slutdagen (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat). Motpart godtar Börsens beslut och avstår från att föra talan mot beslutet. Börsen skall underrätta Börsmedlem och Clearingmedlem för egen och Kunds räkning om fastställd Fix. Slutdag Tredje fredagen i Slutmånaden under Slutåret eller, om denna dag inte är en Bankdag i Danmark, Finland, Norge eller Sverige eller av Börsen i förväg har förklarats vara en halvdag i Danmark, Finland, Norge eller Sverige, närmast föregående Bankdag. Slutmånad Den månad som framgår av seriebeteckningen. Slutår Det år som framgår av seriebeteckningen. Tick size Tick size är 0,1 Ordervillkor Singel Sista tidpunkt för handel Kl på Slutdagen. Sista tidpunkt för Registrering Ansökan om Registrering skall ha kommit Börsen tillhanda senast CET på Slutdagen. Daglig Kontantavräkning För att säkerställa fullgörandet av Futureskontraktet sker Kontantavräkning varje dag som är Bankdag för både Finland och Sverige från och med avslutsdagen till och med Futureskontraktets Slutdag i enlighet med punkt I det fall någon av marknaderna i Finland och 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 7 ( 86)

8 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S Sverige är stängd p.g.a. helgdag, sker settlement i stället nästföljande Bankdag.g. Likvid Betalning av Likvid skall göras på Slutlikviddagen i enlighet med Börsens instruktioner. Slutlikviddag Första dagen, som är en Bankdag i Finland och Sverige, efter Slutdagen. Kvittning Kvittning kan ske varje Handelsdag (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat), under hela Löptiden. Slutavräkning skall därvid ske enligt följande: (i) vid Kvittning av initialt köpt Futureskontrakt, mellan fastställt stängningspris för Futureskontraktet Handelsdagen (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat) närmast före kvittningsdagen eller, om köpet skedde samma dag som det motstående Kontraktet förtecknades på samma konto, Futurespriset som Futureskontraktet köpts för och Futurespriset för det motstående Kontraktet, respektive (ii) vid Kvittning av initialt sålt Futureskontrakt, mellan Futurespriset för det motstående Kontraktet och fastställt stängningspris för Futureskontraktet Handelsdagen (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat) närmast före kvittningsdagen eller, om försäljningen skedde samma dag som det motstående Kontraktet förtecknades på samma konto, Futurespriset som Futureskontraktet såldes för. Notering Såväl Börsnotering som Clearingnotering. Notering av Serier Serier noteras i enlighet med vad som framgår av punkt Löptid för Serier Tre månader. Seriebeteckning Serie betecknas genom angivande av beteckningen för Kontraktsbasen, Slutår samt Slutmånad. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 8 ( 86)

9 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.32 SEK Overnight Index Swapkontrakt (STINA) Kontraktstyp Swapkontrakt med kontantavräkning mellan fast ränta, bestämd av parterna, och referensräntan T/N STIBOR. STINA-swap är ett Generiskt Ränteinstrument och Fixed Income-Kontrakt. Nominellt belopp Nominellt belopp skall lägst vara SEK och bestäms av parterna. Startdag Slutdag Ränteperiod Likvid Den dag då Ränteperioden startar och skall vara två Bankdagar efter Registreringsdagen. Bestäms av parterna. Den dag då Ränteperioden slutar och skall vara två Bankdagar före Slutlikviddagen. Slutdagen bestäms av parterna och skall längst vara tio år och två Bankdagar från Registreringsdagen. Perioden mellan Startdag och Slutdag. Bestäms av parterna och skall längst vara tio år. Betalning av Likvid skall ske i enlighet med instruktion från Clearingen. Tick size Tick size är 0,0001. Kontantavräkning Fast räntebelopp På Slutdagen skall en kontant slutreglering ske genom fastställande av ett likvidbelopp utifrån skillnaden mellan fast räntebelopp och rörligt räntebelopp. Om STINA-swapen handlas med förfall överstigande tolv månader kommer fasta räntebeloppet och rörliga räntebeloppet att räknas av mer än en gång. Om det fasta räntebeloppet överstiger det rörliga räntebeloppet skall köparen erlägga likvidbeloppet till säljaren. Om det rörliga räntebeloppet överstiger det fasta räntebeloppet skall säljaren erlägga likvidbeloppet till köparen. Det fasta räntebeloppet skall motsvara ett belopp omräknat från den enkla årsräntan, som parterna överenskommit (avslutsräntan), och som belöper på kontraktets nominella belopp under den överenskommna löptiden. Detta fasta räntebelopp skall beräknas med räntebas ACT/360 eller 30/360. Följande former skall användas för omräkningar mellan räntesats och belopp avseende fast räntebelopp för en viss löptid: ( ) 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 9 ( 86)

10 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S det från enkel årsränta omräknade beloppet nominellt belopp fast ränta (2,125% anges som 2,125) kontraktets löptid Rörligt räntebelopp Det rörliga räntebeloppet ska motsvara ett belopp från den sammansatta T/N STIBOR räntan, som belöper på kontraktets nominella belopp under den överenskommna löptiden. Detta rörliga räntebelopp ska beräknas med räntebas ACT/360. Om T/N perioden är mer än en dag, till exempel fredag till måndag, används enkel årsränta. Följande formler skall användas för omräkning mellan räntesats och belopp avseende rörligt räntebelopp för en viss löptid: ( ) påföljande beräkningar skall vara enligt nedan: ( ) decimaler accumulerat belopp, avrundat till två nominellt belopp T/N fixen (2,125% anges som 2,125) antal dagar relaterat till T/N fixen Referensränta/Fix En räntesats motsvarande T/N STIBOR ska bestämmas för varje bankdag. STIBOR, Stockholm Interbank Offered Rates, ska anges vara den ränta som publiseras kl av informationssystemet Thomson Reuters, sida SIOR=, eller genom annat sådant system eller på annan sådan bild eller sida som ersätter nämnt system eller sida, och som utgör de räntesatser som noteras av utvalda banker på den svenska interbankmarknaden för lån i svenska kronor för en period motsvarande från imorgon till i övermorgon (T/N). Vid helg förlängs lånet med antalet icke-bankdagar. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 10( 86)

11 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S Sista tidpunkt för registrering Kvittning Skiftning av marknadsvärde Notering Notering av serier Seriebeteckning Tillåtna Registreringar Ansökan om registrering ska ha inkommit till Clearingen senast kl på normala bankdagar. Ingen kvittning av kontrakt. STINA-swapkontrakt har daglig skiftning av kontraktets marknadsvärdet mellan köparen och säljaren. Det ställda marknadsvärdet blir räntekompenserat med föregående Bankdags T/N STIBOR ränta och de erhållna marknadsvärdet betalar ränta med föregående Bankdags T/N STIBOR ränta. Clearingnotering och upptagen för handel. En Serie är noterad som omfattar vid var tid tillgänglig Ränteperiod. SEK_OIS Enbart för Clearingmedlemmar som ingått Default Management Commitment för SEK. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 11( 86)

12 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.33 Generiskt STIBOR-FRA-kontrakt Kontraktstyp Terminskontrakt med Kontantavräkning. Generiskt STIBOR-FRA-kontrakt är ett Generiskt Ränteinstrument och Fixed Income-Kontrakt. Kontraktsbas Nominellt belopp (N) Terminspris Kontantavräkning Fiktivt lån för en viss period från säljaren till köparen i svenska kronor. Nominellt belopp skall lägst vara SEK och bestäms av parterna. Terminspris (avslutsräntan) bestäms av parterna. Kontraktets avslutsränta skall vara den ränta som parterna överenskommit avseende ett lån om det nominella beloppet under den valda Ränteperioden. Avslutsräntan skall vara uttryckt som en enkel årsränta med räntebas ACT/360. På Startdagen skall en kontant slutreglering ske genom fastställandet av ett avräkningsbelopp, utifrån avslutsräntan och Fix. Om avslutsräntan överstiger Fix skall köparen erlägga avräkningsbeloppet till säljaren. Om Fix överstiger avslutsräntan skall säljaren erlägga avräkningsbeloppet till köparen. Följande formel skall användas för beräkning av avräkningsbelopp. B d avräkningsbelopp antal dagar i Ränteperioden r avslutsränta i decimalform, 2.125% skall anges som s Fix i decimal form, 2.355% skall anges som N nominellt belopp Fix Kontraktets slutavräkningsränta, som fastställs av Börsen kl på Slutdagen, skall motsvara STIBOR för den valda Ränteperioden. STIBOR skall anses vara den ränta som publiseras kl F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 12( 86)

13 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S på Thomson Reuters skärm sida SIDE med rubrik FIXINGS. Tick size Tick size är 0,0001. Startdag Startdag för de fiktiva lånets Ränteperiod. Bestäms av parterna och skall längst vara två år från Registreringsdagen. Slutdag Ränteperioden Likvid Sista tidpunkt för Registrering Skiftning av marknadsvärde Kvittning Notering Notering av Serier Seriebeteckning Tillåtna Registreringar Slutdag för de fiktiva lånets Ränteperiod och specifieras genom den valda Ränteperioden. Perioden mellan Startdag och Slutdag och skall motsvara ränteperioden för tre månaders STIBOR. Betalning av Likvid skall ske i enlighet med instruktion från Clearingen. Ansökan om Registrering skall ha kommit Clearingen tillhanda senast kl normala Bankdagar. Generiska STIBOR-FRA-kontrakt har daglig skiftning av kontraktets marknadsvärdet mellan köparen och säljaren. Det ställda marknadsvärdet blir räntekompenserat med föregående Bankdags T/N STIBOR ränta och de erhållna marknadsvärdet betalar ränta med föregående Bankdags T/N STIBOR ränta. Ingen kvittning av kontrakt. Clearingnotering och upptagen för handel. En Serie är noterad som omfattar vid var tid tillgänglig Ränteperiod. SEK_FRA_3M. Enbart för Clearingmedlemmar som ingått Default Management Commitment för SEK. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 13( 86)

14 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.34 Blank 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 14( 86)

15 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.35 Blank 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 15( 86)

16 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.36 Blank 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 16( 86)

17 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.37 Blank 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 17( 86)

18 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.38 Buy-sell-back/Sell-buy-back Repokontrakt Kontraktstyp Kontraktsbas Kontraktsbasens värde Tillåtna värdepapper Typ av Repa Säljare Köpare Transaktionsdag (T) Startdag (STD) Slutdag (SLD) Löptid (d) Kurs/clean price Upplupen kupongränta Nominellt belopp (N) Transaktionspris/ reporäntan (r) Första likvidbeloppet (SC) Köp-sälj/Sälj-köp av specifikt värdepapper. Nominellt belopp SEK för varje specifikt värdepapper. Värdepapprets marknadsvärde (kurs + upplupen kupongränta) på Startdagen. Svenska statsobligationer, svenska bostadsobligationer och svenska statsskuldväxlar. En fullständig lista över tillåtna värdepapper publiceras på Buy-sell-back/Sell-buy-back. Den part som först säljer och sedan köper värdepappret. Den part som först köper och sedan säljer värdepappret. Den dag då repotransaktionen Registreras av Clearingen. Datum för repans första avvecklingstransaktion, vilken bestäms av parterna, dock tidigast Bankdagen efter Registreringen av repan (T+1) och senast Bankdagen före Slutdagen. Datum för repans andra avvecklingstransaktion, vilken bestäms av parterna, dock tidigast två Bankdagar efter T och inte senare än ett år efter T. Antal kalenderdagar från och med STD till SLD. Kurs för specifikt värdepapper på STD, vilken bestäms av parterna. Avser specifikt värdepapper och beräknas per STD. Avser specifikt värdepappers nominella belopp och bestäms av parterna. Avser reporäntan uttryckt i % med tre decimaler och med ACT/360 dagberäkningskonvention. Bestäms av parterna. (Kurs + upplupen kupongränta för specifikt värdepapper på STD) / 100 x N. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 18( 86)

19 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S Andra likvidbeloppet (EC) Reinvesteringsdagar för utbetald kupong ( d ) Justerat EC (JEC) Sista tidpunkt för Registrering Likvid Löptid för Serier med standard dagar Löptid för Serier med tailor made datum i SC x (1 + r/100 x d/360). Antal dagar mellan kupongutbetalningsdag för specifikt värdepapper och SLD JEC SC r d r 1 * C * N(1 * ) * 1 JEC tillämpas då kupongbetalningsdag för specifikt värdepapper infaller mellan STD och SLD. Exkupongregler följer Euroclear Sweden AB:s regler för avstämningsdag. Ansökan om Registrering skall ha kommit Clearingen tillhanda senast CET på normala Bankdagar. Betalning av SC och EC skall erläggas på STD respektive SLD i enlighet med Clearingens instruktioner. T/N, S/N, S/W, C/W, 1M, 2M, 3M, 6M. Bestäms av parterna genom angivande av STD och SLD och sker i enlighet med Clearingens instruktioner. di Notering av Serier Seriebeteckning Buy-in Serier noteras löpande. Serie betecknas genom angivande av värdepapper, typ av repa och Löptid. Om en Clearingmedlem inte har uppfyllt sin skyldighet avseende Leverans kl 13 på tillämplig Likviddag (S) har Clearingen rätt att omedelbart skicka en notifikation (Buyin Notifikation) till den fallerande Clearingmedlemmen. När den fallerande Clearingmedlemmen har blivit notifierad träder Buy-in i kraft kl på (S) om inte värdepapprena har levererats innan kl på (S). När Buy-in Notifikationen har trätt i kraft har Clearingen rätt att göra en omvänd repa avseende de värdepapper som den fallerande Clearingmedlemmen skulle ha levererat för att fullfölja Leverans gentemot icke-fallerande medlem.. Clearingen kommer,genom Buy-in, vidta rimliga ansträngningar för att fullfölja Leverans gentemot den icke fallerande medlemmen på (S). Om det inte är möjligt för Clearingen att få tag på värdepapper motsvarande hela den 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 19( 86)

20 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S ursprungliga leveransposten har Clearingen rätt att leverera en del av den ursprungliga Leveransen på (S). När Buy-in träder ikraft: - Ursprunglig leveransinstruktion från Clearingmedlemmen på (S) kommer ej att accepteras: - Clearingmedlemmen skall omedelbart makulera den matchade transaktionen: och - Clearingmedlemmen ska i enlighet med Clearingens instruktioner omedelbart upprätta en ny leveransinstruktion med Leverans till Clearingen nästkommande Bankdag, S+1, och med motsvarande villkor som gällde för den ursprungliga Leveransen, d.v.s. samma likvidbelopp, rättighet till kupong etc. Om den fallerande medlemmen aviserar, vid tidpunkten för Buy-in Notifikationen, att det är troligt att en leverans kommer att fallera, kan den fallerande Clearingmedlemmen och Clearingen komma överens om att omedelbart inleda Buy-in proceduren. Clearingens samtliga direkta nettokostnader, utgifter och avgifter med anledning av Buy-in debiteras fallerande Clearingmedlem (inklusive t.ex. Euroclear Sweden AB:s avgifter för fallerad leverans). Framflyttad Leverans Om Clearingmedlem inte kan Leverera på (S) och om Clearingen inte har möjlighet att utföra en Buy-in på (S), för hela eller del av den ursprungliga leveransposten, har Clearingen rätt att flytta avvecklingen för både Köpare och Säljare en Bankdag framåt i tiden. Clearingen skall skyndsamt informera Säljaren och Köparen om beslut om framflyttad avveckling Kontraktet avvecklas S+1 och villkoren i övrigt skall motsvara de som gällde för den ursprungliga Leveransen, d.v.s. samma likvidbelopp, rättighet till kupongränta etc. Clearingens samtliga direkta nettokostnader, utgifter och avgifter med anledning av den framflyttade Leveransen debiteras fallerande Clearingmedlem (inklusive t.ex. Euroclear Sweden AB:s avgifter för fallerad leverans). Dessutom skall den icke-fallerande Clearingmedlemmens samtliga direkta nettokostnader, utgifter och avgifter med anledning av den framflyttade Leveransen debiteras fallerande Clearingmedlem (inklusive t.ex. Euroclear Sweden AB:s avgifter för fallerad leverans), förutsatt att den icke-fallerande Clearingmedlemmen framställer ett krav till Clearingen för sådana direkta nettokostnader, utgifter och avgifter inom fem Bankdagar räknat från 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 20( 86)

21 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S datumet för den försenade Leveransen. Belopp som debiteras fallerande Clearingmedlemmen enligt detta stycke kommer att krediteras den icke-fallerande Clearingmedlemmen. Notering Clearingnotering. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 21( 86)

22 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.39 Spintabterminer (Terminer avseende Spintabobligationer) Kontraktstyp Terminskontrakt med Leverans mot Fix. Kontraktet är ett Fixed Income-Kontrakt. Kontraktsbas Kontraktsbas utgörs av en konstruerad obligation som skall anses vara emitterad av AB Spintab och ha en löptid, per aktuell Series Slutlikviddag, om två år (SPA2) respektive 5 år (SPA5). Kupong och faktisk löptid är således det leveransbara instruments för respektive Serie. Kontraktsbasens storlek Den konstruerade obligationens nominella belopp skall lyda på en miljon svenska kronor. Terminspris Bestäms av parterna. Terminspriset skall uttryckas i effektiv ränta per Kontrakt. Slutdag Slutdagen infaller fyra Bankdagar före Slutlikviddagen. Slutmånad Den månad som framgår av seriebeteckningen. Slutår Det år som framgår av seriebeteckningen. Tick size Tick size är 0,001. Sista tidpunkt Ansökan om Registrering skall ha kommit Börsen tillhanda senast kl på Slutdagen. Fix Fix skall fastställas på Slutdagen för aktuellt Kontrakt i enlighet med Addendum OMr. Kontantavräkning Kontantavräkning skall ske mellan Terminspris och Fix. Periodisk avräkning Månatlig. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 22( 86)

23 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S Leverans Leverans skall ske mot Likvid svarande mot Fix i enlighet med Börsens leveransinstruktion i enlighet med vad som anges i Addendum OMr. Emissionsinstitut Marknadsaktör som har tecknat överenskommelse om notering av köp- och säljräntor för obligationer och terminskontrakt med AB Spintab. Leveransbara Instrument Börsen bestämmer vilket Instrument som skall vara Leveransbart Instrument i ifrågavarande Serie. Börsen har rätt att rådfråga marknadsrepresentanter vid behov. Leveransbart instrument för viss Serie meddelas före Seriens Första noteringsdag. Leveransbart instrument skall vara det av AB Spintab emitterade obligationslånet, om minst 2,5 miljarder kronor, vars löptid, per avsedd Slutlikviddag, avviker så lite som möjligt från Kontraktsbasens löptid. Leveransbart instrument skall vara föremål för kontinuerlig prisgivning av Emissionsinstitut. Förlagslån eller lån med räntejusteringsklausul är inte leveransbara. Börsen förbehåller sig dock rätten att exkludera även andra lån om Börsen finner det erforderligt. Skulle det utelöpande beloppet minska eller det enligt Börsens bedömning finnas en icke obetydlig risk att det utelöpande beloppet per avsedd Slutlikviddag inte kommer att uppgå till minst 2,5 miljarder kronor, skall Börsen fastställa ytterligare leveransbart instrument. Slutlikviddag Slutlikviddagen infaller tredje onsdagen i Slutmånaden eller om denna dag inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag. Löptid för Serier Tre månader. Notering Clearingnotering och upptagen för handel. Notering Serier av Notering av Serier sker i enlighet med Addendum OMr. Seriebeteckning Respektive Serie betecknas genom angivande av beteckningen för Kontraktsbasen ( SPA2 respektive SPA5 ), Slutår och Slutmånad. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 23( 86)

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Revision av Stiborramverket del 2 och 3

Revision av Stiborramverket del 2 och 3 1 (5) 2015-03-31 Revision av Stiborramverket del 2 och 3 Stibor ramverk - del 2 och 3 2. Regler för inrapportering och beräkning av Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat)

Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat) 1(9) Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat) 1. Ramavtalets tillämpningsområde m m Detta Ramavtal skall - utan att hänvisning härtill

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102 Låntagare Lånebelopp Försäljningssätt Räntesats Räntebelopp Svenska staten genom

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor: 2009-06-05 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 BULL KAFFE H Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 Bilaga 1.1 SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter som

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Nordea Emissionsinstitut Nordea SEB Handelsbanken Capital Markets Issuing and Paying Agent Nordea Företagscertifikatprogram

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Bilaga B Teckningsberättigade medarbetare och anvisningar till styrelsen om tilldelning Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av samtliga personer som per den

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 Bilaga 1.1 Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Värdering av konvertibler

Värdering av konvertibler 1(18) Bilaga A Värdering av konvertibler Konvertibelns värde beräknas som summan av värdena av en obligation och en option, där optionens värde beräknas med hjälp av Black & Scholes formel: W = rt [ S

Läs mer

Slutliga Villkor: 2011-01-21. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03

Slutliga Villkor: 2011-01-21. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03 Slutliga Villkor: 2011-01-21 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

Certifikat BULL ALU HA

Certifikat BULL ALU HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BULL ALU HA Avseende: Terminskontrakt aluminium ( AH ) Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Värdering av konvertibler

Värdering av konvertibler 1(18) Bilaga A Värdering av konvertibler Konvertibelns värde beräknas som summan av värdena av en obligation och en option, där optionens värde beräknas med hjälp av Black & Scholes formel: W = rt [ S

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB Bilaga 1 Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR NOTERINGSDOKUMENT 4 maj 2012 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Arrangör SEB Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639 Slutliga Villkor Lån 639 Swedbank ABs SPAX Lån 639 Dollarintervall 13 - Återbetalningsdag 2013-09-30 SWEODOL13 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 11oktober 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 225

FöreningsSparbankens lån 225 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 225 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier Banken "Bankdag" aktie eller

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 204

FöreningsSparbankens lån 204 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 204 Ikaros OMX TM Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 213

FöreningsSparbankens lån 213 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 213 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 270

FöreningsSparbankens lån 270 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 270 Giant Ikaros OMX TM Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Giant Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ) Punkt 5 Teckningsoptioner Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ) Styrelsen föreslår härmed bolagsstämman att besluta att bolaget skall emittera

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Aktie"

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER [Svensk översättning av konvertibelvillkor. I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den engelska versionen gälla.] VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) BILAGA B 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 10 februari 2012 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank 1 Sundsvalls kommun

Läs mer

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents)

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) 2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) AFFÄRSVILLKOR CMC Markets UK Plc (CMC) skall tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i: dessa affärsvillkor (inklusive Bilagan); Avgiftsförteckningen;

Läs mer

Råvarucertifikat LONG PALL H

Råvarucertifikat LONG PALL H Råvarucertifikat LONG PALL H Avseende: Terminskontrakt palladium Noteringsdag: 13 juni 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och

Läs mer