R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S"

Transkript

1 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 KONTRAKTSSPECIFIKATIONER (DEL II) 4.30 VINX30 (Optioner avssende det nordiska aktieindexet VINX30) VINX30 (Terminer avssende det nordiska aktieindexet VINX30) SEK Overnight Index Swapkontrakt (STINA) Generiskt STIBOR-FRA-kontrakt Blank 4.35 Blank 4.36 Blank Blank Buy-sell-back/Sell-buy-back Repokontrakt Spintabterminer (Terminer avseende Spintabobligationer) SEK Ränteswap Buy-sell-back/Sell-buy-back Repokontrakt av Realobligationer NOK Ränteswap DKK Ränteswap EUR Ränteswap Blank 4.46 NNOax-Futures (Futureskontrakt avseende norska aktier) SEax-Futures (Futureskontrakt avseende svenska aktier och depåbevis) NNOax-terminer (Terminer avseende norska aktier) NNOax-optioner (Optioner avseende norska aktier) OMXO20-futures (Futures avseende norska aktieindexet OMXO20) OMXO20-optioner (Optioner avseende norska aktieindexet OMXO20) OMXC20CAP-optioner (Optioner avseende danska aktieindexet OMXC20CAP) OMXC20CAP-futures (Futures avseende danska aktieindexet OMXC20CAP) KPI Terminer Blank 4.56 DKax-optioner (Optioner avseende danska aktier) F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 1 ( 86)

2 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.57 DKax-futures (Futures avseende danska aktier) Blank 4.59 Blank 4.60 Binär option - ÖverUnder på OMXC20CAP-index Binär option - ÖverUnder på svenska aktier Binär option - ÖverUnder på OMXS30 index Binär option - ÖverUnder - på finska aktier Binär option - ÖverUnder - på OMXH25 index Blank 4.66 Binär option ÖverUnder på danska aktier A KONTRAKTSSPECIFIKATIONER (DEL III) 4A.1 Tillämplighet A.2 Bestämmande av Kontraktsbas och Fix A.3 Kontraktshändelser A.4 Elkontrakt A.5 Naturgaskontrakt A.6 Utsläppskontrakt F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 2 ( 86)

3 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.30 VINX30-optioner (Optioner avseende det nordiska aktieindexet VINX30) Kontraktstyp Standardiserat Optionskontrakt med Kontantavräkning. Optionstyp Europeisk option. Kontraktsbas Aktieindexet VINX30. Lösenpris Det indexvärde som framgår av seriebeteckningen multiplicerat med tio. Indexberäkning Aktieindexet VINX30 beräknas löpande under dagen av Börsen. Vid datorhaveri eller bristande informationsgivning kan beräknings- och utgivningsfrekvens komma att förändras. I Rules for the Construction and Maintenance of the NASDAQ OMX and Oslo Børs All-Share, Benchmark, Tradable and Sector Indexes upptas grunderna för beräkning av aktieindexet VINX30 samt justeringsregler. Beräkningsreglerna återfinns under https://indexes.nasdaqomx.com/. Handelsdag Handelsdag är en dag som är en Bankdag i både Sverige och Finland. Handelsdagen är en halvdag om dagen i förväg av Börsen har förklarats vara en halvdag i Sverige Fix Fix avseende Slutdagen ska fastställas enligt följande. Vid beräkning av VINX30 genomsnittsindex på slutdagen skall kursen på respektive indexaktie utgöras av omsättningen i handelsvalutan dividerat med däremot svarande antal aktier. Endast avslut som gjorts i det elektroniska handelssystemet (INET Nordic) mellan kl och på Slutdagen inkluderas. Avslut som träffats under referensperioden och som därefter makuleras innan kl , skall inte ingå i beräkningen. Om avslut ej träffas i indexaktien mellan kl och på Slutdagen, skall istället senast betald kurs användas. Beslut om fix avseende Slutdagen fattas av Börsen och skall föreligga 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 3 ( 86)

4 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S senast kl den första Handelsdagen efter Slutdagen (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat). Motpart godtar Börsens beslut och avstår från att föra talan mot beslutet. Börsen skall underrätta Börsmedlem och Clearingmedlem för egen och Kunds räkning om fastställd Fix. Slutdag Tredje fredagen i Slutmånaden under Slutåret eller, om denna dag inte är en Bankdag i Danmark, Finland, Norge eller Sverige eller av Börsen i förväg har förklarats vara en halvdag i Danmark, Finland, Norge eller Sverige, närmast föregående Bankdag. Slutmånad Den månad som framgår av seriebeteckningen. Slutår Det år som framgår av seriebeteckningen. Premie Bestäms av parterna. Premien skall uttryckas i euro och avse priset per tiondels Kontrakt. Premielikviddag Första Bankdagen, som är Bankdag för både Sverige och Finland, efter Registrering. Tick size Tick size är 0,01 då Premien är mindre än 0,1; 0,05 då Premien är större än eller lika med 0,1 men mindre än 4,0; samt 0,1 då Premien är större än eller lika med 4,0. Ordervillkor Singel Sista tidpunkt för handel Kl (CET) på Slutdagen. Sista tidpunkt för Registrering Ansökan om Registrering skall ha kommit Börsen tillhanda senast kl på Slutdagen. Automatlösen För optionsinnehavaren skall på Slutdagen Kontantavräkning ske under förutsättning att innehavd option har ett positivt värde som motsvarar eller överstiger den högsta avgift som Börsen skulle kunna debitera enligt Avgiftslistan, i dess vid var tid gällande lydelse. För optionsutfärdaren skall Kontantavräkning ske under förutsättning att Börsen genomför Kontantavräkning för optionsinnehavare i samma Serie. Saldo Motpart till last av 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 4 ( 86)

5 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S sådana poster och med beaktande av Börsens avgifter enligt Avgiftslistan, skall erläggas såsom Likvid. Likvid Betalning av Likvid skall göras på Slutlikviddagen i enlighet med Börsens instruktioner. Slutlikviddag Första dagen, som är en Bankdag i Finland och Sverige, efter Slutdagen. Kvittning Kvittning kan ske under Löptiden. Notering Såväl Börsnotering som Clearingnotering. Löptid för Serier Tre månader. Seriebeteckning Varje Serie betecknas genom angivande av beteckningen för Kontraktsbas, Slutår, lösenindex samt Slutmånad och Optionsslag. Notering av Serier Följande Serier ska initialt noteras och på Bankdag efter den initiala noteringsdagen finnas noterade: fem Serier med Lösenpriser som är över, en Serie med Lösenpris närmast, och fem Serier med Lösenpriser som är under Kontraktsaktiens senast betalkurs vid slutet på föregående Bankdag. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 5 ( 86)

6 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.31 VINX30 futures (Futureskontrakt avseende nordiska aktieindexet VINX30) Kontraktstyp Futureskontrakt med Daglig Kontantavräkning. Kontraktsbas Aktieindexet VINX30. Futurespris Bestäms av parterna. Futurespriset skall uttryckas i euro och avse priset per tiondels Kontrakt. Indexberäkning Aktieindexet VINX30 beräknas löpande under dagen av Börsen. Vid datorhaveri eller bristande informationsgivning kan beräknings- och utgivningsfrekvens komma att förändras. I Rules for the Construction and Maintenance of the VINX All-share, Sector, Benchmark and Tradable Indexes upptas grunderna för beräkning av aktieindexet VINX30 samt justeringsregler. Beräkningsreglerna återfinns under https://indexes.nasdaqomx.com/. Handelsdag Handelsdag är en dag som är en Bankdag i både Sverige och Finland. Handelsdagen är en halvdag om dagen i förväg av Börsen har förklarats vara en halvdag i Sverige. Fix Fix skall under Futurekontraktets löptid fastställas till priset för Futurekontraktet vid EMP s stängning den aktuella Handelsdagen (se Trading och Settlement kalender för VINX30). Börsen fastställer priset för Futurekontraktet mot bakgrund av köp- och säljkurserna för Futureskontraktet. Saknas köp- och säljkurser kan Börsen beräkna Fix på annat sätt. Börsen skall underrätta Börs- respektive Clearingmedlem, för medlems och Kunds räkning, om fastställd Fix. Fix avseende Slutdagen ska fastställas enligt följande. Vid beräkning av VINX30 genomsnittsindex skall kursen på 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 6 ( 86)

7 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S respektive indexaktie utgöras av omsättningen i handelsvalutan dividerat med däremot svarande antal aktier. Endast avslut som gjorts i det elektroniska handelssystemet (INET Nordic) mellan kl och på Slutdagen inkluderas. Avslut som träffats under referensperioden och som därefter makuleras innan kl , skall inte ingå i beräkningen. Om avslut ej träffas i indexaktien mellan kl och på Slutdagen, skall istället senast betald kurs användas. Beslut om fix avseende Slutdagen fattas av Börsen och skall föreligga senast kl Handelsdagen efter Slutdagen (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat). Motpart godtar Börsens beslut och avstår från att föra talan mot beslutet. Börsen skall underrätta Börsmedlem och Clearingmedlem för egen och Kunds räkning om fastställd Fix. Slutdag Tredje fredagen i Slutmånaden under Slutåret eller, om denna dag inte är en Bankdag i Danmark, Finland, Norge eller Sverige eller av Börsen i förväg har förklarats vara en halvdag i Danmark, Finland, Norge eller Sverige, närmast föregående Bankdag. Slutmånad Den månad som framgår av seriebeteckningen. Slutår Det år som framgår av seriebeteckningen. Tick size Tick size är 0,1 Ordervillkor Singel Sista tidpunkt för handel Kl på Slutdagen. Sista tidpunkt för Registrering Ansökan om Registrering skall ha kommit Börsen tillhanda senast CET på Slutdagen. Daglig Kontantavräkning För att säkerställa fullgörandet av Futureskontraktet sker Kontantavräkning varje dag som är Bankdag för både Finland och Sverige från och med avslutsdagen till och med Futureskontraktets Slutdag i enlighet med punkt I det fall någon av marknaderna i Finland och 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 7 ( 86)

8 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S Sverige är stängd p.g.a. helgdag, sker settlement i stället nästföljande Bankdag.g. Likvid Betalning av Likvid skall göras på Slutlikviddagen i enlighet med Börsens instruktioner. Slutlikviddag Första dagen, som är en Bankdag i Finland och Sverige, efter Slutdagen. Kvittning Kvittning kan ske varje Handelsdag (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat), under hela Löptiden. Slutavräkning skall därvid ske enligt följande: (i) vid Kvittning av initialt köpt Futureskontrakt, mellan fastställt stängningspris för Futureskontraktet Handelsdagen (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat) närmast före kvittningsdagen eller, om köpet skedde samma dag som det motstående Kontraktet förtecknades på samma konto, Futurespriset som Futureskontraktet köpts för och Futurespriset för det motstående Kontraktet, respektive (ii) vid Kvittning av initialt sålt Futureskontrakt, mellan Futurespriset för det motstående Kontraktet och fastställt stängningspris för Futureskontraktet Handelsdagen (enligt Handelskalendern för VINX30 derivat) närmast före kvittningsdagen eller, om försäljningen skedde samma dag som det motstående Kontraktet förtecknades på samma konto, Futurespriset som Futureskontraktet såldes för. Notering Såväl Börsnotering som Clearingnotering. Notering av Serier Serier noteras i enlighet med vad som framgår av punkt Löptid för Serier Tre månader. Seriebeteckning Serie betecknas genom angivande av beteckningen för Kontraktsbasen, Slutår samt Slutmånad. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 8 ( 86)

9 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.32 SEK Overnight Index Swapkontrakt (STINA) Kontraktstyp Swapkontrakt med kontantavräkning mellan fast ränta, bestämd av parterna, och referensräntan T/N STIBOR. STINA-swap är ett Generiskt Ränteinstrument och Fixed Income-Kontrakt. Nominellt belopp Nominellt belopp skall lägst vara SEK och bestäms av parterna. Startdag Slutdag Ränteperiod Likvid Den dag då Ränteperioden startar och skall vara två Bankdagar efter Registreringsdagen. Bestäms av parterna. Den dag då Ränteperioden slutar och skall vara två Bankdagar före Slutlikviddagen. Slutdagen bestäms av parterna och skall längst vara tio år och två Bankdagar från Registreringsdagen. Perioden mellan Startdag och Slutdag. Bestäms av parterna och skall längst vara tio år. Betalning av Likvid skall ske i enlighet med instruktion från Clearingen. Tick size Tick size är 0,0001. Kontantavräkning Fast räntebelopp På Slutdagen skall en kontant slutreglering ske genom fastställande av ett likvidbelopp utifrån skillnaden mellan fast räntebelopp och rörligt räntebelopp. Om STINA-swapen handlas med förfall överstigande tolv månader kommer fasta räntebeloppet och rörliga räntebeloppet att räknas av mer än en gång. Om det fasta räntebeloppet överstiger det rörliga räntebeloppet skall köparen erlägga likvidbeloppet till säljaren. Om det rörliga räntebeloppet överstiger det fasta räntebeloppet skall säljaren erlägga likvidbeloppet till köparen. Det fasta räntebeloppet skall motsvara ett belopp omräknat från den enkla årsräntan, som parterna överenskommit (avslutsräntan), och som belöper på kontraktets nominella belopp under den överenskommna löptiden. Detta fasta räntebelopp skall beräknas med räntebas ACT/360 eller 30/360. Följande former skall användas för omräkningar mellan räntesats och belopp avseende fast räntebelopp för en viss löptid: ( ) 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 9 ( 86)

10 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S det från enkel årsränta omräknade beloppet nominellt belopp fast ränta (2,125% anges som 2,125) kontraktets löptid Rörligt räntebelopp Det rörliga räntebeloppet ska motsvara ett belopp från den sammansatta T/N STIBOR räntan, som belöper på kontraktets nominella belopp under den överenskommna löptiden. Detta rörliga räntebelopp ska beräknas med räntebas ACT/360. Om T/N perioden är mer än en dag, till exempel fredag till måndag, används enkel årsränta. Följande formler skall användas för omräkning mellan räntesats och belopp avseende rörligt räntebelopp för en viss löptid: ( ) påföljande beräkningar skall vara enligt nedan: ( ) decimaler accumulerat belopp, avrundat till två nominellt belopp T/N fixen (2,125% anges som 2,125) antal dagar relaterat till T/N fixen Referensränta/Fix En räntesats motsvarande T/N STIBOR ska bestämmas för varje bankdag. STIBOR, Stockholm Interbank Offered Rates, ska anges vara den ränta som publiseras kl av informationssystemet Thomson Reuters, sida SIOR=, eller genom annat sådant system eller på annan sådan bild eller sida som ersätter nämnt system eller sida, och som utgör de räntesatser som noteras av utvalda banker på den svenska interbankmarknaden för lån i svenska kronor för en period motsvarande från imorgon till i övermorgon (T/N). Vid helg förlängs lånet med antalet icke-bankdagar. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 10( 86)

11 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S Sista tidpunkt för registrering Kvittning Skiftning av marknadsvärde Notering Notering av serier Seriebeteckning Tillåtna Registreringar Ansökan om registrering ska ha inkommit till Clearingen senast kl på normala bankdagar. Ingen kvittning av kontrakt. STINA-swapkontrakt har daglig skiftning av kontraktets marknadsvärdet mellan köparen och säljaren. Det ställda marknadsvärdet blir räntekompenserat med föregående Bankdags T/N STIBOR ränta och de erhållna marknadsvärdet betalar ränta med föregående Bankdags T/N STIBOR ränta. Clearingnotering och upptagen för handel. En Serie är noterad som omfattar vid var tid tillgänglig Ränteperiod. SEK_OIS Enbart för Clearingmedlemmar som ingått Default Management Commitment för SEK. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 11( 86)

12 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.33 Generiskt STIBOR-FRA-kontrakt Kontraktstyp Terminskontrakt med Kontantavräkning. Generiskt STIBOR-FRA-kontrakt är ett Generiskt Ränteinstrument och Fixed Income-Kontrakt. Kontraktsbas Nominellt belopp (N) Terminspris Kontantavräkning Fiktivt lån för en viss period från säljaren till köparen i svenska kronor. Nominellt belopp skall lägst vara SEK och bestäms av parterna. Terminspris (avslutsräntan) bestäms av parterna. Kontraktets avslutsränta skall vara den ränta som parterna överenskommit avseende ett lån om det nominella beloppet under den valda Ränteperioden. Avslutsräntan skall vara uttryckt som en enkel årsränta med räntebas ACT/360. På Startdagen skall en kontant slutreglering ske genom fastställandet av ett avräkningsbelopp, utifrån avslutsräntan och Fix. Om avslutsräntan överstiger Fix skall köparen erlägga avräkningsbeloppet till säljaren. Om Fix överstiger avslutsräntan skall säljaren erlägga avräkningsbeloppet till köparen. Följande formel skall användas för beräkning av avräkningsbelopp. B d avräkningsbelopp antal dagar i Ränteperioden r avslutsränta i decimalform, 2.125% skall anges som s Fix i decimal form, 2.355% skall anges som N nominellt belopp Fix Kontraktets slutavräkningsränta, som fastställs av Börsen kl på Slutdagen, skall motsvara STIBOR för den valda Ränteperioden. STIBOR skall anses vara den ränta som publiseras kl F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 12( 86)

13 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S på Thomson Reuters skärm sida SIDE med rubrik FIXINGS. Tick size Tick size är 0,0001. Startdag Startdag för de fiktiva lånets Ränteperiod. Bestäms av parterna och skall längst vara två år från Registreringsdagen. Slutdag Ränteperioden Likvid Sista tidpunkt för Registrering Skiftning av marknadsvärde Kvittning Notering Notering av Serier Seriebeteckning Tillåtna Registreringar Slutdag för de fiktiva lånets Ränteperiod och specifieras genom den valda Ränteperioden. Perioden mellan Startdag och Slutdag och skall motsvara ränteperioden för tre månaders STIBOR. Betalning av Likvid skall ske i enlighet med instruktion från Clearingen. Ansökan om Registrering skall ha kommit Clearingen tillhanda senast kl normala Bankdagar. Generiska STIBOR-FRA-kontrakt har daglig skiftning av kontraktets marknadsvärdet mellan köparen och säljaren. Det ställda marknadsvärdet blir räntekompenserat med föregående Bankdags T/N STIBOR ränta och de erhållna marknadsvärdet betalar ränta med föregående Bankdags T/N STIBOR ränta. Ingen kvittning av kontrakt. Clearingnotering och upptagen för handel. En Serie är noterad som omfattar vid var tid tillgänglig Ränteperiod. SEK_FRA_3M. Enbart för Clearingmedlemmar som ingått Default Management Commitment för SEK. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 13( 86)

14 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.34 Blank 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 14( 86)

15 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.35 Blank 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 15( 86)

16 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.36 Blank 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 16( 86)

17 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.37 Blank 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 17( 86)

18 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.38 Buy-sell-back/Sell-buy-back Repokontrakt Kontraktstyp Kontraktsbas Kontraktsbasens värde Tillåtna värdepapper Typ av Repa Säljare Köpare Transaktionsdag (T) Startdag (STD) Slutdag (SLD) Löptid (d) Kurs/clean price Upplupen kupongränta Nominellt belopp (N) Transaktionspris/ reporäntan (r) Första likvidbeloppet (SC) Köp-sälj/Sälj-köp av specifikt värdepapper. Nominellt belopp SEK för varje specifikt värdepapper. Värdepapprets marknadsvärde (kurs + upplupen kupongränta) på Startdagen. Svenska statsobligationer, svenska bostadsobligationer och svenska statsskuldväxlar. En fullständig lista över tillåtna värdepapper publiceras på Buy-sell-back/Sell-buy-back. Den part som först säljer och sedan köper värdepappret. Den part som först köper och sedan säljer värdepappret. Den dag då repotransaktionen Registreras av Clearingen. Datum för repans första avvecklingstransaktion, vilken bestäms av parterna, dock tidigast Bankdagen efter Registreringen av repan (T+1) och senast Bankdagen före Slutdagen. Datum för repans andra avvecklingstransaktion, vilken bestäms av parterna, dock tidigast två Bankdagar efter T och inte senare än ett år efter T. Antal kalenderdagar från och med STD till SLD. Kurs för specifikt värdepapper på STD, vilken bestäms av parterna. Avser specifikt värdepapper och beräknas per STD. Avser specifikt värdepappers nominella belopp och bestäms av parterna. Avser reporäntan uttryckt i % med tre decimaler och med ACT/360 dagberäkningskonvention. Bestäms av parterna. (Kurs + upplupen kupongränta för specifikt värdepapper på STD) / 100 x N. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 18( 86)

19 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S Andra likvidbeloppet (EC) Reinvesteringsdagar för utbetald kupong ( d ) Justerat EC (JEC) Sista tidpunkt för Registrering Likvid Löptid för Serier med standard dagar Löptid för Serier med tailor made datum i SC x (1 + r/100 x d/360). Antal dagar mellan kupongutbetalningsdag för specifikt värdepapper och SLD JEC SC r d r 1 * C * N(1 * ) * 1 JEC tillämpas då kupongbetalningsdag för specifikt värdepapper infaller mellan STD och SLD. Exkupongregler följer Euroclear Sweden AB:s regler för avstämningsdag. Ansökan om Registrering skall ha kommit Clearingen tillhanda senast CET på normala Bankdagar. Betalning av SC och EC skall erläggas på STD respektive SLD i enlighet med Clearingens instruktioner. T/N, S/N, S/W, C/W, 1M, 2M, 3M, 6M. Bestäms av parterna genom angivande av STD och SLD och sker i enlighet med Clearingens instruktioner. di Notering av Serier Seriebeteckning Buy-in Serier noteras löpande. Serie betecknas genom angivande av värdepapper, typ av repa och Löptid. Om en Clearingmedlem inte har uppfyllt sin skyldighet avseende Leverans kl 13 på tillämplig Likviddag (S) har Clearingen rätt att omedelbart skicka en notifikation (Buyin Notifikation) till den fallerande Clearingmedlemmen. När den fallerande Clearingmedlemmen har blivit notifierad träder Buy-in i kraft kl på (S) om inte värdepapprena har levererats innan kl på (S). När Buy-in Notifikationen har trätt i kraft har Clearingen rätt att göra en omvänd repa avseende de värdepapper som den fallerande Clearingmedlemmen skulle ha levererat för att fullfölja Leverans gentemot icke-fallerande medlem.. Clearingen kommer,genom Buy-in, vidta rimliga ansträngningar för att fullfölja Leverans gentemot den icke fallerande medlemmen på (S). Om det inte är möjligt för Clearingen att få tag på värdepapper motsvarande hela den 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 19( 86)

20 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S ursprungliga leveransposten har Clearingen rätt att leverera en del av den ursprungliga Leveransen på (S). När Buy-in träder ikraft: - Ursprunglig leveransinstruktion från Clearingmedlemmen på (S) kommer ej att accepteras: - Clearingmedlemmen skall omedelbart makulera den matchade transaktionen: och - Clearingmedlemmen ska i enlighet med Clearingens instruktioner omedelbart upprätta en ny leveransinstruktion med Leverans till Clearingen nästkommande Bankdag, S+1, och med motsvarande villkor som gällde för den ursprungliga Leveransen, d.v.s. samma likvidbelopp, rättighet till kupong etc. Om den fallerande medlemmen aviserar, vid tidpunkten för Buy-in Notifikationen, att det är troligt att en leverans kommer att fallera, kan den fallerande Clearingmedlemmen och Clearingen komma överens om att omedelbart inleda Buy-in proceduren. Clearingens samtliga direkta nettokostnader, utgifter och avgifter med anledning av Buy-in debiteras fallerande Clearingmedlem (inklusive t.ex. Euroclear Sweden AB:s avgifter för fallerad leverans). Framflyttad Leverans Om Clearingmedlem inte kan Leverera på (S) och om Clearingen inte har möjlighet att utföra en Buy-in på (S), för hela eller del av den ursprungliga leveransposten, har Clearingen rätt att flytta avvecklingen för både Köpare och Säljare en Bankdag framåt i tiden. Clearingen skall skyndsamt informera Säljaren och Köparen om beslut om framflyttad avveckling Kontraktet avvecklas S+1 och villkoren i övrigt skall motsvara de som gällde för den ursprungliga Leveransen, d.v.s. samma likvidbelopp, rättighet till kupongränta etc. Clearingens samtliga direkta nettokostnader, utgifter och avgifter med anledning av den framflyttade Leveransen debiteras fallerande Clearingmedlem (inklusive t.ex. Euroclear Sweden AB:s avgifter för fallerad leverans). Dessutom skall den icke-fallerande Clearingmedlemmens samtliga direkta nettokostnader, utgifter och avgifter med anledning av den framflyttade Leveransen debiteras fallerande Clearingmedlem (inklusive t.ex. Euroclear Sweden AB:s avgifter för fallerad leverans), förutsatt att den icke-fallerande Clearingmedlemmen framställer ett krav till Clearingen för sådana direkta nettokostnader, utgifter och avgifter inom fem Bankdagar räknat från 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 20( 86)

21 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S datumet för den försenade Leveransen. Belopp som debiteras fallerande Clearingmedlemmen enligt detta stycke kommer att krediteras den icke-fallerande Clearingmedlemmen. Notering Clearingnotering. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 21( 86)

22 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S 4.39 Spintabterminer (Terminer avseende Spintabobligationer) Kontraktstyp Terminskontrakt med Leverans mot Fix. Kontraktet är ett Fixed Income-Kontrakt. Kontraktsbas Kontraktsbas utgörs av en konstruerad obligation som skall anses vara emitterad av AB Spintab och ha en löptid, per aktuell Series Slutlikviddag, om två år (SPA2) respektive 5 år (SPA5). Kupong och faktisk löptid är således det leveransbara instruments för respektive Serie. Kontraktsbasens storlek Den konstruerade obligationens nominella belopp skall lyda på en miljon svenska kronor. Terminspris Bestäms av parterna. Terminspriset skall uttryckas i effektiv ränta per Kontrakt. Slutdag Slutdagen infaller fyra Bankdagar före Slutlikviddagen. Slutmånad Den månad som framgår av seriebeteckningen. Slutår Det år som framgår av seriebeteckningen. Tick size Tick size är 0,001. Sista tidpunkt Ansökan om Registrering skall ha kommit Börsen tillhanda senast kl på Slutdagen. Fix Fix skall fastställas på Slutdagen för aktuellt Kontrakt i enlighet med Addendum OMr. Kontantavräkning Kontantavräkning skall ske mellan Terminspris och Fix. Periodisk avräkning Månatlig. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 22( 86)

23 LEGAL# v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S Leverans Leverans skall ske mot Likvid svarande mot Fix i enlighet med Börsens leveransinstruktion i enlighet med vad som anges i Addendum OMr. Emissionsinstitut Marknadsaktör som har tecknat överenskommelse om notering av köp- och säljräntor för obligationer och terminskontrakt med AB Spintab. Leveransbara Instrument Börsen bestämmer vilket Instrument som skall vara Leveransbart Instrument i ifrågavarande Serie. Börsen har rätt att rådfråga marknadsrepresentanter vid behov. Leveransbart instrument för viss Serie meddelas före Seriens Första noteringsdag. Leveransbart instrument skall vara det av AB Spintab emitterade obligationslånet, om minst 2,5 miljarder kronor, vars löptid, per avsedd Slutlikviddag, avviker så lite som möjligt från Kontraktsbasens löptid. Leveransbart instrument skall vara föremål för kontinuerlig prisgivning av Emissionsinstitut. Förlagslån eller lån med räntejusteringsklausul är inte leveransbara. Börsen förbehåller sig dock rätten att exkludera även andra lån om Börsen finner det erforderligt. Skulle det utelöpande beloppet minska eller det enligt Börsens bedömning finnas en icke obetydlig risk att det utelöpande beloppet per avsedd Slutlikviddag inte kommer att uppgå till minst 2,5 miljarder kronor, skall Börsen fastställa ytterligare leveransbart instrument. Slutlikviddag Slutlikviddagen infaller tredje onsdagen i Slutmånaden eller om denna dag inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag. Löptid för Serier Tre månader. Notering Clearingnotering och upptagen för handel. Notering Serier av Notering av Serier sker i enlighet med Addendum OMr. Seriebeteckning Respektive Serie betecknas genom angivande av beteckningen för Kontraktsbasen ( SPA2 respektive SPA5 ), Slutår och Slutmånad. 8 F E B R U A R I 2013 K A P I T E L 4 K O N T R A K T S S P E C I F I K A T I O N E R ( D E L I I ) 23( 86)

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM Följande allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) ska gälla för lån som Svensk FastighetsFinansiering

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 1 DEFINITIONER VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: A-aktier avser fullt betalda aktier av serie A i Bolaget med

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea Handelsbanken Capital Markets DNB SEB Swedbank Issuing and

Läs mer

SVEASKOG AB (publ) MTN-program

SVEASKOG AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 24 juli 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. SVEASKOG AB (publ) MTN-program LEGAL#12135721v6 Ledarbank & Emissionsinstitut Svenska

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER [Svensk översättning av konvertibelvillkor. I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den engelska versionen gälla.] VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016 VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer