IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN"

Transkript

1 ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version Sammanställd av Martin Claesson

2 SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen som givit oss möjligheten att arbeta så omfattande med ipads i verksamheten under den gångna våren och kommande terminer. Det kan vara värt att tydliggöra att även om det arbete som pågått på Årstaskolan har utförts med ipads ser vi det som möjligt att även annan motsvarande utrustning kan fungera på ett likvärdigt sätt.

3 SID 3 (21) Inledning Vårens arbete med ipads har varit både spännande och kreativt med många ögonöppnare och positiva överraskningar. Arbetet har utgått från pedagogernas professionella förmågor och kunskap, samt deras egna tankar och idéer kring möjliga tillämpningar. Det har inte ställts några krav på uppvisande av resultat eller generaliserbarhet men den försöksverksamhet som pågått har ändå genererat många lärdomar och bra exempel på pedagogiskt arbete. Det är utifrån de förutsättningarna naturligtvis för tidigt att dra några större slutsatser kring långsiktiga effekter på undervisningen men i princip samtliga lärare rapporterar om större lust och motivation i elevernas skolarbete. Om detta är ett ihållande fenomen som även kan leda till resultatutveckling återstår som sagt att se, och speciellt intressant blir det när och om experimenten leder fram till tydligt formulerade arbetssätt. Med den senaste läroplanen har skolorna även ett uppdrag att involvera digitala medier i undervisning och i jämförelse med skolans erfarenheter av laptops och har ipads sammanvägt varit ett överlägset alternativ 1. Det är på samma gång viktigt att vi värderar utrustningens bidrag och möjliga effekter mot kostnaden för densamma och inte blir förförda av den initiala glädjen av att skolan för en gångs skull får använda samtida aktuell teknik. Vi tror att IT har en nödvändig och självklar plats i dagens skola men att det är upp till oss att hitta vägar för att uppfylla dess inneboende potential. Mycket arbete är självfallet kvar att göra och vi har enbart börjat vandringen mot en skola där IT är en integrerad del av verksamheten. Vi ser fram emot en mycket utmanande och utvecklande tid. 1 I början av 2011 gjorde Årstaskolan en sammanställning (se bilaga) av önskade krav för en elevdator. Dessa krav sammanfaller i stort med vad ipads har bidragit med till verksamheten.

4 SID 4 (21) BAKGRUND Årstaskolan har under flera års tid arbetat med att integrera teknik och digitala verktyg i undervisningen. Parallellt med detta arbete har organisationen utvecklats för att stimulera och belöna ökad professionalism, initiativförmåga, utveckling, samarbete och kvalitetsarbete. En ny organisationsform har implementerats där enhetsledarna fått ett tydligare uppdrag och hösten 2011 etablerades nya drivord för verksamheten: Synlighet Ledarskap Höga förväntningar Årstaskolan fick i Stockholms stads satsning på surfplattor under våren 2012 möjligheten att arbeta i ett bredare projekt med ipads i undervisningen tillsammans med tolv andra kommunala grund- och gymnasieskolor. Syftet med satsningen är att undersöka vägar för hur man med hjälp av ipads kan nå högre resultat i undervisningen. ipad-projektet sammanfaller även med Utbildningsförvaltningens projekt (där Årstaskolan deltar) inom Att Skriva sig till Läsning (ASL), med inspiration från Arne Tragetons forskning. KONCEPTUELL MODELL FYRA DOMÄNER Vårens arbete med ipads har i första hand handlat om utveckling där målet inte varit fast fixerat och inte heller förväntas vara annat än föränderligt. Det har därför funnits ett behov av att förena olika aspekter och perspektiv för att projektet som helhet ska kunna leva upp till det uttalade syftet att utveckla verksamheten för att uppnå bättre pedagogiska resultat. För projektet har därför en domänmodell skapats där respektive domän dels behandlas enskilt men främst i samverkan med övriga domäner. Varje domän har sina specifika problemställningar, mål och möjligheter men överlappar samtidigt samtliga övriga domäner. Följande domäner har etablerats: Elever Lärare Teknik Skolledning

5 SID 5 (21) TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Organisation En styrgrupp motsvarande skolledningen har ansvarat för att ta ut riktningen för projektet, fördela resurser och behandla viktigare frågor 2. En operativ projektgrupp bildades för att arbeta nära de olika delprojekten med genomförande och kontinuerlig uppföljning. Olika lärare har enskilt eller i grupp arbetat med att införliva ipads i den dagliga pedagogiska verksamheten utifrån respektive avgränsat delprojekt. Utbildning Lärarna erhöll ingen organiserad utbildning på ipads. Styrgruppen valde istället att erbjuda samtliga pedagoger på PIM3-nivå tillgång till en personlig ipad samt en app-peng att ladda hem valfria appar för. En gemensam tid för workshops schemalades för utbyte av idéer och stöd i frågor av både praktisk och pedagogisk karaktär. Målet var att varje pedagog själv skulle kunna känna att de behärskar verktyget och våga ta initiativ till att använda ipads på olika sätt i sin undervisning. 1-till-1-piloter Två klasser i årskurs 1 utsågs till piloter för en 1-till-1-satsning med ipads. Båda klassernas lärare var erfarna och engagerade men hade begränsade erfarenheter av att använda IT i klassrummet. Valet har varit att gå långsamt fram för att grundligt kunna bedöma erfarenheter, möjligheter och effekter. Arbetet har följts nära av en pedagogisk utvecklare samtidigt som en IT-pedagog funnits tillgänglig för att förenkla och stimulera genomförandet av pedagogiska idéer. Utvärdering har ägt rum kontinuerligt med syfte att dokumentera effekter och kvalitetsutveckla arbetet. Arbetet har hittills varit mycket lovande och fortsätter under HT12. 2 ipad-projektet och de senaste årens arbete med att föra in IT i skolvardagen har utmynnat i 11 Tips inför en skolsatsning på IT (se bilaga), en sammanställning av teori och erfarenhet som i första hand riktar sig till skolledare.

6 SID 6 (21) Lokala projekt Under våren gavs möjlighet för samtliga pedagoger att söka lokala ipad-projekt som utifrån utvalda kriterier godkändes och tilldelades ipads. Totalt beviljades 11 projekt 3 för olika åldrar och av varierande karaktär. Kravet var att varje projekt skulle ha en tydlig bärande idé som kunde vara utvecklande för verksamheten. Vissa projekt hämtade inspiration från Ruben Puentaduras SAMR-modell men inga anspråk på uppvisande av ökade pedagogiska resultat ställdes under våren. De projekt styrgruppen beviljande fick dokumentera sina erfarenheter och även redovisa sitt arbete vid två tillfällen av mikroseminarier på skolan. Teknik, logistik och övriga resurser Etappvis utrullning, goda förberedelser och behovsanpassade lösningar har varit modellen för att på ett bra sätt nå ut till slutanvändare och ge dem så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med sitt arbete. Lokalt förankrad ITkompetens och skolgemensam vilja att bidra till projektet i form av ekonomiska resurser, personlig kompetensutveckling och arbetsinsatser har varit nyckeln till att kunna driva flera olikartade delprojekt parallellt. Organisationen har varit väl föreberedd för att kunna hantera och arbeta utvecklande med den stora mängd ipads som plötsligt stått till förfogande. Bibblis.se En produkt, i dubbel bemärkelse, av vårens arbete är webbplatsen Bibblis.se där elever kan publicera och låna varandras böcker. Det är även möjligt att kommentera och recensera de elevproducerade böckerna direkt på webbplatsen. Bibblis.se uppstod som samlingsplats för det stora antalet digitala böcker som skapades i vårens olika delprojekt men har visat sig kunna ha en central funktion i det pedagogiska arbetet tack vare de digitala kommunikationsmöjligheterna 4. 3 Se bilaga för beskrivning av samtliga delprojekt. 4 Se bilaga för närmare beskrivning av arbetssätt.

7 SID 7 (21) ERFARENHETER Då projekten varierat i inriktning och omfattning har även erfarenheterna varit av olika karaktär. Genomgående är att både pedagoger och elever upplever ipads som ett användbart och spännande verktyg. De flesta lärare berättar om hur eleverna tar sig an uppgifterna med större lust och motivation än tidigare. Störst skillnad har kanske märkts på elever som tidigare inte haft möjlighet att visa engagemang för skolarbetet, där många vittnar om hur uppgifterna blir tillgängliga för eleverna på ett helt nytt sätt med hjälp av ipads. Intressant att notera är att även lärare och elever med begränsad erfarenhet av datorer och smartphones direkt har tagit till sig ipad som pedagogiskt verktyg. Följande ser vi som de tre viktigaste och mest värdefulla erfarenheterna från vårens arbete med ipads: - Det har uppstått betydligt fler pedagogiska diskussioner och samarbeten mellan lärare och även andra yrkesgrupper på skolan än tidigare. En entusiasm har vuxit fram inför att arbeta gemensamt kring projekt vilket har fördjupat och förbättrat samtalen om hur skolan kan utföra sitt uppdrag, både med ipads och utan. - Eleverna har fått fler möjligheter och hjälpmedel att uttrycka sig och kommunicera vilket har bidragit till ökad produktion och variation av innehåll. Vi tycker oss se tecken på att det i de yngre åren bl.a. bidragit till ökad förståelse för grammatiska strukturer som stavning, meningsbyggnad med skiljetecknen och texters röda tråd. - Möjligheterna att dela med sig, kommunicera och publikt visa upp har synliggjort många tidigare dolda kvaliteter i verksamheten hos både elever och personal. Man kan börja se en förändring i arbetssätt och hur elevernas uppgifter utformas utifrån de nya möjligheterna att kommunicera och presentera arbetet för riktiga mottagare. Några av de övriga kommentarerna som lämnats under och efter arbetet: - Fungerar bra för samarbetsövningar 1-till-2 - Suddar ut gränser mellan skola och fritid - Ta in världen i klassrummet - Publikt, offentligt, på riktigt - Digital portfolio - planera, följa upp, kommentera och utvärdera - Nyfikenhet, stolthet, engagemang

8 SID 8 (21) - Ökad lust, lustfyllda inlärningen ett faktum - Nya användningsområden dyker upp successivt - Behov av skrivare - Säkerhet och laddning - Ökat utbyte mellan lärare både inom och utanför skolan - Stimulerar elevers läsande, effekten slår däremot lite olika - Viktigt att tekniken inte är i fokus - Kreativa appar ger mest - Behövs synk för lagring av material - Kräver att man studerar läroplanen närmare (vilket är bra) - Delaktighet, demokrati, samarbete - Kompenserande funktion - Utveckla sociala förmågor, entreprenörskap, självförtroende, medmänsklighet - Kommunikation (översättning) för nyanlända - Möjlighet att kommunicera med bilder - Ökad kommunikation mellan lärare och elever, och elever och andra elever - Möjlighet att ljuda och repetera för att träna språk - Individualisera genom att eleverna kan arbeta på sin nivå, bra för heterogena grupper - Bra för barn med koncentrationssvårigheter - Ökar intresset för att skriva - Upptäcka tillsammans med eleverna - Får med alla elever - Minskar motoriska hinder - Motivationshöjande, både för starka och svaga elever - Kreativt och lösningsfokuserat tänkande istället för probleminriktat - Nya redovisningsformer - Snabbare respons utvecklar kunskapssökandet - Pedagogerna tvingas bli mer tydliga i direktiv och förväntningar med delade ipads (ej 1-till-1) - Personal har fått nytändning och börjat se nya möjligheter i verksamheten - Äldre och erfarna pedagoger ser snabbt möjligheterna med verktygen

9 SID 9 (21) ELEVERS UTVECKLING För varje lokalt projekt gjordes en enskild utvärdering mot vårterminens slut. Här följer några citat kring elevernas utveckling hämtade från det materialet. Det som känns viktigt att nämna är att ipaden på intet sett tar bort barns läsoch skrivsvårigheter. De som har svårt att stava, skriva och läsa har bara fått ett hjälpmedel som underlättar för dem att kommunicera på ett begripligt sätt. Det som tidigare hindrade dem i skrivprocessen som att forma bokstäver, pennfattning, stavning och koppla ljud till bokstav kan de nu få hjälp med tack vare de olika skrivprogrammen och deras funktioner. - Susanne van der Kwast Ja, på många plan, som alltid när man provar nya verktyg så blir resultatet av vi pedagoger utmanas att verkligen studera läroplanen för att inte bara gå på rutin eller virra bort oss i allt det nya. När standardiserade läromedel försvinner lutar vi oss tydligare på läroplanen. Delaktighet, demokrati och samarbete får också en skjuts av detta. - Josef Sahlin De har blivit mer medvetna om den röda tråden i just svenskan (vilket var mitt mål); att det i en berättelse skall finnas en början, en handling (ett problem) och ett slut. De har även blivit mer medvetna om punktens betydelse. - Camilla Löw Vi kan verkligen använda vardagen i vårt arbete genom att fota/filma det som händer och berätta och skriva om det. På så sätt kan eleverna verkligen utgå från deras verklighet och allt blir så mkt konkretare, vilket är viktigt för de nyanlända. Eleverna kan bearbeta språket på ett helt annat sätt genom att ljuda, skriva, läsa in texter mm. Det är viktigt för dem att repetera och förstärka allt de lär sig. - Susanne Pettersson

10 SID 10 (21) Det finns ett sug hos eleverna i arbetet med ipaden som är svårt att hitta någon annanstans i skolan. Det finns en nyfikenhet och en stolthet i det här. Eleverna har också fått syn på andra förmågor hos varandra. - Lotta Bohlin Jag upplever en större motivation i skolarbetet hos flera elever som vanligtvis inte alltid är så motiverade. Samtidigt utvecklas deras kunskapssökande då ipaden ger omedelbar respons på deras frågor och upplevs som roligare än traditionella skolböcker. - John Oskarsson NÄSTA STEG Till hösten fortsätter ipad-projektet och bygger vidare på de erfarenheter som framkommit under våren. Modellen med lokala projekt har visat sig vara framgångsrik för att stimulera utvecklingsarbete och fortgår därför ytterligare en termin. Pilotklasserna för 1-till-1 fortsätter sitt arbete med att utvärdera vilka möjligheter och fördelar den modellen ger för lärandet och elevers utveckling. Höstterminen innebär även starten på det praktiska arbetet med Att Skriva sig till Läsning (ASL) som kommer att äga rum i förskoleklass och årskurs 1. Arbetet i förberedelseklass var under våren så framgångsrikt att beslut har tagits om att permanent tillhandahålla ipads för nyanlända elever. Vi ser även en stor potential för ipads inom specialpedogiska insatser, något som kommer att undersökas närmare under hösten. En konferens med mikroseminarier är inplanerad under terminen där arbetet med ipads och annan pedagogisk utveckling redovisas. Nästa skriftliga rapport förväntas fram mot jullovet.

11 SID 11 (21) Medverkande Rapporten är sammanställd av Martin Claesson med bidrag från: Jonas Johansson Micke Kring Josef Sahlin Camilla Löw Susanne van der Kwast Susanne Pettersson Monica Bredberg Lotta Bohlin John Oskarsson Cecilia Bergwall Daniel Sinik Martin Fernström Mani Fekri Kontakt Följ vårt arbete och läs mer om Årstaskolans ipad-projekt på

12 SID 12 (21) BILAGA 1 LOKALA IPAD-PROJEKT VT12 Beviljade projekt som beslutats på styrgruppens möten. Projekt: Utveckla det publika och kommunikativa skolarbetet År: 3 Ansvarig: Martin Fernström Att ge eleverna, i grupp och individuellt, möjlighet att utveckla sitt publika och kommunikativa skolarbete. Låta eleverna utveckla sin läsning genom att skriva sig till läsning. Att genom digital dokumentation göra allt sitt skolarbete synligare och transparantare med hjälp av olika media som bild, ljud, musik och film. Att utforska delbarhet i undervisningen. Projekt: Att skriva sig till läsning - Monstret År: 3 Ansvarig: Josef Sahlin Arbetet ska syfta till att skriva sig till läsning. Huvudarbetet handlar om ett nytt romanprojekt Monstret som vi har börjat på. Hur kan detta projekt förbättras med plattor? Romanerna görs om till ibooks och publiceras på nätet tillsammans med bilder. Sagorna kommer även att läsas in via ipadens ljudinspelare. Projekt: Utveckla skrivandet År: 2 Ansvarig: Monica Bredberg Under höstterminen har klassen tränat på att skriva berättelser (se Lpp:n). På vårterminen har eleverna vidareutvecklat sin skrivning. På ipads kommer eleverna att fortsätta arbetet med att utveckla skrivandet med hjälp av Josef Sahlins Dörren.

13 SID 13 (21) Med hjälp av ipads kan skrivandet stimuleras. Eleverna kan gå tillbaka i sin text för att ändra och lägga till allteftersom författandet fortgår. Projekt: Ta in världen i klassrummet och elevdokumentation År: 4 Ansvarig: Lotta Bohlin I det första skedet förstärker ipaden vår undervisning genom multiplikationsspel, NE.se för Sverigeprojektet, Glosmaskinen, aktuell litteratur, tidningar, filmer m.m. Med hjälp av ipads ökar elevernas möjlighet att synliggöra, samtala om, samarbeta runt, skapa innehåll, dokumentera och utvärdera målen i läroplanen. Eleverna dokumenterar själva sitt arbete utifrån veckans mål. Vad ska jag kunna? Vad ska jag arbeta med? Vad har jag gjort? Arbetet används sedan som underlag vid samtal om lärande. Projekt: Ämnesövergripande miljötema informationskällor och redovisningsformer År: 5 Ansvarig: John Oskarsson Miljötemat är ett ämnesövergripande arbetsområde som innefattar ämnena svenska, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen. Kollaborativt lärande är en central aspekt under temaarbetet, liksom samarbete och att bejaka elevernas nyfikenhet att söka svar på egna frågor och fördjupa sina kunskaper. Eleverna ges möjlighet att tillsammans träna sina färdigheter i att söka information ur ett antal utvalda källor, vilket är en central del i flertalet av grundskolans ämnen. Forskningsmodellen CORI (Concept-Oriented Reading Instruction) bygger på elevernas egna intressen och olika begrepp inom framförallt de naturvetenskapliga ämnena, men har även god effekt inom de samhällsorienterande ämnena (Westlund 2009).

14 SID 14 (21) Projekt: Digitalt berättande och sagoskrivning År: 1 Ansvarig: Camilla Löw Eleverna arbetar två och två med sagoskrivande början, handling, slut. När texten är klar skapar eleverna en bok på ipaden. Texten läses in, bildsätts och kompletteras med musik. Arbete med elevernas texter sker även gemensamt via Smartboard. Färdiga böcker publiceras på klassens blogg och andra klasser bjuds in på sagostund. Inspirerat av digitalt berättande på Vallaskolan förskoleklass - Projekt: Väcka läslust för att nå målen i svenska År: 6 Ansvarig: Cecilia Bergwall, Jimmy Jansson Läs- och skrivprojekt för de elever som inte fullt ut nådde kravnivån för alla delmoment i de nationella proven. Syftet är att öka motivationen och väcka lust hos elever som aldrig läser hemma och har svårt att formulera sig. Vi vill väcka deras intresse och ge självförtroendet en skjuts framåt när det gäller läsning och att skriva texter, samt att de ska nå kravnivå för betyg E i åk 7. Projekt: Språklig utveckling för nyanlända År: samtliga Ansvarig: Eva Ollinen, Sirpa Rautio, Susanne Pettersson Att utveckla språk, både skriftligt och muntligt, hos elever i förberedelseklass. Genom att använda Googlebilder, kartor, digitala lexikon, foton och egen dokumentation kan eleverna öka referensramarna, få större ordförråd och förbättra sin läsförståelse. Med stöd av en ipad kan eleverna utvecklas utifrån sin egen språknivå och deras möjlighet att kommunicera både skriftligt och muntligt kan stimuleras och förbättras.

15 SID 15 (21) Projekt: Att öka säkerheten inom stavning År: 1 Ansvarig: Daniel Sinik Syftet med projektet är att använda ipads som ett redskap för att träna stavning (som är högst aktuellt) med eleverna, där sambandet mellan ljud och bokstav är det centrala. Användning av ipads kan göra att stavningsinlärning blir mer lustfyllt än vid vanlig skrivning, speciellt för pojkar. Projekt: Tydliggöra praktiska experiment i fysik År: 7-9 Ansvarig: Göran Sten Vi filmar en händelse direkt med ipaden, t.ex. en tur i en gunga i lekparken eller berg- och dalbanan på Grönan. Det är i normala fall svårt att veta hur snabb den filmade rörelsen är, men med hjälp av appen Video Physics kan man räkna ut hastigheten och därefter beräkna hur stor kraft rörelsen har. Materialet sparas i ipaden som en film inklusive all data om rörelsen. Filmen med information kan sedan exporteras enkelt till Kunskapshubben och ses via ipad, dator eller smartphone. Projekt: Färdighetsträning i kortdivision och dokumentation av NOlaborationer År: 4 Ansvarig: Jenny Lagesson Jag vill prova den modell för färdighetsträning i matematik som Martin Fernström beskrev på pedagogiskt café 10:e maj och använda den för träning av kortdivision. Jag vill också testa att arbeta med Bookcreator för att dokumentera NOlaborationer inom arbetsområdet magnetism. Jag vill se hur kombinationen av bild, text och möjligheterna att spela in ljud ger eleverna möjlighet att uttrycka sina upptäckter och använda de naturvetenskapliga begreppen.

16 SID 16 (21) BILAGA 2 BIBBLIS.SE I vår strävan att försöka omdefiniera undervisningen och göra den relevant för våra elever har vi skapat en publik webbsajt för att jobba med elevernas skrivande och läsande ett eget e-bibliotek på Årstaskolan. För att göra skolarbetet meningsfullt tror vi att elever behöver få skapa material som når riktiga mottagare samt att få respons på detta av samma verkliga publik. Vi kan dessutom jobba vidare med deras läs- och skrivförståelse genom att de får läsa andra elevers böcker samt lära sig att recensera och kritisera det på ett konstruktivt sätt. Det kan exempelvis ske genom two stars and a wish, där eleverna lyfter fram minst två bra saker samt kommer med en önskan. Här kommer vi då åt områden som medbedömande och diskussionen kring hur elevens egna nätpersona uppfattas i ett nätsocialt sammanhang. Sam- och framtidsförmågor som är väldigt viktiga. Om alla människor kan se det jag gör, vill jag ju att det ska vara så bra som möjligt. Det blir viktigt och på riktigt. Andra typer av efterarbeten och reflektioner kring elevernas böcker har exempelvis varit att eleverna har fått skapa videointervjuer med varandra, haft högläsning för mindre elever samt att en del har gjort ljudböcker av sina romaner. Eleverna har tagit bokskrivandet på största allvar och flera revisioner har lämnats in, där de bl.a. har rättstavat, ändrat layout eller kanske inte varit nöjd med framsida eller sitt författarporträtt. Efter en halv termin har vi nu redan ca 100 böcker och flera bokprojekt är nu igång. Åk 4 skriver just nu barnböcker till barn i åldrarna 4-7 år. Vår förberedelseklass för nyanlända elever ska skriva böcker om sina hemländer som vi ska använda i undervisningen. Andra projekt är i startgroparna och vi hoppas knyta an en massa vänskolor under hösten. / Micke Kring

17 SID 17 (21) BILAGA 3 11 TIPS INFÖR EN SKOLSATSNING PÅ IT Årstaskolan har under flera års tid arbetat med att på olika sätt integrera samtida teknik i skolans pedagogiska verksamhet. Resurserna och tillgången på teknik har oftast varit väldigt begränsad vilket inneburit att vi har försökt hitta kostnadseffektiva och enkla lösningar. Medarbetarnas insatser och organisationens sammansättning har varit de två viktigaste förutsättningarna för det utvecklingsarbete som ägt rum på skolan. Under våren 2012 tilldelades Årstaskolan 360 ipads i Stockholms stads satsning på surfplattor i skolan. Ur preliminära erfarenheter från det projektet samt tidigare års arbete med att använda IT i undervisningen hämtas följande elva tips på vad man bör tänka på inför en satsning på IT i skolan. Tipsen riktar sig i första hand till skolledare och skolutvecklare, och tangerar därför bara pedagogiken, men alla med intresse för skolans organisation och styrning kan förhoppningsvis finna tankarna värdefulla i något avseende. / Martin Claesson Verksamhetens mottaglighet Är organisationen mottaglig och förberedd för en större satsning på IT? Ser man fram emot att få arbeta med nya digitala verktyg, finns det funktionella strukturer och roller? Har de som ska leda förändringen (för det innebär oundvikligen en förändring, annars hade satsningen varit överflödig) trovärdighet i organisationen? Har skolan rätt personal och bra lärare som kan förvalta och utveckla med hjälp av de nya resurserna? En organisation som är dåligt förberedd, eller inte har nyfiken och positiv personal, kommer sannolikt inte att lyckas med en satsning på IT. Tydligt syfte Vad ska göras och vad ska uppnås? Syfte och i synnerhet mål kan vara svåra att definiera men det är viktigt att veta vad man vill göra och åstadkomma, annars kan man inte bedöma resultatet. Skolledningen ansvarar för att ta ut riktningen och förmedla en vision för verksamheten. Ibland finns de tidiga vinsterna kanske inte i snabbt högre resultat men i förändrade arbetssätt, ökade pedagogiska diskussioner och nya förhållningssätt som i förlängningen kan leda till högre måluppfyllelse.

18 SID 18 (21) Fungerande ledning Finns det ett starkt stöd och intresse hos skolledningen eller är det något som man känner sig tvungen att genomföra? Har ledningen förtroende för sin personal och kan göra rätt avvägningar för hur styrningen av skolan bör formas och utföras? Skolledningen ska leda organisationen och måste kunna skapa utrymme för utveckling, avsätta resurser och signalera seriositet och fokus. Vet skolledningen vad man vill och hur man ska uppnå det? Finns det en plan för hur utrullning, införande, kontinuerlig uppföljning och utveckling ska ske? En engagerad ledning säkerställer att satsningen uppnår sin fulla potential. Rätt utrustning och system Är utrustningen flexibel, lättanvänd och anpassad för skolans miljö? Skolan ska stimulera lärande, kreativitet och kunskapsutveckling. Processer som är dynamiska och organiska. Det finns behov av stabilitet, portabilitet, tillgänglighet och användbara gränssnitt som inte begränsar elevers och pedagogers arbete. Systemen behöver vara öppna, lättillgängliga och lämna över ansvaret för vad som ska uppnås och utföras till användarna. Teknik som kräver utbildning eller mycket support och extra handpåläggning för att kunna hanteras är fel val. Elevernas fokus måste få ligga på den pedagogiska uppgiften, inte det praktiska hanterandet. Lokal teknisk och kommunikativ kompetens Finns det personal som kan vara med och utveckla verksamheten och lösa problem ur ett tekniskt och kommunikativt perspektiv? Har skolan kunskap och insikt om hur man använder Internet, webbteknik, olika typer av hårdvara, sociala medier etc. En dedikerad funktion som kan lösa upp knutar, röja hinder och visa på möjligheter är ovärderlig för att fullt ut kunna utnyttja den digitala teknikens möjligheter att öka måluppfyllelsen. Kommunikation har en central funktion i alla organisationer och Internet ger möjlighet till nya sociala organisationsformer där kunskapsutforskande och lärande kan äga rum. Tro på att IT kommer att utveckla skolan Finns inte övertygelsen om att IT kommer att innebära en positiv förändring spelar det ingen roll hur mycket pengar som satsas. Man kommer inte till målet bara genom att investera i utrustning. Det måste finnas en underliggande tro på att IT kommer att leda till högre måluppfyllelse och en realistisk syn på att det sker med hjälp av en kombination av experimentell och planerad progression. Alla lyckas troligtvis inte med allt på en gång, alla kanske inte kan få eller ska ha samma utrustning och möjligheter samtidigt. Att ta små överkomliga steg kan vara

19 SID 19 (21) viktigare än att direkt försöka sig på det för stunden halvt omöjliga. Var beredd på att kämpa och arbeta hårt för att upprätthålla övertygelsen. Stanna inte när utrustningen är utrullad, det är då arbetet börjar. Våga och gör Vi befinner oss i ett skede där IT börjar göra sitt intåg i skolan, ingen har därför alla svar och vi måste hjälpas åt att hitta lösningarna på vägen. Släpp fram personal som vill och har idéer, de som ser möjligheterna, är nyfikna och vågar prova nya vägar. Lär både av de goda exemplen och av misslyckanden. Gör inte bara det som enligt regelboken är rätt, gör det som blir bra och ger resultat. Ju fler varianter på arbetssätt och användningar desto rikare erfarenhetsunderlag för fortsatt utveckling. Stora förändringar börjar ofta i det lilla, att successivt utveckla kunskap och idéer ger en större och djupare förståelse än att gå direkt till den färdiga lösningen. Fördela resurser utifrån nytta Resurser är i princip alltid begränsade och alla kan sannolikt inte alltid få allt de önskar. Ingen vinner på att utrustning ligger oanvänd i ett skåp större delen av tiden. En satsning på datorer eller surfplattor är en dyr investering som även har en alternativkostnad, ofta i form av personal. Fördela därför inte utifrån jämlikhetsprincipen om tillgången är begränsad, det kommer att innebära resursslöseri. Våga istället satsa på de pedagoger som kan lyfta verksamheten. En lärare måste ha en tydlig och välgrundad idé för hur utrustningen ska kunna användas för att öka elevernas lärande. Utveckla de pedagoger som ännu inte är där, det handlar främst om pedagogisk och professionell mognad, mindre om ITkompetens. Riv murarna Samarbeta, alla vinner på ett större utbyte mellan pedagoger, elever och skolledning. Ett prestigelöst samarbete är en grundförutsättning för att en bredare satsning på IT i skolan ska lyckas fullt ut. Ta även intryck från andra branscher och miljöer med olika arbetssätt, metoder och organisationsformer. Värdera forskning och andra jämförbara satsningars erfarenheter. Analysera verksamheten med nya begrepp och alternativa definitioner av roller för att hitta bättre former för samarbete. En skola med integrerad IT är inte samma skola som den med stängda klassrumsdörrar. Ett öppet, nyfiket och respektfullt klimat ger utrymme för att förbättra verksamheten från detalj till helhet. Att utvecklas tillsammans är roligt.

20 SID 20 (21) Förändra Satsa på förändring, låt inte datorn eller surfplattan enbart bli ett elektroniskt skrivverktyg. Internet skapar nya möjligheter att kommunicera och utbyta som kan utveckla pedagogiska arbetssätt. Digital teknik gör det möjligt att skapa, lagra och distribuera presentationer, information, arbeten, uppgifter och annat lektionsmaterial billigt och effektivt. Det är något som bryter med den gamla kunskapstraditionen starkt bunden till fysiska objekt, personer och miljöer. Nya alternativ för att definiera och interagera med problem kommer att få konsekvenser för hur vi lär, lär ut och stimulerar lärande. Underskatta inte eleverna Eleverna är vår framtid och de kan redan mer än vi tror, kan lära sig mer än vad vi tror och kan skapa mer än vi tror. I alla sammanhang. Vi måste ha respekt för dem som individer och deras potential. Därför ska vi alltid ha höga förväntningar på vad de kan prestera. Skolans föreställning om IT, Internet och kommunikation är många gånger ytlig och oinsatt. Eleverna är i allmänhet mer vana och villiga användare av datorer, smartphones och nätet än lärare. Utnyttja deras förmågor och nyfikenhet för att utveckla verksamheten. Ni kommer att blir förvånade över vad de kan prestera. Om ni behöver inspiration kring barns användande av IT sök efter Sugata Mitra på TED Talks.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet www.tankesmedjan.nu 2 Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från Tankesmedjan rapport 4, 2010 Matematik en demokratisk rättighet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer