Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation"

Transkript

1 Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation Sammanfattande bedömning Halvledartekniken har haft en explosionsartad utveckling sedan upptäckten av den första transistorn för ungefär 60 år sedan. Moores lag myntades 1970 för att beskriva den expansiva trenden för integrerade kretsar där antalet transistorer i princip fördubblas var 18:e månad. Marknadsvärdet för halvledarbaserad teknologi är enormt i storleksordningen tusen miljarder kronor per år. Teknologin har idag mognat och integrerade minneskretsar betraktas numera som en råvara vars marknadspris styrs av tillgång och efterfrågan. Den hårda konkurrensen har inneburit att tillverkningen världen över inklusive den svenska har flyttats till Asien som kan erbjuda billigare arbetskraft. Snart kommer man att nå en fysikalisk gräns för kiselbaserad halvledarteknologi. På ett globalt plan har detta har sporrat till enorma forskningsinsatser för att hitta alternativa halvledarmaterial och teknologier som kan ersätta dagens kiselteknologi. Ur ett globalt perspektiv satsas det relativt litet på denna forskning i Sverige. Den svenska halvledarforskning som bedrivs håller dock spetsklass inom vissa områden. Fotonik kännetecknas av en hög innovationspotential som vilar starkt på nya fotoniska material och komponentteknologier. Fotonik används i stor omfattning inom så gott som alla områden och dess ekonomiska värde ökar snabbt. Svensk fotonikforskning är inom vissa områden väletablerad med exempel på världsledande forskning. I ett europeiskt perspektiv satsar dock Sverige relativt lite på forskning inom detta område. Forskningen kräver god tillgång till infrastruktur för såväl tillverkning av material och komponenter som utvärdering av fotoniska material, komponenter och system. Kvantinformatiken befinner sig fortfarande på grundforskningsstadiet. Detta gäller i stor utsträckning kvantkommunikation även om det redan finns tillämpningar för kvantkryptering i form av kommersiella produkter. Detta gäller i ännu högre grad kvantdatorer där tillämpningar kommer att dröja många år. Den potentiella vinsten med kvantdatorer är dock så hög att många forskningsgrupper har gett sig in i detta forskningsområde. Sverige har en stark ställning i Europa och ett avsevärt antal EU-projekt inom området har koordinerats av svenska forskare. Ämnesbeskrivning Halvledare och halvledarteknik återfinns i ett mycket brett spektrum av forskningsområden. Inom industrin brukar begreppen innefatta användandet av kisel för framställning av integrerade kretsar och tillverkning av diskreta komponenter som till exempel diodlasrar, solceller, lysdioder och högeffekttransistorer, vilka ofta består av så kallade sammansatta halvledare. Betydelsen av halvledare för forskning, industri och samhälle är enormt.

2 Det finns ett stort överlapp mellan halvledarmaterial och halvledarteknik och andra ämnesområden som till exempel fotonik, nanovetenskap och fysik. Halvledarlasrar, lysdioder och solceller är klassiska fotonikkomponenter som bygger på halvledare och halvledarteknik. Olika typer av litografi som är en teknik som ursprungligen utvecklats för tillverkning av mikrochip används nu inom nanoteknikforskningen för framställning av nanokomponenter och mikromekaniska strukturer. Utvecklingen av tekniken för att framställa integrerade kretsar och upptäckten av heterostrukturen som bygger på halvledarmaterial tilldelades Nobelpriset år Andra upptäckter, som också bygger på halvledarmaterial och som också tilldelats Nobelpriset i fysik är den kvantiserade Hall-effekten och den bråktalskvantiserade Hall-effekten. Fotonik är en sammanfattande benämning för tekniker och metoder där ljus utnyttjas. Viktiga tillämpningar finns inom IKT, tillverkning och produktion, hälsa och livsvetenskaper, energi och miljö samt övervakning och säkerhet. Exempel på teknik av stor betydelse är fiberoptisk kommunikation, optisk datalagring, laserbearbetning, LED-belysning, displayer och solceller. Optisk mät- och analysteknik används inom industri, miljö och medicin. Flera Nobelpris i fysik under senare år är fotonikrelaterade. Fotonik är av EU-kommissionen klassad som en av fem key enabling technologies. Inom kvantinformatiken försöker man utnyttja kvantmekanikens inneboende egenskaper för att hantera information på ett effektivare sätt än vad som är möjligt med klassiska metoder. Området kan delas in i två underområden, kvantkommunikation och kvantberäkningar. Kvantkommunikation bygger på att överföra information mellan två terminaler, detta sker nästan uteslutande med fotoner, där man använder tillexempel polarisationen hos fotonerna för att koda informationen. En viktig tillämpning är kvantkryptografi där man kan skicka säkra koder mellan två parter i formen av en krypteringsnyckel. Metoden är helt säker i den meningen att det är omöjligt för en tjuvlyssnare att avlyssna informationen utan att det märks. När det gäller kvantberäkningar finns ett flertal olika system som studeras, bland annat joner i jonfällor, supraledande kretsar och atomära system inbäddade i kristaller. Här försöker man utnyttja kvantmekanikens inneboende parallellism för att göra beräkningar snabbare än med klassiska datorer. I dag finns ett tiotal kvantalgoritmer som visats vara snabbare på kvantdatorer. Teoribildningen är viktig både för utvecklandet av nya koder och kvantalgoritmer och för att förstå och optimera de olika experimentella implementeringarna. Styrkor, svagheter och ämnesmässiga trender Trenden för halvledarteknikforskningen går mot material och teknologier som kan ersätta kisel för att upprätthålla Moores lag som förväntas hålla till Grafen (Nobelpriset 2010) utgör ett exempel på lovande material för framtida ultrasnabb elektronik. Spinntronik är ett forskningsområde där elektronens spinn snarare än dess laddning används som principiell

3 informationsbärare. Kvävedopad diamant är ett potentiellt materialsystem för spinntronik. Ett aktuellt och mycket hett forskningsområde i USA, Japan och i viss mån också EU, är halvledare med stora bandgap som till exempel galliumnitrid. Dessa används för tillverkning av blå-violett emitterande diodlasrar och lysdioder samt energisnåla vita lysdioder. Framtida tillämpningar för dessa material är UV-emitterande lasrar och lysdioder och högeffekttransistorer som är en viktig pusselbit i grön teknologi för hållbar utveckling (effektiva energiomvandlare, fotoelektrolys). Hög kemisk och termisk robusthet är egenskaper som kännetecknar halvledare med stora bandgap vilket gör att dessa material är mycket intressanta som komponenter (transistorer, sensorer) i krävande miljöer som till exempel förbränningsmotorer. Biokompatibla elektroniska halvledare som oxider och nitrider är en annan forskningstrend. Även kiselteknologin följer en oväntad trend där man försöker använda ljusemitterande kisel för kontakttillämpningar i mikrochip. Intensiv forskning pågår också inom området självläkande mikrochip. Halvledare används också inom nanoelektronikforskningen där målet är att utnyttja kvantmekaniska egenskaper som uppkommer då halvledarstrukturer krymps till nanonivån. Då många av de nya halvledarmaterialen inte är kompatibla med existerande kiselteknologi följs halvledarmaterialforskningen också av utveckling av nya processmetoder. Motsatsen, det vill säga integration av icke-kiselmaterial med existerande kiselteknologi, är ett annat mycket intensivt forskningsområde. Molekylär och organisk elektronik är andra forskningstrender. Trender inom halvledarteknologin är bland annat tryckbar elektronik där kretsar framställs med vanliga tryckpressar och självbyggande (self assembly) system där elektroniska kretsar bildas spontant. Inom vissa områden som till exempel nanoelektronik och grafen ligger svensk forskning bra till internationellt sett. Ett speciellt svagt finansierat forskningsområde i Sverige är halvledare med stora bandgap. Forskningen inom halvledarteknik är fragmenterad och kopplingen mellan material- och komponent- och systemforskning är svag. Den mer material- och fysikorienterade fotonikforskningen går mot nya material med unika optiska egenskaper, funktionella materialstrukturer (metamaterial) och utnyttjande av nya fysikaliska fenomen. Kvant- och nanofotoniska strukturer kombineras för att optimera interaktionen mellan ljus och media. Icke-linjär optik blir allt viktigare. Fotoniska komponenter och kretsar utvecklas mot högre prestanda och täcker allt fler våglängdsområden genom nya material. Koherenta och inkoherenta ljuskällor baseras i högre grad på fasta material. Graden av fotonisk integrering ökar för att möta krav på funktionalitet och kostnadseffektivitet. Kisel utnyttjas i allt högre grad som ett fotoniskt material. Generering av korta optiska pulser får allt större betydelse. Fiberoptiska kommunikationssystem utvecklas mot högre kapacitet, lägre energiförbrukning och näten blir mer transparanta och dynamiska. Optisk dataöverföring i lokala nät och konsumentelektronik (korta avstånd) står inför en explosionsartad utveckling. Belysningssystem baserade på lysdioder utvecklas för att möta krav på lägre

4 energiförbrukning och stora satsningar görs på solcellsteknik för att minska beroendet av fossila bränslen. Laserbaserade bearbetningsprocesser utvecklas för att tillgodose behov av kvalitet, produktionseffektivitet och flexibilitet i tillverkningsindustrin. Stora satsningar görs på utveckling av optiska sensorer och laserbaserad mät- och analysteknik. Svensk forskning kring nya fotonikmaterial och materialstrukturer (inklusive nanofotonik) är relativt väletablerad. Dock är forskningen fragmenterad och i vissa fall är kopplingen mellan material-, komponent- och systemforskning svag. Forskningen kring fotoniska komponenter och kretsar är relativt omfattande och inkluderar framför allt komponenter för optisk kommunikation men också IR-detektorer, solceller, laserteknik baserad på icke-linjär optik samt lysdioder i nya material och nanostrukturer. På systemsidan är svensk fotonikforskning speciellt stark inom fiberoptisk kommunikation och laserbaserad spektroskopi. Inom nämnda områden har svensk fotonikforskning relativt stor internationell visibilitet med goda exempel på världsledande forskning. Inom övriga områden är omfattningen av svensk fotonikforskning mindre. Inom Sverige finns experimentell forskning när det gäller kvantkommunikation, supraledande kretsar och kristaller dopande med sällsynta jordartsmetaller. Teori finns på flera ställen, ofta kopplat till de experimentella verksamheterna. Svenska forskare har tagit en ledande roll inom Europa och ett antal EU-projekt har koordinerats av svenska forskare både inom supraledande kretsar och kvantkommunikation. Mycket av forskningen inriktas på grundläggande effekter där man studerar inflätning, dekoherens och kvantmätprocesser. Alltmer avancerade tester av Bells olikhet görs. Inflätade tillstånd med flera partiklar används rutinmässigt i olika experiment. Interaktion mellan materia och ljus studeras intensivt, där fotoner fås att växelverka med både naturliga atomer och artificiella atomer. Tack vare förbättrad teknologi kan man nu skapa godtyckliga fotontillstånd i mikrovågskaviteter, och göra detaljerade mätningar på dessa tillstånd. En annan tydlig trend är att man försöker koppla ihop kvantkommunikation med kvantberäkningar. Ett antal försök har gjorts där man försöker konvertera information från mikrovågsdomänen till den optiska domänen på ett koherent sätt. Det skulle i framtiden kunna koppla ihop kvantdatorer på olika platser via optiska fibrer så att de kan dela kvantinformation. Vissa forskare extrapolerar denna tendens och pratar i termer av ett quantum internet. Kvantkommunikation befinner sig närmare tillämpningar och man kan tänka sig stöd även från andra svenska forskningsfinansiärer än Vetenskapsrådet. Kvantdatorer å andra sidan är långt ifrån tillämpningar. Hot och möjligheter Forskning inom halvledarteknik och halvledarmaterial är av strategisk betydelse. Halvledarteknologin har möjliggjort ett otal andra teknologier som har förändrat flera aspekter (energi, forskning, ekonomi, kommunikation) av vårt samhälle i grunden. Det samlade ekonomiska värdet av dagens halvledarindustri är mer än tusen miljarder kronor. Forskningen kring elektroniska komponenter har försvagats avsevärt under senare år på grund av bristande inhemsk industriell infrastruktur och relativt små nationella forskningssatsningar. Det finns därför en risk att Sverige hamnar helt i skuggan inom detta område.

5 En fokuserad svensk satsning på nya och banbrytande halvledarmaterial och halvledarteknologier (såväl som på att främja avknoppningsföretag) i Sverige skulle åter etablera vårt land som en stark forskningsnation inom halvledarområdet. Denna satsning skulle också leda till stora industriella möjligheter vilket krävs för framtiden. Då fotonik används i allt högre grad inom alla områden ökar dess ekonomiska värde snabbt. Fotonik anses på ett väsentligt sätt kunna bidra med lösningar till problem relaterade till stora samhälleliga förändringar och utmaningar. Dock befinner sig utvecklingen i ett relativt tidigt skede då fundamentala fysikaliska begränsningar i många avseenden är avlägsna. Området karakteriseras därför av stor innovationspotential och upptäckter och uppfinningar av stor framtida betydelse är att vänta. I EU:s sjunde ramprogram ökade finansieringen för fotonikforskning markant. I ett europeiskt perspektiv satsar dock Sverige relativt lite på forskning inom detta område. Den europeiska teknikplattformen Photonics21 1 rekommenderar i sin senaste Strategic Research Agenda 2 väsentligt ökade nationella investeringar och specifika fotonikforskningsprogram. I många andra länder sker detta 3. Liknande satsningar i Sverige skulle stärka vår position och leda till såväl kvantitativa som kvalitativa förbättringar. Europeisk forskning inom området låg tidigare långt framme men USA har nu inom flera subområden sprungit förbi Europa. Detta är ett direkt resultat av att den amerikanska finansieringen är betydligt större inom detta område än vad som är fallet i Europa och Sverige. EU har ett call för kvantinformation men med begränsade resurser. Svenskar håller sig dock väl framme i de beviljade projekten. En möjlighet i sammanhanget är att det är möjligt för europeiska forskare att delta i de amerikanska projekten och även få pengar därifrån. Forskningsinfrastruktur Forskning inom halvledarteknologier och halvledarmaterial är mycket starkt beroende av tillgången till rätt infrastruktur. Denna infrastruktur måste tillhandahålla system för framställning av halvledarmaterial, renrum för bearbetning och komponentframställning och miljöer för analys av halvledarmaterial och komponenter. Då innovationer och utvecklingen inom fotonikområdet vilar tungt på nya material och komponentteknologier är området starkt beroende av faciliteter där material och materialstrukturer kan syntetiseras och där fotoniska komponenter och kretsar kan tillverkas med hög precision, gott utbyte och god reproducerbarhet. Detta kräver god tillgång till såväl renrum med modern utrustning för epitaxi och tillverkningsprocesser som avancerade mätfaciliteter för analys av fotoniska material, komponenter och kretsar. Avancerade

6 mätfaciliteter krävs också för den mer systemorienterade fotonikforskningen inom till exempel kommunikation, sensorer, energigenerering och biologi/medicin/kemi. All experimentell kvantinformatikforskning kräver tillgång till avancerad mätteknik som kan se olika ut beroende på vilken typ av forskning som bedrivs. För system som arbetar inom det optiska området behövs lasrar och avancerade optiska komponenter, liknande krav finns inom mikrovågsområdet. I vissa fall, specifikt när det gäller supraledande kretsar, behövs god tillgång till renrum och elektronstrålelitografi för tillverkning av Josephsonövergångar.

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av INGVAR-programmet Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av nätverksbyggande och fokusering till stora centra. En forskargrupp - bestående av 5-10 forskarstuderande och

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009 Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag December 2009 Förord 1 Förord TJÄNSTEFORSKNING Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Vägen, resan och mobilen

Vägen, resan och mobilen Vägen, resan och mobilen Scenario med frågor för vägtra k Krister Spolander Vinnova Rapport VR 2001:25 TITEL (svensk): Vägen, resan och mobilen Scenario med frågor för vägtrafik TITLE (english): The Road,

Läs mer

EU-forskning ger nya möjligheter

EU-forskning ger nya möjligheter EU-forskning ger nya möjligheter Om EU:s sjunde ramprogram EU är en stor finansiär av europeiskt samarbete inom forskning och utveckling. Det största EU-programmet är det sjunde ramprogrammet som pågår

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 657 Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag Finn Landegren Uppsala, april 2008 ISSN 0283-622X Förord Denna uppsats

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kroppens reservdelar

Kroppens reservdelar Kroppens reservdelar Vision: Framtidens reservdelar för kroppen är baserade på avancerad teknologi kombinerat med djupt biologiskt och medicinsk kunnande. Sverige skall vara ledande på att föra forskningsresultat

Läs mer