YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER"

Transkript

1 Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK

2 % Andel godkända projekt i % av totalt ansökta projekt och beviljat belopp i % av sökt belopp Antal ansökningar Beviljat belopp Samtliga ansökningar Ansökningar från SP Det lyckade utfallet beror främst på ett systematiskt arbete för att hitta potentiella framgångsprojekt hos utvecklingsinriktade företag. God kapacitet och kompetens att driva FoU-projekt i samarbete med företag, omfattande företagskontakter, systematiskt arbete med att identifiera, värdera och gallra möjliga projektidéer samt hög kvalitet på projektansökningar bidrar också. SP en bred resurs för små och medelstora företag Nära 80 procent av SPs kunder är småföretag. Vi jobbar med såväl traditionella provningsuppdrag som internationella utvecklingsprojekt där vi utnyttjar hela SPs tekniska bredd och kompetens för att utveckla, tillämpa och sprida kunskap. Basen utgörs naturligt av SP omfattande laboratorieresurser, forskare och ingenjörer som är vana att tillämpa sin kunskap i företagsprojekt Innovationer identifieras För att lyckas måste varje insats som syftar till tillväxt baseras på det en skilda företa gets situation, vilket förutsätter god erfarenhet av att arbeta med företag. Insatserna ska också kunna kombinera miljöfrågor, produkt- och affärs ut veckling. För att kunna identifiera utvecklingsbara idéer har vi på SP utvecklat en metodik för en dialog med företagen som tillämpas inom olika områden. Det senaste exemplet är identifiering av innovationer inom miljö- och energiområdet. Ett annat exempel är är vårt arbete inom Vinnovas Forska&Väx-program. Resultatet från ansökningarna våren 2008 visar att vi är på god väg. Mer än 30 procent av de projekt där SP engagerats beviljades. Det ska jäm föras med den genomsnittliga beviljningen som var procent. Samarbete med andra utvecklingsaktörer är viktiga för företagens utveckling. Vi samarbetar inom en rad olika områden såväl på regional som på nationell och internationell nivå. Inom Smart Textiles samverkar vi med Högskolan i Borås, Swerea IVF och Interaktiva institutet för att utveckla morgondagens smarta textilier. Inom Industriell Dynamik samverkar forskningsinstitut och högskolor i Västsverige för att hjälpa företagen inom Västra Götaland att utvecklas. Vi kan också hämta kompetens från hela Sverige genom nätverket teknikmäklarna som representerar konsulter, forskningsinstitut samt universi tet och högskolor från i stort sett hela Sverige. Våra internationella nätverk utnyttjar vi för att ge företagen möjlighet att delta i de europeiska forskningsprogrammen Minimal byråkrati De mindre företagens utveckling begränsas ofta av brist på tid och eko nomiska medel för att kunna genomför nödvändiga utvecklingsprojekt. För att kunna ge en bra service till företagen har vi på SP en särskild funktion, SP Småföretag, där vi med liten byråkrati, korta beslutsvägar och stark fokusering på företagens behov hjälper till med att hitta rätt kompetens för utvecklingen, hitta finansiärer och hjälpa till med ansökningar. Vi hjälper till med analyser och arbetar fram planer och aktiviteter. Det kan handla om allt från innovativa projekt och provningsuppdrag till problemlösningar och utbildning. Kontakta oss gärna om du vill veta mer! Matz Sandström, , Susanna Kindberg, , MATZ SANDSTRÖM SUSANNA KINDBERG 2

3 foto : margaret simonson INNEHÅLL #3/08 Samarbete med Glafo ska bredda kompetensen 4 Ökad tryckkunskap kan ge snålare motorer 4 Nytt EMC-labb invigt 5 Nytt samarbetsavtal mellan SP och LTU 5 Hallå där Rauni Seppänen 5 Svensk forskare får internationellt värmepumpspris 6 Bostadsområden ska bli energieffektivare 6 Kemikalielag nu i kortform 6 Grönt ljus för test av konstgräsplaner 7 Byggprodukter måste CE-märkas 8 Premiär för certifierat avloppsslam 9 Varje år anläggs över bränder runt om i landet. Minst hälften är orsakade av ungdomar under 18 år. Nu satsar SP, tillsammans med Brandforsk, Räddningsverket och försäkringsbolagen, på att komma till rätta med problemen. Läs mer på sidan Konstgräs blir allt vanligare på landets fotbollsplaner. Orsaken är framför allt det tuffa klimatet men även att det spelmässigt allt mer liknar riktigt gräs. SP är nu godkänt att prova underlaget avsett för breddfotboll. Peter Alberius ser möjligheterna Förarbeteende ska studeras 12 Konferens om snåla hus 13 Storsatsning på utveckling inom livsmedelsindustrin 14 Forskning för färre skolbränder Notiser Cigaretten som fimpar sig själv CE-märkning av byggprodukter kommer att bli obligatoriskt även i Sverige. Enligt EU-kommissionen innebär den nya förordningen att systemet blir tydligare. Det blir allt vanligare att använda trä som bärande material när man bygger större hus. Derome Mark och Bostad ska därför, tillsammans med Tyréns AB, utveckla ett industriellt system för att effektivisera byggandet. Teknik & Forskning är SP:s kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. Redaktör Staffan Ljung, Ansvarig utgivare Cecilia Nielsen, Adress: SP, Box 857, Borås, Grafisk form: Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11 13, Borås. Tryck: Responstryck, Borås Upplaga: ex. ISSN Adressändringar: SP bedriver, i samverkan med bland annat universitet och högskolor, forskning som är fristående och bygger på vetenskaplig grund. I Teknik & Forskning berättar vi om aktuella projekt utan att detta innebär att SP som organisation tar ställning till resultat och uppfattningar. Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på I SP-koncernen ingår bolagen: CBI Betonginstitutet, SITAC certifierar produkter och personer inom bygg-, installations- och anläggningssektorn. SMP Svensk Maskinprovning, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, YKI Ytkemiska Institutet, GLAFO Glasforskningsinstitutet, s p /t e k n i k & f o r s k n i n g #1/08 3 3

4 Glafos verksamhet vilar på fyra ben: planglas, förpackningsglas, konst- och hushållsglas samt isolerfiber. f o t o : e l i s a b e t h f ly g t /r o l f l i n d Glasforskare breddar SPs kompetens Från den 1 juli i år ingår Glafo AB Glasforsk ningsinstitutet i SP. Som en del i en större koncern kan vi leverera större värde till våra uppdragsgivare. Det ger också nya möjligheter att ingå i ännu större projekt i framkant av utvecklingen, säger Glafos vd Bertil Fredlund. Glafo har sin bas i konstglas och verkar mitt i Glasriket. Bruksglas, planglas, glasfibrer och förpackningsglas ingår också i verksamheten. Nu kommer Glafo och SP bland annat att satsa tillsammans på glas/bygg, där verksamheterna kompletterar varandra. w Glafo är Nordens enda glasforskningsinstitut och ligger i Växjö. Det grundades 1945 av glasbruken i Glasriket. Glafo har tio medarbetare och verkar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till konst-, förpacknings-, fiber- och Genom Glafo stärker vi vår kompetens inom glasbyggområdet och det innebär att vår ställning som byggforskningsinstitut blir ännu starkare, säger SPs koncernchef Maria Khorsand. SP äger 60 procent av Glafo AB, 40 procent ägs av Glafos intressentförening. Samgåendet planglastillverkare. Kärnverksamheten ligger i området från glasets råmaterial, till smältprocessen och det färdiga glaset. Dessutom arbetar Glafo med fråge ställningar kring förädling och andra tillämpningar av materialet glas. Läs mer på ger fördelar för både Glafos och SPs kunder genom att de får tillgång till den breda kompetens och de kraftfulla resurser som finns inom koncernen. Det innebär också att SP-koncernens sam arbete med både Växjös och Lunds universitet stärks. Tryckkunskap ska ge snålare motorer Förbättrade möjligheter att mäta dynamiska tryck med mycket hög precision skulle innebära stora vinster för många tillverkande företag. På SP arbetar man nu med att försöka göra detta verkligt. En dieselmotor är ett bra exempel på en tillämpning där det är viktigt att kunna göra bättre mätningar av mycket snabba tryckförlopp. I dagens dieselmotorer sprutas bränslet in med tryck på över bar. Skälet är att öka effektiviteten och minska förbrukningen. Kan man styra detta förlopp perfekt finns goda möjligheter att göra motorerna ännu snålare. Problemet är att det är svårt att göra dynamiska tryckmätningar. Det saknas kunskaper om hur givarna reagerar och det finns inga referenser vid snabba förlopp. Alla standarder är nämligen baserade på statiska tillämpningar, säger Fredrik Arrhén, mätexpert på SP. Laboratorieförsök och modelleringar På SP sker nu försök i laboratoriemiljö. Man använder sig bland annat av en specialkonstruerad kammare där ett membran delar utrymmet i två sektioner. En kraftig stötvåg sänds genom tuben, som är försedd med sensorer, och reflekteras vid ena änden. Fördelen med den här tekniken är att tryckökningen sker mycket snabbt, det rör sig om mikro sekunder. Förutom praktiska försök jobbar vi också med matematiska modelleringar, fortsätter Fredrik Arrhén. Spåra tryckstötar Kärnkraftsindustrin är också intresserad av området och har gett SP i uppdrag att ta fram nya kunskaper. I ett kärnkraftkraftverk är det av säkerhetsskäl viktigt att få snabb information om vad som sker i ledningarna som transporterar vätskor och gaser, för att så fort som möjligt kunna styra processen till ett säkert läge. Att spåra tryckstötar, som till exempel kan ge upphov till skador på rör och ventiler, är en annan viktig applikation. staffan ljung 4

5 Nytt EMC-labb invigt Weber heter SPs nyaste EMC-labb, designat för störnings provningar (EMC) av fordons elektronik. Med det nya labbet, döpt efter tyske fysikern Wilhelm Weber, befäster SP ställningen som den största EMCmätplatsen i norra Europa med totalt sex mätkammare. Ökat antal förfrågningar om provningar från fordonsbranschen är huvudskälet till att det nya labbet byggts. I synnerhet ser vi starkt kundtryck när det gäller provning av fordonsstyrenheter, säger Krister Kilbrandt, gruppchef för EMC-provning Fordon på SP. Ger kortare leveranstider Weber är designat för fordonskomponenter med en maximal vikt på cirka 500 kilo. Labbet kan användas för provning mot alla EMC-delmoment. Tillsammans med en ökning av personalstyrkan hoppas vi att det nya labbet underlättar för våra kunder tack vare kortare leveranstider. w Provningskammaren, som har en volym på 150 m 3, klarar emissionsmätningar och immunitetsprov i spektrat 10 khz 18 GHz. Weber är speciellt anpassad för mätningar enligt standarderna CISPR25, ISO x serien och immunitetsdelar av EN-basstandarder. Ökar kapaciteten Det nya labbet kompletterar de labb som redan finns på SP och ger en välkommen ökning av kapaciteten. Labbet är byggt på rekordtid, tack vare att en befintlig lokal kunde användas. Labbet håller, trots den korta byggtiden, samma höga standard som övriga EMC-labb på SP och är liksom dessa helautomatiskt för att ge korta mät- och ställtider för kunderna. En skillnad mot övriga labb är att ett speciellt kompakt ferritiskt dämpmaterial delvis har använts för att öka tillgänglig golvyta i labbet, säger Krister Kilbrandt. staffan ljung Hallå där Rauni Seppänen, forskare på Skogsindustriella sektionen på YKI, som disputerat med avhandlingen On the internal sizing mechanisms of paper with AKD and ASA related to surface chemistry, wettability and friction. Vad handlar avhandlingen om? Den fokuserar på modifiering av cellulosafibrer för att göra papper och kartong vattenav stötande. Två olika hydrofoberingsmedel som används kommersiellt inom pappersindustrin har studerats. Vilken är nyttan för industrin? Hydrofoberingsmedel används i de flesta typer av papper, antingen för att ge en jämn nivå av hydrofobering som i kopieringspapper eller för att ge en extremt hög vattenavstötande förmåga som i vätskekartonger för mjölkprodukter. Genom att öka kunskapen om dessa ämnens mekanismer och effekter på papper framställda av olika typer av fibrer och fyllmedel och i olika förhållanden, ges bättre kontroll och möjligheter för effektivare styrning i tillverkningsprocesser samt förbättrade produkter. Produkten av ett lyckat samarbete Forskningen i avhandlingen har varit på både bas- och mer tillämpad nivå där papper på pilotskala har tillverkats. Medan Rauni Seppänen doktorerade har hon också arbetat heltid som projektledare på YKI. Mycket av forskningen som ligger till grund för avhandlingen har därför även utnyttjats under tiden i olika uppdrag. Avhandlingen är en produkt av ett fint samarbete mellan flera industriföretag, Eka Chemicals, Hercules, Kemira, Korsnäs, M-real, Stora Enso, Tetra Pak, UPM och före detta Assi Domän under ett antal år. När resultatens konfidentiella tid var slut öppnades möjlighet till min avhandling, säger Rauni Seppänen. Rauni är också en av de kvinnliga disputerade forskare som redan fått möjligheten till vidare forskarmeritering baserade på strategiska samarbeten med utländska forskningsmiljöer genom Vinnovas VinnMerprogram. En av de första kunderna i SPs nya Weber-labb var Jonas Lindholm från Växjöföretaget Dasa Control Systems, som utvecklar och tillverkar styr- och kommunikationsutrustning för tunga fordon. SPs Krister Kilbrandt till vänster i bild. SP och LTU tecknar samarbetsavtal Forskarutbyte, doktorandutbildning och delade labbresurser mellan högskolor och institut. Det är några viktiga komponenter i byggandet av fler starka forskningsmiljöer i Sverige. f o t o :s p Ett nytt avtal mellan SP och Luleå tekniska universitet, LTU stärker områdena energi ur avfall, geoteknologi och bioenergi. Namn: Rauni Seppänen Ålder: 53 år Arbete: Projektledare vid Skogsindustriella sektionen på YKI och ansvarig för forskningsområdet papper och fibrer. 5

6 Svensk prisas för forskning om pumpar Professor Eric Granryd från Kungliga Tekniska Högskolan har tilldelats 2008 års Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award. Det skedde vid den internationella värmepumpskonferensen International Energy Agency Heat Pump Conference som hölls den maj i Zürich, Schweiz. Eric Granryds mest framstående bidrag till forskningen och utvecklingen av värmepumpande teknik, är hans beräknings metoder för luftvärmeväxlare och optimering av värmepumpsystem. Beräkningsmetoderna har använts mycket av industrin, speciellt för ytterligare förbättringar av värmeöverföringen på luftsidan, säger Monica Axell, forskare vid SP och projektledare för Heat Pump Centre. Heat Pump Programme (HPP) bildades 1978 och är ett program inom IEA, International Energy Agency. HPP är finansierat av sina medlemsländer, och bedrivs utan vinstsyfte. Programmet verkar för att öka användandet av värmepumpande teknik genom att påvisa en pålitlig och praktisk teknik som sparar energiresurser och Eric Granryd fick pris för sin forskning om skyddar miljön. luftvärmeväxlare och optimering av Värmepumpande värmepumpsystem. teknik inkluderar luftkonditionering, värmepumpar och kylteknik. 6 staffan ljung Bostäder blir energisnåla Västra Götalandsregionens miljönämnd ska tillsammans med Chalmers Energicentrum och SP bidra till att bostäderna i miljonprogrammet blir mer energieffektiva när de renoveras. Det ska man göra i ett projekt kallat Milparena miljonprogrammets arena. Det är inte bara de nybyggda hus en som kan bli mer energisnåla. Lägen heterna som byggdes i det så kallade miljonprogrammet mellan 1965 och 1975 förbrukar som regel mycket energi. Många av husen är i dag i stort behov av renovering, och det är en viktig utmaning för bygg branschen att samtidigt med det göra dessa bostäder mer energisnåla, säger miljönämndens ord förande Per Olov Blom. Kemikalielag i kortform En ny skrift från SP och Swerea IVF visar vad de flesta företag behöver veta för att kunna uppfylla baskraven i Reach, EUs nya kemikalielagstiftning. Alla företag berörs av Reach. Till skillnad från tidigare innebär Reach även krav på dem som tillverkar eller importerar varor. Helt nytt är också att vissa kemikalier kan komma att kräva tillstånd för att få användas. Reglerna införs stegvis och det finns många anledningar att uppmärksamma de konsekvenser som Reach får för det egna företaget, säger Hans Gustafsson på SP. Hans Gustafsson, SP, (överst) och Stefan Posner, Swerea IVF, har vardera mer än 25 års erfarenhet. Kurs för tillverkare SP och Swerea IVF genomför heldagskurser som riktar sig till importörer, distributörer och tillverkare av varor. Deltagarna får ett omfattande textbaserat kursmaterial om Reach, som är särskilt anpassat till varor. Kursmaterialet är ett praktiskt stöd för att bygga upp de egna rutinerna i kontakter med leveran törer och kunder, säger Stefan Posner, Swerea IVF. Samarbete i norr I samarbete med CMF och Jegrelius Forskningsinstitut i Östersund arrangerar SP och Swerea IVF också en kursserie för småföretag om praktisk hantering av kemikalier på det egna företaget. Kurserna ger en inblick i Reach, Spridas till hela byggsektorn Milparena ska följa upp metoder och teknik för energieffektiv renovering för att minska klimat påverkan från dessa lägenheter, men också för minskade driftskostnader. Er farenheterna från projektet ska sedan spridas till hela byggsektorn i Västra Götaland. Praktiska lösningar SP ska bland annat arbeta med dokumenta tion och utveckling av områden som tilläggs isolering, fönsterrenovering, luftläckage, värme återvinning, värmesystem och varmvatten. Målet är att få fram lösningar som kan användas praktiskt, säger Kristina Mjörnell, byggexpert på SP. I projektet som stöds av Energimyndig heten ingår följande kommunala bostads bolag; Alingsås hem, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Egnahemsbolaget, Familje bostäder, Gårdstensbo städ er, och Göteborg Energi samt konsulter och byggföretag. En lättläst skrift ingår i alla kurser om Reach som arrangeras av SP och Swerea IVF. Nästa kurs hålls i Borås 26 november. Anmälan kan göras på under fliken Utbildningar. staffan ljung men handlar också om inköp, förvaring, hur man handskas med kemikalier och olika säkerhetskrav. KONTAKT Hans Gustafsson, SP, , Stefan Posner, Swerea IVF, ,

7 Det svenska klimatet gör att det blir allt vanligare med konstgräs på fotbollsplanerna. Grönt för test av konstgräs SP är nu godkänt av Svenska Fotbollförbundet (SvFF), för att prova konstgräs avsett för breddfotboll*. I dag finns cirka 120 elvamanna planer med konstgräs i landet och antalet växer snabbt. Det beror bland annat på vårt tuffa klimat, som sliter hårt på vanligt gräs, och att klippning och annat underhåll kan sparas in. Materialutvecklingen har också gjort att konstgräs spelmässigt numera är svårt att skilja från naturgräs, säger Ingvar Demker, teknisk handläggare på SP. Internationella regler Det är internationella fotbollför bundet FIFAs regler FIFA Quality Concept for Football Turf, som ligger till grund för SPs provningar. En konstgräsplan provas enligt en rad kriterier som stötupptagning, deformation, rotationsfriktion, bollrullning och bollstuds. SvFF rekommenderar att en plan provas vid nyanläggning samt efter tre år. Reglerna omfattar också krav på dränering. En godkänd konstgräsplan ska klara av att transportera bort 180 mm regn i timmen, vilket är väldigt stora vattenmängder, säger Ingvar Demker. Utförs i fält och laboratorium De allra flesta provningarna som rör boll/spelarinteraktion utförs i fält, det vill säga arbetet sker på plats. Analyser och materialverifieringar görs däremot i laboratoriemiljö. SP utför också kemiska analyser av komponenterna i konstgrässystemen samt av det lakvatten som kommer att dräneras bort vid regn. Även brandprovningar kan vara aktuellt för konstgräs, framför allt för användning i inomhushallar. Bengaliska eldar och liknande kan utgöra en potentiell risk för antändning. I fall där konstgräsytor är en del av en utrymningsväg måste konstgräset uppfylla gällande lagstiftning för utrymningsvägar. Kan påverka miljön Lakvatten från konstgräs kan innehålla giftiga ämnen. Undersökningar i Norge har visat att konstgräsplaner som innehåller gummigranulat från återvunna däck kan påverka den lokala miljön. Det är framför allt zink och fenoler som om de läcker ut kan inverka på vattenlevande organismer. Kemikalieinspektionen har studerat ämnet och gav i juni 2006 ut rekommendationer om materialval. Det har bidragit till andra typer av gummigranulat nu allt oftare ersätter bildäcken. * ) SvFF räknar spel i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan som elitfotboll. Allt övrigt seriespel klassas som breddfotboll. För elitfotboll måste ett provningsinstitut vara utsett av FIFA, vilket SP hoppas ha blivit till våren KONTAKT Ingvar Demker, SP, , eller Stefan Almström, SP, , 7

8 Byggprodukter måste CE-märkas Inom några år kommer det även i Sverige att bli obligatoriskt med CE-märkning av byggprodukter. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till en ny förordning, Construction Product Regulations, CPR, som ska ersätta bygg produktdirektivet, CPD. Björn Sundström, brandexpert på SP, berättar att syftet är att förenkla och bli av med onödig byråkrati och reglering. EU-kommissionen nämner tre viktiga områden. Det handlar om tydlighet, förstärkt trovärdighet och behov av förenkling. Klargöra märkets betydelse När det gäller det förstnämnda området föreslås en förordning i stället för ett direktiv, alltså en striktare ordning. CE-märkets betydelse klargörs och märkningen blir obligatorisk i alla länder, alltså även i Sverige. För att stärka systemets trovärdighet blir det strängare kriterier för anmälda organ. Effek tivare marknadsövervakning ska införas. Tanken är att detta ska öka acceptansen för CEmärkta produkter, säger Björn Sundström. Färre system När det gäller det tredje området förenkling ska provning och kontroll förtydligas och förenklas. Antalet olika system för Attestation of conformity minsk as från sex till fem. Pro dukter där det inte finns krav på säkerhet ska inte behöva provas i samma omfatt ning som nu. Små företag med mindre än tio anställda ska få extra lättnader. Förslaget ska behandlas, bland annat av EU-parlamentet, innan det slutligen kan antas av ministerrådet. Det är tänkt att träda i kraft fullt ut den 1 juli Övergångsregler i början För att man ska kunna CE-märka en produkt måste det finnas en produktstandard eller ett ETA. Sedan får man räkna med att det blir övergångsregler. Därför kommer det att dröja några år innan det nya direktivet gäller för alla produktområden, konstaterar Björn Sundström. staffan ljung SP kommer även fortsättningsvis att i samarbete med industrin erbjuda P-märkning som ett komplement. Det kan gälla produkter med värdefulla egenskaper eller kontrollformer utöver det som ingår i CE-märkning eller tillämpningar i Sveriges nationella system. 8

9 Glada miner när första certifikatet delades ut. Från vänster: Annika Sevrell, Eslövs kommun, Annika Nyberg, Eslövs kommun, Gunilla Henriksson, SP, Anders Finnson, Svenskt Vatten, Katarina Hansson, Eslövs Kommun. Premiär för certifierat avloppsslam Ellinge reningsverk i Eslöv är först i Sverige med att få sitt avloppsslam certifierat. Ett bra steg på vägen mot att öka återföringen av växtnäring till jordbruket, säger Matz Sandström på SP, som har arbetat fram certifieringsreglerna. Det är Svenskt Vatten, en branschorganisation ägd av de svenska VA-verken, som gett SP i uppdrag att ta fram regler och utfärda certifikat för avloppsslam. Arbetet har skett i nära samråd med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, miljörörelsen och myndigheter. Stöder nationella miljömål Certifiering av slam är ett avgörande steg för att reningsverken ska kunna bidra till att nå riksdagens miljömål om 60 procents återanvändning av fosfor från avloppsvatten som växtnäring. Miljö målet om fosforåterföring har beslutats då fosfor är en knapp global resurs, återanvändning av fosfor bör därför alltid eftersträvas. Vi är mycket glada att vi nu har kommit så långt att vi kan få dela ut certifikatet till Ellinge reningsverk i Eslövs kommun. Med ett certi fierat slam kan vi nu säkra att växtnäringen fosfor produceras och används på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten och informationen om slammet uppfyller fastställda krav, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten. Certifieringen driver också på det viktiga arbetet med att fasa ut miljöfarliga kemikalier i samhället, uppströmsarbetet. Ökad efterfrågan SP har under våren 2008 genomfört ett antal utbildningsdagar om certifieringssystemet där ett hundratal processchefer, slamansvariga vid VA-verk och konsulter har deltagit. Vi räknar med starkt ökad efterfrågan på certifiering från landets reningsverk, säger Matz Sandström. KONTAKT Matz Sandström, SP, , staffan ljung Anders Finnson, Svenskt Vatten, , Även Käppalaförbundets produktion är certifierad Även Käppalaförbundet har fått sin slamproduktion certifierad av SP. Certifieringen gäller det avloppsslam som produceras vid Käppalaverket på Lidingö och innebär att slammet är godkänt att användas som växtnäring på åkermark. Käppala är därmed ett av de första renings verken i Sverige som fått sin slamproduktion certifierad enligt det nya systemet. 9

10 Peter Alberius ser möjligheterna Efter sju år inom Ytkemiska institutet, YKI, är han nyligen tillförordnad vd. Framför allt vill jag inspirera mina medarbetare. Genom att sprida entusiasm få alla att vilja gå i rätt riktning, säger han. Namn: Peter Alberius. Ålder: 38 år. Familj: Hustrun Anna och barnen Filip, 11, Ebba, 8 och Otto, 4 år. Intressen: Trädgårdsarbete, sportaktiviteter, vara ute i naturen, segling, historia, kulturer. Dold talang: Har åkt Vasaloppet fem gånger. Älskar den nördiga kollektiva galenskapen i att står där i Sälen på morgonen för att åka skidor i nio mil. Aktuell: Tf vd för YKI. Bakgrund: Civilingenjör i kemiteknik, teknisk doktor Materialkemi, chef för YKI:s material- och färgsektion. Som trebarnspappa är fritiden ett ordnat kaos av veckohandling, skjutsningar till kalas, umgänge med vänner och coachning av äldste sonens fotbollslag. Finns det tid så lägger han gärna ner lite extra jobb på trädgården i Täby, utanför Stockholm. När vi flyttade in för tre år sedan var den vildvuxen. Efterhand som vi har kapat och gallrat har vi upptäckt att vi har tre fina äppelträd, berättar Peter Alberius. Årets skörd ser ut att bli betydligt bättre än förra årets. Jag vet inte vad det är för sort men det blir ett väldigt gott äppelmos, säger han. Sportintresset och aktiviteterna följer naturen och årstiderna. Vi har båten på cykelavstånd så det händer att vi tar en tur på kvällen om det är fint väder. Vintertid blir det skidåkning och långfärdsskridskor. Det bästa med Stockholm är klimatet. Här har vi riktiga vintrar med snö. Annars har jag lätt för att trivas var jag än bor, säger han och syftar på sin flytthistorik. Doktor i materialkemi Peter Alberius är född i Borås, uppväxt i Oskarshamn och studerade till civilingenjör vid Universitetet i Lund, där han också träffade sin fru. Paret flyttade till Stockholm där han 1999 disputerade och blev teknisk doktor i materialkemi. Han fick en tjänst som gästforskare i Santa Barbara och familjen med två små barn flyttade till Kalifornien. Hela kulturen är öppen och välkomnande mot nykomlingar som behöver hjälp att komma tillrätta. Det är lätt att smälta in och vi trivdes väldigt bra, berättar Peter Alberius. Samtidigt växte saknaden efter släkt och vänner, men också efter allemansrätten och årstiderna. Efter 1,5 år flyttade familjen tillbaka till Stockholm. De material och metoder jag hade utvecklat hade koppling till det YKI gör i dag. Här fanns också en kundbas med intresse för det jag gjorde. Peter Alberius anställdes 2001 och byggde upp affärsområdet nanostrukturerade material, som har förnyat verksamheten och som i dag omsätter runt 10 miljoner om året. Det här är ett lysande exempel på SPs lyhördhet för nya teknologiplattformar som är av värde för kundbasen. Hans specialkompetens var att hitta koncept för att kunna blanda ickekompatibla komponenter med fasta material. Ett exempel är ett nytt kamouflagesystem som tagits fram på uppdrag av försvaret. Resultatet är ett pigment med överlägsen förmåga att bland annat reflektera värme, som kan användas i många olika applikationer. Nästa steg är att hitta fler tillämpningar och kunder. Just nu arbetar vi på två spår, mot kosmetikabranschen och mot färgindustrin. Vill attrahera internationell industri Organisationen är indelad i de fyra sektioner som främst arbetar med papper, läkemedel och livsmedel, material och färg, och kemisk industri. Här finns 65 specialiserade medarbetare och medelåldern är låg. Vår profil är att alla projektledare är disputerade. Dessutom rekryterar vi globalt vilket ger oss en stor mångfald som vi är stolta över, säger Peter Alberius. Målet är att attrahera internationell industri och att vara det självklara valet för kunder med intresse för ytkemiska problemlösningar. YKI satsar också på formulering, som exempelvis handlar om att hitta ersättningar för utgående kemikalier. När antalet kemikalier minskar gäller det att använda de som finns på ett optimalt sätt. Han ser oanade möjligheter för YKI och SP att tillsammans utveckla den gemensamma affären. Vi kompletterar varandra på många sätt, exempelvis med olika kundbaser som båda kan utnyttja. Viktigt är att vi låter kunden bestämma var den största kundnyttan finns. Hans intresse och vilja att förstå kunden tror han att han till stor del har med sig. Som tioåring lyckades han lära sin mamma att vindsurfa. Först var jag tvungen att lyssna, och därefter bryta upp problemet i delar för att stegvis komma framåt. Sedan dess arbetar jag efter den modellen. Peter Alberius ser möjligheterna. helena ullenius 10

11 Peter Alberius tillsammans med barnen Otto och Ebba hemma i trädgården. foto : jessica gow 11

12 Förarbeteende ska studeras I EU-projektet EuroFOT ska Chalmers, Volvo Person vagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP förse 150 fordon med testutrustning som samlar in data om hur vi kör till vardags. Det treåriga projektet EuroFOT bygger på att få ett säkrare, renare och mer effektivt transportsystem. Detta sker genom insamling av data från bilens egna system, extrainsatta sensorer samt kameror som filmar vad som händer i och runt bilen under körning. Avsikten är att mer noggrant kunna utvärdera vad som leder till olyckor och hur nya, aktiva system, som exempelvis kollisionsvarningssystem, kan hjälpa föraren i kritiska situationer. Utvärdera mätdata SPs roll i projektet är bland annat att ta fram metoder för att verifiera den tekniska utrustningen, att granska elsäkerheten och bygga processer för hur de praktiska studierna ska genomföras. En viktig uppgift är också att utvärdera kvaliteten på de mätdata som samlas in. Det rör sig om stora mängder signaler från exempelvis radar, GPS, video och eye trackers, som mäter ögonrörelser. Signalerna från alla dessa olika källor måste synkroniseras tidsmässigt, berättar Susanne Hurtig, mätteknisk expert på SP. Sverige har en ledande position i världen med denna typ av avancerad fältdatainsamling. Ett nationellt projekt pågår redan i Sverige och drivs av forskningscentrumet SAFER vid Chalmers. Erfarenheten från detta projekt används i EuroFOT där totalt 28 parter från fordonstillverkare, institut och universitet ingår. Mer än tusen fordon deltar I Göteborg utrustas 150 Volvobilar: 100 personbilar och 50 lastbilar med avancerad loggutrustning. Utöver dessa får 275 fordon i Europa enklare utrustning. Ytterligare fordon deltar genom att förarna fyller i frågeformulär, säger Trent Victor, forskningsledare på SAFER. De svenska parternas andel uppgår till 72 miljoner kronor på tre år. Hela EuroFOT-projektet är på över 200 miljoner kronor och startade 1 maj i år. staffan ljung 12

13 w w SAFER OCH EUROFOT SAFER Fordons- och trafik säkerhetscentrum vid Chalmers är en samlokaliserad forskningsmiljö bildad av 22 parter och placerad i Lindholmen Science Park i Göteborg. Parterna ska genom gemensamma forskningsprojekt inom trafiksäkerhet stärka Sveriges globala konkurrenskraft. Projektet EuroFOT European Large-Scale Field Operational Tests on Vehicle Systems består av 28 parter. Svenska parter är Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar genom Volvo Technology, VTI och SP. w DESSA SYSTEM FINNS I FORDONEN: 1. CWAB (Collision Warning with Brake Assist) System som uppmärksammar föraren på att farten är för hög och att en kollision kan inträffa. Bromsar fordonet om föraren inte reagerar. 2. ACC (Adaptive Cruise Control) En farthållare med radar som håller ett givet avstånd till framförvarande fordon. 3. LDW (Lane Departure Warning)/LKS (Lane Keeping Support) System som uppmärksammar föraren att fordonet kör ut över filmarkeringarna. 4. BLIS (Blind Spot Information System)/LCS (Lane Change Support) System som uppmärksammar föraren att ett fordon befinner sig i den döda vinkeln. 5. FEA (Fuel Efficiency Advisor) Finns endast i lastbilarna. Testfordonen förses med loggningsutrustning. Insamling av data sker sedan från bilens egna system, extrainsatta sensorer samt kameror som filmar vad som händer i och runt bilen under körning. foto : jan -olof yxell Branschen möts om passivhus Mellan 27 och 29 april 2009 arrangeras en brett upplagd konferens om passivhus i Göteborg. Energisnåla hus är en jättemöjlighet när samhället måste minska utsläppen av växthusgaser. KONTAKT Eva Sikander, , Monica Axell, , Sveriges första förskola byggd enligt passivhusprinciper står nu färdig. Den finns i Alingsås. f o t o: pa s s i v h u s ce n t r u m Passivhus använder betydligt mindre energi för uppvärmning än traditionella hus, säger Eva Sikander, byggexpert på SP som är medarrangörer. I norra Europa står bostads- och servicesektorn för mer än 40 procent av den totala energianvändningen. Med tanke på klimatförändringarna är det väldigt viktigt att vi arbetar för lösningar som minskar energi användningen i byggnader. Snåla passivhus är en fan tastisk möjlighet. Träffpunkt för hela branschen Det är andra gången konferensen ordnas. Premiären skedde i Norge i våras. I april 2009 blir konferensen, som hålls på Eriksbergshallen vid Göteborgs norra älvstrand, en träffpunkt för byggherrar, projektörer, entreprenörer, för valtare, material- och komponenttillverkare, energi konsulter, forskare, politiker och miljöorganisationer. Eva Sikander berättar att de inledande dagarna ägnas åt aktiviteter där europeiska och nordiska experter presenterar och diskuterar det senaste inom passivhus. Programmet kommer att delas upp i områdena forskning och utveckling respektive praktik och tillämpning. Det handlar om innovationer inom bland annat arkitektur, policys för riktlinjer, erfarenheter från genomförda projekt och olika framtidsscenarier. Det finns även möjlighet för företag inom bygg sektorn att delta i en utställningsdel, där exempelvis kompo nenter och olika systemlösningar visas. Under den tredje konferensdagen blir det studiebesök och möjlig heter att besöka passivhus i området. Betydligt lägre driftskostnader Utvecklingen av passivhus fokuserar på att hitta hög kvalitativa lösningar med lång livslängd och ett optimalt inomhusklimat. Inve steringskostnaderna är något högre än för traditionella hus, men detta kompenseras av betydligt lägre driftkostnader eftersom energianvändningen för uppvärmning är så låg. Lågenergihus och passivhus ett viktigt steg på vägen mot ett mer hållbart samhälle. De är numer ganska vanliga i Tyskland och Österrike och vi ser också ett växande antal byggprojekt i de nordiska länderna, säger Monica Axell, värmepumpsexpert på SP. staffan ljung Fotnot: Allt om konferensen finns på Observera att eventuella artiklar/abstracts ska vara inlämnade senast 21 oktober foto : staffan ljung Företrädare från byggbranschen är mycket välkomna till vårens konferens för att dela med sig av erfarenheter och lära av andra, säger Eva Sikander på SP. 13

14 Agneta Dreber, Li, jordbruks minister Eskil Erlandsson och och Kicki Svensson, LRF, deltog vid en pressträff på SIK i Göteborg i augusti. f o t o : a n n a o r r e s t i g Forskning ska stoppa skolbränder Storsatsning på utveckling inom livsmedelsindustrin I samarbete med Livsmedelsföretagen (Li) har SIK tagit fram ett stort antal resul tatinriktade projekt som nu beviljats pengar från regeringens storsatsning Livsmedelsstrategi för Sverige. Utvecklingsprojekten leds av specia lister inom SIK och bygger på samarbete kring produktions- och processteknik, produktutveckling, hållbar utveckling, förpackningar, hygien, säkerhet, utbildning och nätverk. Målet är att hela livsmedelskedjan, från rå varuproducenter till dagligvaruhandel, ska främjas genom kunskapsoch teknikutveckling. Tack vare finansieringen kan vi nu erbjuda svensk livsmedelsindustri att delta i många spännande utvecklingsprojekt till en verkligt låg kostnad, säger Klas Hesselman, vd på SIK. Konkret nytta Projekten är framtagna i nära samarbete mellan SIK, industrin och Li, Livsmedelsföretagens bransch organisation. Det innebär att de är rejält förankrade i näringslivets behov och att resultaten är efterfrågade. Därför kommer de också att göra nytta i företagen, staffan ljung DESSA PROJEKT HAR BEVILJATS STÖD 1. Utbildning 2. Nätverk 3. Förenklad metod för klimat/ GWP-beräkningar 4. Förpackningslösningar som ger minskad klimatpåverkan och högre produktkvalitet 5. Jobba smartare, minimera slöseriet Lean Production 6. Nya hälsosamma, glutenfria bröd 7. Metoder för bestämning av fetters kristallisationsegenskaper 8. Livsmedel utan Listeria monocytogenes 9. Säker kallrökt korv 10. Lång hållbarhet utan mögel 11. Smakliga rätter för ökad konsumtion av nyttiga vegetabilier 12. Hälsosammare och klimatsmarta charkprodukter 13. Energieffektiv och innovativ tillverkning av livsmedelsprodukter med kontinuerlig mikrovågsvärmning av pumpbara råvaror KONTAKT Är du intresserad av att delta i något projekt? Kontakta Marita Wallenius, SIK, , e-post: Anlagda bränder kostar samhället miljardbelopp varje år. Nu satsar Brand forsk, Räddnings verket och försäkrings branschen stort för att komma till rätta med problemen. SP är teknisk projektledare för projektet och deltar även i underprojekt. Petra Andersson är brandforskare på SP och teknisk projektledare för forskningssatsningen. Hon berättar att det varje år anläggs över bränder bara i Sverige. Vi vet att minst hälften är or sakade av barn och ungdomar under 18 år, även om det nio fall av tio aldrig identifieras någon gärningsman. Det sker ungefär en anlagd skolbrand om dagen i Sverige och enbart dessa uppskattas kosta samhället minst 300 miljoner kronor varje år. Lyckligtvis har de anlagda skolbränderna hittills inte resulterat i några dödsfall. Största satsningen någonsin Vad kan man göra för att förhindra bränderna? Går det att bygga bort riskerna? Kan man påverka ungdomar i positiv riktning? De här och många fler frågor ska be svaras i forskningsprojektet som Petra Anders son beskriver som den största och bredaste satsningen någonsin i Sverige med skolor i fok us. I de första underprojekten som startat kommer brandforskare, ingenjörer, beteendevetare och psykologer från bland annat SP, LTH samt Karlstads universitet och kommun samarbeta och ta 14

15 Petra Andersson, brandforskare på SP, ska nu tillsammans med ingenjörer, beteendevetare och psykologer från LTH och Karlstads universitet och kommun, undersöka hur man kan förebygga och förhindra skolbränder. (Bilden är ett montage). foto : per aronsson fram kunskap och kon kreta förslag till åtgärder för att minska brändernas antal. Vi på SP börjar med att granska den stati stik som finns. Vi ska också studera dokumentation från inträffade bränder. Det handlar om att försöka förstå hur de har anlagts. Vi är också intresserade av att se om det är en viss typ av skolor som brinner och om skolbränder främst är ett storstadsproblem. Forskningsprojektet startade i augusti 2008 och beräknas vara klart om fem år. Utan att före gripa några resultat finns det en hel del som redan nu kan göras för att minska brandriskerna, enligt Petra Andersson. Det kan handla om så enkla saker som att flytta på soptunnor och se till att containrar med lättantändligt innehåll placeras på säkra platser. Åtgärder redan när skolbyggnader ritas kan också hjälpa. Att ändra takfotsutformningen så att brinnande föremål får svårare att antända och att konstruera nya typer av släcksystem är några exempel på vad man kan göra. En viktig faktor är att dämpa lusten hos unga att anlägga bränder. Det kan man göra genom att skapa en trevligare och snyggare miljö för eleverna. Ekonomiska lösningar Petra Andersson poängterar att vilka lösningar man än kommer fram till i forskningen så gäller det att ta stor hänsyn till de ekonomiska aspekterna. Det måste vara billiga åtgärder. Kommun erna har ont om pengar och det finns inga möjligheter att bygga om alla skolor. staffan ljung w Brandforsk tillsammans med ett antal samarbetspartners från bland annat försäkringsbranschen och Räddningsverket, satsar 17 miljoner kronor i ett projekt om anlagda bränder. Projektet, som ska genomföras under en femårsperiod, har den klara mål sättningen att påverka utvecklingen och verkligen minska antalet anlagda bränder. Mer om bränder finns på foto : margaret simonson 15

16 Effektiva trähus ska trotsa Effektivare byggande med högre kvalitet till en lägre kostnad. Med ett öppet industriellt system för byggnation ska hus i trä utmana både på höjden och på bredden. Det blir allt vanligare med större hus med trä som bärande material. I över ett sekel var det förbjudet enligt svensk bygglagstiftning men efter Sveriges inträde i EU år 1994 är reglerna borta. Derome Mark och Bostad fick nyligen pris av Sveriges Träbyggnadskansli för sin förmåga att bygga stort och högt i trä. Nu utvecklar de tillsammans med konsultfirman Tyréns AB ett industriellt system för att effektivisera byggandet. Vi vill kunna bygga lika högt och stort i trä som med andra material, säger Fredrik Damfelt, projektledare på Derome Mark och Bostad. Än så länge är vi i början av utvecklingen av systemet men vi har byggen planerade som kommer att dra nytta av systemet, bland annat i Varberg. Tillverkningen standardiseras Målsättningen är att kunna kombinera träets fördelar som byggmaterial miljövänligt, lätt och flexibelt med en industriell tillverkning i mo duler även för större hus. w ÅTTA OMRÅDEN SOM SKA GE FÖRBÄTTRAD BYGGPROCESS Tyréns har identifierat åtta delområden där förbättringar kan leda till en effektivare byggprocess. Planering och kontroll av processen Utveckling av tekniska system Förtillverkning av byggdelar Långsiktiga relationer mellan aktörer Logistik integrerad i byggprocessen Aktivt kund- och marknadsfokus Utnyttjande av informationsteknologi Systematisk kunskapsöverföring och mätning k ä l l a : l e s s i n g Det finns ju redan en betydande erfarenhet av industriell småhustillverkning i landet, tanken med det nya systemet är att på ett liknande sätt standardisera tillverkningen. Det handlar om att standardisera själva tillverkningsprocessen, inte husen eller byggnaderna i sig. Det är viktigt att hålla isär, säger Emile Hamon, affärsutvecklare inom industriellt byggande på Tyréns. Han drar en parallell med köksinredningen i ett hus eller lägenhet. I ett kök finns det låsta mått för hur höga och breda skåp och hyllor får vara. Det finns också standardiserade mått och gränssnitt mellan de olika komponenterna. Genom att måtten standardiseras skapas ett system där de olika delkomponenterna enkelt kan bytas ut mot andra beståndsdelar eller komponenter med annan yttre design. Standardisering av mått och gränssnitt gör att konstruktionen i princip är densamma för alla olika typer av kökssystem. Trots detta är det flexibelt och går att kombinera i oändliga varianter. Teknikplattformen i systemet ska vara uppbyggd på ett liknande sätt. Utifrån mindre komponenter med definierade mått ska det gå att sätta samman större moduler för exempelvis bjälklag, ytterväggar och innerväggar. På så sätt minskar variationen av tekniska lösningar i byggprojekten man förflyttar tid och resurser från projekteringen till en produktutveckling som är separerad från den traditionella bygg processen. Varför uppfinna hjulet gång på gång? Vi vill öka upprepningseffekten i byggprocessen, det leder i sin tur till ett mer kostnadseffektivt byggande, säger Emile Hamon. Arbetssätten förbättras Men teknikplattformen är bara en del i systemet som Tyréns och Derome arbetar med. Samtidigt som man utvecklar teknikplattformen förbättrar man också arbetssätten kring byggandet. Planering, projektering, tillverkning och produktion måste integreras mer samtidigt som erfarenheterna måste tas tillvara på ett systematiskt sätt. Med inspiration från bland annat Toyota, arbetar man för att få till en process med ständiga förbättringar. Kunskap och lösningar från byggprojekten Komponenter Moduler Moduler konfigurera s Specifik produktutformning Uppbyggnaden av teknikplattformen. Varje komponent har standardiserade gränssnitt mellan respektive komponent och modul. Samtidigt ger modulmåttet i sig ytterligare standardiseringsmöjligheter, ändå är systemet helt flexibelt olika kombinationer gör unika byggnader. g r a f i k: t y r é n s, m o d e l l a v j e n s e n 16

17 höjderna Prisbelönt trähus. Derome Mark och Bostads femvåningshus i Rydebäck utanför Helsingborg har fått pris för utmärkt modernt träbyggande. Under den vita putsen döljer sig en avancerad träkonstruktion allt från bärande stomme till hisschakt är byggt i trä. f o t o : d e r o m e som planeras ska återföras till bygg systemet. Utvecklingen av teknikplattformen och tillverkningsmetoderna av modulerna ska vara en kontinuerlig process även mellan projekten. Syftet är att skapa funktionella och långsiktiga lösningar som hela tiden kan utvecklas och förbättras. En sammanhållande del i hela byggsystemet är den IT-plattform som ska administrera alla uppgifter. Dels ska det finnas detaljerade uppgifter om samtliga komponenter och moduler som finns att tillgå, exempelvis mått och ingående material. Dels ska IT-plattformen gå att användas som stöd vid planering och projektering. Visualisering i 3D, kontroll av tekniska lösningar, produktionsplanering och tidplanering ska gå att utföra direkt i plattformen. Derome och Tyréns har fått utvecklingsstöd för systemet av Centrum för Byggande och Boende i Trä, CBBT, där SP, Växjö universitet och en rad företag finns med. Byggsystemet är öppet för alla och branschintresset är stort enligt Emile Hamon som presenterat systemet för flera ledande aktörer. Utvecklingen av systemet beräknas vara klart om två år. Då kommer också ett antal byggprojekt ha genomförts och/eller planerats med hjälp av det. När systemet är klart kommer det att kunna tillhandahålla beprövade lösningar och förenklad projektering med möjlighet till ständiga förbättringar, vilket i sin tur leder till högre kvalitet och lägre kostnader. jörgen tiger w TRÄ MILJÖVÄNLIGT, STARKT OCH LÄTT Trä Trä är är det det enda enda förnyelsebara byggmaterialet och förädlingen är relativt energisnål. Från vagga till färdig byggnad är trä överlägset andra alternativ. Det är också lätt att energiutvinna när det är dags för avveckling. Ökad efterfrågan på på virke virke för för förädling innebär högre innebär avverkningsålder högre avverkningsålder eftersom eftersom grövre virkesdimensioner grövre virkesdimensioner krävs. På krävs. så sätt På så stärks sätt skogens stärks skogens roll som roll kolsänka som kolsänka samtidigt samtidigt som de som längre de längre omloppstiderna bidrar bidrar till ökad till ökad biologisk mångfald. Genom att att trä trä är är ett ett mycket lätt lätt byggmaterial, samtidigt byggmaterial, som samtidigt det är starkt, som går det det är starkt, att bygga går på det mark att bygga med sämre på mark grundförutsättningar. med sämre Det innebär grundförutsättningar. att bostäder kan Det uppföras innebär att på platser bostäder som kan uppföras tidigare inte på platser varit tänkbara som tidigare vilket inte skapar varit nya tänkbara möjligheter vilket skapar till förtätningar. nya möjligheter till Tack förtätningar. vare högteknologisk träbyggnadsteknik den Tack är vare det nu högteknologisk möjligt att bygga träbyggnadsteknik exempelvis höga den är bostadshus, det nu möjligt större att offentliga bygga exempelvis byggnader och höga större bostadshus, vägbroar större i trä. offentliga byggnader Flervåningsbyggnation och större vägbroar i trä. i trä på ett fyrtiotal platser Flervåningsbyggnation runtom i Sverige visar i trä att på ett trä fyrtiotal inte kostar mer platser än runtom andra material. i Sverige Oftast visar att är det trä inte till och kostar med mer än billigare andra att material. bygga Oftast med trästommar. är det till och 17 källa: med billigare sveriges trävarubyggnadskansli att bygga med trästommar. källa : sveriges trävarubyggnadskansli

18 En dag om plastpåsens framtid Den 4 december arrangerar SP en seminariedag om plastpåsens vara eller icke vara. Den senaste tiden har vi kunnat läsa om att plastpåsar i olika former förbjuds i många länder. Detta delvis på grund av problemen som påsarna skapar, men även på grund av att de blivit en symbol för ett resursslukande konsumtions samhälle. Under dagen hålls ett antal föredrag med olika infallsvinklar på ämnet: tekniska, kommersiella, miljömässiga och politiska. Seminariet avslutas med en debatt ledd av miljökonsult Jakob Lagercrantz. Susanna Kindberg, SP, och Jesper Lindström, SIK, kan nu titulera sig diplomerade teknik mäklare efter att ha genomgått en utbildning som finansieras av Vinnova och Nutek. I Sverige finns totalt ett 70- tal teknikmäklare som jobbar i nätverk och träffas regelbundet. Susanna Kindberg. Syftet med nätverket är att skapa lönsamhet och tillväxt för små och medelstora företag via en snabb, effektiv och kostnadsfri mäkling och problemlösning. Med hjälp av en gemensam webbtjänst kan 18 Läs mer och anmäl dig på Teknikmäklare hjälper småföretag Jesper Lindström. KONTAKT vi raskt ta fram svar på enkla frågor eller hitta kompe tenser som företagen be höver. Och vi kan hitta kunskap och kompe tenser inom en mängd områden, det behöver inte bara handla om teknik, säger Jesper Lindström Mer att läsa finns på Rörisolering ska brandklassas Brandprovnings- och klassificeringsregler för rörisoleringsmaterial är nu fastställda av EU-kommissionen. Däremot finns inga CE-märkta pro dukter på marknaden eftersom produktstandarderna ännu inte är klara. En brandklassning av rör isoleringsmaterial är i antågande. I de nordiska länderna anpassas nu byggreglerna till det nya systemet, säger Björn Sundström, brandexpert på SP. 48 deltagare från en rad europeiska länder fick en lägesrapport vid ett seminarium på SP i juni. Seminariet avslutades med en brandprovning av rörisolering i full skala. Leslie Pendrill ny mätgeneral Leslie Pendrill på SPs Mätteknik-enhet är från april 2009 och tre år framåt ordförande för den europeiska organisationen EURAMET. Det är en förening av nationella metrologiinstitut från 32 europeiska medlemsländer plus fem associ erade medlemmar från hela europeiska unionen. Området kvalitetssäkrad mätteknik är en del av det moderna samhällets tekniska infrastruktur. Det ger väsentligt stöd till uthållig tillväxt och innovation inom flera sektorer och branscher, säger Leslie Pendrill. EURAMET koordi nerar samarbetet inom regionen Europa i områden som forskning inom m etrol o gi, spårbarhet av mätningar till SI-enheterna, internationellt erkännande av nationella mätnormaler och av kalibrerings- och mätkapabiliteter (CMC).

19 Smarta textilier får 112 miljoner Satsningen Smart Textiles i Sjuhäradsbygden (regionen runt Borås) finansieras av Vinnova med sju miljoner kronor per år i åtta år plus att man får lika mycket från medfinansiärer. Smart Textiles har tagit regionens mångåriga tradition av textil och konfektion ett stort steg vidare till Smarta Textilier, baserade på ny forskning och teknologi, nya produkter och nya material. Det här är ett stort erkännande och en tydlig markering att man tror på oss, säger Erik Bresky, projektansvarig på Textilhögskolan i Borås. Exempel på smarta textilier är tyg som känner av hur mycket ljud det ska absorbera, textiler som mäter puls och immunförsvar, vantar med headset och armering av betong. 17 företag deltar för närvarande i 13 olika företagsdrivna forskningsprojekt knutna till Smart Textiles. Målet är att skapa ett internationellt ledande centrum för kunskaps intensiva textilier genom ett nära samarbete mellan Textilhögskolan, SP, Högskolan i Borås, Swerea-IVF (tidigare IFP Research) och Interaktiva institutet. k o m p o s i t i o n o c h s t y l i n g: s a r a h t o r k e l s s o n o c h e v e l i n a b r y n g e l s s o n, s m a r t t e x t i l e s 19

20 Cigaretten som fimpar sig själv Självsläckande cigarett ska minska brandrisken. I USA har en metod ASTM 2187 utvecklats för att prova cigaretter som slocknar om man lägger dem ifrån sig. Metoden mäter cigaretternas potential att fortsätta brinna och att antända sängkläder och stoppade möbler. Bestäm melser har redan införts i 26 amerikanska stater som förbjuder försäljning av cigaretter som inte klarar kraven enligt stand arden. Amerikanerna kommer också att introducera standarden internationellt inom ISO TC92. Även inom EU diskuteras lagstiftning när det gäller så kallad reduced ignition propensity, RIP, säger Ulf Wickström, chef för SPs brandenhet. Enligt Räddningsverket omkom 27 personer vid 25 bränder under 2007 där brandorsaken var rökning. Låt oss därför hoppas att standarden kan införas så fort det någonsin går även i Sverige! Förhoppningen är att den självsläckande cigaretten ska bli standard i Sverige. Avsändare: SP, Box 857, Borås

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006 #4 september 2006 nytt Spel i högsta divisionen Textilindustrin en framtidsbransch Utvandring byggde svensk välfärd Torra vindar en vinnare Forskar på Excellence nivå Det enda som blev som det var tänkt

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING NUMMER 1 2011 Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare två av budskapen i studien IDEFICS på 16 000 barn i Europa Brottslighet och livets

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET.

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. Intervjuer och uttalanden: Per Eriksson, Vinnova Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO Roger Gerdin, Skogs- och Träfacket Stig Andersson, kommunalråd Finspång Björn Rosengren,

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer