SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter"

Transkript

1 Malmö högskola Datateknik Teknik och Samhälle SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter SharePoint Technology - An evaluation of the technique and its possibilities Fernando Cano Campart och Andrzej Szulc Högskoleexamen 120 poäng Datateknik Teknik och Samhälle Vårterminen 2006 Handledare: Martin Wetterhorn Examinator: Ivan Kruzela

2 Sammanfattning Microsoft har utvecklat ett verktyg för informationsdelning och samarbete, detta mjukvarupaket är känt under namnet SharePoint teknologin. Vi har i detta examensarbete extraherat delarna av SharePoint teknologin. Vi fann, att paketet innefattar två huvudsakliga mjukvaruapplikationer som namnges SharePoint Services och SharePoint Portal Server 2003; vidare fann vi att SharePoint Service kan användas på egen hand, och att SharePoint Portal Server 2003 bara är en extension. I vår uppsats undersökte vi miljön som krävs för att åstadkomma en framgångsrik installation. Vi beskriver de olika systemarkitekturerna som paketet kan arbeta på och vilka andra mjukvaror som är nödvändiga för att använda SharePoint teknologin fullt ut. Vi blev inte överraskade att teknologin är baserad på en samexistens med andra Microsoft produkter, främst på Windows Server 2003 och Office Produkter från andra mjukvaruutvecklare kan bli integrerade, men grunden av teknologin baseras på Microsoft produkter. För att sätta SharePoint teknologin på prov gjorde vi en installation som innefattade en stand alone server med Windows Server 2003, SQL 2000 och Office Vi har gjort en dokumentsammanställning av installationen som innefattar detaljerad beskrivning av installationsprocedur- och konfigurations-möjligheter. Efter installationen av SharePoint Service undersökte vi funktionerna och användbarheten av SharePoint Services, genom att testa dess små interna mjukvaru-enheter kallade WebParts; alla dessa små enheter fungerar som delar, där var och en är avsedd att utföra en bestämd funktion. SharePoint använder WebParts som byggstenar vilka tillåter användaren att lätt definiera ett system, som han/hon behöver. Nästa steg var att installera SharePoint Portal Server 2003 och undersöka vilka extra finesser som tillkommer i extensionen. Vi fann att SharePoint Portal Server 2003 har exakt samma möjligheter som SharePoint Services, men är utökad med användbara finesser såsom personliga webbsidor, Target Audience och integration med andra företags mjukvara. Om man gör en extrem förenkling kan man säga att SharePoint Services, är mer avsett för småföretag och organisationer, som inte behöver samarbeta med externa källor och har alla sina resurser inom husets egna gränser. SharePoint Portal Server

3 är inriktat på företag som har behov av samarbete inom organisationen, varhelst man befinner sig i världen. Vår uppsats involverar dock inte ett praktiskt test av huruvida SharePoint möter dessa frågeställningar. Denna uppsats gjordes med praktiska tester av WebParten och av systemen installerade på vår dator; för enkelhets skull gör vi teoretiska antaganden som baseras på det praktiska testet som gjorts för WebParten. Före sammanfattningen av våra slutsatser framlägger vi en formell Microsoft vy av SharePoint teknologin, denna används som en modell för våra tester, målet var att jämföra Microsofts vy med vårt test. Vi fann att Microsoft gjorde ett bra jobb, alla finesser som nämnts i den formella vyn är uppfyllda, men utifrån våra tester drar vi slutsatsen att detta inte är så enkelt gjort som man kan uppfatta av Microsofts skildring.

4 Abstract SharePoint Microsoft has developed a tool for information sharing and collaboration, this software suit is known under the name SharePoint Technology. In this bachelor assignment we have extracted the parts of SharePoint Technology. We found that the suit consists of two main software applications named SharePoint Services and SharePoint Portal Server 2003, further we found that SharePoint Services can be used on its own and that SharePoint Portal Server 2003 application is only an extension. In our thesis we investigate the environment that is required to make a successful installation. We describe the different system architecture that the suit can work on and what other software is necessary to make full use of SharePoint Technology. We were not surprised that the technology is based on coexistence withother Microsoft products, mainly on Windows Server 2003 and Office Products from other software developers can be integrated but the foundation of the technology relies on Microsoft s products. To put SharePoint Technology to the test we made an installation consisting of a stand alone server with Windows Server 2003, SQL 2000 and Office We have made a complete documentation of the installation, consisting of detailed description of installation procedure and configuration choices. After installing SharePoint Services we investigated the functions and usefulness of the SharePoint Services by testing its internal small software units called WebParts, all those small units serve as parts that are dedicated to perform a certain function. SharePoint uses WebParts as bricks that allow the user to easily define a system that he requires. Next step was to install SharePoint Portal Server 2003 and investigate what additional features come with the extension. We found that SharePoint Server 2003 has exactly the same possibilities as SharePoint Services but adds very useful features like personal webpages, target audiences and integration with other enterprise business software, if taken to extreme simplicity one can say that SharePoint Services is meant for smaller companies and organizations that don t need to cooperate with external sources and have all its resources within the limits of their own house. SharePoint Portal Server is intended

5 for companies that have the need of collaboration within organizations that are located anywhere in the world. Our thesis does not involve a practical test of whether SharePoint meets those issues. The thesis deals with practical tests of the WebParts and of the system installed on our computer, we simply make theoretical assumptions based on the practical test made to the WebParts. Before the summary of our conclusions we present a formal Microsoft view of the SharePoint Technology, this is used as a model for our testing, the goal was to compare the Microsoft view with our test. We found that Microsoft made a good job, all of the features mentioned in the formal view are covered but from our point of view it is not done as easy as one can assume.

6 Innehållsförteckning Sammanfattning... II Abstract...IV Innehållsförteckning Inledning Syfte, frågeställning och avgränsningar Syfte Frågeställning Avgränsningar Metod Litteratur Empiri Utvärderingsmetod SharePoints historia Microsofts SharePoint vision Introduktion Vad är SharePoint Portal Server 2003? SharePoint Portal Server 2003 s komponenter Windows SharePoint Services SharePoint Portal Server Översikt av SharePoint Portal Server Skalbar och Tillförlighet Sätta information i arbete Koppla samman människor och arbetsytor (workspaces) Rikta och skräddarsy information SharePoint Portal Server 2003 s finesser... 10

7 5.5.1 Portal Site Människor Sök och varnar Applikationsintegration och uttänjbarhet Installation och konfiguration Hård och mjukvarukrav Systemetarkitektur Vår konfiguration för Installation Installation av Windows SharePoint Services Installation av Windows SharePoint Portal Server Utvärdering och Analys av SharePoint Genomgång samt reflektioner av Windows SharePoint Services Navigering i WSS Home sidan i WSS WebParts i WSS Genomgång samt reflektioner av Windows SharePoint Portal Server Vad skiljer SPS från WSS Utvärdering och Slutdiskussion Vad är SharePoint Portal Server 2003? Windows SharePoint Services SharePoint Portal Server Slutdiskussion Ordlista Referenser... 64

8 SharePoint 1 1 Inledning Detta arbete är en Bachelor uppsats som skrivs vid Malmö högskola på Datateknik programmet. Vi har i uppsatsen satt oss in i Microsoft SharePoint teknologi och redogjort för användningssätt, installationsmiljö, funktionella möjligheter samt huruvida teknologin fungerar enligt Microsofts teknologi-framställning. Vårt intresse för teknologin uppstod då vi upptäckte att SharePoint teknologin fortfarande är relativ okänd för gemene man, men den är enligt oss på stark frammarsch då Microsoft propagerar starkt för användandet av tekniken. 1.1 Bakgrund Vi lever idag i ett informationssamhälle: institutioner, organisationer, företag, avdelningar, grupper och enskilda individer producerar mängder av elektronisk information. Elektronisk information kan vara Word-dokument, Excel-dokument, e-post, PowerPoint presentationer, adresslistor, kalendrar och så vidare. Listan över alla slag av elektronisk information kan bli lång. Därför överlåter vi till läsaren att komplettera med den information som just hon/han berörs av. Behovet av informationshantering är mycket individuellt, eftersom varje individ har sitt eget informationsbehov. Behovet styrs av faktorer såsom individens organisationstillhörighet, befattning och personliga önskemål. Att tillgodose organisatoriska och individuella önskemål om informationshantering är invecklat och dyrt, då det ofta tar lång tid och kräver kompetens. Programvaror för hantering av information och projekt är därför generella. Programvaror av detta slag måste därför anpassas till de enskilda institutionerna eller organisationerna. Denna typ av anpassning kan endast göras av systemkunniga personerr. Programmering av anpassningsbehovet medför kostnader i form av tid och pengar. Dessutom riskerar man att anpassningen inte riktigt överensstämmer med organisationens behov, eftersom anpassningen ofta görs av personer som inte ska använda systemet. Mindre företag måste betala dyrt för anpassningar eller tvingas stå utan programvaror för hantering/dokumentering av information. Bristen på en organiserad informationshantering

9 SharePoint 2 medför svårigheter att identifiera och hitta information inom rimliga tidsramar. Informationen som hittas är ofta inte längre relevant då flera medarbetare samarbetar och förändrar dokumenten/informationen, ofta är man osäker om dokumentet är det senaste version. Marknaden eftersöker system som gör det enklare för både små och stora företag att samarbeta och hantera information. Det eftersöks verktyg för dokumentsamarbete, projektsamarbete, möteshantering och informationscenter, dessa verktyg måste dessutom vara kostnadseffektiva och lätthanterliga. Den senaste tiden har ett system från Microsoft under namnet SharePoint aspirerat på att uppfylla ovanstående krav. I detta arbete avser vi att undersöka detta. 2 Syfte, frågeställning och avgränsningar 2.1 Syfte Examensarbete skall utmynna i en utvärdering av begreppet SharePoint. Vi kommer att extrahera de olika beståndsdelar som binder det allmänt omnämnda begreppet SharePoint. Syftet är även att beskriva varför SharePoint utvecklats samt beskriva tekniken som ligger bakom SharePoint. Vidare är syftet att belysa vad som behövs för att kunna använda SharePoint samt belysa funktioner och finesser som karakteriserar SharePoint. 2.2 Frågeställning Vad krävs för att kunna installera SharePoint? Vad finns det för installationsmiljöer för SharePoint? Vad finns det för funktioner och finesser i SharePoint? Uppfyller de i SharePoint inbyggda funktionerna och finesserna, Microsofts vision av SharePoint teknologin?

10 SharePoint Avgränsningar Vår utgångspunkt vad avser SharePoint teknologin är baserade på Microsofts egen beskrivning av SharePoint. Vi avser att endast utvärdera SharePoints standard funktioner och finesser, externa funktioner och finesser behandlas endast då vi finner det nödvändigt för att läsaren inte ska gå miste om helheten. Vi kommer heller inte i helhet att redovisa program som interagera med SharePoint, läsaren förväntas hämta dessa kunskaper från andra källor Vi avser att installera SharePoint på endast en server (så kallad Stand Allone installation). Vår utvärdering begränsas därför till standard funktioner och finesser som finns tillgängliga vid denna installations typ. 3 Metod Här vill vi redogöra för hur arbetet med uppsatsen har genomförts. 3.1 Litteratur Som utgångspunkt har vi främst använt litteratur som behandlar SharePoint teknologin. Microsofts vision av SharePoint är hämtat huvudsakligen från deras egen hemsida samt från deras bok utgåva av Windows SharePoint Services Inside Out. 3.2 Empiri Vi avser att utföra en SharePoint installation enligt Microsofts installations hänvisning gällande installation på en server. Detta fungerar som en testplattform för funktioner och finesser. SharePoint teknologi lösningen som har installerats är Microsofts senaste version vars namn är Microsoft Office SharePoint Portal Server Utvärderingsmetod Utvärderingen görs genom att testa om funktioner och finesser fungerar enligt Microsofts vision för SharePoint Services.

11 SharePoint 4 4 SharePoints historia Microsofts första portalapplikation kallades Digital Dashboard. Denna produkt gjorde det möjligt för besökare att skräddarsy en personligt portalvy, vilket innebar att de kunde arbeta med olika information fast de befann sig på samma sida. Denna teknik blev aldrig fullbordad då den inte kunde leva upp till sin uppgift. Samtidigt arbetade Microsofts Office Group med en lösning som möjliggjorde samarbete. Man ville att det skulle vara möjligt att dela och arbeta med dokument oberoende av vart man befann sig. Detta resulterade i SharePoint Team (STS), vilken var en webbaserad lösning som gjorde möjligt att tillgå och dela information samt dokument via Internet. Slutanvändaren kunde i STS göra ändringar på sidan via webbutforskaren utan att behöva installera något utvecklingsverktyg. Sammansmältningen av Digital Dashboard och SharePoint Teams funktioner ledde till uppkomsten av SharePoint Portal Server Tekniken kom så småningom att kallas SharePoint Products and Technologies. 1 Vid skrivandets av denna uppsats har Microsoft hunnit släppa en ny version av SharePoint kallad Microsoft Office SharePoint Portal Server SharePoint Products and Technologies syftar till två produkter, Windows SharePoint Service (WSS) och Microsoft SharePoint Portal Server (SPS). De två beståndsdelarnas egenskaper och funktioner kan vid första betraktande uppfattas förvirrande, man har svårt att få en uppfattning om var och ens funktion samt hur dessa interagerar med varandra. I nästa kapitel kommer vi därför att betrakta dessa närmare. 5 Microsofts SharePoint vision I detta kapitel tänker vi redovisa Microsofts syn på SharePoint teknologin. Materialet i underkapitlen är hämtat från dokumentet Benefits of Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 vilken har publicerats på Microsofts hemsida. Materialet är inte direktcitat eller exakt översättning, vi har översatt och förkortat texten och försökt återge ett övergripande synsätt utan att ändra Microsofts ursprungliga synsätt.

12 SharePoint 5 Med anledning till att materialet är hämtad från ett av Microsoft skyddat dokument är även HELA detta kapitel kopieringskyddad och får därför inte användas, ändras eller vidaredistribueras utan tillstånd, se bilaga 1. Till vårt arbete har ett sådant tillstånd medgivits av Klas Hammar, affärsområdeschef för Information Worker på Microsoft AB, se bilaga Introduktion Samarbete, kommunikation och portalteknologier har haft en dramatisk tillväxt under sista decenniet. Anledningen är att det har blivit billigt och lättillgängligt med snabba nätverksanslutningar, Internet, local area network (LAN) och intranät gör att du kan ansluta till människor och information som finns längre ner i korridoren eller på andra sidan jordklotet. Genom att samla teknologier som Extensible Markup Language (XML), Simple Object Access Protocol (SOAP) och Microsoft.NET Framework skapas nya möjligheter för integrering och automatisering. Organisationer behöver lära sig att dra fördelar av dessa möjligheter för att hjälpa deras anställda att bli mer produktiva och för att arbeta bättre med samarbetspartners och kunder. Organisationer behöver utnyttja dessa sammanslagna teknologier för att arbeta bättre med existerande investeringar i applikationer och infrastrukturer. De behöver nya lösningar som gör att skötsel och underhåll av organisationer blir lättare istället för svårare. Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 är designad för att hjälpa organisationer att nå dessa mål. 5.2 Vad är SharePoint Portal Server 2003? Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 är en portallösning för samarbete som sammanför människor, grupper och information. SharePoint Portal Server 2003 är byggd på Microsoft Windows SharePoint Services plattform för att möjliggöra organisationer att integrerar affärsprocesser och applikationer och för att förse slutanvändare med kompletta samarbets och personalisations funktioner. SharePoint Portal Server 2003 är skalbar, pålitlig, lätt att använda och lätt att underhålla.

13 SharePoint SharePoint Portal Server 2003 s komponenter SharePoint Portal Server 2003 bygger på Windows SharePoint Services för att förse en skalbar samarbetsportal. Tillsammans, SharePoint Portal Server 2003 och Windows SharePoint Services, skapar en portallösning för organisationer av alla storlekar Windows SharePoint Services Windows SharePoint Services är motorn för skapandet av webbsidor som möjliggör informationsdelning och dokumentsamarbete, bidrar till individuell och grupproduktivitet. Windows SharePoint Services är nyckelbeståndsdelen i infrastrukturen för informationsarbetare som levereras i Microsoft Windows Server Windows SharePoint Services ger: Extra grupptjänster och webbsidor till Microsoft Office och andra skrivbordsapplikationer samt fungerar som en plattform för applikationsutveckling. Huvudfunktionalitet för SharePoint sidor inkluderande listor, dokumentbibliotek, kalendrar och kontaktintegration samt är nära sammansmält med Microsoft Office Verktyg som grupper behöver för att snabbt och lätt skapa och arbeta inom samarbetsplatser genom att använda en webbutforskare eller klient såsom Microsoft Word SharePoint Portal Server 2003 SharePoint Portal Server bygger på Windows SharePoint Services genom att använda SharePoint webbsidor för att skapa portalsidor för människor, information och organisationen. SharePoint Portal Server utökar möjligheterna av Windows SharePoint Services genom att förse med organisations- och skötselverktyg för SharePoint webbsidor och genom att möjliggöra grupper att publicera information uppfångad i deras SharePoint webbsidor till hela organisationen.

14 SharePoint 7 Där till, Windows SharePoint Portal Server: Ger hela klasser av extra funktionaliteter till hela affärsverksamheten, kopplar samman människor, grupper och kunskaper tvärs genom affärsprocesserna. Integrerar information från olika system till en lösning med flexibel genomförande optioner och skötselverktyg. Underlätta end-to-end samarbete genom att möjliggöra informationsarbetare att hitta och påverka människor, information och SharePoint webbsidor i hela affärsverksamheten. Levererar personligt relevant information genom målgruppsriktad information och genom personalisering och ampassnings verktyg. 5.4 Översikt av SharePoint Portal Server 2003 SharePoint Portal Server 2003 förser en kraftfull och enhetlig portallösning för stora organisationer som behöver använda deras befintliga information mer effektivt, hjälpa deras anställda effektivisera samarbete, och levererar relevant innehåll till anställda, samarbetspartner och kunder. SharePoint Portal Server 2003 är skalbar och pålitlig plattform som hjälper organisationer att: Sätta information i arbete Koppla samman människor och arbetsytor (workspaces) Rikta och skräddarsy information Skalbar och Tillförlighet SharePoint Portal Server 2003 förser verktyg som du kan använda för att lätt sätta igång och sköta din portallösning. Administratörer kan använda SharePoint Portal Server 2003 för att ansluta till och sköta resurser. Administratörer kan också använda underhållsgränssnittet i SharePoint Portal Server 2003 för att sköta, övervaka och realisera

15 SharePoint 8 Windows SharePoint Services webbsidor så att din organisation kan arbeta snabb och effektiv. SharePoint Portal Server 2003 kan möta hårda krav från organisationer (oberoende av deras storlek) genom skalbarhet för att tillgodose ökande krav och förse pålitlig, säker portaltjänst till organisationen. SharePoint Portal Server 2003 använder en distribuerad serverarkitektur baserad på Windows Server 2003 och Microsoft SQL Server Du kan gruppera servrar som kör SharePoint Portal Server 2003 för att förbättra tillgängligheten. Om en server fallerar, har användarna fortfarande oavbruten tillgång till data, dokument och applikationer. Network Load Balacing distribuerar processbelastningen över multipla servrar, vilket gör att du kan behålla pålitlig tjänst under toppbelastning lättare. SharePoint Portal Server 2003 använder Windows Server 2003 säkerhet för att skydda dina dokument och information från oavsiktlig eller uppsåtlig skada Sätta information i arbete SharePoint Portal Server 2003 hjälper dig att sätta information i arbete. De flesta organisationer har mängder värdefulla informationer som är lagrad i multipla format och platser inkluderande delade filer, webbsidor, databaser och affärsapplikationer. Att binda ihop den spridda informationen gör det lättare att finna och att integrera den i affärslivet är en mycket viktig utmaning. SharePoint Portal Server 2003 förser en enhetlig portal för dina data och information varhelst den är placerad och den hjälper dig att använda informationen effektiv och produktiv. SharePoint Portal Server 2003 förser kraftfull indexering och sökmotor för att hjälpa dig att lätt finna information som du behöver i en spridd variation av stödja innehållskällor. Som tillägg kan du organisera information i ämnen och begränsa sökningar för att underlätta upptäckt. Du kan också integrera din existerande affärsapplikation med SharePoint Portal Server 2003 så att du kan ta med affärsverksamhetens och kundrelaterade applikationer som du är beroende av in i portalen. Singel inloggning underlättar ytterligare tillgång till dessa

16 SharePoint 9 applikationer och gör det möjligt för dina anställda att få ut mer av den redan existerande informationen inom din organisation. Web Parts kan förse anpassningsbara vyer av data så väl som familjära analytiska verktyg. Genom att göra informationen lätt att hitta och sätta den vid dina fingertoppa, SharePoint Portal Server 2003 ger dig mer tid att koncentrera dig på ditt arbete så att du kan bli mer produktiv Koppla samman människor och arbetsytor (workspaces) Ingen arbetar i ett vakuum. När du finner information och övar som bäst är en bra början, men du behöver även dela den information och arbete med andra människor för att uppnå dina affärsverksamhetsmål. SharePoint Portal Server 2003 hjälper individer och grupper att kopplas samman, genom att underlätta samarbetet och kommunikationen tvärsöver organisationen. SharePoint Portal Server 2003 bygger på grunden av Windows SharePoint Service, genom att skaffa en Site Directory för att utöka, organiserar och skapar SharePoint webbsidor tvärsöver organisationen och att möjliggöra byggande av en sann samarbetsportallösning för organisationen. Grupper är i stånd att publicera det nya innehållet på portalen och att hjälpa till bevara kunskap och expertis inför framtiden. SharePoint Portal Server 2003 påverkar dessutom de enkla-att-använda dokumentsamarbetets finesser och överkomlig publiceringskapacitet som förses av Windows SharePoint Service, inkluderande förmågan att fort skapa dokumentarbetsytor där grupper kan centralt redigerar och diskuterar dokumenten och få tillgång av tidigare versioner. SharePoint Portal Servers sökning möjliggör för användarna att ansluta samman med experterna i en organisation, genom att fort lokalisera människor, grupper, såväl som dokument och webbsidor. Denna arkitektur är uttänjbar, så att du lättare kan skapa lösningar som matchar dina organisationsbehov Rikta och skräddarsy information Med informationsflöde som människor ombesörjer dagligen, genom att identifiera och levererar information som är relevant till en särskild användare eller grupp, är en seriös utmaning. Vanligtviss, den viktiga informationen är förbisedd eller sitter oanvänt i e-posteller line-of-business applikationer. SharePoint Portal Server 2003 lägger data, information, och kunskap in i sammanhang som möjliggör för portalen att framföra till

17 SharePoint 10 användarna allt de behöver för att utföra deras arbete. Med SharePoint Portal Server 2003 kan du anpassa portalen så att den framför lämplig information, nyheter och applikationer till användarna som baseras på vilka de är samt vad de gör. Därutöver kan du personalisera din erfarenhet av SharePoint Portal Server 2003 med My Site. En My Site är din egen personliga portal med nyheter, länkar, dokument, applikationer och andra listor av informationen som är viktig för dig. Din My Site har dessutom en offentlig vy vilket möjliggör för dig att dela dessa personaliserade listor med medarbetare. Organisationer kan dessutom framföra relevanta informationer, nyheter, och applikationer till åhörare, vilket är grupper av människor med likartade roller eller intresse. Att ha åhörare som målsättning möjliggör för dig att förbättra den övergripande nivån av kommunikationen och medvetenheten inom din organisation. 5.5 SharePoint Portal Server 2003 s finesser SharePoint Portal Server 2003 inkluderar en variation av finesser för att hjälpa organisationer att sammankoppla människor, information och funktionalitet. Dessa finesser kan bli indelade i följande generella område: Portal Site Människor Sök och varnar Applikationsintegration och uttänjbarhet Portal Site SharePoint Portal Server 2003 förser multifinesser, samarbetsportal sidor, genom att enhetlig och att förhöja finesser och kapaciteter av Windows SharePoint Services och genom att addera extra funktionaliteter- och skötselkontroll till SharePoint webbsidor.

18 SharePoint 11 Site Directory SharePoint Portal Server 2003 inkluderar en Site Directory som kan användas för att lägga till, organiserar, hitta och underhålla webbsidor inkluderande Windows SharePoint Services webbsidor. Ifrån Site Directory kan du lätt skapa en ny SharePoint webbsida eller lägga till en befintlig inre eller extern webbsida till katalogen. För att göra dessa arbetsuppgifter lättare, du kan använda metadata (exempelvis, datera skapt eller geografisk region ), för att filtrera och sorterar katalogen. Automatisk Site Creation med den automatiska skapande av webbsidor i SharePoint Portal Server 2003, kan användare och grupper lätt skapa webbsidor efter deras behov. SharePoint Portal Server 2003 adderar nya SharePoint webbsidor till webbsidoregistrering och registrerar automatiskt dem för att kravla och registreras i systemet för sökning. Document Libraries varje Windows SharePoint Services webbsida kan vara värd för en eller flera dokumentbibliotek. Dokument lagras tvärsöver alla dokumentbibliotek är fullständigt sök och indexerbara genom SharePoint Portal Server Genom att använda dokumentbibliotek, kan du skapa, redigera och ladda upp dokument, checka in och ut dokumenten och spåra tidigare versioner av dokumenten. Lists Windows SharePoint Services webbsidor kan lagra listor av information som inkluderar meddelanden, arbetsuppgifter, kontakter och listor. Dessutom kan du använda sökmotorn i SharePoint Portal Server 2003 för att söka i innehållet i alla listor tvärsöver alla dina SharePoint webbsidor. Workspaces med Windows SharePoint Services kan du skapa Document Workspace, Meeting Workspaces webbsidor, vilka förser användaren med samarbetsverktyg och tjänster för antingen dokumentsamarbete eller för relevanta resurser till möten. Workspaces kan innehålla listor av informationen som är relaterade till dokument, gruppmedlemmar och länkar. Document Workspace och Meeting Workspace webbsidorna kan skapas antingen via webbutforskaren eller automatiskt ifrån Microsoft Office Outlook 2003, genom att bifogas eller genom att skicka en mötesbegäran.

19 SharePoint Människor Individer håller nycklarna till kunskap inom en organisation. SharePoint Portal Server 2003 ansluter människorna till information och till varandra och gör det lättare att hitta och kommunicera med individerna som har informationen som hjälper organisationen att fortsätta. Därutöver förser SharePoint Portal Server användaren med en personaliserad portalerfarenhet, genom att hjälpa dem, organisera deras egen information och dela ut informationen mycket mer effektivt. Personal Sites- SharePoint Portal Server 2003 förser varje användare med en My Site, en personlig SharePoint webbsida. En My Site kan inkludera personlig relevanta dokument, nyheter och applikationer, länkar till SharePoint webbsidor och vanliga webbsidor samt varnar om innehållspårning. Du kan dessutom lägga till Web Parts som förser läsa/skriva tillträde till personlig data som inkludera din Microsoft Exchange inkorg, kalender och listor av arbetsuppgifter. Du kan anpassa den offentliga vyn av din My Site genom att dela ut informationen om dig själv och ditt arbete till din organisation. Personal Content Web Parts SharePoint Portal Server 2003 inkluderar flera Web Parts som förser innehållet till din My Site webbsida. Du kan använda dessa Web Parts för att snabbt hitta och få tillgång till ditt eget innehåll och att det blir lättare för andra användare att hitta ditt innehåll. Dessa Web Parts inkluderar dokument såsom My Web Parts, My Links Web Parts och My News Web Parts. Publik en publik är en grupp av användare med likartade roller, intresse eller arbetsuppgifter. SharePoint Portal Server 2003 använder publiken för att leverera det riktade innehållet till användarna. Du kan lätt skapa en publik, genom att addera användare manuellt eller genom att addera användare som baseras på gruppmedlemskap i Microsoft Active Directory eller en e-postdistribitionslista. Du kan rikta innehållet som en lista, nyhetspunkter eller Web Parts till specifika publiker. Exempelvis kan du rikta nya eller öppnade fakturor, listor av kundkontakter eller att fakturera koder till din organisations bokföringsmässiga personal. Användarprofil Användarprofilen anknyter information (exempelvis, publikmedlemskapet eller länkar till det personaliga innehållet) till en särskild användare.

20 SharePoint 13 Användareprofiler förser därför en personlig portalerfarenhet för varje användare, som dessutom hjälper användarna att finna varandra och innehåll som är relaterade till dem Sök och varnar SharePoint Portal Server 2003 gör det lättare att hitta information, genom att förse kraftfulla finesser för sökning för att hjälpa dig hitta den information du behöver och varnar så du håller dig informerad om förändringar eller tillökningar, som är av intresse för dig. Indexerad Innehåll den kraftfulla indexeringsmotorn i SharePoint Portal Server 2003 samlar innehållet ifrån multipelkällor och gör den sökningen rik genom portalen. Denna kraftfulla indexering inkluderar full-text sökning av delade dokument, webbsidor, offentliga mappar i Exchange Server, Lotus Notes databaser, Active Directory inträde, SharePoint webbsidor, SharePoint Portal Server portaler med mera. Inom dessa innehållskällor kan SharePoint Portal Server indexera många filformat från Microsoft Office, XML, Hypertext Markup Language (HTML), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS), Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) och det Tagged Image File Format (TIFF). Utrustning från tredjeparten är tillgängligt för indexering, Portable Document Format (PDF), WordPerfect dokument och AutoCAD filer. SharePoint Portal Servers sökförmåga kan dessutom förökas för att inkludera extra innehållstyper och innehållskällor genom utvecklingen eller integreringen av IFilters och protokollhantering. Ämne för att göra det lättare att hitta information organiserar, SharePoint Portal Server 2003 informationen efter ämnen, som innehåller liknande innehåll. Ämnena är lätta att skapa och sköta. Administratörer kan lägga till, ta bort och organisera ämnena, och de kan överlämna hanteringen av ämnena eller underliggande ämnen. SharePoint Portal Server 2003 inkluderar dessutom Topic Assistant, en kraftfull motor som automatiskt sorterar innehållet i ämnena. Topic Assistant:en kan identifiera och kategorisera innehållet när en ny källa tillkommer till portalen eller på en pågående bas såsom innehåll ackumulerar. Topic Assistant:en kan antingen ersätta eller komplettera manuell kategorisering av innehållet.

21 SharePoint 14 Sökning SharePoint Portal Server 2003 presenterar en förbättrad och snabbare sökmotor. Rika sökresultat inkluderar dokument, SharePoint listor, relevanta människor och grupp webbsidor. Resultaten får dessutom inkludera areor och Best Bets, vilka visar användarna vart de skall gå för att hitta den bästa informationskvalité om en specifik beteckning eller ämne. Genom att använda ett interface för avancerad sökning kan du söka efter dokumentegenskaper, och du kan se resultatet grupperat efter författare, datum eller placering. Du kan begränsa sökningen efter omfattningen eller innehållskällan för ett snabbare resultat och du kan spara gemensamt använda sökningsfrågor till din My Links webbsida så att du kan hitta samma information även i framtiden, utan att duplicera ditt arbete. Varningar varningar är meddelande som informerar användaren när förändringar har gjorts i innehållet som är av användarens intresse. En varningsmeddelande kan bli levererad i ett e-postmeddelande eller i en Web Parts på en SharePoint webbsida. Användarna kan välja att mottaga en varningsmeddelande om en relevant innehållskälla, liksom ett dokumentbibliotek eller en lista. Dessa varningsmeddelanden hjälper användaren att hålla sig uppdaterad med den senaste versionen av innehållet som är viktigt för deras arbete Applikationsintegration och uttänjbarhet SharePoint Portal Server 2003 är en kraftfull plattform för applikationsintegration. Med stöd för singel inloggning, interfaceutvecklare och integration med industry-standard teknologi såsom XML och Microsoft.NET Framework, SharePoint Portal Server 2003 förser organisationer med möjligheten att kunna integrera deras affärsverksamhetsapplikation in i en enda (singel) portal. Detta gör affärsverksamhetsapplikationer lättare att använda och skötas och förser flera scenarion för interoperabilitet emellan olika applikationer. SharePoint Portal Server 2003 innehåller flera viktiga integrationsfinesser som gör detta möjligt, vilket inkluderar följande: Web Parts Web Parts är modulbitar av koder som du kan bädda in i en portal webbsida. Du kan använda Web Parts för flera ändamål som inkluderar tillgång till data, information eller applikationer. I en integrationsmiljö för applikation kan du använda Web Parts för att

22 SharePoint 15 förse användaren med tillgång till affärsverksamhetsapplikationer genom portalen, genom att göra det lätt att hitta applikationerna och bädda in dem i ett bekant sammanhang. Portalen kan dessutom förse tjänster liknande singel inloggning, och personifiering för Web Parts vilket förenklar integrationen för användaren. Singel Sign-on SharePoint Portal Server 2003 inkluderar en singel inloggningstjänst som du kan använda för att förse singel inloggning med tillgång för multipelföretagsapplikationer. Med denna teknologi behöver du inte alltjämnt förse multipel sätt av kreditiv, därför att SharePoint Portal Server 2003 kan sköta dina kreditiv när du ansluter till applikationer genom portalen. Detta görs genom att lättare använda applikationer. Singel inloggningstjänsten tillåter Web Parts att anslutas direkt till många olika back-end system (exempelvis, SAV, Siebel och PeopleSoft), som förser de infödda systemkreditiv när sådant görs. Microsoft BizTalk Server Integration SharePoint Portal Server 2003 är närintegrerat med Microsoft BizTalk Server. BizTalk Server stödjer över 300 adapter för gemensamma affärsverksamhetsapplikationer inkluderande SAV, Siebel och PeopleSoft. SharePoint Portal Server 2003 kan ha nytta av dessa adaptrer i BizTalk Server för att förse tillgång till applikationer och data genom portalen. Utöver det kan BizTalk Server använda singel inloggningstjänsten i SharePoint Portal Server 2003 för att förse kreditiver stödda applikationer. Microsoft ASP.NET SharePoint webbsidor använder ASP.NET- teknologin, vilken du kan utöka genom att använda Microsoft.NET Framework. Du kan använda kapaciteterna av.net-framework för att snabbt och effektivt utveckla SharePoint Portal Server 2003 lösningar. Du kan nå de flesta SharePoint Portal Server data genom publicerad och förprogrammerad applikationsprogrammeringsinterface (APIs). SharePoint Portal Server 2003 använder kodhantering på servern för att vara säker på att koder med defekt eller skador aldrig blir exekverat. Web Services SharePoint Portal Server 2003 kan använda webbtjänster för att exponera data och funktionalitet. Webbtjänster är återanvändbara kodmodulbitar som utvecklare och slutanvändare kan använda för att få tillgång till server- funktionalitet och data med minsta utvecklingsansträngning.

23 SharePoint 16 Deployment and Management SharePoint Portal Server 2003 är utformad för lätt gruppering och skötsel, vilket hjälper till att reducera de övergripande kostnaderna. Detta genom att göra skötseln och stödet av SharePoint produkter och teknologin så lätt som möjligt, SharePoint Portal Server 2003 hjälper till att reducera den övergripande sammanlagda kostnaden av äganderätt. Browser-based Management SharePoint Portal Server 2003 stödjer multipla webbutforskare- baserade skötselverktyg, inkluderande ett webbutforskareinterface så att areaskötare kan sköta deras area. Lätt-att-använda verktyg hjälper administratörer och underhållspersoner avslutar deras arbetsuppgifter fort och effektivt. SharePoint Portal Server 2003 erbjuder dessutom command-line administration för administratörer som är mer förtrogna med denna metod. Portal Performance and Scalability - SharePoint Portal Server 2003 använder distribuerad serverarkitektur för att öka prestanda och skalbarhet. Servrar kan vara indelade i kluster för högre tillgänglighet och balans. Denna arkitektur hjälper dig sköta serverfarmar som åstadkommer höga nivåer av prestanda och tillförlitlighet. För att följa det ökade behovet kan du lägga till servrar till den server-farm som dina krav ställer. Inproved Backup and Restore - effektiv backup och återställningskapacitet gör det lättare att återvinna fel och andra katastrofer i servern. I och med att SharePoint Portal Server 2003 avänder SQL-Server som dess lagringsplattform kan du använda SQL-Servers back-upp eller återställa teknologin för att skydda mot katastrofisk dataförlust. Flexibel Deployment Scenario SharePoint Portal Server 2003 stöder flera utvecklingsmetoder som inkluderande top-down utveckling, bottom-up utveckling och ökande utveckling. I ett top-down utvecklingsscenario är SharePoint Portal Server 2003 samtidigt utvecklad för associerade SharePoint webbsidor. I ett bottom-up scenario SharePoint Portal Server 2003 är utvecklad över multipla befintliga Windows SharePoint Services gruppwebbsidor för att förse en enad portal. I en ökande utveckling kan du utveckla SharePoint Portal Server 2003 till en enda organisatorisk division och sedan kan du använda den befintliga infrastrukturen till att successivt utveckla SharePoint Portal Server 2003 till andra organisatoriska divisioner.

24 SharePoint 17 6 Installation och konfiguration 6.1 Hård och mjukvarukrav Web Server krav För att installera SharePoint krävs en server med operativsystem Microsoft Windows Server Server varianter som kan användas är Standard, Enterprises, Datacenter eller Web Edition. Minsta rekommenderade processor är en Pentium 550MHz för Standard, Enterprices och Web, för Datacenter rekommenderas en Pentium på minst 750MHz. Det rekommenderade minneskravet för samtliga operativsystem versioner är minst 512 MB. Hårddisken måste ha en kapacitet på minst 550 MB ledigt diskutrymme samt vara formaterad med filsystemet NTFS. Mjukvarukrav Den valde Serveroperativsystemet måste köra Internet Information Services 6.0 ( IIS 6.0 worker isolation mode). Servern måste även köra ASP.NET. Browser måste vara Internet Explorer 5.01 eller Netscape Navigator 6.2 eller nyare versioner. Databaskrav Det måste finnas en server som kör en databas. Databasen kan köras på en fristående eller på samma pc som serverpragramvaran. Databaser som stöds är Microsoft SQL Server 2000 med Service Pack 3 eller Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (WMSDE). Nätverk SharePoint Server som bildar ett nätverk på måste vara medlemmar av en Microsoft Windows NT 4.0-, Microsoft Windows eller Windows Server 2003-domän.

25 SharePoint 18 Krav på klienten Alla Windows, Macintosh och Unix klienter som använder följande browser programvaror: Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senare (Microsoft Internet Explorer 5.2 för Macintosh) Netscape Navigator 6.2 eller senare, Mozilla 1.4 eller senare kan använda SharePoint. För att ändra, skapa ny eller använda en annan mall (template) krävs även Microsoft Office FrontPage. För att användaren skall kunna bidra med egna publikationer krävs även Microsoft Office Systemetarkitektur Det finns två generella SharePoint system arkitekturer. Stand-alone Server och Server Farm. Den först nämnda innefattar installation av SharePoint och SQLdatabas på en enda fristående server. Stand-alone konfigurationen rekommenderas vid lätt användarbelastning på systemet. Server Farm konfigureringen rekommenderas vid hög användarbelastning i större organisationer. Vid Server Farm installationen installeras SharePoint fristående från databasen. I sin enklaste variant innebär det att SharePoint installeras på en fysisk server som i sin tur kopplas mot en annan fysisk server som är värd för en SQL databas. I realiteten kan en Server Farm består av flera ihopkopplade fysiska SharePoint webb Servrar med gemensamma fristående fysiska SQL-databas servrar. Stand-alone Server konfiguration Stand-alone konfiguration har följande egenskaper: SharePoint körs från en singel server. SQL databasen som körs är antingen Microsoft SQL 2000 Server eller Microsoft SQL 2000 Desktop Engine (WMSDE, medföljer SharePoint Services).

26 SharePoint 19 Webbsidor och undersidor samlas till site-kollektioner vilka körs på IIS6.0 virtuella servrar (se stycket Virtuella Servrar) som utökats med Windows SharePoint Services. Utökningen av SharePoint miljön görs genom att lägga till sidokollektioner till befintliga virtuella servrar eller undersidor till sidokollektioner. Varje virtuell server har en egen innehålls databas i SQL eller i WMSDE. SharePoints konfigurations databas ser till att varje virtuell server kopplas till rätt innehålls databas. Server Farm Egenskaper som kännetecknar Server Farm är följande: Multipla fristående fysiska servrar kör Windows SharePoint Services och SQL Server databaser. SQL 2000 Server körs på en fristående fysisk databasserver. Webbsidor och undersidor samlas till sidokollektioner vilka körs på IIS6.0 virtuella servrar som utökats med Windows SharePoint Services. Utökning av SharePoint miljön görs genom att lägga till flera fristående Webb- och SQL- servrar. Naturligtvis kan miljön även utökas som i Standalone konfigureringen. Varje virtuell server har en egen innehålls databas i SQL 2000 Server. SharePoints konfigurations databas ser till att varje virtuell server kopplas till rätt innehålls databas. Användarbelastningen på Server Farm konfigurationen kan styras genom användning av switching och router hårdvara eller genom användning av mjukvara såsom Windows Network Load Balancing Services.

27 SharePoint 20 Virtuella Servrar En fysisk SharePoint server innehåller två eller flera virtuella servrar. En av de två virtuella servrarna används för SharePoint administration samt en för körning av webbsidor. SharePoint kan hantera upp till tio virtuella servrar per fysisk server. En singel virtuell server kan köra en eller flera webbsido-kollektioner. Tekniken innebär att SharePoint administratören kan administrera och konfigurera varje webbsido-kollektion som körs på en virtuell server individuellt. Webbsidor som körs på skilda virtuella servrar är isolerade från varandra, isoleringen gör att sidorna blir säkrare eftersom information inte kan visas oavsiktligt utanför den egna virtuella servern. Virtuella Servrar skapas genom Internet Information Services (IIS) Manager och kallas för Webbsidor. Till varje virtuell server som utökats med SharePoint resurser kopplas en egen arbetsprocess (applikationspool) vilken kan administreras via IIS. Genom att använda individuella applikationspooler garanteras en säkrare drift, ett avbrott eller nedläggning av en webbsido-kollektion påverkar inte driften av de övriga webbsido-kollektioner. URL strukturering För via utforskaren kunna navigera till en SharePoint webbsida måste korrekt URLadress anges. SharePoint stödjer två grundläggande standarder för namngivning av webbsidor: Domännamngivna sidor URL-webbsidor namnges med domännamn t.ex. eller där ts är en subdomän till mah-domänen. Undermappnamngivna sidor URL-webbsidor namnges med namnet på en undermapp till domännamnet t.ex. är ts är en undermapp till mah-domänen

28 SharePoint 21 När valet av ovanstående grundstruktur är gjord kan följande namngivningskonfigurationer användas: En domännamngiven webbsida per virtuell server T.ex. Server1 innehåller osv. Varje webbsida på toppnivå körs på en separat virtuell server samt av en egen databas. Multipel undermappsnamngivning av webbsidor per virtuell server T.ex. Server1 innehåller sidan osv. Varje virtuell server kan vara värd för multipla webbsidor baserade på Windows SharePoint Services, samma virtuella server kan även bara innehålla webbapplikationer. Alla webbsidor som servern är värd för kan dela samma innehållsdatabas. Detta möjliggör att team webbsidor kan samexisterar med portaler och andra webbapplikationer. En domän- och multipla undermapp namngiven webbsida per virtuell server T.ex. osv. Den virtuella servern kör en toppnivån webbsida. Undermappar till sidan kan användas till webbsidor baserade på Windows SharePoint Services eller andra applikationer. Alla webbsidor på den virtuella servern delar på samma databas. Två virtuella servrar är värdar för samma innehåll T.ex. Server1 är värd för och Server2 är värd för https://portal.mah.se. Båda virtuella servrar (kan vara på olika fysiska servrar) delar samma innehållsdatabas samt tillförser samma sidoinnehåll föra att skapa ett intranät och extranät. De två servrarna kan ha olika säkerhetsinställningar i IIS, men de delar samma innehåll. Multipla domän namngivna webbsidor per virtuell server T.ex. Server1 är värd för osv. Var och en av dessa webbsidor är en toppnivå webbsida som körs på samma virtuella server, men de är mappad till olika URL. Det kan finnas en eller flera innehållsdatabaser, beroende på vilken skala man har.

29 SharePoint 22 Kommunikation mellan klienten och servern Klienten Office FrontPage 2003 kommunicerar med Windows SharePoint Services genom att använda sig av HTTP, vilket är samma protokoll som webbutforskaren och webbservern använder för att kommunicerar med varandra. FrontPage implementerar en fjärrprocedur anropsmekanism på toppen av HTTP POST begäran, FrontPage klienten kan därför begära dokument, uppdatera listor, lägga till nya användare osv. Webbservern ser begäran i POST adresserade till Internet Server Applications Program Interface (ISAPI)- filter för Windows SharePoint Services och dirigerar dessa enligt begäran. Windows SharePoint Services följer inte Skapa och Publicera -modellen. I samma ögonblick som en Windows SharePoint Services baserad webbsidas skapats körs den på servern därmed är det inte nödvändigt att publicera webbsidan på en annan server. Ändringar och nya publikationer som görs på webbsidan är omedelbart verksamma när ändringar sparats. Mappar URL till Fysiska Sökväg Windows SharePoint Services hanterar mappningen av inkommande URL till rätt sidoinnehåll genom databaser. När Server Farm konfiguration används lagras multipla webbsidor i respektive innehållsdatabas. En konfigurationsdatabas håller reda på vilken webbsida som är mappad till vilken innehållsdatabas. Två URL kan inte pekar på samma webbsida då mappningen mellan webbsida och dess innehållsdatabas är baserad på URL. T.ex. kan man inte ha både och som pekar på samma innehållsdatabas. Däremot kan man uppnå samma effekt genom att omdirigera t.ex. till Ett undantag till ovanstående är intranät/extranät scenario, där man kan ha två virtuella servrar mappade till samma webbsidoinnehåll t.ex. och

30 SharePoint 23 ASP.NET Windows SharePoint Services använder ASP.NET sidor för att kunna hantera listor och formulär. Dessa sidor kan skräddarsys, du kan lägga till ytterligare ASP.NET sidor för att köra egna lösningar på toppen av Windows SharePoint Services. ASP.NET sidor som körs i en SharePoint webbsida finns i mappen _layouts, dessa körs i direct mode, vilket innebär att sidorna kan köras omedelbart. Mappen _layouts innehåller fördefinierade applikationssidor för Windows SharePoint Services, såsom Create List, Create Field och Site Settings. Mappen anses ligga utanför webbsidan och dessa sidor är direkt försedda av IIS. ASP.NET sidor inom en webbsida kör i safe mode. I safe mode kompileras inte ASP.NET sidor till DLL, endast en specifik uppsättning av kontroller (i föregående identifierade som säker ) är tillåtna att köra. Listan med säkra kontroller som tillåts att köra i webbsidor på en specifik virtuell server kan ändras igenom att editera i web.config filen för den virtuella servern. 6.3 Vår konfiguration för Installation Microsoft Windows Server 2003 Standard Servern måste vara konfigurerad som Web Server. Det innebär att IIS6.0 måste vara installerat. IIS6.0 skall köras i worker process isolation mode, vilket medför en säkrare drift av webbsidorna då virtuella servrar kör som isolerade processer genom användning av applikationspooler. Servern måste även ha ASP.NET installerat för att SharePoint skall fungera. Microsoft SQL 2000 Server Vi har installerat Microsoft SQL 2000 Server på samma dator som Windows Server 2003 Standard. Vidare har vi valt Authentication: Windows only för kommunikation mellan SharePoint och databasen. Microsoft SQL 2000 Server skall användas med Domain account mode vilket innebär att användarna med

31 SharePoint 24 login rättigheter måste registreras som medlemmar i domänen. Administrator för Windows SharePoint Services måste även vara registrerad med administrativa rätigheter i Microsoft SQL 2000 Server. Microsoft Windows SharePoint Services Vi har installerat Microsoft Windows SharePoint Services utan den medföljande SQL databasen (WMSDE). Vi har valt att ha en applikationspool för varje virtuell server som är värd för en webbsidokollektion samt en separat applikationspool för administrativ server. 6.4 Installation av Windows SharePoint Services Börja med att ladda ner filen STSV2.exe till datorn. (Filen ladda du från 4DE1-A F71A8BB2B&displaylang=en) Kör filen för att extrahera installationsfilerna, när installationen startar, klicka på Avbryt (Cancel), detta gör vi för att vi vill installerar WSS utan WMSDE. Du behöver nu starta installationen manuellt med en flagga. Klicka Start och välj Kör (Run). I inmatningsfältet skriv c:\program files\sts2setup_1033\setupsts.exe remotesql=yes (flaggan gör att WSS installeras utan WMSDE). Tryck på Retur (Enter). Klicka OK för att installera. Acceptera Användarlicensavtalet genom att markera checkboxen och klick Nästa. På sidan Type of Installation, klicka Server Farm och nästa. På sidan Sammary, verifiera att Windows SharePoint Services kommer att installeras och klicka sedan på Installera (Install). När Windows SharePoint Services är färdig installerat öppnas en konfigurationssida Configure Administrative Virtual Server

32 SharePoint 25 Bild Skapa en ny applikationspool för den administrativa virtuella servern genom att markera Create a new application pool, namnge applikationspoolen genom att fylla i rutan Application pool name. Välj ett säkerhetskonto för den ny skapade applikationspoolen genom att markera Predefined samt välja Local System. Välj säkerhetskonfigurering genom att markera Kerberos. Klicka OK. Bild

33 SharePoint 26 Klicka OK i fönstret som visas i Bild Bild När ovanstående bild kommer upp är applikationspoolen för den administrativa virtuella servern färdig. IIS behöver dock startas om. Klicka Start, klicka sedan Run i inmatningsfältet skriv iisreset. Vänta tills kommandoprompten stängs, klicka sedan OK i fönstret som visas i Bild Bild Windows SharePoint Services använder en databas som innehåller konfigurations data. För att skapa en databas måste uppgifter i Bild fyllas i. Börja med att ange servernamn(obs servernamn är samma som datornamn), därefter namnge SQL databasen som önskas att skapa. Välj Use Windows authentication som databaskoppling.

34 SharePoint 27 Markera Users already have domain accounts, användarna måste vara registrerade på domänen för att kunna använda Windows SharePoint Services webbsidor. Bild När fönstret Central Administration Bild visas är Windows SharePoint Services grundinställt för att skapa webbsidor. 6.5 Installation av Windows SharePoint Portal Server 2003 Vi förutsätter att Windows SharePoint Services finns installerat på datorn. Börja med att ladda ner filen SPS2003.exe till datorn. (Filen ladda du från d-c920b4aeae64&DisplayLang=en). Kör filen för att extrahera installationsfilerna, detta kan ta några minuter. Gå in i utforskaren och hitta mappen där de extraherade filer finns (standard läggs filerna i C:\SharePoint Portal Server 2003\), dubbelklicka sedan på installationsfilen med namn Setup.exe, installationen kommer där efter att påbörjas och bilden att visas.

35 SharePoint 28 Bild Svara Yes, på frågan om du vill fortsätta med installationen av SPS. Ett nytt fönster kommer att dyka upp där du kan fortsätta med installation, som det visas i Bild Klicka Next, när bilden visas Bild Läs igenom Användarvillkor och om du acceptera boka för I accept all of the terms in the license agreement och klicka sedan Next. Bild Du kommer nu att uppmanas att skriva in en produktnyckel, detta är dock redan ifylld om du laddade ner prov-versionen. Om du har en licens med en produktnyckel kan du bara ta bort den produktnyckeln som visas och skriva din egen.

36 SharePoint 29 I Bild visas en produktnyckel som medföljer den nerladdade filen. Klicka sedan Next. Bild Bilden kommer att dyka upp och där uppmanas man att ange vilken typ av databas man vill köra och vart det finns. Klicka Next. Bild Bilderna och visar att installationen har kommit igång och visar vad som har installerats. Bild 6.5.6

37 SharePoint 30 Bild Nu måste man skapa ett administrationskonto med lösenord. I användarnamnet måste man även ange vilken domän detta konto tillhör. Kontot måste vara ett Windows-konto. Detta illustreras i bild Bild Klicka Finish när bilden visas för att avsluta installationen. Bild Nu när Windows SharePoint Portal Server 2003 är installerat, återstår bara att konfigurera den. Bild Nu måste man ange eller skapa ett konto för access till portalen. Administratören står som fördefinierad. Sedan skapar man ett konto för applikationspoolen, vi har här angett Administratören. Klicka OK på bilden

38 SharePoint 31 Nästa steg är att koppla portalen till en databas. Man kan antigen skapa en ny eller använda en befintlig databas. Sedan ange man namnet på databasservern. Sedan specificeras en konfigura-tionsdatabas. Klicka OK på bilden Bild Bilden illustrerar vilken server topologi man har konfigurerat, dvs. vilken databasserver, vilka komponenter eller vilka problem som uppstått vid konfigureringen. Detta visas i rött. Bild Nu är installationen och konfigurationen av SharePoint Portal Server 2003 klar. Slutligen kommer användaren att uppmanas att skapa en potalsida med hjälp av fördefinierade mallar. Man väljer en mall som passar för ändamålet och följer sedan anvisningar på skärmen.

39 SharePoint 32 7 Utvärdering och Analys av SharePoint 7.1 Genomgång samt reflektioner av Windows SharePoint Services I följande avsnitt tänker vi redogöra för funktionerna som finns i Windows SharePoint Services. Vi utgår från standard installation och använder den fördefinierade mallen Team Sites. Valet av Team Sites föreföll naturligt då just den innehåller alla funktioner som Windows SharePoint Services har att erbjuda. I fortsättningen tänker vi använda förkortningen WSS istället för Windows SharePoint Services Navigering i WSS Navigation List Huvudfält där information åskådliggörs. Bild Quick Launch Bilden ovan visar WSS grafiska utseende. WSS navigations möjligheter utgörs av två navigeringsmenyer, överst hittar vi Navigation List vars funktion är att navigera användaren mellan WSS olika funktionssidor. Längst till vänster hittar man Quick Launch, i den har man möjlighet att navigera till respektive funktionssidors undersidor. Den resterande delen av WSS grafiska utseende utgörs av ett huvudfält. I huvudfältet visas all information som är knuten till föregående navigeringsval. Huvudfältet fungerar även som

40 SharePoint 33 en arbetsyta i de fall där inget eget fönster öppnas. Navigering med hjälp av dessa två menyer fungerar bra då meny alternativen är lätta att förstå samt väl beskrivande Home sidan i WSS Den första bilden som möter användaren i WSS är Home sidan. Home sidan är av största vikt för användaren, det är nämligen här som användaren möter information som hon/han kan använda. Informationen presenteras i huvudfältet som är indelad i två arbetszoner i form av två kolonner där information kan sättas in i valfri ordning. Informations zoner kan utformas valfritt med hjälp av Frontpage Informationen består av så kallade WebParts, varje WebPart är en programmerad modul som har en specifik uppgift. Det finns Webbparts för varierande uppgifter, bilden nedan visar ett huvudfält med exempel på sex olika WebParts Meddelande, Händelser, Nyheter osv. WSS med mallen Team Sites har vid installationen tretton olika WebParts samtliga kan användas i valfri ordning på de dedikerade informationszonerna. Fler WebParts kan installeras eller laddas ner via online tjänst. Meddelande Sök Händelser Länkar Nyheter Väder Delade Dokument Bild Det finns i huvudsak två olika typer av WebParts. Den första typen är sådan som användaren själv ansvarar för informationen och innehållet exempel på dessa kan var Meddelanden, Händelser, Delade Dokument osv. den andra typen består av en rad WebParts där informationen kommer från en extern källa. Källan Bild

41 SharePoint 34 tillhandahåller en informationstjänst som användaren kan länka till, exempel på dessa är MSNBC News, MSNBC Weather och MSNBC Stock Quotes osv. medan följer en bild som beskriver Online WebParts som Microsoft tillhandahåller. Användaren kan genom dessa WebParts visa väderutsikten för ett vist område eller följa kursutvecklingen för en vald aktie. Vårt test av väder och aktie Webparten visade att väder tjänsten fungerade mycket bra för Malmö området medan aktietjänsten inte riktigt fungerade på svenska börsen vårt test med att länka till Ericssons B aktie ville inte fungera, det skall dock tilläggas att försök med aktier på den amerikanska börsen fungerade bra. I nästa kapitel kommer vi att redovisa de mest fundamentala WebParten. Alla användare med rätt rättigheter kan utforma en personlig vy av Home sidan dvs. de kan själva bestämma vilka WebParts som skall visas på Home sida efter de har loggat in med användarnamn och lösenord. Användaren kan återgå till den allmänna Home sidan och dess utformning genom att välja allmän vy i inställningar WebParts i WSS Då WebParts är WSS fundamentala byggstenar avser vi att i detta avsnitt att redovisa för de viktigaste och mest användbara WebParten. För att läsaren skall få en uppfattning av vad man kan göra med hjälp av WebParts följer nedan en lista med standard WebParts som medföljer WSS installation. Webparts kallas alla funktionsdelar i WSS, de flesta Webparts har en egen sida men kan även visas i en minimerad version på Home sidan. Att lägga till och konfigurera Webparts är lätt i WSS, det gäller att välja i listan samt dra och släpa på önskad arbetsyta. Bilden nedan visar funktionsfönstret där användaren har möjligheten att lägga till en Webbpart. Bild Announcements Announcements eller meddelanden fungerar som ett enkelt verktyg för att posta meddelande till användaren på Home sidan. Bilden nedan visar hur meddelande Webparten, hur den ser ut på Home. Man kan ha flera Meddelande Webparter synliga samtidigt, placeringen är valfri men man är tvungen att placera Webparten inom de för definierade arbetszonerna.

42 SharePoint 35 Bild Alla med rätt behörighet kan posta meddelanden, tillvägagångssättet är mycket enkelt, de som postar ett meddelande möts av ett inmatningsfält som fungerar som ett enkelt World gränssnitt som är mycket lätt att använda. Bra funktioner är att meddelanden kan förses med utgångsdatum samt att man kan bifoga en fil med ett meddelande. Bild Contacts Contacts(kontakter) är en Webpart som fungerar som gemensamma kontakt register, Webparten kan presenteras i miniatyrform direkt på Home sidan (bilden nedan) eller öppnas över hela huvudfältet. Bild

43 SharePoint 36 Bilden nedan visar Webparten kontakter öppnat i huvudfältet. Kontaktlistan är lätt att hantera då meny alternativen är intuitiva och fungerar som man förväntar. Man kan filtrera visningen av kontaktpersoner, länka till Outlook samt importera kontakter från annan källa. Webparten Contacts kan konfigureras av administratören så att alla kontakter är synliga för alla eller till att bara visa kontakter som är skapade av respektive användare. Administratören kan även bestämma vilka grupper som har rättigheter att ändra i kontaktlistan. Bild Bilden till vänster visar uppgifter om en kontaktperson då användaren har klickat på kontaktnamnet. Uppgiftslistan är fullt konfigurerbar, man kan fritt välja vilka uppgifter som skall vara med i uppgiftslistan samt vilka som skall visas i de kortade personlistorna. Listorna kan visas med olika layout samt kontakter kan sorteras efter olika kriterier. Användaren kan även utfärda en personlig Alert (upplysning) när en lista eller en kontakt ändras skickas automatiskt ett meddelande. En redan konfigurerad Contacts Webpart kan sparas som en template (mall) för att lätt kunna appliceras på andra Team sidor. Bild

44 SharePoint Content Editor Web Part Innehålls editorn fungerar som en intern browser som gör det möjligt att posta information som är formaterad som en HTML sida. Webparten kan användas som en introduktion till en webbsida eller ett dokument. Webparten är inte tänkt som en ren browser (till detta ändamål finns Webparten Page Viewer). Webparten kan placeras på Home sidan eller på annan skapad undersida. Bilden nedan visar Webparten Content Editor med formaterad text samt länk till Microsofts SharePoint webbsida. Förutom länkar kan även bilder och tabeller publiceras. Bild Den postade informationen kan skapas genom att använda en inbyggd Rich Text Editor som underlättar designen av HTML eller genom att länka till en textfil. Ren HTML kod kan skrivas direkt in i Source Editorn (bilden nedan längst till höger). Bild Bild Content Editor Webparten fungerar bra det är lätt att designa en informationsyta med hjälp av Rich Text Editorn då den har samma gränssnitt som Word. Önskar man att använda en mer avancerad editor kan den producerade koden med fördel klistras in i Source Editorn.

45 SharePoint Events Events eller Händelser är en WebPart som lagrar alla händelser och visar dessa på Home sidan. Händelser kan ses av alla som har samma behörigheter som den som skapade den. Även denna WebPart kan presenteras i miniatyr form direkt på Home sidan (bilden nedan) eller öppnas över hela huvudfältet där det finns möjligheter att ändra, lägga till eller ta bort händelser. Även denna WebPart visas i miniatyr form direkt på Home sidan. Bild Till varje Händelse kan man lägga till egenskaper om när och hur länge den skall visas under Händelse. Med andra ord kan man bestämma i förväg vilket datum den händelsen skall sluta gälla, detta medför att man inte behöver komma ihåg att ta bort gamla händelser. Gamla händelser ramlar sedan i händelser-historiken vilket gör det möjligt att gå tillbaka och se vad som hände ett visst datum. När man befinner sig i Home sidan och klickar på Events så visas huvudfältet som det visas i bilden nedan. Bilden illustrerar Händelser, både de gamla, pågående och kommande Händelser. Bild Genom att klicka på New Item I bilden ovan så kan man skapa en ny Händelse och ange dess egenskaper och information. Bild

46 SharePoint 39 Det är även möjligt att bifoga en fil tillsammans med Händelsen, t.ex. ett reklamblad om någon mässa eller varför inte visa dagens rätt. Ytterligare funktioner som är användbara är att man kan exportera Händelsen i form av en icalendar-fil. Bilden nedan visar att man även kan lägga till egenskapen Send Alerts To. Detta innebär att man har möjligheten att skicka en påminnelse till den som har lagt denna Händelse och även hur ofta den skall påminna användaren om händelsen. Bild Form Web Part Form Web Part är en enkel WebPart som placeras på Home sidan. Denna WebPart är ett verktyg för att söka och sortera data som finns lagrad i någon annans WebPart. Form Web Part måste dock kopplas manuellt till t.ex. Contacts, Links eller Site Image. Vi kunde endast välja dessa, vi hittar inte heller någon inställning för att förändra vilka som man kunde koppla denna till. Bild När man använder Form Web Part, är det viktigt att man har i åtanke att varken några nya fönster kommer att öppnas eller att det kommer att ske några dramatiska förändringar. Det som kommer att hända är man skriver det som man letar efter och beroende på vilka WebParts som Form Web Part är kopplad till så kommer det i dessa fönster att visas den information som matades in i fältet. När man söker efter Fernando så går den in i Contacts

47 SharePoint 40 och tar reda på om det finns någon som heter Fernando. Skulle man söka efter Cano vilket är Fernandos efternamn så kommer det dock inte att visas något resultat alls, detta beror på vilken ordning man väljer att visa informationen i Contact. Detta ser vi som en begränsning då man ibland kommer ihåg antingen för- eller efternamn och vill söka efter båda. Att söka på både för- och efternamn samtidigt gick heller inte trots att Fernando själv kunde hittas, men inte Fernando Cano. Microsoft menar att man en av de starkaste egenskaper hos SharePoint är just sökfunktionen. Vi tror att detta kan bero på någon inställning som vi inte har hittat. Vi har sökt på Microsofts hemsida efter dessa inställningar men utan framgång General Discussion Allmän Diskussion fungerar som ett forum där användare kan publicera diskussionsämnen för att sedan få svar på sina inlägg från andra användare. Administratören har naturligtvis möjligheten att bestämma vilka användargrupper som har rättigheter att posta diskussionsämnen. Webparten har en egen sida i WSS men en mindre version finns att publicera på Home sidan. Att posta nya diskussionsämnen är lätt och intuitivt man har möjligheten att sätta en Alert (e-post meddelande) så att man meddelas när någon har skrivit något i diskussionsämnet. Bild Ovan visas General Discussion Webparten som har öppnats i full storlek på egen sida. Administratören kan konfigurera Webparten så att allt som postas måste godkännas.

48 SharePoint 41 Bilden nedan visar Webparten så som den ser ut när den publiceras på Home sidan. Storleken och visnings sätt kan även konfigureras liksom en rad andra utseendefunktioner. Bild Image Web Part Bild Image Web Part är en enkel WebPart för visning av bilder, man matar in adressen eller genvägen till bilden som sedan syns bilden direkt på sidan. Bilden till vänster visar ett exempel på hur det kan se ut om man vill visa en bild på Googles logo Links Länkar eller Links är en WebPart som finns i Home sidan och fungerar som en genväg till andra sidor vilka kan vara interna eller externa. Bilden nedan visar hur det kan ser ut vid länkning till en extern sida. Bild Det är en bra WebPart som gör det möjligt att snabbt koppla samman till andra sidor eller informationskällor. Vi tycker dock att det fattas inställningar som möjliggör det att öppna länken på en ny sida. Detta skulle vara speciellt användbart då man vill öppna en extern sida.

49 SharePoint 42 Bilden till vänster visar vilken information man kan lägga till under länkarna. När man har matat in länken, så kan man ge en beskrivningstyp vilket hjälper till att katalogisera nformationen, man kan därefter skriva anteckningar om länken. Bild Members Medlemmar eller Members är en WebPart som förslagsviss läggs i Home sida för att indikerar vilka användare som har behörighet till sidan samt om dessa är uppkopplade. Då en medlem är uppkopplad så lyser det en grön prick till vänster om medlemmens namn. Bild Bilden till vänstern visar vilka medlemmar eller grupper som tillhör denna sida. Bilden syns på Home sidan och via den kan man skapa ytterligare användare till den sidan.

50 SharePoint 43 Bilden nedan visar vad man har för valmöjligheter när man lägger till en ny användare. Man kan bestämma vad den skall ha för behörigheter och Bild Vi måste anmärka att det inte alltid visades att en användare var uppkopplad. Trots att vi jobbade vid sidan om varandra och var inloggade samtidigt så visade SharePoint sidan att vi inte var uppkopplade. Om detta berodde på några speciella inställningar vet vi inte då man inte hade några inställningar på själv visningen Page Viewer Web Part Webparten Page Viewer fungerar som en liten borwser vilken kan placeras på Home sidan eller någon annan sida. Storleken är konfigurerbar. Webparten kan visa hemsidor, dokument eller foldrar. Bilden nedan visar Webparten kopplad till mobil.svt.se. Förvånande var att hela mobil.svt.se sidorna fungerade mycket bra i Webparten utan att krascha.

51 SharePoint 44 Bild Bilden nedan visar Page Viewer med en öppnad Exel fil, att ändra innehållet i Exel filen gick även här alldeles utmärkt. Bild Webparten fungerade mycket bra och vi måste påstå att den är mycket användbar. Användarna kan med hjälp av den lätt nå information som de behöver frekvent från www sidor eller information som finns i filer.

52 SharePoint Shared Documents Delade dokument eller Shared Documents WebPart kan placeras i Home sidan. Denna WebPart möjliggör det att dela dokument med andra medlemmar med samma grupptillhörighet. Bild Bilden ovan visar vilka dokument som är tillgängliga för övriga medlemmar. Det finns även information om vem som lagt upp det och vilken typ av fil. Dessutom markeras alla nyinlagda dokument med ett utropstecken och ordet New i grönt färg för att visa att det dokumentet är ny. Vidare är det möjligt att lägga till nya dokument eller redigera ett existerande dokument genom att klicka på det dokument man vill redigera och öppna det. Då man klickar på New Documents så dyker fönstret som visas i bilden nedan upp. När man klickar OK, så kommer ett Bild nytt Word-dokument att öppnas. Dokumentet som skapas kan du sedan spara. Observera att trots att man valde New Documents så kommer det nya dokument inte att visas på SharePoint sidan. För att dokumentet skall visas där måste man ladda upp det på SharePoint servern.

53 SharePoint 46 Till vänster finnes en bild på hur en Upload Document ser ut. Bilden visar dock bara hur det ser ut om man vill ladda upp ett dokument. Med hjälp av Browse -knappen kan man Bild navigera dit filen befinner sig och sedan välja Save and Close för att spara dokumentet på servern och stänga det fönstret. Bilden nedan däremot visar hur det ser ut när man klickade på Upload Multiple Files, d.v.s. ladda upp multipla filer. Istället för en Browse -knapp så syns en bild som visar vad man har på Den här datorn, där kan man genom att bocka för, välja de filer man vill ladda upp. Bild

54 SharePoint 47 I Shared Documents kan man katalogisera filerna genom att skapa nya mappar. Dessa mappar kommer att ha samma egenskap som Shared Documents. Bilden nedan visar hur man kan skapa och spara en ny mapp. Bild I Shared Documents kan man även filtrera informationen. Om man endast vill att Worddokumenten ska visas så väljer man vilken typ av fil som skall visas genom att klicka på rullknappen och klicka på filtypen. Detta fungerar mycket bra, speciellt med tanke på att man även kan filtrera efter datum, eller kanske vem som ändrade den sist. Nedan finner ni en bild på hur det kan ser ut vid filtrering. Bild Det enda som vi upplevde som negativt med Shared Documents var att man var tvunget att ladda upp filen efteråt, det räckte alltså inte att spara filen. Detta är även ett problem som uppstår i andra WebParts.

55 SharePoint Tasks Tasks eller Uppgifter är en WebPart som möjliggör för gruppmedlemmar att se vilka uppgifter som måste göras samt när. Denna WebPart når man via Quick Launch menyn som sedan öppnas i huvudfältet, bilden nedan visar hur det ser ut. Bild Vid nyskapande av uppgifter så erbjuds en hel del inställningar. Man måste skriva en titel vilken är markerad med en röd asterix(*), man har en del prioriteter som man kan sätta och även vilken status uppgiften har. Vidare kan man ange hur långt kommen uppgiften är, vem som skall står för signeringen, ge en beskrivning av uppgiften samt sätta ett start- och slut datum med tid. Bilden till vänster visar hur skapandet av en uppgift går till, sedan är det bara att klicka på Save and Close så syns uppgiften på huvudfältet. Bild

56 SharePoint XML Web Parts XML Webpart ger användaren möjligheten att visa XML dokument. Dokumenten kan visas på Home sidan i ett fönster, storleken och utseendet på fönstret kan konfigureras. Administratören kan bestämma vilka användargrupper som kan posta eller ändra XML dokument. XML WebParten kan användas till att visa strukturerad data i form av listor och tabeller eller hela XML dokument. För att posta XML data i WebParten måste man antingen länka till filen som innehåller informationen eller skriva XML kod genom att använda en enkel XML editor. Man har även möjligheten att kombinera länkning och editering genom att lägga till kod i XML editorn kan fungera till exempel som ett sekundärt felmeddelande, om XML sidan inte fungerar. Förutom XML editorn finns XSL editor samt XSL link, genom XSL tekniken kan man formatera XML datan till önskat utseende. Vi har inte testa detta Webpart ingående då våra kunskaper inom XML är begränsade. Bild

57 SharePoint Genomgång samt reflektioner av Windows SharePoint Portal Server 2003 I följande avsnitt tänker vi redogöra för funktionerna som finns i Windows SharePoint Portal Server Vi utgår från standard installationen och använder den fördefinierade mallen. I fortsättningen tänker vi använda förkortningen SPS istället för Windows SharePoint Portal Server SPS innehåller alla funktioner som återfinns i WSS då SPS är en påbyggnad av just WSS därför tänker vi inte redovisa för funktioner och komponenter som tidigare omnämnts i WSS redovisningen vi tänker uteslutande koncentrera oss på SPS där vi kommer att redovisa strukturella skillnader samt det som SPS tillför Vad skiljer SPS från WSS Även om vi tidigare nämnt vad som skiljer WSS och SPS är det på sin plats att nämna det igen innan vi går genom SPS i näst kommande avsnitt. SPS införlivar nya funktionssidor ägnade åt speciella ändamål, News (nyheter), Topics (ämnen) samt Sites (sidor). Dessa grundsidor innehåller funktioner som speciellt lämpar sig för hantering av information av nämnd karaktär. My Site (min sida) ger användarna möjligheten att utforma en alldeles egen sida med en privat samt en offentlig vy. I SPS finns det möjlighet att utforma information dedikerat till speciell publik. Sök funktionen är också utökad och med större möjligheter. Meddelande funktioner som underrättar när relevant information, dokument eller applikation genomgår en ändring. SPS har även funktioner för inloggnings integrering med andra företags program samt med Microsoft BizTalk Server.

58 SharePoint Navigering i SPS Navigation List Vänster Navigations List Höger Topics Actions Bild Quick Start Guide Bilden ovan föreställer SPS portalens Home sida, sidan fungerar på liknande sätt som WSS. För att navigera i portalen används Navigations Listerna, menyerna Topics och Action samt Quick Start Guide Navigering Lister Bild Bild Med hjälp av den högra navigations listen kan man navigera mellan SPS olika funktions sidor. Den vänstra listen använde man för att komma till My Site (personlig sida) eller till SPS konfigurerings sida.

59 SharePoint Topics Menyn I den vänstra kolumnen på Home sidan finns en snabb navigerings meny kallad Topics, från den kan man gå direkt till en tänkt speciell funktionssida i SPS. Menyn Topics är fritt konfigurerbar, alla funktionssidor behöver inte listas under Topics. En fullständig lista på alla funktionssidor kan man alltid tillgå genom att klicka Topics i den vänstra Navigations Listen. Bild Actions Menyn I den vänstra kolumnen finns även snabbmenyn Actions. Menyn används för att snabbt navigera till SPS mest förekommande aktiviteter. Bild QuickStart Guide I den högra delen av portalen finnes Portal Owner QuickStart Guide som är meny med inställningar för portalen. Denna är en WebPart som möjliggör för användare att göra inställningar såsom skapa nya arbetsytor, skapa nya portalsidor mm. WebParten är inställd på att synas när man skapar en ny portal och fungerar även som guide som leder användaren genom nybyggande av en portal sida. När användaren har strukturerat portalsidan och gjort de önskade inställningarna så är det till fördel att antingen ta bort eller gömma WebParten, på så sätt tar den inte plats på sidan och den kommer uppfattas som säkrare. Bild

60 SharePoint Home sidan Home sidan i SPS skiljer sig inte så mycket ifrån Home sidan i WSS. Efter noggrann observation kunde vi konstatera att det var mest undermapparna som skilde sig, dvs., mapparna hette annorlunda och speglade mappens ändamål som till exempel Nyheter, Händelser osv. Medelanden som syns på denna sida är tillgängliga för alla användaren till portalen. I Home i SPS har man även nya WebParts som möjliggör för användaren att ha all information samlat på en och samma plats. Man kan ha sin kalender, sin inkorg för e-post, sina uppgifter tillsammans med sina filer och andra Bild information som man själv väljer. Dessutom kan man precis som i WSS skapa en egen vy av sidan, men i SPS kan man dessutom ha en publik sida, som alla andra med en viss typ av behörighet kan se, fördelen med detta är att man själv bestämmer vad publiken skall se! Topics sidorna Topics sidorna fungerar precis som Home sidan, som nämnts tidigare i detta kapitel. Topics sidorna har som egenskap att hålla ordning innehållet i portalsidorna, därefter kan man även bläddra bland befintliga sidor och sortera dem efter tillhörigheter eller intresse. Topics samlar alla länkar till sidorna utan att visa dess innehåll, man får på så sätt en överskådlig bild av strukturen i sidorna och vilka sidor som hör ihop med vilka. Bild

61 SharePoint News sidorna News sidorna fungerar även dem precis som Home sidan, som nämnts tidigare i detta kapitel. Till skillnad från Topics sidorna så innehåller News små notiser med en inledande text om vad nyheten gäller, då man klickar på länken öppnas nyheten och visas i sin helhet. Om man har arbetsytor som tillhör en undermapp, så kommer dessa att presenteras på News s högra sida, där kan man klicka på en länk och öppna sidan som då visas i sin helhet och dessutom i en ny sida, där man inte kan se andra nyheter. Bild Sites Sites sidorna fungerar även dem precis som Home sidan, som nämnts tidigare i detta kapitel. Sites visar alla sidor och mappar som tillhör portalen, därigenom kan man bläddra bland filer, sidor och/eller nyheter. Sites liknar mest Topics men det finns enstaka skillnader mellan dessa. Sites har belånats med en del nyheter och kort information om vilka filer som användaren har lagt till, desstuom om användaren väljer att informationen ska få visas för andra så kommer det att ske igenom att den andre användare ser det som en News (nyhet). Bild

62 SharePoint My Site Bilden nedan föreställer My Site (personlig sida) i SPS. Alla användare med rätt rättigheter kan utforma en personlig hemsida allmänt i SPS kallat My Site. För att komma till sin personliga sida loggar man in på portalen och klickar på My Site. Vi har tidigare uppmärksammat läsaren att WSS har en liknande möjlighet, skillnaden mellan WSS och SPS personliga hemsidor är att WSS endast tillåter en egen konfigurering av vyn, i WSS kan användaren endast lägga till och ta bort WebParts. SPS tillåter användaren att skapa en riktig hemsida med egna bibliotek och listor som bara han/hon har tillgång till. SPS utökar även användarens personliga sida med en personlig sida som är publik. Användaren kan därmed själv styra vilken information som han/hon vill dela ut till andra. Bild Konfigurering fungerar på samma sätt som i WSS man kan utforma Home sidan i My Site helt efter sina egna behov och smak även här kan man använda alla WebParts som finns tillgängliga i WSS samt ytterligare några som tillkommer som standard med SPS installationen. WebParts som tillkommer i SPS återkommer senare avsnitt. Eftersom konfigurering fungerar på samma sätt som i WSS behandlar vi inte detta för SPS My Site. SPS My Site fungerar mycket bra och vi tycker att det är ett mycket bra verktyg, alla användare kan på ett enkelt sätt få en personlig sida som svarar väl mot deras behov då Microsoft erbjuder mängder av WebParts som täcker de flesta individuella behoven.

63 SharePoint My Site, Documents and Lists På Navigations Listen i My Site s finns som andra alternativ Documents and Lists, efter ett klick på meny alternativet hamnar användaren på en My Site undersida som är utformad i standard mallen till att hantera personliga bibliotek och listor. Sidan är indelad i underområden som har till uppgift att samla information efter dess egenskaper/användningsområden, exempel på dessa är Private Documents, Shared Documents, Picture Librarys uppdelningen är konfigurerbar och man kan lägga till och ta bort områden. Under varje område finns WebParts som tillhör informationskategorin, man kan naturligtvis ta bort samt lägga till WebParts. Documents and Lists fungerar som en samlingssida där användaren har tillgång till samtliga bibliotek och listor som finns. För att skapa ett personligt bibliotek som till exempel skall innehålla bilder på bilar Bild klickar man Create, en ny sida öppnas på den visas samtliga områden med möjliga WebParts som varje informations område kan tillgå. Man väljer i vårt fall Pictures Librarys, en ny sida som konfigurerar själva WebParten öppnas i den kan man ange titel, beskrivning, om den skall finnas med på snabb menyn samt om man skall använda versions hantering. Liknande procedur med mer eller mindre konfigurerings möjligheter används för att skapa de andra WebParten. Bild Sidan Documents and Lists fungerar mycket bra och intuitivt det finns inget som vi saknade i utbudet av WebParts som medföljer standard SPS installationen, konfigurerbarheten bidrar till att användaren kan lätt skapa en överskådlig och fungerande personlig informations samlingssida. Bild

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

WSS F1. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

WSS F1. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 WSS F1 1 Intro Idag: Vad är Windows Sharepoint Services 3.0 (WSS)? Standalone / Server farm Systemkrav Vanlig WSS implementation Central Administration Web applications and Site collections 2 Vad är WSS

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

8 Bilaga: Installationer

8 Bilaga: Installationer 8 Bilaga: Installationer Detta avsnitt beskriver hur man installerar Bidcon som används för att skapa detaljerade kalkyler till dina projekt. Bidcon kan installeras som en enanvändareinstallation på endast

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (7) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2011-07-08 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Wordmallar?... 2 Är du

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

KUNDREGISTER Sid 2(7) Teknisk specifikation

KUNDREGISTER Sid 2(7) Teknisk specifikation KUNDREGISTER Sid 1(7) Kundregister Innehållsförteckning 1 Allmänt...2 1.1 Inledning...2 1.2 Disposition...2 1.3 Ordlista...2 1.4 Referenser...2 2 Systemöversikt...3 3 Systemlösning...4 3.1 Kundregisterfiler...4

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3.

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3. Version 2 1(5) MON-handledning 1. Inloggning 2. nvändning 3. Utloggning 1. Inloggning För inloggning i MON-systemet krävs ett användarnamn, en PIN-kod och ett lösenord. Dessa hittar du på det användarvillkor

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare.

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare. HANTERA BEHÖRIGHETER Användare i Primavera P6 kräver två olika profiler för att kontrollera vad de kan göra i systemet; en Global Security Profile och en projektsäkerhetsprofil. GLOBAL SECURITY PROFILE

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer