LLCI S T R E P A D te T I D N \ N G FOR KVINNAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LLCI S T R E P A D te T I D N \ N G FOR KVINNAN"

Transkript

1 LLCI S T R E P A D te T I D N \ N G FOR KVINNAN N:R 52 (627). LÖRDAGEN P R E N U M E R A T I O N S P R I S PR Å R : utgfnngsdagar: IDUN _. K l. 5: IDUNS MODETIDN. MED PLANSCHER OCH HANDARB....» 5: IDUNS MODETID, UTAN PL.» 3: HVARJE O N S D A G OCH L Ö R D A G. HANDELSMAN LOSNUMEMRPRIS : 8 O RE. JOHANNA I ÖDESHOGS K Y R K O B Y voro flaggorna sänkta half stång här o m dag, då kyrkklockorna rngde blomsterhölj d ksta f ö r d e s grafv. Det var stoftet af gammal k v n n a, s o s j o r d a d e s, m e n k o m m u n e n s främs t e m ä n o c h m å n g a a n d r a f ö l j d e h e n n e grafv, o c h bland kransarnas mångfald var d s t ö r s t a o c h v a c k r a s t e från Ö d e s h ö g s församlng. D e t v a r fru Johanna Peterson, född Nlsdotter, s o m b e g r o f s efter e n lefnad, s o m r ä c k t e t t p a r o c h n t t o år, s ö r j d a f ä t t l n g a r alla l e d o c h m e d d e t f e m t e. D g a m l a v a r v ä r d d e n heder, s o m vsades hnes mnne. N ä s t a n h e l a h e n n e s lefn a d h a d e förflutt d e n o f v a n n ä m n d a b y n, h e n n e s v e r k s a m m a lf har där efterlämn a t m å n g a spär. A t t Ö d e s h ö g n u m e r a är e n g a n s k a b e t y d a n d e h a n d e l s p l a t s, är n ä m l g e n s t o r d e l h e n n e s v e r k. D o t t e r é n B r o d d e r y d s k o d a l b o n d e af, säges, Folkungasläkt, k o m h o n s o m s j u t t o n å r g h u s t r u h e m m a n s ä g a r e n J o h a n REDAKTÖR DEN 1 JULI OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL REDAKTIONSSEKR. : JOHAN :TE BYRÅ OCH E X P E D I T I O N : ÅRG. KOMMISSIONARER ANTAGAS ÖFVER HELA LANDET PÄ ALLKLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR, DELES SÄRSKILDT FÖRMÅNL. VILLKOR. ÖPPNA KL N O R D L I N G. ALLM. TEL RIKS P e t e r s o n Ö d e s h ö g. H e n n e s u t p r ä g l a d e anlag f ö r h a n d e l d r e f v o h e n n e s n a r t ö p p n a m n d r e speceraffär, d e n första dylka Ö d e s h ö g, m e d h v l k e n h o n b d r o g h e m m e t s u n d e r h å l l. D e n llla h a n d e l s b o d e n s k u n d krets a n t o g snart större d m e n s o n e r, o c h gafs n o m kort ofta dagar, då landtfolket stod k ö utanför d anspråkslösa bod, vänt a n d e p å b l f v a b e t j ä n a d t af d e n d r f t g a u n g a frun,» h a n d e l s m a n J o h a n n a», s o m h o n ^ d a g l g t tal b ö r j a d e k a l l a s. D e t v a r e n s å d a n där äkta g a m m a l h a n d e l s b o d, s o m m a n num e r a e n d a s t k a n fnna p å v s s t a f s t å n d från s t ä d e r n a, d ä r d e n s k u m m a l u f t e n är f y l l d a f l u k t från lärft o c h k r y d d o r, o c h d ä r allt fnnes, f r å n s t o r r o s g a s d e n d u k a r sll o c h bröstsocker. A t t hvarje vara där var äkta, v s s t e alla l k a n o g s a m t, s o m d e k ä n d e, n t e t f a t t a d e s m å l eller v k t o c h n g e n g c k o h u l p e n f r å n frun d ä r n n e, f ö r h v l k e n hjälp, k u n d e fnnas. De ö k a d e p r o p o r t o n e r n a af fru J o h a n n a s handelsföretag, h v l k a n ö d v ä n d g g j o r d e årlga o c h för h e n n e s p e r s o n l g a u t v e c k l n g för v s s o b e t y d e l s e f u l l a affärsresor u t l a n d e t, gåfvo h e n n e m e r n s k t e r o c h e n e r g, ä n s o m allmänhet voro hnes tds kvnnor gfna. Detta, förng m e d ö k a d e välstån, gaf h e n n e o c k s å snart ett nflytande n o m k o m m u n e n, s o m g j o r d e s g m ä r k b a r t p å alla o m råd. H o n n f ö r d e t o r g d a g a r h v l k a f r e k v e n s e n m e d h v a r j e år a l l t m e r a ö k a s n o m Ö d e s h ö g s b y, h o n lät p å e g e n bekostn a d a n l ä g g a e n b r e d s t e n g a t a o c h f ö r b d n u v a r a n d e torgplats, o c h var främst g e n o m h e n n e s f ö r s o r g, Ö d e s h ö g fck ett e g e t apotek. D e n åtgärd, s o m kanske d o c k för hela d provns, hvar hnes verksamhet var förlagd o c h där h o n öfverallt v a r k ä n d aktad, spelat d e n största roll, var bygg a n d e t af H ä s t h o l m e n s h a m n. H u r d e t t a g c k, h a r e g e n t l g e n s n e g e n h s t o r a, s o m d o c k af u t r y m m e s s k ä l e j k a n h ä r b e r ä t t a s. Vare d e t n o g s a g d t, fru J o h a n n a s e l e g a n t a s d e n kjol h o n bar aldrg andra kläder, vare sg h o n s t o d b a k o m d s k e n b o d e n eller v a n d r a d e utefter kontntal storstads b o u l e v a r d e r g å n g v d o m l a s t n n g e n af några varor p å d e n p l a t s, d ä r H ä s t h o l m e n s h a m n n u är beläg (vd fot af O m b e r g ) o c h s o m d å v a r g a n s k a o t l l g ä n g l g, f a s t n a d e e n sllt u n n a m e d d e n p å f ö l j d, d e n e n e r g s k a f r u n föll s j ö n. M e d några kärnfulla y t t r a n d e n l o f v a d e s g d å fru J o h a n n a, d e n p l a t s e n snart skulle blfva lämplgare för orts handelsförbndelser, o c h ej l å n g t därefter v a r Hästholms hamn byggd. N u går förbndels m e l l a n Öster- o c h V ä s t e r g ö t l a n d h u f v u d s a k - STOCKHOLM, IDUNS KUNGL. HOFBOKTRYCKERI. lgast öfver d e n n a h a m n m e d e l s ångar Trafk, o c h s n a r t k o m m e r e n å n g f ä r j a g ö r a d ä n n u l ä t t a r e g e n o m d ä r f r å n o c h Hjo o c h v c e versa drekt öfverföra leksaksv a g n a r n e, s o m höra d e n smalsrga b a n a n u t m e d Vätterns sda. Fru J o h a n n a v a r d o c k ej blott e n framståe n d e affärskvnna. A f no e g n a o c h fyra fosterbarn har h o n gjort d u g a n d e m ä n o c h k v n n o r, s t ä d s e h o s d e m n p l a n t a n d e d e n sats, o'm m a n n g e n t n g g o d t har s ä g a om s n a m e d m ä n n s k o r, m a n skall t g a, sats, s o m h o n s j ä l f s t r ä n g t e f t e r l e f d e. Hon följde m e d stort ntresse b a r n e n s uppfostran, d e n altartafla, s o m ä n n u d a g p r y d e r Ö d e s h ö g s n y r e s t a u r e r a d e k y r k a, är e n g å f v a af h e n n e v d h e n n e s t v å v n g s t a d ö t t r a r s k o n frmaton. D fäderneärfda gästfrhet var hos h e n n e starkt utpräglad, o c h hnes h e m var under hela d td, famljs välstånd räckte, skådeplats för d e n m e s t storartade dylka. D e t var ett h e m rktgt d e n»gamla, goda» tds anda, där dörr stod ö p p e n för h ö g o c h l å g, f ö r rk o c h f a t t g, d ä r g ä s t a b u d bereddes o c h u n g d o m e n s dans var glad munter. Lka stor s o m h e n n e s gästfrhet var h e n n e s hjälpsamhet. D e t b e r ä t t a s t. e x. o m, h u r h o n g å n g a l l s k ö n s t y s t h e t f o r b o r t o c h l ö s t e ut e n b e k a n t från» b y s s», utan d e n n e f ö r r ä n efter m å n g a år e r f o r, h v e m s o m k o m m t h a n s b s t å n d. O c h d e s m å k r a n s a r n e af p a p p e r s b l o m m o r eller e t e r n e l l e r, s o m l y s t e bland d e n doftande b l o m s t e r m ä n g d e n p å hn e s k s t a, v s a d e, h o n ä f v e n f ö r m å n g e n rngare samhällsställnng haft råd o c h hjälp. F ö r u t o m åt h a n d e l n ä g n a d e s g fru J o h a n n a, s y n n e r h e t u n d e r o c h 60-talet, åt j o r d b r u k, o c h l a d e ä f v e n där e n b e t y d a n d e e n e r g ett h ö g t u t v e c k l a d t praktskt förstånd dag. M e n d e n f ö r så m å n g e n j o r d ä g a r e ödesdgra spannmålskrasch drabbade äfv hne, o c h början af 1870-talet såg h o n, e h u r u d å ä g a r e s e x s t o r a g å r d a r, s n förm ö g e n h e t s a m m a n s m ä l t a f ö r s l u t l g e n försvnna. Hnes handel öfvergck andra h ä n d e r, o c h h e n n e s l f har s e d a n d e s s f ö r r u n n t t y s t o c h sa ett ltet r u m d e n b y, hon gjort så stora tjänster. D ä r har h o n legat de ssta år, s e d a n s y n o c h hörsel svkt, tålgt b d a n d e hvlan efter d e t långa, verks a m m a lfvet, d e n långa s ö m n e n, s o m k o m n y s s vårkväll, d å sol s j ö n k öfver slätt klockorna rngde helgsmål kyrkan bredvd.

2 IDUN s d j u p e n s g ö p p n a o c h h ö j d e r n a DIKTER AF SWINRURNE. ÖFVERSATTA AF FRITT SIGRID ELM- slukande gap så yrande o c h d ö d e n, s o m s e g r a t p å allt o c h p å hejdlöst omättlgt RLAD. bär hand D å stelast. EN bland ÖFVERGIFVEN falla grus, allt, alla, förstörelserus p å s g själf d e t ä r slutet p å slutet. a f allt b l a n d s t e l n a n d e glöd, är krossadt o c h härjadt TRÄDGÅRD. brutet själf d ö d e n ä r d ö d. P Å EN S T U P A N D E brant, mellan h ö g l a n d lågland, m e l l a n l o v a r t o c h lä p å ett k l p p k r a n s a d t k r ö n, står trädgårds skelett s o m ett fastlans Öland strrar nakhet ut ö f v e r där d b l o m l ö s a En döds, tystnads m å s t e ett fotsteg u r d e gastar, Ej s p å r grafvar, också. helgade D e t är, s o m o m m å s t e p å a n d a r s o m slumrat sträcka. man tro, dödsdvalan väcka sekellång r o. u t a f l f f ö r ett s ö k a n d e ö g a, blott vnd, s o m r ö r u p p å vngarna blott klppor, s o m resa från lafvar ö d e platå, ogräset grönskat ur rosornas m e n vssnat m, sg s t u m m a o c h höga n o c h n. D e n r e m n a d e v ä g e n hälft u t p l å n a d stger slngrande gång m o t d härjade fläck, hvars bleknade saga bland törnsnår d ä r t d e n m e d lfvet e n g å n g drfvt Ty ros Och han klppan lämnar Med gulnande ogräs han sorgsna tger, gäck. sköflar, då tornet h a n han sparar, g r ä s m a t t a n vårvnd slå. parar bestå. E n t y n a n d e b l o m m a p r s sg h a r gfvt f ö r s o l e n b r ä n n a, f ö r r e g n e t M sg åt d ö d e n förskrfvt, annars har allt h v a r s k y m t u t a f l f fått För hundrade fröjd Och eller s o r g öfver kärlek dem s o m längst är slå. lksvepnng. år s väl älskande skådat sjön l k s o m v. j u b l a n d e sällhet b e b å d a t förb. De r o s o r s o m blomstrat, de hjärtan s o m brunnt, N u ä r o d e lka e n d r ö m u t a n t y n g e n skall r ä k n a d e å r namn, s o m försvunnt o c h lgga b e g r a f n a k l p p o r n a s famn. O c h b l e f d e r a s k ä r l e k s k ö n h e t än bor, o c h v a r d e n så d j u p s o m d e t d j u p a s t e nu är Och haf, d e n så v s s n a d s o m g r ä s e t b l a n d s n å r e n, så k a l l s o m e n vnd graf. skall stum öfver branterna k o m m a n d e dagar k o m m a n d e hvna år, o c h r e g n e t skall s t r ö m m a o c h s o l e n skall skna, m e n alltng skall stå d e n s ö m n, s o m d e t står. O c h ntet skall skfta o c h ntet s k a l l dna förgängelss grånade där ohörd hafsvåg m o t strand skall slå, hända vrå, t d e r n a s TID. TANKAR AF EMRALYROS. sjön. E n g ö r d e l af l ö r n s n å r b l a n d b r u n b r ä n d a krngsluter FÖRSPILLD ända L I F V E T är h e l t v s s t a l l t f ö r k o r t, m a n s k u l l e h a r å d k a s t a f r å n s g e n e n d a lt s t u n d däraf. M e n huru m å n g a kunna s ä g a, d e e j g j o r t d e t, h u r u m å n g a f ö r s t å v ä l g r p a o c h n y t t j a h v a r j e d a g o c h t m m e a f d e n f r a m å t l a n d e t d e n? J a g fruktar a l l t f ö r få, m e n j a g fruktar o c k, b l o t t d e s s a få k u n n a m e d n å g o r l u n d a fredsställelse b l c k a t l l b a k a p å stt lf. D e n flere a f s e e n d e n r k t b e g å f v a d e eller d e n, h v a r s a n l a g n å g o n v s s rktnng u t v e c k l a t s särskldt h ö g grad, eller d e n, s o m m e d ett p å d e t p r a k t s k a r k t a d t snne förar ett starkt v e r k s a m h e t s b e g ä r, d e n förspller säkert ej sn td. M e n v andra, v h a allt s k ä l k l a g a ö f v e r f ö r s p l l d t d, ja, v borde göra ännu mer o c h ännu o f t a r e, ä n h v a d s o m a l l m ä n h e t är f a l l e t. D e n, s o m o b e r o e n d e ställnng o c h m e d rka gångar ej k a n b e s l u t a sg för n å g o t, e m e d a n h a n aldrg k a n af göra, o m h a n ä m n a r f ö r e t a g a är d e t f ö r h o n o m l ä m p l g a s t e o c h b ä s t a, f ö r s p l l e r e j h a n s n t d p å ett u p p rörande sätt? O c h d e n, s o m lar från d e t e n a n ö j e t d e t a n d r a f ö r s l u t f ö r l o r a f ö r m å g a n a t t n j u t a d e n a r b e t a h a r h a n a l d r g ä g t eller a l d r g u p p o d l a t m å n n e h a n lefver ett rkt o c h helt lf? Eller d e n där stackars h u s m o d e r n, s o m d a g e n ä n d a är s y s s e l s a t t m e d b e s t y r f ö r h e m m e t s o c h famljs bästa o c h s o m aldrg har td b e s ö k a s n a v ä n n e r, l ä s a e n b o k, å h ö r a e n konsert eller utblda sna e g n a muskalska a n l a g, k a n m a n e j s ä g a, a t t h o n r e n t a f förs p l l e r s n t d g e n o m a n v ä n d a d e n h ö g g r a d e n s d g t? Själf skulle h o n säkert anse s o m g r y m orättvsa, o m n å g o n rktade d y l k b e s k y l l n n g m o t h e n n e, t y h o n klag a r n o g b t t e r t ö f v e r h a f v a f ö r s p l l t s n td, o m h o n n å g o n g å n g undandragt h e m m e t s n a o m s o r g e r f ö r stället själf s ö k a v e d e r k v c k e l s e p å e t t eller a n n a t sätt. N ä r o c h h u r f ö r s p l l a v d å t d e n? D e t är ej blott stunder af fullkomlg sysslolöshet j a g skulle vlja kalla försplld td, utan äfv d e n t d, s o m u p p t a g e s a f ett a r b e t e, s o m förrättas u t a n h å g o c h ntresse, eller af ett n ö j e, h v l k e t m a n e j u p p g å r m e d h e l a sn s j ä l, eller e n s. k. v e d e r k v c k e l s e, s o m e j är n å g o n v e d e r k v c k e l s e, af d e n o r s a k e n själs- e l l e r kroppskrafterna ej behöfva n å g o n sådan. Däre m o t är d e t o e g e n t l g t k l a g a ö f v e r försplld td, o m m a n brngat dag, m å n a d eller e n h e l s o m m a r d e n f u l l k o m l g a s t e s y s s l o l ö s h e t, f ö r så v d t d e n n a v a r t v ä l b e h ö f lg o c h stärkande. E n o r s a k m å n g a m ä n n s k o r e j k u n n a d r a g a r ä t t f ö r d e l a f t d e n är, d e t f a t t a s d e m ntstet arbetet, nöjet, hvlan. D å d e n n a s a k n a s, är s å v ä l a r b e t e s o m n ö j e af f ö g a v ä r d e, t y f ö r så v d t e j alla s j ä l s f ö r m ö g e n h e t e r n a ä r o full v e r k s a m h e t, k a n e j något varaktgt o c h djupare ntryck åstad- k o m m a s eller n å g o n v e r k l g b e h å l l n n g e r h å l l a s. M a n» d å s a r» bort td, då m a n sålunda häng f v e r s g åt s. k. a r b e t e eller f ö r s t r ö e l s e, u t a n m e d h e l a s n själ u p p g å d ä r, o c h d e t h a r ej a n d l g e n o c h k r o p p s l g e n frsk m ä n n s k a r ä t t. D e t ä r d e t t a» d å s a n d e», d e n n a själlösa v e r k s a m h e t, s o m j a g främst vll kalla ett f ö r s p l l a n d e a f t d e n. E n a n n a n o r s a k, m a n l å t e r t d e n g å s g ur h ä n d e r n a, är e n s d g h e t a n l ä g g n n g e n eller k a n s k e s n a r a r e e n s d g h e t a n l a g e n s utbldnng. D e n, s o m har ö g a för natur, s o m h a r s n n e f ö r s k ö n k o n s t, d e n, s o m är n t r e s serad af tds frågor, s o m har ett deltag a n d e hjärta för sna m e d m ä n n s k o r, huru m y c k e t bättre bör cke d kunna a n v ä n d a s n t d ä n d e n, s o m är o b e r ö r d a f allt d e t t a? J u flere n t r e s s e n v h a v ä r l d e n o c h j u v a k nare o c h rörlgare vårt förstånds- o c h känslolf är, d e s s b ä t t r e f ö r s t å v n y t t j a t d e n, d e s s f u l l a r e l e f v a v v å r t lf. V d a r e fnns d e t e n g r u p p m ä n n s k o r, h v l k a a f r e f l e x o n e n h n d r a s g r p a t l l f ä l l e t o c h m e d n t e n s t e t h ä n g e s g å t h v a d d e t h a r b j u d a d e m. E n d y l k r e f l e x o n är d e flesta fall a l l d e l e s o f r u k t b a r o c h s å s o m s å d a n o n y t t g, j a, s k a d l g o c h h n d r a n d e f ö r ett v e r k l g t a n v ä n d a n d e a f t d e n. D e n u p p s t ä l l e r v d allt n g frågor, h v l k a oftast ej k u n n a b e s v a r a s e l l e r h v l k a s b e s v a r a n d e är n g e n n y t t a. S å d a n a f r å g o r s o m :» H v a r t l l t j ä n a r m t t arb e t e? H a r j a g r ä t t d e t o c h d e t n ö j e t? H a r j a g t d d e t?» v e r k a h ö g g r a d förslappande verksamhetslust förmågan n j u t a a f s t u n d e n. E t t d y l k t r e f l e k t e r a n d e o c h g r u b b l a n d e kallar j a g förspllande af td, t y m ä n n s k a n s u p p g f t ä r e j g r u b b l a, u t a n l e f v a. E n m ä n n s k a, s o m p å s å s ä t t ständ g t reflekterar, kan aldrg draga nytta af ögonblcket, t y nnan h o n h u n n t fa ett b e s l u t, h a r ö g o n b l c k e t flytt, o c h p å d e t t a v s går td h e n n e oupphörlgt ur händerna. M e n huru d å u n d v k a ta förspllande af td, huru lära sg lefva n t e n s v t hvarje s t u n d? D e t är h e l t v s s t e n s t o r k o n s t, k a n s k e l f v e t s s t ö r s t a o c h h ö g s t a. H o s n å g r a är d e n m e d f ö d d, m e n d e s s a l y c k l g a ä r o få, d e flesta måste lära d. Tll uppfostrans m å n g a o c h svåra uppgfter h ö r helt vsst ä f v e n d e n l ä r a b a r n e t t a g a v a r a p å o c h v e r k l g e n anv ä n d a sn td. Ett barn b o r d e för första a l d r g få v a r a f u l l k o m l g t s y s s l o l ö s t ; d e t s k a l l a r b e t a eller d e t s k a l l l e k a. H v a d d e s s a r b e t e beträffar, m å s t e d e t l ä r a s g f ö r r ä t t a d e t m e d l f o c h l u s t ; d e t fnns n t e t m e r f ö r s l a p p a n d e än ett arbete, s o m bedrfves ntresselöst. B a r n e t m å s t e n e d l ä g g a h e l a s n själ arbetet, a n t n g e n e m e d a n ta ntresserar eller e m e d a n d e t k ä n n e r s o m s n p l k t f u l l g ö r a d e t p å allra b ä s t a sätt. M e n barnets hela t d k a n j u ej u p p t a g a s a f a r b e t e, o a k t a d t d e t t a n o g k a n få t a g a anspråk större del af td, ä n h v a d m a n allmänhet tänker. A r b e t e t är n ä m l g e n af e n rk m å n g f a l d, o c h o m v ä x l n g arbete verkar rekreerande. G f v e t är d o c k, e n g o d d e l a f b a r n e t s t d b ö r ä g n a s åt l e k. M e n e j alla b a r n k u n n a leka', d e k u n n a å t m n s t o n e e j allt d fnna l ä m p l g f ö r s t r ö e l s e. D ä r o m vttna s å d a n a frågor s o m :» M a m m a, h v a d skall j a g g ö r a? H v a d skall j a g l e k a m e d?» D e vsa, b a r n e t s a k n a r f ö r u t s ä t t n n g a r a n v ä n d a td, o c h ta beror då brst antng f a n t a s e n, a k t t a g e l s e f ö r m å g a n eller v e r k samhetsbegäret. D e n n a b r s t m å s t e a f h j ä l p a s, f ö r så v d t b a r n e t s k a l l v ä x a u p p o c h bl e n l y c k l g o c h d u g a n d e männska. M e n huru ofta blr väl barnets v ä d j a n h ö r d? Afspsas ej oftast m e d ett o v l l g t s v a r, o c h b l r e j f ö l j d e n d e n, a t t d e t e j f n n e s n å g o t m e d e l s y s s e l s ä t t -

3 nng, utan gör ngtng har tråkgt? D e t t a u p p r e p a s g å n g p å g å n g, o c h slut fnner b a r n e t d e t h e l t n a t u r l g t, d e t e j s k a l l h a n å g o t s ä r s k l d t g ö r a o c h fnner d e t k a n s k e så allra b ä s t. M e n o c h m e d ta h a r d e t o c k f ö r l o r a t f ö r m å g a n l e f v a ntsvt. A t t alj o r d n a b a r n e n s lekar eller ofta g f v a a n v s n n g a r där t o r d e v ä l a l l m ä n h e t vara förkastlgt beröfvar barnet dess s j ä l f s t ä n d g h e t. H v a d u p p f o s t r a r e n h a r g ö r a är v ä c k a b a r n e t s o l k a s n n e n o c h själsf ö r m ö g e n h e t e r, lära d e t g ö r a a k t t a g e l s e r, ngfva ntresse för d e o m g f v a n d e p e r s o n e r n a o c h f ö r e m å l e n. J a g tror, d e t p å så s ä t t är m ö j l g t a t t g e n o m u p p f o s t r a n n l ä r a k o n s t e n n y t t j a t d e n, o c h j a g t r o r, e t t b a r n, s o m e j är alltför s v a g t u t r u s t a d t o c h s o m blfvt p å rätta sättet handledt, k o m m e r b e t r a k t a d e t t a t d e n s a n v ä n d a n d e e j s o m e n k o n s t u t a n s o m n å g o t, h v l k e t faller s g h e l t n a t u r l g t. D e t h e t e r, v p å d e n n a d o m e n s d a g skola aflägga räkskap för hvarje fåfängt ord, gått nr vår m u n. M å n n e v c k e lka v ä l k o m m a ställas r ä t t a f ö r h v a r j e s t u n d af v å r t k o r t a j o r d e l f, s o m v l å t t g å f ö r l o r a d? F ö r r eller s e n a r e s k o l a h e l t v s s t d e s s a l l a a n v ä n d a eller e j alls a n v ä n d a stunder resa sg a n k l a g a n d e m o t oss, o c h v k o m m a d å g r p a s af b e g ä r få d e m å t e r f ö r nyttja dem. D e t blr omöjlghet, m e n h v a d v k u n n a g ö r a är a t t b e g a g n a o s s a f d e n t d, s o m d a g f ö r d a g blr o s s g f v e n, o c h m e d e l u t f y l l a d e n s a k n a v e j. Det fnns så m y c k e t s k ö n t o c h h ä r l g t lf v e t se o c h n j u t a af, d e t fnns så m y c k e t a f nt r e s s e l ä r a k ä n n a, d e t fnns så m y c k e t a r b e t e u t f ö r a. M å v b l o t t ö p p n a ö g o n e n f ö r allt d e t t a, o c h v s k o l a a l d r g b e h ö f v a k l a g a ö f v e r, v e j h a f v a n å g o t g ö r a, v ej k u n n a g å framåt vår u t v e c k l n g eller a t t v ä r o ö f v e r f l ö d g a o c h n g e n nytta, o c h v skola då aldrg heller försplla vår td, t y hvarje ö g o n b l c k b j u d e r oss n å g o t, blott v v e t a taga vara där.»skepp, SOM MÖTAS MINIATURE I NATTEN.» AF K. V I C E A U D I T Ö R T H O R S T E N L I N D s v d stt skrfbord m e d e n stor lunta handlngar o c h p a p p e r framför sg o c h skulle a r b e t a b o r d e a r b e t a å t m n s t o n e a f alla krafter. H e r r andtör var förste bträde p å ett af h u f v u d s t a d e n s m e r a k ä n d a a d v o k a t k o n t o r o c h s k u l l e m o r g o n f ö r m d d a g h a f v a f ä r d g e n» s k a r p» skrft d e t d ä r v a t t e n rättsmålet, s o m han hade krngsprdt bor. Häradsrätt h a d e då b e s t ä m d t d ö m t alldeles upt väggarna. D e t fanns j u ej rm o c h räson dom. M lycklgtvs brukade man få r ä t t v s a h o f r ä t t e n. H a n b l ä d d r a d e p r o t o k o l l e n o c h s a t t e kråkor här där kant för de m e s t anmärknngsvärda passagerna. S å t o g h a n stt g a m l a h e d e r v ä r d a p e n n skaft m e d stora h u n d h u f v u d e t, v a r d e t antka pnskaftet, s o m följt m e d h o n o m från skoltd, vart m e d U p s a l a o c h o c h m e d k o m m t h e l s k n n a d t därfrån o c h n u skulle förfas! D e t fanns ej alls a n l e d n n g l ä g g a fngrarne e m e l l a n b e träffande häradsrätt... D e t hade han då alldeles klart för sg. Tll K o n g l. Maj:ts o c h Rkets Svea Hof-Rätt. Så långt k o m han. L a d e därefter från sg pnskaftet o c h tände cgarr rökte 3 IDUN g j o r d e h a n n ä s t a n alltd, n ä r h a n a r b e t a d e o c h började fundera öfver, huru m a n l ä m p lgast skulle behandla m å l e t... D e t är e m e l l e r t d f a r l g t b l a n d t ä n d a cgarr o c h börja fundera, synnerhet o m m a n är u n g o c h v a r t p å b a l k v ä l l e n f ö r u t. Tankarna vlja n ä m l g e n ej vara hygglga o c h hålla sg p å d e n rätta stråt. Bäst var, såg han också framför sg två klara ö g o n, d e där ö g o n e n, s o m formlg förföljt h o n o m hela td, sedan han går kväll efter b a l e n h o s r e v s o r E k e s k o g p å N y brogatan vd uppbrottet afskedstagan n å g r a ö g o n b l c k h å l l t e n l t e n fn h a n d s l u t e n sn o c h skådat n d e farlga ö g o n e n ä n n u e n ssta g å n g. K a n n å g o n f ö r k l a r a, h u r m a n så d ä r m e d s kan blfva betag lt tös? M f r ö k e n B r t a B. h a d e e j b l o t t ett v a c k e r t ans k t e u t a n v a r p å s a m m a g å n g så b e h a g l g o c h treflg rt af förtrollande. Gladt humör hade hon också. Ja, m a n b e h ö f d e för r e s t e n e n d a s t k a s t a e n e n d a b l c k n h e n n e s ö g o n f ö r h a h e l a h e n n e s k a r a k t ä r klar för sg, d e där m ö r k b l å ö g o n e n, s o m v o r o s t å n d g ö r a e n karl t o k g t v ä r t p å s t u n d e n. O c h hur hon dansade! Herr advokat b l å s t e n t e t t r ö k m o l n o c h l o g så l y c k s a l g t f ö r s g själf, n ä r h a n t ä n k t e p å h a m b o p o l s k a n ( d a m e r n a s fra v a l ). L t e n B r t a h a d e k o m m t så d r e k t f r a m h o n o m o c h b e d t få a n t e c k n a sg för d e n dans. O c h hade h o n fått! O c h så h a d e d e d a n s a t u t p å d e t gla, n y b o n a d e golfvet, d e b ä g g e unga, m e d h ä n d e r n a o m h v a r a n d r a s lf o c h blck b l c k... H v a d d h a mb o n var förtjusande! Särskldt välsgnade h a n musk, s o m var f r k o s t g n o g o c h h ö l l u t så l ä n g e, h a n fck e n l t e n treflg t é t e - å - t é t e p å k ö p e t skymundan vd blomfönstret. O c h så u t h v r f v e l n g e n I E n l t e n knuff här o c h där trängseln, m e n h v a d gjorde s a k e n? D e t dast förhöjde nöjet, t y då fck h a n s e t v å r a d e r d e h v t a s t e t ä n d e r, n ä r h a n s flcka l o g... A l l t t r e f l g t h ä r v ä r l d e n tar d o c k s l u t. Så o c k dna bal. S n a r t v a r t d b r y t a upp. E n b l c k, e n h a n d t r y c k n n g så farväl m e d d e n solga, glada, ljusa s t ä m n n g e n från gårdags bal. M a n träffar samman, sprakar o c h dansar. Man märker ömsesdg s y m p a t, k a n s k e o c h m e d s å h ö g g r a d, a t t m a n t r o r s g k ä n n a m e d s g själf, a t t n u, nu står m a n n f ö r ett a f g ö r a n d e ö g o n b l c k s t t lf. M e n så... Ja, mötas n? här... därefter hnr går m e d skepp, s o m Ett ögonblcklgt närmande s k l j a s d e å n y o åt. Så o c k S a m v a r o n är s å k o r t. D e t o m u t l g a, t o r ra, p r o s a s k a h v a r d a g s l f v e t t r ä d e r e m e l l a n. M a n s k l j e s åt af o m s t ä n d g h e t e r n a, träffas kanske ej p å länge... O c h så blekna m n n e n a m e r o c h m e r... t y v ä r r... M a n h a d e så v ä l b e h ö f t s n llla s y m p a t s k a, s k ä r a b a l b e k a n t s k a p b å d e verklghet o c h fantas sysselsätta sg m e d u n d e r stt arbete o c h sn sträfvan. E n u n g m a n får s å l ä t t s t o f t p å v n g e n, o c h e n s å d a n d ä r l t e n r e n o c h o s k y l d g tärn a är s å h ö g g r a d ä g n a d a t t f ö r h n d r a, a t t s t o f t e t l ä g g e r s g a l l t f ö r t j o c k t... H o n är s t å n d fläkta b o r t d e m ö r k a s k u g g o r n a o c h k o m m a e n a t t t r o, a t t d e t v e r k l g e n fnns e n dealvärld... A u d t ö r e n föreföll sg själf m e r a pessmstsk än vanlgt sn t a n k e g å n g kväll. H a n s o c h strrade rakt framför sg cgarr låg s l o c k n a d a s k k o p p e n för länge sedan... P l ö t s l g t r y c k t e h a n, o c h h a n s b l c k b l e f varm.» S k e p p, s o m m ö t t h v a r a n d r a e n g å n g, kunna d o c k å n y o träffas.. h v s k a d e h a n Hör s g själf m e d å t e r v a k n a d t h o p p. Därefter kysste han halfvss rosk n o p p, s o m h a n fått af e n v s s lt t ö s ssta t u r e n a f k o t l j o n g e n, o c h läste n o g a n e d s å v ä l b l o m m a n s o m d a n s p r o g r a m m e t skrfbordslådan g... En stund kalfatra sare v a r h a n full f ä r d d e n stackars häradsrätt... VÅRA ILLUSTRATIONER. S e d a n blott m n n e t k v a r af hela... H a n ö p p n a d e sn skrfbordslåda fram ett d a n s p r o g r a m. 1. Polka... Frök tog B. H a m b o (damernas) Brta B. H o n h a d e s k r f v t s t t n a m n så t y d l g t o c h r e d g t, a l l d e l e s stl m e d h e l a u p p t r ä d a n d e t för ö f r g t... Herr jursts tankar lade vdare. O m två år s k u l l e h a n m e d all s ä k e r h e t k u n n a d r f v a u p p s n a n k o m s t e r s å m y c k e t, h a n k u n d e t ä n k a p å a t t... B a h! o m t v å år... O m t v å år k a n s k e l t e n B r t a r e d a n h a r g u l d s m d d b o j a p å fngret o c h l o f v a t h j ä r t a o c h h a n d åt annan... H o n b o d d e j u e j. e n s S t o c k h o l m, så h a n f ö r l o r a d e h e n n e g e n a s t u r s k t e... Ja, d e t är t u n g t l e f v a b l a n d...»skepp, s o m mötas n.» H a n v s s t e e j själf, h u r h a n m e d e n s k o m tänka p å tteln p å d e n där gelska rom a n e n, s o m v a r så m y c k e t p å m o d e t f ö r n å gon td sedan. S k e p p, s o m m ö t a s n a t t e n... Ja, så b l e f n o g m e d h o n o m o c h hans fagra d r ö m b l d A. Dahlgr foto. ULTUNA LANDTBRUKSINSTITUT. T T L T U N A L A N D T B R U K S I N S T I T U T frade för några V: dagar sedan m e d anslåde fest mnnet af sn femtoårga varo. Gästerna, s o m u p p g n g o omkrng 200, bland hvlka märktes excells Boström, statsrå v o n Krusstjerna, fnska landtbruksstyrelss öfverdrektör Grotfelt m. fl., hälsades vd ankomst m e d musk af landtbrukselevernas muskkår, hvarefter landshöfdng Bråkhelm från hufvudbyggnads trappa v ä l k o m n a d e festdeltagarne ett kort tal. K l. 2 gafs mddag vackert dekorerade redskapshuset o c h kl. half 7 afhölls d e n af elevkår gfna fest. A f de särskldt för Iduns räknng plats tagna fotograferna, s o m v ta n u m m e r m e d dela, framställer d a gästerna, då de nedanför nsttutets trappa åhöra landshöfdng B r å k e n h e l m s hälsnngstal; d andra llustraton är exterör af själfva nsttutet. önska ett verklgt delkat kaffe, dessutom ställer sg både drygt bllgt, & C : O S Ångrostade Kaffe. köp G R Ä F S T R Ö M H U S M Ö D R A R, "'M Regerngsgatan 31. Storkyrkobrnk 8. Götgatan 9.

4 IDUN A K T A S T O C K H O L M S K S O M M A R B I L D är l ö t m a r k n a d e n, s o m h v a r j e m d s o m m a r äger r u m p l a n e n v d E d d a r h o l m s k a n a l e n o c h af h v l k e t lflga scer v v å r t d a g s n u m m e r m e d d e l a e n llustraton. D e t ä r ett "vrrvarr af s l å n d o c h v a o r o c h e n trängsel o c h ett sorl af k ö p a r e o c h säljare, h v l k e t allt, n ä r d e t b e l y s e s af s t r å l a n d e sol, fål a n s t r y k n n g af s y d l ä n d s k t folk- o c h m a r k n a d s l f. J T T O N S U L C A R L D A V I D P H I L I P S O N afled f ö r r a v e c k a n h ä r s t ä d e s e n å l d e r af 7 2 år. K o n s u l P h l p s o n, s o m u n d e r sn krafts d a g a r ntog e n f r a m s k j u t e n ställnng n o m h u f v u d s t a d e n s fnansvärld, var u n d e r e n f ö l j d af år s t y r e l s e l e d a m o t Intecknngs-Garant-Aktebolaget härstädes. Gft m e d A m a l a Jacobson, s o m öfverlefver h o n o m, e f t e r l ä m n a r h a n t r e söner, af h v l k a e n ä r svsk-norsk geralkonsul A m s t e r d a m, samt två döttrar, d e n e n a gft m e d n g e n ö r E r n s t H r s c h h ä r s t ä d e s, d e n a n d r a m e d a g r o n o m e n H a r d e r Santesson å Sörby Södermanland. K o n s u l P h l p s o n v a r e n särdeles v ä n s ä l l o c h a k t a d m a n, h v a r s b o r t g å n g d j u p t b e k l a g a s af d e m å n g a, f ö r h v l k a h a n vart ett s t ö d. P R A N K R I K E H A R Ä N D T L I G E N efter m å n g a svå*- rgheter erhållt e n n y m n s t ä r d e n störtades ställe. G r u n d a r e n af d e t n y a k a b n e t t e t är M. W a l d e c k - R o u s s e a u, h v l k e n själf öfvertagt nrkesportfölj. D e t t o r d e k u n n a sägas o m h o n o m, a t t F r a n k r k e n u m e r a cke äger n å g o n s t a t s m a n, s o m h ö g r e g r a d ä n h a n förstår p å e n g å n g k l o k t o c h e n e r g s k t, öfverlagdt o c h o f ö r s k r ä c k t g å sn väg fram m o t frsnnade konsttutonellt upph n n e l g a m å l. S e d a n h a r h a n cke hört deputeradekammar, m e n har däremot sedan s u t t t s e n a t e n s å s o m e n b l a n d d e m o d e r a t e repub l k a n e r n a s ledare. A - Dahlgr foto. ULTUNA LANDTBRUKSINSTITUTS 50-ÅRSFEST: T j R Å N J Ö N K Ö P I N G S L Ä N S vackra landtbruks- ndustrmöte, s o m nyss afslutats, b j u d a v ta n u m m e r fyra blder. U t s t ä l l n n g e n h a r vart f ö r l a g d d e t o m r å d e, där f o r d o m J ö n k ö p n g s f ä s t n n g s v a l l a r v o r o b e l ä g n a, m e n s o m n u är e n l u m m g p l a n t e r n g. A f d e fyra llustratonerna återger e n ndustrutställnng gymnastksal, å annan synes d e n stora k r e a t u r s u p p v s n n g e n ; e n af v y e r n a framställer af d e l n n g e n f ö r å k e r b r u k s r e d s k a p o c h e n slutl g e n h u f v u d n g å n g e n själfva u t s t ä l l n n g s o m r å d e t. * T7ÄSTGÖTA N A T I O N S I U P S A L A sångkör har ' d a g a r n a företagt e n k o n s e r t t u r n é g e n o m västg ö t a b y g d e r n a ä n d a m å l n s a m l a p e n n n g m e d e l LANDSH. BRÅKENHIELMS HÄLSNINGSTAL. r e s t a u r e r n g af Västgöta öfver år g a m l a natonshus. D e n bld af s å n g a r n e, v vårt d a g s n u m m e r m e d dela, är t a g e n å K n n e k u l l e u n d e r k ö r e n s b e s ö k därstädes för några dagar sedan. D e n m e l l e r s t a af d e t r e f ö r g r u n d e n s t t a n d e s t u d e n t e r n a är k ö r e n s anförare, fl. k a n d. R u b e n Lljefors, äfv k ä n d så lofvande kompostör. M d t b a k o m L : s stol står e n af v å r f ö r s t a l y r s k a scs torer, operasångar M a x Strandberg. D e n llla s å n g a r s k a r a n h a r öfverallt, där d e n lått h ö r a sg, rönt d e t v a r m a s t e e r k ä n n a n d e från såväl p u b l k s o m krtk, h v a d a n I d u n m e d n ö j e reproducerar d e n b l d af k ö r e n, s o m s ä n d t s r e d a k t o n e n.» HUFVUDENTREN EN TILT UTSTÄLLNINGEN I JÖNKÖPING. IDYLL. FÖR IDUN AF STEN JUNG. D ET V A R EN s ö n d a g s f ö r m d d a g, strax före mdmar, Strålande Och sol, hvad vädret väl, för gck ut ned v af bort mtt INDUSTRIHALLEN (GYMNASTIKSALEN). sorg mest kom. moll Hon s sna styrde kurs rakt Far själf rodde. gång mot d Omgfv, dystra stämda af olyck- snnes- fyra man se, lt kunde hvarfrån skrade. båt, plats. Mor styrde, llla mna mun- barnunge, år, s o m föräldrar mn örhnnor mot frskaste, skr, för var tre, Jag Sedan k o m m o skar var mg humör. o c h allt mn skarpt Det flcka Nå- promad vrede. klngande reste lynne. o c h se m g kontrast! mna lt samma nöd brs. vackra flosofera. Det o c h glttrande våldsam väder. frsk lång sjön förvandlade Jag skret I JÖNKÖPING: tankar. höra. OCH INDUSTRIMÖTET grönt ljud, traste, " gräset träffades dystra LANDTBRUKS- höga jag elakt dålga sol ett ned Hvlk skärande Då H o l m foto. Haga, Trots ganska arbeta stämnng H. vd ut härlgaste glttrade! mg myggorna af jag hmmel begaf tänkte lgt. sjön var jag blå töss m skärp. höll Flc-

5 5 IDUN kan låg nämlg framstnpa öfver båtrelng, h ö l l s n a b a r a a r m a r ä n d a a x l a r n a n e r e vnet o c h h a d e ofantlgt rolgt. I för stod matkorg o c h bredvd d oundvklga dragspelet. Jag smög m g bakom några buskar, f ö r d e e j s k u l l e s e m g. S å l a n d a d e d e, o c h f a r l y f t e, l a n d d e n llla flckan. M o r räckte m a t k o r g e n o c h dragspelet åt h o n o m o c h k o m s å själf l a n d. S e d a n skulle m a n välja e n plats, där m a n k u n d e ä t a f r u k o s t eller m d d a g j a g v e t n t e h v l k e t m e n d e t a f g j o r d e d e n llla t ö s e n.» H ä r vll V van vara,» förklarade h o n o c h slog sg n e d, där gräset v a r högst. M o r o c h far v o r o naturlgtvs s o m slafvar hnes händer. Så började m o r bulla u p p, h v a d h o n h a d e d e n stora korg, o c h V v a n h j ä l p t e. M e n d e t h a d e h o n e j l ä n g e tålam o d m e d, utan så reste h o n s g f ö r htta p å något annat. D å v a r far g e n a s t f ä r d g. H a n sprang u p p o c h klade b a k o m ett träd. V v a n efter f ö r få t a g h o n o m. Nu var h o n alldeles b r e d v d trä, o c h h o n skrade f ö r v ä g åt, a t t h o n r e d a n h a d e h o n o m. M e n m e d ett språng v a r h a n långt därfrån o c h V v a n efter. ta' S e d a n k o m m e n d e r a d e h o n :» N u skall p a p p a Vvan.» O c h p a p p a s p r a n g m e d s m å s t e g efter V v a n, s o m s p r a n g så f o r t h o n k u n d e m e d s n a små, korta b e n. S å g ö m d e far sg plötslgt b a k o m ett träd. Vvan hörde ng bakom sg, såg s g o m k r n g. Hvar kunde han vara? H o n gck framåt m e d tysta, försktga steg n a l ö f, s o m l ä t o s o l s k e n e t h v t a fläckar d a n sa h t o c h d t p å h e n n e s llla, s ö t a a n s k t e. P å e n a s d a n a f h e n n e s a t t far, b l å r a n d g skjorta o c h m e d d e af arbete grofva händerna hopknäppta o m dragspelet. P å a n d r a sdan m o r m e d ansktet stödt händerna, ta a n s k t e, d ä r l y c k a n a f a t t v a r a m o r n u utplånade rynkor s o m b e k y m r e n gräft. Både far o c h m o r h a d e s n a ö g o n f a s t a d e p å d e n llla, o c h n ä r n u V v a n l o g s ö m n e n, d å v a r v e c k a n s slt o c h s l ä p, m s s r ä k n n g a r o c h sorger g l ö m d a, o c h b å d a g n g o helt u p p ögonblckets glädje, föräldrakärleks lycka. r WALDECK-ROUSSEA.TJ. C. D. PHILIPSON. Jag betraktade d e m länge, just s o m d e sutto där m e d V v a n emellan sg, för nprägla d e n n a s y n m t t m n n e. S e d a n reste j a g m g s m ö g m g bort för ej få höra något ord, s o m k u n d e störa dyll. S ä k e r t är, a t t mtt dålga l y n n e alldeles försvunnt o c h lämnat plats åt e n bld o c h v ä n l g s t ä m n n g af v ä l v l j a m o t alla m ä n n s k o r. E n stämnng, s o m k o m m g a t t s e allt l j u s a f ä r g e r, a t t tycka, männskorna, j a g mötte, sågo lyckl g a o c h g l a d a u t, a t t k ä n n a d e n lflgaste m e d k ä n s l a f ö r alla o l y c k l g a o c h l d a n d e. OKANDINAVIENS ERKÄNDT FÖRNÄMSTA MOO D E B L A D Ä R I D U N S M O D E T I D N I N G, för h e l t år k o s t a r e n d a s t 5 kr. för planschupplagan, 3 kr. för d vanlga upplagan. nya kvartalet! o c h v å g a d e knappast andas. Så ett n n sprang h a n fram, t o g h e n n e sna armar o c h hssad e h e n n e h ö g t u p p luft, så h o n gallskrek både af förskräckelse o c h förtjusnng. Och m o r såg o c h log. M e n n u var Vvan trött, o c h m a n s a t t e s g n e d a t t ä t a. H v a d d e t s m a k a d e g o d t där ute d e t gröna. D e t v a r b a r a sll o c h p o t a t s, f a t t g m a n s kost. M e n V v a n hade sprungt, V v a n v a r hungrg, o c h mors förråd g n g o raskt åt. N ä r d e ätt, f ö r e s l o g m o r, a t t V v a n s k u l l e s o f v a. M e n - v ä c k t e lflgt o p p o s t o n. V v a n s o f v a! N e j, vsst nte, h o n v a r nte s ö m n g, n e j d å! H o n skulle p l o c k a b l o m m o r, h o n skulle p l o c k a s t e n a r v d s j ö n o c h n t e alls s o f v a. O c h m o r gaf gast m e d sg. S e d a n b ö r j a d e far s p e l a d r a g s p e l, s å a t t d e t v a r o m ö j l g t a t t s t t a sa. D e t v a r alla m ö j lga meloder, h a n spelade, m e n sprttande lf v a r d e t d e m alla. M o r o c h Vvan måste dansa, o c h dansa gjorde d e också. M var svårt hålla balans p å d e n o j ä m n a m a r k e n, o c h V v a n s n a f v a d e o c h föll o c h d r o g m o r m e d s g fallet. O c h d ä r l å g o d e solsket d e t h ö g a gräset, o c h V v a n skrek, o c h m o r skrade. F a r slutade spela o c h bara skrade m e d. När de väl k o m m t p å b e n e n g, v a r V v a n trött o c h v a r m, så m o r lade h e n n e p å s n m j u k a, g r å a sjal m e d fars v a r m a r o c k öfver sg. O c h där s o m n a d e h o n, under grö- O.!>. Ä n d e r foto. DELTAGARNE I VÄSTGÖTA NATIONS SÅNGARFÄRD. Prumerera prof från

6 IDUN' h a d e också hört, de vsste också, m e n var mest marsagor de h a d e förtälja, korta s o m fågelsångs td nord, ljusa o c h lede mdmarnätter, doftande jasmnerna ljufva lnnean, m o p å l t l g a s o m all f ä g r n g, all l y c k a. Ett o c h annat äpple föll t u n g t o c h m o g e t m a r k e n ; d e t l y s t e grannt rödt m o t fuktga, ännu gröna g r ä s e t, s t r a x d ä r p å föll e t t p l o m m o n, stort, g u l t läckert äggformgt, d e t s k u l l e e j få l g g a där länge, förrän arh. H o l m foto. rdatorns folk kom FRÅN JÖNKÖPINGSUTSTÄLLNINGEN'. LANDTBRUKSREDSKAP. plockade upp d e n ö f r g a fallf r u k t e n, m e n ä n n u fck d e t v a r a o s t ö r d t o c h e n l t e n s k m r a n d e nmot MÅLET. SKISS F Ö R IDUN sekt klef fundersamt u p p p å v ä l d g a gla AF ELISABETH KUYLENSTIERNA. berget. Månne var purt guld, tänkte d. D Ä R U T E d gamla park fanns ng m ä n n s k a, cke heller u p p e slottet, t y var slut m e d söndagslustresorna, då de h ö g a g e m a k e n g e n o m v a n d r a d e s af n y f k n a skaror. N u frngo s k u g g o r n a f r e d, n g a n y c k l a r skulle p å länge rassla de jättestora lås, n g a e k d ö r r a r d o f t slås g e n l k t b o m m a r o m s v u n n e n t d, d e t v a r t y s t ö f v e r a l l t, så t y s t, kan vara, där geratoners m n n e n hålla v a k t. S e p t e m b e r s o l e n föll m e d e t t k n p p e af d a n s a n d e strålar p å v a p e n s k ö l d e n öfver port, lekte lejonhufvuda utaf st, p r y d d e mellanvånngs fönster, o c h drog vdare s o m skara ostyrga barn, hvlka cke h ä r f u n n o n å g o t l e k a m e d. O m d e b l o t t k u n n a t k o m m a n alla p o r t r ä t t e r n a g a l l e r e t, d å h a d e d e haft s y s s e l s ä t t n n g e n t m m e m n s t f ö r g y l l a u n f o r m e r n a, låta ä d e l s t e n a r n e p å a n f m a r n a s c o l l e r e r g l ä n s a, få d y s t r a d r a g a t t l j u s n a, m e n d t n k o m m o de cke. R u s t m ä s t a r e n h a d e försktgt dragt de bleknade purpursammetsförhäng e n a för fönstr. L k a ltet l y c k a d e s d e t d e ä f v e n t y r s l y s t n a s o l s t r å l a r n a t r ä n g a n v a psal o c h kasta glttrande reflexer p å de r o s t g a k l n g o r n a, d e t u n g a s v ä r d e n eller d e spetsga dolkarne. D e s m ö g o helt förstulet n m e l l a n d e g u l d f r a n s a d e s d e n g a r d n e r n a»grefv n n a n s s ä n g k a m m a r e», m e n f u n n o s g lla pass bland de tunga möblerna, gobelnernas bblska m o t v o c h de dunkla, d a m m h ö l j d a speglarna. Nej, u t e d e n frska p a r k e n t r f d e s d e bättre, där h a d e de d e s s u t o m sällskap m e d d e f a l l a n d e b l a d e n från l n d a r, e k a r, b o k a r o c h a l m a r. I h a l f c r k e l f o r m l ö p t e e n allé k r n g slottets fasad o c h n r a m a d e e n gräsplan m e d åldrga fruktträd. Tustals knotga, skroflga grar h ö j d e s lkt sträckta armar m o t d e n blåa h m m e l e n, d e t v a r l k s o m b å d o d e d e n få behålla sn s o m m a r f ä g r n g ä n n u lt t d ; de v o r o r ä d d a för frost, för h ö s t s t o r m a r n e vntersnön, de gamla träd, m e n räddast af allt v o r o d e f ö r f ö r n t e l s e n. L å g c k e däru p p e östra pallssad e n af deras äldsta s t a m b r ö d e r r e d a n f a l l e n, k n ä c k t af e n r a s a n d e storml? Så kunde också gå d e m, o c h de v l l e så g ä r n a l e f v a. Ä n n u hade de m y c k e t b e r ä t t a h v a r a n d r a, d e h v s k a d e o c h h v s k a d e h u n d r a å r g a s ä g n e r, o c h d e f a l l a n d e blad e n a c k o m p a g n e r a d e d e m m e d stt p r a s s e l, d e Bland nu befntlga Cacaosorter ntages säkert förnämsta plats af Längst bort dunklet under hängaskarna s t o d e n b l ä n d a n d e h v t F l o r a af m a r m o r. H o n h a d e n g a b l o m m o r k v a r v d sna fötter; d e h a d e v s s n a t eller f ö r t o r k a t, o c h d e t v a c k r a ansktet såg ut m o t tomhet m e d ö g o n utan lf, t r ö t t a, d ö d a ö g o n, s o m p a s s a d e n shet. I d r a p e r e t k r n g h e n n e s fna h ö f t e r h a d e höst lagt sn trbut af dthvrflade r ö d a o c h g u l a löf, o c h n u h a d e s o l s t r å l a r n e h u n n t f r a m o c h g j o r d e F l o r a s u n d e r l g a g ö r d e l d yppersta guldnväfda purpurbrokad. L ä n g r e b o r t från s l o t t e t v a r p a r k e n m e r a förvldad, där krades aldrg g å n g a r n e, spnd e l n f c k o s t ö r d t s p ä n n a s n v ä f s o m e n fn grå slöja, förrädsk för flugor o c h m y g g o r, mellan de lutande, hålga träd, p å hvlkas böjda ryggar y n g r e telnngar klättrade upp lekte rda ranka, m e d a n m o s s a n b ä d d a d e v a r m t åt d e g a m l a s f ö t t e r o c h k l ä d d e skrefv o r n a bark m e d sn m j u k a s a m m e t. Alla mars b l o m m o r hade förvssnat, nej, cke alla; några jätteblåklockor r n g d e n n a t u r e n s s a b b a t s r o, d e r n g d e så s a k t a, så sakta, t y ht n d r o g o n g a v å l d s a m m a v n d kast. E n smal, brant o c h slngrande gångstg f ö r d e n e d s t r a n d e n, r ö t t e r n a h a d e b l d a t trappsteg, hvlka fot kunde taga stöd emot, när d halkade de g l d a n d e barrnålarn e, h v l k a f u r o r n a skak a d e ur sn g r ö n a dräkt. Det var långsluttande strandbrädd, långt, långt ute skönjdes ännu d stlagda bottn m e d sn v ä r l d af a l g e r, snäckor kvcka, h o p p a n d e s m å fskar. D e t v a r f ö r ö f r g t bara v k af stor sjö, s o m b r e d d e sn blanka y t a e n s p e g e l f ö r förfallna feodalfäs t e t s k å d a s n a tnnar o c h torn ut. M d t öfver andra lan var dast skog, lfvets glmtande fyrbåk mdt n a t u r ö d s l g h e t e n e n lblonberg foto. t rö d bondstuga m e d HULTMANS t ä p p a o m k r n g. Ä r efter år, år efter år h a d e böljorna, s o m k o m m o l å n g t därutfrån o c h trötta, v m d d r f n a, r o s ö k a n d e s m ö g o sg n d e n l u g n a vk, gldt lkt s m e k a n d e h ä n d e r öfver de m å n ga s m å starne p å strand, hvlka b l d a d e ett mosakgolf rödt, grönt, brunt o c h grått, här h v a r äfv svart. D e t fanns b ä n k f ö r f a l l e n ä f v e n d e n s o m allt d e t ö f r g a under tvänne, nu gulnade björkar; d var f u l l r s t a d m e d n a m n o c h årtal, m e d d u m m a kvckheter o c h härjande kors o c h streck; d v a r så s ä g a e n m o d e r n v k n g a b a l k, d ä r m a n k u n d e läsa o m m ä n n s k o t a n k e n s härfärder. N u var äfv här tomt, lt ekorre s a t t h ö g t u p p e ett t r ä d o c h t t t a d e s g o m krng m e d blänkande ögon, d yfvga svans e n h a d e h a n o c k s å t a g t s t ö d f ö r s t t a säkrare, m e d a n h a n v ä l b e h a g l g t tassade sna o l l o n o c h n j ö t a f e j b e h ö f v a r ä d d h a s a sg u n d a n f ö r s t o r s t a d s m ä n n s k o r n a, de där k o m m o m e d matkorgar underlga små v a g n a r m e d m n d r e s t o r s t a d s m ä n n s k o r, o c h s v a r t a s k o r s t e n a r, s o m l u k t a d e lla, m e n s o m de kokade något godt. E n b e k a n t ekorr, kråkan, s o m h a d e r e d a p å alltng, kallade ställnngarna» f o t o g e n k ö k» o c h där goda»kaffe», m e n nu var han sam herre täppan. N u skulle han må, nnan han flyttade n vnterkvarter d e n stora ek, där h a n r e d a n p l o c k a t hel förrådsk a m m a r e full. M tyst, där k o m n å g o n! Ekorr släppte ollonet förskräckels o c h klade k v c k t und a n m e l l a n s n å r e n ; n g e n var säker, k u n d e vara skytt, o c h var m e d ekorr s o m träd, h a n höll lfvet kärt. Natur har aldrg lfsleda. Hon, k o m, tycktes ha föga m e d g a m l a slottet o c h d e n b o r t d ö e n d e s o m m a r g l ä d j g ö r a. D e t var, s o m hade m a n helt p l ö t s l g t k ä n t d o f t e n af v l d b l o m m o r, s å d a n d stark o c h kraftg m ö t e r före b ä r g n n g s t d e n, k a n s k e v a r d e t h e n n e s k l ä d e r, s o m utströmmade dna mardoft. H o n var lt o c h s p ä d m e d m ö r k t, o r e d g t hår, h v l k e t e n a mnut låg ända n e d ögon, d andra s t o d o m k r n g h e n n e s fnt t e c k n a d e h u f v u d s o m ett m o l n. E n r ö d fez s k ä c k t skjut p å nack. H y n v a r o l v g u l, m e n klar o c h frsk, n ä s a n e n l t e n l u s t g t n g e s t, åt h v l k e n n g e n tng stått m o d e l l, m u n n e n r ö d o c h v a r m m e d lnjer m j u k a s o m h o s ett känslgt barn, ö g o n e n s t o r a, s k f t a n d e, f ä r d g a a n f a l l a l f v e t m e d tus frågor. Hon LOFMARKNADEN CÅCAO h a d e hvark målarraljer VID MUNKBRON I eller STOCKHOLM. c ä - " o. «a. ^ 3. c a. ^ j vd års Konst- Industrutställnng Stockholm. an-

7 IDUN t e c k n n g s b o k m e d s g, b a r a e n l å n g staf, m e n d kastade h o n g e n a s t från s g o c h b ö r j a d e l e t a s t e n a r ; d e s k u l l e v a r a m y c k e t flata, t u n n a o c h lätta, s n a r t l å g d e t e n h e l l t e n s t a p e l p å bänk, o c h d å se h o n sg b r e d v d d e m hvlade. B r u n a o c h v å r d s l ö s t lättjefulla l å g o h e n n e s händer knäet, o c h ö g o n e n rktades m e d ett d r ö m m a n d e uttryck m o t böljornas lek; h o n h a d e v ä x t u p p här o c h vsste b å d e h v a d skog sjön o c h d e n gamla park sade. Sedan h o n v a r e n lt, lt tulta h a d e h o n följt m e d fadern o c h» v s a t» slottet, o c h r u s t m ä s t a r e n s d o t t e r h a d e n ä s t a n b l f v t e n sevärdhet, äfv h o n. H o n v a r deras da, de hade gfvt hne g o d uppfostran af präktg o c h samvetsgrann lärarnna h e m m e t ; n u v a r barnet färdgt draga u t f e j d e n m o t n y a ö d e n, o c h d e t v a r h e n n e s ssta dag d e n lugna vrå, dt oron cke brydde sg o m a t t t r ä n g a, d ä r f ö r a t t d e n k n a p p t s k u l l e få r o t f ä s t e. Hon skuggade m e d hand för ögon för s e b ä t t r e o c h k a s t a d e s å u t d e n f ö r s t a» s m ö r g å s e n» från sn ststapel, så e n o c h ä n n u e n, d e s s h o n b l e f f r g, r e s t e s g u p p o c h b ö r j a d e a r b e t a m e d v e r k l g kraft. H e n n e s lärarnna k o m n u långsamt g å e n d e p å d e n smala stg; h o n skulle aldrg h a o b s e r v e r a t s e n f e s t s a l, a l d r g h ö r t d e frade, m a n t y c k t e, a t t h o n n ä r m a s t l k n a d e l t e n g r å s k u g g a från d e t g a m l a s l o t t e t, a f d e s s a s m å e n s t a k a f a m l j e k v n n o r, h v l k a a l d r g h a f t n å g o t ö d e, a l d r g fått e n s k r f v e n rad häfderna, m e n s o m kanske just därför lefva lfvet så m y c k e t ntsvare hjärtats tanks värld. HYLIN & C FABRIKSAKTIEBOLAC = UTSTÄLLNINOSTVÅLAR: W S V E N S K P R I N S E S S A S F Ö D E L S E var d e n glada underrättelse, s o m söndags, dag efter mdmardag, från Parkudd å Djurgård telegrafs gnsta sprddes öfver allt Sverges land. Kronprnsessan Lovsa af Danmark vstas f ö r närvarande här m e d anlednng af d betydelsefulla dragels. K o n u n g e n höll söndags kl. 2 e. m. å Rosdals slott såväl sammans svskt o c h norskt svskt statsråd, hvarvd kännagafs, d nyfödda prnsessan skall d o p e t erhålla namn Margareta Sophe Louse Ingeborg samt kallas Margareta. Sedan danska kronprnsessan Lovsa föddes år 1851 har vår naton ej haft glädja sg åt e n svsk prnsessas födelse förr än nu, d 25 jun 1899, då, egdomlgt nog, skulle bl just e n dotter d e n danska kronprnsessan, s o m gaf lfvet åt vår yngsta svska prnsessa.»ja, tant. T ä n k, f e m rngar fck j a g n y s s, rktgt stlga, stora.»» D u är e t t b a r n, R u t h», af b r ö t H a n n a B e r g ö vänlgt,»låt n u bl leka längre, o c h h ö r p å h v a d j a g h a r a t t s ä g a d g stället. Tänk, d u s k a l l r e s a S t o c k h o l m m o r g o n. D e t är v k t g t, f ö r s t å r d u n t e d e t?» (Forts.) VIOL, r \ L Y M P I A T E A T E R N har n u stängt sna portar för V mar, sedan danska balettsällskapet tsdags gaf sn afskedsföreställnng. Det tredje o c h ssta programmet, hvar d e framståde artsterna vsade sg för stockholmspublk, u p p t o g»zgar-dansdvertssemt» ur»trubadur» samt några dansnummer ur d äfv å vår opera gfna balett»blomsterfest Gzano.» HYACINTHE, HÉLIOTROPE, THEA-ROS-PARFYM prsbelönta vd I8QJ SYREN M. FL. M. FL. års utställnng Försäljes butker samt hos allafnareparfym GULDMEDALJ vära Sagda dag kl. 10,15 f. m. n e d k o m nämlg, hertgnnan af Västergötland lycklgt m e d e n prnsessa. Klockan strax efter 10,30 f. m. gafs anlednng däraf salut m e d 21 skott två omgångar.» H v a d g ö r d u R u t h, j a g t r o r d u står o c h kastar smörgås,» sade h o n skämtande. fem KONGL. HOFLEVERANTÖR. = S ^ e g r e r n g s g a t a n "SZesterlanggatan IQ. A. T A. T Det är n u nästan ett banalt talesätt säga, n u m r e n flngo ett ypperlgt utförande, alldstund sällskapet under sn härvaro afton efter afton mer än väl hunnt bevsa stt onskränkta herravälde öfver d e n koreografska teknk. V vlja därför dast brnga sällskapets samtlga lemmar ett hjärtlgt tack för de fna konstnjutnngar, de beredt stockholmarna, samma gång är ledsamt erkänna, vår publk ej omfat prestatonerna m e d ntresse, d e förtjänat. M å andra sdan har tdpunkt för sällskapets b e s ö k härstädes vart så olämplg s o m gärna kan tänkas; o m stockholmar vd mdmartd har välja antng ett uppfrskande landtlf sn vackra skärgård eller ett, o m än så frestande, teaternöje stad, är han ursäktad, o m han tar sn flykt förra. Däremot taga v för alldeles gfvet, dessa balettföreställnngar skulle ägt r u m för utsålda hus, o m de stället kunnat bjudas o s s slutet af august. Då har publk marhvlan b a k o m sg o c h sterar gärna allt godt, s o m bjudes nöjesväg. Vlle därför d danska balettkår ha Stockh o l m åtanke v d ett annat fälle, m e n då så st mar s o m möjlgt, skulle d helt vsst få revanche för stt n u ldna ekonomska nederlag. T\ J U R G Å R D STE A TERN öppnar dag lördag sna U portar för säsong m e d uppföran af ett nytt svskt folklustspel tre akter, bettladt»när nämndemansmoras I d a skulle gfta sg.> V återkomma ett följande n u m m e r ett närmare o m n ä m n a n d e af stycket. B e g ä r p r o f v e r våra nyheter svart, hvtt eller kulört från 55 ö r e 15 kr. pr meter. Specaltet: bal- Nyaste sdtyger för sällskaps-, o c h p r o m e n a d t o a l e t t e r samt blusar o c h foder. De utvalda sdtygerna sändas Sverge dast d - rekt prvatpersoner tull- fraktfrtt är bästa! Schwezer k Co., Luzern (Schwez). Sdtygs-Export. Tll D r e k t ö r C. H. L e d b e c k s nsttut f ö r Drottnng&atan 6 8, Stockholm. TANDLÄKARE G, G:son Hård af Segerstad, Alma Hård af Segerstad, B r g e r J a r l s g a t a n 1 3, 1 tr. Rkstel Allm. tel Tandläkare W b o m, Östermalmstorg 1. Mottagnngstd 10-12, 6-7. (S.T.A.60178) Tandläkare G.W.Wdfond Drottnlngg. 74. Rkstel OBS.! Garant för hållbarhet. antagas fortfarande elever, damer herrar sklda kurser. Undervsnng anatom, fysolog sjukdomslära delas af läkare cne amanuser. Fullständg undervsnng elektrska d nya lätt- tystgåde dubbelaxlade handvbratorns användnng för sjuka. Kapt W. Amans symasknskopplng Drektör C. H. Ledbecks vbrator säljes äfv vd G. H. Ledbecks nsttut. Rkstel Allm. Tel I Sjukgymnastk Massage Kurs DoktorThoraWgardh Marstrand. praktserar från d 20 jun Göteborg Lktornslösnngsel. I e k t y r! Ett antal äldre årgångar realseras betydlgt nedsa prser erbjuda för dem, förut ej äga desamma, bllg, omväxlande lärork lektyr. Mot nsändande af nedannämnda belopp Expedton af ldun, Stockholm, erhålles nom Sverge p o r t o f r t t : ldun 1893 (n:r 1 felas) 2: 25 ldun 1894 (komplett) 2: 25 ldun 1895 (julnumret oberäknadt) 2: 50 ldun 1896 ( ) 2: 50 ldun 1897 ( ) 3: ldun 1898 ( juln.) 3: 50 Iduns julnummer : 20 Iduns julnummer : 55 Barngarderob 1898 (12 n:r) 1: Kamrat 1894 (n:r 19 felas) 1: 50 Kamrat 1895 (n:r 7 felas) 1: 50 Kamrat 1897 (n:r 18 felas) 2: Kamrat : Turst (19 n:r) 1: Vd rekvston, skall åtföljas af lkvd, torde noga uppgfvas, hvlk af ofvannämnda årgångar önskas. Detta utmärkta el, hvargom de svåraste lktornar nom trne dagar upplösas borttagas, försäljes å 1 kr. pr sats Stockholm dast hos C. F. Dufva, Drottnnggatan 4 1. Tll landsort franko mot 1 kr. 20 öre 10-öres frm. af M. Malmström, Upsala. Se utförlg annons jämte läkarentyg ldun för d 20 maj. R ä t t v k. Nybldadt prvat hem vacker hälsosam trakt öppnas d 1 jun af undertecknad för allmänt kla personer, äro behof af sanatorevård. Referser: D:r Olof Håkanson, Brger Jarlsgatan 19, Stockholm, D:r Magn. Matel, Göteborg, samt extra provncalläkar plats. ELLEN MELLÄNDER (f. d. Sophasyster). Bankaktebolaget Bbloteksgatan 11. Exp. af ldun. börjar ny lärokurs d 1 nästk. okt. Prospekt grats. Professor G. A. Unman, Stockholm, Sjukgymnastk Massage från 15 Okt Maj Upplysnngar prospekt erhållas gom D o k(nord. t o r A. O.B.W8120) de, Stockholm. StockholmÖfre Norrland, Drottnnggatan 1: 75 0: 75 0: 50 0: 75 (C) Lagermans Kraft-Skur-Pulver förordas af läkare så ett hygs santärt hänsede f r a m s t å e n d e re: gtörngrsel. Användes å Stockholr epdemsjukhus, å de flesta hotell me rer nom rket, badnrättnngar, skolc lasarett andra allmänna'' nrättnng samt flere järnvägar ångbåtar o hvarje kök där rlghet uppskas. Inc verkstäder fabrker har blfvt m ket omtyckt så varande särdeles förträ lgt handtvättnng. Tll salu hos a Dversehandlare rket. Ende verka Kraft- T v å l - F a b r k e n, Jönköpng. Asshmahonmg, gammalt, välkändt el mot asthma. burkar om Vs lter. Prs för burk kr. 3,< Sändes mot postförskott eller efterkraf. I redes af Fru I. W. LUNDBLAD, L Vugatan 24. Allm. Tel. 7668, Rkstel (G Stoc 6. Hushållsräknng 5 %. Kassafack 15, 20, 25 kronor. - O b s! Pärmar ldun» Iduns romanbblotek» ; hjälpreda Kamrat hemmet. flere sorter hos Q. ELFVING, Rddaregatan 11 A. (perade). Stor solerngsförmåga, 50 % lättare än vanlga. Vackra hållbara från Tranås Snckerfabrk, Tra Begär katalog. Rkstelefon n:r K

8 Husmödrar! Spara är lös för hvarje husmoder begränsad hushållspnng! Huru göra EN verklgt stor besparng? Jo, använd Edra hushåll PELLERLNS MARGARIN, GÖTEBORG, är bäst, drygast * Intecknngsbolaget. Sv. Panoptkon Stockholms Intecknlngs-Garantl-Aktebolag. Hufvudkontor: Malmtorgsgatan n:r 1, öppet 103. Afdelnngskontor: Bbloteksgatan n:r 13 öppet kl. ValO3. DEPOSITIONSRÄNTA 5 proc. UPP- AFSKRIFNINGSRÄNTA 3» SPARKASSERÄKNING(vd Afd.-kont.) 4V2» På KAPITALRÄKNING å 6 mån. uppsägnng godtgöres Banks HÖGSTA DEPOSITIONSRÄNTA ämpas vd nträffande ränteförändrng d nya räntesats oelbart utan föregåde uppsägnng. (S. T. A ). LIEBIG m r s Stockholm.!*Största sevärdhet.* K OT T- R XT R A K T Endast äkta när hvarje burk bär namntecknng Drygast, S k ö n f ä r g - e r & K e m s k därför bllgast. blått trycb. Kappor, Koftor, Klädnngar, Ilerrkostymer, Unformer, Handskar, Kravaller färgas kemskt tvättas. OBS.! Fläckuttagnng verkställes daglg Smålandsgatan 9. Butker: Holländaregatan 13, A. T Lnnégatan 22, A. T Brännkyrkagatan 2, A. T Hornsgatan 11, A. T Fabrk: Löfholm, A T Fotograf, D r o t t n n g g a t a n T v ä t t a n s t a l t. En gros dast hos bolagets korrespondter för O T T O D A H L S T R Ö M & Co., Sverge 2 9 A. Specaltc: Konstnärlgt utförda porträtt kol- eller Pgmt tryck. S T O C K H O L M. (S. T. A ) Syesta Velocpefflrks Aktebolagets LANDSKRONA