Sammanfattning Jobber 211. Kap 9 Produkten. Kap 9-18 samt Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt 21-23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Jobber 211. Kap 9 Produkten. Kap 9-18 samt 21-23. Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt 21-23"

Transkript

1 Sammanfattning Jobber 211 Kap 9-18 samt Kap 9 Produkten Stort kapitel som tar upp lite av varje. Managing Products: brand and corporate identity. Brand extension and brand stretching. Varumärkesutvidgning. Co-branding Corporate identity Ethical issues. Produkten är i fokus i marknadsföringsmixen (4 p). En produkt som inte utför det sökta kommer att förkastas av konsumenterna oavsett allt annat. Produktlinje ett företags olika märken som är nära relaterade. Produktmix ett företags alla varumärken. Karaktäristika för Starka varumärken Företagets synvinkel: inträdeshinder för konkurrenter, högre priser kan generera höga vinster, bas för varumärkesutvidgning. Konsumenternas synvinkel: Kvalitetsstämpel, sparar tid - hjälper beslutsfattande, förtroende Varumärkeskapital - Brand equity, byggs upp över tiden. Uppdelat i: Kundbaserat -> varumärkeskännedom (förutsättning för att kunder ska överväga att köpa en vara), varumärkesbild/ -associationer (den bild och associationer kunder har av ett varumärke) (brand awareness och image/associations) Företagsbaserat -> patent (nuvärdesberäkning av framtida vinster ger ett delmått på varumärkeskapitalet), kanalförhållanden (förhållanden till andra aktörer vertikalt och horisontellt påverkar varumärkeskapitalet; goda distributionskanaler högt värde) (proprietary based, patents, channel relationships). Varumärkesbyggande ett varumärke byggs från en kärnprodukt som behäftas med värden som särskiljer det från konkurrensen. Dessa värden kan vara kvalitet, design, garantier, paketering, service och image. Värdena skapar varumärkets potential. Varumärkesbyggande 2 faktorer för ett lyckat varumärke: Kvalitet grundläggande för att kunna bygga ett förtroende för varumärket. Positionering välja sina målmarknader och målgrupper noga Varumärkets domän: Målgruppen Varumärkets arv: bakgrund och kultur Varumärkets värden: kärnvärden och karaktäristika för varumärket Varumärkets tillgångar (assets): vad särskiljer det från konkurrensen Varumärkets personlighet: Varumärkets reflektion: hur kunden ser på sig själv när h-n använder varumärket Återpositionering förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar. 1

2 Välblandad kommunikation genomtänkt marknadsföring och aktiviteter Att vara först märken som är först i sin kategori på massmarknaden lyckas i regel bäst Långsiktighet varumärkesbyggande tar tid, kräver konsekventhet Intern marknadsföring utbilda personalen så att ftg kommunikation utåt blir enhetlig Nyckelbeslut key branding decisions Varumärkesnamn vikt måste läggas vid: associationer, lätthet att uttala och minnas, kopplas till produktens fördelar, vara distinkt, vara överförbart till andra språk och marknader, inte inkräkta på befintliga varumärken. Varumärkesnamn 2 Familjenamn/paraplynamn: ett varumärkesnamn för hela produktmixen. Heinz Individnamn: varje produktgrupp har ett individnamn. Ariel. Kombinationsnamn: Volkswagen Golf Re-branding Dyrt, tidskrävande, riskfyllt, Varför? Vid uppköp, vilja att skapa ny bild och associationer, avyttring av del av ftg, strategiskifte, varumärke tappar slagkraft, internationell expansion, juridiska skäl. Re-branding 2 Pocessen: typisk Jobbermodell i sju steg, såhär byter man namn: Definiera mål med varumärkesbytet Framtagande av nya potentiella varumärken Gallring av namnen tar bort förslag med dåliga associationer svårt uttal Informationssökning om alla namnen på alla marknader, betydelse, patentskydd Konsumentundersökning, hur väl det memoriseras, vilka associationer folk får Val av nytt namn Genomförande koordinering, kommunikation, förstå kundens kopplingar till märket, stöd till återförsäljare, genomförandehastighet. Varumärkesutvidgning mkt vanligt förekommande, mindre risk och lägre kostnad än nylansering av nytt varumärke (awareness finns redan). Positiva bieffekter vid lyckad utvidgning både för ny produkt och det ursprungliga varumärket. Vid misslyckande dock negativa konsekvenser för hela varumärket. Extension: ett ftg använder sitt varumärke för en ny produkt i en närliggande produktgrupp Smirnoff Ice. Stretching ett ftg använder ett varumärke för en ny produkt i en ny produktgrupp, Yamahapianon, Virgin. Co-branding Parallell: två eller fler ftg gör en gemensam produkt och drar nytta av bägges varumärken. Sony-Ericsson. Ingrediens-: HP använder intels processorer Kommunicerad: Mc Donalds gör Happy meal med Disneyfigurer. Globala varumärkesbeslut: globala produkter kan skilja sig på olika marknader i fråga om utseende, smak, distribution. Företagsidentitet (corporate identity) lade vi ett helt seminarium på, anses säkert viktigt. Faktisk identitet produkter, personalens värderingar och beteende, ledarskap m.m. 2

3 Kommunicerad identitet vad organisationen kommunicerar genom kontrollerade kanaler marknadsföring, PR, sponsorskap, symboler. Även icke kontrollerade kanaler, media, intressegrupper, webfora. Önskad identitet ledningens visioner om ftg. Ideal identitet optimal identitet för ftg. Objektivt. Upplevd identitet olika intressenters upplevelse av ftg, rykte och allmän bild av ftg. Etiska frågeställningar ur ett produktperspektiv. Produktsäkerhet, planerad kort livslängd, vilseledande förpackning, varumärkesbyggande i utvecklingsländer. 3

4 Produkt Marknadens attraktionskraft Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Kap 10 Produkten II Strategisk produktplanering Produktlivscykeln, Portföljplanering, Tillväxtstrategier Produktlivscykelns fyra steg: introduktion, tillväxt, mognad, avtagande. Tillämpning av PLC: När ska ftg avveckla en produkt, hindra prognosantaganden om ständig tillväxt, förmå ftg att omplanera och omvärdera marknadsföringsstrategier och -mål varefter produkten mognar. Portföljplanering: se till att ha en blandad portfölj av nya och mogna varor. Kalibrera marknadsföringsmålen bygga, hålla, skörda, fasa ut efter var i PLC produkterna befinner sig BCG:s tillväxtfördelningsmatris (growth share matrix) 10.2: visar produktens marknadsandel och marknadens beskaffenhet i fråga om tillväxt. Stor marknadsandel = good guy, Liten dito = bad guy. Enkel men snäv fyrfältsmodell. Stjärnor: stor marknadsandel, hög tillväxt Kassakor: stor marknadsandel, låg tillväxt Problembarn: liten marknadsandel, hög tillväxt Hundar: liten marknadsandel, låg tillväxt General Electrics modell marknadens attraktionskraft/kompetitiv styrka. Liknar BCG men är en niofältare och tar fler faktorer i beaktande. Ger direkt indikation på vilken strategiska marknadsföringsmål som bör användas (bygga 1, hålla 2, skörda 3, fasa ut4) Hög 1 1/2/3 Medium Låg 2 3/4 Hög Medium Låg Kompetitiv styrka Tillväxtstrategier för produkter: marknadspenetration, marknadsexpansion, produktutveckling, marknadsutveckling, diversification Ansoffmatrisen: visar vad det man gör kallas. Existerande Nya Existerande Marknadspenetration, expansion Nya Produktutveckling Marknadsutveckling Diversifikation Marknad 4

5 Kap 11 Produktutveckling Nya produkter Vad är en ny produkt? Produktersättningar : Ersätter en gammal produkt, ny generation. Utökning av produktutbud: Nya smaker, färger etc. Ny produktlinje: Ny produkt inom befintlig varumix Helt ny produkt: Som inte skådat världen tidigare. Hur man skapar en innovativ miljö Tolerera misstag Ge tid till medarbetares pet projects Var tillgänglig Motstå automatiskt nejsägande Ge resurser till visioner Ge klara budskap om vikten av innovationer Belöna nytänkande och framgång Produktutveckling på känt Jobbermanér; så här skapas nya produkter. Åtta steg. Ny produktstrategi Idégenerering Sållning Konceptprövning: kundenkäter Kalkylering (business analysis): nollresultatkalkyler, känslighetsanalyser Produktutveckling Marknadstester Lansering Mottagande på marknaden Diffusion of innovation process - Spridning av innovationsprocessen Grupper av kunder med olika acceptans av nyheter Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards Spridningshastighet Rate of diffusion Hur snabbt en ny produkt sprider sig beror på fem faktorer. Komparativ fördel: hur mycket bättre är den nya produkten än de befintliga? Kompatibilitet: med befintlig livsstil, om konsumenterna måste ändra sitt beteende för att använda produkten kan man förvänta sig ett långsamt genomslag. Kommunicerbarhet: anger hur svårt det är att förstå användningsområdet eller om en ny produkt finns inom konsumenters föreställningsramar för varumärket. Testbarhet (divisibility): om det är lätt och enkelt att få tillgång till den nya produkten Komplexitet: enkelhet i användandet. 5

6 Marknadsföring Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Strategier för produktersättning när en gammal produkt byts ut mot en ny. Ingen förändring Modifierad produkt Teknologiskifte Ingen förändring Ingen förändring Ansiktslyftning Obemärkt (Facelift) teknologiskifte (inconspicuous technological substitution) Remix Nytt marknadssegment Omlansering (remerchandising) Ej angränsande ompositionering (intangible repos.) Uppgradering (relaunch) Angränsande ompositionering (Tangible repos.) Produkt Betonat teknologiskifte (Conspicuous t.s.) Nyetabliering (Neo-innovation) 6

7 Pris Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Kap 12 Prissättning Tre metoder för prissättning Kostnadsbaserad: Självkostnads-(full cost pricing), Bidrags- (direct cost pricing) Konkurrentbaserad: givet pris (going rate pricing) kaffe, olja, commodities. Upphandling (competitive bidding) Information om konkurrenter mkt viktigt. Marknadsbaserad: anpassas till marknadsföringsstrategin, priset ej isolerad faktor utan del av marknadsföringen. Marknadsbaserad prissättning 12.3: beror på tio faktorer. En rubrik nedan för varje. 1. Konsumentnytta (Value to customer): Komparativa fördelar, hur mäts de? Trade-off-analys: konsumenters preferenser/betalningsvilja för olika fördelar analyseras (enkät/statistiskt) Experimentering: butiker sätter nya priser och kunderna måste förhålla sig till dem på riktigt, ger ett mer trovärdigt utslag än i en enkät. Ekonomiskt värde för kunden: Kan beräknas i b2b, om en produkt sparar X för ett företag och kostar Y i investering så är EVC=X-Y 2. Marknadsföringsstrategi (marketing strategy) 1. Prissätta nya produkter 12.5: positioneringsstrategi. Högt pris ger höga marginaler, lågt pris stort genomslag Promotion Hög Låg Hög Snabb Långsam svepning svepning (skimming) Låg Snabb penetration Långsam penetration Karaktäristika för högprissegment: Vad motiverar ett högt pris? Produkten genererar ett högt värde: stor komparativ fördel Konsumenter har hög betalningsförmåga: Konsument och finansiär är olika personer: exempelvis resor som ftg betalar Brist på konkurrens Efterfrågeöverskott: högre efterfrågan än utbud Högt köptryck: produkter man måste ha => högt pris. Jourservice, reservdelar Karaktäristika för lågprissegment: Vad motiverar ett lågt pris? Enda genomförbara alternativet: om inga av ovanstående fördelar finns => lågt pris Marknadspenetration eller dominans: kan uppnås med aggressiv (låg) prissättning Stordriftsfördelar (experience curve effect): lågt pris tas ut för att bli störst, skalfördelar => låga kostnader Tjäna pengar senare: grundprodukten billig, uppgraderingar/nödvändigt underhåll/kringprodukter dyra. Tjäna pengar någon annanstans: en bjudvara lockar kunder, julskinka Instegsbarriär: Positiva långtida effekter av att hålla konkurrenter borta från marknaden Prissätta befintliga produkter: Prissättningens roll under de fyra strategiska målsättningarna: 7

8 Uppbyggnad (Build): pris sätts lägre än konkurrenterna på priskänsliga marknader Hållande (Hold): Matcha konkurrenters prissättning Skördande (Harvest): stora marginaler tas ut. Premium -priser sätts. Ompositionering (Reposition): nya marknadsförutsättningar => ny prissättning 3. Sambandet pris kvalitet (Price-quality relationships): Kvaliteten motiverar priset. 4. Prissättning för produktlinjen (Product line pricing) Tar hänsyn till övriga produkter i produktlinjen. Ex snik- eller exklusiva varianter 5. Motivering av högre pris (Explicability): ett pris måste kunna rättfärdigas för kunden. Hög produktionskostnad eller höga FoU-kostnader. 6. Konkurrenter (competition): både konkurrenter som varuför samma produkt, och konkurrenter som löser samma problem på ett annat sätt som kan göra aktuell produkt obsolet. 7. Prutmån (Negotiating margins): på marknader där kunderna förväntar sig en diskussion om priset kan en prutmån/förhandlingsmarginal läggas på priset. Bilhandlare. 8. Effekt på återförsäljare/grossister: om återförsäljare ges utrymme till hög marginal på ett ftg:s produkter kommer de vara måna om att sälja dem 9. Politiska faktorer: pristak och politiska/rättsliga sanktioner mot överprissättning. 10. Kostnader: tas med i helhetsbilden, men inte som enda faktor. Om inte marknaden är beredd att betala vad en produkt kostar att producera och marknadsföra bör den inte lanseras alls. Prisändringar: omständigheter och taktik vid egeninitierade ändringar Höjningar om: Värdet är högre än priset Kostnaderna ökar Efterfrågeöverskott Strategiskt mål är att skörda Höjningar hur? Prisskutt Stegvisa prisökningar Inflationsklausul (escalator clauses): i långa kontrakt kan ökning byggas in Komponentfakturering (Price unbundling): som gör det totala priset högt Lägre rabatter Sänkningar om: Värdet är mindre än priset Utbudsöverskott Strategiskt mål är att bygga Priskrig är osannolikt Förebygga konkurrents insteg på marknaden Sänkningar hur? Prisfall Stegvis sänkning Lågprismärke (fighter brands): nytt märke introduceras till lägre pris (ibumetin) Paketerbjudanden (price bundling). Cykel på köpet. Högre rabatter Etiska frågeställningar: 8

9 Kartellbildning, rovdjursprissättning (för att driva konkurrenter från marknaden), vilseledande prissättning (som döljer kostnader), prisdiskriminering (orättvist om det sker på fel grunder, geografiskt), varudumpning till låga priser (utomlands) 9

10 Kap 13 Reklam Promotional mix, Major promotional tools, Communication process, Advertising strategy, Organizing campaigns, Ethical issues of advertising Marknadsföringsmixen the promotional mix Reklam stor publik snabbt, skapar awareness. Personlig försäljning interaktivt, individuell anpassning möjlig, möjliggör förklaring Direktmarknadsföring når en utvald målgrupp, lätt att mäta, upprätthålla relationer Internetmarknadsföring global räckvidd, mätbart, snabba ändringar Säljkampanjer kan ge en snabb ökning av försäljningen, ibland bara kortsiktig Publicitet hög trovärdighet, når läsaren bättre än marknadsföring, ej kontrollerbar Marknadsföringsmixen 2 vad styr valen av lämplig mix? Resurstillgång och kostnader för marknadsföring Marknadens storlek och koncentration Konsumenternas informationsbehov Produktens karaktäristika Push or pull strategies Push: producenterna marknadsför sig mot återförsäljare för att få dem att ta in varor i sitt sortiment. Pull: producenterna marknadsför sig direkt mot konsumenterna för att deras efterfrågan ska få återförsäljare att ta in varorna. Integrerad marknadsföring ftg samordnar all kommunikation för att inte budskapen ska spreta Kommunikationsprocessen 13.3 en källa har ett budskap, den kodar budskapen i bilder och ord, skickar budskapet via media, för att kunna tas emot så avkodas budskapet i och med att en mottagare uppfattar det. I all kommunikation uppstår brus som kan störa sändningen eller mottagandet. Mottagaren kan ge återkoppling till källan, vid personlig mf omedelbart Source -> encoded message -> transmission -> decoded message -> receiver Stark/svag teori om reklam 13.4 Stark: reklam påverkar vår kunskap och inställning till en produkt så att vi beslutar oss att köpa den. AIDA = Awareness -> Interest -> Desire -> Action. USA Svag: Reklam har en mindre påverkan, skapar intresse och understödjer konsumenten att köpa igen om h-n en gång testat produkten. ATR = Awareness -> trial -> reinforcement. Europa Reklamstrategi 13.5 ännu en snygg Jobbermodell i sju steg och en fyllig rubrik för varje steg Marknadsföringsstrategi -> förstå målgruppen -> sätt upp reklammål -> bestäm reklambudget -> besluta: 1. Budskap, 2. Medieval -> genomför kampanj -> utvärdera utfallet. Varumärkets personlighet 13.6 konsumenten drar nytta av varumärkets egenskaper på fyra vis För att uttrycka sig själv ge konsumenten en personlighet i konsumtionsval Uppmuntran (reassurance) genom att ha en bild flärd kan konsumenten känna sig exklusiv vid konsumtion av produkten. Trovärdighet konsumenterna sätter tilltro i varumärket. Kommunicerar produktens funktion Etiska frågeställningar vilseledande reklam, reklamens inflytande på samhällets värderingar, reklam till barn. 10

11 Kap 14 Försäljning Personal selling and sales management. Personlig försäljning och säljledning Försäljning inbegriper personlig kontakt med köparen Påverkas av beteendefaktorer: växande förväntningar från kunder, inflytande från större kunder, globalisering. Teknologiska faktorer: säljare har fler tekniska hjälpmedel såsom datorstöd, elektroniska säljkontor och -kanaler. Ledningsfaktorer: datoriserade hjälpmedel för CRM kundrelationssystem, intranät. Key account management några få kunder har stor betydelse för ftg; 80 % av fsg till 20 % av kunderna. En säljare eller avdelning koncentrerar sig på en specifik kund. Karaktäristika för modern försäljning Behålla och avpollettera kunder -> <- 2. CRM kundrelationssystem 3. Addera värde, tillfredsställa behov -> -> Kunden<- <- 4. Databas-, kunskapshantering 5. Problemlösning och systemsäljande -> <- 6. Marknadsföra produkten 1. Behålla lönsamma kunder, bli av med kostsamma kunder. 2. CRM, integrera säljande och köpande organisation, utveckla relationer, avdela dedikerade resurser till specifika kunder. 3. Säljaren måste kunna läsa sin kund och finna/upplysa kunden om behov h-n har och därmed addera värde för kunden 4. Samla på sig och hantera kunskap om kunder och omgivning 5. Ett säljande ftg kan förutom att leverera komponenter montera till större enheter och sälja ett system -> lösa köparens problem. Färdigmonterade bildörrar med ruta och lås 6. En säljare har idag större ansvar än förut för att leda produktutveckling och bidra till strategisk marknadsföring av produkten Säljprocessen 14.3 Förberedelse -> öppning -> behovs- och problemidentifiering -> presentation och demonstration -> ta hand om invändningar -> sluta en affär -> uppföljning Motivationscykel 14.6 i form av en cykel! Alla delar har betydelse för en lyckad säljkår. Motivation -> ansträngning -> utförande <- tillfredsställelse <- Belöning <- Etiska frågeställningar Ohederlighet Hårdföra säljtekniker Mutor Reciproka/ömsesidiga köp som krav 11

12 Kap 15 Direktmarknadsföring Kraftigt ökande av flera orsaker; Fragmentering av marknad och medievanor Teknologiutveckling Listning av konsumenter Sofistikerade analystekniker, ex. geo-demografiska data Koordinerade marknadsföringssystem Databasmarknadsföring Information om kunder och potentiella kunder Transaktionsdata Marknadsföringsdata, vilka kampanjer har körts, svarsfrekvens, resultat Produktinformation kombinerat med marknadsföringsinsatser Geodemografiska data QCI kundhanteringsmodell för Customer Relationship Management - CRM Rubrikerna i hjulet: Targeting ge kunder och potentiella kunder specifika erbjudanden Förfrågansuppföljning (Enquiry management) så snart en individ vänder sig till ftg med en förfrågan skall denna plockas upp av säljavdelning Välkomnande av nya kunder Lära känna nya kunder förmå dem att lämna information om sig själva Kundutveckling beslut om vilka kunder som skall ges mer uppmärksamhet och intensivare bearbetning Problemhantering identifiering av problem och hantering av klagomål Återvinning erbjuda förlorade kunder en god anledning att komma tillbaka till ftg 12

13 Direktmarknadsföringskampanj 15.5 sälj aldrig till en främling. Marknadsföringsstrategi -> identifiera och förstå målgrupp -> kampanjmål -> val av 1. media 2. Utformning -> genomförande och utvärdering Kap 16 Andra marknadsföringsmetoder Säljaktiviteter (Sales promotion): bjudvaror, nedsatta priser, säljtävlingar Ökande popularitet: Pga. Konsumenters impulsköp ökar, säljaktiviteter är mer legitima än tidigare, ökande kostnader för marknadsföring, ökande mängd marknadsföring mediebrus, kortade tidshorisonter, konkurrenters aktiviteter Effekter av säljaktiviteter: Snabb uppblåsning av säljsiffror Konsumentfokuserade aktiviteter Prissänkning (money off): blåser upp siffror på kort tid, matchas enkelt av konkurrenter, kan förstöra märkets image. Större förpackningar (bonus packs): större mängd till samma pris. Bättre för märkets image. Gratisprodukter (premiums): gratisprodukter som följer med vid köp av annan produkt, associationsvaror choklad gratis vid köp av kaffe för att skapa nya associationer, köp två betala för en, postutskick Varuprov (free samples): gratis testmöjlighet för nya produkter Kuponger (coupons): hemskickade, butiksdistribuerade, tidningsannonser. Vinstaktiviteter (prize promotions): tävlingar, dragningar, spel. Kundkort (loyalty cards): med poängsamlande för kunden, informationssamlande för ftg. Handelsfokuserade aktiviteter Rabatter (price discounts): Återförsäljare kan få (eller kräva) rabatter för att sälja vissa produkter. Mängdrabatt (free goods): Säljtävlingar: Återförsäljare eller säljteam belönas för framgångsrika kampanjer Ersättning (allowances): till butiker för ökad exponering, till grossister för att ta in varan i utbudet Gemensamma aktiviteter (promotional price support): Tillverkaren står för en återförsäljares prissänkning i konsumentledet. Butiksaktiviteter (in-store support): gavelexponering, matlagning i butik Målsättningar med säljaktiviteter: Pull strategy: aktiviteter riktade till konsumenter Push strategy: aktiviteter riktade till distributionsledet Snabb uppblåsning av säljsiffror Uppmuntra prov av ny produkt: För att öka awareness. Uppmuntra upprepade köp: Lojalitetsprogram, kuponger Stimulera köp av större förpackningar: Erhålla distribution och hyllplats: Om en distributör ser nyttan av produkterna Utvärdering: av aktiviteterna bör ske före, under och efter. PR och publicitet: PR har en 10-punktslista för vilka mål det kan uppnå: Prestige och rykte 13

14 Potentiella Kunden Nuvarande Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Marknadsföring av produkter Ta hand om problem och möjligheter Konsumenternas förtroende (goodwill) Anställdas förtroende (goodwill) Hantera missförstånd Distributörers och leverantörers förtroende Statens förtroende Hantera dålig publicitet Locka och behålla goda medarbetare Publicitet,marknadskommunikation: ftg betalar inget för publicitet, meddelandet har hög trovärdighet, ingen kontroll av vad, när eller innehållet i det som publiceras Svara på medieförfrågningar och begäran om info Bistå media med information om aktiviteter och relevanta fakta Stimulera media att föra fram frågor som ftg tjänar på. Sponsorskap: målsättningen måste vara klar Tjäna publicitet Skapa underhållningsmöjligheter: ge förutsättningar att kunna hålla vissa tävlingar, koncerter, m.m. Skapa önskade associationer till ftg och varumärke Förbättra samhällsrelationer Skapa reklamtillfällen Utställningar mässor: samlar relevanta aktörer i en kommersiell miljö Utställningsmål 16.5 Målsättning Säljmål Övriga mål Upprätthålla relationer Förmedla fördelar Avhjälpa serviceproblem Stimulera försäljning Upprätthålla image Demonstrera produkter Samla konkurrentinformation Vidga exponering Kontakta potentiella kunder Fastställa behov Förmedla fördelar Förbinda sig till uppföljning Förbinda sig till försäljning Kontakta potentiella kunder Imagebyggande Produktdemonstration Samla konkurrentinformation Produktplacering: i filmer, dataspel och TV-program Fördelar: Når en massmarknad, positiva associationer, trovärdighet, upprepning av budskapet, störande avbrott för reklam undviks, målgrupper kan pekas ut, 14

15 möjligheter att bygga en produktserie på filmtemat (james bond accesoarer), marknadsföringsmöjligheter på nätet (partnerstatus på filmens hemsida, visa filmklipp på produktens hemsida), mätbarhet Nackdelar: Kalkonfilmer Produkten kan försvinna i en spännande scen och inte uppfattas Leda till irritation i publiken Bristande kontroll på placeringen Etiska frågeställningar Incitamentsbonusar (inducements) för försäljare att sälja specifika produkter. Försäljaren sätter sin bonus framför konsumentnyttan Felinlösningar av kuponger. Kuponger motsvaras inte av köpta varor Uppmuntran från tredje part. Kändisar som rekommenderar varor mot betalning Säljaktiviteter kan leda till överkonsumtion och i förlängningen till att jorden går under. 15

16 Kap 17 Distribution Direkt distribution/mellanled Mellanledets funktion: Tillgodose producenters och konsumenters behov Öka effektivitet Förbättra tillgång Bidra med specialisttjänster Distibutionsled: olika antal används. Konsumentvaror: Producent -> agent -> grossist -> återförsäljare -> konsument B2B-varor: Producent -> agent -> distributör -> företagskund Tjänstevaror: Den som tillhandahåller tjänsten -> (Agent) -> konsument/ftg-kund Kanalstrategi: Tre ställningstaganden måste göras; Val av kanal Marknadsfaktorer: hur beter sig köpare? Finns det en vilja att distribuera produkterna? Kundernas geografiska koncentration. Producentfaktorer: har producenten finansiella och kunskapsmässiga resurser att agera kanal? Produktfaktorer: stora komplicerade produkter säljs oftare direkt. Konkurrensfaktorer: Sitter konkurrenter på dominerade ställningar i distributionsledet behövs nya innovativa vägar. Distributionsintensitet Intensiv: alla tillgängliga försäljningsställen används (cigaretter, tuggummi). Försäljningen är direkt avhängig av antalet försäljningsställen Selektiv: bara de bästa/största/motsv. får sälja en produkt Exklusiv: bara en distributör har rätt att sälja en produkt, bilar. Kanalintegration: grad av kontroll av kanalerna Konventionella marknadsföringskanaler: liten kontroll Franchising Kanalägande Styrning av kanaler (channel management) Urval: Motivation: vilka behov och problem har distributören? Partnerskap och gemensamma beslut kan vara positivt. Territoriell ensamrätt. Uppdaterad information. Regelbunden personlig kontakt. Attraktiva finansiella incitamentsprogram. Utbildning: Av mellanleden för att uppnå bästa resultat Utvärdering: Regelbundet för att bestämma vilka aktörer man ska fortsätta samarbeta med och inte Konflikthantering Varför uppstår konflikt? Skillnader i målsättning, skillnader i önskad produktlinje, parallella distributionslinjer som tär på varandra, aktörer som inte uppfyller krav. 16

17 Hur lösa och undvika konflikt? Utveckla partnerskap med kanalaktörer, utbildning i konflikthantering, marknadsuppdelning, förbättra prestationerna, övertagande av kanaler, tvång och hot (om indragna order eller utebliven prestation) Kap 18 Digital marknadsföring Olika former digitalisering: E-hander: sälja och köpa saker över internet; Bokus.se. Sälja och köpa information på nätet, ipod. Finansiella transaktioner E-business: IT genomsyrar hela ftg, ledningssystem, intranät. E-marknadsföring: användande av IT, internet för marknadsföring av produkter. Nyckelelement i digital marknadsföring. Internet Mobil kommunikation Trådlös kommunikation Interaktiv TV Nya distributionskanaler Sammanslagning av teknologier (convergence): plattformsoberoende, mer sofistikerade tekniska prylar som hanterar fler applikationer. Ex. TV kan ses på dator, laptop, mobiltfn Digitalisering och anslutbarhet Utveckling av marknadsföringsmixen I: Fem I används. Indentifikation: Individualisering Interaktion Integration Integritet Utveckling av marknadsföringsmixen II Pris: Dynamiskt, transparent, flexibelt Produkt: Individuell, digital, beställningsvara/individanpassad (customized) Plats: Virtuell, global, nya kanaler Promotion: omedelbar, interaktiv, tillåtelsebaserad (kunden ger medgivande) 17

18 Genomförande Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Kap 21 Förändring Implementering av marknadsföring Marknadsföringsstrategi och implementering: strategin vad ska hända och varför? Implementeringen vem ska ta hand om genomförandet, hur, när och var. Strategi Lämplig Olämplig Bra Succé Roulette Dålig Trubbel Misslyckande strategin bestämmer implementeringen och den påverkar i sin tur strategin. Förhållningssätt till förändring (Transition curve21.3): stadier i synen på drastisk förändring Stelhet tystnad: följer direkt på beskedet Förnekelse och misstro: inte kan det väl vara så? Tvivel och känslomässig osäkerhet: Är det mitt fel? Acceptans och medgivande: Anpassning och testning: den nyskilde börjar dejta igen Uppbyggnad och sökande efter mening: känslomässigt bättre och mer moget läge. Internaliserande: förändringen accepteras, anpassningen avslutas För att kunna genomföra en förändring krävs Stöd från centrala beslutsfattare Nödvändiga resurser Individers och avdelningars hängivenhet Samarbete med andra avdelningar och externa personer Supportstegen: motsättning -> motstånd -> tillmötesgående -> acceptans -> hängivenhet Hinder för genomförandet av marknadsföringskoncept: Högkostnadslösningar: Allt som gör produkten bättre än konkurrensen tenderar kosta Icke kvantifierbara fördelar: Svårt att mäta exakt hur mycket en förändring ger. Personliga ambitioner: som inte stämmer med det som kunderna vill ha Belöningssystem: som inte står i samklang med vad som är bäst för ftg eller kunden Mycket prat lite hockey (saying versus doing): om chefers retorik inte stämmer med faktiska beslut minskar förtroendet. Utveckla gmf-strategier: en implementerare avsätts leda arbetet, nödvändiga steg: Målsättning Skulle-vilja-mål Måste-uppnå-mål Strategi Intern marknadsföring: alla förändringar kräver anpassningar inom organisationen, dessa måste förankras internt för lyckat gmf. Olika tillvägagångssätt för de som stödjer, är neutrala, kritiserar projektet Genomförande: förändringarna internt genomförs där de motsätts medelst: 18

19 Övertalning Förhandling Politik: olika former av maktmedel öppet eller dolt: belöning, expertkunskaper, referenspersoner, bestraffning Taktik: Utvärdering Vem tjänar på den genomförda förändringen? Vad kan vi lära oss Kontrollsystem för marknadsföring: för att kunna följa upp aktiviteter och förändringar Bestämma marknadsföringsmål -> sätta prestationsmål -> lokalisera ansvar -> utvärdera prestationer gentemot mål -> uppföljning (beröm, belöning, befordra, rådgiva, utbilda, bestraffa) 19

20 Kap 22 Tjänstemarknadsföring Var är en tjänst? Ogripbar (intangible) Gärning, prestation eller ansträngning Komplex att utvärdera Kan använda påtagliga bevis: foton, checklistor, bevisar att tjänsten utförts Icke-ägande:Resulterar inte i fysiskt ägande för kunden Inseparabla från konsumenten: konsumenter är per definition närvarande. Föränderlighet: varje utförande olikt ett annat, kan standardiseras i viss mån Förgänglighet: kan ej lagras. Tåget går vare sig kunden finns där eller ej Att handha kundrelationer: relationsmarknadsföring ger följande fördelar för ftg Ökade inköp Lägre kostnader En konsuments livstidsvärde: resultatet (ekonomiskt) av en kunds alla inköp i livet Uthålligt kompetitiva fördelar: en vänskapsrelation och förtroende är mkt svåra att matcha för en konkurrent. Word of mouth: Mkt viktigt i tjänstesammanhang. Förtroende viktigt Personaltillfredsställelse och -omsättning: Även de anställda vinner mkt på goda relationer, större tillfredsställelse i att upprätthålla relationer än att ständigt jaga nya. Och följande fördelar för kunden: Risk- och stressreduktion: kunden vet vad den får. Högre kvalitet på tjänsten: Tjänsteftg lär känna kundens detaljbehov Sociala och statusmässiga fördelar: Att ha nära kontakter med ftg och att bli igenkänd ger tillfredsställelse och ibland status. Strategier för att behålla sina kunder (customer retention strategies): gör man i sex steg Hitta målgrupp (targeting customers for retention): Alla kunder är inte bra kunder. Kontaktknytande (bonding): finansiella band (lojalitetsprogram), individanpassade band (samma personal tar alltid emot, favorittidning väntar på hotellrummet), strukturella band (detaljanpassade logistiksystem) Intern marknadsföring: egen personal måste verka i linje med strategi Uppfylla löften: Lova rätt saker, hålla löften, ge personalen befogenheter att hålla löften Bygga förtroende: genom kommunikation, garantier, Bättring och återskapande av förtroende: om ftg misslyckas måste förtroendet återskapas till varje pris om man vill ha kunden kvar. Uppföljningssystem av kvaliteten, förmåga till mottagande av synpunkter och kritik, Att matcha förväntad och uppfattad servicenivå: även om viljan är stor kan detta vara svårt, pga. Fyra barriärer Missförstånd: ftg. Missförstår vad kunden förväntar sig Otillräckliga resurser: Förståelsen finns för förväntningarna, men inte viljan att betala Otillräckligt framförande: ftg/chefer förstår behovet, kompetens saknas hos personal Överdrivna löften: genom reklam eller annan kontakt. Att möta kunders behov: checklista i tio punkter. 20

Den ultimata sammanfattningen

Den ultimata sammanfattningen Den ultimata sammanfattningen Sammansatt av: Jonatan Raber Skriven av: Jonatan Raber; Viktor Thell; John Arfwidsson; Michaela O Konor; Emelie Kullenberg; Karin Rimbäck; Philip Haglund; Alexander Engel;

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210)

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Jag tror jag fått med det mesta i kursen i denna sammanfattning (dock inte marknadsrätten och artiklarna) och den kan användas både som komplement och substitut

Läs mer

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180 hp Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM En studie i vad som motiverar företag till att använda Social CRM

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj Institutionen för kultur och kommunikation Lina Nyholm & Pernilla Sandell Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj How to plan, execute and create a successful advertising campaign

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:162 Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer D-UPPSATS 2006:072 E-handelsrelationer En fallstudie av hur e-handelsföretag arbetar med sina relationer till konsumenter Andreas Gerdin Emelie Hellberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

EN FALLSTUDIE OM GLITTER OCH DESS STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT STÄRKA SIN KONKURRENSKRAFT

EN FALLSTUDIE OM GLITTER OCH DESS STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT STÄRKA SIN KONKURRENSKRAFT EN FALLSTUDIE OM GLITTER OCH DESS STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT STÄRKA SIN KONKURRENSKRAFT INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING & SCM 722A29 Handledare: Staffan Brege Linköpings universitet 2015-01-16 GRUPP 4

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson C-UPPSATS 2006:090 Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas Andreas Gröning Ingela Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2005-06-02 Små handelsföretag och e-implementering - Infrastrukturen inom e-handelsdomänen i ett tillväxtperspektiv - Abstrakt Med

Läs mer

Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund

Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund 2012 Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund Stefan Nerpin Anders Sancho Förord Du läser just nu förordet till den första utgåvan av Sveriges Marknadsförbunds Marknadsförarens

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft Umeå School of Business and Economics Institutionen för företagsekonomi Magisteruppsats Januari 2003 Handledare: Henrik Linderoth Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel Johanna

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: Juni 2013 Författare: Gracia Kabwita Nina Wennerlund Handledare: Paul Pierce Examinator:

Läs mer