Sammanfattning Jobber 211. Kap 9 Produkten. Kap 9-18 samt Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt 21-23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Jobber 211. Kap 9 Produkten. Kap 9-18 samt 21-23. Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt 21-23"

Transkript

1 Sammanfattning Jobber 211 Kap 9-18 samt Kap 9 Produkten Stort kapitel som tar upp lite av varje. Managing Products: brand and corporate identity. Brand extension and brand stretching. Varumärkesutvidgning. Co-branding Corporate identity Ethical issues. Produkten är i fokus i marknadsföringsmixen (4 p). En produkt som inte utför det sökta kommer att förkastas av konsumenterna oavsett allt annat. Produktlinje ett företags olika märken som är nära relaterade. Produktmix ett företags alla varumärken. Karaktäristika för Starka varumärken Företagets synvinkel: inträdeshinder för konkurrenter, högre priser kan generera höga vinster, bas för varumärkesutvidgning. Konsumenternas synvinkel: Kvalitetsstämpel, sparar tid - hjälper beslutsfattande, förtroende Varumärkeskapital - Brand equity, byggs upp över tiden. Uppdelat i: Kundbaserat -> varumärkeskännedom (förutsättning för att kunder ska överväga att köpa en vara), varumärkesbild/ -associationer (den bild och associationer kunder har av ett varumärke) (brand awareness och image/associations) Företagsbaserat -> patent (nuvärdesberäkning av framtida vinster ger ett delmått på varumärkeskapitalet), kanalförhållanden (förhållanden till andra aktörer vertikalt och horisontellt påverkar varumärkeskapitalet; goda distributionskanaler högt värde) (proprietary based, patents, channel relationships). Varumärkesbyggande ett varumärke byggs från en kärnprodukt som behäftas med värden som särskiljer det från konkurrensen. Dessa värden kan vara kvalitet, design, garantier, paketering, service och image. Värdena skapar varumärkets potential. Varumärkesbyggande 2 faktorer för ett lyckat varumärke: Kvalitet grundläggande för att kunna bygga ett förtroende för varumärket. Positionering välja sina målmarknader och målgrupper noga Varumärkets domän: Målgruppen Varumärkets arv: bakgrund och kultur Varumärkets värden: kärnvärden och karaktäristika för varumärket Varumärkets tillgångar (assets): vad särskiljer det från konkurrensen Varumärkets personlighet: Varumärkets reflektion: hur kunden ser på sig själv när h-n använder varumärket Återpositionering förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar. 1

2 Välblandad kommunikation genomtänkt marknadsföring och aktiviteter Att vara först märken som är först i sin kategori på massmarknaden lyckas i regel bäst Långsiktighet varumärkesbyggande tar tid, kräver konsekventhet Intern marknadsföring utbilda personalen så att ftg kommunikation utåt blir enhetlig Nyckelbeslut key branding decisions Varumärkesnamn vikt måste läggas vid: associationer, lätthet att uttala och minnas, kopplas till produktens fördelar, vara distinkt, vara överförbart till andra språk och marknader, inte inkräkta på befintliga varumärken. Varumärkesnamn 2 Familjenamn/paraplynamn: ett varumärkesnamn för hela produktmixen. Heinz Individnamn: varje produktgrupp har ett individnamn. Ariel. Kombinationsnamn: Volkswagen Golf Re-branding Dyrt, tidskrävande, riskfyllt, Varför? Vid uppköp, vilja att skapa ny bild och associationer, avyttring av del av ftg, strategiskifte, varumärke tappar slagkraft, internationell expansion, juridiska skäl. Re-branding 2 Pocessen: typisk Jobbermodell i sju steg, såhär byter man namn: Definiera mål med varumärkesbytet Framtagande av nya potentiella varumärken Gallring av namnen tar bort förslag med dåliga associationer svårt uttal Informationssökning om alla namnen på alla marknader, betydelse, patentskydd Konsumentundersökning, hur väl det memoriseras, vilka associationer folk får Val av nytt namn Genomförande koordinering, kommunikation, förstå kundens kopplingar till märket, stöd till återförsäljare, genomförandehastighet. Varumärkesutvidgning mkt vanligt förekommande, mindre risk och lägre kostnad än nylansering av nytt varumärke (awareness finns redan). Positiva bieffekter vid lyckad utvidgning både för ny produkt och det ursprungliga varumärket. Vid misslyckande dock negativa konsekvenser för hela varumärket. Extension: ett ftg använder sitt varumärke för en ny produkt i en närliggande produktgrupp Smirnoff Ice. Stretching ett ftg använder ett varumärke för en ny produkt i en ny produktgrupp, Yamahapianon, Virgin. Co-branding Parallell: två eller fler ftg gör en gemensam produkt och drar nytta av bägges varumärken. Sony-Ericsson. Ingrediens-: HP använder intels processorer Kommunicerad: Mc Donalds gör Happy meal med Disneyfigurer. Globala varumärkesbeslut: globala produkter kan skilja sig på olika marknader i fråga om utseende, smak, distribution. Företagsidentitet (corporate identity) lade vi ett helt seminarium på, anses säkert viktigt. Faktisk identitet produkter, personalens värderingar och beteende, ledarskap m.m. 2

3 Kommunicerad identitet vad organisationen kommunicerar genom kontrollerade kanaler marknadsföring, PR, sponsorskap, symboler. Även icke kontrollerade kanaler, media, intressegrupper, webfora. Önskad identitet ledningens visioner om ftg. Ideal identitet optimal identitet för ftg. Objektivt. Upplevd identitet olika intressenters upplevelse av ftg, rykte och allmän bild av ftg. Etiska frågeställningar ur ett produktperspektiv. Produktsäkerhet, planerad kort livslängd, vilseledande förpackning, varumärkesbyggande i utvecklingsländer. 3

4 Produkt Marknadens attraktionskraft Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Kap 10 Produkten II Strategisk produktplanering Produktlivscykeln, Portföljplanering, Tillväxtstrategier Produktlivscykelns fyra steg: introduktion, tillväxt, mognad, avtagande. Tillämpning av PLC: När ska ftg avveckla en produkt, hindra prognosantaganden om ständig tillväxt, förmå ftg att omplanera och omvärdera marknadsföringsstrategier och -mål varefter produkten mognar. Portföljplanering: se till att ha en blandad portfölj av nya och mogna varor. Kalibrera marknadsföringsmålen bygga, hålla, skörda, fasa ut efter var i PLC produkterna befinner sig BCG:s tillväxtfördelningsmatris (growth share matrix) 10.2: visar produktens marknadsandel och marknadens beskaffenhet i fråga om tillväxt. Stor marknadsandel = good guy, Liten dito = bad guy. Enkel men snäv fyrfältsmodell. Stjärnor: stor marknadsandel, hög tillväxt Kassakor: stor marknadsandel, låg tillväxt Problembarn: liten marknadsandel, hög tillväxt Hundar: liten marknadsandel, låg tillväxt General Electrics modell marknadens attraktionskraft/kompetitiv styrka. Liknar BCG men är en niofältare och tar fler faktorer i beaktande. Ger direkt indikation på vilken strategiska marknadsföringsmål som bör användas (bygga 1, hålla 2, skörda 3, fasa ut4) Hög 1 1/2/3 Medium Låg 2 3/4 Hög Medium Låg Kompetitiv styrka Tillväxtstrategier för produkter: marknadspenetration, marknadsexpansion, produktutveckling, marknadsutveckling, diversification Ansoffmatrisen: visar vad det man gör kallas. Existerande Nya Existerande Marknadspenetration, expansion Nya Produktutveckling Marknadsutveckling Diversifikation Marknad 4

5 Kap 11 Produktutveckling Nya produkter Vad är en ny produkt? Produktersättningar : Ersätter en gammal produkt, ny generation. Utökning av produktutbud: Nya smaker, färger etc. Ny produktlinje: Ny produkt inom befintlig varumix Helt ny produkt: Som inte skådat världen tidigare. Hur man skapar en innovativ miljö Tolerera misstag Ge tid till medarbetares pet projects Var tillgänglig Motstå automatiskt nejsägande Ge resurser till visioner Ge klara budskap om vikten av innovationer Belöna nytänkande och framgång Produktutveckling på känt Jobbermanér; så här skapas nya produkter. Åtta steg. Ny produktstrategi Idégenerering Sållning Konceptprövning: kundenkäter Kalkylering (business analysis): nollresultatkalkyler, känslighetsanalyser Produktutveckling Marknadstester Lansering Mottagande på marknaden Diffusion of innovation process - Spridning av innovationsprocessen Grupper av kunder med olika acceptans av nyheter Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards Spridningshastighet Rate of diffusion Hur snabbt en ny produkt sprider sig beror på fem faktorer. Komparativ fördel: hur mycket bättre är den nya produkten än de befintliga? Kompatibilitet: med befintlig livsstil, om konsumenterna måste ändra sitt beteende för att använda produkten kan man förvänta sig ett långsamt genomslag. Kommunicerbarhet: anger hur svårt det är att förstå användningsområdet eller om en ny produkt finns inom konsumenters föreställningsramar för varumärket. Testbarhet (divisibility): om det är lätt och enkelt att få tillgång till den nya produkten Komplexitet: enkelhet i användandet. 5

6 Marknadsföring Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Strategier för produktersättning när en gammal produkt byts ut mot en ny. Ingen förändring Modifierad produkt Teknologiskifte Ingen förändring Ingen förändring Ansiktslyftning Obemärkt (Facelift) teknologiskifte (inconspicuous technological substitution) Remix Nytt marknadssegment Omlansering (remerchandising) Ej angränsande ompositionering (intangible repos.) Uppgradering (relaunch) Angränsande ompositionering (Tangible repos.) Produkt Betonat teknologiskifte (Conspicuous t.s.) Nyetabliering (Neo-innovation) 6

7 Pris Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Kap 12 Prissättning Tre metoder för prissättning Kostnadsbaserad: Självkostnads-(full cost pricing), Bidrags- (direct cost pricing) Konkurrentbaserad: givet pris (going rate pricing) kaffe, olja, commodities. Upphandling (competitive bidding) Information om konkurrenter mkt viktigt. Marknadsbaserad: anpassas till marknadsföringsstrategin, priset ej isolerad faktor utan del av marknadsföringen. Marknadsbaserad prissättning 12.3: beror på tio faktorer. En rubrik nedan för varje. 1. Konsumentnytta (Value to customer): Komparativa fördelar, hur mäts de? Trade-off-analys: konsumenters preferenser/betalningsvilja för olika fördelar analyseras (enkät/statistiskt) Experimentering: butiker sätter nya priser och kunderna måste förhålla sig till dem på riktigt, ger ett mer trovärdigt utslag än i en enkät. Ekonomiskt värde för kunden: Kan beräknas i b2b, om en produkt sparar X för ett företag och kostar Y i investering så är EVC=X-Y 2. Marknadsföringsstrategi (marketing strategy) 1. Prissätta nya produkter 12.5: positioneringsstrategi. Högt pris ger höga marginaler, lågt pris stort genomslag Promotion Hög Låg Hög Snabb Långsam svepning svepning (skimming) Låg Snabb penetration Långsam penetration Karaktäristika för högprissegment: Vad motiverar ett högt pris? Produkten genererar ett högt värde: stor komparativ fördel Konsumenter har hög betalningsförmåga: Konsument och finansiär är olika personer: exempelvis resor som ftg betalar Brist på konkurrens Efterfrågeöverskott: högre efterfrågan än utbud Högt köptryck: produkter man måste ha => högt pris. Jourservice, reservdelar Karaktäristika för lågprissegment: Vad motiverar ett lågt pris? Enda genomförbara alternativet: om inga av ovanstående fördelar finns => lågt pris Marknadspenetration eller dominans: kan uppnås med aggressiv (låg) prissättning Stordriftsfördelar (experience curve effect): lågt pris tas ut för att bli störst, skalfördelar => låga kostnader Tjäna pengar senare: grundprodukten billig, uppgraderingar/nödvändigt underhåll/kringprodukter dyra. Tjäna pengar någon annanstans: en bjudvara lockar kunder, julskinka Instegsbarriär: Positiva långtida effekter av att hålla konkurrenter borta från marknaden Prissätta befintliga produkter: Prissättningens roll under de fyra strategiska målsättningarna: 7

8 Uppbyggnad (Build): pris sätts lägre än konkurrenterna på priskänsliga marknader Hållande (Hold): Matcha konkurrenters prissättning Skördande (Harvest): stora marginaler tas ut. Premium -priser sätts. Ompositionering (Reposition): nya marknadsförutsättningar => ny prissättning 3. Sambandet pris kvalitet (Price-quality relationships): Kvaliteten motiverar priset. 4. Prissättning för produktlinjen (Product line pricing) Tar hänsyn till övriga produkter i produktlinjen. Ex snik- eller exklusiva varianter 5. Motivering av högre pris (Explicability): ett pris måste kunna rättfärdigas för kunden. Hög produktionskostnad eller höga FoU-kostnader. 6. Konkurrenter (competition): både konkurrenter som varuför samma produkt, och konkurrenter som löser samma problem på ett annat sätt som kan göra aktuell produkt obsolet. 7. Prutmån (Negotiating margins): på marknader där kunderna förväntar sig en diskussion om priset kan en prutmån/förhandlingsmarginal läggas på priset. Bilhandlare. 8. Effekt på återförsäljare/grossister: om återförsäljare ges utrymme till hög marginal på ett ftg:s produkter kommer de vara måna om att sälja dem 9. Politiska faktorer: pristak och politiska/rättsliga sanktioner mot överprissättning. 10. Kostnader: tas med i helhetsbilden, men inte som enda faktor. Om inte marknaden är beredd att betala vad en produkt kostar att producera och marknadsföra bör den inte lanseras alls. Prisändringar: omständigheter och taktik vid egeninitierade ändringar Höjningar om: Värdet är högre än priset Kostnaderna ökar Efterfrågeöverskott Strategiskt mål är att skörda Höjningar hur? Prisskutt Stegvisa prisökningar Inflationsklausul (escalator clauses): i långa kontrakt kan ökning byggas in Komponentfakturering (Price unbundling): som gör det totala priset högt Lägre rabatter Sänkningar om: Värdet är mindre än priset Utbudsöverskott Strategiskt mål är att bygga Priskrig är osannolikt Förebygga konkurrents insteg på marknaden Sänkningar hur? Prisfall Stegvis sänkning Lågprismärke (fighter brands): nytt märke introduceras till lägre pris (ibumetin) Paketerbjudanden (price bundling). Cykel på köpet. Högre rabatter Etiska frågeställningar: 8

9 Kartellbildning, rovdjursprissättning (för att driva konkurrenter från marknaden), vilseledande prissättning (som döljer kostnader), prisdiskriminering (orättvist om det sker på fel grunder, geografiskt), varudumpning till låga priser (utomlands) 9

10 Kap 13 Reklam Promotional mix, Major promotional tools, Communication process, Advertising strategy, Organizing campaigns, Ethical issues of advertising Marknadsföringsmixen the promotional mix Reklam stor publik snabbt, skapar awareness. Personlig försäljning interaktivt, individuell anpassning möjlig, möjliggör förklaring Direktmarknadsföring når en utvald målgrupp, lätt att mäta, upprätthålla relationer Internetmarknadsföring global räckvidd, mätbart, snabba ändringar Säljkampanjer kan ge en snabb ökning av försäljningen, ibland bara kortsiktig Publicitet hög trovärdighet, når läsaren bättre än marknadsföring, ej kontrollerbar Marknadsföringsmixen 2 vad styr valen av lämplig mix? Resurstillgång och kostnader för marknadsföring Marknadens storlek och koncentration Konsumenternas informationsbehov Produktens karaktäristika Push or pull strategies Push: producenterna marknadsför sig mot återförsäljare för att få dem att ta in varor i sitt sortiment. Pull: producenterna marknadsför sig direkt mot konsumenterna för att deras efterfrågan ska få återförsäljare att ta in varorna. Integrerad marknadsföring ftg samordnar all kommunikation för att inte budskapen ska spreta Kommunikationsprocessen 13.3 en källa har ett budskap, den kodar budskapen i bilder och ord, skickar budskapet via media, för att kunna tas emot så avkodas budskapet i och med att en mottagare uppfattar det. I all kommunikation uppstår brus som kan störa sändningen eller mottagandet. Mottagaren kan ge återkoppling till källan, vid personlig mf omedelbart Source -> encoded message -> transmission -> decoded message -> receiver Stark/svag teori om reklam 13.4 Stark: reklam påverkar vår kunskap och inställning till en produkt så att vi beslutar oss att köpa den. AIDA = Awareness -> Interest -> Desire -> Action. USA Svag: Reklam har en mindre påverkan, skapar intresse och understödjer konsumenten att köpa igen om h-n en gång testat produkten. ATR = Awareness -> trial -> reinforcement. Europa Reklamstrategi 13.5 ännu en snygg Jobbermodell i sju steg och en fyllig rubrik för varje steg Marknadsföringsstrategi -> förstå målgruppen -> sätt upp reklammål -> bestäm reklambudget -> besluta: 1. Budskap, 2. Medieval -> genomför kampanj -> utvärdera utfallet. Varumärkets personlighet 13.6 konsumenten drar nytta av varumärkets egenskaper på fyra vis För att uttrycka sig själv ge konsumenten en personlighet i konsumtionsval Uppmuntran (reassurance) genom att ha en bild flärd kan konsumenten känna sig exklusiv vid konsumtion av produkten. Trovärdighet konsumenterna sätter tilltro i varumärket. Kommunicerar produktens funktion Etiska frågeställningar vilseledande reklam, reklamens inflytande på samhällets värderingar, reklam till barn. 10

11 Kap 14 Försäljning Personal selling and sales management. Personlig försäljning och säljledning Försäljning inbegriper personlig kontakt med köparen Påverkas av beteendefaktorer: växande förväntningar från kunder, inflytande från större kunder, globalisering. Teknologiska faktorer: säljare har fler tekniska hjälpmedel såsom datorstöd, elektroniska säljkontor och -kanaler. Ledningsfaktorer: datoriserade hjälpmedel för CRM kundrelationssystem, intranät. Key account management några få kunder har stor betydelse för ftg; 80 % av fsg till 20 % av kunderna. En säljare eller avdelning koncentrerar sig på en specifik kund. Karaktäristika för modern försäljning Behålla och avpollettera kunder -> <- 2. CRM kundrelationssystem 3. Addera värde, tillfredsställa behov -> -> Kunden<- <- 4. Databas-, kunskapshantering 5. Problemlösning och systemsäljande -> <- 6. Marknadsföra produkten 1. Behålla lönsamma kunder, bli av med kostsamma kunder. 2. CRM, integrera säljande och köpande organisation, utveckla relationer, avdela dedikerade resurser till specifika kunder. 3. Säljaren måste kunna läsa sin kund och finna/upplysa kunden om behov h-n har och därmed addera värde för kunden 4. Samla på sig och hantera kunskap om kunder och omgivning 5. Ett säljande ftg kan förutom att leverera komponenter montera till större enheter och sälja ett system -> lösa köparens problem. Färdigmonterade bildörrar med ruta och lås 6. En säljare har idag större ansvar än förut för att leda produktutveckling och bidra till strategisk marknadsföring av produkten Säljprocessen 14.3 Förberedelse -> öppning -> behovs- och problemidentifiering -> presentation och demonstration -> ta hand om invändningar -> sluta en affär -> uppföljning Motivationscykel 14.6 i form av en cykel! Alla delar har betydelse för en lyckad säljkår. Motivation -> ansträngning -> utförande <- tillfredsställelse <- Belöning <- Etiska frågeställningar Ohederlighet Hårdföra säljtekniker Mutor Reciproka/ömsesidiga köp som krav 11

12 Kap 15 Direktmarknadsföring Kraftigt ökande av flera orsaker; Fragmentering av marknad och medievanor Teknologiutveckling Listning av konsumenter Sofistikerade analystekniker, ex. geo-demografiska data Koordinerade marknadsföringssystem Databasmarknadsföring Information om kunder och potentiella kunder Transaktionsdata Marknadsföringsdata, vilka kampanjer har körts, svarsfrekvens, resultat Produktinformation kombinerat med marknadsföringsinsatser Geodemografiska data QCI kundhanteringsmodell för Customer Relationship Management - CRM Rubrikerna i hjulet: Targeting ge kunder och potentiella kunder specifika erbjudanden Förfrågansuppföljning (Enquiry management) så snart en individ vänder sig till ftg med en förfrågan skall denna plockas upp av säljavdelning Välkomnande av nya kunder Lära känna nya kunder förmå dem att lämna information om sig själva Kundutveckling beslut om vilka kunder som skall ges mer uppmärksamhet och intensivare bearbetning Problemhantering identifiering av problem och hantering av klagomål Återvinning erbjuda förlorade kunder en god anledning att komma tillbaka till ftg 12

13 Direktmarknadsföringskampanj 15.5 sälj aldrig till en främling. Marknadsföringsstrategi -> identifiera och förstå målgrupp -> kampanjmål -> val av 1. media 2. Utformning -> genomförande och utvärdering Kap 16 Andra marknadsföringsmetoder Säljaktiviteter (Sales promotion): bjudvaror, nedsatta priser, säljtävlingar Ökande popularitet: Pga. Konsumenters impulsköp ökar, säljaktiviteter är mer legitima än tidigare, ökande kostnader för marknadsföring, ökande mängd marknadsföring mediebrus, kortade tidshorisonter, konkurrenters aktiviteter Effekter av säljaktiviteter: Snabb uppblåsning av säljsiffror Konsumentfokuserade aktiviteter Prissänkning (money off): blåser upp siffror på kort tid, matchas enkelt av konkurrenter, kan förstöra märkets image. Större förpackningar (bonus packs): större mängd till samma pris. Bättre för märkets image. Gratisprodukter (premiums): gratisprodukter som följer med vid köp av annan produkt, associationsvaror choklad gratis vid köp av kaffe för att skapa nya associationer, köp två betala för en, postutskick Varuprov (free samples): gratis testmöjlighet för nya produkter Kuponger (coupons): hemskickade, butiksdistribuerade, tidningsannonser. Vinstaktiviteter (prize promotions): tävlingar, dragningar, spel. Kundkort (loyalty cards): med poängsamlande för kunden, informationssamlande för ftg. Handelsfokuserade aktiviteter Rabatter (price discounts): Återförsäljare kan få (eller kräva) rabatter för att sälja vissa produkter. Mängdrabatt (free goods): Säljtävlingar: Återförsäljare eller säljteam belönas för framgångsrika kampanjer Ersättning (allowances): till butiker för ökad exponering, till grossister för att ta in varan i utbudet Gemensamma aktiviteter (promotional price support): Tillverkaren står för en återförsäljares prissänkning i konsumentledet. Butiksaktiviteter (in-store support): gavelexponering, matlagning i butik Målsättningar med säljaktiviteter: Pull strategy: aktiviteter riktade till konsumenter Push strategy: aktiviteter riktade till distributionsledet Snabb uppblåsning av säljsiffror Uppmuntra prov av ny produkt: För att öka awareness. Uppmuntra upprepade köp: Lojalitetsprogram, kuponger Stimulera köp av större förpackningar: Erhålla distribution och hyllplats: Om en distributör ser nyttan av produkterna Utvärdering: av aktiviteterna bör ske före, under och efter. PR och publicitet: PR har en 10-punktslista för vilka mål det kan uppnå: Prestige och rykte 13

14 Potentiella Kunden Nuvarande Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Marknadsföring av produkter Ta hand om problem och möjligheter Konsumenternas förtroende (goodwill) Anställdas förtroende (goodwill) Hantera missförstånd Distributörers och leverantörers förtroende Statens förtroende Hantera dålig publicitet Locka och behålla goda medarbetare Publicitet,marknadskommunikation: ftg betalar inget för publicitet, meddelandet har hög trovärdighet, ingen kontroll av vad, när eller innehållet i det som publiceras Svara på medieförfrågningar och begäran om info Bistå media med information om aktiviteter och relevanta fakta Stimulera media att föra fram frågor som ftg tjänar på. Sponsorskap: målsättningen måste vara klar Tjäna publicitet Skapa underhållningsmöjligheter: ge förutsättningar att kunna hålla vissa tävlingar, koncerter, m.m. Skapa önskade associationer till ftg och varumärke Förbättra samhällsrelationer Skapa reklamtillfällen Utställningar mässor: samlar relevanta aktörer i en kommersiell miljö Utställningsmål 16.5 Målsättning Säljmål Övriga mål Upprätthålla relationer Förmedla fördelar Avhjälpa serviceproblem Stimulera försäljning Upprätthålla image Demonstrera produkter Samla konkurrentinformation Vidga exponering Kontakta potentiella kunder Fastställa behov Förmedla fördelar Förbinda sig till uppföljning Förbinda sig till försäljning Kontakta potentiella kunder Imagebyggande Produktdemonstration Samla konkurrentinformation Produktplacering: i filmer, dataspel och TV-program Fördelar: Når en massmarknad, positiva associationer, trovärdighet, upprepning av budskapet, störande avbrott för reklam undviks, målgrupper kan pekas ut, 14

15 möjligheter att bygga en produktserie på filmtemat (james bond accesoarer), marknadsföringsmöjligheter på nätet (partnerstatus på filmens hemsida, visa filmklipp på produktens hemsida), mätbarhet Nackdelar: Kalkonfilmer Produkten kan försvinna i en spännande scen och inte uppfattas Leda till irritation i publiken Bristande kontroll på placeringen Etiska frågeställningar Incitamentsbonusar (inducements) för försäljare att sälja specifika produkter. Försäljaren sätter sin bonus framför konsumentnyttan Felinlösningar av kuponger. Kuponger motsvaras inte av köpta varor Uppmuntran från tredje part. Kändisar som rekommenderar varor mot betalning Säljaktiviteter kan leda till överkonsumtion och i förlängningen till att jorden går under. 15

16 Kap 17 Distribution Direkt distribution/mellanled Mellanledets funktion: Tillgodose producenters och konsumenters behov Öka effektivitet Förbättra tillgång Bidra med specialisttjänster Distibutionsled: olika antal används. Konsumentvaror: Producent -> agent -> grossist -> återförsäljare -> konsument B2B-varor: Producent -> agent -> distributör -> företagskund Tjänstevaror: Den som tillhandahåller tjänsten -> (Agent) -> konsument/ftg-kund Kanalstrategi: Tre ställningstaganden måste göras; Val av kanal Marknadsfaktorer: hur beter sig köpare? Finns det en vilja att distribuera produkterna? Kundernas geografiska koncentration. Producentfaktorer: har producenten finansiella och kunskapsmässiga resurser att agera kanal? Produktfaktorer: stora komplicerade produkter säljs oftare direkt. Konkurrensfaktorer: Sitter konkurrenter på dominerade ställningar i distributionsledet behövs nya innovativa vägar. Distributionsintensitet Intensiv: alla tillgängliga försäljningsställen används (cigaretter, tuggummi). Försäljningen är direkt avhängig av antalet försäljningsställen Selektiv: bara de bästa/största/motsv. får sälja en produkt Exklusiv: bara en distributör har rätt att sälja en produkt, bilar. Kanalintegration: grad av kontroll av kanalerna Konventionella marknadsföringskanaler: liten kontroll Franchising Kanalägande Styrning av kanaler (channel management) Urval: Motivation: vilka behov och problem har distributören? Partnerskap och gemensamma beslut kan vara positivt. Territoriell ensamrätt. Uppdaterad information. Regelbunden personlig kontakt. Attraktiva finansiella incitamentsprogram. Utbildning: Av mellanleden för att uppnå bästa resultat Utvärdering: Regelbundet för att bestämma vilka aktörer man ska fortsätta samarbeta med och inte Konflikthantering Varför uppstår konflikt? Skillnader i målsättning, skillnader i önskad produktlinje, parallella distributionslinjer som tär på varandra, aktörer som inte uppfyller krav. 16

17 Hur lösa och undvika konflikt? Utveckla partnerskap med kanalaktörer, utbildning i konflikthantering, marknadsuppdelning, förbättra prestationerna, övertagande av kanaler, tvång och hot (om indragna order eller utebliven prestation) Kap 18 Digital marknadsföring Olika former digitalisering: E-hander: sälja och köpa saker över internet; Bokus.se. Sälja och köpa information på nätet, ipod. Finansiella transaktioner E-business: IT genomsyrar hela ftg, ledningssystem, intranät. E-marknadsföring: användande av IT, internet för marknadsföring av produkter. Nyckelelement i digital marknadsföring. Internet Mobil kommunikation Trådlös kommunikation Interaktiv TV Nya distributionskanaler Sammanslagning av teknologier (convergence): plattformsoberoende, mer sofistikerade tekniska prylar som hanterar fler applikationer. Ex. TV kan ses på dator, laptop, mobiltfn Digitalisering och anslutbarhet Utveckling av marknadsföringsmixen I: Fem I används. Indentifikation: Individualisering Interaktion Integration Integritet Utveckling av marknadsföringsmixen II Pris: Dynamiskt, transparent, flexibelt Produkt: Individuell, digital, beställningsvara/individanpassad (customized) Plats: Virtuell, global, nya kanaler Promotion: omedelbar, interaktiv, tillåtelsebaserad (kunden ger medgivande) 17

18 Genomförande Kurs 211 sammanfattning Jobber kap 9-18 samt Kap 21 Förändring Implementering av marknadsföring Marknadsföringsstrategi och implementering: strategin vad ska hända och varför? Implementeringen vem ska ta hand om genomförandet, hur, när och var. Strategi Lämplig Olämplig Bra Succé Roulette Dålig Trubbel Misslyckande strategin bestämmer implementeringen och den påverkar i sin tur strategin. Förhållningssätt till förändring (Transition curve21.3): stadier i synen på drastisk förändring Stelhet tystnad: följer direkt på beskedet Förnekelse och misstro: inte kan det väl vara så? Tvivel och känslomässig osäkerhet: Är det mitt fel? Acceptans och medgivande: Anpassning och testning: den nyskilde börjar dejta igen Uppbyggnad och sökande efter mening: känslomässigt bättre och mer moget läge. Internaliserande: förändringen accepteras, anpassningen avslutas För att kunna genomföra en förändring krävs Stöd från centrala beslutsfattare Nödvändiga resurser Individers och avdelningars hängivenhet Samarbete med andra avdelningar och externa personer Supportstegen: motsättning -> motstånd -> tillmötesgående -> acceptans -> hängivenhet Hinder för genomförandet av marknadsföringskoncept: Högkostnadslösningar: Allt som gör produkten bättre än konkurrensen tenderar kosta Icke kvantifierbara fördelar: Svårt att mäta exakt hur mycket en förändring ger. Personliga ambitioner: som inte stämmer med det som kunderna vill ha Belöningssystem: som inte står i samklang med vad som är bäst för ftg eller kunden Mycket prat lite hockey (saying versus doing): om chefers retorik inte stämmer med faktiska beslut minskar förtroendet. Utveckla gmf-strategier: en implementerare avsätts leda arbetet, nödvändiga steg: Målsättning Skulle-vilja-mål Måste-uppnå-mål Strategi Intern marknadsföring: alla förändringar kräver anpassningar inom organisationen, dessa måste förankras internt för lyckat gmf. Olika tillvägagångssätt för de som stödjer, är neutrala, kritiserar projektet Genomförande: förändringarna internt genomförs där de motsätts medelst: 18

19 Övertalning Förhandling Politik: olika former av maktmedel öppet eller dolt: belöning, expertkunskaper, referenspersoner, bestraffning Taktik: Utvärdering Vem tjänar på den genomförda förändringen? Vad kan vi lära oss Kontrollsystem för marknadsföring: för att kunna följa upp aktiviteter och förändringar Bestämma marknadsföringsmål -> sätta prestationsmål -> lokalisera ansvar -> utvärdera prestationer gentemot mål -> uppföljning (beröm, belöning, befordra, rådgiva, utbilda, bestraffa) 19

20 Kap 22 Tjänstemarknadsföring Var är en tjänst? Ogripbar (intangible) Gärning, prestation eller ansträngning Komplex att utvärdera Kan använda påtagliga bevis: foton, checklistor, bevisar att tjänsten utförts Icke-ägande:Resulterar inte i fysiskt ägande för kunden Inseparabla från konsumenten: konsumenter är per definition närvarande. Föränderlighet: varje utförande olikt ett annat, kan standardiseras i viss mån Förgänglighet: kan ej lagras. Tåget går vare sig kunden finns där eller ej Att handha kundrelationer: relationsmarknadsföring ger följande fördelar för ftg Ökade inköp Lägre kostnader En konsuments livstidsvärde: resultatet (ekonomiskt) av en kunds alla inköp i livet Uthålligt kompetitiva fördelar: en vänskapsrelation och förtroende är mkt svåra att matcha för en konkurrent. Word of mouth: Mkt viktigt i tjänstesammanhang. Förtroende viktigt Personaltillfredsställelse och -omsättning: Även de anställda vinner mkt på goda relationer, större tillfredsställelse i att upprätthålla relationer än att ständigt jaga nya. Och följande fördelar för kunden: Risk- och stressreduktion: kunden vet vad den får. Högre kvalitet på tjänsten: Tjänsteftg lär känna kundens detaljbehov Sociala och statusmässiga fördelar: Att ha nära kontakter med ftg och att bli igenkänd ger tillfredsställelse och ibland status. Strategier för att behålla sina kunder (customer retention strategies): gör man i sex steg Hitta målgrupp (targeting customers for retention): Alla kunder är inte bra kunder. Kontaktknytande (bonding): finansiella band (lojalitetsprogram), individanpassade band (samma personal tar alltid emot, favorittidning väntar på hotellrummet), strukturella band (detaljanpassade logistiksystem) Intern marknadsföring: egen personal måste verka i linje med strategi Uppfylla löften: Lova rätt saker, hålla löften, ge personalen befogenheter att hålla löften Bygga förtroende: genom kommunikation, garantier, Bättring och återskapande av förtroende: om ftg misslyckas måste förtroendet återskapas till varje pris om man vill ha kunden kvar. Uppföljningssystem av kvaliteten, förmåga till mottagande av synpunkter och kritik, Att matcha förväntad och uppfattad servicenivå: även om viljan är stor kan detta vara svårt, pga. Fyra barriärer Missförstånd: ftg. Missförstår vad kunden förväntar sig Otillräckliga resurser: Förståelsen finns för förväntningarna, men inte viljan att betala Otillräckligt framförande: ftg/chefer förstår behovet, kompetens saknas hos personal Överdrivna löften: genom reklam eller annan kontakt. Att möta kunders behov: checklista i tio punkter. 20

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Längst ned finns kommentarer från opponentgruppen. Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Schilling menar att en stor del av värdet (utöver produktegenskaperna) för en teknisk innovation kommer från

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Tjänstemarknadsföring

Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Några begrepp och modeller i tjänstemarknadsföring. 2 Tjänstemarknadsföring 80-talet ett nytt forskningsområde - tjänstemarknadsföring växer fram. Belyser de

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: CRM-strategi Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Konsten att vara annorlunda när allt annat är lika CRM, eller Customer Relationship Management, är ett modeord

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Folksam Stefan Killander september 2005 1

Folksam Stefan Killander september 2005 1 Folksam september 2005 1 En spaning september 2005 2 Folksam Vem är jag se min blogg Vad är Folksam, se folksam.se Vad ska vi ha till middag, se tasteline.se Vill du se hela programmet, se svt.se, tv4.se

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL...

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... Sid 1 (7) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... 6 7 AKTIVITETER... 7 1 SAMMANFATTNING WEBingo är en

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Den ultimata sammanfattningen

Den ultimata sammanfattningen Den ultimata sammanfattningen Sammansatt av: Jonatan Raber Skriven av: Jonatan Raber; Viktor Thell; John Arfwidsson; Michaela O Konor; Emelie Kullenberg; Karin Rimbäck; Philip Haglund; Alexander Engel;

Läs mer

Inboundmarknadsföring för stora företag

Inboundmarknadsföring för stora företag Inboundmarknadsföring för stora företag Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sociala medier Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar.

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar. Manuskript Internetdagarna 2006 Stefan Görling 1. Introbild Forskare KTH. Forskar kring innovation & entreprenörsskap. I samband med att jag studerade omoraliska entreprenörer på nätet, som tjänade pengar

Läs mer

Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008

Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008 Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008 Två nya dotterbolag med olika position och verksamhetsinriktningar Dubblera = RM Konsulter på managementnivå Smicker = Kreativ och strategisk

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer