GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK"

Transkript

1 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK 1 KARLSTADS KOMMUN

2 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK FÖRORD Karlstads kommun har fastställt regler och principer vad gäller grävoch borrarbeten som sker i mark där kommunen är markägare. I detta dokument beskrivs de specifika krav som ställs på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras, samt hur ansvar fördelas. För att staden och allmänhetens behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt är samordning och långsiktig planering viktig vid olika arbeten som tar kommunal mark i anspråk. Anvisningar för att gräva, borra och utföra styrd borrning i kommunal mark syftar till att öka kommunens kontroll över arbeten som planeras och genomförs. Exempel på arbeten som omfattas av anvisningarna är ledningsförläggning och underhållsarbeten av el, tele, fiber, VA och fjärrvärme, men även borrning i samband med geotekniska undersökningar. Genom samordning och långsiktig planering kan antalet ingrepp begränsas och återställning av ytor ske kontrollerat. På så sätt kan den totala samhällskostnaden för utförande av de arbeten som krävs för att tillgodose samhällets behov av lösningar för sådant som energi, vatten, avlopp och IT hållas nere. Vinsten blir en mer hållbar och attraktiv stad. Anvisningarna utgår från två av kommunens övergripande målområden som beskrivs i styrdokumentet Strategiska planen: Karlstad ska vara en Attraktiv stad, och förvaltningarna ska verka för att Vårda tillgångar. Målgruppen för dessa anvisningar är bland annat byggherrar, ledningsägare, entreprenörer och fastighetsägare som avser att anlägga eller reparera ledningar eller av annat skäl göra ingrepp i kommunal mark. Vad som sägs här gäller endast kommunal mark. Om arbetet ska utföras helt eller delvis på privat fastighetsmark ska tillstånd inhämtas från respektive markägare som då också har rätt att ställa egna krav på utförandet. I detta dokument benämns den som ansvarar för planerat gräv- eller borrarbete för entreprenören, och tillståndet som måste sökas benämns som grävtillstånd men omfattar även tillstånd för att borra. Dag då grävarbete inleds benämns som byggstart. Platsen där arbetet sker benämns byggarbetsplats. Kommunen avser i detta dokument Karlstads kommuns teknik- och fastighetsförvaltning. 2

3 TILLSTÅND ATT GRÄVA OCH BORRA Karlstads kommuns mark förvaltas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Marken delas in i tre typer som handläggs på två olika sätt: 1. Detaljplanelagd offentlig platsmark (gator, torg, parker, gräsytor etc.) Trafik- och gatuenheten handlägger ansökan om tillstånd för denna typ av mark 2. Detaljplanelagd kvartersmark (markreserv för framtida exploatering, tomträtter) samt Icke detaljplanelagd naturmark (jordbruksmark, skogsmark, sjöar) Mark- och exploateringsenheten handlägger ansökan om tillstånd för dessa marktyper Oavsett i vilken typ av mark arbetet ska ske så måste ansökan lämnas till kommunen 1. Kommunen har som markägare rätt att ställa villkor eftersom allmänhetens intresse i frågor som rör skötseln av området, markanvändning, framtida utveckling, stadsmiljö, miljö och trafik måste tillgodoses. Beslutsgång och regelverk skiljer sig något åt beroende på typ av mark enligt ovan. För detaljplanelagd offentlig platsmark utfärdas ett tillstånd för den period arbetet pågår. Eventuella förbehåll framgår av fattat beslut. Tillståndet är kostnadsfritt. Om arbete ska ske i detaljplanelagd kvartersmark eller icke detaljplanelagd naturmark handläggs ansökan som ett nyttjanderättsavtal, ofta långsiktigt, mellan kommunen och ledningsägare/ansvarigt företag. En avgift tas ut som framgår av avtalet, det kan vara en engångssumma alternativt en löpande årlig beroende på upplåtelseformen. Den som önskar få arbetet utfört är ansvarig för att tillstånd söks, men uppgiften kan delegeras till utförande underentreprenör eller konsult. Eventuellt avtal tecknas alltid mellan ledningsägare/ansvarigt företag och kommunen. Ledningsägare/ansvarigt företag ansvarar för att det som sägs i dessa anvisningar för att gräva och borra i kommunal mark efterföljs. 1 Vid kommunens exploatering av nya områden finns planering för schaktarbeten med i projektet och tillstånd behöver därför inte sökas specifikt. Om behov av kompletterande grävarbete uppstår, som inte finns med i det planerade projektet, måste dock grävtillstånd sökas. 3

4 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK ANSÖKAN OCH ANMÄLAN Ansökan ska ske via e-tjänst som tillhandahålls på karlstad.se Vid nyanläggning: ansökan ska ske senast sex veckor före byggstart Vid underhåll på befintlig ledning och borrning: ansökan ska ske senast 14 dagar före byggstart Arbete får inte påbörjas utan kommunens godkännande. I två fall kan dock undantag medges: 1. Arbeten av mindre karaktär inom offentlig platsmark Om ett grävarbete är av så liten omfattning att omgivningen inte påverkas nämnvärt kan det vara tillräckligt att lämna en förenklad grävanmälan via e-tjänst senast i samband med utförande. Tillstånd anses då beviljat per automatik. Kontakta kommunen för bedömning. 2. Akut insats för underhåll på befintlig ledning Vid oförutsedd och akut händelse får arbete utföras utan att invänta tillstånd. Med detta avses händelse som kan leda till samhällsfara eller skada på personlig egendom om den inte åtgärdas omedelbart eller högst inom två dagar. En anmälan till kommunen om utfört arbete ska lämnas via e-tjänst senast nästföljande arbetsdag. Anmäl ändrade förhållanden I de fall som omfattningen på arbetet ändrar karaktär under utförandet, exempelvis ökar i omfång beroende på markförhållanden och oförutsedda händelser, ska entreprenören kontakta kommunen omgående. Det gäller i samtliga fall där avvikelser sker från de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive när platsen som ansökan gäller inte behöver nyttjas under hela tillståndstiden. RELATERADE TILLSTÅND Många grävarbeten innebär påverkan på intilliggande omgivning. Grävtillståndet gäller enbart själva grävarbetet utifrån angivet syfte, varför entreprenören ansvarar för att söka också övriga relevanta tillstånd. Några av dessa beskrivs nedan, men det är entreprenörens ansvar att ta reda på vilka tillstånd som är relevanta. Om grävarbetet kräver en TA-plan så ska den lämnas samtidigt som grävansökan via samma e-tjänst. Kontakta kommunen vid frågor, information finns också på karlstad.se 4

5 Trafikanordningsplan En TA-plan ska alltid upprättas om grävarbetet påverkar framkomligheten för trafikanter. Planen ska innehålla en tydlig karta/ritning över hur vägmärken och avstängningsanordningar kommer att placeras vid arbetet. Observera att befintliga vägmärken inte får tas ner utan godkännande. Blankett för TA-plan finns att ladda ner från karlstad.se (använd sökfunktionen och sök på trafikanordningsplan ). Den skickas in samtidigt som grävansökan via samma e-tjänst. Tänk på att en TA-plan för omfattande arbeten som innebär omläggning av trafik och bussgator kräver längre handläggningstid. Grävarbetet får inte starta förrän inlämnad TA-plan godkänts av kommunen. En kopia av godkänd TA-plan ska finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen. Tillstånd för att nyttja intilliggande mark Vid större grävarbeten finns ofta behov av att ställa upp exempelvis bod för förvaring, byggnadsställning eller container för avfall. Gäller det på en plats som är detaljplanelagd offentlig platsmark ska tillstånd för markupplåtelse sökas hos Polisen, som i sin tur rådgör med kommunen om platsens lämplighet. Kommunen debiterar entreprenören hyra för marken. Information finns på karlstad.se (använd sökfunktionen och sök på använda gatumark ). Anvisningar finns även i kommunens Markupplåtelsepolicy som reglerar användandet av kommunens offentliga platsmark för olika ändamål. Gäller behovet annan mark än offentlig platsmark ska förfrågan om tillstånd för att få nyttja marken ställas direkt till aktuell markägare istället för till Polisen. 5

6 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK Tillstånd att gräva i förorenad mark Det finns många orsaker till att mark är förorenad. Kommunen arbetar kontinuerligt med att registrera inrapporterade föroreningar och lägga en plan för hur dessa ska hanteras så att allmänheten och miljön kan skyddas. Om entreprenören önskar utföra arbete inom ett område där kommunen har kännedom eller misstanke om att det finns förorenad mark, får entreprenören besked om detta i samband med att ansökan om grävtillstånd handläggs. I de fall det gäller misstanke om förorening uppmanas entreprenören vanligen att provta schaktområdet och kommunicera resultaten till kommunens miljöförvaltning. Om proverna visar att marken är så förorenad att sanering måste ske, eller om kommunen sedan tidigare har kännedom om en sådan förorening, ska entreprenören göra en formell anmälan om detta till miljöförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor före planerad byggstart. Entreprenören måste invänta miljöförvaltningens beslut och godkännande innan grävarbetet får starta. I de fall provtagningen visar att marken är ren, eller om den kända föroreningen inte kräver saneringsåtgärder, uppmanas ändå entreprenören att vara uppmärksam under utförandet och rapportera in om något påträffas. Miljöförvaltningen kan också ställa krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska följas. Mer information finns på karlstad.se (använd sökfunktionen, sök på förorenad mark ). Tillstånd för arbete vid plats med kulturvärde Om grävarbetet ska utföras på en plats där det finns ett kulturmiljövärde ska entreprenören söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan ställa som villkor att en arkeologisk undersökning utförs eller att särskilda åtgärder vidtas för att bevara kulturmiljön. Tillstånd för att gräva vid en fornlämning lämnas endast om fornlämningen medför hinder som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse. Länsstyrelsens handläggning och beslut grundar sig i 2 kap Kulturmiljölagen. Grävarbetet får inte starta/fortgå förrän Länsstyrelsen gett sitt godkännande. Läs mer på lansstyrelsen.se (använd sökfunktionen och sök på arkeologiska undersökningar ). 6

7 Anmälan om vattenverksamhet Om grävarbetet klassas som vattenverksamhet ska vanligen en anmälan göras till Länsstyrelsen enligt 11 kap miljöbalken. Med vattenverksamhet menas i princip alla åtgärder som utförs i vatten och som innebär en fysisk förändring av vattenområden. Mer specifik information finns på lansstyrelsen.se (använd sökfunktionen och sök på vattenverksamhet ). Byggstart får ske tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsyningsmyndigheten bestämmer något annat. GRÄVTILLSTÅND: HANDLÄGGNING OCH BESLUT Beräknad handläggningstid för ansökan om grävtillstånd: detaljplanelagd offentlig platsmark: tio arbetsdagar icke detaljplanelagd naturmark: fyra veckor detaljplanelagd kvartersmark: fyra veckor En ansökan behandlas normalt sett tidigast sex månader innan beräknad byggstart. Undantag kan göras vid omfattande grävarbeten som kräver längre planerings- och genomförandetid. Kommunen har rätt att avslå en ansökan och neka tillstånd/avtal alternativt föreslå en annan lösning eller tidpunkt för grävarbetet. Kommunen prioriterar möjligheten till en ökad samordning mellan olika arbeten och kan därför ange förbehåll i tillståndet/avtalet. Beslut om tillstånd för grävning i offentlig platsmark skickas via e-post till den sökande. Byggstart är tillåten upp till maximalt två månader från det startdatum som angivits i ansökan. Om byggstarten försenas ytterligare måste ett nytt tillstånd sökas. En kopia på beviljat tillstånd ska finnas tillgängligt på byggarbetsplatsen och visas upp vid kontroll. AVTAL Ett nyttjanderättsavtal tecknas alltid vid nyanläggning av ledning i detaljplanelagd kvartersmark och icke detaljplanelagd naturmark. I vissa fall, vanligen vid mer omfattande grävarbeten, tecknas även avtal mellan kommunen och entreprenören vid arbeten i detaljplanelagd offentlig platsmark. 7

8 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK 8

9 ANVISNINGAR ARBETSOMRÅDE Karlstad ska vara en säker, tillgänglig, hållbar och attraktiv kommun som upplevs välskött och trygg. Nödvändiga ingrepp i kommunal mark ska därför ske med största möjliga hänsyn till omgivning och allmänhet. TILLSYN OCH SKÖTSEL Entreprenören har ett ansvar för säkerheten på platsen, liksom för att angränsande omgivningar påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Ansvar för säkerhet och god miljö Entreprenören ska verka för att tid för öppen schakt (ledningsgrav) ska minimeras så långt som möjligt. Skydd, täckning och utmarkering av öppen schakt ska säkras under den tid arbete inte bedrivs. Tillsyn ska regelbundet ske på byggarbetsplatsen och antecknas i dagbok. Åtgärder ska även vidtas för att skydda allmänheten från olägenheter i form av buller, damm, spill eller dålig lukt som kan uppstå i samband med utförande. Angränsande fastigheter Entreprenören har inte förfoganderätt över arbetsområdet på sådant sätt att markägaren utestängs. Ägare till eventuella angränsande fastigheter får inte hindras att komma ut eller in till sin fastighet. Om ledningsgrav måste ligga öppen så ska provisoriska anordningar byggas så som exempelvis en körplåt. Renhållning och skötsel Entreprenören ansvarar för renhållning och skötsel såsom snöröjning och gräsklippning inom arbetsområdet. I detta ansvar ingår att: ytor ska städas av allteftersom de färdigställs anslutande områden får inte smutsas ner och kommunens renhållning får inte hindras jord eller andra massor från exempelvis fordons hjul vid transport får inte följa med ut på gata eller annan mark, men om så ändå sker ska gata och mark omgående rengöras bandgående maskiner såsom grävmaskiner med metallband får inte framföras på vägar utanför arbetsområdet 9

10 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK Ansvar efter arbetets slutförande Ansvar för såväl tillsyn som skötsel sträcker sig en tid efter arbetets slutförande, och beror av årstid: Perioden 1 april 30 november: Entreprenören ansvarar för området upp till högst 14 dagar efter anmält slutförande. Kommunen övertar ansvaret så snart arbetet att återställa ytor påbörjats, och alltid från dag 15 oavsett om återställning av ytor då påbörjats eller inte. Perioden 1 december 31 mars: Kommunen utför vanligen inte återställning av ytskikt under denna period, varför entreprenören då har ett utökat ansvar för tillsyn och skötsel av arbetsområdet. Denna tjänst kan beställas av kommunen mot ersättning. Entreprenör som avtalat om att i egen regi återställa ytskiktet har ansvar för tillsyn och skötsel till dess att kommunen godkänt slutbesiktning av arbetsområdet. INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN Vid arbeten med beräknad varaktighet längre än tre arbetsdagar ansvarar entreprenören för att allmänheten hålls informerad om pågående arbete. Informationsskyltar ska sättas upp i anslutning till arbetsområdet. Skyltarna ska innehålla information om typ av arbete, tid för beräknat färdigställande samt namn på både beställare av arbetet (ansvarig) samt eventuell utförande underentreprenör eller konsult inklusive kontaktuppgifter. Vid större arbeten med stor påverkan i området ska entreprenören även informera berörda företag, affärsidkare, husägare samt boende i området. Detta ska ske minst 14 dagar före beräknad byggstart. ANVISNINGAR UTFÖRANDE Kommunen månar om att mark och anläggningar håller hög kvalitet. Varje grävarbete innebär ett ingrepp i kommunens tillgångar, och därför är det viktigt att säkerställa att grävarbete, återfyllning och återställning av ytor utförs på ett sådant sätt att skadorna kan minimeras även på lång sikt. 10

11 FÖRBESIKTNING Om kommunen bedömer att det behövs kallas entreprenören till en förbesiktning av området innan byggstart. Besiktningsprotokoll upprättas och befintliga markanläggningars kondition och utformning dokumenteras. Finns det närliggande träd så utförs alltid en syn på plats, särskilda anvisningar vad gäller träd kan också anges i tillståndet. STARTANMÄLAN Vid mer omfattande arbeten ska entreprenören meddela byggstart till kommunen. Detta är extra viktigt om datum för byggstart skiljer sig från det datum som angivits i ansökan, eller om arbetet sker på offentlig plats och påverkar framkomligheten. SKYDD AV TRÄD OCH ANNAN VÄXTLIGHET Vid arbete nära träd ska särskild försiktighet gälla. Nedtagning av träd, beskärning av krona eller ingrepp i rötter innanför trädkronans gränser får endast ske efter godkännande av markägare. I de fall träden står på kommunal mark regleras detta i grävtillståndets avtal/beslut och diskuteras vid förbesiktningen. Påträffade rötter ska beskäras med handsåg eller sekatör. MATERIAL FRÅN YTSKIKT Uppbrutet material av god kvalitet såsom kantstöd, gatsten och plattor ska återanvändas vid återställning på platsen. Kantstöd ska rensas från eventuell betong. Entreprenören ansvarar för att material lagras på ett sådant sätt att stöld, vandalism eller skador på tredje man undviks. Upplag för material och massor får inte förekomma i Tingvallastaden, i närhet av affärsverksamhet eller inom skyddszon för träd, dvs. innanför trädkronans utbredning. Överblivet material av god kvalitet ska emballeras och tillfaller kommunen. Om materialet anses undermåligt ska det omhändertas av entreprenören (kommunen be kostar då nytt material i samband med återställning av ytskikt). Vid tveksamhet om materialets kvalitet ska kommunen konsulteras. 11

12 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK SCHAKTMASSOR Kommunen ser positivt på återanvändning och återvinning av schaktmassor. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på platsen där materialet eller massorna förläggs ökar, inte heller att området ser ovårdat ut. Entreprenören ansvarar för att omhänderta massor på ett utifrån miljöbalken godkänt sätt oavsett om överskottsmassor ska återanvändas på platsen för grävarbetet eller på annan plats. Krav på hantering av massor varierar beroende på materialets eventuella föroreningsinnehåll. Vill man flytta massorna till annan plats för att återanvända dem där är kraven högre, och det kan också vara anmälningspliktigt till såväl miljöförvaltningen som länsstyrelsen. Entreprenören ska säkerställa att området inte är skyddsvärt i något avseende. Om massorna utgör risk för väsentlig ändring av naturmiljön kan samråd behövas med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 miljöbalken. Det gäller också om det finns risk för grumling eller damning av vattendrag. Bedöms dessa risker som ringa ska en anmälan ändå göras till miljöförvaltningen i Karlstads kommun. I vissa fall krävs även marklov eller strandskyddsdispens (söks hos stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun) för upplag av massor. Entreprenören står kostnaderna för förorenade massor som ska bortföras eller kräver sanering. Läs mer om hantering av schaktmassor på karlstad.se (använd sökfunktionen, sök på schaktmassor ). Där finns hanteringsanvisningar som är framtagna av Miljösamverkan Värmland, en samverkan mellan Värmlands läns samtliga kommuner och Länsstyrelsen. PÅTRÄFFANDE AV FÖRORENING Om kommunen har gett tillstånd för grävarbete men entreprenören under utförandet fattar misstanke om att marken är förorenad, ska entreprenören omgående anmäla detta till miljöförvaltningen vid Karlstads kommun. Entreprenören är sedan skyldig att utföra provtagning av marken enligt miljöförvaltningens anvisningar. Resultatet från provtagningen ligger till grund för beslut om åtgärder. Grävarbetet ska avbrytas vid påträffande av förorening och får inte återupptas förrän miljöförvaltningen gett sitt godkännande. 12

13 LEDNINGSNÄT OCH KABELFÖRLÄGGNING Entreprenören ansvarar för att utmarkering och lägesbestämning av andra ledningsägares ledningar (kabelutsättning) sker. Entreprenören ansvarar för att kontakta respektive ledningsägare och följa givna direktiv om exempelvis skyddsavstånd. Arbetet ska bedrivas med sådan försiktighet att befintliga ledningar eller övriga anläggningar inte skadas. Om skada ändå uppkommer ska detta omedelbart rapporteras till drabbad ledningsägare. Kabelband ska läggas ner 5 cm över nya ledningar så att de kan skyddas vid framtida arbeten. Kablar, skiljeställen, ledningar, dosor och ledare ska märkas. Märkning ska utföras av varaktigt material och vara så uppfäst att den inte kan falla av. Generella anvisningar vid förläggning Minsta djup Minsta bredd Övriga anvisningar El och tele 60 cm 50 cm* Fjärrvärme Anvisas i avtal/beslut 50 cm* Fiber På plats där ledningar redan finns: 40 cm Nyanläggning: 60 cm 50 cm* VA, även sommarvatten Anvisas i avtal/beslut 50 cm* Förläggning i grusväg Markeras och skyltas enligt Sjöfartsverkets anvisningar Rekommendation att förlägga ledningar minst 30 cm djupt och 100 cm in från vägkant Förläggning i hårdgjord yta Passage av trummor Inga enheter får förläggas i överbyggnaden Kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen för konsultation * Schakt kan göras smalare men kommunen skär då upp till 50 cm vid återställning av ytskiktet för att få det hållbart över tid, detta gäller hårdgjorda ytor. Vid tillståndsprövning kan andra krav än ovanstående ställas på djup och bredd beroende på platsens förutsättningar. Speciella önskemål anges i ansökan och prövas vid handläggning. 13

14 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK INMÄTNING Vid mer omfattande nyläggning av ledning medverkar alltid mätningsingenjör från kommunens stadsbyggnadsförvaltning vid förbesiktning/uppstartsmöte. Detta gäller även om entreprenör utför inmätning i egen regi. Inmätning ska i de fall det är relevant utföras i direkt anslutning till utförandet och före återfyllning. Inmätning ska ske i enighet med AMA Anläggning 13, YCD; Relationsritningar för anläggning. Skiss eller ritning ska upprättas och ska beroende på grävarbetets art innehålla angränsande fastighetsgränser, positionsnummer, sektion eller dylikt för underlättande av orientering. Referenssystem som ska tillämpas: Höjdsystem: RH2000 Plansystem: SWEREF För VA-ledningar ska följande anges: höjd på samtliga vattengångar i brunnen, inkommande och utgående dimension och material på brunnar dimension och material på ledningar ventiler punkt där servis ansluter till ledning Uppgifter om borttagna/bortkopplade ledningsobjekt ska redovisas. XYZ ska särskilt redovisas för brunnslocken. Vattenledningar ska inmätas exakt vid nyläggning. ÅTERFYLLNING Entreprenören ansvarar för att återfylla ledningsgrav i omedelbar anslutning till avslutat grävarbete. Återfyllning ska alltid ske i enighet med AMA Anläggning 13, DGB; Återställningsarbeten i mark. Där framgår att återfyllning ska ske med ursprungliga massor eller, om dessa inte var lämpade för återfyllnad, med material av samma tjälfastighetsklass. Återfyllning ska ske i samma lagerföljd som tidigare och standarden ska vara densamma som för angränsande områden. Återfyllning för vegetationsytor ska därutöver ske i enighet med AMA Anläggning 13, DCL; Överbyggnader för vegetationsytor. Kommunen har ett särskilt tillägg som är knutet till årstid: 14

15 Perioden 1 april 30 november: Återfyll upp till 10 cm under intilliggande yta. Kommunen påför växtjord i samband med återställning av ytan. Perioden 1 december 31 mars: Återfyll upp till samma höjd som intilliggande ytor för jämn nivå. Kommunen gräver ut och påför växtjord när vädret åter tillåter grässådd. (I de fall återplantering av träd och växter ska ske gör kommunen nödvändig utgrävning för detta i samband med att ytskikten åtgärdas.) Vid mer omfattande grävarbeten gör kommunen ofta en syn på platsen under tid då ledningsgrav är öppen. Detta för att kunna avgöra om mer specifika krav ska ställas på återfyllning beroende på platsens förutsättningar. Entreprenören ska följa dessa krav. ÅTERSTÄLLNING AV YTSKIKT Önskar entreprenören återställa ytor i egen regi ska detta anges i grävningsansökan och vara tillstyrkt i beslutet. Återställning ska ske i enighet med AMA Anläggning 13, DC; Marköverbyggnader. I det avtal som tecknas mellan entreprenören och kommunen framgår vilka ytterligare kvalitetskrav som ställs. 15

16 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK Saknas sådan avtalad överenskommelse utför kommunen återställning av beläggnings- och grönytor och fakturerar entreprenören enligt gällande prislista. Observera vad som sägs om återställning av ytor under vinterhalvåret i kap 2. Anvisningar arbetsområde, avsnitt Tillsyn och skötsel; Ansvar efter arbetets slutförande ovan. Kommunens principer vid återställning: beläggning sker till minst 50 cm bredd: kommunen skär upp intilliggande ytor om igenfyllt schakt är smalare än så om avståndet till annan reparation i belagd yta är mindre än 50 cm avlägsnar kommunen hela den mellanliggande beläggningsremsan, och belägger en enhetlig ny yta platsens förutsättningar avgör om hela bredden på en gata eller GC-väg ska beläggas med nytt slitlager, oavsett schaktets bredd uppbrutna gatsten, kantsten och plattor ska finnas tillgängliga för återanvändning, se kap 3. Anvisningar utförande, avsnitt Material från ytskikt ovan. om tillstånd har beviljats för att avverka träd eller annan växtlighet utför kommunen återplantering och fakturerar entreprenören Ingrepp i nybelagda ytor Grävtillstånd ges vanligen inte för ingrepp i gator, GC-banor, torg eller parkytor som nyanlagts inom de senaste fem åren, räknat från arbetets slutförande. Undantag kan dock göras exempelvis om det uppstår skada på befintligt ledningsnät som måste åtgärdas. Kontakta kommunen för prövning. Om tillstånd ges för denna typ av arbete ska området återställas till nybyggnadsskick, och de körfält och GC-ytor som berörs av längsgående schakter ska förses med nytt slitlager av befintlig typ inom hela sin bredd, oavsett schaktbredd. Särskilt avtal tecknas i dessa fall mellan entreprenören och kommunen, och där framgår vilka ytterligare kvalitetskrav som ställs. Vägmärken Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast sista dag då TA-planen gäller. 16

17 17

18 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK ANVISNINGAR SLUTFÖRANDE ANMÄLAN OM ARBETETS SLUTFÖRANDE I de fall entreprenören avtalat om att i egen regi återställa ytor ska entreprenören meddela kommunen när det arbetet slutförts. I de fall kommunen ska utföra återställande av ytskikt ska entreprenören meddela kommunen när återfyllnaden av ledningsgrav är utförd. Observera vad som sägs om ansvar under kapitel 2. Anvisningar arbetsområde, avsnitt Tillsyn och skötsel; Ansvar efter arbetets slutförande ovan. Relationshandlingar Av grävtillståndet framgår vilka eventuella relationsritningar eller övriga relevanta handlingar från grävarbetet som entreprenören ska överlämna till kommunen i samband med slutförande. Relationsritningar ska vara signerade och daterade och överlämnas digitalt. I övrigt gäller vad som sägs under kap 2. Anvisningar utförande, avsnitt Inmätning ovan. SLUTBESIKTNING I de fall entreprenören avtalat om att i egen regi återställa ytor kallar kommunen till slutbesiktning i samband med att entreprenören meddelat att arbetet är slutfört. I de fall kommunen ska utföra återställande av ytskikt kallar kommunen till slutbesiktning av området i samband med att arbetet med att återställa ytskikten inleds. Besiktningen protokollförs. Markanläggningars kondition och utformning dokumenteras, liksom intilliggande område. Dessa fakta ställs mot vad som framkom under förbesiktningen av området. I det fall kommunen har något att anmärka meddelas entreprenören som får en viss tid på sig att korrigera påtalade brister. I de fall entreprenören återställt ytor i egen regi är tidsfristen 14 dagar, i annat fall görs en bedömning från fall till fall och beror av omfattningen på arbetet och platsens belägenhet. Kommunen övertar ansvaret för platsen när slutbesiktning är godkänd. Entreprenör kan dock fortsatt ställas till svars för dolda skador och felaktigheter som framkommer vid senare tillfälle och kan härledas till utfört grävarbete. 18

19 HANTERING AV UPPKOMNA SKADOR OCH BRISTER Entreprenörens ansvar vid skada Entreprenören är ansvarig för alla typer av skador, förluster och intrång som uppstår under genomförandetiden, och det gäller såväl gentemot kommunen som gentemot tredje man (exempelvis fastighetsägare och andra ledningsägare). Ersättningar ska regleras mellan entreprenören och var och en av de som drabbats. Kontroller Kommunen utför stickprovskontroller för att bland annat stämma av lämnade ansökningshandlingar mot faktiskt utförande, kontrollera att grävtillstånd och TA-plan finns samt kontrollera entreprenörens rutiner för att tillgodose allmänhetens behov av information, säkerhet och framkomlighet. Kommunen har rätt att omedelbart stoppa pågående grävarbete om bristerna är allvarliga. Kommunens rätt att korrigera brister I de fall entreprenören inte har följt vad anvisningarna i detta dokument säger, har kommunen rätt att på entreprenörens bekostnad utföra de rättelser/ korrigeringar som krävs. Detta gäller exempelvis om lagerföljd vid återfyllning inte är korrekt, eller om städning av området utförts bristfälligt. Det gäller också om anmärkningar vid slutbesiktning inte åtgärdas inom fastställd tid, eller om återställning av ytor inte svarar upp mot fastställda krav. Böter Kommunen kan därutöver komma att kräva böter från den entreprenör som avviker mot vad som sägs i dessa anvisningar. Det gäller exempelvis om grävtillstånd saknas, om grävarbete pågår längre än tre dagar och informationsskylt till allmänheten inte finns eller om träd avverkas utan tillstånd. Bötesbelopp debiteras enligt fastställd prislista. 19

20 GRÄVA OCH BORRA I KOMMUNENS MARK September 2015 Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad. Tel: E-post: Webbplats: karlstad.se 20

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18, 166 1(13) Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Generella villkor för KF 2015-11-18, 166

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun 1 Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun Ansökan avser Gata/Väg/Område: Schaktningsanledning: VA Fjärrvärme El Tele Annat: Uppskattad, berörd yta

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten.

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten. Regler för schakt i allmän mark. 2015-03-30 Allmänt Dessa regler gäller schakt inom kommunens väghållningsområde och där Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för grönyteskötseln. Vägföreningar och

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Principer för tillstånd till borrhål för bergvärme i stadens mark. 1. Trafiknämnden godkänner denna redovisning.

Principer för tillstånd till borrhål för bergvärme i stadens mark. 1. Trafiknämnden godkänner denna redovisning. Kontaktperson Eva Kågestedt Gatuavdelningen Administration Telefon: 08-508 263 95 eva.kagestedt@trafikkontoret.stockholm.se Till Trafiknämnden 2006-10-17 Principer för tillstånd till borrhål för bergvärme

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Föreskrifter om grävning och schakt

Föreskrifter om grävning och schakt TF 2014 /192 2014-05-19 1 (6) Föreskrifter om grävning och schakt Dessa föreskrifter gäller för all grävning, schakt och borrning i gatumark, parkmark och kommunal tomtmark inom Enköpings kommun. Ansökan

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer. E-post Mobiltelefon E-post Mobiltelefon

Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer. E-post Mobiltelefon E-post Mobiltelefon Grävningsansökan Datum Sökande Entreprenör Ledningsägare Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer Utdelningsadress Utdelningsadress Postnummer Postort Postnummer Postort Kontaktperson Kontaktperson

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal)

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal) 7 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Frohm Jöran Lindström Roger Datum 2015-08-04 Diarienummer GSN-2015-1796 Gatu- och samhällsmiljönämnden Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.2 Datum: 2009-06-09 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Bestämmelser för arbeten på kommunal mark TEKNISKA KONTORET Avdelning gata/park Uppdaterad December 2015 Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Framtaget av tekniska kontoret, gata/park, 2008 Uppdaterad

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Tn 2/2013 BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Antagen av Tekniska nämnden 2014-12-17 Innehållsförteckning Bestämmelser för schaktning/tryckning

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING Ansökan skickas till nedanstående adress Sökande Namn / Företagsnamn Adress & Postadress Arbetets art och plats Planerad tid för schakt Följande villkor gäller för att

Läs mer

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks Grävtillståndstaxa Dokumenttyp Taxa grävtillstånd på kommunal mark Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Samhällsbyggnad Diarienummer Ks 2016.714 Fastställd

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 2 3 4 5.1.2.3.4 6.1.2.3.4 7 8 9 10 Allmänt

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

Regler och anvisningar för schaktning, återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark

Regler och anvisningar för schaktning, återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark Regler och anvisningar för schaktning, återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark Antagen av nämnden för service och teknik 2015-03-19, 32 Inledning Byggherren utför själv återställning

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Sid 1 (9) Föreskrift 1996-01-01 Rev. 2013-12-20 GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, nedan benämnda Fastighetsägaren och Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund den 14 januari

Läs mer

Plats och typ av arbete

Plats och typ av arbete Ansökan om trafikanordningsplan Ver. 201601014 Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register hos

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan,

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, 1(6) Storumans kommun Siv Forsberg siv.forsberg@storuman.se Arkivbeteckning 525 Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, Storumans kommun (2 bilagor)

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun)

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun) Bilaga 1a Rev 2015-02-11 Grävningstillstånd Ansökan Tillståndsnummer Gata (adress för schakt) Delsträcka Tidpunkt fr.o.m. t o m (datum) Projektnummer/arbetsnummer Ledningsägare, företag, ansvarig Organisationsnummer

Läs mer

Beskrivning av ärendet. Beslut Östersundsvägen Lit

Beskrivning av ärendet. Beslut Östersundsvägen Lit 1 (7) Miljöskyddsenheten Jerry Joelsson 010-2253250 Hjorts Entreprenad och Linjebygg AB Östersundsvägen 63 83631 Lit Föreläggande enligt miljöbalken för byte av befintlig luftledning samt nyanläggning

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11 Kategorisering av projekt Har extern entreprenör utsetts Har intern entreprenör utsetts för stort projekt Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Utses

Läs mer

Regler för uteplatser på entréplan i bottenvåningen i Brf Sjöhästen (gäller inte Lomvägen 33 och Lomvägen 43)

Regler för uteplatser på entréplan i bottenvåningen i Brf Sjöhästen (gäller inte Lomvägen 33 och Lomvägen 43) 1 (5) Regler för uteplatser på entréplan i bottenvåningen i Brf Sjöhästen (gäller inte Lomvägen 33 och Lomvägen 43) Formaliteter 1. För varje hus gäller att alla bostadsrättsinnehavare i entréplanet tillsammans

Läs mer

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Har du tänkt byta dina yttre VA-ledningar, eller göra om trädgården? Läs detta först! I den här foldern vill vi informera dig som är fastighetsägare

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2013-04-04 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Information om samråd för fiberkabel

Information om samråd för fiberkabel MEDDELANDE Sida 1/2 Enheten för naturskydd och tillsyn 010-22 36 350 Information om samråd för fiberkabel Att lägga ner fiberkabel i marken kan påverka natur- och kulturmiljövärden på ett negativt sätt.

Läs mer

Täckdikning och juridik. Nässjö Tilla Larsson

Täckdikning och juridik. Nässjö Tilla Larsson Täckdikning och juridik Nässjö 2017-03-08 Tilla Larsson gällande rätt Dikningslagen 1879 Vattenlagen 1918 Vattenlagen 1983 Miljöbalken 1998 Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet markavvattning

Läs mer

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-01- 01 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Fastighet och sökande/anmälare

Fastighet och sökande/anmälare ANMÄLNINGSBLANKETT Datum Sid 1 (5) Bygg- och miljöförvaltningen Box 66 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Fastighet och sökande/anmälare Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande)

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 7 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016-06-30 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet 2013- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Tekniska förvaltningen Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Reviderad 2013-02-26 Innehållsförteckning Motalas policy för grävning i allmän mark...2 Miljöhänsyn...2 Trafikanordningsplan...2

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Riktlinjer för hantering av nya bryggor på kommunal mark - Aktivt båtliv i harmoni med naturen och Karlstads invånare och besökare

Riktlinjer för hantering av nya bryggor på kommunal mark - Aktivt båtliv i harmoni med naturen och Karlstads invånare och besökare BILAGA 3 Riktlinjer för hantering av nya bryggor på kommunal mark - Aktivt båtliv i harmoni med naturen och Karlstads invånare och besökare Efterfrågan på båtplatser är stor och Karlstads kommun har fått

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.5 Datum: 2010-03-26 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Anvisningar för robust fiber Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. BESKRIVNING AV FIBERANLÄGGNINGSPROJEKT... 4 1.1 Planera... 4 1.1.1 Bestämma område... 4 1.1.2 Kontrollera

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Beskrivning av ärendet. Beslut Box SVEG. Delgivningskvitto

Beskrivning av ärendet. Beslut Box SVEG. Delgivningskvitto 1 (6) Miljöskyddsenheten Halvard Didriksson 010-2253269 Härjeåns Nät AB Box 129 84222 SVEG Delgivningskvitto Föreläggande enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel och rasering av befintlig luftledning

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark PARTER Fastighetsägare/Delägare: Upplåtare 1:.. Pers.nr: Adress... Postnummer och Ort. Tel.. Mobil.. Email..@... Upplåtare 2:.. Pers.nr: Adress... Postnummer

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 1. HAMNAVGIFT FÖR FARTYG Hamnavgifter för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm Energi AB. 2. HAMNAVGIFT FÖR FISKEFARTYG (exkl. moms) För

Läs mer

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Datum: 2016-04-13 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Hannes Nilsson Direktnr: Beteckning: 2016.024 SBN Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Ärendebeskrivning Vattenfall Eldistribution

Läs mer