Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s )"

Transkript

1 Kulturnämnden Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s ) Övriga deltagare Barbro Nordén Harbeck, biblioteks/kulturchef Karin Hästö, kultursekreterare AnnaMaria Gylling (c) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Dagny Hansson, revisor Curt Söderberg, revisor Utses att justera Justeringens plats och tid Ingrid Stenberg Lundin Kulturförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Karin Hästö Ordförande Justerande Margareta Arthursson Ingrid Stenberg Lundin Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kulturförvaltningen Karin Hästö

2 Kulturnämnden Kn 1 Dnr KN 05/ Bidragsansökan : Musik Direkt Musik Direkt är ett av Sveriges största årliga ungdomsmusikevenemang där alla musicerande ungdomar mellan år får chansen att delta oavsett genre. Musik Direkt går i tre etapper: länsuttagningar, länsfinal och riksfestival. Samtliga län i Sverige deltar. Musik i Dalarna finansierar mat, fika, ljud, ljus, seminarier, annonsering, program mm. Det är helt kostnadsfritt för ungdomarna att vara med. Musik Direkt fick bidrag från 12 av länets 15 kommuner år Musik i Dalarna ansöker om 3000 kronor som stöd till Musik Direkt. Kulturnämnden beslutar att ge Musik i Dalarna bidrag med 3000 kr för genomförande av Musik Direkt.

3 Kulturnämnden Kn 2 Dnr KN 05/ Bidragsansökan: Konstspaning i Säterbygden Konstnärer och konsthantverkare verksamma i Säters kommun har gått samman i ett nätverk som har för avsikt att till påsken 2005 arrangera en konstrunda. Syftet är att skapa förutsättning för människor att hitta till verkstäder och ateljéer, etablera nya kundrelationer och tydliggöra den rikedom och kunskap som alla medverkande besitter. En samlingsutställning med alster från alla medverkande kommer att uppföras på Kulturhörnan. Där presenteras även en folder med vägledning till och information om de medverkande. Förhoppningen är att Konstspaning i Säterbygden framledes ska kunna växa över kommungränsen och innefatta hela Södra Dalarna. BUDGET Inkomster: Deltagaravgiften 400 kr Bidrag från näringslivskontoret Sponsring på layout Summa: Kostnader: Layout affisch /folder Tryckning/papper Marknadsföring i lokalpressen Registrering av domän 150 Invigning 500 Lotterivinst 6 st a 500 kr Summa: Gruppen Konstpaning i Säterbygden söker ekonomiska medel för att projektet ska kunna få en så bra start som möjligt. Kulturnämnden beslutar att ge gruppen Konstspaning i Säterbygden 5000 kr i bidrag för genomförande av en konstrunda påsken 2005.

4 Kulturnämnden Kn 3 Ekonomiinformation Förvaltningschefen redovisar: - Bokslut 2004 är ännu inte klart, eftersom det ekonomiska utfallet kommer att justeras utifrån underskott i städförvaltningens budget, enl. uppgift från ekonomiavd. Kulturförvaltningen kommer därmed att påföras en extra kostnad. - Internbudget Budgeten omräknad utifrån medel som tillfördes i budgetberedningen för lördagsöppet på huvudbiblioteket, bidrag till Musik i Dalarna/Dalasinfoniettan, och ändrad %-sats för personalomkostnader.

5 Kulturnämnden Kn 4 Budget : verksamhetsmål Nya regler för god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting har införts i Kommunallagens ekonomikapitel, och innehåller tydligare och mer utvecklade krav på kommunens beslut om budget. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Alla förvaltningar skall formulera sin verksamhet utifrån kommunens övergripande mål. Verksamhetsmålen ska ange vilka prestationer som ska utföras med tillgängliga resurser. Målen ska vara realistiska och mätbara och vara begränsade i antal. För kulturnämndens del föreslår ekonomikontoret 1 2 mål. Genomgång och diskussion om nya regler för god ekonomisk hushållning, med inriktning på finansiella mål och verksamhetsmål för alla nämnder och förvaltningar genomförs tisdagen den 15 mars. Nämnden diskuterar vilka mål som kan användas för att ge en rättvisande bild av nämndens ansvarsområde. Kulturnämnden beslutar att ge presidiet i uppdrag att, utifrån dagens diskussion, formulera förslag till verksamhets-effektmål till den 15 mars.

6 Kulturnämnden Kn 5 Biblioteksinformation Biblioteksstatistik 2004 (protokollsbilaga): Antalet besökare på huvudbiblioteket var , en ökning med 5 %. Antal utlån uppgick till , en ökning med 292 lån. Antal lån per innevånare har ökat till 9,6 mot 9,5 för Babycafé och bokkafé genomförs på St.Skedvi bibliotek en gång per månad. Babycafé genomförs varannan vecka t.o.m. april månad på huvudbiblioteket. Personalen har haft en dag för internt utvecklingsarbete och diskuterat förvaltningens verksamhetsplan.

7 Kulturnämnden Kn 6 Programinformation Kultursekreteraren presenterar: - Ekonomisk redovisning av Nyårskonserten och konserten med Lurbo Stompers som bägge gick med ekonomiskt överskott. - Vårens program på Kulturhörnan m.fl. platser. - Vårens skolkulturprogram (Protokollsbilagor)

8 Kulturnämnden Kn 7 Skrivelser Cirkulär om användande av memorialnamn har inkommit från Svenska kommunförbundet med följande information. Kommunerna beslutar enligt förordningen om fastighetsregister, 20 om namn på kvarter, vägar, gator och allmänna platser inom detaljplan samt stadsdelar och kommunal inrättningar. Enligt lagen om lägenhetsregister, vilket f.n. dock endast har lokal omfattning skall kommunerna fastställa belägenhetsadresser för bostadslägenheter. Enligt dom i regeringsrätten 2002 slogs fast att kommuner även sätter namn på vägar utanför detaljplanelagt område eftersom de är att betrakta som ett allmänt intresse med stöd i kommunallagen kap 2, 1. Sedan 1 juli 2000 finns i kulturminneslagen, kap 1 4, en bestämmelse om att god ortnamnssed skall iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Ortnamnsrådet, rådgivande organ till Lantmäteriverket, rekommenderar standardisering av geografiska namn och försiktighet vid användande av memorialnamn. Det betyder att man ska undvika att namnge gator, platser efter nu levande personer liksom att en viss tid bör förflyta innan en avliden persons namn används i namn på gator, torg eller allmänna platser.

9 Kulturnämnden Kn 8 Dnr KN 05/ Utvärdering av internkontroll kommunarkivarien. I enlighet med årets planering har en kontroll av arkivfunktionen på Kulturnämnden och huvudbiblioteket ägt rum och följande synpunkter lämnats av kommunarkivarie Leif Olofsson. Låsbart och säkert dagarkiv saknas, och föreslås anskaffas i form av låsbart och brandsäkert mappskåp. Gamla årgångar av Säters Tidning överförs till kommunarkivet och ger plats för mappskåp i magasinet. Bland kulturförvaltningens personal finns ingen med huvudsaklig administrativ funktion, vilket medför en brist i personalens kunskaper. Två års serier av diariförda handlingar fattas och har inte kunnat återfinnas. Gällande dokumenthanteringsplan kommer att omarbetas under 2005 tillsammans med personalen. Biblioteks/kulturchefen informerar om fortlöpande åtgärder för strukturering av den administrativa organisationen, och utbildning av personalen. Kulturnämnden beslutar att godkänna föreslagna åtgärder.

10 Kulturnämnden Kn 9 Ks Dnr 05/ Kulturfyr Dalarna: Remiss för rådgivning och förslag Landstinget Dalarna och Falu Kommun har i ett projekt genomfört gemensamt en studie över möjligheterna till samverkan inom kulturområdet. Landstinget ansvarar för den regionala kulturverksamheten i länet. Dalateatern, Musik I Dalarna med DalaSinfoniettan, Film i Dalarna, Dalarnas Museum, Länsbiblioteket, konsulenter för konst respektive dans samt Musikkonservatoriet. Värdkommunen Falun berikas av landstingets länsverksamheter. Projektets förhoppning är att samverkan inom kulturområdet ska skapa synergier med bredare utbud och frigöra resurser som också kan användas för turnéer och bredare erbjudanden för länets övriga kommuner. Ett utbyggt samarbete mellan värdkommunen och landstinget är därmed till nytta för hela länets kulturverksamhet. Före beslut i landsting respektive Falu kommun inbjuds Säters kommun att deltaga i denna process med konstruktiva förslag i erbjuden remiss. Remisssvar skall vara inkomna till Landstinget Dalarna senast den 1 april. Kulturfyr Dalarna inbjuder till presentation av rapportens förslag på Dalarnas Museum torsdagen de 17 februari. Kulturnämnden ordf. och v.ordf. deltar på presentationen.

11 Kulturnämnden Kn 10 Dnr KN 04/ Anhållan om överförande av investeringsmedel till 2005 Kulturnämndens investeringsbudget för 2004 visar att anvisade medel för datorer, 30kkr, inte tagits i anspråk och att anslag för inventarier, 50 kkr, inte tillfullo förbrukats. Förvaltningen planerar att inköpa möbler och utrustning till kulturhörnan och att komplettera och förnya datorbeståndet. Stor arbetsbörda i högt tempo har inneburit att de planerade åtgärderna ännu inte resulterat i formellt inköpsbeslut. En begäran har inlämnats till KsAu om att inte förbrukade medel för inventarier och datorutrustning 2004 får överföras till 2005 års budget. Kommunstyrelsen bifaller kulturnämndens ansökan om att få reservera kr från investeringsbudget 2004 till 2005 samt, erinrar nämnden att ha längre planeringshorisont i sin verksamhetsplanering.

12 Kulturnämnden Kn 11 Dnr KN 04/ Talpilen Ansvarsfrågan för informationstidningen för synhandikappade, Talpilen, inte är avgjord. I budgetarbetet inför 2004 påtalade kulturnämnden att den på grund av sparbeting inte längre kunde budgetera för kommunens del av kostnaderna för produktion av den regionala taltidningen Talpilen, kr. Kommunkansliet kunde ej ta det ekonomiska ansvaret, varför biblioteket, för att inte försämra för en utsatt grupp, har betalat kommunens kostnad för Talpilen 2004 trots att budgeterade medel saknas. Inför 2005 har biblioteket fortfarande inga budgeterade medel för Talpilen och frågan om finansiering hänsköts till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att hänskjuta frågan till 2006 års budgetarbete och i avvaktan på beredning och beslut, får kulturnämnden ansvara för kommunens bidrag till Talpilen.

13 Kulturnämnden Kn 12 Rapporter Boka konferens: Kultursekreteraren har deltagit i Folkets Hus och Parkers bokningskonferens i Eskilstuna den januari, för att kunna göra ett urval av barnteaterföreställningar till sommaren i Säterdalen. Möte om skyltningspolicy: Byggnadsnämndens presidium har inbjudit kulturnämnden presidium, köpmannaföreningen, företagarföreningen och näringslivskontoret till en diskussion om skyltningspolicy i Säter Mötet beslutade att byggnadsnämnden, och kulturnämnden i samverkan skall arbeta fram ett förslag till skyltningsprogram för Säter, utformat av stadsarkitekten och kultursekreteraren. Möte med BUN Biblioteks/kulturchefen rapporterar från möte mellan presidierna i BUN och KN Vid mötet redovisades den enkät om skolbiblioteksverksamheten som skolledarna besvarade under hösten och informerades om att skolans ledningsgrupp kommer att besöka huvudbiblioteket för fortsatt samtal om barns läsning, bibliotek och samverkan.

14 Kulturnämnden Kn 13 Dnr KN 05/ Konstinköp Kulturnämndens ansvariga för konstinköp föreslår inköp från Kultörernas utställning på Kulturhörnan av konstnärerna Karin Jarl Nydén Flygande form 1 Akvarell kr Flygande form 2 Akvarell kr Anna-Lisa Lindborg Toftell Sammanhållning Garnmålning kr Mona Söderberg Tisteläng Collage, akvarell kr Kulturnämnden beslutar att godkänna inköp av föreslagna konstverk.

15 Kulturnämnden Kn 14 Kurser och konferenser Aktualitetskonferens. Dalarnas Kommunförbund, Dalarnas bildningsförbund samt Sveriges Kommuner och Landsting. Leksand. 6 april. Jubileumskonferens. Talboks och punktskriftsbiblioteket och Synskadades Riksförbund april. Stockholm. Nämndadministration och protokollsarbete. Komrev. 25 maj. Stockholm. Inbjudningarna läggs till handlingarna utan åtgärd.

Kulturnämnden 2006-12-13 1

Kulturnämnden 2006-12-13 1 Kulturnämnden 2006-12-13 1 Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl. 13.00 16.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd) ordf. Urban Falk (s), v ordf. Stefan Lindfors (s ) Ingrid Stenberg Lundin (c

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer