FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst. 4. Val av ordförande för årsmötet. 5. Val av sekreterare för årsmötet. 6. Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll samt val av 2 rösträknare. 7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser samt revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust. 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 10. Behandling av: a) Verksamhetsplan 2012 b) Motioner från röstberättigad förening inkommen till förbundsstyrelsens senast den 1 februari 2012 c) Budget Fastställande av serviceavgift 2012 till Skånes Friidrottsförbund. 12. Val av förbundsordförande tillika styrelseordförande för Avgående: Karl-Gustav Holmgren, Höör. 13. Val av halva antalet (3) styrelseledamöter för en tid av två år. Avgående: Sven Trönne, Eslöv Kaj Göransson, Villands-Vånga Anette Borgström, Sjöbo 14. Val av revisor jämte en suppleant för Avgående: Evald Fridén, Malmö, resp. Thomas Kristiansson, Råå. 15. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för Avgående: Bertil Månsson, Lund (ordf.), Claus Elnif, Helsingborg, Eva Jönsson, Vittsjö 16. Val av ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte Val av ombud till Skånes Idrottsförbunds årsmöte Val av ombud till SISU Skånes årsstämma Prisutdelning.

2 Styrelsen för Skånes Friidrottsförbund får härmed avgiva berättelse för verksamheten under året 1 januari - 31 december STYRELSENS BERÄTTELSE STYRELSENS SAMMANSÄTTNING M.M. Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft följande sammansättning: Ordförande: Karl-Gustav Holmgren, Höör (11) Vice ordförande/kassör: Gert-Åke Ivarsson, S:t Olof (11) Sekreterare: Sven Trönne, Eslöv (fr.o.m 12 mars) (7) Övriga ledamöter: Kaj Göransson, Villands Vånga (9) Anette Borgström, Sjöbo (8) Ann Kroogsgaard, Höör (fr.o.m 12 mars) (7) Annika Hovang, Bjärred (fr.om 12 mars) (5) Gert Sjunnesson, Malmö (t.o.m 11 mars) (0) Sara Romé, Malmö (t.o.m 11 mars) (1) Björn Eichmüller, Åhus (t.o.m 11 mars) (0) Kaj Göransson hade fram till och med årsmötet de 12 mars 2011 uppdraget som protokollsekreterare Siffror inom parentes anger närvaro för resp. ledamot i antal sammanträden. Styrelsen har planenligt sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret, varav 7 gånger efter Styrelsen genomförde också planeringskonferens i Ystad i december årsmötet. Styrelsen har i enlighet med sin organisation, varom principiellt beslut togs vid årsmötet 2010 och utformades i detalj vid styrelsens konstituerande möte, arbetat med fem fasta kommittéer, nämligen ekonomikommitté, tävlingskommitté för arenafriidrott, tävlingskommitté för friidrott utanför arena, utbildningskommitté och veterankommitté. Kommittéerna har haft följande sammansättning efter årsmötet: Ekonomikommitté Tävlingskommitté, arenafriidrott Tävlingskommitté, friidrott utanför arena Gert-Åke Ivarsson, ordförande Karl-Gustav Holmgren Sven Trönne Anette Borgström, ordförande Ann Krogsgaard Staffan Westholm Kent Borgström Kaj Göransson, ordförande Ulf Agrell Per Månsson Håkan Nilsson Utbildningskommitté Annika Hovang, ordförande Heidemarie Petersson Markus Nilsson Claus Elnif

3 Veterankommitté Ulf Agrell, ordförande, långlopp män Eva Ek, långlopp kvinnor Margareta Millestam, arenafriidrott kvinnor Christer Stensson, arenafriidrott män Ledningsgruppen för Skånes Utbildningscentrum (Skånes UC) har bestått av Karl-Gustav Holmgren, ordförande, Gert-Åke Ivarsson, ekonomiansvarig, Ann Krogsgaard, ungdomsansvarig och Annika Hovang, utbildningsansvarig. Carl-Christian Olsson (1 jan- 2 oktober) och Maria Nilsson (3 oktober -31 dec) från förbundets kansli har fungerat som sekreterare i Skånes UC. Följande ansvariga har fungerat under året: Tävlingsansvarig, arenafriidrott... Tävlingsansvarig, friidrott utanför arena Utbildningsansvarig... Ungdomsansvarig... Veteransvarig... Skånes GP, långlopp... Anette Borgström Kaj Göransson Anette Borgström Ann Krogsgaard Ulf Agrell Kaj Göransson Förbundets revisor har under 2011 varit Evald Fridén, Malmö, med Thomas Kristianssson, Råå, som suppleant, valda av årsmötet. Förbundets valberedning har under 2011 bestått av Bertil Månsson, Lund (ordförande) samt Claus Elnif, Helsingborg och Eva Jönsson, Vittsjö. Följande personer har under verksamhetsåret varit anställda (heltid) som konsulent på Skånes Friidrottsförbund: Carl-Christian Olsson (vik) 1 januari 2 oktober och Maria Nilsson 3 oktober och fortfarande

4 SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Skånes Friidrottsförbunds årsmöte avhölls lördagen den 12 mars 2011 på Backagården i Höör. 19 ombud, som representerade 12 skånska friidrottsföreningar, deltog i årsmötet. Kennet Thallinger, Hässsleholm, valdes till att leda årsmötet. Karl-Gustav Holmgren, Höör, omvaldes enhälligt som förbundsordförande. På de 3 styrelseplatserna på 2 år, som årsmötet hade att besätta, omvaldes avgående ledamoten Gert-Åke Ivarsson, S:t Olof och nyvaldes Annika Hovang, Bjärred samt Ann Krogsgaard, Höör. Ett fyllnadsval på 1 år hade årsmötet också att förrätta och på det nyvaldes Sven Trönne, Eslöv. Skånes Friidrottsförbunds ledarplakett för 2010 tilldelades Ingemar Lundgren, IFK Lund medan Alissa Söderberg, Malmö AI och Melker Svärd Jacobsson, Malmö AI, erhöll de traditionella hederspriserna till yngre lovande idrottsflicka respektive yngre lovande idrottspojke. Ystads IF Friidrott erhöll priset som Årets förening 2010 för framgångsrikt ungdomsarbete och Eslövs AI tilldelades 2010-års skånska Castorama-pris. Ulf Agrells hederspriser till lovande flicka och pojke på medel-/långdistans 2010 gick till Amanda Lönnqvist, Ystads IF och Sebastian Robertsson, Klippans FK. Avgående mångårige ledamoten/kassören Gert Sjunnesson utsågs till hedersledamot i förbundet. Efter årsmötet uppmärksammades att Skånes Friidrottsförbund firade 75 år. Diverse utmärkelser utdelades (se rubriken Utmärkelser). I övrigt kan noteras dels att Roger Gottfridsson, tidigare sportchef på förutvarande Tidningen Arbetet, kåserade om sina friidrottsupplevelser som journalist samt betraktare och dels att en omfattande statistik kring förbundets 75-åriga verksamhet framtagen av Sven Trönne utdelades.

5 FÖRBUNDSREPRESENTATION Styrelse- och kommittéledamöter i Skånes Friidrottsförbund och skånska friidrottsledare har under året i likhet med tidigare år representerat förbundet i andra förbund enligt följande förteckning: Svenska Friidrottsförbundet Ulf Agrell... Götalandsregionen i friidrott Karl-Gustav Holmgren... Gert-Åke Ivarsson... ledamot i veterankommittén ordförande i regionstyrelsen ledamot i regionstyrelsen ÅRSMÖTESREPRESENTATION Vid centrala organs årsmöten m.m. har Skånes Friidrottsförbund representerats av följande ombud: Svenska Friidrottsförbundets förbundsmöte... den mars 2011 i Gävle... Karl-Gustav Holmgren, Börje Hägg Pia Bosdotter-Olson och Erica Mårtensson Skånes Idrottsförbunds och SISU Skånes... årsmöten (Distriktsmötet) 28 april 2011 i Eslöv Götalandsregionens årsmöte den oktober 2011 i Värnamo Annika Hovang och Sven Trönne Karl-Gustav Holmgren

6 ANSLUTNA FÖRENINGAR Till förbundet har under verksamhetsåret nittioen (91) föreningar varit anslutna. Jämfört med föregående år har sex nya föreningar anslutits till förbundet, medan en förening begärt sitt utträde. Föreningarna har enligt årsmötets beslut erlagt serviceavgift till förbundet under Avgiften har varierat i sex steg mellan och kr. Fördelningen har varit baserad på föreningarnas LOKsammankomster FÖRENINGSKONFERENSER I likhet med tidigare år samlade förbundsstyrelsen de skånska föreningarna till olika konferenser under hösten 2011 för att förbereda och planera verksamheten under En Framtidskonferens genomfördes den 28 september på Backagården i Höör för att diskutera Friidrott för 2012-talet, ett visionsarbete som är framställt av Svenska Friidrottsförbundet. Det samlades även till en tävlingskonferens i Höör på Backagården den 26 oktober för både arena och långlopp gällande det kommande årets tävlingsverksamhet. HEMSIDA Distriktets hemsida har varit i drift sedan 1 december Det första året hade hemsidan i genomsnitt strax under besök per månad, vilket ökade de följande åren till (2003), (2004), (2005) och (2006). Från juni 2007 till juli 2008 ändrades principerna för beräkning av antalet av besök i statistikprogrammet, vilket medförde att siffrorna blir högre för dessa år och inte jämförbara med andra år. De var dock (2007) och (2008) per månad var ordningen återställd, och antalet besök per månad uppgick till ökade besöksantalet per månad till Ökningen fortsatte under 2011 till besök per månad. Vid årets slut hade det totala besöksantalet sedan starten nått c:a Från början innehöll hemsidan i huvudsak information om distriktets organisation och om aktuellt tävlingsprogram. Det är numera en viktig informationskanal, som förutom de nämnda delarna används för att informera om distriktsåtagande som distriktsmatcher och Götalandsmästerskapen, information om resultat samt information om utbildningsprogram och uppföljningsläger. En kontinuerligt uppdaterad adresskalender finns också tillgänglig på hemsidan. Hemsidan innehåller dessutom de mycket uppskattade sidorna med statistik för ungdomar, seniorer, ungdomar och veteraner samt distriktsrekord. Hemsidan erbjuder också pressklipp som gäller skånsk friidrott. Under slutet av 2011 har ytterligare en informationskanal på internet tagits i bruk genom att förbundet nu har en egen sida på Facebook.

7 SKÅNES UTVECKLINGSCENTRUM Organisation Skånes Friidrottsförbund är juridisk huvudman för Skånes Utvecklingscentrum (Skånes UC). Verksamheten leds av en ledningsgrupp, som utses inom Skånes Friidrottsförbunds styrelse. Under hösten 2011 har det tecknats avtal med Blekinge Friidrottsförbund angående utbildning av ledare/ tränare från Blekinges friidrottsföreningar. Verksamhet Verksamheten har omfattat utbildning av ledare, tränare och funktionärer samt ungdomsuppföljning. Följande verksamheter har genomförts: Utbildning Utbildningsverksamheten i Skånes UC har under det gångna året utbildat flera nya ledare och tränare på olika åldersnivåer. Under året har såväl centrala som lokala utbildningar kunnat genomföras på olika nivåer, där förbundet försöker möta föreningarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Framför allt så drog våra barnledarutbildningar och års utbildningar stora grupper. Tyvärr fick planerade utbildningar för Framtidsledare och under hösten års tränarutbildning ställas in på grund av för få anmälda. Förbundet har som målsättning att utbildningsinsatserna ska leda till bättre nätverk, förstärkning av ledarteamen och en positiv helhetsutveckling för föreningarna. Våra kärnutbildningar Barnledarutbildning, Ungdomstränarutbildning år och Tränarutbildning år erbjöds och de flesta genomfördes både under vår och höst. Inom ramen för dessa utbildningar engagerar vi de bästa instruktörerna vi har i vårt distrikt, och deltagarna har dessutom möjlighet att få kontinuitet i sin tränarutbildning, tack vare att flera av dessa instruktörer följer med över flera tränarutbildningsnivåer. En del av dem går också att hyra hem till den egna klubben i form av Tränarpoolen och det fanns det en hel del föreningar, som tog chansen och gjorde! Framtidsledarutbildning Under hösten 2011 genomfördes i förbundets regi en skräddarsydd utbildning för Höörs IS, friidrottssektionen under en dag. Utbildningen genomfördes på Höörs Idrottsplats. I utbildningen deltog sju personer som mycket aktivt deltog i utvecklingsarbetet. Arbetet har bl.a. lett till att föreningen tänker satsa på att utveckla sin anläggning. Föreningen kommer att få stöd från förbundet i det arbetet. Flera föreningar har erbjudits motsvarande utbildning. Utbildningen har omarbetats och kommer att erbjudas av centrala ledare framöver.

8 Sammanlagt har följande utbildning genomförts under 2011: Instruktörsutbildning: Våren 2011 Tränarutbildning del /20 Malmö 6 deltagare Barnledarutbildning del Malmö 7 deltagare Ungdomstränarutbildning del /27 Malmö 14 deltagare Fördjupningskurs kula Helsingborg 5 deltagare Barnledarutbildning del Malmö 7 deltagare Tränarutbildning del /10 Malmö 5 deltagare Fördjupningskurs diskus Helsingborg 6 deltagare Löparseminarium Malmö 18 deltagare Hösten 2011 Friidrott 7-10 år, del Malmö 23 deltagare Ungdomstränarutbildning, del /02 Malmö 20 deltagare Friidrott 7-10 år, del Malmö 23 deltagare Ungdomstränarutbildning, del /16 Malmö 30 deltagare Domare och funktionärutbildning: Distriktsdomarutbildning har genomförts såväl central som lokalt. Distriktsdomarutbildning central Malmö 5 deltagare Distriktsdomarutbildning lokal Ystad Distriktsdomarutbildning lokal Vellinge Utbildning för administrativa ledare Komprimerad framtidsledarutbildning Höör 7 deltagare Breddläger/Ungdomsuppföljning Under året har två läger för ungdomar arrangerats. Ett uppföljningsläger för års ungdomar genomfördes den 8-9 oktober i Malmö (Atleticum). Lägret samlade 34 ungdomar från 8 klubbar och 7 hemortstränare. Träningen och teorin leddes av kvalificerade skånska tränare. Dessutom diskuterades olika frågeställningar kring friidrotten och hur vi kan utveckla den. Målet var att få dem intresserade av att gå med i ett ungdomsråd och starta en Facebook-sida. Tre ungdomar anmälde sitt intresse och de har påbörjat sitt arbete. Den november var det dags för ytterligare ett läger i Malmö och Atleticum. Distriktets års ungdomar med hemortstränare bjöds in till lägret. Lägret samlade 34 ungdomar från 10 klubbar och fyra hemortstränare. Även här leddes träningen av skånska tränare och teorin handlade om betydelsen av bra kost. Under kvällen hade vi lekar/tävlingar i lag. Målet med lägret var dels att bygga upp en social gemenskap och dels att erbjuda bra inspirerande träning. Ann Krogsgaard har varit huvudansvarig för båda lägren. Till sin hjälp för planering och även medverkan hade hon Annika Hovang och Heidimarie Petersson. På plats fanns även ett kunnigt gäng tränare/hemortstränare. Skånes Friidrottsförbund vill passa på att tacka Heidimarie Petersson för alla år som huvudansvarig för läger.

9 PROJEKT Löparprojektet För fyra år sedan drog Staffan Westholm igång ett initiativ inom skånsk medel- och långdistanslöpning med tanke på att arbeta klubböverskridande för att dela och utveckla vår kunskap kring löpträning och med målet att hålla de aktiva kvar längre i löpningen. Idén var att genom ha regelbundna träffar så skulle vi kunna systematisera våra tankar och vi landade i att en aktivitet varje månad är relevant. Träffarna sker antingen som en heldag med två pass och något inspel kring löpning(ofta en föreläsare inom ett relevant område för) eller en träningshelg med 4-5 träningspass. Några av de vi har haft som gäster hittills är Dan Glans, Johan Wallerstein, Lars & Isabellah Andersson, Jill McCabe och Kenth Olsson. Sedan 2010 har projektet haft hjälp av Polens landslagstränare för medeldistans, Tomasz Lewandowski. Under hösten 2011 intensifierades projektet med att ha ett stående pass i Bokskogen på lördagarna under ledning av fd brittiske landslagslöparen Ian Manners. Under senhösten inleddes även ett samarbete med Rizak Dirshe (svensk rekordhållare på 800m och mångfaldig svensk, nordisk mästare och med en 6e placering vid EM). I och med samarbetet med Rizak erbjuder nu projektet 3-4 gemensamma pass/vecka från och med årsskiftet 2011/2012. CROSS-MÄSTERSKAP Crossmästerskap (terrängloppsserie) genomfördes för första gången Avsikten var att erbjuda elit och bredd på medel- och långdistans tävlingstillfällen under den del av året, då det med undantag för några inomhustävlingar inte fanns några tävlingsmöjligheter för medel-/långdistans inom distriktets gränser. Fyra tävlingar genomfördes första året med relativt lågt deltagarantal. Under 2003 blev crossmästerskapet etablerat i mera fasta former med klassindelning från yngre ungdomar till äldre veteraner och klara regler för poängberäkning. Under det nu avslutade verksamhetsåret har tävlingen arrangerats för 10:e gången års crossmästerskap omfattade 4 deltävlingar i Skrylle, Malmö, Eslöv och Landskrona. Deltagarantalet har tidigare ökat något år från år, men den ovanligt besvärliga vintern 2011 medförde en stor nedgång i antalet tävlande jämfört med tidigare år. SKÅNES SNABBASTE 12-ÅRING Förbundet har sedan ett antal år arrangerat denna tävling, vars syfte har varit att identifiera och behålla talanger i skånsk friidrott. Årets uttagning till tävlingen baserades på speciell 12-års statistik för 80m på distriktets hemsida, som fick ett stort antal besökare. De 8 bäst placerade pojkarna och de 8 bästa flickorna vid kvalperiodens slut gick till finalen. Det blev en spännande tävlingsperiod, där de ledande namnen ständigt växlade. Genom denna form av uttagning har vi fått en mycket bra standard på finalen. Final avgjordes i samband med USM i Ystad och distansen var då 100m. Titeln Skånes snabbaste 12- åring bland pojkarna gick till Casper Kadestål-99, Öresunds FK. Årets snabbaste 12-åring bland flickorna blev Alexandra Wiberg-99, Malmö AI

10 TÄVLINGSVERKSAMHETEN Distriktet har åter igen visat sig mycket framgångsrikt på arenasidan, med både god landslagsrepresentation och många SM-medaljer på ungdoms-, junior- och seniornivå. Den skånska ungdomsfriidrotten bibehåller en hög nationell nivå med goda resultat på USM och JSM. De yngre hade mycket stora framgångar på Nordea Götalandsmästerskapen, och Skåne blev bästa distrikt igen, vilket är mycket glädjande. Årets distriktsmatch för års ungdomar fick vi tyvärr från Skånes sida lämna återbud till då vi hade för få deltagare!! Pallas-spelen fortsätter att vara en av landets ledande inomhustävlingar och Öresundsspelen är distriktets stora utomhustävling. FRIIDROTT UTOM ARENA Under det gångna året har deltagandet i långlopp visat en märkbar uppgång. Detta är glädjande för alla klubbarna som får lite mer valuta för sina ansträngningar med sitt arbete med loppen. Inte minst ekonomiskt är det betydelsefullt. I och med att sanktionsavgifterna i stort är slopade innebär det även mer pengar att investera i friidrottsklubbarnas verksamhet. Många arrangemang blir allt bättre genomförda. Detta bl.a. genom att allt fler arrangörer använder sig av tidtagning med chip. En viss merkostnad, men det betyder mindre funktionärer i samband med tidrapportering, säkrare tidtagning och mycket snabbare resultatlistor. Arrangörerna har även på så sätt möjligheten att publicera kompletta resultatlistor på sina hemsidor i stort sett när sista man har passerat mållinjen. Bristen på funktionärer är för många klubbar ett bekymmer, som till viss del lösts genom ny teknik. Nya arrangemang har dykt upp på långloppsprogrammet. En del med lite annorlunda upplägg än de traditionella. Detta är en ny trend som vi får vänja oss vid och vi får hoppas att våra gamla arrangörer tar till sig nyheterna och kanske, om det behövs, förnyar sin lopp. Även distriktets längre lopp, halv- och helmaratonloppen har ökat i deltagande. Ändå är det är en stor majoritet som väljer att springa de långa loppen i de stora tävlingarna i de större städerna, både inom och utomlands. Det har puffat upp nya lopp av denna karaktär i Skåne under de senaste åren och vi kan väl hoppas att något av dessa utvecklas till riktigt stora lopp! Skånes Grand Prix genomfördes i sin 20 upplaga. Upplägget är fortfarande intressant för våra elitlöpare, inte bara våra skånska löpare utan även från granndistrikten. I år segrade Sandra Nilsson, Åhus FIK och Magnus Hansson, IFK Trelleborg. I stort sett kan vi känna oss nöjda med våra skånska terräng- och långloppsarrangemang. En bra marknadsförare är Spring i Skåne som är en sammanfattande publikation över de skånska tävlingarna och en inspirationskälla för deltagande i loppen. Även om föreningarnas hemsidor förmedlar information om loppen är Spring i Skåne en stor och uppskattad del i verksamheten. Till sist riktar vi ett Tack till alla de under 2011 medverkat i de skånska långloppen, både som arrangör och deltagare.

11 EM INOMHUS De 31:a europamästerskapen inomhus avgjordes den 4-6 mars 2011 i Paris, Frankrike. I den svenska truppen ingick en skånsk deltagare. Manliga seniorer Johan Wissman, IFK Helsingborg... Löpning 400 meter, utsl. i försök ,95 sek. VM I TERRÄNGLÖPNING Det 39:e världsmästerskapet i terränglöpning avgjordes den 20 mars 2011 i Punta Umbria, Spanien. Inga skånska deltagare. NM I MÅNGKAMP FÖR JUNIORER OCH UNGDOMAR Årets nordiska mästerskap i mångkamp för juniorer och ungdomar avgjordes den juni 2011 i Sipoo, Finland. I det svenska laget ingick 2 skånska deltagare. Petter Olson (M22) tog guld i tiokamp och Elise Malmberg (F17) tog silver i sjukamp Manliga juniorer Petter Olson, Malmö AI (M22)... Tiokamp, 1:a p. Kvinnliga juniorer Elise Malmberg, Hässleholms AIS (F17) Sjukamp, 2:a p. VM FÖR 17-ÅRS UNGDOMAR De 7:e världsmästerskapen för 17-års ungdomar avgjordes den 6-10 juli 2011 i Villeneuve d Ascq, Frankrike. I det svenska laget ingick 3 skånska juniorer. Melker Svärd Jacobsson tog silver i stavhopp. Manliga ungdomar Viktor Gardenkrans, Öresund FK... Kulstötning, utsl. i kval ,22 mtr. Viktor Gardenkrans, Öresund FK... Diskuskastning, 6:a... 59,18 mtr. Melker Svärd Jacobsson, Malmö AI... Stavhopp, 2:a... 5,15 mtr. Kvinnliga ungdomar Elise Malmberg, Hässleholms AIS... Sjukamp, 5:a p. EM FÖR 22-ÅRS JUNIORER De 8:e europamästerskapen för 22-års juniorer avgjordes den juli 2011 i Ostrava, Tjeckien. I det svenska laget ingick 4 skånska juniorer. Manliga juniorer Benjamin Olsson, IFK Helsingborg... Löpning100, utsl. i försök... 10,68 sek. Petter Olson, Malmö AI... Tiokamp, 8:a p. Kvinnliga juniorer Ida Storm, Malmö AI... Släggkastning, utsl. i kval ,60 mtr. Malin Olsson, Malmö AI... Längdhopp, utsl. i kval.... 3,85 mtr.

12 EM FÖR 19-ÅRS JUNIORER De 21:a europamästerskapen för 19-års juniorer avgjordes den juli 2011 i Tallinn, Estland. I det svenska laget ingick 1 skånsk junior. Manliga juniorer - Kvinnliga juniorer Pernilla Nilsson, IFK Trelleborg... Löpning 200 m, utsl. i försök ,38 sek. VM UTOMHUS De 13:e världsmästerskapen avgjordes den 27 augusti 4 september i Daegu, Sydkorea. I det svenska laget ingick inga skånska deltagare. NM FÖR 19-ÅRS JUNIORER Årets nordiska mästerskap för 19-års juniorer avgjordes den 3-4 september 2011 i Köpenhamn. Som vanligt var det samtidigt nordisk juniorlandskamp. I den svenska truppen ingick 5 skånska deltagare. Dastid Selmani tog guld i tresteg. Dessutom medverkade en skånsk deltagare till en stafettvinst. Manliga juniorer Dastid Selmani, IFK Lund... Trestegshopp, 1:a... 14,85 mtr.. Kvinnliga juniorer Julia Nilsson, IK Pallas... Löpning m, 8:a ,19 min. Louise Arvidsson, Vittsjö... Trestegshopp, 5:a... 11,88 mtr. Sofie Björklund, Båstads GIF... Höjdhopp, 5:a... 1,71 mtr. Hanna Bengtson, Öresund FK... Kulstötning, 5:a... 12,53 mtr. Daniella Busk, Malmö AI ingick det svenska laget på 4 x 100 m, som segrade med tiden 46,52. NM I TERRÄNGLÖPNING De 14:e nordiska mästerskapen i terräng för seniorer och juniorer avgjordes den 12 november 2011 i Uddevalla. Louise Nilsson, Malmö AI kom på 19:e plats i tävlingen för kvinnliga seniorer. I F19-klassen tog Sarah Lahti silver samt ingick i det svenska laget som tog ett brons. Amanda Lönnqvist kom på 16:e plats i F19-klassen. EM I TERRÄNGLÖPNING De 18:e europamästerskapen i terränglöpning för seniorer och juniorer genomfördes den 11 december 2011 Velenje, Slovenien. Inga skånska deltagare.

13 EM INOMHUS FÖR VETERANER De 8:e europamästerskapen inomhus för veteraner inkl. kast, terränglöpning och landsvägsgång utomhus genomfördes detta år i Gent, Belgien den mars. I Veteran-EM deltog c:a deltagare från 44 länder. I den svenska truppen ingick 5 skåningar. Kenneth Jansson (M60) tog guld i släggkastning samt silver i viktkastning. Silver tog också Henryk Plukarz (M75) i viktkastning samt Sonja Nilsson (K70) i höjd. Kerstin Nilsson (K65) tog brons i 60 m häck. Klass M 35 Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... Stavhopp, 4:a... 4,10 mtr. Klass M 60 Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 1:a... 51,22 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 2:a... 18,78 mtr. Klass M 75 Henryk Plukarz, IFK Helsingborg... Viktkastning, 2:a... 16,32 mtr. Klass K 65 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 meter, utsl. i försök... 10,40 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 meter, utsl. i försök... 38,67 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 60 meter, 3:a... 13,89 sek. Klass K 70 Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 meter, 6:a... 11,88 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 meter, utsl. i försök... 43,83 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 2:a... 1,00 mtr. EM I LANDSVÄGSLÖPNING FÖR VETERANER De 12:e europamästerskapen i landsvägslöpning för veteraner arrangerades maj 2011 i Thionville, Frankrike. I den svenska truppen ingick inga skåningar.

14 NM UTOMHUS FÖR VETERANER De 19:e nordiska mästerskapen för veteraner genomfördes detta år i Lappeenranta, Finland 1 3 juli. De skånska deltagarna erövrade 8 guld och 2 silver. Klass M 60 Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Kulstötning, 5:a... 12,57 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 1:a... 49,97 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 1:a... 17,64 mtr. Klass M 90 Axel Magnusson, IFK Lund... Höjdhopp, 1:a... 0,98 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Längdhopp, 1:a... 2,54 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Kulstötning, 2:a... 7,64 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Släggkastning, 1:a... 17,47 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Spjutkastning, 1:a... 16,97 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Kastmångkamp, 1:a p. Klass K 75 Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, 1:a... 18,85 sek. Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, 1:a... 41,76 sek. VM FÖR VETERANER De 19:e veteranvärldsmästerskapen genomfördes detta år i Sacramento, USA 6 17 juli. I Veteran- VM deltog c:a deltagare från 93 länder. De skånska deltagarna erövrade tre brons. Klass M 70 Ingvar Olausson, Heleneholms IF... Löpning m, 7:a ,08 min. Ingvar Olausson, Heleneholms IF... Löpning m, 4:a ,88 min. Ingvar Olausson, Heleneholms IF... Terränglöpning 4 km, 7:a min. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Kulstötning, 3:a... 13,31 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Diskuskastning, 4:a... 40,81 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Spjutkastning, 3:a... 45,60 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Viktkastning, 4:a... 16,75 mtr. Klass K 65 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, (utsl. i semifinal)... 17,13 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, (utsl. i försök)... 37,26 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 80 m, 3:a... 19,18 sek. Klass K 70 Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, (utsl. i försök)... 20,15 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 6:a... 1,00 mtr. Rosemarie Persson, IFK Lund... Kulstötning, 11:a... 7,07 mtr.. Rosemarie Persson, IFK Lund... Släggkastning, 7:a... 23,32 mtr.. Rosemarie Persson, IFK Lund... Viktkastning, 6:a... 9,18 mtr..

15 ÅRETS SM-TÄVLINGAR I FRIIDROTT 2011-års senior- och juniormästerskap genomfördes vid följande tävlingar: Inomhus-SM/JSM/USM, mångkamp... Norrköping februari Inomhus-JSM... Stockholm februari Inomhus-SM... Göteborg februari SM 100 km landsväg... Tibro 16 april Terräng-SM/JSM... Uppsala april Marathon-SM... Stockholm 28 maj Stafett-SM/JSM... Växjö 2 3 juni Lag-SM... Sollentuna 22 juni Mångkamps-SM/JSM... Falun 6 7 augusti Utomhus-SM... Gävle augusti Utomhus-JSM... Vellinge augusti Halvmarathon-SM... Stockholm 17 september Skånska aktiva har som vanligt gjort fina insatser i årets alla SM-tävlingar för seniorer och juniorer och har under 2011 vunnit totalt 28 titlar (2010: 31 titlar). Fr.o.m ingår P/F 17 i Junior-SM. Följande skåningar blev svenska mästare 2011: Manliga seniorer Löpning 200 meter (i)... Johan Wissman, IFK Helsingborg... 21,26 sek. Löpning 200 meter... Johan Wissman, IFK Helsingborg... 20,57 sek. Löpning 400 meter... Johan Wissman, IFK Helsingborg... 45,82 sek. Häcköpning 60 meter (i)... Philip Nossmy, Malmö AI... 7,82 sek. Sjukamp (i)... Petter Olson, Malmö AI p. Tiokamp... Petter Olson, Malmö AI p. Stafett 4 x meter Malmö AI ,06 min. (Viktor Ekelund, Martin Nilsson, Jonas Leandersson, Rizak Dirshe) Manliga juniorer Löpning meter (i) (M22)... Anton Wåhlin, Malmö AI ,31 min. Löpning meter (M22)... Staffan Ek, Björnstorps IF ,70 min. Häcklöpning 110 meter (P19)... Anton Levin, IFK Helsingborg... 14,25 sek. Stavhopp (i) (P17)... Melker Svärd Jacobsson, Malmö AI... 5,31 mtr. Trestegshopp (P19)... Dastid Selmani, IFK Lund... 14,52 mtr. Sjukamp (i) (M22)... Petter Olson, Malmö AI p. Tiokamp (M22)... Petter Olson, Malmö AI p. Kvinnliga seniorer Löpning 200 meter (i)... Pernilla Nilsson, IFK Trelleborg... 24,37 sek. Löpning 400 meter (i)... Josefin Magnusson, Malmö AI... 54,62 sek. Häcklöpning 60 meter (i)... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 8,29 sek. Stafett 4 x 400 meter... Malmö AI ,06 min. (Nina Runvik, Pernilla Tornemark, Linnea Collin, Josefin Magnusson)

16 Kvinnliga juniorer Löpning 400 meter (K22)... Josefin Magnusson, Malmö AI... 54,48 sek. Löpning 400 meter (F17)... Josefin la Fleur, Ystads IF Friidrott... 57,38 sek. Löpning meter (F17)... Amanda Lönnqvist, Ystads IF Friidrott ,90 min. Löpning meter (F17)... Amanda Lönnqvist, Ystads IF Friidrott ,34 min. Häcklöpning 60 meter (i) (K22)... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 8,49 sek. Häcklöpning100 meter (K22)... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 13,70 sek. Höjdhopp (i) (K22)... Ellen Björklund, IFK Lund... 1,80 mtr. Längdhopp (K22)... Malin Olsson, Malmö AI... 6,21 mtr. Kulstötning (F17)... Lina Bengtson, resund FK... 14,62 mtr. Släggkastning (K22)... Ida Storm, Malmö AI... 61,77 mtr. (i) = Inomhusmästerskap Mästerskapsstandaret för män erövrades av Spårvägens FK med 170 poäng. Malmö AI blev fyra med 76 poäng. Mästerskapsstandaret för kvinnor erövrades av Ullevi FK med 175 poäng. Här slutade Malmö AI på en sjunde plats med 33 poäng. Sammanlagt bästa mästerskapförening 2011, då man räknar samman seniorer, juniorer och ungdomar, blev Hässelby SK med 38,25 poäng. Följande tre skånska föreningar placerade sig bland de 25 bästa: Malmö AI på åttonde plats med 19,5 poäng, IFK Helsingborg på femtonde plats med 8,75 poäng och IFK Lund på tjugotredje plats med 6 poäng.

17 LAG-SM I FRIIDROTT Lag-SM finalen genomfördes den 22 juni i Sollentuna. I herrtävlingen saknades skånskt deltagande. Spårvägens FK segrade med 77 poäng. Även i damtävlingen saknades skånskt deltagande detta år och Ullevi FK segrade med 79,5 poäng. ÅRETS USM-TÄVLINGAR I FRIIDROTT Skånska flickor och pojkar har som vanligt gjort fina insatser i de många USM-tävlingarna under Det totala antalet vunna titlar till Skåne 2011 uppgick till 35 stycken (2010: 23 titlar). Under 2011 har följande titlar vunnits av skåningar vid de olika USM-tävlingarna: Första USM-tävlingen för året var mångkampsmästerskapen för 15- och 16-årsklasserna inomhus, som gick i Norrköpings med GoIF Tjalve som arrangör den februari. Vid dessa tävlingar gick inte något mästerskap (2010: 1 titel) till Skåne. Årets individuella mästerskapen inomhus för 15- och 16-årsklasserna gick i Huddinge den februari med Huddinge AIS som arrangör. Vid dessa tävlingar gick elva mästerskap (2010: 7 titlar) till Skåne genom: 16-års pojkar Kulstötning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 17,49 mtr. Vitkastning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 18,75 mtr. 15-års pojkar Häcklöpning 60 m... Charles Mitala, Malmö AI... 8,17 sek. Höjdhopp... Pontus Sterner Johansson Malmö AI... 1,92 mtr. Längdhopp... Charles Mitala, Malmö AI... 6,36 mtr Trestegshopp... Thobias Nilsson Montler, IF Kronan... 13,00 mtr.. 16-års flickor Löpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,60 min. Häcklöpning 60 m... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 8,71 sek. Stavhopp... Terese Dimblad Gonzalez, Malmö AI... 3,61 mtr. Längdhopp... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 6,02 mtr.. 15-års flickor Höjdhopp... Adriana Janic, Malmö AI... 1,69 mtr. Årets tredje ungdomsmästerskap var terrängmästerskapen i Uppsala med Upsala IF som arrangör den april. Vid dessa tävlingar gick 2 mästerskap (2010: 1 titel) till Skåne. 16-års pojkar Terränglöpning m... Daniel Strandberg, Malmö AI min. 16-års flickor Terränglöpning m... Sarah Lahti, Klippans FK min.

18 USM i stafettlöpningar arrangerades i Växjö med IFK Växjö som arrangör den 2 3 juni tillsammans med senior- och juniormästerskapen. Vid årets USM i stafettlöpningar gick 2 mästerskap (2010: 1 titel) till Skåne genom: 15-års pojkar Stafett 4 x 100 meter Malmö AI... 45,95 sek. (Anton Sigurdsson, Elias Larsson, Johan Andersson, Charles Mitala) 15-års flickor Stafett 4 x 100 meter... Malmö AI... 48,63 sek. (Elin Nossmy, Alexandra Everett, Sara Jacobsson, Adriana Janic) USM i mångkamper genomfördes tillsammans med senior- och juniormästerskapen den 6 7 augusti i Falun med Falu IK som arrangör. Vid dessa tävlingar gick 2 mästerskap (2010: 0 titlar) till Skåne genom: 15-års pojkar Åttakamp... Pontus Sterner Johansson, Malmö AI p. 16-års flickor Sjukamp... Elise Malmberg, Hässleholms AIS p. Vid lag-usm för 17-års flickor och pojkar i Huddinge den 20 augusti med Huddinge AIS som arrangör segrade Huddinge AIS med 134 poäng. Inga skånska deltagare. Stora USM utomhus genomfördes med en tävling för 15- och 16-årsklasserna. Dessa mästerskapstävlingar arrangerades den augusti i Ystad med Ystads IF, Friidrott som arrangör. Skånska ungdomar vann 18 mästerskap (2010: 13 titlar) genom: 16-års pojkar Kulstötning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK mtr. Diskuskastning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 59,67 mtr. Släggkastning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 59,54 mtr. Spjutkastning... Quincy Andersson, Eslövs AI Friidrott... 52,35 mtr. 15-års pojkar Löpning 100 meter... Charles Mitala, Malmö AI... 11,23 sek. Häcklöpning 100 meter... Charles Mitala, Malmö AI... 12,81 sek. Längdhopp... Charles Mitala, Malmö AI... 6,79 mtr. Trestegshopp... Thobias Nilsson Montler, IF Kronan... 12,65 mtr. 16-års flickor Löpning 100 meter... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 11,98 sek. Löpning 200 meter... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 24,50 sek. Löpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,81 min. Löpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,57 min. Hinderlöpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,23 min. Stavhopp... Terese Dimblad Gonzalez, Malmö AI... 3,65 mtr. Längdhopp... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 5,95 mtr Släggkastning... Marinda Petersson, Hässleholms AIS... 53,16 mtr. 15-års flickor Höjdhopp... Adriana Janic, Malmö AI... 1,70 mtr. Kulstötning... Julia Axelsson, IFK Helsingborg... 13,93 mtr.

19 SVENSKA VETERANMÄSTERSKAPEN 2011-års veteranmästerskap genomfördes vid följande tävlingar: Inomhus-VSM... Karlskrona 5 6 mars Terräng-VSM... Uppsala 16 april Halvmarathon-VSM... Gävle 8 maj Kastmångkamp-VSM... Bottnaryd 27 augusti Utomhus-VSM... Skellefteå 5 7 augusti Mångkamp-VSM... Huddinge 17 september Marathon-VSM... Umeå 8 oktober Följande skåningar har vunnit totalt 90 svenska veteranmästerskap 2011 (2010: 62 titlar): Klass M 35 Löpning meter (i)... Pål Nilsson, Björnstorps IF ,11 min. Löpning meter (i)... Magnus Hansson, IFK Trelleborg ,23 min. Häcklöpning 60 meter (i)... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 9,34 sek. Häcklöpning 400 meter... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 62,93 sek. Stavhopp (i)... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 4,30 mtr. Stavhopp... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 4,31 mtr. Klass M 40 Löpning meter (i)... Stefan Pettersson, Ystads IF ,73 min. Löpning meter (i)... Stefan Pettersson, Ystads IF ,59 min. Trestegshopp (i)... Björn Hansson, Ystads IF... 11,03 mtr.. Klass M 45 Löpning meter... Christer Jeppsson, Ystads IF ,09 min. Klass M 50 Löpning 800 meter (i)... Anders Olsson, IFK Trelleborg ,43 min. Löpning meter (i)... Anders Olsson, IFK Trelleborg ,01 min. Hinderlöpning meter... Ove Persson, Ryssbergets IK ,34 min. Häcklöpning 100 meter... Ove Persson, Ryssbergets IK... 19,91 sek. Häcklöpning 400 meter... Ove Persson, Ryssbergets IK... 76,64 sek. Klass M 55 Löpning 800 meter (i)... Håkan Widegren, Björnstorps IF ,76 min. Klass M 60 Marathon... Magnus Bergh, Heleneholms IF tim. Kulstötning (i)... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 13,51 mtr. Kulstötning... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 13,06 mtr. Släggkastning... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 50,93 mtr. Viktkastning (i)... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 17,78 mtr. Viktkastning... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 18,36 mtr. Kastmångkamp... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg p. Klass M 65 Löpning meter (i)... Kaj Dewens, IS Göta ,75 min. Löpning meter (i)... Kaj Dewens, IS Göta ,67 min. Höjdhopp (i)... Lars-Erik Granberg, Malmö AI... 1,45 mtr. Höjdhopp... Lars-Erik Granberg, Malmö AI... 1,40 mtr. Klass M 70 Löpning meter (i)... Ingvar Olausson, Heleneholms IF ,48 min.

20 Höjdhopp (i)... Bengt Adolfsson, Malmö AI... 1,34 mtr. Höjdhopp... Carl-Erik Särndal, IFK Lund... 1,52 mtr. Kulstötning (i)... Kenneth Arvidsson, Malmö AI... 14,35 mtr. Viktkastning (i)... Kenneth Arvidsson, Malmö AI... 16,23 mtr. Kastmångkamp... Kenneth Arvidsson, Malmö AI p. Klass M 75 Terränglöpning meter... Gunnar Nilsson, Heleneholms IF min. Häcklöpning 60 meter (i)... Werner Magnusson, Båstads GIF... 13,89 sek. Trestegshopp (i)... Werner Magnusson, Båstads GIF... 8,57 mtr. Klass M 80 Löpning 60 meter (i)... Bure Elfström, Heleneholms IF... 10,12 sek. Löpning 200 meter (i)... Bure Elfström, Heleneholms IF... 34,71 sek. Löpning 400 meter (i)... Folke Persson, Hästveda OK ,54 min. Löpning 400 meter... Folke Persson, Hästveda OK ,52 min. Löpning 800 meter (i)... Folke Persson, Hästveda OK ,98 min. Löpning 800 meter... Folke Persson, Hästveda OK ,27 min. Löpning meter (i)... Folke Persson, Hästveda OK ,96 min. Längdhopp (i)... Bure Elfström, Heleneholms IF... 3,22 mtr. Klass M 90 Höjdhopp... Axel Magnusson, IFK Lund... 0,96 mtr. Längdhopp... Axel Magnusson, IFK Lund... 2,53 mtr. Kulstötning... Axel Magnusson, IFK Lund... 7,01 mtr. Spjutkastning... Axel Magnusson, IFK Lund... 14,97 mtr. Kastmångkamp... Axel Magnusson, IFK Lund p. Klass M60+ Lagtävling, terränglöpning meter.. Heleneholms IF min. (Ingvar Olausson, Magnus Bergh, Ulf Karlström) Klass K 35 Löpning 400 meter (i)... Karolina Silfverberg, Ystads IF... 72,71 sek. Terränglöpning meter... Lotta Huselius, Björnstorps IF min. Längdhopp (i)... Karolina Silfverberg, Ystads IF... 3,75 mtr. Klass K 40 Löpning meter (i)... Anna Kinch, IS Göta ,87 min. Höjdhopp (i)... Anna Hull, Ystads IF... 1,24 mtr. Kastmångkamp... Pernilla Hagberg, Ängelholms IF p. Klass K 45 Löpning meter... Marie Olsson, Björnstorps IF ,35 min. Terränglöpning meter... Marie Olsson, Björnstorps IF min. Höjdhopp (i)... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 1,28 mtr. Kulstötning (i)... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 11,45 mtr. Kulstötning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 11,16 mtr. Släggkastning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 29,15 mtr. Spjutkastning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 28,57 mtr. Viktkastning (i)... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 9,81 mtr. Viktkastning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 8,77 mtr. Klass K 50 Löpning meter (i)... Majvi Wijk, IFK Trelleborg ,10 min.

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 4 MARS 2013 KL 19.00 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 4 MARS 2013 KL 19.00 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 4 MARS 2013 KL 19.00 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Information Skånelaget

Information Skånelaget Information Skånelaget Götalandsmästerskapen inomhus för 13-14 åringar Telekonsult Arena, Växjö 16-17 mars 2013 Båda de två DM-tävlingarna som utgör uttagningen till tävlingarna är avgjorda och de direktkvalificerade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009

VERKSAMHETSPLAN  2009 VERKSAMHETSPLAN 2009 A D M I N I S T R A T I O N 1. Kanslifunktion Förbundet (inkl. Skånes UC) kommer under 2009 ha en kanslifunktion i begränsad omfattning med anställd kanslist. Kansliet finns i hyrt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN  2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 A D M I N I S T R A T I O N 1. Kanslifunktion Förbundet (inkl. Skånes UC) kommer under 2012 ha en kanslifunktion med anställd konsulent. Kansliet finns i hyrt arbetsrum hos Skåneidrotten,

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

LÖPSEDELN är Heleneholms IF:s Långlöparsektions medlemstidning.

LÖPSEDELN är Heleneholms IF:s Långlöparsektions medlemstidning. LÖPSEDELN 2011:2 L-sektionen www.heleneholmslanglopare.se LÖPSEDELN är Heleneholms IF:s Långlöparsektions medlemstidning. Den utkommer med 4 nummer per år (kontakta red. angående datum för manusstopp).

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Svensk simning i utveckling SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Sundsvalls SS SK Ena Skuru IF Norrköpings SS Mölndals ASS SK Elfsborg Jönköpings SS Ängelholms SS Helsingborgs S Sjöbo SS Klubbar

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

RESULTAT. Plats: Malmö Stadion Arrangör: Malmö AI Väder: Regnigt och mulet. Tävlingsledare: Annika Hovang Uppdaterad: 2013-06-24.

RESULTAT. Plats: Malmö Stadion Arrangör: Malmö AI Väder: Regnigt och mulet. Tävlingsledare: Annika Hovang Uppdaterad: 2013-06-24. RESULTAT Plats: Malmö Stadion Arrangör: Malmö AI Väder: Regnigt och mulet. Tävlingsledare: Annika Hovang Uppdaterad: 2013-06-24 Sidan 1 ( 9 ) P17-100 m Final 1 Vind: -0,54 Totalplac 1 Austin Hamilton 97

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Inomhusguide 2004/2005

Inomhusguide 2004/2005 Svenska Friidrottsförbundet Inomhusguide 2004/2005 För kalenderns faktiska innehåll svarar Svenska Friidrottsförbundet Gunilla Dahlén e-post: gunilla.dahlen@friidrott.se Tel. 08-587 721 62 Fax. 08-587

Läs mer

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Verksamhetsberättelse för arbetsåret juli 2012 - juni 2013 Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Hej skidvänner! Medans barmarkssäsongen pågår som bäst arrangerades

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 7 2014 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014 i Anette Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande: Anette Andersson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 I Göteborgsdistriktet arbetar vi föreningar och förbund tillsammans under namnet Göteborg Friidrott utifrån nedanstående vision och verksamhetsidé.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com SVENSKA MÄSTERSKAPEN TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com Måndag 1:a - Tisdag 2:a juli 2013 Tävlingsstart 11:00 båda dagarna Entré:

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2013-30/6 2014

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2013-30/6 2014 Verksamhetsberättelse för arbetsåret juli 2013 - juni 2014 Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2013-30/6 2014 Hej skidvänner! Vid en tillbakablick för det gångna verksamhetsåret,

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Västerbottens Friidrottsförbund

Västerbottens Friidrottsförbund Västerbottens Friidrottsförbund Till Västerbottens friidrottsföreningar, ledare, tränare och ungdomsansvariga Inbjudan till Planeringskonferens lördagen den 23 november 2013 kl 10.00 15.00 i IFK Umeås

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5)

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) Plats: Hotell Bogesund Ulricehamn Tid: 6 oktober 2010 kl. 19.00 ÅRSMÖTETS INLEDNING Västergötlands skidförbunds ordförande Lars-Gunnar Borén

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott Information från styrelse och kansli

Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott Information från styrelse och kansli Några rader från Ordförande Jesper Arkinger Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott Information från styrelse och kansli Sommaren börjar närma sig avslutning och även utomhussäsongen går mot sitt slut.

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl. 13.00 till cirka 15.00. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer