FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst. 4. Val av ordförande för årsmötet. 5. Val av sekreterare för årsmötet. 6. Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll samt val av 2 rösträknare. 7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser samt revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust. 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 10. Behandling av: a) Verksamhetsplan 2012 b) Motioner från röstberättigad förening inkommen till förbundsstyrelsens senast den 1 februari 2012 c) Budget Fastställande av serviceavgift 2012 till Skånes Friidrottsförbund. 12. Val av förbundsordförande tillika styrelseordförande för Avgående: Karl-Gustav Holmgren, Höör. 13. Val av halva antalet (3) styrelseledamöter för en tid av två år. Avgående: Sven Trönne, Eslöv Kaj Göransson, Villands-Vånga Anette Borgström, Sjöbo 14. Val av revisor jämte en suppleant för Avgående: Evald Fridén, Malmö, resp. Thomas Kristiansson, Råå. 15. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för Avgående: Bertil Månsson, Lund (ordf.), Claus Elnif, Helsingborg, Eva Jönsson, Vittsjö 16. Val av ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte Val av ombud till Skånes Idrottsförbunds årsmöte Val av ombud till SISU Skånes årsstämma Prisutdelning.

2 Styrelsen för Skånes Friidrottsförbund får härmed avgiva berättelse för verksamheten under året 1 januari - 31 december STYRELSENS BERÄTTELSE STYRELSENS SAMMANSÄTTNING M.M. Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft följande sammansättning: Ordförande: Karl-Gustav Holmgren, Höör (11) Vice ordförande/kassör: Gert-Åke Ivarsson, S:t Olof (11) Sekreterare: Sven Trönne, Eslöv (fr.o.m 12 mars) (7) Övriga ledamöter: Kaj Göransson, Villands Vånga (9) Anette Borgström, Sjöbo (8) Ann Kroogsgaard, Höör (fr.o.m 12 mars) (7) Annika Hovang, Bjärred (fr.om 12 mars) (5) Gert Sjunnesson, Malmö (t.o.m 11 mars) (0) Sara Romé, Malmö (t.o.m 11 mars) (1) Björn Eichmüller, Åhus (t.o.m 11 mars) (0) Kaj Göransson hade fram till och med årsmötet de 12 mars 2011 uppdraget som protokollsekreterare Siffror inom parentes anger närvaro för resp. ledamot i antal sammanträden. Styrelsen har planenligt sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret, varav 7 gånger efter Styrelsen genomförde också planeringskonferens i Ystad i december årsmötet. Styrelsen har i enlighet med sin organisation, varom principiellt beslut togs vid årsmötet 2010 och utformades i detalj vid styrelsens konstituerande möte, arbetat med fem fasta kommittéer, nämligen ekonomikommitté, tävlingskommitté för arenafriidrott, tävlingskommitté för friidrott utanför arena, utbildningskommitté och veterankommitté. Kommittéerna har haft följande sammansättning efter årsmötet: Ekonomikommitté Tävlingskommitté, arenafriidrott Tävlingskommitté, friidrott utanför arena Gert-Åke Ivarsson, ordförande Karl-Gustav Holmgren Sven Trönne Anette Borgström, ordförande Ann Krogsgaard Staffan Westholm Kent Borgström Kaj Göransson, ordförande Ulf Agrell Per Månsson Håkan Nilsson Utbildningskommitté Annika Hovang, ordförande Heidemarie Petersson Markus Nilsson Claus Elnif

3 Veterankommitté Ulf Agrell, ordförande, långlopp män Eva Ek, långlopp kvinnor Margareta Millestam, arenafriidrott kvinnor Christer Stensson, arenafriidrott män Ledningsgruppen för Skånes Utbildningscentrum (Skånes UC) har bestått av Karl-Gustav Holmgren, ordförande, Gert-Åke Ivarsson, ekonomiansvarig, Ann Krogsgaard, ungdomsansvarig och Annika Hovang, utbildningsansvarig. Carl-Christian Olsson (1 jan- 2 oktober) och Maria Nilsson (3 oktober -31 dec) från förbundets kansli har fungerat som sekreterare i Skånes UC. Följande ansvariga har fungerat under året: Tävlingsansvarig, arenafriidrott... Tävlingsansvarig, friidrott utanför arena Utbildningsansvarig... Ungdomsansvarig... Veteransvarig... Skånes GP, långlopp... Anette Borgström Kaj Göransson Anette Borgström Ann Krogsgaard Ulf Agrell Kaj Göransson Förbundets revisor har under 2011 varit Evald Fridén, Malmö, med Thomas Kristianssson, Råå, som suppleant, valda av årsmötet. Förbundets valberedning har under 2011 bestått av Bertil Månsson, Lund (ordförande) samt Claus Elnif, Helsingborg och Eva Jönsson, Vittsjö. Följande personer har under verksamhetsåret varit anställda (heltid) som konsulent på Skånes Friidrottsförbund: Carl-Christian Olsson (vik) 1 januari 2 oktober och Maria Nilsson 3 oktober och fortfarande

4 SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Skånes Friidrottsförbunds årsmöte avhölls lördagen den 12 mars 2011 på Backagården i Höör. 19 ombud, som representerade 12 skånska friidrottsföreningar, deltog i årsmötet. Kennet Thallinger, Hässsleholm, valdes till att leda årsmötet. Karl-Gustav Holmgren, Höör, omvaldes enhälligt som förbundsordförande. På de 3 styrelseplatserna på 2 år, som årsmötet hade att besätta, omvaldes avgående ledamoten Gert-Åke Ivarsson, S:t Olof och nyvaldes Annika Hovang, Bjärred samt Ann Krogsgaard, Höör. Ett fyllnadsval på 1 år hade årsmötet också att förrätta och på det nyvaldes Sven Trönne, Eslöv. Skånes Friidrottsförbunds ledarplakett för 2010 tilldelades Ingemar Lundgren, IFK Lund medan Alissa Söderberg, Malmö AI och Melker Svärd Jacobsson, Malmö AI, erhöll de traditionella hederspriserna till yngre lovande idrottsflicka respektive yngre lovande idrottspojke. Ystads IF Friidrott erhöll priset som Årets förening 2010 för framgångsrikt ungdomsarbete och Eslövs AI tilldelades 2010-års skånska Castorama-pris. Ulf Agrells hederspriser till lovande flicka och pojke på medel-/långdistans 2010 gick till Amanda Lönnqvist, Ystads IF och Sebastian Robertsson, Klippans FK. Avgående mångårige ledamoten/kassören Gert Sjunnesson utsågs till hedersledamot i förbundet. Efter årsmötet uppmärksammades att Skånes Friidrottsförbund firade 75 år. Diverse utmärkelser utdelades (se rubriken Utmärkelser). I övrigt kan noteras dels att Roger Gottfridsson, tidigare sportchef på förutvarande Tidningen Arbetet, kåserade om sina friidrottsupplevelser som journalist samt betraktare och dels att en omfattande statistik kring förbundets 75-åriga verksamhet framtagen av Sven Trönne utdelades.

5 FÖRBUNDSREPRESENTATION Styrelse- och kommittéledamöter i Skånes Friidrottsförbund och skånska friidrottsledare har under året i likhet med tidigare år representerat förbundet i andra förbund enligt följande förteckning: Svenska Friidrottsförbundet Ulf Agrell... Götalandsregionen i friidrott Karl-Gustav Holmgren... Gert-Åke Ivarsson... ledamot i veterankommittén ordförande i regionstyrelsen ledamot i regionstyrelsen ÅRSMÖTESREPRESENTATION Vid centrala organs årsmöten m.m. har Skånes Friidrottsförbund representerats av följande ombud: Svenska Friidrottsförbundets förbundsmöte... den mars 2011 i Gävle... Karl-Gustav Holmgren, Börje Hägg Pia Bosdotter-Olson och Erica Mårtensson Skånes Idrottsförbunds och SISU Skånes... årsmöten (Distriktsmötet) 28 april 2011 i Eslöv Götalandsregionens årsmöte den oktober 2011 i Värnamo Annika Hovang och Sven Trönne Karl-Gustav Holmgren

6 ANSLUTNA FÖRENINGAR Till förbundet har under verksamhetsåret nittioen (91) föreningar varit anslutna. Jämfört med föregående år har sex nya föreningar anslutits till förbundet, medan en förening begärt sitt utträde. Föreningarna har enligt årsmötets beslut erlagt serviceavgift till förbundet under Avgiften har varierat i sex steg mellan och kr. Fördelningen har varit baserad på föreningarnas LOKsammankomster FÖRENINGSKONFERENSER I likhet med tidigare år samlade förbundsstyrelsen de skånska föreningarna till olika konferenser under hösten 2011 för att förbereda och planera verksamheten under En Framtidskonferens genomfördes den 28 september på Backagården i Höör för att diskutera Friidrott för 2012-talet, ett visionsarbete som är framställt av Svenska Friidrottsförbundet. Det samlades även till en tävlingskonferens i Höör på Backagården den 26 oktober för både arena och långlopp gällande det kommande årets tävlingsverksamhet. HEMSIDA Distriktets hemsida har varit i drift sedan 1 december Det första året hade hemsidan i genomsnitt strax under besök per månad, vilket ökade de följande åren till (2003), (2004), (2005) och (2006). Från juni 2007 till juli 2008 ändrades principerna för beräkning av antalet av besök i statistikprogrammet, vilket medförde att siffrorna blir högre för dessa år och inte jämförbara med andra år. De var dock (2007) och (2008) per månad var ordningen återställd, och antalet besök per månad uppgick till ökade besöksantalet per månad till Ökningen fortsatte under 2011 till besök per månad. Vid årets slut hade det totala besöksantalet sedan starten nått c:a Från början innehöll hemsidan i huvudsak information om distriktets organisation och om aktuellt tävlingsprogram. Det är numera en viktig informationskanal, som förutom de nämnda delarna används för att informera om distriktsåtagande som distriktsmatcher och Götalandsmästerskapen, information om resultat samt information om utbildningsprogram och uppföljningsläger. En kontinuerligt uppdaterad adresskalender finns också tillgänglig på hemsidan. Hemsidan innehåller dessutom de mycket uppskattade sidorna med statistik för ungdomar, seniorer, ungdomar och veteraner samt distriktsrekord. Hemsidan erbjuder också pressklipp som gäller skånsk friidrott. Under slutet av 2011 har ytterligare en informationskanal på internet tagits i bruk genom att förbundet nu har en egen sida på Facebook.

7 SKÅNES UTVECKLINGSCENTRUM Organisation Skånes Friidrottsförbund är juridisk huvudman för Skånes Utvecklingscentrum (Skånes UC). Verksamheten leds av en ledningsgrupp, som utses inom Skånes Friidrottsförbunds styrelse. Under hösten 2011 har det tecknats avtal med Blekinge Friidrottsförbund angående utbildning av ledare/ tränare från Blekinges friidrottsföreningar. Verksamhet Verksamheten har omfattat utbildning av ledare, tränare och funktionärer samt ungdomsuppföljning. Följande verksamheter har genomförts: Utbildning Utbildningsverksamheten i Skånes UC har under det gångna året utbildat flera nya ledare och tränare på olika åldersnivåer. Under året har såväl centrala som lokala utbildningar kunnat genomföras på olika nivåer, där förbundet försöker möta föreningarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Framför allt så drog våra barnledarutbildningar och års utbildningar stora grupper. Tyvärr fick planerade utbildningar för Framtidsledare och under hösten års tränarutbildning ställas in på grund av för få anmälda. Förbundet har som målsättning att utbildningsinsatserna ska leda till bättre nätverk, förstärkning av ledarteamen och en positiv helhetsutveckling för föreningarna. Våra kärnutbildningar Barnledarutbildning, Ungdomstränarutbildning år och Tränarutbildning år erbjöds och de flesta genomfördes både under vår och höst. Inom ramen för dessa utbildningar engagerar vi de bästa instruktörerna vi har i vårt distrikt, och deltagarna har dessutom möjlighet att få kontinuitet i sin tränarutbildning, tack vare att flera av dessa instruktörer följer med över flera tränarutbildningsnivåer. En del av dem går också att hyra hem till den egna klubben i form av Tränarpoolen och det fanns det en hel del föreningar, som tog chansen och gjorde! Framtidsledarutbildning Under hösten 2011 genomfördes i förbundets regi en skräddarsydd utbildning för Höörs IS, friidrottssektionen under en dag. Utbildningen genomfördes på Höörs Idrottsplats. I utbildningen deltog sju personer som mycket aktivt deltog i utvecklingsarbetet. Arbetet har bl.a. lett till att föreningen tänker satsa på att utveckla sin anläggning. Föreningen kommer att få stöd från förbundet i det arbetet. Flera föreningar har erbjudits motsvarande utbildning. Utbildningen har omarbetats och kommer att erbjudas av centrala ledare framöver.

8 Sammanlagt har följande utbildning genomförts under 2011: Instruktörsutbildning: Våren 2011 Tränarutbildning del /20 Malmö 6 deltagare Barnledarutbildning del Malmö 7 deltagare Ungdomstränarutbildning del /27 Malmö 14 deltagare Fördjupningskurs kula Helsingborg 5 deltagare Barnledarutbildning del Malmö 7 deltagare Tränarutbildning del /10 Malmö 5 deltagare Fördjupningskurs diskus Helsingborg 6 deltagare Löparseminarium Malmö 18 deltagare Hösten 2011 Friidrott 7-10 år, del Malmö 23 deltagare Ungdomstränarutbildning, del /02 Malmö 20 deltagare Friidrott 7-10 år, del Malmö 23 deltagare Ungdomstränarutbildning, del /16 Malmö 30 deltagare Domare och funktionärutbildning: Distriktsdomarutbildning har genomförts såväl central som lokalt. Distriktsdomarutbildning central Malmö 5 deltagare Distriktsdomarutbildning lokal Ystad Distriktsdomarutbildning lokal Vellinge Utbildning för administrativa ledare Komprimerad framtidsledarutbildning Höör 7 deltagare Breddläger/Ungdomsuppföljning Under året har två läger för ungdomar arrangerats. Ett uppföljningsläger för års ungdomar genomfördes den 8-9 oktober i Malmö (Atleticum). Lägret samlade 34 ungdomar från 8 klubbar och 7 hemortstränare. Träningen och teorin leddes av kvalificerade skånska tränare. Dessutom diskuterades olika frågeställningar kring friidrotten och hur vi kan utveckla den. Målet var att få dem intresserade av att gå med i ett ungdomsråd och starta en Facebook-sida. Tre ungdomar anmälde sitt intresse och de har påbörjat sitt arbete. Den november var det dags för ytterligare ett läger i Malmö och Atleticum. Distriktets års ungdomar med hemortstränare bjöds in till lägret. Lägret samlade 34 ungdomar från 10 klubbar och fyra hemortstränare. Även här leddes träningen av skånska tränare och teorin handlade om betydelsen av bra kost. Under kvällen hade vi lekar/tävlingar i lag. Målet med lägret var dels att bygga upp en social gemenskap och dels att erbjuda bra inspirerande träning. Ann Krogsgaard har varit huvudansvarig för båda lägren. Till sin hjälp för planering och även medverkan hade hon Annika Hovang och Heidimarie Petersson. På plats fanns även ett kunnigt gäng tränare/hemortstränare. Skånes Friidrottsförbund vill passa på att tacka Heidimarie Petersson för alla år som huvudansvarig för läger.

9 PROJEKT Löparprojektet För fyra år sedan drog Staffan Westholm igång ett initiativ inom skånsk medel- och långdistanslöpning med tanke på att arbeta klubböverskridande för att dela och utveckla vår kunskap kring löpträning och med målet att hålla de aktiva kvar längre i löpningen. Idén var att genom ha regelbundna träffar så skulle vi kunna systematisera våra tankar och vi landade i att en aktivitet varje månad är relevant. Träffarna sker antingen som en heldag med två pass och något inspel kring löpning(ofta en föreläsare inom ett relevant område för) eller en träningshelg med 4-5 träningspass. Några av de vi har haft som gäster hittills är Dan Glans, Johan Wallerstein, Lars & Isabellah Andersson, Jill McCabe och Kenth Olsson. Sedan 2010 har projektet haft hjälp av Polens landslagstränare för medeldistans, Tomasz Lewandowski. Under hösten 2011 intensifierades projektet med att ha ett stående pass i Bokskogen på lördagarna under ledning av fd brittiske landslagslöparen Ian Manners. Under senhösten inleddes även ett samarbete med Rizak Dirshe (svensk rekordhållare på 800m och mångfaldig svensk, nordisk mästare och med en 6e placering vid EM). I och med samarbetet med Rizak erbjuder nu projektet 3-4 gemensamma pass/vecka från och med årsskiftet 2011/2012. CROSS-MÄSTERSKAP Crossmästerskap (terrängloppsserie) genomfördes för första gången Avsikten var att erbjuda elit och bredd på medel- och långdistans tävlingstillfällen under den del av året, då det med undantag för några inomhustävlingar inte fanns några tävlingsmöjligheter för medel-/långdistans inom distriktets gränser. Fyra tävlingar genomfördes första året med relativt lågt deltagarantal. Under 2003 blev crossmästerskapet etablerat i mera fasta former med klassindelning från yngre ungdomar till äldre veteraner och klara regler för poängberäkning. Under det nu avslutade verksamhetsåret har tävlingen arrangerats för 10:e gången års crossmästerskap omfattade 4 deltävlingar i Skrylle, Malmö, Eslöv och Landskrona. Deltagarantalet har tidigare ökat något år från år, men den ovanligt besvärliga vintern 2011 medförde en stor nedgång i antalet tävlande jämfört med tidigare år. SKÅNES SNABBASTE 12-ÅRING Förbundet har sedan ett antal år arrangerat denna tävling, vars syfte har varit att identifiera och behålla talanger i skånsk friidrott. Årets uttagning till tävlingen baserades på speciell 12-års statistik för 80m på distriktets hemsida, som fick ett stort antal besökare. De 8 bäst placerade pojkarna och de 8 bästa flickorna vid kvalperiodens slut gick till finalen. Det blev en spännande tävlingsperiod, där de ledande namnen ständigt växlade. Genom denna form av uttagning har vi fått en mycket bra standard på finalen. Final avgjordes i samband med USM i Ystad och distansen var då 100m. Titeln Skånes snabbaste 12- åring bland pojkarna gick till Casper Kadestål-99, Öresunds FK. Årets snabbaste 12-åring bland flickorna blev Alexandra Wiberg-99, Malmö AI

10 TÄVLINGSVERKSAMHETEN Distriktet har åter igen visat sig mycket framgångsrikt på arenasidan, med både god landslagsrepresentation och många SM-medaljer på ungdoms-, junior- och seniornivå. Den skånska ungdomsfriidrotten bibehåller en hög nationell nivå med goda resultat på USM och JSM. De yngre hade mycket stora framgångar på Nordea Götalandsmästerskapen, och Skåne blev bästa distrikt igen, vilket är mycket glädjande. Årets distriktsmatch för års ungdomar fick vi tyvärr från Skånes sida lämna återbud till då vi hade för få deltagare!! Pallas-spelen fortsätter att vara en av landets ledande inomhustävlingar och Öresundsspelen är distriktets stora utomhustävling. FRIIDROTT UTOM ARENA Under det gångna året har deltagandet i långlopp visat en märkbar uppgång. Detta är glädjande för alla klubbarna som får lite mer valuta för sina ansträngningar med sitt arbete med loppen. Inte minst ekonomiskt är det betydelsefullt. I och med att sanktionsavgifterna i stort är slopade innebär det även mer pengar att investera i friidrottsklubbarnas verksamhet. Många arrangemang blir allt bättre genomförda. Detta bl.a. genom att allt fler arrangörer använder sig av tidtagning med chip. En viss merkostnad, men det betyder mindre funktionärer i samband med tidrapportering, säkrare tidtagning och mycket snabbare resultatlistor. Arrangörerna har även på så sätt möjligheten att publicera kompletta resultatlistor på sina hemsidor i stort sett när sista man har passerat mållinjen. Bristen på funktionärer är för många klubbar ett bekymmer, som till viss del lösts genom ny teknik. Nya arrangemang har dykt upp på långloppsprogrammet. En del med lite annorlunda upplägg än de traditionella. Detta är en ny trend som vi får vänja oss vid och vi får hoppas att våra gamla arrangörer tar till sig nyheterna och kanske, om det behövs, förnyar sin lopp. Även distriktets längre lopp, halv- och helmaratonloppen har ökat i deltagande. Ändå är det är en stor majoritet som väljer att springa de långa loppen i de stora tävlingarna i de större städerna, både inom och utomlands. Det har puffat upp nya lopp av denna karaktär i Skåne under de senaste åren och vi kan väl hoppas att något av dessa utvecklas till riktigt stora lopp! Skånes Grand Prix genomfördes i sin 20 upplaga. Upplägget är fortfarande intressant för våra elitlöpare, inte bara våra skånska löpare utan även från granndistrikten. I år segrade Sandra Nilsson, Åhus FIK och Magnus Hansson, IFK Trelleborg. I stort sett kan vi känna oss nöjda med våra skånska terräng- och långloppsarrangemang. En bra marknadsförare är Spring i Skåne som är en sammanfattande publikation över de skånska tävlingarna och en inspirationskälla för deltagande i loppen. Även om föreningarnas hemsidor förmedlar information om loppen är Spring i Skåne en stor och uppskattad del i verksamheten. Till sist riktar vi ett Tack till alla de under 2011 medverkat i de skånska långloppen, både som arrangör och deltagare.

11 EM INOMHUS De 31:a europamästerskapen inomhus avgjordes den 4-6 mars 2011 i Paris, Frankrike. I den svenska truppen ingick en skånsk deltagare. Manliga seniorer Johan Wissman, IFK Helsingborg... Löpning 400 meter, utsl. i försök ,95 sek. VM I TERRÄNGLÖPNING Det 39:e världsmästerskapet i terränglöpning avgjordes den 20 mars 2011 i Punta Umbria, Spanien. Inga skånska deltagare. NM I MÅNGKAMP FÖR JUNIORER OCH UNGDOMAR Årets nordiska mästerskap i mångkamp för juniorer och ungdomar avgjordes den juni 2011 i Sipoo, Finland. I det svenska laget ingick 2 skånska deltagare. Petter Olson (M22) tog guld i tiokamp och Elise Malmberg (F17) tog silver i sjukamp Manliga juniorer Petter Olson, Malmö AI (M22)... Tiokamp, 1:a p. Kvinnliga juniorer Elise Malmberg, Hässleholms AIS (F17) Sjukamp, 2:a p. VM FÖR 17-ÅRS UNGDOMAR De 7:e världsmästerskapen för 17-års ungdomar avgjordes den 6-10 juli 2011 i Villeneuve d Ascq, Frankrike. I det svenska laget ingick 3 skånska juniorer. Melker Svärd Jacobsson tog silver i stavhopp. Manliga ungdomar Viktor Gardenkrans, Öresund FK... Kulstötning, utsl. i kval ,22 mtr. Viktor Gardenkrans, Öresund FK... Diskuskastning, 6:a... 59,18 mtr. Melker Svärd Jacobsson, Malmö AI... Stavhopp, 2:a... 5,15 mtr. Kvinnliga ungdomar Elise Malmberg, Hässleholms AIS... Sjukamp, 5:a p. EM FÖR 22-ÅRS JUNIORER De 8:e europamästerskapen för 22-års juniorer avgjordes den juli 2011 i Ostrava, Tjeckien. I det svenska laget ingick 4 skånska juniorer. Manliga juniorer Benjamin Olsson, IFK Helsingborg... Löpning100, utsl. i försök... 10,68 sek. Petter Olson, Malmö AI... Tiokamp, 8:a p. Kvinnliga juniorer Ida Storm, Malmö AI... Släggkastning, utsl. i kval ,60 mtr. Malin Olsson, Malmö AI... Längdhopp, utsl. i kval.... 3,85 mtr.

12 EM FÖR 19-ÅRS JUNIORER De 21:a europamästerskapen för 19-års juniorer avgjordes den juli 2011 i Tallinn, Estland. I det svenska laget ingick 1 skånsk junior. Manliga juniorer - Kvinnliga juniorer Pernilla Nilsson, IFK Trelleborg... Löpning 200 m, utsl. i försök ,38 sek. VM UTOMHUS De 13:e världsmästerskapen avgjordes den 27 augusti 4 september i Daegu, Sydkorea. I det svenska laget ingick inga skånska deltagare. NM FÖR 19-ÅRS JUNIORER Årets nordiska mästerskap för 19-års juniorer avgjordes den 3-4 september 2011 i Köpenhamn. Som vanligt var det samtidigt nordisk juniorlandskamp. I den svenska truppen ingick 5 skånska deltagare. Dastid Selmani tog guld i tresteg. Dessutom medverkade en skånsk deltagare till en stafettvinst. Manliga juniorer Dastid Selmani, IFK Lund... Trestegshopp, 1:a... 14,85 mtr.. Kvinnliga juniorer Julia Nilsson, IK Pallas... Löpning m, 8:a ,19 min. Louise Arvidsson, Vittsjö... Trestegshopp, 5:a... 11,88 mtr. Sofie Björklund, Båstads GIF... Höjdhopp, 5:a... 1,71 mtr. Hanna Bengtson, Öresund FK... Kulstötning, 5:a... 12,53 mtr. Daniella Busk, Malmö AI ingick det svenska laget på 4 x 100 m, som segrade med tiden 46,52. NM I TERRÄNGLÖPNING De 14:e nordiska mästerskapen i terräng för seniorer och juniorer avgjordes den 12 november 2011 i Uddevalla. Louise Nilsson, Malmö AI kom på 19:e plats i tävlingen för kvinnliga seniorer. I F19-klassen tog Sarah Lahti silver samt ingick i det svenska laget som tog ett brons. Amanda Lönnqvist kom på 16:e plats i F19-klassen. EM I TERRÄNGLÖPNING De 18:e europamästerskapen i terränglöpning för seniorer och juniorer genomfördes den 11 december 2011 Velenje, Slovenien. Inga skånska deltagare.

13 EM INOMHUS FÖR VETERANER De 8:e europamästerskapen inomhus för veteraner inkl. kast, terränglöpning och landsvägsgång utomhus genomfördes detta år i Gent, Belgien den mars. I Veteran-EM deltog c:a deltagare från 44 länder. I den svenska truppen ingick 5 skåningar. Kenneth Jansson (M60) tog guld i släggkastning samt silver i viktkastning. Silver tog också Henryk Plukarz (M75) i viktkastning samt Sonja Nilsson (K70) i höjd. Kerstin Nilsson (K65) tog brons i 60 m häck. Klass M 35 Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... Stavhopp, 4:a... 4,10 mtr. Klass M 60 Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 1:a... 51,22 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 2:a... 18,78 mtr. Klass M 75 Henryk Plukarz, IFK Helsingborg... Viktkastning, 2:a... 16,32 mtr. Klass K 65 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 meter, utsl. i försök... 10,40 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 meter, utsl. i försök... 38,67 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 60 meter, 3:a... 13,89 sek. Klass K 70 Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 meter, 6:a... 11,88 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 meter, utsl. i försök... 43,83 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 2:a... 1,00 mtr. EM I LANDSVÄGSLÖPNING FÖR VETERANER De 12:e europamästerskapen i landsvägslöpning för veteraner arrangerades maj 2011 i Thionville, Frankrike. I den svenska truppen ingick inga skåningar.

14 NM UTOMHUS FÖR VETERANER De 19:e nordiska mästerskapen för veteraner genomfördes detta år i Lappeenranta, Finland 1 3 juli. De skånska deltagarna erövrade 8 guld och 2 silver. Klass M 60 Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Kulstötning, 5:a... 12,57 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 1:a... 49,97 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 1:a... 17,64 mtr. Klass M 90 Axel Magnusson, IFK Lund... Höjdhopp, 1:a... 0,98 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Längdhopp, 1:a... 2,54 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Kulstötning, 2:a... 7,64 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Släggkastning, 1:a... 17,47 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Spjutkastning, 1:a... 16,97 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Kastmångkamp, 1:a p. Klass K 75 Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, 1:a... 18,85 sek. Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, 1:a... 41,76 sek. VM FÖR VETERANER De 19:e veteranvärldsmästerskapen genomfördes detta år i Sacramento, USA 6 17 juli. I Veteran- VM deltog c:a deltagare från 93 länder. De skånska deltagarna erövrade tre brons. Klass M 70 Ingvar Olausson, Heleneholms IF... Löpning m, 7:a ,08 min. Ingvar Olausson, Heleneholms IF... Löpning m, 4:a ,88 min. Ingvar Olausson, Heleneholms IF... Terränglöpning 4 km, 7:a min. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Kulstötning, 3:a... 13,31 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Diskuskastning, 4:a... 40,81 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Spjutkastning, 3:a... 45,60 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Viktkastning, 4:a... 16,75 mtr. Klass K 65 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, (utsl. i semifinal)... 17,13 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, (utsl. i försök)... 37,26 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 80 m, 3:a... 19,18 sek. Klass K 70 Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, (utsl. i försök)... 20,15 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 6:a... 1,00 mtr. Rosemarie Persson, IFK Lund... Kulstötning, 11:a... 7,07 mtr.. Rosemarie Persson, IFK Lund... Släggkastning, 7:a... 23,32 mtr.. Rosemarie Persson, IFK Lund... Viktkastning, 6:a... 9,18 mtr..

15 ÅRETS SM-TÄVLINGAR I FRIIDROTT 2011-års senior- och juniormästerskap genomfördes vid följande tävlingar: Inomhus-SM/JSM/USM, mångkamp... Norrköping februari Inomhus-JSM... Stockholm februari Inomhus-SM... Göteborg februari SM 100 km landsväg... Tibro 16 april Terräng-SM/JSM... Uppsala april Marathon-SM... Stockholm 28 maj Stafett-SM/JSM... Växjö 2 3 juni Lag-SM... Sollentuna 22 juni Mångkamps-SM/JSM... Falun 6 7 augusti Utomhus-SM... Gävle augusti Utomhus-JSM... Vellinge augusti Halvmarathon-SM... Stockholm 17 september Skånska aktiva har som vanligt gjort fina insatser i årets alla SM-tävlingar för seniorer och juniorer och har under 2011 vunnit totalt 28 titlar (2010: 31 titlar). Fr.o.m ingår P/F 17 i Junior-SM. Följande skåningar blev svenska mästare 2011: Manliga seniorer Löpning 200 meter (i)... Johan Wissman, IFK Helsingborg... 21,26 sek. Löpning 200 meter... Johan Wissman, IFK Helsingborg... 20,57 sek. Löpning 400 meter... Johan Wissman, IFK Helsingborg... 45,82 sek. Häcköpning 60 meter (i)... Philip Nossmy, Malmö AI... 7,82 sek. Sjukamp (i)... Petter Olson, Malmö AI p. Tiokamp... Petter Olson, Malmö AI p. Stafett 4 x meter Malmö AI ,06 min. (Viktor Ekelund, Martin Nilsson, Jonas Leandersson, Rizak Dirshe) Manliga juniorer Löpning meter (i) (M22)... Anton Wåhlin, Malmö AI ,31 min. Löpning meter (M22)... Staffan Ek, Björnstorps IF ,70 min. Häcklöpning 110 meter (P19)... Anton Levin, IFK Helsingborg... 14,25 sek. Stavhopp (i) (P17)... Melker Svärd Jacobsson, Malmö AI... 5,31 mtr. Trestegshopp (P19)... Dastid Selmani, IFK Lund... 14,52 mtr. Sjukamp (i) (M22)... Petter Olson, Malmö AI p. Tiokamp (M22)... Petter Olson, Malmö AI p. Kvinnliga seniorer Löpning 200 meter (i)... Pernilla Nilsson, IFK Trelleborg... 24,37 sek. Löpning 400 meter (i)... Josefin Magnusson, Malmö AI... 54,62 sek. Häcklöpning 60 meter (i)... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 8,29 sek. Stafett 4 x 400 meter... Malmö AI ,06 min. (Nina Runvik, Pernilla Tornemark, Linnea Collin, Josefin Magnusson)

16 Kvinnliga juniorer Löpning 400 meter (K22)... Josefin Magnusson, Malmö AI... 54,48 sek. Löpning 400 meter (F17)... Josefin la Fleur, Ystads IF Friidrott... 57,38 sek. Löpning meter (F17)... Amanda Lönnqvist, Ystads IF Friidrott ,90 min. Löpning meter (F17)... Amanda Lönnqvist, Ystads IF Friidrott ,34 min. Häcklöpning 60 meter (i) (K22)... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 8,49 sek. Häcklöpning100 meter (K22)... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 13,70 sek. Höjdhopp (i) (K22)... Ellen Björklund, IFK Lund... 1,80 mtr. Längdhopp (K22)... Malin Olsson, Malmö AI... 6,21 mtr. Kulstötning (F17)... Lina Bengtson, resund FK... 14,62 mtr. Släggkastning (K22)... Ida Storm, Malmö AI... 61,77 mtr. (i) = Inomhusmästerskap Mästerskapsstandaret för män erövrades av Spårvägens FK med 170 poäng. Malmö AI blev fyra med 76 poäng. Mästerskapsstandaret för kvinnor erövrades av Ullevi FK med 175 poäng. Här slutade Malmö AI på en sjunde plats med 33 poäng. Sammanlagt bästa mästerskapförening 2011, då man räknar samman seniorer, juniorer och ungdomar, blev Hässelby SK med 38,25 poäng. Följande tre skånska föreningar placerade sig bland de 25 bästa: Malmö AI på åttonde plats med 19,5 poäng, IFK Helsingborg på femtonde plats med 8,75 poäng och IFK Lund på tjugotredje plats med 6 poäng.

17 LAG-SM I FRIIDROTT Lag-SM finalen genomfördes den 22 juni i Sollentuna. I herrtävlingen saknades skånskt deltagande. Spårvägens FK segrade med 77 poäng. Även i damtävlingen saknades skånskt deltagande detta år och Ullevi FK segrade med 79,5 poäng. ÅRETS USM-TÄVLINGAR I FRIIDROTT Skånska flickor och pojkar har som vanligt gjort fina insatser i de många USM-tävlingarna under Det totala antalet vunna titlar till Skåne 2011 uppgick till 35 stycken (2010: 23 titlar). Under 2011 har följande titlar vunnits av skåningar vid de olika USM-tävlingarna: Första USM-tävlingen för året var mångkampsmästerskapen för 15- och 16-årsklasserna inomhus, som gick i Norrköpings med GoIF Tjalve som arrangör den februari. Vid dessa tävlingar gick inte något mästerskap (2010: 1 titel) till Skåne. Årets individuella mästerskapen inomhus för 15- och 16-årsklasserna gick i Huddinge den februari med Huddinge AIS som arrangör. Vid dessa tävlingar gick elva mästerskap (2010: 7 titlar) till Skåne genom: 16-års pojkar Kulstötning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 17,49 mtr. Vitkastning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 18,75 mtr. 15-års pojkar Häcklöpning 60 m... Charles Mitala, Malmö AI... 8,17 sek. Höjdhopp... Pontus Sterner Johansson Malmö AI... 1,92 mtr. Längdhopp... Charles Mitala, Malmö AI... 6,36 mtr Trestegshopp... Thobias Nilsson Montler, IF Kronan... 13,00 mtr.. 16-års flickor Löpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,60 min. Häcklöpning 60 m... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 8,71 sek. Stavhopp... Terese Dimblad Gonzalez, Malmö AI... 3,61 mtr. Längdhopp... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 6,02 mtr.. 15-års flickor Höjdhopp... Adriana Janic, Malmö AI... 1,69 mtr. Årets tredje ungdomsmästerskap var terrängmästerskapen i Uppsala med Upsala IF som arrangör den april. Vid dessa tävlingar gick 2 mästerskap (2010: 1 titel) till Skåne. 16-års pojkar Terränglöpning m... Daniel Strandberg, Malmö AI min. 16-års flickor Terränglöpning m... Sarah Lahti, Klippans FK min.

18 USM i stafettlöpningar arrangerades i Växjö med IFK Växjö som arrangör den 2 3 juni tillsammans med senior- och juniormästerskapen. Vid årets USM i stafettlöpningar gick 2 mästerskap (2010: 1 titel) till Skåne genom: 15-års pojkar Stafett 4 x 100 meter Malmö AI... 45,95 sek. (Anton Sigurdsson, Elias Larsson, Johan Andersson, Charles Mitala) 15-års flickor Stafett 4 x 100 meter... Malmö AI... 48,63 sek. (Elin Nossmy, Alexandra Everett, Sara Jacobsson, Adriana Janic) USM i mångkamper genomfördes tillsammans med senior- och juniormästerskapen den 6 7 augusti i Falun med Falu IK som arrangör. Vid dessa tävlingar gick 2 mästerskap (2010: 0 titlar) till Skåne genom: 15-års pojkar Åttakamp... Pontus Sterner Johansson, Malmö AI p. 16-års flickor Sjukamp... Elise Malmberg, Hässleholms AIS p. Vid lag-usm för 17-års flickor och pojkar i Huddinge den 20 augusti med Huddinge AIS som arrangör segrade Huddinge AIS med 134 poäng. Inga skånska deltagare. Stora USM utomhus genomfördes med en tävling för 15- och 16-årsklasserna. Dessa mästerskapstävlingar arrangerades den augusti i Ystad med Ystads IF, Friidrott som arrangör. Skånska ungdomar vann 18 mästerskap (2010: 13 titlar) genom: 16-års pojkar Kulstötning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK mtr. Diskuskastning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 59,67 mtr. Släggkastning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 59,54 mtr. Spjutkastning... Quincy Andersson, Eslövs AI Friidrott... 52,35 mtr. 15-års pojkar Löpning 100 meter... Charles Mitala, Malmö AI... 11,23 sek. Häcklöpning 100 meter... Charles Mitala, Malmö AI... 12,81 sek. Längdhopp... Charles Mitala, Malmö AI... 6,79 mtr. Trestegshopp... Thobias Nilsson Montler, IF Kronan... 12,65 mtr. 16-års flickor Löpning 100 meter... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 11,98 sek. Löpning 200 meter... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 24,50 sek. Löpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,81 min. Löpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,57 min. Hinderlöpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,23 min. Stavhopp... Terese Dimblad Gonzalez, Malmö AI... 3,65 mtr. Längdhopp... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 5,95 mtr Släggkastning... Marinda Petersson, Hässleholms AIS... 53,16 mtr. 15-års flickor Höjdhopp... Adriana Janic, Malmö AI... 1,70 mtr. Kulstötning... Julia Axelsson, IFK Helsingborg... 13,93 mtr.

19 SVENSKA VETERANMÄSTERSKAPEN 2011-års veteranmästerskap genomfördes vid följande tävlingar: Inomhus-VSM... Karlskrona 5 6 mars Terräng-VSM... Uppsala 16 april Halvmarathon-VSM... Gävle 8 maj Kastmångkamp-VSM... Bottnaryd 27 augusti Utomhus-VSM... Skellefteå 5 7 augusti Mångkamp-VSM... Huddinge 17 september Marathon-VSM... Umeå 8 oktober Följande skåningar har vunnit totalt 90 svenska veteranmästerskap 2011 (2010: 62 titlar): Klass M 35 Löpning meter (i)... Pål Nilsson, Björnstorps IF ,11 min. Löpning meter (i)... Magnus Hansson, IFK Trelleborg ,23 min. Häcklöpning 60 meter (i)... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 9,34 sek. Häcklöpning 400 meter... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 62,93 sek. Stavhopp (i)... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 4,30 mtr. Stavhopp... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 4,31 mtr. Klass M 40 Löpning meter (i)... Stefan Pettersson, Ystads IF ,73 min. Löpning meter (i)... Stefan Pettersson, Ystads IF ,59 min. Trestegshopp (i)... Björn Hansson, Ystads IF... 11,03 mtr.. Klass M 45 Löpning meter... Christer Jeppsson, Ystads IF ,09 min. Klass M 50 Löpning 800 meter (i)... Anders Olsson, IFK Trelleborg ,43 min. Löpning meter (i)... Anders Olsson, IFK Trelleborg ,01 min. Hinderlöpning meter... Ove Persson, Ryssbergets IK ,34 min. Häcklöpning 100 meter... Ove Persson, Ryssbergets IK... 19,91 sek. Häcklöpning 400 meter... Ove Persson, Ryssbergets IK... 76,64 sek. Klass M 55 Löpning 800 meter (i)... Håkan Widegren, Björnstorps IF ,76 min. Klass M 60 Marathon... Magnus Bergh, Heleneholms IF tim. Kulstötning (i)... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 13,51 mtr. Kulstötning... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 13,06 mtr. Släggkastning... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 50,93 mtr. Viktkastning (i)... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 17,78 mtr. Viktkastning... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 18,36 mtr. Kastmångkamp... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg p. Klass M 65 Löpning meter (i)... Kaj Dewens, IS Göta ,75 min. Löpning meter (i)... Kaj Dewens, IS Göta ,67 min. Höjdhopp (i)... Lars-Erik Granberg, Malmö AI... 1,45 mtr. Höjdhopp... Lars-Erik Granberg, Malmö AI... 1,40 mtr. Klass M 70 Löpning meter (i)... Ingvar Olausson, Heleneholms IF ,48 min.

20 Höjdhopp (i)... Bengt Adolfsson, Malmö AI... 1,34 mtr. Höjdhopp... Carl-Erik Särndal, IFK Lund... 1,52 mtr. Kulstötning (i)... Kenneth Arvidsson, Malmö AI... 14,35 mtr. Viktkastning (i)... Kenneth Arvidsson, Malmö AI... 16,23 mtr. Kastmångkamp... Kenneth Arvidsson, Malmö AI p. Klass M 75 Terränglöpning meter... Gunnar Nilsson, Heleneholms IF min. Häcklöpning 60 meter (i)... Werner Magnusson, Båstads GIF... 13,89 sek. Trestegshopp (i)... Werner Magnusson, Båstads GIF... 8,57 mtr. Klass M 80 Löpning 60 meter (i)... Bure Elfström, Heleneholms IF... 10,12 sek. Löpning 200 meter (i)... Bure Elfström, Heleneholms IF... 34,71 sek. Löpning 400 meter (i)... Folke Persson, Hästveda OK ,54 min. Löpning 400 meter... Folke Persson, Hästveda OK ,52 min. Löpning 800 meter (i)... Folke Persson, Hästveda OK ,98 min. Löpning 800 meter... Folke Persson, Hästveda OK ,27 min. Löpning meter (i)... Folke Persson, Hästveda OK ,96 min. Längdhopp (i)... Bure Elfström, Heleneholms IF... 3,22 mtr. Klass M 90 Höjdhopp... Axel Magnusson, IFK Lund... 0,96 mtr. Längdhopp... Axel Magnusson, IFK Lund... 2,53 mtr. Kulstötning... Axel Magnusson, IFK Lund... 7,01 mtr. Spjutkastning... Axel Magnusson, IFK Lund... 14,97 mtr. Kastmångkamp... Axel Magnusson, IFK Lund p. Klass M60+ Lagtävling, terränglöpning meter.. Heleneholms IF min. (Ingvar Olausson, Magnus Bergh, Ulf Karlström) Klass K 35 Löpning 400 meter (i)... Karolina Silfverberg, Ystads IF... 72,71 sek. Terränglöpning meter... Lotta Huselius, Björnstorps IF min. Längdhopp (i)... Karolina Silfverberg, Ystads IF... 3,75 mtr. Klass K 40 Löpning meter (i)... Anna Kinch, IS Göta ,87 min. Höjdhopp (i)... Anna Hull, Ystads IF... 1,24 mtr. Kastmångkamp... Pernilla Hagberg, Ängelholms IF p. Klass K 45 Löpning meter... Marie Olsson, Björnstorps IF ,35 min. Terränglöpning meter... Marie Olsson, Björnstorps IF min. Höjdhopp (i)... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 1,28 mtr. Kulstötning (i)... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 11,45 mtr. Kulstötning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 11,16 mtr. Släggkastning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 29,15 mtr. Spjutkastning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 28,57 mtr. Viktkastning (i)... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 9,81 mtr. Viktkastning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 8,77 mtr. Klass K 50 Löpning meter (i)... Majvi Wijk, IFK Trelleborg ,10 min.

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Läger, konferenser etc... 13 Fyra projekt inom ramen för Idrottslyftet... 14 Internationella

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Ä n t l i g e n ä r L ö p s e d e l n h ä r i g e n!

Ä n t l i g e n ä r L ö p s e d e l n h ä r i g e n! LÖPSEDELN 2007:2 L-sektionen Ä n t l i g e n ä r L ö p s e d e l n h ä r i g e n! Detta nummer är fullspäckat med bl.a. resultat från en i vanlig ordning hektisk tävlingsvår, reseskildringar samt en kort

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp Lördag 24/3 Tid Aktivitet Ansvarig 11.30 Lunch, för föranmälda 13.00 Välkommen Pontus Axelsson 13.15 Frågor som klubbar vill väcka och få svar på under helgen Pontus Axelsson 13.30 Hur jämställda är vi?

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland Västgöten Årg. 21 Nr 1-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Elisabeth årets ledare F Framgångar på Skol-SM F Elhockeystart F Inspirerande Budodag F Innebandyledare utbildas och

Läs mer

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Innehåll 3 Styrelsens berättelse 4 Ordföranden har ordet 5 Kansliet 6 Verksamhetsplan 7 Allsvenska

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014 Västgöten Årg. 21 Nr 3-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Juniorfight på BillingeBragden F 40-årsjubileum i Lidköping F Blåsigt ungdomsspel F Jennies världsrekord F Fullt ös

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer