Dataföreningen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dataföreningen i Sverige"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen

2 ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetsidé/Syfte Dataföreningen i Sverige är en ideell förening med säte i Stockholm. Dataföreningen skall aktivt verka för att främja en sund utveckling och användning av informationsteknik bl.a. genom att vara det naturliga alternativet för kontakter och kompetensutveckling för personer som verkar inom området informationsteknologi. Dataföreningens ändamål är att aktivt verka för en sund utveckling och användning av informationsteknik i samhället främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och angelägna utvecklingsåtgärder främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster fortlöpande ha internationella kontakter inom IT området och bevaka utvecklingen Flerårsöversikt Medlemsavgifter Verksamhetsresultat Förmögenhet Antal medlemmar Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel inkl årets resultat, totalt kr, disponeras på följande sätt. Reserveras för medlemsrekrytering Balanseras i ny räkning Beträffande resultatet under året samt ställningen den 31 december 2008 hänvisas i övrigt till följande resultaträkning och balansräkning jämte tillhörande noter. Sida 2 av 14

3 Fakta om kretsen Dataföreningen i Sverige är uppdelad i sex olika kretsar varav Stockholmskretsen sträcker sig från Gävle Örebro Södertälje Gotland och är den till medlemsantalet största kretsen i föreningen. Vi hade vid årets slut betalande medlemmar. Vid förra årets slut uppgick antalet medlemmar som betalt medlemsavgiften till Vi ser en minskning med 743 stycken medlemmar eller 6,0%. Vi har arbetat och utvärderat olika sätt för att nå och attrahera nya medlemmar under året. Dessvärre drabbades vi av ett dataintrång i februari 2008 som ställde till stora bekymmer. Bland annat när det gällde adminstrationen av våra aktiviteter. Detta innebar att medlemmarnas engagemang och förtroende för hur vi tar hand om verksamheten minskade dramatiskt. Under 2009 står vi inför utmaningen att återskapa förtroendet för föreningen och att öka engagemanget hos befintliga medlemmar och att attrahera nya medlemmar. För att lyckas med att få tillbaks medlemmarnas förtroende och skapa intresse från de som ännu inte upplevt det unika med föreningen. Har vi utvecklat de funktioner verksamheten kräver på en ny och säkrare plattform. Satsat på en lösning med öppen källkod. Tagit fram ett nytt utseende på webben. Och fokuserat på Nätverkandet vår kärnverksamhet har börjat mycket bra. Våra aktiviteter är i full gång och redan har flera hundratals medlemmar träffats och diskuterat intressanta frågor. Styrelsens sammansättning Ordförande - Fredrik Runnquist Swedbank Ledamöter - Ulf Jacobsson Jacobsson Advisers AB - Jan Dahlin Jan Dahlin Konsult - Lars Dahmén IDG AB - Kenneth Kordelius ab1 AB - Eva Lindqvist Xerbium AB - Jonas Selberg Telenor AB - Per-Ola Sjöswärd Rikspolisstyrelsen Adj ledamot/ Föreningsdirektör - Inger Gran Dataföreningen, Stockholmskretsen Styrelsemöten och styrelsearbetet Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio protokollförda möten varav ett konstituerande möte. Styrelsen har under året arbetat enligt den fastställda arbetsordningen för styrelse och föreningsdirektör. Revisorer Revisorer under verksamhetsåret har varit Anne Lengholt, Ranby Björklund Stockholm AB, numer Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Olli Aronsson. Revisorssuppleanter har varit Peter Reiner, Ranby Björklund Stockholm AB, numer Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Peter Lundh, Sandvik AB. Sida 3 av 14

4 Valberedning Valberedning har bestått av Hanna Karlsen, Antesis AB sammankallande, Gunnar Hesse, Gunnar Hesse AB och Elisabeth Stjernstoft, Bring Citymail Sweden AB. Gunnar Hesse har varit kretsens representant i Dataföreningen i Sveriges valnämnd. Anställd personal Kretsen har två fast heltidsanställda, Inger Gran verksam som Föreningsdirektör och Jan Stocke verksam som Nätverkskoordinator, dessutom har Vesal Fayazi varit projektanställd på heltid från augusti 2008, även hon verksam som Nätverkskoordinator. Sammanfattning 2008 har ur adminstrativ synvinkel varit ett mycket besvärligt år. Efter intrånget på Dataföreningens hemsida d4d.se i februari stängdes bägge sajterna d4d.se och dfs.se ner. Detta ställde till stora bekymmer då all vår administration sköttes från dfs.se. Succesivt öppnades det upp igen och vi kunde komma åt en del av den funktionalitet som är nödvändig för att kunna bedriva vår typ av verksamhet. Parallellt byggdes dessa funktioner upp på d4d.se och först i slutet av 2008 har vi återfått det mesta av det stöd vi hade tidigare. Vi kan konstatera att det är bra att e-post, papper, penna, telefon och i vårt fall excel finns och fungerar. Vi känner oss stolta över att vi trots detta kunnat bedriva en så fullödig verksamhet under Våra olika nätverk har genomfört 78 aktiviteter att jämföras med 100 föregående år. Aktiviteterna har samlat 1748 deltagare och nätverken har haft anslutna medlemmar. Våra betalnätverk CIO, IT-chef/-ledare och LN har utökats med Vd- och CSO- (Certified Security Officer)-nätverken. Vi har deltagit i easyfairs ICT 2008 på Sollentunamässan. Det var andra gången den genomfördes i Stockholmsområdet. Vi har genomfört den årliga resan till USA och San Francisco med omnejd, 16 deltagare från olika branscher deltog i arrangemanget. Tankesmedjan Forum Internet ansökte om forskningsmedlem hos Stiftelsen för Internet infrastruktur för att sprida kunskap om Internet som en del av samhället. Ansökan beviljades och vi genomförde 8 interaktiva seminarier under hösten Under seminarierna redovisade vi forskningsresultat som tagits fram av bland annat NITA och Uppsala universitet. En viktig del i projektet var att vi bedrev aktionsforskning. Genom att använda ett interaktivt radiobaserat verktyg kunde vi få fram publikens svar så samma frågor som ställdes i det presenterade forskningsresultaten. På det sättet ökade vi på vår kunskap i ämnet. Resultaten presenteras i en rapport till Stiftelsen Internet infrastruktur i månadsskiftet februari, mars. En viktig uppgift för Dataföreningen är att aktivt främja en sund utveckling och användning av IT för samhället. Det gör vi bl.a. genom vårt engagemang i projektet Från matematikmaskin till IT vars primära syfte är att åstadkomma en tydligt profilerad nationell kraftsamling för att bygga upp en kunskapsbas över den svenska IT-historien. Steg ett i projektet är snart slutfört och vi arrangerade en avslutningskonferens i juni. Sida 4 av 14

5 Inbjudna var de 676 personer som deltagit i projektet. Nästan 200 av dessa tackade ja, och deltog i en mycket intressant konferens på Tekniska museet. Vi har precis som tidigare deltagit i Internetdagarna där vi ledde en presentation om World Internet Projects resultat och presenterade en del av Tankesmedjan Forum Internets arbete. Dessutom marknadsförde vi föreningen och presenterade våra olika nätverk och USA-resan. Sedan 2003 delar vi, i samband med årsmötet, ut Kjell Hultman-stipendiet. Ett stipendium som uppmärksammar en eller flera personer som verkat för en sund utveckling och användning av IT i samhället. Följande personer har hittills fått stipendiet: Vd Jonas Birgersson, Seniorkonsult Olav Björk, Kommundirektör Lennart Jonasson, Professor Martin Ingvar, Entreprenörerena Christofer Sundberg och Linus Blomberg. Namnet på stipendiaten för 2008 kommer att offentliggöras i samband med årsmötet den 9 mars. Stockholmskretsens Årskrönika 2008 har varit ett utmanande år. Vi hade en väl strukturead verkamhetsplan som fick sättas åt sidan när vårt adminstrativa system fick ersättas av direkt manuellt arbete. Målen med att öka medlemsnyttan, arbeta för att öka antalet medlemmar och skapa en förening där det är lika naturligt att knyta kontakter virtuellt som fysiskt har vi hela tiden arbetat för att uppnå. Vi projektanställde Vesal Fayzi som nätverkskoordinator att tillsammans med Jan Stocke öka servicen till våra aktiva medlemmar. Förutom det har de arbetetat med att utveckla nätverkandet och skapat kopplingar mellan olika kategorier av medlemmar. De har dokumenterat våra olika processer. För att förenkla hanteringen vid våra olika aktiviteter och skapa förutsättningar för synergier mellan kretsarna. Kretsen har huserat på S:t Göransgatan 84 sedan juli 2007 där vi hyr ändamålsenliga kontorslokaler, bestående av två kontorsrum, del i gemensamma ytor bl.a. ett konferensrum, av DF Service AB. Lokaler för nätverksmöten hyr vi av DF Kompetens AB med adress Vasagatan 8-10 i Stockholm. Problemet med intrånget medförde extra kostnader både rent ekonomiskt och när det gäller vårt förtroendekapital. Verksamhetens mål Det ekonomiska målet för 2008 var att följa budgeten, vilket inte har uppnåtts. Anledningen är i huvudsak minskat antal medlemmar och ökade kostnader för köpt IT-drift och adminstration Kretsens mål att bli fler medlemmar under 2008 uppnåddes inte, dessvärre nådde inte heller Dataföreningen i Sverige det uppsatta målet. Kretsen genomförde följande aktiviteter för att rekrytera nya medlemmar: 1) Genom exponering av banners på särskilda sajter riktade mot våra målgrupper inom IT-sektorn. 2) Genom dirketmail till målgrupperna, IT-chefer, Vd:ar i mindre IT-bolag, IT-konsulter. 3) Genom telefonbearbetning av de som fått mail. 4) Genom deltagande i easyfairs 2008 Sida 5 av 14

6 5) Genom deltagande i Internetdagarna 6) Genom erbjuda medlemskap till DK Kompetens deltagare Medlemsutveckling Vi hade vid årets slut betalande medlemmar. Vid förra årets slut uppgick antalet medlemmar som betalt medlemsavgiften till Vi ser en minskning med 743 stycken medlemmar eller 6,0%. Aktiviteter i och utveckling av nätverken - Nätverk startas, utvecklas och avvecklas - Våra 34 nätverk och deras aktiviteter har samlat 1748 deltagare under året, att jämföras med 2025 deltagare föregående år. Det har arrangerats 78 nätverksträffar under 2008 att jämföras med 100 under Vi har sett en liten minskning av antalet nätverk och ett något minskat antal nätveksanslutna medlemmar.det minskade antalet nätverk beror att vi aktivt slagit samman nätverk med överlappande verksamhet samt avslutat nätverk där ingen verksamhet drivits under året. Det relativt låga antalet träffar beror främst på bristande systemstöd till våra motorer under våren. Våra s.k. betalnätverk som har en särskild avgift och är slutna kollegiala nätverk utvecklas kontinuerligt. Under året har våra befintliga betalnätverk fortsatt att utvecklas, CIO-nätverket under ledning av Olli Aronsson, IT-chef/-ledare som leds av UllaBritt Goldberg och LNnätverket, nätverket för kvinnliga ledare under ledning av Elisabeth Kamél. Under hösten har två nya betalnätverk etablerats: VD- nätverket under ledning av Gunnar Hesse och CSO nätverket lett av Bill Heiding. De olika nätverkens totala antal registrerade medlemmar 2008 uppgår till c:a 6200 att jämföras med år 2007 (6968), 2006 (7 242), 2005 (6760), 2004 (6 300) och 2003 (4 938) registrerade medlemmar. Vi kan konstatera en minskning av nätverksregistrerade medlemmar under 2008 vilket beror på främst på genomförda avvecklingar av inaktiva nätverk. Varje nätverk har en mindre grupp (nätverksnod) som håller ihop nätverkets aktiviteter, dessa benämns motorer och en av dessa agerar primus motor. Under året har följande nätverk varit registrerade som aktiva: Nätverk Antal Medlemmar Arkitekturnätverket 466 Avtalsnätverket 227 CIO 37 CSO (Chief Security Officer) 13 Databas och datalagerarkitektur 177 Informationssäkerhet Mälardalen 175 Informationssäkerhet Stockholm 483 IP-telefoni 67 IT-chef-ledare 33 IT-nyttan i vården 167 IT-Strategi 469 IT-veteraner 143 ITQ (IT-kvinnor) Stockholm 571 ITSM-ITIL 98 Kompetensförsörjning 47 LN Ledarnätverket 27 Metoder och Processer 470 Mobilitet 101 Sida 6 av 14

7 Mälardalen 110 NUC Unified Communications 47 Nätverksmotorer Sthlm-kretsen 121 Office 83 Projektkontor 174 Projektledare 562 Software Metrics 58 Sonic Nordic User Group SNUG 17 Sourcing 76 Test- och kvalitetssäkring 227 UML 32 Uppsala 85 VD:nätverket 12 VU & IT - Verksamhetsutveckling och IT 362 Web Services SOA 192 Öppen källkod 230 Vid slutet av året har 3 nätverk avvecklats, 4 nätverk har slagits samman till 2 samt 1 nytt nätverk har startats upp. Nätverken har en geografisk spridning, förutom i Stockholmsområdet finns nätverk i Uppsala, Mälardalen och Västerås. Nätverken arbetar främst med direkt medlemsnytta för sina medlemmar. Nätverkens medlemmar marknadsför sin verksamhet så att även allmänheten har blivit intresserad och olika artiklar om verksamheten har presenterats i bl.a. Computer Sweden. Verksamhetsplan för 2009 Genom vår fokuserade satsning på att stödja medlemmarnas initiativ till att starta nya nätverk kommer vi att bli än mer framgångsrika inom vår kärnverksamhet. Våra utvecklade processer, rutiner och vår pedagogiska idé underlättar arbetet. Målet är att starta 6 nya nätverk, 2 nya betalnätverk, genomföra 4 seminarier, delta i mässan easyfairs, genomföra USA-resan, Säkerhetskryssning på Östersjön, affärsresa till England, delta i Internetdagarna. Vi kommer att utveckla samarbetet med DF Kompetens vårt utbildningsföretag. Ett samarbete är redan inlett som syftar till att få deras kursdeltagare att välja att bli medlemmar. Vi erbjuder deltagarna på DFK:s utbildningar medlemskap i DFS och tillgång till våra olika nätverk. Under vår gemensamma devis Ett levande centrum för kunskap och kontakter kommer vi att visa på den unika konstellation som DFK och DFS utgör. Samtal med syfte att utveckla/hitta former för samverkan är inledda med Electrum i Kista, ICT-Uppsala och Codeworks i England.. SE som genom sitt forskningsprogram beviljande oss forskningsmedel är också intresserade av att fortsätta att utveckla vårt samarbete med bland annat Tankesmedjan Forum Internet. Vi kommer att starta ett Mentorprogram för projektledare där både mentorer och adepter är medlemmar. All verksamhet syftar till att öka antal medlemmar i föreningen. Sida 7 av 14

8 Budget 2009 Utfall 2008 Verksamhet Medlemsavgifter Övriga intäkter/ Totala intäkter Ianspråktaget av reserverade medel för medlemsrekrytering från Utveckling Nätverk Medlemsvård / Medlemsrekrytering Övrigt Totala kostnader För att kunna genomföra vår satsning på att rekrytera nya medlemmar avsätts extra medel från vårt kapital. Sida 8 av 14

9 RESULTATRÄKNING BELOPP I SEK NOT Medlemsavgifter Verksamhetsintäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader 2, Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter m m Räntekostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Återföring från periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING BELOPP I SEK NOT TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa TILLGÅNGAR Sida 9 av 14

10 BALANSRÄKNING (Forts) BELOPP I SEK NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fritt eget kapital Reserv för medlemsrekrytering och medlemsvård Övrig kapitalbehållning Redovisat resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och Förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 10 av 14

11 NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Verksamhetsintäkter Nätverk Studieresor Seminarieintäkter Not 2 Verksamhetskostnader Utveckling * Nätverk Medlemsvård Expansion/projekt EU-projekt Växtkraft Mål 3 Övrigt Summa verksamhetskostnader Utveckling * Studieresor Seminariekostnader Produktion och ekonomi Summa Utveckling Sida 11 av 14

12 Not 3 Personalkostnader Under året utbetalda löner avser ersättning för föreningsdirektör, en fast anställning samt för timanställd personal. Styrelsen består av 8 personer (7 män och 1 kvinna) Styrelse och valberedning Löner och ersättningar Pensionskostnader - - Övriga anställda Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala avgifter Not 4 Periodiseringsfonder Avsättning tax-03 Avsättning tax Utgående balans Not 5 Skatt Föreningen skattar för seminarieverksamheten, ränteintäkter och för återförda periodiseringsfonder. Ej bokförd uppskjuten skattekostnad avseende obeskattade reserver uppgår till kronor ( kronor). Sida 12 av 14

13 Not 6 Kortfristiga placeringar Andelar/ Nom belopp Bokfört värde Marknadsvärde SEB Penningmarknadsfond st SEB Alpha Sh Bond Fund st SEB Hedge Fixed Incom 807 st SEB Obligationsfond Flex st SEB Likviditetsfond st Not 7 Eget kapital Reserv för medlemsrekrytering och -vård Övrig kapitalbehållning Redovisat resultat Ingående balans Ökad avsättn för medlemsrekrytering och medlemsvård enl styrelsens förslag till årsmötet Årets resultat Utgående balans Not 8 Övriga skulder Personalens källskatt Övriga kortfristiga skulder Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsinbetalda medlemsavgifter Upplupna kostnader Sida 13 av 14

14 Stockholm 27 februari 2009 Ordf. Fredrik Runnquist Jan Dahlin Lars Dahmén Ulf Jacobsson Kenneth Kordelius Eva Lindqvist Jonas Selberg Per-Ola Sjöswärd Inger Gran Adj. ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den mars 2009 Anne Lengholt A U K T O R I S E R A D R E V I S O R Olli Aronsson Sida 14 av 14

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer