Dataföreningen i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dataföreningen i Sverige"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen

2 ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetsidé/Syfte Dataföreningen i Sverige är en ideell förening med säte i Stockholm. Dataföreningen skall aktivt verka för att främja en sund utveckling och användning av informationsteknik bl.a. genom att vara det naturliga alternativet för kontakter och kompetensutveckling för personer som verkar inom området informationsteknologi. Dataföreningens ändamål är att aktivt verka för en sund utveckling och användning av informationsteknik i samhället främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och angelägna utvecklingsåtgärder främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster fortlöpande ha internationella kontakter inom IT området och bevaka utvecklingen Flerårsöversikt Medlemsavgifter Verksamhetsresultat Förmögenhet Antal medlemmar Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel inkl årets resultat, totalt kr, disponeras på följande sätt. Reserveras för medlemsrekrytering Balanseras i ny räkning Beträffande resultatet under året samt ställningen den 31 december 2008 hänvisas i övrigt till följande resultaträkning och balansräkning jämte tillhörande noter. Sida 2 av 14

3 Fakta om kretsen Dataföreningen i Sverige är uppdelad i sex olika kretsar varav Stockholmskretsen sträcker sig från Gävle Örebro Södertälje Gotland och är den till medlemsantalet största kretsen i föreningen. Vi hade vid årets slut betalande medlemmar. Vid förra årets slut uppgick antalet medlemmar som betalt medlemsavgiften till Vi ser en minskning med 743 stycken medlemmar eller 6,0%. Vi har arbetat och utvärderat olika sätt för att nå och attrahera nya medlemmar under året. Dessvärre drabbades vi av ett dataintrång i februari 2008 som ställde till stora bekymmer. Bland annat när det gällde adminstrationen av våra aktiviteter. Detta innebar att medlemmarnas engagemang och förtroende för hur vi tar hand om verksamheten minskade dramatiskt. Under 2009 står vi inför utmaningen att återskapa förtroendet för föreningen och att öka engagemanget hos befintliga medlemmar och att attrahera nya medlemmar. För att lyckas med att få tillbaks medlemmarnas förtroende och skapa intresse från de som ännu inte upplevt det unika med föreningen. Har vi utvecklat de funktioner verksamheten kräver på en ny och säkrare plattform. Satsat på en lösning med öppen källkod. Tagit fram ett nytt utseende på webben. Och fokuserat på Nätverkandet vår kärnverksamhet har börjat mycket bra. Våra aktiviteter är i full gång och redan har flera hundratals medlemmar träffats och diskuterat intressanta frågor. Styrelsens sammansättning Ordförande - Fredrik Runnquist Swedbank Ledamöter - Ulf Jacobsson Jacobsson Advisers AB - Jan Dahlin Jan Dahlin Konsult - Lars Dahmén IDG AB - Kenneth Kordelius ab1 AB - Eva Lindqvist Xerbium AB - Jonas Selberg Telenor AB - Per-Ola Sjöswärd Rikspolisstyrelsen Adj ledamot/ Föreningsdirektör - Inger Gran Dataföreningen, Stockholmskretsen Styrelsemöten och styrelsearbetet Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio protokollförda möten varav ett konstituerande möte. Styrelsen har under året arbetat enligt den fastställda arbetsordningen för styrelse och föreningsdirektör. Revisorer Revisorer under verksamhetsåret har varit Anne Lengholt, Ranby Björklund Stockholm AB, numer Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Olli Aronsson. Revisorssuppleanter har varit Peter Reiner, Ranby Björklund Stockholm AB, numer Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Peter Lundh, Sandvik AB. Sida 3 av 14

4 Valberedning Valberedning har bestått av Hanna Karlsen, Antesis AB sammankallande, Gunnar Hesse, Gunnar Hesse AB och Elisabeth Stjernstoft, Bring Citymail Sweden AB. Gunnar Hesse har varit kretsens representant i Dataföreningen i Sveriges valnämnd. Anställd personal Kretsen har två fast heltidsanställda, Inger Gran verksam som Föreningsdirektör och Jan Stocke verksam som Nätverkskoordinator, dessutom har Vesal Fayazi varit projektanställd på heltid från augusti 2008, även hon verksam som Nätverkskoordinator. Sammanfattning 2008 har ur adminstrativ synvinkel varit ett mycket besvärligt år. Efter intrånget på Dataföreningens hemsida d4d.se i februari stängdes bägge sajterna d4d.se och dfs.se ner. Detta ställde till stora bekymmer då all vår administration sköttes från dfs.se. Succesivt öppnades det upp igen och vi kunde komma åt en del av den funktionalitet som är nödvändig för att kunna bedriva vår typ av verksamhet. Parallellt byggdes dessa funktioner upp på d4d.se och först i slutet av 2008 har vi återfått det mesta av det stöd vi hade tidigare. Vi kan konstatera att det är bra att e-post, papper, penna, telefon och i vårt fall excel finns och fungerar. Vi känner oss stolta över att vi trots detta kunnat bedriva en så fullödig verksamhet under Våra olika nätverk har genomfört 78 aktiviteter att jämföras med 100 föregående år. Aktiviteterna har samlat 1748 deltagare och nätverken har haft anslutna medlemmar. Våra betalnätverk CIO, IT-chef/-ledare och LN har utökats med Vd- och CSO- (Certified Security Officer)-nätverken. Vi har deltagit i easyfairs ICT 2008 på Sollentunamässan. Det var andra gången den genomfördes i Stockholmsområdet. Vi har genomfört den årliga resan till USA och San Francisco med omnejd, 16 deltagare från olika branscher deltog i arrangemanget. Tankesmedjan Forum Internet ansökte om forskningsmedlem hos Stiftelsen för Internet infrastruktur för att sprida kunskap om Internet som en del av samhället. Ansökan beviljades och vi genomförde 8 interaktiva seminarier under hösten Under seminarierna redovisade vi forskningsresultat som tagits fram av bland annat NITA och Uppsala universitet. En viktig del i projektet var att vi bedrev aktionsforskning. Genom att använda ett interaktivt radiobaserat verktyg kunde vi få fram publikens svar så samma frågor som ställdes i det presenterade forskningsresultaten. På det sättet ökade vi på vår kunskap i ämnet. Resultaten presenteras i en rapport till Stiftelsen Internet infrastruktur i månadsskiftet februari, mars. En viktig uppgift för Dataföreningen är att aktivt främja en sund utveckling och användning av IT för samhället. Det gör vi bl.a. genom vårt engagemang i projektet Från matematikmaskin till IT vars primära syfte är att åstadkomma en tydligt profilerad nationell kraftsamling för att bygga upp en kunskapsbas över den svenska IT-historien. Steg ett i projektet är snart slutfört och vi arrangerade en avslutningskonferens i juni. Sida 4 av 14

5 Inbjudna var de 676 personer som deltagit i projektet. Nästan 200 av dessa tackade ja, och deltog i en mycket intressant konferens på Tekniska museet. Vi har precis som tidigare deltagit i Internetdagarna där vi ledde en presentation om World Internet Projects resultat och presenterade en del av Tankesmedjan Forum Internets arbete. Dessutom marknadsförde vi föreningen och presenterade våra olika nätverk och USA-resan. Sedan 2003 delar vi, i samband med årsmötet, ut Kjell Hultman-stipendiet. Ett stipendium som uppmärksammar en eller flera personer som verkat för en sund utveckling och användning av IT i samhället. Följande personer har hittills fått stipendiet: Vd Jonas Birgersson, Seniorkonsult Olav Björk, Kommundirektör Lennart Jonasson, Professor Martin Ingvar, Entreprenörerena Christofer Sundberg och Linus Blomberg. Namnet på stipendiaten för 2008 kommer att offentliggöras i samband med årsmötet den 9 mars. Stockholmskretsens Årskrönika 2008 har varit ett utmanande år. Vi hade en väl strukturead verkamhetsplan som fick sättas åt sidan när vårt adminstrativa system fick ersättas av direkt manuellt arbete. Målen med att öka medlemsnyttan, arbeta för att öka antalet medlemmar och skapa en förening där det är lika naturligt att knyta kontakter virtuellt som fysiskt har vi hela tiden arbetat för att uppnå. Vi projektanställde Vesal Fayzi som nätverkskoordinator att tillsammans med Jan Stocke öka servicen till våra aktiva medlemmar. Förutom det har de arbetetat med att utveckla nätverkandet och skapat kopplingar mellan olika kategorier av medlemmar. De har dokumenterat våra olika processer. För att förenkla hanteringen vid våra olika aktiviteter och skapa förutsättningar för synergier mellan kretsarna. Kretsen har huserat på S:t Göransgatan 84 sedan juli 2007 där vi hyr ändamålsenliga kontorslokaler, bestående av två kontorsrum, del i gemensamma ytor bl.a. ett konferensrum, av DF Service AB. Lokaler för nätverksmöten hyr vi av DF Kompetens AB med adress Vasagatan 8-10 i Stockholm. Problemet med intrånget medförde extra kostnader både rent ekonomiskt och när det gäller vårt förtroendekapital. Verksamhetens mål Det ekonomiska målet för 2008 var att följa budgeten, vilket inte har uppnåtts. Anledningen är i huvudsak minskat antal medlemmar och ökade kostnader för köpt IT-drift och adminstration Kretsens mål att bli fler medlemmar under 2008 uppnåddes inte, dessvärre nådde inte heller Dataföreningen i Sverige det uppsatta målet. Kretsen genomförde följande aktiviteter för att rekrytera nya medlemmar: 1) Genom exponering av banners på särskilda sajter riktade mot våra målgrupper inom IT-sektorn. 2) Genom dirketmail till målgrupperna, IT-chefer, Vd:ar i mindre IT-bolag, IT-konsulter. 3) Genom telefonbearbetning av de som fått mail. 4) Genom deltagande i easyfairs 2008 Sida 5 av 14

6 5) Genom deltagande i Internetdagarna 6) Genom erbjuda medlemskap till DK Kompetens deltagare Medlemsutveckling Vi hade vid årets slut betalande medlemmar. Vid förra årets slut uppgick antalet medlemmar som betalt medlemsavgiften till Vi ser en minskning med 743 stycken medlemmar eller 6,0%. Aktiviteter i och utveckling av nätverken - Nätverk startas, utvecklas och avvecklas - Våra 34 nätverk och deras aktiviteter har samlat 1748 deltagare under året, att jämföras med 2025 deltagare föregående år. Det har arrangerats 78 nätverksträffar under 2008 att jämföras med 100 under Vi har sett en liten minskning av antalet nätverk och ett något minskat antal nätveksanslutna medlemmar.det minskade antalet nätverk beror att vi aktivt slagit samman nätverk med överlappande verksamhet samt avslutat nätverk där ingen verksamhet drivits under året. Det relativt låga antalet träffar beror främst på bristande systemstöd till våra motorer under våren. Våra s.k. betalnätverk som har en särskild avgift och är slutna kollegiala nätverk utvecklas kontinuerligt. Under året har våra befintliga betalnätverk fortsatt att utvecklas, CIO-nätverket under ledning av Olli Aronsson, IT-chef/-ledare som leds av UllaBritt Goldberg och LNnätverket, nätverket för kvinnliga ledare under ledning av Elisabeth Kamél. Under hösten har två nya betalnätverk etablerats: VD- nätverket under ledning av Gunnar Hesse och CSO nätverket lett av Bill Heiding. De olika nätverkens totala antal registrerade medlemmar 2008 uppgår till c:a 6200 att jämföras med år 2007 (6968), 2006 (7 242), 2005 (6760), 2004 (6 300) och 2003 (4 938) registrerade medlemmar. Vi kan konstatera en minskning av nätverksregistrerade medlemmar under 2008 vilket beror på främst på genomförda avvecklingar av inaktiva nätverk. Varje nätverk har en mindre grupp (nätverksnod) som håller ihop nätverkets aktiviteter, dessa benämns motorer och en av dessa agerar primus motor. Under året har följande nätverk varit registrerade som aktiva: Nätverk Antal Medlemmar Arkitekturnätverket 466 Avtalsnätverket 227 CIO 37 CSO (Chief Security Officer) 13 Databas och datalagerarkitektur 177 Informationssäkerhet Mälardalen 175 Informationssäkerhet Stockholm 483 IP-telefoni 67 IT-chef-ledare 33 IT-nyttan i vården 167 IT-Strategi 469 IT-veteraner 143 ITQ (IT-kvinnor) Stockholm 571 ITSM-ITIL 98 Kompetensförsörjning 47 LN Ledarnätverket 27 Metoder och Processer 470 Mobilitet 101 Sida 6 av 14

7 Mälardalen 110 NUC Unified Communications 47 Nätverksmotorer Sthlm-kretsen 121 Office 83 Projektkontor 174 Projektledare 562 Software Metrics 58 Sonic Nordic User Group SNUG 17 Sourcing 76 Test- och kvalitetssäkring 227 UML 32 Uppsala 85 VD:nätverket 12 VU & IT - Verksamhetsutveckling och IT 362 Web Services SOA 192 Öppen källkod 230 Vid slutet av året har 3 nätverk avvecklats, 4 nätverk har slagits samman till 2 samt 1 nytt nätverk har startats upp. Nätverken har en geografisk spridning, förutom i Stockholmsområdet finns nätverk i Uppsala, Mälardalen och Västerås. Nätverken arbetar främst med direkt medlemsnytta för sina medlemmar. Nätverkens medlemmar marknadsför sin verksamhet så att även allmänheten har blivit intresserad och olika artiklar om verksamheten har presenterats i bl.a. Computer Sweden. Verksamhetsplan för 2009 Genom vår fokuserade satsning på att stödja medlemmarnas initiativ till att starta nya nätverk kommer vi att bli än mer framgångsrika inom vår kärnverksamhet. Våra utvecklade processer, rutiner och vår pedagogiska idé underlättar arbetet. Målet är att starta 6 nya nätverk, 2 nya betalnätverk, genomföra 4 seminarier, delta i mässan easyfairs, genomföra USA-resan, Säkerhetskryssning på Östersjön, affärsresa till England, delta i Internetdagarna. Vi kommer att utveckla samarbetet med DF Kompetens vårt utbildningsföretag. Ett samarbete är redan inlett som syftar till att få deras kursdeltagare att välja att bli medlemmar. Vi erbjuder deltagarna på DFK:s utbildningar medlemskap i DFS och tillgång till våra olika nätverk. Under vår gemensamma devis Ett levande centrum för kunskap och kontakter kommer vi att visa på den unika konstellation som DFK och DFS utgör. Samtal med syfte att utveckla/hitta former för samverkan är inledda med Electrum i Kista, ICT-Uppsala och Codeworks i England.. SE som genom sitt forskningsprogram beviljande oss forskningsmedel är också intresserade av att fortsätta att utveckla vårt samarbete med bland annat Tankesmedjan Forum Internet. Vi kommer att starta ett Mentorprogram för projektledare där både mentorer och adepter är medlemmar. All verksamhet syftar till att öka antal medlemmar i föreningen. Sida 7 av 14

8 Budget 2009 Utfall 2008 Verksamhet Medlemsavgifter Övriga intäkter/ Totala intäkter Ianspråktaget av reserverade medel för medlemsrekrytering från Utveckling Nätverk Medlemsvård / Medlemsrekrytering Övrigt Totala kostnader För att kunna genomföra vår satsning på att rekrytera nya medlemmar avsätts extra medel från vårt kapital. Sida 8 av 14

9 RESULTATRÄKNING BELOPP I SEK NOT Medlemsavgifter Verksamhetsintäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader 2, Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter m m Räntekostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Återföring från periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING BELOPP I SEK NOT TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa TILLGÅNGAR Sida 9 av 14

10 BALANSRÄKNING (Forts) BELOPP I SEK NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fritt eget kapital Reserv för medlemsrekrytering och medlemsvård Övrig kapitalbehållning Redovisat resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och Förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 10 av 14

11 NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Verksamhetsintäkter Nätverk Studieresor Seminarieintäkter Not 2 Verksamhetskostnader Utveckling * Nätverk Medlemsvård Expansion/projekt EU-projekt Växtkraft Mål 3 Övrigt Summa verksamhetskostnader Utveckling * Studieresor Seminariekostnader Produktion och ekonomi Summa Utveckling Sida 11 av 14

12 Not 3 Personalkostnader Under året utbetalda löner avser ersättning för föreningsdirektör, en fast anställning samt för timanställd personal. Styrelsen består av 8 personer (7 män och 1 kvinna) Styrelse och valberedning Löner och ersättningar Pensionskostnader - - Övriga anställda Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala avgifter Not 4 Periodiseringsfonder Avsättning tax-03 Avsättning tax Utgående balans Not 5 Skatt Föreningen skattar för seminarieverksamheten, ränteintäkter och för återförda periodiseringsfonder. Ej bokförd uppskjuten skattekostnad avseende obeskattade reserver uppgår till kronor ( kronor). Sida 12 av 14

13 Not 6 Kortfristiga placeringar Andelar/ Nom belopp Bokfört värde Marknadsvärde SEB Penningmarknadsfond st SEB Alpha Sh Bond Fund st SEB Hedge Fixed Incom 807 st SEB Obligationsfond Flex st SEB Likviditetsfond st Not 7 Eget kapital Reserv för medlemsrekrytering och -vård Övrig kapitalbehållning Redovisat resultat Ingående balans Ökad avsättn för medlemsrekrytering och medlemsvård enl styrelsens förslag till årsmötet Årets resultat Utgående balans Not 8 Övriga skulder Personalens källskatt Övriga kortfristiga skulder Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsinbetalda medlemsavgifter Upplupna kostnader Sida 13 av 14

14 Stockholm 27 februari 2009 Ordf. Fredrik Runnquist Jan Dahlin Lars Dahmén Ulf Jacobsson Kenneth Kordelius Eva Lindqvist Jonas Selberg Per-Ola Sjöswärd Inger Gran Adj. ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den mars 2009 Anne Lengholt A U K T O R I S E R A D R E V I S O R Olli Aronsson Sida 14 av 14

Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen i Sverige ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British-Swedish Chamber of Commerce Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer