Ekonomisk redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk redovisning"

Transkript

1 Ekonomisk redovisning 2012

2

3 Resultaträkning NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Årsredovisning RESULTATRÄKNING Not Verksamhetsintäkter Förbundsavgifter Lotteriintäkter Bidrag och anslag Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Förbundsledning Förbundskansli Verksamhetskostnader Informationskostnader Summa verksamhetskostnader , Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 8, Kvarstående belopp för året

4 Balansräkning NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Årsredovisning BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbet. kostn. och upplupna intäkt Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Balansräkning EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 8 Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostn. o förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda säkerheter Inga Inga 5

6 Tilläggsupplysningar NOTER NSFs RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Redovisningsprinciper Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhålits eller kommer att erhållas. Försäljning av varor intäktsförs normalt vid leverans. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Gåvor av pengar och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organistationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Datorer 3 år Inventarier 5 år Aktier och andelar Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värder på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning. Varulager Handelsvaror värderas, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individeull prövning beräknas bli betalt. 6

7 Tilläggsupplysningar Not 1. Bidrag och anslag Ungdomsstyrelsen Svenska Spel Lönebidrag Övriga bidrag Not 2. Övriga intäkter Deltagaravgifter Försäljning Övrigt Prenumerationer Not 3. Medeltal anställda, löner och andra ersättningar Medelantal anställda Kvinnor Män 3 4 Totalt Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till anställda Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelsen Pensionskostnader anställda Övriga sociala kostnader Summa Verksamheten i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund på kår-, distrikts- och förbundsnivå är i huvudsak baserad på ideella arbetsinsatser. 7

8 Tilläggsupplysningar Not 4. Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning/utrangering 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Årets försäljning/utrangering 0 0 Utgående avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 5. Långfristiga värdepappersinnehav Antal GodFond Sverige och Världen Ingående bokfört värde 71, Köp/gåva 4, Utdelning 1, Återföring/Nedskrivning Utgående bokfört värde Marknadsvärde Not 6. Långfristiga fordringar Stiftelsen Ransbergs herrgård Stiftelsen Kungshols kursgård Stiftelsen NSFs fjällstugor i Storvallen Horns scoutkår Summa

9 Tilläggsupplysningar Not 7. Kassa och Bank Varav kr avser fordran på koncernkontohavare IOGT-NTO Not 8. Eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat Ingående belopp Disposition av årets resultat Årets resultat Utdelning från Framtidsfonden Förändring av Minnesfonden Utgående belopp Not 9. Ändamålsbestämda medel Årets förändring Ändamålsbestämda medel Reserv för framtida utvecklingsarbete Reserv för framtida lägerkostnader Reserv för projekt i anläggningsstiftelserna Framtidsfonden Minnesfonden Summa Not 10. Upplupna kostnader Upplupna löner inklusive sociala avgifter Semesterlöner inklusive sociala kostnader Övriga interimsskulder Avsättning för löneskatt Summa

10 Årsredovisning Stockholm Fredrik Torberger Jonas Moberg Anna Rapakko Rolf Andersson Cecilia Hemming Elisa Dahlqvist Erik Hansen Rikard Eliasson Ellen Eklund Anna Christensen Daniel Krusevi Vår revisionsberättelse har avgivits Ingvar Johansson Anders Eriksson Jonas Grahn Auktoriserad revisor 10

11 Revisionsberättelse 11

12 Specifikation över intäkter/kostnader Specifikation över intäkter/kostnader 2012 Budget 2012 Resultat 2012 Intäkter Förbundsavgifter Statliga bidrag Ungdomslotteri Upplösning lägerreserv WSJ 2011/Förb.läger Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Medlemsutveckling Nya verksamhetsformer Stöd till kårer och distrikt Checksystemet Sommarläger Internationella scoutupplevelser Förbundsläger Blå Gryning PR och reklam (rekryteringskampanj) Konsulenter Summa Ledarskap Avdelningsledarträff Ledarresa Summa Nykterheten i scouting Arbete med utsatta barn Vit Jul ANT-kampanj "Blås grönt" Nykter skolavslutning Drogfria storhelger IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Nykter Scout-priset Ospecificerade profilaktivteter Summa Kommunikation, image och profilering Profilprodukter Hemsidan och community Annonsering, marknadsföring och broschyrer Scouting Spirit Scoutköp Scoutmagasinet & Scouten Nya kommunikationsformer Personal Summa

13 Specifikation över intäkter/kostnader Utbildning Gemensamma TG utbildningar Utbildningar och kurser Nyrekryterade ledare erbjuds kostnadsfri utbildning Idelogistärkande utbildning Internationella kurser och utbildningar Utbildningsbidrag för avdelningsledare Ramverket Utbildningsbidrag för avdelningsledare externa kurser Personal Summa Program Scoutprogrammet NSF:s programaterial Roverscoutverksamhet Livsåskådningsresa Volontärsprogram Internationell programverksamhet Personal Summa Struktur Utmanarscoutverksamhet Anläggningsstiftelserna Sommarjobbsvolontärer anläggningar Hyra av förbundsförrådet Förbundsmöte Extra Förbundsmöte IOGT-NTO-rörelsens kongresser Förbundsstyrelsen Samarbetsorgan Kommitteer Förbundsledningsssamling för personal och kommitteer Kanslikostnader Avsättning Kursgårdsfonden från lotteriintäkter Personal Summa Summa kostnader Resultat

14 Medlemssiffror Bilaga Medlemsstatistik 2012 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover 26- Medl 12 Medl 11 Utv Svea Aladdin Fagersta Gnistan H-hammar Järva Nacka-Boo Stjärnkåren (SMS) Swedish Mekteb Täby Fyriskåren Uppsala Vallentuna Västerås (nedlagd) Ägnö Södermanland Eskilstuna Flen Mariefred Stigtomta-Nyköping Vagnhärad Östergötland Finspång Horn Linköping Åby Jönköping Höreda-Eksjö Kronoberg-Blekinge Berg Eneryda Moheda Naturvännerna Värend Växjö Ronneby

15 Aktiviteter/pinnar Bilaga Aktivitetsstöd 2012 Aktiviteter 12 Aktiviteter 11 Utveckling Pinnar 12 Pinnar 11 Utveckling Svea Aladdin Fagersta Gnistan H-hammar Järva Nacka-Boo Stjärnkåren (SMS) Swedish Mekteb Täby Fyriskåren Uppsala Vallentuna Västerås (nedlagd) Ägnö Södermanland Eskilstuna Flen Mariefred Stigtomta-Nyköping Vagnhärad Östergötland Finspång Horn Linköping Åby Jönköping Höreda-Eksjö Kronoberg-Blekinge Berg Eneryda Moheda Naturvännerna Värend Växjö Ronneby

16 Medlemssiffror Bilaga Medlemsstatistik 2012 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover 26- Medl 12 Medl 11 Utv Kalmar Figeholm Färjestaden Hummelstad Kristdala Lönneberga Mönsterås Vena Västervik Skåne Bjärnum Vikingen Ekeby Fleninge-Ödåkra Hästveda Spejaren, Klippan Knäred Landskrona Lund Pilen Malmö Månen (SMS) Sösdala Västra distriktet Angered (SMS) Borås Dals-Ed Glasberget, Mölndal Halmstad Jonsered Kinnarumma Kållered-Lindome Mölnlycke Nossebro Reftele Skarstad-Hällum Skene Skövde-Skultorp Stora Levene Timmersdala Trollhättan Skogshöjden Utby Wadajir Varberg Ätran Falkenberg

17 Aktiviteter/pinnar Bilaga Aktivitetsstöd 2012 Aktiviteter 12 Aktiviteter 11 Utveckling Pinnar 12 Pinnar 11 Utveckling Kalmar Figeholm Färjestaden Hummelstad Kristdala Lönneberga Mönsterås Vena Västervik Skåne Bjärnum Vikingen Ekeby Fleninge-Ödåkra Hästveda Spejaren, Klippan Knäred Landskrona Lund Pilen Malmö Månen (SMS) Sösdala Västra distriktet Angered (SMS) Borås Dals-Ed Glasberget Mölndal Halmstad Jonsered Kinnarumma Kållered-Lindome Mölnlycke Nossebro Reftele Skarstad-Hällum Skene Skövde-Skultorp Stora Levene Timmersdala Trollhättan Skogshöjden Utby Wadajir Varberg Ätran Falkenberg

18 Medlemssiffror Bilaga Medlemsstatistik 2012 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover 26- Medl 12 Medl 11 Utv Värmland Forshaga Grava Karlstad Solglimten Lesjöfors Norra Råda Sörby Ransberg Skattkärr Örebro Framtidskåren Karlskoga Örebro Dalarna Falukåren Garpenberg Gävleborg Gävle Hudiksvall Odenkåren Sandviken Norra Norrland Björksta Hissjö Järved, Roberts kår Lule Skellefteå Ånäset Örnen, Örnsköldsvik Övriga Hällan Sundsvall Östersund Förbundskåren Totalt antal

19 Aktiviteter/pinnar Bilaga Aktivitetsstöd 2012 Aktiviteter 12 Aktiviteter 11 Utveckling Pinnar 12 Pinnar 11 Utveckling Värmland Forshaga Grava Karlstad Solglimten Lesjöfors Norra Råda Sörby Ransberg Skattkärr Örebro Framtidskåren Karlskoga Örebro Dalarna Falukåren Garpenberg Gävleborg Gävle Hudiksvall Odenkåren Sandviken Norra Norrland Björksta Hissjö Järved, Roberts kår Lule Skellefteå Ånäset Örnen, Örnsköldsvik Övriga Hällan Sundsvall Östersund Förbundskåren Totalt Not! I denna bilaga återfinns statistik över aktiviteter i de kårer som ansöker om förbundets aktivitetsstöd. Kårer som bedriver verksamhet, men som inte ansöker om detta aktivitetsstöd återfinns därför inte i denna sammanställning. 19

20 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Box 12825, Stockholm

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN

SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2009 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen 2/13 INLEDNING Skandinaviska Barnmissionen Uppdraget är att på kristen grund bedriva hjälpverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Kävlinge Golfklubb Org.nr 845002-0246 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer