I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER"

Transkript

1 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSBOKSLUT ÅRSBOKSLUT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 32 PROPOSITION 1 NYA STADGAR 33 PROPOSITION 2 JURIDISKT KÖNSBYTE 44 PROPOSITION 3 SKOLPOLITIK 45 PROPOSITION 4 FEMINISM 46 PROPOSITION 5 ASYLPOLITIK 47 PROPOSITION 6 INTERNATIONELLT 48 PROPOSITION 7 MÅNGFALD 49 PROPOSITION 8 FAMILJEPOLITIK 50 MOTION 1 JURIDISKT KÖNSBYTE 51 MOTION 2 PSYKISK OHÄLSA 53 MOTION 3 HBTQ-RÖRELSE 55 VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA KONGRESSTERMER 59 OMBUDSFÖRTECKNING 63

4 Förslag till ARBETSORDNING Lördag 6 juni Ankomst och lunch Kongressens öppnande Kongressförhandlingar: 2 till Fika Kongressförhandlingar: 15 proposition 1 Stadgeförändring 12 a), 12 b) och 12 c) 15 och Kongressen ajourneras Tid att besöka sitt rum Kongressmiddag Fest för de som vill Söndag 7 juni Seminarium Främlingsfientlighet Kongressförhandlingar återupptas Kongressförhandlingar: 12 d) 13 och Lunch Kongressförhandlingar: 18 och Kongressens avslutande 1

5 Förslag till FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Kongressens öppnande 2. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande 3. Godkännande av föredragningslista 4. Beslut om: a) kongressens arbetsordning b) fråga om kongressens offentlighet c) val av redaktionsutskott 5. Val av: a) kongresspresidium b) tre personer till protokolljusterare tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Upptagande av nya medlemmar 8. Behandling av verksamhetsberättelse 9. Behandling av resultat- och balansräkning 10. Behandling av revisionsberättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 12. Val av: a) förbundsordförande b) vice förbundsordförande c) förbundssekreterare d) övriga ledamöter 13. Val av: a) två revisorer b) en revisorsersättare c) eventuell auktoriserad revisor 14. Val av minst tre och max fem personer till valberedningen 15. Behandling av propositioner från förbundsstyrelsen 16. Behandling av motioner 17. Fastställande av verksamhetsinriktning 18. Fastställande av medlemsavgift 19. Antagande av eventuellt uttalande från kongressen 20. Kongressens avslutande 2

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 HBT- SOCIALDEMOKRATER Sverige

7 Verksamhetsåret Förtroendevalda Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda förbundsstyrelsemöten, 7 arbetsutskottsmöten samt genomfört 1 kongress. Förbundsstyrelsens sammansättning 2013 Förbundsordförande Sören Juvas HBTs Dalarna Vice förbundsordförande Mia Sundelin HBTs Stockholm Förbundssekreterare Madelaine Vilgren HBTs Östergötland Ekonomiskt ansvarig Börje Vestlund HBTs Stockholm Internationell ledare Jonas Gunnarsson HBTs Värmland Studieledare Anders Bengtsson HBTs Öresund Ledamot Camila Kempe HBTs Stockholm Ledamot Markus Fredriksson HBTs Jönköping Ledamot Alize Hugozon HBTs Östergötland Ledamot Preben Widerberg HBTs Öresund Ledamot Ingrid Forsberg HBTs Jönköping Ledamot Jörgen Danielsson HBTs Sörmland Ledamot Roza Güclü Hedin HBTs Dalarna Ersättare Markus Axelsson HBTs Göteborg Ersättare Hannah Bergstedt HBTs Norrbotten Ersättare Joakim Carlsson HBTs Örebro Ersättare Annelie Schagerström HBTs Göteborg Ersättare Edvin Bathanovic HBTs Göteborg Revisorer Ledamot Olof Svensson HBTs Göteborg Ledamot Göran Söderström HBTs Stockholm Ersättare Eli Pettersson HBTs Värmland Valberedning Ledamot Anders Selin HBTs Stockholm Ledamot Carina Ring HBTs Göteborg Ledamot Stian Raneke HBTs Stockholm Ledamot Sofia Märkel HBTs Örebro Ledamot Deni Beslagic HBTs Dalarna Medlemmar Antalet medlemmar var i våra 13 lokalföreningar (varav ett är ett ungdomsnätverk SSU-Fiero) 526 till antalet, då rensat från dubbelt medlemskap. Det betyder att vi har ökat vårt medlemsantal från föregående år med 36% 4

8 Följande fördelning har dessa medlemmar: Namn Antal Namn Antal Borås-Sjuhärad 36 Göteborg 70 Jönköping 26 Norrbotten 24 SSU-Fiero 25 Stockholm 170 Sörmland 51 Värmland 9 Dalarna 29 Östergötland 50 Örebro 21 Öresund 22 Västmanland 18 TOTALT 551 Organisation Nya föreningar Under verksamhetsåret har 1 ny medlemsförening bildats och anslutits till förbundet. HBTs Västmanland bildades 7 maj 2013 Medlemsaktiviteter Under verksamhetsåret har vi varit med och arrangerat seminarier och haft monter under Stockholm Pride i augusti 2013, genomfört en medlems/styrelsehelg den 1-2 februari 2013 på Trehörna Wärdshus. Fast arvoderad Förbundsstyrelsen beslutade den 5 februari 2011 att utse förbundssekreterare Madelaine Vilgren som arvoderad och även under 2013 fortsatte arvodering och den fasta arvoderingen har till uppgift:! Att stötta föreningarna i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda! Att arbeta för att fler föreningar startas och stötta befintliga föreningar att få igång sin verksamhet.! Att sköta HBTs Sveriges löpande verksamhet samt vår administration.! Att säkerställa och öka förbundets ekonomiska resurser Intern kommunikation och administration Kongressen gav 2011 förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att skapa bättre verktyg och rutiner för den interna kommunikationen inom förbundet. Utöver arbetet med kommunikationsplanen (som rör både intern och extern kommunikation) har förbundssekreteraren arbetat med att få alla våra dokument som produceras att finnas tillgängliga för förbundsstyrelsen och andra som behöver få tillgång till dem. Idag har vi alla våra dokument tillgängliga på nätet via dropbox.com, skapat en ny förbundssida på Facebook där delar i styrelsen är administratörer och vi fortsatt avtal med E-marketeer för nyhetsbrev, pressmeddelanden och andra funktioner som behövs för att nå ut. Vi har fortsatt avtal med redovisningsbyrå som hanterar den löpande bokföringen samt löner och vi fortsätter vårt samarbete med Resekompani för administration kring våra resor och boenden mm. 5

9 Sammantaget känner vi nu att vi är på god väg att få bra verktyg som gör oss till ett öppet och transparent förbund, både för medlemmar och för vår omvärld. Internt påverkansarbete Under verksamhetsåret har vi fortsatt arbetat vidare med både Socialdemokraternas programkommission och organisationsutredning. Dessa två framlades till socialdemokraternas kongress 3-7 april 2013, där vi fick in förändringar i partiprogrammet. En första kontakt har också tagits för att lyfta Hbt-frågor inför valrörelsen Stöd till föreningarna Vi har tack vare erhållna bidrag i år haft möjlighet att ha en person arvoderad. Under året har denna arvodering innehafts av Madelaine Vilgren (MV). Arvoderingen har utgått med kronor per månad från och med oktober månad. Tack vare denna arvodering har förbundet haft helt andra möjligheter att stödja medlemsföreningarna, vilket också varit ett av huvuduppdragen för MV. Alla föreningarna fick en egen banderoll och annat material såsom pins broschyrer etc. 2-3 februari genomfördes ett medlems- styrelsemöte där många föreningar deltog och där det diskuterades bl.a var hur framtiden kunde se förbund kontra föreningar och vilka ekonomiska stöd till föreningarna som är prioriterade. 27 mars deltog MV och satt mötesordförande på HBTs Jönköpings årsmöte. 7 maj bildades HBTs Västmanland och de tillhör AK i Västerås. 16 maj deltog MV i ett möte med Malmö AK och Skånes Partidistrikts ombudsmän för att se hur de kan stötta HBTs Öresund 6-7 september deltog MV i kärleksveckan i Linköping tillsammans med HBTs Östergötland 5 oktober deltog MV i ett medlemsmöte i Falun med HBTs Dalarna 15 oktober deltog MV i en debatt i Västerås anordnad av HBTs Västmanland 7-8 november, medlemsvärvning på Galaxy 25 november deltog MV på HBTs Stockholms 25 års jubileum Deltagande i andra hbt-arrangemang Markus Fredriksson deltog i Qom-Ut i Jönköping med bokbord och roll-ups från förbundet. Hannah Bergstedt deltog med HBTs vepa i Luelås första Prideparad. Sören Juvas deltog i ett seminarium under Westpride i Göteborg. HBT socialdemokrater deltog i Stockholm Pride genom att tillsammans med HBTs Stockholm finansiera och bemanna ett tält under veckan i Pridepark. Sören Juvas deltog i seminarium med partiets ekonomiska talesperson Magdalena Andersson. Jonas Gunnarsson var moderator på ett seminarium där Frankrikes motsvarighet till HBTs ordförande berättade om valet i Frankrike. Under regnbågsveckan i Linköping deltog Sören Juvas i ett seminarium och Madelaine Vilgren deltog i ett annat och Paraden i Linköping bevistades av Mona Sahlin. 6

10 Under Gotland Pride hade vi ett seminarium där Sören Juvas frågade ut Mona Sahlin om hennes arbete historiskt kring Hbt-frågor. Ekonomi Den ekonomiska berättelsen återfinns separat, liksom revisorernas berättelse. För 2013 erhöll vi stöd från Ungdomsstyrelsen i form av ett organisationsstöd på kronor. Under hösten 2013 lämnade vi återigen in en ansökan om organisationsstöd för 2014 och fick det beviljat med kronor. Socialdemokraternas partikongress HBTs Sverige hade en gemensam monter tillsammans med S-kvinnor, Tro&Solidaritet och S- studenter på partikongressen den 3-7 april Vi anordnade ett seminarium om Intersektionalitet som Sören Juvas höll i. Olof Palme center HBT socialdemokrater har haft fortsatt kontakt med företrädare för Olof Palmes internationella center i april 2013 för att se om möjligheter finns att jobba med ett projekt i Sydafrika som riktar sig till HBT-kvinnor eventuellt tillsammans med S-kvinnor som redan har projekt i Sydafrika. Internationellt Partiinriktat demokratistöd Hbt-socialdemokrater Sverige samarbetar sedan 2008 med hbt-nätverken i Akbaya. (Filippinernas socialdemokrater) och Partido Socialista (Argentinas socialdemokrater) genom Palmecentrets partiinriktade demokratistöd och inom ramen för Sveriges utvecklingssamarbete. Det långsiktiga syftet är att stärka de medverkande organisationernas institutionella kapacitet så att de bättre kan påverka sitt parti, arbetarrörelsen och sitt land så att samhället kan bli mer hbt-inkluderande och omfamna mänskliga rättigheter för alla, i synnerhet homo- och bisexuella samt transpersoner. Rainbow Rose Hbt-socialdemokrater Sverige är medlem i Rainbow Rose, ett nätverk inom Europeiska socialdemokraters parti (ESP). Medlemmar i Rainbow Rose är hbt-grupper och nätverk som arbetar inom ESPs medlemspartier. Nätverket bildades 2005 efter flera års informella kontakter mellan dess grundarorganisationer. Året därpå fick nätverket observatörsstatus i ESP. Svenska Hbt-socialdemokrater har ingått i nätverket sedan starten och är en av dess grundare. Medlemskapet är kostnadsfritt. Rainbow Rose driver politik såväl inom ESP som utanför partiet för hbt-personers mänskliga rättigheter, i första hand där EU och dess institutioner har en roll. Under 2013 har förhandling pågått för att övergå från nätverk till en NGO och Hbts har varit rådande och under 2014 bildas troligen den officiella organisationen med säte i Bryssel. Övriga internationella förbundskontakter Hbt-socialdemokrater har under året haft kontakter med den finska hbt-sosseföreningen Pinki ruusu, norska Arbeiderpartiets hbt-gruppoch som vi också haft fysiskt möte med, de tyska hbtsossarnas Schwusos grupper i Hamburg och Dresden. Hbt-socialdemokrater Sverige är medlem i ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). Vid ILGA-Europas årligakongress har Hbt-socialdemokrater tidigare deltagit som ombud, med undantag för valåren 2006 och

11 Hbt-socialdemokraternas vitbok När arbetet påbörjades med vitboken insåg vi att detta skulle bli ett mycket mer omfattande arbete än vad vi trodde från början. Arbetsgruppen vill därför dela upp arbetet i två delar; en kortfattad del som redovisar årtal och vad vi socialdemokrater åstadkommit (för att motverka den historielöshet som förekommer både hos oss själva och hos utomstående) och en mer djuplodande del i form av en bok. Arbete med att undersöka möjligheterna att ge ut en bok har påbörjats. Studieprogram/studieplan Fokus i studieplanen handlar om att stötta våra potentiella kandidater, fostra och utbilda goda ledare samt skapa nätverk som ger goda förutsättningar för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan föreningar och medlemmar. Under året gjordes planeringsarbete för att kunna stötta kandidater inför 2014 med olika Representation och media 3-7 april 2013 Förbundet hade monter på Socialdemokratiska partikongressen i Göteborg, tillsammans med S-kvinnor, S-studenter och Tro & Solidaritet. 13 april 2013 Pressmeddelande skickades angående Omar Mustafas plats i partistyrelsen april 2013 Förbundsordförande Anders Selin deltar i olika medier pga pressmeddelandet kring Omar Mustafa 9 juni 2013 Pressmeddelande skickades angående den nyvalda styrelsen och det togs in i 76 tidningar då fokus låg på vår nyvalda ordförande Sören Juvas. Slutord Efter några år av oro i partiet har vi nu landat i en situation med en stabil partiledning i form av Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Carin Jämtin. Det känns bra inför stundande valrörelser. Och efter partikongressen som hölls i Göteborg har Socialdemokraterna återigen visat att man är med i fajten om att ta över regeringsmakten Vi hbt-socialdemokrater har fortsatt växa och det är positivt och nödvändigt för oss som organisation och för vårt parti. Vi är en aktiv och levande folkrörelse och det visar vi bland annat genom att bli fler, att synas på gator och torg och att vara aktiva tillsammans med vårt moderparti. Med detta lägger vi 2013 bakom oss och blickar framåt. Hbt-socialdemokrater ska fortsätta arbetet med att förändra inte bara världen och vårt eget samhälle utan också vårt parti och våra systerorganisationer inom arbetarrörelsen för att stärka hbt-personer och att bevaka de hbtpolitiska frågorna så att de också fortsättningsvis finns med i det politiska arbetet. Stockholm Förbundsstyrelsen 8

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HBT- SOCIALDEMOKRATER Sverige

13 Verksamhetsåret Förtroendevalda Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda förbundsstyrelsemöten, 10 verkställande utskottsmöten samt genomfört 1 medlemskonferens och en kandidatutbildning. Förbundsstyrelsens sammansättning 2014 Förbundsordförande Sören Juvas HBTs Dalarna Vice förbundsordförande Mia Sundelin HBTs Stockholm Förbundssekreterare Madelaine Vilgren HBTs Östergötland Ekonomiskt ansvarig Börje Vestlund HBTs Stockholm Internationell ledare Jonas Gunnarsson HBTs Värmland Studieledare Anders Bengtsson HBTs Öresund Ledamot Camila Kempe HBTs Stockholm Ledamot Markus Fredriksson HBTs Jönköping Ledamot Alize Hugozon HBTs Östergötland Ledamot Preben Widerberg HBTs Öresund Ledamot Ingrid Forsberg HBTs Jönköping Ledamot Jörgen Danielsson HBTs Sörmland Ledamot Roza Güclü Hedin HBTs Dalarna Ersättare Markus Axelsson HBTs Göteborg Ersättare Hannah Bergstedt HBTs Norrbotten Ersättare Joakim Carlsson HBTs Örebro Ersättare Annelie Schagerström HBTs Göteborg Ersättare Edvin Bathanovic HBTs Göteborg Revisorer Ledamot Olof Svensson HBTs Göteborg Ledamot Göran Söderström HBTs Stockholm Ersättare Eli Pettersson HBTs Värmland Valberedning Ledamot (Sammankallande) Anders Selin HBTs Stockholm Ledamot Carina Ring HBTs Göteborg Ledamot Stian Raneke HBTs Stockholm Ledamot Sofia Märkel (avgått under året) HBTs Örebro Ledamot Deni Beslagic (avgått under året) HBTs Dalarna Medlemmar Antalet medlemmar var i våra 13 lokalföreningar som har 608 medlemmar. Det betyder att vi har ökat vårt medlemsantal från föregående år markant. 10

14 Följande fördelning har dessa medlemmar: Namn Antal Namn Antal Borås-Sjuhärad 35 Göteborg 69 Jönköping 27 Norrbotten 23 Blekinge 8 Stockholm 214 Sörmland 55 Värmland 3 Dalarna 27 Östergötland 54 Örebro 16 Öresund 48 Västmanland 29 TOTALT 608 Organisation Nya föreningar Under verksamhetsåret har en ny medlemsförening bildats och anslutits till förbundet. HBTs Blekinge i feb Samtal om nybildande har förts med Norra Älvsborg, Sundsvall, Helsingborg och Gävle. Medlemsaktiviteter Under verksamhetsåret har vi varit med och arrangerat seminarier och haft monter under Stockholm Pride i augusti 2014, genomfört en medlems/styrelsehelg den 7-8 februari 2014 på Trehörna Wärdshus. Fast arvoderad Förbundsstyrelsen beslutade den 5 februari 2011 att utse förbundssekreterare Madelaine Vilgren som arvoderad och även under 2013 fortsatte arvodering och den fasta arvoderingen har till uppgift:! Att stötta föreningarna i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda! Att arbeta för att fler föreningar startas och stötta befintliga föreningar att få igång sin verksamhet.! Att sköta HBTs Sveriges löpande verksamhet samt vår administration.! Att säkerställa och öka förbundets ekonomiska resurser Intern kommunikation och administration Kongressen gav 2011 förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att skapa bättre verktyg och rutiner för den interna kommunikationen inom förbundet. Utöver arbetet med kommunikationsplanen (som rör både intern och extern kommunikation) har förbundssekreteraren arbetat med att få alla våra dokument som produceras att finnas tillgängliga för förbundsstyrelsen och andra som behöver få tillgång till dem. Vi arbetar med facebook, twitter, hemsidan, pressmeddelanden och nyhetsbrev för att nå ut internt och till omvärlden. Vi har fortsatt avtal med redovisningsbyråer som hanterar den löpande bokföringen samt löner och vi fortsätter vårt samarbete med Resekompani för administration kring våra resor och boenden mm. 11

15 Vi är fortfarande ett ungt förbund som fortsätter att utvecklas Internt påverkansarbete Under året har vi framförallt fokuserat på att få Socialdemokratiska partiet att skapa ett eget hbtprogram som partistyrelsen står bakom. Programmet är till för att användas av hela partiet i hela landet. Konferensen som anordnas i februari startade processen med alla medlemsföreningars deltagande för att skriva fram ett underlag som partiet kunde bearbeta och programmet presenterades på en presskonferens den 30 juli under Stockholm Pride av partiledare Stefan Löfven och partisekreterare Carin Jämtin. Vi har också fortsatt arbetet med att blir en sidoorganisation med bl.a motionsskrivande och påverkansarbete med uppvaktningar. Många av våra föreningar använde möjligheten att lägga vår motion i olika arbetakommuner runt om i Sverige. Därför är vi glada att många distrikt fick möjligheten att samtala om att vi vill bli den femte sidoorganisationen. Stöd till föreningarna Vi har tack vare erhållna bidrag i år haft möjlighet att ha en person arvoderad. Under året har denna arvodering innehafts av Madelaine Vilgren (MV). Arvoderingen har utgått med kronor per månad från och med oktober månad. Tack vare denna arvodering har förbundet haft helt andra möjligheter att stödja medlemsföreningarna, vilket också varit ett av huvuduppdragen för MV. Material fortsätter förbundet att delge föreningarna. Det har också anordnats Pridefiranden uti landet där vi idag inte har någon föreningen men då har förbundet sett till att de har fått långa banderoller och flaggor så att HBTs syns i parader och samtal. 7-8 februari genomfördes ett medlems- styrelsemöte där många föreningar deltog och där det bl.a diskuterades om hur vi kan påverka partiet att anta ett eget hbt-program 27 feb deltog MV i bildandet av HBTS Blekinge som ligger under AK i Karlskrona 17 mars deltog MV och satt mötesordförande på HBTS Borås- Sjuhärads årsmöte april deltog FS och deltagarna från förbundskonferensen i en dörrknackning i Ödeshög 2 maj deltog MV som utfrågare av Alexander Gabelic Svenska FN-förbundets ordförande i Norrköping Pride där HBTS Östergötland var anordnare augusti deltog MV i Örebro Pride med samtal och Prideparad tillsammans med HBTs Örebro 4-6 september deltog MV i kärleksveckan i Linköping tillsammans med HBTs Östergötland Deltagande i andra hbt-arrangemang Förbundsstyrelsen har deltagit i olika hbt-arrangemang ute i landet. Markus Fredriksson deltog i Qom-Ut i Jönköping med bokbord och roll-ups från förbundet. Hannah Bergstedt deltog i Luelås Prideparad och genomförde seminarium. Sören Juvas deltog i ett seminarium under Westpride i Göteborg. Sören Juvas deltog också i Helsingborgs första Pride tillsammans med partiet, där han också var huvudtalare. Under Almedalsveckan deltog Sören Juvas och Hannah Bergstedt i debatter som bl.a RFSL anordnade. 12

16 HBT socialdemokrater Sverige deltog i Stockholm Pride genom att tillsammans med HBTs Stockholm finansiera och bemanna ett tält under veckan i Pridepark, där vi anordnade olika mini samtal. Vi anordnade olika utfrågningar på Segels Torg varje dag under Sthlm Pride där vi samtalade med olika företrädare för partiet. RFSLs Kongress Den 2-4 maj deltog förbundet genom Madelaine Vilgren och Preben Widerberg på RFSLs kongress i Norrtälje med bokbord och Madelaine Vilgren höll även ett anförande till kongressen, Socialdemokraterna deltog genom att Marita Ulvskog Eu-parlamentariker talade till kongressen Olof Palme center HBT socialdemokrater har haft fortsatt kontakt med företrädare för Olof Palmes internationella center i under augusti och lämnat in en formell ansökan för att bli upptagen som medlem i OPIC. Unga Örnar Under året blev vi medlemmar i Unga Örnar och vi hoppas att det kan ge samarbete för hbtungdomar runt om i Sverige. ABF Under året skrev vi ett samarbetsavtal med ABF vilket möjliggör för våra medlemsföreningar att samarbete under eget HBTs namn. Internationellt Rainbow Rose Hbt-socialdemokrater Sverige är medlem i Rainbow Rose, ett nätverk inom Europeiska socialdemokraters parti (ESP). Medlemmar i Rainbow Rose är hbt-grupper och nätverk som arbetar inom ESPs medlemspartier och från och med i år enskilda medlemmar som vill engagera sig i nätverket som aktivister. Nätverket bildades 2005 efter flera års informella kontakter mellan dess grundarorganisationer. Året därpå fick nätverket observatörsstatus i ESP. Svenska Hbt-socialdemokrater har ingått i nätverket sedan starten och är en av dess grundare. Rainbow Rose driver politik såväl inom ESP som utanför partiet för hbt-personers mänskliga rättigheter, i första hand där EU och dess institutioner har en roll. Under året har organisationen och dess arbete mera formaliserats genom att den nu är registrerad under fransk lag, dock med säte i Bryssel, samt att man har skaffat sig en egen ekonomi. Tyngden i organisationens arbetet har legat på att få fler medlemsorganisationer att aktivera sig i nätverket samt att få ett större genomslag i ESPs arbete. Inom ramen för Europapartiets demokratinätverk har frågorna Rainbow Rose drivet fått ett ganska stort genomslag och enighet råder om att ordna ett möte i demokratinätverkets hägn för att försöka formulera vilka HBT-frågor socialdemokraterna på Europeisk nivå behöver ta sig an. Under året deltog Jonas Gunnarsson och Ulrika Palm vid Rainbow Rose årsmöte i Madrid. Jonas Gunnarsson har under verksamhetsåret startat upp en internationell arbetsgrupp. Övriga internationella förbundskontakter 13

17 Hbt-socialdemokrater har under året haft kontakter norska Arbeiderpartiets hbt-grupp. Hbtsocialdemokrater har även företrätt partiet i samband med den resa som PES anordnade för att besöka det Slovakiska Socialdemokratiska partiet på en fact finding mission där Sören Juvas företrädde. Hbt-socialdemokrater Sverige är medlem i ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). Vid ILGA-Europas årliga kongress har Hbt-socialdemokrater tidigare deltagit som ombud, med undantag för valåren 2006, 2010 och Hbt-socialdemokraternas vitbok Under året har arbetet med att producera en vitbok intensifierats och vi har valt att en skribent ska skriva den. Boken innehåller politiska dokument hur Socialdemokratiska partiet har påverkat rättigheter för hbt-personer genom åren både i riksdagsarbete och inom partiet. Citat från företrädare både från partiet och LO kommer att vitalisera texten. Studieprogram/studieplan Fokus i studieplanen handlar om att stötta våra potentiella kandidater, fostra och utbilda goda ledare samt skapa nätverk som ger goda förutsättningar för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan föreningar och medlemmar. Under året genomfördes en kandidatutbildning för att stärka personer som har eller kommer att få politiska uppdrag inom partiet, landsting/regioner kommuner eller riksdag. Med anledning av att 2014 var ett valår så fortsatte vi att fokusera på dessa kandidatutbildningar som vi påbörjade Vi hade två tillfällen maj och 2-3 augusti. Båda vid "vår egen" kursgård Trehörna Wärdshus. Fokus var på retorik, lansering, hur sköta uppdraget, nätverk och kampanj. Även en ny Sommarskola var planerad med fick dessvärre ställas in eftersom det var för få anmälda. I november skrev HBT-S ett samarbetsavtal med ABF. Detta för att stärka vår roll som förbund och ge stöd åt våra lokala föreningar. Representation och media 2-4 maj 2014 Madelaine Vilgren och Preben Widerberg deltog i RFSL,s kongress i Norrtälje. 28 juni-4 juli 2014 Flera av förbundsstyrelsens ledamöter deltog i Almedalsveckan i olika samtal 29 augusti 2014 Sören Juvas deltog i Helsingborgs Pride som huvudtalare 3 februari 2014 Pressmeddelande inför OS i Sotji Sverige måste vara tydliga med sin ståndpunkt om alla människors rätt och värde 7 februari 2014 Uttalande Arresteringen av Ulrika Westerlund och Kerstin Burman om hur de blir arresterade i Moskva under en demonstration för mänskliga rättigheter. 14

18 2 maj 2014 Intervju med Sören Juvas med anledning av Norrköping Prides beslut att inte tillåta politiska organisationer att anmäla sektion till paraden. 5 september 2014 Debattartikel Nu räknas varje röst Slutord Det har varit en intensiv politisk period med både nationella val, val till europaparlamentet, regeringsbildning tal om nyval som sedan blåstes av i sista minuten. För Hbt- Socialdemokraterna har det perioden varit intensiv. Styrelsen har under åren funnit arbetsformer som bygger på delaktighet och ansvarstagande. Vi har också byggt vidare för att på ett tydligt sätt föra fram Hbt- Socialdemokraterna inom arbetarrörelsen. Vi har vuxit. Både vad det gäller antal medlemmar och föreningar i hela landet. Det är tydligt att vi är en växande socialdemokratisk folkrörelse. Under året har vi drivit på att Socialdemokraterna som parti skulle ta en hbt politisk handlingsplan som gäller alla nivåer inom partiet. Där har vi lyckats. Vi har även drivit på frågan om att bli en sidoorganisation. I skrivandets stund föreslår partistyrelsen till Socialdemokraternas kongress i Västerås att välja in Hbt- Socialdemokraterna som sidoorganisation. Det har varit en intensiv period. Nu är det dags att blicka framåt. Det är en orolig tid vi lever i. Runt om i världen sker inskränkningar för mänskliga rättigheter på ett sätt som vi tidigare inte har sett. I vår närhet har vi Ryssland som aktivt driver en linje att inskränka Hbt- rättigheter och även inskränker pressfriheten. Inskränkning av pressfrihet sker även inom EU där Ungerns regering blir allt mer totalitär. Inom hela EU ser vi hur högerextrema grupper ökar sitt mandat. Det innebär att den roll som Hbtsocialdemokraterna har blir viktigare än någonsin. Vi är en demokratisk rörelse som vilar på mänskliga rättigheter. Hbt-socialdemokraterna blir allt mer synliga på både lokalt och nationellt plan. Stockholm Förbundsstyrelsen 15

19 Årsbokslut för Hbt Socialdemokraterna Sverige Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för förbundets utveckling under räkenskapsåret Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning Tilläggsupplysningar 6-7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). 16

20 Hbt Socialdemokraterna Sverige Org.nr (8) Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamhet Styrelsen för Hbt-Socialdemokraterna Sverige får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013, med hänvisning till verksamhetsberättelsen som ej är föremål för revision. Förbundet har som verksamhet att stötta föreningar i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda, att arbeta för att fler föreningar startas och stötta befintliga föreningar att få igång sin verksamhet. Förbundet arbetar för att stärka hbt-personer och att bevaka de hbt-politiska frågorna så att de också fortsättningsvis finns med i det politiska arbetet. FLERÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % 67,9 64,7 81,1 89,1 RESULTATDISPOSITION Medel att disponera: Förslag till disposition: Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 17

21 Hbt Socialdemokraterna Sverige 3(8) Org.nr Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa RÖRELSERESULTAT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT ÅRETS RESULTAT

22 Hbt Socialdemokraterna Sverige 4(8) Org.nr Balansräkning Not TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Summa Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

23 Hbt Socialdemokraterna Sverige Org.nr Not (8) EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2 Eget kapital Bo Frejhagens arv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 20

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer