I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER"

Transkript

1 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSBOKSLUT ÅRSBOKSLUT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 32 PROPOSITION 1 NYA STADGAR 33 PROPOSITION 2 JURIDISKT KÖNSBYTE 44 PROPOSITION 3 SKOLPOLITIK 45 PROPOSITION 4 FEMINISM 46 PROPOSITION 5 ASYLPOLITIK 47 PROPOSITION 6 INTERNATIONELLT 48 PROPOSITION 7 MÅNGFALD 49 PROPOSITION 8 FAMILJEPOLITIK 50 MOTION 1 JURIDISKT KÖNSBYTE 51 MOTION 2 PSYKISK OHÄLSA 53 MOTION 3 HBTQ-RÖRELSE 55 VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA KONGRESSTERMER 59 OMBUDSFÖRTECKNING 63

4 Förslag till ARBETSORDNING Lördag 6 juni Ankomst och lunch Kongressens öppnande Kongressförhandlingar: 2 till Fika Kongressförhandlingar: 15 proposition 1 Stadgeförändring 12 a), 12 b) och 12 c) 15 och Kongressen ajourneras Tid att besöka sitt rum Kongressmiddag Fest för de som vill Söndag 7 juni Seminarium Främlingsfientlighet Kongressförhandlingar återupptas Kongressförhandlingar: 12 d) 13 och Lunch Kongressförhandlingar: 18 och Kongressens avslutande 1

5 Förslag till FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Kongressens öppnande 2. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande 3. Godkännande av föredragningslista 4. Beslut om: a) kongressens arbetsordning b) fråga om kongressens offentlighet c) val av redaktionsutskott 5. Val av: a) kongresspresidium b) tre personer till protokolljusterare tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Upptagande av nya medlemmar 8. Behandling av verksamhetsberättelse 9. Behandling av resultat- och balansräkning 10. Behandling av revisionsberättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 12. Val av: a) förbundsordförande b) vice förbundsordförande c) förbundssekreterare d) övriga ledamöter 13. Val av: a) två revisorer b) en revisorsersättare c) eventuell auktoriserad revisor 14. Val av minst tre och max fem personer till valberedningen 15. Behandling av propositioner från förbundsstyrelsen 16. Behandling av motioner 17. Fastställande av verksamhetsinriktning 18. Fastställande av medlemsavgift 19. Antagande av eventuellt uttalande från kongressen 20. Kongressens avslutande 2

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 HBT- SOCIALDEMOKRATER Sverige

7 Verksamhetsåret Förtroendevalda Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda förbundsstyrelsemöten, 7 arbetsutskottsmöten samt genomfört 1 kongress. Förbundsstyrelsens sammansättning 2013 Förbundsordförande Sören Juvas HBTs Dalarna Vice förbundsordförande Mia Sundelin HBTs Stockholm Förbundssekreterare Madelaine Vilgren HBTs Östergötland Ekonomiskt ansvarig Börje Vestlund HBTs Stockholm Internationell ledare Jonas Gunnarsson HBTs Värmland Studieledare Anders Bengtsson HBTs Öresund Ledamot Camila Kempe HBTs Stockholm Ledamot Markus Fredriksson HBTs Jönköping Ledamot Alize Hugozon HBTs Östergötland Ledamot Preben Widerberg HBTs Öresund Ledamot Ingrid Forsberg HBTs Jönköping Ledamot Jörgen Danielsson HBTs Sörmland Ledamot Roza Güclü Hedin HBTs Dalarna Ersättare Markus Axelsson HBTs Göteborg Ersättare Hannah Bergstedt HBTs Norrbotten Ersättare Joakim Carlsson HBTs Örebro Ersättare Annelie Schagerström HBTs Göteborg Ersättare Edvin Bathanovic HBTs Göteborg Revisorer Ledamot Olof Svensson HBTs Göteborg Ledamot Göran Söderström HBTs Stockholm Ersättare Eli Pettersson HBTs Värmland Valberedning Ledamot Anders Selin HBTs Stockholm Ledamot Carina Ring HBTs Göteborg Ledamot Stian Raneke HBTs Stockholm Ledamot Sofia Märkel HBTs Örebro Ledamot Deni Beslagic HBTs Dalarna Medlemmar Antalet medlemmar var i våra 13 lokalföreningar (varav ett är ett ungdomsnätverk SSU-Fiero) 526 till antalet, då rensat från dubbelt medlemskap. Det betyder att vi har ökat vårt medlemsantal från föregående år med 36% 4

8 Följande fördelning har dessa medlemmar: Namn Antal Namn Antal Borås-Sjuhärad 36 Göteborg 70 Jönköping 26 Norrbotten 24 SSU-Fiero 25 Stockholm 170 Sörmland 51 Värmland 9 Dalarna 29 Östergötland 50 Örebro 21 Öresund 22 Västmanland 18 TOTALT 551 Organisation Nya föreningar Under verksamhetsåret har 1 ny medlemsförening bildats och anslutits till förbundet. HBTs Västmanland bildades 7 maj 2013 Medlemsaktiviteter Under verksamhetsåret har vi varit med och arrangerat seminarier och haft monter under Stockholm Pride i augusti 2013, genomfört en medlems/styrelsehelg den 1-2 februari 2013 på Trehörna Wärdshus. Fast arvoderad Förbundsstyrelsen beslutade den 5 februari 2011 att utse förbundssekreterare Madelaine Vilgren som arvoderad och även under 2013 fortsatte arvodering och den fasta arvoderingen har till uppgift:! Att stötta föreningarna i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda! Att arbeta för att fler föreningar startas och stötta befintliga föreningar att få igång sin verksamhet.! Att sköta HBTs Sveriges löpande verksamhet samt vår administration.! Att säkerställa och öka förbundets ekonomiska resurser Intern kommunikation och administration Kongressen gav 2011 förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att skapa bättre verktyg och rutiner för den interna kommunikationen inom förbundet. Utöver arbetet med kommunikationsplanen (som rör både intern och extern kommunikation) har förbundssekreteraren arbetat med att få alla våra dokument som produceras att finnas tillgängliga för förbundsstyrelsen och andra som behöver få tillgång till dem. Idag har vi alla våra dokument tillgängliga på nätet via dropbox.com, skapat en ny förbundssida på Facebook där delar i styrelsen är administratörer och vi fortsatt avtal med E-marketeer för nyhetsbrev, pressmeddelanden och andra funktioner som behövs för att nå ut. Vi har fortsatt avtal med redovisningsbyrå som hanterar den löpande bokföringen samt löner och vi fortsätter vårt samarbete med Resekompani för administration kring våra resor och boenden mm. 5

9 Sammantaget känner vi nu att vi är på god väg att få bra verktyg som gör oss till ett öppet och transparent förbund, både för medlemmar och för vår omvärld. Internt påverkansarbete Under verksamhetsåret har vi fortsatt arbetat vidare med både Socialdemokraternas programkommission och organisationsutredning. Dessa två framlades till socialdemokraternas kongress 3-7 april 2013, där vi fick in förändringar i partiprogrammet. En första kontakt har också tagits för att lyfta Hbt-frågor inför valrörelsen Stöd till föreningarna Vi har tack vare erhållna bidrag i år haft möjlighet att ha en person arvoderad. Under året har denna arvodering innehafts av Madelaine Vilgren (MV). Arvoderingen har utgått med kronor per månad från och med oktober månad. Tack vare denna arvodering har förbundet haft helt andra möjligheter att stödja medlemsföreningarna, vilket också varit ett av huvuduppdragen för MV. Alla föreningarna fick en egen banderoll och annat material såsom pins broschyrer etc. 2-3 februari genomfördes ett medlems- styrelsemöte där många föreningar deltog och där det diskuterades bl.a var hur framtiden kunde se förbund kontra föreningar och vilka ekonomiska stöd till föreningarna som är prioriterade. 27 mars deltog MV och satt mötesordförande på HBTs Jönköpings årsmöte. 7 maj bildades HBTs Västmanland och de tillhör AK i Västerås. 16 maj deltog MV i ett möte med Malmö AK och Skånes Partidistrikts ombudsmän för att se hur de kan stötta HBTs Öresund 6-7 september deltog MV i kärleksveckan i Linköping tillsammans med HBTs Östergötland 5 oktober deltog MV i ett medlemsmöte i Falun med HBTs Dalarna 15 oktober deltog MV i en debatt i Västerås anordnad av HBTs Västmanland 7-8 november, medlemsvärvning på Galaxy 25 november deltog MV på HBTs Stockholms 25 års jubileum Deltagande i andra hbt-arrangemang Markus Fredriksson deltog i Qom-Ut i Jönköping med bokbord och roll-ups från förbundet. Hannah Bergstedt deltog med HBTs vepa i Luelås första Prideparad. Sören Juvas deltog i ett seminarium under Westpride i Göteborg. HBT socialdemokrater deltog i Stockholm Pride genom att tillsammans med HBTs Stockholm finansiera och bemanna ett tält under veckan i Pridepark. Sören Juvas deltog i seminarium med partiets ekonomiska talesperson Magdalena Andersson. Jonas Gunnarsson var moderator på ett seminarium där Frankrikes motsvarighet till HBTs ordförande berättade om valet i Frankrike. Under regnbågsveckan i Linköping deltog Sören Juvas i ett seminarium och Madelaine Vilgren deltog i ett annat och Paraden i Linköping bevistades av Mona Sahlin. 6

10 Under Gotland Pride hade vi ett seminarium där Sören Juvas frågade ut Mona Sahlin om hennes arbete historiskt kring Hbt-frågor. Ekonomi Den ekonomiska berättelsen återfinns separat, liksom revisorernas berättelse. För 2013 erhöll vi stöd från Ungdomsstyrelsen i form av ett organisationsstöd på kronor. Under hösten 2013 lämnade vi återigen in en ansökan om organisationsstöd för 2014 och fick det beviljat med kronor. Socialdemokraternas partikongress HBTs Sverige hade en gemensam monter tillsammans med S-kvinnor, Tro&Solidaritet och S- studenter på partikongressen den 3-7 april Vi anordnade ett seminarium om Intersektionalitet som Sören Juvas höll i. Olof Palme center HBT socialdemokrater har haft fortsatt kontakt med företrädare för Olof Palmes internationella center i april 2013 för att se om möjligheter finns att jobba med ett projekt i Sydafrika som riktar sig till HBT-kvinnor eventuellt tillsammans med S-kvinnor som redan har projekt i Sydafrika. Internationellt Partiinriktat demokratistöd Hbt-socialdemokrater Sverige samarbetar sedan 2008 med hbt-nätverken i Akbaya. (Filippinernas socialdemokrater) och Partido Socialista (Argentinas socialdemokrater) genom Palmecentrets partiinriktade demokratistöd och inom ramen för Sveriges utvecklingssamarbete. Det långsiktiga syftet är att stärka de medverkande organisationernas institutionella kapacitet så att de bättre kan påverka sitt parti, arbetarrörelsen och sitt land så att samhället kan bli mer hbt-inkluderande och omfamna mänskliga rättigheter för alla, i synnerhet homo- och bisexuella samt transpersoner. Rainbow Rose Hbt-socialdemokrater Sverige är medlem i Rainbow Rose, ett nätverk inom Europeiska socialdemokraters parti (ESP). Medlemmar i Rainbow Rose är hbt-grupper och nätverk som arbetar inom ESPs medlemspartier. Nätverket bildades 2005 efter flera års informella kontakter mellan dess grundarorganisationer. Året därpå fick nätverket observatörsstatus i ESP. Svenska Hbt-socialdemokrater har ingått i nätverket sedan starten och är en av dess grundare. Medlemskapet är kostnadsfritt. Rainbow Rose driver politik såväl inom ESP som utanför partiet för hbt-personers mänskliga rättigheter, i första hand där EU och dess institutioner har en roll. Under 2013 har förhandling pågått för att övergå från nätverk till en NGO och Hbts har varit rådande och under 2014 bildas troligen den officiella organisationen med säte i Bryssel. Övriga internationella förbundskontakter Hbt-socialdemokrater har under året haft kontakter med den finska hbt-sosseföreningen Pinki ruusu, norska Arbeiderpartiets hbt-gruppoch som vi också haft fysiskt möte med, de tyska hbtsossarnas Schwusos grupper i Hamburg och Dresden. Hbt-socialdemokrater Sverige är medlem i ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). Vid ILGA-Europas årligakongress har Hbt-socialdemokrater tidigare deltagit som ombud, med undantag för valåren 2006 och

11 Hbt-socialdemokraternas vitbok När arbetet påbörjades med vitboken insåg vi att detta skulle bli ett mycket mer omfattande arbete än vad vi trodde från början. Arbetsgruppen vill därför dela upp arbetet i två delar; en kortfattad del som redovisar årtal och vad vi socialdemokrater åstadkommit (för att motverka den historielöshet som förekommer både hos oss själva och hos utomstående) och en mer djuplodande del i form av en bok. Arbete med att undersöka möjligheterna att ge ut en bok har påbörjats. Studieprogram/studieplan Fokus i studieplanen handlar om att stötta våra potentiella kandidater, fostra och utbilda goda ledare samt skapa nätverk som ger goda förutsättningar för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan föreningar och medlemmar. Under året gjordes planeringsarbete för att kunna stötta kandidater inför 2014 med olika Representation och media 3-7 april 2013 Förbundet hade monter på Socialdemokratiska partikongressen i Göteborg, tillsammans med S-kvinnor, S-studenter och Tro & Solidaritet. 13 april 2013 Pressmeddelande skickades angående Omar Mustafas plats i partistyrelsen april 2013 Förbundsordförande Anders Selin deltar i olika medier pga pressmeddelandet kring Omar Mustafa 9 juni 2013 Pressmeddelande skickades angående den nyvalda styrelsen och det togs in i 76 tidningar då fokus låg på vår nyvalda ordförande Sören Juvas. Slutord Efter några år av oro i partiet har vi nu landat i en situation med en stabil partiledning i form av Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Carin Jämtin. Det känns bra inför stundande valrörelser. Och efter partikongressen som hölls i Göteborg har Socialdemokraterna återigen visat att man är med i fajten om att ta över regeringsmakten Vi hbt-socialdemokrater har fortsatt växa och det är positivt och nödvändigt för oss som organisation och för vårt parti. Vi är en aktiv och levande folkrörelse och det visar vi bland annat genom att bli fler, att synas på gator och torg och att vara aktiva tillsammans med vårt moderparti. Med detta lägger vi 2013 bakom oss och blickar framåt. Hbt-socialdemokrater ska fortsätta arbetet med att förändra inte bara världen och vårt eget samhälle utan också vårt parti och våra systerorganisationer inom arbetarrörelsen för att stärka hbt-personer och att bevaka de hbtpolitiska frågorna så att de också fortsättningsvis finns med i det politiska arbetet. Stockholm Förbundsstyrelsen 8

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HBT- SOCIALDEMOKRATER Sverige

13 Verksamhetsåret Förtroendevalda Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda förbundsstyrelsemöten, 10 verkställande utskottsmöten samt genomfört 1 medlemskonferens och en kandidatutbildning. Förbundsstyrelsens sammansättning 2014 Förbundsordförande Sören Juvas HBTs Dalarna Vice förbundsordförande Mia Sundelin HBTs Stockholm Förbundssekreterare Madelaine Vilgren HBTs Östergötland Ekonomiskt ansvarig Börje Vestlund HBTs Stockholm Internationell ledare Jonas Gunnarsson HBTs Värmland Studieledare Anders Bengtsson HBTs Öresund Ledamot Camila Kempe HBTs Stockholm Ledamot Markus Fredriksson HBTs Jönköping Ledamot Alize Hugozon HBTs Östergötland Ledamot Preben Widerberg HBTs Öresund Ledamot Ingrid Forsberg HBTs Jönköping Ledamot Jörgen Danielsson HBTs Sörmland Ledamot Roza Güclü Hedin HBTs Dalarna Ersättare Markus Axelsson HBTs Göteborg Ersättare Hannah Bergstedt HBTs Norrbotten Ersättare Joakim Carlsson HBTs Örebro Ersättare Annelie Schagerström HBTs Göteborg Ersättare Edvin Bathanovic HBTs Göteborg Revisorer Ledamot Olof Svensson HBTs Göteborg Ledamot Göran Söderström HBTs Stockholm Ersättare Eli Pettersson HBTs Värmland Valberedning Ledamot (Sammankallande) Anders Selin HBTs Stockholm Ledamot Carina Ring HBTs Göteborg Ledamot Stian Raneke HBTs Stockholm Ledamot Sofia Märkel (avgått under året) HBTs Örebro Ledamot Deni Beslagic (avgått under året) HBTs Dalarna Medlemmar Antalet medlemmar var i våra 13 lokalföreningar som har 608 medlemmar. Det betyder att vi har ökat vårt medlemsantal från föregående år markant. 10

14 Följande fördelning har dessa medlemmar: Namn Antal Namn Antal Borås-Sjuhärad 35 Göteborg 69 Jönköping 27 Norrbotten 23 Blekinge 8 Stockholm 214 Sörmland 55 Värmland 3 Dalarna 27 Östergötland 54 Örebro 16 Öresund 48 Västmanland 29 TOTALT 608 Organisation Nya föreningar Under verksamhetsåret har en ny medlemsförening bildats och anslutits till förbundet. HBTs Blekinge i feb Samtal om nybildande har förts med Norra Älvsborg, Sundsvall, Helsingborg och Gävle. Medlemsaktiviteter Under verksamhetsåret har vi varit med och arrangerat seminarier och haft monter under Stockholm Pride i augusti 2014, genomfört en medlems/styrelsehelg den 7-8 februari 2014 på Trehörna Wärdshus. Fast arvoderad Förbundsstyrelsen beslutade den 5 februari 2011 att utse förbundssekreterare Madelaine Vilgren som arvoderad och även under 2013 fortsatte arvodering och den fasta arvoderingen har till uppgift:! Att stötta föreningarna i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda! Att arbeta för att fler föreningar startas och stötta befintliga föreningar att få igång sin verksamhet.! Att sköta HBTs Sveriges löpande verksamhet samt vår administration.! Att säkerställa och öka förbundets ekonomiska resurser Intern kommunikation och administration Kongressen gav 2011 förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att skapa bättre verktyg och rutiner för den interna kommunikationen inom förbundet. Utöver arbetet med kommunikationsplanen (som rör både intern och extern kommunikation) har förbundssekreteraren arbetat med att få alla våra dokument som produceras att finnas tillgängliga för förbundsstyrelsen och andra som behöver få tillgång till dem. Vi arbetar med facebook, twitter, hemsidan, pressmeddelanden och nyhetsbrev för att nå ut internt och till omvärlden. Vi har fortsatt avtal med redovisningsbyråer som hanterar den löpande bokföringen samt löner och vi fortsätter vårt samarbete med Resekompani för administration kring våra resor och boenden mm. 11

15 Vi är fortfarande ett ungt förbund som fortsätter att utvecklas Internt påverkansarbete Under året har vi framförallt fokuserat på att få Socialdemokratiska partiet att skapa ett eget hbtprogram som partistyrelsen står bakom. Programmet är till för att användas av hela partiet i hela landet. Konferensen som anordnas i februari startade processen med alla medlemsföreningars deltagande för att skriva fram ett underlag som partiet kunde bearbeta och programmet presenterades på en presskonferens den 30 juli under Stockholm Pride av partiledare Stefan Löfven och partisekreterare Carin Jämtin. Vi har också fortsatt arbetet med att blir en sidoorganisation med bl.a motionsskrivande och påverkansarbete med uppvaktningar. Många av våra föreningar använde möjligheten att lägga vår motion i olika arbetakommuner runt om i Sverige. Därför är vi glada att många distrikt fick möjligheten att samtala om att vi vill bli den femte sidoorganisationen. Stöd till föreningarna Vi har tack vare erhållna bidrag i år haft möjlighet att ha en person arvoderad. Under året har denna arvodering innehafts av Madelaine Vilgren (MV). Arvoderingen har utgått med kronor per månad från och med oktober månad. Tack vare denna arvodering har förbundet haft helt andra möjligheter att stödja medlemsföreningarna, vilket också varit ett av huvuduppdragen för MV. Material fortsätter förbundet att delge föreningarna. Det har också anordnats Pridefiranden uti landet där vi idag inte har någon föreningen men då har förbundet sett till att de har fått långa banderoller och flaggor så att HBTs syns i parader och samtal. 7-8 februari genomfördes ett medlems- styrelsemöte där många föreningar deltog och där det bl.a diskuterades om hur vi kan påverka partiet att anta ett eget hbt-program 27 feb deltog MV i bildandet av HBTS Blekinge som ligger under AK i Karlskrona 17 mars deltog MV och satt mötesordförande på HBTS Borås- Sjuhärads årsmöte april deltog FS och deltagarna från förbundskonferensen i en dörrknackning i Ödeshög 2 maj deltog MV som utfrågare av Alexander Gabelic Svenska FN-förbundets ordförande i Norrköping Pride där HBTS Östergötland var anordnare augusti deltog MV i Örebro Pride med samtal och Prideparad tillsammans med HBTs Örebro 4-6 september deltog MV i kärleksveckan i Linköping tillsammans med HBTs Östergötland Deltagande i andra hbt-arrangemang Förbundsstyrelsen har deltagit i olika hbt-arrangemang ute i landet. Markus Fredriksson deltog i Qom-Ut i Jönköping med bokbord och roll-ups från förbundet. Hannah Bergstedt deltog i Luelås Prideparad och genomförde seminarium. Sören Juvas deltog i ett seminarium under Westpride i Göteborg. Sören Juvas deltog också i Helsingborgs första Pride tillsammans med partiet, där han också var huvudtalare. Under Almedalsveckan deltog Sören Juvas och Hannah Bergstedt i debatter som bl.a RFSL anordnade. 12

16 HBT socialdemokrater Sverige deltog i Stockholm Pride genom att tillsammans med HBTs Stockholm finansiera och bemanna ett tält under veckan i Pridepark, där vi anordnade olika mini samtal. Vi anordnade olika utfrågningar på Segels Torg varje dag under Sthlm Pride där vi samtalade med olika företrädare för partiet. RFSLs Kongress Den 2-4 maj deltog förbundet genom Madelaine Vilgren och Preben Widerberg på RFSLs kongress i Norrtälje med bokbord och Madelaine Vilgren höll även ett anförande till kongressen, Socialdemokraterna deltog genom att Marita Ulvskog Eu-parlamentariker talade till kongressen Olof Palme center HBT socialdemokrater har haft fortsatt kontakt med företrädare för Olof Palmes internationella center i under augusti och lämnat in en formell ansökan för att bli upptagen som medlem i OPIC. Unga Örnar Under året blev vi medlemmar i Unga Örnar och vi hoppas att det kan ge samarbete för hbtungdomar runt om i Sverige. ABF Under året skrev vi ett samarbetsavtal med ABF vilket möjliggör för våra medlemsföreningar att samarbete under eget HBTs namn. Internationellt Rainbow Rose Hbt-socialdemokrater Sverige är medlem i Rainbow Rose, ett nätverk inom Europeiska socialdemokraters parti (ESP). Medlemmar i Rainbow Rose är hbt-grupper och nätverk som arbetar inom ESPs medlemspartier och från och med i år enskilda medlemmar som vill engagera sig i nätverket som aktivister. Nätverket bildades 2005 efter flera års informella kontakter mellan dess grundarorganisationer. Året därpå fick nätverket observatörsstatus i ESP. Svenska Hbt-socialdemokrater har ingått i nätverket sedan starten och är en av dess grundare. Rainbow Rose driver politik såväl inom ESP som utanför partiet för hbt-personers mänskliga rättigheter, i första hand där EU och dess institutioner har en roll. Under året har organisationen och dess arbete mera formaliserats genom att den nu är registrerad under fransk lag, dock med säte i Bryssel, samt att man har skaffat sig en egen ekonomi. Tyngden i organisationens arbetet har legat på att få fler medlemsorganisationer att aktivera sig i nätverket samt att få ett större genomslag i ESPs arbete. Inom ramen för Europapartiets demokratinätverk har frågorna Rainbow Rose drivet fått ett ganska stort genomslag och enighet råder om att ordna ett möte i demokratinätverkets hägn för att försöka formulera vilka HBT-frågor socialdemokraterna på Europeisk nivå behöver ta sig an. Under året deltog Jonas Gunnarsson och Ulrika Palm vid Rainbow Rose årsmöte i Madrid. Jonas Gunnarsson har under verksamhetsåret startat upp en internationell arbetsgrupp. Övriga internationella förbundskontakter 13

17 Hbt-socialdemokrater har under året haft kontakter norska Arbeiderpartiets hbt-grupp. Hbtsocialdemokrater har även företrätt partiet i samband med den resa som PES anordnade för att besöka det Slovakiska Socialdemokratiska partiet på en fact finding mission där Sören Juvas företrädde. Hbt-socialdemokrater Sverige är medlem i ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). Vid ILGA-Europas årliga kongress har Hbt-socialdemokrater tidigare deltagit som ombud, med undantag för valåren 2006, 2010 och Hbt-socialdemokraternas vitbok Under året har arbetet med att producera en vitbok intensifierats och vi har valt att en skribent ska skriva den. Boken innehåller politiska dokument hur Socialdemokratiska partiet har påverkat rättigheter för hbt-personer genom åren både i riksdagsarbete och inom partiet. Citat från företrädare både från partiet och LO kommer att vitalisera texten. Studieprogram/studieplan Fokus i studieplanen handlar om att stötta våra potentiella kandidater, fostra och utbilda goda ledare samt skapa nätverk som ger goda förutsättningar för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan föreningar och medlemmar. Under året genomfördes en kandidatutbildning för att stärka personer som har eller kommer att få politiska uppdrag inom partiet, landsting/regioner kommuner eller riksdag. Med anledning av att 2014 var ett valår så fortsatte vi att fokusera på dessa kandidatutbildningar som vi påbörjade Vi hade två tillfällen maj och 2-3 augusti. Båda vid "vår egen" kursgård Trehörna Wärdshus. Fokus var på retorik, lansering, hur sköta uppdraget, nätverk och kampanj. Även en ny Sommarskola var planerad med fick dessvärre ställas in eftersom det var för få anmälda. I november skrev HBT-S ett samarbetsavtal med ABF. Detta för att stärka vår roll som förbund och ge stöd åt våra lokala föreningar. Representation och media 2-4 maj 2014 Madelaine Vilgren och Preben Widerberg deltog i RFSL,s kongress i Norrtälje. 28 juni-4 juli 2014 Flera av förbundsstyrelsens ledamöter deltog i Almedalsveckan i olika samtal 29 augusti 2014 Sören Juvas deltog i Helsingborgs Pride som huvudtalare 3 februari 2014 Pressmeddelande inför OS i Sotji Sverige måste vara tydliga med sin ståndpunkt om alla människors rätt och värde 7 februari 2014 Uttalande Arresteringen av Ulrika Westerlund och Kerstin Burman om hur de blir arresterade i Moskva under en demonstration för mänskliga rättigheter. 14

18 2 maj 2014 Intervju med Sören Juvas med anledning av Norrköping Prides beslut att inte tillåta politiska organisationer att anmäla sektion till paraden. 5 september 2014 Debattartikel Nu räknas varje röst Slutord Det har varit en intensiv politisk period med både nationella val, val till europaparlamentet, regeringsbildning tal om nyval som sedan blåstes av i sista minuten. För Hbt- Socialdemokraterna har det perioden varit intensiv. Styrelsen har under åren funnit arbetsformer som bygger på delaktighet och ansvarstagande. Vi har också byggt vidare för att på ett tydligt sätt föra fram Hbt- Socialdemokraterna inom arbetarrörelsen. Vi har vuxit. Både vad det gäller antal medlemmar och föreningar i hela landet. Det är tydligt att vi är en växande socialdemokratisk folkrörelse. Under året har vi drivit på att Socialdemokraterna som parti skulle ta en hbt politisk handlingsplan som gäller alla nivåer inom partiet. Där har vi lyckats. Vi har även drivit på frågan om att bli en sidoorganisation. I skrivandets stund föreslår partistyrelsen till Socialdemokraternas kongress i Västerås att välja in Hbt- Socialdemokraterna som sidoorganisation. Det har varit en intensiv period. Nu är det dags att blicka framåt. Det är en orolig tid vi lever i. Runt om i världen sker inskränkningar för mänskliga rättigheter på ett sätt som vi tidigare inte har sett. I vår närhet har vi Ryssland som aktivt driver en linje att inskränka Hbt- rättigheter och även inskränker pressfriheten. Inskränkning av pressfrihet sker även inom EU där Ungerns regering blir allt mer totalitär. Inom hela EU ser vi hur högerextrema grupper ökar sitt mandat. Det innebär att den roll som Hbtsocialdemokraterna har blir viktigare än någonsin. Vi är en demokratisk rörelse som vilar på mänskliga rättigheter. Hbt-socialdemokraterna blir allt mer synliga på både lokalt och nationellt plan. Stockholm Förbundsstyrelsen 15

19 Årsbokslut för Hbt Socialdemokraterna Sverige Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för förbundets utveckling under räkenskapsåret Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning Tilläggsupplysningar 6-7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). 16

20 Hbt Socialdemokraterna Sverige Org.nr (8) Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamhet Styrelsen för Hbt-Socialdemokraterna Sverige får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013, med hänvisning till verksamhetsberättelsen som ej är föremål för revision. Förbundet har som verksamhet att stötta föreningar i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda, att arbeta för att fler föreningar startas och stötta befintliga föreningar att få igång sin verksamhet. Förbundet arbetar för att stärka hbt-personer och att bevaka de hbt-politiska frågorna så att de också fortsättningsvis finns med i det politiska arbetet. FLERÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % 67,9 64,7 81,1 89,1 RESULTATDISPOSITION Medel att disponera: Förslag till disposition: Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 17

21 Hbt Socialdemokraterna Sverige 3(8) Org.nr Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa RÖRELSERESULTAT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT ÅRETS RESULTAT

22 Hbt Socialdemokraterna Sverige 4(8) Org.nr Balansräkning Not TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Summa Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

23 Hbt Socialdemokraterna Sverige Org.nr Not (8) EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2 Eget kapital Bo Frejhagens arv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 20

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer