Protokoll 2015:4 1.INLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2015:4 1.INLEDNING"

Transkript

1 Protokoll 2015:4 Styrelsemöte 2015:4, Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Jenny Irwert Micael Andreasson Markus Forsgren David Udén Panagiotis Johan Nikolis Jan Månson Magnus Bernhardson Pernilla Niemi Tobias Stellert Förkortning AGO KN JI MAO MF DU PJN JAN (avviker efter punkt 5.5a) MAG PN TS Innan mötet presenteras distriktets nya intranätstjänst, framtagen för distriktsledningens intern dokumenthantering av representanter från KUT. Dessutom presenterades distriktets nya vykort som kommer skickas ut med information om händelser som kommer under våren och sommaren. Det verkar finnas en tanke med att utvärdera s kommunikations strategi, speciellt med syfte till hur vi använder mail kontra vanlig post. 1.INLEDNING 1.1 Mötets öppnande AGO förklarar mötet öppnat 1.2 Val av mötesordförande Förslag: KN 1.3 Godkännande av föregående mötesprotokoll a) Protokoll 2015:3 Protokoll 2015:3 är inte färdigt, beslutet bordläggs till nästkommande möte 1.4 Föredragningslistans godkännande Förslag till beslut: Att föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 2.1b Nyval till RUT 1

2 2.2b ändringar i skeppsrådet 3.5 Ansökan picknickfestivalen 4.4 GBG scout intranät kontaktperson 4.5 Hajk DM 1.5 Rapporter AGO: Distriktet har haft en utbildning i Tryggaledare, som fokuserad på trygga möten för distriktsledningen den 26/2 på Purpursnäckan. AGO: Scout inne har gått av stapeln för sista gången. AGO: Samverkansträff med Västra Klumpen (alla scouter i Västra Götaland och Halland). Mycket information från scouternas centrala instans i Stockholm, vi hoppas kunna dra lärdom av dessa i arbetet på lokal nivå. MAG: En ny medarbetare, utvecklingskonsulenten Jenny Granström, har anställts till Västra kansliet. JAN: Fortsätter följa Kullaviks sjöscout kår. 2. DISTRIKTSLEDNINGEN 2.1a Utskotten a) Rapporter utskotten (PN & KN) I. Händelseutskottet, HUT Inget att rapportera II. Kommunikationsutskottet, KUT Har arbetat med en ny logga för Mandalay. Dessutom har arbete genomförts med GBG scouternas intranät. Man har också fotat på Innebandynatta som arrangerades av RUT. III. Ledarutvecklingsutskottet, LUT Arbetet fortgår som planerat. HLR kurser har arrangerats och genomförts. Samverkan med västra utbildningsgruppen har fortsatt samt att man har fått förfrågan om att hålla i kurser för förarintyg IIII. Publika utskottet, PUT Inget att rapportera V. Rover- och utmanarutskottet, RUT Innebandynatta gick bra. Tyvärr eventet på Kragenäs ställas in på grund av för få anmälda deltagare, distriktsstyrelsen uppmuntrar RUT att utvärdering varför helgen inte blev av. Nästa event blir en spelkväll och efter detta följer en grillkväll. 2.1b Val till RUT Ett behov av extra val till RUTs utskottsledning har uppdagats. Förslagen till denna post är Alexander Mörch från Askims Sjöscoutkår som är varmt rekommenderad av den sittande utskottsledning och tros kunna göra ett gott arbete samt kunna bidra till styrelsen så väll som till verksamheten i stort. Vid ett positivt utfall av styrelsens beslut kommer detta meddelas på distriktets Facebook sida. Förslag till beslut: att Alexander Mörch väljs till RUTs utskottsledning. 2

3 2.2 Råden a) Rapport från rådskontakterna I. Husrådet (MAG) Inget nytt att rapportera, rådets nästa möte blir i april. II. Kanotrådet (PJN) Distriktsstyrelsen har etablerat kontakt. Av denna framkommer att arbetet fortgår som det ska. III. Skeppsrådet (TS) En ny hemsida är under konstruktion. Dessutom arbetas det med att ta fram ett nytt märke. TS kommer att vara den person från distriktsstyrelsen som medverkar i utvecklingen av nya profilkläder för Mandaley. 2.2b Nyval till Skeppsrådet Marie Persson har valt att inte fortsätta som ledamot i skeppsrådet. Föreslagen som ersättare är Carita Persson från Torslanda Sjöscoutkår. Förslag till beslut: att ersätta Marie Persson med Carita Persson som ledamot i Skeppsrådet. 3. EKONOMI 3.1 Aktuellt läge presenteras av JAN JAN har nu sammanställt detalj budgeten för 2015 i linje med stämmans beslut om ett underskott på Godkännande av budgetar a. RUT (se bilaga a) Styrelsen ger en eloge till RUT för en välskriven och snygg budget Förslag till beslut: att godkänna den av RUT inskickade budgeten för 2015 b. LUT (se bilaga b) Styrelsen tycker det är konstigt att det inte finns någon buffert för uppkommande event, och ber LUT att tydliggöra detta. Förslag till beslut: att godkänna den av LUT inskickade budgeten för 2015 c. Äventyret Då PUT just nu inte är aktivt kommer TS i egenskap av ansvarig från styrelsen ombesörja att det budgetramverk för Äventyret som stipuleras i Göteborgsscout distriktens budget för 2015 efterföljs. 3.3 Återkoppling scoutmuseet Återkoppling efter förra mötets diskussioner. Styrelsen anser att vi inte kan dela ut pengar i stöd till Scoutmuseet. Stiftelsen har diskuterat frågan och de är tveksamma om de kan genomföra detta pga. att de inte, i linje med de uppdrag de har, ge pengar till allmänunderhåll och hyra. De kan bara dela ut pengar för evenemang. AGO kommer återkoppla och uppmuntra Scoutmuseet att bli en del av Göteborgsscoutdistrikt och på stämman lägga en motion om framtida finansierings hjälp. AGO kommer att vara i fortsatt kontakt med Scoutmuseet. 3

4 3.4 Utbetalning av lägerbidrag (för kårer i Göteborgs kommun) (Bilaga c) I dag betalas hela lägerbidraget ut i efterhand, när alla ansökningar kommit in och ställts samman". Frågan är om det ska fortsätta så eller om en del av pengarna kan betalas ut direkt efter avslutat arrangemang för att på det sättet enklare och snabbare komma kåren och verksamheten tillgodo. Det finns inte täckning för en allt för stor ökning av äskningar. Dessutom diskuteras om man skall ändra i riktlinjerna för lägerbidraget så att enbart då det är 1 ledare på 3 barn betalas ut bidrag för den ledaren. Detta skiljer sig från dagens riktlinjer då det förhållandet är 1 ledare på 2 barn. Förslag till beslut: att vi betalar ut en del kr per natt i förskott från lägerbidraget. Dessutom föreslås nya riktlinjer så att för att kvalificerar sig för lägerbidrag skall man vara 1 ledare på 3 barn Ansökan om bidrag till picknicfestivalen för Göta Lejon Göta lejon har ansökt om 1500 kr för platshyra samt 500 kr för omkostnader för att kunna medverka på picknicfestivalen. Förslag till beslut: att godkänna äskningen efter uppvisande av kvitto samt att styrelsen påvisar att man under picknicfestivalen skall representera alla scouter i. 4. AKTUELLA PUNKTER 4.1 Uppdatering av distriktets policyer Enligt beslut från 16/1-15 (protokoll 2015:1) har s policys setts över av MF och TS. Focus för översynen har varit att se till att policyerna överensstämmer med till exempel Scouternas policyers samt att om möjligt effektivisera innehållet. Policy för ekonomiska utlägg samt resor- Godkänns med ändringar på punkt 13 (bilaga c) Alkoholpolicy- Godkänns med ändringar i 1 (bilaga d) Miljöpolicy Godkändes i sin helhet (bilaga e) 4.2 Eventuellt samarbete med fryshuset AGO har medverkat på ett möte med representanter från Fryshuset. Mötet visade på en strak vilja att samarbete samt på idéer om hur detta samarbete skulle se ut. Tankarna är främst om att ha scoutverksamhet för barn med ensamstående föräldrar, dessutom diskuterades hur ett sådant projekt skulle kunna vara utformat. Göteborgs scoutdistrikts styrelse konstatera att vi är i starten för ett samarbete som kan bli mycket bra för båda parterna. 4.3 Vykortsutskick Kommer skickas ut snart till medlemmar i. 4.4 s intranät För att underlätta implementeringen av den nya intranätstjänsten bör distriktsstyrelsen utse en kontaktperson som kan koordinera mellan distriktet och KUT. Förslag till beslut: att KN utses till kontaktperson. 4.5 Hajk dm 4

5 AGO, TS och MF kommer medverka på ett dialogmöte med de som arrangerar Hajk-DM för att diskutera ett djupare och mer strukturerat samarbete. 5. FASTA PUNKTER 5.1 Kansli och anställda a) Anställda, lägesrapport från MAO Rutiner för information till distriktsledningen vid längre sjukskrivningar bör tas fram. Ett exempel på detta är att MAO kommer att undersöka hur man kan ändra telefonsvararen på distans för att kunna sprida information vid sjukdom. b) Rekrytering Ett antal förslag har kommit in på möjliga personer som skulle kunna pass till posten. Första mötet mellan AGO, MAO och de sökande kommer att ske snart. Mer information kommer vid nästa styrelsemöte. Känslan i rekryteringsgruppen är att processen har fungerat bra och att resultatet kommer även det att bli bra för distriktet. AGO och MAO efterfrågar ett max-tak på lön för den nya medarbetaren. Vad som påpekas från vissa i styrelsen är att vad som är viktig är den totala lönekostnaden och inte taket på löneförhandlingen. c) Riktlinjer uthyrning Susanne ber oss ta upp frågan om vilka som får låna/hyra Purpursnäckan och under vilka omständigheter. Både vad gäller medlemmar för annat bruk än direkt distrikts- eller kårverksamhet samt externa organisationer. Styrelsen anser att: Scouter får låna Purpursnäckan till scoutverksamhet, distriktets kårer och medlemmar har förtur vid bokning. Icke scoutrelaterad verksamhet får inte låna Purpursnäckan. Icke scouter får inte låna Purpursnäckan. PN åläggs att återkoppla styrelsens åsikter till Susanne. 5.2 Kragenäs a) Lägesrapport från JI Inget möte sedan senaste distriktsstyrelsemöte. Ett möte kommer dock ske snarast. b) Val till Kragenäsgruppen 2015 (bordlagd från 2015:3) Bordläggs till nästa möte 5.3 Krisplan för distriktet JI har inget nytt att rapportera. Finns ett möjligt stöd att få från bland annat Skaraborgs scoutdistrikt. Finns ett behov av en plan som kan hanterar många olika aspekter och verksamheter. En lösning kan vara att ta fram en extern och en intern krisplan. 5.4 Nytt kansli Fortsatt diskussion med Johan i stiftelsens styrelse kommer ske. Vad som kan konstateras är att det är svårt att få ett svar från kommunen. Johan kommer att ta fram en plan på hur detta ska löses, och mer information kommer. 5.5 Kommande händelser a) Äventyret 24-26/4 (KN) Det finns problem med att hitta funktionärer till spåret och dess kontroller. Dessutom verkar finnas ett bristande intresse rörande att engagera och förankra Äventyret hos kårerna. En lösning kan vara att involvera fler kårer så att 5

6 man minskar den enskilda kårens arbetsbörda. b) Inspirationsresa 1-3/5 (AGO, MAG) Mer information kommer från AGO. c) DSL-fest 21/5 (PN, KN) Inget att rapportera. d) Eskadersegling 12-14/6 (AGO) Projektplan finns och mer information kommer. e) Nedtakt 13-14/6 (TS, MF) Förslag kommer att presenteras inför nästa möte. f) Kulturkalaset 11-16/8 (MF) Gruppen som skall hålla projektet är framtagen och har börjat jobba. g) Upptakt 15-16/8 (MAG, MAO) h) Paddelhajk 12-13/9 (MAG, MAO) i) Buss till Scoutforum 18-20/9 (TS) j) Distriktsstämma 26/9 (JI, DU) JI har inte längre ansvar, en ny ansvarig från styrelsen kommer utses på nästa möte k) DSL-träff 11/10 (KN) l) Kalendersynk och glöggmys 2/12 (PN) 5.6 Regionalt och nationellt a) Arbetet går framåt. Anmälningar till lägret och engagemanget har varit över förväntan. b) DO-träff vill se en mer inkluderande DO träff där fler samverkansorganisationer välkomnas. 6. AVSLUTNING 6.1 Övriga frågor Inga övriga frågor 6.2 Nästa möte och kommande aktiviteter, för information a) 19/3 HLR-kurs b) 20-22/3 Roverforum c) 21/3 klubbträff med västar klumpen d) 28-29/3 DO-träff e) 30/3 Spelkväll för rover och ledare f) 6/4 Presidiemöte g) 16/4 Nästa DS-möte 6.3 Reflektion 6.4 Mötet avslutas KN förklarar mötet avslutat 6

7 Bilaga a Budget RUT 7

8 Bilaga b Budget LUT 8

9 Bilaga c s policy för att få ersättning för utlägg och resor Denna policy reglerar vad som gäller för att få ersättning för utlägg och resor gällande av distriktet beslutad verksamhet och uppdrag kopplade till detta. För att få ersättning för utlägg ska nedanstående vara uppfyllt och en tydligt ifylld ersättningsblankett vara inlämnad. Kvitton och fakturor ska alltid vara i original och inlämnade innan ersättningen kan utbetalas. 1 Om möjligt ska alla inköp göras med faktura direkt till Göteborgs Scoutdistrikt där den påskrivna följesedeln ska lämnas in till kansliet. 2 Ekonomisk ersättning kan erhållas för utlägg som gjorts för verksamheter och uppdrag kopplade till förutsatt att utlägget är en del av den budgeterade verksamheten eller av distriktsstyrelsen specifikt beslutade aktiviteter och uppdrag. 3 Alla utlägg ska verifieras med kvitton i original från den som har levererat varan eller tjänsten. 4 Det ska tydligt framgå av kvittot vad som köpts, från vem, på vilket datum och med ett tydligt angivet totalpris, inklusive moms, eller med momsen tydligt specificerad. 5 Om möjligt ska varje kvitto eller faktura enbart innehålla varor eller tjänster relaterade till det man söker ersättning för. 6 Om en vara är köpt på privat faktura ska den enskilde säkerställa att fakturan är betald, oberoende av för att sedan lämna in för ersättning. 7 Ett utlägg bör vara godkänt av attestberättigad innan inköpet sker för att säkerställa att ersättningen kommer att utbetalas. 8 Distriktets utlägg blankett ska användas som underlag för ersättningen med samtliga Kvitton bilagda i original. 9 Attest för utbetalning ska göras av attestberättigade enligt gällande attestlista eller av distriktets firmatecknare 10 Attestberättigad får aldrig godkänna ersättningar för utlägg där attestberättigad eller nära anhörig till attestberättigad har sålt eller förmedlat varan till den som ska få ersättning. 9

10 11 Begäran om ersättning för utlägg ska skickas in skyndsamt eller inom en månad efter avslutat arrangemang. 12 Ersättningar för utlägg relaterade till visst verksamhetsår måste lämnas in innan bokslutet har fastställts. 13 Vid körningar med egen bil så utbetalas skatteverkets skattefria milersättning enligt gällande belopp samt eventuell trängselskatt, verifierad med kvitto på betald skatt. Ersättning utbetalas dock bara för resor som i förväg godkänts av styrelsen. 14 Vid resa med kollektiva transportmedel så som tåg, buss och flyg utbetalas verklig kostnad för resan redovisad med kvitto i original eller kvitto på kontoladdning för motsvarande belopp. Denna policy är antagen av s styrelse och gäller tills vidare. Reviderad av distriktsstyrelsen 10

11 Bilaga d s alkohol- och tobakspolicy s policy vad gäller alkohol- och droger avviker inte från den som Scouterna har beslutat. Syftet med denna policy är att förtydliga hur vi ser på alkohol, tobak och droger på våra i vår verksamhet, arrangemang samt på våra anläggningar och tillgångar som vi använder och lånar ut i vårt namn. 1 Alkohol 1.1 Samtliga arrangemang i s regi, ska vara fria från alkohol. Med arrangemang i s regi menas såväl nationella som internationella arrangemang och läger och arrangemang. Det gäller även fall då man representerar Göteborgs scoutdistrikt i andra sammanhang, exempelvis vid läger i utlandet eller på konferenser. 1.2 Vid alla tillfällen då man representerar scouting genom, får man inte uppträda berusad, vare sig av alkohol eller av andra berusningsmedel. 2 Tobak och narkotika 2.1 All verksamhet inom ska vara helt fri från narkotika. 2.2 ska erbjuda en verksamhet helt fri från droger. Droger definierar vi som medel som är berusande, beroendeframkallande och giftiga. 2.3 förbjuder ingen vuxen att använda tobak, men ingen ska heller i samband med s verksamhet påverkas att börja använda tobak. Den som måste använda tobak ska göra det utom synhåll och utanför området där verksamhet pågår. 3 Anläggningar 3.1 Med anläggningar menas Purpursnäckan, Kragenäs och Mandalay samt alla de platser och fastigheter som på ett eller annat sätt används i s verksamhet, central eller lokalt. 3.2 Inom de anläggningar som förvaltar eller utnyttjar för egen del eller med inbjudna råder förbud för att använda alla former av alkohol och narkotika. Tobak skall hanteras så som stipuleras i paragraf 2.3 i denna policy. Detsamma gäller för alla s arrangemang eller uppdrag som är en del av s verksamhet. 4 Om något händer 4.1 Som scouter ska vi vara tydliga med vad som gäller kring scouting och denna policy och att det inte är accepterat att bryta mot policyn. 4.2 Den som bryter mot policyn skall informeras om detta och meddelas att åtgärder kan komma att vidtas. Om någon vid upprepade tillfällen, eller på att alvarligt sätt, bryter mot policyn skall Scouternas kansli kontaktas för rådgivning kring hanteringen, som ett led i att frågan ges prioritet. Scouternas kansli kan bistå med hjälp och vägledning för svåra samtal. 11

12 Denna alkohol policy är antagen an Göteborgs Scoutdistrikts styrelse och gäller tills vidare. Reviderad av distriktsstyrelsen 12

13 Bilaga d Miljöpolicy för ämnar att i all sin verksamhet minska sin miljöpåverkan samt öka kunskapen kring hur vår verksamhet påverkar miljön. Detta gör vi i vår verksamhet genom att: 1 I samband med våra möten och arrangemang bör vi eftersträva att all mat är ekologisk, då detta är ekonomiskt genomförbart. 2 All mat som används i vår verksamhet bör vara Fairtrade- märkt. Speciellt syftar detta till inlöp av kaffe, te och bananer 3 På våra anläggningar, arrangemang och generellt i vår verksamhet källsortera matavfall, plast, kartong och metall. Vi är särskilt uppmärksamma på att miljöfarligt avfall t.ex. batterier och kemikalier inte hamnar i naturen. 4 Vid resor eftersträvar vi att använda det minst miljömässigt skadliga alternativet. Vi åker därför kollektivtoch samåker i största möjligt mån.. 5 Vi tänker efter innan vi skriver ut något i pappersformat. Alla utskick görs i första hand digitalt men kan om så specifikt önskas ske i pappersformat. Denna miljöpolicy är antagen av s styrelse och gäller tills vidare. Reviderad av distriktsstyrelsen 13

Protokoll 2015:6 1. INLEDNING. Frånvarande. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande. 1.3 Godkännande av föredragningslistan

Protokoll 2015:6 1. INLEDNING. Frånvarande. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande. 1.3 Godkännande av föredragningslistan Protokoll 2015:6 Styrelsemöte 2015:6, Närvarande Anna Gottfridsson Jenny Irwert Karolina Natt och Dag Panagiotis Johan Nikolis Jan Månson Magnus Bernhardson Frånvarande Markus Forsgren David Udén Micael

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694 Närvarande Magnus Bernhardson Karolina Karlsson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mikael Johansson Alexander Johansson Adjungerade

Läs mer

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013.

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013. Protokoll 2015:1 Närvarande Anna Gottfridsson Pernilla Niemi Karolina Natt och Dag Jenny Irwert Micael Andreasson Magnus Bernhardson Markus Forsgren Tobias Stellert David Udén Frånvarande Panagiotis Jotis

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-03-10, #692

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-03-10, #692 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-03-10, #692 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Karlsson Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mikael Johansson Anton

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-10-07, #699

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-10-07, #699 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-10-07, #699 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Anton Engström Mikael

Läs mer

Protokoll 2015:3 1. INLEDNING. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande. 1.3 Godkännande av föredragningslistan

Protokoll 2015:3 1. INLEDNING. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande. 1.3 Godkännande av föredragningslistan Protokoll 2015:3 Styrelsemöte 2015:3, Närvarande Förkortning Anna Gottfridsson AGO Karolina Natt och Dag KN Jenny Irwert JI Markus Forsgren MF David Udén DU Panagiotis Johan Nikolis PJN Jan Månson JAN(medverkar

Läs mer

Protokoll 2015:7 1. INLEDNING. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande och sekreterare. 1.3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 2015:6

Protokoll 2015:7 1. INLEDNING. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande och sekreterare. 1.3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 2015:6 Protokoll 2015:7 Styrelsemöte 2015:7, Närvarande Förkortning Anna Gottfridsson AGO Karolina Natt och Dag KN Jenny Irwert JI Närvarade från 1.1-2.3, 2.6 Markus Forsgren MF Närvarade från 2.4-2.5 Panagiotis

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-04-02, #693

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-04-02, #693 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-04-02, #693 Närvarande Anna Gottfridsson Magnus Bernhardson Karolina Karlsson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mikael Johansson Adjungerade

Läs mer

Protokoll 2016:1 Datum:

Protokoll 2016:1 Datum: Protokoll 2016:1 Datum: 2016-01-17 Närvarande Förkortning Magnus Bernhardson MAG Anna Gottfridsson AGO Jan Månsson JAN närvarande på punkt 1.1-2.7, 3.1-3.3 Pernilla Niemi PN Panagiotis Nikolis PJN Jakob

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-11-11, #688

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-11-11, #688 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-11-11, #688 Närvarande Micael Andreasson Karolina Karlsson Magnus Bernhardson Mikael Johansson Anton Engström Jenny Lindström Calvin Jan Månsson Fredrik Claesson

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 17-18/8 2013. #685

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 17-18/8 2013. #685 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 17-18/8 2013. #685 Närvarande Anna Gottfridsson Magnus Bernhardson Mikael Johansson Jenny Lindström Calvin Jan Månsson Pernilla Niemi Frånvarande Mathilda Wihlborg

Läs mer

Protokoll 2016:8 Datum: /28

Protokoll 2016:8 Datum: /28 Protokoll 2016:8 Datum: 2016-08-27/28 Närvarande Förkortning Magnus Bernhardson MAG Anna Gottfridsson AGO Jenny Irwert JI Jan Månsson JAN Panagiotis Nikolis PJN (ej punkt 2.3 2.8, 3.3 5 och 6.2 8.4) Jakob

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-09-05, #686

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-09-05, #686 Göteborgs Scoutdistrikt 2013-09-05 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-09-05, #686 Närvarande Anna Gottfridsson Micael Andreasson Karolina Karlsson Magnus Bernhardson Mikael Johansson Jenny Lindström

Läs mer

Protokoll 2016:4 Datum:

Protokoll 2016:4 Datum: Protokoll 2016:4 Datum: 2016-03-20 Närvarande Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Panagiotis Nikolis Jakob Revellé Tobias Stellert David Udén Frånvarande Anna Gottfridsson Ann-Christin

Läs mer

Protokoll 2016:5 Datum:

Protokoll 2016:5 Datum: Protokoll 2016:5 Datum: 2016-04-21 Närvarande Förkortning Magnus Bernhardson MAG Anna Gottfridsson AGO Jenny Irwert JI Jan Månsson JAN Pernilla Niemi PN, närvarade ej punkt 4.3 till 7.1 och punkt 7.3 till

Läs mer

Protokoll 2016:7 Datum: /12

Protokoll 2016:7 Datum: /12 Protokoll 2016:7 Datum: 2016-06-11/12 Närvarande Förkortning Magnus Bernhardson MAG Anna Gottfridsson AGO Jenny Irwert JI Jan Månsson JAN Pernilla Niemi PN Panagiotis Nikolis PJN Ann-Christin Sandklef

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Protokoll 2016:2 Datum:

Protokoll 2016:2 Datum: Protokoll 2016:2 Datum: 2016-01-27 Närvarande Magnus Bernhardson Anna Gottfridsson Jenny Irwert Jan Månsson Panagiotis Nikolis Jakob Revellé Ann-Christin Sandklef Marcus Sannevik Tobias Stellert David

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Kallelse och mötesformalia

Kallelse och mötesformalia Kallelse och mötesformalia Välkomna på distriktsstämma! Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma 26 september 2015! utgörs av totalt 50 scoutkårer

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT

NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT Verksamhetsplan Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT den 27 februari 2016 Skriven av: Distriktsstyrelsen VERKSAMHETSPLAN Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 Innehåll

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Skapandet av Göteborgs scoutdistrikt

Skapandet av Göteborgs scoutdistrikt Skapandet av Göteborgs scoutdistrikt Medlemskårer i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna 1 Hur arbetet med distriktsgränserna gått 2 Hur vi jobbar 2013 och framåt 4 Planen framåt 5 Medlemskårer i Göteborgs

Läs mer

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Policy Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Scouterna Reimersgården Telefon: +46 46 12 92 92 Webb: www.drottningstaden.se Drottningstadens scoutkår c/o Peter Kornevi E-post: ordförande@drottningstaden.se

Läs mer

Handlingar Distriktsstämma 18/5 2016

Handlingar Distriktsstämma 18/5 2016 Handlingar Distriktsstämma 18/5 2016 Innehållsförteckning Välkomna på distriktsstämma... 3 Föredragningslista... 5 Föregående verksamhetsår... 6 Motioner... 7 Propositioner... 8 Röstlängd... 9 Bilaga 1:

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

1 STÄMMAN ÖPPNAS Distriktsordförande Oscar Sundås hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

1 STÄMMAN ÖPPNAS Distriktsordförande Oscar Sundås hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Sidan 1 av 4 PROTOKOLL DISTRIKTSSTÄMMA DACKE SCOUTDISTRIKT 2014-10-26 PROTOKOLL fört vid Distriktsstämma med Dacke Scoutdistrikt i Lindås Folkets hus, Lindås söndagen den 26 oktober 2014. NÄRVARANDE: Enligt

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB Manual Registrera reseräkning...2 Kostavdrag...5 Utlägg...6 Representation...7 Utskrift...8 1 AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning

Läs mer

Ersättning vid utbildningar

Ersättning vid utbildningar Ersättning vid utbildningar Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge esrättning att kunna skicka era medlemmar på utbildningar av relevans för studentradioverksamhet. Nedan finner ni ett exempel

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Inledning Scouterna Örebro län är Scouternas geografiska distrikt för de scoutkårer som enligt Scouternas stadgar kapitel åtta måste tillhöra ett distrikt samt

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Styrelsemöte Tid: Klockan 17:32 till 21:15 Plats: Arena 29, Göteborg Närvarande: Max Horttanainen, Ellen Norling, Linda Ripa, Martin Brosser, Joppe Widstam, Sam Bäfvenberg (Regional Föreningskonsulent

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Handlingar Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Innehåll Välkomna! 2 Kallelse och mötesformalia 3 Här finns information om tid, plats och mat m.m. under dagen. Här står också hur stämman/årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna, 22 maj 2013 i Bjurslättsskolan

Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna, 22 maj 2013 i Bjurslättsskolan Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna, 22 maj 2013 i Bjurslättsskolan 1 Stämman öppnas Distriktsordförande Anna Gottfridsson inledde med att hälsa alla välkomna samt

Läs mer

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Dagordning för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Chapmangården Klockan: 13.30 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående mötes

Läs mer

Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt

Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt Sidan 1 av 6 Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt REGLER TID ARRANGÖR TÄVLINGSLEDNING DELTAGARE INBJUDAN EKONOMI MAT ANMÄLAN ÅTERBETALNING KLÄDSEL MEDFÖLJANDE LEDARE Reglerna påvisar de

Läs mer

Handlingar. Handlingar. Göteborgs scoutdistrikts. Fiskebäcks missionskyrka. 19 oktober stämma/årsmöte

Handlingar. Handlingar. Göteborgs scoutdistrikts. Fiskebäcks missionskyrka. 19 oktober stämma/årsmöte 19 oktober 2013 Fiskebäcks missionskyrka Handlingar Göteborgs scoutdistrikts Handlingar stämma/årsmöte 2 Göteborgs scoutdistrikt Innehåll Kallelse sida 4 I detta dokument bjuder distriktsstyrelsen formellt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10.

Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10. Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10. Sammanfattning och bakgrund Det operativa arbetet i Stockholms Scoutdistrikt (nedan kallat distriktet) utgår

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2016

Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2016 Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2016 Verksamhetsberättelsen är utformad efter den målsättning för 2015-2020 som antogs vid Distriktsstämman våren 2015. Kårstöd Skapa mötesplatser mellan

Läs mer

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/ Dokumentnamn: Vett och etikett Fastställt av: Kårstyrelsen Originalförfattare: Emil Öhman Version: 1. 2 Författat: 2013-08-28 Typ av dokument: Styrande Beslutsdatum: 2013-12-19 Vett och etikett Carl Bondes

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2012 Rutin gällande fordons- och samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2 Rutiner för fordons- och samt körjournal i Håbo kommun 2012 och tills vidare. Inför byte av leverantör av drivmedel inför

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt

för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt Dagordning för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Sporthallen, Bräkne-Hoby Klockan: 10.00. 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Antagen 2005-04-11, senast reviderad 2012-10-08 Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Allmänt Reglerar de interna befogenheterna

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-04-20 kl.20.00 22.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia Wardström-Larsen Emma

Läs mer

1(3) Styrelsemöte Yamaha Custom Club Sverige Org.nr 847000-9054 2009-04-04 Haninge Stockholm

1(3) Styrelsemöte Yamaha Custom Club Sverige Org.nr 847000-9054 2009-04-04 Haninge Stockholm 1(3) Styrelsemöte Yamaha Custom Club Sverige Org.nr 847000-9054 2009-04-04 Haninge Stockholm Närvarande Styrelsen: Åke Fängsfröm, Leif Abelin, Bengt-Inge Henriksson, Kenneth Lindberg, Leif Larsson, Lena

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Styrelsemöte SMC Örebro län den 22/4-13 Tid: kl 18.00 Plats:, SMC s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro.

Styrelsemöte SMC Örebro län den 22/4-13 Tid: kl 18.00 Plats:, SMC s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro. Styrelsemöte SMC Örebro län den 22/4-13 Tid: kl 18.00 Plats:, SMC s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro. 1 Den för dagen utsedde Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Policys och riktlinjer för ekonomiska ersättningar IFK Östersund

Policys och riktlinjer för ekonomiska ersättningar IFK Östersund s och riktlinjer för ekonomiska ersättningar IFK Östersund Lagkassa Grundprincipen är att ett enskilt lags samtliga intäkter och kostnader ska registreras och bokföras i föreningens ordinarie redovisningssystem.

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

LATHUND FÖR GRANSKAREN

LATHUND FÖR GRANSKAREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR GRANSKAREN Öppna din webbläsare och skriv in nedanstående webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res,

Läs mer

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. 7/12 Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad: Per Telefon Roger Estefors, RE Christina

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-12-01, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer