Protokoll 2015:4 1.INLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2015:4 1.INLEDNING"

Transkript

1 Protokoll 2015:4 Styrelsemöte 2015:4, Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Jenny Irwert Micael Andreasson Markus Forsgren David Udén Panagiotis Johan Nikolis Jan Månson Magnus Bernhardson Pernilla Niemi Tobias Stellert Förkortning AGO KN JI MAO MF DU PJN JAN (avviker efter punkt 5.5a) MAG PN TS Innan mötet presenteras distriktets nya intranätstjänst, framtagen för distriktsledningens intern dokumenthantering av representanter från KUT. Dessutom presenterades distriktets nya vykort som kommer skickas ut med information om händelser som kommer under våren och sommaren. Det verkar finnas en tanke med att utvärdera s kommunikations strategi, speciellt med syfte till hur vi använder mail kontra vanlig post. 1.INLEDNING 1.1 Mötets öppnande AGO förklarar mötet öppnat 1.2 Val av mötesordförande Förslag: KN 1.3 Godkännande av föregående mötesprotokoll a) Protokoll 2015:3 Protokoll 2015:3 är inte färdigt, beslutet bordläggs till nästkommande möte 1.4 Föredragningslistans godkännande Förslag till beslut: Att föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 2.1b Nyval till RUT 1

2 2.2b ändringar i skeppsrådet 3.5 Ansökan picknickfestivalen 4.4 GBG scout intranät kontaktperson 4.5 Hajk DM 1.5 Rapporter AGO: Distriktet har haft en utbildning i Tryggaledare, som fokuserad på trygga möten för distriktsledningen den 26/2 på Purpursnäckan. AGO: Scout inne har gått av stapeln för sista gången. AGO: Samverkansträff med Västra Klumpen (alla scouter i Västra Götaland och Halland). Mycket information från scouternas centrala instans i Stockholm, vi hoppas kunna dra lärdom av dessa i arbetet på lokal nivå. MAG: En ny medarbetare, utvecklingskonsulenten Jenny Granström, har anställts till Västra kansliet. JAN: Fortsätter följa Kullaviks sjöscout kår. 2. DISTRIKTSLEDNINGEN 2.1a Utskotten a) Rapporter utskotten (PN & KN) I. Händelseutskottet, HUT Inget att rapportera II. Kommunikationsutskottet, KUT Har arbetat med en ny logga för Mandalay. Dessutom har arbete genomförts med GBG scouternas intranät. Man har också fotat på Innebandynatta som arrangerades av RUT. III. Ledarutvecklingsutskottet, LUT Arbetet fortgår som planerat. HLR kurser har arrangerats och genomförts. Samverkan med västra utbildningsgruppen har fortsatt samt att man har fått förfrågan om att hålla i kurser för förarintyg IIII. Publika utskottet, PUT Inget att rapportera V. Rover- och utmanarutskottet, RUT Innebandynatta gick bra. Tyvärr eventet på Kragenäs ställas in på grund av för få anmälda deltagare, distriktsstyrelsen uppmuntrar RUT att utvärdering varför helgen inte blev av. Nästa event blir en spelkväll och efter detta följer en grillkväll. 2.1b Val till RUT Ett behov av extra val till RUTs utskottsledning har uppdagats. Förslagen till denna post är Alexander Mörch från Askims Sjöscoutkår som är varmt rekommenderad av den sittande utskottsledning och tros kunna göra ett gott arbete samt kunna bidra till styrelsen så väll som till verksamheten i stort. Vid ett positivt utfall av styrelsens beslut kommer detta meddelas på distriktets Facebook sida. Förslag till beslut: att Alexander Mörch väljs till RUTs utskottsledning. 2

3 2.2 Råden a) Rapport från rådskontakterna I. Husrådet (MAG) Inget nytt att rapportera, rådets nästa möte blir i april. II. Kanotrådet (PJN) Distriktsstyrelsen har etablerat kontakt. Av denna framkommer att arbetet fortgår som det ska. III. Skeppsrådet (TS) En ny hemsida är under konstruktion. Dessutom arbetas det med att ta fram ett nytt märke. TS kommer att vara den person från distriktsstyrelsen som medverkar i utvecklingen av nya profilkläder för Mandaley. 2.2b Nyval till Skeppsrådet Marie Persson har valt att inte fortsätta som ledamot i skeppsrådet. Föreslagen som ersättare är Carita Persson från Torslanda Sjöscoutkår. Förslag till beslut: att ersätta Marie Persson med Carita Persson som ledamot i Skeppsrådet. 3. EKONOMI 3.1 Aktuellt läge presenteras av JAN JAN har nu sammanställt detalj budgeten för 2015 i linje med stämmans beslut om ett underskott på Godkännande av budgetar a. RUT (se bilaga a) Styrelsen ger en eloge till RUT för en välskriven och snygg budget Förslag till beslut: att godkänna den av RUT inskickade budgeten för 2015 b. LUT (se bilaga b) Styrelsen tycker det är konstigt att det inte finns någon buffert för uppkommande event, och ber LUT att tydliggöra detta. Förslag till beslut: att godkänna den av LUT inskickade budgeten för 2015 c. Äventyret Då PUT just nu inte är aktivt kommer TS i egenskap av ansvarig från styrelsen ombesörja att det budgetramverk för Äventyret som stipuleras i Göteborgsscout distriktens budget för 2015 efterföljs. 3.3 Återkoppling scoutmuseet Återkoppling efter förra mötets diskussioner. Styrelsen anser att vi inte kan dela ut pengar i stöd till Scoutmuseet. Stiftelsen har diskuterat frågan och de är tveksamma om de kan genomföra detta pga. att de inte, i linje med de uppdrag de har, ge pengar till allmänunderhåll och hyra. De kan bara dela ut pengar för evenemang. AGO kommer återkoppla och uppmuntra Scoutmuseet att bli en del av Göteborgsscoutdistrikt och på stämman lägga en motion om framtida finansierings hjälp. AGO kommer att vara i fortsatt kontakt med Scoutmuseet. 3

4 3.4 Utbetalning av lägerbidrag (för kårer i Göteborgs kommun) (Bilaga c) I dag betalas hela lägerbidraget ut i efterhand, när alla ansökningar kommit in och ställts samman". Frågan är om det ska fortsätta så eller om en del av pengarna kan betalas ut direkt efter avslutat arrangemang för att på det sättet enklare och snabbare komma kåren och verksamheten tillgodo. Det finns inte täckning för en allt för stor ökning av äskningar. Dessutom diskuteras om man skall ändra i riktlinjerna för lägerbidraget så att enbart då det är 1 ledare på 3 barn betalas ut bidrag för den ledaren. Detta skiljer sig från dagens riktlinjer då det förhållandet är 1 ledare på 2 barn. Förslag till beslut: att vi betalar ut en del kr per natt i förskott från lägerbidraget. Dessutom föreslås nya riktlinjer så att för att kvalificerar sig för lägerbidrag skall man vara 1 ledare på 3 barn Ansökan om bidrag till picknicfestivalen för Göta Lejon Göta lejon har ansökt om 1500 kr för platshyra samt 500 kr för omkostnader för att kunna medverka på picknicfestivalen. Förslag till beslut: att godkänna äskningen efter uppvisande av kvitto samt att styrelsen påvisar att man under picknicfestivalen skall representera alla scouter i. 4. AKTUELLA PUNKTER 4.1 Uppdatering av distriktets policyer Enligt beslut från 16/1-15 (protokoll 2015:1) har s policys setts över av MF och TS. Focus för översynen har varit att se till att policyerna överensstämmer med till exempel Scouternas policyers samt att om möjligt effektivisera innehållet. Policy för ekonomiska utlägg samt resor- Godkänns med ändringar på punkt 13 (bilaga c) Alkoholpolicy- Godkänns med ändringar i 1 (bilaga d) Miljöpolicy Godkändes i sin helhet (bilaga e) 4.2 Eventuellt samarbete med fryshuset AGO har medverkat på ett möte med representanter från Fryshuset. Mötet visade på en strak vilja att samarbete samt på idéer om hur detta samarbete skulle se ut. Tankarna är främst om att ha scoutverksamhet för barn med ensamstående föräldrar, dessutom diskuterades hur ett sådant projekt skulle kunna vara utformat. Göteborgs scoutdistrikts styrelse konstatera att vi är i starten för ett samarbete som kan bli mycket bra för båda parterna. 4.3 Vykortsutskick Kommer skickas ut snart till medlemmar i. 4.4 s intranät För att underlätta implementeringen av den nya intranätstjänsten bör distriktsstyrelsen utse en kontaktperson som kan koordinera mellan distriktet och KUT. Förslag till beslut: att KN utses till kontaktperson. 4.5 Hajk dm 4

5 AGO, TS och MF kommer medverka på ett dialogmöte med de som arrangerar Hajk-DM för att diskutera ett djupare och mer strukturerat samarbete. 5. FASTA PUNKTER 5.1 Kansli och anställda a) Anställda, lägesrapport från MAO Rutiner för information till distriktsledningen vid längre sjukskrivningar bör tas fram. Ett exempel på detta är att MAO kommer att undersöka hur man kan ändra telefonsvararen på distans för att kunna sprida information vid sjukdom. b) Rekrytering Ett antal förslag har kommit in på möjliga personer som skulle kunna pass till posten. Första mötet mellan AGO, MAO och de sökande kommer att ske snart. Mer information kommer vid nästa styrelsemöte. Känslan i rekryteringsgruppen är att processen har fungerat bra och att resultatet kommer även det att bli bra för distriktet. AGO och MAO efterfrågar ett max-tak på lön för den nya medarbetaren. Vad som påpekas från vissa i styrelsen är att vad som är viktig är den totala lönekostnaden och inte taket på löneförhandlingen. c) Riktlinjer uthyrning Susanne ber oss ta upp frågan om vilka som får låna/hyra Purpursnäckan och under vilka omständigheter. Både vad gäller medlemmar för annat bruk än direkt distrikts- eller kårverksamhet samt externa organisationer. Styrelsen anser att: Scouter får låna Purpursnäckan till scoutverksamhet, distriktets kårer och medlemmar har förtur vid bokning. Icke scoutrelaterad verksamhet får inte låna Purpursnäckan. Icke scouter får inte låna Purpursnäckan. PN åläggs att återkoppla styrelsens åsikter till Susanne. 5.2 Kragenäs a) Lägesrapport från JI Inget möte sedan senaste distriktsstyrelsemöte. Ett möte kommer dock ske snarast. b) Val till Kragenäsgruppen 2015 (bordlagd från 2015:3) Bordläggs till nästa möte 5.3 Krisplan för distriktet JI har inget nytt att rapportera. Finns ett möjligt stöd att få från bland annat Skaraborgs scoutdistrikt. Finns ett behov av en plan som kan hanterar många olika aspekter och verksamheter. En lösning kan vara att ta fram en extern och en intern krisplan. 5.4 Nytt kansli Fortsatt diskussion med Johan i stiftelsens styrelse kommer ske. Vad som kan konstateras är att det är svårt att få ett svar från kommunen. Johan kommer att ta fram en plan på hur detta ska löses, och mer information kommer. 5.5 Kommande händelser a) Äventyret 24-26/4 (KN) Det finns problem med att hitta funktionärer till spåret och dess kontroller. Dessutom verkar finnas ett bristande intresse rörande att engagera och förankra Äventyret hos kårerna. En lösning kan vara att involvera fler kårer så att 5

6 man minskar den enskilda kårens arbetsbörda. b) Inspirationsresa 1-3/5 (AGO, MAG) Mer information kommer från AGO. c) DSL-fest 21/5 (PN, KN) Inget att rapportera. d) Eskadersegling 12-14/6 (AGO) Projektplan finns och mer information kommer. e) Nedtakt 13-14/6 (TS, MF) Förslag kommer att presenteras inför nästa möte. f) Kulturkalaset 11-16/8 (MF) Gruppen som skall hålla projektet är framtagen och har börjat jobba. g) Upptakt 15-16/8 (MAG, MAO) h) Paddelhajk 12-13/9 (MAG, MAO) i) Buss till Scoutforum 18-20/9 (TS) j) Distriktsstämma 26/9 (JI, DU) JI har inte längre ansvar, en ny ansvarig från styrelsen kommer utses på nästa möte k) DSL-träff 11/10 (KN) l) Kalendersynk och glöggmys 2/12 (PN) 5.6 Regionalt och nationellt a) Arbetet går framåt. Anmälningar till lägret och engagemanget har varit över förväntan. b) DO-träff vill se en mer inkluderande DO träff där fler samverkansorganisationer välkomnas. 6. AVSLUTNING 6.1 Övriga frågor Inga övriga frågor 6.2 Nästa möte och kommande aktiviteter, för information a) 19/3 HLR-kurs b) 20-22/3 Roverforum c) 21/3 klubbträff med västar klumpen d) 28-29/3 DO-träff e) 30/3 Spelkväll för rover och ledare f) 6/4 Presidiemöte g) 16/4 Nästa DS-möte 6.3 Reflektion 6.4 Mötet avslutas KN förklarar mötet avslutat 6

7 Bilaga a Budget RUT 7

8 Bilaga b Budget LUT 8

9 Bilaga c s policy för att få ersättning för utlägg och resor Denna policy reglerar vad som gäller för att få ersättning för utlägg och resor gällande av distriktet beslutad verksamhet och uppdrag kopplade till detta. För att få ersättning för utlägg ska nedanstående vara uppfyllt och en tydligt ifylld ersättningsblankett vara inlämnad. Kvitton och fakturor ska alltid vara i original och inlämnade innan ersättningen kan utbetalas. 1 Om möjligt ska alla inköp göras med faktura direkt till Göteborgs Scoutdistrikt där den påskrivna följesedeln ska lämnas in till kansliet. 2 Ekonomisk ersättning kan erhållas för utlägg som gjorts för verksamheter och uppdrag kopplade till förutsatt att utlägget är en del av den budgeterade verksamheten eller av distriktsstyrelsen specifikt beslutade aktiviteter och uppdrag. 3 Alla utlägg ska verifieras med kvitton i original från den som har levererat varan eller tjänsten. 4 Det ska tydligt framgå av kvittot vad som köpts, från vem, på vilket datum och med ett tydligt angivet totalpris, inklusive moms, eller med momsen tydligt specificerad. 5 Om möjligt ska varje kvitto eller faktura enbart innehålla varor eller tjänster relaterade till det man söker ersättning för. 6 Om en vara är köpt på privat faktura ska den enskilde säkerställa att fakturan är betald, oberoende av för att sedan lämna in för ersättning. 7 Ett utlägg bör vara godkänt av attestberättigad innan inköpet sker för att säkerställa att ersättningen kommer att utbetalas. 8 Distriktets utlägg blankett ska användas som underlag för ersättningen med samtliga Kvitton bilagda i original. 9 Attest för utbetalning ska göras av attestberättigade enligt gällande attestlista eller av distriktets firmatecknare 10 Attestberättigad får aldrig godkänna ersättningar för utlägg där attestberättigad eller nära anhörig till attestberättigad har sålt eller förmedlat varan till den som ska få ersättning. 9

10 11 Begäran om ersättning för utlägg ska skickas in skyndsamt eller inom en månad efter avslutat arrangemang. 12 Ersättningar för utlägg relaterade till visst verksamhetsår måste lämnas in innan bokslutet har fastställts. 13 Vid körningar med egen bil så utbetalas skatteverkets skattefria milersättning enligt gällande belopp samt eventuell trängselskatt, verifierad med kvitto på betald skatt. Ersättning utbetalas dock bara för resor som i förväg godkänts av styrelsen. 14 Vid resa med kollektiva transportmedel så som tåg, buss och flyg utbetalas verklig kostnad för resan redovisad med kvitto i original eller kvitto på kontoladdning för motsvarande belopp. Denna policy är antagen av s styrelse och gäller tills vidare. Reviderad av distriktsstyrelsen 10

11 Bilaga d s alkohol- och tobakspolicy s policy vad gäller alkohol- och droger avviker inte från den som Scouterna har beslutat. Syftet med denna policy är att förtydliga hur vi ser på alkohol, tobak och droger på våra i vår verksamhet, arrangemang samt på våra anläggningar och tillgångar som vi använder och lånar ut i vårt namn. 1 Alkohol 1.1 Samtliga arrangemang i s regi, ska vara fria från alkohol. Med arrangemang i s regi menas såväl nationella som internationella arrangemang och läger och arrangemang. Det gäller även fall då man representerar Göteborgs scoutdistrikt i andra sammanhang, exempelvis vid läger i utlandet eller på konferenser. 1.2 Vid alla tillfällen då man representerar scouting genom, får man inte uppträda berusad, vare sig av alkohol eller av andra berusningsmedel. 2 Tobak och narkotika 2.1 All verksamhet inom ska vara helt fri från narkotika. 2.2 ska erbjuda en verksamhet helt fri från droger. Droger definierar vi som medel som är berusande, beroendeframkallande och giftiga. 2.3 förbjuder ingen vuxen att använda tobak, men ingen ska heller i samband med s verksamhet påverkas att börja använda tobak. Den som måste använda tobak ska göra det utom synhåll och utanför området där verksamhet pågår. 3 Anläggningar 3.1 Med anläggningar menas Purpursnäckan, Kragenäs och Mandalay samt alla de platser och fastigheter som på ett eller annat sätt används i s verksamhet, central eller lokalt. 3.2 Inom de anläggningar som förvaltar eller utnyttjar för egen del eller med inbjudna råder förbud för att använda alla former av alkohol och narkotika. Tobak skall hanteras så som stipuleras i paragraf 2.3 i denna policy. Detsamma gäller för alla s arrangemang eller uppdrag som är en del av s verksamhet. 4 Om något händer 4.1 Som scouter ska vi vara tydliga med vad som gäller kring scouting och denna policy och att det inte är accepterat att bryta mot policyn. 4.2 Den som bryter mot policyn skall informeras om detta och meddelas att åtgärder kan komma att vidtas. Om någon vid upprepade tillfällen, eller på att alvarligt sätt, bryter mot policyn skall Scouternas kansli kontaktas för rådgivning kring hanteringen, som ett led i att frågan ges prioritet. Scouternas kansli kan bistå med hjälp och vägledning för svåra samtal. 11

12 Denna alkohol policy är antagen an Göteborgs Scoutdistrikts styrelse och gäller tills vidare. Reviderad av distriktsstyrelsen 12

13 Bilaga d Miljöpolicy för ämnar att i all sin verksamhet minska sin miljöpåverkan samt öka kunskapen kring hur vår verksamhet påverkar miljön. Detta gör vi i vår verksamhet genom att: 1 I samband med våra möten och arrangemang bör vi eftersträva att all mat är ekologisk, då detta är ekonomiskt genomförbart. 2 All mat som används i vår verksamhet bör vara Fairtrade- märkt. Speciellt syftar detta till inlöp av kaffe, te och bananer 3 På våra anläggningar, arrangemang och generellt i vår verksamhet källsortera matavfall, plast, kartong och metall. Vi är särskilt uppmärksamma på att miljöfarligt avfall t.ex. batterier och kemikalier inte hamnar i naturen. 4 Vid resor eftersträvar vi att använda det minst miljömässigt skadliga alternativet. Vi åker därför kollektivtoch samåker i största möjligt mån.. 5 Vi tänker efter innan vi skriver ut något i pappersformat. Alla utskick görs i första hand digitalt men kan om så specifikt önskas ske i pappersformat. Denna miljöpolicy är antagen av s styrelse och gäller tills vidare. Reviderad av distriktsstyrelsen 13

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694 Närvarande Magnus Bernhardson Karolina Karlsson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mikael Johansson Alexander Johansson Adjungerade

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-03-10, #692

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-03-10, #692 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-03-10, #692 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Karlsson Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mikael Johansson Anton

Läs mer

Protokoll 2015:3 1. INLEDNING. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande. 1.3 Godkännande av föredragningslistan

Protokoll 2015:3 1. INLEDNING. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande. 1.3 Godkännande av föredragningslistan Protokoll 2015:3 Styrelsemöte 2015:3, Närvarande Förkortning Anna Gottfridsson AGO Karolina Natt och Dag KN Jenny Irwert JI Markus Forsgren MF David Udén DU Panagiotis Johan Nikolis PJN Jan Månson JAN(medverkar

Läs mer

Protokoll 2015:7 1. INLEDNING. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande och sekreterare. 1.3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 2015:6

Protokoll 2015:7 1. INLEDNING. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande och sekreterare. 1.3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 2015:6 Protokoll 2015:7 Styrelsemöte 2015:7, Närvarande Förkortning Anna Gottfridsson AGO Karolina Natt och Dag KN Jenny Irwert JI Närvarade från 1.1-2.3, 2.6 Markus Forsgren MF Närvarade från 2.4-2.5 Panagiotis

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-11-11, #688

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-11-11, #688 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-11-11, #688 Närvarande Micael Andreasson Karolina Karlsson Magnus Bernhardson Mikael Johansson Anton Engström Jenny Lindström Calvin Jan Månsson Fredrik Claesson

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-09-05, #686

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-09-05, #686 Göteborgs Scoutdistrikt 2013-09-05 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2013-09-05, #686 Närvarande Anna Gottfridsson Micael Andreasson Karolina Karlsson Magnus Bernhardson Mikael Johansson Jenny Lindström

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 17-18/8 2013. #685

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 17-18/8 2013. #685 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 17-18/8 2013. #685 Närvarande Anna Gottfridsson Magnus Bernhardson Mikael Johansson Jenny Lindström Calvin Jan Månsson Pernilla Niemi Frånvarande Mathilda Wihlborg

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Handlingar Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Innehåll Välkomna! 2 Kallelse och mötesformalia 3 Här finns information om tid, plats och mat m.m. under dagen. Här står också hur stämman/årsmötet

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10.

Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10. Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10. Sammanfattning och bakgrund Det operativa arbetet i Stockholms Scoutdistrikt (nedan kallat distriktet) utgår

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikts

Göteborgs scoutdistrikts Göteborgs scoutdistrikts Välkommen! Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Göteborgs scoutdistrikt utgörs av 51 scoutkårer med massvis av engagemang. Tillsammans kan vi

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Antagen 2014-11-16 Sida 1/14 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Ekonomi 2.1. Principer för budgetering 2.2. Rambudget 2015 2.3. Landstingsbidrag och distriktsavgift 2.4. Finansiella

Läs mer

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/ Dokumentnamn: Vett och etikett Fastställt av: Kårstyrelsen Originalförfattare: Emil Öhman Version: 1. 2 Författat: 2013-08-28 Typ av dokument: Styrande Beslutsdatum: 2013-12-19 Vett och etikett Carl Bondes

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

Ersättning vid utbildningar

Ersättning vid utbildningar Ersättning vid utbildningar Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge esrättning att kunna skicka era medlemmar på utbildningar av relevans för studentradioverksamhet. Nedan finner ni ett exempel

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5 Användningsdirektiv DS styr ekonomin via resultatenheter och projekt. Bokföring sker även på konto. En utgift eller intäkt ska alltid redovisas på ett konto och en resultatenhet, och i nästan samtliga

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 11 september 18.30, Gustaf Kjellbergs väg 28 Närvarande: Mia Köhler, Tomas Ekeberg, August Wollter, Matilda Gustafsson, Anders Wahlund, Petter Zettergren.

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Antagen 2005-04-11, senast reviderad 2012-10-08 Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Allmänt Reglerar de interna befogenheterna

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB Manual Registrera reseräkning...2 Kostavdrag...5 Utlägg...6 Representation...7 Utskrift...8 1 AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Pågående arbete i styrelsen

Pågående arbete i styrelsen Datum: 2014-04-08 Plats: Sensus Dagordning distriktsstyrelsen 1. Mötets öppnande Stefan öppnar mötet. 2. Val av justeringsman Hans Sandblad. 3. Fastställande av dagordning Vi lägger till punkten Fråga

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Kårstyrelsemöte Torslanda Sjöscoutkår

Kårstyrelsemöte Torslanda Sjöscoutkår Kårstyrelsemöte Torslanda Sjöscoutkår 8 september 2015 i Gården, möte nr 4 2015 Närvarande Björn Åsander Daniel Sundqvist Johan Strauss Anna-Lena Åsander Annie Skarin Jenny Ekengren Åsa Nordström Tomas

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/qowt.html 1/10 Senast ändrade 2014-12-10 1. Tolkning och ändringar 1.2. Område Detta reglemente

Läs mer

Handbok för tekniska funktionärer

Handbok för tekniska funktionärer Handbok för tekniska funktionärer Denna handbok för tekniska funktionärer (TF) har tagits fram av Tekniska kommittén (TEK) för att hjälpa och vägleda vid vanliga frågor som uppstår i samband med tävling

Läs mer

för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på!

för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på! Dagordning för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Tallhagens scoutgård Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på! 1. Mötet öppnas

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 1 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Godkännande av kallelse 4 Fastställande

Läs mer

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa Distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 19 oktober 2008 Hågadalsskolans matsal i Uppsala 1 Distriktsordförande Mattias Eriksson hälsade alla välkomna och presenterade några deltagare, dagordningen

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2012 Rutin gällande fordons- och samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2 Rutiner för fordons- och samt körjournal i Håbo kommun 2012 och tills vidare. Inför byte av leverantör av drivmedel inför

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Sida 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Närvarande: Amanda Hedenberg (t.o.m. 7) Elisabeth Östlund Jakob Maleus Cederäng (fr.o.m. 2) Oskar Birkne Rikard

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. 7/12 Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad: Per Telefon Roger Estefors, RE Christina

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-01-19, kl. 18.00 Plats: Saltholm, Studiecentrum LTH. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00. Rotundan. 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen.

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00. Rotundan. 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen. Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen. 2. Styrelsen beslutar att ta bort garantin

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer