FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00"

Transkript

1 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. Svarssätt: Svar avlämnas på fil (datorbaserat). Svaren skall lämnas i en enda fil skriven i Word eller Excel (ej pdf). Svaren skall lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen skall döpas till Förnamn_Efternamn_personnummer. Poäng: Maximalt 100 poäng Läs frågorna noggrant och hänvisa i ditt svar till lagrum eller rekommendation, exempelvis ISA. Tydliggör dina svar genom att använda de termer och begrepp som anges i ISA (inte byråspecifika uttryck). Svar som består av hela checklistor eller bilagor kommer inte betraktas som svar. Klipp- och klistra svar godtas inte, endast svar med egen formulering rättas. Formulera svar som korta, precisa uttryck eller i punktform. Lycka till! Uppgift 1, Redovisning 10 poäng Storlager AB vill ha din hjälp räkna ut lagervärdet som ska redovisas i bokslutet Nedan följer inventeringen och övriga förutsättningar: Artikel Antal Anskaffn.värde/st Frakt/st Pålägg för indir. Kostn/st AA BB CC DD Försäljningspriset fr o m har sjunkit p g a förändrade marknadsvillkor och är nu följande: AA: 450 kr BB: 300 kr CC: 390 kr DD: 600 kr Försäljningskostnaderna beräknas till 20 % av försäljningspriset. a) Beräkna lagrets skattemässigt lägsta tillåtna värde. (9p) Uppgift 2, Redovisning 15 poäng Maskinparken AB har ringt dig för att få hjälp med att beräkna avskrivningar enligt plan på sina maskiner och inventarier. Bolaget vill även ha hjälp att beräkna maximala skattemässiga avskrivningar. Man följer BFNAR 2008:1 fullt ut och vill nyttja de förenklingsregler som finns avseende avskrivningar enligt plan. Arbetet avser bokslutet , men man vill även ha hjälp att återskapa informationen från avseende avskrivningar enligt plan. Bolagets första räkenskapsår var då man även gjorde maximala avskrivningar utöver plan. Nedan återfinns aktuellt anläggningsregister: Planenliga avskrivningar Objekt Anskaffat Anskaffn.- värde IB Årets UB Maskin Maskin Maskin Maskin Planenligt restvärd a. Beräkna IB ackumulerade avskrivningar enligt plan (5p) b. Beräkna UB ackumulerade avskrivningar enligt plan (5p) c. Beräkna maximala förändring av avskrivningar utöver plan för (5p)

2 Uppgift 3, Redovisning 15 poäng Dribbelkungen AB, som är ett nytt uppdrag, har gjort klart sitt bokslut per , så när som på att hantera bokslutsdispositioner och skatt. Vd som heter Greta vill att du hjälper till med några saker så att man blir klar med allt i god tid. Följande punkter vill man ha hjälp med: Hantering av periodiseringsfonder Beräkning av årets inkomstskatt för bolaget Producera förslag till årsredovisning Greta är noga med att saker och ting ska vara snygga och prydliga så beslut om eventuella nya periodiseringsfonder vill hon att de ska avrundas till närmaste kr. Nedan följer utdrag ur balans- och resultaträkning som du fått från bolaget: Balansräkning (kr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Aktiekapital Balanserade vinster Årets resultat SA Eget kapital Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax SA Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP & SKULDER Ej bokfört resultat Resultaträkning Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Förändring av periodiseringsfonder Skatt Årets resultat Ej bokfört resultat Räntenettot innehåller förutom ränta till banken även ränta till Skatteverket på kr. Uppgifter: a. Beräkna maximal periodiseringsfond enligt Gretas önskemål. (4p) b. Beräkna årets skattekostnad. (4p) c. Beräkna årets resultat efter skatt. (3p) d. Ange två viktiga frågor att hantera i detta uppdrag med hänvisning till Reko. (4p)

3 Uppgift 4, Redovisning 25 poäng Tre Stekare AB ska besöka sin bank för att ta upp ett nytt lån som ska användas till investering i ny produktionsutrustning. Investeringen är beräknad att göras direkt i januari Utgiften för maskinerna ligger på totalt tkr och till detta tillkommer frakt och installation på 300 tkr. Bolaget har för avsikt att låna till hela investeringen och man har fått en indikation från banken att amorteringstiden kommer att vara 7 år med start och räntan ligger på 4 %. Man bedömer att den ekonomiska livslängden för investeringen är 10 år. Det är bra att veta att ägarna tog en utdelning under 2012 på 400 tkr. Aktuell skatt i resultaträkningen för 2011 och 2012 är samma som betald skatt. Bortse från eventuell skattekostnad avseende år Innan besöket hos banken vill vd för Tre Stekare AB ha din hjälp med lite material som ska presenteras för banken: a) Kassaflödesanalys utifrån balans- och resultaträkning per (4p) b) Kassaflödesanalys utifrån budgeterad balans- och resultaträkning efter genomförd investering. Justera årets preliminära budget med effekterna från investeringen, lån och räntor samt upprätta kassaflödesanalys utifrån ny budgeterad balans och resultaträkning efter genomförd investering. Din beräknade ränta ska du anse vara betald under (9p) c) Beräkna kassalikviditet och soliditet för följande tidpunkter: a (2p) b Exklusive investeringen, lånet och räntan. (2p) c Inklusive investeringen, lånet och räntan. (4p) Balansräkning (tkr) Budget* Maskiner Inventarier SA Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och Bank SA Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Aktiekapital Balanserade vinster Årets resultat SA Eget kapital Periodiseringsfonder SA Obeskattade reserver Långfristiga skulder SA Långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder SA Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP & SKULDER *Budget är före planerad maskininvestering

4 Resultaträkning Budget* Nettoomsättning Varukostnad Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat *Budget är före planerad maskininvestering Tre Stekare AB:s mall för kassaflödesanalys: Kassaflödesanalys med investering Resultat efter finansiella poster 750 Avskrivningar enligt plan 250 Betalda skatter -150 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 850 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av varulager -300 Förändring av kortfristiga fordringar -100 Förändring av kortfristiga skulder 250 Kassaflöde från den löpande verksamheten 700 Investeringsverksamheten Inköp av maskin -500 Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 Finansieringsverksamheten Betald utdelning - Upptagande av nya lån - Kassaflöde från finansieringsverksamheten - ÅTERSTÅENDE KASSAFLÖDE 200 Likvida medel vid årets början 100 Likvida medel vid årets slut 300 Kassalikviditet Soliditet

5 Bakgrundsinformation för frågorna 5-8 Sing a long AB (förkortad Sal) är ett delvis familjeägt företag med inriktning på musik produktion. Företaget har bara existerat sedan 1 januari Drivande bakom bolaget är Dan Baryton tillsammans med dottern Lena Alt som är VD respektive Vice VD i bolaget. Ägarstrukturen i bolaget är enligt följande: Dan Baryton Lena Alt (dotter till Dan) Hans Alt (Lenas make) Karin Baryton (dotter till Dan) Studio Production AB Totat 200 aktier 100 aktier 100 aktier 100 aktier 500 aktier 1000 aktier Antal aktier är lika med antal röster. Studio Production AB är ett externt bolag utan anknytning till familjen Baryton i övrigt med endast en styrelseledamot som representant (tillika ordförande i styrelsen). I styrelsen ingår i övrigt VD och Vice VD. Något aktieägaravtal finns inte. Bolaget har producerat traditionella CD skivor med olika sångare och band. Främst har det handlat om rockabilly eftersom Dan har en historia som sångare och imitatör av kända rocklegender men på senare tid har Lenas intresse för hip-hop fått ett större genomslag. Intäkterna består del av hyra för bolagets inspelningsstudio, dels av del i försäljningen av musiken i olika former. Dessa har främst bestått av CD-skivor som främst har distribuerats via bensinmackar och varuhus (enbart i Sverige). På senare tid har det visat sig att detta inte alls fungerar för hip-hop musiken utan att man till Dans stora förvåning vill köpa dessa låt för låt via nätet. Bolaget har därför lagt upp en egenproducerad hemsida där försäljningen av låtar sker genom ett enkelt klick och betalning direkt via betal- eller kreditkort. Försäljningen har blivit en succé detta år. Det går också att beställa CD:s via hemsidan vilket innebär att bolaget numera säljer och skickar CD:s till privatpersoner i hela världen. Några nyckeltal de senaste åren för Sing a long AB: År Omsättning Resultat före dispositioner Balansomslutning Eget Kapital Antalet anställda Mkr 9 Mkr 46 Mkr 17 Mkr Mkr 3 Mkr 44 Mkr 12 Mkr Mkr 3 Mkr 41 Mkr 8 Mkr 15 Bolaget har under en tid funderat på att förvärva Ingelas Country and Western Music AB. Bolaget går årligen med ett +/- 0 resultat med en omsättning på stabila 14 Mkr men Dan tror att de kan få upp försäljningen via sina goda kontakter med landets bensinmackar. Lena hoppas att deras nya hemsida även passar för denna kategori köpare medan Studio Production som har en egen produktion av denna kategori musik motsätter sig förslaget. Uppgift 5, Mervärdesskatt 10 poäng (AB Sing a long se Bakgrundsinformation) a) Redogör för vilka regler som gäller för tidpunkt för betalning och redovisning av mervärdesskatt för AB Sing a long (5p). b) Sing a long säljer och skickar CD:s till privatpersoner i hela världen (Sverige, EU och andra länder). De säljer också CD:s till bensinmackar och varuhus i Sverige. Redogör för vilka momssatser som är aktuella och varför. Du kan utgå ifrån att försäljningen till ett enskilt land inom EU inte överstiger kr. (5p)

6 Uppgift 6, Bolagsrätt 5 poäng (AB Sing a long se Bakgrundsinformation) a) Sing-a-long AB:s (se bakgrundsinformation) största enskilda aktieägare, Studio Production AB, har planer på att ta över Sal genom att utnyttja sina finansiella muskler eftersom man tror sig veta att Dan Baryton och hans familj har mycket begränsade ekonomiska resurser. För att säkerställa en majoritet på kommande bolagsstämmor har man allierat sig med Dans dotter Karin som känner sig förfördelad av sin pappa. Den nya alliansen har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma där man kommer att föreslå en nyemission, där förutvarande aktieägare ska ha rätt att teckna sig i förhållande till sitt tidigare innehav (företrädesemission). Nyemissionen ska avse aktier och att aktieägarna för varje tecknad aktie ska erlägga kronor. Studio Production AB bedömer att ingen av de privata ägarna har möjlighet att teckna sin andel. Eftersom det av förslaget till beslut även kommer att framgå att de aktier som inte tecknas ska få tecknas av övriga aktieägare så kommer Studio Production AB att äga av totalt aktier. Denna kraftiga majoritet skulle sedan möjliggöra att man utser en styrelse utan representanter för minoritetsägarna, kan lämna koncernbidrag, besluta om utdelning och t.o.m. begära inlösen av utestående aktier. Kommentera kortfattat Studio Production AB:s möjligheter att genomföra sin planerade kupp. (5p) Uppgift 7, Redovisning 12 poäng Byggmästarna i Z-stad AB är ett mindre privatägt byggföretag. Bolagets samtliga aktier ägs, tillika delar av de två kompanjonerna Åke Spiik och David Nail. Företaget äger samtliga aktier i dotterföretaget Murbrukarna i Z-stad AB. Av moderföretagets årsredovisning framgår under rubriken Redovisningsprinciper bl.a. följande: Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och tillämpliga allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden (BFN). Om allmänt råd, rekommendation eller uttalande från BFN saknas i en för företaget väsentlig fråga hämtas vägledning från Redovisningsrådets (RR) rekommendationer. De rekommendationer från RR som tillämpas av företaget är främst RR 1:00 Koncernredovisning samt RR 10 Entreprenader. Företaget tillämpar s.k. successiv vinstavräkning för entreprenaduppdrag med fast pris varvid färdigställandegraden beräknas som på balansdagen nedlagda utgifter för projektet i förhållande till beräknade totala utgifter för att färdigställa projektet. I bokslutet för räkenskapsåret finns ett pågående byggprojekt, Kvarteret Akademin. Beställare är det kommunala bostadsföretaget Z-stad Bostäder AB och kontraktssumman är på tkr (fast pris). Arbetet påbörjades i januari 2012 och ska vara avslutat innan sommaren När företaget lämnade sitt anbud baserades den på nedanstående kalkyl i sammandrag (tkr): Tkr Material Underentreprenörer Direkt lön Antal arbetstimmar st Kostnad per timme i kronor 290 kr/h Övriga direkta kostnader 800 Indirekta tillverkningskostnader Kronor per arbetstimme 60 kr/h 729 Total kostnad Anbud Kalkylerat resultat Projektmarginal 15,0%

7 På balansdagen kan följande information hämtas från företagets projektredovisning vad avser projektet Kvarteret akademin : Tkr Material Underentreprenörer Arbetade timmar st Övriga direkta kostnader 560 Indirekta tillverkningskostnader Fakturerat I projektredovisningen redovisas kostnaden för nedlagda arbetstimmar samt indirekta tillverkningskostnader till standardpriser (290 resp. 60 kronor per timme) vilket anses överensstämma med verkliga kostnader. Företagsledningen har på balansdagen gjort en prognos över förväntat utfall av projektet och konstaterat att kostnaden för material beräknas till tkr, antalet arbetstimmar kommer uppgå till st medan övriga förkalkylerade kostnader anses riktiga. Hur ska projektet Kvarteret Akademin redovisas i företagets årsredovisning för det räkenskapsår som avslutas 2011/2012 i följande avseenden (avser den juridiska personen): a) Nettoomsättning i resultaträkningen (4p) b) Nettoresultat i resultaträkningen (4p) c) I balansräkningen (4p) Uppgift 8, Koncernredovisning, 8 poäng En av de underentreprenörer som Byggmästarna i Z-stad AB anlitat för ett annat projekt Kvarteret Linden är det helägda dotterföretaget Murbrukarna i Z-stad AB. Projektet har startat och avslutats under räkenskapsåret 2011/12. Under räkenskapsåret 2011/12 hade dotterföretaget avslutat sin del av projektet med följande efterkalkyl i tkr: Tkr Intäkter Material 210 Direkt lön 209 Övriga direkta kostnader 90 Indirekta tillverkningskostnader Projektmarginal 42,1% Moderbolaget har avslutat projektet med följande efterkalkyl: Intäkter Material Underentreprenörer Direkt lön Övriga direkta kostnader 700 Indirekta tillverkningskostnader Projektmarginal 20,1% a) Hur kommer den koncernresultaträkningen som upprättas av moderföretaget Byggmästarna i Z-stad AB, vad avser projektet Kvarteret Linden se ut? (redovisa vilka justeringar/beräkningar som gjorts). (4p) b) Moderbolaget har sålt en maskin till dotterföretaget den första dagen på räkenskapsåret 2011/2012. Maskinen anskaffades för Tkr och har innehafts i fyra år. Nyttjandeperioden bedömdes till fem år vid anskaffningstidpunkten och avskrivning har skett linjärt över tiden i enlighet med denna bedömning. Reavinsten vid försäljningen uppgick till Tkr vilket är ett väsentligt belopp för såväl moderbolag som koncern. Försäljningen

8 skedde till ett bedömt marknadsvärde. I dotterföretaget bedöms nyttjandeperioden vara 10 år. Vilket realisationsresultat av försäljningen skall redovisas i koncernen vid årsbokslutet? Vad bör bokfört värde i koncernredovisningen vara på maskinen vid årsbokslutet 2011/2012? (4p)

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer