HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE"

Transkript

1 1 REV /BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4. Förskrivare av hjälpmedel 5. Personliga hjälpmedel 6. Hjälpmedel i skola och barnomsorg 6.1. Kommunernas ansvar i skola och barnomsorg 6.2. Landstingets ansvar i skola och barnomsorg 7. Arbetstekniska hjälpmedel 8. Hjälpmedel i arbetet 9. Hjälpmedel för fritid, sport och motion 10. Särskilda regler för hjälpmedel till utlandssvenskar, utländska medborgare samt asylsökande 10.1 Hjälpmedel till utlandssvenskar vid akut sjukdom under visteles i Blekinge 10.2 Hjälpmedel till utlandssvenska vid planerad vård 10.3 Hjälpmedel till utländska medborgare vid akut sjukdom under tillfällig vistelse i Blekinge 10.4 Hjälpmedel till utländsk medborgare vid planerad vård 10.5 Asylsökande 11. Förskrivning av hjälpmedel till boende i annat län/vistas i annat län 12. Brukarens ansvar för lånade hjälpmedel 13. Reseersättning 14. Klagomål Bilagor Bilaga 1. Lagar som berör hjälpmedelsområdet Bilaga 2. Myndigheter och organisationer Bilaga 3. Avgifter för hjälpmedel

2 2 Inledning Hjälpmedelshanteringen i Blekinge styrs av en Samverkansnämnd med representanter från samtliga Kommuner och Landstinget i Blekinge. Samverkansnämndens ansvarsområden för hjälpmedel är: Hjälpmedel för rörelsehinder, medicintekniska behandlingshjälpmedel, kognitionshjälpmedel och kommunikationshjälpmedel. Under Samverkansnämnden finns en Beredningsgrupp bestående av tjänstemän med kunskap om hjälpmedelsfrågor och som representerar respektive huvudman. Gruppen sammanträder tvåtre gånger per termin. Beredningsgruppen är beredande organ till Samverkansnämnden. Hjälpmedelschefen är föredragande i Beredningsgruppen. Beredningsgruppen beslutar om sammansättning och deltagare i Anvisningsgrupper. Dessa består av representanter från HMC och förskrivarna och tar fram förslag till förskrivningsanvisningar för beslut i Beredningsgruppen. Anvisningsgrupperna är också rådgivande i arbetet med att ta fram ett fungerande sortiment av hjälpmedel, samt deltar i upphandlingsarbetet. Anvisningsgruppen kan bilda undergrupper för olika tillfällen i sortiments- och upphandlingsarbetet. Handboken Allmän del innehåller information om hur hjälpmedelshanteringen fungerar i Blekinge. Innehållet i handboken baseras på gällande lagstiftning samt de politiska beslut som fattats i Blekinge angående hjälpmedel. Som bilaga till denna del återfinns den lagstiftning som berör hjälpmedelsområdet samt beskrivning över myndigheter och organisationer som på olika sätt påverkar hjälpmedelsverksamheten. 1. Allmänna riktlinjer (Policy) Hjälpmedelsverksamheten ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen samt följa de etiska principer för prioritering som gäller för hälso- sjukvård. Grundprincipen för hjälpmedelsverksamheten ska vara en god hjälpmedelsförsörjning och service på lika villkor för alla invånare. Hjälpmedelsverksamheten ska ha en god kvalitet och tillgodose den funktionshindrades behov av trygghet i hela vårdprocessen, dvs. utprovning, förskrivning och uppföljning beträffande funktion och säkerhet. Hjälpmedel ska ingå som ett led i vård/behandling och habilitering/rehabilitering Med hjälpmedel avses här de produkter som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning och utprovning och som är avsedda: att kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet - att förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga att förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga Förskrivningen ska så långt det är möjligt ske i samråd med brukaren. Brukaren ska mötas med respekt så att hans/hennes erfarenhet och kunskap om sitt funktionshinder och sina behov tillvaratas. Vid förskrivning av hjälpmedel ska ersättande artikel vara försthandsval om inte särskilda skäl föreligger.

3 3 Hjälpmedelsverksamheten ska vara organiserad så att hjälpmedel erhålls/anpassas i sådan takt att det inte blir onödig väntan för patienten eller förlängning av vårdtider. Samverkan mellan olika huvudmäns och enheters förskrivare ska fungera så att brukarna får bästa möjliga stöd vid behov av hjälpmedel. För patienter som efter behandling på sjukhus återvänder till sin boendemiljö och för detta är i behov av hjälpmedel ska hjälpmedelsbehovet beaktas i den samordnade vårdplaneringen. Vid tvist kring betalningsansvar för ett hjälpmedel ska brukarens basala behov tillgodoses. 2. Ansvarsfördelning i Blekinge Landstinget och kommunerna har ett grundläggande ansvar för hälso- och sjukvård för de personer som är folkbokförda i Blekinge. De ska erbjuda hjälpmedel till funktionshindrade som är bosatta inom länet. I samband med ädelreformen 1992 gjordes en överenskommelse mellan landstinget Blekinge och Blekinges kommuner avseende gränserna för de olika huvudmännens ansvar för hjälpmedel. Landstingets ansvar Landstinget ansvarar för hjälpmedel där hemmiljön saknar betydelse i användandet för personer som inte har pågående insatser från hemsjukvården. Kommunernas ansvar Ordinärt boende Hjälpmedel till personer i ordinärt boende enligt följande: a. Hälso- och sjukvård som utförs i hemmet b. Rehabilitering som utförs i hemmet c. Habilitering som utförs i hemmet Särskilt boende Kommunerna ansvarar för hjälpmedel i särskilda boenden 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel Hjälpmedelscenter tillhandahåller hjälpmedel för rörelsehinder, medicintekniska behandlingshjälpmedel, kognitionshjälpmedel och kommunikationshjälpmedel. Ortopedtekniska avd. tillhandahåller proteser, ortopediska skor, ståskal, stödbandage mm. Syncentralen förskriver och tillhandahåller hjälpmedel till synsvaga och gravt synskadade. Hörselvården förskriver och tillhandahåller hjälpmedel för hörselskadade och döva. Anvisningar för förskrivning av hjälpmedel inom varje område återfinns i avsnitt C: Förskrivningsanvisningar. 4. Förskrivare av hjälpmedel Förskrivare kan den yrkesgrupp vara som utifrån sitt professionella kunnande kan bedöma behovet av ett visst hjälpmedel. Vem som normalt är förskrivare för olika typer av hjälpmedel framgår av förskrivningsanvisningarna. För att få förskriva hjälpmedel i Blekinge krävs att man genomgår den av HMC arrangerade förskrivarutbildningen. Respektive verksamhetschef beslutar om vilka som ska erhålla förskrivarutbildning.

4 4 Förskrivarens ansvar: Bedöma behov av insatser Prova ut och välja lämplig produkt och anpassa denna. Specialanpassa initiera och utfärda anvisning vid behov Instruera, träna och informera Följa upp och utvärdera funktion och nytta Vid val av produkter ska förskrivaren beakta att: hjälpmedlet ska utgå från brukarens medicinska status, sociala situation, boendemiljö och hjälpmedlets funktion förskrivningen ska ske i samråd med brukaren alla förskrivningar ska utgå från enklaste möjliga hjälpmedel för att uppnå en godtagbar funktion 5. Personliga hjälpmedel Personliga hjälpmedel är hjälpmedel som fordras för att en person med funktionsnedsättning själv eller med hjälp av någon annan ska kunna tillgodose grundläggande personliga behov i eget och särskilt boende samt närmiljön i grund- och gymnasieskola, på högskola samt komvux fritidshem, förskola och daglig verksamhet Utanför begreppet personliga hjälpmedel finns: Pedagogiska hjälpmedel i skolan och i daglig verksamhet Arbetstekniska hjälpmedel Arbetshjälpmedel Hjälpmedel för att utöva sport, hobby, motion 6. Hjälpmedel i skola och barnomsorg 6.1. Skolans huvudman ansvar för hjälpmedel i skola och barnomsorg Ansvarsfördelningen gäller från förskola till högskola. Skolans huvudman ansvarar för grundutrustning för en eller flera elever, förbrukningsmaterial, undervisningsmaterial, pedagogiska hjälpmedel, arbetstekniska hjälpmedel samt lokalanpassning. Skolans huvudman ansvarar även för transport av hjälpmedel vid byte av skola. Pedagogiska hjälpmedel utmärks av att: de är i huvudsak kunskapsbärande de kan användas av fler elever de behöver inte omfattande individuell anpassning de kan utan stora svårigheter anpassas till andra elever 6.2. Landstingets ansvar för hjälpmedel i skola och barnomsorg Landstinget ansvarar för hjälpmedel där hemmiljön saknar betydelse i användandet för personer som inte har pågående insatser från hemsjukvården. Kravet på grundutrustning ska vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel kan förskrivas.

5 5 Personliga hjälpmedel utmärks av att: de i huvudsak är kompenserande de är utprovade och anpassade till en specifik brukare 7. Arbetstekniska hjälpmedel Arbetstekniska är sådana hjälpmedel som behövs för att underlätta personalens arbete med brukaren/vårdtagaren. Arbetsgivaren ansvarar för dessa hjälpmedel. 8. Arbetshjälpmedel Arbetshjälpmedel är produkter som en person på grund av en funktionsnedsättning behöver på sin arbetsplats och som normalt inte behövs i det dagliga livet. Dessa hjälpmedel bekostas av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Länsarbetsnämnden. 9. Hjälpmedel för fritid, sport och motion Huvudmännens ansvar är att den funktionshindrade ska ha möjlighet att delta i normala fritidsoch rekreationsaktiviteter. Det innefattar vardagliga fritidssysselsättningar som utförs i hemmet och närmiljön. Det ingår inte i huvudmännens ansvar att förskriva hjälpmedel för sport-, motion och hobbyverksamhet. 10. Särskilda regler för hjälpmedel till utlandssvenskar, utländska medborgare samt asylsökande Hjälpmedel till utlandssvenskar vid akut sjukdom under tillfällig vistelse i Blekinge. Svensk medborgare, bosatt inom annan EU/EES-stat och som omfattas av EU/EES-avtalet har vid akut sjukdom under tillfällig vistelse i Blekinge rätt till samma vårdförmåner som bosatta i Blekinge. Detsamma gäller för hjälpmedel. Regler kring förskrivning, patientavgifter osv. gäller således för dessa patienter. Dessa svenska medborgare måste dock kunna styrka att de är anslutna till en EU/EES-stats försäkringssystem. Detta sker genom att patienten uppvisar sitt EU-kort eller ett särskilt formulär (blankett E 111) som styrker rätten till akut sjukvård. Denna blankett utfärdas av försäkringsorganet i det land där patienten är bosatt Hjälpmedel till utlandssvenskar vid planerad vård. Svensk medborgare, bosatt inom annan EU/EES-stat och som omfattas av EU/EES-avtalet har rätt till planerad vård i Blekinge till samma vårdförmåner, som bosatta i Blekinge. Regler kring förskrivning av hjälpmedel, patientavgifter osv. gäller således för dessa patienter. Dessa svenska medborgare måste dock kunna styrka att de är anslutna till en EU/EES-stats försäkringssystem. Detta sker genom ett särskilt formulär (blankett E 112) som styrker rätten till planerad vård. Denna blankett utfärdas av försäkringsorganet i det land där patienten är bosatt. Om patienten inte kan uppvisa en sådan giltig blankett ska patienten själv erlägga hela kostnaden. Detta gäller såväl vård och behandling som hjälpmedel Hjälpmedel till utländska medborgare vid akut sjukdom under tillfällig vistelse i Blekinge. Utländska medborgare bosatt inom EU/EES-stat och som omfattas av EU/EES-avtalet har rätt till akut vård under tillfällig vistelse i Blekinge till samma vårdförmåner, som bosatta i Blekinge.. Regler kring hjälpmedelsförskrivning, patientavgifter osv. gäller således för dessa patienter.

6 6 Dessa utländska medborgare måste dock kunna styrka att de är anslutna till en EU/EES-stats försäkringssystem. Detta sker genom att patienten uppvisar sitt EU-kort eller ett särskilt formulär (blankett E 111) som styrker rätten till akut sjukvård. Denna blankett utfärdas av försäkringsorganet i det land där patienten är bosatt. I de fall Sverige har särskilda överenskommelser, s.k. konventioner om sjukvårdsförmåner, med såväl EU/EES-stater som andra stater, så gäller samma regler vid akut sjukdom under tillfällig vistelse i Blekinge som ovan. I sådant fall måste patienten kunna styrka att vederbörande är bosatt i ett sådant land och uppvisa ett försäkringsintyg Hjälpmedel till utländska medborgare vid planerad vård. En person som är bosatt och medborgare i någon annan EU/EES-stat men arbetar i Sverige har rätt till hjälpmedel på samma sätt som person som är bosatt här. Personen ska vara inskriven i svensk försäkringskassa, vilket ska kunna styrkas med intyg Asylsökande Staten och landstingsförbundet har i överenskommelse reglerat hälso- och sjukvården för asylsökande. En asylsökande har en tillfällig identitetshandling, LMA kort, utfärdat av Migrationsverket. LMA står för Lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet ska visas upp när den asylsökande söker vård. Asylsökande erhåller vård (hjälpmedel kan vara vård) enligt följande: Asylsökande som fyllt 18 år har rätt till akut vård och vård som inte kan vänta. Detta avgörs av medicinskt ansvarig läkare. Asylsökande som inte fyllt 18 år har rätt att få samma hälso- och sjukvård samt tandvård som andra barn boende inom landstinget. Staten ersätter landstingen med en schablonersättning som grundas på antal registrerade asylsökande som bor inom landstinget. Ersättningen ska täcka kostnader för hälso- och sjukvård, tandvård, tolk, hjälpmedel samt sjukresor och transporter. 11. Förskrivning av hjälpmedel till boende i annat län/vistas i annat län 11.1 Boende i annat län Riksavtalet för hälso- och sjukvård gäller för person med funktionshinder som inte är bosatt i Blekinge. Hjälpmedel till utomlänspatienter ska förskrivas i samråd med brukarens hemlandsting om kostnaden beräknas överstiga kronor. Dock bör, oberoende av beloppets storlek, hemlandstinget alltid kontaktas innan förskrivning sker. Om hjälpmedlet kräver någon form av installation eller måste anpassas till brukarens bostadsförhållanden eller den vardagliga miljön i övrigt ska det förskrivas och betalas av brukarens hemlandsting. Ersättning enligt riksavtalet beräknas enligt det belopp som motsvarar kostnaden för inköp och individuell anpassning, fraktkostnad och andra kostnader som direkt kan hänföras till hjälpmedlet Vistas i annat län Förskrivning av hjälpmedel vid vistelse i ett annat landsting än Blekinge: Riksavtalet för hälso- och sjukvård gäller för person med funktionshinder som är bosatta/ folkbokförda i Blekinge.

7 7 Det finns idag inga krav att kontakt skall ske med förskrivare i hemkommunen om hjälpmedelskostanden understiger kr. Om kontakt görs innan förskrivning bör en uppskattning göras av hur länge behov av hjälpmedel kommer att finnas. Kontakt skall tas med Hjälpmedelscenter för att eftersträva en funktionell och kostnadseffektiv lösning. Kostnaden för hjälpmedel inklusive en eventuell anpassning betalas vanligtvis av ansvarig vårdenhet för hemsjukvården där brukaren är mantalsskriven. Om brukaren ej har behov av hemsjukvård är den vårdcentral där personen är listad kostnadsansvarig. Fakturan skickas till Hjälpmedelscenter som i sin tur fakturerar aktuell vårdenhet. Eventuella kostnader för förskrivarens arbetstid i den kommun/ region/ landsting där brukaren vistas/ kommer att vistas debiteras Landstinget Blekinge centralt som s.k. köpt vård. 12. Brukarens ansvar för lånade hjälpmedel Hjälpmedel förskrivs till brukare som ett lån med nyttjanderätt. Brukaren eller dennes anhörig/vårdnadshavare ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden. Ansvaret omfattar alla hjälpmedel och hjälpmedelstillbehör som förskrivits som personliga hjälpmedel. Egen åverkan eller förändring av hjälpmedlet är inte tillåtet och kan föranleda att brukaren blir ersättningsskyldig. Brukare som lånar dyrare hjälpmedel bör komplettera sitt försäkringsskydd. Brukaren har ansvar för att: följa de instruktioner och anvisningar för hjälpmedlets användning som anges i bruksanvisning och som lämnats av förskrivaren förvara hjälpmedlet så att det inte utsätts för stöld eller annan åverkan. Speciella regler gäller om förvaring/uppställning av elrullstolar kontakta förskrivare eller Hjälpmedelscenter vid driftsstörning eller behov av reparation hålla hjälpmedlet rent och inte utsätta det för onormalt slitage kontakta förskrivare vid olycka eller tillbud i samband med hjälpmedelsanvändningen kontakta förskrivaren vid förändrat hjälpmedelbehov hjälpmedlet och dess tillbehör ska vid återlämnandet vara rengjorda kontakta förskrivare inför byte av bostad 13. Reseersättning Brukare har enligt samma regler som för annan sjukvård, rätt till ersättning för resor för att prova ut eller hämta hjälpmedel. 14. Klagomål Bedömning av hjälpmedelsbehov är en sjukvårdsinsats enligt hälso- och sjukvårdslagen och kan inte överklagas. Den person som anser sig fått en felaktig bedömning av sitt hjälpmedelsbehov bör i första hand diskutera frågan med verksamhetschefen för berörd enhet. En annan möjlighet är att kontakta Förtroendenämnden i Blekinge till vilken samtliga kommuner är anslutna.

8 8 15. Avgifter för hjälpmedel Alla hjälpmedel ägs av Hjälpmedelscenter. De flesta hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt. Samverkansnämnden lägger förslag till respektive fullmäktige för beslut om vilka besök och hjälpmedel som ska vara avgiftsbelagda och avgifternas storlek. Följande hjälpmedel är belagda med egenavgift: Peruker/tupéer Elektroniska nervstimulatorer TENS CPAP-apparater Kryck/stödkäppar Ortopedtekniska skor Cyklar: särskilda regler gäller för inköp av trehjuliga cyklar samt par- och tandemcyklar till vuxna För prisuppgift se separat förteckning/prislista. Bilaga 1 Lagstiftning som berör hjälpmedelsområdet I lagar, förordningar och föreskrifter regleras hälso- och sjukvården och befattningshavares skyldigheter, vilket inkluderar förskrivning av hjälpmedel. Hälso- och sjukvårdshuvudmännen har ett ansvar för hjälpmedel till funktionshindrade, vilket regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 3 b. Hjälpmedlen ska ses som en integrerad del i sjukvården. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där. Detta innefattar habilitering och rehabilitering hjälpmedel för funktionshindrade, och tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå. (Lag 2000:356) 18b anger att kommunen ska erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel till funktionshindrade enligt ett kommunalt ansvar. Att landsting och kommuner har dessa skyldigheter innebär inte att en patient har motsvarande rättigheter. Därför går det inte att överklaga vårdbeslut eller beslut enligt Hälso- och sjukvårdslagen till domslut. SOSFS 1996:24 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården innehåller riktlinjer om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården för att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Utgångspunkten finns i hälso- och sjukvårdslagen.

9 9 SOSFS 1997:8 Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård SOSFS 1997:10 Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård Det måste finnas en verksamhetschef som ansvarar för den löpande verksamheten och som bevakar att kravet på hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses. Verksamhetschefen ansvarar för att omvandla vårdgivarens mål och prioriteringar till rutiner för verksamheten. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar innefattar bland annat att: rutiner finns för att kontakta läkare och annan personal delegeringsbeslut för vårduppgifterna är förenliga med patientsäkerhet rutiner finns för hantering av medicintekniska produkter SFS 2010:659, Patientsäkerhetslagen Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att anmäla till vårdgivaren om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Vårdgivaren ska i sin tur snarast anmäla detta till Socialstyrelsen, en så kallad Lex Maria anmälan. Det ska finnas rutiner i verksamheten för att hantera avvikelser som felbehandlingar, olyckor och tillbud. SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska produkter SFS 1988:1 604 Produktsäkerhetslagen Enligt lagen räknas hjälpmedel in i begreppet medicintekniska produkter. Tillverkaren har det totala ansvaret för att en produkt är säker och ändamålsenlig när den släpps på marknaden. Krav på CE-märkning och vad som gäller för detta finns beskrivet. Förordningen fastställer att det är Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet för lagen om medicintekniska produkter och anger verkets uppgifter och skyldigheter. SOSFS 2001:12 Användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården LVFS 2001:6 Medicintekniska produkter LVFS 2001:8 Tillverkarens skyldighet att rapportera olyckor och tillbud Vid specialanpassning av hjälpmedel kommer vårdgivaren i många fall att ta över produktansvaret från den ursprunglige tillverkaren. Närmare anvisningar om hur detta ska ske finns i föreskriften från Läkemedelsverket. Händelser som sker med medicintekniska produkter då dessa förorsakat eller kunnat förorsaka allvarliga skador för patienten ska anmälas till Läkemedelsverket och till Socialstyrelsen för egenhändigt tillverkade produkter. I föreskriften från Socialstyrelsen framgår att det ska finnas lokala rutiner för hur hanteringen av medicintekniska produkter ska ske samt instruktioner för anmälningsförfarandet. SFS 2008:355 Patientdatalagen Den som förskriver hjälpmedel är skyldig att föra patientjournal. En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Dokumentation är viktig i alla faser av förskrivningsprocessen. I lagen anges vilka yrkeskategorier som är skyldiga att föra patientjournal (gäller legitimerade yrkesgrupper). Om även annan hälso- och sjukvårdspersonal än de som är skyldiga att föra patientjournal ska göra det är en medicinsk ledningsfråga för aktuell verksamhet. Då det förekommer att olika yrkeskategorier deltar i förskrivningsprocessen är det

10 10 viktig att det finns klara lokala rutiner som anger vem som ska svara för dokumentationen. SOSFS 1996:32 Informationsöverföring och samordnad vårdplanering är en förutsättning för att samverkan ska fungera genom hela vårdkedjan är att informationsöverföringen mellan olika vårdgivare fungerar i samband med att brukaren flyttar från en vårdform till annan. Rehabiliterings-, och hjälpmedelsinsatser och eventuellt behov av uppföljning ingår som en del i den samordnade vårdplaneringen. Förskrivare är hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver en medicinteknisk produkt som patient/brukare ska använda själv eller tillsammans med assistent, anhörig eller någon annan person (SOSFS 2001:12). Lag(2007:1091). Inköp av hjälpmedel omfattas av LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Lagen reglerar hur upphandlingsarbetet ska bedrivas. Bilaga 2 Myndigheter och organisationer Socialstyrelsen Socialstyrelsen har som central förvaltningsmyndighet för hälso- och sjukvårdsområdet samt socialtjänstområdet ansvar för tillsynen över de hjälpmedel som ingår i sjukvårdande behandling samt i habilitering och rehabilitering som sjukvårdshuvudmännen tillhandahåller. Läkemedelsverket Myndighetsansvaret för produkter inom medicinteknik är delat mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen av tillverkare och produkter och Socialstyrelsen för tillsynen över den yrkesmässiga användningen. Boverket Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet avseende bostadsanpassningsbidrag. Verket svarar bland annat för att det lämnas kontinuerlig information och utbildning till kommunens handläggare och till andra personalgrupper som deltar i handläggningen. Handisam Handisam är en myndighet för handikappolitisk samordning. I myndigheten ingår bemötandegruppen från Sisus och Tillgänglighetscentret hos Handikappombudsmannen. Handisam har ett strategiskt uppdrag att verka pådrivande i svensk handikappolitik.

11 11 Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Hjälpmedelsinstitutets huvudman är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Institutets verksamhet omfattar forskning, utveckling, upphandling, provning av nya hjälpmedel, utredningsverksamhet och utbildning. De produkter som Hjälpmedelsinstitutet bedömer som bra hjälpmedel återges i publikationen Förteckning över bra hjälpmedel. Hjälpmedelsinstitutet har via ett brukarråd ett nära samarbete med pensionärs- och handikapporganisationerna. Handikapporganisationerna Handikapporganisationerna arbetar för att människor med funktionsnedsättningar ska få en bättre livssituation. Organisationerna är demokratiskt uppbyggda och flertalet medlemmar har någon form av funktionsnedsättning. Anhöriga och andra intresserade kan också vara medlemmar. Länsorganisationerna, med i vissa fall tillhörande lokalavdelningar, tillhör alltid en riksorganisation. De flesta organisationer tillhör Handikappförbundets Samarbetsorganisation (HSO), några organisationer står utanför men har nära samverkan med De Handikappades Riksförbund (DHR). Dessa är, Synskadades Riksförbund (SFR) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Bilaga 3. Rev /BD Kostnader/egenavgifter för hjälpmedel Peruker/tupéer Kostnadstak kr/år, (inkluderar utprovning och anpassning). Patienterna står för kostnader utöver kr/år. Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år. Elektroniska nervstimulatorer TENS Egenavgift 400 kr för lån av apparat under 6 månader. Faktureras av hjälpmedelscenter. Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år. CPAP-apparater Egenavgift 500 kr för utprovning och lån av apparat. Avgiften är en utprovningskostnad och återbetalas inte vid återlämnande. Utbyte av mask och filter till självkostnadspris Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år.

12 12 Kryck/stödkäppar Köpes för 100 kr/st. eller par. Brukaren får behålla krycka/stödkäpp. Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år. Barn och ungdomar får behålla sina kryckkäppar. Ortopedtekniska skor Vuxna egenavgift 500 kr/par. Barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år 200 kr/par. Trehjuliga cyklar samt par- och tandemcyklar: Egenavgift 4.000:- för brukaren från 18 års ålder samt för yngre brukare som behöver vuxenstorlek på cykel, var god se måttangivelser i förskrivningsanvisningarna. Ny förskrivning kan göras tidigast efter 10 år

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor. Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor. Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne September 2005 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

Allmänna riktlinjer. Innehållsförteckning. Allmänna riktlinjer

Allmänna riktlinjer. Innehållsförteckning. Allmänna riktlinjer Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2012-juni Innehållsförteckning Ansvarsfördelning Vem har rätt till hjälpmedel Vem har rätt att förskriva hjälpmedel Vad gäller vid förskrivning av hjälpmedel

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL VID FUNKTIONSHINDER...1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2 Tillbehör...2

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2013 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2013 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2013 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) SFS 1982:763 två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 1 Allmän del 1 VÄLKOMMEN TILL HJÄLPMEDELS- HANDBOKEN BOK 1 ALLMÄN DEL Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets kommuner

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården Konsumentprodukter som hjälpmedel En handbok för hälso- och sjukvården Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist och Manólis Nymark Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist Illustrationer:

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-08 Beslutad av Ninette Hansson sidan 1(9) Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 1 ORGANISATION... 2 Förvaltning... 2 Basenhet... 3 HJÄLPMEDELSNÄMND... 6 Nämndens sammansättning... 6 Överenskommelsen... 6 Befogenheter för Hjälpmedelsnämnden... 6 BEREDNINGSGRUPP...

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Regelverk för hjälpmedel

Regelverk för hjälpmedel Regelverk för hjälpmedel Beslutat av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2000-10-30 Dnr HSS 660-19999 Innehållsförteckning Del I - Policy Inledning... 1 POLICY FÖR HJÄLPMEDEL.. 2 Del ll - Regelverk HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhus. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Riktlinjer för hjälpmedelshantering

Riktlinjer för hjälpmedelshantering Riktlinjer för hjälpmedelshantering 2013-11-01 Dokumentet reviderat av: Carin Thunman Områdeschef Elisabeth A Holmqvist Områdeschef Utbildnings- och omsorgsnämnden 2013-12-10 633 INLEDNING... 3 SYFTE...

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer