Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik"

Transkript

1 NY INFART VÄSTRA TROSA Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik Vägplan, Granskningshandling Projektnummer: Datum: Rev datum: Handling nr.: 1G14GT01 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

2 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 2 (13) Objektdata Vägnummer Objektnamn Ny infart västra Trosa Objektnummer Kommun Trosa Län Sörmland Dokumentdata Titel MUR/Geoteknik Dokumentslag Granskningshandling Utgivningsdatum Utgivare Trafikverket Kontaktperson Leni Maot (Trafikverket) Teknikstöd Nenad Jelisec (Trafikverket) Konsult Sweco Civil AB Uppdragsansvarig Mats Petersson (Sweco) Lena Schalin (Sweco) Ansvarig Geoteknik Martin Holmberg Granskad av Henrik Malmberg Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

3 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 3 (13) Innehållsförteckning 1 Objekt Blivande anläggning/konstruktion Områdesavgränsning Syfte och begränsningar Tidigare utförda undersökningar Underlag Styrande dokument Topografi och ytbeskaffenhet VL km 0/070 0/400 och VL VL km 0/400 0/ VL km 0/970 1/ VL km 1/570 2/270, VL och VL Befintliga konstruktioner, kablar och ledningar Utsättning / Inmätning fältundersökningar laboratorieundersökningar Hydrogeologiska undersökningar Härledda värden Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper Övrigt Redovisning av fält- och laboratorieundersökningar Bilagor Fältundersökningar Koordinatlista Kalibreringsintyg CPT-sonderingar Laboratorieundersökningar Grundvattenavläsningar Utvärderingar Ritningar Ritningsförteckning Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

4 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 4 (13) 1 Objekt 1.1 Blivande anläggning/konstruktion Sweco har på uppdrag av Trafikverket, region Öst, utfört geotekniska undersökningar för framtagande av vägplan för en ny västlig infart till tätorten Trosa. I projektet ingår följande: - Ny väg in till Trosa, VL Bro över Trosaån - Cirkulationsplats vid anslutning till Ådagatan och Bråtagatans - Ny anslutning mellan Västerljungsvägen och ny väg in till Trosa, VL Nya anslutningar från blivande cirkulationsplats till Ådavägen, VL (söder) och (norr) - Gc-väg från Granitvägen till Ådavägen, huvudsakligen parallellt med ny väg in till Trosa 1.2 Områdesavgränsning Vägutredningsområdet avgränsas geografiskt av Västerljungsvägen i sydväst samt av Ådavägen i nordöst, se nedan. Bild 1. Ungefärligt undersökningsområde för rubricerat projekt, flygfoto. Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

5 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 5 (13) 2 Syfte och begränsningar Undersökningarna har utförts för att klargöra jordens geotekniska egenskaper, jordlagerföljder, grundvattennivåer etc. för de planerade konstruktionerna enligt ovan. Den geotekniska undersökningen har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2). Delar av undersökningsområdet har varit svåråtkomligt p.g.a. tät skog, dräneringsdiken, stängsel, berg etc. På grund av rådande förhållanden/förutsättningar har vissa delar inte kunnat undersökas och/eller kompletteras i skedet med framtagande av vägplan. 3 Tidigare utförda undersökningar Inom vägutredningsområdet har undersökningar utförts för följande utredningar: - Samrådshandling (MUR/geoteknik och försöksrapport) väg 218 och 782, förbifart Trosa, vägplan, val av lokaliseringsalternativ. Utförd av Sweco Transportsystem, projektnummer (Trv) , daterad Samrådshandling (Tekniskt PM Geoteknik) väg 218 och 782, förbifart Trosa, vägplan, val av lokaliseringsalternativ. Utförd av Sweco Transportsystem, projektnummer (Trv) , daterad Förstudie (Tekniskt PM Geoteknik) Trosaån, uppdragsnummer (Grontmij) Utförd av Grontmilj, daterad Relevanta undersökningspunkter har arbetats in i denna redovisning. Handlingar bifogas inte i denna rapport. 4 Underlag - Jordartskarta, jorddjupskarta och brunnsarkivet, SGU - Grundkarta i DWG-format - Tidigare utförda undersökningar enligt 3 ovan 5 Styrande dokument - SS-EN Fälthandbok SGF rapport 1: SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar samt SGF kompletterat beteckningsblad SS-EN ISO :2012 samt SGI Information 15 (CPT-sondering) - SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning för jord-bergsondering, utförande, utrustning och kontroll - SS-EN-ISO samt SS-EN (Grundvattenmätning) - TK Geo 13 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

6 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 6 (13) - Anläggnings AMA 13 6 Topografi och ytbeskaffenhet Inom det undersökta området återfinns huvudsakligen åkermark och skogsmark. Nedan anges en översiktlig beskrivning indelad med hänsyn till rådande förhållanden. 6.1 VL km 0/070 0/400 och VL Området utgörs huvudsakligen av åkermark samt befintlig riksväg 782, Västerljungsvägen. Marknivåerna stiger huvudsakligen, i vägens längdmätning, från ca 2,5 till 10, VL km 0/400 0/970 Området utgörs huvudsakligen ett skogbevuxet fastmarkområde med tunna jordlager på berg. Marknivåerna varierar på sträckan mellan ca 10,0 till 48, VL km 0/970 1/570 Området utgörs huvudsakligen ett något kuperat skogsområde. Från längdmätning ca km 1/100 har skogen avverkats, utfört efter avslutad undersökning. Lokalt vid km ca 1/090 1/130, 1/420 1/440 och 1/460 1/520 återfinns höjdpartier med ytligt berg och berg i dagen. Marknivåerna varierar huvudsakligen mellan ca 11,5 till 18, VL km 1/570 2/270, VL och VL Området utgörs huvudsakligen av något kuperad åkermark. Vid längdmätning ca km ca 1/920 ligger Trosaån. Lokalt vid km ca 1/660 1/760 återfinns ett trädbevuxet höjdparti med ytligt berg och berg i dagen. Marknivåerna varierar huvudsakligen inom intervallet ca 3 till Befintliga konstruktioner, kablar och ledningar Inom delar av området finns befintliga kablar och ledningar, för mer exakt information se handling 1C14PM02 PM Samordning ledningar för rubricerat projekt. Västerljungsvägen går parallellt med blivande väg in till Trosa i områdets västra del och Ådavägen ligger parallellt med blivande cirkulationsplats och dess anslutningar i områdets östra del. Befintliga luftledningar korsar den blivande vägen in till Trosa, vl , vid km ca 1/030, 1/750, 1/835 samt 1/885, för mer information se ritning 100G G0204. Befintlig luftledning korsar den blivande södra anslutningen till Ådavägen, vl , vid km ca 0/040. Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

7 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 7 (13) 8 Utsättning / Inmätning Utsättning och inmätning av undersökningspunkterna har utförts, av Sweco, mätklass A enligt SGF:s Rapport 1:2013. Koordinatsystem: SWEREF och höjdsystem: RH2000. Samtliga inmätta undersökningspunkter redovisas i bilaga 1. 9 fältundersökningar Nedan redovisas geotekniska fältarbeten utförda av Sweco under tidsperioden december 2015 och mars Fältundersökningarna är utförda med borrbandvagnar modell Geotech 604, Geotech 604D samt modell Geotech 607. Utförda sonderingar, provtagningar, installation av grundvattenrör samt använd utrustning redovisas i tabell 1 och 2 nedan. Fullständig redovisning av undersökningspunkter, borrbandvagnar, CPT-spets etc. redovisas i bilaga 2. Tabell 1. Utförda sonderingar, provtagningar och gv-rör Sondering/provtagning Antal Typ/Anmärkning Skruvprovtagning 6 Kolvprovtagning 20 Viktsondering 76 CPT-sondering 7 Spets nr.: 4380: BH 6A, 8A, 36,96, 97, 1701 Spets nr.: 4845: BH 64A Slagsondering 1 Jb-sondering 33 Vingborr 21 Installation av grundvattenrör 6 Stålrör Ø = 32 mm med 0,3 bronsfilter Se bilaga 2 och 7 för mer information Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

8 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 8 (13) Tabell 2. Sonderingsutrustning Utrustning Anmärkning Borrvagn Geotech 604, 604D och 607 Skruvprovtagare Kolvprovtagare Ø85 mm (stång Ø32 mm) Hylsor från SGI:s laboratorium i Linköping CPT-sondering Spets nr.: 4380 samt Kalibrering se bilaga 3. Slagsondering Jb-sondering Krona och stång Ø44 mm Krona Ø53 mm och stång Ø44 mm, spolmedium vatten 10 laboratorieundersökningar SGI:s laboratorium i Linköping har utfört rutinundersökningar på ostörda prover, CRS-försök samt inblandningsförsök i nedanstående omfattning. Samtliga resultat redovisas i bilaga 4 6. Rutinundersökningar på ostörda prover Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

9 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 9 (13) CRS-försök Inblandningsförsök med kalk/cement Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

10 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 10 (13) Direkta skjuvförsök 11 Hydrogeologiska undersökningar Grundvattennivån har delvis, under en begränsad tidsperiod, avläst i installerade grundvattenrör. Grundvattenavläsningarna i gv-rör vid aktuell väglinje redovisas bl.a. på ritning 101G G0304 och samtliga redovisas i bilaga 8. Grundvattenytan varierar med årstid, nederbörd etc. varvid såväl högre som lägre grundvattennivåer än i denna rapport redovisade kan förekomma. 12 Härledda värden Härledda värden på lerans hållfasthetsegenskaper är tolkade från utförda laboratorieundersökningar, vingborrsundersökningar samt CPT-sonderingar. Vid utvärderingen av härledda värden har felaktiga resultat samt störda provresultat från laboratorium redigerats bort Hållfasthetsegenskaper I bilaga 9 och 10 redovisas härledda värden på lerans skjuvhållfasthet och sensitivitet. Utvärderingen av CPT-sonderingarna har utförts i programmet Conrad. Vingborrsundersökningarna har reducerats med avseende på konflytgränsen. Ingen reducering har utförts med avseende på lerans sensitivitet Deformationsegenskaper I bilaga 11 redovisas härledda moduler M L från utförda CRS-försök. 13 Övrigt Vid utförande av den geotekniska fältundersökningen undersöktes en större vägkorridor med tre då föreslagna väglinjer. I denna redovisning ligger fokus på den valda vägsträckningen men samtliga undersökningsresultat redovisas. I flera av de utförda laboratorieundersökningarna har jordartsbenämningen mot djupet varit Lera / Silt. Lokalt har sulfidhaltig lera påträffats, huvudsakligen i närområdet till Trosa ån. Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

11 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 11 (13) Kompletterande grundvattenavläsningar krävs då vissa av grundvattenrören aldrig blivit avlästa efter utförd funktionskontroll. Vid framtida projektering bör undersökningarna närmast Trosaån på grund av lerans höga sensitivitet utföras i geoteknisk kategori Redovisning av fält- och laboratorieundersökningar Utförda undersökningar redovisas i plan och sektion/profil på ritningar och bilagor enligt 15 nedan. 15 Bilagor 15.1 Fältundersökningar Utförda fältundersökningars lägen redovisas i bilaga 1, 3 sidor Koordinatlista Utförda undersökningar med metoder redovisas i bilaga 2, 3 sidor Kalibreringsintyg CPT-sonderingar Kalibrering av använda CPT-spetsar redovisas i bilaga 3, 3 sidor Laboratorieundersökningar Utförda rutinundersökningar på ostörda prover redovisas i bilaga 4, 13 sidor. Utförda CRS-försök redovisas i bilaga 5, 200 sidor. Utförda inblandningsförsök redovisas i bilaga 6, 182 sidor. Direkta skjuvförsök redovisas i bilaga 7, 20 sidor Grundvattenavläsningar Utförda grundvattenavläsningar redovisas i bilaga 8, 6 sidor Utvärderingar Härledda värden på lerans skjuvhållfasthet redovisas i bilaga 9, 4 sidor. Härledda värden på lerans sensitivitet redovisas i bilaga 10, 4 sidor. Härledda värden på lerans sättningsegenskaper modul M L redovisas i bilaga 11, 1 sida. Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

12 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 12 (13) 16 Ritningar 16.1 Ritningsförteckning Ritning Typ / sträcka Skala 100G0201 Plan Vl km 0/000 0/550 Skala 1:1000 (A1) 100G0202 Plan Vl km 0/550 1/200 Skala 1:1000 (A1) 100G0203 Plan Vl km 1/200 1/900 Skala 1:1000 (A1) 100G0204 Plan Vl km 1/900 2/272 Skala 1:1000 (A1) 100G1101 BH 12G01-12G04, 13V001-13V008 Skala 1:100 (A1) 100G1102 BH 13V009-13V018 Skala 1:100 (A1) 100G1103 BH 2-9 Skala 1:100 (A1) 100G1104 BH Skala 1:100 (A1) 100G1105 BH Skala 1:100 (A1) 100G1106 BH Skala 1:100 (A1) 100G1107 BH Skala 1:100 (A1) 100G1108 BH Skala 1:100 (A1) 100G1109 BH Skala 1:100 (A1) 100G1110 BH Skala 1:100 (A1) 100G1111 BH Skala 1:100 (A1) 100G1112 BH Skala 1:100 (A1) 100G1113 BH Skala 1:100 (A1) 100G1114 BH Skala 1:100 (A1) 100G1115 BH Skala 1:100 (A1) 100G1116 BH Skala 1:100 (A1) 100G1117 BH 1701 Skala 1:100 (A1) 101G0301 Profil Vl km 0/000 0/550 Skala 1:100 / 1:1000 (A1) 101G0302 Profil Vl km 0/550 1/200 Skala 1:100 / 1:1000 (A1) 101G0303 Profil Vl km 1/200 1/900 Skala 1:100 / 1:1000 (A1) 101G0304 Profil Vl km 1/900 2/270 Skala 1:100 / 1:1000 (A1) 101G0901 Tvärsektion Vl km 0/100, 0/140 Skala 1:100 (A1) 101G0902 Tvärsektion Vl km 0/200, 0/220 Skala 1:100 (A1) 101G0903 Tvärsektion Vl km 0/240, 0/280 Skala 1:100 (A1) 101G0904 Tvärsektion Vl km 0/320, 0/380 Skala 1:100 (A1) 101G0905 Tvärsektion Vl km 0/400 Skala 1:100 (A1) 101G0906 Tvärsektion Vl km 1/040, 1/080 Skala 1:100 (A1) 101G0907 Tvärsektion Vl km 1/160 Skala 1:100 (A1) 101G0908 Tvärsektion Vl km 1/360, 1/380 Skala 1:100 (A1) 101G0909 Tvärsektion Vl km 1/420, 1/460 Skala 1:100 (A1) 101G0910 Tvärsektion Vl km 1/500, 1/580 Skala 1:100 (A1) 101G0911 Tvärsektion Vl km 1/780, 1/820 Skala 1:100 (A1) Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

13 NY INFART VÄSTRA TROSA Handling nr 1G14GT01 Titel Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Projektnummer Dokumentsdatum Ärendenummer TRV 2015/58426 Rev datum 13 (13) 101G0912 Tvärsektion Vl km 1/860, 1/870 Skala 1:100 (A1) 101G0913 Tvärsektion Vl km 1/900, 1/930 Skala 1:100 (A1) 101G0914 Tvärsektion Vl km 1/940 Skala 1:100 (A1) 101G0915 Tvärsektion Vl km 1/960 Skala 1:100 (A1) 101G0916 Tvärsektion Vl km 1/980 Skala 1:100 (A1) 101G0917 Tvärsektion Vl km 2/000 Skala 1:100 (A1) 101G0918 Tvärsektion Vl km 2/040 Skala 1:100 (A1) 101G0919 Tvärsektion Vl km 2/080, 2/100 Skala 1:100 (A1) 101G0920 Tvärsektion Vl km 2/140, 2/160 Skala 1:100 (A1) 101G0921 Tvärsektion Vl km 2/200, 2/240 Skala 1:100 (A1) 103G0901 Tvärsektion VL km 0/140 Skala 1:100 (A1) 104G0901 Tvärsektion VL km 0/000, 0/080 Skala 1:100 (A1) 105G0901 Tvärsektion VL km 0/040 Skala 1:100 (A1) 105G0902 Tvärsektion VL km 0/080 Skala 1:100 (A1) 105G0903 Tvärsektion VL km 0/120 Skala 1:100 (A1) Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa,

14 Bilaga 1 sida 1 (3) BH 12G01-12G04 BH 13V001-13V018 BH koordinater Förstudie Trosaån - Grontmij Samrådshandling förbifart Trosa - Sweco Transportsystem BH nr. X Y Z Typ , ,489 8,276 BH , ,752 7,009 BH , ,581 6,81 BH , ,773 5,68 BH , ,624 5,226 BH 5GW , ,624 5,226 GVR , ,825 5,779 BH 6A , ,5238 4,1055 BH , ,929 3,145 BH , ,796 2,631 BH 8A , ,5158 2,3919 BH , ,764 8,077 BH , ,202 8,351 BH , ,545 7,733 BH , ,035 8,297 BH 12G , ,2901 3,4732 BH 12G , ,5211 3,3574 BH 12G , ,8885 3,2035 BH 12G , ,3318 3,2236 BH , ,559 9,966 BH 13GW , ,559 9,966 GVR 13V , ,454 7,261 BH 13V , ,07 8,577 BH 13V , ,13 9,382 BH 13V , ,195 56,711 BH 13V , ,077 22,057 BH 13V , ,08 23,784 BH 13V , ,739 18,6045 BH 13V , ,954 12,0874 BH 13V , ,472 11,585 BH 13V , ,0094 7,6537 BH 13V , ,602 8,461 BH 13V , ,6289 5,7385 BH 13V , ,26 5,531 BH 13V , ,136 6,7347 BH 13V , ,036 3,2756 BH 13V , ,048 3,612 BH 13V , ,218 6,4154 BH 13V , ,611 4,168 BH , ,037 8,346 BH , ,596 14,34 BH , ,678 14,403 BH , ,75 14,266 BH , ,499 14,171 BH

15 18GW , ,499 14,171 GVR , ,825 14,161 BH , ,662 14,059 BH , ,563 16,582 BH , ,427 13,608 BH , ,592 13,717 BH , ,187 13,521 BH , ,339 13,642 BH , ,939 13,314 BH , ,563 16,746 BH , ,821 13,552 BH , ,148 16,833 BH , , ,6827 BH , , ,2394 BH , , ,8464 BH , , ,0015 BH , , ,7346 BH , , ,6832 BH , , ,7146 BH 36GW , ,383 11,679 GVR , , ,5211 BH , , ,2973 BH , , ,9369 BH , , ,5306 BH , ,07 9,306 BH , ,892 11,7983 BH , ,175 0 BH , ,9936 8,5251 BH , ,1301 8,6477 BH , , ,3114 BH , ,288 9,4549 BH , ,1608 8,5121 BH , ,4954 7,9459 BH , ,8178 7,3505 BH , ,5384 6,0853 BH , ,929 7,5257 BH 52A , ,929 7,526 BH , ,3519 6,1681 BH , ,522 7,043 BH , ,3698 4,8903 BH , ,4579 5,4384 BH , ,4811 6,0958 BH , ,6672 6,7226 BH , ,0468 3,842 BH , ,1916 4,8165 BH , ,1919 4,9691 BH , ,2878 5,1399 BH , ,1655 2,6888 BH , ,345 2,995 BH 64A , ,345 3,33 BH Bilaga 1 sida 2 (3)

16 , ,9517 3,7953 BH , ,4749 3,35 BH , ,1842 4,1284 BH , ,0241 4,054 BH , ,384 3,494 BH 69GW , ,723 3,439 GVR , ,4673 4,875 BH , ,9511 3,1693 BH , ,3229 3,2463 BH , ,4057 3,3374 BH , ,453 5,885 BH 74GW , ,453 5,885 GVR , ,5727 3,0537 BH , ,1682 3,1459 BH , ,7208 3,1478 BH , ,2878 6,3026 BH , ,5921 3,4572 BH , ,8416 3,0786 BH , ,0207 3,0262 BH , ,5508 5,7789 BH , ,1616 3,6675 BH , ,0319 3,9317 BH , ,8311 5,2818 BH , ,7435 4,8779 BH , ,9908 4,6949 BH , ,4298 3,9207 BH , ,7884 5,4261 BH , ,0171 4,9869 BH , ,6412 4,3221 BH , ,1051 5,4416 BH , ,1103 5,3451 BH , ,677 5,573 BH , ,6013 4,7331 BH , ,9751 3,3279 BH , ,7831 3,0149 BH , , ,1611 BH , , ,8608 BH , , ,8692 BH , , ,5488 BH , ,629 11,836 BH , ,3402 5,2068 BH , ,667 2,883 BH Bilaga 1 sida 3 (3)

17 Upprättad av: Datum: Bilaga 2 sida 1 (3) 1(3) Version: Uppdragsnamn: Ny infart Västra Trosa Datum borrprogram: Uppdragsnr: Datum uppdaterad uppföljning: Version: A Spår/Vä glinje Antal undersökningar Registrerade (R) Återstår (ej utförd) UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Undersökning utförd Beteckning Utför av Borrbandvagn December 2015 R Eje Carlgren Geotech 604D Januari 2016 r Janne Olsson Geotech 607 Metod Totalt Februari 2016 r Lars Gustafsson Geotech 604D Mars R = Registrerad Februari (utförd och registrerad i AutoGraf) Strukna (X) Sektion Sida ID Vim CPT jb2 Hfa Skr kv vb Pp GW PG Del Inmätt Anm. 2 r Ja 3 r r Ja 4 r Ja 5 r r r Ja Stål 32 mm med 0,3 m bronsfilter 6 r Ja 6A r Ja CPT-spets nr.: R r R Ja 8 R Ja 8A r Ja CPT-spets nr.: r r Ja 10 R r Ja 11 R R Ja 12 r Ja 13 r r r Ja Stål 32 mm med 0,3 m bronsfilter 14 Ja 15 R R Ja 16 r Ja 17 R Ja 18 r r Ja Stål 32 mm med 0,3 m bronsfilter 19 r r R R Ja 20 r Ja 22 r Ja 23 r r Ja 24 r r Ja 25 r Ja 26 R Ja 28 R R Ja 29 R R Ja 30 R Ja 32 R r R Ja 33 r R Ja 34 r Ja 35 r Ja 36 R r r r R R Ja 41 r Ja 42 r R Ja 44 r R Ja CPT-spets nr.:4380 Stål 32 mm med 0,3 m bronsfilter \\sejkgfs001\projekt\2232\ \000\3_genomforande\35_arbetsmaterial\geoteknik\handläggning\mur\bilagor ritningar mm\bilagor\fältsammanställning\bilaga X - Fältsammanställning Blad nr 1 av 3

18 Upprättad av: Datum: Bilaga 2 sida 2 (3) 2(3) Version: Spår/Vä glinje Sektion Sida ID Vim CPT jb2 Hfa Skr kv vb Pp GW PG Del Inmätt Anm. 45 r Ja 46 R R Ja 47 r Ja 48 r R Ja 50 r R Ja 51 R r R Ja 52 r R Ja 53 r Ja 54 R Ja 55 R R r R Ja 56 r Ja 57 R R R Ja 58 R R Ja 59 R Ja 60 R R R R Ja 61 R Ja 62 R Ja 63 R r R Ja 64 R R R R Ja 64A R Ja CPT-spets nr.: r R Ja 66 r R Ja 67 r R r Ja 68 r r r r Ja 69 R r r R Ja Stål 32 mm med 0,3 m bronsfilter 70 R Ja 71 r r r Ja 72 R Ja 73 R Ja 74 R R Ja Stål 32 mm med 0,3 m bronsfilter 75 R Ja 76 R Ja 77 R Ja 78 R Ja 79 R R r Ja 80 R Ja 81 r r r Ja 83 R Ja 84 R Ja 86 R Ja 87 R Ja 89 r r r Ja 90 R Ja 92 R Ja 93 R Ja 94 R R R Ja 95 R Ja \\sejkgfs001\projekt\2232\ \000\3_genomforande\35_arbetsmaterial\geoteknik\handläggning\mur\bilagor ritningar mm\bilagor\fältsammanställning\bilaga X - Fältsammanställning Blad nr 2 av 3

19 Upprättad av: Datum: Bilaga 2 sida 3 (3) 3(3) Version: Spår/Vä glinje Sektion Sida ID Vim CPT jb2 Hfa Skr kv vb Pp GW PG Del Inmätt Anm. 96 r Ja CPT-spets nr.: r Ja CPT-spets nr.: r Ja 99 r Ja Sondering avbruten p.g.a. maskin strul.flyttad någon meter till BH r r Ja 101 r Ja 102 r Ja 103 R Ja 1701 r r R Ja CPT-spets nr.:4380 \\sejkgfs001\projekt\2232\ \000\3_genomforande\35_arbetsmaterial\geoteknik\handläggning\mur\bilagor ritningar mm\bilagor\fältsammanställning\bilaga X - Fältsammanställning Blad nr 3 av 3

20 Bilaga 2 sida 1 (3) CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4380 Probe No 4380 Date of Calibration Replacement of Calibrated by Christoffer Hurtig File name doc Point Resistance Tip Area 10cm² Maximum Load 50 MPa Range 50 MPa Scaling Factor 1304 Resolution kpa Area factor (a) at 1MPa ERRORS Max. Temperature effect when not loaded Temperature range 0 40 deg. Celsius. Local Friction kpa Sleeve Area 150cm² Maximum Load 0.5 MPa Range 0.5 MPa Scaling Factor 3822 Resolution kpa Area factor (b) at 1MPa ERRORS Max. Temperature effect when not loaded Temperature range 0 40 deg. Celsius kpa Pore Pressure Maximum Load 2.5 MPa Range 2 MPa Scaling Factor 3588 Resolution kpa ERRORS Max. Temperature effect when not loaded Temperature range 0 40 deg. Celsius kpa Tilt Angle. Scaling Factor 1 Range 0-40 Deg. BACK-UP MEMORY Ingenjörsfirman Geotech AB 46 (0) Datavägen (0) VAT No. SE ASKIM, Sweden SE

21 Göteborg: Bilaga 2 sida 2 (3) Page 1 of 8

22 Göteborg: Bilaga 2 sida 3 (3) Page 1 of 8

23 Bilaga 4 sida 1 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 3A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) 0/200 7 Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet 2,0 GRÅ LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, Cl (sa) SANDSKIKT OCH ROSTRÖR 3,0 GRÅ, VARVIG LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT 4,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1, v Cl (si) 5,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, ,1 v Cl 6,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 7,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA, TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT 8,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl si 10,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA, TUNNA 1, v Cl (si) 0/400 9 SILTSKIKT 2,0 GRÅ LERA, ROSTFLÄCKIG 1, ,8 56 Cl 3,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 4,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1, v Cl (si) (sa) OCH ENSTAKA TUNNA SANDSKIKT 5,0 GRÅ, VARVIG LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT 6,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl (si) 7,0 GRÅ,VARVIG LERA MED TÄTA, TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

24 Bilaga 4 sida 2 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 4A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) 1/ Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet 2,0 GRÅ LERA MED ENSTAKA VÄXTDELAR, 1, ,3 38 Cl (pr) ROSTFLÄCKIG 3,0 GRÅ, DIFFUST VARVIG LERA, ROSTFLÄCKIG 1, (v) Cl 4,0 GRÅ, DIFFUST VARVIG LERA MED TUNNA, 1, (v) Cl (sa) STÖRDA SANDSKIKT 5,0 GRÅ, SILTIG LERA MED TUNNA 1, ,7 14 si Cl (fsa) FINSANDSKIKT OCH GRUSINSLAG τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 32 2,0 GRÅ LERA, ROSTFLÄCKIG 1, ,8 88 Cl 3,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1, v Cl (si) 4,0 GRÅ, DIFFUST VARVIG LERA MED 1, ,6 27 (v) Cl si SILTSKIKT, SAND- OCH GRUSINSLAG 5,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT OCH 1, v Cl si (fsa) TUNNA FINSANDSKIKT 6,0 GRÅ,VARVIG LERA MED TÄTA SILTSKIKT 1, v Cl si 7,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA SILTSKIKT 1, v Cl si 1/ ,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1, v Cl (si) OCH ENSTAKA GRUS 8,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA, TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT 10,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl si 12,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT MED 1, Cl Si fsa FINSANDSKIKT 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

25 Bilaga 4 sida 3 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 5A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 51 2,0 GRÅ, VARVIG LERA MED ROTTRÅDAR 1, v Cl pr 3,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 4,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl si 5,0 GRÅ, SKIKTAD, VARVIG LERA OCH SILT 1,72 (48)* Cl Si *(stor spridning) 6,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, Cl Si 7,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT MED TUNNA 1, Cl Si (fsa) FINSANDSKIKT 55 2,0 GRÅ, VARVIG LERA, ROSTFLÄCKIG 1, v Cl 3,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 4,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1, ,3 v Cl (si) 5,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, ,7 v Cl si 6,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl si 7,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, (29) (18)* Cl Si 8,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, Cl Si *(stor spridning) 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

26 Bilaga 4 sida 4 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 6A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) 1/ Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet 2,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1, v Cl (si) 3,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl si 4,0 GRÅ, VARVIG LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT 5,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 6,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl si 7,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA SILTSKIKT 1, v Cl si 8,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA SILTSKIKT 1, v Cl si 10,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, Cl Si τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 60 2,0 GRÅ, VARVIG LERA, ROSTFLÄCKIG 1, v Cl 3,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, ,7 v Cl si 4,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA SILTSKIKT 1, ,0 v Cl si 5,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, Cl Si 6,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, (52) (15)* Cl Si *(stor spridning) 7,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, Cl Si 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

27 Bilaga 4 sida 5 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 10A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) 1/ Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet 2,0 GRÅ LERA MED VÄXTDELAR, 1, Cl pr su SULFIDFLÄCKIG 3,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 4,0 GRÅ LERA MED TUNNA SILTSKIKT, 1, ,5 Cl (si) su SULFIDFLÄCKIG 5,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, ,8 v Cl 6,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, ,0 Cl Si 7,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, Cl Si τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 8,0 GRÅ SILT MED LERSKIKT, SAND- OCH Si cl (prov i påse) GRUSINSLAG 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

28 Bilaga 4 sida 6 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 1A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) 1/ Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet 2,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 3,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, ,0 Cl su 4,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, >122 7,5 Cl su 5,0 GRÅ,VARVIG LERA 1, ,4 v Cl 6,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, (>323) (19) Cl Si 7,0 GRÅ SILT MED LERSKIKT 1, Si cl 1/ ,0 GRÖNGRÅ, GYTTJIG LERA 1, gy Cl 3,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 4,0 GRÅ LERA MED ENSTAKA GRUSKORN, 1, Cl su SULFIDFLÄCKIG 5,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 6,0 GRÅ LERA, SVAGT SULFIDFLÄCKIG 1, Cl (su) 7,0 GRÅ LERA 1, Cl 8,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 10,0 GRÅ, DIFFUST VARVIG LERA MED TUNNA 1, (v) Cl (si) SILTSKIKT 12,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 15,0 GRÅ, VARVIG LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT 18,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA SILTSKIKT 1, (35) (39)* v Cl si 21,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, (26) (27) Cl Si 24,0 GRÅ, SKIKTAD SILTIG LERA OCH SILT 1, (29) (25) si Cl Si τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) *stor spridning på konintryck ( ) = osäkert värde, metoden är avsedd för kohesionsjord 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

29 Bilaga 4 sida 7 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 7A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 67 2,0 GRÖNGRÅ, LERIG GYTTJA MED VÄXTDELAR, 1, cl Gy pr su SULFIDFLÄCKIG 3,0 KONTAKT: GRÅ, GYTTJIG LERA MED 1, gy Cl (sh) / Cl ENSTAKA SKAL / GRÅ LERA 4,0 GRÅ LERA, NÅGOT SULFIDFLÄCKIG 1, Cl (su) 5,0 GRÅ LERA, SVAGT SULFIDFLÄCKIG 1, Cl (su) 6,0 GRÅ LERA MED SILTSKIKT, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 7,0 GRÅ LERA MED TUNNA FINSANDSKIKT, 1, Cl (fsa) su SULFIDFLÄCKIG 8,0 GRÅ LERA, SVAGT SULFIDFLÄCKIG 1, Cl (su) 10,0 GRÅ LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, Cl (fsa) su FINSANDSKIKT, SULFIDFLÄCKIG 12,0 GRÅ, VARVIG LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, Cl (si) SILTSKIKT 15,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl si 18,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, Cl Si 21,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, (29) (31)* Cl Si *(stor spridning) 24,0 GRÅ, SILT MED LERSKIKT OCH SANDSKIKT 1, (15) (33) Si le sa ( ) = osäkert värde, metoden är avsedd för kohesionsjord 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

30 Bilaga 4 sida 8 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 11A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) 1/ Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet 2,0 GRÖNGRÅ, LERIG GYTTJA MED VÄXTDELAR 1, ,7 27 cl Gy pr 3,0 ÖB: GRÖNGRÅ, GYTTJIG LERA MED gy Cl (sa) ENSTAKA, TUNNA SANDSKIKT MB: GRÅ LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, Cl (sa) SANDSKIKT 4,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 5,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 6,0 GRÅ LERA MED TÄTA, TUNNA SILTSKIKT 1, Cl (si) 7,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 8,0 GRÅ LERA MED TUNNA FINSANDSKIKT, 1, Cl (saf) (su) SVAGT SULFIDFLÄCKIG 10,0 GRÅ LERA SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 12,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT 15,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT 18,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl si 21,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, ,6 Cl Si 24,0 GRÅ SILT MED LERSKIKT Si cl τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

31 Bilaga 4 sida 9 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 8A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 71 2,0 GRÅ LERA, SVAGT SULFIDFLÄCKIG 1, Cl (su) 3,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 4,0 GRÅ LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, Cl (si) (su) SILTSKIKT, SVAGT SULFIDFLÄCKIG 5,0 GRÅ LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, Cl (fsa) su FINSANDSKIKT, SULFIDFLÄCKIG 6,0 GRÅ LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, Cl (fsa) FINSANDSKIKT 7,0 GRÅ LERA MED TUNNA SILT- OCH 1, Cl (si) (fsa) su FINSANDSKIKT, SULFIDFLÄCKIG 8,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 10,0 GRÅ, VARVIG LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, v Cl (si) SILTSKIKT 12,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, (45) (21)* Cl Si *(stor spridning) 79 2,0 GRÅ LERA MED SANDSKIKT OCH ROSTRÖR, 1, Cl sa ROSTFLÄCKIG 3,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 4,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 5,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 6,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1, ,8 v Cl (si) 7,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, ,0 v Cl si 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

32 Bilaga 4 sida 10 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 2A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) 2/ Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet 2,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 3,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 4,0 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1, Cl su 5,0 GRÅ LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, Cl (si) (su) SILTSKIKT, NÅGOT SULFIDFLÄCKIG 6,0 GRÅ LERA MED ENSTAKA, TUNNA 1, Cl (si) su SILTSKIKT, SULFIDFLÄCKIG 7,0 GRÅ LERA MED TUNNA SILTSKIKT, 1, Cl (si) (su) NÅGOT SULFIDFLÄCKIG 8,0 GRÅ, VARVIG LERA 1, v Cl 10,0 GRÅ, VARVIG LERA MED MED SKIKT 1, v Cl cl Si AV LERIG SILT 12,0 GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1, v Cl si τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

33 Bilaga 4 sida 11 (13) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 9A Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St IMK, OA Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup (m) Benämning enligt SS-EN ISO , -2. 1) 2) Densitet ρ t/m 3 3) Vattenkvot w % 4) Konflytgräns 5) Sensitivitet w L % s t Dnr Datum ) Skjuvhållfasthet τ kpa Jordartsförkortning (Anmärkning) 89 2,0 BRUNGRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA 1, v Cl si SILTSKIKT 3,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA SILTSKIKT 1, v Cl si 4,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, Le Si 5,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, (50) (29)* Le Si *(stor spridning) 2/ ,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1, v Cl (si) 4,0 GRÅ, VARVIG LERA MED TÄTA SILTSKIKT 1, v Cl si 5,0 GRÅ, SKIKTAD LERA OCH SILT 1, Le Si 1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1D ) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket med 100 g konen är mindre än 7 mm. Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 E-post:

34 RESULTATRAPPORT Utfärdad av ackrediterat laboratorium Bilaga 4 sida 12 (13) R1 SAMMANSTÄLLNING AV RUTINPROVNING Uppdragsnamn: Infart västra Trosa Dnr: :01 Blad 1 (2) Uppdragsgivare: Sweco Civil AB, Växjö Teknisk ledare FB Datum Providentitet 1) 1) Provningsresultat 2) 3) 4) 5) 5) Övrig information Sektion/ Provpunkt 0/935 Djup (m) δ (t/m3) w (%) w L (%) S t c u (kpa) 1) Benämning enligt SS-EN ISO , -2. Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. 2) Skrymdensitet SS-EN ISO ) Vattenkvot SS-EN ISO Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns - Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2. 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS , Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS : Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket 100 g konen är mindre än 7 mm. Statens geotekniska institut Postadress, hk: Besöksadress, hk: Anmärkning Redskap för provtagning Benämning Jordartsförkortning Densitet Vattenkvot Konflytgräns Sensitivitet Skjuvhållfasthet Ankomstdatum Undersökning Datum Utförd av grå LERA, svagt sulfidfläckig Cl (su) 1,61 84, Kv St J.A grå LERA, svagt sulfidfläckig Cl (su) 1, Kv St J.A grå, diffust varvig LERA, svagt sulfidfläckig (v)cl (su) 1,55 97, Kv St J.A grå, varvig LERA vcl 1,61 70, Kv St J.A grå, varvig LERA, sulfidfläckig vcl su 1,52 (82,6) (75) 2,1 11 w: stor spridning Kv St J.A grå, varvig LERA vcl 1,55 84, Kv St J.A grå, varvig LERA vcl 1, , Kv St J.A grå, diffust varvig LERA med sand- och grusinslag, svagt sulfidfläckig (v)cl (su) 1,70 67, Kv St J.A grå, diffust varvig LERA med enstaka, tunna siltskikt (v)cl (si) 1,60 84, Kv St J.A grå, varvig LERA med enstaka grus vcl 1,57 83, Kv St J.A grå, varvig LERA med enstaka grus vcl 1,59 86, Kv St J.A grå, varvig LERA vcl 1,59 77,1 76 (5,2) (7,1) Cu: stor spridning Kv St J.A grå, varvig LERA vcl 1,57 83, Kv St J.A OA grå, varvig LERA vcl 1,62 78, Kv St J.A OA grå, varvig LERA med täta siltskikt vcl si 1,73 56,3 56 (16) (23) Cu: stor spridning Kv St J.A OA grå, varvig LERA med siltskikt vcl si 1,73 52, Kv St J.A OA grå, varvig LERA med täta siltskikt vcl si 1,80 47, Kv St J.A OA grå, skiktad LERA och SILT Cl Si 1,84 40, Kv St J.A OA grå, lerig SILT med lerskikt clsi cl 1,85 35,6 33 (33) (28) Ej kohesionsjord Kv St J.A OA grå, siltig LERA med siltskikt sicl si 1,83 39,2 36 (28) (22) Cu: stor spridning Kv St J.A OA grå, lerig SILT med lerskikt clsi cl 1,87 40,7 39 (43) (43) Ej kohesionsjord Kv St J.A OA Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida; Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart de provade materialen Linköping Tel: Olaus Magnus väg 35 E-post: Mall: Rutin

35 RESULTATRAPPORT Utfärdad av ackrediterat laboratorium R1 Bilaga 4 sida 13 (13) SAMMANSTÄLLNING AV RUTINPROVNING Uppdragsnamn: Infart västra Trosa Dnr: :01 Blad 2 (2) Uppdragsgivare: Sweco Civil AB, Växjö Teknisk ledare FB Datum Providentitet 1) 1) Provningsresultat 2) 3) 4) 5) 5) Övrig information Sektion/ Provpunkt Djup (m) δ (t/m3) w (%) w L (%) S t c u (kpa) Anmärkning Redskap för provtagning Benämning Jordartsförkortning Densitet Vattenkvot Konflytgräns Sensitivitet Skjuvhållfasthet Ankomstdatum Undersökning Datum Utförd av grå, lerig SILT med lerskikt clsi cl 1,83 42,7 40 (29) (29) Ej kohesionsjord Kv St J.A OA 1) Benämning enligt SS-EN ISO , -2. Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. 2) Skrymdensitet SS-EN ISO ) Vattenkvot SS-EN ISO Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns - Tidigare gällande standard SS , Utgåva 2. 5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS , Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS : Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g konen då konintrycket 100 g konen är mindre än 7 mm. Statens geotekniska institut Postadress, hk: Besöksadress, hk: Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida; Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart de provade materialen Linköping Tel: Olaus Magnus väg 35 E-post: Mall: Rutin

36 Bilaga 5 sida 1 (200) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK SS , utgåva 1 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 1B Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St FB Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup Densitet CRS σ c M L σ L M Permeabilitet β k Dnr Datum c v min Diagram a,b,c m t/m 3 kpa kpa kpa m/s m 2 /s Nr 0/ ,0 1, ,8 4, ,3-1 v Cl (si) 5,0 1, (45) 13,6 8, ,9-2 v Cl 7,0 1, ,9 9, ,8-3 v Cl (si) 10,0 1, ,1 8, ,8-4 v Cl (si) 0/ ,0 1, ,8 2, ,5-5 v Cl 5,0 1, ,5 5, ,1-6 v Cl (si) 7,0 1, ,3 1, ,6-7 v Cl (si) 1/ ,0 1, ,4 4, ,8-8 (v) Cl Jordartsbenämning (Anmärkning) 5,0 1, ,1 5, ,7-9 si Cl (fsa) 1/ ,0 1, ,7 4, ,6-10 v Cl (si) 8,0 1, ,2 6, ,8-11 v Cl (si) 10,0 1, ,4 9, ,4-12 v Cl si ( ) = osäkert värde Mätosäkerhet ej framtagen, ej relevant. R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

37 Bilaga 5 sida 2 (200) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK SS , utgåva 1 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 2B Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St FB Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup Densitet CRS σ c M L σ L M Permeabilitet β k Dnr Datum c v min Diagram a,b,c m t/m 3 kpa kpa kpa m/s m 2 /s Nr (1/740) 51 2,0 1, ,1 5, ,7-13 v Cl pr 4,0 1, ,6 2, ,8-14 v Cl si 6,0 1, ,5 1, ,6-15 Cl Si (1/800) 55 3,0 1, ,5 6, ,8-16 v Cl 5,0 1, (44) 15,0 8, ,9-17 v Cl si 1/ ,0 1, ,8 7, ,8-18 v Cl si 5,0 1, ,0 8, ,5-19 v Cl 7,0 1, ,6 1, ,0-20 v Cl si (1/840) 60 2,0 1, ,4 2, ,5-21 v Cl 4,0 1, ,0 1, ,8-22 v Cl si 6,0 1, ,8 7, ,5-23 Cl Si 1/ ,0 1,53 (33) ,3 9, ,4-24 Cl su 5,0 1, ,6 6, ,8-25 v Cl 7,0 1, ,2 1, ,5-26 Cl Si Jordartsbenämning (Anmärkning) ( ) = osäkert värde Mätosäkerhet ej framtagen, ej relevant. R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

38 Bilaga 5 sida 3 (200) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK SS , utgåva 1 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 3B Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St FB Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup Densitet CRS σ c M L σ L M Permeabilitet β k Dnr Datum c v min Diagram a,b,c m t/m 3 kpa kpa kpa m/s m 2 /s Nr 1/ ,0 1, ,2 9, ,1-27 Cl su 5,0 1, ,3 6, ,5-28 v Cl 7,0 (1,63) ,5 2, ,8-29 Si cl (1/940) 67 4,0 1, ,7 7, ,8-30 Cl (su) 6,0 1, ,1 1, ,3-31 Cl si su 8,0 1, ,3 4, ,6-32 Cl (su) 12,0 1, ,9 5, ,8-33 v Cl (si) 1/ ,0 1, ,7 1, ,8-34 Cl su 7,0 1, ,5 5, ,2-35 Cl su 10,0 1, ,0 9, ,7-36 Cl su 1/ ,0 1, ,9 5, ,4-37 gy Cl 4,0 1, ,5 5, ,9-38 Cl su 6,0 1, ,9 5, ,3-39 Cl (su) 8,0 1, ,9 5, ,3-40 v Cl Jordartsbenämning (Anmärkning) ( ) = osäkert värde 10,0 1, ,5 4, ,5-41 (v) Cl (si) Mätosäkerhet ej framtagen, ej relevant. R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

39 Bilaga 5 sida 4 (200) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK SS , utgåva 1 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 4B Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Kv St FB Teknisk ledare Sektion/ Borrhål/ Djup Densitet CRS σ c M L σ L M Permeabilitet β k Dnr Datum c v min Diagram a,b,c m t/m 3 kpa kpa kpa m/s m 2 /s Nr (2/005) 71 2,0 1, ,4 1, ,8-42 Cl (su) Jordartsbenämning (Anmärkning) 4,0 1, ,7 8, ,7-43 Cl (si) (su) 8,0 1, ,6 6, ,1-44 v Cl (2/090) 79 3,0 1, ,4 6, ,5-45 Cl su 5,0 1, ,5 4, ,5-46 v Cl 7,0 1, ,2 1, ,6-47 v Cl si 2/ ,0 1, ,4 8, ,0-48 Cl su 4,0 1, (41) 12,7 1, ,9-49 Cl su 7,0 1, ,2 5, ,1-50 Cl (si) (su) 2/ ,0 1, ,7 3, ,8-51 v Cl (si) 5,0 1,76 (45)* ,1 1, ,4-52 Cl Si ( ) = osäkert värde * stora deformationer före σ c Mätosäkerhet ej framtagen, ej relevant. R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

40 Bilaga 5 sida 5 (200) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK SS , utgåva 1 Beställare: Sweco Civil AB, Växjö Infart västra Trosa Tabell 1A Dnr :01 Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning Datum Utförd av Datum Kv St FB Teknisk ledare FB Sektion/ Borrhål/ Djup 1) Densitet CRS c M L L M Permeabilitet k Diagram a,b,c m t/m 3 kpa kpa kpa m/s Nr 1/ ,0 1,54 (48) 201 (61) 12,4 9, ,8 1 Cl (su) 3,0 1,52 (49) 200 (65) 14,5 8, ,8 2 Cl (su) Jordartsförkortning (Anmärkning) 4,0 1,49 (63) 252 (71) 11,8 5, ,4 3 (v)cl (su) 5,0 1, ,0 6, ,5 4 vcl 6,0 1, ,9 5, ,5 5 vcl su 7,0 1,53 (52) 161 (53) 11,9 5, ,5 6 vcl 8,0 1, ,6 5, ,5 7 vcl 9,0 1, ,7 6, ,3 8 (v)cl (su) 10,0 1, ,8 3, ,7 9 (v)cl (si) 13,0 1,58 (59)* 705 (129) 16,9 5, ,7 10 vcl 16,0 1,70 (116)* ,8 4, ,8 11 vcl si 19,0 1,77 (236)* ,5 1, ,6 12 Cl Si 22,0 1,89 -* -* -* 44,1 3, ,0 13 clsi cl ( ) = osäker utvärdering ( )* = stora deformationer före c *går ej att utvärdera Mätosäkerhet ej framtagen, ej relevant. Skrymdensitet: SS-EN ISO Avsteg från standard: Liten provmängd. R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

41 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0. Densitet Datum Projekt Sekt/hål 1.55 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl 1.03 Sl Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 6 (200) Diagram 10- J A 10-8 '>t>l>t>l>t>t>m>t>m>(^ [>t>t>[>t> >t>>cv CQ e x 10-7 ^ai -H u -H Q) Q A 02 g!^ Def 40 ' l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k H i kpa 2 T '-? kpa å å- kpa rt.s f, i-l Q ~ m/s 3.3 i^ftfiq fsk

42 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. ^/h 0.7 Densitet 1.55 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 7 (200) Diagram 1 B Sigmaeff kpa (d P-l ^ 5500 ^ 5000 g m ri q 4500 CO Cd (U^ 4000 Q lbo-s~i^ F&

43 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. ^/h 0.7 Densitet 1.55 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 8 (200) Diagram t c Permeabilifcet m/s o i i l l l Ull] l l l I llll l l l liul[ l l l l llll i i i i un] i i i i i iu i i i i un] i F; ö -H 20 -p?-1 o (U Q 30 Perm 40 t i OS-ic' F'/3

44 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.47 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad -l l l l l f l ^ 2^., Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl 1.03 Diagram <^ A 1 l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 9 (200) >w>>t>>»»^^, o ev 10-8 m e * I> f> 6. O 10-7 ri (U u -H (U Q M CQ.1 M Def l l l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 2 kpa b 7 kpa ( -r) kpa Äj>é %.6-iC' " m/s A9 UCM"'O P 'G-

45 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.47 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad v l :01 O m Cl 03 Bilaga 5 sida 10 (200) Diagram ^ B 4000 Sigmaeff kpa rö Cn M 2200 * 2000 } e mrt P 1800 ~r~l m ra (U^ 1600 t" ^ ^^ ^ ^ w> ^' 1>1>1>.>> >>' >1>1> t> t- ou M cö PLt. M 20 ^u >-. n j-1 o Fn <-' > O t> 1> \ ^^ -f l l l h l ] l l l l l l l l l l l l I- l l l l l l l l I Uc»s'f0 pä

46 Sfcatens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.47 Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad beaktad v l :01 O m Cl 03 Bilaga 5 sida 11 (200) Diagram 2 C Permeabilitefc m/s l l l l l III] l l l l Hill l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l l l l llll l l l l Ull] l \ ö -r420 -> Nn o d) Q 30 Perm 40 /éos-to FQ

47 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.66 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) -l l l l l l l h -l l l h -l h Sigmaeff kpa 1.03 Bilaga 5 sida 12 (200) Diagram ^ A l 10- t>t>l>m>01> I> t> V>[>> 1> [> t> 0\ -H 20 (ti o (U Q t> 1> fr > t> > > > 1> > > ^ 1> t> CV Def 10-7U e x > -p ri (U -r-1 u -H n-i O) ö ^ CQ i l h -4 l l l l l l h -l h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k S'1 kpa J7^ kpa '7 i kpa ^..7 9,,, "jo "" m/s i, 8

48 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.66 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 13 (200) Diagram 3 B Sigmaeff kpa M t» U (Ö di '^ i Q e ra rt ~I~1 CQ ca (U ^ 8000 t> t- ><. >>" 1> fr t> > 20 fri C4 ^ ^ i-p^ö (^ lo M l t 1 l l l l l l l l l l h

49 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odometer Defhast. Densitet H=20 mm, utgåva nr %/h D=50 mm l 3 o.7 l.66 Utrustningens egendeformafcion beaktad 1.03 Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben v :01 O m Cl ( si ) Bilaga 5 sida 14 (200) Diagram.3 C Permeabilifcet m/s S o i i l l l Ull] l 1111 III] l l l l Ull] l l l l l lll l l l l llll l l l l l]ll l l l l l lll l \ F! ö -H 20 4-> rö ö 0) Q Perm 30 40

50 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.66 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 15 (200) Diagram ^ A Sigmaeff kpa! '^»»»^^ **^ > > t> t» I> O 1> t> fr [> l> s> ev Def -t-10-7" m e ti in -H u -r-1 4-) (U Q Å td g: ^ ' l l l l l l l l l l l l l l l L10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k ^2 kpa H -i B kpa 63 kpa / 9, / "(O 8<6"/ö " m/s.3 i i, ^s-'e ^S

51 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.66 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 16 (200) Diagram i B Sigmaeff kpa (ö (^ ^ ^o M (Ö CL! ^ m ri P 9000 ~r~( CQ Cd (U!^ t" ^ 7000 * > 1> > > > > u 20 ^u>' J-l -p }-1 o p l l l l l l l l -f l \ h l6c's-'t> F3

52 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.66 Datum Pro j ekfc Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 17 (200) Diagram *j C Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l Ull] l l l l llll l l l l Hll l l l l Ull l l l l Ull] l l l l Ull] l l \ rt ö -H 20 -) re! O) Q Perm 30 40' l^^iö F 5

53 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h Densitet Projekt 0.7 Sekfc/hål 1.58 Djup/nivå Datum H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl f l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 18 (200) Diagram <TA Ho - t> fr ev ö -^ 20 4-> rei o (U Q 10-7U e x g > -p dd) -^u -H 4-< (U ö Ä CQ Q 30 Def ' l l l l l h -l [ l l l l l l I-IQ_ 5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 7<? kpa tié O kpa / C'y kpa l '3, 8 Q.t,-lo'v m/s 9,-S- IbOS-io ^Q

54 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.58 Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad m v Cl Bilaga 5 sida 19 (200) Diagram.TB Sigmaeff kpa [> t>t>t>l>l>[>t>m>t>m>t>l>[> t>frt>t>t>t>t>l>l>t>fr> t>(> 1>U fd ft '^, 5500 r 5000 b3 ri P T-l CQ CQ O) Fl 4000 lq ^ lé.d's'10 /rs'

55 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odomefcer nr 5 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.58 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben v l :01 O m Cl 03 Bilaga 5 sida 20 (200) Diagram,5T C Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l l l l l lll l l l l Ull] l l \. -r-120 li-i o 4-< (U Q 30 Perm 40: ^O-j-.O /S-^

56 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.56 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 21 (200) Diagram 6A 'v>>t>>>»>^^^ '>>>»»>» ^ > t> ev ä ö -H 20 ^ ln o (U Q 10-7 * e. ri (U -H u -H (p ö ^ CO ri o w Def 40 l l h 4 l l l l l h -l h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k & l kpa 260 kpa 88 kpa u-.^ ^'2. "O ~ m/s,/ lt.c's-,0 p Q

57 Stabens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.56 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 22 (200) Diagram 6B i>[>i>t>t>i>i>t>t>'t>t>t>'i> > >' > fru rö P4 M l l '4 &'e' o ä 5500 o 5000 e m ö H CQ CQ (U i rö ^ M ^ l ^o PH ^6'f^c. ps

58 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.56 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 23 (200) Diagram å c Permeabilifcet m/s o i i l 11111]] l ] l l l lll i i i i nn i i i inn i i i i im] i i i i un] i i i i un] i \0 ri ö -H 20 ln o (U Q 30 Perm 40 l Å c- S'/' o F^

59 Statens -4 l l h ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0, Densitet 1.64 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad -l h 300 -t h m v Cl ( si ) l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 24 (200) Diagram if' A \0 1^. l> >0[>.l>t>t>l>i>I>I>t> > >>»M» o [> l>l>frfrfrt>[>t> >t>l> >t>>frl> > ev -I- 10-7U e x e > Def -p ri 0) -H u -H tu (p ö ^ CQ i l l l l l l- l l l ^ -l l h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k Be kpa ZS-f- kpa ^y kpa Z0,3 " y l, 2 "i O ' m/s ^i IÉ.C'S-,0 ^ff

60 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. ^/h 0.7 Densitet 1.64 H=20 mm D=50 mm Utrusfcningens egendeformafcion beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 25 (200) Diagram ~f B Sigmaeff kpa fö (^ ^ ' e tq rt P 9000 ~r~f m CQ (U ^ 8000 t" ^ ^^.t>l>t>' ^»>>" v' "^'.W>I>,. ^ >.^»>>>!><= ^ >> - ^ t> l» '. I> fri» t> M > 1> U tö p< ^ ^u & (-1 o Fn ^ l l l l l l h l h 600 -l h 700 U. oy i Q Fft

61 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.64 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 26 (200) Diagram? c Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l i i i nn i i i i i m i i i inn i i i i iin i i i i un i i i i im] i h4-10 ö -H 20 (ri ö IW 0) Q Perm /60-s'/c> Fff

62 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.67 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m (v) Cl Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 27 (200) Diagram (^ A ^ l l l l l l l l l l l I- 10- o\o > > > > 1> I^. '^^>»^ t» >>>>>>^ t> > t> > O 1> > t>(>[> > > > > OCV e -K C! ö -i-l 20 4-> tti ö O) Q ^ J^ 'w> Def ^-10-7" ri (U -H u -H (U Q ^ m g M l l l l l l I l l l l l l l l l L10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k 7-1 kpa ^-09 kpa y.? kpa izt ^'{^fo m/s ^.,8 / fos~.q f^ft

63 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.67 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m (v) Cl 1.03 Bilaga 5 sida 28 (200) Diagram 6 B Sigmaeff kpa l l l l ] l l l ] l l ] l l l i > u > I> nj PH ^ l Q e ra F; q r-i ra ca O) ^ 8000 lo K 7000 (- ^ rt> Jf'^ ^ t>.i> >> t>t> I> &. o st> > > t> t> M rö P4 M 20 ^u & 4-) n o PH Jff» ^ pt>.r^ , -l l l l l l l l l l l l l l l i o ) c's-i0 F S

64 Statens SS , utgåva Odometer Defhast. Densitet nr %/h CRS l 3 H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad l Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå m (v) Cl Bilaga 5 sida 29 (200) 8 c Permeabilifcefc m/s o i i l l l Ull] l 1111 ni i i i iiui i i i iiui i l i i nn i i i i im] i i i i nu] i I M- 10 g ö -r420 -p (U Q Perm /6^y/o F S

65 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Dafcum SS , utgåva l Ödomefcer nr 4 Projekt Defhasfc. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.79 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( fsa ) 1.03 Bilaga 5 sida 30 (200) Diagram ef A Sigmaeff kpa '^»ttu» ^t» > > > > o > [>.t>t>i>(>l>t> fr o OT CQ e x g 10-7U > Def -p öai -H u (U ö Ä m Q l l l l l l- l l h -l h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k <TO~ kpa 8 ^6 kpa 88 kpa 17,1 '" ta> ^',7' /0 ~ m/s ^/? Hc^yio ^6

66 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.79 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( fsa ) 1.03 Bilaga 5 sida 31 (200) Diagram <J B Sigmaeff kpa ro CLI M ' e m O 9000 rö & M ^i p & ~r~f m ra 0) ^ 8000 t" M i-1 o (ii l l i l l l l l l l l l l l l l & os-, o ps

67 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.79 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( fsa ) 1.03 Bilaga 5 sida 32 (200) Diagram i c Permeabilitefc m/s o i i l l l l]]l l l l l llll l l l liul l l l l llll l l ] l llll l 1111 III] l l l l Ull] l \ g. -r-1 20 l^o (U Q Perm l^o's-,0 PS

68 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. ^/h 0.7 Densitet 1.59 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad l l l l l l h m v Cl ( si ) -l l l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 33 (200) Diagram j Q A »t>fr>>t»t> ><>><»o> ^ > ^ o ^ 10 -^ CQ e -x e ^(U -H u (U Q ^ a? g ä Def ' l l l l l l l l l l l l l l l L10-5 Sigma' s- t c kpa M L tfs<f kpa Sigma' 8^ L kpa M' Perm. i3. '^ */.. 9"/o k i O m/s Beta-k 3.é )^os-iq Fff

69 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.59 Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeforma tion beaktad m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 34 (200) Diagram / Q B Sigmaeff kpa >u M I> I> >> fd ^'^ 5500 ^ 5000 e ra ri Q 4500 "r^ra ra D^ cri PL M M p^ -p^ö PH a i l l h -l l l h -4 l l h öy f o /-y^

70 Statens Geotekniskä ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.59 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si Bilaga 5 sida 35 (200) Diagram W C Permeabilitefc m/s o i i l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l l l l l lll l l l l llll l l l l llll l l l l Ull] l l rt ö -H 20 -p rö o (U o 30 Perm 40; 16 os-, o ^.g

71 Statens x ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer Defhast. Densitet nr %/h 6 o.7 l.67 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : O m v Cl ( si Sigmaeff kpa \ Bilaga 5 sida 36 (200) Diagram Ii A 10-9 o fr t>.[> fr Y 1> ^ \. \ v 10-8 >. fr ^ f \ '^^ w,^ >^*lt^»»s,^c,^!> t» l» t» >CV 0-7" CQ e -x Def r; (U -r4 u -^ (U Q ^ M g ä ' l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k h'f kpa l? T kpa i^b kpa f å,z i.-sf-/0/o m/s ^..8 l^qsr/e ps

72 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 6 Defhast. ^/h 0.7 Densitet 1.67 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 37 (200) Diagram»i B Sigmaeff kpa M (ti Pn ^ 5500 r 5000 m ä ^ [ Cd 03 O) ^ 4000 t" ^ ' fr t> U (ti C4 ^, 20 ^u >~1 n -p j-1 o PH \#\ \ ^^'". >f> \^': A i ^^' \/.^.. ^^ ^»^". >^v>>.^.\>> 1> fr [>t> 1> > >> l l l l l l l h -l l-1 I- -l h Hos-^ o /=s

73 Bilaga 5 sida 38 (200) ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum Diagram /( C Statens SS Odometer Defhasfc. Densitet, utgåva nr %/h l Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( si ) Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l l l l Hll l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l l l l l III] l l l l l lll l \ F! ö -H20 -p }-1 o Q) Q Perm l 'k c-s-/ o Fs

74 Statens i\ ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.68 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben m v Cl si -l l l ] l l l l l l l l l l h Sigmaeff kpa \ 1.03 Bilaga 5 sida 39 (200) Diagram (^ A \ a ö -H 20 N no (U Q t> t r^ >'l'l>l>l>t>[> >t>t>om> t> >> > fr > t>> t>l> t> t> t> t> O (> > > O fr fr > >. ^ >»>>> Def > ev e x B ^lo- 7 5 ö(u -H u -^ O) Q ^i m öo^ l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 130 kpa kpa,76 kpa /f,^ >- 10 tf,v -10 ~ m/s ^y /éc-s'10 ^ff

75 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödomefcer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.68 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeforma tion beaktad Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl si 1.03 Bilaga 5 sida 40 (200) Diagram l i B Sigmaeff kpa > >»H (ti pn M ' (Q ö ~r~i CQ CQ O) jq 8000 t" M wft'.».fl»'.» Ot- >0 > > (Ö fl< ^ 20 ^u >' ^ -p!-l o PH ^ /o fr s t-t^ \ ^s»»^" 4, / ' -) l l l l l l l l l h -f h fkc-y/o f-s'

76 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.68 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl si 1.03 Bilaga 5 sida 41 (200) Diagram i 2 C Permeabilifcet m/s o i i I l l llll l l l l Ull] l l l l IHl l l l l llll l l l l IIU l l l l IUl l l l l Ull] l 1 M- 10 0\ F; ö -r420 -p rö o a> Q Perm fågs'<0 /SB

77 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.62 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad m v Cl pr 1.03 Bilaga 5 sida 42 (200) Diagram l^ A Sigmaeff kpa I>t>l>l>l>t>t>t>o > > > o t> 1> I> &CV CQ 0\ e x r; ö -r ) i-i o (U Q Def -> rt (U -H u -H 4-) (U o M ra g M l l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k éo kpa H 2? kpa 81 kpa IS~ l ^"0 -/G'C' m/s f.^ l ^ OS-/O F -S

78 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.62 Dafcum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl pr 1.03 Bilaga 5 sida 43 (200) Diagram j 3 B Sigmaeff kpa t>t>t>l>t>t>l>i>l>01> 1>OU >1> t>t> fd en ^ r } m r; r-1 CQ Ut (U Fl 8000 l l» > ^?> [^ ^ ^ ^ to ^ M rö c^. ^ ^u ^3 n o (^ ^^ ,T \.^1 4-." -4 l l l l l l l l l l l l l h )^6!S'iC ^B

79 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.62 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekfc/hål Djup/ni va Pre l. ben m v Cl pr 1.03 Bilaga 5 sida 44 (200) Diagram j C Permeabilifcefc m/s o i i l l l l lll l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l l lll l i i i nn i i i i nn] i i i i i 10 0\ ä ö -H 20 (ti O) Q Perm 30 40!&aS-t0 PS

80 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödemet er nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.75 Datum Pro j ekt, Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad 51 ; 4.0m v Cl si, 1.03 Bilaga 5 sida 45 (200) Diagram 'i'i A Sigmaeff kpa U e -. e > t> [> t> K. t> I> -) ri (U -H u -H t» [> > o o ev ' (p ö ^, CO ri o i^i 10-6 Def -l l l l l l l l l l l: l I- 10- ^ 5 Sigma' c M L Sigma 'L M' Perm. k Beta-k.\.-' l 13 kpa 388 kpa äo kpa ZZé 2. c /o y m/s 4-g l f^o-s-ic- FQ

81 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.75 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl si 1.03 Bilaga 5 sida 46 (200) Diagram J 'ij B Sigmaeff kpa M (ti fl4 M " ö T~l ra 02 S 8000 t" ro rt M IT 4-> ^ ö f^ ^ '.^t>t>t> LM>OI>I>> >> [> 1> > fr f> t> > O fr 1> O [> > > o t> u A -l l l l l l l h -\ l l h f h 700 HOS'IC' F 8

82 Statens ^ Geoteknislta ' ; ÖDOMETERFÖRSÖK:;CRS Datum SS , utgåva l Odömeter'nr;.:0i 4 Projekt Uefhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.75 Djup/nivå H=2Ö mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl si Bilaga 5 sida 47 (200) Diagram f^f C Permeabilitefc m/s o i i l l l llll l i i i nu] i i i i un] i i i i un] i i i 11ui i i i iiin i i i i i m i i iiiin 5 0\ g. -r410 li-i o (U Q 15 Perm 20; ' i.-",.-.!!'. )&C- S-i G,= 3.

83 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.60 Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl Si -4 l l h l l h -l h Sigmaeff kpa 1.03 Bilaga 5 sida 48 (200) Diagram ( S A '>l>m>t> I>t>l>'>l>t»0 > >">t>>l>>t>> t> fr t> i» (> ev e -K 10-7 ri di -r4 u -H (U Q Å ra g M 30 Def ' l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma' tf-y. c kpa Z3 e M L kpa Sigma' ås L kpa M' m s- Perm.!,2 'f o f k m/s Befca-k y.é j& c-s-i o f^s

84 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 5 Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.60 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad Datum m Cl Si 1.03 Bilaga 5 sida 49 (200) Diagram /^ B Sigmaeff kpa (ti Pn ^i 1-1 FJ rö Qe CQ r: ö r4 CQ m (U ^&'e' o ^ (ti en ^ ^i p ^ -p!-l Q A ib-ff-yio f^o

85 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odomefcer Defhast. Densitet H=20 mm, utgåva nr %/h D=50 mm l 5 o.7 l.60 Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad 7.: : O m Cl Si l. 03 Bilaga 5 sida 50 (200) Diagram S 5" C Permeabilifcet m/s o i i i i i nn i i i 11 m i i i i nu] i i i i iin i i i i im] i i i i nu] i i i i nu] i \ ä ö -H 20 -p o (U Q 30 Perm 40 le, or'i o /=/?

86 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.51 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad -\ ^ 4 h m v Cl -4 h Diagram f h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 51 (200) U A ^>t>0>> t>\(^ fr fr fr OT \0 ri ö -r > (ri ö Q) Q m e x g -p öai -H u (U Q ^ m (=! o ^ Def ' l l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k HO kpa /Z> kpa 't 6 kpa A?,-r '-»0 å.s. ' 10 ~w m/s ^.8 )^C>S-tCs. /S- g

87 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.51 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl 1.03 Bilaga 5 sida 52 (200) Diagram j ^ B 4000 Sigmaeff kpa l l l l l l l l l l l l l l l l t> u > fr 25 cri Fn ^ 2200 ^ 2000 m ri q isoo r^ ca CQ a> Fl 1600 l o ^ 1400." tt>t> M cd CH ^ M u^ -1-1 i-1 p 1^ ^ l l l l l l ] l l l l l l h l ^ OS-, ö F S

88 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odomefcer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.51 Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : O m v Cl Bilaga 5 sida 53 (200) Diagram l fc> C Permeabilitet m/s l l ] l l l ] l l Hill l l [ l l l l l Ull l l l l l h-h Ik^-iO PS

89 Statens \ ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odomefcer nr l Pro j ekt :01 Defhast. %/h o.7 Sekt/hål 55 Densitet l.58 Djup/nivå 5. O m H=20 mm D=50 mm Prel. ben v Cl si beaktad l. 03 -l h Sigmaeff kpa -l l l l l l l ] l l l I- Bilaga 5 sida 54 (200) Diagram f ~f- A ^>>»»».»^^, > t> t> I> > 1> f> t» [> fr CV ä ö -H 20 4-) (ti ö (U Q 10 -^ e -x e 4-> r; (U -H u -H (U Q M ra g ä Def 40 ' l l l l l l l l l l ^ 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k lt2 kpa T& kpa (si-f) kpa sy. o 8.1 -/Ö ^' m/s.?..y /&os'f7 Få

90 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.58 Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl si 1.03 Bilaga 5 sida 55 (200) Diagram f f. B Sigmaeff kpa i h 600 -t l h MJ rö p-1 ^ " K! F! O 9000 ~r~{ CQ CQ O) ^ 8000 M 20 (ö F^ M ^, u^ i-1 4-) n o PH lq ^ l h -l l l h -t ^ h H c. s-i-y pä

91 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.58 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl si 1.03 Bilaga 5 sida 56 (200) Diagram ) ^ C Permeabilitet m/s o i i i i i nn[ i i i i im] i i i iiui i i i i lin] i i i 11ni i i i iiui i i i i iiii i \. -r420 4-) l^o 4-4 (U Q 30 Perm 40 )6e>s~i~y- /=~.^

92 Stabens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.67 H=20 mm D=50 mm Datum Pro j ekfc Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl si ^ l l l l l l l l l l l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 57 (200) Diagram /g A \ ä ö -H 20 l^ o in a> Q \/» 1> 1> t> fr 1> rh \'^^>^ >>>>>»»>» t>l> fr t> t> > o > s> o o ev Def 10-7 CQ x e rt ai -H u (U Q Å CQ ö o ö ' l l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k J-^ kpa 3 & S kpa é.t kpa,6.8 7,2-^ "" m/s J.. 8 t&cs-ff- ^S

93 Statens Geoteknlska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet; 1.67 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl si 1.03 Bilaga 5 sida 58 (200) Diagram f g B Sigmaeff kpa l l l l l l l l h l l l h M (ti Pn M r \ CQ ä Q 9000 "r~l ra ra (U H 8000 t" ^ l l l l l l l l l l l l l l l ' o ^J-/y /=^?

94 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.67 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl si 1.03 Bilaga 5 sida 59 (200) Diagram j8c Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l l l l l lll l l l l llll l l ] l Ull] l l l l llll i l l l Ull] l l l l l lll l h-h- 10 -f- 0\ ä ö -H 20 -p l^o O) n Perm }6C^-/:y ^

95 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.55 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad 4 l l ] l l l I m v Cl l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 60 (200) Diagram! w>t>w>t>i>>i»t>t^t>(, >>f>s>>>»^^^> >,, v> > fr ev g -H rö o a> n 10-7U CQ e * e > -p äai -H u -H t4-l (U ö M tq rt i Def 40 l l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Befca-k ^A~ kpa i'? l kpa ^-8 kpa u.,0 8. i -iola m/s ^r lé.e-r'7- ^^

96 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.55 Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl 1.03 Bilaga 5 sida 61 (200) Diagram 19 B CO Fn ^ 5500 r 5000 ra ä P 4500 CQ ra (U H 4000 a U^s-i-f ^^

97 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.55 H=20 mm D==50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad : O m v Cl l. 03 Bilaga 5 sida 62 (200) Diagram { ] C Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l Ull l l l l llll i i i i nn i i i i nu] i i i i lin] i 1111 m l \ F! ö -H 20 4-> rö o 1 Q) Q 30 Perm 40 féo^f'? F S

98 Statens -l h 100 ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.65 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl si l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 63 (200) Diagram ^Q A l 10-0\ ti ö -^ 20 l i^ ^:;^'^^.^, ''"l>t>l>l>t>ot>.cv -t-10-7^ e -x e o (U Q 1> > I> > o > I> Def 4-3 a(u -r-1 u (U ö ^, m ri o M l l l l l l l l l l l l l l l l Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 60 kpa 2 TJ~ kpa '?(? kpa 1^& i..o ' IG9 m/s ^0 l^os-i^ ps

99 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.65 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben m v Cl si 1.03 Bilaga 5 sida 64 (200) Diagram 20 B Sigmaeff kpa (ti (^ ^ r g m ti r-^mcq ^ 8000 t" M (ti en ^ M ḻ1-1 ^ö &1 ^ ^^>>>> ^^"' ^' D, > >v h- -l h -l h -l h -f h /é^5-,'7 F B

100 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödomefcer nr 4 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.65 H=20 mm D=50 mm Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad m v Cl si Bilaga 5 sida 65 (200) Diagram <? C Permeabilifcet m/s o i i l l l Ull] l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll i i i i im i 1111 m i i i i nn i \0 ri ö -H 20 fri o Q) Q Perm l é os-,'y- Fö

101 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.8 Densitet 1.51 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad -i t Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad : O m v Cl l Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 66 (200) Diagram '2, j A ''>t>t>frt>, ^>^»»»^>^^^^ U -K e > -) ri (U -^u -H (p ö ^ CO ö o M Gef 40 l l l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma'.s-^~ c ML kpa 3 OZ kpa Sigma' -?? L kpa n. M' 1 z, Perm. "y- - io k / > m/s Beta-k 3^i&vyif Fff

102 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.8 Densitet 1.51 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl Bilaga 5 sida 67 (200) Diagram Zt B Sigmaeff kpa t((8rott(ito»oookx>t»ot»m>t>t>t>t>l>t>i>i>l>t>»l»t>»v>>> > > 1> t> 1>U (ti c^. ^ 5500 r 5000 M ri O 4500 CQ m a> i^l 4000 t" ^ rö (xl. ^ ^u> i-i -1-1 }-1 o Pn i 6 w,'.? ^

103 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.8 Densitet 1.51 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad : O m v Cl l. 03 Bilaga 5 sida 68 (200) Diagram 2 l C Permeabilifcet m/s o i i l l l l lll l l l l Ull] i i i i nn i i i i i m[ i i i iiui i i i i im] i i i i iin i i Perm 40 la 05" ' ^ /?<?

104 Statens Institufc ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.63 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad -l l l l l l l F m v Cl si \ l l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 69 (200) Diagram 22-^ t>i>[>h.l>t>i>c>t>t>l>t>t>t>l>l>t>t>l>t>t> l>t> S> > > o > t> t> [> 1> (> t> CV x e ^ fl (U -r4 u (U o ^, m F; Q ^ Gef l l l l l l l l l l ] l l l ^ 10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Beta-k H^~ kpa zy/ kpa ^~fe kpa ig.o l,s- lo -9 m/s 1.B i^e^y^ fi-a

105 Stafcens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.63 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl si Bilaga 5 sida 70 (200) Diagram 2 Z B l h Sigmaeff kpa f l l l l l l h 700 -f h (ti p.( ^, r \ ra n P 9000 "r") ca m O) iq 8000 t" M 7000» > fr I> >t>> fr t> > " t> > it t> 1> > M >v (ti Pn M ^p & iq o Pn 1>1> » >^w , -l l l ] l l l l l l l l l l I l^^s-/7 p s

106 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.63 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl si Bilaga 5 sida 71 (200) Diagram <? 2 ^ Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l l l l []ll l l l l Ull] ] l l l l lll i i i inn[ i i i i nn] i i i i nn i h-m- 10 ä ö -H 20 ln o (U Q 30 Perm 40 l&es-fy. ps

107 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.91 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl Si 4 l l l l l l l l l l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 72 (200) Diagram <?j A \0 ö -H 10 j-) (ti e v e > 10-7(-> -p ä(u ö 0) Q fr 1> t>0 (>t> > t> Def -r4 u -r-1 0) ö ^ CO g o ^ 15 fr 1> o > t> > t> t> 1> CV 10-6 t> \^ 20 l l l l l \ l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Befca-k -?fc kpa IS-i f kpa i0tf kpa S-O, 8 7. S--,0 y m/s n, fr ^(W('? /S'S

108 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.91 Datum Pro j ekfc Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl Si 1.03 Bilaga 5 sida 73 (200) Diagram 2.3 B Sigmaeff kpa t H (ti c^. ^ ' e mrt O tq (Q (U ^ t" ^ ^ os PLf. ^, ^u>1 n j-i o PH r'^^ \...^ > > fr t> ' v^t>^[> t> O > > 1> > > s> o fru -l l l l l l l h l h 500 -l l ^ {Å^S-/'7- /= '

109 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.91 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl Si 1.03 Bilaga 5 sida 74 (200) Diagram 23^ Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l l lll l l l l Ull] l l l l llll l l l l Ull] l l l l llll l l l l l lll l ä ö -H 10 -p o OJ n Perm U6S-l'f F Q

110 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödemet er Defhasfc. Densitet H=20 mm nr %/h D=50 mm l 0. l Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad m Cl su Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 75 (200) Diagram 2'*f A l>i>t»t>t>t> [>fr»t>m> l>.t>i> fr 1> t> > CV 0\ ö -^ 20 4-) -t:10-7 U m e -K J a(u l'^ o (U Q u -H Q) Q ^, Cd g M 30 Def ' l l l l l l l l l l l l l l l L10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k ( 33) kpa I&S- kpa ^"0 kpa ^J i0'c m/s 3,y l é o^"/ > /T^

111 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr Defhasfc. %/h Densitet H=20 mm D=50 Utrustningens l Projekt O.7 Sekt/hål 1.53 Djup/nivå mm Pre l. ben egendeformation beaktad Datum m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 76 (200) Diagram 2-1 Sigmaeff kpa (ti Fn ^ i Q 2000 e CQ rt ~r~\ CQ CQ O) ^ 1600 l s (ö & ^ ^u ^ j-> i-1 Q d< i&gyi'y Fä

112 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva Odomefcer Defhast. Densitet nr %/h H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 l l 0. l Datum Diagram Projekt Sekfc/hål Djup/nivå m Cl su Bilaga 5 sida 77 (200) Zf c Permeabilitet m/s o i i i i i un i i i i iiu i i i i uu i i i i un] i i i i iin i i i i i m i i i iiui i i i i nu 10 0\0 ö -r (ö n o (U Q 30 Perm 40 )ic^i "f. FS

113 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödemet er nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet Datum Projekt Sekfc/hål 1.46 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl Diagram 2 S~ A ( l l l l l l h -l h h ^: Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 78 (200) ws>^»^ I>l>M>>l>t>M>I>t> o o t> ev -f-10-8 m g * e > O > f > 10-7U ö (U -H u Q) ö Ä CQ i 10-6 Def 40 l l l h -f l l l l l l I- -l l L10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k f D kpa W^ kpa 6~Z kpa ^& ^»0 ).b ) O m/ s s..e /^s-/^. rs

114 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.46 H=20 mm D=50 mm Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl Bilaga 5 sida 79 (200) Diagram 2 S~ B Sigmaeff kpa l l l h 60 -l h l l l l l l l h M > U t>^ t> fri (^ ^ 1100 r-f r 1000 e ra E; P 900 ~r~\ CQ CQ (U F 800 t" rö CH M 20 ^ u >! i-i j-i o Cn 15 ^ > t> > > 1> t> I> 100 i l l l l l l l l l l l l l h ii<?y/^ P Q

115 Statens : ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet Datum Projekt Sekfc/hål 1.46 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad l m v Cl Bilaga 5 sida 80 (200) Diagram 25" C Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l llll l 1111 lll l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l l \0 ri ö -H 20 -) fri ö O) Q 30 Perm 40 I^S-/-7 jfft-

116 Statens 100 ^1 ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.76 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad Datum m Cl Si Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 81 (200) Diagram <?é. A! e -x e ä ö -H l t 10-7U > 4-> ä(u '^ o (U Q -r-1 u -H > > > > > O ^ i> 1> p, ' f> ev (U ö^ m ä o ö Def 20 l l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k.S~é. kpa Il Q i kpa 98 kpa 32.. Z 1,3'iO''1 m/s ^,6- fé.^s-^y- /=-^

117 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Defhast. Vh 0.7 Densitet 1.76 Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl Si 1.03 Bilaga 5 sida 82 (200) Diagram <y 4 B l h Sigmaeff kpa M fö P-4 ^ r m ri P 9000 r-1 mcd (U H 8000 lq ^ nj & ^ ^i p >1 n -> i-1 o (i< / ' /'..t>ot>i>l>t>t>i>l>t>l>t>t> O t> > fr 0> > v > l> o & t> > t> t> I> > u l h h -t l l h f C OS-/'? ^

118 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , ufcgåva l Ödometer nr 3 Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål 63 Densitet 1.76 Djup/nivå 7.0 m H=20 mm D=50 mm Prel. ben Cl Si Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Bilaga 5 sida 83 (200) Diagram ^, C Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l llll l l l l III]] l i i i nu i i i 11 in] i i i 11 m i i i 11 m i i iiiin ti ö -r410 4-) fri ö O) Q 15 Perm 20 lcos-i-y. fi-g

119 Stabens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.47 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl su _j l l ] l l l l l l l l l l 1_ Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 84 (200) Diagram ^'y. A IM>t>.l>(^ >l»l>t>t>. >t>.t> ^»»»O^ t» > ^ 10- ev -x e F; ö -H 20 4-> rö >>^>> 10-7 ^a(u ö -H u 0) Q (U ö M CQ ö Q ö Def 40 -i l l l l l l l l i h -1 h 10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Beta-k Z kpa yy kpa!i% "s> ^ij kpa ^.z 9: f -10 fe' m/s JU 16O S-1 f /P»

120 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödometer nr 4 Defhast. Vh 0.7 Densitet 1.47 Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 85 (200) Diagram 2 *? B 2000 Sigmaeff kpa l l l l l l l l l l l l l l l l J. M (ti Pn ^ 1100 '^ o 1000 ra ri O 900 -T-1 mut (U iq 800 t" ^ 700 ^\ t> > > > ' u rö Pn ^, 20 ^ p >!-l -> ^o fa ^1 t»l>>»> C>t> >>t>..t>fr /^' [>> ^t>>t>t> t> t>t> t> 1>>»^ t 100 -l l l l l l l l l l l l l l l l O /if-r/y /ss

121 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odomefcer Defhast. Densitet H=20 mm, utgåva nr %/h D=50 mm l 4 o.7 l.47 Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 86 (200) Diagram "^ ^ C Permeabilitet m/s i i i i nn i i i 11ui i i i 11ui i 1111 iii] i i i i i in i i i i i m i i i i nn i \0 ri ö -H 20 -> i-i o Q) Q 30 Perm 40 /é<y^'y /=r<?

122 Sfcatens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odomefcer nr 5 Defhasfc. %/h 0.8 Densitet 1.48 Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad beaktad : O m v Cl l. 03 Bilaga 5 sida 87 (200) Diagram?8 A Sigmaeff kpa 't>t>l>t>t>>t>, ^»>> >>V>t>f,t> CV! m e x -t p rt ai -H u 0) Q M, CQ g ^ Def 4Q l l l l l l l l l l l l l l l Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k 32 kpa t,6 kpa H r kpa IS-. -! é^-/0 m/s 2,J~ /éos-/'?- /=^

123 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , ufcgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.8 Densitet 1.48 Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad on beaktad : O m v Cl l. 03 Bilaga 5 sida 88 (200) Diagram ^ g B Sigmaeff kpa fr u » 25 (ti Pn M 2200 i Q 2000 e ra ri ~r~f ra Cd (U Ö 1600 t" w>' M CO c^. ^. M u>' n -p!-l o & ^ l l l l l l l l l h -l--1 l l h /é e>sr/ -y- ^s

124 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.8 Densitet 1.4E H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Pre l. ben Utrustningens egendeforma tion beaktad m v Cl Bilaga 5 sida 89 (200) Diagram <?g C Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l 1111 lll ] l l l Ull] l l l l Ull] l l l l lill l l l l l lll l l l l llll l \0 ä ö -H 20 l no (U Q 30 Perm 40 f^s-f-y. /^S

125 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 6 Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.63 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad l h m Si cl Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 90 (200) Diagram 29 ^ m>o(»t>i>^^ ev e it 10-7 ti (U -H u Def (U Q ^ 02 g ^, l l l l l l l l l l l l l l l l Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k J& kpa 313 kpa 101 kpa tz.r 2.2 -i^/ m/s l.s /å^s'<^ ^-ff

126 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 6 Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.63 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad m Si cl Bilaga 5 sida 91 (200) Diagram ^ {f B Sigmaeff kpa l l l l l l l l l (Ö ft ^ 5500 ' 5000 m ri P 4500 ~r-i Cd ca (U H 4000 l ^ fö f^. ^. ^u>> i-i -) i-i o Pn /&c'y,^ ^/s

127 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.63 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Si cl Bilaga 5 sida 92 (200) Diagram Z<f C Permeabilitet m/s o i i l l l IUl l i i i nu i i i i iin i i i i nu] i i i iiin i i i 11iu i i i i nn i i iiiin 10 0\ E; ö -r420 -) }-1 o (U Q Perm /6fty,y- /^

128 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 3 Projekt Defhasfc. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.52 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad 1 l l l l l l h m Cl (su) l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 93 (200) Diagram 'S 'O A! >t>t>t>l>, >>v>»>^>t.»»^ >» t>> >t> > > > t> 1> 1> fr t> r > ev 0\ ri ö -r t-10-7 U m e x j-> ä(u li-i o (U Q -^u -H 0) Q ^ CQ g ^ Def 40 l l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm k Beta-k 3a kpa l \ ry kpa i l kpa i3.'f- 7,, B-s o io. m/s 3..8 /6-ftS't 7 FS

129 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.52 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl (su) 1.03 Bilaga 5 sida 94 (200) Diagram»JO B Sigmaeff kpa ] l l l l l l l ] ] h &. t> I> U I- fr [> t> > t» > ^» > (ti c^ ;y r CQ ä O 9000 CQ CQ (U Ö 8000 t" ^ M fö Pn M ^; u & ^o Cn : l l l. l l l l l l l l h l h lcoyi'7 /e»

130 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl (su) Bilaga 5 sida 95 (200) Diagram 3 O c Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l llll l l l l l lll l i i i nn i i i i ini i 1111 m i i i i nu i i g 120 o (U n 30 Perm 40 J(,6S-i':? /y<s»

131 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odomefcer Defhast. Densitet, utgåva nr %/h l l o.7 l.72 Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl si su Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 96 (200) Diagram 3 A O 1> t> > v> > ^» ^ J? > > > t> > > > ev Def 10 -^ m e -x B -) ä (U -H u (U Q ^ 03 g ^ l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma' ZT c kpa 7o f M L kpa Sigma' é6 L kpa u M' Perm../ l,. 2-10' k Beta-k 9 m/s ZJ H C" f/"f- F '2

132 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.72 Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl si su 1.03 Bilaga 5 sida 97 (200) Diagram ^ J B Sigmaeff kpa l l l l l l l l l l l l l l l (Ö c^ ^ r b3 i? q 9000 "r-i CQ CQ O) Fl 8000 l M ro PH ^i M o>. n -1 j-1 o PH t> fr t> > f>> > O > fr f. " I» t» > >v l h h -l h -\ l l \ iios-if FS

133 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odomefcer Defhasfc. Densitet, utgåva nr %/h l l Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad m Cl si su Bilaga 5 sida 98 (200) Diagram 3) c Permeabilitefc m/s o i i l l l l lll i i i inu i i i 11ui i i i i un] i i i iini i i i i iin i i i 11 m i i iiiin 10 0\0 ri ö -H 20 -) Nn o Q) Q Perm féc' '/~y- FJ3'

134 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer Defhast. Densitet H=20 mm nr %/h D=50 mm 5 o.7 l.53 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl (su) Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 99 (200) Diagram S 2. A ^>^>>>»»^^ ^, > "t» t> t> 1> CV 0\ n ö -H 20 -p (U Q -t-10-7^ g K -1 ri (U -H u -H (p ö ^ m ri i Def 40 ' l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C M, Sigma'L M' Perm. k Befca-k ff kpa i{i"h kpa ä3 kpa /?,:?.<" / o y,^~-^"" m/s 3,6 H^s~i8 FQ

135 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.53 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl (su) 1.03 Bilaga 5 sida 100 (200) Diagram 32^ Sigmaeff kpa O t>t>ot>t>t>i>t>t>t>l>t>l>t>t>u (Ö fa M 5500 " 5000 e m P r-1 02 m Q) ^ 4000 a i&d-ib /y^

136 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odomefcer Defhast. Densitet H=20 mm, utgåva nr %/h D=50 mm l 5 o.7 l.53 Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad m Cl (su) 1.03 Bilaga 5 sida 101 (200) Diagram 3 2, C Permeabilitefc m/s f l l l Ull] i i i i nu] i i i i uu i i i i mil i i i i nn i i i i un] i i i 11 m i \ rt ö -r420 -p rt o (U n 30 Perm 40 lé.o's'/8 F'B

137 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.54 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 4 t 1 l l h 4 h Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 102 (200) Diagram 33 A I>t>t>t>t>M>t>t>Ot>t> >t>> > t>t>t>t>t>t>t> >l>l>t>> (> (> ev 10-8 m a x ä ö -H 20 4-> rö [Wi>i " -> a(u ö (U Q -H u -H 1 (U Q ^ M g M Def 40 l l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k?Z kpa 3 i'l kpa il'tf kpa ^, 9 JU - ic m/s i-. 8 l i os-ib /^a

138 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.54 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( si ) Bilaga 5 sida 103 (200) Diagram 33, B Sigmaeff kpa ^[>t>l>l>m>m>t>t>m>l>t»t>t>t>m>t>» > t> 600 1> t> I> f> > > >v > & t> >> o w> t> >.!> t» > [> 1> > t? t> ^ t> M lpt>.t> o fr 25 CO FL, '^ 5500 ' 5000 ta ä Cd CQ (U f l ^ ^ I? ', t> & '. ^ Å /.r / f t> fr fr ^ I> ^ o > > ^? -^ _,' ^' / ^' rö Pn M ^u^n i-1 o Pn 500 w_1 l l l l l l l I- -l l h lic's'ib Pä

139 Sfcatens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.54 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( si ) Bilaga 5 sida 104 (200) Diagram SJ C Permeabilitet m/s o i i i i i nn i 1111 ui i i i i nn i i i i nu] i i i i nn i i i i un i i i i un i i i i nu Perm 40 U.os^is fs8

140 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beakfcad m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 105 (200) Sigmaeff kpa Diagram ^ ^ A! !10-8 't>t>t>[>t>l>l>[>t>t>i>l>l> >>>»f> [> l>l>l>t>l>[>t>l>[>l>t>l>t>l>l>t>i> t>t> t> OT * e > 10-7U (=; a> -r4 u -^ O) o Ä CQ é Å Def 40 l l l l l l l ^ -l l l h 10-5 Sigma'C M, Sigma'L M' Perm. k Beta-k 3ef kpa ZJ> kpa -S"^ kpa ^ z.> < //S "/o ' m/s J,.8 / 6 <?rz f- f/!

141 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl su Bilaga 5 sida 106 (200) Diagram ^ f B Sigmaeff kpa M (ti CL< ^ 5500 r 5000 CQ ä O 4500 ~r~{ ra ca (U iq 4000 t" ^ ^ ^\^ ^.»>^'.^"^ ;[>1>" > 1> 0. t> t> O U cö Cn ^i M p^ 4-> {-l Q fi< l» l l l l l l l l l l l l l h /é^^z -? F^

142 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 H=20 mm D==50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 107 (200) Diagram 3'~J C Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l llll l i i i un i i i iiiu i i i i mil i i i i i m i i i i i ui i \0 g. -H 20 -) l{-l o (U Q 30 Perm 40 u os- -2 "y. /7/?

143 Statens -4 l l ^ ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödemet er nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.50 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 108 (200) Diagram.?-S~ A ^ l l l l l l l h Sigmaeff kpa 10- >>>^>>»»»^,^>^^ CQ e x u ö(u -H u -H (U Q A CQ g ^ Def l l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Beta-k jy kpa f2, A~ kpa.s-6 kpa f^ 6~ o~ 8 -/o <"0 m/s ^,z lt.c>s"e'f F 8

144 Stabens ; ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.50 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå Pre l. ben m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 109 (200) Diagram 3^" B Sigmaeff kpa cri & ^ '4 Q É ra!=; ö r4 ra CQ (U i-1 tm ^- ^ ^ v.' '> '.^',".1>" ' >[>(> " I.»^>> t^ y^' t> o.t> ^>>^> ' - > > t> 1> >U M ro <^. ^ ^u &-) ^o Cn »^»>' ^ ^>^ / /, 4^-' 4<V 200 -l l l h -l l l l l l l l l l ^ H6'S-'i~f /:ft

145 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.50 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad l m Cl su Bilaga 5 sida 110 (200) Diagram 3S' C Permeabilitet m/s o i i i i i nn i i i i nu] i i i i nu i i i 11 iu i i i i nn i i i i iin i i i i im] i \0 ti ö -^20 4-> n o 0) Q 30 Perm 40 l dc-r s.'y- )" Q

146 Stafcens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer Defhast. Densitet H=20 mm nr %/h D=50 mm l o.7 l Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben beaktad 500 Bilaga 5 sida 111 (200) Diagram J é» A : m Cl su l Sigmaeff kpa 'I>l>t>l>t>t>l>l> ^»oo^ 1> CV 0\ ä ö -H 20 j-1 (ti 10-7 e x -p öai ö IH (U Q -^u a> Q Å ra g M 30 Def i l l l l l l l l l l l l l l ] L-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Beta-k 63 kpa z^z kpa j? kpa 1^,0 9. -/o / -/0 m/s J,-? li^s-ä :y- /=&

147 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.58 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 112 (200) Diagram j>fc B Sigmaeff kpa fri Fn ^i 5500 r 5000 CQ ä F-l m CQ O) ^ t" ^ 3500 fö Pn M ^p ^ i-1 o Oi l6 >S" f- p&

148 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odometer Defhast. Densitet H=20 mm, utgåva nr %/h D=50 mm l l o.7 l.58 Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 113 (200) Diagram 3é> c Permeabilitet m/s o i i l l l ]lll l l l l [III] l l l l llll l l l l IUl l l l l Ull l l l l l lll l ] l l IUl l 1 M- 10 0\ ä ö -r-120 l^ o 4-) (U Q 30 Perm 40 /6ftS-ä'7 /=ff

149 Statens -\ h ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.3 Densitet 1.42 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m gy Cl 1.03 Diagram Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 114 (200) 37 A 't>t>l>m>l>t>t> >0, t>t> CV 10-8 CQ e K ) ä (U -H u -H a> Q A 02 g i^; Def -l l l l l l l ] h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k.? 2 kpa 2^-3 kpa f-q kpa c/,ef " i O 'T.^-/0 ~ m/s ^. i Ii c'cz~y- p-s

150 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhast. %/h 0.3 Densitet 1.42 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m gy Cl 1.03 Bilaga 5 sida 115 (200) Diagram 3 ^ B Sigmaeff kpa fö c^. ^, 5500 'i Q e mrt P r-i mm 5000 O) ^ 4000 t" ^ rt PH ^i ^, p^j-> n o pn l&c'^y. /s-s

151 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.3 Densitet 1.42 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Dafcum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m gy Cl 1.03 Bilaga 5 sida 116 (200) Diagram 3^- C Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l l l l l lll l l l l Hll l l l l Ull] l l l l llll l l I l llll i i i i mil i h-<- 10 0\ a ö -r420 -p rö o Q) Q 30 Perm 40 i&os' y. F.ö

152 Statens Geoteknigka ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.59 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad 1 l l l l l l ] l h m Cl su Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 117 (200) Diagram j 3. A -l h! >I>t>(>t> t> l>t>t>t>t>i>t>t>t>m>t> 1> > 1> t» t> > ^ &. t> " > > > > o>cv 0\ F; ö -^ 20 -p g' * -t:10-7^ ö(u ^-1 o (U Q -H u (U Q M m rt Q ^ 30 Def -t l l l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k Å"/ kpa J/4- kpa 6 å kpa ff,'s~ -re ^~7 "ic- m/s ^,y léftcsf- i^s-

153 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.59 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 118 (200) Diagram SB B Sigmaeff kpa M t> t> u t> 1> t> 6500 t> fr I>^ fr t> fö c^. ^; 5500 i' Q e mö 5000 P 4500 T~t m CQ (U j^ 4000 t> ' o I> \ fr "[> t>t> D. >> 20 rö p-1 ^ ^u >< i-1 ^ö Fn o ö l l l l l l l l l l l l l h i c t>s'z y- /ss

154 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.59 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad l m Cl su Bilaga 5 sida 119 (200) Diagram 38 ^ Permeabilitet m/s ) l l l lllll l l l l l lll l l ] l Ull] l l l l Ull] l l l l Ull] l ] l l Ull] l l l l Ull l l \ rt ö -H 20 -> o a> Q 30 Perm 40 iwffs-2'f ff.^

155 Statens Instifcut ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 4 Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.56 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl (su) Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 120 (200) Diagram 3ft A '»^I>>t>6.»>>f ev r! ö -H 20 o (U n 10-7U ra g * > -p rt (U -H u -H (U ö M, m e; Å 30 Def l l l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k ^"J kpa ^ l kpa ^6 kpa <2,7 4~.3~ "fö "" m/s <?^ 1&06&1 pä

156 Bilaga 5 sida 121 (200) ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum Diagram '3<J B Statens SS Odometer Defhast. Densitet H=20 mm, utgåva nr %/h D=50 mm e< l 4 o.7 l.56 Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad m Cl (su) 1.03 Sigmaeff kpa CO Cn ^ 5500 '4 Q 5000 B CQ ~r~1 CQ M S 4000 lq ^ (Ö di ^, M p^ ->!-l Q &< ikoé.c-i /SS

157 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.56 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl (su) Bilaga 5 sida 122 (200) Diagram 3 ^ C Permeabilitet m/s f i i i un i i i i iin i i i i nu] i i i l im] i i i i nn i i i 11 m i i i i iui i n- 10 0\ F! ö -H 20 N;-i o a> Q 30 Perm 40 IbC-i^S p8

158 Statens Instifcut ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.60 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl Utrustningens egendeformation beaktad l l l l l l l l l l ] l I Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 123 (200) Diagram if p- A l >i>tw>oi>i>i>'>t>t>>^ >>>>>»^> > " > fr > M> (> O!> t> t» (> >!> > l» t> cv ri ö -H 20 4-> fö ö Q) Q 10-7 CQ e -x ri (U -H u (U Q ^ ra g ö 30 Def l l l l l l l l l l l l l h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 4- "f- kpa 3i ~ kpa :? Z kpa /z^ :-,co"? '10 "~ m/s tf,.3 UftCoi PS

159 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.60 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben m v Cl 1.03 Bilaga 5 sida 124 (200) Diagram ^0 B Sigmaeff kpa fri CM \tz, 5500 ^ 5000 TO ri P p-1 CO m O) ^ 4000 rri PH ^ ^ i-1-) ^ö PH s å^ t F 8

160 Bilaga 5 sida 125 (200) ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum Diagram ijo C Statens Geofcekniska SS Odometer Defhast. Densitet H=20 mm, utgåva nr %/h D=50 mm l 5 0. l Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad : O m v Cl l. 03 Permeabilifcefc m/s o i i l l l Hll l l l l l lll l l l l Ull] l l l l l lll l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l H- 10 0\ g. -H 20 l^o (U Q 30 Perm 40 JÉ^O» ^B

161 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odometer Defhast. Densitet H=20 mm, utgåva nr %/h D=50 mm l 6 o.7 l.57 Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad m (v) Cl ( si_) Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 126 (200) Diagram ^ A! ^>»»»^, '^>9>» t» > M» M>»^, ev 0\ ä ö -H 20 l'^ o (U Q 10-7 m B -K r! iu -H u (U Q ^ ra g ^ Def l l l h 4 l l l l l l l l h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 8tt kpa? ^ kpa BB kpa IS.S' tf,t--/c." m/s s.,sf&oéft Pi3

162 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.57 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad Bilaga 5 sida 127 (200) m (v) Cl (_sij 1.03 Diagram lf! B Sigmaeff kpa >>>> n 6000 (d C4 ^; 5500 r 5000 ra ä P 4500 r-1 ra CQ O) i^ 4000 t".of>,>>> >t>» [>» >' 1> (ti (^ ^ ^u ^ j^ o &4 ^ l l l l ] l ] l l l l l l l F l^c' C-.l F0

163 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.57 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Dafcum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Bilaga 5 sida 128 (200) m (v) Cl ( si ) Diagram 11 C Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l l l l Ull l l l l llll l l l l llll l l l l l lll l I l l Ull] l l l l Ull] l M- 10 0\ a ö -H 20 -p n o (U Q Perm låoé-^i FZB

164 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.53 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl (su) 1.03 Bilaga 5 sida 129 (200) Sigmaeff kpa Diagram 4 2 A ll>t>l>l»m»>t> t>t>>l>'>>t>i>t>i»t>t>cv 0\ rt ö -H 20 -) li-1 o (U n ca e x ^ -p öai -H u -^m (U Q A IQ C! o!^ Def 40-1 l l l l l l l l l l l l l h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 31 kpa 8:f kpa <?^ kpa {Sr V l. ö -/a'l? m/s ^B )b0å0i /=S

165 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.53 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl (su) 1.03 Bilaga 5 sida 130 (200) Diagram -i-i B Sigmaeff kpa (d Fn ^ r 5000 ra ä O 4500 "r-1 IQ CQ Q) H 4000 i o ^ 3500 nj P4 ^ ^u & -1 i-1 o Pn l l l l l l l l l l l l ] t&gå^f /s^

166 Bilaga 5 sida 131 (200) Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odometer Defhast. Densitet, utgåva nr %/h l l o.7 l.53 Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Cl (su) Utrustningens egendeformation beaktad : O m Diagram T i C Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l Ull] l l l l llll l l l l Ull l l l l llll l l l l llll l l l l Ull] l \. -rh20 4-> l^o (U Q 30 Perm 40 lbt^6>f /SQ

167 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer Defhast. Densitet nr %/h 3 o.7 l.51 Datum H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad Projekt Sekt/hål Djup/nivå m Cl ( si ) Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 132 (200) 0012:01 (su) Diagram ^.3 A -l l l l l l l l l l I-!10-10 ;Wtoc?> lt>t>l>i>i>t»l», '>>>»^»»t,^^ ^ l> ev 0\ ri ö -H 20-1 (ö ö Q) Q 10-7 CQ e ri (U -r-1 u -H (U Q ^ en.1 ä Def Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k H 3 kpa U kpa H^. kpa ^? ff.9 ' /c m/s ^ ^ få O & > t ^^

168 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.51 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad Bilaga 5 sida 133 (200) m Cl ( si ) (su) 1.03 Diagram *^ 3 B Sigmaeff kpa l l l l l l l l l l l l l l l fd Cn ^, 5500 '4 Q 5000 É tq (=; ~r~\ CQ tq (U iq 4000 t" ^ l l l l l l l l l l l l )b.o'ic't F/S

169 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.51 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Bilaga 5 sida 134 (200) m Cl ( si ) (su) Diagram I 3 C Permeabilitet m/s o i i l l l Ull) l l l l llll l i i i nn i i i i uu i i i i im i i i i iin i i i i lin] i F; ö -r420 -) rö O) o 30 Perm 40 l&c^c'i!^e

170 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.6 Densitet 1.56 Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad beaktad : O m v Cl l mwm.» 7i? Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 135 (200) Diagram <j '~f A 's>^>»>^ I>l>l>l>l>t>0 > ^ > > > fr [> o t» t> 0\0 ri ö -r l}-1 o d) Q 10-7U CQ e * e > rt O) -H o -H t4-l (U ö Ä CQ i " l l l l i l l l l l l l l l l I Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k re kpa l 'i y kpa å B kpa H. i 6. S' -, >"" m/s i-.i lbc'å'01 /SS

171 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.6 Densitet 1.56 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl 1.03 Bilaga 5 sida 136 (200) Diagram 'tf 'I B Sigmaeff kpa > > > t> i? 9000 [> > >t> 1> ^w>"» 25 tö 6000 p-1 M 5500 rä Q 5000 en ö Q 4500 ^ 20 rö P4 M ^ l n nö ca CQ (U H 4000 PH i l l l l l l l l l l l h 700 fkoé>c'l F/s

172 Bilaga 5 sida 137 (200) Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odometer Defhast. Densitet ; utgåva nr %/h l 4 o.6 l.56 Projekfc Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad : O m v Cl Diagram 1 C Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l llll l l l l Ull] l l l l llll l l l l Ull] l l l l l lll l l l l IUl l \!=! ö -H 20 4-> fö ö (U a 30 Perm 40 l^^c-1 ps

173 Statens -l h 100 ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.8 Densitet 1.53 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeforma tion beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben -l l l l l l l l I m Cl su l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 138 (200) Diagram *f ^T A >l>t>l>t>t> l>t>t>t> (>[>[> >tf^>>>>»»>», >, >cv g 4< -t-10-7" -) ö a> -r4 u -H 4-4 <u Q Å ra rt i Def 40 l l l l l l l ^ -^ h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k is- kpa /6 t kpa ss-y kpa ^.y.-/c.,,'i-tc, m/s.9'.^ IbCåOt FS

174 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 5 Defhast. %/h 0.8 Densitet 1.53 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Pro j ekfc Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 139 (200) Diagram ^0 B Sigmaeff kpa fö Fn M 5500 's, g 5000 e CQ ä Q ri m Cd (U ^ 4000 fd p^ ^i ^, i }-) ö CM i l&o&gi /=S

175 Statens ODOMETERFORSOK CRS SS , utgåva Odomefcer nr Defhasfc. %/h Densitet H=20 mm D=50 mm l Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl su Bilaga 5 sida 140 (200) 1S~c Permeabilifcet m/s o i i l l l Ull] l l l l llll l l l l l III] l l l l l lll l l l l l lll l l l l l lll l l l l Ull] l h-h- 10 0\ ö -H 20 -> (ö 0) Q 30 Perm 40 St, Pfr C' l ps

176 Statens -l t ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet Datum Projekt Sekt/hål 1.46 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeforma tion beaktad m v Cl 1 l ] l l l l l h Bilaga 5 sida 141 (200) Sigmaeff kpa Diagram f ^ A 10-9 '>I>W>t>t>I>i >>>>v>>>>»»>»^>»^^^»»cv \ ä ö -H 20 l4-) f U M e x B > o O) Q -H u -r-1 (U ö ^ m ö i -p ä(u Def 40 l l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k <fif kpa t^z kpa <T& kpa l f. S- ^3'/Q~ m/s 3.S- Uo if l Fff

177 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.46 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben beaktad Bilaga 5 sida 142 (200) : O m v Cl l. 03 Diagram ^ fc B Sigmaeff kpa »> l>t>l>t>t>t>l>l>[>t>t>t>l>t>u ^" 3000 lrf» ^' l>t> M 2600 Afr.If bfr ^ (d en ^ 2200 rä Q 2000 s m rt P 1800 ~r~{ CQ m O) ^ 1600 j> ^ ^ ^ 20 re! &< ^i ^, l-) ^o P4 lo ^ t> ^ > ^^' / ^st^ ^ J> ^ ^ ^ \ / f w -l l l l l l l l l l l l l l h l,pé >l PS

178 Stabens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.46 Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeforma tion beaktad beaktad Bilaga 5 sida 143 (200) : O m v Cl l. 03 Diagram tf 6 C Permeabilitefc m/s o i i l l l llll l l l l llll l l l l [lll l l l l IUl l l l l llll l l l l l lll l l l l Ull] l l \ c; ö -H 20 l-) i-i o (U Q 30 Perm 40 féfté-^f /SS

179 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h O Densitet H=20 mm D=50 mm 1.66 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben 79 Utrustningens egendeformation beaktad Sigmaeff kpa 7.0 m v Cl si Bilaga 5 sida 144 (200) Diagram ij'j' A! Cd g -H^'S 20 ^l>t»l> > > t> I> > 1> t> l» 1> [> t> > t> t> fr > > ev 10-7U e x > o (U n > > I> Def -p rt O) -H o -H t4-l (U o Ä m rt i l l l I- -l l l l l l l l l l l L-IO_ 5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k f '8 kpa!31 kpa J-1 kpa z^.z ^,S--'ou? m/s ^.& t 6 C'åC»! F S

180 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.66 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl si Bilaga 5 sida 145 (200) Diagram *^ ~j- B Sigmaeff kpa M (d E^ ^ " e CQ ö P r-f mm (U H 8000 t" fru fö ^ ^. 20 ^u & J-) n ö PH 15 M ( 6000 t> 1> 5000.\»<>>> >>^^ l l l l l l h -4 h ^06.01 F8

181 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Ödomefcer nr l Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekfc/hål Densitet 1.66 Djup/nivå 7.0 m H=20 mm D=50 mm Prel. ben v Cl si Ufcrustningens egendeformation beaktad l. 03 Bilaga 5 sida 146 (200) 79 Diagram ^-f- C Permeabilitet m/s o i i l l l Illl l l l l ll[l l l l l Ull] l l l l llll l l l l Ull] l l l ] Ull] l l l l Ull] l rt ö -H 20 -p (ti o (U n Perm l é C^éffl Fff

182 Stabens ; ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odometer, utgåva nr %/h l 2 Diagram Projekt Defhast. Densitet 0. l Sekt/hål Djup/nivå m H=20 mm D=50 mm Prel. ben Cl su beaktad l h 100! Bilaga 5 sida 147 (200) Sigmaeff kpa 18 A 10- 't>l>t>t>[>t>t> CV m B K 10-7 ri iu -H u (U Q ^ ra g ä Def \ l l l l l l l l l l \ l l h 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k 'IB kpa 2 J? kpa S'0 kpa i2, f &..fe.-/o m/s f..o )&^{i.i F g

183 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr Defhast. %/h Densitet H=20 mm D=50 Utrustningens 2 Projekt 0.7 Sekt/hål 1.55 Djup/nivå mm Pre l. ben egendeformation beaktad Datum m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 148 (200) Diagram HB Sigmaeff kpa (ri Cn ^; 5500 i' o e m CO CM M ^ -r-1 mcq O) Ö 4000 t" l ^ö PH ^ Uo&c^i ^S

184 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.55 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformafcion beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 149 (200) Diagram 18 C Permeabilifcet m/s \ \ l l l l l l l l l l l l l l l l l 10 0\ ö -H 20 (ti ö (U Q 30 Perm 40 l&t>&öf ^s

185 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödemet er nr 3 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.52 H=20 mm D=50 mm Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben m Cl su Utrustningens egendeformation beaktad Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 150 (200) Diagram?A t>lt>t>l>frl>t> >t> ^>>> CV e -x ä ö -^ 20 4-) (ö ö Q) Q - :10-7^ -> ri d) -r-1 u -r{ (p ö Å ra ri i Def 40 l l l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Befca-k (,( kpa 88 kpa (1)) kpa»z ;y. /. i- to s*a,y m/s J.r/ i^qiot F B. 1>

186 Sfcatens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Pre l. ben m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 151 (200) Diagram ^y B Sigmaeff kpa (Ö Fn ^, 5500 s Q 5000 CQ rt ~r-i CQ ca (U i^l 4000 t" M (Ö d< ^ M u>1 n -!-> }-1 o? ^i06c>i 'FfS

187 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl su 1.03 Bilaga 5 sida 152 (200) Diagram ~( {j C Permeabilitefc m/s o i i l l l ] ll l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l l l l llll l l l l llll l l l l llll l 1 M- 10 ri ö -H 20 -) re! ö Q) Q 30 Perm O6^ l F-S

188 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödemet er nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl ( si ) (su) Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 153 (200) Diagram ^' > A \ >M> >[>[>t>l>i>i>t> CV 10- E; ö -H 20 -) re! o O) Q 10-7U ca g K B > -p ö(u -1-1 o -H (U ö Ä 03 ö i Def 40 -l l l l l l l l l l l l l l l L-io- 5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 61 kpa f'v kpa i f kpa ^.z -TJ-^/O m/s ^/ Séff&c>i r4k

189 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr 4 Projekfc Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.52 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad Bilaga 5 sida 154 (200) m Cl ( si ) (su) 1.03 Diagram ^"^ B Sigmaeff kpa t>t>l>t>t>t>t> u t^ t> > >' o bt> t t» ^ t?,t? 25 (ti Fn ^ 5500 r 5000 e m ä (Ö PH ^ ^ -r-i CQ CQ a> {^ 4000 t" M 3500 M 15 i-p?-1 ö CM '^.y >>' ^/ '\L -l l h -l l l h lä^åc'/ FS

190 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Bilaga 5 sida 155 (200) m Cl ( si ) (su) Diagram <Sc? C Permeabilifcet m/s O l l l l l llll l l l l Ull] l l l l llll l l l l llll l l l l Ull] l l l l llll l l l l l lll l 1 M- 10 0\ ri ö -H 20 -> o 1 (U Q 30 Perm 40 ^O^C.) /3^

191 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.64 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/ni va Prel. ben m v Cl ( si ) Bilaga 5 sida 156 (200) Diagram,f j A Utrustningens egendeformation beaktad l ] l l l l l l l l l l l h Sigmaeff kpa 10-8 t>t>t>i>i>l>t>t> t>> t> fr t> 1>'> > > t» >,>,» 1> > > > 1> CV en e x " -p äa> -H u -H (U Q^ Def Cd g M ' l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k 6 i kpa ^"^ kpa 8 C- kpa Ii. f- - i G 3,1-^ " m/s ^.s H^i^-l FJS-

192 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 5 Defhast. ^/h 0.7 Densitet 1.64 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben m v Cl ( si ) 1.03 Bilaga 5 sida 157 (200) Diagram S~f B Sigmaeff kpa [>(>t>[>t>t>i> t> t> 1> t>u & fr 1> M >>c t>l> ^ fö CM ^ 5500 ^ 5000 ra ö P 4500 "r-i CQ Cd (U H 4000 l Q (ri c^. ^, ^u>1 ^ -p i-i o c^ U 06 O i FB

193 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 5 Defhasfc. %/h Densitet H=20 mm D=50 mm Datum Pro j ekt 0.7 Sekfc/hål 1.64 Djup/nivå Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad m v Cl ( si ) Bilaga 5 sida 158 (200) Diagram ^~ l C Permeabilitet m/s o i i l l l Hll l l l l llll l l l l llll l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l l l l Hll l h-m- 10 0\0 ri ö -H (ti ö t4-l (D Q Perm Uffåd l=s

194 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h Densitet Projekt 0.7 Sekt/hål 1.76 Djup/nivå Datum H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl Si 1.03 Bilaga 5 sida 159 (200) Diagram <T<2 A Sigmaeff kpa 10- e x ^lo- 7^ '>>>. \'v>>>»^^ ' ">>>» t» > t> t> t> > > l> ev -1 ö(u -H u (U Q Å CQ rt Q ^ Def 20 l l l l l l l l l l l l l l l l Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k (it^-) kpa m'i~^ kpa 81 kpa 23/1 i,-ra^" m/s ^ i 16C'é..Öit rrs

195 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.76 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben m Cl Si 1.03 Bilaga 5 sida 160 (200) Diagram <$" 2, B Sigmaeff kpa rö Cn M 5500 i Q 5000 É ra ä H CQ CO a> H 4000 l" ^ )&0kc,å /=&

196 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.76 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad m Cl Si Bilaga 5 sida 161 (200) Diagram.S" 2 C Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l i i i nn i i i iiin i i i iini i i i i mil i i i i nu i i i 11111] i \0 ä ö -H 10 fri ö (U Q 15 Perm 20 j^oigi js8

197 Statens -l t ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer Defhast. Densitet nr %/h l o.7 l.54 Datum Pro j ekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Ufcrustningens egendeformation beaktad : m Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 162 (200) Diagram ( A >w> f>» ev 10-7U CQ e x e > -1-1 ri O) -r4 u -^ <u ö Ä m é a Def 40 l l l l l l l l l l l l l l H 10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k (i 6') kpa 2 61 kpa U t) kpa u.i <f.i-fg''lc' m/s J, ff /itoyoe t^e

198 Statens ODOMETERFORSOK CRS SS , utgåva Odometer nr Defhasfc. %/h Densitet l l o.7 l.54 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 163 (200) 1 B Sigmaeff kpa (ti pn M, ' 5000 m gp r-t CQ CQ (U f-f 4000!" M (ti f^ ^ M, u >- n -p }-1 o Fn /7e>^o'é /s'^

199 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.54 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Projekfc Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben : m Bilaga 5 sida 164 (200) Diagram ] C Permeabilifcet m/s o i i l l ] Ull] l i i i nn] i i i i nn] i i i i un i i i i nn i i i i un] i i i i nn i I M- 10 F; ö -r420 -p re! o a> Q 30 Perm 40 t-t.^äc-.f /s-å>

200 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : l l l l l l l l l l l l l l h 40 >» Sigmaeff kpa v^ 3.0 m Bilaga 5 sida 165 (200) Diagram d A 10-9 ^ t> 10 t> r>> o'» ' v '^t>>>^»>^>^ f>>»»>>>»>^ t>0»> > o ev \ ä ö -H 20 j-) rt ö (U n >f>0»^ \.fr \ t> 4h ' \. : \ \. \. \ x 10-7 Cd g * 4-> h 0) -H u (U Q ^ ca g M Def 40 l l l l l l l l l l l l l l l l L10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Beta-k (tef) kpa 'Zoo kpa (^ ) kpa S't., r 8. i" K?»o m/s Aff /i7- >^o - Fff

201 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben : m Bilaga 5 sida 166 (200) Diagram 2 B Sigmaeff kpa M (ti C4 ^ 2200 r-1 r ri 0^ 1800 CQ CQ (U H 1600 t" ' > > t> O > t> i> t> > l> u rö f^ ^ 20 ^p>> } }-1 o CL. ^ f-y-os^e. rff

202 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.52 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 167 (200) Diagram 2 C Permeabilitefc m/s o i i l l l Ull] l i i i un i i i i nii i i i i un i i i inn i i i i iui i i i 11 m i i f- ö -H 20 (ti ö 4-4 0) Q 30 Perm 40 /7e>^ > F Q

203 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h O Densitet 1.49 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå : Diagram H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad l h-! Sigmaeff kpa 4.0 m Bilaga 5 sida 168 (200) 3 A 10- 'M>frl>t>t>t»t>t>cv x e > 10-7U 4-> rt (U -H u <p o Ä CQ ä i Def l l l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm k Beta-k (&s) kpa Z.S- z kpa (^) kpa n. 8 S-, O 'M,0 m/s J.^ ry-e.so^ rff

204 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.49 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 169 (200) Diagram 3 B Sigmaeff kpa l l l l l l l rö f1! ^ ^ 5000 e CQ fl P 4500 T-l ra Cd (U ^ 4000 t" ^ 3500 tö & ^ M ḻp^ö ft / '? 'o '-yp C f-"s

205 Bilaga 5 sida 170 (200) Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odometer Defhast. Densitet, utgåva nr %/h l 3 o.7 l.49 Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeforma tion beaktad : m Diagram ^3 C Permeabilifcefc m/s o i i I l l Ull] l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l l lll l l l l l lll l l l l l ]ll l l M rfe'3^6 fss

206 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 4 Defhast. %/h 0, Densitet H=20 mm D=50 mm 1.60 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad l h : m Bilaga 5 sida 171 (200) Sigmaeff kpa Diagram l A >t>m>m>m>l»t>[>ot> >t> Ofrfrt» 1> > > > OT e -x g -t-10-7 U -) ä 0) -H u -H (p ö ^ CQ ä i Def 40 l l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k iy kpa 2 i'? kpa S"C kpa / J, O..fp. fr. 1 i c' m/s ' ^ (^^ ^'..s* ffff^c-i pu-

207 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer Defhast. Densitet nr %/h 4 o l Datum H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad Projekt Sekt/hål Djup/nivå : m Bilaga 5 sida 172 (200) Diagram T B l l l h 300 -{ h Sigmaeff kpa 400 -l h 500 -l h 600 -l h 700 -l h >t> >> 25 ro CM '^Z, 5500 ^ 5000 m ri P 4500 CO Cd (U ^ 4000 Q rö rt M ^u>1 n J-l o Cn l l l l l l l l l l l l l h ;-7o.J-f>é ^?

208 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 4 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.60 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 173 (200) Diagram fcj C Permeabilifcet m/s o i i l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l l l I Ull] l l l l llll l l l l llll l l l l Ull l \ g. -H 20 4J li-i o (U Q 30 Perm 40 / f o'^ e. 6 P<T

209 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer Defhast. Densitet nr %/h 5 o.7 l.52 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben : m Diagram -1 h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 174 (200) -S- A 10- l>t>t>l>t>t>.t> t>t> > ev 10-7U e -x e > -) ä ai -H u -r4 (U ö Ä 02 rt i 10-6 Def 40 l l l l l l l l l l l l l l l l L10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k J'6 kpa Z/o kpa & Z kpa tiel -/0 S'./-/0: m/s j».,^rwc^. FS

210 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odometer Defhast. Densitet, utgåva nr %/h l 5 0. l Pro j ekfc Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Bilaga 5 sida 175 (200) : O m Diagram TB Sigmaeff kpa (Ö CL, ^! ^i p & -) i-1 Q &< 'fc^oé' F Q

211 /7W06 Fö SGI Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.52 H=20 mm D=50 mm Dafcum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 176 (200) Diagram.5" C Permeabilifcet m/s o i i l l l llll l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l Ull] l l l l llll l l l l l [l l l l l Hll l M- 10 0\ e ö -H 20 re! (U Q 30 Perm 40

212 Statens -l h 100 ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS Odometer Defhast. Densitet H=20 mm, utgåva nr %/h D=50 mm l 6 o.7 l.53 Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 177 (200) Diagram t A l>t>t>i>l> o ev 10 -^ CQ e x e -p rt (U -H u -H (U Q ^. CQ rt o ä 10-6 Def 40 l l f- -f l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C M, Sigma'L M' Perm. k Befca-k (SS) kpa Ifci kpa (s-^) kpa /i,9 -/o J: f 10 m/ s.3,^ 1'W.Wé- F6

213 ' 3C' 6 Pä SGI Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödometer Defhast. Densitet nr %/h H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad l l Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben : m Bilaga 5 sida 178 (200) Diagram 6 B Sigmaeff kpa (Ö Fn ^ 5500 i Q 5000 e K) ri r-1 mra O) i lo ^ (d C4 ^ M u^!-< }-1 o P

214 Statens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Ödometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.53 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 179 (200) Diagram 6 C Permeabilifcet m/s o i i l l l Ull] l l l l l lll l l l l Ull] l l l l llll l l l l Ull] l l l l l lll l l l l l III] l )- 0\ n ö -H 20 -) o (U Q 30 Perm 40 U e>-'s 'e-'. pff

215 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.60 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m -l l l l l l l l l l l l h Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 180 (200) Diagram? A! IX>t>M>'>l>l>l t>t> t>t>l>l>r >»>» M> > I» fr O» > > > t» O t> CV CQ e * e > 10-7U -p rt (U -H u -r4 <u o Ä m é ä Def 40 ' I- -l l l l l ] l l l l l l l L-io- 5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Befca-k,5-<7 kpa 36. J kpa 81 kpa ^<?»é J: f. 10 (p. m/s ^.,.^ /'7<?.4'oé: /rs

216 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr l Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.60 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben : m Bilaga 5 sida 181 (200) Diagram J. B Sigmaeff kpa l l ] l l ] l l l I l l l l h t t> t> fru fö p^ M ^ } e m P 9000 ^>'.M»' >> O > t> 1> 1> t> t> M 20 (ti Fn M ^ui>1 ~r~\ (Q CQ <y ^ 8000 t" 15 i-i J i-1 o pn ^ *" f l l l l l l l h -l l I »? 6.3 G rg

217 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odomefcer nr l Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.60 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad l : m Bilaga 5 sida 182 (200) Diagram? C Permeabilifcet m/s o i i l l l Ull] l l l l IHl l i i i un i i i i iin i i i i nn i i i inn i i i i iiu i I M- 10 0\!=; ö -H 20 -p l s^ ö Q) Q 30 Perm 40 f f C -SC. f-~s

218 Statens Instifcut ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.62 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben : m Utrustningens egendeformation beaktad f h Bilaga 5 sida 183 (200) Sigmaeff kpa Diagram 8 A '^»»^ t>t>t> t>t> t>>t>t>l>l>l>t> ev e * g > 10-7U -p rt (U -H u -H (p ö M m ö Å 30 Def Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 6 S' kpa i3i<1 kpa 8 3 kpa a.^ b.s-ic'. " m/s x s

219 Sfcafcens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhast. ^/h 0.7 Densitet 1.62 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 184 (200) Diagram 8 B Sigmaeff kpa M fö CLf ^ 5500 ' 5000 e ra ri O 4500 CQ CO (U ^ 4000 l ^ 3500 l>t>'. 1>1> 1..>'"'»., l>t> o > > v re! rt ^, ^p^ -t-) n ö fil l h -l l l I

220 Sfcatens Geoteknigka ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.62 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben : m Bilaga 5 sida 185 (200) Diagram 8 c Permeabilitet m/s o i i l l l llll l l l l llll l l l l Ull] l l l ] Ull] i i i inn i i i i im] i i i i un] i \0 n ö -H i-i o (U Q 30 Perm 40

221 Statens ODOMETERFORSOK CRS SS , utgåva Odometer nr Defhast. %/h Densitet l 3 o.7 l.53 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 186 (200) Sigmaeff kpa 9A '^^^\^>^>>>> ev \ TO e x e ä ö -H 20 l^o 4-4 Q) Q "^^ t^ \r, 10-7U > ri (U -H u 0) Q Å M g ^, 30 ' Def ' l l l l l l l l l l l l l l l L-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Beta-k 101 kpa s iz kpa i) kpa /h 8 3. $ - f O,0 m/s?. y /7C-^' >& frs

222 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h O Densitet l 7 53 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad : m Bilaga 5 sida 187 (200) Diagram <?B ^_^_., [. Sigmaeff kpa ^ [- ] [. '» >t>t>m>t>t>t» U _]_) ) >>" < 1> Ot> 1> t> t> > t> > [> I> > > >> (ti (^ ^ 5500 ^ 5000 M ä r-1 ram (U i^ 4000 l Q ^ *". ' " >> t>t>.t>i>" '^v»"t> ^> >^v N> o t> ^ o > jt v -t l h ^St>' ^> fr / t> "o O l> 1>1>1> ^ fri» 1> %> y,1-.^' ^" ^ Jf- ^ -l l h ^' M l l l ^ -i l l h fd PH ^ ^ i-p ^ ö p< /'f o'^c'6 F/3

223 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 3 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.53 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 188 (200) Diagram c) C Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l l l l l lll l l l l llll l l l l Ull] l 1111 III] l l l l l lll l l l l l lll l l \0 ö -H 20 j-) i-i o a> Q 30 Perm 40 1'fe.sfé FS

224 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.58 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå : m H=20 mm D=50 mm Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 189 (200) Diagram O A '^^»^ ev e -x -t-10-7^> -) ri 0) -H u -H 4-) (U ö Å Def CQ ö i l l l l l l i l l l l l l l l l L-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Beta-k (w) kpa kpa ('"^/) kpa u. t y, f- -10 yo^- icm/s..? ff Q3 c-s pi3

225 Sfcafcens Geofcekniska ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 2 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.58 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben : m Bilaga 5 sida 190 (200) Diagram»O B Sigmaeff kpa fö rt ^ 5500 ^ 5000 gto ö Q 4500 ~f~i CQ CQ (U ^ M / l'?ö'j'(?5' F S

226 Bilaga 5 sida 191 (200) ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum Diagram f C. C Statens SS Odometer Defhast. Densitet, utgåva nr %/h l 2 o l,58 Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Prel. ben H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad : m Permeabilitefc m/s o i i l l l llll l l l l Ull] l l l l Ull] l i i i nn i i i i im] i i i i nn i i i 11 m i H \ ö ö -H 20 -> fd '^t o (U Q Perm r7.c':ses ^

227 Statens \ ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.70 Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad : m Sigmaeff kpa Bilaga 5 sida 192 (200) Diagram ii A!10-9 \ \ 10 ^ \ 10-0\ g. -H 20 (ti o O) Q ft> -K> >l>>l>[>l>t>' ^ ^ ri> ^ y \ J^ '>.» t>m>t>> 1>1> [>fr 1> D. O,» >'>>f>>^'^^^ ^ St > t> t> CV Def 10-7 e -K -! ri OJ -H u (U Q ^, a> g M l l l l l l l i l l l l l l l l '-10-5 Sigma' c M L Sigma' L M' Perm. k Beta-k C«é) kpa tsijg kpa 2.6 S- kpa / Z- i6 se' m/s.^.g /7^o& F-<y

228 Stabens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.70 Datum Pro j ekt Sekfc/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformafcion beaktad : m Bilaga 5 sida 193 (200) Diagram t j B Sigmaeff kpa l ] l l ] l l l l l l l l l l l fö Pn ^ ' m ri P 9000 "r~l CQ Cd (U H 8000 l s r\.' ^-^ >'. ^>^>>^~ ^">',i v' / ^ ^ JU» ^ ^' t> 1>1> ^» > *' ^' O fr > t> fr M 1> U rt pn M ^, u^ ^o Pn l h -l h -1 h -l h -l h t'7 c'j o e r-<r

229 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odomefcer nr 5 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.70 H=20 mm D=50 mm Utrustningens egendeformation beaktad 1.03 Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Pre l. ben : m Bilaga 5 sida 194 (200) Diagram ( C Permeabilitet m/s o i i l l i llll l l l l ]lll l [ l l Hll l l l l llll l l l l Ull] l l l l l lll l l l l llll l \ g ö -H 20 -> o a> n Perm ^fo^ f^ff

230 Statens 1 4. ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.77 H=20 mm D==50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 195 (200) Sigmaeff kpa Diagram (;? A \0 ra g -K ti ö -r-1 10 ^ o (U Q ll> n> t> I> '!> \...»>> v>^>>>.»' t»l>i>1 ^<t^^^. 't> > > t> t> O > > fr O t> OT -J-10-7" -> ri (U u -r4 4-< a> Q ^ CQ g ^ 15 Def l l l l l l l l l l l l l l l l '-10-5 Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k (256) kpa 2 f? 9 kpa Z 9 r kpa 2'^^-,/y.';oy m/s å. i l'7'c^qs /^ff

231 Statens ODOMETERFORSOK CRS SS , utgåva l Ödemet er nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.77 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 196 (200) Diagram ("^ B Sigmaeff kpa M fö CM ^ ' e Mö Q 9000 ~r~( CQ 02 d) ^ 8000 fri p^ ^i 20 ^ p & 4-> no Pn Å ^ttt\ il^t>&&& Ot>M>^»0 M>t> >t>>i>l>t> \^ M>t>i.^ t> > > &.t>,[>[>t^ [> O > > -l l l l l l l l l l l l l l I i'7-c^c-s F if

232 Statens Instifcut ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer nr 6 Defhast. %/h 0.7 Densitet 1.77 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 197 (200) Diagram j 2 C Permeabilitet m/s o i i l l l Ull] l l l l Hll l l l ] llll l l l l l]ll l ] l l Ull] l l l l Ull] l l l l Ull] l F! ö -H 10 -> (ö o (U n 15 Perm 20 /7c'2^d /SS'

233 Statens Insfcitut ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum SS , utgåva l Odometer nr Defhasfc. ^/h Densitet H=20 mm D==50 mm Utrustningens egendeformation beaktad Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben : m Bilaga 5 sida 198 (200) Diagram f3 A CQ e : e p öai -H u -H (U Q A m g ^ Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Befca-k kpa kpa kpa H^l...f/ 3.8 ' io ' m/s 2,0 i'fc-tc>8- Pff

234 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , utgåva l Odometer Defhast. Densitet H=20 mm nr %/h D=50 mm 3 o.7 l.89 Datum Projekt Sekt/hål Djup/nivå Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 199 (200) Diagram 13 B Sigmaeff kpa (ri (^ ^ ^ e Cd n P r-f CQ tq O) H t" ^ fri CM ^ ^ i4-> ^ö PH l~f-o:ic's /~/J

235 Statens ÖDOMETERFÖRSÖK CRS SS , ufcgåva l Odometer nr 3 Defhasfc. %/h 0.7 Densitet 1.89 H=20 mm D=50 mm Datum Projekt Sekfc/hål Djup/nivå Pre l. ben Utrustningens egendeformation beaktad : m Bilaga 5 sida 200 (200) Diagram l-s C Permeabilifcet m/s o i i l l l Ull] l l l l llll l l l l llll l l l l IUl l l l l Ull] l l l l llll l l [ l Ull l H- 5 Perm 0\ ö -^10 n o Q) Q f'7-e's6b F B-

236 Bilaga 6 sida 1 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 1 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet Anmärkning ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryckmedel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 1A , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, B , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, C , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 1A: Bh 7, Djup 2-10 m Bh 9, Djup 2-7 m Blandning 1B: Blandning 1C: Bh 7, Djup 2-10 m Bh 9, Djup 2-7 m Bh 7, Djup 2-10 m Bh 9, Djup 2-7 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

237 Bilaga 6 sida 2 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 2 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet Anmärkning ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryckmedel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 1D , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, E , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, F , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 1D: Bh 7, Djup 2-10 m Bh 9, Djup 2-7 m Blandning 1E: Blandning: 1F: Bh 7, Djup 2-10 m Bh 9, Djup 2-7 m Bh 7, Djup 2-10 m Bh 9, Djup 2-7 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

238 Bilaga 6 sida 3 (182) ^t c^ed4p ^ U*' *-S>< U <Ä~"r.s ^T^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök m- Tid efter inbl ,03 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarienr Sektion/borrhål/blandning Djup/Nivä/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart' Trosa l l 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök i ~<~Tr 1,5 2,0 2,5 T T-rr [" i i -j' ( -j i" 3,0 3,5 4,0 Relativ deformation, % T""l"T-r't -l T" I 4,5 5,0 l II III l 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 82 Pf,kN 0,336 vid 2,1 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 164 Tidtill brott, min 2,7 Anmärkning Godkänd av /7^y-^- ^^ ^^.^ Linköping den /^éöä. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport far endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: Ena.\figtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

239 Bilaga 6 sida 4 (182) ^t e^ed4^ > (A* <A,< o ^~\sts '^DIT^" 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök m- Tid efter inbl ,08 cm 5,0 cm Djup/Nivå/Prov nr 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa z Diarie m- -j :01 Sektion/borrhål/blandning ^ ^ Mätområde: Toppstycke: 2 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 160-] q o.?r 3- T) M 100 -\ 80-i ii]ii r""i ] r"r 'i lr- -'i" i"""^r l l l l -n- I l j "l l l T 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 79 vid Pf.kN 0,322 1,7 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 159 Tid till brott, min 2,0 Anmärkning Godkänd av Sf^^i. Linköping den /^ <?é 0 e. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: En&\tigtTiyckUtvRedoForm.ocx Vereion:

240 Bilaga 6 sida 5 (182) ^c^bd/^ >tu <A< U ^sré '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl Diarie nr 10,07 cm 5,0 cm Sektion/borrhål/blandning ^^ 19,71 cm2 Djup/Nivä/Prov nr g Lilla Pressen OA dygn Diagram Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa 3 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 T 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 172 vid Pf,kN 0,693 1,0 % def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 345 Tidtill brott, min 1,5 Anmärkning Godkänd av Linköping den UC-é 2g Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoFonn.ocx Version:

241 Bilaga 6 sida 6 (182) ^^ED4p > UJ >A< U ^T-srjs '^D[T^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,07cm 5,0cm 19,71 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram JL Diarie nr SektitWborrhål/blandning ^^ Djup/Nivå/Provnr 4 Mätområde; Toppstycke: 0-9RN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % T 1,6 1,8 2,0 2,2-1 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 178 vid Pf.kN 0,717 1,1 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,1 Pf, RPa 357 Tid till brott, min 1,7 Anmärkning Godkänd av Linköping den 0&Z8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller h-aven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTiyckUlvRedoForm.ocx Version:

242 Bilaga 6 sida 7 (182) ^^ED/lp > (Af IA>< o ^.~^~s '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,04 cm 5,0 cm 19,79 cm21 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA JLdygnJ Diagram Diarie nr Förbifart Trosa ^ Sektion/borrhå?landning ^ ^g Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ] i T" i [ i iii r 0,5 1,0 1,5 2,0 i i r" i r~i ' p-t-t-i -!-?[- 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % l III l II III III 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försökel är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,RN Eao-modul, RPa Def-hast mm/min Pf, kpa Tid till brott, min 100 vid 0,410 1,9 %def , ,5 Anmärkning Godkänd av <<f-s*tobt>-^ Linköping den /é^ég'. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnnxligtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

243 Bilaga 6 sida 8 (182) ^^ED/IO > \SJ (Af O ^~TAr^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl. Förbifart Trosa ,02cm Diagram Diarie nr é _5,0cm Sektion/borrhål/blandning 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov"r 6 Lilla Pressen OA dygn Mätomi-åde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ] l" l l l t T ; F""l Cl I 1'llfl l l ,5 2,0 2,5 3, ,0 4,5 "n-r" 5,0 II l l II] 5,5 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa Pf,kN E5o-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, kpa Tid till brott, min 105 0,433 vid 2,0 %def , ,8 Anmärkning Godkänd av /7SW^_^^^-_ Linköping den UOé-^-e. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfiirdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: Enti\ligtTr)'ckUtvRe<loForm,ocx Version: 1.1,0.2

244 Bilaga 6 sida 9 (182) ^^ED^ > \*J W U ^~^~s '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,84 cm 5,0cm 19,79 cm21 Djup/Nivå/Prov m' Lilla Pressen OA dygn] Diagram Förbifart Trosa y. Diarie nr Sektion/borrhål/blandning ^_g Mätområde: Toppstycke: 0-9RN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 -l ll l l T T 1,6 1,8 2,0 T 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket ai utfört ochutvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 215 Pf,kN 0,868 vid 0,9 %def] Eöo-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 430 Tidtill brott, min 1,7 Anmärkning Godkänd av Linköping den A ^&Z8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; Ena-xHgtTiyckUtvRedoFomi.ocx Version: 1.1,0.2

245 Bilaga 6 sida 10 (182) ^1 ^ED/1^ :a> UJ <A.< U ^~7Arj '^DIT^ ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök m- Tid efter inbl ,97 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram B Diarie nr :01 Sektion/borrhål/blandning Djup/Nivå/Prov nr Mätområde; Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad 8 Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ r>.;«-?r 400- o u o 0,0 0,2 0,4 T 0,6 0,8 1,0,81,2 1,4 T 1,2 Relativ deformation, % 1,6 1,8 2,0 T 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 219 Pf.kN 0,884 vid 0,7 % def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,1 Pf, kpa 439 Tidtill brott, min 1,4 Anmärkning Godkänd av ^ Linköping den ^^ 8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport far endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxiiglTryckUtvRedoForm.ocx Version:

246 Bilaga 6 sida 11 (182) ^C^ED/IC' > (Ai f.' u ^.~^~5 '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,95 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Sektion/borrhål/blandning ^ Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa ei :01 0-9kN Fast/Ledad 9 Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 T-TT- 2,5 3,0 3,5 3,04,0 T-H- 3,5 4,5 5,0 i~n~ 5,5 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,kN Eso-modul, kpa Def-hast mm/min Pr,RPa Tid t!ill brott, min 164 vid 0,670 1,6 % def , ,3 Anmärkning Godkänd av ^^-^^ Linköping den / &Oé^r<L Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: Enn\ligtTryckUtvRedoFonn.ocx Version:

247 Bilaga 6 sida 12 (182) ^1 ^ED4p > (A<»A< U ^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,96 cm 5,0 cm cm2 Lilla Pressen OA Idyg" Diagram Förbifart Trosa 10 Diarienr -y j :01 Sektion/borrhål/blandning Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN FasVLedad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök -1 T -1 T 0,0 0,2 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf.kN Eso-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, kpa Tidtill brott, min 152 vid 0,617 1,2 % def , ,9 Anmärkning Godkänd av /7%%>^ /Sv^^^ Linköping den /éoé^-e Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxHgtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

248 Version: Bilaga 6 sida 13 (182) ^ED^ > U»' W O ^~^rs '^DIT^ ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,95 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram JL Diarie nr :01 Sektion/borrhål/blandning Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök SOO-i (H ^ 500- o ^ ^ a a» CH 100-] 0-0,0 0,2 0,4 T 0,6 0,8 1,0,81,2 1,4 T 1,2 Relativ deformation, % 1,6 T 1,8 T 2,0 -l T 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 243 Pf,kN 0,977 vid 0,7 %def E5o-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 487 Tid till brott, min 1,3 Anmärkning Godkänd av Linköping den )&c>^ z e. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppiyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller for de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EntixiiglTryckUtvRedoForm.ocx

249 Bilaga 6 sida 14 (182) ^^tied/lp r-yj '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,03 cm Diagram Diarie nr IZ_ 5,0cm Sektion/borrhäl/blandning ^ ^ 19,79 cm2] Djup/Nivå/Prov nr y^ Lilla Pressen OA dygn Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ 500- o T??r p ai ^ 100^ o 0,0 0,2 0,4 l l l l l l l ' l ' l 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Relativ deformation, % 1,8 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 266 Pf,kN 1,072 vid 0,8 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 533 Tidtill brott, min 1,4 Anmärkning Godkänd av l^^fs^^v, Linköping den /l ö6 S B Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxHglTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

250 Bilaga 6 sida 15 (182) ^c^bd/<o > (A* (A? U ^.~w~js '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,07 cm 5,0cm 19,87 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram 1-3 Diarie nr :01 Sektion/borrhäl/blandning ^p Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 1111 II1111IIII1111 l 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa 119 vid Pf,kN 0,487 1,4 % def Ego-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 239 Tidtill brott, min 2,2 Anmärkning Godkänd av. ^^^^ ^^^***~ Linköping den _ Uc>É,c'-i Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Demia rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxHgtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

251 Bilaga 6 sida 16 (182) Objekt Provningsdatum Provhojd ,13cm Diagram Diarie nr Förbifart Trosa m :01 ^^ED^c- > (Af»A' U ^ -*AT? f-, '^DIT^ 1148 ISO/IEC Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl. 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Sektion/borrhål/blandning Djup/Nivä/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök l ""j i i i r""t1 m i i [ 'i i l]l II[l 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Relativ deformation, % ~n~r 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa Pf,kN Eso-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, kpa Tid til l brott, min 111 vid 0,452 1,3 %def , ,9 Anmärkning Godkänd av /WS^ Ss^w^-^ Linköping den /é^é^s. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt i Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport för endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxiigtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

252 Bilaga 6 sida 17 (182) ^c^ed/tp ;> <A* Ur' U %.~tatj? '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl Diarie m' 9,89 cm 5,0cm Sektion/borrhål/blandning ^p 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr ^ Lilla Pressen OA dygn Diagram Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa i -S- 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % 1,6 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 226 Pf,kN 0,908 vid 0,9 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 452 Tid till brott, min 1,3 Anmärkning Godkänd av $^ ^S^sf^wz. Linköping den /6o6 se Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxligtTryckUtvRedoFomiocx Version: 1,1.0.2

253 Bilaga 6 sida 18 (182) ^^ED4p > IA,< IA< O ^~\&S~5 '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,03 cm Diagram Diarie nr q JA_ :01 5,0 cm Sektion/borrhål/blandning ^_p Djup/Nivä/Prov nr 19,79 cm21 16 Lilla Pressen Mätområde: 0-9kN OA dygn Toppstycke: Förbifart Trosa Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök SOO-i ,0 0,4 T 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 T 1,6 2,0 2,2 -l 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf.kN Ego-modul, RPa Def-hast mm/min Pf, kpa Tid till brott, min 206 vid 0,825 0,7 %def , ,2 Anmärkning Godkänd av Linköping den / & C'é> s 8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppiyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTiyckUlvRedoForm.ocx Version;

254 Bilaga 6 sida 19 (182) ^c^ed-lp y^j '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,13 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram ^ Diarienr Sektion/borrhål/blandning ^_g Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 350-] ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 l l l 1,2 1,4 l 1,6 1 l,8 l 2,0 l 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 153 Pf,kN 0,617 vid 1,0 %def Eao-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 306 Tid till brott, min 1,6 Anmärkning Godkänd av /%a«^ ^*»*<^, Linköping den /å >6.0iZ. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnEixligtTiyckUtvRedoFonn.oex Version:

255 Bilaga 6 sida 20 (182) ^c^ed1c Wi '^DIT^ /IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl. Förbifart Trosa ,14 cm Diagram Diarie nr 18 5,0cm Sektion/borrhål/blandning 19,79 cm2 Djup/Nivä/Prov nr Lilla Pressen OA dygn Mätonu-åde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,2 T 0,6 0,8 1,0,81,2 Relativ deformation, % T 1,4 1,6 2,0 2,2 2,4 Försöket ät utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa 174 vid Pf,kN 0,,703 1, 1 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,1 Pf, KPa 348 Tid till brott, min 1,7 Anmärkning Godkänd av ^7^^ S^-^- Linköping den /Å^6r''Z Ach-editerat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxHgtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

256 Bilaga 6 sida 21 (182) ^^ED/i^ > (Af (A< U (^r^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,09 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarienr ^ Sekfion/borrhål/biandning ^_g Djup/Nivå/Prov m- Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa _R_ : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % 1,6 1,8 2,0 2,2 ~\ 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa 308 Pf,RN 1,239 vid 0,7 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,1 Pf,kPa 617 Tid til l brott, min 1,3 Anmärkning Godkänd av /^^^ ^^r^^t^- Linköping den ^6 0-& Zg Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för acki-editering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoFonn.ocx Version:

257 Bilaga 6 sida 22 (182) ^^ED^o > U,' ti>< o ^~^~^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,99 cm 5,0cm 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa zo Diarie m' :01 Sektion/borrhål/blandning ^ Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök j ^ o -l ^ ^ o a» o 0,0 0,2 0,4 ~1 l T T 0,6 0,8 1,0 1,2 1,41,0 T 1,2 T T T 1,6 -T T 2,0 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 302 Pf,kN 1,213 vid 0,7 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 605 Tid til l brott, 1,3 min Anmärkning Godkänd av,^ ^- ^ t^fsmvs^ Linköping den /å^b&b Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport iar endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

258 Bilaga 6 sida 23 (182) ^^ED^ >\SJ\&S o ^~^~5 '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,88 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA _?jyg" Diagram Diarie nr :01 Sektion/borrhål/blandning ^p Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa Sj kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ o.^- ^ 400- T) M ,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % T 1,6 T 1,8 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 247 vid Pf,kN 0,997 1,0 %def Eäo-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 494 Tidtill brott, min 1,7 Anmärkning Godkänd av ^^»-»»^ Linköping den / 06o~^ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax PrograiniEnaxijgtTryckUlvRedoFonn.oCT Version: 1.1,0.2

259 Bilaga 6 sida 24 (182) ^^ED/le ^j '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,13 cm 5,0 cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Förbifart Trosa Zt :01 Sektion/borrhål/blandning ^ ^p Djup/Nivå/Prov nr Mätområde; Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 -ll i T 1,6 1,8 2,0 T 2,2 1 l 2,4 Relativ deformation, % Försöke< är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 221 vid Pf,kN 0,,893 1, 1 %def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 442 Tidtill brott, min 1,9 Anmärkning Godkänd av ^S^yv^ws^ Linköping den /&6>6c^. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen f8r acki-editering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxHgtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

260 Bilaga 6 sida 25 (182) ^ED/tc ^WN ^T^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,00 cm Sektion/borrhål/blandning ^ ^p ^,0cm 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 1600^ 140CH 1200 H 0,0 0,2 0,4 0,8 1,0 1,2 1,4 l 1,6 1,8 l 2,0 T 2,2 1 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 407 Pf,kN 1,639 vid 0,6 %def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 815 Tid till brott, min 1,5 Anmärkning Godkänd av. ^^^^^ &^^^^. Linköping den 1&0&ZQ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoFonuocx Version:

261 Bilaga 6 sida 26 (182) ^1,^<ED/^ i"^'j '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl, Förbifart Trosa ,94 cm Diagram Diarie nr 24 5,0 cm Sektion/borrhål/blandning ^ ^p 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr ^4 Lilla Pressen OA dygn Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 800-t ^ 500- o?r y ö O) 30CH ,0 T 0,2 T 0,4 -T T 0,6 0,8 1,0,81,2 -l T- 1,4 1,6 1, T 2,0 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa 384 Pf,kN 1,541 vid 0,7 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 769 Tidtill brott, min 1,1 Anmärkning Godkänd av.jj^w/^ ^^««^ Linköping den Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för acki-editering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: En[i\ligtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

262 Bilaga 6 sida 27 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 3 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Anmärkning Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryckmedel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 2A , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, B , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, C , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 2A: Bh 51, Djup 2-7 m Bh 55, Djup 2-8 m Bh 57, Djup 2-8 m Bh 60, Djup 2-7 m Blandning 2B: Blandning 2C: Bh 51, Djup 2-7 m Bh 55, Djup 2-8 m Bh 57, Djup 2-8 m Bh 60, Djup 2-7 m Bh 51, Djup 2-7 m Bh 55, Djup 2-8 m Bh 57, Djup 2-8 m Bh 60, Djup 2-7 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

263 Bilaga 6 sida 28 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 4 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Anmärkning Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryckmedel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 2D , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, E , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, F , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 2D: Bh 51, Djup 2-7 m Bh 55, Djup 2-8 m Bh 57, Djup 2-8 m Bh 60, Djup 2-7 m Blandning 2E: Blandning 2F: Bh 51, Djup 2-7 m Bh 55, Djup 2-8 m Bh 57, Djup 2-8 m Bh 60, Djup 2-7 m Bh 51, Djup 2-7 m Bh 55, Djup 2-8 m Bh 57, Djup 2-8 m Bh 60, Djup 2-7 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

264 Bilaga 6 sida 29 (182) ^c^eemp > UU W U ^.~^~s ^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,76 cm Diarie m- 5,0cm Sektion/borrhå^landning ^_^ 19,79 cm2] Djup/Nivå/Prov nr ^5 Lilla Pressen OA Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad 7 dygn Diagram Förbifart Trosa Z.S- Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök \ 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 85 vid Pf,kN o,345 1 % def 2, Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 170 Tidtill brott, min 2,1 Anmärkning Godkänd av '^v^stt^y^ Linköping den /é^é^^. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: Ena.\!igtTiyekUtvRe<ioForm,oc.\ Version:

265 Bilaga 6 sida 30 (182) s^t ^ED/l^ > t*j >A< U n ~>AT ^ '^on^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök m- Tid efter inbl ,12cm 5,0 cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Sektion/borrhål/blandning ^^ Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke; Förbifart Trosa : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 t l l1""!1 j! Försökel är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 79 Pf,kN 0,324 vid 2,2 %def Eao-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 158 Tidtill brott, min 3,0 Anmärkning Godkänd av -^ y^^. JKse^^s^^z^ Linköping den,6 e>6 0 $ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxligtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

266 Bilaga 6 sida 31 (182) ^^ED/^ > UL?»A* U ^~^~JZ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,03 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Förbifart Trosa y^ Sektion/borrhål/blandning ^_^ Djup/Nivå/Provm- 27 Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök o 0,0 0,5 5,0 Relativ deformation, % l l l II l ] 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 173 Pf,kN 0,700 vid 1,3 %def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 346 Tid till brott, min 1,8 Anmärkning Godkänd av /^"^^' Linköping den UC'6^S Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EntixligtTiyckUtvRedoPonn.ocx Version:

267 Bilaga 6 sida 32 (182) ^^BD^ ^- UJ W U %.~>Ar$ ^^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inb!. Förbifart Trosa ,01 cm Diagram Diarie nr 2^ 5,0 cm Sektion/borrhål/blandning ^_^ 19,79 cm21 Djup/Nivå/Prov nr 28 Lilla Pressen OA Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad 28 dygn Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök -n-r l l l l 3,0 3,5 Relativ deformation, % TT" 4,0 1!11 l II ] l ,5 5,0 5,5 6.0 Försökd är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 157 Pf,kN 0,635 vid 1,0 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 314 Tid till brott, min 1,8 Anmärkning Godkänd av,/tvw^- Svf^* Linköping den fé^ezs Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnnxliglTryckUtvRedoForm.ocx Version:

268 Bilaga 6 sida 33 (182) ^^ED-IC SWj ^D~~T^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,06 cm 5,0cm 19,71 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie m- ^ Sektion/borrhå^landning ^g Djup/Nivä/Prov nr Mätomräde: Toppstycke: Förbifart Trosa Z : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,0 T~ l }-" } T 1,5 2,0 2,5 2,03,0 2,53,5 4,0 l] l l l ""I" "j ' [ l 3,0 3,5 4,5 ~i-n- 5,0 l; l l l 5,5 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,kN Eso-modul, RPa Def-hast mm/min Pf, kpa Tidtill brott, min 113 vid 0,461 1,7 %def , ,3 Anmärkning Godkänd av ^ Linköping den /éc>é^2. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: Ena.\liglTo'ckUlvRedoForm.ocx Version:

269 Bilaga 6 sida 34 (182) ^^ED-IO f- \^S ^s>< o ^~^~5 '^DIT^-' 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,02 cm 5,0 cm 19,79 cm21 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA _7dygn Förbifart Trosa Diagram ^Ö Diarie nr :01 SektioiVborrhäl/blandning ^_g Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % Ijt II l) l 4,5 5,0 5,5 6,0 Försökei är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 111 Pf,RN 0,449 vid 1,8 %def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 222 Tid till brott, min 1,9 Anmärkning Godkänd av &^we>-^^ Linköping den /é,c>éc''. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxtigtTryckUtvRedoFonn.ocx Version:

270 Bilaga 6 sida 35 (182) s^ C,^ED/IC i>\sj W O ^'^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,92 cm 5,0cm 19,79 cm; Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram Sj Diarie ra- Sektion/borrhå^landning 2-B Djup/Nivå/Prov nr 31 MStområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 7QO-\ 600-] 500- o.sr S o B) ^ 0,0 T 0,2 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1, Relativ deformation, % T 1,8-1l T 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 219 vid Pf,kN 0,884 1,0 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 439 Tidtill brott, min 1,5 Anmärkning Godkänd av /TTWff^- Linköping den i &Ö é> 2g Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoFonuocx Version:

271 Bilaga 6 sida 36 (182) ^c^bd4p ^ Ur' W O ^~*AT$ ^DIT^" 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,05 cm 5,0cm 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Förbifart Trosa 32. Sektion/borrhål/blandning ^_Q Mätomräde: Toppstycke; 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 T 1,6 v 2,0 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försökd är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,kN Eao-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, RPa Tidtill brott, min 216 vid 0,871 1,0 %def , ,5 Anmärkning Godkänd av _^^^ ^^fw^f^^ Linköping den U0 38 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTiyckUtvRedoForm-ocx Version:

272 Bilaga 6 sida 37 (182) ^^ED/IO > w w u ^.~^~s ^D-T^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,02 cm Diarie nr 5,0cm SektioiVborrhål/blandning ^0 19,79 cm2] Djup/Nivå/Prov nr g 3 Lilla Pressen OA Mätområde: Toppstycke; 0-9kN Fast/Ledad 7 dygn Diagram Förbifart Trosa J.J? Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % 1,6 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 155 vid Pf.kN 0,628 1,3 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pt,kPa 310 Tid til l brott, 1,9 min Anmärkning Godkänd av Linköping den l C 06^-3 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxiigtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

273 Bilaga 6 sida 38 (182) ^^ED4p ä-(a<la< u ^~*AT$ ^T^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,84 cm Diarie nr -j :01 5,0 cm Sektion/borrhåVblandning ^Q Djup/Nivå/Prov nr 19,71 cm2 34 Lilla Pressen OA Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad 7 dygn Diagram Förbifart Trosa J f Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 155 vid Pf,kN 0,625 1,3 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 310 Tid till brott, min 2,0 Anmärkning Godkänd av Linköping den H ^60 J Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxliglTryckUlvRedoForm.ocx Version:

274 Bilaga 6 sida 39 (182) ^^ED-1p > (A.' (A< O <^r^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,01 cm 5,0 cm 19,79 cm; Lilla Pressen OA dYgn Diagram Förbifart Trosa 3A'~ Diarie nr Sektion/borrhål/blandning 2-C Djup/Nivå/Prov nr 35 Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök o ^ TT 4004 o u ,0 0,2 0,4 -T T -i T -I r 0,6 0,8 1,0,81,2 1,4 -T T 1,2 1,6 T 1,8 -T T 2,0 2,2 -l 2,4 Relativ deformation, % Försökel är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 265 Pf,kN 1,069 vid 0,8 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,1 Pf,kPa 530 Tid till brott, min 1,7 Anmärkning Godkänd av /^ff^^yc ^s^rv^ty^ Linköping den l 6-0& 2.8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. VerksanAeten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxIigtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

275 Bilaga 6 sida 40 (182) ^^led^ ;> tai W U <^6rs '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,98 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarienr Sektion/borriiål/blandning Djup/Nivå/Prov m' Mätområde: Toppstycke; Förbifart' Trosa -? kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök o -lii II l l ll l l li - T 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa 270 Pf, KN 1,1 vid 0,6 085 > %def E5o-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 541 Tid till brott, min 1,2 Anmärkning Godkänd av,^^wfc«%s^. Linköping den /ÅC>éCg Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

276 Bilaga 6 sida 41 (182) ^^ED^o ^j ^T^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök m- Tid efter inbl ,01 cm Diarie nr 5,0cm Sektion/borrhål/blandning ^_Q 19,71 cm2 Djup/Nivå/Prov nr gy Lilla Pressen OA Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad 7 dygn Diagram Förbifart Trosa 37. Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,RN Eao-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, kpa Tid till brott, min 123 vid 0,497 1,7 % def , ,1 Anmärkning Godkänd av Linköping den /^<&0 3- Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EntixligtTifyckUtvRedoForm.ocx Veision:I,1.0.2

277 Bilaga 6 sida 42 (182) ^c^ed-le > U.' ^' O ^-*-r^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,99 cm 5,0cm 19,71 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram 36 Diarie nr Sektion/borrhål/blandning ^ Djup/Nivå/Prov nr -^g Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,0 l i l"" II l I t 2,5 3,0 '1 [ IT 3,5 i-n~ 4,0 l l l l 4,5 l l II 5,0 5,5 -n 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 124 vid Pf,kN 0,504 1,6 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pr, kpa 249 Tid till brott, min 2,1 Anmärkning Godkänd av /?^^ ^ Linköping den /é'p6 >3~ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxiigtTryckUtvRedoFonn.ocx Version:

278 Bilaga 6 sida 43 (182) s^t ^BD/i c,v~~^c ^ (A>< t^.< O n '^^~w'? '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inb], ,04 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram 3 j Diarie nr Sektion/borrhäl/blandning 2-D Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,2 T T 0,8 1,0 1,2 T 1,4 1,6 1,8 2,0 i T T 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket ai utfört ochutvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 212 vid Pf.RN 0,855 1,1 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 424 Tidtill brott, min 1,5 Anmärkning Godkänd av ^y-t^^fv-f-i. Linköping den /å 6 ^8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxiiglTryckUtvRedoForm.ocx Version:

279 Bilaga 6 sida 44 (182) v ^^ED^ > IA» U.' U ^~ur^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,98 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram 40 Diarie nr :01 SekticWborrhål/blandning Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök f ^ a^ ^ 400-5' (H ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 T 1,2 Relativ deformation, % T 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tru, kpa 202 Pf,kN 0,816 vid 1,0 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 405 Tid till brott, min 1,6 Anmärkning Godkänd av ^wss^ &^nsi^^ Linköping den J_&_ > 2 8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag, Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnnxiigtTryckUtvRedoFonn.ocx Version:

280 Bilaga 6 sida 45 (182) ^t c^ed/lp > (A; (A.' U ^~*AT$ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ] 9,95 cm 5,0cm 19,71 cm2 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram -^L Diarie nr Sektion/borrhål/blandning Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,5 l l l 1111 III II l l l 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Relativ deformation, % II II III l 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf.RN Eäo-modul, kpa Def-hast mm/min Pf,kPa Tidtill brott, min 182 vid 0,734 1,3 %def , ,0 Anmärkning Godkänd av ^ Linköping den /é 06.0 J Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EntixligtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

281 Bilaga 6 sida 46 (182) v ^c^hd/lp > (A* \&! o '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,06cm 5,0 cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA _7_dygn_ Diagram Diarienr Sektion/borrhål/blandning ^.g Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart' förbifart Trosa *?z kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 T l \ T Relativ deformation, % -I T 1,6 1,8 2,0 -I l l 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,kN Eao-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, RPa Tid till brott, min 171 0,691 vid 1,0 %def , ,7 Anmärkning Godkänd av Y^^'^ Linköping den )60^0^ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Derna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: Ena.xligtTryckUtvR.edoForm.ocx Version:

282 Bilaga 6 sida 47 (182) ^C,^ED/IO r"s"j '^DIT^ ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,95 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram ti3 Diarie nr Sektion/borrhål/blandning Djup/Nivä/Prov nr ^ Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök (H "'-T' 1"-T l]~r "T~l ITI" l'"!" 1~1 'T'" f-i" 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 l l I11 l l l l 3,5 T-T-T- 4,0 4,5 T~T-T 5,0 5,5 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 296 Pf,kN 1,191 vid 0,8 %def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 592 Tidtill brott, min 1,4 Anmärkning Godkänd av Linköping den lé-oé-kb Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxiigtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

283 Bilaga 6 sida 48 (182) ^c,-med/to > (,* ' W o ^~>Ar? '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,08 cm lficwl 19,79cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie m' Förbifart Trosa _M_ Sektion/borrhål/blandning ^.g Djup/Nivå/Prov m- 44 Mätomräde: Toppstycke; 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 T 2,2 1 ] 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa Pf,kN Eso-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, kpa Tid till brott, min 289 vid 1,160 1,0 % def , ,2 Anmärkning Godkänd av &..ff^yx^-t- Linköping den UP^ iq Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport far endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxIigtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

284 Bilaga 6 sida 49 (182) ^^ED-4o ^j ^oti^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl Diagram 10,09 cm Diarienr -j :01 5,0cm Sektion/borrhål/blandning 19,79 cm2] Djup/Nivå/Prov nr 45 Lilla Pressen OA Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad dygn Förbifart Trosa f.t Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,6 0,8 1,0 1,2 -T T Relativ deformation, % T 1,4 T 1,6 2,0 2,2 -l 2,4 Pörsökel är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 237 Pf,kN 0,956 vid 1,2 %def Ego-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 474 Tid till brott, min 1,7 Anmärkning Godkänd av /7^^</ ^t^yf^^ Linköping den,6^6^ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller for de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EimligtTryckUtvRedoFomLocx Version:

285 Bilaga 6 sida 50 (182) ^C^ED/IO > (A* (A.» o ^.~w~$ '^DIT^' 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,00 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram tti Diarie nr 7, :01 Sektion/borrhål/blandning ^_p Djup/Nivå/Prov nr ^g Mätområde: 0-9kN Toppstycke: Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % 1,6 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,kN Eso-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, KPa Tidtill brott, min 246 vid 0,998 1,0 %def , ,1 Anmärkning Godkänd av ff^^ Linköping den /&0603 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

286 Bilaga 6 sida 51 (182) ^ED/IC > (A* (A«< O ^~tsr^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,01 cm 5,0cm 19,79 cm; Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa ^f. Diarie nr Sektion/borrhål/blandning 2-F Djup/Nivå/Prov nr 47 Mätområde: 0-9kN Toppstycke; Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök CH ,0 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % T 1,6 i T 1,8 2,0 T 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 420 Pf,RN 1,680 vid 0,6 % def Eso-modul, kpa Def-hast mnvmin 1,1 Pf, RPa 840 Tid till brott, min 1,1 Anmärkning Godkänd av ^Stf^^^-t^ Linköping den ^C?6&S Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Demia rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTiyckUlvRedoForm.ocx Version:

287 Bilaga 6 sida 52 (182) c^bd4p > (A? W O ^-w~^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inb! ,98 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA Förbifart Trosa Diagram Éf8 Diarie nr SektionAorrhåt/blandning Djup/Nivä/Prov nr Mätområde: Toppstycke; 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % -] l - l 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 421 Pf,kN 1,692 vid 0,8 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 843 Tid till brott, min 1,3 Anmärkning Godkänd av is^^»e^i Linköping den / 06 B<5 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport far endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxHgtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

288 Bilaga 6 sida 53 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 5 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Anmärkning Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryckmedel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 3A , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, B , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, C , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 3A: Bh 63, Djup 2-8 m BH 64 Djup 2-7 m Blandning 3B: Blandning 3C: Bh 63, Djup 2-8 m BH 64 Djup 2-7 m Bh 63, Djup 2-8 m BH 64 Djup 2-7 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

289 Bilaga 6 sida 54 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 6 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Anmärkning Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryckmedel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 3D , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, E , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, F , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 3D: Bh 63, Djup 2-8 m BH 64 Djup 2-7 m Blandning 3E: Blandning 3F: Bh 63, Djup 2-8 m BH 64 Djup 2-7 m Bh 63, Djup 2-8 m BH 64 Djup 2-7 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

290 Bilaga 6 sida 55 (182) ^^ED/tp ;> (A* t*.' U %-tar^ ^.^DIT^ ;^' 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl. Förbifart Trosa Diagram w Diarie nr 10,11cm Sektion/borrhål/blandning 3_^ 5,0cm 19,79 cm2] Djup/Nivå/Prov nr 49 Lilla Pressen OA dygn Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök l [ l "I I l ri i l l T-T -T-] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 44 Pf,RN 0,184 vid 3,5 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 89 Tidtill brott, min 3,2 Anmärkning Godkänd av ^y-^^c^-^ Linköping den /&^éo:s Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skrifltligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxIigtTiyckUtvRedoFomi.ocx Vereion:

291 Bilaga 6 sida 56 (182) ^M<ED4p > \H u>< u ^~>ArJ? '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,95 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarienr -j ^ SekticnVborrhål/blandning g_^ Djup/Nivä/Prov m- Mätomräde: Toppstycke: Förbifart Trosa J : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök Relativ deformation, % l 12 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 42 Pf,kN 0,177 vid 4,4 %. def Eao-modul, 8210 RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 85 Tidtill brott, min 3,8 Anmärkning Godkänd av -^»^ &^w.^ Linköping den /6d6c^ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt amiat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EniZxiigtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

292 Bilaga 6 sida 57 (182) <^ED/lp '> \tf»a? u ^~w~s '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,00 cm 5,0 cm 19,71 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie m' -y :01 Sektion/borrhål/blandning g^ Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa ^'t kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök f o v x ö fi> i l r l r"i [ T"I"""I i r i iii ; "T-r"[ '"r-j-i 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 l l l "1 3,0 3,5 Relativ deformation, % l l ]11 l l l ,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa 85 Pf,kN 0,349 vid 2,7 % def Ego-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 171 Tidtill brott, min 2,8 Anmärkning Godkänd av /^^ ^S^» -»^ Linköping den, '^626' Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen, Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoFonn.ocx Vereion:

293 Bilaga 6 sida 58 (182) ^ED/>0 > (A* (A< U ^~\ S~5 '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,06 cm 5,0cm 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa 6~Z Diarie nr Sektion/borrhål/blandning -^^ Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök f ^ 250-) o?? S 200-) -o M 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 l 1111 l l III II Relativ deformation, % 4,5 -n-r 5,0 -n-t- 5,5 -i~n 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 80 Pf,kN 0,331 vid 2,7 %def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf,KPa 161 Tid till brott, min 2,9 Anmärkning Godkänd av ^W^e^f-t^ Linköping den / 6 6 S 6 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxtigtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

294 Bilaga 6 sida 59 (182) \ ^^ED4p 5.^1 ^D-T^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ] 9,99 cm 5,0cm Djup/Nivå/Prov nr 19,79 cm2 Mätområde: Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Sektion/borrhål/blandning 3.g Toppstycke: Förbifart Trosa J-J : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 72 Pf,kN 0,298 vid 3,2 % def Eao-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 144 Tid till brott, min 3,6 Anmärkning Godkänd av ^z^f^ &fi»wv^^ Linköping den /é ^OJ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppiyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoFonn.ocx Vereion:

295 Bilaga 6 sida 60 (182) ^c^ed^ ^j '^^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl Diarie nr 10,09 cm Sektion/borrhål/blandning ^g 5,0cm 19,79 cm21djup/nivå/prov nr 54 Mätområde; Lilla Pressen 0-9kN OA dygn Diagram Toppstycke: Förbifart Trosa S-ii Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 l ' 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 68 Pf,kN 0,282 vid 3,1 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 137 Tidtill brott, min 3,3 Anmärkning Godkänd av Linköping den UC'60S Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EntixligtTiyckUlvRedoForm.ocx Version:

296 Bilaga 6 sida 61 (182) ^^Eo-ie w'^dit^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,02 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa j*^" Diarie nr :01 Sektion/borrhål/blandning g^g Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök l ^,,,^,.,-p,^ j ^ ^ ^_^,,, ^,,_^_ ^. 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Relativ deformation, % T' r~r'i " [ i i i il""r-i1 "l]~r 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 127 Pf,kN 0,521 vid 2,8 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 254 Tidtill brott, min 2,7 Anmärkning Godkänd av ^CS'^C'- ié%=»^w?3- Linköping den ié-ocdq Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; En;v;ligtTryckUtvRedoForm,ocx Version:

297 Bilaga 6 sida 62 (182) ^^BD/IO > \SJ li>< o ^-w~^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,96 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr j Sektion/borrhål/blandning ^_g Djup/Nivä/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa fe : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 1,5 2,0 2,5 3,0 3.5 T-n~ 4,0 -n-r 4,5 -n-r 5,0 V""" l j 'I l 5,5 -T-l 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 121 vid Pf,kN 0,494 1,8 % def Eäo-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 243 Tidtill brott, min 2,2 Anmärkning Godkänd av,/~/t ^W-^' i^, Linköping den /&^&^ 8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i föi-väg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxligmyckUtvRedoForm.ocx Version:

298 Bilaga 6 sida 63 (182) s^t ^ED/^ > (A* *A< u c^&3~^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,95 cm 5,0cm 19,79cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie m' Förbifart Trosa _,T7_ SektioiVborrhål/blandning g_0 Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök l l 2,0 2,5 3,0 2,53,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 112 Pf,kN 0,460 vid 2,1 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 225 Tidtill brott, min 2,6 Anmärkning Godkänd av Linköping den /é' 06- c^ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för acki-editering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxliglTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

299 Bilaga 6 sida 64 (182) ^^ED4e > (A<t*>«o ^-tar? '^DIT^' 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,04 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr -j Sektion/borrhå?landning ^^ Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa J" : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök (H ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 118 Pf.kN 0,486 vid 2,8 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 237 Tidtill brott, min 3,0 Anmärkning Godkänd av /^f^' &^^^-^ Linköping den i ft's Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Version: 1,1.0,2

300 Bilaga 6 sida 65 (182) ^C^ED-IC S.^j '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,02 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa J-7 Diarie nr :01 Sektion/borrhål/blandning Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,5 2, l l l 2,5 3,0 l III II 3,5 4,0 4,5 l l l l 5,0 l l l l 5,5 T-l 6,0 Relativ deformation, % Försökel är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa 195 vid Pf,kN 0,795 1,7 %def Eao-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 391 Tidtill brott, min 2,3 Anmärkning Godkänd av _ /^^ /^"w^- Linköping den ^C>6ZB Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxHgtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

301 Bilaga 6 sida 66 (182) ^t c^ed/i^ ^j '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök m- Tid efter inbl ,06 cm 5,0cm 19,79 cm21djup/nivå/prov nr Mätområde: Lilla Pressen OA Toppstycke: dygn Diagram Diarie nr Förbifart Trosa 6 c' Sektion/borrhål/blandning 3.Q kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 199 vid Pf,kN 0,806 1,7 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 398 Tid till brott, min 2,0 Anmärkning Godkänd av :,»yy^»-t- Linköping den U O 62 8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfördande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: Ena\iigtTofckUtvRedoForm.oex Version: 1.1,0,2

302 Bilaga 6 sida 67 (182) s^i C^ED/IO > (A* (A.< U ^OAr? '^DIT^-' 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ] Diarie nr 10,03 cm Sektion/borrhål/blandning ^_ p 5,0 cm Djup/Nivå/Prov nr 19,79 cm2 61 Mätområde: Lilla Pressen 0-9kN OA dygn Diagram Toppstycke: Förbifart Trosa ai Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök T ) l [ )"'[ I I-Y') '[""T T-r- -TT 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Relativ deformation, % 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tru, kpa Pf,kN Eöo-modul, RPa Def-hast mm/min Pf, kpa Tid till brott, min 91 vid 0,372 1,6 % def , ,1 Anmärkning Godkänd av _ ff^^ ^^^^^^ Linköping den U 'OÉ-o 3 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxiigtTryckUtvRedoFornzocx Version:

303 Bilaga 6 sida 68 (182) ^C^ED/IO S.^j ^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,03 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarienr -j ^ Sektion/borrhäl/blandning ^_p Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa åz : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök j ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa 87 vid Pf,kN 0,353 1,1 % def Eöo-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 175 Tidtill brott, min 1,6 Anmärkning Godkänd av ff^y^- ^^^^ Linköping den U.O&C--S Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport tar endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: Ena.\iiglTryckUtvRedoFomi.ocx Version:

304 Bilaga 6 sida 69 (182) ^^ED^ > W W u ^~tatj? '^DlT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,94 cm 5,0 cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarienr -j ^ Förbifart Trosa :01 Sektion/borrhäl/blandning -^JT) Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök OJ 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 176 Pf,kN 0,711 vid 0,8 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,RPa 353 Tid till brott, min 1,6 Anmärkning Godkänd av /%^? f-l- Linköping den /c r'é <?ö Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Vereion:

305 Bilaga 6 sida 70 (182) ^^BD/}^ ^j '^on^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,95 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarienr Sektion/borrhål/blandning g_q Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa Ål kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 -ll l l l T 0,8 1,0 1,2 1,4 -T T 1,6 1,8 2,0 T 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 174 Pf,RN 0,700 vid 0,9 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 349 Tidtill brott, min 1,0 Anmärkning Godkänd av /^»^ _^' 's^yyysy^ Linköping den 16-Oé 2.8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller for de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxIigtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

306 Bilaga 6 sida 71 (182) s^t ^ED^o S.^j '^OIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,03 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Sektion/borrhå^landning ^_g Djup/Nivä/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa ds : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ o ^ S 200-j ~0 1 M Tl l T 0,0 0,2 0,4 T 0,6 0,8 1,0,8 ni T 1,2 1,4 T 1,6 1,8 2,0 2,2 -l 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 136 vid Pf,kN 0,552 1,3 %def Eao-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 273 Tidtill brott, min 1,9 Anmärkning Godkänd av ^Wy^f^ Linköping den / >'<^<3.i* Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotelmiska institut Linköping, telefon , fax Program: EntZxligtTryckUtvRedoForm.oex Version:

307 Bilaga 6 sida 72 (182) ^^ED/lp $.^j '^m^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inb l ,99 cm 5,0 cm 19,71 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Förbifart Trosa <f6 Sektion/borrhål/blandning 3.g Djup/Nivå/Prov nr gg Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök CH ^ 250- o.7? S 200- "p n> j ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % 1,6 1, 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,kN Eao-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, RPa Tid till brott, min 136 vid 0,549 1,3 % def , ,9 Anmärkning Godkänd av /^^"^ ^-^^^ Linköping den,6^60. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxiigtTryckUtvRedoForm.ocx Version;

308 Bilaga 6 sida 73 (182) ^^ED4p ^lw f^. '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök m- Tid efter inb) ,02cm 5,0cm 19,79cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Sektion/borrhäl/blandning.^g Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa éy : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 700-t ^ 500- CL.?r?? ö M f 0,0 0,4 0,6 0,8 T 1,0 T 1,2 T 1,4 T 1,6 2,0 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 268 Pf,kN 1,081 vid 0,8 %def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 537 Tid till brott, min 1,5 Anmärkning Godkänd av J^9sf^ - ^^^-yy^. Linköping den /6 O 6 ZB Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport far endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxIiglTryckUtvR.edoForm.ocx Version;

309 Bilaga 6 sida 74 (182) ^^<ED4^ > w w u '^on^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,92 cm 5,0cm Djup/Nivä/Prov nr 19,79 cm2 Mätomräde: Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie m- Förbifart Trosa 68 Sektion/borrhål/blandning g^g Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök CH -l 0,0 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 269 Pf,kN 1,080 vid 0,7 % def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,1 Pf, kpa 538 Tid till brott, min 1,3 Anmärkning Godkänd av Y^r^ ftv' f^-v^v-s- Linköping den /é^é 26 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Version;

310 Bilaga 6 sida 75 (182) ^1 ^t)ed/)^ ^j '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inb). Förbifart Trosa ,01 cm Diagram Diarie nr é<? 5,0 cm Sektion/borrhål/blandning 19,87cm2! Djup/Nivå/Prov nr g^ Lilla Pressen OA dygn Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök SOO-i [ T 0,0 0,2 0,. 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 ~1 l ll I T 1,6 1,8 2,0 T 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket ai utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,kN Eäo-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, RPa Tid till brott, min 203 vid 0,822 1,2 %def , ,6 Anmärkning Godkänd av S^^^^ Linköping den /é^6 c'3 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: Ena\1igtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

311 Bilaga 6 sida 76 (182) ^t ^ED4p > (A* (A>< U ^T^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,96 cm 5,0cm Djup/Nivå/Prov nr 19,79 cm21 Mätområde: Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa 7-Ct Diarie nr Sektion/borrhål/blandning ^p Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ 500- o w?r a a> 300-f ,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Relativ deformation, % 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 200 vid Pf,kN 0,808 1,2 % def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,1 Pf,kPa 400 Tid till brott, min 1,9 Anmärkning Godkänd av _^^^ S^^^L Linköping den /é >^c>:s Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EntlxligtTfyckUtvRedoForm.ocx Version:

312 Bilaga 6 sida 77 (182) x: S91 ^ED/to ^ <A'<A< U ^~w~s ^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,06 cm 5,0 cm 19,79cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa 7-i Diarie nr Sektion/bon-hål/blandning Djup/Nivå/Prov nr j-^ Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % T 1,6-1 ll l [ l l 1,8 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 334 Pf,RN 1,344 vid 0,7 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 669 Tid till brott, min 1,4 Anmärkning Godkänd av /7&'/^ S^^-^ Linköping den )e fté < B Acb-editerat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller for de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoPorm.ocx Version:

313 Bilaga 6 sida 78 (182) ^^EDAO >ta?*a? u ^~*AT$ '^DIT^' 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,01 cm 5,0 cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarienr Sektion/borrhålA)landning -^p Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa?z kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ ^oy % 500-] B) 400 -{ 300^ T l l l l l l ll l ll l l l l 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 344 Pf,kN 1,382 vid 0,7 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 688 Tid till brott, min 1,3 Anmärkning Godkänd av ^-^-» ^ Linköping den U > é 28 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Version: 1.1,0.2

314 Bilaga 6 sida 79 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 7 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Anmärkning Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryckmedel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 4A , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, B , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, C , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 4A: Bh 67, Djup 2-10 m Bh 68, Djup 2-10 m Bh 69, Djup 2-6 m Blandning 4B: Blandning 4C: Bh 67, Djup 2-10 m Bh 68, Djup 2-10 m Bh 69, Djup 2-6 m Bh 67, Djup 2-10 m Bh 68, Djup 2-10 m Bh 69, Djup 2-6 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

315 Bilaga 6 sida 80 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 8 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Anmärkning Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryckmedel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 4D , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, E , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, F , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 4D: Bh 67, Djup 2-10 m Bh 68, Djup 2-10 m Bh 69, Djup 2-6 m Blandning 4E: Blandning 4F: Bh 67, Djup 2-10 m Bh 68, Djup 2-10 m Bh 69, Djup 2-6 m Bh 67, Djup 2-10 m Bh 68, Djup 2-10 m Bh 69, Djup 2-6 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

316 Bilaga 6 sida 81 (182) ^^ED/^ >\SJ\S^ O ^~*AT$ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ] Diarie nr 10,02cm Sektion/borrhål/blandning ^_^ 5,0 cm 19,71 cm2] Djup/Nivå/Prov nr 73 Mätområde: Lilla Pressen 0-9kN OA dygn Diagram Toppstycke: Förbifart Trosa T-3 Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ o ^E 80^ -o u ] 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 l l 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 40 Pf,kN 0,167 vid 4,3 % def Eso-modul, 8428 RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 80 Tid till brott, min 4,3 Anmärkning Godkänd av ^wsa Linköping den U'^äC-13 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller fsr de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxliglTryckUtvRedoFonn.ocx Version:

317 Bilaga 6 sida 82 (182) ^c^ed^o > UU *A»< u ^.~^~5 ^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ] 9,99 cm 5,0cm 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr -74 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Förbifart Trosa ^L SekticnVborrhål/blandning 4.y^ Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 36 Pf,kN 0,152 vid 3,7 %def Eeo-modul, 8329 kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 73 Tid till brott, min 3,7 Anmärkning Godkänd av ffv^c 1^-wv^. Linköping den _ / ' c> 6 O 3 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

318 Bilaga 6 sida 83 (182) ^t ^MED4^ > (A< IA.< U %.~tarjs '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,96 cm 5,0 cm 19,71 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Sektion/borrhål/blandning ^^ Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa fs : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^' o y?? g M ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 1-I 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 74 Pf,kN 0,307 vid 3,7 %def Eöo-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 149 Tidtill brott, min 3,6 Anmärkning Godkänd av Linköping den ^éc'6 & 8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxHgtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

319 Bilaga 6 sida 84 (182) ^^ED4p >- \a \n u ^"istj? '^DIT^' 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,04 cm 5,0 cm 19,71 cm21 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa f6 Diarie nr :01 Sektion/borrhål/blandning Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 140n 120H Ill 1111 l l l l l l l l ' '1 l 'l l l 1'1 III II 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,kN Eso-modul, KPa Def-hast mm/min Pf, kpa Tid till brott, min 74 0,306 vid 3,6 %def , ,4 Anmärkning Godkänd av,7^^^ ^hs-. -^^s^^w^' Linköping den /'^/ 6Z 8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; Ena.\IigtTryckUtvRedoForm.ocx Version; 1,1.0.2

320 Bilaga 6 sida 85 (182) ^^ED/IO > (Ai ^< O ^~\stjz ^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök m' Tid efter inbl ,94 cm 5,0 cm cm2 Lilla Pressen OA ^Tdygn Diagram Diarienr Sektion/borrhål/blandning ^_g Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart' Trosa?^ kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 62 Pf,kN 0,255 vid 2,8 % def E5o-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 124 Tid till brott, min 3,0 Anmärkning Godkänd av /Twy-C Linköping den / '^o3r Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

321 Bilaga 6 sida 86 (182) ^c^ed^ >\t^\s^ O ^^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ] 9,96 cm 5,0cm 19,79cm2 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram 78_ Diarienr j :01 Sektion/borrhål/blandning Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,5 2,5 3, l l l 3,5 4,0 -T~n- 4,5 l l '] f T" T~l~i'""1~T 5,0 5,5 -n 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 60 Pf,kN 0,247 vid 3,1 % def Eao-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 120 Tidtill brott, min 3,2 Anmärkning Godkänd av /^»w^ Linköping den /6G6^!- Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Demia rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnEi.\ligtTryckUtvRedoForm,ocx Version:

322 Bilaga 6 sida 87 (182) ^c^bd^o > Ur' W U ^~^r^ '^D 11^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,00 cm 5,0 cm 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr -yg Lilla Pressen Mätområde: OA dygn Förbifart Trosa Diagram _^_ Diarie nr Sektion/borrhål/blandning 4^g Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ~n~t 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % II1111 l II 4,0 4,5 i"~( i r"r i '"j i [~lr"~r^ 5,0 5,5 6.0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 105 Pf,kN 0,429 vid 2,0 % def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 210 Tidtill brott, min 2,6 Anmärkning Godkänd av ^SW^ ^s.^wsf^x^ Linköping den U >^2.6 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx

323 Bilaga 6 sida 88 (182) ^^ED/lp >\&1 w u <^r? '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,98 cm 5,0cm Djup/Nivå/Prov nr 19,79_cm2] Lilla Pressen Mätområde: OA Toppstycke: dygn Diagram Diarie nr rj^ Sektion/borrhål/blandning 4_g Förbifart Trosa _6É_ : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxtigt tryckförsök prov efter försök ] 3,0 3,5 Relativ deformation, % II l II ,0 4,5 5,0 l l l l 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 109 Pf.KN 0,446 vid 2,6 % def Ego-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,KPa 218 Tidtill brott, min 2,6 Anmärkning Godkänd av ^ f^lw-^l Linköping den Uc'^ ^8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för acki-editering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

324 Bilaga 6 sida 89 (182) ^c^ed-1p > (A* t*>< o ^~w~s '^OIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,87 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Sektion/borrhål/blandning ^_0 Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa Sl : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa 94 Pf,RN 0,388 vid 2,6 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 189 Tidtill brott, min 3,1 Anmärkning Godkänd av _^7W^ ^<w^_ Linköping den _^^^^_ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för acki-editering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt tag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppiyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: En[L\IigtTQ'ckUtvRedoForm.ocx Version:

325 Bilaga 6 sida 90 (182) ^^ED4o > *A< ti,< p '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,98 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr -y Sektion/borrhål/blandning 4_0 Djup/Nivä/Prov nr Matområde: Toppstycke: Förbifart Trosa 8Z : kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 95 Pf,kN 0,387 vid 2,3 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf,RPa 190 Tidtill brott, min 2,6 Anmärkning Godkänd av ^ ^ t^lv^wy^ Linköping den /é.e>6t>^ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.oc'; Version:

326 Bilaga 6 sida 91 (182) ^^ED/IO >(AJ \SJ U %,~tar^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,97 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarienr Sektion/borrhäl/blandning Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0- l II' l l l II]l l l II l l 11]1 l III 0.0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5, Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 160 vid Pf,kN 0,649 1,5 % def Eao-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 320 Tid till brott, min 2,0 Anmärkning Godkänd av Linköping den /é0 2-8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport far endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnudigtTiyckUlvRedoForm.ocs

327 Bilaga 6 sida 92 (182) ^ED4o? (A' U.' u ^~^~^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,13 cm 5,0cm 19,n_cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram 61 Diarie nr Sektion/borrhål/blandning ^Q Djup/Nivå/Provnr 84 Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 ~i~n- 3,5 l l l l 4,0 4,5 II III l ]1 5,0 5,5 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 168 vid Pf,kN 0,676 1,4 % def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,1 Pf, kpa 336 Tidtill brott, min 1,9 Anmärkning Godkänd av /S^w^ Linköping den /é >éze Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppiyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller for de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnitxligtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

328 Bilaga 6 sida 93 (182) ^1 ^ED4p > UJ W U ^~^~5 '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,98 cm 5,0 cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Förbifart Trosa 8S :01 Sektion/borrhål/blandning ^_Q Djup/Nivå/Prov m' Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök II l ] l l l l l T-T 1~]""T-I~T""l~j~1 "T [ )"- I-T-T-J' 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, RPa Pf,kN Eso-modul, kpa Def-hast mm/min Pf, kpa Tid till brott, min 94 vid 0,382 1,7 % def , ,1 Anmärkning _ Godkänd av Linköping den ) &C'6^3 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm.ocx Version: 1,1.0.2

329 Bilaga 6 sida 94 (182) ^c,^ed4p > IA.» <A< O ^~<AT$ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl. Förbifart Trosa Diagram M_ Diarie nr 9,95 cm Sektion/borrhål/blandning ^Q 5,0cm 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr gg Lilla Pressen OA dygn Mätomräde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Relativ deformation, % 4,5 5,0 5,5 6,0 Försökel är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf.kN Eso-modul, RPa Def-hast mm/min Pf,kPa Tidtill brott, min 90 vid 0,365 1,5 %def , ,9 Anmärkning Godkänd av ^e^rwy-^ Linköping den /é'^0's Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUlvRedoForm.ocx Version:

330 Bilaga 6 sida 95 (182) ^^ED/IO > W UJ U ^"tar? '^DIT^ 1148 ISO/IEC170ZS Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl. Förbifart Trosa l Diagram B 7-10,03 cm Diarie nr _7, :01 5,0cm Sektion/borrhål/blandning 4-D 19,79cm' Djup/Nivä/Prov nr Lilla Pressen Mätområde: 0-9kN OA Toppstycke: Fast/Ledad dygn 87 Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök o 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1.4 Relativ deformation, % T 1,6 1,8 2,0 2,2 2.4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 177 vid Pf,kN 0,715 1,2 %defj Eao-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 355 Tidtill brott, min 1,6 Anmärkning Godkänd av /" Linköping den /^ }é.2g Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt ]ag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS.EN Denna rapport far endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program; EnaxliglTiyckUlvRedoForm.ocx

331 Bilaga 6 sida 96 (182) ^ED/»c >\S^W U (^3sr^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök m' Tid efter inbl ,94 cm 5,0cm 19,79cm2 Lilla Pressen OA dygn Förbifart Trosa Diagram 88 Diarie nr Sektion/borrhål/blandning 4-D Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % T 1,6 -l T 1,8 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 184 vid Pf,kN 0,743 1,0 % def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, RPa 369 Tid till brott, min 1,5 Anmärkning Godkänd av ^^v^ ^ '.a-i^a-s^^- Linköping den u^t.z.e Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxiigtTiyckUtvRedoForm.ocx

332 Bilaga 6 sida 97 (182) ^^BD^ > (A? UL' u ^.~^~5 '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,10 cm 5,0cm 19,79cm2 Lilla Pressen OA T_å^SL Diagram Diarienr Sektion/borrhål/blandning Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa g? kN FasVLedad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök j ^ o 1 ^" 1 ^ ö 1 o» ,0 0,5 l l l l 1,0 Ill l l l 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 -n-r 4,0 TT"-Tr "r-r I~[""T 4,5 5,0 5,5 6,0 Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf.kN Eso-modul, kpa Def-hast mm/min Pf,kPa Tid till brott, min 137 0,558 vid 1,5 %def , ,9 Anmärkning Godkänd av Linköping den /é0^<?^t Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport far endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnEixfigtTiyckUtvRedoForm.ocx Version:

333 Bilaga 6 sida 98 (182) ^^ED4o >\^ MS O <^Ar^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,07 cm 5,0cm 19,79 cm2] Djup/Nivå/Prov m- ()Q Mätområde: Lilla Pressen OA ^dygnj Förbifart Trosa Diagram fö Diarie nr Sektion/borrhål/blandning ^g Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 132 vid Pf,RN 0,534 1,4 % def Eso-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf,kPa 264 Tid till brott, min 1,9 Anmärkning Godkänd av f^w^ ^^^. Linköping den Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxligtTryckUtvRedoForm-ocx Version:

334 Bilaga 6 sida 99 (182) ^c^ed^c > W IA.' u ^~urj '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,95 cm 5,0cm 19,79cm2 Lilla Pressen OA ^8_dygn Diagram Diarie nr :( Sektion/borrhål/blandning Djup/Nivä/Prov nr Mätomräde: Toppstycke: Förbifart Trosa ^ i kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ 500- o x x ö (U f o- 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1.6 Relativ deformation, % T 1,4 1,8 2,0 T l 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu. kpa 261 Pf,kN 1,047 vid 1,0 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 523 Tid till brott, min 1,0 Anmärkning Godkänd av _y^y^ ^ ' e>f-s^efs- Linköping den / é d 6. 'Z g ^CTat-l,aboratorium "tsesav styrelse" för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN17'025 Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxliglTiycklrh.RedoFotro.ocx

335 Bilaga 6 sida 100 (182) ^C^ED/IO > (AJ»A; u <^w"? '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhojd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,02 cm 5,0cm 19,79 cm21 Djup/Nivå/Prov nr Lilla Pressen OA dygn Diagram Förbifart Trosa 'w Diarie nr :01 Sektioiuliorrhål/blandning Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,2 0,4 -l l ] l \ l T 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % 1,6 1,8 2,0 T 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 262 Pf,kN 1,056 vid 0,8 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,1 Pf, kpa 525 Tid till brott, min 1,4 Anmärkning Godkänd av ^^f-^^ysf Linköping den /é O 6 S. 8 Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen, Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EimligtTryckUtvRedoForm.ocx

336 Bilaga 6 sida 101 (182) s^ ^ED/IO 5.^j '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl ,96 cm 5,0cm 19,79 cm2 Lilla Pressen OA dygn Diagram Diarie nr Förbifart Trosa l3 Sektion/borrhål/blandning 4.p Djup/Nivå/Prov nr g^ Mätområde: Toppstycke: 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Relativ deformation, % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa Pf,kN Eso-modul, kpa Def-hast mm/min Pf,kPa Tid till brott, min 195 vid 0,792 1,3 % def , ,0 Anmärkning Godkänd av ^^^^ Linköping den lé^és^ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller for de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxIigtTryckUtvRedoForm.ocx Version:

337 Bilaga 6 sida 102 (182) ^c^ed-4o S.^j '^DIT^ ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl. Förbifart Trosa ,00 cm Diagram Diarie nr 9V 5,0 cm Sektion/borrhål/blandning ^p 19,79 cm2] Djup/Nivå/Prov nr ^4 Lilla Pressen Mätområde: 0-9kN OA dygn Toppstycke: Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök 0,2 0,4-1 l l l ll l l T 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Relativ deformation, % T 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 190 vid Pf,kN 0,767 1,0 %def Eao-modul, RPa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 380 Tid till brott, min 1,8 Anmärkning Godkänd av /^^"^ ^^-^-_ Linköping den /éo6<y^ Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnnxtigtTryckUtvRedoForm.ocx Vereion:

338 Bilaga 6 sida 103 (182) ^i c^bd^ >(A.<UU u ^~^r^ '^DIT^' 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tryckpress Utfört av Försök nr Tid efter inb) ,01 cm 5,0cm 19,79cm2 Lilla Pressen OA Diagram Diarienr Förbifart Trosa efy Sektion/borrhål/blandning ^y Djup/Nivå/Prov nr Mätområde: Toppstycke: kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1, Relativ deformation, % Försöket är utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tru, kpa 346 Pf,kN 1,389 vid 0,7 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,1 Pf, kpa 693 Tidtill brott, min 1,2 Anmärkning Godkänd av _./7v»tW^ _ i^^w^t- Linköping den )& ci^ 2 g Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för acki-editering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppiyller kraven enligt SS-EN Denna rapport fw endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EnaxliglTtyckUlvRedoForm.ocx

339 Bilaga 6 sida 104 (182) ^^ED/IO > W\&S O %^ r^ '^DIT^ 1148 ISO/IEC Objekt Provningsdatum Provhöjd Provdiameter Area Tiyckpress Utfört av Försök nr Tid efter inbl Diarie nr 10,05 cm 5,0cm Sektion/borrhål/blandning ^p 19,79 cm2 Djup/Nivå/Prov nr ^ Lilla Pressen OA dygn Diagram Mätområde: Toppstycke: Förbifart Trosa t& 0-9kN Fast/Ledad Redovisning av enaxligt tryckförsök prov efter försök ^ 500 o _?- y 400 -D 0) ,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1.6 Relativ deformation, % 1, -l l ] l ) 2,0 2,2 2,4 Försöket ai utfört och utvärderat enligt ISO/TS Tfu, kpa 363 vid Pf,kN 1,462 1,3 %def Eso-modul, kpa Def-hast mm/min 1,2 Pf, kpa 726 Tid till brott, min 1,6 Anmärkning Godkänd av /^^^^ /^ fiin^w^ Linköping den i&ö6^b Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt l Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller för de provade materialen. Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fax Program: EniKligtTiyckUlvRedoFwm.ocs Version:

340 Bilaga 6 sida 105 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 9 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Anmärkning Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryck- Prov medel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 5A , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, B , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, C , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 5A: Bh 67, m Bh 68, 12-18m Bh 69, Djup 7-18 m Blandning 5B: Blandning 5C: Bh 67, m Bh 68, 12-18m Bh 69, Djup 7-18 m Bh 67, m Bh 68, 12-18m Bh 69, Djup 7-18 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr:

341 Bilaga 6 sida 106 (182) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT is issued by an Accredited Laboratory KEMISKT STABILISERAD JORD Referens: SGI, egna anvisningar. Dokument nr 29 Beställare: Martin Holmberg, Sweco, Jönköping Infart västra Trosa Tabell 10 Datum för inblandning Provdiameter (mm) Laboratorieundersökning Datum Utförd av OA Teknisk ledare Dnr Datum Tillsatsmedel 2) 3) 4) 5) Anmärkning Bland- Mängd Proportioner Tid Lag- Densitet Vatten- Kon- Skjuvhållfasthet ning stab.- efter rings- kvot flyt- Enaxliga tryck- Prov medel Kalk Cement inbland- tempe- gräns försök kg/m 3 ning ratur w w L fu % % dygn o C t/m 3 % % kpa 5D , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, E , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, F , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, , ca7 1, ) Materialets vattenkvot före inblandning av stabiliseringsmedel. 2) Skrymdensitet Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 3) Vattenkvot ISO/TS Medelvärde av två bestämningar. 4) Konflytgräns Tidigare gällande standard SS , utgåva 2 5) Enaxliga tryckförsök ISO/TS Utgångsmaterial Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, Blandning 5D: Bh 67, m Bh 68, 12-18m Bh 69, Djup 7-18 m Blandning 5E: Blandning 5E: Bh 67, m Bh 68, 12-18m Bh 69, Djup 7-18 m Bh 67, m Bh 68, 12-18m Bh 69, Djup 7-18 m R Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress, hk: LINKÖPING Fax: Bankgiro: Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 Org.nr: