REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer"

Transkript

1 Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, Skinnskatteberg Tel Fax

2 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TRANSPORT LAGRING SÄKERHET SYMBOLFÖRKLARING ELEKTRISK UTRUSTNING TILLVERKARE, SERVICEADRESSER ALLMÄN BESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE TEKNISKA DATA MANÖVER MONTAGE MONTAGE TEMPERATURPÅVERKAN VID IDRIFTTAGANDE STYRSPÄNNINGSANSLUTNINGARS POTENTIAL LEDNINGSDRAGNING / AVSKÄRMNING ELEKTRISK INSTALLATION GRUNDINSTÄLLNINGAR / ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER VÄNDNING AV REGLERKARAKTERISTIK EXTERN BÖRVÄRDESIGNAL GIVARINGÅNG SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING FÖR EXTERN UTRUSTNING (GIVARE) DRIFT AV FLERA FLÄKTAR PÅ EN REGLERING MOTORSKYDD UTGÅNGSSPÄNNING 0-10V INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNING AV MIN. UTGÅNGSSPÄNNING (P6) INSTÄLLNING AV MAX. UTGÅNGSSPÄNNING (P7) INSTÄLLNING AV REGLEROMRÅDE (P8) INSTÄLLNING AV BÖRVÄRDE (P4) FEL, OCH HUR MAN AVHJÄLPER DESSA NÄTSTÖRNING SÄKRING INDIKATION STÖRNING (LED 1) KORTSLUTNING AV STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR EXTERN UTRUSTNING BILAGA KOPPLINGSSCHEMA MÅTTSKISS

3 1. Allmänna anvisningar 1.1 Transport Lagring Regleringarna är emballerade och förpackade med hänsyn till de krav som normal transport kräver. Regleringen skall, fram till slutmontaget, lagras så att det skyddas från fukt och väderpåverkan. 2. Säkerhet 2.1 Symbolförklaring Symbolerna nedan varnar för fara och hänvisar till särskilda försiktighetsåtgärder. Varning! Allmänt farligt! Fara genom elektrisk ström eller spänning! Viktig information! 2.2 Elektrisk utrustning Installation, inkoppling skall ske av därför behörig personal och denna måste hålla sig till de elsäkerhetsregler som finns (t.ex. EN 60204, ELSÄK FS 1994:7). Skyddsklass vid öppnat aggregat är IP00! Under drift måste regleringen vara kapslad eller inbyggd i apparatskåp. Säkringar skall alltid ersättas, ej repareras eller överbyglas. Beakta säkringsstorleken. Brister som uppstår på den elektriska anläggningen måste avhjälpas omedelbart. Även om ingen akut fara föreligger får regleringen ändå inte drivas i detta bristfälliga tillstånd

4 2.3 Tillverkare, serviceadresser Har Ni frågor angående våra produkter vänd Er till: Systemair Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax Allmän beskrivning 3.1 Användningsområde Steglös tryckreglering av spänningsreglerbara 1~ motorer. Till givare kan t ex tryckgivare DSG användas. 3.2 Tekniska data Märkspänning 1~ 230V, 50/60Hz Märkström REP 6: 6A REP 10: 10A Minsta motorström 0,2A max. Förlusteffekt ca.: REP 6: ca. 16W REP 10: ca. 23W Reglerad utgångsspänning ca % Utgång 0-10V I max 10mA (kortslutningsskyddad) Spänningsförsörjning +24V ±20%, I max 70mA Tillåten omgivningstemperatur 0-40 C Tillåten relativ fuktighet 85% inte kondenserande Avstörd enligt EN Störningsstabilitet enligt EN Skyddsklass IP54 Halvledarsäkring REP 6: 10A REP 10: 20A Inställningar Börvärde % Tryckgivarens mätområde (Pa) Reglerområde (P-Band) n-min: min. utgångsspänning 0-100% n-max: max. utgångsspänning 0-100% Reglerförhållande P(Pa), n (Normalfall) P(Pa), n - 4 -

5 3.3 Manöver P-band 0 % % % 100 SETPOINT 1 "Störning" Lyser vid: Utlöst TK i motorn Blinkar vid: Avbrott eller kortsluten givaringång. Når översta- eller understa gränsen av givarens mätområde uppnås. 2 "Drift" Lyser vid: Nätanslutning och huvudströmbrytare i läge till(1 eller 100%) 3 Huvudströmbrytare Läge "0": Reglering avstängd Läge "I" : Steglös varvtalsreglering av fläktar P4 P6 P7 P8 Potentiometer Varvtal "% Potentiometer "n-min" Potentiometer "n-max" Potentiometer P-band Inställning av börvärde 0-100% Inställning av min utgångsspänning (min varvtal) Inställning av max utgångsspänning (max varvtal) Inställning av reglertröghet - 5 -

6 4. Montage 4.1 Montage Beakta följande punkter: Montera kåpan på plant underlag så att inga spänningar uppstår! Använd lämpliga skruvar och montera de bilagda plastringarna! Kabelgenomföringarna måste vara fritt åtkomliga! Skyddas från direkt solljus! Montageplats (vid applikation lantbruk) För att undvika skador genom ammoniak (NH 3 )-ångor, skall regleringen, om möjligt, inte monteras direkt i stallet utan i ett angränsande rum. 4.2 Temperaturpåverkan vid idrifttagande Undvik kondenserande fuktighet i regleringen och de funktionsstörningar som beror på detta genom att förvara regleringen i rumstemperatur! 4.3 Styrspänningsanslutningars potential Genom förbindningen mellan en GND plint och en PE anslutning (plint för avskärmning ) ligger styrpänningsanslutningarna av säkerhetsskäl på skyddsledarpotentialen. Skulle i speciella fall krävas en potentialåtskillnad, så kan denna förbindelse avlägsnas. När denna förbindning avlägsnas, måste säkerställas, att den maximala spänningen på anslutningarna hos styrspänningen inte överskrider 20V (mellan plintarna GND och skyddsledare PE ). För styrledningarna skall isolerade starkströmsledningar användas. 4.4 Ledningsdragning / Avskärmning Motorledning För motorledarna finns ingen generell rekommendation om skärmad kabel. Styrledning För att undvika störningar måste styrledarna förläggas avskärmat, om de är längre än 20 m eller sitter omedelbart tillsammans med andra ledningar ( t ex i en kanal). Vid användande av en skärmad ledning måste skärmen (så kort som möjligt) anslutas på skyddsledaren i regleringen (separat plint, märkt )

7 4.5 Elektrisk installation Endast behörig personal får göra den elektriska installationen och då beakta gällande regler! Vid öppet aggregat ligger farliga spänningar fritt. Utsätt Er inte för fara och se till att andra inte uppehåller sig i närheten! Kopplingsschema bifogas denna bruksanvisning ( Kap. 8.1)! Använd ledare med max. 2,5. För att förenkla in- och urkoppling av ledare, kan ledarna förses med ändhylsor! Före det slutgiltiga idrifttagandet skall kåpan skruvas fast och de kabelinföringar som inte använts skall förslutas med de bilagda pluggarna! 5. Grundinställningar / Anslutningsmöjligheter 5.1 Vändning av reglerkarakteristik Regleringen är inställd på stigande varvtal vid sjunkande ärvärde (normalfall). En vändning av reglerfunktionen kan göras med kontakten J3. Kontakt J3 i position A d v s uppe: Kontakt J3 i position B d v s nere: P, n (stigande varvtal vid sjunkande ärvärde) P, n (stigande varvtal vid ökande ärvärde) 5.2 Extern börvärdessignal Det är möjligt med en extern börvärdessignal 0-10V-signal alt. en 1kΩ-potentiometer, som ansluts på plintarna +10V, GND med spänningsuttag på plint ext. Soll (se kopplingsschema). Extern 0-10V ansluts på ext. Soll och GND. Då är det nödvändigt med en intern omkoppling med kontakt J6. Jumper J6 uppe: Jumper J6 nere: Börvärdesignal med hjälp av P4 Börvärdesignal extern (Potentiometer1kΩ, 0-10V) (0-10V börvärdesignal 0-100%) 5.3 Givaringång Den externa signalen ansluts på plintarna E och GND. Man kan bara använda sensorer, som ger mätområdet proportionell 0-10V (DC) signal. T. ex tryckgivare Typ DSG

8 5.4 Spänningsförsörjning för extern utrustning För extern utrustning är strömförsörjningen integrerad. +24V ± 20% max. belastningsström 70mA anslutning på plint 24V referenspunkt GND-plint 5.5 Drift av flera fläktar med en reglering Man kan ansluta flera fläktar till en reglering. Summan av max. reglerströmmarna hos motorerna får inte överstiga regleringens märkström. Om man inte känner till max. reglerström för motorerna, måste ett påslag med 10% göras till motorernas märkström. Skall regleringens TK-motorskyddsfunktion användas måste motorernas termokontakter seriekopplas, detta innebär att alla motorer stannar om termokontakten i en motor löser ut. Vill man att motorerna skall skötas individuellt vad gäller termokontaktmotorskyddsfunktionen skall varje motor förses med ett separat motorskydd(ex STET 10) 5.6 Motorskydd Motorskydd erhålls genom anslutning av motorns termokontakt på de båda TK-plintarna. Byglingen mellan plintarna skall då avlägsnas. Ansluter man flera motorer(utan separat motorskydd), måste termokontakterna kopplas i serie. När termokontakterna löser, slås regleringen definitivt av. Driftreläet slår ifrån (plintar byglas) och LED störning (1) tänds. Återinkopplling efter avsvalning sker genom att göra regleringen spänningslös med huvudströmbrytaren och sedan åter slå till huvudströmbrytaren. Ansluts inga termokontakter på regleringen, måste TK-plintarna byglas. 5.7 Utgångsspänning 0-10V Utgångsspänningen 0-10 V, I max 10mA (plint A / GND ) är ungefär proportionell mot motorspänningen. Denna kan t. ex. användas för att styra ytterligare en varvtalsreglering eller en spjällmotor. 6. Inställningar 6.1 Inställning av min. utgångsspänning (P6) Behöver bara göras vid behov 1. Omkopplare (3) i läge 1 2. Vrid varvtalspotentiometer(p4) till sitt vänstra ändläge. 3. Minvarvtal ställs in genom att vrida (P6) till önskat varvtal. 6.2 Inställning av max. utgångsspänning (varvtalsbegränsning) (P7) Cos ϕ anpassning av utgångsspänning Behöver bara göras vid behov 1. Omkopplare (3) i läge 1 2. Vrid varvtalspotentiometer(p4) till sitt högra ändläge. 3. Maxvarvtal ställs in genom att vrida (P7) till önskat varvtal. Denna inställning måste göras vid max. fläkteffekt. Används radialfläktar måste alla spjäll vara öppna

9 6.3 Inställning reglerområde (P8) Val av reglerområde (P8) proportionell andel av regleringen: P8 i sitt vänstra ändläge ger hög förstärkning och därmed snabba reglertider vid liten reglerstabilitet. I sitt högra ändläge (P8) liten förstärkning, d v s längre reglertider vid högre reglerstabilitet. 6.4 Inställning av varvtal med extern signal 1. Omkopplare (3) i läge 1 2. Ställ in det önskade börvärdet på potentiometern P4. Skalan 0-100% motsvarar givarens mätområde. Tryckreglering T. ex tryckgivare DSG 500 (mätområde Pa) Inställning P4 till 50 % 250 Pa 7. Fel, och hur man avhjälper dessa 7.1 Nätstörning Vid nätstörning, t. ex. fasbortfall, slår regleringen från, lampan som indikerar drift slocknar(led2). När spänningen är återkommer, slår regleringen till automatiskt. 7.2 Säkring När huvudströmbrytaren är ställd på I och driftindikatorlampan (LED2) inte är tänd, skall den interna säkringen kontrolleras. Säkringen är placerad i regelringens anslutningsdel och är åtkomlig när plastlocket över anslutningsdelen har avlägsnats. Den inbyggda säkringen är en halvledarsäkring, alltså inget ledningsskydd. Innan aggregatet slås till efter säkringsbytet, skall motoranslutningen kontrolleras. 7.3 Indikation störning (LED 1) När Termokontaktmotorskyddet bryts, tänds LED 1, d v s den integrerade motorskyddsfunktionen har slagit till (se Pkt. 5.6 Motorskydd) Fel, som indikeras genom blinkande LED1 (bara vid automatisk drift) Vid avbrott i givarledningen eller vid kortslutning mellan plintarna E och GND. Regleringen arbetar som vid ett väldigt litet mätområde, dvs maximal utgångsspänning. (Vid reglerförhållande stigande varvtal vid sjunkande ärvärde, se 5.1) Vid kortslutning i givarledningen mellan plintarna 24V och E. Regleringen arbetar som vid ett högt ärvärde, dvs minimal utgångsspänning (Vid reglerförhållande stigande varvtal vid sjunkande ärvärde, se 5.1) När man uppnår övre resp. Undre gränsen i givarområdet, dvs vid en givarsignal på ca 0V eller ca 10V. När felet är avhjälpt släcks den blinkande LED1 och regleringen återtar normal funktion. 7.4 Kortslutning av strömförsörjning för extern utrustning Vid kortslutning av strömförsörjningen för extern utrustning(plintarna 24V och GND ) slår regleringen från. D v s de båda lysdioderna (LED1 för störning och LED2 för drift) släcks. När felet är åtgärdat slås regleringen till automatiskt

10 8. Bilaga 8.1 Kopplingsschema 8.2 Måttskiss

11 REP 6/10 Pressure controller for variable voltage 1~ motors P-band 0 % % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, Skinnskatteberg Tel Fax

12 1. GENERAL DIRECTIONS TRANSPORT & STORAGE SAFETY SYMBOL KEY ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURER, SERVICE ADDRESSES GENERAL DESCRIPTION RANGE OF USES TECHNICAL DATA OPERATION ASSEMBLY ASSEMBLY TEMPERATURE ISSUES WHEN STARTING UP CONTROL VOLTAGE CONNECTION POTENTIAL WIRING / SCREENING ELECTRICAL INSTALLATION BASIC SETTINGS / CONNECTION ALTERNATIVES REVERSING CONTROLLER CHARACTERISTICS EXTERNAL REFERENCE SIGNAL SENSOR INPUT POWER SUPPLY FOR EXTERNAL EQUIPMENT (SENSORS) OPERATING SEVERAL FANS FROM ONE CONTROLLER MOTOR PROTECTION OUTPUT VOLTAGE 0-10V SETTINGS SETTING MIN. OUTPUT VOLTAGE (P6) SETTING MAX. OUTPUT VOLTAGE (P7) SETTING CONTROL RANGE (P8) SETTING REFERENCE VALUE (P4) FAULTS AND HOW TO RECTIFY THEM MAINS INTERFERENCE FUSING INTERFERENCE INDICATOR (LED 1) SHORT-CIRCUITING POWER SUPPLY FOR EXTERNAL EQUIPMENT ANNEXE WIRING DIAGRAM DIMENSION SKETCH

13 User instructions Pressure controller REP 6/10 1. General directions 1.1 Transport Storage The controllers are packed and wrapped for normal transport demands. Controllers must be stored damp-free and protected from climatic effects prior to final assembly. 2. Safety 2.1 Symbol Key The symbols below warn for danger and refer to special cautionary measures. Warning! General hazard! Danger from electric current or voltage! Important information! 2.2 Electrical Equipment Installation and connection must be carried out by qualified personnel complying with valid electrical safety regulations (e.g. EN 60204, ELSÄK FS 1994:7). Enclosure classification when open is IP00! The controller must be sealed or enclosed in the control cubicle when in service. Fuses must always be replaced, not repaired or strapped. Observe fuse sizes. Any electrical malfunctions must be rectified immediately. The controller must not be used in a faulty state even if no immediate danger is imminent

14 User instructions Pressure controller REP 6/ Manufacturer, Service Addresses Please get in touch at the following address if you have any questions regarding our products: Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) General Description 3.1 Range of Uses Variable pressure control of variable voltage 1~ motors. Pressure sensor DSG can be used. 3.2 Technical Data Rated voltage 1~ 230V, 50/60Hz Rated current REP 6: 6A REP 10: 10A Minimum motor current 0.2A max. Power dissipation approx: REP 6: approx. 16W REP 10: approx. 23W Regulated output voltage approx % Output 0-10V I max 10mA (short-circuited protected) Power supply +24V ± 20%, I max 70mA Ambient temperature 0-40 C Relative humidity 85% non-condensation Suppression complying to EN Suppression stability complying to EN Enclosure IP54 Semiconductor fuse REP 6: 10A REP 10: 20A Settings - Reference value % Pressure sensor measuring range (Pa) - Control range (P-band) - n-min: min. output voltage 0-100% - n-max: max. output voltage 0-100% - Control ratio P(Pa), n (Normal) P(Pa), n

15 User instructions Pressure controller REP 6/ Operation 1 2 Always close transparent cover dust tight P-band 0 % 100 n-max n-min P8 P7 0 % % 100 SETPOINT P4 5 P6 1 "Interference" Comes on: TK triggered in motor Flashes: Break or short-circuited sensor input. When upper or lower limit of sensor measuring range is reached. 2 "Operation" Comes on: Mains connection and main switch in ON position (1 or 100%) 3 Main switch Position "0": Controller off Position "I" : Variable fan speed control P4 P6 P7 P8 Potentiometer RPM "%" Potentiometer "n-min" Potentiometer "n-max" Potentiometer P-band Setting reference value 0-100% Setting min. output voltage (min rpm) Setting max. output voltage (max rpm) Setting control inertia

16 User instructions Pressure controller REP 6/10 4. Assembly 4.1 Assembly Observe the following points: Assemble the cover on a flat surface to avoid bending! Use suitable screws and assemble the enclosed plastic rings! Cable entries must be freely accessible! Shield from direct sunlight! Assembly site (agricultural application) If possible, assemble the controller in an adjoining room and not directly in the stable to avoid damage from ammonia (NH 3 ) fumes. 4.2 Temperature issues when starting up Avoid condensation in the controller and the functional disorders this may entail by storing the controller at room temperature! 4.3 Control voltage connection potential Due to the connection between a "GND" terminal block and a "PE" connection (terminal block for screen), the control voltage is connected to the protective conductor potential for safety reasons. If special cases require a potential difference, this connection can be removed. If this connection is removed, a maximum voltage across the control voltage connections of 20V must be ensured (between the "GND" and protective conductor "PE" terminal blocks). Insulated high-tension power leads must be used for the control lines. 4.4 Wiring / Screening Motor leads There is no general recommendation concerning screened cable for the engine leads. Control leads To avoid interference, control leads must be screened if longer than 20 m or are routed adjacent to other leads (e.g. in a conduit). When using screened cable, the screen (as short as possible) must be connected to the protective conductor in the controller (separate terminal block, marked )

17 User instructions Pressure controller REP 6/ Electrical Installation Only authorised personnel may perform the electrical installation complying with applicable regulations. Hazardous voltages are exposed with enclosures removed. Do not expose yourself to danger and make sure other people are not in the vicinity. A wiring diagram is included with these user instructions (Chap. 8.1)! Use conductors with max. 2.5 Conductors can be fitted with sleeve terminals to facilitate connection and disconnection! Before finally taking the equipment into service, the cover must be screwed tight and unused cable entries must be sealed using the enclosed plugs! 5. Basic Settings / Connection Alternatives 5.1 Reversing controller characteristics The controller is set for increasing rpm at decreasing real value (normal condition). The controller function can be reversed with jumper "J3". Jumper J3 in position "A", i.e. up: Jumper J3 in position "B", i.e. down: P, n (increasing rpm at decreasing real value) P, n (increasing rpm at increasing real value) 5.2 External reference signal It is possible to connect a 0-10V reference signal or 1k? potentiometer to terminal blocks +10V, GND with power output on terminal block "ext. Soll" (see wiring diagram). External 0-10V connects to ext. Soll and GND. It will then be necessary to make an internal switch with jumper J6. Jumper J6 up: Jumper J6 down: Reference signal with P4 External reference signal (potentiometer 1kΩ, 0-10V) (0-10V reference signal 0-100%) 5.3 Sensor input The external signal connects to E and GND. Only sensors with measuring range proportional 0-10V (DC) signal may be used. E.g. DSG type pressure sensor

18 User instructions Pressure controller REP 6/ Power supply for external equipment The power supply for external equipment is integrated in the controller. +24V ± 20% max. load current 70mA connection to terminal block "24V" reference point GND terminal block. 5.5 Operating several fans from one controller It is possible to connect several fans to one controller. The total control current of the motors must not exceed the rated current of the controller. If the max control current of the motors is not known, an allowance of 10% must be added to the rated current of the motors. If the controller's TK motor protection is being used, the motor thermal switches must be connected in series. This means that all the motors will stop if the thermal switch in one motor is triggered. If the motors are to be operated individually regarding the thermal switch motor protection function, each motor should be equipped with a separate motor protection system (e.g. STET 10). 5.6 Motor protection The motor is protected by connecting its thermal switches to both TK terminal blocks. The strap across the terminal blocks must then be removed. If several motors (without separate motor protection) are connected, the thermal switches must be connected in series. The controller will be turned off completely once the thermal switches have triggered. The control relay opens (terminal blocks strapped) and the "interference" LED (1) comes on. The protection is reset after cooling down by cutting the power to the controller with the main switch and then turning it on again. The TK terminal blocks must be strapped if there are no thermal switches connected to the controller. 5.7 Output voltage 0-10V Output voltage 0-10 V, I max 10mA (terminal block A / GND ) is roughly proportional to the motor voltage. This can be used, for example, to control another speed controller or a damper motor. 6. Settings 6.1 Setting min. output voltage (P6) Need only be done as necessary 1. Switch (3) in position "1". 2. Turn the speed potentiometer (P4) to its left-most end position. 3. Set minimum speed by turning (P6) to the desired rpm

19 User instructions Pressure controller REP 6/ Setting max. output voltage (speed limitation) (P7) Cos ϕ adaptation of output voltage Need only be done as necessary 1. Switch (3) in position "1". 2. Turn the speed potentiometer (P4) to its right-most end position. 3. Set maximum speed by turning (P7) to the desired rpm. This setting must made with max. fan output. All dampers must be open if radial fans are used. 6.3 Setting control range (P8) Choice of control range (P8) proportion of controller: P8 in left-most position gives high amplification and thereby rapid control reaction with low control stability. In its right-most position, (P8) gives low amplification, i.e. longer control reaction with high control stability. 6.4 Setting rpm with external signal 1. Switch (3) in position "1". 2. Set the desired reference value on potentiometer P4. The scale 0-100% corresponds to the sensor's measuring range. Pressure control E.g. DSG 500 pressure sensor (measuring range Pa) Setting P4 to 50 % 250 Pa 7. Faults And How To Rectify Them 7.1 Mains interference Interference in the mains supply such as phase loss will cause the controller to shut down and the lamp indicating operation (LED2) will go out. The controller will start up automatically once the mains supply returns to normal. 7.2 Fusing Check the internal fuse if the operating indicator lamp (LED2) is not on when the main switch is set to "I". The fuse is located in the connection section of the controller and is accessed by removing the plastic cover. The integral fuse is a semi-conductor fuse and not an in-line protector. The motor connection must be checked before starting up if the fuse has been replaced

20 User instructions Pressure controller REP 6/ Interference indicator (LED 1) LED 1 will come on when the thermal switch motor protection has been activated to indicate that the integrated engine protection function has been triggered (see 5.6 Motor protection). Faults indicated with flashing LED1 (only with automatic operation) Break in sensor lead or short circuit across terminal blocks "E" and GND. The controller operates with a very small measuring range, i.e. maximum output voltage. (For controller characteristic increasing speed with decreasing value, see 5.1). Short circuit in sensor lead between terminal blocks "24V" and "E". The controller operates as with a high value, i.e. minimum output voltage (for controller characteristic increasing speed with decreasing value, see 5.1). After reaching the upper or lower limit of the sensor range, i.e. a sensor signal of approx. 0V or approx. 10V. After rectifying the fault, the flashing LED1 will go out and the controller will regain its normal function. 7.4 Short-circuiting power supply for external equipment The controller will shut down if there is a short circuit in the power supply for external equipment (terminal blocks "24V" and "GND"). This means that both LEDs (LED1 for interference and LED2 for operation) will go out. The controller will start up automatically once the fault has been rectified

21 Max. switch load 5A / 250 VAC PE PE PE L1 L1 N N U1 U1 U2 U Alarm TK TK 24V 10V E A ext. Soll GND GND GND GND GND J3 A B J6 A B Alt 0-10V Ext. control signal PE L1 N Mains 1~ 230V 50/60Hz TK TK TK TK U1 Z1 U1 Z1 Z2 U2 Z2 U2 C in motor C in motor Single- phase motor with integrated thermal switches Pressure sensor 0-10V br/bn ge/ YE ws/ WH DSG Output V (Imax = Ext. ref. value Pot. 1 kohm

CAR 15 SE... 2 GB... 4

CAR 15 SE... 2 GB... 4 CAR 15 SE... 2 GB... 4 SE CAR 15 CAR15 ICF440/550 ICF440/550 L ~~ F R 1 2 3 4 5 6 7 8 M ~ C M ~ C 230V~ L Bl Br Or F R Bl Br Or F R Inkopplingsanvisning: L = Fas in. LF = Reglerad utström till motorlindning

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG INSTRUKTIONSOK FÖR LPATRONR Instruction ook MONTAG- UN TRISANLITUNG 77 76 76 S 1 A A C C F G 4 Kopplingsschema för 77 och 76 vid inkoppling till manöverpanel 77 10 Rumstermostat 900 560 Säkring 1 A Comfortpanna

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Nätkod Requirement for Generators

Nätkod Requirement for Generators EI1000, W-3.1, 2013-01-30 BILAGA 2 1 (20) Diarienr Internationella avdelningen Nätkod Requirement for Generators Bakgrund Syftet med denna nätkod avseende anslutning av betydande produktionsenheter till

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Introduktion 4 Säkerhetsaspekter 4 Tekniska data 5 Installation 6 Parameterinställningar och handhavande Bromschopper och överspänningsregulator

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising MEDDELANDE 3 2002 Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising Skogsstyrelsen NATIONAL BOARD OF FORESTRY National Board of Forestry april 2002 Project Leader Hans Samuelsson,

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B ANVÄNDARHANDBOK www.furuno.co.jp Pub. No. OSV-44420-B DATE OF ISSUE: JAN. 2009 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt

Läs mer

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 05.01.2007 Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung 2 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger...4-5 Installationsvejledning...7

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport 06:79 Åke Larsson Richard Larsson December 2006 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar AX serie Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar Utgåva: Maj 2009 SV 2 Axialfläktar och brandgasfläktar serie AX Innehållsförteckning 1 Så här används dokumentationen

Läs mer