REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer"

Transkript

1 Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, Skinnskatteberg Tel Fax

2 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TRANSPORT LAGRING SÄKERHET SYMBOLFÖRKLARING ELEKTRISK UTRUSTNING TILLVERKARE, SERVICEADRESSER ALLMÄN BESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE TEKNISKA DATA MANÖVER MONTAGE MONTAGE TEMPERATURPÅVERKAN VID IDRIFTTAGANDE STYRSPÄNNINGSANSLUTNINGARS POTENTIAL LEDNINGSDRAGNING / AVSKÄRMNING ELEKTRISK INSTALLATION GRUNDINSTÄLLNINGAR / ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER VÄNDNING AV REGLERKARAKTERISTIK EXTERN BÖRVÄRDESIGNAL GIVARINGÅNG SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING FÖR EXTERN UTRUSTNING (GIVARE) DRIFT AV FLERA FLÄKTAR PÅ EN REGLERING MOTORSKYDD UTGÅNGSSPÄNNING 0-10V INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNING AV MIN. UTGÅNGSSPÄNNING (P6) INSTÄLLNING AV MAX. UTGÅNGSSPÄNNING (P7) INSTÄLLNING AV REGLEROMRÅDE (P8) INSTÄLLNING AV BÖRVÄRDE (P4) FEL, OCH HUR MAN AVHJÄLPER DESSA NÄTSTÖRNING SÄKRING INDIKATION STÖRNING (LED 1) KORTSLUTNING AV STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR EXTERN UTRUSTNING BILAGA KOPPLINGSSCHEMA MÅTTSKISS

3 1. Allmänna anvisningar 1.1 Transport Lagring Regleringarna är emballerade och förpackade med hänsyn till de krav som normal transport kräver. Regleringen skall, fram till slutmontaget, lagras så att det skyddas från fukt och väderpåverkan. 2. Säkerhet 2.1 Symbolförklaring Symbolerna nedan varnar för fara och hänvisar till särskilda försiktighetsåtgärder. Varning! Allmänt farligt! Fara genom elektrisk ström eller spänning! Viktig information! 2.2 Elektrisk utrustning Installation, inkoppling skall ske av därför behörig personal och denna måste hålla sig till de elsäkerhetsregler som finns (t.ex. EN 60204, ELSÄK FS 1994:7). Skyddsklass vid öppnat aggregat är IP00! Under drift måste regleringen vara kapslad eller inbyggd i apparatskåp. Säkringar skall alltid ersättas, ej repareras eller överbyglas. Beakta säkringsstorleken. Brister som uppstår på den elektriska anläggningen måste avhjälpas omedelbart. Även om ingen akut fara föreligger får regleringen ändå inte drivas i detta bristfälliga tillstånd

4 2.3 Tillverkare, serviceadresser Har Ni frågor angående våra produkter vänd Er till: Systemair Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax Allmän beskrivning 3.1 Användningsområde Steglös tryckreglering av spänningsreglerbara 1~ motorer. Till givare kan t ex tryckgivare DSG användas. 3.2 Tekniska data Märkspänning 1~ 230V, 50/60Hz Märkström REP 6: 6A REP 10: 10A Minsta motorström 0,2A max. Förlusteffekt ca.: REP 6: ca. 16W REP 10: ca. 23W Reglerad utgångsspänning ca % Utgång 0-10V I max 10mA (kortslutningsskyddad) Spänningsförsörjning +24V ±20%, I max 70mA Tillåten omgivningstemperatur 0-40 C Tillåten relativ fuktighet 85% inte kondenserande Avstörd enligt EN Störningsstabilitet enligt EN Skyddsklass IP54 Halvledarsäkring REP 6: 10A REP 10: 20A Inställningar Börvärde % Tryckgivarens mätområde (Pa) Reglerområde (P-Band) n-min: min. utgångsspänning 0-100% n-max: max. utgångsspänning 0-100% Reglerförhållande P(Pa), n (Normalfall) P(Pa), n - 4 -

5 3.3 Manöver P-band 0 % % % 100 SETPOINT 1 "Störning" Lyser vid: Utlöst TK i motorn Blinkar vid: Avbrott eller kortsluten givaringång. Når översta- eller understa gränsen av givarens mätområde uppnås. 2 "Drift" Lyser vid: Nätanslutning och huvudströmbrytare i läge till(1 eller 100%) 3 Huvudströmbrytare Läge "0": Reglering avstängd Läge "I" : Steglös varvtalsreglering av fläktar P4 P6 P7 P8 Potentiometer Varvtal "% Potentiometer "n-min" Potentiometer "n-max" Potentiometer P-band Inställning av börvärde 0-100% Inställning av min utgångsspänning (min varvtal) Inställning av max utgångsspänning (max varvtal) Inställning av reglertröghet - 5 -

6 4. Montage 4.1 Montage Beakta följande punkter: Montera kåpan på plant underlag så att inga spänningar uppstår! Använd lämpliga skruvar och montera de bilagda plastringarna! Kabelgenomföringarna måste vara fritt åtkomliga! Skyddas från direkt solljus! Montageplats (vid applikation lantbruk) För att undvika skador genom ammoniak (NH 3 )-ångor, skall regleringen, om möjligt, inte monteras direkt i stallet utan i ett angränsande rum. 4.2 Temperaturpåverkan vid idrifttagande Undvik kondenserande fuktighet i regleringen och de funktionsstörningar som beror på detta genom att förvara regleringen i rumstemperatur! 4.3 Styrspänningsanslutningars potential Genom förbindningen mellan en GND plint och en PE anslutning (plint för avskärmning ) ligger styrpänningsanslutningarna av säkerhetsskäl på skyddsledarpotentialen. Skulle i speciella fall krävas en potentialåtskillnad, så kan denna förbindelse avlägsnas. När denna förbindning avlägsnas, måste säkerställas, att den maximala spänningen på anslutningarna hos styrspänningen inte överskrider 20V (mellan plintarna GND och skyddsledare PE ). För styrledningarna skall isolerade starkströmsledningar användas. 4.4 Ledningsdragning / Avskärmning Motorledning För motorledarna finns ingen generell rekommendation om skärmad kabel. Styrledning För att undvika störningar måste styrledarna förläggas avskärmat, om de är längre än 20 m eller sitter omedelbart tillsammans med andra ledningar ( t ex i en kanal). Vid användande av en skärmad ledning måste skärmen (så kort som möjligt) anslutas på skyddsledaren i regleringen (separat plint, märkt )

7 4.5 Elektrisk installation Endast behörig personal får göra den elektriska installationen och då beakta gällande regler! Vid öppet aggregat ligger farliga spänningar fritt. Utsätt Er inte för fara och se till att andra inte uppehåller sig i närheten! Kopplingsschema bifogas denna bruksanvisning ( Kap. 8.1)! Använd ledare med max. 2,5. För att förenkla in- och urkoppling av ledare, kan ledarna förses med ändhylsor! Före det slutgiltiga idrifttagandet skall kåpan skruvas fast och de kabelinföringar som inte använts skall förslutas med de bilagda pluggarna! 5. Grundinställningar / Anslutningsmöjligheter 5.1 Vändning av reglerkarakteristik Regleringen är inställd på stigande varvtal vid sjunkande ärvärde (normalfall). En vändning av reglerfunktionen kan göras med kontakten J3. Kontakt J3 i position A d v s uppe: Kontakt J3 i position B d v s nere: P, n (stigande varvtal vid sjunkande ärvärde) P, n (stigande varvtal vid ökande ärvärde) 5.2 Extern börvärdessignal Det är möjligt med en extern börvärdessignal 0-10V-signal alt. en 1kΩ-potentiometer, som ansluts på plintarna +10V, GND med spänningsuttag på plint ext. Soll (se kopplingsschema). Extern 0-10V ansluts på ext. Soll och GND. Då är det nödvändigt med en intern omkoppling med kontakt J6. Jumper J6 uppe: Jumper J6 nere: Börvärdesignal med hjälp av P4 Börvärdesignal extern (Potentiometer1kΩ, 0-10V) (0-10V börvärdesignal 0-100%) 5.3 Givaringång Den externa signalen ansluts på plintarna E och GND. Man kan bara använda sensorer, som ger mätområdet proportionell 0-10V (DC) signal. T. ex tryckgivare Typ DSG

8 5.4 Spänningsförsörjning för extern utrustning För extern utrustning är strömförsörjningen integrerad. +24V ± 20% max. belastningsström 70mA anslutning på plint 24V referenspunkt GND-plint 5.5 Drift av flera fläktar med en reglering Man kan ansluta flera fläktar till en reglering. Summan av max. reglerströmmarna hos motorerna får inte överstiga regleringens märkström. Om man inte känner till max. reglerström för motorerna, måste ett påslag med 10% göras till motorernas märkström. Skall regleringens TK-motorskyddsfunktion användas måste motorernas termokontakter seriekopplas, detta innebär att alla motorer stannar om termokontakten i en motor löser ut. Vill man att motorerna skall skötas individuellt vad gäller termokontaktmotorskyddsfunktionen skall varje motor förses med ett separat motorskydd(ex STET 10) 5.6 Motorskydd Motorskydd erhålls genom anslutning av motorns termokontakt på de båda TK-plintarna. Byglingen mellan plintarna skall då avlägsnas. Ansluter man flera motorer(utan separat motorskydd), måste termokontakterna kopplas i serie. När termokontakterna löser, slås regleringen definitivt av. Driftreläet slår ifrån (plintar byglas) och LED störning (1) tänds. Återinkopplling efter avsvalning sker genom att göra regleringen spänningslös med huvudströmbrytaren och sedan åter slå till huvudströmbrytaren. Ansluts inga termokontakter på regleringen, måste TK-plintarna byglas. 5.7 Utgångsspänning 0-10V Utgångsspänningen 0-10 V, I max 10mA (plint A / GND ) är ungefär proportionell mot motorspänningen. Denna kan t. ex. användas för att styra ytterligare en varvtalsreglering eller en spjällmotor. 6. Inställningar 6.1 Inställning av min. utgångsspänning (P6) Behöver bara göras vid behov 1. Omkopplare (3) i läge 1 2. Vrid varvtalspotentiometer(p4) till sitt vänstra ändläge. 3. Minvarvtal ställs in genom att vrida (P6) till önskat varvtal. 6.2 Inställning av max. utgångsspänning (varvtalsbegränsning) (P7) Cos ϕ anpassning av utgångsspänning Behöver bara göras vid behov 1. Omkopplare (3) i läge 1 2. Vrid varvtalspotentiometer(p4) till sitt högra ändläge. 3. Maxvarvtal ställs in genom att vrida (P7) till önskat varvtal. Denna inställning måste göras vid max. fläkteffekt. Används radialfläktar måste alla spjäll vara öppna

9 6.3 Inställning reglerområde (P8) Val av reglerområde (P8) proportionell andel av regleringen: P8 i sitt vänstra ändläge ger hög förstärkning och därmed snabba reglertider vid liten reglerstabilitet. I sitt högra ändläge (P8) liten förstärkning, d v s längre reglertider vid högre reglerstabilitet. 6.4 Inställning av varvtal med extern signal 1. Omkopplare (3) i läge 1 2. Ställ in det önskade börvärdet på potentiometern P4. Skalan 0-100% motsvarar givarens mätområde. Tryckreglering T. ex tryckgivare DSG 500 (mätområde Pa) Inställning P4 till 50 % 250 Pa 7. Fel, och hur man avhjälper dessa 7.1 Nätstörning Vid nätstörning, t. ex. fasbortfall, slår regleringen från, lampan som indikerar drift slocknar(led2). När spänningen är återkommer, slår regleringen till automatiskt. 7.2 Säkring När huvudströmbrytaren är ställd på I och driftindikatorlampan (LED2) inte är tänd, skall den interna säkringen kontrolleras. Säkringen är placerad i regelringens anslutningsdel och är åtkomlig när plastlocket över anslutningsdelen har avlägsnats. Den inbyggda säkringen är en halvledarsäkring, alltså inget ledningsskydd. Innan aggregatet slås till efter säkringsbytet, skall motoranslutningen kontrolleras. 7.3 Indikation störning (LED 1) När Termokontaktmotorskyddet bryts, tänds LED 1, d v s den integrerade motorskyddsfunktionen har slagit till (se Pkt. 5.6 Motorskydd) Fel, som indikeras genom blinkande LED1 (bara vid automatisk drift) Vid avbrott i givarledningen eller vid kortslutning mellan plintarna E och GND. Regleringen arbetar som vid ett väldigt litet mätområde, dvs maximal utgångsspänning. (Vid reglerförhållande stigande varvtal vid sjunkande ärvärde, se 5.1) Vid kortslutning i givarledningen mellan plintarna 24V och E. Regleringen arbetar som vid ett högt ärvärde, dvs minimal utgångsspänning (Vid reglerförhållande stigande varvtal vid sjunkande ärvärde, se 5.1) När man uppnår övre resp. Undre gränsen i givarområdet, dvs vid en givarsignal på ca 0V eller ca 10V. När felet är avhjälpt släcks den blinkande LED1 och regleringen återtar normal funktion. 7.4 Kortslutning av strömförsörjning för extern utrustning Vid kortslutning av strömförsörjningen för extern utrustning(plintarna 24V och GND ) slår regleringen från. D v s de båda lysdioderna (LED1 för störning och LED2 för drift) släcks. När felet är åtgärdat slås regleringen till automatiskt

10 8. Bilaga 8.1 Kopplingsschema 8.2 Måttskiss

11 REP 6/10 Pressure controller for variable voltage 1~ motors P-band 0 % % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, Skinnskatteberg Tel Fax

12 1. GENERAL DIRECTIONS TRANSPORT & STORAGE SAFETY SYMBOL KEY ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURER, SERVICE ADDRESSES GENERAL DESCRIPTION RANGE OF USES TECHNICAL DATA OPERATION ASSEMBLY ASSEMBLY TEMPERATURE ISSUES WHEN STARTING UP CONTROL VOLTAGE CONNECTION POTENTIAL WIRING / SCREENING ELECTRICAL INSTALLATION BASIC SETTINGS / CONNECTION ALTERNATIVES REVERSING CONTROLLER CHARACTERISTICS EXTERNAL REFERENCE SIGNAL SENSOR INPUT POWER SUPPLY FOR EXTERNAL EQUIPMENT (SENSORS) OPERATING SEVERAL FANS FROM ONE CONTROLLER MOTOR PROTECTION OUTPUT VOLTAGE 0-10V SETTINGS SETTING MIN. OUTPUT VOLTAGE (P6) SETTING MAX. OUTPUT VOLTAGE (P7) SETTING CONTROL RANGE (P8) SETTING REFERENCE VALUE (P4) FAULTS AND HOW TO RECTIFY THEM MAINS INTERFERENCE FUSING INTERFERENCE INDICATOR (LED 1) SHORT-CIRCUITING POWER SUPPLY FOR EXTERNAL EQUIPMENT ANNEXE WIRING DIAGRAM DIMENSION SKETCH

13 User instructions Pressure controller REP 6/10 1. General directions 1.1 Transport Storage The controllers are packed and wrapped for normal transport demands. Controllers must be stored damp-free and protected from climatic effects prior to final assembly. 2. Safety 2.1 Symbol Key The symbols below warn for danger and refer to special cautionary measures. Warning! General hazard! Danger from electric current or voltage! Important information! 2.2 Electrical Equipment Installation and connection must be carried out by qualified personnel complying with valid electrical safety regulations (e.g. EN 60204, ELSÄK FS 1994:7). Enclosure classification when open is IP00! The controller must be sealed or enclosed in the control cubicle when in service. Fuses must always be replaced, not repaired or strapped. Observe fuse sizes. Any electrical malfunctions must be rectified immediately. The controller must not be used in a faulty state even if no immediate danger is imminent

14 User instructions Pressure controller REP 6/ Manufacturer, Service Addresses Please get in touch at the following address if you have any questions regarding our products: Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) General Description 3.1 Range of Uses Variable pressure control of variable voltage 1~ motors. Pressure sensor DSG can be used. 3.2 Technical Data Rated voltage 1~ 230V, 50/60Hz Rated current REP 6: 6A REP 10: 10A Minimum motor current 0.2A max. Power dissipation approx: REP 6: approx. 16W REP 10: approx. 23W Regulated output voltage approx % Output 0-10V I max 10mA (short-circuited protected) Power supply +24V ± 20%, I max 70mA Ambient temperature 0-40 C Relative humidity 85% non-condensation Suppression complying to EN Suppression stability complying to EN Enclosure IP54 Semiconductor fuse REP 6: 10A REP 10: 20A Settings - Reference value % Pressure sensor measuring range (Pa) - Control range (P-band) - n-min: min. output voltage 0-100% - n-max: max. output voltage 0-100% - Control ratio P(Pa), n (Normal) P(Pa), n

15 User instructions Pressure controller REP 6/ Operation 1 2 Always close transparent cover dust tight P-band 0 % 100 n-max n-min P8 P7 0 % % 100 SETPOINT P4 5 P6 1 "Interference" Comes on: TK triggered in motor Flashes: Break or short-circuited sensor input. When upper or lower limit of sensor measuring range is reached. 2 "Operation" Comes on: Mains connection and main switch in ON position (1 or 100%) 3 Main switch Position "0": Controller off Position "I" : Variable fan speed control P4 P6 P7 P8 Potentiometer RPM "%" Potentiometer "n-min" Potentiometer "n-max" Potentiometer P-band Setting reference value 0-100% Setting min. output voltage (min rpm) Setting max. output voltage (max rpm) Setting control inertia

16 User instructions Pressure controller REP 6/10 4. Assembly 4.1 Assembly Observe the following points: Assemble the cover on a flat surface to avoid bending! Use suitable screws and assemble the enclosed plastic rings! Cable entries must be freely accessible! Shield from direct sunlight! Assembly site (agricultural application) If possible, assemble the controller in an adjoining room and not directly in the stable to avoid damage from ammonia (NH 3 ) fumes. 4.2 Temperature issues when starting up Avoid condensation in the controller and the functional disorders this may entail by storing the controller at room temperature! 4.3 Control voltage connection potential Due to the connection between a "GND" terminal block and a "PE" connection (terminal block for screen), the control voltage is connected to the protective conductor potential for safety reasons. If special cases require a potential difference, this connection can be removed. If this connection is removed, a maximum voltage across the control voltage connections of 20V must be ensured (between the "GND" and protective conductor "PE" terminal blocks). Insulated high-tension power leads must be used for the control lines. 4.4 Wiring / Screening Motor leads There is no general recommendation concerning screened cable for the engine leads. Control leads To avoid interference, control leads must be screened if longer than 20 m or are routed adjacent to other leads (e.g. in a conduit). When using screened cable, the screen (as short as possible) must be connected to the protective conductor in the controller (separate terminal block, marked )

17 User instructions Pressure controller REP 6/ Electrical Installation Only authorised personnel may perform the electrical installation complying with applicable regulations. Hazardous voltages are exposed with enclosures removed. Do not expose yourself to danger and make sure other people are not in the vicinity. A wiring diagram is included with these user instructions (Chap. 8.1)! Use conductors with max. 2.5 Conductors can be fitted with sleeve terminals to facilitate connection and disconnection! Before finally taking the equipment into service, the cover must be screwed tight and unused cable entries must be sealed using the enclosed plugs! 5. Basic Settings / Connection Alternatives 5.1 Reversing controller characteristics The controller is set for increasing rpm at decreasing real value (normal condition). The controller function can be reversed with jumper "J3". Jumper J3 in position "A", i.e. up: Jumper J3 in position "B", i.e. down: P, n (increasing rpm at decreasing real value) P, n (increasing rpm at increasing real value) 5.2 External reference signal It is possible to connect a 0-10V reference signal or 1k? potentiometer to terminal blocks +10V, GND with power output on terminal block "ext. Soll" (see wiring diagram). External 0-10V connects to ext. Soll and GND. It will then be necessary to make an internal switch with jumper J6. Jumper J6 up: Jumper J6 down: Reference signal with P4 External reference signal (potentiometer 1kΩ, 0-10V) (0-10V reference signal 0-100%) 5.3 Sensor input The external signal connects to E and GND. Only sensors with measuring range proportional 0-10V (DC) signal may be used. E.g. DSG type pressure sensor

18 User instructions Pressure controller REP 6/ Power supply for external equipment The power supply for external equipment is integrated in the controller. +24V ± 20% max. load current 70mA connection to terminal block "24V" reference point GND terminal block. 5.5 Operating several fans from one controller It is possible to connect several fans to one controller. The total control current of the motors must not exceed the rated current of the controller. If the max control current of the motors is not known, an allowance of 10% must be added to the rated current of the motors. If the controller's TK motor protection is being used, the motor thermal switches must be connected in series. This means that all the motors will stop if the thermal switch in one motor is triggered. If the motors are to be operated individually regarding the thermal switch motor protection function, each motor should be equipped with a separate motor protection system (e.g. STET 10). 5.6 Motor protection The motor is protected by connecting its thermal switches to both TK terminal blocks. The strap across the terminal blocks must then be removed. If several motors (without separate motor protection) are connected, the thermal switches must be connected in series. The controller will be turned off completely once the thermal switches have triggered. The control relay opens (terminal blocks strapped) and the "interference" LED (1) comes on. The protection is reset after cooling down by cutting the power to the controller with the main switch and then turning it on again. The TK terminal blocks must be strapped if there are no thermal switches connected to the controller. 5.7 Output voltage 0-10V Output voltage 0-10 V, I max 10mA (terminal block A / GND ) is roughly proportional to the motor voltage. This can be used, for example, to control another speed controller or a damper motor. 6. Settings 6.1 Setting min. output voltage (P6) Need only be done as necessary 1. Switch (3) in position "1". 2. Turn the speed potentiometer (P4) to its left-most end position. 3. Set minimum speed by turning (P6) to the desired rpm

19 User instructions Pressure controller REP 6/ Setting max. output voltage (speed limitation) (P7) Cos ϕ adaptation of output voltage Need only be done as necessary 1. Switch (3) in position "1". 2. Turn the speed potentiometer (P4) to its right-most end position. 3. Set maximum speed by turning (P7) to the desired rpm. This setting must made with max. fan output. All dampers must be open if radial fans are used. 6.3 Setting control range (P8) Choice of control range (P8) proportion of controller: P8 in left-most position gives high amplification and thereby rapid control reaction with low control stability. In its right-most position, (P8) gives low amplification, i.e. longer control reaction with high control stability. 6.4 Setting rpm with external signal 1. Switch (3) in position "1". 2. Set the desired reference value on potentiometer P4. The scale 0-100% corresponds to the sensor's measuring range. Pressure control E.g. DSG 500 pressure sensor (measuring range Pa) Setting P4 to 50 % 250 Pa 7. Faults And How To Rectify Them 7.1 Mains interference Interference in the mains supply such as phase loss will cause the controller to shut down and the lamp indicating operation (LED2) will go out. The controller will start up automatically once the mains supply returns to normal. 7.2 Fusing Check the internal fuse if the operating indicator lamp (LED2) is not on when the main switch is set to "I". The fuse is located in the connection section of the controller and is accessed by removing the plastic cover. The integral fuse is a semi-conductor fuse and not an in-line protector. The motor connection must be checked before starting up if the fuse has been replaced

20 User instructions Pressure controller REP 6/ Interference indicator (LED 1) LED 1 will come on when the thermal switch motor protection has been activated to indicate that the integrated engine protection function has been triggered (see 5.6 Motor protection). Faults indicated with flashing LED1 (only with automatic operation) Break in sensor lead or short circuit across terminal blocks "E" and GND. The controller operates with a very small measuring range, i.e. maximum output voltage. (For controller characteristic increasing speed with decreasing value, see 5.1). Short circuit in sensor lead between terminal blocks "24V" and "E". The controller operates as with a high value, i.e. minimum output voltage (for controller characteristic increasing speed with decreasing value, see 5.1). After reaching the upper or lower limit of the sensor range, i.e. a sensor signal of approx. 0V or approx. 10V. After rectifying the fault, the flashing LED1 will go out and the controller will regain its normal function. 7.4 Short-circuiting power supply for external equipment The controller will shut down if there is a short circuit in the power supply for external equipment (terminal blocks "24V" and "GND"). This means that both LEDs (LED1 for interference and LED2 for operation) will go out. The controller will start up automatically once the fault has been rectified

21 Max. switch load 5A / 250 VAC PE PE PE L1 L1 N N U1 U1 U2 U Alarm TK TK 24V 10V E A ext. Soll GND GND GND GND GND J3 A B J6 A B Alt 0-10V Ext. control signal PE L1 N Mains 1~ 230V 50/60Hz TK TK TK TK U1 Z1 U1 Z1 Z2 U2 Z2 U2 C in motor C in motor Single- phase motor with integrated thermal switches Pressure sensor 0-10V br/bn ge/ YE ws/ WH DSG Output V (Imax = Ext. ref. value Pot. 1 kohm

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver CanCom Bluetooth transceiver BLUETOOTH V5.6 Specifikation Specification Matningsspänning Power supply 10-30 VDC Spänningsrippel Voltage ripple

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

GOLD SD 04-08. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter

GOLD SD 04-08. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter GOLD SD 04-08 Med styrenhet/with control unit DIL-omkopplare/ DIP switches Bus-kontakter/ Bus connections Eftervärme/ Reheater L N L (0) N (02) Säkerhetsbrytare/ huvudströmbrytare/ Safety switch/ main

Läs mer

INVERTER MANUAL WHS-300/600/1000/1700 Modifierad sinusvåg / modified sine wave

INVERTER MANUAL WHS-300/600/1000/1700 Modifierad sinusvåg / modified sine wave INVERTER MANUAL WHS-300/600/1000/1700 Modifierad sinusvåg / modified sine wave WHS-300 WHS-600 WHS-1000 WHS-1700 SV För optimal användning av invertern, läs noga igenom bruksanvisningen. Då tekniken ibland

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION FEB. 1997 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12224, 12138 NEW HOLLAND TX62-68 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM

Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM SVENSK BRUKSANVISNING GL-4M WM...3 Beskrivning... 3 Anslutning... 3 Programmering... 5 Fastsättning av lock... 5 Rengöring...

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Active Speaker System X-Line 50 AW

Active Speaker System X-Line 50 AW Active Speaker System X-Line 50 AW Important Safety Information: Read all documentation before operating your equipment. Retain all documentation for future reference. Save the carton and packing material

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Installation och användning. Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II

Installation och användning. Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II Installation och användning Läckagedetektorer, /FLS/FLS/MiniCAS II INTRODUKTION Det finns flera givare för tillståndsövervakning som kan användas med pumpar från ITT FLYGT. för överhettad stator. för detektering

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

GOLD PX 04/05, 07, 08 eff.var./cap.var. 1, 11 eff.var./cap.var. 1

GOLD PX 04/05, 07, 08 eff.var./cap.var. 1, 11 eff.var./cap.var. 1 SE/G.ELPX408D.30225 GOLD PX 04/05, 07, 08 eff.var./cap.var., eff.var./cap.var. GOLD PX 04-08 tilluft/ Temperature sensor, in supply air Vänster/ Left Fuktgivare/ Humidity sensor DIL-omkopplare/ DIP switches

Läs mer

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare.

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. 2008-08-21 V1.1 Page 1 (6) Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. Typexempel fläktapplikation. Luft sugs in igenom luftintaget från utsidan in i luftkanelen med hjälp av motorn/fläkten. Luften

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Shower cabins / Steam cabins

Shower cabins / Steam cabins Installation manual for Shower cabins / Steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Models: 6030 6130 2 3 (SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. 4 (SE) På karets undersida,

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES BSV Excellence in Electric Drives and Power Generation SNÄCKVÄXLAR MED TILLBEHÖR / WORM GEARBOXES WITH OPTIONS Hålaxel Utgående axel / Output shaft Momentstag Utgående Fläns

Läs mer

Driftinstruktion Utgåva 5.1. Operating instruction Issue 5.1 09.2010. Elektronisk kommuteringsenhet T06 Electronic Commutation Unit T06 RZP T06

Driftinstruktion Utgåva 5.1. Operating instruction Issue 5.1 09.2010. Elektronisk kommuteringsenhet T06 Electronic Commutation Unit T06 RZP T06 Driftinstruktion Utgåva 5.1 Operating instruction Issue 5.1 SE EN 09.2010 Elektronisk kommuteringsenhet T06 Electronic Commutation Unit T06 RZP T06 RZP Bilaga T06 RZP Bilaga T06 11. Säkerhet 11. Safety

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN. D-säkringar / D-fuses / D-Schmelzeinsätze

TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN. D-säkringar / D-fuses / D-Schmelzeinsätze TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN D-säkringar / D-fuses / D-Schmelzeinsätze 10 T id-strömkurvor/time-current-characteristics/zeit-strom-kennlinien Eco gg -100A 500V~ * A, 0A och 100A endast

Läs mer

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2 SE/G.ELSD002E.502 GOLD SD 00, eff.var./cap.var. 2 Med styrenhet/ With control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions/Основные размеры A min 300 180 125 min 50 125 B 185 min 200 Typ/Type/Модель A [mm] B [mm]

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1

Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1 Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model 1 INSTALLATION (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins Model 6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026 6030 6036 6106 6116 6126 6130 Arrow Skandinavien AB www.arrowshower.com Tel.

Läs mer

Monteringsanvisning Installation instructions

Monteringsanvisning Installation instructions Monteringsanvisning Installation instructions TAKGENOMFÖRING med överbeslag TGÖ/THÖ och underbeslag TGU ROOF CURB with mounting plate TGÖ/THÖ and bottom fixing plate TGU Denna bruksanvisning omfattar följande

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus Rum - Utmärkande egenskaper Avkänningselement med hög prestanda, temperaturkompenserad och stabil Modbus RS85 för digitala avläsningar Utgångar för-0ma, 0-0Vdc och 0-5Vdc Valfria färger, t.ex. röd Enkel

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

INVERTER MANUAL INT-300/600/1000/1500 Äkta sinusvåg / pure sine wave

INVERTER MANUAL INT-300/600/1000/1500 Äkta sinusvåg / pure sine wave INVERTER MANUAL INT-300/600/1000/1500 / pure sine wave INT-300 INT-600 INT-1000 INT-1500 SV För optimal användning av invertern, läs noga igenom bruksanvisningen. Då tekniken ibland går snabbare än trycksaker

Läs mer

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ-01-10-c-d 1 2 3 4 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa

Läs mer

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)

Läs mer

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2 SE/G.ELSD002E.608 GOLD SD 00, eff.var./cap.var. 2 Med styrenhet/ With control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något

Läs mer

Droppställning / IV stand

Droppställning / IV stand MONTERINGSANVISNING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS Droppställning / IV stand Fellow Classic Art. nr. / Art. no: 08814 1 SVENSKA Produktbeskrivning Droppställningen består av följande delar: - Klamma, 3 st - Bottenstöd

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch Guide CE Declaration of Conformity For the following equipment: Ethernet Switch Product name: Hereby, Inteno Broadband Technology AB declares that the radio equipment type Ethernet Switch is in compliance

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 N R 0 5 Med akrylkåpa LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA Armatur byggd och godkänd för LED-lysrör av T8-typ, 00 mm. Vårt T8 LED-lysrör har väsentligt längre livstid

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

RDA 31-...-EC RDA 21-2225-EC

RDA 31-...-EC RDA 21-2225-EC Driftinstruktion Utgåva 2 SE RDA 31-...-EC RDA 21-2225-EC Takfläktar genovent med EC-motor Utörande genovent takfläkt med EC-teknik inkl. tillhörande styrenhet, förkopplad, för steglös reglering av kapaciteten.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

TAC Forta Ventilställdon Valve Actuator Ventilstellantrieb

TAC Forta Ventilställdon Valve Actuator Ventilstellantrieb TAC Forta Ventilställdon Valve Actuator Ventilstellantrieb 0FL-4006-002 Installationsanvisning Installation Instructions Montageanleitung These installation instructions apply to the following actuators

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use VRTE, VRDE, VRTT, VRDT Fresh air from SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Läs noggrant igenom denna monterings- och driftsinstruktion innan installation av varvtalregulatorn

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27 SE... 9 GB... 11 NO... 13 FR... 15 RU... 17 DE... 19 PL... 21 FI... 23 NL... 25 ES... 27 IT... 29 ELC331 ELC623, ELC633, ELC923, ELC933, ELC1533 min 300 mm 9 16 300/240 445/336 445 375 300 340 375 430

Läs mer