REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer"

Transkript

1 Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, Skinnskatteberg Tel Fax

2 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TRANSPORT LAGRING SÄKERHET SYMBOLFÖRKLARING ELEKTRISK UTRUSTNING TILLVERKARE, SERVICEADRESSER ALLMÄN BESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE TEKNISKA DATA MANÖVER MONTAGE MONTAGE TEMPERATURPÅVERKAN VID IDRIFTTAGANDE STYRSPÄNNINGSANSLUTNINGARS POTENTIAL LEDNINGSDRAGNING / AVSKÄRMNING ELEKTRISK INSTALLATION GRUNDINSTÄLLNINGAR / ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER VÄNDNING AV REGLERKARAKTERISTIK EXTERN BÖRVÄRDESIGNAL GIVARINGÅNG SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING FÖR EXTERN UTRUSTNING (GIVARE) DRIFT AV FLERA FLÄKTAR PÅ EN REGLERING MOTORSKYDD UTGÅNGSSPÄNNING 0-10V INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNING AV MIN. UTGÅNGSSPÄNNING (P6) INSTÄLLNING AV MAX. UTGÅNGSSPÄNNING (P7) INSTÄLLNING AV REGLEROMRÅDE (P8) INSTÄLLNING AV BÖRVÄRDE (P4) FEL, OCH HUR MAN AVHJÄLPER DESSA NÄTSTÖRNING SÄKRING INDIKATION STÖRNING (LED 1) KORTSLUTNING AV STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR EXTERN UTRUSTNING BILAGA KOPPLINGSSCHEMA MÅTTSKISS

3 1. Allmänna anvisningar 1.1 Transport Lagring Regleringarna är emballerade och förpackade med hänsyn till de krav som normal transport kräver. Regleringen skall, fram till slutmontaget, lagras så att det skyddas från fukt och väderpåverkan. 2. Säkerhet 2.1 Symbolförklaring Symbolerna nedan varnar för fara och hänvisar till särskilda försiktighetsåtgärder. Varning! Allmänt farligt! Fara genom elektrisk ström eller spänning! Viktig information! 2.2 Elektrisk utrustning Installation, inkoppling skall ske av därför behörig personal och denna måste hålla sig till de elsäkerhetsregler som finns (t.ex. EN 60204, ELSÄK FS 1994:7). Skyddsklass vid öppnat aggregat är IP00! Under drift måste regleringen vara kapslad eller inbyggd i apparatskåp. Säkringar skall alltid ersättas, ej repareras eller överbyglas. Beakta säkringsstorleken. Brister som uppstår på den elektriska anläggningen måste avhjälpas omedelbart. Även om ingen akut fara föreligger får regleringen ändå inte drivas i detta bristfälliga tillstånd

4 2.3 Tillverkare, serviceadresser Har Ni frågor angående våra produkter vänd Er till: Systemair Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax Allmän beskrivning 3.1 Användningsområde Steglös tryckreglering av spänningsreglerbara 1~ motorer. Till givare kan t ex tryckgivare DSG användas. 3.2 Tekniska data Märkspänning 1~ 230V, 50/60Hz Märkström REP 6: 6A REP 10: 10A Minsta motorström 0,2A max. Förlusteffekt ca.: REP 6: ca. 16W REP 10: ca. 23W Reglerad utgångsspänning ca % Utgång 0-10V I max 10mA (kortslutningsskyddad) Spänningsförsörjning +24V ±20%, I max 70mA Tillåten omgivningstemperatur 0-40 C Tillåten relativ fuktighet 85% inte kondenserande Avstörd enligt EN Störningsstabilitet enligt EN Skyddsklass IP54 Halvledarsäkring REP 6: 10A REP 10: 20A Inställningar Börvärde % Tryckgivarens mätområde (Pa) Reglerområde (P-Band) n-min: min. utgångsspänning 0-100% n-max: max. utgångsspänning 0-100% Reglerförhållande P(Pa), n (Normalfall) P(Pa), n - 4 -

5 3.3 Manöver P-band 0 % % % 100 SETPOINT 1 "Störning" Lyser vid: Utlöst TK i motorn Blinkar vid: Avbrott eller kortsluten givaringång. Når översta- eller understa gränsen av givarens mätområde uppnås. 2 "Drift" Lyser vid: Nätanslutning och huvudströmbrytare i läge till(1 eller 100%) 3 Huvudströmbrytare Läge "0": Reglering avstängd Läge "I" : Steglös varvtalsreglering av fläktar P4 P6 P7 P8 Potentiometer Varvtal "% Potentiometer "n-min" Potentiometer "n-max" Potentiometer P-band Inställning av börvärde 0-100% Inställning av min utgångsspänning (min varvtal) Inställning av max utgångsspänning (max varvtal) Inställning av reglertröghet - 5 -

6 4. Montage 4.1 Montage Beakta följande punkter: Montera kåpan på plant underlag så att inga spänningar uppstår! Använd lämpliga skruvar och montera de bilagda plastringarna! Kabelgenomföringarna måste vara fritt åtkomliga! Skyddas från direkt solljus! Montageplats (vid applikation lantbruk) För att undvika skador genom ammoniak (NH 3 )-ångor, skall regleringen, om möjligt, inte monteras direkt i stallet utan i ett angränsande rum. 4.2 Temperaturpåverkan vid idrifttagande Undvik kondenserande fuktighet i regleringen och de funktionsstörningar som beror på detta genom att förvara regleringen i rumstemperatur! 4.3 Styrspänningsanslutningars potential Genom förbindningen mellan en GND plint och en PE anslutning (plint för avskärmning ) ligger styrpänningsanslutningarna av säkerhetsskäl på skyddsledarpotentialen. Skulle i speciella fall krävas en potentialåtskillnad, så kan denna förbindelse avlägsnas. När denna förbindning avlägsnas, måste säkerställas, att den maximala spänningen på anslutningarna hos styrspänningen inte överskrider 20V (mellan plintarna GND och skyddsledare PE ). För styrledningarna skall isolerade starkströmsledningar användas. 4.4 Ledningsdragning / Avskärmning Motorledning För motorledarna finns ingen generell rekommendation om skärmad kabel. Styrledning För att undvika störningar måste styrledarna förläggas avskärmat, om de är längre än 20 m eller sitter omedelbart tillsammans med andra ledningar ( t ex i en kanal). Vid användande av en skärmad ledning måste skärmen (så kort som möjligt) anslutas på skyddsledaren i regleringen (separat plint, märkt )

7 4.5 Elektrisk installation Endast behörig personal får göra den elektriska installationen och då beakta gällande regler! Vid öppet aggregat ligger farliga spänningar fritt. Utsätt Er inte för fara och se till att andra inte uppehåller sig i närheten! Kopplingsschema bifogas denna bruksanvisning ( Kap. 8.1)! Använd ledare med max. 2,5. För att förenkla in- och urkoppling av ledare, kan ledarna förses med ändhylsor! Före det slutgiltiga idrifttagandet skall kåpan skruvas fast och de kabelinföringar som inte använts skall förslutas med de bilagda pluggarna! 5. Grundinställningar / Anslutningsmöjligheter 5.1 Vändning av reglerkarakteristik Regleringen är inställd på stigande varvtal vid sjunkande ärvärde (normalfall). En vändning av reglerfunktionen kan göras med kontakten J3. Kontakt J3 i position A d v s uppe: Kontakt J3 i position B d v s nere: P, n (stigande varvtal vid sjunkande ärvärde) P, n (stigande varvtal vid ökande ärvärde) 5.2 Extern börvärdessignal Det är möjligt med en extern börvärdessignal 0-10V-signal alt. en 1kΩ-potentiometer, som ansluts på plintarna +10V, GND med spänningsuttag på plint ext. Soll (se kopplingsschema). Extern 0-10V ansluts på ext. Soll och GND. Då är det nödvändigt med en intern omkoppling med kontakt J6. Jumper J6 uppe: Jumper J6 nere: Börvärdesignal med hjälp av P4 Börvärdesignal extern (Potentiometer1kΩ, 0-10V) (0-10V börvärdesignal 0-100%) 5.3 Givaringång Den externa signalen ansluts på plintarna E och GND. Man kan bara använda sensorer, som ger mätområdet proportionell 0-10V (DC) signal. T. ex tryckgivare Typ DSG

8 5.4 Spänningsförsörjning för extern utrustning För extern utrustning är strömförsörjningen integrerad. +24V ± 20% max. belastningsström 70mA anslutning på plint 24V referenspunkt GND-plint 5.5 Drift av flera fläktar med en reglering Man kan ansluta flera fläktar till en reglering. Summan av max. reglerströmmarna hos motorerna får inte överstiga regleringens märkström. Om man inte känner till max. reglerström för motorerna, måste ett påslag med 10% göras till motorernas märkström. Skall regleringens TK-motorskyddsfunktion användas måste motorernas termokontakter seriekopplas, detta innebär att alla motorer stannar om termokontakten i en motor löser ut. Vill man att motorerna skall skötas individuellt vad gäller termokontaktmotorskyddsfunktionen skall varje motor förses med ett separat motorskydd(ex STET 10) 5.6 Motorskydd Motorskydd erhålls genom anslutning av motorns termokontakt på de båda TK-plintarna. Byglingen mellan plintarna skall då avlägsnas. Ansluter man flera motorer(utan separat motorskydd), måste termokontakterna kopplas i serie. När termokontakterna löser, slås regleringen definitivt av. Driftreläet slår ifrån (plintar byglas) och LED störning (1) tänds. Återinkopplling efter avsvalning sker genom att göra regleringen spänningslös med huvudströmbrytaren och sedan åter slå till huvudströmbrytaren. Ansluts inga termokontakter på regleringen, måste TK-plintarna byglas. 5.7 Utgångsspänning 0-10V Utgångsspänningen 0-10 V, I max 10mA (plint A / GND ) är ungefär proportionell mot motorspänningen. Denna kan t. ex. användas för att styra ytterligare en varvtalsreglering eller en spjällmotor. 6. Inställningar 6.1 Inställning av min. utgångsspänning (P6) Behöver bara göras vid behov 1. Omkopplare (3) i läge 1 2. Vrid varvtalspotentiometer(p4) till sitt vänstra ändläge. 3. Minvarvtal ställs in genom att vrida (P6) till önskat varvtal. 6.2 Inställning av max. utgångsspänning (varvtalsbegränsning) (P7) Cos ϕ anpassning av utgångsspänning Behöver bara göras vid behov 1. Omkopplare (3) i läge 1 2. Vrid varvtalspotentiometer(p4) till sitt högra ändläge. 3. Maxvarvtal ställs in genom att vrida (P7) till önskat varvtal. Denna inställning måste göras vid max. fläkteffekt. Används radialfläktar måste alla spjäll vara öppna

9 6.3 Inställning reglerområde (P8) Val av reglerområde (P8) proportionell andel av regleringen: P8 i sitt vänstra ändläge ger hög förstärkning och därmed snabba reglertider vid liten reglerstabilitet. I sitt högra ändläge (P8) liten förstärkning, d v s längre reglertider vid högre reglerstabilitet. 6.4 Inställning av varvtal med extern signal 1. Omkopplare (3) i läge 1 2. Ställ in det önskade börvärdet på potentiometern P4. Skalan 0-100% motsvarar givarens mätområde. Tryckreglering T. ex tryckgivare DSG 500 (mätområde Pa) Inställning P4 till 50 % 250 Pa 7. Fel, och hur man avhjälper dessa 7.1 Nätstörning Vid nätstörning, t. ex. fasbortfall, slår regleringen från, lampan som indikerar drift slocknar(led2). När spänningen är återkommer, slår regleringen till automatiskt. 7.2 Säkring När huvudströmbrytaren är ställd på I och driftindikatorlampan (LED2) inte är tänd, skall den interna säkringen kontrolleras. Säkringen är placerad i regelringens anslutningsdel och är åtkomlig när plastlocket över anslutningsdelen har avlägsnats. Den inbyggda säkringen är en halvledarsäkring, alltså inget ledningsskydd. Innan aggregatet slås till efter säkringsbytet, skall motoranslutningen kontrolleras. 7.3 Indikation störning (LED 1) När Termokontaktmotorskyddet bryts, tänds LED 1, d v s den integrerade motorskyddsfunktionen har slagit till (se Pkt. 5.6 Motorskydd) Fel, som indikeras genom blinkande LED1 (bara vid automatisk drift) Vid avbrott i givarledningen eller vid kortslutning mellan plintarna E och GND. Regleringen arbetar som vid ett väldigt litet mätområde, dvs maximal utgångsspänning. (Vid reglerförhållande stigande varvtal vid sjunkande ärvärde, se 5.1) Vid kortslutning i givarledningen mellan plintarna 24V och E. Regleringen arbetar som vid ett högt ärvärde, dvs minimal utgångsspänning (Vid reglerförhållande stigande varvtal vid sjunkande ärvärde, se 5.1) När man uppnår övre resp. Undre gränsen i givarområdet, dvs vid en givarsignal på ca 0V eller ca 10V. När felet är avhjälpt släcks den blinkande LED1 och regleringen återtar normal funktion. 7.4 Kortslutning av strömförsörjning för extern utrustning Vid kortslutning av strömförsörjningen för extern utrustning(plintarna 24V och GND ) slår regleringen från. D v s de båda lysdioderna (LED1 för störning och LED2 för drift) släcks. När felet är åtgärdat slås regleringen till automatiskt

10 8. Bilaga 8.1 Kopplingsschema 8.2 Måttskiss

11 REP 6/10 Pressure controller for variable voltage 1~ motors P-band 0 % % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, Skinnskatteberg Tel Fax

12 1. GENERAL DIRECTIONS TRANSPORT & STORAGE SAFETY SYMBOL KEY ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURER, SERVICE ADDRESSES GENERAL DESCRIPTION RANGE OF USES TECHNICAL DATA OPERATION ASSEMBLY ASSEMBLY TEMPERATURE ISSUES WHEN STARTING UP CONTROL VOLTAGE CONNECTION POTENTIAL WIRING / SCREENING ELECTRICAL INSTALLATION BASIC SETTINGS / CONNECTION ALTERNATIVES REVERSING CONTROLLER CHARACTERISTICS EXTERNAL REFERENCE SIGNAL SENSOR INPUT POWER SUPPLY FOR EXTERNAL EQUIPMENT (SENSORS) OPERATING SEVERAL FANS FROM ONE CONTROLLER MOTOR PROTECTION OUTPUT VOLTAGE 0-10V SETTINGS SETTING MIN. OUTPUT VOLTAGE (P6) SETTING MAX. OUTPUT VOLTAGE (P7) SETTING CONTROL RANGE (P8) SETTING REFERENCE VALUE (P4) FAULTS AND HOW TO RECTIFY THEM MAINS INTERFERENCE FUSING INTERFERENCE INDICATOR (LED 1) SHORT-CIRCUITING POWER SUPPLY FOR EXTERNAL EQUIPMENT ANNEXE WIRING DIAGRAM DIMENSION SKETCH

13 User instructions Pressure controller REP 6/10 1. General directions 1.1 Transport Storage The controllers are packed and wrapped for normal transport demands. Controllers must be stored damp-free and protected from climatic effects prior to final assembly. 2. Safety 2.1 Symbol Key The symbols below warn for danger and refer to special cautionary measures. Warning! General hazard! Danger from electric current or voltage! Important information! 2.2 Electrical Equipment Installation and connection must be carried out by qualified personnel complying with valid electrical safety regulations (e.g. EN 60204, ELSÄK FS 1994:7). Enclosure classification when open is IP00! The controller must be sealed or enclosed in the control cubicle when in service. Fuses must always be replaced, not repaired or strapped. Observe fuse sizes. Any electrical malfunctions must be rectified immediately. The controller must not be used in a faulty state even if no immediate danger is imminent

14 User instructions Pressure controller REP 6/ Manufacturer, Service Addresses Please get in touch at the following address if you have any questions regarding our products: Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) General Description 3.1 Range of Uses Variable pressure control of variable voltage 1~ motors. Pressure sensor DSG can be used. 3.2 Technical Data Rated voltage 1~ 230V, 50/60Hz Rated current REP 6: 6A REP 10: 10A Minimum motor current 0.2A max. Power dissipation approx: REP 6: approx. 16W REP 10: approx. 23W Regulated output voltage approx % Output 0-10V I max 10mA (short-circuited protected) Power supply +24V ± 20%, I max 70mA Ambient temperature 0-40 C Relative humidity 85% non-condensation Suppression complying to EN Suppression stability complying to EN Enclosure IP54 Semiconductor fuse REP 6: 10A REP 10: 20A Settings - Reference value % Pressure sensor measuring range (Pa) - Control range (P-band) - n-min: min. output voltage 0-100% - n-max: max. output voltage 0-100% - Control ratio P(Pa), n (Normal) P(Pa), n

15 User instructions Pressure controller REP 6/ Operation 1 2 Always close transparent cover dust tight P-band 0 % 100 n-max n-min P8 P7 0 % % 100 SETPOINT P4 5 P6 1 "Interference" Comes on: TK triggered in motor Flashes: Break or short-circuited sensor input. When upper or lower limit of sensor measuring range is reached. 2 "Operation" Comes on: Mains connection and main switch in ON position (1 or 100%) 3 Main switch Position "0": Controller off Position "I" : Variable fan speed control P4 P6 P7 P8 Potentiometer RPM "%" Potentiometer "n-min" Potentiometer "n-max" Potentiometer P-band Setting reference value 0-100% Setting min. output voltage (min rpm) Setting max. output voltage (max rpm) Setting control inertia

16 User instructions Pressure controller REP 6/10 4. Assembly 4.1 Assembly Observe the following points: Assemble the cover on a flat surface to avoid bending! Use suitable screws and assemble the enclosed plastic rings! Cable entries must be freely accessible! Shield from direct sunlight! Assembly site (agricultural application) If possible, assemble the controller in an adjoining room and not directly in the stable to avoid damage from ammonia (NH 3 ) fumes. 4.2 Temperature issues when starting up Avoid condensation in the controller and the functional disorders this may entail by storing the controller at room temperature! 4.3 Control voltage connection potential Due to the connection between a "GND" terminal block and a "PE" connection (terminal block for screen), the control voltage is connected to the protective conductor potential for safety reasons. If special cases require a potential difference, this connection can be removed. If this connection is removed, a maximum voltage across the control voltage connections of 20V must be ensured (between the "GND" and protective conductor "PE" terminal blocks). Insulated high-tension power leads must be used for the control lines. 4.4 Wiring / Screening Motor leads There is no general recommendation concerning screened cable for the engine leads. Control leads To avoid interference, control leads must be screened if longer than 20 m or are routed adjacent to other leads (e.g. in a conduit). When using screened cable, the screen (as short as possible) must be connected to the protective conductor in the controller (separate terminal block, marked )

17 User instructions Pressure controller REP 6/ Electrical Installation Only authorised personnel may perform the electrical installation complying with applicable regulations. Hazardous voltages are exposed with enclosures removed. Do not expose yourself to danger and make sure other people are not in the vicinity. A wiring diagram is included with these user instructions (Chap. 8.1)! Use conductors with max. 2.5 Conductors can be fitted with sleeve terminals to facilitate connection and disconnection! Before finally taking the equipment into service, the cover must be screwed tight and unused cable entries must be sealed using the enclosed plugs! 5. Basic Settings / Connection Alternatives 5.1 Reversing controller characteristics The controller is set for increasing rpm at decreasing real value (normal condition). The controller function can be reversed with jumper "J3". Jumper J3 in position "A", i.e. up: Jumper J3 in position "B", i.e. down: P, n (increasing rpm at decreasing real value) P, n (increasing rpm at increasing real value) 5.2 External reference signal It is possible to connect a 0-10V reference signal or 1k? potentiometer to terminal blocks +10V, GND with power output on terminal block "ext. Soll" (see wiring diagram). External 0-10V connects to ext. Soll and GND. It will then be necessary to make an internal switch with jumper J6. Jumper J6 up: Jumper J6 down: Reference signal with P4 External reference signal (potentiometer 1kΩ, 0-10V) (0-10V reference signal 0-100%) 5.3 Sensor input The external signal connects to E and GND. Only sensors with measuring range proportional 0-10V (DC) signal may be used. E.g. DSG type pressure sensor

18 User instructions Pressure controller REP 6/ Power supply for external equipment The power supply for external equipment is integrated in the controller. +24V ± 20% max. load current 70mA connection to terminal block "24V" reference point GND terminal block. 5.5 Operating several fans from one controller It is possible to connect several fans to one controller. The total control current of the motors must not exceed the rated current of the controller. If the max control current of the motors is not known, an allowance of 10% must be added to the rated current of the motors. If the controller's TK motor protection is being used, the motor thermal switches must be connected in series. This means that all the motors will stop if the thermal switch in one motor is triggered. If the motors are to be operated individually regarding the thermal switch motor protection function, each motor should be equipped with a separate motor protection system (e.g. STET 10). 5.6 Motor protection The motor is protected by connecting its thermal switches to both TK terminal blocks. The strap across the terminal blocks must then be removed. If several motors (without separate motor protection) are connected, the thermal switches must be connected in series. The controller will be turned off completely once the thermal switches have triggered. The control relay opens (terminal blocks strapped) and the "interference" LED (1) comes on. The protection is reset after cooling down by cutting the power to the controller with the main switch and then turning it on again. The TK terminal blocks must be strapped if there are no thermal switches connected to the controller. 5.7 Output voltage 0-10V Output voltage 0-10 V, I max 10mA (terminal block A / GND ) is roughly proportional to the motor voltage. This can be used, for example, to control another speed controller or a damper motor. 6. Settings 6.1 Setting min. output voltage (P6) Need only be done as necessary 1. Switch (3) in position "1". 2. Turn the speed potentiometer (P4) to its left-most end position. 3. Set minimum speed by turning (P6) to the desired rpm

19 User instructions Pressure controller REP 6/ Setting max. output voltage (speed limitation) (P7) Cos ϕ adaptation of output voltage Need only be done as necessary 1. Switch (3) in position "1". 2. Turn the speed potentiometer (P4) to its right-most end position. 3. Set maximum speed by turning (P7) to the desired rpm. This setting must made with max. fan output. All dampers must be open if radial fans are used. 6.3 Setting control range (P8) Choice of control range (P8) proportion of controller: P8 in left-most position gives high amplification and thereby rapid control reaction with low control stability. In its right-most position, (P8) gives low amplification, i.e. longer control reaction with high control stability. 6.4 Setting rpm with external signal 1. Switch (3) in position "1". 2. Set the desired reference value on potentiometer P4. The scale 0-100% corresponds to the sensor's measuring range. Pressure control E.g. DSG 500 pressure sensor (measuring range Pa) Setting P4 to 50 % 250 Pa 7. Faults And How To Rectify Them 7.1 Mains interference Interference in the mains supply such as phase loss will cause the controller to shut down and the lamp indicating operation (LED2) will go out. The controller will start up automatically once the mains supply returns to normal. 7.2 Fusing Check the internal fuse if the operating indicator lamp (LED2) is not on when the main switch is set to "I". The fuse is located in the connection section of the controller and is accessed by removing the plastic cover. The integral fuse is a semi-conductor fuse and not an in-line protector. The motor connection must be checked before starting up if the fuse has been replaced

20 User instructions Pressure controller REP 6/ Interference indicator (LED 1) LED 1 will come on when the thermal switch motor protection has been activated to indicate that the integrated engine protection function has been triggered (see 5.6 Motor protection). Faults indicated with flashing LED1 (only with automatic operation) Break in sensor lead or short circuit across terminal blocks "E" and GND. The controller operates with a very small measuring range, i.e. maximum output voltage. (For controller characteristic increasing speed with decreasing value, see 5.1). Short circuit in sensor lead between terminal blocks "24V" and "E". The controller operates as with a high value, i.e. minimum output voltage (for controller characteristic increasing speed with decreasing value, see 5.1). After reaching the upper or lower limit of the sensor range, i.e. a sensor signal of approx. 0V or approx. 10V. After rectifying the fault, the flashing LED1 will go out and the controller will regain its normal function. 7.4 Short-circuiting power supply for external equipment The controller will shut down if there is a short circuit in the power supply for external equipment (terminal blocks "24V" and "GND"). This means that both LEDs (LED1 for interference and LED2 for operation) will go out. The controller will start up automatically once the fault has been rectified

21 Max. switch load 5A / 250 VAC PE PE PE L1 L1 N N U1 U1 U2 U Alarm TK TK 24V 10V E A ext. Soll GND GND GND GND GND J3 A B J6 A B Alt 0-10V Ext. control signal PE L1 N Mains 1~ 230V 50/60Hz TK TK TK TK U1 Z1 U1 Z1 Z2 U2 Z2 U2 C in motor C in motor Single- phase motor with integrated thermal switches Pressure sensor 0-10V br/bn ge/ YE ws/ WH DSG Output V (Imax = Ext. ref. value Pot. 1 kohm

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna.

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna. Batteri Före öppning av batteriluckan (när batterier eller säkringar skall bytas) så måste instrumentet stängas av samt ev. mätsladdar och tillbehör kopplas bort. Lägg in batterierna korrekt, annars kan

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

CAR 15 SE... 2 GB... 4

CAR 15 SE... 2 GB... 4 CAR 15 SE... 2 GB... 4 SE CAR 15 CAR15 ICF440/550 ICF440/550 L ~~ F R 1 2 3 4 5 6 7 8 M ~ C M ~ C 230V~ L Bl Br Or F R Bl Br Or F R Inkopplingsanvisning: L = Fas in. LF = Reglerad utström till motorlindning

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

EN SV SK6. Security Unit. Installation manual. Siemens AB. Security Products

EN SV SK6. Security Unit. Installation manual. Siemens AB. Security Products EN SV SK6 Security Unit Installation manual Security Products ENGLISH SK6 Installation manual Description The security unit SK6 is used in high security areas. It prevents unauthorised persons from opening

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

RDA 31-...-EC RDA 31-...-EC-SA

RDA 31-...-EC RDA 31-...-EC-SA Driftinstruktion Utgåva 1 S RDA 31-...-EC RDA 31-...-EC-SA Takfläktar genovent med EC-motor RDA 31-.-EC RDA 31-.-EC-SA genovent takfläkt med EC-teknik inkl. tillhörande styrenhet, förkopplad, för steglös

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Varvtalsreglering transformatorer och elektronisk reglering. Switches and Controllers electronic and transforming. Produktsortiment / Product Range

Varvtalsreglering transformatorer och elektronisk reglering. Switches and Controllers electronic and transforming. Produktsortiment / Product Range Säkerhetsbrytare & Varvtalsreglering / Switches and Controllers Varvtalsreglering transformatorer och elektronisk reglering Switches and Controllers electronic and transforming Produktsortiment / Product

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 3 4 6 5 Ref. 300 400, Ver 005- . PLUS pack IN90 x. PLUS pack IN90 x 3. PLUS pack

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Infra Kabin Prime 910

Infra Kabin Prime 910 Infra Kabin Prime 910 1012 Art.nr 2900 2700 Svenska Specifikation... sid 2. Viktig information... sid 3. Layout/detaljer... sid 5. Montering av Infra kabinen... sid 6. Manöverpanelsinstruktioner... sid

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL MM-61 ST

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL MM-61 ST INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL MM- ST -KANALERS FIBEROPTISK MULTIPLEXOR -CHANNEL FIBRE OPTIC MULTIPLEXER SPECIFIKATIONER SPECIFICATIONS ANSLUTNINGAR CONNECTIONS BLOCKSCHEMA BLOCK DIAGRAM WESTERMO

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning Tekniska fakta Fjärrstyrd till- och frånkoppling av nätström med hjälp av tonvalssignaler. Består av en basenhet och sidoenheter, alla för väggmontage. Varje enhet har en inbyggd 1-fas kontaktor för 3

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

DC nät för datacentraler och gröna hus med solceller och energilager

DC nät för datacentraler och gröna hus med solceller och energilager DC nät för datacentraler och gröna hus med solceller och energilager John Åkerlund september 2013 Sol och smartgrid Netpower Rectifier - DC 1. Solel mycket dyrbart - Producera lokalt 2. Minimera förluster

Läs mer

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok CB1 TAC3 FULL Installationshandbok Försiktighet: CB får endast öppnas av behörig personal, eftersom spänningsförande komponenter (230 VAC) finns i enheten. 1 05/2006) CB1 TAC3 FULL Installationshandbok

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION PT 100 / 500 / 1000 temperaturgivare används vid mycket exakta temperaturmätningar. Den linjära funktionen resistans/temperatur förenklar många elektroniska applikationer. Temperaturövervakning av lagerhus

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Price list Rape Conversion for diesel engine 2003-12-10. Rape-Therm4 with 6/2 valve or 3/2 valve and looks like this it Price 3990:-SEK

Price list Rape Conversion for diesel engine 2003-12-10. Rape-Therm4 with 6/2 valve or 3/2 valve and looks like this it Price 3990:-SEK Rape-Therm4-3-2.JPG Price list Rape Conversion for diesel engine 2003-12-10 Rape-Therm4 with 6/2 valve or 3/2 valve and looks like this it Price 3990:-SEK Exampel of controller. 1 Controller "Fuel Converter

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

menu enter history on/off

menu enter history on/off %.',)3( 7EATHER 3TATION 36%.3+! 6¼DERSTATION menu enter history on/off!rt NO 9 Ver. 200908 9 You can choose to use the adaptor or batteries for receiver. Receiver/Indoor unit 2 Setting up using the AC

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. VariMax50. Artikelnr. F21050201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. VariMax50. Artikelnr. F21050201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax50 Artikelnr. F21050201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar!

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar! Anvisningar för installation och användning EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Med förbehåll för tekniska ändringar! Typ: EC Drain 1x4,0 1 Innehåll: 1 Allmänt...

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer