Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm."

Transkript

1 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan i Gävle Boverket Tyréns Byggkonsult CBI Svenska Betongföreningen Cementa Vägverket FORMAS Sweco SP Representant: Christer Sjöström, ordf Nikolaj Tolstoy Mikael Hallgren Johan Silfwerbrand Peter Utgenannt Christer Ljungkrantz Mats Karlsson Jacob Paulsen Sten Forsström Peter Utgenannt (fullmakt från Per-Erik Petersson) Valberedningens ordförande Hans Ingvarsson Ej närvarande huvudmän Banverket BIC Norconsult AB Luleå Tekniska Universitet NCC Teknik SWECO Centerlöf & Holmberg CTH Konstruktionsteknik LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial KTH Byggvetenskap Ramböll Sverige AB Reinertsen AB Skanska Sverige AB Stålbyggnadsinstitutet WSP

2 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 1. Inledning Föreningens ordförande Christer Sjöström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. En kort presentation av alla närvarande gjordes. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Christer Sjöström och till sekreterare för mötet valdes Annika Gram. 3. Beslutsmässighet En kort presentationsrunda följde där alla fullmakter att företräda ej närvarande huvudmän redovisades. Fullmakterna återfinns i Bilaga 1. Då 10 av 24 huvudmän fanns representerade och endast en fullvärdig fullmakt inkommit uppfylldes ej kravet om hälften närvarande för beslutsmässighet enligt 14 i stadgarna. Vid beslut får deltagarnas åsikt redovisas per mail för omröstning till alla huvudmän ifall ett majoritetsbeslut är aktuellt. 4. Val av justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Nikolaj Tolstoy. 5. Dagordning Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen. Peter Utgenannt lägger till en Övrig Fråga: Faktura från NCC. Ordförande Christer Sjöström vill lyfta fram en Övrig Fråga: Kriterier för att erhålla Ekonomiskt Bidrag för Internationella Konferenser. 6. Föregående mötesprotokoll Mötet godkände protokollet (nr. 6) från föregående årsmöte Årsredovisning för 2009 Peter Utgenannt redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2009 efter en mindre ändring gällande representanter för huvudmännen under punkt 5. CIR-dagen i januari 2009 var mycket lyckad med ett 50-tal deltagare. Höstseminariet hade färre deltagare, främst pga av det lite avlägsna läget i Karlskrona. 8. Balansräkning och resultat Peter Utgenannt redogjorde för balansräkning och resultat för år Mötet godkände balans- och resultaträkning. Se Bilaga 1. Sten Forsström föreslår en tidigare fakturering av årsavgiften och att en del av dessa pengar lyfts över till räntefonden för att få in en liten inkomst.

3 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 9. Revisionsberättelse Den av årsmötet ( ) utsedda revisorn (Kent Malmström) har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen återfinns i Bilaga Ansvarsfrihet för styrelse och förvaltningsutskott Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsutskottet. 11. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter Valberedningens ordförande Hans Ingvarsson med ledamöter Åke Skarendahl och Fredrik Winberg föreslår följande sammansättning för den nya styrelsen Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse: Mikael Hallgren, nyval, ny ordförande Christer Ljungkrantz (IABSE), omval, ny vice ordförande Peter Utgenannt (IABSE), omval Mats Karlsson (IABSE), omval Peter Collin (IABSE), omval Nikolaj Tolstoy (CIB), omval Karin Pettersson, nyval Eva Sikander, nyval Christer Sjöström avgår som ordförande och Eva Gustavsson avgår som medlem i styrelsen. De tackas för sina insatser. 12. Val av valberedning Hans Ingvarsson föreslog som ordförande till valberedningen: Christer Sjöström (ordförande), nyval Förutsatt att de tillfrågade accepterar ett ledamotskap föreslås även: Eva Gustavsson, nyval Fredrik Winberg, omval Styrelsen fick i uppdrag att kontakta ovanstående personer för att bekräfta intresset av att ingå i valberedningen. 13. Val av revisor och revisorsuppleant Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant (under förutsättning att ej närvarande personer tackar ja till uppdraget):

4 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Kent Malmström, revisor, omval Åke Skarendahl, suppleant, nyval 14. Behandling av motioner Inga motioner fanns att behandla. 15. Tillfälliga kommittéer Mötet konstaterade att föreningen har en tillfällig kommitté - Internationellt certifikat. (Se vidare 19). Styrelsen fick i uppgift att arbeta fram en ny kommitté: Lennart Elfgren och Håkan Sundqvist föreslås ingå. Ordförande skickar budskapet till nya styrelsen om vikten att förmedla moderorganisationernas verksamhet i Sverige. CIB och IABSE är relativt väl representerade i styrelsen, man saknar en kontaktperson som är aktiv inom RILEM. 16. Kommunikationsplan Den vid kallelsen bifogade kommunikationsplanen befanns vara aktuell, se Bilaga Förslag till arrangemang under året Det fastslogs att det är viktigt att öka deltagarantalet även för höstens arrangemang. Man önskar nu förtäta sina kontakter med SVR för ett eventuellt samarrangemang till hösten. Andra möjliga samarrangemang kan ske med Rebet, Betongföreningen, SBI. Det föreslogs följande tema Vinterns takras och skador på kupoler som möjligt tema till hösten. Arrangemanget kan marknadsföras under temat Robusthet och även innehålla inslag domstolsfallet i Kista med utfallet att konsulten personligt ansvarar för konstruktionen, man kan jämföra med takras i grannländerna. Sten Forsström föreslog EU-samarbete inom järnväg som tema, vilket kan passa mycket bra till CIR-dagen i Göteborg Järnvägsplaner i Göteborg och Västlänken är ett tänkbart tema, liksom en diskussion om City-tunneln i Malmö samt även Citybanan i Stockholm. 18. Nomineringar Nya styrelsen föreslås bemöda sig om nya nomineringar inom CIB, IABSE, RILEM.

5 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 19. Internationellt certifikat Ordföranden informerade om att två certifikat delats ut på Brobyggardagen Sekretariatet uppmanade föreningens medlemmar att marknadsföra certifikatet och uppmuntra kollegor och anställda att skicka in ansökningar till sekretariatet. Kriterier att uppfylla för att erhålla certifikatet återfinns på CIRs hemsida: 20. Föreningens hemsida Mötet förde upp möjligheten att lägga in en räknare på hemsidan. Sekretariatet ska undersöka detta. På hemsidan finns presentationer som hållits inom CIRs regi och nyhetsbrev från CIB och IABSE. 21. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling Aktiv värvning av huvudmän föreslås. Detta blir en fråga för den nya styrelsen. 22. Fastställande av huvudmannaavgift Mötet diskuterade en eventuell höjning av medlemsavgiften eftersom CIRs budget är underfinansierad. Enligt stadgarna skall avgiften ligga på 1/10 av basbeloppet. Man beslutade att huvudmannaavgiften för innevarande år skall fortsätta vara 4000 kr. 23. Budget för 2010 Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för Mötet fastställde budgeten, med en sänkning av posten oförutsedda utgifter, se även 24, Faktura från NCC. Fastställd budget redovisas i Bilaga Övriga frågor Faktura från NCC: En fordran från NCC från 1998 har nu fakturerats till CIR. Denna faktura bestrids skriftligen innan fakturan går ut (18 mars). Årsmötet rekommenderar styrelsen att låta deltagare från NCC delta kostnadsfritt (upp till SEK) i CIRs arrangemang, något som varit tanken i den ursprungliga uppgörelsen. Ekonomiskt stöd för internationella konferenser: Årsmötet skickar frågan om översikt av reglerna för stöd till internationella konferenser till den nya styrelsen. Diskussionen avser om CIR sponsrar främst professionella eller akademiker. 25. Nästa möte Nästa möte fastställdes till onsdagen den 15 mars 2011, kl Styrelsen återkommer med plats senare.

6

7

8 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Årsredovisning för verksamhetsåret FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell förening vars medlemmar utgörs av de juridiska personer med säte i Sverige och enskilda personer med bostad i Sverige, som är medlemmar i CIB, IABSE och/eller RILEM. Den organisation, som stadgarna förutsätter redovisas i figuren nedan. Vid mötet med Nationalkommittén i Stockholm, dvs. årsmötet, gjordes följande stadgeenliga val. Styrelse: Christer Sjöström (ordf.) Peter Utgenannt (vice ordf.) Christer Ljungkrantz Anders Rosenkilde Peter Collin Nikolaj Tolstoy (CIB), nyval Eva Gustavsson Mats Karlsson Högskolan i Gävle CBI Betonginstitutet Cementa AB BIC Ramböll Sverige AB, Luleå Boverket Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge

9 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Suppleanter: Per-Erik Petersson (suppl.) Jonas Holmgren (suppl.) SP, Borås KTH, Stockholm Valberedning: Hans Ingvarsson (sammankallande) Åke Skarendahl Fredrik Winberg Revisor: Kent Malmström, revisor Johan Silfwerbrand, suppleant Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge BIC Cementa CBI Vid styrelsemötet i Stockholm tillsattes därefter följande Förvaltningsutskott. Förvaltningsutskott (FU): Christer Sjöström (ordf.) Peter Utgenannt (vice ordf.) Anders Rosenkilde Christer Ljungkrantz Mats Karlsson Högskolan i Gävle CBI BIC Cementa Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge Föreningens sekretariat administrerades av CBI Betonginstitutet med Peter Utgenannt som kassör och Johan Söderqvist, sekreterare. Från hösten 2009 har Annika Gram tagit över som sekreterare. 2. FÖRENINGENS UPPGIFTER Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM CIR har som mål att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja deras professionella kompetens. CIR arbetar enligt dess stadgar genom att: stödja CIB, IABSE och RILEM:s verksamhet samt medverka till att dess/deras mål förverkligas i Sverige föreslå och genomföra internationella konferenser i Sverige stödja genomförandet av CIB, IABSE och RILEM:s konferenser i Sverige samverka med andra organisationer och föreningar med likartade mål förmedla internationella kontakter stimulera och medverka till svenskt aktivt deltagande i CIB, IABSE och RILEM:s verksamheter

10 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) anordna seminarier, diskussioner och studiebesök hålla medlemmarna informerade om viktiga nyheter i den internationella omvärlden. Föreningens medlemmar utgörs av svenska medlemmar i CIB, IABSE och/eller RILEM. 3. VIKTIGA HÄNDELSER 2009 CIR-dag 2009 Traditionsenligt anordnades CIR-dagen i Göteborg efter Brobyggardagen den 27 januari Denna gång genomfördes ett seminarium med temat Klimatsmart byggande. Presentationsmaterialet återfinns på föreningens hemsida Internationellt certifikat Föreningen utfärdade Internationellt certifikat till 2 mottagare som utdelades vid CIR-dagen 2010 den 26 januari Mottagarna var Lars Pettersson (Skanska) och Mats Öberg (NCC). Personer som tidigare mottagit föreningens internationella certifikat omnämns på föreningens hemsida Enligt de av styrelsen fastställda kriterierna tilldelas detta certifikat till personer i byggbranschen som via sina akademiska meriter och arbetslivserfarenheter visat sig välmeriterade inom internationella projekt. Syftet med certifikatet är att: o Synliggöra behovet av att förbereda sig för internationell verksamhet o Synliggöra den internationella kompetensen o Användas som merithandling o Stimulera nyrekrytering av CIB- IABSE- och RILEM.-medlemmar Ansökan om Internationellt certifikat kan göras till föreningens sekretariat genom att skicka in en ansökan med bifogad meritförteckning. Ansökan bedöms av en bedömningskommitté utifrån kriterier fastställda av föreningen. Bedömningskommittén har under 2009 bestått av: Hans Ingvarsson Kyösti Tuutti Bernt Johansson Johan Dozzi Åke Skarendahl Peter Utgenannt Vägverket Skanska LTU Sweco BIC CBI De utvärderingskriterier som gäller är tillgängliga på webbplatsen Kriterierna fastställdes av CIRs styrelse vid dess sammanträde den 1 december Höst-seminarium Den 24 november 2009 arrangerades ett seminarium om Europeiska miljökrav på byggsektorn och klassningssystem. Seminariet hölls i Karlskrona och intresserade ett 20-tal deltagare.

11 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Ansökan om ekonomiskt stöd vid konferens En anmälningsblankett med regler för att söka föreningens stöd för deltagande vid konferenser har utformats av styrelsen för användning med start Ansökan finns som bilaga. Två ansökningar har inkommit till CIR för ekonomiskt stöd vid deltagande i konferens. Båda har beviljats. 4. MEDLEMMAR Den 31 december 2009 såg medlemssituationen ut på följande sätt (2008 inom parentes). Medlemmar i Sverige CIB IABSE RILEM Totalt Kollektiva 4 (4) 13 (14) 4 (4) 21 (22) Associerade 8 (8) 8 (8) Individuella 4 (3) 45 (39) 52 (37) 101 (79) Totalt 16 (15) 58 (53) 56 (41) 130 (109) 5. SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN Den Svenska Nationalkommittén inom Svenska Gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bestod under verksamhetsåret av följande 24 huvudmän och deras representanter: Huvudman Representant Adress 1 Banverket Lars Gustavsson Borlänge 2 Boverket Nikolaj Tolstoy Box Karlskrona 3 Byggsektorns InnovationsCentrum, BIC Åke Skarendahl Vasagatan Stockholm 4 CBI Betonginstitutet Johan Silfwerbrand Drottning Kristinas väg Stockholm 5 Centerlöf & Holmberg AB Bengt Andersson Box Malmö 6 Chalmers Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik Kent Gylltoft Göteborg 7 Cementa AB Christer Ljungkrantz Årstaängsvägen 25 Box SE Stockholm 8 FORMAS Rolf Annerberg Box 1206

12 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Stockholm 9 Norconsult AB Ljot Strömseng Box Göteborg 10 Högskolan i Gävle Christer Sjöström Gävle 11 Kungliga Tekniska Högskolan, Håkan Sundquist Stockholm Byggvetenskap 12 Lunds Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial 13 Luleå Tekniska Universitet, Samhällsbyggnad Sven Thelandersson Box Lund Lennart Elfgren Luleå 14 NCC Teknik Staffan Hintze Solna 15 Ramböll Sverige AB Peter Collin Box Luleå 16 Reinertsen AB Henrik Gabrielsson Anders Carlssons g Göteborg 17 Skanska Sverige AB Per-Ola Svahn Göteborg 18 Stålbyggnadsinstitutet Björn Uppfeldt Box Stockholm 19 Svenska Peter Utgenannt Stockholm Betongföreningen 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Per-Erik Petersson Box Borås 21 SWECO Sten Forsström Box Stockholm 22 Tyréns Byggkonsult AB Bo Westerberg Stockholm 23 Vägverket Mats Karlsson Borlänge 24 WSP Ulf Sandelius Skeppsbrogatan Luleå

13 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret Balansräkning per Tillgångar Skulder och eget kapital SHB allkonto ,40 Sekretariat + hemsida (SP) ,00 SHB Räntefond ,47 Förmögenhet vid årets ingång ,33 Fordran höstseminarium 5 700,00 Skuld för ekonomiskt stöd 9 977,00 Fordran H.avgift ,00 Årets resultat ,46 Kassa , ,87 Resultaträkning för tiden Intäkter Kostnader Huvudmannaavgift ,10 Sekretariat+hemsida (SP/CBI) ,00 CIR-dag ,00 CIR-dag ,00 Höstseminarium 5 700,00 Höstseminarium 6 069,64 Ränta 0,00 Ekonomiskt stöd - konferens 9 977,00 Fondutveckling 1807,08 Ej utbetalt resebidrag 1 000, , ,64 Årets resultat ,46 I övrigt se bifogade bokslutskommentarer.

14 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Bokslutskommentarer för år Den skuld på 1000 SEK som föreningen sedan mer än 10 år haft till före detta sekreterare har skrivits av. 2. Utav intäkterna från huvudmannaavgiften 2009 erhölls SEK under Resterande SEK bokförs som en fordran. Utav denna fordran betalades SEK in i början av Intäkterna från Höstseminariet uppgick till SEK. Ingen inbetalning gjordes under 2009 varför hela intäkten sätts upp som en fordran. Hela denna fordran har betalts in under början av Handelsbanken har inte fakturerat några kostnader för nyttjade tjänster under Kostnaderna som understeg 100 SEK ackumuleras till kommande kostnader för Under 2009 har två ansökningar om ekonomiskt stöd för deltagande i internationella konferenser inkommit, båda från Ramböll/LTU. Styrelsen har beslutat att stödja ansökningarna med sammanlagt SEK. Utbetalning utfördes ej under 2009 utan sätts upp som en skuld.

15

16 Kommunikationsplan för internt bruk inom CIB/IABSE/RILEM Framtagen av Johan Söderqvist och Johan Dozzi , rev , Kommunikation Kommunikation handlar om att informera om föreningen och dess mål. 2 Föreningens mål Föreningens mål: 1. att erbjuda medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja deras professionella kompetens 2. att stödja moderorganisationernas 1 verksamhet och medverka till att deras mål förverkligas på nationell nivå (Internationellt samarbete inom forskning och utveckling) 3. att verka för fler svenska medlemmar i moderorganisationerna och 4. skapa nätverk Se vidare i föreningens stadgar. Föreningen har också som mål att varje år: 5. dela ut det internationella certifikatet 6. dela ut det ekonomiska stödet vid konferenser 1 I stadgarna har CIB/IABSE/RILEM tolkats som respektive moderorganisation och inte som den svenska gruppen, den grupp som stadgarna i sig avser. 1(8)

17 Problem och möjligheter TABELL 1: Problem och möjligheter. Problem Föreningen är okänd inom delar av forskningsvärlden och byggbranschen (målgruppen). Möjligheter Föreningen har under flera år visat att man kunnat samla många deltagare på seminarier. Föreningen har svårt att ensamt nå ut till potentiella medlemmar och individer vid t.ex. kallelser till höstseminariet eftersom endast finns ett fåtal medlemmar. Målgruppen känner inte till det ekonomiska stödet till konferenser och det internationella certifikatet. Det finns svårigheter med att hitta kandidater för nominering till arbetsgrupper, styrelser, kommittéer mm. hos moderorganisationerna. Hemsidan är inte en naturlig plats för informationsinhämtning för målgruppen. Målgruppen för höstseminariet kan vara stort. Budskapen vid seminarier är intressanta. Det ekonomiska stödet är attraktivt. Det internationella certifikatet ger möjligheter för individer. I Sverige finns duktiga personer lämpliga för nomineringar. Hemsidan har stor potential. 4 Mål för kommunikationen Det främsta målet för kommunikationen är att göra föreningens verksamhet mer synlig för målgruppen. Föreningen ska vända sig till målgruppen med olika kommunikationskanaler och varje kontakt ska tydligt visa den nytta som kommer målgruppen till godo. Kommunikationen syftar till att upplysa målgruppen om (förenklat ur stadgarna): 1. Kunskap och aktuell information för kunskapshöjning, främst genom de seminarier som anordnas men även genom det stöd som kan erhållas för konferenser. 2. Möjligheten till internationella kontakter genom seminarier och konferenser både nationellt som internationellt. 3. Möjligheten till internationellt arbete inom moderorganisationerna genom de nomineringar som den svenska gruppen gör för deltagande i olika arbetsgrupper, styrelser, kommittéer mm. 2(8)

18 Om dessa delar kan kommuniceras till målgruppen kan nya medlemmar knytas till föreningen och på det sättet kan verksamhetens samtliga mål uppnås. 4 Målgrupper för kommunikationen Föreningen har två huvudmålgrupper; företagsmedlemmar (ger intäkter till föreningen och har intresserade personer anställda) och individer intresserade av internationellt arbete. TABELL 2: Målgrupper i kommunikationen. Målgrupper för företagsmedlemmar -Materialtillverkare -Konsultföretag -Forskningsinstitut -Statliga verk och myndigheter -Entreprenadföretag -Högskolor Målgrupper för individer -Konsulter -Entreprenörer -Förvaltare -Arkitekter -Forskare 5 Kommunikationskanaler idag CIR-dagen Höstseminariet Internationellt certifikat (indirekt) Nomineringar (indirekt) Artiklar Hemsida Ekonomiskt stöd vid konferens (indirekt) Studiebesök Rekryteringsseminarier Utskick Muntlig information Indirekta kommunikationskanaler är inga egentliga kommunikationskanaler men har ändå tagits upp på listan då de stödjer vår kommunikation. TABELL 3 visar föreningens mål och dess respektive målgrupp. 3(8)

19 TABELL 3: Föreningens mål och respektive målgrupp. Föreningens mål (stadgarna) Målgrupp Företagsmedlemmar 1. att erbjuda medlemmarna ny - CIR-dagen - Höstseminariet kunskap och aktuell information som - Hemsida medverkar till att höja deras - (Internationellt professionella kompetens certifikat) - Studiebesök 2. att stödja moderorganisationernas* - Höstseminariet - Hemsida verksamhet och medverka till att deras mål förverkligas på nationell nivå (Internationellt samarbete inom forskning och utveckling) Målgrupp individer - CIR-dagen - Höstseminariet - Artiklar - Hemsida - Studiebesök - Höstseminariet - (Internationellt ceritifikat) - Hemsida - (Ekonomiskt stöd vid konferenser) 3.att verka för fler svenska medlemmar i moderorganisationerna* 4. att stimulera och medverka till att medlemmar i föreningen deltar aktivt i moderorganisationernas* verksamhet - - CIR-dagen - Höstseminariet - (Nomineringar) - (Internationellt certifikat) - Hemsida - - (Internationellt cerifikat) - (Nomineringar) - Hemsida - (Ekonomiskt stöd vid konferenser) 5. att föreslå att internationella konferenser anordnas i Sverige och att stödja genomförandet av dessa 6. att inom föreningen på nationell nivå förmedla internationella kontakter 7. att samverka med andra organisationer och föreningar med likartade mål CIR-dagen - Höstseminariet - CIR-dagen - Höstseminariet - CIR-dagen - Höstseminariet - (Nomineringar) - (Ekonomiskt stöd vid konferenser) - CIR-dagen - Höstseminariet - Studiebesök 4(8)

20 Analys och åtgärder CIR-dagen och höstseminariet Seminarierna stödjer kommunikationen genom att marknadsföra CIRs och moderföreningarnas namn och verksamhet. Genom att utveckla det internationella inslaget, antigen genom redovisning av svenskars internationella arbete eller internationella föreläsare, ökar kopplingen till föreningens övergripande mål. Det bör också läggas stor vikt vid val av tema för varje seminarium då detta har stor betydelse för antalet deltagare. Kan kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. Internationella certifikatet Det internationella certifikatet uppmuntrar till och främjar det internationella samarbetet. Fungerar idag bra men information bör kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. Nomineringar Genom att nominera svenskar i de internationella moderorganisationernas olika kommittéer, utskott, styrelser mm främjar det vårt lands aktiva medlemskap. Fungerar idag bra men information bör kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. Artiklar Genom skrivande av artiklar kan föreningens alla mål kommuniceras. Förslagsvis listas intressanta tidskrifter som vänder sig mot våra målgrupper. Därefter uppmuntras personer som är aktiva inom verksamheten att skriva artiklar som föreningen sedan aktivt arbetar för att få publicerade tillsammans med kort beskrivning av föreningen. En standardtext för beskrivning av CIR bör tas fram. Hemsidan Hemsidan kan utvecklas men det innebär samtidigt en utökad arbetsinsats. Vi är idag tveksamma till om detta merarbete ger tillräckligt mycket tillbaka. En annan fråga som bör diskuteras är den krångliga sökvägen till CIRs hemsida (www.cib.iabse.rilem.se). Internetadressen används i dagsläget inte av någon. Ekonomiskt stöd vid konferenser Ekonomiskt stöd vid internationella konferenser främjar det internationella samarbetet. Information bör kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. 5(8)

21 Studiebesök Vid studiebesök kan information om CIR och dess moderorganisationer spridas och vi kan vid dessa samverka med andra föreningar. Det är dock tveksamt om detta i tillräcklig omfattning bidrar till de övergripande målen om de inte utförs i samband med CIR-dagen eller höstseminariet. Utskick För att kunna göra riktade utskick för informationsspridning måste det finnas adresser till målgruppen. Eftersom CIR inte har medlemmar på individnivå anses detta vara svårt att på kort sikt. Muntlig information Muntlig information sker utifrån styrelsen och dess medlemmar inom respektive nätverk. 6(8)

22 Nya kommunikationskanaler Informationsblad I framtida kommunikation förslås att ett uppdaterat informationsblad görs. Detta kan bifogas i utskick och delas ut i samband med seminarier. Informationsbladet bör innehålla klar och tydlig information om: - föreningens verksamhet och mål - det internationella certifikatet - det ekonomiska stödet vid konferenser - nomineringar Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev kan användas för att informera om vad som är aktuellt inom moderföreningarna (deras nyhetsbrev eller nyheter på deras hemsidor), vad som händer i CIR och vilka konferenser mm som är på gång. Detta kan på sikt ge ett ökat intresse för föreningen. En nackdel i sammanhanget är att vi inte har personliga medlemmar och därmed bara har mailadresser till medlemsföretagens kontaktpersoner. Vi skulle dock kunna samla på oss mailadresser till dem som är aktiva i våra verksamheter både i och utanför Sverige samt till deltagare i våra olika arrangemang. Utskick För att informera målgruppen för det ekonomiska stödet vid konferenser kan utskick till utvalda högskolor, forskningsinstitut och företag göras varje år. I samband med detta kan information om CIRs verksamhet bifogas. 8 Uppföljning En lyckad kommunikation av föreningens verksamhet kommer att kunna mätas genom antalet: 1. medlemmar 2. deltagare vid seminarierna 3. sökande av det internationella certifikatet 4. sökande av det ekonomiska stödet 5. nominerade till moderorganisationerna 7(8)

23 Sammanfattning TABELL 4: Mål att kommunicera, dess främsta målgrupp, förslag till kommunikationskanal och förslag på tidpunkt för kommunikationen. Mål att Målgrupp Kommunikations När kommunikationen sker kommunicera -kanaler A - CIR-dagen Företag 1. Utskick I samband med evenemang 2. Hemsida Individ 3. Muntligt B - Höstseminariet Företag 1. Utskick I samband med evenemang 2. Hemsida Individ 3. Muntligt C - Internationella Individ 1. Utskick 1. Görs under Artiklar 2. Har gjorts 2008 certifikatet 3. Hemsida 3. Alltid 4. Seminarium 5. Muntligt 4. Höstsem och CIRdag. D - Nomineringar Individ 1. Utskick 2. Artiklar 3. Hemsida 4. Seminarium 5. Muntligt G - Ekonomiskt stöd vid konferenser H - Studiebesök Företag Individ Företag Individ 1. Utskick 2. Artiklar 3. Hemsida 4. Seminarium 5. Muntligt 1. Utskick 2. Artiklar 3. Hemsida 5. Vid kontakt 1. Görs under Görs under Alltid 4. Höstsem och CIRdag. 5. Vid kontakt 1. Görs under Har gjorts Alltid 4. Höstsem och CIRdag. 5. Vid kontakt I samband med evenemang 8(8)

24 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (1) Budget 2010 för föreningen Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM Budget 2009 Utfall 2009 Budget 2010 Huvudmannaavgift (fakturerad) CIR-dagen Höstseminarium Stöd för deltagande i inter. konf Sekretariat o hemsida Oförutsett Ränteintäkt Fondutveckling Avgifter konton

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer