Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm."

Transkript

1 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan i Gävle Boverket Tyréns Byggkonsult CBI Svenska Betongföreningen Cementa Vägverket FORMAS Sweco SP Representant: Christer Sjöström, ordf Nikolaj Tolstoy Mikael Hallgren Johan Silfwerbrand Peter Utgenannt Christer Ljungkrantz Mats Karlsson Jacob Paulsen Sten Forsström Peter Utgenannt (fullmakt från Per-Erik Petersson) Valberedningens ordförande Hans Ingvarsson Ej närvarande huvudmän Banverket BIC Norconsult AB Luleå Tekniska Universitet NCC Teknik SWECO Centerlöf & Holmberg CTH Konstruktionsteknik LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial KTH Byggvetenskap Ramböll Sverige AB Reinertsen AB Skanska Sverige AB Stålbyggnadsinstitutet WSP

2 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 1. Inledning Föreningens ordförande Christer Sjöström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. En kort presentation av alla närvarande gjordes. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Christer Sjöström och till sekreterare för mötet valdes Annika Gram. 3. Beslutsmässighet En kort presentationsrunda följde där alla fullmakter att företräda ej närvarande huvudmän redovisades. Fullmakterna återfinns i Bilaga 1. Då 10 av 24 huvudmän fanns representerade och endast en fullvärdig fullmakt inkommit uppfylldes ej kravet om hälften närvarande för beslutsmässighet enligt 14 i stadgarna. Vid beslut får deltagarnas åsikt redovisas per mail för omröstning till alla huvudmän ifall ett majoritetsbeslut är aktuellt. 4. Val av justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Nikolaj Tolstoy. 5. Dagordning Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen. Peter Utgenannt lägger till en Övrig Fråga: Faktura från NCC. Ordförande Christer Sjöström vill lyfta fram en Övrig Fråga: Kriterier för att erhålla Ekonomiskt Bidrag för Internationella Konferenser. 6. Föregående mötesprotokoll Mötet godkände protokollet (nr. 6) från föregående årsmöte Årsredovisning för 2009 Peter Utgenannt redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2009 efter en mindre ändring gällande representanter för huvudmännen under punkt 5. CIR-dagen i januari 2009 var mycket lyckad med ett 50-tal deltagare. Höstseminariet hade färre deltagare, främst pga av det lite avlägsna läget i Karlskrona. 8. Balansräkning och resultat Peter Utgenannt redogjorde för balansräkning och resultat för år Mötet godkände balans- och resultaträkning. Se Bilaga 1. Sten Forsström föreslår en tidigare fakturering av årsavgiften och att en del av dessa pengar lyfts över till räntefonden för att få in en liten inkomst.

3 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 9. Revisionsberättelse Den av årsmötet ( ) utsedda revisorn (Kent Malmström) har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen återfinns i Bilaga Ansvarsfrihet för styrelse och förvaltningsutskott Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsutskottet. 11. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter Valberedningens ordförande Hans Ingvarsson med ledamöter Åke Skarendahl och Fredrik Winberg föreslår följande sammansättning för den nya styrelsen Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse: Mikael Hallgren, nyval, ny ordförande Christer Ljungkrantz (IABSE), omval, ny vice ordförande Peter Utgenannt (IABSE), omval Mats Karlsson (IABSE), omval Peter Collin (IABSE), omval Nikolaj Tolstoy (CIB), omval Karin Pettersson, nyval Eva Sikander, nyval Christer Sjöström avgår som ordförande och Eva Gustavsson avgår som medlem i styrelsen. De tackas för sina insatser. 12. Val av valberedning Hans Ingvarsson föreslog som ordförande till valberedningen: Christer Sjöström (ordförande), nyval Förutsatt att de tillfrågade accepterar ett ledamotskap föreslås även: Eva Gustavsson, nyval Fredrik Winberg, omval Styrelsen fick i uppdrag att kontakta ovanstående personer för att bekräfta intresset av att ingå i valberedningen. 13. Val av revisor och revisorsuppleant Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant (under förutsättning att ej närvarande personer tackar ja till uppdraget):

4 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Kent Malmström, revisor, omval Åke Skarendahl, suppleant, nyval 14. Behandling av motioner Inga motioner fanns att behandla. 15. Tillfälliga kommittéer Mötet konstaterade att föreningen har en tillfällig kommitté - Internationellt certifikat. (Se vidare 19). Styrelsen fick i uppgift att arbeta fram en ny kommitté: Lennart Elfgren och Håkan Sundqvist föreslås ingå. Ordförande skickar budskapet till nya styrelsen om vikten att förmedla moderorganisationernas verksamhet i Sverige. CIB och IABSE är relativt väl representerade i styrelsen, man saknar en kontaktperson som är aktiv inom RILEM. 16. Kommunikationsplan Den vid kallelsen bifogade kommunikationsplanen befanns vara aktuell, se Bilaga Förslag till arrangemang under året Det fastslogs att det är viktigt att öka deltagarantalet även för höstens arrangemang. Man önskar nu förtäta sina kontakter med SVR för ett eventuellt samarrangemang till hösten. Andra möjliga samarrangemang kan ske med Rebet, Betongföreningen, SBI. Det föreslogs följande tema Vinterns takras och skador på kupoler som möjligt tema till hösten. Arrangemanget kan marknadsföras under temat Robusthet och även innehålla inslag domstolsfallet i Kista med utfallet att konsulten personligt ansvarar för konstruktionen, man kan jämföra med takras i grannländerna. Sten Forsström föreslog EU-samarbete inom järnväg som tema, vilket kan passa mycket bra till CIR-dagen i Göteborg Järnvägsplaner i Göteborg och Västlänken är ett tänkbart tema, liksom en diskussion om City-tunneln i Malmö samt även Citybanan i Stockholm. 18. Nomineringar Nya styrelsen föreslås bemöda sig om nya nomineringar inom CIB, IABSE, RILEM.

5 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 19. Internationellt certifikat Ordföranden informerade om att två certifikat delats ut på Brobyggardagen Sekretariatet uppmanade föreningens medlemmar att marknadsföra certifikatet och uppmuntra kollegor och anställda att skicka in ansökningar till sekretariatet. Kriterier att uppfylla för att erhålla certifikatet återfinns på CIRs hemsida: 20. Föreningens hemsida Mötet förde upp möjligheten att lägga in en räknare på hemsidan. Sekretariatet ska undersöka detta. På hemsidan finns presentationer som hållits inom CIRs regi och nyhetsbrev från CIB och IABSE. 21. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling Aktiv värvning av huvudmän föreslås. Detta blir en fråga för den nya styrelsen. 22. Fastställande av huvudmannaavgift Mötet diskuterade en eventuell höjning av medlemsavgiften eftersom CIRs budget är underfinansierad. Enligt stadgarna skall avgiften ligga på 1/10 av basbeloppet. Man beslutade att huvudmannaavgiften för innevarande år skall fortsätta vara 4000 kr. 23. Budget för 2010 Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för Mötet fastställde budgeten, med en sänkning av posten oförutsedda utgifter, se även 24, Faktura från NCC. Fastställd budget redovisas i Bilaga Övriga frågor Faktura från NCC: En fordran från NCC från 1998 har nu fakturerats till CIR. Denna faktura bestrids skriftligen innan fakturan går ut (18 mars). Årsmötet rekommenderar styrelsen att låta deltagare från NCC delta kostnadsfritt (upp till SEK) i CIRs arrangemang, något som varit tanken i den ursprungliga uppgörelsen. Ekonomiskt stöd för internationella konferenser: Årsmötet skickar frågan om översikt av reglerna för stöd till internationella konferenser till den nya styrelsen. Diskussionen avser om CIR sponsrar främst professionella eller akademiker. 25. Nästa möte Nästa möte fastställdes till onsdagen den 15 mars 2011, kl Styrelsen återkommer med plats senare.

6

7

8 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Årsredovisning för verksamhetsåret FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell förening vars medlemmar utgörs av de juridiska personer med säte i Sverige och enskilda personer med bostad i Sverige, som är medlemmar i CIB, IABSE och/eller RILEM. Den organisation, som stadgarna förutsätter redovisas i figuren nedan. Vid mötet med Nationalkommittén i Stockholm, dvs. årsmötet, gjordes följande stadgeenliga val. Styrelse: Christer Sjöström (ordf.) Peter Utgenannt (vice ordf.) Christer Ljungkrantz Anders Rosenkilde Peter Collin Nikolaj Tolstoy (CIB), nyval Eva Gustavsson Mats Karlsson Högskolan i Gävle CBI Betonginstitutet Cementa AB BIC Ramböll Sverige AB, Luleå Boverket Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge

9 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Suppleanter: Per-Erik Petersson (suppl.) Jonas Holmgren (suppl.) SP, Borås KTH, Stockholm Valberedning: Hans Ingvarsson (sammankallande) Åke Skarendahl Fredrik Winberg Revisor: Kent Malmström, revisor Johan Silfwerbrand, suppleant Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge BIC Cementa CBI Vid styrelsemötet i Stockholm tillsattes därefter följande Förvaltningsutskott. Förvaltningsutskott (FU): Christer Sjöström (ordf.) Peter Utgenannt (vice ordf.) Anders Rosenkilde Christer Ljungkrantz Mats Karlsson Högskolan i Gävle CBI BIC Cementa Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge Föreningens sekretariat administrerades av CBI Betonginstitutet med Peter Utgenannt som kassör och Johan Söderqvist, sekreterare. Från hösten 2009 har Annika Gram tagit över som sekreterare. 2. FÖRENINGENS UPPGIFTER Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM CIR har som mål att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja deras professionella kompetens. CIR arbetar enligt dess stadgar genom att: stödja CIB, IABSE och RILEM:s verksamhet samt medverka till att dess/deras mål förverkligas i Sverige föreslå och genomföra internationella konferenser i Sverige stödja genomförandet av CIB, IABSE och RILEM:s konferenser i Sverige samverka med andra organisationer och föreningar med likartade mål förmedla internationella kontakter stimulera och medverka till svenskt aktivt deltagande i CIB, IABSE och RILEM:s verksamheter

10 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) anordna seminarier, diskussioner och studiebesök hålla medlemmarna informerade om viktiga nyheter i den internationella omvärlden. Föreningens medlemmar utgörs av svenska medlemmar i CIB, IABSE och/eller RILEM. 3. VIKTIGA HÄNDELSER 2009 CIR-dag 2009 Traditionsenligt anordnades CIR-dagen i Göteborg efter Brobyggardagen den 27 januari Denna gång genomfördes ett seminarium med temat Klimatsmart byggande. Presentationsmaterialet återfinns på föreningens hemsida Internationellt certifikat Föreningen utfärdade Internationellt certifikat till 2 mottagare som utdelades vid CIR-dagen 2010 den 26 januari Mottagarna var Lars Pettersson (Skanska) och Mats Öberg (NCC). Personer som tidigare mottagit föreningens internationella certifikat omnämns på föreningens hemsida Enligt de av styrelsen fastställda kriterierna tilldelas detta certifikat till personer i byggbranschen som via sina akademiska meriter och arbetslivserfarenheter visat sig välmeriterade inom internationella projekt. Syftet med certifikatet är att: o Synliggöra behovet av att förbereda sig för internationell verksamhet o Synliggöra den internationella kompetensen o Användas som merithandling o Stimulera nyrekrytering av CIB- IABSE- och RILEM.-medlemmar Ansökan om Internationellt certifikat kan göras till föreningens sekretariat genom att skicka in en ansökan med bifogad meritförteckning. Ansökan bedöms av en bedömningskommitté utifrån kriterier fastställda av föreningen. Bedömningskommittén har under 2009 bestått av: Hans Ingvarsson Kyösti Tuutti Bernt Johansson Johan Dozzi Åke Skarendahl Peter Utgenannt Vägverket Skanska LTU Sweco BIC CBI De utvärderingskriterier som gäller är tillgängliga på webbplatsen Kriterierna fastställdes av CIRs styrelse vid dess sammanträde den 1 december Höst-seminarium Den 24 november 2009 arrangerades ett seminarium om Europeiska miljökrav på byggsektorn och klassningssystem. Seminariet hölls i Karlskrona och intresserade ett 20-tal deltagare.

11 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Ansökan om ekonomiskt stöd vid konferens En anmälningsblankett med regler för att söka föreningens stöd för deltagande vid konferenser har utformats av styrelsen för användning med start Ansökan finns som bilaga. Två ansökningar har inkommit till CIR för ekonomiskt stöd vid deltagande i konferens. Båda har beviljats. 4. MEDLEMMAR Den 31 december 2009 såg medlemssituationen ut på följande sätt (2008 inom parentes). Medlemmar i Sverige CIB IABSE RILEM Totalt Kollektiva 4 (4) 13 (14) 4 (4) 21 (22) Associerade 8 (8) 8 (8) Individuella 4 (3) 45 (39) 52 (37) 101 (79) Totalt 16 (15) 58 (53) 56 (41) 130 (109) 5. SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN Den Svenska Nationalkommittén inom Svenska Gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bestod under verksamhetsåret av följande 24 huvudmän och deras representanter: Huvudman Representant Adress 1 Banverket Lars Gustavsson Borlänge 2 Boverket Nikolaj Tolstoy Box Karlskrona 3 Byggsektorns InnovationsCentrum, BIC Åke Skarendahl Vasagatan Stockholm 4 CBI Betonginstitutet Johan Silfwerbrand Drottning Kristinas väg Stockholm 5 Centerlöf & Holmberg AB Bengt Andersson Box Malmö 6 Chalmers Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik Kent Gylltoft Göteborg 7 Cementa AB Christer Ljungkrantz Årstaängsvägen 25 Box SE Stockholm 8 FORMAS Rolf Annerberg Box 1206

12 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Stockholm 9 Norconsult AB Ljot Strömseng Box Göteborg 10 Högskolan i Gävle Christer Sjöström Gävle 11 Kungliga Tekniska Högskolan, Håkan Sundquist Stockholm Byggvetenskap 12 Lunds Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial 13 Luleå Tekniska Universitet, Samhällsbyggnad Sven Thelandersson Box Lund Lennart Elfgren Luleå 14 NCC Teknik Staffan Hintze Solna 15 Ramböll Sverige AB Peter Collin Box Luleå 16 Reinertsen AB Henrik Gabrielsson Anders Carlssons g Göteborg 17 Skanska Sverige AB Per-Ola Svahn Göteborg 18 Stålbyggnadsinstitutet Björn Uppfeldt Box Stockholm 19 Svenska Peter Utgenannt Stockholm Betongföreningen 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Per-Erik Petersson Box Borås 21 SWECO Sten Forsström Box Stockholm 22 Tyréns Byggkonsult AB Bo Westerberg Stockholm 23 Vägverket Mats Karlsson Borlänge 24 WSP Ulf Sandelius Skeppsbrogatan Luleå

13 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret Balansräkning per Tillgångar Skulder och eget kapital SHB allkonto ,40 Sekretariat + hemsida (SP) ,00 SHB Räntefond ,47 Förmögenhet vid årets ingång ,33 Fordran höstseminarium 5 700,00 Skuld för ekonomiskt stöd 9 977,00 Fordran H.avgift ,00 Årets resultat ,46 Kassa , ,87 Resultaträkning för tiden Intäkter Kostnader Huvudmannaavgift ,10 Sekretariat+hemsida (SP/CBI) ,00 CIR-dag ,00 CIR-dag ,00 Höstseminarium 5 700,00 Höstseminarium 6 069,64 Ränta 0,00 Ekonomiskt stöd - konferens 9 977,00 Fondutveckling 1807,08 Ej utbetalt resebidrag 1 000, , ,64 Årets resultat ,46 I övrigt se bifogade bokslutskommentarer.

14 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Bokslutskommentarer för år Den skuld på 1000 SEK som föreningen sedan mer än 10 år haft till före detta sekreterare har skrivits av. 2. Utav intäkterna från huvudmannaavgiften 2009 erhölls SEK under Resterande SEK bokförs som en fordran. Utav denna fordran betalades SEK in i början av Intäkterna från Höstseminariet uppgick till SEK. Ingen inbetalning gjordes under 2009 varför hela intäkten sätts upp som en fordran. Hela denna fordran har betalts in under början av Handelsbanken har inte fakturerat några kostnader för nyttjade tjänster under Kostnaderna som understeg 100 SEK ackumuleras till kommande kostnader för Under 2009 har två ansökningar om ekonomiskt stöd för deltagande i internationella konferenser inkommit, båda från Ramböll/LTU. Styrelsen har beslutat att stödja ansökningarna med sammanlagt SEK. Utbetalning utfördes ej under 2009 utan sätts upp som en skuld.

15

16 Kommunikationsplan för internt bruk inom CIB/IABSE/RILEM Framtagen av Johan Söderqvist och Johan Dozzi , rev , Kommunikation Kommunikation handlar om att informera om föreningen och dess mål. 2 Föreningens mål Föreningens mål: 1. att erbjuda medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja deras professionella kompetens 2. att stödja moderorganisationernas 1 verksamhet och medverka till att deras mål förverkligas på nationell nivå (Internationellt samarbete inom forskning och utveckling) 3. att verka för fler svenska medlemmar i moderorganisationerna och 4. skapa nätverk Se vidare i föreningens stadgar. Föreningen har också som mål att varje år: 5. dela ut det internationella certifikatet 6. dela ut det ekonomiska stödet vid konferenser 1 I stadgarna har CIB/IABSE/RILEM tolkats som respektive moderorganisation och inte som den svenska gruppen, den grupp som stadgarna i sig avser. 1(8)

17 Problem och möjligheter TABELL 1: Problem och möjligheter. Problem Föreningen är okänd inom delar av forskningsvärlden och byggbranschen (målgruppen). Möjligheter Föreningen har under flera år visat att man kunnat samla många deltagare på seminarier. Föreningen har svårt att ensamt nå ut till potentiella medlemmar och individer vid t.ex. kallelser till höstseminariet eftersom endast finns ett fåtal medlemmar. Målgruppen känner inte till det ekonomiska stödet till konferenser och det internationella certifikatet. Det finns svårigheter med att hitta kandidater för nominering till arbetsgrupper, styrelser, kommittéer mm. hos moderorganisationerna. Hemsidan är inte en naturlig plats för informationsinhämtning för målgruppen. Målgruppen för höstseminariet kan vara stort. Budskapen vid seminarier är intressanta. Det ekonomiska stödet är attraktivt. Det internationella certifikatet ger möjligheter för individer. I Sverige finns duktiga personer lämpliga för nomineringar. Hemsidan har stor potential. 4 Mål för kommunikationen Det främsta målet för kommunikationen är att göra föreningens verksamhet mer synlig för målgruppen. Föreningen ska vända sig till målgruppen med olika kommunikationskanaler och varje kontakt ska tydligt visa den nytta som kommer målgruppen till godo. Kommunikationen syftar till att upplysa målgruppen om (förenklat ur stadgarna): 1. Kunskap och aktuell information för kunskapshöjning, främst genom de seminarier som anordnas men även genom det stöd som kan erhållas för konferenser. 2. Möjligheten till internationella kontakter genom seminarier och konferenser både nationellt som internationellt. 3. Möjligheten till internationellt arbete inom moderorganisationerna genom de nomineringar som den svenska gruppen gör för deltagande i olika arbetsgrupper, styrelser, kommittéer mm. 2(8)

18 Om dessa delar kan kommuniceras till målgruppen kan nya medlemmar knytas till föreningen och på det sättet kan verksamhetens samtliga mål uppnås. 4 Målgrupper för kommunikationen Föreningen har två huvudmålgrupper; företagsmedlemmar (ger intäkter till föreningen och har intresserade personer anställda) och individer intresserade av internationellt arbete. TABELL 2: Målgrupper i kommunikationen. Målgrupper för företagsmedlemmar -Materialtillverkare -Konsultföretag -Forskningsinstitut -Statliga verk och myndigheter -Entreprenadföretag -Högskolor Målgrupper för individer -Konsulter -Entreprenörer -Förvaltare -Arkitekter -Forskare 5 Kommunikationskanaler idag CIR-dagen Höstseminariet Internationellt certifikat (indirekt) Nomineringar (indirekt) Artiklar Hemsida Ekonomiskt stöd vid konferens (indirekt) Studiebesök Rekryteringsseminarier Utskick Muntlig information Indirekta kommunikationskanaler är inga egentliga kommunikationskanaler men har ändå tagits upp på listan då de stödjer vår kommunikation. TABELL 3 visar föreningens mål och dess respektive målgrupp. 3(8)

19 TABELL 3: Föreningens mål och respektive målgrupp. Föreningens mål (stadgarna) Målgrupp Företagsmedlemmar 1. att erbjuda medlemmarna ny - CIR-dagen - Höstseminariet kunskap och aktuell information som - Hemsida medverkar till att höja deras - (Internationellt professionella kompetens certifikat) - Studiebesök 2. att stödja moderorganisationernas* - Höstseminariet - Hemsida verksamhet och medverka till att deras mål förverkligas på nationell nivå (Internationellt samarbete inom forskning och utveckling) Målgrupp individer - CIR-dagen - Höstseminariet - Artiklar - Hemsida - Studiebesök - Höstseminariet - (Internationellt ceritifikat) - Hemsida - (Ekonomiskt stöd vid konferenser) 3.att verka för fler svenska medlemmar i moderorganisationerna* 4. att stimulera och medverka till att medlemmar i föreningen deltar aktivt i moderorganisationernas* verksamhet - - CIR-dagen - Höstseminariet - (Nomineringar) - (Internationellt certifikat) - Hemsida - - (Internationellt cerifikat) - (Nomineringar) - Hemsida - (Ekonomiskt stöd vid konferenser) 5. att föreslå att internationella konferenser anordnas i Sverige och att stödja genomförandet av dessa 6. att inom föreningen på nationell nivå förmedla internationella kontakter 7. att samverka med andra organisationer och föreningar med likartade mål CIR-dagen - Höstseminariet - CIR-dagen - Höstseminariet - CIR-dagen - Höstseminariet - (Nomineringar) - (Ekonomiskt stöd vid konferenser) - CIR-dagen - Höstseminariet - Studiebesök 4(8)

20 Analys och åtgärder CIR-dagen och höstseminariet Seminarierna stödjer kommunikationen genom att marknadsföra CIRs och moderföreningarnas namn och verksamhet. Genom att utveckla det internationella inslaget, antigen genom redovisning av svenskars internationella arbete eller internationella föreläsare, ökar kopplingen till föreningens övergripande mål. Det bör också läggas stor vikt vid val av tema för varje seminarium då detta har stor betydelse för antalet deltagare. Kan kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. Internationella certifikatet Det internationella certifikatet uppmuntrar till och främjar det internationella samarbetet. Fungerar idag bra men information bör kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. Nomineringar Genom att nominera svenskar i de internationella moderorganisationernas olika kommittéer, utskott, styrelser mm främjar det vårt lands aktiva medlemskap. Fungerar idag bra men information bör kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. Artiklar Genom skrivande av artiklar kan föreningens alla mål kommuniceras. Förslagsvis listas intressanta tidskrifter som vänder sig mot våra målgrupper. Därefter uppmuntras personer som är aktiva inom verksamheten att skriva artiklar som föreningen sedan aktivt arbetar för att få publicerade tillsammans med kort beskrivning av föreningen. En standardtext för beskrivning av CIR bör tas fram. Hemsidan Hemsidan kan utvecklas men det innebär samtidigt en utökad arbetsinsats. Vi är idag tveksamma till om detta merarbete ger tillräckligt mycket tillbaka. En annan fråga som bör diskuteras är den krångliga sökvägen till CIRs hemsida (www.cib.iabse.rilem.se). Internetadressen används i dagsläget inte av någon. Ekonomiskt stöd vid konferenser Ekonomiskt stöd vid internationella konferenser främjar det internationella samarbetet. Information bör kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. 5(8)

21 Studiebesök Vid studiebesök kan information om CIR och dess moderorganisationer spridas och vi kan vid dessa samverka med andra föreningar. Det är dock tveksamt om detta i tillräcklig omfattning bidrar till de övergripande målen om de inte utförs i samband med CIR-dagen eller höstseminariet. Utskick För att kunna göra riktade utskick för informationsspridning måste det finnas adresser till målgruppen. Eftersom CIR inte har medlemmar på individnivå anses detta vara svårt att på kort sikt. Muntlig information Muntlig information sker utifrån styrelsen och dess medlemmar inom respektive nätverk. 6(8)

22 Nya kommunikationskanaler Informationsblad I framtida kommunikation förslås att ett uppdaterat informationsblad görs. Detta kan bifogas i utskick och delas ut i samband med seminarier. Informationsbladet bör innehålla klar och tydlig information om: - föreningens verksamhet och mål - det internationella certifikatet - det ekonomiska stödet vid konferenser - nomineringar Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev kan användas för att informera om vad som är aktuellt inom moderföreningarna (deras nyhetsbrev eller nyheter på deras hemsidor), vad som händer i CIR och vilka konferenser mm som är på gång. Detta kan på sikt ge ett ökat intresse för föreningen. En nackdel i sammanhanget är att vi inte har personliga medlemmar och därmed bara har mailadresser till medlemsföretagens kontaktpersoner. Vi skulle dock kunna samla på oss mailadresser till dem som är aktiva i våra verksamheter både i och utanför Sverige samt till deltagare i våra olika arrangemang. Utskick För att informera målgruppen för det ekonomiska stödet vid konferenser kan utskick till utvalda högskolor, forskningsinstitut och företag göras varje år. I samband med detta kan information om CIRs verksamhet bifogas. 8 Uppföljning En lyckad kommunikation av föreningens verksamhet kommer att kunna mätas genom antalet: 1. medlemmar 2. deltagare vid seminarierna 3. sökande av det internationella certifikatet 4. sökande av det ekonomiska stödet 5. nominerade till moderorganisationerna 7(8)

23 Sammanfattning TABELL 4: Mål att kommunicera, dess främsta målgrupp, förslag till kommunikationskanal och förslag på tidpunkt för kommunikationen. Mål att Målgrupp Kommunikations När kommunikationen sker kommunicera -kanaler A - CIR-dagen Företag 1. Utskick I samband med evenemang 2. Hemsida Individ 3. Muntligt B - Höstseminariet Företag 1. Utskick I samband med evenemang 2. Hemsida Individ 3. Muntligt C - Internationella Individ 1. Utskick 1. Görs under Artiklar 2. Har gjorts 2008 certifikatet 3. Hemsida 3. Alltid 4. Seminarium 5. Muntligt 4. Höstsem och CIRdag. D - Nomineringar Individ 1. Utskick 2. Artiklar 3. Hemsida 4. Seminarium 5. Muntligt G - Ekonomiskt stöd vid konferenser H - Studiebesök Företag Individ Företag Individ 1. Utskick 2. Artiklar 3. Hemsida 4. Seminarium 5. Muntligt 1. Utskick 2. Artiklar 3. Hemsida 5. Vid kontakt 1. Görs under Görs under Alltid 4. Höstsem och CIRdag. 5. Vid kontakt 1. Görs under Har gjorts Alltid 4. Höstsem och CIRdag. 5. Vid kontakt I samband med evenemang 8(8)

24 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (1) Budget 2010 för föreningen Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM Budget 2009 Utfall 2009 Budget 2010 Huvudmannaavgift (fakturerad) CIR-dagen Höstseminarium Stöd för deltagande i inter. konf Sekretariat o hemsida Oförutsett Ränteintäkt Fondutveckling Avgifter konton

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 JÄGAREFÖRBUNDET SIGTUNA JAKTVÅRDSKRETS PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 1) Olov Söderman välkomnade medlemmarna öppnande årets årsmötet 2) Röstlängd justerades och 20st medlemmar räknades 3) Årsmötesfunktionärer

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2016-03-12 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 Tid: lördag den 12 mars 2016 kl. 12.00 Plats: Brännö kyrka, Brännö Närvarande: 21

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA.

Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA. Stadgar för Svensk Förening för Regionalanestesi 1. Firma Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA. 2. Ändamål och verksamhet Föreningens ändamål är att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård.

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. 1 Firma Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. Föreningens firma är Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningens

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe.

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. EKERÖ BÅTKLUBB PROTOKOLL Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen SV'JlSItA&,Ö NINGI ANKOM 2007-04- 2 5 ÖVIK ENERGI AB 2007-04- 2 7 Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen Torsdagen den 29 mars 2007, Slagthuset i Malmö 1 Mötets öppnande SSNfs

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA Reviderade vid årsmöte 2016-04-21. Ersätter tidigare stadgar från 2008-05-29 och 1996-04-04. 1 SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer