Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm."

Transkript

1 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan i Gävle Boverket Tyréns Byggkonsult CBI Svenska Betongföreningen Cementa Vägverket FORMAS Sweco SP Representant: Christer Sjöström, ordf Nikolaj Tolstoy Mikael Hallgren Johan Silfwerbrand Peter Utgenannt Christer Ljungkrantz Mats Karlsson Jacob Paulsen Sten Forsström Peter Utgenannt (fullmakt från Per-Erik Petersson) Valberedningens ordförande Hans Ingvarsson Ej närvarande huvudmän Banverket BIC Norconsult AB Luleå Tekniska Universitet NCC Teknik SWECO Centerlöf & Holmberg CTH Konstruktionsteknik LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial KTH Byggvetenskap Ramböll Sverige AB Reinertsen AB Skanska Sverige AB Stålbyggnadsinstitutet WSP

2 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 1. Inledning Föreningens ordförande Christer Sjöström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. En kort presentation av alla närvarande gjordes. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Christer Sjöström och till sekreterare för mötet valdes Annika Gram. 3. Beslutsmässighet En kort presentationsrunda följde där alla fullmakter att företräda ej närvarande huvudmän redovisades. Fullmakterna återfinns i Bilaga 1. Då 10 av 24 huvudmän fanns representerade och endast en fullvärdig fullmakt inkommit uppfylldes ej kravet om hälften närvarande för beslutsmässighet enligt 14 i stadgarna. Vid beslut får deltagarnas åsikt redovisas per mail för omröstning till alla huvudmän ifall ett majoritetsbeslut är aktuellt. 4. Val av justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Nikolaj Tolstoy. 5. Dagordning Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen. Peter Utgenannt lägger till en Övrig Fråga: Faktura från NCC. Ordförande Christer Sjöström vill lyfta fram en Övrig Fråga: Kriterier för att erhålla Ekonomiskt Bidrag för Internationella Konferenser. 6. Föregående mötesprotokoll Mötet godkände protokollet (nr. 6) från föregående årsmöte Årsredovisning för 2009 Peter Utgenannt redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2009 efter en mindre ändring gällande representanter för huvudmännen under punkt 5. CIR-dagen i januari 2009 var mycket lyckad med ett 50-tal deltagare. Höstseminariet hade färre deltagare, främst pga av det lite avlägsna läget i Karlskrona. 8. Balansräkning och resultat Peter Utgenannt redogjorde för balansräkning och resultat för år Mötet godkände balans- och resultaträkning. Se Bilaga 1. Sten Forsström föreslår en tidigare fakturering av årsavgiften och att en del av dessa pengar lyfts över till räntefonden för att få in en liten inkomst.

3 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 9. Revisionsberättelse Den av årsmötet ( ) utsedda revisorn (Kent Malmström) har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen återfinns i Bilaga Ansvarsfrihet för styrelse och förvaltningsutskott Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsutskottet. 11. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter Valberedningens ordförande Hans Ingvarsson med ledamöter Åke Skarendahl och Fredrik Winberg föreslår följande sammansättning för den nya styrelsen Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse: Mikael Hallgren, nyval, ny ordförande Christer Ljungkrantz (IABSE), omval, ny vice ordförande Peter Utgenannt (IABSE), omval Mats Karlsson (IABSE), omval Peter Collin (IABSE), omval Nikolaj Tolstoy (CIB), omval Karin Pettersson, nyval Eva Sikander, nyval Christer Sjöström avgår som ordförande och Eva Gustavsson avgår som medlem i styrelsen. De tackas för sina insatser. 12. Val av valberedning Hans Ingvarsson föreslog som ordförande till valberedningen: Christer Sjöström (ordförande), nyval Förutsatt att de tillfrågade accepterar ett ledamotskap föreslås även: Eva Gustavsson, nyval Fredrik Winberg, omval Styrelsen fick i uppdrag att kontakta ovanstående personer för att bekräfta intresset av att ingå i valberedningen. 13. Val av revisor och revisorsuppleant Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant (under förutsättning att ej närvarande personer tackar ja till uppdraget):

4 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Kent Malmström, revisor, omval Åke Skarendahl, suppleant, nyval 14. Behandling av motioner Inga motioner fanns att behandla. 15. Tillfälliga kommittéer Mötet konstaterade att föreningen har en tillfällig kommitté - Internationellt certifikat. (Se vidare 19). Styrelsen fick i uppgift att arbeta fram en ny kommitté: Lennart Elfgren och Håkan Sundqvist föreslås ingå. Ordförande skickar budskapet till nya styrelsen om vikten att förmedla moderorganisationernas verksamhet i Sverige. CIB och IABSE är relativt väl representerade i styrelsen, man saknar en kontaktperson som är aktiv inom RILEM. 16. Kommunikationsplan Den vid kallelsen bifogade kommunikationsplanen befanns vara aktuell, se Bilaga Förslag till arrangemang under året Det fastslogs att det är viktigt att öka deltagarantalet även för höstens arrangemang. Man önskar nu förtäta sina kontakter med SVR för ett eventuellt samarrangemang till hösten. Andra möjliga samarrangemang kan ske med Rebet, Betongföreningen, SBI. Det föreslogs följande tema Vinterns takras och skador på kupoler som möjligt tema till hösten. Arrangemanget kan marknadsföras under temat Robusthet och även innehålla inslag domstolsfallet i Kista med utfallet att konsulten personligt ansvarar för konstruktionen, man kan jämföra med takras i grannländerna. Sten Forsström föreslog EU-samarbete inom järnväg som tema, vilket kan passa mycket bra till CIR-dagen i Göteborg Järnvägsplaner i Göteborg och Västlänken är ett tänkbart tema, liksom en diskussion om City-tunneln i Malmö samt även Citybanan i Stockholm. 18. Nomineringar Nya styrelsen föreslås bemöda sig om nya nomineringar inom CIB, IABSE, RILEM.

5 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 19. Internationellt certifikat Ordföranden informerade om att två certifikat delats ut på Brobyggardagen Sekretariatet uppmanade föreningens medlemmar att marknadsföra certifikatet och uppmuntra kollegor och anställda att skicka in ansökningar till sekretariatet. Kriterier att uppfylla för att erhålla certifikatet återfinns på CIRs hemsida: 20. Föreningens hemsida Mötet förde upp möjligheten att lägga in en räknare på hemsidan. Sekretariatet ska undersöka detta. På hemsidan finns presentationer som hållits inom CIRs regi och nyhetsbrev från CIB och IABSE. 21. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling Aktiv värvning av huvudmän föreslås. Detta blir en fråga för den nya styrelsen. 22. Fastställande av huvudmannaavgift Mötet diskuterade en eventuell höjning av medlemsavgiften eftersom CIRs budget är underfinansierad. Enligt stadgarna skall avgiften ligga på 1/10 av basbeloppet. Man beslutade att huvudmannaavgiften för innevarande år skall fortsätta vara 4000 kr. 23. Budget för 2010 Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för Mötet fastställde budgeten, med en sänkning av posten oförutsedda utgifter, se även 24, Faktura från NCC. Fastställd budget redovisas i Bilaga Övriga frågor Faktura från NCC: En fordran från NCC från 1998 har nu fakturerats till CIR. Denna faktura bestrids skriftligen innan fakturan går ut (18 mars). Årsmötet rekommenderar styrelsen att låta deltagare från NCC delta kostnadsfritt (upp till SEK) i CIRs arrangemang, något som varit tanken i den ursprungliga uppgörelsen. Ekonomiskt stöd för internationella konferenser: Årsmötet skickar frågan om översikt av reglerna för stöd till internationella konferenser till den nya styrelsen. Diskussionen avser om CIR sponsrar främst professionella eller akademiker. 25. Nästa möte Nästa möte fastställdes till onsdagen den 15 mars 2011, kl Styrelsen återkommer med plats senare.

6

7

8 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Årsredovisning för verksamhetsåret FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell förening vars medlemmar utgörs av de juridiska personer med säte i Sverige och enskilda personer med bostad i Sverige, som är medlemmar i CIB, IABSE och/eller RILEM. Den organisation, som stadgarna förutsätter redovisas i figuren nedan. Vid mötet med Nationalkommittén i Stockholm, dvs. årsmötet, gjordes följande stadgeenliga val. Styrelse: Christer Sjöström (ordf.) Peter Utgenannt (vice ordf.) Christer Ljungkrantz Anders Rosenkilde Peter Collin Nikolaj Tolstoy (CIB), nyval Eva Gustavsson Mats Karlsson Högskolan i Gävle CBI Betonginstitutet Cementa AB BIC Ramböll Sverige AB, Luleå Boverket Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge

9 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Suppleanter: Per-Erik Petersson (suppl.) Jonas Holmgren (suppl.) SP, Borås KTH, Stockholm Valberedning: Hans Ingvarsson (sammankallande) Åke Skarendahl Fredrik Winberg Revisor: Kent Malmström, revisor Johan Silfwerbrand, suppleant Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge BIC Cementa CBI Vid styrelsemötet i Stockholm tillsattes därefter följande Förvaltningsutskott. Förvaltningsutskott (FU): Christer Sjöström (ordf.) Peter Utgenannt (vice ordf.) Anders Rosenkilde Christer Ljungkrantz Mats Karlsson Högskolan i Gävle CBI BIC Cementa Vägverket (Huvudkontoret) Borlänge Föreningens sekretariat administrerades av CBI Betonginstitutet med Peter Utgenannt som kassör och Johan Söderqvist, sekreterare. Från hösten 2009 har Annika Gram tagit över som sekreterare. 2. FÖRENINGENS UPPGIFTER Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM CIR har som mål att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja deras professionella kompetens. CIR arbetar enligt dess stadgar genom att: stödja CIB, IABSE och RILEM:s verksamhet samt medverka till att dess/deras mål förverkligas i Sverige föreslå och genomföra internationella konferenser i Sverige stödja genomförandet av CIB, IABSE och RILEM:s konferenser i Sverige samverka med andra organisationer och föreningar med likartade mål förmedla internationella kontakter stimulera och medverka till svenskt aktivt deltagande i CIB, IABSE och RILEM:s verksamheter

10 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) anordna seminarier, diskussioner och studiebesök hålla medlemmarna informerade om viktiga nyheter i den internationella omvärlden. Föreningens medlemmar utgörs av svenska medlemmar i CIB, IABSE och/eller RILEM. 3. VIKTIGA HÄNDELSER 2009 CIR-dag 2009 Traditionsenligt anordnades CIR-dagen i Göteborg efter Brobyggardagen den 27 januari Denna gång genomfördes ett seminarium med temat Klimatsmart byggande. Presentationsmaterialet återfinns på föreningens hemsida Internationellt certifikat Föreningen utfärdade Internationellt certifikat till 2 mottagare som utdelades vid CIR-dagen 2010 den 26 januari Mottagarna var Lars Pettersson (Skanska) och Mats Öberg (NCC). Personer som tidigare mottagit föreningens internationella certifikat omnämns på föreningens hemsida Enligt de av styrelsen fastställda kriterierna tilldelas detta certifikat till personer i byggbranschen som via sina akademiska meriter och arbetslivserfarenheter visat sig välmeriterade inom internationella projekt. Syftet med certifikatet är att: o Synliggöra behovet av att förbereda sig för internationell verksamhet o Synliggöra den internationella kompetensen o Användas som merithandling o Stimulera nyrekrytering av CIB- IABSE- och RILEM.-medlemmar Ansökan om Internationellt certifikat kan göras till föreningens sekretariat genom att skicka in en ansökan med bifogad meritförteckning. Ansökan bedöms av en bedömningskommitté utifrån kriterier fastställda av föreningen. Bedömningskommittén har under 2009 bestått av: Hans Ingvarsson Kyösti Tuutti Bernt Johansson Johan Dozzi Åke Skarendahl Peter Utgenannt Vägverket Skanska LTU Sweco BIC CBI De utvärderingskriterier som gäller är tillgängliga på webbplatsen Kriterierna fastställdes av CIRs styrelse vid dess sammanträde den 1 december Höst-seminarium Den 24 november 2009 arrangerades ett seminarium om Europeiska miljökrav på byggsektorn och klassningssystem. Seminariet hölls i Karlskrona och intresserade ett 20-tal deltagare.

11 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Ansökan om ekonomiskt stöd vid konferens En anmälningsblankett med regler för att söka föreningens stöd för deltagande vid konferenser har utformats av styrelsen för användning med start Ansökan finns som bilaga. Två ansökningar har inkommit till CIR för ekonomiskt stöd vid deltagande i konferens. Båda har beviljats. 4. MEDLEMMAR Den 31 december 2009 såg medlemssituationen ut på följande sätt (2008 inom parentes). Medlemmar i Sverige CIB IABSE RILEM Totalt Kollektiva 4 (4) 13 (14) 4 (4) 21 (22) Associerade 8 (8) 8 (8) Individuella 4 (3) 45 (39) 52 (37) 101 (79) Totalt 16 (15) 58 (53) 56 (41) 130 (109) 5. SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN Den Svenska Nationalkommittén inom Svenska Gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bestod under verksamhetsåret av följande 24 huvudmän och deras representanter: Huvudman Representant Adress 1 Banverket Lars Gustavsson Borlänge 2 Boverket Nikolaj Tolstoy Box Karlskrona 3 Byggsektorns InnovationsCentrum, BIC Åke Skarendahl Vasagatan Stockholm 4 CBI Betonginstitutet Johan Silfwerbrand Drottning Kristinas väg Stockholm 5 Centerlöf & Holmberg AB Bengt Andersson Box Malmö 6 Chalmers Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik Kent Gylltoft Göteborg 7 Cementa AB Christer Ljungkrantz Årstaängsvägen 25 Box SE Stockholm 8 FORMAS Rolf Annerberg Box 1206

12 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Stockholm 9 Norconsult AB Ljot Strömseng Box Göteborg 10 Högskolan i Gävle Christer Sjöström Gävle 11 Kungliga Tekniska Högskolan, Håkan Sundquist Stockholm Byggvetenskap 12 Lunds Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial 13 Luleå Tekniska Universitet, Samhällsbyggnad Sven Thelandersson Box Lund Lennart Elfgren Luleå 14 NCC Teknik Staffan Hintze Solna 15 Ramböll Sverige AB Peter Collin Box Luleå 16 Reinertsen AB Henrik Gabrielsson Anders Carlssons g Göteborg 17 Skanska Sverige AB Per-Ola Svahn Göteborg 18 Stålbyggnadsinstitutet Björn Uppfeldt Box Stockholm 19 Svenska Peter Utgenannt Stockholm Betongföreningen 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Per-Erik Petersson Box Borås 21 SWECO Sten Forsström Box Stockholm 22 Tyréns Byggkonsult AB Bo Westerberg Stockholm 23 Vägverket Mats Karlsson Borlänge 24 WSP Ulf Sandelius Skeppsbrogatan Luleå

13 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret Balansräkning per Tillgångar Skulder och eget kapital SHB allkonto ,40 Sekretariat + hemsida (SP) ,00 SHB Räntefond ,47 Förmögenhet vid årets ingång ,33 Fordran höstseminarium 5 700,00 Skuld för ekonomiskt stöd 9 977,00 Fordran H.avgift ,00 Årets resultat ,46 Kassa , ,87 Resultaträkning för tiden Intäkter Kostnader Huvudmannaavgift ,10 Sekretariat+hemsida (SP/CBI) ,00 CIR-dag ,00 CIR-dag ,00 Höstseminarium 5 700,00 Höstseminarium 6 069,64 Ränta 0,00 Ekonomiskt stöd - konferens 9 977,00 Fondutveckling 1807,08 Ej utbetalt resebidrag 1 000, , ,64 Årets resultat ,46 I övrigt se bifogade bokslutskommentarer.

14 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Bokslutskommentarer för år Den skuld på 1000 SEK som föreningen sedan mer än 10 år haft till före detta sekreterare har skrivits av. 2. Utav intäkterna från huvudmannaavgiften 2009 erhölls SEK under Resterande SEK bokförs som en fordran. Utav denna fordran betalades SEK in i början av Intäkterna från Höstseminariet uppgick till SEK. Ingen inbetalning gjordes under 2009 varför hela intäkten sätts upp som en fordran. Hela denna fordran har betalts in under början av Handelsbanken har inte fakturerat några kostnader för nyttjade tjänster under Kostnaderna som understeg 100 SEK ackumuleras till kommande kostnader för Under 2009 har två ansökningar om ekonomiskt stöd för deltagande i internationella konferenser inkommit, båda från Ramböll/LTU. Styrelsen har beslutat att stödja ansökningarna med sammanlagt SEK. Utbetalning utfördes ej under 2009 utan sätts upp som en skuld.

15

16 Kommunikationsplan för internt bruk inom CIB/IABSE/RILEM Framtagen av Johan Söderqvist och Johan Dozzi , rev , Kommunikation Kommunikation handlar om att informera om föreningen och dess mål. 2 Föreningens mål Föreningens mål: 1. att erbjuda medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja deras professionella kompetens 2. att stödja moderorganisationernas 1 verksamhet och medverka till att deras mål förverkligas på nationell nivå (Internationellt samarbete inom forskning och utveckling) 3. att verka för fler svenska medlemmar i moderorganisationerna och 4. skapa nätverk Se vidare i föreningens stadgar. Föreningen har också som mål att varje år: 5. dela ut det internationella certifikatet 6. dela ut det ekonomiska stödet vid konferenser 1 I stadgarna har CIB/IABSE/RILEM tolkats som respektive moderorganisation och inte som den svenska gruppen, den grupp som stadgarna i sig avser. 1(8)

17 Problem och möjligheter TABELL 1: Problem och möjligheter. Problem Föreningen är okänd inom delar av forskningsvärlden och byggbranschen (målgruppen). Möjligheter Föreningen har under flera år visat att man kunnat samla många deltagare på seminarier. Föreningen har svårt att ensamt nå ut till potentiella medlemmar och individer vid t.ex. kallelser till höstseminariet eftersom endast finns ett fåtal medlemmar. Målgruppen känner inte till det ekonomiska stödet till konferenser och det internationella certifikatet. Det finns svårigheter med att hitta kandidater för nominering till arbetsgrupper, styrelser, kommittéer mm. hos moderorganisationerna. Hemsidan är inte en naturlig plats för informationsinhämtning för målgruppen. Målgruppen för höstseminariet kan vara stort. Budskapen vid seminarier är intressanta. Det ekonomiska stödet är attraktivt. Det internationella certifikatet ger möjligheter för individer. I Sverige finns duktiga personer lämpliga för nomineringar. Hemsidan har stor potential. 4 Mål för kommunikationen Det främsta målet för kommunikationen är att göra föreningens verksamhet mer synlig för målgruppen. Föreningen ska vända sig till målgruppen med olika kommunikationskanaler och varje kontakt ska tydligt visa den nytta som kommer målgruppen till godo. Kommunikationen syftar till att upplysa målgruppen om (förenklat ur stadgarna): 1. Kunskap och aktuell information för kunskapshöjning, främst genom de seminarier som anordnas men även genom det stöd som kan erhållas för konferenser. 2. Möjligheten till internationella kontakter genom seminarier och konferenser både nationellt som internationellt. 3. Möjligheten till internationellt arbete inom moderorganisationerna genom de nomineringar som den svenska gruppen gör för deltagande i olika arbetsgrupper, styrelser, kommittéer mm. 2(8)

18 Om dessa delar kan kommuniceras till målgruppen kan nya medlemmar knytas till föreningen och på det sättet kan verksamhetens samtliga mål uppnås. 4 Målgrupper för kommunikationen Föreningen har två huvudmålgrupper; företagsmedlemmar (ger intäkter till föreningen och har intresserade personer anställda) och individer intresserade av internationellt arbete. TABELL 2: Målgrupper i kommunikationen. Målgrupper för företagsmedlemmar -Materialtillverkare -Konsultföretag -Forskningsinstitut -Statliga verk och myndigheter -Entreprenadföretag -Högskolor Målgrupper för individer -Konsulter -Entreprenörer -Förvaltare -Arkitekter -Forskare 5 Kommunikationskanaler idag CIR-dagen Höstseminariet Internationellt certifikat (indirekt) Nomineringar (indirekt) Artiklar Hemsida Ekonomiskt stöd vid konferens (indirekt) Studiebesök Rekryteringsseminarier Utskick Muntlig information Indirekta kommunikationskanaler är inga egentliga kommunikationskanaler men har ändå tagits upp på listan då de stödjer vår kommunikation. TABELL 3 visar föreningens mål och dess respektive målgrupp. 3(8)

19 TABELL 3: Föreningens mål och respektive målgrupp. Föreningens mål (stadgarna) Målgrupp Företagsmedlemmar 1. att erbjuda medlemmarna ny - CIR-dagen - Höstseminariet kunskap och aktuell information som - Hemsida medverkar till att höja deras - (Internationellt professionella kompetens certifikat) - Studiebesök 2. att stödja moderorganisationernas* - Höstseminariet - Hemsida verksamhet och medverka till att deras mål förverkligas på nationell nivå (Internationellt samarbete inom forskning och utveckling) Målgrupp individer - CIR-dagen - Höstseminariet - Artiklar - Hemsida - Studiebesök - Höstseminariet - (Internationellt ceritifikat) - Hemsida - (Ekonomiskt stöd vid konferenser) 3.att verka för fler svenska medlemmar i moderorganisationerna* 4. att stimulera och medverka till att medlemmar i föreningen deltar aktivt i moderorganisationernas* verksamhet - - CIR-dagen - Höstseminariet - (Nomineringar) - (Internationellt certifikat) - Hemsida - - (Internationellt cerifikat) - (Nomineringar) - Hemsida - (Ekonomiskt stöd vid konferenser) 5. att föreslå att internationella konferenser anordnas i Sverige och att stödja genomförandet av dessa 6. att inom föreningen på nationell nivå förmedla internationella kontakter 7. att samverka med andra organisationer och föreningar med likartade mål CIR-dagen - Höstseminariet - CIR-dagen - Höstseminariet - CIR-dagen - Höstseminariet - (Nomineringar) - (Ekonomiskt stöd vid konferenser) - CIR-dagen - Höstseminariet - Studiebesök 4(8)

20 Analys och åtgärder CIR-dagen och höstseminariet Seminarierna stödjer kommunikationen genom att marknadsföra CIRs och moderföreningarnas namn och verksamhet. Genom att utveckla det internationella inslaget, antigen genom redovisning av svenskars internationella arbete eller internationella föreläsare, ökar kopplingen till föreningens övergripande mål. Det bör också läggas stor vikt vid val av tema för varje seminarium då detta har stor betydelse för antalet deltagare. Kan kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. Internationella certifikatet Det internationella certifikatet uppmuntrar till och främjar det internationella samarbetet. Fungerar idag bra men information bör kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. Nomineringar Genom att nominera svenskar i de internationella moderorganisationernas olika kommittéer, utskott, styrelser mm främjar det vårt lands aktiva medlemskap. Fungerar idag bra men information bör kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. Artiklar Genom skrivande av artiklar kan föreningens alla mål kommuniceras. Förslagsvis listas intressanta tidskrifter som vänder sig mot våra målgrupper. Därefter uppmuntras personer som är aktiva inom verksamheten att skriva artiklar som föreningen sedan aktivt arbetar för att få publicerade tillsammans med kort beskrivning av föreningen. En standardtext för beskrivning av CIR bör tas fram. Hemsidan Hemsidan kan utvecklas men det innebär samtidigt en utökad arbetsinsats. Vi är idag tveksamma till om detta merarbete ger tillräckligt mycket tillbaka. En annan fråga som bör diskuteras är den krångliga sökvägen till CIRs hemsida (www.cib.iabse.rilem.se). Internetadressen används i dagsläget inte av någon. Ekonomiskt stöd vid konferenser Ekonomiskt stöd vid internationella konferenser främjar det internationella samarbetet. Information bör kommuniceras mer aktivt genom artiklar, informationsblad och hemsida. 5(8)

21 Studiebesök Vid studiebesök kan information om CIR och dess moderorganisationer spridas och vi kan vid dessa samverka med andra föreningar. Det är dock tveksamt om detta i tillräcklig omfattning bidrar till de övergripande målen om de inte utförs i samband med CIR-dagen eller höstseminariet. Utskick För att kunna göra riktade utskick för informationsspridning måste det finnas adresser till målgruppen. Eftersom CIR inte har medlemmar på individnivå anses detta vara svårt att på kort sikt. Muntlig information Muntlig information sker utifrån styrelsen och dess medlemmar inom respektive nätverk. 6(8)

22 Nya kommunikationskanaler Informationsblad I framtida kommunikation förslås att ett uppdaterat informationsblad görs. Detta kan bifogas i utskick och delas ut i samband med seminarier. Informationsbladet bör innehålla klar och tydlig information om: - föreningens verksamhet och mål - det internationella certifikatet - det ekonomiska stödet vid konferenser - nomineringar Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev kan användas för att informera om vad som är aktuellt inom moderföreningarna (deras nyhetsbrev eller nyheter på deras hemsidor), vad som händer i CIR och vilka konferenser mm som är på gång. Detta kan på sikt ge ett ökat intresse för föreningen. En nackdel i sammanhanget är att vi inte har personliga medlemmar och därmed bara har mailadresser till medlemsföretagens kontaktpersoner. Vi skulle dock kunna samla på oss mailadresser till dem som är aktiva i våra verksamheter både i och utanför Sverige samt till deltagare i våra olika arrangemang. Utskick För att informera målgruppen för det ekonomiska stödet vid konferenser kan utskick till utvalda högskolor, forskningsinstitut och företag göras varje år. I samband med detta kan information om CIRs verksamhet bifogas. 8 Uppföljning En lyckad kommunikation av föreningens verksamhet kommer att kunna mätas genom antalet: 1. medlemmar 2. deltagare vid seminarierna 3. sökande av det internationella certifikatet 4. sökande av det ekonomiska stödet 5. nominerade till moderorganisationerna 7(8)

23 Sammanfattning TABELL 4: Mål att kommunicera, dess främsta målgrupp, förslag till kommunikationskanal och förslag på tidpunkt för kommunikationen. Mål att Målgrupp Kommunikations När kommunikationen sker kommunicera -kanaler A - CIR-dagen Företag 1. Utskick I samband med evenemang 2. Hemsida Individ 3. Muntligt B - Höstseminariet Företag 1. Utskick I samband med evenemang 2. Hemsida Individ 3. Muntligt C - Internationella Individ 1. Utskick 1. Görs under Artiklar 2. Har gjorts 2008 certifikatet 3. Hemsida 3. Alltid 4. Seminarium 5. Muntligt 4. Höstsem och CIRdag. D - Nomineringar Individ 1. Utskick 2. Artiklar 3. Hemsida 4. Seminarium 5. Muntligt G - Ekonomiskt stöd vid konferenser H - Studiebesök Företag Individ Företag Individ 1. Utskick 2. Artiklar 3. Hemsida 4. Seminarium 5. Muntligt 1. Utskick 2. Artiklar 3. Hemsida 5. Vid kontakt 1. Görs under Görs under Alltid 4. Höstsem och CIRdag. 5. Vid kontakt 1. Görs under Har gjorts Alltid 4. Höstsem och CIRdag. 5. Vid kontakt I samband med evenemang 8(8)

24 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (1) Budget 2010 för föreningen Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM Budget 2009 Utfall 2009 Budget 2010 Huvudmannaavgift (fakturerad) CIR-dagen Höstseminarium Stöd för deltagande i inter. konf Sekretariat o hemsida Oförutsett Ränteintäkt Fondutveckling Avgifter konton

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll Viared Företagsförenings årsmöte Datum: 2006-03-28 Plats: Ellos Mötet inleddes med ett underhållande och mycket uppskattat föredrag av Olle Blomqvist, ellos grundare. Mötesdeltagarna fick ta

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 1. Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkändes. 2. För mötet valdes följande till: a. Ordförande Karl Pettersson b. Sekreterare Anna Dahlgren 3.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer