Protokoll fört vid distriktets årsstämma på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande"

Transkript

1 Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer, revisorer, valberedning och övriga deltagare välkomna till stämman. Han påminde om en del som hänt under det senaste året bl.a. kongressen i Jönköping, namnbyte till SPF Seniorerna, Nya stadgar samt att Stickan Carlsson, som under några år tjänstgjort som generalsekreterare lämnar sin post och efterträds av Peter Sikström tidigare verksam bl.a. i Studieförbundet Vuxenskolan. Ett särskilt välkommen riktades till Sinikka Bohlin, ordförande i nybildade Regionfullmäktige i Gävleborgs län. Ordförande överlämnade därefter ordet till Sinikka som hade kallat sitt anförande för Region Gävleborg mer än sjukvård? Stämmodeltagarna fick en intressant redogörelse för nybildade regionens olika arbetsuppgifter och själva bildandet av regionen. Under fullmäktige med 75 ledamöter finns regionstyrelsen samt tre nämnder Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kultur och kompetensnämnden samt Hållbarhetsnämnden. Hon berörde bl.a. medborgarförslag, demokratiberedning, folktandvården och frågan om bildande av ytterligare storregioner, som dykt upp den senaste tiden. Vid efterföljande frågestund kom frågor om IT-frågor, sjukjournaler, tidtabeller och Sinikka lovade att ta med sig synpunkter och frågor från stämmodeltagarna. Sinikka avtackades efter en timme med blommor av ordförande för en intressant redogörelse och därefter kunde stämmoförhandlingarna starta. 1. Stämmans öppnande. Distriktsordförande Bengt Andersson förklarade 2015 års distriktsstämma för öppnad. 2. Val av presidium. Till presidium valdes: Till ordförande för stämman valdes Carl Göran Wallman, SPF Seniorerna Ankaret. Till vice ordförande för stämman valdes Håkan Olsson, SPF Rudan, Bomhus. Till sekreterare för stämman valdes Berit Olsson, distriktsstyrelsen. Till protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Elisabeth Olsson och Hans Ström båda från SPF Ankaret. Till pressreferent utsågs Berit Olsson. 3. Upprop av ombud. Samtliga deltagare hade registrerats före stämman. Upprop skedde föreningsvis. Närvarande var 51 ombud (av 61 möjliga) samt 7 från styrelsen. Beslutades att närvaroförteckningen skulle utgöra röstlängd.

2 SPF Årsstämma Prövning om kallelse till årsstämman skett i behörig ordning. Sekreteraren meddelade att kallelse gått ut via e-post till alla föreningsordförande, styrelseledamöter, distriktsfunktionärer, valberedning och revisorer 7 veckor före stämman den 18/2, vilket är i enlighet med stadgarna. Stämman godkände kallelsen. 5. Fastställande av föredragningslistan. Stämman beslutade att arbeta efter den presenterade föredragningslistan. 6. Styrelsens årsredovisning för 2014 med funktionärsrapporter. Verksamhetsberättelsen för 2014 med funktionärsrapporter och den ekonomiska redovisningen hade sänts ut till samtliga deltagare i förväg. Verksamhetsberättelsen kommenterades av ordförande och balans- och resultaträkningen av kassören. Stämman beslutade att godkänna redogörelserna och lägga verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redovisningen till handlingarna. 7. Revisorernas berättelse. Revisor Per Erik Pousette föredrog revisorernas berättelse, vilken med godkännande lades till handlingarna. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning. Den framlagda balans- och resultaträkningen för år 2014 visar på ett överskott på kr och ett eget kapital per på kr I enlighet med revisorernas förslag fastställdes balans- och resultaträkningen i befintligt skick. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. I enlighet med revisorernas förslag beviljade stämman styrelsen ansvarsfrihet för Fastställande av ersättningar. Valberedningen presenterade förslag till ersättningar enl. bil. 1, med ett litet tillägg mot föregående år. Stämman beslutade att godkänna förslaget. 11. Beslut om distriktets nya namn. Vid kongressen 2014 beslutades om namnbyte till SPF Seniorerna. Vid sammanträde beslutade distriktsstyrelsen föreslå årsstämman att distriktets namn skall var SPF Seniorerna Gästriklandsdistriktet, vilket också blev stämmans beslut. 12. Antagande av nya normalstadgar för distriktet. Vid kongressen i Jönköping 2014 beslutades också om nya stadgar på alla nivåer. Distriktsordföranden redogjorde för skillnaderna i förhållande till de gamla stadgarna. Årsstämman beslutade anta de nya normalstadgarna för distrikt.

3 SPF Årsstämma Verksamhetsplan för Ordförande presenterade Verksamhetsplanen för 2015,som bygger på Mål- och riktlinjer för åren med de fyra huvudpunkterna Vi -anda och identitet, Rekrytera och behålla, Påverka och inflytande samt Synas och höras. Konstaterades att LPR i fortsättningen skall kallas RPR (Regionens PensionärsRåd) Verksamhetsplanen godkändes av stämman. 14. Budget för Förslag till budget presenterades av kassören, där intäkterna uppgår till kr medan kostnaderna är beräknade till kr vilket betyder ett budgetunderskott på kr I budgeten är bl.a. upptaget kr till Möten, stämmor och kurser och till Marknadsföring, reklam finns kr anslaget. Stämman beslutade godkänna det presenterade budgetförslaget. 15. Fastställande av årsavgift till distriktet för Styrelsen föreslog oförändrad avgift dvs. 20 kr/medlem, vilket fastställdes av stämman. Årsstämman ajournerades för lunch. Kl Återupptogs förhandlingarna. 16. Fastställande av antalet ombud vid nästkommande årsstämma Distriktsstyrelsens protokoll : Ombudsfördelning: Styrelsen beslutar vidare att förelägga årsstämman 2015 nedanstående förslag till representation för 2016, vilket betyder föreningarna med medlemmar ytterligare ett ombud i var medan i de stora föreningarna antalet ombud minskar från 7 till 6. Medlemmar Antal ombud x/ Totalt antal ombud + ordf. = 3 st ombud + ordf. = 5 st ombud + ordf. = 6 st ombud + ordf. = 7 st x/där ordförande är ledamot av distriktsstyrelsen och/eller distriktsfunktionär ersätts ordförande med vice ordförande eller annan styrelseledamot. Enligt stadgarna skall dessutom distriktsstyrelsen, föreningens revisorer samt valberedningens ledamöter kallas till årsstämman. Årsstämman beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag. 17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen. Valberedningen föreslog att styrelsen även detta år skulle bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, vilket också blev stämmans beslut. 18. Val av distriktsordförande. Till distriktsordförande på 1 år omvaldes enhälligt Bengt Andersson, SPF Seniorerna Österfärnebo. Omvalde distriktsordförande tackade för förtroendet att få leda distriktet ytterligare ett år.

4 SPF Årsstämma Val av övriga styrelseledamöter och ersättare. Ordinarie: I tur att avgå var Hans Wallenberg, Berit Olsson, Reijo Göthe. Hans Wallenberg har undanbett omval på grund av byte av bostadsort och Reijo Göthe var fyllnadsvald på ett år, Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes: Berit Olsson, Österfärnebo, omval på 2 år Per Lundgren, Ankaret, nyval, på 2 år Margareta Neuman-Westberg, Gavle, nyval, på 2 år Kvarstående ytterligare 1 år: Jörgen Wiklund, Hans Ström och Christer Johansson Ersättare: Till ersättare på 1 år omvaldes Hans-Olov Forsbäck, Ugglan och Anders Wallin, Syrenen, nyvaldes på 1 år 20. Val av två revisorer jämte ersättare. Till ordinarie revisor omvaldes Per-Erik Pousette, Syrenen, på 2 år Mona Jonsson, Tre lågor, kvarstår ytterligare ett år Till ersättare valdes: Ylva Grönlund, Syrenen, omval, 2 år Kerstin Sandin, Ankaret, kvarstår 1 år Övriga distriktsfunktionärer och ansvarsområden skall enligt årsstämmans beslut 2012 utses av styrelsen. 21. Val av ombud till Studieförbundet Vuxenskolans årsstämma. Ordförande Bengt Andersson redogjorde för att efter SV:s omorganisation där Gästrikland och Hälsingland är en avdelning i SV men två skilda SPF-distrikt får varje SPF-distrikt betala varsin medlemsavgift på kr. 500 och välja tre ombud till SV:s årsstämma. Stämman beslutar på ordförandens förslag att styrelsen får i uppdrag att utse de 3 ombuden till 2016 års stämma. 22. Val av valberedningsledamöter. Stämman beslutade att antalet valberedningsledamöter skall vara fyra. På tur att avgå var Birgitta Löwenborg, Ankaret och Anita Beskow, Syrenen Stämman beslutar att omvälja Birgitta Löwenborg och Anita Beskow, båda på 2 år. Kvarstående 1 år Elisabeth Olsson, Ankaret och Lars Pettersson, Gavle Till sammankallande i valberedningen till 2016 års stämma utsågs Lars Pettersson, Gavle.

5 SPF Årsstämma Behandling av motioner till årsstämman. Meddelades att inga motioner inkommit till stämman. 24. Behandling av förslag från förbundet och distriktsstyrelsen. Vid distriktstyrelsen sammanträde beslutades om ett uttalande gällande Kontanthanteringen. Uttalandet presenteras för stämman av distriktsordförande, enl. bil 1. Se bil. 2 i protokollet Stämman beslutar att med godkännande ställa sig bakom uttalandet. 25. Övriga frågor. -Hans Ström-boendefrågor. Hans presenterade 14 punkter om hur. kommunen kan stimulera byggandet av bostäder för friska äldre som hjälp till föreningar och KPR-ledamöter hur man kan jobba med bostadsfrågorna. Bil. 3 - Kurt Morén, trafikansvarig i Rudan inbjöd alla i distriktet till Trafiksafari torsdag 21 maj med start i Gävle mot Ön för uppehåll via Hade-Gysinge och med mål vid Strandbaden, Årsunda. Frågor och förplägnad efter vägen utlovades. -Christer Johansson, Konvaljen, informerade om kunskapstävlingen Hjärnkoll 2015 där riksfinalen blir redan den 21-22/9 i samband med Kasta loss på Finlandsfärja. Distriktsfinal blir i mitten av augusti och föreningarna uppmanas att anmäla lag. -Hans Ström- Landräddningen. I Gävle söks användare och volontärer till den nya larmfunktionen Landräddningen Larmfunktionen fungerar via en app i en smartphone och skall ge alla en ökad trygghet. Man söker 2900 användare i Gävle innan årets slut och projektet förväntas att spridas i hela länet. -Bengt Andersson. Arbetsgrupp till Kongressen Samordnare Hans Ström önskar bilda en arbetsgrupp under det här året med en representant från varje förening med tanke att inventera utflyktsmål och aktiviteter i hela Gästrikland. Föreningarnas ordförande uppmanas att ha ett namn klart från varje förening till ordförandeträffen den 27 april. -Johanna Hyvärinen, organisationsansvarig på Studieförbundet Vuxenskolan, gästade stämman under eftermiddagen och lovade att ordna träffar för föreningarnas studieansvariga under året. För föreningarna i Gävle finns alla månadsaktiviteter samlade på hemsida och mailutskick görs. Föreslås föreningarna i övriga distriktet att till kommande ordförandeträff fundera på möjligheten till samlad information på distriktets hemsida.

6 SPF Årsstämma Forts. Avtackning. Avgående kassören, Hans Wallenberg, som under fyra år skött den ekonomiska delen i distriktet men nu slutar sitt uppdrag avtackades med presentkort, silvernål och blommor. Reijo Göthe avtackades med blommor för sitt år i styrelsen. Bertil Larsson, Syrenen, tidigare vice ordförande i distriktsstyrelsen och samordnare för KPR-ledamöterna avled för några veckor sedan och Jörgen fick i uppdrag att överlämna en blombukett till hans fru Ann-Mari. Ordförande avtackade även presidiet för väl genomförd stämma med blommor och till sist överlämnades även en bukett till omvalde ordföranden med tack för allt nedlagt arbete under året. Henry Olsson, Gävle, som efter 10 år lämnar sitt uppdrag som trafiksamordnare kunde inte delta på stämman men kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Bengt A: Kallade den nyvalda styrelsen till konstituerande sammanträde direkt efterstämmans slut. 25. Stämmoordförande förklarade 2015 årsstämman avslutad. Dag som ovan. /Berit Olsson/ vid protokollet /Carl-Göran Wallman/ ordförande Justeras:. /Elisabeth Olsson/ justerare /Hans Ström/ justerare

7 Bilaga 1:a punkt 9:1 i föredragningslistan Sveriges Pensionärsförbund Gästrikland SPF-distriktet Gästrikland väljer vid sin årsstämma funktionärer till styrelse och vissa speciella funktioner i föreningens organisation. Valberedningen noterar tacksamt dessa funktionärers insatser samtidigt som vi föreslår stämman att som grundregel skall gälla att dessa funktionärer skall ha full ersättning för de kostnader de har för att fullgöra sina förtroendeuppdrag. Distriktets funktionärer är Styrelseledamöter, däribland ordförande, sekreterare och kassör Särskilda av stämman valda funktionärer, bl.a. revisorer, valberedning, Av styrelsen delegerade att ansvara för vissa speciella intresseområden, ex. vis IT-ansvarig Kostnader som ersätts skall avse Resekostnader (inkl. ev. kost och logi), avseende av styrelsen godkända resor, mot reseräkning och där så är tillämpligt enligt statliga normer Resor som är automatiskt godkända gäller styrelsemöten, arbetsgruppsmöten, deltagande i distriktsstämma och höstmöte Övriga resor som påkallats/godkänts av styrelsen. Papper och toner mot kvitto enl. styrelsebeslut. Schablonersättningar Ersättningar enligt schablon kan vara motiverade för vissa befattningar där omfattningen resp. arbetet att redovisa detta överstiger värdet av förmånen. F.n. gäller detta bidrag till bredbandskostnader, som påtagligt underlättar resp. möjliggör fullgörandet av uppdraget samt telefonersättningar till ett flertal funktionärer enligt styrelsens bedömningar. Bidraget till bredbandsuppkopplingen föreslås till hälften av Telias pris eller 2100 kr/år och utgår till IT/Webb-ansvarig Ordförande Sekreterare Kassör Gävle i mars 2016 Valberedningen

8 Bil. 2 Uttalande vid SPF Seniorerna Gästriklands årsstämma 8/ Alla vill inte ha ett kontantlöst samhälle! Allt färre bankkontor i Sverige tar emot kontanter idag och antalet kontantautomater per invånare är näst lägst i Europa. Denna utveckling drabbar framför allt svaga grupper, som den äldre delen av befolkningen, som riskerar att hamna utanför. I våra åldersgrupper har inte alla möjlighet och kunskap att hänga med och utnyttja de nya former av digitaliserade betaltjänster som utvecklas i allt snabbare takt. Många äldre uppger att de känner en otrygghet vid uttag av kontanter i automater med tanke på de personrån som ofta drabbar denna svaga grupp. Även föreningslivet har behov av en lätt tillgänglig och väl fungerande kontanthantering över hela landet. Människor ska enligt lag själva kunna välja betalningsmedel, men många som vill använda kontanter stöter på svårigheter i dagens samhälle. Det är därför högst angeläget att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång till kontanter. Vad är meningen med att ge ut en massa nya sedlar om de samtidigt görs allt mera oåtkomliga? Bankerna åberopar säkerhetsrisker och höga kostnader för kontanthantering och kunderna på landsbygden hänvisas till några ICAhandlares välvilja och ökade risktagande. Vi från SPF Seniorerna menar att äldre människors välbefinnande är en minst lika viktig fråga som bankpersonalens arbetssituation Bankerna måste tvingas att återgå till ett balanserat förhållande som innebär att vara till större gagn för sina kunder och inte enbart fokusera på allt högre vinster och utdelning till aktieägarna. SPF Seniorerna Gästriklandsdistriktet

9 Bil. 3 till 25 om hur kommunen kan stimulera byggandet av bostäder för friska äldre. 1. Tydliggör behovet av äldrebostäder i bostadsförsörjningsprogrammet. 2. För dialog med pensionärsorganisationer om hur de ser på sina behov. 3. Ta fram underlag över äldregruppen växer och hur äldre bor idag. 4. Inventera tillgängligheten i flerbostadshusen och samarbeta med fastighetsägarna för att få till stånd enklare tillgänglighetsåtgärder. 5. Informera fastighetsägarna om den möjlighet som finns att bygga på våningar och skapa lägenheter som kan finansiera hissinstallation så att fastigheten blir rullstolstillgänglig. 6. Uppmuntra och stötta idéer som kommer från privata och byggherrar om att bygga mellanboendeformer. 7. Undersök om det finns fastigheter i kommunens bestånd som kan byggas om till trygghetsbostäder (äldre pensionärshem, mm). 8. Ställ villkor på äldrebostäder i genomförandeavtalet, när kommunal mark säljs. 9. Håll en god detaljplaneberedskap för äldrebostäder och bevaka frågan vid ombyggnader. 10. Lokalisera nya äldrebostäder i anslutning till stadsdelscentra mm. och helst nära befintliga äldrebostäder. Det underlättar bostadsbyten och samordning av personal. 12. Samordna och informera om de olika typer av äldrebostäder som finns i kommunen genom broschyr och hemsida. 13. Subventionera gemensamhetslokal och värdinnefunktion till Trygghetsbostäder och motsvarande. 14. För dialog med bygglov så att tillgänglighetsnormerna uppfylls till alla delar i alla projekt.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer