Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok"

Transkript

1 Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011

2 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation Översikt Förberedelse Sätta i/byta batterierna Ställa in datum och tid...12 Anvisningar för användning 3. Använda enheten Sitt på rätt sätt när du mäter Sätta på manschetten Utföra en mätning Anvisningar för speciella tillstånd Använda minnesfunktionen Överföra data till en pc Snabbguide...40 Skötsel och underhåll 5. Hantera fel och problem Felmeddelanden Felsökning Underhåll och förvaring Tillvalsdelar Tekniska data Användbar information om blodtryck

3 Innan du använder enheten Introduktion Introduktion Tack för ditt val av blodtrycksmätaren för överarm, OMRON M10-IT Intellisense. OMRON M10-IT Intellisense är en helautomatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Med den kan du mäta blodtryck och pulsfrekvens snabbt och enkelt. För att få en bekväm, kontrollerad uppblåsning utan behov av förinställt tryck eller ny uppblåsning används den avancerade "Intellisense"-tekniken i enheten. Mätaren sparar mätresultat för två personer och visar medelvärden för morgon och kväll. Det automatiska läget möjliggör tre mätningar i följd med tidsinställda intervall för avläsning av medelvärdet. Med hjälp av Omron-programvaran för blodtrycksövervakning som ingår i enheten kan du granska, behandla och skriva ut data om blodtrycksmätningar utförda av OMRON M10-IT Intellisense. Programvaran som ingår finns endast på engelska. Läs noga igenom denna handbok innan du använder enheten. Om du vill ha specifik information om ditt blodtryck, VÄND DIG TILL DIN LÄKARE. SV 3

4 Viktig säkerhetsinformation Viktig säkerhetsinformation Rådfråga din läkare vid graviditet, arytmi och arterioskleros. Endast mätresultat från de angivna användarna ska sparas i enheten. Läs noga igenom detta kapitel innan du använder enheten. Var försiktig! (Allmän användning) Rådfråga alltid din läkare. Du får aldrig sluta med, eller ändra dosen för, läkemedel som ordinerats av din läkare. Lämna inte enheten utan tillsyn på barn eller personer som inte kan lämna samtycke. Använd inte enheten i något annat syfte än att mäta blodtryck. Använd endast den godkända manschetten till enheten. Om du använder andra manschetter kan mätresultaten bli felaktiga. Ta inte isär enheten eller manschetten. Kontrollera att luftslangen inte är virad runt andra kroppsdelar när du mäter trycket nattetid. Det kan orsaka skador när lufttrycket i slangen stiger. Undvik att vira manschetten hårt runt armen när du mäter nattetid. Det kan orsaka skador. Blås inte upp manschetten mer än till högst 299 mmhg. Låt inte något föremål röra vid USB-kontakten på enhetens högra sida när du mäter. (Valfri användning av växelströmsadapter) Använd endast originaladaptern för växelström som utformats för denna enhet. Om du använder andra adaptrar kan det orsaka skada och/eller utgöra en risk för enheten. Anslut växelströmsadaptern till ett eluttag med rätt spänning. Undvik att överbelasta eluttag och att använda förlängningssladdar. Använd inte växelströmsadaptern om enheten eller sladden är skadad. Stäng omedelbart av strömmen och dra ut sladden. 4

5 Viktig säkerhetsinformation Du får aldrig sätta i eller dra ut kontakten ur eluttaget med våta händer. (Batterianvändning) Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten. Uppsök läkare omedelbart. Om du får batterivätska på huden eller kläderna ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten. Använd fyra "AA" alkaliska batterier till enheten. Använd inte andra batterityper. Se till att batterierna sätts in med polerna rätt inriktade. Byt ut gamla batterier mot nya omedelbart. Byt ut alla fyra batterierna samtidigt. Ta ut batterierna om enheten inte ska användas på tre månader eller mer. Om batterierna har varit uttagna i mer än 30 sekunder måste inställningen för datum och tid göras om. Använd inte nya och använda batterier tillsammans. Läs igenom och följ "Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i kapitlet Tekniska data. Allmänna säkerhetsåtgärder Undvik att böja manschetten eller luftslangen kraftigt. När du tar bort luftslangen ska du dra i luftkontakten vid kopplingen till huvudenheten, inte i själva slangen. Utsätt inte huvudenheten och manschetten för kraftiga stötar och vibrationer, och tappa dem inte. Blås inte upp manschetten om den inte sitter runt armen. Manschetten får inte tvättas eller doppas i vatten. Undvik att mäta efter bad, intag av alkohol, rökning, motion eller måltid. Läs igenom och följ "Korrekt avyttring av denna produkt" i kapitlet Tekniska data när du kasserar instrumentet samt använda tillbehör eller tillvalsdelar. SV 5

6 1. Översikt 1. Översikt Huvudenhet A H G F B C D E I J A. Bildskärm B. SET-knapp C. Knappar för morgon-/ kvällsmedelvärde ( / ) D. MEMORY-knapp E. USB-kontaktjack (USB 1.1- kompatibel) F. O/I START-knapp G. Väljare för användar-id (A & B) H. Batterifack I. Luftingång J. Växelströmsadapterjack (för växelströmsadapter) 6

7 Manschett 1. Översikt K L M K. Manschett (Manschett: armomkrets cm) L. Luftkontakt M. Luftslang SV 7

8 1. Översikt Bildskärm N. Systoliskt blodtryck O. Diastoliskt blodtryck P. Hjärtslagssymbol 1. (Blinkar under mätning) 2. (Om den blinkar efter slutförd mätning betyder det att blodtrycket är utanför rekommenderat område) Q. Rörelsesymbol (Visas om du rör dig under mätningen.) R. Symbol för oregelbundna hjärtslag S. Tömningssymbol T. Symbol för autoläge (Visas när Autoläge är inställt.) U. Symbol för svagt batteri N P R T O Q S U V W X Y Z AA AB AC AD V. Symbol för användar-id (A eller B) (Indikerar användare A eller B enligt användarens val vid mätning eller när minnesfunktionen används.) W. Puls X. Symbol för hypertoni (högt blodtryck) tidigt på morgonen (Visas om medelavläsningen på morgonen under en vecka ligger över 135 för systoliskt blodtryck och/eller 85 för diastoliskt blodtryck.) Y. Symbol för morgonmedelvärde (Visas när du granskar morgonmedelvärdena med hjälp av minnesfunktionen.) Z. Symbol för kvällsmedelvärde (Visas när du granskar kvällsmedelvärdena med hjälp av minnesfunktionen.) AA.Symbol för medelvärde (Visas när du granskar värdet för de tre senaste mätningarna) AB.Minnessymbol (Visas när du granskar värden som sparats i minnet) AC.Veckovisning AD.Datum/Tid 8

9 Förpackningens innehåll 1. Översikt AE AF AG AE.Mjukt förvaringsfodral AF. Fyra "AA" alkaliska (LR6) batterier AG.USB-kabel AH.CD-ROM (Program för blodtrycksövervakning) AH Användarhandbok Garantikort Blodtryckspass Blodtrycksmätare Installationsguide (för programmet för blodtrycksövervakning) SV 9

10 2. Förberedelse 2. Förberedelse 2.1 Sätta i/byta batterierna 1. Vänd huvudenheten upp och ner. 2. Skjut batteriluckan i pilens riktning medan du trycker på luckans räfflade del. 3. Sätt i eller byt ut fyra batterier i "AA" -storlek så att de positiva (+) och negativa (-) polerna stämmer med polerna som visas i batterifacket. 4. Sätt tillbaka batteriluckan. Skjut in batteriluckan så som visas tills det klickar på plats. Obs! Mätvärdena är fortfarande sparade i minnet efter det att batterierna bytts ut. 10

11 Batterilivslängd och -byte 2. Förberedelse Om symbolen för svagt batteri ( ) visas på bildskärmen ska du byta alla fyra batterierna samtidigt. - När symbolen för svagt batteri ( ) börjar blinka kan du fortfarande använda enheten litet till. Byt batterier i god tid. - När symbolen ( ) lyser konstant är batterierna slut. Byt genast till nya batterier. Stäng av enheten innan du byter batterier. Ta ut batterierna om enheten inte ska användas på tre månader eller mer. Om batterierna har varit uttagna i mer än 30 sekunder måste inställningen för datum och tid göras om. Se kapitel 2.2 där det finns mer information. Kassera batterier enligt de lokala föreskrifterna. Fyra nya "AA" alkaliska batterier räcker till ungefär 1400 mätningar om du mäter sex gånger per dag. Eftersom de medföljande batterierna endast är avsedda för provanvändning kan de ha en kortare livslängd och räcker eventuellt inte till 1400 mätningar. SV 11

12 2. Förberedelse 2.2 Ställa in datum och tid Blodtrycksmätaren sparar automatiskt upp till 84 individuella mätvärden med datum och tid. Så här använder du minnes- och medelvärdesfunktionerna: Ställ in enheten på rätt datum och tid innan du mäter för första gången. Om batterierna har varit uttagna i mer än 30 sekunder måste inställningen för datum och tid göras om. 1. När du trycker på O/I STARTknappen för att starta enheten för första gången efter det att batterierna satts in, så blinkar årssiffrorna (2007) på skärmen. 2. Tryck på MEMORY-knappen för att flytta fram siffrorna en i taget. Obs! Intervallet för årsinställningen är 2007 till Om året kommer till 2030 återgår det till Om du håller MEMORYknappen intryckt växlar siffrorna snabbt. 3. Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen när önskad siffra visas på skärmen. Året är inställt och siffrorna för månaden blinkar på skärmen. 12

13 2. Förberedelse 4. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in månaden. Månaden är inställd och siffrorna för dagen blinkar på skärmen. 5. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in dagen. Dagen är inställd och siffrorna för timme blinkar på skärmen. 6. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in timmen. Timmen är inställd och siffrorna för minuter blinkar på skärmen. SV 13

14 2. Förberedelse 7. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in minuterna. Minutinställningen är klar. Enheten stängs av automatiskt när minutinställningen är klar. Du kan justera datum och tid genom att trycka på SETknappen medan enheten är i standbyläge. Att tänka på vid justering av datum och tid Om du av någon anledning måste justera datum och tid, eller om datum och tid har ställts om efter ett batteribyte, så justerar du datum och tid mellan och På det sättet undviker du problem med minneslagringen av morgon- och kvällsmedelvärden under en vecka. Vid justering av datum eller tid i ett senare skede startar du enheten i positionen off (av). Följ stegen nedan. 1. Håll SET-knappen intryckt. Symbolen för autoläge och den aktuella inställningen (on (på) eller off (av)) visas på skärmen för det användar-id som valts. Om året inte blinkar trycker du på SET-knappen en eller två gånger tills året blinkar. Året blinkar på skärmen. 14

15 2. Se kapitel om hur du ställer in datum och tid. 2. Förberedelse Vid manuell inställning av datum och tid måste enheten stängas av manuellt. Den stängs inte av automatiskt när minuterna är inställda. Obs! Kontrollera att datum och tid är rätt inställda så att veckomedelvärdena kan visas korrekt. Om datum/tid råkar ha blivit fel inställda trycker du på SET-knappen för att rulla igenom inställningarna så att du kan justera dem till rätt värden. Om fel tid visas på grund av att enheten inte använts på länge ställer du in datum och tid igen (se kapitel 2.2 för att få anvisningar om hur klockan ställs in). Radera de sparade värdena när du använder enheten igen (se kapitel 3.5 för att få anvisningar om hur du raderar de sparade värdena). SV 15

16 Anvisningar för användning 3. Använda enheten 3. Använda enheten 3.1 Sitt på rätt sätt när du mäter Du kan mäta antingen på vänster eller höger arm. Obs! Gör mätningarna på en lugn plats där du kan sitta i en avslappnad ställning. Rummet får varken vara för varmt eller för kallt. Du ska inte äta, röka eller motionera på minst 30 minuter före en mätning. Du ska inte röra dig eller prata under mätningen. Rätt ställning Sitt upprätt med rak rygg. Ta av tätt åtsittande kläder från överarmen, liksom tjocka plagg, t ex en tröja. Sätt inte manschetten över tjocka klädesplagg och rulla inte upp ärmen om den är alltför åtsittande. Placera armen på ett bord så att manschetten är i samma höjd som hjärtat. Mellanrummet mellan stolen och bordsskivan ska vara mellan 25 och 30 cm. 16

17 3. Använda enheten Obs! Det är nödvändigt med rätt kroppsställning under mätningen för att resultaten ska bli korrekta. Du bör dessutom försöka mäta blodtrycket vid samma tid varje dag. (Vi rekommenderar inom 1 timme efter det att du vaknat.) Felaktig ställning Böjd rygg (framåtlutad) Med benen i kors Sittande i en soffa eller vid ett lågt bord så att du tenderar att böja dig framåt Dessa situationer kan leda till högre blodtrycksvärden beroende på påfrestning eller att manschetten är lägre än hjärtat. Om manschetten är i en lägre position än hjärtat kan du använda kuddar osv. för att justera armens höjd. SV 17

18 3. Använda enheten 3.2 Sätta på manschetten Du kan vira manschetten antingen runt höger eller vänster arm. Ta av tätt åtsittande kläder från överarmen. Sätt inte manschetten över tjocka klädesplagg och rulla inte upp ärmen om den är alltför åtsittande. 1. Stick in luftkontakten i luftingången (på enhetens vänstra sida). Luftingång Luftkontakt Manschetten måste vara helt tömd på luft när den ansluts till luftingången. 2. Sitt på en stol med fötterna plant mot golvet och lägg armen på ett bord så att manschetten är i samma nivå som hjärtat. 18

19 3. Använda enheten 3. Håll ett fast tag om greppet på manschetten med handen. Grepp Kardborrband 4. Vänd handflatan uppåt. 5. Sätt manschetten runt överarmen så att den blå remsan är centrerad på mitten av innerarmen och pekar nedåt längs armens insida. Luftslangen ska löpa längs underarmens insida och vara i linje med långfingret. Manschettens nedre kant ska sitta 1 till 2 cm ovanför armbågen. Nedre kant 1 till 2 cm Blå remsa SV Luftslang 19

20 3. Använda enheten 6. När manschetten är rätt placerad fäster du kardborrbandet NOGA. Obs! Kontrollera att manschetten sitter tätt runt armen. Manschetten ska ha en god hudkontakt. Det ska gå lätt att få in pekfingret mellan manschetten och armen, så att du kan dra manschetten av och på. Kontrollera att luftslangen inte är vikt. Mäta på höger arm Observera följande när du sätter fast manschetten runt höger arm. Sätt manschetten så att luftslangen ligger bredvid armbågen. Obs! Var noga med att inte vila armen på luftslangen, eller på annat sätt hindra luftflödet till manschetten. Sätt manschetten så att ingen del av den ligger över armbågsleden. Manschetten ska sitta 1 till 2 cm ovanför armbågen. Om manschetten används 2 gånger per dag håller den i 3 år. Blodtrycket kan variera mellan höger och vänster arm, och därför kan även de uppmätta blodtrycksvärdena skilja sig åt. Omron rekommenderar att du alltid mäter på samma arm. Om värdena skiljer sig markant åt mellan armarna bör du fråga din läkare vilken arm du ska använda vid mätningen. 20

21 3.3 Utföra en mätning 3. Använda enheten Enheten är utformad för att mäta och spara mätvärdena i minnet för två personer - användar-id A respektive användar-id B. Enheten kan även användas för att göra en enstaka mätning för andra personer med användning av gästläget. Symbolen för användar-id visas inte när du använder gästläget. Mätningar som görs i gästläget sparas inte i minnet. Använda gästläget 1. Håll O/I START-knappen intryckt tills användarsymbolerna A och B försvinner från skärmen. A- och B-visningen slocknar Tryck i minst 3 sekunder 2. Tryck på knappen O/I START. Manschetten börjar blåsas upp automatiskt. SV Obs! Stoppa uppblåsningen genom att trycka in och släppa knappen O/I START. Enheten stoppar uppblåsningen, börjar tömmas och stängs av. 3. Uppblåsningen stoppas och mätningen påbörjas. När mätningen är slutförd visas blodtryck och pulsfrekvens på skärmen. 21

22 3. Använda enheten Välja användar-id Välj ditt användar-id. Använd alltid samma användar-id när du mäter. Enheten sparar mätvärdena i minnet enligt det användar-id som valts. Dessa mätvärden används för att beräkna morgon- och kvällsmedelvärden. Skjut väljaren för användar-id uppåt eller nedåt för att välja användare A eller B. Använda användar-id När du väljer ett användar-id kan enheten ställas in på att göra en mätning i singelläge eller tre mätningar i följd i autoläge när du trycker på knappen O/I START. Obs! Standardvärdet är inställt på singelläget, alltså utförs en enstaka mätning. I autoläget görs tre mätningar i följd. Enheten blåser upp manschetten och gör tre mätningar åtskilda av ett kort tidsintervall mellan varje mätning. 22

23 Använda singelläget 3. Använda enheten 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på knappen O/I START. Alla symboler visas på skärmen. Den symbol för användar-id som du valt blinkar på skärmen. Manschetten börjar blåsas upp automatiskt. Medan manschetten blåses upp fastställer enheten automatiskt den idealiska uppblåsningsnivån. Denna enhet känner av pulsen under uppblåsning. Håll armen stilla och rör dig inte förrän hela mätprocessen är slutförd. SV Obs! Stoppa uppblåsningen eller mätningen genom att trycka in och släppa knappen O/I START. Enheten stoppar uppblåsningen, börjar tömmas och stängs av. 23

24 3. Använda enheten 3. Uppblåsningen stoppas automatiskt och mätningen påbörjas. Medan manschetten töms visas minskande siffror på skärmen. Hjärtslagssymbolen ( ) blinkar vid varje hjärtslag. 4. När mätningen är slutförd töms manschetten helt. Blodtryck och pulsfrekvens visas. 5. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. Obs! Om du glömmer att stänga av den, så stängs den automatiskt efter fem minuter. Obs! Det är farligt med egendiagnostik och behandling på grundval av mätresultat. Följ din läkares anvisningar. Vänta 2 3 minuter innan du gör en ny blodtrycksmätning. Om du väntar mellan mätningarna hinner artärerna återgå till samma skick som före blodtrycksmätningen. 24

25 Välja Autoläge Du kan välja autoläge för antingen användare A eller B. 3. Använda enheten 1. Kontrollera att enheten är avstängd. 2. Välj ditt användar-id (A eller B). 3. Håll SET-knappen intryckt. Autolägessymbolen ( på skärmen. ) och off (av)-inställningen visas SV 4. Tryck på MEMORY-knappen ( ) för att välja on (på). Obs! Tryck på MEMORY-knappen för att växla mellan on (på) och off (av). 25

26 3. Använda enheten 5. Tryck på SET-knappen för att bekräfta ändringen. Antalet sekunder mellan varje mätning visas. Obs! Standardvärdet mellan varje mätning är 60 sekunder. 6. Tryck på MEMORY-knappen ( ) om du vill ändra tidsintervallet mellan varje mätning. Intervallet kan ställas in på 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder eller 120 sekunder. Fortsätt trycka på MEMORY-knappen tills önskat intervall visas på skärmen. 7. Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen. Året blinkar på skärmen. 8. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 26

27 Använda Autoläge 3. Använda enheten 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på knappen O/I START. Alla symboler visas på skärmen. Den symbol för användar-id som du valt blinkar på skärmen. Manschetten börjar blåsas upp automatiskt. Obs! Stoppa uppblåsningen eller mätningen genom att trycka på knappen O/I START. Enheten stoppar uppblåsningen, börjar tömmas och stängs av. 3. Uppblåsningen stoppas automatiskt och mätningen påbörjas. Medan manschetten töms visas minskande siffror på skärmen. Hjärtslagssymbolen ( ) blinkar vid varje hjärtslag. När mätningen är slutförd töms manschetten helt. Obs! Håll armen stilla och rör dig inte förrän hela mätprocessen är slutförd. 4. Kontrollera förloppet för de följdvisa mätningarna. SV Den första mätningen är slutförd, väntar på att starta nästa mätning. Tidsintervallet som ställts in mellan varje mätning visas på skärmen. 27

28 3. Använda enheten Den andra mätningen startar automatiskt. Den andra mätningen är slutförd, väntar på att starta nästa mätning. Den tredje mätningen startar automatiskt. Mätningarna i följd är slutförda. Medelvärdet för de tre mätningarna visas på skärmen. De tre individuella mätresultaten visas inte medan mätningarna sker i autoläge. Resultatet för varje enskild mätning kan dock visas när alla mätningar är slutförda. Obs! Under autoläge upprepar enheten mätningen om ett fel skulle uppstå. Efter 3 fel slutar enheten mäta. Om endast två mätningar lyckas visas medelvärdet för dessa två mätningar. Om endast en mätning lyckas visas detta resultat. 5. Tryck på SET-knappen för att visa blodtryck och pulsfrekvens för den första mätningen. Tryck på SET-knappen igen för att visa nästa mätning. 6. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 28

29 Viktigt! Om det systoliska eller diastoliska trycket ligger utanför standardintervallet blinkar hjärtslagssymbolen när mätresultatet visas. Enligt färska studier kan följande värden användas som riktlinje för högt blodtryck för mätningar som görs hemma. Systoliskt blodtryck Över 135 mmhg 3. Använda enheten Diastoliskt blodtryck Över 85 mmhg Dessa kriterier gäller blodtrycksmätningar i hemmet. För blodtrycksmätningskriterier på en läkarmottagning, se kapitel 9. Blodtrycksmätaren är utrustad med en funktion för oregelbundna hjärtslag. Oregelbundna hjärtslag kan påverka mätresultaten. Algoritmen för oregelbundna hjärtslag fastställer automatiskt om mätningen kan användas eller måste upprepas. Om mätresultaten påverkas av oregelbundna hjärtslag men resultatet är giltigt, så visas resultatet tillsammans med ikonen för oregelbundna hjärtslag. Om de oregelbundna hjärtslagen gör mätningen ogiltig visas inget resultat. Om ikonen för oregelbundna hjärtslag ( ) visas efter det att du gjort en mätning ska mätningen göras om. Om ikonen för oregelbundna hjärtslag visas ofta bör du informera din läkare. SV 29

30 3. Använda enheten Vad är oregelbundna hjärtslag? Oregelbundna hjärtslag är en hjärtrytm som varierar med mer än 25 % från den genomsnittliga hjärtrytmen och detekteras medan enheten mäter det systoliska och diastoliska blodtrycket. Om en sådan oregelbunden rytm detekteras mer än två Puls Normala hjärtslag Blodtryck Oregelbundna hjärtslag Korta Långa Puls Blodtryck gånger under mätning, så visas symbolen för oregelbundna hjärtslag ( ) på bildskärmen när mätresultaten visas. Vad är arytmi? Ett hjärtslag stimuleras av elektriska signaler som får hjärtat att dra ihop sig. Arytmi är ett tillstånd där hjärtrytmen är onormal på grund av brister i det bioelektriska systemet som styr hjärtslagen. Typiska symtom är överhoppade hjärtslag, för tidig sammandragning, en onormalt snabb puls (takykardi) eller långsam puls (bradykardi). Orsaken kan vara hjärtsjukdom, åldrande, fysiska anlag, stress, sömnbrist, trötthet osv. Arytmi kan endast diagnostiseras av en läkare genom en speciell undersökning. Om symbolen för oregelbundna hjärtslag ( ) visas i resultaten kan bara en undersökning och diagnostisering av din läkare fastställa om det rör sig om arytmi. Om symbolen för oregelbundna hjärtslag ( ) visas ofta bör du informera din läkare. Det är farligt att själv försöka ställa diagnos och behandla med utgångspunkt från mätresultat. Följ alltid din läkares anvisningar. 30

31 3.4 Anvisningar för speciella tillstånd 3. Använda enheten Om du vet att ditt systoliska tryck är mer än 220 mmhg så ska du hålla knappen O/I START intryckt tills manschetten blåsts upp 30 till 40 mmhg högre än ditt förmodade systoliska tryck. 1. Tryck på knappen O/I START för att starta enheten. Mätningen startar. 2. När manschetten börjar blåsas upp trycker du på knappen O/I START och håller den intryckt tills trycket är 30 till 40 mmhg högre än ditt förmodade systoliska tryck. Obs! Manschetten kan blåsas upp till högst 299 mmhg. (Ett felmeddelande visas om du försöker blåsa upp manschetten över 300 mmhg.) 3. Släpp knappen O/I START när manschetten blåsts upp till önskat tryck. Manschetten börjar tömmas och mätningen startar. SV 4. Resten av proceduren är densamma som för normal mätning. Se kapitel 3.3 Obs! Applicera inte mer tryck än nödvändigt. 31

32 3. Använda enheten 3.5 Använda minnesfunktionen Enheten är utformad för att spara blodtryck och pulsfrekvens i minnet för två personer (användare A och B) varje gång en mätning slutförs. Enheten sparar automatiskt upp till 84 uppsättningar mätvärden (blodtryck och pulsfrekvens) för varje användare (A och B). När 84 uppsättningar mätvärden sparats raderas den äldsta noteringen så att de senaste värdena får plats. Dessutom sparar enheten 8 veckors morgonmedelvärden och 8 veckors kvällsmedelvärden för varje användare (A och B). Medelvärdesfunktion Enheten beräknar medelvärdet baserat på de tre senaste uppsättningarna mätvärden tagna inom 10 minuter efter den senaste avläsningen. Obs! Om två uppsättningar mätvärden sparas i minnet för 10-minutersperioden baseras medelvärdet på de två uppsättningarna mätvärden. Om en uppsättning mätvärden sparas visas denna som medelvärdet. Visa mätvärdena 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på MEMORY-knappen ( ). ) visas ovan- Medelvärdet visas och medelvärdessymbolen ( för minnessymbolen ( ) på skärmen. 32

33 3. Använda enheten 3. Tryck på MEMORY-knappen ( ) om du vill visa den senaste uppsättningen individuella mätvärden på skärmen. Värdena visas från det senaste till det äldsta. Obs! Datum och tid visas alternerande med mätvärdena. Alternerande visning Tryck på MEMORY-knappen om du vill visa nästa uppsättning värden. Håll MEMORY-knappen intryckt om du vill visa värdena snabbare. Autoläge Medelvärdet för mätningarna i följd visas på skärmen tillsammans med autolägessymbolen ( ). Om du vill visa värdena för de individuella mätningarna trycker du på SETknappen medan medelvärdet visas. SV 4. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 33

34 3. Använda enheten Morgon- och kvällsmedelvärden Enheten beräknar och visar ett veckomedelvärde för mätningar gjorda på morgonen ( ) respektive kvällen ( ). Enheten sparar 8 veckors morgonmedelvärden och 8 veckors kvällsmedelvärden för varje användare (A och B). Obs! Veckan börjar med söndag 4.00 FM. Morgonmedelvärden Morgonmedelvärden baseras på den första medelvärdesavläsningen i autoläge eller den första avläsningen i singelläge. Mättiderna måste vara mellan: 4.00 FM och 9.59 FM. Kvällsmedelvärden Kvällsmedelvärden baseras på den första medelvärdesavläsningen i autoläge eller den sista avläsningen i singelläge. Mättiderna måste vara mellan: 7.00 EM och 1.59 FM. 34

35 Om veckomedelvärdena 3. Använda enheten Morgonmedelvärde under en vecka Det här är medelvärdet för mätningar som gjorts under morgonen (4.00 FM 9.59 FM) mellan söndag och lördag. Ett medelvärde för varje dag beräknas för upp till tre mätningar gjorda inom 10 minuter efter den första mätningen på morgonen FM Första morgonmätningen Inom 10 minuter Morgonmätningar Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Mätning Mätning Upp till 3 mätningar Mätning Mätning Morgonblodtryck Mätning 9.59 FM Mätning Kvällsmedelvärde under en vecka Det här är medelvärdet för mätningar som gjorts under kvällen (7.00 EM 1.59 FM) mellan söndag och lördag. Ett medelvärde för varje dag beräknas för upp till tre mätningar gjorda inom 10 minuter efter den sista mätningen på kvällen. SV 7.00 EM Kvällsmätningar Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Mätning Mätning Inom 10 minuter Sista kvällsmätningen 1.59 FM Mätning Mätning Mätning Mätning Upp till 3 mätningar Kvällsblodtryck 35

36 3. Använda enheten Visa morgon- och kvällsmedelvärden 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på morgonmedelvärdesknappen ( ) eller kvällsmedelvärdesknappen ( ). Medelvärdet för den aktuella veckan "THIS WEEK" visas på skärmen. Morgon- och kvällsmedelvärdet för samma vecka kan visas om du trycker på morgonmedelvärdesknappen ( ) eller kvällsmedelvärdesknappen ( ). Det är viktigt att kontrollera medelvärdena för både morgon och kväll för samma vecka. 3. Fortsätt trycka på morgonmedelvärdesknappen ( ) eller kvällsmedelvärdesknappen ( ) om du vill visa de föregående veckorna. Enheten visar "-1 WEEK" för den föregående veckan till "-7 WEEK" för den äldsta uppsättningen medelvärden. Obs! Om det saknas tillräckligt med mätningar under en vecka för att beräkna medelvärdet kommer skärmen att se ut som på bilden. 4. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 36

37 Att tänka på vid visningskombinationer 3. Använda enheten Förutom symbolerna för morgon- och kvällsmedelvärde kan enheten även visa symbolen för morgonhypertoni om morgonmedelvärdet för den veckan överstiger riktvärdet för blodtrycksmätning i hemmet. (Se kapitel 3 "Använda enheten - Viktig information" om du vill ha mer information.) Beroende på dina mätresultat kan dessa visas i följande kombinationer. Bildskärm Morgonmedelvärde Morgonmedelvärde från denna vecka med morgonmedelvärdessymbol SV Morgonmedelvärde från 7 veckor sedan med morgonmedelvärdessymbol + blinkande hjärtslagssymbol + morgonhypertonisymbol Kvällsmedelvärde Kvällsmedelvärde från denna vecka med kvällsmedelvärdessymbol Medelvärde inom riktvärde för blodtrycksmätning i hemmet Kvällsmedelvärde från 7 veckor sedan med kvällsmedelvärdessymbol + blinkande hjärtslagssymbol + morgonhypertonisymbol Medelvärde över riktvärde för blodtrycksmätning i hemmet + morgonhypertoni 37

38 3. Använda enheten Morgonhypertonisymbolen ( ) visas om veckomedelvärdet för morgonmätningar är över 135/85. I detta fall visas morgonhypertonisymbolen ( ) när kvällsmedelvärdet visas, oavsett värdena för kvällsmedelvärdet. Radera alla värden som sparats i minnet Värdena som sparats i minnet raderas enligt användar-id. Du kan inte partiellt radera värden som sparats i minnet. Alla värden för den valda användaren raderas. 1. Välj ditt ID (A eller B). 2. Håll MEMORY-knappen ( ) intryckt och tryck samtidigt på knappen O/I START i mer än 2 sekunder så raderas samtliga värden. 38

39 3.6 Överföra data till en pc 3. Använda enheten Med hjälp av Omron-programvaran för blodtrycksövervakning som ingår i enheten kan du granska, behandla och skriva ut data om blodtrycksmätningar utförda av OMRON M10-IT Intellisense. Se bifogad "Installationsguide" innan du installerar programvara på en pc. När det gäller hur programvaran används, se installationsguiden och hjälpfunktionen i programvaran. Använd endast den godkända OMRON USB-kabeln som säljs tillsammans med enheten. Om du använder en annan kabel kan enheten skadas och garantin blir ogiltig. 1. Öppna skyddet till USB-kontakten. 2. Sätt in den normala USB-stickproppen (stor kontakt) i persondatorn. Normal USBkontakt SV 3. Sätt in mini-usb-stickproppen (liten kontakt) i USB-kontakten på huvudenheten. Mini-USB-kontakt 39

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer