Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok"

Transkript

1 Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011

2 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation Översikt Förberedelse Sätta i/byta batterierna Ställa in datum och tid...12 Anvisningar för användning 3. Använda enheten Sitt på rätt sätt när du mäter Sätta på manschetten Utföra en mätning Anvisningar för speciella tillstånd Använda minnesfunktionen Överföra data till en pc Snabbguide...40 Skötsel och underhåll 5. Hantera fel och problem Felmeddelanden Felsökning Underhåll och förvaring Tillvalsdelar Tekniska data Användbar information om blodtryck

3 Innan du använder enheten Introduktion Introduktion Tack för ditt val av blodtrycksmätaren för överarm, OMRON M10-IT Intellisense. OMRON M10-IT Intellisense är en helautomatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Med den kan du mäta blodtryck och pulsfrekvens snabbt och enkelt. För att få en bekväm, kontrollerad uppblåsning utan behov av förinställt tryck eller ny uppblåsning används den avancerade "Intellisense"-tekniken i enheten. Mätaren sparar mätresultat för två personer och visar medelvärden för morgon och kväll. Det automatiska läget möjliggör tre mätningar i följd med tidsinställda intervall för avläsning av medelvärdet. Med hjälp av Omron-programvaran för blodtrycksövervakning som ingår i enheten kan du granska, behandla och skriva ut data om blodtrycksmätningar utförda av OMRON M10-IT Intellisense. Programvaran som ingår finns endast på engelska. Läs noga igenom denna handbok innan du använder enheten. Om du vill ha specifik information om ditt blodtryck, VÄND DIG TILL DIN LÄKARE. SV 3

4 Viktig säkerhetsinformation Viktig säkerhetsinformation Rådfråga din läkare vid graviditet, arytmi och arterioskleros. Endast mätresultat från de angivna användarna ska sparas i enheten. Läs noga igenom detta kapitel innan du använder enheten. Var försiktig! (Allmän användning) Rådfråga alltid din läkare. Du får aldrig sluta med, eller ändra dosen för, läkemedel som ordinerats av din läkare. Lämna inte enheten utan tillsyn på barn eller personer som inte kan lämna samtycke. Använd inte enheten i något annat syfte än att mäta blodtryck. Använd endast den godkända manschetten till enheten. Om du använder andra manschetter kan mätresultaten bli felaktiga. Ta inte isär enheten eller manschetten. Kontrollera att luftslangen inte är virad runt andra kroppsdelar när du mäter trycket nattetid. Det kan orsaka skador när lufttrycket i slangen stiger. Undvik att vira manschetten hårt runt armen när du mäter nattetid. Det kan orsaka skador. Blås inte upp manschetten mer än till högst 299 mmhg. Låt inte något föremål röra vid USB-kontakten på enhetens högra sida när du mäter. (Valfri användning av växelströmsadapter) Använd endast originaladaptern för växelström som utformats för denna enhet. Om du använder andra adaptrar kan det orsaka skada och/eller utgöra en risk för enheten. Anslut växelströmsadaptern till ett eluttag med rätt spänning. Undvik att överbelasta eluttag och att använda förlängningssladdar. Använd inte växelströmsadaptern om enheten eller sladden är skadad. Stäng omedelbart av strömmen och dra ut sladden. 4

5 Viktig säkerhetsinformation Du får aldrig sätta i eller dra ut kontakten ur eluttaget med våta händer. (Batterianvändning) Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten. Uppsök läkare omedelbart. Om du får batterivätska på huden eller kläderna ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten. Använd fyra "AA" alkaliska batterier till enheten. Använd inte andra batterityper. Se till att batterierna sätts in med polerna rätt inriktade. Byt ut gamla batterier mot nya omedelbart. Byt ut alla fyra batterierna samtidigt. Ta ut batterierna om enheten inte ska användas på tre månader eller mer. Om batterierna har varit uttagna i mer än 30 sekunder måste inställningen för datum och tid göras om. Använd inte nya och använda batterier tillsammans. Läs igenom och följ "Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i kapitlet Tekniska data. Allmänna säkerhetsåtgärder Undvik att böja manschetten eller luftslangen kraftigt. När du tar bort luftslangen ska du dra i luftkontakten vid kopplingen till huvudenheten, inte i själva slangen. Utsätt inte huvudenheten och manschetten för kraftiga stötar och vibrationer, och tappa dem inte. Blås inte upp manschetten om den inte sitter runt armen. Manschetten får inte tvättas eller doppas i vatten. Undvik att mäta efter bad, intag av alkohol, rökning, motion eller måltid. Läs igenom och följ "Korrekt avyttring av denna produkt" i kapitlet Tekniska data när du kasserar instrumentet samt använda tillbehör eller tillvalsdelar. SV 5

6 1. Översikt 1. Översikt Huvudenhet A H G F B C D E I J A. Bildskärm B. SET-knapp C. Knappar för morgon-/ kvällsmedelvärde ( / ) D. MEMORY-knapp E. USB-kontaktjack (USB 1.1- kompatibel) F. O/I START-knapp G. Väljare för användar-id (A & B) H. Batterifack I. Luftingång J. Växelströmsadapterjack (för växelströmsadapter) 6

7 Manschett 1. Översikt K L M K. Manschett (Manschett: armomkrets cm) L. Luftkontakt M. Luftslang SV 7

8 1. Översikt Bildskärm N. Systoliskt blodtryck O. Diastoliskt blodtryck P. Hjärtslagssymbol 1. (Blinkar under mätning) 2. (Om den blinkar efter slutförd mätning betyder det att blodtrycket är utanför rekommenderat område) Q. Rörelsesymbol (Visas om du rör dig under mätningen.) R. Symbol för oregelbundna hjärtslag S. Tömningssymbol T. Symbol för autoläge (Visas när Autoläge är inställt.) U. Symbol för svagt batteri N P R T O Q S U V W X Y Z AA AB AC AD V. Symbol för användar-id (A eller B) (Indikerar användare A eller B enligt användarens val vid mätning eller när minnesfunktionen används.) W. Puls X. Symbol för hypertoni (högt blodtryck) tidigt på morgonen (Visas om medelavläsningen på morgonen under en vecka ligger över 135 för systoliskt blodtryck och/eller 85 för diastoliskt blodtryck.) Y. Symbol för morgonmedelvärde (Visas när du granskar morgonmedelvärdena med hjälp av minnesfunktionen.) Z. Symbol för kvällsmedelvärde (Visas när du granskar kvällsmedelvärdena med hjälp av minnesfunktionen.) AA.Symbol för medelvärde (Visas när du granskar värdet för de tre senaste mätningarna) AB.Minnessymbol (Visas när du granskar värden som sparats i minnet) AC.Veckovisning AD.Datum/Tid 8

9 Förpackningens innehåll 1. Översikt AE AF AG AE.Mjukt förvaringsfodral AF. Fyra "AA" alkaliska (LR6) batterier AG.USB-kabel AH.CD-ROM (Program för blodtrycksövervakning) AH Användarhandbok Garantikort Blodtryckspass Blodtrycksmätare Installationsguide (för programmet för blodtrycksövervakning) SV 9

10 2. Förberedelse 2. Förberedelse 2.1 Sätta i/byta batterierna 1. Vänd huvudenheten upp och ner. 2. Skjut batteriluckan i pilens riktning medan du trycker på luckans räfflade del. 3. Sätt i eller byt ut fyra batterier i "AA" -storlek så att de positiva (+) och negativa (-) polerna stämmer med polerna som visas i batterifacket. 4. Sätt tillbaka batteriluckan. Skjut in batteriluckan så som visas tills det klickar på plats. Obs! Mätvärdena är fortfarande sparade i minnet efter det att batterierna bytts ut. 10

11 Batterilivslängd och -byte 2. Förberedelse Om symbolen för svagt batteri ( ) visas på bildskärmen ska du byta alla fyra batterierna samtidigt. - När symbolen för svagt batteri ( ) börjar blinka kan du fortfarande använda enheten litet till. Byt batterier i god tid. - När symbolen ( ) lyser konstant är batterierna slut. Byt genast till nya batterier. Stäng av enheten innan du byter batterier. Ta ut batterierna om enheten inte ska användas på tre månader eller mer. Om batterierna har varit uttagna i mer än 30 sekunder måste inställningen för datum och tid göras om. Se kapitel 2.2 där det finns mer information. Kassera batterier enligt de lokala föreskrifterna. Fyra nya "AA" alkaliska batterier räcker till ungefär 1400 mätningar om du mäter sex gånger per dag. Eftersom de medföljande batterierna endast är avsedda för provanvändning kan de ha en kortare livslängd och räcker eventuellt inte till 1400 mätningar. SV 11

12 2. Förberedelse 2.2 Ställa in datum och tid Blodtrycksmätaren sparar automatiskt upp till 84 individuella mätvärden med datum och tid. Så här använder du minnes- och medelvärdesfunktionerna: Ställ in enheten på rätt datum och tid innan du mäter för första gången. Om batterierna har varit uttagna i mer än 30 sekunder måste inställningen för datum och tid göras om. 1. När du trycker på O/I STARTknappen för att starta enheten för första gången efter det att batterierna satts in, så blinkar årssiffrorna (2007) på skärmen. 2. Tryck på MEMORY-knappen för att flytta fram siffrorna en i taget. Obs! Intervallet för årsinställningen är 2007 till Om året kommer till 2030 återgår det till Om du håller MEMORYknappen intryckt växlar siffrorna snabbt. 3. Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen när önskad siffra visas på skärmen. Året är inställt och siffrorna för månaden blinkar på skärmen. 12

13 2. Förberedelse 4. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in månaden. Månaden är inställd och siffrorna för dagen blinkar på skärmen. 5. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in dagen. Dagen är inställd och siffrorna för timme blinkar på skärmen. 6. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in timmen. Timmen är inställd och siffrorna för minuter blinkar på skärmen. SV 13

14 2. Förberedelse 7. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in minuterna. Minutinställningen är klar. Enheten stängs av automatiskt när minutinställningen är klar. Du kan justera datum och tid genom att trycka på SETknappen medan enheten är i standbyläge. Att tänka på vid justering av datum och tid Om du av någon anledning måste justera datum och tid, eller om datum och tid har ställts om efter ett batteribyte, så justerar du datum och tid mellan och På det sättet undviker du problem med minneslagringen av morgon- och kvällsmedelvärden under en vecka. Vid justering av datum eller tid i ett senare skede startar du enheten i positionen off (av). Följ stegen nedan. 1. Håll SET-knappen intryckt. Symbolen för autoläge och den aktuella inställningen (on (på) eller off (av)) visas på skärmen för det användar-id som valts. Om året inte blinkar trycker du på SET-knappen en eller två gånger tills året blinkar. Året blinkar på skärmen. 14

15 2. Se kapitel om hur du ställer in datum och tid. 2. Förberedelse Vid manuell inställning av datum och tid måste enheten stängas av manuellt. Den stängs inte av automatiskt när minuterna är inställda. Obs! Kontrollera att datum och tid är rätt inställda så att veckomedelvärdena kan visas korrekt. Om datum/tid råkar ha blivit fel inställda trycker du på SET-knappen för att rulla igenom inställningarna så att du kan justera dem till rätt värden. Om fel tid visas på grund av att enheten inte använts på länge ställer du in datum och tid igen (se kapitel 2.2 för att få anvisningar om hur klockan ställs in). Radera de sparade värdena när du använder enheten igen (se kapitel 3.5 för att få anvisningar om hur du raderar de sparade värdena). SV 15

16 Anvisningar för användning 3. Använda enheten 3. Använda enheten 3.1 Sitt på rätt sätt när du mäter Du kan mäta antingen på vänster eller höger arm. Obs! Gör mätningarna på en lugn plats där du kan sitta i en avslappnad ställning. Rummet får varken vara för varmt eller för kallt. Du ska inte äta, röka eller motionera på minst 30 minuter före en mätning. Du ska inte röra dig eller prata under mätningen. Rätt ställning Sitt upprätt med rak rygg. Ta av tätt åtsittande kläder från överarmen, liksom tjocka plagg, t ex en tröja. Sätt inte manschetten över tjocka klädesplagg och rulla inte upp ärmen om den är alltför åtsittande. Placera armen på ett bord så att manschetten är i samma höjd som hjärtat. Mellanrummet mellan stolen och bordsskivan ska vara mellan 25 och 30 cm. 16

17 3. Använda enheten Obs! Det är nödvändigt med rätt kroppsställning under mätningen för att resultaten ska bli korrekta. Du bör dessutom försöka mäta blodtrycket vid samma tid varje dag. (Vi rekommenderar inom 1 timme efter det att du vaknat.) Felaktig ställning Böjd rygg (framåtlutad) Med benen i kors Sittande i en soffa eller vid ett lågt bord så att du tenderar att böja dig framåt Dessa situationer kan leda till högre blodtrycksvärden beroende på påfrestning eller att manschetten är lägre än hjärtat. Om manschetten är i en lägre position än hjärtat kan du använda kuddar osv. för att justera armens höjd. SV 17

18 3. Använda enheten 3.2 Sätta på manschetten Du kan vira manschetten antingen runt höger eller vänster arm. Ta av tätt åtsittande kläder från överarmen. Sätt inte manschetten över tjocka klädesplagg och rulla inte upp ärmen om den är alltför åtsittande. 1. Stick in luftkontakten i luftingången (på enhetens vänstra sida). Luftingång Luftkontakt Manschetten måste vara helt tömd på luft när den ansluts till luftingången. 2. Sitt på en stol med fötterna plant mot golvet och lägg armen på ett bord så att manschetten är i samma nivå som hjärtat. 18

19 3. Använda enheten 3. Håll ett fast tag om greppet på manschetten med handen. Grepp Kardborrband 4. Vänd handflatan uppåt. 5. Sätt manschetten runt överarmen så att den blå remsan är centrerad på mitten av innerarmen och pekar nedåt längs armens insida. Luftslangen ska löpa längs underarmens insida och vara i linje med långfingret. Manschettens nedre kant ska sitta 1 till 2 cm ovanför armbågen. Nedre kant 1 till 2 cm Blå remsa SV Luftslang 19

20 3. Använda enheten 6. När manschetten är rätt placerad fäster du kardborrbandet NOGA. Obs! Kontrollera att manschetten sitter tätt runt armen. Manschetten ska ha en god hudkontakt. Det ska gå lätt att få in pekfingret mellan manschetten och armen, så att du kan dra manschetten av och på. Kontrollera att luftslangen inte är vikt. Mäta på höger arm Observera följande när du sätter fast manschetten runt höger arm. Sätt manschetten så att luftslangen ligger bredvid armbågen. Obs! Var noga med att inte vila armen på luftslangen, eller på annat sätt hindra luftflödet till manschetten. Sätt manschetten så att ingen del av den ligger över armbågsleden. Manschetten ska sitta 1 till 2 cm ovanför armbågen. Om manschetten används 2 gånger per dag håller den i 3 år. Blodtrycket kan variera mellan höger och vänster arm, och därför kan även de uppmätta blodtrycksvärdena skilja sig åt. Omron rekommenderar att du alltid mäter på samma arm. Om värdena skiljer sig markant åt mellan armarna bör du fråga din läkare vilken arm du ska använda vid mätningen. 20

21 3.3 Utföra en mätning 3. Använda enheten Enheten är utformad för att mäta och spara mätvärdena i minnet för två personer - användar-id A respektive användar-id B. Enheten kan även användas för att göra en enstaka mätning för andra personer med användning av gästläget. Symbolen för användar-id visas inte när du använder gästläget. Mätningar som görs i gästläget sparas inte i minnet. Använda gästläget 1. Håll O/I START-knappen intryckt tills användarsymbolerna A och B försvinner från skärmen. A- och B-visningen slocknar Tryck i minst 3 sekunder 2. Tryck på knappen O/I START. Manschetten börjar blåsas upp automatiskt. SV Obs! Stoppa uppblåsningen genom att trycka in och släppa knappen O/I START. Enheten stoppar uppblåsningen, börjar tömmas och stängs av. 3. Uppblåsningen stoppas och mätningen påbörjas. När mätningen är slutförd visas blodtryck och pulsfrekvens på skärmen. 21

22 3. Använda enheten Välja användar-id Välj ditt användar-id. Använd alltid samma användar-id när du mäter. Enheten sparar mätvärdena i minnet enligt det användar-id som valts. Dessa mätvärden används för att beräkna morgon- och kvällsmedelvärden. Skjut väljaren för användar-id uppåt eller nedåt för att välja användare A eller B. Använda användar-id När du väljer ett användar-id kan enheten ställas in på att göra en mätning i singelläge eller tre mätningar i följd i autoläge när du trycker på knappen O/I START. Obs! Standardvärdet är inställt på singelläget, alltså utförs en enstaka mätning. I autoläget görs tre mätningar i följd. Enheten blåser upp manschetten och gör tre mätningar åtskilda av ett kort tidsintervall mellan varje mätning. 22

23 Använda singelläget 3. Använda enheten 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på knappen O/I START. Alla symboler visas på skärmen. Den symbol för användar-id som du valt blinkar på skärmen. Manschetten börjar blåsas upp automatiskt. Medan manschetten blåses upp fastställer enheten automatiskt den idealiska uppblåsningsnivån. Denna enhet känner av pulsen under uppblåsning. Håll armen stilla och rör dig inte förrän hela mätprocessen är slutförd. SV Obs! Stoppa uppblåsningen eller mätningen genom att trycka in och släppa knappen O/I START. Enheten stoppar uppblåsningen, börjar tömmas och stängs av. 23

24 3. Använda enheten 3. Uppblåsningen stoppas automatiskt och mätningen påbörjas. Medan manschetten töms visas minskande siffror på skärmen. Hjärtslagssymbolen ( ) blinkar vid varje hjärtslag. 4. När mätningen är slutförd töms manschetten helt. Blodtryck och pulsfrekvens visas. 5. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. Obs! Om du glömmer att stänga av den, så stängs den automatiskt efter fem minuter. Obs! Det är farligt med egendiagnostik och behandling på grundval av mätresultat. Följ din läkares anvisningar. Vänta 2 3 minuter innan du gör en ny blodtrycksmätning. Om du väntar mellan mätningarna hinner artärerna återgå till samma skick som före blodtrycksmätningen. 24

25 Välja Autoläge Du kan välja autoläge för antingen användare A eller B. 3. Använda enheten 1. Kontrollera att enheten är avstängd. 2. Välj ditt användar-id (A eller B). 3. Håll SET-knappen intryckt. Autolägessymbolen ( på skärmen. ) och off (av)-inställningen visas SV 4. Tryck på MEMORY-knappen ( ) för att välja on (på). Obs! Tryck på MEMORY-knappen för att växla mellan on (på) och off (av). 25

26 3. Använda enheten 5. Tryck på SET-knappen för att bekräfta ändringen. Antalet sekunder mellan varje mätning visas. Obs! Standardvärdet mellan varje mätning är 60 sekunder. 6. Tryck på MEMORY-knappen ( ) om du vill ändra tidsintervallet mellan varje mätning. Intervallet kan ställas in på 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder eller 120 sekunder. Fortsätt trycka på MEMORY-knappen tills önskat intervall visas på skärmen. 7. Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen. Året blinkar på skärmen. 8. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 26

27 Använda Autoläge 3. Använda enheten 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på knappen O/I START. Alla symboler visas på skärmen. Den symbol för användar-id som du valt blinkar på skärmen. Manschetten börjar blåsas upp automatiskt. Obs! Stoppa uppblåsningen eller mätningen genom att trycka på knappen O/I START. Enheten stoppar uppblåsningen, börjar tömmas och stängs av. 3. Uppblåsningen stoppas automatiskt och mätningen påbörjas. Medan manschetten töms visas minskande siffror på skärmen. Hjärtslagssymbolen ( ) blinkar vid varje hjärtslag. När mätningen är slutförd töms manschetten helt. Obs! Håll armen stilla och rör dig inte förrän hela mätprocessen är slutförd. 4. Kontrollera förloppet för de följdvisa mätningarna. SV Den första mätningen är slutförd, väntar på att starta nästa mätning. Tidsintervallet som ställts in mellan varje mätning visas på skärmen. 27

28 3. Använda enheten Den andra mätningen startar automatiskt. Den andra mätningen är slutförd, väntar på att starta nästa mätning. Den tredje mätningen startar automatiskt. Mätningarna i följd är slutförda. Medelvärdet för de tre mätningarna visas på skärmen. De tre individuella mätresultaten visas inte medan mätningarna sker i autoläge. Resultatet för varje enskild mätning kan dock visas när alla mätningar är slutförda. Obs! Under autoläge upprepar enheten mätningen om ett fel skulle uppstå. Efter 3 fel slutar enheten mäta. Om endast två mätningar lyckas visas medelvärdet för dessa två mätningar. Om endast en mätning lyckas visas detta resultat. 5. Tryck på SET-knappen för att visa blodtryck och pulsfrekvens för den första mätningen. Tryck på SET-knappen igen för att visa nästa mätning. 6. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 28

29 Viktigt! Om det systoliska eller diastoliska trycket ligger utanför standardintervallet blinkar hjärtslagssymbolen när mätresultatet visas. Enligt färska studier kan följande värden användas som riktlinje för högt blodtryck för mätningar som görs hemma. Systoliskt blodtryck Över 135 mmhg 3. Använda enheten Diastoliskt blodtryck Över 85 mmhg Dessa kriterier gäller blodtrycksmätningar i hemmet. För blodtrycksmätningskriterier på en läkarmottagning, se kapitel 9. Blodtrycksmätaren är utrustad med en funktion för oregelbundna hjärtslag. Oregelbundna hjärtslag kan påverka mätresultaten. Algoritmen för oregelbundna hjärtslag fastställer automatiskt om mätningen kan användas eller måste upprepas. Om mätresultaten påverkas av oregelbundna hjärtslag men resultatet är giltigt, så visas resultatet tillsammans med ikonen för oregelbundna hjärtslag. Om de oregelbundna hjärtslagen gör mätningen ogiltig visas inget resultat. Om ikonen för oregelbundna hjärtslag ( ) visas efter det att du gjort en mätning ska mätningen göras om. Om ikonen för oregelbundna hjärtslag visas ofta bör du informera din läkare. SV 29

30 3. Använda enheten Vad är oregelbundna hjärtslag? Oregelbundna hjärtslag är en hjärtrytm som varierar med mer än 25 % från den genomsnittliga hjärtrytmen och detekteras medan enheten mäter det systoliska och diastoliska blodtrycket. Om en sådan oregelbunden rytm detekteras mer än två Puls Normala hjärtslag Blodtryck Oregelbundna hjärtslag Korta Långa Puls Blodtryck gånger under mätning, så visas symbolen för oregelbundna hjärtslag ( ) på bildskärmen när mätresultaten visas. Vad är arytmi? Ett hjärtslag stimuleras av elektriska signaler som får hjärtat att dra ihop sig. Arytmi är ett tillstånd där hjärtrytmen är onormal på grund av brister i det bioelektriska systemet som styr hjärtslagen. Typiska symtom är överhoppade hjärtslag, för tidig sammandragning, en onormalt snabb puls (takykardi) eller långsam puls (bradykardi). Orsaken kan vara hjärtsjukdom, åldrande, fysiska anlag, stress, sömnbrist, trötthet osv. Arytmi kan endast diagnostiseras av en läkare genom en speciell undersökning. Om symbolen för oregelbundna hjärtslag ( ) visas i resultaten kan bara en undersökning och diagnostisering av din läkare fastställa om det rör sig om arytmi. Om symbolen för oregelbundna hjärtslag ( ) visas ofta bör du informera din läkare. Det är farligt att själv försöka ställa diagnos och behandla med utgångspunkt från mätresultat. Följ alltid din läkares anvisningar. 30

31 3.4 Anvisningar för speciella tillstånd 3. Använda enheten Om du vet att ditt systoliska tryck är mer än 220 mmhg så ska du hålla knappen O/I START intryckt tills manschetten blåsts upp 30 till 40 mmhg högre än ditt förmodade systoliska tryck. 1. Tryck på knappen O/I START för att starta enheten. Mätningen startar. 2. När manschetten börjar blåsas upp trycker du på knappen O/I START och håller den intryckt tills trycket är 30 till 40 mmhg högre än ditt förmodade systoliska tryck. Obs! Manschetten kan blåsas upp till högst 299 mmhg. (Ett felmeddelande visas om du försöker blåsa upp manschetten över 300 mmhg.) 3. Släpp knappen O/I START när manschetten blåsts upp till önskat tryck. Manschetten börjar tömmas och mätningen startar. SV 4. Resten av proceduren är densamma som för normal mätning. Se kapitel 3.3 Obs! Applicera inte mer tryck än nödvändigt. 31

32 3. Använda enheten 3.5 Använda minnesfunktionen Enheten är utformad för att spara blodtryck och pulsfrekvens i minnet för två personer (användare A och B) varje gång en mätning slutförs. Enheten sparar automatiskt upp till 84 uppsättningar mätvärden (blodtryck och pulsfrekvens) för varje användare (A och B). När 84 uppsättningar mätvärden sparats raderas den äldsta noteringen så att de senaste värdena får plats. Dessutom sparar enheten 8 veckors morgonmedelvärden och 8 veckors kvällsmedelvärden för varje användare (A och B). Medelvärdesfunktion Enheten beräknar medelvärdet baserat på de tre senaste uppsättningarna mätvärden tagna inom 10 minuter efter den senaste avläsningen. Obs! Om två uppsättningar mätvärden sparas i minnet för 10-minutersperioden baseras medelvärdet på de två uppsättningarna mätvärden. Om en uppsättning mätvärden sparas visas denna som medelvärdet. Visa mätvärdena 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på MEMORY-knappen ( ). ) visas ovan- Medelvärdet visas och medelvärdessymbolen ( för minnessymbolen ( ) på skärmen. 32

33 3. Använda enheten 3. Tryck på MEMORY-knappen ( ) om du vill visa den senaste uppsättningen individuella mätvärden på skärmen. Värdena visas från det senaste till det äldsta. Obs! Datum och tid visas alternerande med mätvärdena. Alternerande visning Tryck på MEMORY-knappen om du vill visa nästa uppsättning värden. Håll MEMORY-knappen intryckt om du vill visa värdena snabbare. Autoläge Medelvärdet för mätningarna i följd visas på skärmen tillsammans med autolägessymbolen ( ). Om du vill visa värdena för de individuella mätningarna trycker du på SETknappen medan medelvärdet visas. SV 4. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 33

34 3. Använda enheten Morgon- och kvällsmedelvärden Enheten beräknar och visar ett veckomedelvärde för mätningar gjorda på morgonen ( ) respektive kvällen ( ). Enheten sparar 8 veckors morgonmedelvärden och 8 veckors kvällsmedelvärden för varje användare (A och B). Obs! Veckan börjar med söndag 4.00 FM. Morgonmedelvärden Morgonmedelvärden baseras på den första medelvärdesavläsningen i autoläge eller den första avläsningen i singelläge. Mättiderna måste vara mellan: 4.00 FM och 9.59 FM. Kvällsmedelvärden Kvällsmedelvärden baseras på den första medelvärdesavläsningen i autoläge eller den sista avläsningen i singelläge. Mättiderna måste vara mellan: 7.00 EM och 1.59 FM. 34

35 Om veckomedelvärdena 3. Använda enheten Morgonmedelvärde under en vecka Det här är medelvärdet för mätningar som gjorts under morgonen (4.00 FM 9.59 FM) mellan söndag och lördag. Ett medelvärde för varje dag beräknas för upp till tre mätningar gjorda inom 10 minuter efter den första mätningen på morgonen FM Första morgonmätningen Inom 10 minuter Morgonmätningar Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Mätning Mätning Upp till 3 mätningar Mätning Mätning Morgonblodtryck Mätning 9.59 FM Mätning Kvällsmedelvärde under en vecka Det här är medelvärdet för mätningar som gjorts under kvällen (7.00 EM 1.59 FM) mellan söndag och lördag. Ett medelvärde för varje dag beräknas för upp till tre mätningar gjorda inom 10 minuter efter den sista mätningen på kvällen. SV 7.00 EM Kvällsmätningar Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Mätning Mätning Inom 10 minuter Sista kvällsmätningen 1.59 FM Mätning Mätning Mätning Mätning Upp till 3 mätningar Kvällsblodtryck 35

36 3. Använda enheten Visa morgon- och kvällsmedelvärden 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på morgonmedelvärdesknappen ( ) eller kvällsmedelvärdesknappen ( ). Medelvärdet för den aktuella veckan "THIS WEEK" visas på skärmen. Morgon- och kvällsmedelvärdet för samma vecka kan visas om du trycker på morgonmedelvärdesknappen ( ) eller kvällsmedelvärdesknappen ( ). Det är viktigt att kontrollera medelvärdena för både morgon och kväll för samma vecka. 3. Fortsätt trycka på morgonmedelvärdesknappen ( ) eller kvällsmedelvärdesknappen ( ) om du vill visa de föregående veckorna. Enheten visar "-1 WEEK" för den föregående veckan till "-7 WEEK" för den äldsta uppsättningen medelvärden. Obs! Om det saknas tillräckligt med mätningar under en vecka för att beräkna medelvärdet kommer skärmen att se ut som på bilden. 4. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 36

37 Att tänka på vid visningskombinationer 3. Använda enheten Förutom symbolerna för morgon- och kvällsmedelvärde kan enheten även visa symbolen för morgonhypertoni om morgonmedelvärdet för den veckan överstiger riktvärdet för blodtrycksmätning i hemmet. (Se kapitel 3 "Använda enheten - Viktig information" om du vill ha mer information.) Beroende på dina mätresultat kan dessa visas i följande kombinationer. Bildskärm Morgonmedelvärde Morgonmedelvärde från denna vecka med morgonmedelvärdessymbol SV Morgonmedelvärde från 7 veckor sedan med morgonmedelvärdessymbol + blinkande hjärtslagssymbol + morgonhypertonisymbol Kvällsmedelvärde Kvällsmedelvärde från denna vecka med kvällsmedelvärdessymbol Medelvärde inom riktvärde för blodtrycksmätning i hemmet Kvällsmedelvärde från 7 veckor sedan med kvällsmedelvärdessymbol + blinkande hjärtslagssymbol + morgonhypertonisymbol Medelvärde över riktvärde för blodtrycksmätning i hemmet + morgonhypertoni 37

38 3. Använda enheten Morgonhypertonisymbolen ( ) visas om veckomedelvärdet för morgonmätningar är över 135/85. I detta fall visas morgonhypertonisymbolen ( ) när kvällsmedelvärdet visas, oavsett värdena för kvällsmedelvärdet. Radera alla värden som sparats i minnet Värdena som sparats i minnet raderas enligt användar-id. Du kan inte partiellt radera värden som sparats i minnet. Alla värden för den valda användaren raderas. 1. Välj ditt ID (A eller B). 2. Håll MEMORY-knappen ( ) intryckt och tryck samtidigt på knappen O/I START i mer än 2 sekunder så raderas samtliga värden. 38

39 3.6 Överföra data till en pc 3. Använda enheten Med hjälp av Omron-programvaran för blodtrycksövervakning som ingår i enheten kan du granska, behandla och skriva ut data om blodtrycksmätningar utförda av OMRON M10-IT Intellisense. Se bifogad "Installationsguide" innan du installerar programvara på en pc. När det gäller hur programvaran används, se installationsguiden och hjälpfunktionen i programvaran. Använd endast den godkända OMRON USB-kabeln som säljs tillsammans med enheten. Om du använder en annan kabel kan enheten skadas och garantin blir ogiltig. 1. Öppna skyddet till USB-kontakten. 2. Sätt in den normala USB-stickproppen (stor kontakt) i persondatorn. Normal USBkontakt SV 3. Sätt in mini-usb-stickproppen (liten kontakt) i USB-kontakten på huvudenheten. Mini-USB-kontakt 39

Automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Comfort Användarhandbok

Automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Comfort Användarhandbok Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Kontrollera följande komponenter! Tillverkare OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

HEM-7119-E(V)_A_M04_110812.pdf HEM-7119-E(V)_A_M_SV.fm Page 1 Monday, October 10, 2011 9:47 AM. Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M2

HEM-7119-E(V)_A_M04_110812.pdf HEM-7119-E(V)_A_M_SV.fm Page 1 Monday, October 10, 2011 9:47 AM. Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M2 HEM-7119-E(V)_A_M04_110812.pdf HEM-7119-E(V)_A_M_SV.fm Page 1 Monday, October 10, 2011 9:47 AM Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M2 Användarhandbok SV IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 HEM-7119-E(V)_minor.book

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Kroppsfettsmätare med våg

Kroppsfettsmätare med våg BF400 Kroppsfettsmätare med våg Bruksanvisning SV Tack för att du köpt kroppsfettsmätaren med våg. Innan du använder enheten för första gången bör du läsa igenom användarhandboken noga så att du använder

Läs mer

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

Aktivitetsmonitor Jog style

Aktivitetsmonitor Jog style HJA-300-E_A_M12_100120.pdf HJA-300-E_A_M_SV.book Page 1 Friday, February 26, 2010 1:31 PM Aktivitetsmonitor Jog style Bruksanvisning 1 SV IM-HJA-300-E-01-05/2010 HJA-300-E_A_M_SV.book Page 2 Friday, February

Läs mer

Step counter Walking style

Step counter Walking style HJ-304-E_sv.book Page 1 Thursday, August 28, 2008 11:27 AM Step counter Walking style Användarhandbok 1 SV IM-HJ-304-E-02-08/08 HJ-304-E_sv.book Page 2 Thursday, August 28, 2008 11:27 AM HJ-304-E_sv.book

Läs mer

BF508. Felaktig användning kan eventuellt leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada.

BF508. Felaktig användning kan eventuellt leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada. HEM-508-E_minor.book Page 1 Thursday, June 26, 2008 11:07 AM Innan du använder enheten BF508 Att tänka på när det gäller säkerhet Kroppssammansättningsmätare Läs anvisningarna noga innan du börjar använda

Läs mer

Kroppssammansättningsmätare

Kroppssammansättningsmätare HBF-511-E_SV.fm Page 1 Thursday, October 23, 2008 11:23 AM Innan du använder enheten BF511 Kroppssammansättningsmätare Bästa köpare, Tack för att du köpt denna högkvalitativa kroppssammansättningsmätare

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning. SweetHeart. automatisk blodtrycksmätare med talfunktion

Bruksanvisning. SweetHeart. automatisk blodtrycksmätare med talfunktion Bruksanvisning SweetHeart automatisk blodtrycksmätare med talfunktion 1 Innehållsförteckning 01. Inledning... Sida -03 02. Beskrivning av apparaten... Sida -04 03. Ström...... Sida -05 04. Knapparnas placering...

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Blodtrycksmätningar från en frisk 31-årig man, med mätningar var femte minut.

Blodtrycksmätningar från en frisk 31-årig man, med mätningar var femte minut. SE Svenska Avsedd användning för Braun TrueScan Braun TrueScan är en blodtrycksmätare som har utvecklats för enkla och noggranna blodtrycksmätningar från handleden. Mätningsnoggrannheten på Braun TrueScan

Läs mer

E4 Tens Massager massagedyna med lågfrekventa elektroniska pulser Bruksanvisning

E4 Tens Massager massagedyna med lågfrekventa elektroniska pulser Bruksanvisning E4 Tens Massager massagedyna med lågfrekventa elektroniska pulser Bruksanvisning E4 Tens IM-HV-F28-E-03-06/200 62887-0F Innehåll Sid. Sid. Säkerhetsinformation 2 2 Översikt 3 2. Kontrollfunktioner 4 3

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR CITIZEN SJÄLVLAGRANDE BLODTRYCKSMÄTARE FÖR ARM

BRUKSANVISNING FÖR CITIZEN SJÄLVLAGRANDE BLODTRYCKSMÄTARE FÖR ARM BRUKSANVISNING FÖR CITIZEN SJÄLVLAGRANDE BLODTRYCKSMÄTARE FÖR ARM REF CH-456 1101 INSTRUCTION MANUAL FOR CITIZEN SELF-STORING BLOOD PRESSURE ARM MONITOR English Español Português Deutsch Italiano Français

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Medical Rossmax Automatisk blodtrycksmätare för handleden. LifeChoice 400 PC Link

Medical Rossmax Automatisk blodtrycksmätare för handleden. LifeChoice 400 PC Link Medical Rossmax Automatisk blodtrycksmätare för handleden LifeChoice 400 PC Link Funktioner: Två personliga minnes-zoner 50 minnen i varje zon Genomsnittligt värde för de tre sista minnena Datum- och tidsvisning

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Bruksanvisning blodtrycksmanometrar

Bruksanvisning blodtrycksmanometrar Bruksanvisning blodtrycksmanometrar BRUKSANVISNING WELCH ALLYN BLODTRYCKSMANOMETRAR DURASCHOCK- BRONS,- SILVER,-GULD OCH PLATINALINJEN Welch Allyns blodtrycksmätare med innovativ DuraShockteknik den första

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

WatchBP Home S gör screening för AFIB (atrial fibrillationförmaksflimmer) enkel och bekväm. Bruksanvisning SE 1

WatchBP Home S gör screening för AFIB (atrial fibrillationförmaksflimmer) enkel och bekväm. Bruksanvisning SE 1 WatchBP Home S gör screening för AFIB (atrial fibrillationförmaksflimmer) och hypertoni enkel och bekväm. Bruksanvisning SE 1 Microlife WatchBP Home S är världens ledande blodtrycksmätare för tidig upptäckt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Vecko-timer 100% återvunnet papper, klorfri blekning Den här bruksanvisningen har publicerats av Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau/ Tyskland. Ingen återgivning (inklusive översättning)

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Bruksanvisning Svenska Vi gratulerar till Ert köp av Leica DISTO s. Säkerhetsanvisningar finns i bifogat häfte. Läs igenom säkerhetsanvisningarna och

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

Kortformsinstruktion. BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck

Kortformsinstruktion. BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck TTSF-BPP2, ver 090821 Kortformsinstruktion BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer