Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok"

Transkript

1 Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011

2 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation Översikt Förberedelse Sätta i/byta batterierna Ställa in datum och tid...12 Anvisningar för användning 3. Använda enheten Sitt på rätt sätt när du mäter Sätta på manschetten Utföra en mätning Anvisningar för speciella tillstånd Använda minnesfunktionen Överföra data till en pc Snabbguide...40 Skötsel och underhåll 5. Hantera fel och problem Felmeddelanden Felsökning Underhåll och förvaring Tillvalsdelar Tekniska data Användbar information om blodtryck

3 Innan du använder enheten Introduktion Introduktion Tack för ditt val av blodtrycksmätaren för överarm, OMRON M10-IT Intellisense. OMRON M10-IT Intellisense är en helautomatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Med den kan du mäta blodtryck och pulsfrekvens snabbt och enkelt. För att få en bekväm, kontrollerad uppblåsning utan behov av förinställt tryck eller ny uppblåsning används den avancerade "Intellisense"-tekniken i enheten. Mätaren sparar mätresultat för två personer och visar medelvärden för morgon och kväll. Det automatiska läget möjliggör tre mätningar i följd med tidsinställda intervall för avläsning av medelvärdet. Med hjälp av Omron-programvaran för blodtrycksövervakning som ingår i enheten kan du granska, behandla och skriva ut data om blodtrycksmätningar utförda av OMRON M10-IT Intellisense. Programvaran som ingår finns endast på engelska. Läs noga igenom denna handbok innan du använder enheten. Om du vill ha specifik information om ditt blodtryck, VÄND DIG TILL DIN LÄKARE. SV 3

4 Viktig säkerhetsinformation Viktig säkerhetsinformation Rådfråga din läkare vid graviditet, arytmi och arterioskleros. Endast mätresultat från de angivna användarna ska sparas i enheten. Läs noga igenom detta kapitel innan du använder enheten. Var försiktig! (Allmän användning) Rådfråga alltid din läkare. Du får aldrig sluta med, eller ändra dosen för, läkemedel som ordinerats av din läkare. Lämna inte enheten utan tillsyn på barn eller personer som inte kan lämna samtycke. Använd inte enheten i något annat syfte än att mäta blodtryck. Använd endast den godkända manschetten till enheten. Om du använder andra manschetter kan mätresultaten bli felaktiga. Ta inte isär enheten eller manschetten. Kontrollera att luftslangen inte är virad runt andra kroppsdelar när du mäter trycket nattetid. Det kan orsaka skador när lufttrycket i slangen stiger. Undvik att vira manschetten hårt runt armen när du mäter nattetid. Det kan orsaka skador. Blås inte upp manschetten mer än till högst 299 mmhg. Låt inte något föremål röra vid USB-kontakten på enhetens högra sida när du mäter. (Valfri användning av växelströmsadapter) Använd endast originaladaptern för växelström som utformats för denna enhet. Om du använder andra adaptrar kan det orsaka skada och/eller utgöra en risk för enheten. Anslut växelströmsadaptern till ett eluttag med rätt spänning. Undvik att överbelasta eluttag och att använda förlängningssladdar. Använd inte växelströmsadaptern om enheten eller sladden är skadad. Stäng omedelbart av strömmen och dra ut sladden. 4

5 Viktig säkerhetsinformation Du får aldrig sätta i eller dra ut kontakten ur eluttaget med våta händer. (Batterianvändning) Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten. Uppsök läkare omedelbart. Om du får batterivätska på huden eller kläderna ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten. Använd fyra "AA" alkaliska batterier till enheten. Använd inte andra batterityper. Se till att batterierna sätts in med polerna rätt inriktade. Byt ut gamla batterier mot nya omedelbart. Byt ut alla fyra batterierna samtidigt. Ta ut batterierna om enheten inte ska användas på tre månader eller mer. Om batterierna har varit uttagna i mer än 30 sekunder måste inställningen för datum och tid göras om. Använd inte nya och använda batterier tillsammans. Läs igenom och följ "Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i kapitlet Tekniska data. Allmänna säkerhetsåtgärder Undvik att böja manschetten eller luftslangen kraftigt. När du tar bort luftslangen ska du dra i luftkontakten vid kopplingen till huvudenheten, inte i själva slangen. Utsätt inte huvudenheten och manschetten för kraftiga stötar och vibrationer, och tappa dem inte. Blås inte upp manschetten om den inte sitter runt armen. Manschetten får inte tvättas eller doppas i vatten. Undvik att mäta efter bad, intag av alkohol, rökning, motion eller måltid. Läs igenom och följ "Korrekt avyttring av denna produkt" i kapitlet Tekniska data när du kasserar instrumentet samt använda tillbehör eller tillvalsdelar. SV 5

6 1. Översikt 1. Översikt Huvudenhet A H G F B C D E I J A. Bildskärm B. SET-knapp C. Knappar för morgon-/ kvällsmedelvärde ( / ) D. MEMORY-knapp E. USB-kontaktjack (USB 1.1- kompatibel) F. O/I START-knapp G. Väljare för användar-id (A & B) H. Batterifack I. Luftingång J. Växelströmsadapterjack (för växelströmsadapter) 6

7 Manschett 1. Översikt K L M K. Manschett (Manschett: armomkrets cm) L. Luftkontakt M. Luftslang SV 7

8 1. Översikt Bildskärm N. Systoliskt blodtryck O. Diastoliskt blodtryck P. Hjärtslagssymbol 1. (Blinkar under mätning) 2. (Om den blinkar efter slutförd mätning betyder det att blodtrycket är utanför rekommenderat område) Q. Rörelsesymbol (Visas om du rör dig under mätningen.) R. Symbol för oregelbundna hjärtslag S. Tömningssymbol T. Symbol för autoläge (Visas när Autoläge är inställt.) U. Symbol för svagt batteri N P R T O Q S U V W X Y Z AA AB AC AD V. Symbol för användar-id (A eller B) (Indikerar användare A eller B enligt användarens val vid mätning eller när minnesfunktionen används.) W. Puls X. Symbol för hypertoni (högt blodtryck) tidigt på morgonen (Visas om medelavläsningen på morgonen under en vecka ligger över 135 för systoliskt blodtryck och/eller 85 för diastoliskt blodtryck.) Y. Symbol för morgonmedelvärde (Visas när du granskar morgonmedelvärdena med hjälp av minnesfunktionen.) Z. Symbol för kvällsmedelvärde (Visas när du granskar kvällsmedelvärdena med hjälp av minnesfunktionen.) AA.Symbol för medelvärde (Visas när du granskar värdet för de tre senaste mätningarna) AB.Minnessymbol (Visas när du granskar värden som sparats i minnet) AC.Veckovisning AD.Datum/Tid 8

9 Förpackningens innehåll 1. Översikt AE AF AG AE.Mjukt förvaringsfodral AF. Fyra "AA" alkaliska (LR6) batterier AG.USB-kabel AH.CD-ROM (Program för blodtrycksövervakning) AH Användarhandbok Garantikort Blodtryckspass Blodtrycksmätare Installationsguide (för programmet för blodtrycksövervakning) SV 9

10 2. Förberedelse 2. Förberedelse 2.1 Sätta i/byta batterierna 1. Vänd huvudenheten upp och ner. 2. Skjut batteriluckan i pilens riktning medan du trycker på luckans räfflade del. 3. Sätt i eller byt ut fyra batterier i "AA" -storlek så att de positiva (+) och negativa (-) polerna stämmer med polerna som visas i batterifacket. 4. Sätt tillbaka batteriluckan. Skjut in batteriluckan så som visas tills det klickar på plats. Obs! Mätvärdena är fortfarande sparade i minnet efter det att batterierna bytts ut. 10

11 Batterilivslängd och -byte 2. Förberedelse Om symbolen för svagt batteri ( ) visas på bildskärmen ska du byta alla fyra batterierna samtidigt. - När symbolen för svagt batteri ( ) börjar blinka kan du fortfarande använda enheten litet till. Byt batterier i god tid. - När symbolen ( ) lyser konstant är batterierna slut. Byt genast till nya batterier. Stäng av enheten innan du byter batterier. Ta ut batterierna om enheten inte ska användas på tre månader eller mer. Om batterierna har varit uttagna i mer än 30 sekunder måste inställningen för datum och tid göras om. Se kapitel 2.2 där det finns mer information. Kassera batterier enligt de lokala föreskrifterna. Fyra nya "AA" alkaliska batterier räcker till ungefär 1400 mätningar om du mäter sex gånger per dag. Eftersom de medföljande batterierna endast är avsedda för provanvändning kan de ha en kortare livslängd och räcker eventuellt inte till 1400 mätningar. SV 11

12 2. Förberedelse 2.2 Ställa in datum och tid Blodtrycksmätaren sparar automatiskt upp till 84 individuella mätvärden med datum och tid. Så här använder du minnes- och medelvärdesfunktionerna: Ställ in enheten på rätt datum och tid innan du mäter för första gången. Om batterierna har varit uttagna i mer än 30 sekunder måste inställningen för datum och tid göras om. 1. När du trycker på O/I STARTknappen för att starta enheten för första gången efter det att batterierna satts in, så blinkar årssiffrorna (2007) på skärmen. 2. Tryck på MEMORY-knappen för att flytta fram siffrorna en i taget. Obs! Intervallet för årsinställningen är 2007 till Om året kommer till 2030 återgår det till Om du håller MEMORYknappen intryckt växlar siffrorna snabbt. 3. Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen när önskad siffra visas på skärmen. Året är inställt och siffrorna för månaden blinkar på skärmen. 12

13 2. Förberedelse 4. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in månaden. Månaden är inställd och siffrorna för dagen blinkar på skärmen. 5. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in dagen. Dagen är inställd och siffrorna för timme blinkar på skärmen. 6. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in timmen. Timmen är inställd och siffrorna för minuter blinkar på skärmen. SV 13

14 2. Förberedelse 7. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in minuterna. Minutinställningen är klar. Enheten stängs av automatiskt när minutinställningen är klar. Du kan justera datum och tid genom att trycka på SETknappen medan enheten är i standbyläge. Att tänka på vid justering av datum och tid Om du av någon anledning måste justera datum och tid, eller om datum och tid har ställts om efter ett batteribyte, så justerar du datum och tid mellan och På det sättet undviker du problem med minneslagringen av morgon- och kvällsmedelvärden under en vecka. Vid justering av datum eller tid i ett senare skede startar du enheten i positionen off (av). Följ stegen nedan. 1. Håll SET-knappen intryckt. Symbolen för autoläge och den aktuella inställningen (on (på) eller off (av)) visas på skärmen för det användar-id som valts. Om året inte blinkar trycker du på SET-knappen en eller två gånger tills året blinkar. Året blinkar på skärmen. 14

15 2. Se kapitel om hur du ställer in datum och tid. 2. Förberedelse Vid manuell inställning av datum och tid måste enheten stängas av manuellt. Den stängs inte av automatiskt när minuterna är inställda. Obs! Kontrollera att datum och tid är rätt inställda så att veckomedelvärdena kan visas korrekt. Om datum/tid råkar ha blivit fel inställda trycker du på SET-knappen för att rulla igenom inställningarna så att du kan justera dem till rätt värden. Om fel tid visas på grund av att enheten inte använts på länge ställer du in datum och tid igen (se kapitel 2.2 för att få anvisningar om hur klockan ställs in). Radera de sparade värdena när du använder enheten igen (se kapitel 3.5 för att få anvisningar om hur du raderar de sparade värdena). SV 15

16 Anvisningar för användning 3. Använda enheten 3. Använda enheten 3.1 Sitt på rätt sätt när du mäter Du kan mäta antingen på vänster eller höger arm. Obs! Gör mätningarna på en lugn plats där du kan sitta i en avslappnad ställning. Rummet får varken vara för varmt eller för kallt. Du ska inte äta, röka eller motionera på minst 30 minuter före en mätning. Du ska inte röra dig eller prata under mätningen. Rätt ställning Sitt upprätt med rak rygg. Ta av tätt åtsittande kläder från överarmen, liksom tjocka plagg, t ex en tröja. Sätt inte manschetten över tjocka klädesplagg och rulla inte upp ärmen om den är alltför åtsittande. Placera armen på ett bord så att manschetten är i samma höjd som hjärtat. Mellanrummet mellan stolen och bordsskivan ska vara mellan 25 och 30 cm. 16

17 3. Använda enheten Obs! Det är nödvändigt med rätt kroppsställning under mätningen för att resultaten ska bli korrekta. Du bör dessutom försöka mäta blodtrycket vid samma tid varje dag. (Vi rekommenderar inom 1 timme efter det att du vaknat.) Felaktig ställning Böjd rygg (framåtlutad) Med benen i kors Sittande i en soffa eller vid ett lågt bord så att du tenderar att böja dig framåt Dessa situationer kan leda till högre blodtrycksvärden beroende på påfrestning eller att manschetten är lägre än hjärtat. Om manschetten är i en lägre position än hjärtat kan du använda kuddar osv. för att justera armens höjd. SV 17

18 3. Använda enheten 3.2 Sätta på manschetten Du kan vira manschetten antingen runt höger eller vänster arm. Ta av tätt åtsittande kläder från överarmen. Sätt inte manschetten över tjocka klädesplagg och rulla inte upp ärmen om den är alltför åtsittande. 1. Stick in luftkontakten i luftingången (på enhetens vänstra sida). Luftingång Luftkontakt Manschetten måste vara helt tömd på luft när den ansluts till luftingången. 2. Sitt på en stol med fötterna plant mot golvet och lägg armen på ett bord så att manschetten är i samma nivå som hjärtat. 18

19 3. Använda enheten 3. Håll ett fast tag om greppet på manschetten med handen. Grepp Kardborrband 4. Vänd handflatan uppåt. 5. Sätt manschetten runt överarmen så att den blå remsan är centrerad på mitten av innerarmen och pekar nedåt längs armens insida. Luftslangen ska löpa längs underarmens insida och vara i linje med långfingret. Manschettens nedre kant ska sitta 1 till 2 cm ovanför armbågen. Nedre kant 1 till 2 cm Blå remsa SV Luftslang 19

20 3. Använda enheten 6. När manschetten är rätt placerad fäster du kardborrbandet NOGA. Obs! Kontrollera att manschetten sitter tätt runt armen. Manschetten ska ha en god hudkontakt. Det ska gå lätt att få in pekfingret mellan manschetten och armen, så att du kan dra manschetten av och på. Kontrollera att luftslangen inte är vikt. Mäta på höger arm Observera följande när du sätter fast manschetten runt höger arm. Sätt manschetten så att luftslangen ligger bredvid armbågen. Obs! Var noga med att inte vila armen på luftslangen, eller på annat sätt hindra luftflödet till manschetten. Sätt manschetten så att ingen del av den ligger över armbågsleden. Manschetten ska sitta 1 till 2 cm ovanför armbågen. Om manschetten används 2 gånger per dag håller den i 3 år. Blodtrycket kan variera mellan höger och vänster arm, och därför kan även de uppmätta blodtrycksvärdena skilja sig åt. Omron rekommenderar att du alltid mäter på samma arm. Om värdena skiljer sig markant åt mellan armarna bör du fråga din läkare vilken arm du ska använda vid mätningen. 20

21 3.3 Utföra en mätning 3. Använda enheten Enheten är utformad för att mäta och spara mätvärdena i minnet för två personer - användar-id A respektive användar-id B. Enheten kan även användas för att göra en enstaka mätning för andra personer med användning av gästläget. Symbolen för användar-id visas inte när du använder gästläget. Mätningar som görs i gästläget sparas inte i minnet. Använda gästläget 1. Håll O/I START-knappen intryckt tills användarsymbolerna A och B försvinner från skärmen. A- och B-visningen slocknar Tryck i minst 3 sekunder 2. Tryck på knappen O/I START. Manschetten börjar blåsas upp automatiskt. SV Obs! Stoppa uppblåsningen genom att trycka in och släppa knappen O/I START. Enheten stoppar uppblåsningen, börjar tömmas och stängs av. 3. Uppblåsningen stoppas och mätningen påbörjas. När mätningen är slutförd visas blodtryck och pulsfrekvens på skärmen. 21

22 3. Använda enheten Välja användar-id Välj ditt användar-id. Använd alltid samma användar-id när du mäter. Enheten sparar mätvärdena i minnet enligt det användar-id som valts. Dessa mätvärden används för att beräkna morgon- och kvällsmedelvärden. Skjut väljaren för användar-id uppåt eller nedåt för att välja användare A eller B. Använda användar-id När du väljer ett användar-id kan enheten ställas in på att göra en mätning i singelläge eller tre mätningar i följd i autoläge när du trycker på knappen O/I START. Obs! Standardvärdet är inställt på singelläget, alltså utförs en enstaka mätning. I autoläget görs tre mätningar i följd. Enheten blåser upp manschetten och gör tre mätningar åtskilda av ett kort tidsintervall mellan varje mätning. 22

23 Använda singelläget 3. Använda enheten 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på knappen O/I START. Alla symboler visas på skärmen. Den symbol för användar-id som du valt blinkar på skärmen. Manschetten börjar blåsas upp automatiskt. Medan manschetten blåses upp fastställer enheten automatiskt den idealiska uppblåsningsnivån. Denna enhet känner av pulsen under uppblåsning. Håll armen stilla och rör dig inte förrän hela mätprocessen är slutförd. SV Obs! Stoppa uppblåsningen eller mätningen genom att trycka in och släppa knappen O/I START. Enheten stoppar uppblåsningen, börjar tömmas och stängs av. 23

24 3. Använda enheten 3. Uppblåsningen stoppas automatiskt och mätningen påbörjas. Medan manschetten töms visas minskande siffror på skärmen. Hjärtslagssymbolen ( ) blinkar vid varje hjärtslag. 4. När mätningen är slutförd töms manschetten helt. Blodtryck och pulsfrekvens visas. 5. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. Obs! Om du glömmer att stänga av den, så stängs den automatiskt efter fem minuter. Obs! Det är farligt med egendiagnostik och behandling på grundval av mätresultat. Följ din läkares anvisningar. Vänta 2 3 minuter innan du gör en ny blodtrycksmätning. Om du väntar mellan mätningarna hinner artärerna återgå till samma skick som före blodtrycksmätningen. 24

25 Välja Autoläge Du kan välja autoläge för antingen användare A eller B. 3. Använda enheten 1. Kontrollera att enheten är avstängd. 2. Välj ditt användar-id (A eller B). 3. Håll SET-knappen intryckt. Autolägessymbolen ( på skärmen. ) och off (av)-inställningen visas SV 4. Tryck på MEMORY-knappen ( ) för att välja on (på). Obs! Tryck på MEMORY-knappen för att växla mellan on (på) och off (av). 25

26 3. Använda enheten 5. Tryck på SET-knappen för att bekräfta ändringen. Antalet sekunder mellan varje mätning visas. Obs! Standardvärdet mellan varje mätning är 60 sekunder. 6. Tryck på MEMORY-knappen ( ) om du vill ändra tidsintervallet mellan varje mätning. Intervallet kan ställas in på 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder eller 120 sekunder. Fortsätt trycka på MEMORY-knappen tills önskat intervall visas på skärmen. 7. Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen. Året blinkar på skärmen. 8. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 26

27 Använda Autoläge 3. Använda enheten 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på knappen O/I START. Alla symboler visas på skärmen. Den symbol för användar-id som du valt blinkar på skärmen. Manschetten börjar blåsas upp automatiskt. Obs! Stoppa uppblåsningen eller mätningen genom att trycka på knappen O/I START. Enheten stoppar uppblåsningen, börjar tömmas och stängs av. 3. Uppblåsningen stoppas automatiskt och mätningen påbörjas. Medan manschetten töms visas minskande siffror på skärmen. Hjärtslagssymbolen ( ) blinkar vid varje hjärtslag. När mätningen är slutförd töms manschetten helt. Obs! Håll armen stilla och rör dig inte förrän hela mätprocessen är slutförd. 4. Kontrollera förloppet för de följdvisa mätningarna. SV Den första mätningen är slutförd, väntar på att starta nästa mätning. Tidsintervallet som ställts in mellan varje mätning visas på skärmen. 27

28 3. Använda enheten Den andra mätningen startar automatiskt. Den andra mätningen är slutförd, väntar på att starta nästa mätning. Den tredje mätningen startar automatiskt. Mätningarna i följd är slutförda. Medelvärdet för de tre mätningarna visas på skärmen. De tre individuella mätresultaten visas inte medan mätningarna sker i autoläge. Resultatet för varje enskild mätning kan dock visas när alla mätningar är slutförda. Obs! Under autoläge upprepar enheten mätningen om ett fel skulle uppstå. Efter 3 fel slutar enheten mäta. Om endast två mätningar lyckas visas medelvärdet för dessa två mätningar. Om endast en mätning lyckas visas detta resultat. 5. Tryck på SET-knappen för att visa blodtryck och pulsfrekvens för den första mätningen. Tryck på SET-knappen igen för att visa nästa mätning. 6. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 28

29 Viktigt! Om det systoliska eller diastoliska trycket ligger utanför standardintervallet blinkar hjärtslagssymbolen när mätresultatet visas. Enligt färska studier kan följande värden användas som riktlinje för högt blodtryck för mätningar som görs hemma. Systoliskt blodtryck Över 135 mmhg 3. Använda enheten Diastoliskt blodtryck Över 85 mmhg Dessa kriterier gäller blodtrycksmätningar i hemmet. För blodtrycksmätningskriterier på en läkarmottagning, se kapitel 9. Blodtrycksmätaren är utrustad med en funktion för oregelbundna hjärtslag. Oregelbundna hjärtslag kan påverka mätresultaten. Algoritmen för oregelbundna hjärtslag fastställer automatiskt om mätningen kan användas eller måste upprepas. Om mätresultaten påverkas av oregelbundna hjärtslag men resultatet är giltigt, så visas resultatet tillsammans med ikonen för oregelbundna hjärtslag. Om de oregelbundna hjärtslagen gör mätningen ogiltig visas inget resultat. Om ikonen för oregelbundna hjärtslag ( ) visas efter det att du gjort en mätning ska mätningen göras om. Om ikonen för oregelbundna hjärtslag visas ofta bör du informera din läkare. SV 29

30 3. Använda enheten Vad är oregelbundna hjärtslag? Oregelbundna hjärtslag är en hjärtrytm som varierar med mer än 25 % från den genomsnittliga hjärtrytmen och detekteras medan enheten mäter det systoliska och diastoliska blodtrycket. Om en sådan oregelbunden rytm detekteras mer än två Puls Normala hjärtslag Blodtryck Oregelbundna hjärtslag Korta Långa Puls Blodtryck gånger under mätning, så visas symbolen för oregelbundna hjärtslag ( ) på bildskärmen när mätresultaten visas. Vad är arytmi? Ett hjärtslag stimuleras av elektriska signaler som får hjärtat att dra ihop sig. Arytmi är ett tillstånd där hjärtrytmen är onormal på grund av brister i det bioelektriska systemet som styr hjärtslagen. Typiska symtom är överhoppade hjärtslag, för tidig sammandragning, en onormalt snabb puls (takykardi) eller långsam puls (bradykardi). Orsaken kan vara hjärtsjukdom, åldrande, fysiska anlag, stress, sömnbrist, trötthet osv. Arytmi kan endast diagnostiseras av en läkare genom en speciell undersökning. Om symbolen för oregelbundna hjärtslag ( ) visas i resultaten kan bara en undersökning och diagnostisering av din läkare fastställa om det rör sig om arytmi. Om symbolen för oregelbundna hjärtslag ( ) visas ofta bör du informera din läkare. Det är farligt att själv försöka ställa diagnos och behandla med utgångspunkt från mätresultat. Följ alltid din läkares anvisningar. 30

31 3.4 Anvisningar för speciella tillstånd 3. Använda enheten Om du vet att ditt systoliska tryck är mer än 220 mmhg så ska du hålla knappen O/I START intryckt tills manschetten blåsts upp 30 till 40 mmhg högre än ditt förmodade systoliska tryck. 1. Tryck på knappen O/I START för att starta enheten. Mätningen startar. 2. När manschetten börjar blåsas upp trycker du på knappen O/I START och håller den intryckt tills trycket är 30 till 40 mmhg högre än ditt förmodade systoliska tryck. Obs! Manschetten kan blåsas upp till högst 299 mmhg. (Ett felmeddelande visas om du försöker blåsa upp manschetten över 300 mmhg.) 3. Släpp knappen O/I START när manschetten blåsts upp till önskat tryck. Manschetten börjar tömmas och mätningen startar. SV 4. Resten av proceduren är densamma som för normal mätning. Se kapitel 3.3 Obs! Applicera inte mer tryck än nödvändigt. 31

32 3. Använda enheten 3.5 Använda minnesfunktionen Enheten är utformad för att spara blodtryck och pulsfrekvens i minnet för två personer (användare A och B) varje gång en mätning slutförs. Enheten sparar automatiskt upp till 84 uppsättningar mätvärden (blodtryck och pulsfrekvens) för varje användare (A och B). När 84 uppsättningar mätvärden sparats raderas den äldsta noteringen så att de senaste värdena får plats. Dessutom sparar enheten 8 veckors morgonmedelvärden och 8 veckors kvällsmedelvärden för varje användare (A och B). Medelvärdesfunktion Enheten beräknar medelvärdet baserat på de tre senaste uppsättningarna mätvärden tagna inom 10 minuter efter den senaste avläsningen. Obs! Om två uppsättningar mätvärden sparas i minnet för 10-minutersperioden baseras medelvärdet på de två uppsättningarna mätvärden. Om en uppsättning mätvärden sparas visas denna som medelvärdet. Visa mätvärdena 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på MEMORY-knappen ( ). ) visas ovan- Medelvärdet visas och medelvärdessymbolen ( för minnessymbolen ( ) på skärmen. 32

33 3. Använda enheten 3. Tryck på MEMORY-knappen ( ) om du vill visa den senaste uppsättningen individuella mätvärden på skärmen. Värdena visas från det senaste till det äldsta. Obs! Datum och tid visas alternerande med mätvärdena. Alternerande visning Tryck på MEMORY-knappen om du vill visa nästa uppsättning värden. Håll MEMORY-knappen intryckt om du vill visa värdena snabbare. Autoläge Medelvärdet för mätningarna i följd visas på skärmen tillsammans med autolägessymbolen ( ). Om du vill visa värdena för de individuella mätningarna trycker du på SETknappen medan medelvärdet visas. SV 4. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 33

34 3. Använda enheten Morgon- och kvällsmedelvärden Enheten beräknar och visar ett veckomedelvärde för mätningar gjorda på morgonen ( ) respektive kvällen ( ). Enheten sparar 8 veckors morgonmedelvärden och 8 veckors kvällsmedelvärden för varje användare (A och B). Obs! Veckan börjar med söndag 4.00 FM. Morgonmedelvärden Morgonmedelvärden baseras på den första medelvärdesavläsningen i autoläge eller den första avläsningen i singelläge. Mättiderna måste vara mellan: 4.00 FM och 9.59 FM. Kvällsmedelvärden Kvällsmedelvärden baseras på den första medelvärdesavläsningen i autoläge eller den sista avläsningen i singelläge. Mättiderna måste vara mellan: 7.00 EM och 1.59 FM. 34

35 Om veckomedelvärdena 3. Använda enheten Morgonmedelvärde under en vecka Det här är medelvärdet för mätningar som gjorts under morgonen (4.00 FM 9.59 FM) mellan söndag och lördag. Ett medelvärde för varje dag beräknas för upp till tre mätningar gjorda inom 10 minuter efter den första mätningen på morgonen FM Första morgonmätningen Inom 10 minuter Morgonmätningar Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Mätning Mätning Upp till 3 mätningar Mätning Mätning Morgonblodtryck Mätning 9.59 FM Mätning Kvällsmedelvärde under en vecka Det här är medelvärdet för mätningar som gjorts under kvällen (7.00 EM 1.59 FM) mellan söndag och lördag. Ett medelvärde för varje dag beräknas för upp till tre mätningar gjorda inom 10 minuter efter den sista mätningen på kvällen. SV 7.00 EM Kvällsmätningar Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Mätning Mätning Inom 10 minuter Sista kvällsmätningen 1.59 FM Mätning Mätning Mätning Mätning Upp till 3 mätningar Kvällsblodtryck 35

36 3. Använda enheten Visa morgon- och kvällsmedelvärden 1. Välj ditt användar-id (A eller B). 2. Tryck på morgonmedelvärdesknappen ( ) eller kvällsmedelvärdesknappen ( ). Medelvärdet för den aktuella veckan "THIS WEEK" visas på skärmen. Morgon- och kvällsmedelvärdet för samma vecka kan visas om du trycker på morgonmedelvärdesknappen ( ) eller kvällsmedelvärdesknappen ( ). Det är viktigt att kontrollera medelvärdena för både morgon och kväll för samma vecka. 3. Fortsätt trycka på morgonmedelvärdesknappen ( ) eller kvällsmedelvärdesknappen ( ) om du vill visa de föregående veckorna. Enheten visar "-1 WEEK" för den föregående veckan till "-7 WEEK" för den äldsta uppsättningen medelvärden. Obs! Om det saknas tillräckligt med mätningar under en vecka för att beräkna medelvärdet kommer skärmen att se ut som på bilden. 4. Tryck på knappen O/I START för att stänga av mätaren. 36

37 Att tänka på vid visningskombinationer 3. Använda enheten Förutom symbolerna för morgon- och kvällsmedelvärde kan enheten även visa symbolen för morgonhypertoni om morgonmedelvärdet för den veckan överstiger riktvärdet för blodtrycksmätning i hemmet. (Se kapitel 3 "Använda enheten - Viktig information" om du vill ha mer information.) Beroende på dina mätresultat kan dessa visas i följande kombinationer. Bildskärm Morgonmedelvärde Morgonmedelvärde från denna vecka med morgonmedelvärdessymbol SV Morgonmedelvärde från 7 veckor sedan med morgonmedelvärdessymbol + blinkande hjärtslagssymbol + morgonhypertonisymbol Kvällsmedelvärde Kvällsmedelvärde från denna vecka med kvällsmedelvärdessymbol Medelvärde inom riktvärde för blodtrycksmätning i hemmet Kvällsmedelvärde från 7 veckor sedan med kvällsmedelvärdessymbol + blinkande hjärtslagssymbol + morgonhypertonisymbol Medelvärde över riktvärde för blodtrycksmätning i hemmet + morgonhypertoni 37

38 3. Använda enheten Morgonhypertonisymbolen ( ) visas om veckomedelvärdet för morgonmätningar är över 135/85. I detta fall visas morgonhypertonisymbolen ( ) när kvällsmedelvärdet visas, oavsett värdena för kvällsmedelvärdet. Radera alla värden som sparats i minnet Värdena som sparats i minnet raderas enligt användar-id. Du kan inte partiellt radera värden som sparats i minnet. Alla värden för den valda användaren raderas. 1. Välj ditt ID (A eller B). 2. Håll MEMORY-knappen ( ) intryckt och tryck samtidigt på knappen O/I START i mer än 2 sekunder så raderas samtliga värden. 38

39 3.6 Överföra data till en pc 3. Använda enheten Med hjälp av Omron-programvaran för blodtrycksövervakning som ingår i enheten kan du granska, behandla och skriva ut data om blodtrycksmätningar utförda av OMRON M10-IT Intellisense. Se bifogad "Installationsguide" innan du installerar programvara på en pc. När det gäller hur programvaran används, se installationsguiden och hjälpfunktionen i programvaran. Använd endast den godkända OMRON USB-kabeln som säljs tillsammans med enheten. Om du använder en annan kabel kan enheten skadas och garantin blir ogiltig. 1. Öppna skyddet till USB-kontakten. 2. Sätt in den normala USB-stickproppen (stor kontakt) i persondatorn. Normal USBkontakt SV 3. Sätt in mini-usb-stickproppen (liten kontakt) i USB-kontakten på huvudenheten. Mini-USB-kontakt 39

Digital automatisk blodtrycksmätare. Modell M6 Comfort. Användarhandbok IM-HEM-7000-E-01-05/06

Digital automatisk blodtrycksmätare. Modell M6 Comfort. Användarhandbok IM-HEM-7000-E-01-05/06 Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Comfort Användarhandbok SV IM-HEM-7000-E-01-05/06 Innehåll Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...5 2. Förberedelse...7 2.1 Sätta i/byta

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok HEM-7080IT-E_en.book Page 1 Monday, January 8, 2007 2:48 PM Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-02-01/07 HEM-7080IT-E_en.book Page 2 Monday, January 8,

Läs mer

SpotArm typ blodtrycksmätare Modell i-q132 Användarhandbok

SpotArm typ blodtrycksmätare Modell i-q132 Användarhandbok SpotArm typ blodtrycksmätare Modell i-q132 Användarhandbok SV IM-HEM-1010-E-03-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...7 2. Förberedelse...10

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Comfort Användarhandbok

Automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Comfort Användarhandbok Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Kontrollera följande komponenter! Tillverkare OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation HEM-7200-E2(V) minor_2nd.book Page 1 Friday, October 21, 2011 6:40 PM Viktig säkerhetsinformation Rådfråga din doktor före användning under graviditet eller om du har fått diagnosen arytmi eller ateroskleros.

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell MIT Elite Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell MIT Elite Användarhandbok HEM-7300-WE_sv (minor).fm Page 1 Thursday, October 23, 2008 11:42 AM Digital automatisk blodtrycksmätare Modell MIT Elite Användarhandbok SV IM-HEM-7300-WE-01-10/08 5322169-0A HEM-7300-WE_sv (minor).fm

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Bruksanvisning

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Bruksanvisning HEM-7001-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:07 PM Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Bruksanvisning SV HEM-7001-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28, 2005 3:07 PM Innehåll Inledning...3

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation HEM-7213-E(V) minor.book Page 1 Friday, October 21, 2011 9:05 PM Viktig säkerhetsinformation Rådfråga din läkare före användning om du är gravid eller har fått diagnosen arytmi eller arterioskleros. Läs

Läs mer

Front cover. Modell R6 Användarhandbok. Digital automatisk blodtrycksmätare för handleden. Svenska HEM-6052-E-01-10/09

Front cover. Modell R6 Användarhandbok. Digital automatisk blodtrycksmätare för handleden. Svenska HEM-6052-E-01-10/09 Front cover Svenska Digital automatisk blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Användarhandbok HEM-6052-E-01-10/09 Front cover inside A C H I D E F G B J K L M Y X W V U T N O P Q R S Innehåll Tack för

Läs mer

HEM-7119-E(V)_A_M04_110812.pdf HEM-7119-E(V)_A_M_SV.fm Page 1 Monday, October 10, 2011 9:47 AM. Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M2

HEM-7119-E(V)_A_M04_110812.pdf HEM-7119-E(V)_A_M_SV.fm Page 1 Monday, October 10, 2011 9:47 AM. Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M2 HEM-7119-E(V)_A_M04_110812.pdf HEM-7119-E(V)_A_M_SV.fm Page 1 Monday, October 10, 2011 9:47 AM Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M2 Användarhandbok SV IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 HEM-7119-E(V)_minor.book

Läs mer

Modell M6 Comfort Användarhandbok

Modell M6 Comfort Användarhandbok Front cover Svenska Automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Comfort Användarhandbok IM-HEM-7221-E-01-10/09 Front cover inside A G F E B C H D T M L I N O P Q R S U V W X Y Z AA K J Innehåll Tack för att

Läs mer

Modell M6 Comfort IT Användarhandbok

Modell M6 Comfort IT Användarhandbok Svenska Automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Comfort IT Användarhandbok IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Innehåll Tack för

Läs mer

SpotArm typ blodtrycksmätare Modell i-q142 Användarhandbok

SpotArm typ blodtrycksmätare Modell i-q142 Användarhandbok HEM-1040-E minor.book Page 1 Friday, October 12, 2007 11:46 AM SpotArm typ blodtrycksmätare Modell i-q142 Användarhandbok SV IM-HEM-1040-E-01-06/07 1665009-3B HEM-1040-E minor.book Page 2 Friday, October

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden Digital blodtrycksmätare SC 7012 -för mätning kring handleden Bruksanvisning Artikelnummer: 840153 Inledning Tack för att du valde blodtrycksmätaren SC 7012 från Scala. För att kunna använda alla funktioner

Läs mer

M7 Svenska. Inledning. Innehållsförteckning

M7 Svenska. Inledning. Innehållsförteckning Inledning Med OMRON M7 mäter du enkelt och snabbt blodtryck och puls från armen utan att behöva använda pumpboll eller stetoskop. Mätvärdena sparas i minnet på OMRON M7. OMRON M7 har en standardmanschett

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Walking style IV Stegräknare Bruksanvisning

Walking style IV Stegräknare Bruksanvisning Walking style IV Stegräknare Bruksanvisning IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 INSTÄLLNING AKTIVITETSLÄGE MINNE (se page sidan 8) 8 LÄGE FÖR DAGENS RESULTAT (se page sidan 13) Välj (se page sidan 12 och 14) (se

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

705CP-II. Automatisk blodtrycksmätare. Svensk bruksanvisning. 705CP-ll svensk 04-06-04 10.25 Page 1

705CP-II. Automatisk blodtrycksmätare. Svensk bruksanvisning. 705CP-ll svensk 04-06-04 10.25 Page 1 705CP-ll svensk 04-06-04 10.25 Page 1 705CP-II Automatisk blodtrycksmätare & skrivare World Hypertension League rekommenderar regelbunden blodtrycksövervakning med kliniskt godkända apparater. Svensk bruksanvisning

Läs mer

Modell R3 Intellisense

Modell R3 Intellisense HEM-6021-E_sv.fm Page 1 Wednesday, December 14, 2005 2:36 PM Blodtr ycksmät are för handleden Modell R3 Intellisense Bruksanvisning S V I M - H E M- 6 0 2 1 - E- 0 1-0 6 / 0 5 HEM-6021-E_sv.fm Page 2 Wednesday,

Läs mer

Stegräknare Walking style

Stegräknare Walking style HJ-203-E_A_M08_100115.pdf HJ-203-E_A_M_SV.book Page 1 Friday, February 26, 2010 12:13 PM Stegräknare Walking style Användarhandbok 1 SV IM-HJ-203-E-01-05/2010 HJ-203-E_A_M_SV.book Page 2 Friday, February

Läs mer

Stegräknare. Walking style. Användarhandbok 1 SV

Stegräknare. Walking style. Användarhandbok 1 SV Stegräknare Walking style Användarhandbok 1 SV IM-HJ-203-E-02-10/2011 TÄLL IN SKÄRMAR AKTIVITETSLÄGE MINNE Tryck Start 2 sek. Välj Tryck i 2 sek. Steg Välj Ned Enter Upp Distans Tryck Extra kaloriförbränning

Läs mer

Automatisk blodtrycksmätare

Automatisk blodtrycksmätare 23091701 R7 GB 04-09-14 10.29 Sida 1 R7 Automatisk blodtrycksmätare Instruction manual page 1 Gebrauchsanweisung Seite 23 Gebruiksaanwijzing pagina 45 Mode d emploi page 67 Manual de instrucciones pagina

Läs mer

Oregon Scientific Blodtrycksmätare För Handledsbruk (BPW211) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUCTION SWE

Oregon Scientific Blodtrycksmätare För Handledsbruk (BPW211) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUCTION SWE Oregon Scientific Blodtrycksmätare För Handledsbruk (BPW211) Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Huvudfunktioner... 2 Huvudenhet... 2 Plastförpackning... 2 LCD-displaysymboler... 2 Säkerhets-

Läs mer

M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) Användarhandbok

M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) Användarhandbok Svenska Automatisk blodtrycksmätare för överarmen M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) Användarhandbok IM-HEM-7322T-E-01-12/2015 A B C GK J I H G M N D E F P Q R S HL Y Z AA AB AC AD T HAE O U V W X HAF AG AH

Läs mer

Step counter Walking style

Step counter Walking style HJ-304-E_sv.book Page 1 Thursday, August 28, 2008 11:27 AM Step counter Walking style Användarhandbok 1 SV IM-HJ-304-E-02-08/08 HJ-304-E_sv.book Page 2 Thursday, August 28, 2008 11:27 AM HJ-304-E_sv.book

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

Kroppsfettsmätare med våg

Kroppsfettsmätare med våg BF400 Kroppsfettsmätare med våg Bruksanvisning SV Tack för att du köpt kroppsfettsmätaren med våg. Innan du använder enheten för första gången bör du läsa igenom användarhandboken noga så att du använder

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Aktivitetsmonitor Jog style

Aktivitetsmonitor Jog style HJA-300-E_A_M12_100120.pdf HJA-300-E_A_M_SV.book Page 1 Friday, February 26, 2010 1:31 PM Aktivitetsmonitor Jog style Bruksanvisning 1 SV IM-HJA-300-E-01-05/2010 HJA-300-E_A_M_SV.book Page 2 Friday, February

Läs mer

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

BC 30. S Blodtrycksmätare Bruksanvisning

BC 30. S Blodtrycksmätare Bruksanvisning BC 30 S S Blodtrycksmätare Bruksanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SVENSKA Bästa kund!

Läs mer

BM 48. Blodtrycksmätare Bruksanvisning

BM 48. Blodtrycksmätare Bruksanvisning BM 48 S Blodtrycksmätare Bruksanvisning 0483 SVENSKA Innehåll 1. Lär känna produkten... 2 2. Viktig information... 3 3. Produktbeskrivning... 6 4. Förberedelser inför mätning... 7 5. Så här mäter du blodtrycket...

Läs mer

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF214 All for Healthcare IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A 12K2590 BF214 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Automatisk blodtryckstestare för överarmen. MediGuard 400i PC

Automatisk blodtryckstestare för överarmen. MediGuard 400i PC Rossmax Medicinskt Automatisk blodtryckstestare för överarmen MediGuard 400i PC Innehåller: - Dubbla minneszoner - 50 minnen per zon - Genomsnittsvärde för de 3 sista sparade värdena - Tid och datumvisning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR DIGITALA BLODTRYCKSMÄTARE CH-657 HANDLED

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR DIGITALA BLODTRYCKSMÄTARE CH-657 HANDLED INSTRUKTIONSMANUAL FÖR DIGITALA BLODTRYCKSMÄTARE CH-657 HANDLED Innehåll 3 - Allmänna kommentarer 6 - Försiktighetsåtgärder för användning och skötsel 9 - Identifiering av delar 11 - Ladda batterierna

Läs mer

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. 1 Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Kroppssammansättningsmätare

Kroppssammansättningsmätare HBF500-SV.fm Page 1 Monday, October 16, 2006 12:26 PM BF500 Kroppssammansättningsmätare Bruksanvisning SV Tack för att du köpt kroppssammansättningsmätaren från OMRON. Innan du använder enheten för första

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning. SweetHeart. automatisk blodtrycksmätare med talfunktion

Bruksanvisning. SweetHeart. automatisk blodtrycksmätare med talfunktion Bruksanvisning SweetHeart automatisk blodtrycksmätare med talfunktion 1 Innehållsförteckning 01. Inledning... Sida -03 02. Beskrivning av apparaten... Sida -04 03. Ström...... Sida -05 04. Knapparnas placering...

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Kroppssammansättningsmätare

Kroppssammansättningsmätare HBF-511-E_SV.fm Page 1 Thursday, October 23, 2008 11:23 AM Innan du använder enheten BF511 Kroppssammansättningsmätare Bästa köpare, Tack för att du köpt denna högkvalitativa kroppssammansättningsmätare

Läs mer

Blodtrycksmätningar från en frisk 31-årig man, med mätningar var femte minut.

Blodtrycksmätningar från en frisk 31-årig man, med mätningar var femte minut. SE Svenska Avsedd användning för Braun TrueScan Braun TrueScan är en blodtrycksmätare som har utvecklats för enkla och noggranna blodtrycksmätningar från handleden. Mätningsnoggrannheten på Braun TrueScan

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

BF508. Felaktig användning kan eventuellt leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada.

BF508. Felaktig användning kan eventuellt leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada. HEM-508-E_minor.book Page 1 Thursday, June 26, 2008 11:07 AM Innan du använder enheten BF508 Att tänka på när det gäller säkerhet Kroppssammansättningsmätare Läs anvisningarna noga innan du börjar använda

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR CITIZEN SJÄLVLAGRANDE BLODTRYCKSMÄTARE FÖR ARM

BRUKSANVISNING FÖR CITIZEN SJÄLVLAGRANDE BLODTRYCKSMÄTARE FÖR ARM BRUKSANVISNING FÖR CITIZEN SJÄLVLAGRANDE BLODTRYCKSMÄTARE FÖR ARM REF CH-456 1101 INSTRUCTION MANUAL FOR CITIZEN SELF-STORING BLOOD PRESSURE ARM MONITOR English Español Português Deutsch Italiano Français

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

E4 Tens Massager massagedyna med lågfrekventa elektroniska pulser Bruksanvisning

E4 Tens Massager massagedyna med lågfrekventa elektroniska pulser Bruksanvisning E4 Tens Massager massagedyna med lågfrekventa elektroniska pulser Bruksanvisning E4 Tens IM-HV-F28-E-03-06/200 62887-0F Innehåll Sid. Sid. Säkerhetsinformation 2 2 Översikt 3 2. Kontrollfunktioner 4 3

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS Fastställt av: 2015-11-01, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Dokumentet framtaget av: MAS För revidering ansvarar: MAS Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Läs mer

Medical Rossmax Automatisk blodtrycksmätare för handleden. LifeChoice 400 PC Link

Medical Rossmax Automatisk blodtrycksmätare för handleden. LifeChoice 400 PC Link Medical Rossmax Automatisk blodtrycksmätare för handleden LifeChoice 400 PC Link Funktioner: Två personliga minnes-zoner 50 minnen i varje zon Genomsnittligt värde för de tre sista minnena Datum- och tidsvisning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer