GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

2 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell, Håkan Jönsson Grafik: Marknadskommunikation Gävle Energi 2 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ägarstruktur 4 Förord 5 Händelser från VD har ordet 8 Ett tryggt nätverk 9 Stort fokus på kundvård 10 Tre nya Bionärpannor 12 Guldgrävande kunder 13 Energieffektiv fritid 14 Hållbarhetsarbete 16 Vår miljöpolicy 16 Ladda batterierna 18 Affärsområde Elhandels samverkan 19 Unikt samarbete med lokala industrin 20 Utveckling i framkant 22 Energismartare Gävle 24 Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Koncernens förändringar i eget kapital 35 Moderbolagets förändringar i eget kapital 35 Kassaflödesanalys 36 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 37 Gävle Energis styrelse Revisionsberättelse 55 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

4 31 DECEMBER 2013 Gävle kommun Gävle Stadshus AB Gävle Energi AB Per Laurell, VD Gävle Energisystem AB Anton Holton, VD Gävle Kraftvärme AB Inger Lindbäck, VD Bionär Närvärme AB Roger Belin, VD 95 % Gävle Energi AB 5 % Söderhamn NÄRA AB 100 % Gävle Energi AB 59 % Gävle Energi AB 24 % Ockelbo kommun 17 % Älvkarleby kommun Intressebolag Samkraft AB Mikael Johansson, VD SBI Ekogas AB Håkan Jönsson, VD Norrsken AB Björn Jonsson, VD Bomhus Energi AB Conny Malmkvist, VD 19,4 % Gävle Energi AB 12 st Övriga delägare 49 % Gävle Energi AB 51 % SBI Ekogas AB 10,4 % Gävle Energi AB 20 st Övriga delägare 50 % Gävle Energi AB 50 % BillerudKorsnäs 4 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

5 GÄVLE ENERGI OCH HÅLLBARHET I 2013 års årsredovisning ingår vår hållbarhetsrapport. För oss är det naturligt eftersom hållbarhetsarbete är en självklar del av vår vardag. Det genomsyrar hela vår verksamhet igår, idag och i framtiden. Som en viktig aktör i regionens utveckling, som arbetsgivare och som energibolag har Gävle Energi ett ansvar för att i all verksamhet bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, såväl socialt och ekonomiskt som miljömässigt. För oss handlar det inte bara om att etablera och förvalta regionens energiförsörjning på ett miljövänligt sätt utan också skapa långsiktiga förutsättningar för attraktiva bostadsområden, ett lönsamt näringsliv och hållbara livsmiljöer under många år. Företagets sociala ansvar, eller CSR-arbete, är omfattande. Corporate Social Responsibility, som den engelska förkortningen står för, handlar i grunden om att ta ansvar för hur vi påverkar miljön. Men varför krångla till det med svårbegripliga förkortningar när vi ganska enkelt kan kalla det hållbarhet. Hållbarhet handlar om hur vi på frivillig grund integrerar social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår verksamhet och i samverkan med våra intressenter. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Marknadschef Håkan Jönsson ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

6 UTV EC K L I N GEN AV DE T NYA A F FÄ R S S YS TE ME T BF U S HÄNDELSER FRÅN 2013 Miljötillståndet för att riva det gamla vattenkraftverket i Forsbacka och bygga ett nytt blev klart. Ekogas fira de över 1 m iljon kubikm producerad eter biogas seda n starten Huvudkon toret Fören fyllde 20 år vilket vi fi rade med en stor person i slutet av alfest maj. för Vår bränslemix ordbra fjärrvärme är rek t med 99,2 procen i. förnybar energ Genom vårt eget kraftv ärmeverk Johannes oc h samägda Bomhus En värmer vi en ergi stor del av Gävle. atsävle för klim förbereda G r en dykare Vi började ta be ar är yla. H mart fjärrk leån. garna i Gav med lednin om mer Läs an 9. d i på s å själva p. er gräver a dras in s kund k s et N ld le u v G Ga er ib F r t nä egen tom 6 vårt Sedan som maren fin ns vårt ku där kunde ndrum rna får se tekniken oc va hur det h uppleär att vara GavleNetku nd. t elnä ny sjökabel till I augusti drog vi en rgård. Strömförskä s vle Gä i Römaren lt så trygg. bbe du nu sörjningen är ÅR S R ED O VI S NI NG G ÄVL E E NE R G I Elnät fick besök från Sydafrika. Tillsammans jobbar vi med ett treårigt projekt inom förnyelsebar energi.

7 UTV E C KL IN G E N AV D E T N YA AF FÄRSSY STE M E T BFU S kstär t för l s n dtjä ersona tra kun ex ap Vår ed extr ing på n m s s t a te en s som vård. d n ku Vi förlängde våra öppettider i kundtjänst. Nu är det ännu lättare för våra kunder att komma i kontakt med oss. 78 p roc bilar ent av v år är m iljöfo a poolrdon. Gävle är Sveriges näst bästa elbilskommun 2013, enligt föreningen Gröna bilister. Vi bytte ut dammluckorna vid Strömdalens kraftverk. De nya luckorna har både högre säkerhet och bättre funktion. Käll m Vi le ärkt el f ve y käll rerar el llde 10 å or fr r är 10 som vi g ån energ. i0 pro a cent ranterar förn ybar a. skild ut en en la Att byta fjärrky ll ti g in av kyllösn en p p lä ts ru minska med 75 oldioxid fossil k procent. Under fjolåret tillkom Gävle Energi Elhandel och Söderhamn NÄRA Elhandel som två bifirmor i koncernen. ledning mera å ed gger nu m li le n v å ä le G av la Här i G e centra ska förs en som la. fjärrky hela nkäten är stolta edarbetare re m ta t g be li ar n E våra med av t i! en g oc er 96 pr ävle En bba på G över att jo Vi har utv ecklat ett affärssyst underlätt em som ar både fö r personal kunder. L en och vå äs mer på ra sidan 22. Vi har ett av landets säkraste elnät med en medelavbrottstid på endast 18,7 minuter per kund år Ånge er åkte till ra elteknik ras elnät de ra Flera av vå re pa re pa till och för att hjäl cember. en Ivar i de m or st r te ef ÅRSRE D O V ISN IN G G ÄV L E E N E RG I

8 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Gävle Energi. Det gäller inte bara miljön utan också sociala och ekonomiska frågor. Vi är övertygade om att det är en framgångsfaktor som leder till både konkurrenskraft och goda resultat. För goda resultat har vi. När vi nu summerar förra året kan vi stolt konstatera att 2013 var ett väldigt framgångsrikt år på många sätt. Fjolåret gick till stor del i samverkans och samarbetets tecken, precis så som vi önskar. Det var även ett mycket aktivt år med stora satsningar för framtiden. Tillsammans med såväl privat näringsliv som andra offentliga aktörer och skolvärlden jobbar vi gemensamt mot mål som gynnar staden, näringslivet och hela regionen. Flera av höjdpunkterna kan du läsa mer om i den här årsredovisningen, men jag vill redan nu i korthet nämna några händelser som vi är extra stolta över års miljövärden för vår fjärrvärme var strålande bra och 2013 års värden ännu bättre. Vi ligger i Sveriges absoluta toppskikt, vilket är otroligt glädjande. Samarbetet med BillerudKorsnäs och vårt samägda kraftvärmeverk Bomhus Energi är en stor del av anledningen till de mycket positiva värdena. Vi samarbetar fortsatt nära skolvärlden. Vår energipedagog sprider kunskap om vad energi är redan från låga åldrar. Genom praktikprogrammet Tekniksprånget hjälper vi blivande ingenjörsstudenter att lära sig mer om vad det innebär att vara ingenjör. Vi har även något äldre praktikanter hos oss genom co-op-programmet för energisystemingenjörer på Högskolan i Gävle. Tillsammans med högskolan och flera andra aktörer har vi dessutom företagsforskarskolan Reesbe, där tolv doktorander forskar inom ämnet energieffektivisering. Under hösten genomförde vi vår medarbetarundersökning. Resultaten visade att det finns frågor att jobba med och vi fortsätter förstås även att ytterligare förbättra de resultat som var positiva. När det gäller till exempel trivsel på arbetsplatsen har vi otroligt fina resultat. Hela 96 procent av alla anställda är stolta över att ha Gävle Energi som arbetsplats. Dessutom är vi väldigt gärna på jobbet vilket syns på vår frisknärvaro som ligger på hela 96,7 procent. Och våra hängivna medarbetare levererade sannerligen år Tillsammans klarade vi våra ägares mål med god marginal. Vinsten från fjolåret går nu tillbaka till kommunen och bidrar till stärkandet av regionens utveckling och konkurrenskraft vilket gläder oss enormt. Ihop med våra partners och medarbetare jobbar vi vidare med hållbar samverkan, utveckling och attraktionskraft. Genom att ligga i framkant i alla våra verksamheter sätter vi tillsammans Gävle på kartan. Vd Per Laurell 8 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

9 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Elnät Elnätet i Gävle har funnits sedan Ungefär anslutningar. Energiomsättning 740 GWh. 783 km mellanspänningsnät varav 31 procent luftnät km lågspänningsnät. Medelavbrottstid per kund 2013 (oaviserat) 18,7 minuter. Antal avbrott per kund 2013 (oaviserat) 0,3 stycken km kabelnät. I princip är hela Gävle kommun anslutet till Gävle Energis elnät med cirka anslutningar. Det ställer höga krav på Gävle Energi som elnätsleverantör. Kravställningen klarade vi under 2013 med bravur och elnätet är ett av Sveriges driftsäkraste. En av anledningarna till det lyckade resultatet är att hela fyra femtedelar av ledningsnätet är nergrävt vilket minskar risken för avbrott och höjer driftsäkerheten. Affärsområdeschef Thomas Tillman är mycket nöjd med utvecklingen och driften av elnätet. Elnätet inom vårt område är mycket starkt. Vi kan hålla låga elnätspriser och samtidigt leverera hög säkerhet på nätet. Unikt projekt för att säkra strömtillförseln Totalt finns cirka kilometer kabelnät utspritt i Gävletrakten och vi arbetar hela tiden för att stärka nätet ytterligare. Under 2013 jobbade vi med ett för oss unikt projekt för kabeldragning. Projektets mål var att öka driftsäkerheten och tillgängligheten på ön Römaren vid Limön i Gävles skärgård. Lösningen blev att dra en ny sjökabel till ön. Till hjälp användes en pråm som var lastad med hela 10 ton kabeltrumma. Med stor precision matades sjökabeln ut. Projektet var lyckat och numera finns alltså två separata sjökablar till Römaren. Det gör det möjligt att koppla om elen om något går sönder vilket minskar risken för längre avbrott. Ett av våra verksamhetsmål är att säkerställa att våra kunder har ett säkert och stabilt nät. Därför vill vi alltid ligga i framkant i utvecklingen. Det ledde till det här för oss unika projektet, berättar Thomas. Samverkan mellan elnätsföretagen genom Elinorr Tillsammans med 15 andra elnätsföretag i södra och mellersta Norrland är vi en del av föreningen Elinorr. Genom föreningen samarbetar företagen kring utvecklingsfrågor och drar nytta av varandras erfarenheter och kunskap. Ett exempel är materialupphandling och anslutning av vindkraft. Vi är ofta med i arbetsgrupper och konferenser som i sin tur hjälper till att stärka vårt elområde. Elinorr är det nätverket vi har haft mest utbyte av, förklarar Thomas. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

10 STORT FOKUS PÅ KUNDVÅRD Vår drivkraft är att våra kunder ska få miljövänlig fjärrvärme till förmånliga priser gjorde Affärsområde Värme stora satsningar på både kundvård samt drift och underhåll av fjärrvärmenätet. Drivkraften för Värmes affärsområdeschef Peter Rosenkvist är att våra kunder ska få miljövänlig, stabil och prisvärd fjärrvärme. Under projektnamnet Fjärrvärmeambassadörsskapet besökte våra säljare nästan 500 företagskunder. Målet var att berätta om fördelarna med att vara fjärrvärmekund hos oss och fånga upp önskemål och synpunkter. Besöken var mycket uppskattade och ledde i flera fall till att kunderna valde att teckna andra typer av avtal, för till exempel elhandel, bredband eller energitjänster bilder av Gävles fjärrvärmenät För att vara säkra på att vi kan leverera en högklassig produkt har vi ett stort fokus på drift och underhåll av fjärrvärmenätet. Vårt ledningsnät är 35 mil långt och vi underhåller det löpande för att se till att våra kunder får en säker leverans av miljövänlig värme. Som en del i arbetet med förebyggande underhåll gjorde vi i november en så kallad flygtermografering. Under en natt flygfotograferades hela fjärrvärmenätet med värmekamera. Tack vare bilderna upptäckte vi begynnande läckor och satte in förebyggande underhåll. Vår drivkraft är att våra kunder ska få miljövänlig fjärrvärme till förmånliga priser. På det sättet blir det attraktivt både att bo och verka i samt flytta till Gävle, säger Peter Rosenkvist. Kunskapsutbyte, produkt- och affärsutveckling genom samverkan Vi medverkar i flera olika nätverk för att både dra lärdom av och inspirera andra fjärrvärmeleverantörer. Bland annat medverkar vi i Teknikrådet, Marknadsrådet inom Svensk Fjärrvärme och Värmek. Samverkan är otroligt viktigt. I organisationer som jobbar med fjärrvärme är det vanligt att det finns särskilt utsedda personer med en viss typ av spetskompetens. Därför är det mycket betydelsefullt att vi ses över bolagsgränserna och diskuterar aktuella frågor och framtid, säger Peter. Även samverkan med våra kunder är av stor vikt för affärsområde Värme. Både företagskunder och privatkunder kommer med mycket viktiga synpunkter som vi tar med oss när vi utvecklar vår verksamhet. Vi arbetar i olika typer av samverkansformer där vi kan lära av varandra på olika vis. Inte minst hur vi använder energi på det mest energieffektiva sättet, berättar Peter. 10 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

11 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Fjärrvärme 350 kilometer ledningsnät. Varje år pumpar vi runt ungefär 23 miljoner kubikmeter hetvatten i ledningssystemet. Fjärrvärme som produkt har funnits i Gävle sedan Ungefär kunder är anslutna till fjärrvärmenätet. Gävle Energis fjärrvärme är rankad 23 av 263 kommuner i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen. (I undersökningen jämför man varje år kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för en bostadsfastighet. Billigast är nummer 1.) ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

12 TRE NYFÖRVÄRV I BIONÄR FÖR REGIONAL SAMVERKAN OCH KONKURRENSKRAFT. Styrkan med Bionär är att vi är proffs på den småskaliga fjärrvärmeverksamheten. FÖR REGIONAL SAMVERKAN OCH KONKURRENSKRAFT Bionärs verksamhet utökades med tre nya anläggningar förra året. Alla tre av olika anledningar men alla i samverkan med antingen privata eller offentliga aktörer. Tillsammans skapar vi både en bättre miljö och ett konkurrenskraftigt samhälle, säger Roger Belin, vd Bionär. I Engeltofta byggde vi en helt ny anläggning för att tillfredsställa ett behov i det privata näringslivet. Genom den nya biopannan har Engeltofta AB blivit av med sitt elberoende och istället fått en 100 procent biobränslebaserad lösning, vilket stärker deras konkurrenskraft ur såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv. Även kommunalägda Tierpsbyggen gjorde en miljöinvestering när de anslöt ett område i Månkarbo till en ny Bionärpanna. Anslutningen till småskalig fjärrvärme gjorde att sex oljeeldade pannor togs ur bruk. Det ger en minskad förbrukning av ungefär 100 kubikmeter olja per år, vilket i sin tur hjälper Tierpsbyggen att klara sina miljömål. Sedan årsskiftet har vi även tagit över fjärrvärmeanläggningen i Torsåker. Nätet som är på 3,5 GWh var i minsta laget för att passa in i den tidigare nätägarens verksamhet. Målet är nu att effektivisera anläggningen och driva den vidare ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt hållbart perspektiv. Styrkan med Bionär är att vi är proffs på den småskaliga fjärrvärmeverksamheten. Vi jobbar för en hållbar framtid genom att ta ansvar för de mindre näten som inte passar in i de stora energibolagens verksamhet, säger Roger Belin. 12 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

13 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Genom den här typen av samarbete med våra kunder får vi möjlighet att fokusera på det vi är riktigt bra på... FÖRBEREDER SJÄLVA FÖR GAVLENET FIBER GULD 2013 tänkte vi nytt när det gällde GavleNet. För att snabba på tiden det tar att få fiber från ett av världens snabbaste bredband provade vi på att överlåta ett led i processen till kunderna. Vi förlade fibern ute i gatan medan kunden själv grävde och förberedde för fibern inne på sin tomt. Tidigare har vi ansvarat för all grävning, även innanför kundernas tomtgränser. Det innebar att kunden behövde ha ett öppet schakt på sin gård en längre tid i väntan på att vi kom till just deras fastighet för att gräva ner fiberkabeln. Det nya upplägget med gräv själv gör det smidigare och billigare för kunden och snabbar även på processen att få ett riktigt bra bredband. Vi har använt oss av den nya metoden i både Hemsta, Hemlingby och på Brynäs och kunderna har varit positiva till arbetssättet. I de fall där det har rört sig om ett större område där många fastighetsägare ska gräva på sina respektive tomter har engagemanget vuxit sig starkt grannarna emellan. Det har nämligen hänt att de har gått ihop och gemensamt hyrt en liten minigrävmaskin istället för att använda sig av handkraft. Framtida grävningar i flera områden Vi kommer att se mer av metoden framöver. Under 2013 har vi nämligen beslutat om att bygga ut GavleNet i bland annat Hedesunda, Sälgsjön, Furuvik, Forsbacka och Åmot. Genom den här typen av samarbete med våra kunder får vi möjlighet att fokusera på det vi är riktigt bra på, nämligen fibernätets infrastruktur och att leverera riktigt snabbt och säkert bredband, säger Curt Ståhlenberg, säljare på GavleNet. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

14 ENERGIEFFEKTIV FRITID SAMARBETE FÖR MINSKAD ENERGIANVÄNDNING Vi på Energitjänster jobbar tillsammans med kunderna för att alla ska bli experter på just sin anläggning. Vi vill att våra kunder ska använda sin energi på bästa sätt. Tillsammans med Gavlefastigheter och Kultur- och fritidsförvaltningen på Gävle kommun har vi därför startat ett projekt där vi går igenom 27 av kommunens fritidsanläggningar för att optimera energianvändningen. Kultur & fritid vände sig till Gavlefastigheter med en undran om hur de skulle kunna minska sina energikostnader. Gavlefastigheter kontaktade oss med uppdraget. Nu arbetar vi tillsammans för att minska energianvändningen, vilket även kommer att bidra till att nå målen i kommunens miljöstrategiska program. 27 anläggningar med potential att spara energi Arbetet inleddes med en förstudie hösten Sedan dess har vi tillsammans med driftpersonal från Gavlefastigheter och Kultur & fritid gått igenom anläggningarna och uppskattat besparingspotentialen. Bland fastigheterna finns bland annat ishallar, idrottshallar och idrottsplatser. De ska vara igång och redo att ta emot besökare när det är aktiviteter, men tiden däremellan kan de stå i standby för att spara energi. För att effektivisera energianvändningen gör vi allra först en grundlig genomgång av fastigheten. Åtgärderna kan handla om allt från att byta ut konkret utrustning till att ställa om parametrar i styrutrustningen. När vi har genomfört alla åtgärder kommer energikostnaderna att minska, vilket i slutändan kommer föreningarna till godo, berättar Marcus Wijk, energiingenjör på vår avdelning Energitjänster. Genomgång och utbildning för alla berörda En viktig del i arbetet är också att förbättra kommunikationen mellan bolag och förvaltning. Exempelvis måste vaktmästarna på plats få ta del av energiuppföljning för att effektiviseringsarbetet ska vara motiverande, liksom att få gensvar på de åtgärdsförslag som förs fram. Det handlar lika mycket om mjuka värden som hårda. Vi jobbar tillsammans över bolags- och förvaltningsgränserna med driftpersonal från Gavlefastigheter och vaktmästarpersonal från Kultur och fritid. De ska bli experter på just sina anläggningar, säger Marcus. 14 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

15 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Energiingenjören Marcus Wijk diskuterar olika energiåtgärder vid ett kundbesök. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

16 NÅGRA AV VÅRA MILJÖAKTIVITETER ÅR 2013 Evenemangen, åtgärderna och aktiviteterna på temat miljö var många och varierande förra året, både internt och externt. På eventdagarna Jorden och skogen i staden samt Trafikdagen träffade vi mellanstadieelever i Boulognerskogen i Gävle tillsammans med en mängd andra företag, bolag och förvaltningar. Hundratals elever besökte evenemangen för att lära sig mer om hållbarhet. På plats vid dessa tillfällen fanns vår energipedagog. Energipedagogen är ett projekt vi driver tillsammans med flera andra aktörer i kommunen för att utbilda och göra kommuninvånarna mer medvetna om energian- vändningen i vår vardag. Läs mer om honom och hans uppdrag på sidan 24. Interna utbildningar i hållbarhet Hållbarhetsarbete har sedan länge varit en naturlig del i vår vardag men nu ska både begreppet och insatserna konkretiseras och lyftas fram än mer. I höstas gick startskottet för ett uttalat mål att tydliggöra vårt hållbarhetsarbete internt. Allting vi gör och allt som ligger framför oss knyter an till begreppet hållbarhet men nu ska det göras mer konkret och synligt för alla medarbetare, säger miljö- och kvalitetssamordnare Jessica Söderblom. EN NATURLIG DEL I VÅR VARDAG Läs mer om vår miljöprofil på sidan 27 Gävle Energi AB ska med omsorg om miljön tillgodose våra kunders behov av effektiva energilösningar i form av el, värme, biogas, kyla, tele- och datakommunikation och därtill hörande energitjänster på ett affärsmässigt sätt. Klimatfrågan är central och präglar vår strategi. Hållbarhet och ständiga förbättringar Vi är ett företag som ser miljöfrågorna som en del i allt det vi gör, och miljöhänsyn ska därför beaktas på alla nivåer i organisationen. Vi ska aktivt delta i utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energi- och tekniklösningar. Vårt handlande ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad hushållning av naturresurser samt till minskad klimatpåverkan. För att uppnå ständiga miljöförbättringar har vi miljömål och arbetar aktivt med att begränsa och förebygga negativ miljöpåverkan. Lagar och andra myndighetskrav utgör en miniminivå. Engagemang Vi stimulerar vår personal till engagemang och ansvar i miljöarbetet genom delaktighet, utbildning och information. Kommunikation Vår miljökommunikation bygger på öppenhet och fakta rörande vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete. Vi påverkar, ställer krav och samarbetar med våra kunder, företag, leverantörer, myndigheter och organisationer när det gäller vår miljö. 16 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

17 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Klimatfrågan är central och präglar vår strategi. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

18 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS FÖRSTA SNABBLADDAREN FINNS HOS GÄVLE ENERGI Våren 2013 utökade vi vår fordonspark med fem elbilar. Våra Nissan Leaf används i den dagliga verksamheten så väl som poolbilar som arbetsfordon. Under hösten installerade vi juvelen i kronan Gävleregionens första snabbladdstolpe för elbilar. Med snabbladdstolpen blir elbilarnas batterier fulladdade på cirka 30 minuter. Jämför det med en långsamladdning i ett vanligt vägguttag som tar ungefär åtta timmar för att nå batteriets fulla kapacitet. Snabbladdaren möjliggör att använda den energisnåla elbilen i en större utsträckning än med långsamladdningen. Samarbete med Gävle Taxi Tack vare snabbladdaren har Gävle Taxi fått möjligheten att ta Sveriges första eltaxi i drift. Taxibilen snabbladdar hos Gävle Energi tre gånger om dagen. På grund av elbilens räckvidd på cirka 17 mil används den främst till resor för färdtjänst och sjukresor som är lätta att planera. Vi har haft vår Nissan Leaf i trafik i ett halvår nu och det funkar jättebra. Vi ser verkligen en framtid för elbilen i vår verksamhet. Därför har vi nu beställt en elbil av märket Tesla som tar sig hela 52 mil i blandad körning, säger Sven-Olof Hiller, vd på Gävle Taxi. Samarbetsprojekt ger ringar på vattnet Elbilarna och snabbladdaren är ett samarbete med Elfordonsoffensiven genom projektet ECR. Det är en bit kvar till projektets mål som är att det ska finnas 1000 elbilar i Gävleborgs län år 2016 men vi är på väg. Genom vårt branschöverskridande samarbete med Gävle Taxi sprids medvetenheten om elbilarnas mångsidighet och användbarhet. Snabbladdaren hos oss är ett viktigt steg för Gävle kommun och regionen att bidra till en hållbar framtid. 18 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

19 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Elhandel Aktiva sedan % förnybar el från sol-, vind-, biobränsle och vattenkraft. Huvudsaklig målgrupp är de som bor och verkar i regionen. Delägare: Gävle Energi AB och Söderhamn NÄRA AB. FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID I GÄVLEREGIONEN År 2013 blev vårt bästa år hittills. Året har präglats av nya samarbeten som har gynnat våra slutkunder. Tillsammans med delägaren Söderhamn NÄRA har vårt affärsområde Elhandel under året skapat ökad konkurrenskraft för det lokala näringslivet. En av våra framgångsfaktorer är vår lokala förankring och våra snabba beslutsvägar. Våra företagskunder har uppskattat att vi snabbt anpassat oss efter marknadsförutsättningarna och skräddarsytt lösningar som ökat deras konkurrenskraft. Vi är stolta över att göra skillnad lokalt. Det är vår drivkraft, säger Anton Holton, affärsområdeschef för Gävle Energis elhandel och vd för vårt elhandelsbolag Gävle Energisystem AB. Samverkan En annan konkurrensfördel är hur vi inom Gävle Energi skapar mervärden för våra kunder. Genom att vara elhandelskund hos oss finns möjligheten att nyttja flera av våra kompetensområden, till exempel Energitjänster. Under 2013 inledde vi flera samarbeten där vi tillsammans med företagen genomförde energieffektiviseringar som gjorde deras verksamheter mer effektiva. Vår styrka sitter i att vi är lokala och jobbar nära våra kunder. Tillsammans utvecklar vi vinn-vinn-vinnkoncept som alla har glädje av. Både företaget, vi och företagets kunder, säger Anton. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

20 UNIKT SAMARBETE MED LOKALA INDUSTRIN GER MILJÖVÄRDEN I NATIONELL TOPPKLASS Samarbetet Bomhus Energi leder till ett minskat fossilt oljeberoende. Med en gemensam knapptryckning från vd:arna på Gävle Energi, BillerudKorsnäs och Bomhus Energi invigdes den 28 maj Bomhus Energis nya kraftvärmeanläggning. Samarbetet har redan lett till miljövärden i toppklass. Värmeenergin från Bomhus Energi och restvärmen från BillerudKorsnäs svarar för mer än 50 procent av behovet i Gävles fjärrvärmenät. Resten står vårt kraftvärmeverk Johannes för. Samarbetet gynnar därmed både miljön, delägarna, Gävle kommun och Gävleborna. Inger Lindbäck, vd för Gävle Kraftvärme AB och chef för vårt verksamhetsområde Energiproduktion ser tydligt fördelarna med vår nära samverkan med näringslivet. Snabba resultat i mätning av miljövärden I september 2013 kunde vi konstatera att Gävle redan år 2012 hade bland de bästa miljövärdena för fjärrvärme i hela Sverige, enligt branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes beräkningar. De mycket goda resultaten blev ännu bättre för 2013 och framgångarna beror till stor del på Bomhus Energi och vårt samarbete med Billerud- Korsnäs där vi tar tillvara på den miljövänliga restenergin. Även vårt eget Johannes bidrar till de fina värdena. Vårt mål är att bli helt fossilfria. Samarbetet Bomhus Energi leder till ett minskat fossilt oljeberoende för BillerudKorsnäs och Gävle Energi med ungefär kubikmeter olja per år. Det motsvarar cirka ton fossil koldioxid per år, säger Inger Lindbäck. Genom bolagens samarbete och att ha ett tydligt mål att minimera miljöpåverkan kan vi använda resurserna på bästa sätt. På det viset får vi en resurseffektiv och konkurrenskraftig fjärrvärmeproduktion som har minimal klimatpåverkan. 20 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

21 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Miljövärden fjärrvärme 2013 (2012 års värden inom parentes) Primärenergifaktor: 0,03 (0,05). Det vill säga att det går åt 0,03 kwh primärenergi för att producera 1 kwh nyttig värme. Utsläpp från produktion: 10 (15) gram koldioxid per kilowattimme, inklusive transporter av bränslen. Biobaserade bränslen: 99,2 (97,6) procent. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

22 UTVECKLING I FRAMKANT Efter en av våra föreläsningar fick vi frågan: Är det något ni inte har tänkt på? Företagssamverkan kan se ut på många olika sätt och ske mellan många olika typer av affärsområden. Samarbeten som kanske inte är fullt så synbara men av mycket stor betydelse är de som sker genom vår it-avdelning. Förutom att samverka över företagsgränserna är vi även först ut som pilotföretag med att ta fram ett antal nya systemlösningar. Sommaren 2012 lanserade vi den sista delen av vår affärssystemslösning i och med införandet av Business for Utilities Suite (BFUS). Vi har utvecklat systemet tillsammans med it-företaget CGI och det ger oss en komplett affärslösning anpassad för energiföretag. Utvecklarna behöver oss som referensgrupp när de tar fram produkten eftersom det är vi som bäst känner till hur det är att jobba med systemet i vardagen. Vi har gjort ett jättejobb och lämnat ett tusental synpunkter som CGI sedan åtgärdat, berättar Håkan Sälg, chef för vår it-avdelning och Marknadssystem. Förbättringar ger långsiktiga lösningar till alla Resultatet av vår samverkan med CGI har gett en mer komplett slutprodukt. Genomslaget som systemet har haft ute i näringslivet är stort vilket märks på den uppmärksamhet vi har fått. Håkan har fått flera förfrågningar från företag om studiebesök och vi har redan hunnit hålla flera föreläsningar för att dela med oss av våra kunskaper. Många inom energibranschen har redan tidigare varit intresserade av vår systemlösning och införandet av BFUS har gjort att intresset har ökat ännu mer. Efter en av våra föreläsningar fick vi frågan Är det något ni inte har tänkt på?, berättar Håkan. It-samverkan över företagsgränserna Förutom att ligga i framkant när det gäller it-lösningar har vi även som målsättning att samverka med andra företag inom it-området. Ett sådant samarbete har vi med Gästrike återvinnare där vi har ett totalansvar för deras it-drift. Återvinnarna har helt enkelt flyttat in i vår redan uppsatta systemlösning och slipper på så sätt själva ha motsvarande resurser inom it-området. Håkan berättar att samarbetet har varit väldigt stimulerande och är ett gott exempel på regional samverkan. Även Gästrike återvinnare är mycket nöjda med samarbetet, enligt it-ansvariga Marie Öman. Särskilt positiv är hon till den långsiktiga effekten av projektet. Samarbetet med Gävle Energi gör att vi får stor nytta av varje investerad krona. Våra verksamheter lär samtidigt av varandra. I längden är det mycket verksamhetsutvecklande och det leder till en stor samhällsnytta för våra kunder, säger Marie. 22 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle. SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck

Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle. SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck Korta fakta 1 MILJARD SEK NETTOOMSÄTTNING 2016 51 65 115 159 GWh 119 Fjärrvärme BKAB - 328 328 Fjärrvärme GEAB

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-263 Regionstyrelsen Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB Inledning Energikontoret Östra Götaland AB förvärvades

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Annelie Kedbrant, Malin Eriksson, Håkan Jönsson

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Ärende 9. Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland. PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 9. Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland. PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn Ärende 9 Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t godkänna förslagen till

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av Årsredovisning 2012 Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 1 2012 Koppla rätt så kan du koppla av Det går att beskriva Gävle Energis verksamheter på många olika sätt.

Läs mer

Håkan Sälg IT-Strateg

Håkan Sälg IT-Strateg Håkan Sälg IT-Strateg Gävle Energi A i korthet Gävle Energi ägs till 100 procent av Gävle kommuns holdingbolag Gävle Stadshus A. I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi A och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB Bolagets syfte Halmstad & Co AB skall enligt bolagsordningen Bolagets har till föremål för sin verksamhet att arbeta för att stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer