GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

2 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell, Håkan Jönsson Grafik: Marknadskommunikation Gävle Energi 2 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ägarstruktur 4 Förord 5 Händelser från VD har ordet 8 Ett tryggt nätverk 9 Stort fokus på kundvård 10 Tre nya Bionärpannor 12 Guldgrävande kunder 13 Energieffektiv fritid 14 Hållbarhetsarbete 16 Vår miljöpolicy 16 Ladda batterierna 18 Affärsområde Elhandels samverkan 19 Unikt samarbete med lokala industrin 20 Utveckling i framkant 22 Energismartare Gävle 24 Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Koncernens förändringar i eget kapital 35 Moderbolagets förändringar i eget kapital 35 Kassaflödesanalys 36 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 37 Gävle Energis styrelse Revisionsberättelse 55 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

4 31 DECEMBER 2013 Gävle kommun Gävle Stadshus AB Gävle Energi AB Per Laurell, VD Gävle Energisystem AB Anton Holton, VD Gävle Kraftvärme AB Inger Lindbäck, VD Bionär Närvärme AB Roger Belin, VD 95 % Gävle Energi AB 5 % Söderhamn NÄRA AB 100 % Gävle Energi AB 59 % Gävle Energi AB 24 % Ockelbo kommun 17 % Älvkarleby kommun Intressebolag Samkraft AB Mikael Johansson, VD SBI Ekogas AB Håkan Jönsson, VD Norrsken AB Björn Jonsson, VD Bomhus Energi AB Conny Malmkvist, VD 19,4 % Gävle Energi AB 12 st Övriga delägare 49 % Gävle Energi AB 51 % SBI Ekogas AB 10,4 % Gävle Energi AB 20 st Övriga delägare 50 % Gävle Energi AB 50 % BillerudKorsnäs 4 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

5 GÄVLE ENERGI OCH HÅLLBARHET I 2013 års årsredovisning ingår vår hållbarhetsrapport. För oss är det naturligt eftersom hållbarhetsarbete är en självklar del av vår vardag. Det genomsyrar hela vår verksamhet igår, idag och i framtiden. Som en viktig aktör i regionens utveckling, som arbetsgivare och som energibolag har Gävle Energi ett ansvar för att i all verksamhet bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, såväl socialt och ekonomiskt som miljömässigt. För oss handlar det inte bara om att etablera och förvalta regionens energiförsörjning på ett miljövänligt sätt utan också skapa långsiktiga förutsättningar för attraktiva bostadsområden, ett lönsamt näringsliv och hållbara livsmiljöer under många år. Företagets sociala ansvar, eller CSR-arbete, är omfattande. Corporate Social Responsibility, som den engelska förkortningen står för, handlar i grunden om att ta ansvar för hur vi påverkar miljön. Men varför krångla till det med svårbegripliga förkortningar när vi ganska enkelt kan kalla det hållbarhet. Hållbarhet handlar om hur vi på frivillig grund integrerar social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår verksamhet och i samverkan med våra intressenter. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Marknadschef Håkan Jönsson ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

6 UTV EC K L I N GEN AV DE T NYA A F FÄ R S S YS TE ME T BF U S HÄNDELSER FRÅN 2013 Miljötillståndet för att riva det gamla vattenkraftverket i Forsbacka och bygga ett nytt blev klart. Ekogas fira de över 1 m iljon kubikm producerad eter biogas seda n starten Huvudkon toret Fören fyllde 20 år vilket vi fi rade med en stor person i slutet av alfest maj. för Vår bränslemix ordbra fjärrvärme är rek t med 99,2 procen i. förnybar energ Genom vårt eget kraftv ärmeverk Johannes oc h samägda Bomhus En värmer vi en ergi stor del av Gävle. atsävle för klim förbereda G r en dykare Vi började ta be ar är yla. H mart fjärrk leån. garna i Gav med lednin om mer Läs an 9. d i på s å själva p. er gräver a dras in s kund k s et N ld le u v G Ga er ib F r t nä egen tom 6 vårt Sedan som maren fin ns vårt ku där kunde ndrum rna får se tekniken oc va hur det h uppleär att vara GavleNetku nd. t elnä ny sjökabel till I augusti drog vi en rgård. Strömförskä s vle Gä i Römaren lt så trygg. bbe du nu sörjningen är ÅR S R ED O VI S NI NG G ÄVL E E NE R G I Elnät fick besök från Sydafrika. Tillsammans jobbar vi med ett treårigt projekt inom förnyelsebar energi.

7 UTV E C KL IN G E N AV D E T N YA AF FÄRSSY STE M E T BFU S kstär t för l s n dtjä ersona tra kun ex ap Vår ed extr ing på n m s s t a te en s som vård. d n ku Vi förlängde våra öppettider i kundtjänst. Nu är det ännu lättare för våra kunder att komma i kontakt med oss. 78 p roc bilar ent av v år är m iljöfo a poolrdon. Gävle är Sveriges näst bästa elbilskommun 2013, enligt föreningen Gröna bilister. Vi bytte ut dammluckorna vid Strömdalens kraftverk. De nya luckorna har både högre säkerhet och bättre funktion. Käll m Vi le ärkt el f ve y käll rerar el llde 10 å or fr r är 10 som vi g ån energ. i0 pro a cent ranterar förn ybar a. skild ut en en la Att byta fjärrky ll ti g in av kyllösn en p p lä ts ru minska med 75 oldioxid fossil k procent. Under fjolåret tillkom Gävle Energi Elhandel och Söderhamn NÄRA Elhandel som två bifirmor i koncernen. ledning mera å ed gger nu m li le n v å ä le G av la Här i G e centra ska förs en som la. fjärrky hela nkäten är stolta edarbetare re m ta t g be li ar n E våra med av t i! en g oc er 96 pr ävle En bba på G över att jo Vi har utv ecklat ett affärssyst underlätt em som ar både fö r personal kunder. L en och vå äs mer på ra sidan 22. Vi har ett av landets säkraste elnät med en medelavbrottstid på endast 18,7 minuter per kund år Ånge er åkte till ra elteknik ras elnät de ra Flera av vå re pa re pa till och för att hjäl cember. en Ivar i de m or st r te ef ÅRSRE D O V ISN IN G G ÄV L E E N E RG I

8 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Gävle Energi. Det gäller inte bara miljön utan också sociala och ekonomiska frågor. Vi är övertygade om att det är en framgångsfaktor som leder till både konkurrenskraft och goda resultat. För goda resultat har vi. När vi nu summerar förra året kan vi stolt konstatera att 2013 var ett väldigt framgångsrikt år på många sätt. Fjolåret gick till stor del i samverkans och samarbetets tecken, precis så som vi önskar. Det var även ett mycket aktivt år med stora satsningar för framtiden. Tillsammans med såväl privat näringsliv som andra offentliga aktörer och skolvärlden jobbar vi gemensamt mot mål som gynnar staden, näringslivet och hela regionen. Flera av höjdpunkterna kan du läsa mer om i den här årsredovisningen, men jag vill redan nu i korthet nämna några händelser som vi är extra stolta över års miljövärden för vår fjärrvärme var strålande bra och 2013 års värden ännu bättre. Vi ligger i Sveriges absoluta toppskikt, vilket är otroligt glädjande. Samarbetet med BillerudKorsnäs och vårt samägda kraftvärmeverk Bomhus Energi är en stor del av anledningen till de mycket positiva värdena. Vi samarbetar fortsatt nära skolvärlden. Vår energipedagog sprider kunskap om vad energi är redan från låga åldrar. Genom praktikprogrammet Tekniksprånget hjälper vi blivande ingenjörsstudenter att lära sig mer om vad det innebär att vara ingenjör. Vi har även något äldre praktikanter hos oss genom co-op-programmet för energisystemingenjörer på Högskolan i Gävle. Tillsammans med högskolan och flera andra aktörer har vi dessutom företagsforskarskolan Reesbe, där tolv doktorander forskar inom ämnet energieffektivisering. Under hösten genomförde vi vår medarbetarundersökning. Resultaten visade att det finns frågor att jobba med och vi fortsätter förstås även att ytterligare förbättra de resultat som var positiva. När det gäller till exempel trivsel på arbetsplatsen har vi otroligt fina resultat. Hela 96 procent av alla anställda är stolta över att ha Gävle Energi som arbetsplats. Dessutom är vi väldigt gärna på jobbet vilket syns på vår frisknärvaro som ligger på hela 96,7 procent. Och våra hängivna medarbetare levererade sannerligen år Tillsammans klarade vi våra ägares mål med god marginal. Vinsten från fjolåret går nu tillbaka till kommunen och bidrar till stärkandet av regionens utveckling och konkurrenskraft vilket gläder oss enormt. Ihop med våra partners och medarbetare jobbar vi vidare med hållbar samverkan, utveckling och attraktionskraft. Genom att ligga i framkant i alla våra verksamheter sätter vi tillsammans Gävle på kartan. Vd Per Laurell 8 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

9 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Elnät Elnätet i Gävle har funnits sedan Ungefär anslutningar. Energiomsättning 740 GWh. 783 km mellanspänningsnät varav 31 procent luftnät km lågspänningsnät. Medelavbrottstid per kund 2013 (oaviserat) 18,7 minuter. Antal avbrott per kund 2013 (oaviserat) 0,3 stycken km kabelnät. I princip är hela Gävle kommun anslutet till Gävle Energis elnät med cirka anslutningar. Det ställer höga krav på Gävle Energi som elnätsleverantör. Kravställningen klarade vi under 2013 med bravur och elnätet är ett av Sveriges driftsäkraste. En av anledningarna till det lyckade resultatet är att hela fyra femtedelar av ledningsnätet är nergrävt vilket minskar risken för avbrott och höjer driftsäkerheten. Affärsområdeschef Thomas Tillman är mycket nöjd med utvecklingen och driften av elnätet. Elnätet inom vårt område är mycket starkt. Vi kan hålla låga elnätspriser och samtidigt leverera hög säkerhet på nätet. Unikt projekt för att säkra strömtillförseln Totalt finns cirka kilometer kabelnät utspritt i Gävletrakten och vi arbetar hela tiden för att stärka nätet ytterligare. Under 2013 jobbade vi med ett för oss unikt projekt för kabeldragning. Projektets mål var att öka driftsäkerheten och tillgängligheten på ön Römaren vid Limön i Gävles skärgård. Lösningen blev att dra en ny sjökabel till ön. Till hjälp användes en pråm som var lastad med hela 10 ton kabeltrumma. Med stor precision matades sjökabeln ut. Projektet var lyckat och numera finns alltså två separata sjökablar till Römaren. Det gör det möjligt att koppla om elen om något går sönder vilket minskar risken för längre avbrott. Ett av våra verksamhetsmål är att säkerställa att våra kunder har ett säkert och stabilt nät. Därför vill vi alltid ligga i framkant i utvecklingen. Det ledde till det här för oss unika projektet, berättar Thomas. Samverkan mellan elnätsföretagen genom Elinorr Tillsammans med 15 andra elnätsföretag i södra och mellersta Norrland är vi en del av föreningen Elinorr. Genom föreningen samarbetar företagen kring utvecklingsfrågor och drar nytta av varandras erfarenheter och kunskap. Ett exempel är materialupphandling och anslutning av vindkraft. Vi är ofta med i arbetsgrupper och konferenser som i sin tur hjälper till att stärka vårt elområde. Elinorr är det nätverket vi har haft mest utbyte av, förklarar Thomas. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

10 STORT FOKUS PÅ KUNDVÅRD Vår drivkraft är att våra kunder ska få miljövänlig fjärrvärme till förmånliga priser gjorde Affärsområde Värme stora satsningar på både kundvård samt drift och underhåll av fjärrvärmenätet. Drivkraften för Värmes affärsområdeschef Peter Rosenkvist är att våra kunder ska få miljövänlig, stabil och prisvärd fjärrvärme. Under projektnamnet Fjärrvärmeambassadörsskapet besökte våra säljare nästan 500 företagskunder. Målet var att berätta om fördelarna med att vara fjärrvärmekund hos oss och fånga upp önskemål och synpunkter. Besöken var mycket uppskattade och ledde i flera fall till att kunderna valde att teckna andra typer av avtal, för till exempel elhandel, bredband eller energitjänster bilder av Gävles fjärrvärmenät För att vara säkra på att vi kan leverera en högklassig produkt har vi ett stort fokus på drift och underhåll av fjärrvärmenätet. Vårt ledningsnät är 35 mil långt och vi underhåller det löpande för att se till att våra kunder får en säker leverans av miljövänlig värme. Som en del i arbetet med förebyggande underhåll gjorde vi i november en så kallad flygtermografering. Under en natt flygfotograferades hela fjärrvärmenätet med värmekamera. Tack vare bilderna upptäckte vi begynnande läckor och satte in förebyggande underhåll. Vår drivkraft är att våra kunder ska få miljövänlig fjärrvärme till förmånliga priser. På det sättet blir det attraktivt både att bo och verka i samt flytta till Gävle, säger Peter Rosenkvist. Kunskapsutbyte, produkt- och affärsutveckling genom samverkan Vi medverkar i flera olika nätverk för att både dra lärdom av och inspirera andra fjärrvärmeleverantörer. Bland annat medverkar vi i Teknikrådet, Marknadsrådet inom Svensk Fjärrvärme och Värmek. Samverkan är otroligt viktigt. I organisationer som jobbar med fjärrvärme är det vanligt att det finns särskilt utsedda personer med en viss typ av spetskompetens. Därför är det mycket betydelsefullt att vi ses över bolagsgränserna och diskuterar aktuella frågor och framtid, säger Peter. Även samverkan med våra kunder är av stor vikt för affärsområde Värme. Både företagskunder och privatkunder kommer med mycket viktiga synpunkter som vi tar med oss när vi utvecklar vår verksamhet. Vi arbetar i olika typer av samverkansformer där vi kan lära av varandra på olika vis. Inte minst hur vi använder energi på det mest energieffektiva sättet, berättar Peter. 10 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

11 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Fjärrvärme 350 kilometer ledningsnät. Varje år pumpar vi runt ungefär 23 miljoner kubikmeter hetvatten i ledningssystemet. Fjärrvärme som produkt har funnits i Gävle sedan Ungefär kunder är anslutna till fjärrvärmenätet. Gävle Energis fjärrvärme är rankad 23 av 263 kommuner i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen. (I undersökningen jämför man varje år kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för en bostadsfastighet. Billigast är nummer 1.) ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

12 TRE NYFÖRVÄRV I BIONÄR FÖR REGIONAL SAMVERKAN OCH KONKURRENSKRAFT. Styrkan med Bionär är att vi är proffs på den småskaliga fjärrvärmeverksamheten. FÖR REGIONAL SAMVERKAN OCH KONKURRENSKRAFT Bionärs verksamhet utökades med tre nya anläggningar förra året. Alla tre av olika anledningar men alla i samverkan med antingen privata eller offentliga aktörer. Tillsammans skapar vi både en bättre miljö och ett konkurrenskraftigt samhälle, säger Roger Belin, vd Bionär. I Engeltofta byggde vi en helt ny anläggning för att tillfredsställa ett behov i det privata näringslivet. Genom den nya biopannan har Engeltofta AB blivit av med sitt elberoende och istället fått en 100 procent biobränslebaserad lösning, vilket stärker deras konkurrenskraft ur såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv. Även kommunalägda Tierpsbyggen gjorde en miljöinvestering när de anslöt ett område i Månkarbo till en ny Bionärpanna. Anslutningen till småskalig fjärrvärme gjorde att sex oljeeldade pannor togs ur bruk. Det ger en minskad förbrukning av ungefär 100 kubikmeter olja per år, vilket i sin tur hjälper Tierpsbyggen att klara sina miljömål. Sedan årsskiftet har vi även tagit över fjärrvärmeanläggningen i Torsåker. Nätet som är på 3,5 GWh var i minsta laget för att passa in i den tidigare nätägarens verksamhet. Målet är nu att effektivisera anläggningen och driva den vidare ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt hållbart perspektiv. Styrkan med Bionär är att vi är proffs på den småskaliga fjärrvärmeverksamheten. Vi jobbar för en hållbar framtid genom att ta ansvar för de mindre näten som inte passar in i de stora energibolagens verksamhet, säger Roger Belin. 12 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

13 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Genom den här typen av samarbete med våra kunder får vi möjlighet att fokusera på det vi är riktigt bra på... FÖRBEREDER SJÄLVA FÖR GAVLENET FIBER GULD 2013 tänkte vi nytt när det gällde GavleNet. För att snabba på tiden det tar att få fiber från ett av världens snabbaste bredband provade vi på att överlåta ett led i processen till kunderna. Vi förlade fibern ute i gatan medan kunden själv grävde och förberedde för fibern inne på sin tomt. Tidigare har vi ansvarat för all grävning, även innanför kundernas tomtgränser. Det innebar att kunden behövde ha ett öppet schakt på sin gård en längre tid i väntan på att vi kom till just deras fastighet för att gräva ner fiberkabeln. Det nya upplägget med gräv själv gör det smidigare och billigare för kunden och snabbar även på processen att få ett riktigt bra bredband. Vi har använt oss av den nya metoden i både Hemsta, Hemlingby och på Brynäs och kunderna har varit positiva till arbetssättet. I de fall där det har rört sig om ett större område där många fastighetsägare ska gräva på sina respektive tomter har engagemanget vuxit sig starkt grannarna emellan. Det har nämligen hänt att de har gått ihop och gemensamt hyrt en liten minigrävmaskin istället för att använda sig av handkraft. Framtida grävningar i flera områden Vi kommer att se mer av metoden framöver. Under 2013 har vi nämligen beslutat om att bygga ut GavleNet i bland annat Hedesunda, Sälgsjön, Furuvik, Forsbacka och Åmot. Genom den här typen av samarbete med våra kunder får vi möjlighet att fokusera på det vi är riktigt bra på, nämligen fibernätets infrastruktur och att leverera riktigt snabbt och säkert bredband, säger Curt Ståhlenberg, säljare på GavleNet. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

14 ENERGIEFFEKTIV FRITID SAMARBETE FÖR MINSKAD ENERGIANVÄNDNING Vi på Energitjänster jobbar tillsammans med kunderna för att alla ska bli experter på just sin anläggning. Vi vill att våra kunder ska använda sin energi på bästa sätt. Tillsammans med Gavlefastigheter och Kultur- och fritidsförvaltningen på Gävle kommun har vi därför startat ett projekt där vi går igenom 27 av kommunens fritidsanläggningar för att optimera energianvändningen. Kultur & fritid vände sig till Gavlefastigheter med en undran om hur de skulle kunna minska sina energikostnader. Gavlefastigheter kontaktade oss med uppdraget. Nu arbetar vi tillsammans för att minska energianvändningen, vilket även kommer att bidra till att nå målen i kommunens miljöstrategiska program. 27 anläggningar med potential att spara energi Arbetet inleddes med en förstudie hösten Sedan dess har vi tillsammans med driftpersonal från Gavlefastigheter och Kultur & fritid gått igenom anläggningarna och uppskattat besparingspotentialen. Bland fastigheterna finns bland annat ishallar, idrottshallar och idrottsplatser. De ska vara igång och redo att ta emot besökare när det är aktiviteter, men tiden däremellan kan de stå i standby för att spara energi. För att effektivisera energianvändningen gör vi allra först en grundlig genomgång av fastigheten. Åtgärderna kan handla om allt från att byta ut konkret utrustning till att ställa om parametrar i styrutrustningen. När vi har genomfört alla åtgärder kommer energikostnaderna att minska, vilket i slutändan kommer föreningarna till godo, berättar Marcus Wijk, energiingenjör på vår avdelning Energitjänster. Genomgång och utbildning för alla berörda En viktig del i arbetet är också att förbättra kommunikationen mellan bolag och förvaltning. Exempelvis måste vaktmästarna på plats få ta del av energiuppföljning för att effektiviseringsarbetet ska vara motiverande, liksom att få gensvar på de åtgärdsförslag som förs fram. Det handlar lika mycket om mjuka värden som hårda. Vi jobbar tillsammans över bolags- och förvaltningsgränserna med driftpersonal från Gavlefastigheter och vaktmästarpersonal från Kultur och fritid. De ska bli experter på just sina anläggningar, säger Marcus. 14 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

15 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Energiingenjören Marcus Wijk diskuterar olika energiåtgärder vid ett kundbesök. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

16 NÅGRA AV VÅRA MILJÖAKTIVITETER ÅR 2013 Evenemangen, åtgärderna och aktiviteterna på temat miljö var många och varierande förra året, både internt och externt. På eventdagarna Jorden och skogen i staden samt Trafikdagen träffade vi mellanstadieelever i Boulognerskogen i Gävle tillsammans med en mängd andra företag, bolag och förvaltningar. Hundratals elever besökte evenemangen för att lära sig mer om hållbarhet. På plats vid dessa tillfällen fanns vår energipedagog. Energipedagogen är ett projekt vi driver tillsammans med flera andra aktörer i kommunen för att utbilda och göra kommuninvånarna mer medvetna om energian- vändningen i vår vardag. Läs mer om honom och hans uppdrag på sidan 24. Interna utbildningar i hållbarhet Hållbarhetsarbete har sedan länge varit en naturlig del i vår vardag men nu ska både begreppet och insatserna konkretiseras och lyftas fram än mer. I höstas gick startskottet för ett uttalat mål att tydliggöra vårt hållbarhetsarbete internt. Allting vi gör och allt som ligger framför oss knyter an till begreppet hållbarhet men nu ska det göras mer konkret och synligt för alla medarbetare, säger miljö- och kvalitetssamordnare Jessica Söderblom. EN NATURLIG DEL I VÅR VARDAG Läs mer om vår miljöprofil på sidan 27 Gävle Energi AB ska med omsorg om miljön tillgodose våra kunders behov av effektiva energilösningar i form av el, värme, biogas, kyla, tele- och datakommunikation och därtill hörande energitjänster på ett affärsmässigt sätt. Klimatfrågan är central och präglar vår strategi. Hållbarhet och ständiga förbättringar Vi är ett företag som ser miljöfrågorna som en del i allt det vi gör, och miljöhänsyn ska därför beaktas på alla nivåer i organisationen. Vi ska aktivt delta i utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energi- och tekniklösningar. Vårt handlande ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad hushållning av naturresurser samt till minskad klimatpåverkan. För att uppnå ständiga miljöförbättringar har vi miljömål och arbetar aktivt med att begränsa och förebygga negativ miljöpåverkan. Lagar och andra myndighetskrav utgör en miniminivå. Engagemang Vi stimulerar vår personal till engagemang och ansvar i miljöarbetet genom delaktighet, utbildning och information. Kommunikation Vår miljökommunikation bygger på öppenhet och fakta rörande vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete. Vi påverkar, ställer krav och samarbetar med våra kunder, företag, leverantörer, myndigheter och organisationer när det gäller vår miljö. 16 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

17 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Klimatfrågan är central och präglar vår strategi. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

18 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS FÖRSTA SNABBLADDAREN FINNS HOS GÄVLE ENERGI Våren 2013 utökade vi vår fordonspark med fem elbilar. Våra Nissan Leaf används i den dagliga verksamheten så väl som poolbilar som arbetsfordon. Under hösten installerade vi juvelen i kronan Gävleregionens första snabbladdstolpe för elbilar. Med snabbladdstolpen blir elbilarnas batterier fulladdade på cirka 30 minuter. Jämför det med en långsamladdning i ett vanligt vägguttag som tar ungefär åtta timmar för att nå batteriets fulla kapacitet. Snabbladdaren möjliggör att använda den energisnåla elbilen i en större utsträckning än med långsamladdningen. Samarbete med Gävle Taxi Tack vare snabbladdaren har Gävle Taxi fått möjligheten att ta Sveriges första eltaxi i drift. Taxibilen snabbladdar hos Gävle Energi tre gånger om dagen. På grund av elbilens räckvidd på cirka 17 mil används den främst till resor för färdtjänst och sjukresor som är lätta att planera. Vi har haft vår Nissan Leaf i trafik i ett halvår nu och det funkar jättebra. Vi ser verkligen en framtid för elbilen i vår verksamhet. Därför har vi nu beställt en elbil av märket Tesla som tar sig hela 52 mil i blandad körning, säger Sven-Olof Hiller, vd på Gävle Taxi. Samarbetsprojekt ger ringar på vattnet Elbilarna och snabbladdaren är ett samarbete med Elfordonsoffensiven genom projektet ECR. Det är en bit kvar till projektets mål som är att det ska finnas 1000 elbilar i Gävleborgs län år 2016 men vi är på väg. Genom vårt branschöverskridande samarbete med Gävle Taxi sprids medvetenheten om elbilarnas mångsidighet och användbarhet. Snabbladdaren hos oss är ett viktigt steg för Gävle kommun och regionen att bidra till en hållbar framtid. 18 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

19 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Elhandel Aktiva sedan % förnybar el från sol-, vind-, biobränsle och vattenkraft. Huvudsaklig målgrupp är de som bor och verkar i regionen. Delägare: Gävle Energi AB och Söderhamn NÄRA AB. FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID I GÄVLEREGIONEN År 2013 blev vårt bästa år hittills. Året har präglats av nya samarbeten som har gynnat våra slutkunder. Tillsammans med delägaren Söderhamn NÄRA har vårt affärsområde Elhandel under året skapat ökad konkurrenskraft för det lokala näringslivet. En av våra framgångsfaktorer är vår lokala förankring och våra snabba beslutsvägar. Våra företagskunder har uppskattat att vi snabbt anpassat oss efter marknadsförutsättningarna och skräddarsytt lösningar som ökat deras konkurrenskraft. Vi är stolta över att göra skillnad lokalt. Det är vår drivkraft, säger Anton Holton, affärsområdeschef för Gävle Energis elhandel och vd för vårt elhandelsbolag Gävle Energisystem AB. Samverkan En annan konkurrensfördel är hur vi inom Gävle Energi skapar mervärden för våra kunder. Genom att vara elhandelskund hos oss finns möjligheten att nyttja flera av våra kompetensområden, till exempel Energitjänster. Under 2013 inledde vi flera samarbeten där vi tillsammans med företagen genomförde energieffektiviseringar som gjorde deras verksamheter mer effektiva. Vår styrka sitter i att vi är lokala och jobbar nära våra kunder. Tillsammans utvecklar vi vinn-vinn-vinnkoncept som alla har glädje av. Både företaget, vi och företagets kunder, säger Anton. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

20 UNIKT SAMARBETE MED LOKALA INDUSTRIN GER MILJÖVÄRDEN I NATIONELL TOPPKLASS Samarbetet Bomhus Energi leder till ett minskat fossilt oljeberoende. Med en gemensam knapptryckning från vd:arna på Gävle Energi, BillerudKorsnäs och Bomhus Energi invigdes den 28 maj Bomhus Energis nya kraftvärmeanläggning. Samarbetet har redan lett till miljövärden i toppklass. Värmeenergin från Bomhus Energi och restvärmen från BillerudKorsnäs svarar för mer än 50 procent av behovet i Gävles fjärrvärmenät. Resten står vårt kraftvärmeverk Johannes för. Samarbetet gynnar därmed både miljön, delägarna, Gävle kommun och Gävleborna. Inger Lindbäck, vd för Gävle Kraftvärme AB och chef för vårt verksamhetsområde Energiproduktion ser tydligt fördelarna med vår nära samverkan med näringslivet. Snabba resultat i mätning av miljövärden I september 2013 kunde vi konstatera att Gävle redan år 2012 hade bland de bästa miljövärdena för fjärrvärme i hela Sverige, enligt branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes beräkningar. De mycket goda resultaten blev ännu bättre för 2013 och framgångarna beror till stor del på Bomhus Energi och vårt samarbete med Billerud- Korsnäs där vi tar tillvara på den miljövänliga restenergin. Även vårt eget Johannes bidrar till de fina värdena. Vårt mål är att bli helt fossilfria. Samarbetet Bomhus Energi leder till ett minskat fossilt oljeberoende för BillerudKorsnäs och Gävle Energi med ungefär kubikmeter olja per år. Det motsvarar cirka ton fossil koldioxid per år, säger Inger Lindbäck. Genom bolagens samarbete och att ha ett tydligt mål att minimera miljöpåverkan kan vi använda resurserna på bästa sätt. På det viset får vi en resurseffektiv och konkurrenskraftig fjärrvärmeproduktion som har minimal klimatpåverkan. 20 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

21 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Miljövärden fjärrvärme 2013 (2012 års värden inom parentes) Primärenergifaktor: 0,03 (0,05). Det vill säga att det går åt 0,03 kwh primärenergi för att producera 1 kwh nyttig värme. Utsläpp från produktion: 10 (15) gram koldioxid per kilowattimme, inklusive transporter av bränslen. Biobaserade bränslen: 99,2 (97,6) procent. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

22 UTVECKLING I FRAMKANT Efter en av våra föreläsningar fick vi frågan: Är det något ni inte har tänkt på? Företagssamverkan kan se ut på många olika sätt och ske mellan många olika typer av affärsområden. Samarbeten som kanske inte är fullt så synbara men av mycket stor betydelse är de som sker genom vår it-avdelning. Förutom att samverka över företagsgränserna är vi även först ut som pilotföretag med att ta fram ett antal nya systemlösningar. Sommaren 2012 lanserade vi den sista delen av vår affärssystemslösning i och med införandet av Business for Utilities Suite (BFUS). Vi har utvecklat systemet tillsammans med it-företaget CGI och det ger oss en komplett affärslösning anpassad för energiföretag. Utvecklarna behöver oss som referensgrupp när de tar fram produkten eftersom det är vi som bäst känner till hur det är att jobba med systemet i vardagen. Vi har gjort ett jättejobb och lämnat ett tusental synpunkter som CGI sedan åtgärdat, berättar Håkan Sälg, chef för vår it-avdelning och Marknadssystem. Förbättringar ger långsiktiga lösningar till alla Resultatet av vår samverkan med CGI har gett en mer komplett slutprodukt. Genomslaget som systemet har haft ute i näringslivet är stort vilket märks på den uppmärksamhet vi har fått. Håkan har fått flera förfrågningar från företag om studiebesök och vi har redan hunnit hålla flera föreläsningar för att dela med oss av våra kunskaper. Många inom energibranschen har redan tidigare varit intresserade av vår systemlösning och införandet av BFUS har gjort att intresset har ökat ännu mer. Efter en av våra föreläsningar fick vi frågan Är det något ni inte har tänkt på?, berättar Håkan. It-samverkan över företagsgränserna Förutom att ligga i framkant när det gäller it-lösningar har vi även som målsättning att samverka med andra företag inom it-området. Ett sådant samarbete har vi med Gästrike återvinnare där vi har ett totalansvar för deras it-drift. Återvinnarna har helt enkelt flyttat in i vår redan uppsatta systemlösning och slipper på så sätt själva ha motsvarande resurser inom it-området. Håkan berättar att samarbetet har varit väldigt stimulerande och är ett gott exempel på regional samverkan. Även Gästrike återvinnare är mycket nöjda med samarbetet, enligt it-ansvariga Marie Öman. Särskilt positiv är hon till den långsiktiga effekten av projektet. Samarbetet med Gävle Energi gör att vi får stor nytta av varje investerad krona. Våra verksamheter lär samtidigt av varandra. I längden är det mycket verksamhetsutvecklande och det leder till en stor samhällsnytta för våra kunder, säger Marie. 22 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2013

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3 Årsredovisning 2014 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer