research en användarundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "research en användarundersökning"

Transkript

1 research en användarundersökning På spaning efter den sökning som sker Universitetsbiblioteket

2 Projektgrupp:, ÅsaJenslin MatildaSvensson LinaWaltin LarsNordesjö MiaHägerbro

3 Innehållsförteckning0 1.Inledning Metod Enkätensutformning Användartesternasupplägg Resultatdiskussion Resultatdiskussionenkät Resultatdiskussionanvändartester Resutlatdiskussionanvändningsstatistik Egnaerfarenheteravattarbetamedsystemet Sammanfattningochförslagpååtgärder Sökning Informationochmarknadsföring Förslagpåkonkretaåtgärder...21 Bilagor: Bilaga1,svenskdel Bilaga2,engelskdel Bilaga3,enkätfrågor

4 1.0Inledning0 ProjektgruppenförSummon 1 harhaftiuppdragattunderprojektperioden,på sammanlagttreår,implementera,lanseraochutvärderasystemet. Summonlanseradesiaugusti2012ochfickisambandmedlanseringendetpublika namnetresearch. Undersenaredelenavhöstterminen2013,dåsystemetvaritibrukiettochetthalvtårs tid,genomfördesenanvändarundersökning.syftetmedanvändarundersökningenvar atttaredapåhurki:sanvändareanvändersigavochhurdeuppleverattresearch fungerarochinteminstomsystemettillgodoserdeinformationssökningsbehovsom användarnahar. Idennarapportpresenterasresultatenavanvändarundersökningensamtförslagpå åtgärderattarbetavidaremed.dessutomåtergesheltkortimplementeringsprocessen samtpersonalensegnaerfarenheteravattjobbaisystemet. ImplementeringenavreSEARCHpågickmellanmajochaugusti2012.Implementeringen bestodavföljandeområden: aktiveringavezresurser registervårdavmillennium mappningavmillenniummotresearch(summon) rutinerocharbetsflöden 1 Summonäretts.k.discovery*tool*sommöjliggörsökningistörredelenavKIB:sbestånd avtrycktaochelektroniskaresurserfrånettgränssnitt. 1

5 Bild1.Översiktöverimplementeringsprocessen Bilden*visar*de*olika*aktiviteter*som*gjordes*under*implementeringen. 02.0Metod0 Vivaldeattdelauppanvändarundersökningenitreolikadelar: enkät användartester användningsstatistik SyftetmedenkätenvaratttaredapåhurKIanvänderreSEARCH.Exempelvis,vilka publikationstyperefterfrågas,användsavgränsningarochutökadsökning?vidareville vihasvarpåomanvändarnaärnöjdamedsökresultatet.vivilleävenundersöka användaresomväljerbortresearch,görsettaktivtvalförattdeansertjänstensom bristfälligelleromdetberorpåandrasaker? Ianvändartesternavillevitaredapåhurväldetfungeradeattutföranågraavde vanligastesökningarsomvåraanvändaregörviaresearchsamtattundersökaomden kringfunktionalietsomfinnsisystemetanvänds.närviskriveromkringfunktionalitet syftarvipåfunktionersåsomsparareferenser,sparaposterfrånträfflistan, databasrekommenderareochchattfunktionen.vidarevilleviävenfångaupphur användarnauppleversystemet. 2

6 Enkätens0utformning0 EnkätenskapadesmedenkätverktygetSurveyMonkeyochvaröppenmellanden20 november2013ochden8januari2014.förattfårespondenterladesenlänktill enkätenutpåcib:swebbplats,facebooksida,ipingpongochpåki:sinternwebb. Enkätfrågorochenkätsvarfinnssombilagorislutetavdennarapport. 437respondentervaldeattdeltaienkätundersökningen.Avdessasvarade264attde använderresearchoch173attdeintegördet.denstörstagruppenrespondentervar studenter(381stycken)ochdeflestavarmellan21och30årgamla.16personer utgjordegruppenforskare/lärareoch29doktorander,resterandekategoriseradessom övriga.detvarettbortfallpåcirka50personerunderenkätensgång,deflestavaldeatt avbrytaefteravsnittetombakgrundsfrågor. * 2.20Användartesternas0upplägg0, Vivaldeattskapatestscenarierutifrånvåraanvändareskontextvilketbetyddeattvi bestämdeossförattföljahelaanvändarensprocessfråndetattmant.ex.sökerefteren specifikartikeltilldessattmanharlyckatsladdanerden.dethäruppläggetgavoss ävenenchansattanvändartestagränssnittenochfunktionalitetenivåropac,miksochi länkservern,sfx. Viidentifieradeochutarbetadefyrascenariersombaseradesigpådevanligaste förekommandesökningarnaisystemet 2 ochfemscenariersomtäckteden kringfunktionalitetvivilletesta.förvartochettavscenariernaidentifieradevi specifikaområdenochfunktionersomvivilletittasärskiltnogapåundertesternaför attpåsåsättkunnakommaåteventuellaanvändbarhetsproblem. Förutomrenatestscenariersåskapadevinågrainledandeochavslutandefrågorföratt fångaupphuroftatestpersonernaanvändersigavsåvälvårwebbsomresearch.de avslutandefrågornasyftadetillattfångaintestpersonernasallmännaupplevelseav research. * Vibestämdeossförattgenomförasammanlagt6Z8användartestereftersomdetärett antalsombrukargetäckainochgesvarpådeflestaanvändbarhetsproblem 3. Rekryteringenavtestpersonergicktillpåtvåsätt: studenterrekryteradespåplatsibiblioteken,huddingeochsolna.vifrågadeom dekundetänkasigställaupppåattanvändartestaresearchochsomtackför sinmedverkanfickdefå2styckenbiobiljetter 2 Underlagfördevanligasteförekommandesökningarnabaseradesigpåerfarenhet samtenanalysavsökordsstatistiken. 3 Krug,Steve.Rocket*surgery*made*easy.*Berkley:NewRiders,

7 forskareochdoktorandergenomdirektrekrytering.vikontaktadeforskareoch doktoranderviaezpostsomvividtidigaretillfällenvaritikontaktmed Närrekryteringenvargjordhadevibokatintidermed5styckenstudenterochen doktorand. Tabell1. Testperson:, Program/Institution:,, Roll/Befattning, 1, Tandläkarprogrammettermin7 Student 2, Tandläkarprogrammettermin6 Student 3, Läkarprogrammettermin2 Student 4, Psykologprogrammettermin1 Student 5, Tandläkarprogrammettermin5 Student 6, Institutionenförmedicinskbiokemioch biofysik Doktorand ***Sammanställning*av*testpersonerna*som*deltog*i*användartesterna.* Användartesternaägderumigrupprummenibiblioteketochvidvarjetillfällevar följandepersoner/rollernärvarande: Z testperson densomgenomfördetestet Z handledare leddeanvändartestet Z observatör noteradeochdokumenteradedetsomskeddeundertestet Användartesternabörjademedengenomgångavtestuppläggetsamtattvipoängterade attdetvarresearchvitestadeochintetestpersonernasförmågaattlösauppgifterna. Viuppmanadetestpersonernaatt tänkahögt dvs.attunderhelatestetsgångbeskriva hurdegicktillvägaföratt lösa testuppgifterna.vivaldeattspelaintesterna,dvs.det somsasundertesttillfällenasamtdetsomhändepåskärmen,medprogramvaran Camtasia.Inspelningarnaskeddeförattunderlättaförossattanalyseramaterialeti efterhandochvidtesttillfällenapoängteradeviattdebaraskulleanvändasianalyssyfte ochalltsåintepånågotsättåtergesisinhelhet. Deresultatfrånanvändartesternasompresenterasirapportenärsåledesgenerella iakttagelserochslutsatser. 4

8 , 3.0Resultatdiskussion Resultatdiskussion0enkät0 * Använder0reSEARCH0 * Diagram1. Vilket,material,söker,du,efter,i,reSEARCH, och,hur,ofta?,,, Dagligen Nångångi veckan Nångångi månaden Mersällan 229*respondenter*svarade*på*frågan*hur*ofta*de*söker*efter*olika*publikationstyper* Aldrig Vetej/ Ingenåsikt Kursböcker Böcker Tidskrifter Tidskriftsartiklar ViställdefråganvilketmaterialanvändarnasökerefterireSEARCHochhurofta. Följandealternativfannslistade:Kursböcker,böcker,tidskrifter,tidskriftsartiklarsamt övriga.utslagetpåallarespondentkategorierärfördelningenrelativtjämnmellande olikapublikationstypersomsöksiresearch,ävenomtidskriftsartiklarärdetsomsöks mest.därefterkommerkursböcker.resultatetvisarattdeflestaanvänderresearch någongångimånaden,följtefternågongångiveckan.avdesomsökerdagligensöker 19personereftertidskriftsartiklar,15eftertidskrifter,14efterkursböckeroch11efter böcker. * 5

9 Diagram2. Hur,tycker,du,att,reSEARCH,fungerar,för, olika,typer,av,sökningar?, Letauppengiventitel (kursbok,tidskriftsartikeletc.) Letaupppublikationeraven givenförfattare Sökainformationinomettvisst ämnesområde Mycket bra Bra Ok Dåligt Mycket dåligt Vetej/ Ingen åsikt *respondenter*svarade*på*frågan*hur*de*tycker*att*reSEARCH*fungerar*för*olika*typer*av*sökningar VivilleävensehurreSEARCHfungerarförolikasökningarochdetvisarsigatt respondenternatyckerattdetfungerarbästattsökaeftergivnareferenser.sedanatt letaefterpublikationeravengivenförfattareochsistattgöraenämnessökning.men resultatetharförmodligenattgöramedattväldigtmångainteharnågonåsiktom ämnessökning(30%). 6

10 Diagram3. Antal,svar, Stämmer,det,att,du,ofta,använder, avgränsningarna,i,vänstermeny,?, Imycket höggrad Iganska höggrad Iganska låggrad Intealls Vissteej att alternative tfanns Vetej/ Ingenåsikt Publikationstyp Ämnesord Endastfulltext Bibliotek Publiceringsdatum Språk *respondenter*svarade*på*frågan*om*de*använder*avgränsningar*i*vänstermenyn Avgränsningarnaanvändsbetydligtmeränvadvitrodde.229personersvaradepå frågan.desomanvändsmestärifallandeordningpublikationstyp,ämnesordoch fulltext.isnitt45%använderdessatreavgränsningariganskaellermyckethöggrad. Endast12%kännertillallaavgränsningar,ochdesomverkarsvårastattupptäckaär publiceringsdatumochbibliotek.deavgränsningarsomanvändsminstärspråk, bibliotekochpubliceringsdatum.utökadsökninganvändsmeränvitrodde,av studenternasomsvaradesomharsvaratpåfrågansvararca25%attdeanvänder utökadsökningiganskahöggrad.vadgällerforskareochdoktoranderärdetmånga sominteharsvaratpåfråganochdesomhargjortdetanvänderinteutökadsökningi någonstörreutsträckning. 7

11 Diagram4. Överlag,,är,du,nöjd,med,reSEARCH,som, söktjänst?, I,ganska,låg,grad, 11%, Vet,ej/ingen, åsikt, 4%, I,mycket,hög, grad, 29%, I,ganska,hög,grad, 56%, 229*respondenter*svarade*på*frågan*om*du*är*nöjd*med*reSEARCH*som*söktjänst* 0 PåfråganÖverlag,ärdunöjdmedreSEARCHsomsöktjänstsvarade129av229attdei ganskahöggradnöjdamedresearchsomsöktjänst,medan25svaradeiganskalåg gradoch8personervissteej/ingenåsikt.ommanserkaraktärenavkommentarernaså ärdetettstortövertagfördepositiva.samtligakommentarerpådennafrågaåterfinnsi bilaga3.* Använder0inte0reSEARCH0 173avrespondenternasvaradeattdeinteanvänderreSEARCH.Viundradevadden främstaanledningenvartilldettaochficksvaretattmajoriteten,104stycken,intekände tillresearch.endast6respondenterangerattdeinteanvänderresearchförattde tyckerdenfungerardålig. 3.20Resultatdiskussion0användartester0, Tabell2. Inledande,frågor:, Program/Institution?, Brukar,du,använda,bibliotekets,webbplats,och,i,så,fall,till,vad?, Brukar,du,söka,i,reSEARCH?, Om,ja,,hur,ofta?, Vad,tror,du,är,sökbart,i,reSEARCH?,, 8

12 9 Underdeinledandefrågornaviställdeframkomdetattfleraavtestpersonernainte användesigavresearchspecielltofta,däroftaskatolkassomnågrafågångertill någongångiveckan.orsakentilldettavarierademenfrämsthandladedetomattdeinte hadenågotstörreinformationssökningsbehovjustdåellerattdeoftastsökteipubmed eftersomdetärdendatabassomdeharfåttundervisningisamtattdetärpubmedsom såvällärareochbibliotekarierbrukarrekommendera. Iprincipallatestpersonernasvaradeattdettroddedetfrämstvarböckerochartiklar somärsökbarairesearch,mendetframkomävenattflerakändesigliteosäkrapåvad somegentligenärsökbartiresearch.entalandekommentarvar: Vetenskapliga*artiklar,*en*massa*material*men*jag*har*ingen*koll*på*exakt*vad* egentligen. * Scenarier,, Tabell3. Område:,, Scenario:,, Funktionalitet/Användbarh etsområde:, Sökupplevelse:,sök,bok, 1.Duvilllånaboken Molecular*biology*of*the*cell utgiven2008 research:klickartp:spå titellänkellerrta:n?sertp:s RTA:n.MIKS: reserveraknappen. Sökupplevelse:,sök, artikel, 2.Duvillfåtagpåartikeln LongZTermCognitive ImparimentafterCritical Illness.Tagframden fulltextversionavartikelndu föredrar. research:hurkommerman vidare?vilkenlänkklickar manpå?sfx:hurkommer manvidare?vilkenlänkväljer man? Sökupplevelse:,sök, tidskrift, 3.Duvillseombiblioteket hartidskriften* Journal*of* nursing*management *ochom denfinnsifulltextelleri papper. research:serman fulltextindikationerna(ikon samtfulltextlänken)?sfx: Terminologin,vilkenlänk väljerman? Sökbeteende:, Ämnessökning, 4.Duharfåttiuppgiftatt hitta3aktuellavetenskapliga artiklarsomhandlaromhur manbehandlarfetmahos barn.artiklarnaskafinnas tillgängligaifulltext. research:huravgränsar man?huranvändsfilter? Användsdenavancerade sökrutan? Specifika,funktioner:, Spara,&,dela, 5.Duvillsparareferensentill enartikelsamtdelameddig avdentillen studiekamrat/kollega ÄrfunktionernaSparapost, referensformatochskickaez postsynliga? Specifika,funktioner:, Databasrekommenderar e,och, ta,mig,vidare, länkarna., 6.Duärintenöjdmed resultatetiträfflistanochvill sökavidare.vadskulledu göra? Synsrekommendationerom andradatabaser?syns tamig vidarelänkarna Specifika,funktioner:, Chatt,och, ta,mig,vidare, 7.Dubehöverkontakta biblioteketförexempelvis Användschattfunktionenoch tamigvidarelänkarna?

13 länkarna, hjälpellerfelanmälan,hurgör du? De*sju*testscenarier*som*testpersonerna*fick*utföra*samt*den*funktionalitet*vi*ville*testa.* Allatestpersonernalyckadesgenomföraallascenarierutomett,påettellerannatsätt, utannågrastörreproblem.genomgåendeförallatestpersonervarattdeallalyckades ganskavälmedsjälvasökandetdvs.attsökaefterochhittaframtillenspecifikbok, artikel,tidskriftochmedattgöraenämnessökningvarsresultatdekändesignöjdamed. Nedankommervigåigenomdeområdenochfunktionersomviidentifieradesom användbarhetsproblem. Scenario,1, Vinämndetidigareatttestdeltagarnapåettellerannatsättlyckadesgenomföraalla scenarierutomettochdetscenariosomorsakadestörstproblemvardetförsta: Du,vill,låna,boken, Molecular,biology,of,the,cell,utgiven,2008. HärvilleviatttestpersonernaskullesökaefterbokenireSEARCHförattslutligen reservera/ställasigiköpådensammaviamiks. Bild2. Bibliotekskatalogen*MIKS.* Scenario1orsakadestoraproblemförtestdeltagarna,såvivaldeatteftertvå genomfördatesterändraordningenpåscenarierna.scenarioettbleviallaefterföljande testerscenariotre,eftersomviintevillebörjatestetmedettscenariosomvarmereller mindreomöjligtförtestpersonernaattlösa.dethäranvändbarhetsproblemetkominte direktsomenöverraskningmendetblevväldigtuppenbarthurotydliglänken Reservera ärochattdenmåstegörastydligaresåvifortsättningsvisslipperhöra kommentarersom: Jag*vet*att*jag*försökt*förut*men*inte*lyckats *eller"vet*inte*hur*jag* skulle*göra*för*att*ställa*mig*i*kö".* Detblevväldigttydligtatttestdeltagarnaförväntandesigattfinna reserverafunktionalitetennågonstansianslutningtillinformationenomsjälvaboken. Endastenavsextestpersonerlyckadesreserveraboken.,,,,, 10

14 , Scenario,2,,7, Bild4. Skärmbild*av*gränssnittet*med*markeringar*vid*de*ställen*som*vi*identifierade*som*användbarhetsproblem.* 1.,Publiceringsdatum:Fleraavtestdeltagarnahadeproblemmedattavgränsasin sökningtillenvisstidsperiod.testdeltagarnanoteradeinteattmanmåsteklickapå knappen Uppdatera eftermanharangetttidsperiodvilketresulteradeiattdetrodde sighaavgränsatsinsökningitidutanattsåvarfallet.interaktionenvidjust publiceringsdatumskiljersigheltfråndeandrafasetternadäravgränsningensker automatiskt. 4 Bild5. Avgränsningen*för*publiceringsdatum.* *,, 4 Idetnyagränssnittet,Summon2.0,fungeraravgränsningenförpubliceringsdatumpå sammasättsomövrigaavgränsningardvs.medautomatisktuppdateringen. 11

15 2.,,,Övriga,avgränsningar, Övrigaavgränsningar,såsomavgränsasökningen,publikationstyp,ämnesordosv, orsakadeintenågraproblemmennågraavtestdeltagarnanämndeattdemedfördel kundevaralitetydligare.,, 3.,,Spara,och,dela, IreSEARCHfinnsfunktionalitetföratttillfälligtsparaposter,skapaenreferenstillvald post,sparareferensertillolikareferenshanteringsprogramsamtmöjlighetattdelamed sigavreferensenviaezpost.iscenariofem Du,vill,spara,referensen,till,en,artikel, samt,dela,med,dig,av,den,till,en,studiekamrat/kollega,villeviundersökahur testdeltagarnagicktillvägaförattgörajustdetta. Bild6. Skärmbild*av* Spara*denna*post *funktionaliteten.* * DetvarmyckettydligtattdensparaZochdelafunktioneninteallsvarsynligför testdeltagarna.endastenpersonnoteradesparamappentämligenomgåendeochtvå efteratthatittatruntigränssnittetunderenlängretid.värtattnämnaärattviinte specifiktuppmanadetestdeltagarnaattdeskulleanvändaresearchförattutföra uppgiften.detgjordevidelsförattvityckteattdenhärtypenavkringfunktionalitetbör varatydligochdelsförattvivillesehurtestdeltagarnabrukargåtillvägaförattspara referenser,delamedsigosv. Desomfaktisktnoteradefunktionenhadeingaproblemmeddenefterföljandeuppgiften somgickutpåattdeskullesparareferensentillenartikelsamtdelamedsigavdentill enkollega/studiekamrat. Enavdetestdeltagaresomlyckadesgenomförahelascenariofemfälldeföljandetalande kommentar: Det*där*var*ju*en*skitbra,*smart*funktion* *när*jag*väl*såg*den 12

16 Bild7. Spara*referenserR*och*delafunktioner.* * 4.,,Anpassade,länkar,och,rekommendationsfunktioner, IreSEARCHfinnsensåkalladdatabasrekommendationsfunktionsomärtänktatt upplysaanvändarenomattdetfinnsmerämnesspecifikadatabasersomkanvaraav intresseföranvändaren.detfinnsävenmöjlighetattläggainlänkarigränssnittetsom taranvändarenvidaretillt.ex.databaslistan,minalån,synpunkterosv. Bild8. Skärmbild*av*de*länkar*vi*har*valt*att*lägga*till*i*reSEARCH*är*Tidskrifter*ARÖ,*Databaser*ARÖ,*Mina*Lån,*och* Bibliotekskatalogen*samt*databasrekommenderaren.* * Iscenario6badvitestdeltagarnaattvisahurdeskullegåtillvägaomdeintevarnöjda medsinsökningochhurdeeventuelltskulletasigvidarefrånresearch. Vivilleundersökaomrekommendationeromandradatabaserochomdeanpassade länkarviharlagttillanvändes. TreavdeltagarnavaldeattförfinasinsökningireSEARCHgenomattändraendel sökordochdebörjadeävenanvändasigmeravavgränsningarnaförattfåtillettbättre sökresultat.detreövrigadeltagarnanämndealladeskullesökavidareipubmedeller GoogleomdeintevarnöjdamedsökresultatenireSEARCH.Ingenavdeltagarna användesigavellerkommenteradedatabasrekommenderarenellerlänkentill databaslistanutandegickheltenkelttillbakatillbiblioteketsstartsidaochklickadepå direktlänkentillpubmeddärifrån. Återigenvardettydligtattdenhärtypenavkringfunktionalitetinteallstycksvara synligföranvändaren. 13

17 5.,Hjälp,och,kontakt, Densistatestuppgiftenlöd Dubehöverkontaktabiblioteketförexempelvishjälp ellerfelanmälan,hurgördu?.härvilleviseomochhurtestdeltagarnaanvändede kontaktvägarsomfinnsiresearch. Bild9. HjälpR*och*kontaktlänkar*samt*chattfunktion.* FemavsextestdeltagaresågintedekontaktvägarsomfinnsireSEARCH.Fyraavdessa femnämnerattdehelsthadekontaktatbiblioteketvichattochförattgöradettagickde allatillbakatillbiblioteketsstartsida,därdesedantidigarevetattchattrutanfinns.en testpersonnämneratthenhelsthadetagitkontaktviaezpostmennoterarintelänken Synpunkterimenyradenhögstuppigränssnittet.Förutomattlänkarnainteverkarvara synligaförtestdeltagarnaärävenrubrikensynpunkterotydligochbordebytasuttill denmervanligtförekommande Kontakt/Kontaktaoss. Enavtestdeltagarnaserganskaomgåendelänkarnaimenyradenochklickarpå Hjälp mennoterar fast*där*var*det*bara*sökhjälp *(ännuettexempelpåhurviktigtdetär medtydligochbegripligterminologi)förattsedanscrollalängstnerpåsidanförattse omdetfinnsnågrakontaktuppgifterdärvilketdetintegör.tillslutupptäcker testpersonenchattfunktionaliteteninneiresearchochsägerattdenbordevara myckettydligareeftersomdenvarsvåratthitta. Avslutande,frågor,, Virundadeavallaanvändartestermednågraavslutandefrågorsomsyftadetillattfånga upptestdeltagarnasallmännaintryckavresearch,vilkafördelardesågmedatt användasigavresearchmenocksåvaddetycktevarsvårtellerproblematiskt.vi frågadeävenomdetycktedetfannsnågotsomkundeförbättrasförattpåsåvisfåreda påhurdeskulleviljaattettsöksystemskafungeraochvilkenfunktionalitetisomär viktigastidetsamma. 14

18 15 Nedanföljerensammanställningavtestpersonernassvarpådeavslutandefrågorna: Vad,är,det,bästa,med,att,använda,reSEARCH?,, Tabell4. TP1 HarinteanväntreSEARCHsåmycketmentyckerdetärettbraställeattbörja sökapåelleranvändaiställetfört.ex.pubmed.braattmankanfåtagialltoch intebehöver,gåinpåseparataställen.skullegärnafåengenomgång. TP2 TyckerdetkännssomalltsomfinnsiPubMedfinnsireSEARCHochtyckerdet ärbraattdenärsynligpåstartsidan.nämnerävenattfördelenmedresearch ärattmanfårmedböcker. FunderadeliteibörjanövervadreSEARCHkananvändastill?Eftertestetsäger TP2attreSEARCH"GjortenlikabrauppgiftsomPubMed". TP3 Fintinterfacemedtydligaavgränsningar.TPtyckerdenärmycketsnabbare ochklarareänpubmed.fickframväldigtrelevantasvarochbraattdenligger påstartsidanvilketgördenväldigtlättillgänglig.uppleverspontantatt researchärflexiblareänpubmedzavgränsningarnaärväldigtlättaattgöra. TP4 SnabbZväldigtbraattdetgårsnabbtochalltpåettställe.Gällerbaraatthitta rättalternativ.kännstryggtattsökairesearchochtarförgivetattdetärbra grejeriden.bramedavgränsningarnafastdettogetttagattsedem. TP5 Förhandsgranskning(förstoringsglaset)varbraochattdetvarväldigtsynligt omdenfannsifulltext.,braattmanfårträffarfrånfleraandradatabaser. TyckerattavgränsningarnaärbrafastTPserdemförsteftertestet.Frånbörjan mestfokuseradpåträfflistanochskullenogsenbörjatavgränsa TP6 Braattmansökerimångaolikadatabaserpåsammagång,braochtydliga avgränsningsmöjligheter., Vad,är,svårt/problematiskt,med,att,använda,reSEARCH?, Tabell5. TP1 TyckerattfacetternaiPubMedärenklareattanvända.Detärsvårtattlåna ellerställasigiköpåenbokmanfåruppmassaalternativvorebättreomdet stod Villdulånadenhärboken?. TP2 TP3 TP4 Finnssåmycketvilketgördetlitesvårtattvetavadmanskavälja. Avägränsningarnakundevaratydligare. TP5 Länkarnahögstupppåsidankundevarabetydligtydligare.Chattenskulle ocksåkunnavaramertydlig.sparadennapostzkundeocksåvaratydligare.tp klickaroftastintepåonödigalänkarellerfunktioner,räddförvirus.

19 TP6 SkulleviljakunnaavgränsasigtillenspecifikdatabasireSEARCHochattbara sökaienvissdelmängd., Vad,kan,förbättras?, Tabell6. TP1 TP2 TP3 Detvorebraommankundeseciteringar,hurmångagångerartiklarvarit citeradeavandrairesearch. TP4 TP5 GärnalitemerinfoomreSEARCH.,BättreikonerMerfärg.SparadennapostZ vadinnebärdet? TP6 Hartestatattanvändadenförattsökaefterimpactfactorförenvisstidskrift. Detvorebraattfåimpactfactorunderförslagsvisförhandsgranska 3.030Resultatdiskussion0användningsstatistik0 Viharunderhelaprojektetsgångkontinuerligttittatpåanvändningsstatistikenför research, 5 delsförattsehurmångasökningarsomgörsisystemetochdelsförattse vilkatyperavsökningarvåraanvändaregörisystemet. Sökordsstatistikenvisar,inteheltoväntat,attdetsökspåiprincipalltireSEARCH. AnvändarnasökereftermaterialsomfinnsindexeratireSEARCH(artiklar, avhandlingar,böcker,ämneosv)mendesökeräveneftermaterial/informationsominte ärindexerad(informationomhurmanskriverreferenser,datorprogram,bibliometri, avhandlingarosv.). 5 AnvändningsstatistikenharvihämtatfråndenstatistikmodulSerialsSolutions erbjudersamtfrångoogleanalytics. 16

20 Bild10. Sökordsstatistik*från*Google*Analytics*från*perioden*2013R04R14* *2014R04R14.* Eftersomsökordsstatistikentydligtvisarattvåraanvändaresökerefterenheldel informationsomfinnspåvårwebbplatssåharvivaltattlägganerendelarbetepåbest BetsfunktionenireSEARCH. Funktionentillåterossskapaenformavanpassaderekommendationersomärtänkta attledaanvändarnavidaretilldeninformationdeförväntadesighittairesearchmen somintefinnsdär. Vihart.ex.skapatBestBetsförhurmanskriverreferenserenligtAPA,varmanhittar informationomendnote,spssochöppettiderförattnämnanågra. 17

21 Bild11. Skärmdump*över*Best*Bets*i*reSEARCH.* Diagram5. Antal*sökningar*i*reSEARCH*per*dag*under*perioden*2013R04R14* *2014R04R14.* DiagrammetovanvisarantaletsökningarperdagireSEARCH,utslagetpåettheltår handlardetomungefär1000sökningaromdagen.detärensiffrasomisigsjälvinte sägersåmycketmendenblirbetydligtmerintressantommansätterdenijämförelse medstatistikfrånvåraandrasöktjänster. IdethärsammanhangetharvivaltattsepåreSEARCHsomendatabasochjämföraden medanvändningsstatistikenfråntvåavvåramestanvändadatabaser,webofscience ochcinahl. 18

22 Diagram6. Antal*sökningar*i*de*två*mest*använda*databaserna,*bortsett*PubMed,*jämfört*med*reSEARCH*under*2013.* Vityckerattdetärförmångaparametrarsomspelarinförattviskakunnagöranågon vettiganalysöveromresearcht.ex.harökatanvändningenavvåraelektroniska tidskrifterelleromdenharminskatanvändningenavvåradatabaser.vikandäremotse attresearchhartagitca10%avtrafikenfrånpubmedtillsfxunder Egna0erfarenheter0av0att0arbeta0med0systemet0 Personal,som,arbetar,med,att,aktiverar,resurser,,, Självauppdateringenochaktiveringenavresurserärrelativtokompliceradi360Core. Gränssnittetärlättattförståocharbetai.Däremotärdetproblematisktatthelatiden kommaihågattgörasammaändringiolikakb.360coreochsfxskiljersigåtiflera avseende,exempelvisterminologinochvadsomingåriolikadatabaspaket.flera medarbetareklagarpåattdeglömmerattuppdateraochattdetärettställeförmycket. Detgårbraattaktiveranyaresurser,däremotattändrabestånd,länkarochavaktivera resurserbrukarglömmasbort.ytterligareenkomplikationäratttidsaspekten,nären uppdateringhargjortsi360coretardet48timmarinnanändringenslårigenom.med andraordkandetvarasvårtattkommaihågatttestaändringarnasåattdeslagit igenompåönskvärtsätt.arbetetmedattaktiveraresursernaskulleförenklasbetydligt omvibarahadeenkbattjobbai., Milleniumuppdateringar(uppdateringarfrånMillenniumtill360Core)skeriregelen gångpervecka.alltmaterialsomhartillkommit,ändratsellerraderatstasutpåenfil somsedanexporterastillenftpzserverhosserialssolutions.dettaarbeteskötshelt manuelltidagsläget,viskadockundersökaomdetgårattautomatiseradettaflöde. 19

23 20, Personal,som,arbetar,i,yttre,tjänst,(Infopunkten,,KIBblabb,,FLB,etc.), Ifebruari2012gjordesenundersökningavhurpersonalensomarbetariyttretjänst (Infopunkten,FLBochKIBZlabb)uppleverreSEARCH.Projektgruppenskickadeutett mejltillfrivilligaatttestaresearch.uppgiftenvarattalltidutgåfrånresearchnärde sökerefterartiklar,tidskrifter,böckerochannatförattsedanskickainsinasynpunkter föranalys.tiopersoneranmäldesigsomfrivilligaochdefickdelsskickainsina synpunkterpermejl,delsordnadestvåfysiskaträffar. Svaretblevfögaöverraskande,synpunkternahandladetillstordelomhurmaterial indexerasiresearch,samthursökfunktionenäruppbyggd,medrelevansrankningoch avgränsningsmöjligheter.medandraordmynnardetmestautpåfrågorsomrör metadata.överlagupplevdevidetdocksomompersonalenärrelativtnöjdamed söktjänsten.projektgruppenharävenförsöktsamlainsynpunkterutanförnämndatest ochharävendåfåttsammauppfattning. 5.0Sammanfattning0och0förslag0på0åtgärder Sökning0, Iresultatetfrånenkätenkanviutläsaattanvändarnatillstordelärnöjdamed researchsomsöktjänst. Tacksam*för*att*det*finns,*underlättar*enormt,* Man*kan* snabbt*översiktligt*hitta*det*man*söker*eller*få*en*blick*över*alternativen*och*utifrån* sökträffarna*sedan*fördjupa*sig*och*specificera*sin*sökning*ytterligare*efter*man*fått*sig*en* bild*av*vad*som*finns*över*det*man*letar*efter,* Research*förenklar*sökandet*efter*nålen*i* höstacken*så*att*säga Senfinnsdetsjälvklartdesomsvararmernegativt Skulle*önska* bättre*filter och Det*kommer*upp*alldeles*för*många*ointressanta*svar.*Jag*får*förslag*på* databaser*som*inte*är*relevanta.* Resultatetfrånanvändartesternavisaratttestpersonernalyckasvälmedframförallt sökscenariernaochattdeöverlagtyckerattresearchunderlättarderas informationssökning.underanvändartesternablevdetmyckettydligtatt testpersonernaframföralltriktadesinuppmärksamhetpåsjälvaträfflistanochiviss månavgränsningarnamenattdeöverlagintenoteradedenkringfunktionalitetsom finnsiresearch Information0och0marknadsföring0 Flerarespondenterienkätensåvälsomianvändartesternaefterfrågarmerinformation omsöktjänsten. Enpersonönskarattbli slussad*direkt*till*en*info*rsnutt*om*research *enannanönskar* More*information*about*it*at*KI,entredjesäger ganska*svårt*hur*man*söker*efter* artiklar,*borde*stå*i*info*hur*man*går*tillväga*de*olika*stegen*för*att*lättare*hitta*rätt,*jag* är*vilse * I*would*have*liked*to*know*about*the*availability*of*this*service.*Now*that*I*know* it*exists,*i*will*use*it * Enlärdomavdettaärattvidimplementeringochundernormaldriftmarknadsföra tjänstenmera.förutomtraditionellasidorsomwebbzochsocialmedierkanävenlägga utenkäteravdettaslagvarabra.enpersonsvarade *Lärde*mig*nya*möjligheter*idag*

24 21 vilket*drar*upp*betyget."*dessutomärdetväldigtviktigtattvidintroduktionstillfällen visauppatttjänstenfinnsochhurdenanvänds skulle*vara*bättre*om*man*förklarade* på*ett*bättre*sätt*vid*en*kurs/studie*start.*det*var*lite*krångligt*när*jag*fick*förklaringen* från*början.* Härkrävsetttydligtsamarbetemellandesomjobbarmedadministrationenav researchochdenpersonalsomträffarvåraanvändareiinfopunkterna,ikibzlabboch vidundervisningstillfällen. Detvoreönskvärtattiframtidenkunnaanpassagränssnittetmerför attt.ex.kunnaförtydligavissfunktionalitetsåsomsparareferenser,chattaochbestbets eftersomistortsettallatestdeltagareuppskattadedenhärtypenavfunktionalitetnär devälupptäcktenden.vikanävenseettbehovavattkunnaanpassaavgränsningarna mer.mångaavrespondenternaienkätenochtestpersonernajämförresearchmed PubMedochdetskullekunnavaraengodidéattanpassasåvälterminologisom avgränsningariresearchtilldesomfinnsipubmedochpåsåvissunderlättaochskapa störreigenkänningförvåraanvändare Förslag0på0konkreta0åtgärder0, MarknadsförreSEARCHkontinuerligtivåraolikakanaler:Facebook,C/OKIB, Twitter.Ibiblioteketpåvåradigitalaskärmar,påaffischerochvidlämpliga undervisningstillfällen. Genomför Kaffepåmaten föreläsningaromresearchtillsammansmed Undervisningochhandledning. Sättuppkonkretaochmätbaramålattarbetamot.Ettmålskullekunnavaraatt bestämmaattsökningarnairesearchskaökamedxantalsökningarperdag. Dettamålskullekunnauppnåsochmätasgenommarknadsföringsamtattspåra effektenavmarknadsföringengenomattsättauppensåkalladkampanjspårning igoogleanalytics. Seöverterminologinochfacetternaochundersökomvikanskapastörre igenkänningförvåraanvändaregenomattt.ex.användasammarubrikerpå facetternairesearchsomt.ex.ipubmed. Närdetgällerarbetetmedsystemetbakomkulissernaskulledetvaraönskvärtattse överarbetsrutinernaochistörstamöjligamånförenklaochautomatiserasåmångasom möjligtavdessa.viundersökerförnärvarandemöjligheternaförattautomatiseraden veckovisaöverföringenavkatalogposterfrånmillenniumtillresearch.vibörävense överochanalyserahurochvilkentypavmetadataviskalåtaflödamellanvåraolika system.idagslägetaktiverarvit.ex.ezböckeriresearch,isfxsamtkatalogiserardessa imillennium.viöverföravhandlingarfrånmillennium,bådetrycktaochelektroniska, samtöverförallaelektroniskaavhandlingarfråndspacetillresearchviaettoaizpmh protokoll. Viföreslårattviunderhöstengörensåkalladmetadataanalysochtittardjuparepåhur vikanförenklaflödetavdatamellandesystemsomföderresearchmeddata.analysen böräventahänsyntillhurvårakommandevalpåverkarsjälvagränssnittet,närmare bestämthurträfflistanpåverkasochislutändanupplevsavvåraanvändare.

25 Bilaga 1, Svensk del Innehåll 1. Bakgrundsfrågor, sid Respondenter, använder research, sid Respondenter, använder inte research, sid Övriga kommentarer, sid. 19

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Bilaga 2, Engelsk del Innehåll 1. Bakgrundsfrågor, sid Respondenter, använder research, sid Respondenter, använder inte research, sid. 12

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 research *Välj språk/choose language:

60 research This survey is now closed. Thanks to all who participated * How old are you? Less than years old 81 years old or more * What is your role at KI? Choose the alternative that constitutes the larger part of your time at KI. Student PhD student Researcher Guest Teacher Other role Not KI researcher at KI * Have anyone explained to you what research is? For example Infopunkten, KIBlabb or during library instruction. Yes No * Do you use research? Yes No

61 research Den här enkäten är nu avslutad. Tack till alla som har medverkat * Hur gammal är du? Under 20 Mellan Mellan Mellan Mellan Mellan Mellan 81 år och år år år år år år år över * Vilken är din roll på KI? Ange det alternativ som passar bäst. Student Doktorand Forskare Gästforskare Lärare Övrig Tillhör inte personal KI * Har någon på biblioteket förklarat för dig vad research är? Exempelvis Infopunkten, KIB-labb, undervisning. Ja Nej * Använder du research? Ja Nej

62 research * How often do you search information for your studies, your research or your work in the following sources? Daily Weekly Monthly Less frequently Never In research, how often do you search the following publication types? I do not know/no research PubMed Web of Science Scopus Google Scholar Cinahl Cochrane Other (please specify) * Daily Weekly Monthly Less frequently Never opinion I do not know/no Textbooks Books Journals Journal articles Other (please specify) * to: How do you think research functions in order Find a given/specific title (textbook, journal article etc.) Very Very good Good Ok Bad bad I do not know/no opinion opinion Find publications by a given/specific author Search information in a specific subject area Comment

63 research * research gives you the possibility to refine your search in the left menu, see picture below. Please specify to what extent you think the following statements correspond with your search habits: To a very high I did not know that I do not know/no To a high degree To a low degree Not at all degree was possible opinion I often use the refinement "Content Type" (Journal article, Book/eBook etc.) I often use the refinement "Subject Terms" I often use the refinement Items with full text online I often use the refinement "Library Location" I often use the refinement "Publication Date" I often use the refinement "Language" Comment * There is an advanced search feature in research. Do you use it? To a very high To a high To a low Not at all I did not know I do not degree degree degree that was possible know/no opinion Comment

64 research * There is a reference management feature in research. Please specify to what extent you think the following statements correspond with your search habits: To a very high I did not know that I do not know/no To a high degree To a low degree Not at all degree was possible opinion I usually save retrieved records in various formats, APA, AMA, Harvard etc. I usually export my retrieved records to a reference management software, like EndNote. Comment * In general, are you content with research as a search service? We are grateful for any comments on this question. To a very high To a high To a low Not at all I did not know I do not degree degree degree that was possible know/no opinion Comment

65 research * Hur ofta söker du information för dina studier, din forskning, eller ditt arbete i följande källor? Dagligen Någon gång i Någon gång i veckan månaden Mer sällan Aldrig Vet ej/ingen åsikt research PubMed Web of Science Scopus Google Scholar Cinahl Cochrane Övriga, skriv gärna här vilka * I research, hur ofta söker du efter följande publikationstyper? Dagligen Någon gång i Någon gång i veckan månaden Mer sällan Aldrig Vet ej/ingen åsikt Kursböcker Böcker Tidskrifter Tidskriftsartiklar Övriga, skriv gärna här vilka * Hur tycker du att research fungerar för att: Mycket bra Bra Ok Dåligt Vet Mycket ej/ingen dåligt åsikt Leta upp en given titel (kursbok, tidskriftsartikel etc.) Leta upp publikationer av en given författare Söka information (ev. lägga till "eller forskning") inom ett visst ämnesområde Kommentar

66 research * I research finns möjlighet att avgränsa sökningen i vänstermenyn, se bild nedan. Ange hur väl nedanstående påståenden stämmer: Jag brukar använda avgränsningen Publikationstyp (t.ex. Tidskriftsartikel, Bok/E-bok) I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls Visste ej att alternativet fanns Vet ej/ingen åsikt Jag brukar använda avgränsningen Ämnesord Jag brukar använda avgränsningen Endast fulltext. Jag brukar använda avgränsningen Bibliotek Jag brukar använda avgränsningen Publiceringsdatum. Jag brukar använda avgränsningen Språk Kommentar Exempel på avgränsningsmöjligheter i vänstermenyn:

67 research * I research finns möjlighet att använda en utökad sökningsfunktion. Brukar du använda den? I mycket hög I ganska hög I ganska låg Inte alls Visste ej att Vet ej/ingen grad grad grad alternativet fanns åsikt Kommentar * I research finns möjlighet till referenshantering. Ange hur väl nedanstående påståenden stämmer: I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls Visste ej att Vet ej/ingen åsikt alternativet fanns Jag brukar spara sökträffar i olika format, t.ex. APA, AMA, Harvard o.s.v. Jag brukar exportera mina sökträffar till ett referenshanteringsprogram, t.ex. EndNote Kommentar * Överlag, är du nöjd med research som söktjänst? Kommentera gärna ditt svar nedan. I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls Vet ej/ingen åsikt Kommentar

68 research We are interested in why you do not use research, and where you search instead. * What is the reason for you not using research? Choose the alternative that is most accurate. I think research works I have tried research but I did not know about I do not know/no opinion just fine, but I choose other sources anyway don t think that it works satisfactory. research If you do not think that research works satisfactory, please specify why: * How often do you search information for your studies, your research or your work in the following sources? Daily Weekly Monthly Less frequently Never I do not know/no opinion PubMed Web of Science Scopus Google Scholar Cinahl Cochrane Other (please specify)

69 research Vi vill gärna veta varför du inte använder research, och hur du söker istället. * Vad är orsaken till att du inte använder research? Välj det alternativ som passar bäst. Jag tycker research Jag har provat men tycker Jag kände inte till Vet ej/ingen åsikt fungerar bra, men söker ändå i andra källor istället inte att research fungerar bra research Om du inte tycker att research fungerar bra, kommentera gärna varför: * Hur ofta söker du information för dina studier, din forskning, eller ditt arbete i följande källor? Dagligen Någon gång i Någon gång i veckan månaden Mer sällan Aldrig Vet ej/ingen åsikt PubMed Web of Science Scopus Google Scholar Cinahl Cochrane Övriga, skriv gärna här vilka

70 research Do you have any other comments on research that you would like to share with us?/har du några övriga synpunkter om research som du vill dela med dig av? (voluntarily/frivilligt) Klicka på "Done" nedan för att avsluta enkäten. Click "Done" below to complete the survey.

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Import från databaser till RefWorks

Import från databaser till RefWorks 2014-10-13 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till RefWorks Instruktioner för att importera referenser från fler databaser är tillgängliga när du är inloggad i RefWorks under menyvalet:

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Import av referenser från bibliotekets databaser

Import av referenser från bibliotekets databaser Import av referenser från bibliotekets databaser 140630 Granska referensen! Det är viktigt att det blir rätt när du ska använda referenserna i dina texter så tänk på att det ibland finns fel i referenserna

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Biblioteken, Futurum 2017

Biblioteken, Futurum 2017 Biblioteken, Futurum 2017 Om PubMed PubMed innehåller mer än 27 miljoner referenser till tidskriftsartiklar inom biomedicin, omvårdnad, odontologi m.m. PubMed är fritt tillgänglig men om du använder länken

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Bygg ditt eget referensbibliotek

Bygg ditt eget referensbibliotek Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering och hantering

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Uppdaterad 2013-06-11 Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Endast publicerat material skall registreras. Följande

Läs mer

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek EndNote X8 Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Sid 1 (7) referenser till DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: ISI, PubMed XML, EndNote XML, MODS v.3,

Läs mer

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket.

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket. PubMed lathund 2016-02-04 Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Skriv in dina söktermer och klicka på För att få se vad som har hänt bakom kulissen, titta på Search details.

Läs mer

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar 2013-02-05 Karlstads universitetsbibliotek Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar Import av referenser från American Chemical Society Gör en sökning i ACS. Markera relevanta poster.

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI)

Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) Questionnaire 1. Hur ofta har du de senaste två veckorna haft buksmärtor? 2. Hur ofta har du under de senaste två veckorna

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality Lathund till PEP Databasen PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) innehåller 59 tidskrifter och 96 klassiska böcker inom psykoanalys. Dessutom innehåller PEP fulltext och redaktörskommentarer till

Läs mer

Lilla PubMed-lathunden

Lilla PubMed-lathunden Lilla PubMed-lathunden Om databasen PubMed PubMed är en databas som produceras av National Center for Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Det är den största databasen

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Lathund till Academic Search Complete

Lathund till Academic Search Complete Lathund till Academic Search Complete Academic Search Complete är en databas som bl.a. innehåller samhällsvetenskap, humaniora, pedagogik, omvårdnad och medicin. Databasen innehåller mer än 8 500 tidskrifter

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Full text only låter farlig, som en återvändsgränd användarundersökning av EDS på Malmö högskola. Linda Trygg

Full text only låter farlig, som en återvändsgränd användarundersökning av EDS på Malmö högskola. Linda Trygg Full text only låter farlig, som en återvändsgränd användarundersökning av EDS på Malmö högskola Linda Trygg Bakgrund EDS (Libsearch) sedan aug 2016 Användarundersökningar april-juni 2017 Vi hade hunnit

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Sökexempel - Spänningshuvudvärk En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Eftersom man i detta fall bör göra en sökning i internationella

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA 2012-04-23 Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA 1 Importera referenser till DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Uppdaterad 2009-03-09 http://diva.ub.uu.se/helpdesk Följande format accepteras av DiVA: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote Referer Format, MODS V3, BibTex, BibLatex, RIS

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Import från databaser till Mendeley

Import från databaser till Mendeley 2015-05-11 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till Mendeley Instruktioner för att importera referenser till Mendeley från flera av databaserna som tillhandahålls av Linköpings universitet.

Läs mer

EndNote X5 en kortfattad introduktion

EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote... 3 Om EndNote... 3 Skapa ett bibliotek... 3... 3 Inställningar Journals Term List... 3 Lägga till referenser... 4 Lägga till referenser manuellt... 4 Importera

Läs mer

Lathund till ATLA. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. reincarnation AND buddhism

Lathund till ATLA. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. reincarnation AND buddhism Lathund till ATLA ATLA Religion Database produceras av American Theological Library Association och innehåller referenser från bl.a. tidskrifter och böcker inom ämnesområdet religion, som t.ex. bibelstudier

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Lathund till PsycINFO (OVID)

Lathund till PsycINFO (OVID) Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, som medicin, psykiatri, sociologi m.m. Databasen indexerar tidskrifter från 1806 och

Läs mer

Lilla CINAHL-lathunden

Lilla CINAHL-lathunden Lilla CINAHL-lathunden CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är den största databasen inom omvårdnad och innehåller även sjukgymnastik, arbetsterapi, biomedicin, alternativ

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

OPPOSITION FOR MASTER S PROJECT

OPPOSITION FOR MASTER S PROJECT Kerstin Frenckner, tel 08 790 9754, e-mail:. kfrenck@csc.kth.se2 February 12, 2009 Copyright CSC, KTH OPPOSITION FOR MASTER S PROJECT The duties of an opponent are to: Critically review the report in question

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote

Läs mer

Referenshanteringsprogrammet

Referenshanteringsprogrammet Referenshanteringsprogrammet Åbo Akademis bibliotek referenshantering@abo.fi RefWorks Med hjälp av RefWorks kan du: Importera referenser från olika databaser och bibliotekskataloger och skapa en egen databas

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten DOME Deployment of Online Medical records and E-health services Bakgrund Forsknings- och införandeprojekt Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten Isabella

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser

Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser Informationssökning för kursen Introduktion till projektmetodik Ingenjörsstudenter ht 13 Gunilla Thunarf Sundkvist Malin Almstedt Jansson sep 2013 Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser Böcker

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Vad är bibliometri? Bibliometri är en uppsättning kvantitativa metoder som används för att mäta publikationer.

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Informationssökning Liberal Arts LIB40 V17

Informationssökning Liberal Arts LIB40 V17 Informationssökning Liberal Arts LIB40 V17 GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK HUMANISTISKA BIBLIOTEKET Vetenskapliga informationskällor Välja sökord, ämnesord Sökteknik (trunkering, booleska operatorer )

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

5. Gör det samma med böcker som du tror nyblivna föräldrar kan komma att låna.

5. Gör det samma med böcker som du tror nyblivna föräldrar kan komma att låna. MARKNADSFÖRING Har du idétorka? Undrar du hur du kan få fler att bli intresserade av Spädbarnsmassage? Ewa Westman har satt ihop en inspirationslista för att få fler deltagare! Printa ut den! Aktivitet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer