Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle

2 sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011 Förslag till dagordning: (Beslut om bandning - Inledningsanförande) 1. Mötets öppnande. (Parentation) 2. Val av ordförande för årsmötet. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av två justerare för årsmötesprotokollet. 5. Val av rösträknare. 6 Val av referent. Årsmöte i Pappers avdelning 3 Karskär onsdagen den 22 feb Behandling av årsberättelserna. 8. Revisorernas berättelse. 9. Beslut om ansvarsfrihet. 10. Beslut om ersättningar och arvoden för 2012: a) Styrelsen. g) Telefonersättningar. b) Revisorer. h) Reseersättningar. c) Kommittéer. i) Cancerfonden. d) Ersättning fritid. j) Styrelseanslag. e) Övriga arvoden. k) Traktamenten. f) Övriga ersättningar. l) Förlorad arbetsförtjänst. m) Övrigt. 11. Interna val: a) Ordförande på 2 år. b) Studieorganisatör på 2 år. c) 3 ledamöter till styrelsen på 2 år. d) 1 ledamot till styrelsen på 1 år (Fyllnadsval) e) 2 Revisorer på 2 år f) 4 ersättare till styrelsen på 1 år. g) 3 Revisorsersättare på 1 år.

3 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 3 h) 1 ledamot till förbundsmötet samt 3 ersättare på 1 år. i) Firmatecknare på 1år. j) Statistikförare på 1 år. k) Ungdomsansvarig på 1 år. l) Karskäringens redaktionskommitté på 1 år. m) Studiekommitté på 1 år. n) Skiftschemakommitté på 1 år. o) Fackligt-social kommitté på 1 år. p) Fanbärare på 1 år. q) Försäkringsansvarig samt ersättare på 1 år. r) Försäkringsrådgivare på 1 år. s) Jämställdhetskommittén på 1 år. 12. Representanter i partsammansatta organ (alla på 1 år): a) 2 till Förslagskommittén samt ersättare. b) 2 till Beklädnadskommittén samt ersättare. c) 1 till Kemikaliekommittén. d) 2 till Trafikkommittén. 13. Representanter till övriga organ inom företaget (alla på 1 år): a) 4 ombud till Referensgruppen för bolagsstyrelsen samt 4 ersättare. b) 2 ledamöter till Läkarvårdsfondens styrelse samt en ersättare. c) 10 ombud till Läkarvårdsfondens representantskap samt 4 ersättare. d) 2 ombud till Ekmanska stiftelsen. e) 2 ledamöter till Sociala fondens styrelse samt 1 personlig ersättare. 14. Representanter till andra organisationer (alla på 1 år): a) 2 ombud till LO-facken i Gävle samt ersättare. b) 1 ombud till LO-distriktet Gävle-Dala:s repskap samt ersättare. c) 2 ombud till ABF Gästrikebygden. d) 10 ombud till Bomhus Folkets Hus samt 3 ersättare. e) 1 ombud till Begravningsföreningen Fonus samt ersättare. f) 1 ombud till Riksbyggens repskap. 15. Övriga val: a) 3 st till Valberedningen, 2 på 2 år 1 på 1 år. 16. Avdelningens möten. 17. Avslutningsord. (Mötesordföranden) 18. Avtackning. 19. Mötets avslutande.

4 sidan 4 -Verksamhetsberättelse 2011 Avdelningsstyrelsen Ordförande Vice ordförande 2e vice ordf/sam Huvudskyddsombud Kassör/Infoansvarig Sekreterare/Vice Kassör Vice sekreterare/jämställdhetsansvarig 2e vice sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ersättare, Massaproduktion Ersättare, Materialhantering Ersättare, Produktgruppen/Politisk ansvarig Ersättare, Underhåll Bo Myrberg Kjell Olsson Yngve Berglind Mats Linander Kjell Johansson Peter Karlsson Leif Mellin Tomas Hjalmarsson Michael Wallin Annelie Nelson Jonas Friberg Thomas Pettersson Hans Höglenius Styrelsen har haft 10 st protokollförda möten. Totalt hanterades 180 punkter. Verkställande utskott (VU) Har fr.o.m. årsmötet 2011 bestått av Bo Myrberg, Yngve Berglind, Kjell Johansson och Mats Linander. Till VU har adjungerats resurspersoner. VU har haft 49 protokollförda möten, första helgfria vardagen varje vecka. Inkomna och behandlade skrivelser, brev och cirkulär uppgick under året till 200 stycken. Avdelningsmöten Avdelningen har hållit 4 st ordinarie möten. Deltagarantalet har varierat från 47 ner till 9 st medlemmar, med ett genomsnitt på 20 personer.

5 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsplan Inför verksamhetsåret 2011 fastställde Pappers avdelning 3 en verksamhetsplan bestående av 4 mål. Dessa mål har uppfyllts enligt nedanstående redovisning. Hur uppfyllde vi målen i verksamhetsplanen? Mål: Resultat: Att aktivt försöka få skyddsombud på varje avd/skift/dag där så eftersträvas. Efter skyddsombudsvalet hösten 2010 kvarstod en del luckor där skyddsombud saknades på några avdelningar. Vi har under året uppmanat ombuden att försöka hitta intresserade till detta uppdrag. Det återstår fortfarande platser att fylla men vi har i alla fall fått två nya ombud på utlastningen. Mål: Resultat: Att ta fram ett utbildningsmaterial som resulterar i att få skyddsombudsrollen mera attraktiv. En arbetsgrupp har under året jobbat med att ta fram ett material i form av en PowerPointpresentation som presenterats för styrelsen. Efter smärre justeringar är nu materialet färdigt att tas i bruk. Mål: Resultat: Verka för att öka anslutningsgraden på Pappers 3:ans område. Vi har sökt upp de personer som jobbar på vårt område men som inte är medlemmar för att förhöra oss om anledningen till detta och eventuellt reda ut oklarheter om sådana funnits. De flesta av dessa personer har funnits bland de nyanställda traineerna. Vi har efter denna uppsökande verksamhet märkt en ökad tillströmning av nya medlemmar från denna kategori under året. Mål: Resultat: Att under 2011 genomföra en gemensam skyddsombudsutbildning för Korsnäs Gävle, Frövi och Rockhammar samtliga skyddsombud. En utbildningsdag planerades och genomfördes i maj där avsikten var att alla skyddsombud från de tre fabrikerna skulle delta. Sent omsider fick man i Frövi reda på att ombuden inte fick ledigt för detta uppdrag, då det var stopp på fabriken vid detta tillfälle, och några deltagare från Frövi var således inte med på utbildningsdagen. Men två av tre fabriker deltog i alla fall.

6 sidan 6 -Verksamhetsberättelse i backspegeln Avtal 2012 Detta år var det dags att omförhandla de centrala avtalen. Avtalet löper ut den 31 januari Avtalsförhandlingarna drog igång med utväxling av avtalskrav mellan Förbundet och Skogsindustrierna i början av hösten. Förhandlingarna gick någorlunda smidigt och en överenskommelse kunde nås den 17 december. Överenskommelsen innebar ett avtal som löper på 14 månader och består av en generell löneförhöjning på 3 % motsvarande 728 kronor fr.o.m. den 1 februari Särskilda tillägg räknas upp med 3 %. Studieverksamheten Avdelningens medlemmar har deltagit i olika kurser, främst i förbundets och LO:s regi. Yngve Berglind genomförde Pappers miljökurs i Älvkarleby tillsammans med Thomas Brändström från avdelning 2 i Skutskär. Tomas Hjalmarsson har tillsammans med Thomas Nilsson från avdelning 111 i Grycksbo genomfört Förbundskursen och Lagar och avtal. Information Information till våra medlemmar har spridits genom ombuden, möten, affischering, hemsidan, e-postutskick och framför allt genom vår tidning Karskäringen som med sina punktligt utkommande åtta ordinarie nummer per år utgör ryggraden i vårt informationsarbete. Vi har haft stora problem med hemsidan som inte gått att uppdatera under lång tid. Efter konsultation med ansvariga på webhotellet har det dock löst sig under senare delen av året, och sidan är tillbaka i drift igen. Korsnäs Förhandlingar Under året har 10 ordinarie förhandlingar ägt rum, därutöver ett 15-tal MBL-förhandlingar samt 4 tvisteförhandlingar. Ekonomiska bidrag 2011 Familjeslanten Gävle Cancerfond Gävle Handikappades IF kr kr 500 kr

7 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 7 Samverkan och tvärfackligt arbete Bolagsstyrelser Under året har Pappers i Gävle såväl som Frövi varit delaktiga med varsin representant i de båda bolagsstyrelserna för Korsnäs och Kinnevik. Även PTK har deltagit. Att delta i bolagsstyrelsearbetet är viktigt och vår lagstadgade rätt till representation är något vi slår vakt om. Frågor som behandlats i dessa forum är bl.a. investeringsbeslut. Referensgruppen Referensgruppens uppgift är att förbereda och diskutera den gemensamma verksamheten i bolagsstyrelserna, där rapporteras även från Sociala fonden. Gruppen består av representanter från alla fack i både Gävle, Frövi och Rockhammar. Referensgruppen har normalt 2 gemensamma möten per år samt 2 lokala i Gävle. Under hösten har dock ingen mötesverksamhet skett på detta område. Råden Rådsverksamheten har över lag fungerat bra men på något ställe känner man att man är för stor grupp och därför inte kan komma till tals på ett bra sätt i många frågor. Efter organisationsförändringen där Transport splittrades upp och infogades i Fiber, Pappersbruk och Centralt Underhåll har man också fått representation i dessa råd. Viktiga händelser KAMP införs KOM startas upp KOPS startas upp Lastning o magasin Granudden, förslaget som förkastades MC och mopedförbud som sedan bordlades Ny modell för medarbetarsamtal 1 %-målet diskuterades Kinnevik fyller 75 år

8 sidan 8 -Verksamhetsberättelse 2011 Vi och omvärlden Pappers Yngve Berglind har under året suttit med i Pappers arbetsmiljökommitté som representant för Gävle-Daladistriktet. Thomas Pettersson har suttit med i valberedningen för Gävle- Daladistriktets räkning samt även valts till politiskt anvarig i distriktet. Göran Klacken Larsson har varit revisorsersättare i förbundet. Vi har också kontinuerligt kontakt med förbundet då vi ställs inför ovana och besvärliga frågor. LO Thomas Pettersson har under det gångna året varit vice ordförande i LO-facken i Gävle utöver våra årsmötesvalda representanter till LO-facken i Gävle och LOdistriktet. Gävletidningarna AB där Arbetarbladet ingår Papperstrean är fortfarande en av intressenterna i Gävletidningarna AB och vårt aktieinnehav är intakt, här har vi dock inte varit så aktiva under året som gått. Mediekontakter Mediekontakterna under året som gått har varit betydligt sparsammare än året före då konflikten gjorde att detta område kom i fokus. Men då och då glimtar vi till i lokalpressen och Dagens Arbete. Slutord Som vanligt när man ser tillbaka på året som gått inser man att det varit ett händelserikt år även om vi kanske inte når upp till 2010 års nivå i det fallet då vi hade den unika situationen med strejk års avtalsrörelse förflöt däremot i god konstruktiv anda även om det inte gick med raketfart. Huvudsaken är ju ändå att man får ett acceptabelt avtal att leva med. Lokalt får vi ta itu med den nya avtalsuppgörelsen först under 2012 då det gamla avtalet också löper ut den 31 januari. Sammanfattningsvis har året förflutit utan några större dråpslag, även om vi hickade till lite grann exempelvis när företaget presenterade sina planer för lastning och magasinsområdet. Med dessa ord överlämnar vi vår berättelse till våra uppdragsgivare, medlemmarna i Pappers avdelning 3.

9 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 9 Bo Myrberg Kjell Olsson Yngve Berglind Kjell Johansson Mats Linander Tomas Hjalmarsson Michael Wallin Leif Mellin Peter Karlsson och Karskäringen Där kan Du nå vem Du vill inom Papperstrean!...även från KorsnäsNet

10 sidan 10 -Verksamhetsberättelse 2011 Studieverksamheten I studiekommittén har under studieåret 2011 ingått: Tomas Hjalmarsson Studieorganisatör Kjell Johansson Massaproduktion, fiber Anne Hoogers, t.o.m. 1 okt 2011 Mek, PM4-5 Monica Kock Pappersbruket, lab Håkan Nordin Materialhantering Studiekommittén har träffats fyra (4) gånger under verksamhetsåret. Tiden går fort när man har roligt! Trot eller ej men ännu ett år har passerat revy. Skall tiden verkligen gå så här fort? Man hinner ju inte med. Är det någon som kan svara? Under hösten skickade Studiekommittén en delegation till Kvarnsveden för att titta på deras medlemsutbildning. Det har under några år nu vuxit fram en önskan inom Papperstrean att vi skall ta fram en egen medlemsutbildning. Då våra kamrater i Kvarnsveden har genomfört sin medlemsutbildning nu under många år och på ett bra sätt så var det naturligtvis rätt självklart att vi åkte dit och kollade hur dom hade lagt upp det hele. Det har bildats en arbetsgrupp som skall ta fram våran utbildning och ett första möte är inbokat. Detta sker under 2012 så detta får du läsa i nästa års verksamhetsberättelse. Vi har diskuterat våra grundutbildningar och en översyn kommer att göras. Om det kommer att förändras något och i så fall vad får jag även här återkomma i nästa års verksamhetsberättelse. Jag vill passa på att tacka alla medlemmar i Studiekommittén för att bra arbete under Jag vill tacka Anne Hoogers och önska henne lycka till med sina nya arbetsuppgifter. Anne slutade i studiekommittén under året då hon bytt arbetsuppgifter på företaget och då även bytt facktillhörighet. Vi har under året erbjudit såväl lokala kurser anordnade av vårat Pappersdistrikt som centrala utbildningar anordnade av vårt Förbund och LO för att nämna några. Detta framgår av redovisningen nedan. Med detta överlämnar jag verksamhetsberättelsen på studieområdet 2011 till alla våra medlemmar i Pappers avdelning 3. aomns Hjnlmnrsson Din Studieorganisatör Ö lhrvlnj ölhr vjudlhlh r nv a pkhjhn 2011 UTBILDNING ARRANGÖR TIMMAR DELT. Att informera och agitera LO 40 1 Det svåra samtalet LO 32 2 Försäkringsrådgivare, vidareutb. LO-Folksam 16 5 Handledarträff Pappers 16 1 KAMU, steg 1 Korsnäs 24 9 Lag & Avtal (FIP2) Pappers 48 1 Pappers miljökurs Pappers 48 7 Revisionskurs, steg 2 Papperstrean 40 2 Stress LO 32 1 Summa deltagare 29

11 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 11 Statistikrapport för Avdelning 3 Medlemsstatistik 2011 Dagtid 220 st 2-skift 15 st 6-skift 401 st TOTALT 636 st (589 män & 47 kvinnor) Medlemsutveckling Vid årets början var antalet aktiva medlemmar 817 (914) arbetslösa, tjänstlediga, annat område och studerande, mm. ingår. Vid årets slut var siffran 780 (817). Rapporterade medlemmar till förbundet var 1342 (1403). I det totala antalet medlemmar ingår även ålders- och förtidspensionärer. Avdelningen har 562 (586) ålders- och förtidspensionärer. Expedition Vår expedition är på övervåningen på 152:an där vi trivs bra. Sociala Fonden finns på nedervåningen Samarbetet med Unionen, Ledarna och Sociala Fonden är lättare nu då vi delar lokaler. Personalen Även 2011 bestod vår trogna personal av Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson. Arbetsuppgifterna omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen som en stor andel, service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och andra som behöver hjälp i sitt fackliga uppdrag. Styrelsen vill framföra ett stort TACK för gott samarbete och vi hoppas på en god fortsättning under kommande verksamhetsår.

12 sidan 12 -Verksamhetsberättelse 2011 Anställdas fonder Läkarvårdsfonden 2011 Läkarvårdsfonden har under år 2011 utbetalat tusen kronor i läkarvårds- och sjukreseersättningar. Årets resultat visade efter bidrag från Sociala Fonden på kronor på ett underskott med drygt kronor. Trots förlusten är Läkarvårdsfondens ekonomiska ställning tillfredsställande. Sociala Fonden-Gävlekommittén tillsammans med övriga fackorganisationer förfogade vi inför 2011 över kronor. Från kommittén har under 2011 lämnats bidrag med kronor. KORSNÄS AB Driften i Karskärsverket var 365 dygn. Tillverkningen var följande: Papper och kartong, ton Fluffmassa, ton Bolagsstyrelsearbetet Tillsammans med tjänstemannafacken har vi det senaste året deltagit på Korsnäs och Kinneviks bolagsstyrelsemöten. Biopannan och 1 % målet är exempel på frågor som diskuterats där. Representanter från Pappers har varit Bo Myrberg i bägge styrelserna samt Pelle Eriksson Pappers avd.43 i Korsnäs styrelse och Magnus Borg Pappers avd.43 i Kinneviks styrelse. Representanterna har utsetts av LO-facken i Referensgruppen. I den fackliga Referensgruppen för bolagsstyrelsearbetet har från Pappers avd.3 deltagit: Bo Myrberg, Kjell Olsson, Mats Linander och Yngve Berglind. Ersättare har varit Kjell Johansson, Tomas Hjalmarsson, Thomas Pettersson och Leif Mellin

13 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 13 Fördelning i olika lönegrader 25 januari 2012 Betalgrader Totalt Dagtid 2-skift 6-skift män kvinnor CA B B B B B B B B T T T Summa

14 sidan 14 -Verksamhetsberättelse 2011 RAPPORT OM ARBETSMILJÖVERKSAMHETEN 2011 Arbetsmiljöarbetet vid Korsnäs Gävle, har under verksamhetsåret bedrivits enligt de intentioner som finns i Arbetsmiljölagen och det lokala Avtalet Om Samverkan från 21/ Detta lokala avtal om samverkan syftar till att reglera samverkansformerna mellan företaget och de fackliga organisationerna. Avtalet bygger på tanken att de anställda genom sina fackföreningar ska kunna följa alla frågor som avtalet reglerar på den nivå där de bereds eller beslutas. Avsikten är att finna smidiga och obyråkratiska processer för samarbete i arbetsmiljö-, medbestämmande-, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. SAMVERKANSRÅD - SKYDDSKOMMITTÉ Varför behövdes det en AFS om systematiskt arbetsmiljöarbete kan man fråga sig? För att svar på denna fråga så backar vi klockan tillbaka till 1980 talet. Då sköttes ofta arbetsmiljöarbetet av någon typ av stab (skyddskommitté på Korsnäs) eller liknande vars uppgift var att arbeta för en god arbetsmiljö. Detta var särskilt tydligt i stora organisationer, såväl privata som offentliga. Detta ledde dock till att denna verksamhet inte på något sätt var integrerad i den ordinarie verksamheten som organisationen bedrev. De som skötte detta jobb var till största delen skyddsingenjörer, skyddsombud, Företagshälsovården och andra intresserade. Dessa människor var ofta väl motiverade och utbildade för denna typ av verksamhet och följden blev naturligtvis att de blev tämligen duktiga på arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivarna tyckte naturligtvis att det var bra att någon skötte om det där med arbetsmiljön och frågade sig varför det måste till en förändring om nu alla var nöjda och glada. Vi kan svara på frågan genom att titta i 1912 års lagstiftning. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Att lägga ut detta på någon form av internentreprenad är inte någon lyckad lösning då det är ett ägaransvar att tillse att produktionsmedlen inte medför en dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetsuppgifterna måste således ligga i Linjeorganisationen för att ägaransvaret skall kunna uppfyllas. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som har tagits fram har varit och är medlet för att bryta den tidigare rådande ordningen att arbetsmiljöarbetet sköttes av en stab av experter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan sägas vara det kvalitetssäkringssystem av arbetsmiljön som används för att integrera detta arbete i det ordinarie arbetet som bedrivs inom organisationen. Samverkansrådet är Korsnäs Gävles högsta nivå för samverkan mellan parterna. Urval av viktiga beslut i Samverkansrådet under verksamhetsåret 2011: Information om olycksfallsstatistiken på företaget sker löpande. I syfte att förbättra trafiksituationen inom Korsnäsverken kommer samtliga bilpass att dras in och omsökning av förnyat bilpass ska ske mot striktare beviljande. Nya rutiner avseende personlig skyddsutrustning beslutades. Dagens interna arbetsmiljörevisionssystem behöver utvecklas, förslaget är att uppföljningen av arbetsmiljöarbetet sköts av respektive råd och att samverkansrådet är slutlig instans för avvikelser och förbättringsförslag. Efter diskussion och förtydligande står samverkansrådet bakom förslaget som kommer att utvärderas. Efter de goda erfarenheter vi fick från rutinen med ronderande skyddsombud beslutade samverkansrådet att motsvarande upplägg sker under kommande höststopp.

15 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 15 En gemensam modell för utvecklingssamtal är antagen av samtliga fack inom Korsnäs AB, KORSNÄS MEDARBETARUTVECKLING. Implementering ska ske för att köras skarpt 2012 och modellen är anpassad för det nya Medarbetar- och Ledarskapet. Ny Läkare sedan den 1 september, Gunilla Edlund Gävlehälsan. Checklista för jämställdhet vid skyddsronder bör formuleras om och förslaget från samverkansrådet är att Jämställdhetskommittén ser över texten. Produktion Gävles ledningsgrupp har informerats om PIA och ser positivt på verktyget. Eva Olofsson och utsedd arbetsgrupp driver arbetet med att implementera. Beräknas implementerat Kvartal Andra frågor som löpande följs upp är Jämställdhetsfrågor och Förslagsverksamheten. Möten under 2011, 24/2, 20/5, 20/9 och den 5/12. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD/FRISKVÅRD Korsnäs Gävle Företagshälsa bemannas av personal från Previa 2011: Företagssköterska heltid, Mats-Ola Johansson Företagsläkare 20 %, Gunilla Edlund, idag onsdagar Sjukgymnast/Ergonom 20% Ann-Marie Tigerfors, idag onsdagar Företagshälsan på Korsnäs Gävle: skall arbeta förebyggande och hälsofrämjande med arbetsmiljöfrågor i syfte att förhindra att arbetsrelaterad ohälsa uppstår. är en medicinsk, ergonomisk och beteendevetenskaplig kompetens i rehabiliteringsarbetet. får inte bedriva sjukvård eftersom detta innebär att den enskilde medarbetaren förmånsbeskattas. Detta gäller även vid arbetsrelaterade problem. Företagshälsan är i första hand en expertresurs för Korsnäs chefer i arbetsmiljöarbetet. Vid ohälsa - så här går du tillväga Om du som individ har ett arbetsrelaterat hälsoproblem begär en rehabiliteringsutredning via närmaste chef. Vid hälsoproblematik som en enskild medarbetare inte vill ta upp med närmaste chef kontakta företagshälsan direkt; Mats-Ola Johansson.

16 sidan 16 -Verksamhetsberättelse 2011 HÄLSOKOMMITTÉN Hälsokommitténs uppdrag är att behandla frågor som rör frisk- och hälsofrågor och därmed sammanhängande frågeställningar. Ansvarar också för att policys tas fram och riktlinjer för hälsoarbete utformas. Kommittén sammanträder 4 ggr/år och rapporterar till Samverkansrådet. Ordförande är Thomas Press och Pappers är representerade av Arbetsställets huvudskyddsombud (Yngve Berglind). Frågor som har behandlats i Hälsokommittén under 2011: Sjukfrånvarostatistik och rehabiliteringsläget redovisas löpande i kommittén. Kvartalsredovisningar från EDTS angående information/uppföljning av de slumpvisa alkohol- och drogtester som togs under perioden. Hörselundersökningar genomförs av Gävlehälsan, och personer med nedsatt hörsel blir sedan informerade om möjligheten att söka ersättning hos Försäkringskassan. KAMU är genomförd med mycket bra kursutvärdering. Inbjudan till hälsoundersökning som blir 50+ under Forskningsprojekt PM 2 genom högskolan Gävle, projektet går ut på att prova olika metoder för att mäta ergonomi på ett antal operatörer. Kontorsergonomi göres löpande. REGISTRERADE SKYDDSOMBUD Antalet valda skyddsombud december st. under 2010 var det 55 st. vid samma tidpunkt, vilket innebär att antalet skyddsombud har ökat under året som gått vilket är ett trendbrott, positivt men anmärkningsvärt eftersom antalet anställda minskar. Av de 56 valda skyddsombuden vid årets slut 2011 var 18 valda som lokala huvudskyddsombud och ersättare, fördelade på respektive ansvarsområde.ett av de lokala huvudskyddsombuden är även vald som Samordnande huvudskyddsombud, med sin ersättare inom Pappers 3:ans verksamhetsområde. Samtliga skyddsombud väljs på tre år utom Samordnande huvudskyddsombudet vilket mandatperioden är på två år, och som har sitt fackliga uppdrag på heltid. ARBETSMILJÖUTBILDNING KAMU I arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs och vet vad vi har att iaktta för att undgå risker i arbetet. Grundutbildning i arbetsmiljö har bedrivits under verksamhetsåret inom Korsnäs under namnet KAMU Korsnäs Arbets Miljö Utbildning. KAMU utbildningens upplägg för 2011 har varit på tre dagar. Respektive chef ansvarar för att underställd personal har ändamålsenlig och behovsprövad utbildning. I detta ingår att genomföra avdelningsanpassade arbetsmiljöutbildningar. Planering av utbildning sker i samverkan med närmaste råd.

17 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 17 Målgrupp KAMU Utbildningen riktar sig i första hand till chefer och skyddsombud. Övriga personalkategorier deltar i mån av plats. Grundutbildningen 2011 delades upp i tre steg: Dag 1 Regler och myndigheter. Skyldigheter och ansvar Dag 2 Risk och säkerhetstänkande. Samverkan och Fysikaliska och kemiska hälsorisker Dag 3 Företagshälsovård. Belastningsergonomi. Stress och utbrändhet. Jämställdhet och kränkande särbehandling och Rehabilitering och missbruk Utöver KAMU - utbildningen blir Pappers - 3:ans skyddsombud inbjudna till Förbundets (Pappers) externa utbildningar i arbetsmiljö t ex: Miljökursen 3+3 dagar Älvkarleby. Huvudskyddsombudsutbildningen som är en veckokurs på Runö Stockholm. RAPPORT FRÅN LOKALA HUVUDSKYDDSOMBUDSVERKSAMHETEN Huvudskyddsombudsträffar 2011 Under verksamhetsåret har det anordnats fyra träffar för lokala huvudskyddsombuden och dess ersättare. (9/3, 27/5, 5/10 och den 14/12). Ansvarig och sammankallande har sedan 1997 varit Samordnande huvudskyddsombudet Yngve Berglind. Frågor som diskuteras förutom avrapporteringen från respektive rådsverksamhet och olika kommittéer är bl. a följande: Uppföljning av olycksfallsstatistiken genomförs vid varje träff. Löpande avrapportering och en livlig debatt från lokala huvudskyddsombuden och ersättarna hur det fungerar ute i verksamheten, tar ibland en hel förmiddag i anspråk. Arbetsmiljösituationen vid kontrollrum PM Fiber, buller, belysning och ventilation. Följetången fortsätter tyvärr via tillsatta arbetsgrupper Arbetsmiljökommitténs arbete följs genom avrapportering löpande. Senaste kring förhandlingsläget finns alltid på dagordningen. Avrapportering från representanter från Jämställdhetskommittén/kemikaliekommittén. Beslut om vad som eventuellt skall tas upp i Samverkansrådet/Karskäringen. Kostnader i samband med arbetsskada ersätts genom en överenskommelse mellan företag/fack är nu utarbetad. En stor fråga under året är vad vi kan göra för att höja statusen för skyddsombud? Rapport från SHSO konferensen den 27-29/ Utvärdering av de ronderande skyddsronderna vid storstoppen under När någon mobbas på jobbet vad gör jag som fackligt ombud, Kjell Olsson föredragare. Utbildning/information och uppföljning kring KAMU, kompetensprofiler, skyddsombudsutbildningar är alltid aktuella frågor på dagordningen. Nya skyddsombud under 2011 Niklas Mohlén EBH, Magnus Flodin F-skift och Bengt-Göran Näslund dagtid, GPL Lastning/Magasin. Samordnande huvudskyddsombudet Yngve Berglind

18 sidan 18 -Verksamhetsberättelse 2011 ANTAL INTRÄFFADE ARBETSSKADOR INOM KORSNÄS GÄVLE VID JÄMFÖRELSE Målet med 2011 var att öka antal tillbudsrapporter jämfört med Det uppnåddes tyvärr inte till fullo men antalet måste ändå kännas med berömt godkänt, se nedan. Viktigt är att den informationen som finns i samband med tillbudet tas tillvar och analyseras så detta ligger till grund för riskreducerande åtgärder. Syftet med en ökad tillbudsrapportering är att på sikt få ner antalet personskador. Arbetsskador med sjukskrivning har minskat från till Nedanstående tabell visar fördelningen av personskador med och utan sjukskrivning, samt tillbud händelse som har kunnat förorsaka personskada på respektive avdelning för kollektivanställda: Personskada med Personskada utan Rapporterade tillbud Avdelning sjukskrivning sjukskrivning + tjänstemän G - Produktion Gävle GA-Anläggning GF-Fiber stab GFD - Fiber Driftservice GFS - Fiber Skiftorg GFSR-råvaran GFUA - Fiber Automation GFUM - Fiber UH Mek GKL - Kvalitet Produktlab GKM - Kvalitet Processlab GKP - Produktkvalitet GL - Lut stab GLD - Luten Driftservice GLS - Luten Skiftorg GLUA - Luten Automation GLUM - Luten UH Mek GO - Fabriksplanering GPD - P-bruk Driftservice GPKE - EBH Skiftorg GPKK - PM 4-5 Skiftorg GPL-pappersbruk lastning7lossning GPPS - PM 2 Skiftorg GPU - Pappersbruket UH GPUA - P-bruk Automation GPUM - P-bruk UH Mek GPUS - UH Skiftgruppen GU-Centralt underhåll GUB - Räddningstjänsten GUCC - Centralt UH Mek Bänk GUCM-Centralt UH plåt GUF - Förråd GUS - Automationssystem GUSK - Centralt UH kraftsystem GUST -Centralt UH Tekniksystem GUT-Transport GUU-UH Underhållsutveckling Övrigt - Inom Produktion Gävle Summa

19 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 19 Försäkringsrådgivare 2011 Vi har under året haft sju försäkringsrådgivare fördelade över fabriken och två av dessa befinner sig på Fackexpedition 152:an i form av Agneta och Tarja , De flesta frågor besvaras idag oftast via våra försäkringsexperter på 152:an som de hanterar på ett föredömligt sätt. Anneli Nelson, B-skift 2259 Fiber Skiftorganisationen, Driftservice, Mek och Automation PM 4-5 och EBH Skiftorganisationen, Driftservice, Mek och Automation. Lars Högfors F-skift, 1918 Luten/KEAB Skiftorg, Driftservice, Mek och Automation Leif Mellin B-skift 1632 PM2 / TM6 Skiftorganisation, Driftservice, Mek och Automation Kalevi Ränttilä, B-skift 4/1541 Yngve Berglind, Dagtid 4/1635 Räddningstjänsten, Interna transporter, CV & Förråd, Produkt/Processlab,Skiftgruppen UH och Övriga avd. Försäkringsrådgivaruppdraget är ett fackligt förtroendeuppdrag. I korthet är våra arbetsuppgifter att: Informera på arbetsplatsträffar, skyddsombudsträffar och genom medlemskvartar om försäkringar enligt lag, avtal och medlemskap. Hjälpa i samarbete med skyddsombud och arbetsgivare fylla i anmälningsblanketter vid skador och andra försäkringsfall. Bevaka att nödvändigt utredningsarbete blir utfört så att en komplett skadeanmälan kan lämnas till berörd myndighet. Ett bra samarbete med skyddsombud och se till att tillbud blir dokumenterade. Utbildning Samtliga Pappers avdelning 3:s försäkringsrådgivare har genom åren genomgått både grundutbildning och vidareutbildning. Vidareutbildningen genomfördes den 6-7 september i Sälen med LO-Folksam som samarbetspartner. Gästföreläsare var Folksams välfärdsanalytikern Håkan Svärdman där nyheter på socialförsäkringsfronten redovisades och deltagarna fick boken bort från ruta ett av Bengt Rolfer. Det diskuterades också värdet att vara med i facket i jämförelse med individuella lösningar. Rådgivarna har varit med och tagit fram synpunkter på dagordningen, vilket har inneburet till ett positivare utfall vid utvärderingen av vidareutbildningen. Vad är en medlemskvart/försäkringskvart är nog en befogad frågeställning från medlemmarna? För några år sedan tog LO och medlemsförbunden initiativ till en satsning för att öka kunskapen kring våra försäkringar. Anledningen var att alltför många medlemmar på grund av att man inte känner till sitt försäkringsskydd, gick miste om ersättningar de har rätt till. Då myntades uttrycket medlemskvart. En medlemskvart är ett enskilt samtal där du tillsammans med en av fackets försäkringsrådgivare, med stöd av en checklista går ni igenom de försäkringar du har i lag, via kollektivavtal och genom medlemskap i ditt fackförbund. Medlemskvarten är ett personligt samtal mellan en medlem och en försäkringsrådgivare. Under samtalet kan det komma upp frågor kring personliga förhållanden, sådant skall stanna mellan er. Om det under samtalet kommer fram att det finns anledning att göra en anmälan och ansöka om ersättning ur någon av försäkringarna, så får du naturligtvis även hjälp med detta. Medlemskvart byter namn till Försäkringskvart pga. att alla, även de som ännu inte är medlemmar, skall kunna få information om medlemsförsäkringar i syfte att värva medlemmar. Mer information finns på hemsidan, Så med andra ord, ta kontakt med en av våra försäkringsrådgivare om ni är intresserad av en medlemskvart. Försäkringsansvarige Yngve Berglind

20 sidan 20 -Verksamhetsberättelse 2011 Korsnäs Jämställdhetskommitté Jämställdhetskommitten har under året träffats fyra gånger. Den partssammansatta använder videomöten sen en tid tillbaka. Det innebär att alla möten utom ett varje år hålls på hemmaplan. Vid första mötet efter nyår träffas vi allihopa för ett gemensamt möte där vi datumsätter resterande årets möten. Under året har vi påbörjat utbildning i gruppen för att få fler personer som kan delta på tex KAMU och framföra vårat utbildningsmaterial. Kommitten har under året sökt efter någon utbildning i jämställdhet dock utan att komma till något resultat. Pappers avd 3 Jämställdhetskommitte Papperstreans interna grupp består av tre personer. Peter Karlsson, Kjell Olsson och Monica Kock. Vi har alltid ett förmöte innan vi går till det partssammansatta mötet. Vi har ett flertal gånger försökt få till en träff med våra kamrater i Frövi. Av olika anledningar har det inte lyckats i år. Vi har i vår jakt på utbildning haft kontakt med pappers, ABF, Runö och LO Gävleborg. Vi avvaktar för att se vad det kan ge oss. Under 2012 planerar vi att försöka genomföra ett studiebesök på Iggesunds bruk för att lära av deras jämställdhetsarbete. Mvh Peter Karlsson från vänster Kjell Johansson Michael Wallin, Tommy Lundqvist, Ola Carlros och Mikael Persson, Redaktionen består nu av fem medlemmar. Vi kom ut för 28 året i rad med 8 nummer och upplagan var 600 exemplar. Kjell delade ut tidningen på fabriken och vi fortsätter att skicka den med snigelpost och E-post till ett antal utvalda prenumeranter. Vi finns även i färg på Papperstreans hemsida och på Korsnäs intranät. Några artiklar som fanns med i år var barncabcerfotboll, Löner o förhandlingar, läget i lagen, arbetsmiljö, en massa bildreportage, Företagsprästen med mera. Jag ser fram emot nästa år och hoppas att flera vill läsa tidningen och att redaktionen kan fortsätta ned att ta fram nytt spännande material som kan locka er till att fortsätta att tycka att Karskäringen är er bästa informationskälla på företaget. Vi bugar och tackar alla medarbetare, tryckare, tyckare läsare och alla andra för ett gott samarbete under året som varit. Redaktör Kjell Johansson

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 April 2010 STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder DEBATT: Långsiktighet kring ledarskap och verksamhet DATA - OSÄKERHET!?! Har poliser blivit

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 3 2013 På spaning efter Obama UTBILDNING för fackliga förtroendemän OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen VILKA BILAR har Polisen råd med?

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer