Verksamhetsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle

2 sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011 Förslag till dagordning: (Beslut om bandning - Inledningsanförande) 1. Mötets öppnande. (Parentation) 2. Val av ordförande för årsmötet. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av två justerare för årsmötesprotokollet. 5. Val av rösträknare. 6 Val av referent. Årsmöte i Pappers avdelning 3 Karskär onsdagen den 22 feb Behandling av årsberättelserna. 8. Revisorernas berättelse. 9. Beslut om ansvarsfrihet. 10. Beslut om ersättningar och arvoden för 2012: a) Styrelsen. g) Telefonersättningar. b) Revisorer. h) Reseersättningar. c) Kommittéer. i) Cancerfonden. d) Ersättning fritid. j) Styrelseanslag. e) Övriga arvoden. k) Traktamenten. f) Övriga ersättningar. l) Förlorad arbetsförtjänst. m) Övrigt. 11. Interna val: a) Ordförande på 2 år. b) Studieorganisatör på 2 år. c) 3 ledamöter till styrelsen på 2 år. d) 1 ledamot till styrelsen på 1 år (Fyllnadsval) e) 2 Revisorer på 2 år f) 4 ersättare till styrelsen på 1 år. g) 3 Revisorsersättare på 1 år.

3 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 3 h) 1 ledamot till förbundsmötet samt 3 ersättare på 1 år. i) Firmatecknare på 1år. j) Statistikförare på 1 år. k) Ungdomsansvarig på 1 år. l) Karskäringens redaktionskommitté på 1 år. m) Studiekommitté på 1 år. n) Skiftschemakommitté på 1 år. o) Fackligt-social kommitté på 1 år. p) Fanbärare på 1 år. q) Försäkringsansvarig samt ersättare på 1 år. r) Försäkringsrådgivare på 1 år. s) Jämställdhetskommittén på 1 år. 12. Representanter i partsammansatta organ (alla på 1 år): a) 2 till Förslagskommittén samt ersättare. b) 2 till Beklädnadskommittén samt ersättare. c) 1 till Kemikaliekommittén. d) 2 till Trafikkommittén. 13. Representanter till övriga organ inom företaget (alla på 1 år): a) 4 ombud till Referensgruppen för bolagsstyrelsen samt 4 ersättare. b) 2 ledamöter till Läkarvårdsfondens styrelse samt en ersättare. c) 10 ombud till Läkarvårdsfondens representantskap samt 4 ersättare. d) 2 ombud till Ekmanska stiftelsen. e) 2 ledamöter till Sociala fondens styrelse samt 1 personlig ersättare. 14. Representanter till andra organisationer (alla på 1 år): a) 2 ombud till LO-facken i Gävle samt ersättare. b) 1 ombud till LO-distriktet Gävle-Dala:s repskap samt ersättare. c) 2 ombud till ABF Gästrikebygden. d) 10 ombud till Bomhus Folkets Hus samt 3 ersättare. e) 1 ombud till Begravningsföreningen Fonus samt ersättare. f) 1 ombud till Riksbyggens repskap. 15. Övriga val: a) 3 st till Valberedningen, 2 på 2 år 1 på 1 år. 16. Avdelningens möten. 17. Avslutningsord. (Mötesordföranden) 18. Avtackning. 19. Mötets avslutande.

4 sidan 4 -Verksamhetsberättelse 2011 Avdelningsstyrelsen Ordförande Vice ordförande 2e vice ordf/sam Huvudskyddsombud Kassör/Infoansvarig Sekreterare/Vice Kassör Vice sekreterare/jämställdhetsansvarig 2e vice sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ersättare, Massaproduktion Ersättare, Materialhantering Ersättare, Produktgruppen/Politisk ansvarig Ersättare, Underhåll Bo Myrberg Kjell Olsson Yngve Berglind Mats Linander Kjell Johansson Peter Karlsson Leif Mellin Tomas Hjalmarsson Michael Wallin Annelie Nelson Jonas Friberg Thomas Pettersson Hans Höglenius Styrelsen har haft 10 st protokollförda möten. Totalt hanterades 180 punkter. Verkställande utskott (VU) Har fr.o.m. årsmötet 2011 bestått av Bo Myrberg, Yngve Berglind, Kjell Johansson och Mats Linander. Till VU har adjungerats resurspersoner. VU har haft 49 protokollförda möten, första helgfria vardagen varje vecka. Inkomna och behandlade skrivelser, brev och cirkulär uppgick under året till 200 stycken. Avdelningsmöten Avdelningen har hållit 4 st ordinarie möten. Deltagarantalet har varierat från 47 ner till 9 st medlemmar, med ett genomsnitt på 20 personer.

5 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsplan Inför verksamhetsåret 2011 fastställde Pappers avdelning 3 en verksamhetsplan bestående av 4 mål. Dessa mål har uppfyllts enligt nedanstående redovisning. Hur uppfyllde vi målen i verksamhetsplanen? Mål: Resultat: Att aktivt försöka få skyddsombud på varje avd/skift/dag där så eftersträvas. Efter skyddsombudsvalet hösten 2010 kvarstod en del luckor där skyddsombud saknades på några avdelningar. Vi har under året uppmanat ombuden att försöka hitta intresserade till detta uppdrag. Det återstår fortfarande platser att fylla men vi har i alla fall fått två nya ombud på utlastningen. Mål: Resultat: Att ta fram ett utbildningsmaterial som resulterar i att få skyddsombudsrollen mera attraktiv. En arbetsgrupp har under året jobbat med att ta fram ett material i form av en PowerPointpresentation som presenterats för styrelsen. Efter smärre justeringar är nu materialet färdigt att tas i bruk. Mål: Resultat: Verka för att öka anslutningsgraden på Pappers 3:ans område. Vi har sökt upp de personer som jobbar på vårt område men som inte är medlemmar för att förhöra oss om anledningen till detta och eventuellt reda ut oklarheter om sådana funnits. De flesta av dessa personer har funnits bland de nyanställda traineerna. Vi har efter denna uppsökande verksamhet märkt en ökad tillströmning av nya medlemmar från denna kategori under året. Mål: Resultat: Att under 2011 genomföra en gemensam skyddsombudsutbildning för Korsnäs Gävle, Frövi och Rockhammar samtliga skyddsombud. En utbildningsdag planerades och genomfördes i maj där avsikten var att alla skyddsombud från de tre fabrikerna skulle delta. Sent omsider fick man i Frövi reda på att ombuden inte fick ledigt för detta uppdrag, då det var stopp på fabriken vid detta tillfälle, och några deltagare från Frövi var således inte med på utbildningsdagen. Men två av tre fabriker deltog i alla fall.

6 sidan 6 -Verksamhetsberättelse i backspegeln Avtal 2012 Detta år var det dags att omförhandla de centrala avtalen. Avtalet löper ut den 31 januari Avtalsförhandlingarna drog igång med utväxling av avtalskrav mellan Förbundet och Skogsindustrierna i början av hösten. Förhandlingarna gick någorlunda smidigt och en överenskommelse kunde nås den 17 december. Överenskommelsen innebar ett avtal som löper på 14 månader och består av en generell löneförhöjning på 3 % motsvarande 728 kronor fr.o.m. den 1 februari Särskilda tillägg räknas upp med 3 %. Studieverksamheten Avdelningens medlemmar har deltagit i olika kurser, främst i förbundets och LO:s regi. Yngve Berglind genomförde Pappers miljökurs i Älvkarleby tillsammans med Thomas Brändström från avdelning 2 i Skutskär. Tomas Hjalmarsson har tillsammans med Thomas Nilsson från avdelning 111 i Grycksbo genomfört Förbundskursen och Lagar och avtal. Information Information till våra medlemmar har spridits genom ombuden, möten, affischering, hemsidan, e-postutskick och framför allt genom vår tidning Karskäringen som med sina punktligt utkommande åtta ordinarie nummer per år utgör ryggraden i vårt informationsarbete. Vi har haft stora problem med hemsidan som inte gått att uppdatera under lång tid. Efter konsultation med ansvariga på webhotellet har det dock löst sig under senare delen av året, och sidan är tillbaka i drift igen. Korsnäs Förhandlingar Under året har 10 ordinarie förhandlingar ägt rum, därutöver ett 15-tal MBL-förhandlingar samt 4 tvisteförhandlingar. Ekonomiska bidrag 2011 Familjeslanten Gävle Cancerfond Gävle Handikappades IF kr kr 500 kr

7 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 7 Samverkan och tvärfackligt arbete Bolagsstyrelser Under året har Pappers i Gävle såväl som Frövi varit delaktiga med varsin representant i de båda bolagsstyrelserna för Korsnäs och Kinnevik. Även PTK har deltagit. Att delta i bolagsstyrelsearbetet är viktigt och vår lagstadgade rätt till representation är något vi slår vakt om. Frågor som behandlats i dessa forum är bl.a. investeringsbeslut. Referensgruppen Referensgruppens uppgift är att förbereda och diskutera den gemensamma verksamheten i bolagsstyrelserna, där rapporteras även från Sociala fonden. Gruppen består av representanter från alla fack i både Gävle, Frövi och Rockhammar. Referensgruppen har normalt 2 gemensamma möten per år samt 2 lokala i Gävle. Under hösten har dock ingen mötesverksamhet skett på detta område. Råden Rådsverksamheten har över lag fungerat bra men på något ställe känner man att man är för stor grupp och därför inte kan komma till tals på ett bra sätt i många frågor. Efter organisationsförändringen där Transport splittrades upp och infogades i Fiber, Pappersbruk och Centralt Underhåll har man också fått representation i dessa råd. Viktiga händelser KAMP införs KOM startas upp KOPS startas upp Lastning o magasin Granudden, förslaget som förkastades MC och mopedförbud som sedan bordlades Ny modell för medarbetarsamtal 1 %-målet diskuterades Kinnevik fyller 75 år

8 sidan 8 -Verksamhetsberättelse 2011 Vi och omvärlden Pappers Yngve Berglind har under året suttit med i Pappers arbetsmiljökommitté som representant för Gävle-Daladistriktet. Thomas Pettersson har suttit med i valberedningen för Gävle- Daladistriktets räkning samt även valts till politiskt anvarig i distriktet. Göran Klacken Larsson har varit revisorsersättare i förbundet. Vi har också kontinuerligt kontakt med förbundet då vi ställs inför ovana och besvärliga frågor. LO Thomas Pettersson har under det gångna året varit vice ordförande i LO-facken i Gävle utöver våra årsmötesvalda representanter till LO-facken i Gävle och LOdistriktet. Gävletidningarna AB där Arbetarbladet ingår Papperstrean är fortfarande en av intressenterna i Gävletidningarna AB och vårt aktieinnehav är intakt, här har vi dock inte varit så aktiva under året som gått. Mediekontakter Mediekontakterna under året som gått har varit betydligt sparsammare än året före då konflikten gjorde att detta område kom i fokus. Men då och då glimtar vi till i lokalpressen och Dagens Arbete. Slutord Som vanligt när man ser tillbaka på året som gått inser man att det varit ett händelserikt år även om vi kanske inte når upp till 2010 års nivå i det fallet då vi hade den unika situationen med strejk års avtalsrörelse förflöt däremot i god konstruktiv anda även om det inte gick med raketfart. Huvudsaken är ju ändå att man får ett acceptabelt avtal att leva med. Lokalt får vi ta itu med den nya avtalsuppgörelsen först under 2012 då det gamla avtalet också löper ut den 31 januari. Sammanfattningsvis har året förflutit utan några större dråpslag, även om vi hickade till lite grann exempelvis när företaget presenterade sina planer för lastning och magasinsområdet. Med dessa ord överlämnar vi vår berättelse till våra uppdragsgivare, medlemmarna i Pappers avdelning 3.

9 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 9 Bo Myrberg Kjell Olsson Yngve Berglind Kjell Johansson Mats Linander Tomas Hjalmarsson Michael Wallin Leif Mellin Peter Karlsson och Karskäringen Där kan Du nå vem Du vill inom Papperstrean!...även från KorsnäsNet

10 sidan 10 -Verksamhetsberättelse 2011 Studieverksamheten I studiekommittén har under studieåret 2011 ingått: Tomas Hjalmarsson Studieorganisatör Kjell Johansson Massaproduktion, fiber Anne Hoogers, t.o.m. 1 okt 2011 Mek, PM4-5 Monica Kock Pappersbruket, lab Håkan Nordin Materialhantering Studiekommittén har träffats fyra (4) gånger under verksamhetsåret. Tiden går fort när man har roligt! Trot eller ej men ännu ett år har passerat revy. Skall tiden verkligen gå så här fort? Man hinner ju inte med. Är det någon som kan svara? Under hösten skickade Studiekommittén en delegation till Kvarnsveden för att titta på deras medlemsutbildning. Det har under några år nu vuxit fram en önskan inom Papperstrean att vi skall ta fram en egen medlemsutbildning. Då våra kamrater i Kvarnsveden har genomfört sin medlemsutbildning nu under många år och på ett bra sätt så var det naturligtvis rätt självklart att vi åkte dit och kollade hur dom hade lagt upp det hele. Det har bildats en arbetsgrupp som skall ta fram våran utbildning och ett första möte är inbokat. Detta sker under 2012 så detta får du läsa i nästa års verksamhetsberättelse. Vi har diskuterat våra grundutbildningar och en översyn kommer att göras. Om det kommer att förändras något och i så fall vad får jag även här återkomma i nästa års verksamhetsberättelse. Jag vill passa på att tacka alla medlemmar i Studiekommittén för att bra arbete under Jag vill tacka Anne Hoogers och önska henne lycka till med sina nya arbetsuppgifter. Anne slutade i studiekommittén under året då hon bytt arbetsuppgifter på företaget och då även bytt facktillhörighet. Vi har under året erbjudit såväl lokala kurser anordnade av vårat Pappersdistrikt som centrala utbildningar anordnade av vårt Förbund och LO för att nämna några. Detta framgår av redovisningen nedan. Med detta överlämnar jag verksamhetsberättelsen på studieområdet 2011 till alla våra medlemmar i Pappers avdelning 3. aomns Hjnlmnrsson Din Studieorganisatör Ö lhrvlnj ölhr vjudlhlh r nv a pkhjhn 2011 UTBILDNING ARRANGÖR TIMMAR DELT. Att informera och agitera LO 40 1 Det svåra samtalet LO 32 2 Försäkringsrådgivare, vidareutb. LO-Folksam 16 5 Handledarträff Pappers 16 1 KAMU, steg 1 Korsnäs 24 9 Lag & Avtal (FIP2) Pappers 48 1 Pappers miljökurs Pappers 48 7 Revisionskurs, steg 2 Papperstrean 40 2 Stress LO 32 1 Summa deltagare 29

11 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 11 Statistikrapport för Avdelning 3 Medlemsstatistik 2011 Dagtid 220 st 2-skift 15 st 6-skift 401 st TOTALT 636 st (589 män & 47 kvinnor) Medlemsutveckling Vid årets början var antalet aktiva medlemmar 817 (914) arbetslösa, tjänstlediga, annat område och studerande, mm. ingår. Vid årets slut var siffran 780 (817). Rapporterade medlemmar till förbundet var 1342 (1403). I det totala antalet medlemmar ingår även ålders- och förtidspensionärer. Avdelningen har 562 (586) ålders- och förtidspensionärer. Expedition Vår expedition är på övervåningen på 152:an där vi trivs bra. Sociala Fonden finns på nedervåningen Samarbetet med Unionen, Ledarna och Sociala Fonden är lättare nu då vi delar lokaler. Personalen Även 2011 bestod vår trogna personal av Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson. Arbetsuppgifterna omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen som en stor andel, service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och andra som behöver hjälp i sitt fackliga uppdrag. Styrelsen vill framföra ett stort TACK för gott samarbete och vi hoppas på en god fortsättning under kommande verksamhetsår.

12 sidan 12 -Verksamhetsberättelse 2011 Anställdas fonder Läkarvårdsfonden 2011 Läkarvårdsfonden har under år 2011 utbetalat tusen kronor i läkarvårds- och sjukreseersättningar. Årets resultat visade efter bidrag från Sociala Fonden på kronor på ett underskott med drygt kronor. Trots förlusten är Läkarvårdsfondens ekonomiska ställning tillfredsställande. Sociala Fonden-Gävlekommittén tillsammans med övriga fackorganisationer förfogade vi inför 2011 över kronor. Från kommittén har under 2011 lämnats bidrag med kronor. KORSNÄS AB Driften i Karskärsverket var 365 dygn. Tillverkningen var följande: Papper och kartong, ton Fluffmassa, ton Bolagsstyrelsearbetet Tillsammans med tjänstemannafacken har vi det senaste året deltagit på Korsnäs och Kinneviks bolagsstyrelsemöten. Biopannan och 1 % målet är exempel på frågor som diskuterats där. Representanter från Pappers har varit Bo Myrberg i bägge styrelserna samt Pelle Eriksson Pappers avd.43 i Korsnäs styrelse och Magnus Borg Pappers avd.43 i Kinneviks styrelse. Representanterna har utsetts av LO-facken i Referensgruppen. I den fackliga Referensgruppen för bolagsstyrelsearbetet har från Pappers avd.3 deltagit: Bo Myrberg, Kjell Olsson, Mats Linander och Yngve Berglind. Ersättare har varit Kjell Johansson, Tomas Hjalmarsson, Thomas Pettersson och Leif Mellin

13 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 13 Fördelning i olika lönegrader 25 januari 2012 Betalgrader Totalt Dagtid 2-skift 6-skift män kvinnor CA B B B B B B B B T T T Summa

14 sidan 14 -Verksamhetsberättelse 2011 RAPPORT OM ARBETSMILJÖVERKSAMHETEN 2011 Arbetsmiljöarbetet vid Korsnäs Gävle, har under verksamhetsåret bedrivits enligt de intentioner som finns i Arbetsmiljölagen och det lokala Avtalet Om Samverkan från 21/ Detta lokala avtal om samverkan syftar till att reglera samverkansformerna mellan företaget och de fackliga organisationerna. Avtalet bygger på tanken att de anställda genom sina fackföreningar ska kunna följa alla frågor som avtalet reglerar på den nivå där de bereds eller beslutas. Avsikten är att finna smidiga och obyråkratiska processer för samarbete i arbetsmiljö-, medbestämmande-, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. SAMVERKANSRÅD - SKYDDSKOMMITTÉ Varför behövdes det en AFS om systematiskt arbetsmiljöarbete kan man fråga sig? För att svar på denna fråga så backar vi klockan tillbaka till 1980 talet. Då sköttes ofta arbetsmiljöarbetet av någon typ av stab (skyddskommitté på Korsnäs) eller liknande vars uppgift var att arbeta för en god arbetsmiljö. Detta var särskilt tydligt i stora organisationer, såväl privata som offentliga. Detta ledde dock till att denna verksamhet inte på något sätt var integrerad i den ordinarie verksamheten som organisationen bedrev. De som skötte detta jobb var till största delen skyddsingenjörer, skyddsombud, Företagshälsovården och andra intresserade. Dessa människor var ofta väl motiverade och utbildade för denna typ av verksamhet och följden blev naturligtvis att de blev tämligen duktiga på arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivarna tyckte naturligtvis att det var bra att någon skötte om det där med arbetsmiljön och frågade sig varför det måste till en förändring om nu alla var nöjda och glada. Vi kan svara på frågan genom att titta i 1912 års lagstiftning. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Att lägga ut detta på någon form av internentreprenad är inte någon lyckad lösning då det är ett ägaransvar att tillse att produktionsmedlen inte medför en dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetsuppgifterna måste således ligga i Linjeorganisationen för att ägaransvaret skall kunna uppfyllas. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som har tagits fram har varit och är medlet för att bryta den tidigare rådande ordningen att arbetsmiljöarbetet sköttes av en stab av experter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan sägas vara det kvalitetssäkringssystem av arbetsmiljön som används för att integrera detta arbete i det ordinarie arbetet som bedrivs inom organisationen. Samverkansrådet är Korsnäs Gävles högsta nivå för samverkan mellan parterna. Urval av viktiga beslut i Samverkansrådet under verksamhetsåret 2011: Information om olycksfallsstatistiken på företaget sker löpande. I syfte att förbättra trafiksituationen inom Korsnäsverken kommer samtliga bilpass att dras in och omsökning av förnyat bilpass ska ske mot striktare beviljande. Nya rutiner avseende personlig skyddsutrustning beslutades. Dagens interna arbetsmiljörevisionssystem behöver utvecklas, förslaget är att uppföljningen av arbetsmiljöarbetet sköts av respektive råd och att samverkansrådet är slutlig instans för avvikelser och förbättringsförslag. Efter diskussion och förtydligande står samverkansrådet bakom förslaget som kommer att utvärderas. Efter de goda erfarenheter vi fick från rutinen med ronderande skyddsombud beslutade samverkansrådet att motsvarande upplägg sker under kommande höststopp.

15 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 15 En gemensam modell för utvecklingssamtal är antagen av samtliga fack inom Korsnäs AB, KORSNÄS MEDARBETARUTVECKLING. Implementering ska ske för att köras skarpt 2012 och modellen är anpassad för det nya Medarbetar- och Ledarskapet. Ny Läkare sedan den 1 september, Gunilla Edlund Gävlehälsan. Checklista för jämställdhet vid skyddsronder bör formuleras om och förslaget från samverkansrådet är att Jämställdhetskommittén ser över texten. Produktion Gävles ledningsgrupp har informerats om PIA och ser positivt på verktyget. Eva Olofsson och utsedd arbetsgrupp driver arbetet med att implementera. Beräknas implementerat Kvartal Andra frågor som löpande följs upp är Jämställdhetsfrågor och Förslagsverksamheten. Möten under 2011, 24/2, 20/5, 20/9 och den 5/12. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD/FRISKVÅRD Korsnäs Gävle Företagshälsa bemannas av personal från Previa 2011: Företagssköterska heltid, Mats-Ola Johansson Företagsläkare 20 %, Gunilla Edlund, idag onsdagar Sjukgymnast/Ergonom 20% Ann-Marie Tigerfors, idag onsdagar Företagshälsan på Korsnäs Gävle: skall arbeta förebyggande och hälsofrämjande med arbetsmiljöfrågor i syfte att förhindra att arbetsrelaterad ohälsa uppstår. är en medicinsk, ergonomisk och beteendevetenskaplig kompetens i rehabiliteringsarbetet. får inte bedriva sjukvård eftersom detta innebär att den enskilde medarbetaren förmånsbeskattas. Detta gäller även vid arbetsrelaterade problem. Företagshälsan är i första hand en expertresurs för Korsnäs chefer i arbetsmiljöarbetet. Vid ohälsa - så här går du tillväga Om du som individ har ett arbetsrelaterat hälsoproblem begär en rehabiliteringsutredning via närmaste chef. Vid hälsoproblematik som en enskild medarbetare inte vill ta upp med närmaste chef kontakta företagshälsan direkt; Mats-Ola Johansson.

16 sidan 16 -Verksamhetsberättelse 2011 HÄLSOKOMMITTÉN Hälsokommitténs uppdrag är att behandla frågor som rör frisk- och hälsofrågor och därmed sammanhängande frågeställningar. Ansvarar också för att policys tas fram och riktlinjer för hälsoarbete utformas. Kommittén sammanträder 4 ggr/år och rapporterar till Samverkansrådet. Ordförande är Thomas Press och Pappers är representerade av Arbetsställets huvudskyddsombud (Yngve Berglind). Frågor som har behandlats i Hälsokommittén under 2011: Sjukfrånvarostatistik och rehabiliteringsläget redovisas löpande i kommittén. Kvartalsredovisningar från EDTS angående information/uppföljning av de slumpvisa alkohol- och drogtester som togs under perioden. Hörselundersökningar genomförs av Gävlehälsan, och personer med nedsatt hörsel blir sedan informerade om möjligheten att söka ersättning hos Försäkringskassan. KAMU är genomförd med mycket bra kursutvärdering. Inbjudan till hälsoundersökning som blir 50+ under Forskningsprojekt PM 2 genom högskolan Gävle, projektet går ut på att prova olika metoder för att mäta ergonomi på ett antal operatörer. Kontorsergonomi göres löpande. REGISTRERADE SKYDDSOMBUD Antalet valda skyddsombud december st. under 2010 var det 55 st. vid samma tidpunkt, vilket innebär att antalet skyddsombud har ökat under året som gått vilket är ett trendbrott, positivt men anmärkningsvärt eftersom antalet anställda minskar. Av de 56 valda skyddsombuden vid årets slut 2011 var 18 valda som lokala huvudskyddsombud och ersättare, fördelade på respektive ansvarsområde.ett av de lokala huvudskyddsombuden är även vald som Samordnande huvudskyddsombud, med sin ersättare inom Pappers 3:ans verksamhetsområde. Samtliga skyddsombud väljs på tre år utom Samordnande huvudskyddsombudet vilket mandatperioden är på två år, och som har sitt fackliga uppdrag på heltid. ARBETSMILJÖUTBILDNING KAMU I arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs och vet vad vi har att iaktta för att undgå risker i arbetet. Grundutbildning i arbetsmiljö har bedrivits under verksamhetsåret inom Korsnäs under namnet KAMU Korsnäs Arbets Miljö Utbildning. KAMU utbildningens upplägg för 2011 har varit på tre dagar. Respektive chef ansvarar för att underställd personal har ändamålsenlig och behovsprövad utbildning. I detta ingår att genomföra avdelningsanpassade arbetsmiljöutbildningar. Planering av utbildning sker i samverkan med närmaste råd.

17 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 17 Målgrupp KAMU Utbildningen riktar sig i första hand till chefer och skyddsombud. Övriga personalkategorier deltar i mån av plats. Grundutbildningen 2011 delades upp i tre steg: Dag 1 Regler och myndigheter. Skyldigheter och ansvar Dag 2 Risk och säkerhetstänkande. Samverkan och Fysikaliska och kemiska hälsorisker Dag 3 Företagshälsovård. Belastningsergonomi. Stress och utbrändhet. Jämställdhet och kränkande särbehandling och Rehabilitering och missbruk Utöver KAMU - utbildningen blir Pappers - 3:ans skyddsombud inbjudna till Förbundets (Pappers) externa utbildningar i arbetsmiljö t ex: Miljökursen 3+3 dagar Älvkarleby. Huvudskyddsombudsutbildningen som är en veckokurs på Runö Stockholm. RAPPORT FRÅN LOKALA HUVUDSKYDDSOMBUDSVERKSAMHETEN Huvudskyddsombudsträffar 2011 Under verksamhetsåret har det anordnats fyra träffar för lokala huvudskyddsombuden och dess ersättare. (9/3, 27/5, 5/10 och den 14/12). Ansvarig och sammankallande har sedan 1997 varit Samordnande huvudskyddsombudet Yngve Berglind. Frågor som diskuteras förutom avrapporteringen från respektive rådsverksamhet och olika kommittéer är bl. a följande: Uppföljning av olycksfallsstatistiken genomförs vid varje träff. Löpande avrapportering och en livlig debatt från lokala huvudskyddsombuden och ersättarna hur det fungerar ute i verksamheten, tar ibland en hel förmiddag i anspråk. Arbetsmiljösituationen vid kontrollrum PM Fiber, buller, belysning och ventilation. Följetången fortsätter tyvärr via tillsatta arbetsgrupper Arbetsmiljökommitténs arbete följs genom avrapportering löpande. Senaste kring förhandlingsläget finns alltid på dagordningen. Avrapportering från representanter från Jämställdhetskommittén/kemikaliekommittén. Beslut om vad som eventuellt skall tas upp i Samverkansrådet/Karskäringen. Kostnader i samband med arbetsskada ersätts genom en överenskommelse mellan företag/fack är nu utarbetad. En stor fråga under året är vad vi kan göra för att höja statusen för skyddsombud? Rapport från SHSO konferensen den 27-29/ Utvärdering av de ronderande skyddsronderna vid storstoppen under När någon mobbas på jobbet vad gör jag som fackligt ombud, Kjell Olsson föredragare. Utbildning/information och uppföljning kring KAMU, kompetensprofiler, skyddsombudsutbildningar är alltid aktuella frågor på dagordningen. Nya skyddsombud under 2011 Niklas Mohlén EBH, Magnus Flodin F-skift och Bengt-Göran Näslund dagtid, GPL Lastning/Magasin. Samordnande huvudskyddsombudet Yngve Berglind

18 sidan 18 -Verksamhetsberättelse 2011 ANTAL INTRÄFFADE ARBETSSKADOR INOM KORSNÄS GÄVLE VID JÄMFÖRELSE Målet med 2011 var att öka antal tillbudsrapporter jämfört med Det uppnåddes tyvärr inte till fullo men antalet måste ändå kännas med berömt godkänt, se nedan. Viktigt är att den informationen som finns i samband med tillbudet tas tillvar och analyseras så detta ligger till grund för riskreducerande åtgärder. Syftet med en ökad tillbudsrapportering är att på sikt få ner antalet personskador. Arbetsskador med sjukskrivning har minskat från till Nedanstående tabell visar fördelningen av personskador med och utan sjukskrivning, samt tillbud händelse som har kunnat förorsaka personskada på respektive avdelning för kollektivanställda: Personskada med Personskada utan Rapporterade tillbud Avdelning sjukskrivning sjukskrivning + tjänstemän G - Produktion Gävle GA-Anläggning GF-Fiber stab GFD - Fiber Driftservice GFS - Fiber Skiftorg GFSR-råvaran GFUA - Fiber Automation GFUM - Fiber UH Mek GKL - Kvalitet Produktlab GKM - Kvalitet Processlab GKP - Produktkvalitet GL - Lut stab GLD - Luten Driftservice GLS - Luten Skiftorg GLUA - Luten Automation GLUM - Luten UH Mek GO - Fabriksplanering GPD - P-bruk Driftservice GPKE - EBH Skiftorg GPKK - PM 4-5 Skiftorg GPL-pappersbruk lastning7lossning GPPS - PM 2 Skiftorg GPU - Pappersbruket UH GPUA - P-bruk Automation GPUM - P-bruk UH Mek GPUS - UH Skiftgruppen GU-Centralt underhåll GUB - Räddningstjänsten GUCC - Centralt UH Mek Bänk GUCM-Centralt UH plåt GUF - Förråd GUS - Automationssystem GUSK - Centralt UH kraftsystem GUST -Centralt UH Tekniksystem GUT-Transport GUU-UH Underhållsutveckling Övrigt - Inom Produktion Gävle Summa

19 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 19 Försäkringsrådgivare 2011 Vi har under året haft sju försäkringsrådgivare fördelade över fabriken och två av dessa befinner sig på Fackexpedition 152:an i form av Agneta och Tarja , De flesta frågor besvaras idag oftast via våra försäkringsexperter på 152:an som de hanterar på ett föredömligt sätt. Anneli Nelson, B-skift 2259 Fiber Skiftorganisationen, Driftservice, Mek och Automation PM 4-5 och EBH Skiftorganisationen, Driftservice, Mek och Automation. Lars Högfors F-skift, 1918 Luten/KEAB Skiftorg, Driftservice, Mek och Automation Leif Mellin B-skift 1632 PM2 / TM6 Skiftorganisation, Driftservice, Mek och Automation Kalevi Ränttilä, B-skift 4/1541 Yngve Berglind, Dagtid 4/1635 Räddningstjänsten, Interna transporter, CV & Förråd, Produkt/Processlab,Skiftgruppen UH och Övriga avd. Försäkringsrådgivaruppdraget är ett fackligt förtroendeuppdrag. I korthet är våra arbetsuppgifter att: Informera på arbetsplatsträffar, skyddsombudsträffar och genom medlemskvartar om försäkringar enligt lag, avtal och medlemskap. Hjälpa i samarbete med skyddsombud och arbetsgivare fylla i anmälningsblanketter vid skador och andra försäkringsfall. Bevaka att nödvändigt utredningsarbete blir utfört så att en komplett skadeanmälan kan lämnas till berörd myndighet. Ett bra samarbete med skyddsombud och se till att tillbud blir dokumenterade. Utbildning Samtliga Pappers avdelning 3:s försäkringsrådgivare har genom åren genomgått både grundutbildning och vidareutbildning. Vidareutbildningen genomfördes den 6-7 september i Sälen med LO-Folksam som samarbetspartner. Gästföreläsare var Folksams välfärdsanalytikern Håkan Svärdman där nyheter på socialförsäkringsfronten redovisades och deltagarna fick boken bort från ruta ett av Bengt Rolfer. Det diskuterades också värdet att vara med i facket i jämförelse med individuella lösningar. Rådgivarna har varit med och tagit fram synpunkter på dagordningen, vilket har inneburet till ett positivare utfall vid utvärderingen av vidareutbildningen. Vad är en medlemskvart/försäkringskvart är nog en befogad frågeställning från medlemmarna? För några år sedan tog LO och medlemsförbunden initiativ till en satsning för att öka kunskapen kring våra försäkringar. Anledningen var att alltför många medlemmar på grund av att man inte känner till sitt försäkringsskydd, gick miste om ersättningar de har rätt till. Då myntades uttrycket medlemskvart. En medlemskvart är ett enskilt samtal där du tillsammans med en av fackets försäkringsrådgivare, med stöd av en checklista går ni igenom de försäkringar du har i lag, via kollektivavtal och genom medlemskap i ditt fackförbund. Medlemskvarten är ett personligt samtal mellan en medlem och en försäkringsrådgivare. Under samtalet kan det komma upp frågor kring personliga förhållanden, sådant skall stanna mellan er. Om det under samtalet kommer fram att det finns anledning att göra en anmälan och ansöka om ersättning ur någon av försäkringarna, så får du naturligtvis även hjälp med detta. Medlemskvart byter namn till Försäkringskvart pga. att alla, även de som ännu inte är medlemmar, skall kunna få information om medlemsförsäkringar i syfte att värva medlemmar. Mer information finns på hemsidan, Så med andra ord, ta kontakt med en av våra försäkringsrådgivare om ni är intresserad av en medlemskvart. Försäkringsansvarige Yngve Berglind

20 sidan 20 -Verksamhetsberättelse 2011 Korsnäs Jämställdhetskommitté Jämställdhetskommitten har under året träffats fyra gånger. Den partssammansatta använder videomöten sen en tid tillbaka. Det innebär att alla möten utom ett varje år hålls på hemmaplan. Vid första mötet efter nyår träffas vi allihopa för ett gemensamt möte där vi datumsätter resterande årets möten. Under året har vi påbörjat utbildning i gruppen för att få fler personer som kan delta på tex KAMU och framföra vårat utbildningsmaterial. Kommitten har under året sökt efter någon utbildning i jämställdhet dock utan att komma till något resultat. Pappers avd 3 Jämställdhetskommitte Papperstreans interna grupp består av tre personer. Peter Karlsson, Kjell Olsson och Monica Kock. Vi har alltid ett förmöte innan vi går till det partssammansatta mötet. Vi har ett flertal gånger försökt få till en träff med våra kamrater i Frövi. Av olika anledningar har det inte lyckats i år. Vi har i vår jakt på utbildning haft kontakt med pappers, ABF, Runö och LO Gävleborg. Vi avvaktar för att se vad det kan ge oss. Under 2012 planerar vi att försöka genomföra ett studiebesök på Iggesunds bruk för att lära av deras jämställdhetsarbete. Mvh Peter Karlsson från vänster Kjell Johansson Michael Wallin, Tommy Lundqvist, Ola Carlros och Mikael Persson, Redaktionen består nu av fem medlemmar. Vi kom ut för 28 året i rad med 8 nummer och upplagan var 600 exemplar. Kjell delade ut tidningen på fabriken och vi fortsätter att skicka den med snigelpost och E-post till ett antal utvalda prenumeranter. Vi finns även i färg på Papperstreans hemsida och på Korsnäs intranät. Några artiklar som fanns med i år var barncabcerfotboll, Löner o förhandlingar, läget i lagen, arbetsmiljö, en massa bildreportage, Företagsprästen med mera. Jag ser fram emot nästa år och hoppas att flera vill läsa tidningen och att redaktionen kan fortsätta ned att ta fram nytt spännande material som kan locka er till att fortsätta att tycka att Karskäringen är er bästa informationskälla på företaget. Vi bugar och tackar alla medarbetare, tryckare, tyckare läsare och alla andra för ett gott samarbete under året som varit. Redaktör Kjell Johansson

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 -Verksamhetsberättelse 2014 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Pappers fick en ny Förbundsordförande Matts Jutterström sidan 2 -Verksamhetsberättelse

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav Uppdragsbeskrivning Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre löner det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupaste

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt SAM - forts 1 Övning 2 Viktiga förutsättningar för chef Uppgiftsfördelning Kunskaper Vilka arbetsuppgifter har delegerats till chefen? Vilka är lätta att klara? Vilka är svåra? Berätta för varandra hur

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016 Inom Tillväxtverket Verksamhetsberättelse för år 2016 Årsmöte Avdelning ST inom Tillväxtverket, hade sitt årsmöte den 17 februari 2016. Vid mötet deltog 28 medlemmar i Arjeplog, Luleå, Östersund, Örebro,

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1. INLEDNING Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer 2013 för försäkringsinformatörer för försäkringsinformatörer Innehåll Välkommen till en.................................................................. 3 Utbildningen...................................................................................................4

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Detta avtal utgör ett komplement och förtydligande till gällande arbetsmiljölagstiftning.

ARBETSMILJÖAVTAL. Detta avtal utgör ett komplement och förtydligande till gällande arbetsmiljölagstiftning. 0 n f G 1 ;,-.j,q L ARBETSMILJÖAVTAL Mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA), Svenska Elektrikerförbundet (SEF), SEKO, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna har följande arbetsmiljöavtal

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety 2013-03-22 1 Ovakos större tillverkningsenheter Hofors Hällefors Imatra Smedjebacken Boxholm Fakta 2011 Produktionskapacitet 1,3 miljoner ton stål 3. 200 anställda Omsättning 1 121 miljoner E 2013-03-22

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer