1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen Tid , Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun 3 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun 4 Ny lokal för kommunarkivet 5 Tullinge kultur/idéhus - ändrade förutsättningar 6 Godkännande av tillfällig avvikelse mot kommunens finanspolicy 7 Ändring av reglemente för socialnämnden 8 Reglemente för ersättning till förtroendevalda - ändring 9 Uppdaterad arbetsgivarstrategi

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Kommunstyrelsen Slutrapport Tullingeberg 11 Slutrapport Getryggen 12 Tilläggsavtal Tornet 4 13 Markanvisning Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3, Skanska upphörande av exploateringsavtal 14 Genomförande Tornet 1 15 Svar på motion - Första hjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60-plussarna (S) 16 Svar på motion - Bygg attraktiva seniorboenden efter Boverian-konceptet (FP) BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 17 Tema för medborgarpanel Svar på revisionsskrivelse - Generell behörighetshantering 19 Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen Svar på remiss - Hemsjukvård Hållbarhetsvecka återrapportering 22 Rapport från forskningscirklar 23 Hållbar jämställdhet - lägesrapport 24 Firmatecknare ändring 25 Valärenden

3 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Kommunstyrelsen Anmälningsärenden 27 Delegationsärenden Katarina Berggren Ordförande Erik Sahlin Sekreterare

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:377 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. ett tillräckligt antal namnunderskrifter, enligt reglerna om folkinitiativ, har lämnats in med förslag om en kommunal folkomröstning om en eventuell delning av Botkyrka kommun. 2. folkinitiativet avser en fråga som kommunfullmäktige kan besluta om. 3. en rådgivande folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande kommunen i en tullingedel samt en del för resten av Botkyrka ska hållas i samband med de allmänna valen söndagen den 14 september de röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? 5. väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen: - JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. - NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. - Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.

5 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012: röstsedlarna ska vara ljust rosa för att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlarna i de allmänna valen. 7. röstsedlarna trycks i samma antal som övriga röstsedlar i valet (3 gånger antalet röstberättigade). 8. röstning i folkomröstningen ska kunna ske på samma sätt som i de samtidiga allmänna valen vad gäller lokaler, tider, förtidsröstning, budröstning m.m. 9. preliminär rösträkning sker på valnatten. 10. det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen redovisas sent på torsdagen efter valdagen. Sammanfattning Av 5 kap 23 andra stycket kommunallagen framgår: Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Av 5 kap 34 a första stycket kommunallagen framgår vidare: Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 andra stycket skall fullmäktige besluta att folkomröstning skall hållas, om 1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och 2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. Av 2 första stycket lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar framgår följande: I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om: 1. dag för omröstningen, 2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt 6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.

6 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 3[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:377 Valnämnden i Botkyrka kommun har under sitt sammanträde den 4 december 2012 diskuterat den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om en eventuell delning av kommunen och kommit fram till följande: Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal namnunderskrifter (tio procent av de röstberättigade), enligt vad kommunallagen stadgar om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades in till kommunen med förslag om en kommunal folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun. Valnämnden föreslår därför att en sådan folkomröstning genomförs. Valnämnden konstaterar vidare att den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunen kan visserligen inte själv besluta om en ändrad kommunindelning men kommunfullmäktige kan begära att Kammarkollegiet och regeringen prövar frågan om en kommundelning. Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal folkomröstning. En folkomröstning på en egen dag medför dessutom avsevärt mycket högre kostnader. Valmyndigheten har, i det samråd som enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska ske, meddelat att myndigheten inte har något att invända mot att folkomröstningen genomförs den 14 september Valnämnden föreslår därmed att folkomröstningen ska äga rum samtidigt med de allmänna valen den andra söndagen i september Valnämnden föreslår följande text överst på röstsedlarna: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? Det kan antingen finnas en röstsedel i folkomröstningen med kryssalternativ eller en röstsedel för varje alternativ (ja, nej, blank). Det är troligen lättare för väljaren att göra fel om man har kryssröstsedlar. Det blir också lättare för röstmottagarna att räkna rösterna med olika röstsedlar för alternativen. Valnämnden anser av dessa skäl att det bör produceras olika röstsedlar för de tre alternativen. Valnämnden har studerat de formuleringar som har använts på röstsedlarna vid liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala. Utifrån dessa och för att texten på röstsedlarna ska klargöra vad omröstningen gäller utan att vara ledande för väljarens ställningstagande föreslås följande texter för de tre röstsedlar som de röstande har att välja mellan:

7 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 4[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:377 - JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. - NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. - Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning. Färgen på röstsedlarna måste göra det möjligt att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlar som används i de allmänna valen. Valnämnden föreslår en ljust rosa färg. För färgblinda måste det även vara tre streck på båda sidor av röstsedeln för att skilja dessa röstsedlar från de övriga. De tre alternativa röstsedlarna bör vidare tryckas i samma antal som röstsedlar för kommunalvalet (tre gånger antalet röstberättigade). Valnämnden föreslår att förtidsröstningen ska kunna gå till på exakt samma sätt som i de allmänna valen som äger rum samtidigt - samma indelning i valdistrikt, i samma vallokaler, på samma tider och med samma regler för budröstning m.m. Sammanräkningen kommer att ta betydligt längre tid med fyra val i stället för tre. Valnämnden har därför för avsikt att försöka rekrytera minst en (två till de största distrikten) extra rösträknare till varje valdistrikt för att delta i sammanräkningen från kl på valdagen. Med en sådan förstärkning bedömer valnämnden att det är möjligt med en preliminär rösträkning även för folkomröstningen på valnatten. Den sker då efter att de tre andra valen är sammanräknade. Detta kompletteras sedan bl.a. med sent inkomna röster vid valnämndens så kallade onsdagsräkning. Därefter måste valnämnden genomföra en samlad kontrollräkning av samtliga röster i folkomröstningen motsvarande den som länsstyrelsen gör för de allmänna valen. Slutresultat kan därför inte föreligga förrän sent på torsdagen efter valdagen.

8 PROTOKOLLSUTDRAG 1[4] Valnämnden Dnr KS/2012: Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun (KS/2012:377) Beslut Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Ett tillräckligt antal namnunderskrifter, enligt reglerna om folkinitiativ, har lämnats in med förslag om en kommunal folkomröstning om en eventuell delning av Botkyrka kommun. 2. Folkinitiativet avser en fråga som kommunfullmäktige kan besluta om. 3. En folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande kommunen i en Tullingedel samt en del för resten av Botkyrka ska därmed hållas i samband med de allmänna valen söndagen den 14 september De röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? 5. Väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen: JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. (Blank röstsedel) med rubriken Kommunal folkomröstning.

9 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[4] Valnämnden Dnr KS/2012: Röstsedlarna ska vara ljust rosa för att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlarna i de allmänna valen. 7. Röstsedlarna trycks i samma antal som övriga röstsedlar i valet, (3 gånger antalet röstberättigade). 8. Röstning i folkomröstningen ska kunna ske på samma sätt som i de samtidiga allmänna valen vad gäller lokaler, tider, förtidsröstning, budröstning m m. 9. Preliminär rösträkning sker på valnatten. 10. Det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen redovisas sent på torsdagen efter valdagen. Sammanfattning I Kommunallagen 23 står: Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige (också) väckas av minst 10 procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna.. Om ett sådant så kallat folkinitiativ står det vidare i 34a den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. I Lagen om kommunala folkomröstningar står det i 2 : I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om: Dag för omröstningen Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler Den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen När röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. Botkyrka valnämnd har under sitt sammanträde den 4 december 2012 diskuterat den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om en eventuell delning av kommunen och kommit fram till följande: Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal namnunderskrifter (10 procent av de röstberättigade), enligt kommunallagens punkter om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades in till kommunen med förslag om en kommunal

10 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[4] Valnämnden Dnr KS/2012:377 folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun. Valnämnden föreslår därför att en sådan folkomröstning genomförs. Valnämnden konstaterar vidare, enligt Kommunallagen paragraf 34a, att den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den. Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal folkomröstning. En folkomröstning på en egen dag medför dessutom avsevärt mycket högre kostnader. Valmyndigheten har i det samråd som enligt lagen ska ske meddelat att de inte har något att invända mot att ha folkomröstningen på valdagen. Valnämnden föreslår främst av demokratiska skäl att folkomröstningen äger rum samtidigt med de allmänna valen den andra söndagen i september Valnämnden föreslår följande text överst på röstsedlarna: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? Det kan antingen finnas en röstsedel i folkomröstningen med kryssalternativ eller en röstsedel för varje alternativ (ja, nej, blank). Det är troligen lättare för väljaren att göra fel om man har kryssröstsedlar. Det blir också lättare för röstmottagarna att räkna rösterna med olika röstsedlar för alternativen. Valnämnden anser av dessa skäl att det bör produceras olika röstsedlar för de tre alternativen. Valnämnden har studerat de formuleringar som har använts på röstsedlarna vid liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala. Utifrån dessa och för att texten på röstsedlarna ska klargöra vad omröstningen gäller utan att vara ledande för väljarens ställningstagande föreslås följande texter för de tre röstsedlar som de röstande har att välja mellan: JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. (Blank röstsedel) med rubriken Kommunal folkomröstning.

11 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 4[4] Valnämnden Dnr KS/2012:377 Färgen på röstsedlarna måste göra det möjligt att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlar som används i de allmänna valen. Valnämnden har fastnat för att föreslå en ljust rosa färg. För färgblinda måste det även vara tre streck på båda sidor av röstsedeln för att skilja dessa röstsedlar från de övriga. De tre alternativa röstsedlarna bör vidare tryckas i samma antal som röstsedlar för kommunalvalet (3 gånger antalet röstberättigade). Valnämnden föreslår att förtidsröstningen ska kunna gå till på exakt samma sätt som i de allmänna valen som äger rum samtidigt - samma indelning i valdistrikt, i samma vallokaler, på samma tider och med samma regler för budröstning m.m. Sammanräkningen kommer att ta betydligt längre tid med fyra val i stället för tre. Valnämnden har därför för avsikt att försöka rekrytera minst en (två till de största distrikten) extra rösträknare till varje valdistrikt för att delta i sammanräkningen från kl Med en sådan förstärkning anser Valnämnden att det är möjligt med en preliminär rösträkning även för folkomröstningen på valnatten. Den sker då efter att de tre valen är sammanräknade. Detta kompletteras sedan med bl.a. sent inkomna röster vid Valnämndens s.k. onsdagsräkning. Därefter måste Valnämnden genomföra en samlad kontrollräkning av samtliga röster i folkomröstningen motsvarande den som Länsstyrelsen gör för de allmänna valen. Slutresultat kan därför inte föreligga förrän sent på torsdagen efter valdagen. Särskilt yttrande Bertil Rolf (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Expedieras till: Kommunfullmäktige

12 Särskilt yttrande Valnämnden Ärende: 1 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Vi ställer oss bakom samtliga punkter i ordförandeförslaget förutom punkt fyra och fem som handlar om frågeformulering och svarsalternativ. I förslaget till beslut framgår det att kommande folkomröstning inte enbart handlar om Tullinge kommun utan faktiskt om att två nya kommuner ska bildas. Det är bra att valsedlarna är tydliga men nuvarande frågekonstruktion innehåller dock ett antal brister. Frågeformuleringen ger exempelvis uttryck för åsikter. Starka formuleringar som t ex brytas ut och sammanhållen kan påverka den som svarar. Vår uppfattning är att valsedlar skall vara så kortfattade, lättförståeliga och neutrala som möjligt. Man bör alltså undvika "laddade" eller "ledande" ord. Även negationer och värderingar ska undvikas. Dessutom är det viktigt att valsedlarna utformas så att den fråga som väckts genom folkinitiativet också besvaras vid omröstningen. Vi anser att det befintliga förslaget innehåller för mycket text. Valnämnden måste komma överens om frågeformulering och svarsalternativ som är enkla att förstå och besvara för de röstande. Alltför omfattande text riskerar att bidra till att frågan uppfattas på olika sätt av olika personer. Om en fråga uppfattas på olika sätt av olika personer blir det svårare att tolka resultatet av omröstningen. Kortfattade och tydliga texter minskar utrymmet för godtyckliga tolkningar och underlättar därmed den fortsatta beslutsprocessen. Genom att ställa rätt frågor på rätt sätt slipper vi svårtolkade resultat. De valsedlar som användes vid folkomröstningen om en egen kommun i Nykvarn tycker vi uppfyller många av ovan nämnda kriterier. Den fråga som väcktes genom folkinitiativet handlade om en folkomröstning om delning av kommunen (Tullinge egen kommun). Att två nya kommuner ska bildas är underförstått. Därför bör valsedeln utformas så att frågeställningen från folkinitiativet besvaras vid folkomröstningen. Övrig politisk argumentation kan de olika partierna stå för. Dessutom ska man inte bedriva politisk kampanj i eller i nära anslutning till vallokalen, därför ska valsedlarna också vara så neutrala som möjligt. Vi föreslår att följande formuleringar används: De valsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Skall kommundelen Tullinge bli en egen kommun? Väljarna har sedan att välja mellan tre olika valsedlar med alternativen: 1, JA Jag vill att kommundelen Tullinge skall bli en egen kommun. Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

13 2, NEJ Jag vill att kommundelen Tullinge skall fortsätta ingå i Botkyrka kommun. 3, (Blank valsedel). Bertil Rolf (TuP) Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

14

15

16

17 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:377 Referens Håkan Hultgren Mottagare Valmyndigheten Box Stockholm Samråd om dag för folkomröstning Ett folkinitiativ har väckts i Botkyrka om att hålla en kommunal folkomröstning om en eventuell delning av kommunen. Enligt andra paragrafen i lagen om kommunala folkomröstningar ska kommunen samråda med Valmyndigheten om dagen för folkomröstningen. Frågan om dag diskuteras för närvarande mellan partierna i Botkyrka och Valnämnden. Resultatet blir troligen att hålla folkomröstningen samtidigt med de allmänna valen under den andra söndagen i september Huvudskälet för att ha folkomröstningen samtidigt med de allmänna valen är att det då, jämfört med andra tidspunkter, kan bli den största anslutningen av väljare som deltar i folkomröstningen. Vi önskar nu ha det samråd som krävs i lagen för att få Valmyndighetens syn på val av dag för denna folkomröstning. Förhoppningsvis behöver detta inte ta så lång tid. Vi är snart färdiga för att ta samtliga de beslut om en folkomröstning som krävs enligt lagen. Hälsningar Lars Nyberg ordförande Botkyrka valnämnd Genom Håkan Hultgren Kommunsekreterare Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

18 PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Valnämnden DnrKS/2012: Namninsamling om folkomröstning (KS/2012:377) Beslut Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal (10 procent av de röstberättigade) namnunderskrifter, enligt kommunallagens punkter om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades till kommunen med förslag om en kommunal folkomröstning om delning av Botkyrka kommun. Valnämnden föreslår att detta konstaterande överlämnas till kommunfullmäktige som ett anmälningsärende vid fullmäktiges septembersammanträde Valnämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att övriga nödvändiga beslut i ärendet delas upp i två etapper: 1. I ett första beslut tar kommunfullmäktige ställning till om och i så fall när en folkomröstning ska hållas 2. Om kommunfullmäktige beslutat att folkomröstning ska hållas utarbetar valnämnden ett förslag till beslut för övriga delbeslut som tillställs kommunfullmäktige för slutligt avgörande senast vid fullmäktiges sammanträde i december Sammanfattning Valnämndens ordförande redogör för arbetet med den namninsamling - folkinitiativ som lämnats till kommunen Cirka 7380 namnunderskrifter har lämnats in. Av dessa har sedan en stickprovskontroll genomförts där 3324 namn kontrollerats mot kommunens befolkningsregister. Av resultatet av kontrollen kan slutsatsen dras att antalet inlämnade namn är tillräckligt. Minimiantalet var vid inlämningstillfället 6510, dvs. 10 procent av antalet röstberättigade. Valnämndens ordförande redogör vidare för de regler och rutiner som gäller för kommunala folkomröstningar.

19

20 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen Dnr KS/2011:193 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun (KS/2011:193) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsmarknadspolitisk programförklaring. Sammanfattning Arbetsmarknadsfrågor har under lång tid varit viktiga i Botkyrka. Att Botkyrkaborna har arbete är en av kommunens sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar och tydliga mål för att klara utmaningen finns sedan flera år tillbaka i vår flerårsplan. Under 2011 arbetade arbets- och näringslivsberedningen fram ett dokument Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka strategisk inriktning och remitterade det till berörda nämnder. Kommunledningsförvaltningen sammanställde remissvaren i slutet av Med anledning av nämndernas synpunkter gav arbets- och näringslivsberedningen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett mer utvecklat förslag för beslut. En tjänstemannagrupp har jobbat med underlaget till programförklaringen men dokumentet är formulerat i en politisk grupp bestående av majoritetspartierna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen anser att uppdraget i och med förslaget till programförklaring är slutfört. Angränsande arbete i Botkyrka nästa I samband med uppdraget om ett mer utvecklat arbetsmarknadspolitiskt program tog kommundirektören initiativ till ett utredningsuppdrag under namnet Botkyrka nästa. Utredningen ska förutom att lämna ett förslag på arbetsmarknadspolitiskt program även kartlägga kommunens insatser inom området arbetsmarknads- och näringslivspolitik och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse med att fler Botkyrkabor har arbete. Botkyrka nästa kommer att slutredovisas i början av Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

21 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:193 Referens Charlotte Persson Mottagare Kommunstyrelsen Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun en programförklaring Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till arbetsmarknadspolitisk programförklaring. Sammanfattning Arbetsmarknadsfrågor har under lång tid varit viktiga i Botkyrka. Att Botkyrkaborna har arbete är en av kommunens sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar och tydliga mål för att klara utmaningen finns sedan flera år tillbaka i vår flerårsplan. Under 2011 arbetade arbets- och näringslivsberedningen fram ett dokument Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka strategisk inriktning och remitterade den till berörda nämnder. Kommunledningsförvaltningen sammanställde remissvaren i slutet av Med anledning av nämndernas synpunkter gav arbets- och näringslivsberedningen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett mer utvecklat förslag för beslut. En tjänstemannagrupp har jobbat med underlaget till programförklaringen men dokumentet är formulerat i en politisk grupp bestående av majoritetspartierna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen anser att uppdraget i och med förslaget till programförklaring är slutfört. Angränsande arbete i Botkyrka nästa I samband med uppdraget om ett mer utvecklat arbetsmarknadspolitiskt program tog kommundirektören initiativ till ett utredningsuppdrag under namnet Botkyrka nästa. Utredningen ska förutom att lämna ett förslag på arbetsmarknadspolitiskt program även kartlägga kommunens insatser inom området arbetsmarknads- och näringslivspolitik och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse med att fler Botkyrkabor har arbete. Botkyrka nästa kommer att slutredovisas i början av Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

22 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:193 Åsa Ratcovich Kommundirektör Expedieras till Text Jan Strandbacke Förvaltningschef arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen

23 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka En programförklaring i åtta punkter Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

24 BOTKYRKA KOMMUN Inledning Botkyrkas kommunfullmäktige har antagit denna arbetsmarknadspolitiska programförklaring för att ange färdriktningen för kommunens arbetsmarknadspolitik. Vår arbetsmarknadspolitik syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för Botkyrkaborna att försörja sig själva, bidra till samhällsbygget och forma sin gemensamma framtid. Arbetsmarknadsinsatserna kan inte isoleras från kommunens övriga verksamhet. Utbildning, kultur, vård- och omsorg, socialt arbete, näringslivsarbete och hållbar stadsutveckling är alla viktiga delar i en långsiktig politik för arbete, hållbar utveckling och välfärd. Arbetsmarknadspolitiken är i första hand en statlig angelägenhet, men den kan inte bli framgångsrik utan ett kommunalt engagemang utifrån lokala förhållanden och behov. Statens politik vad gäller arbetsmarknad, ekonomisk utveckling, näringsliv, trygghetssystem osv. bestämmer i stor utsträckning vad kommunen kan och måste göra. En utvecklad samverkan mellan samhällets olika aktörer och nivåer är nödvändig, Utgångspunkter för arbetsmarknadspolitiken Botkyrka kommuns vision lyder: Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid Den visionen är vägledande även för arbetsmarknadspolitiken. Arbete och en egen inkomst är grundläggande livsförutsättningar. Ett meningsfullt arbete med en lön som går att leva på skapar förutsättningar för trygghet, oberoende och en känsla av tillhörighet. Botkyrkas arbetsmarknadspolitik utgår från alla människors vilja att försörja sig själva och sina barn och att genom sitt arbete bidra till samhällsbygget. Botkyrka har pekat ut sex avgörande utmaningar, där en svag eller dålig utveckling först ska bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling 1. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att: Botkyrkaborna har arbete Botkyrkaborna känner sig hemma Botkyrka har de bästa skolorna Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna Botkyrkaborna är friska och mår bra Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin 1 Ett hållbart Botkyrka startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10 (2007) 2 [8]

25 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknadspolitiken har givetvis sin särskilda betydelse för den första utmaningen Botkyrkaborna har arbete men fler i arbete är också en förutsättning för att klara övriga utmaningar, samtidigt som framgångar på dessa områden kan bidra till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Kommunens arbetsmarknadspolitik ska som all annan verksamhet genomsyras av Botkyrkas strategier för jämställdhet, demokrati, klimat och för ett interkulturellt samhälle. 2 Arbetsmarknadsläget i Botkyrka Stockholmsregionen är en av Europas mest framgångsrika storstadsregioner med ekonomisk tillväxt och stark konkurrenskraft. Samtidigt är Botkyrka en del av en storstadsregion som enligt OECD är en av Europas mest segregerade, präglad av stora skillnader i livsvillkor. Behoven av arbetskraft kommer att öka, vilket är en faktor som, rätt utnyttjad, ökar möjligheterna för Botkyrkabor att få arbete och egen försörjning. Det är en huvuduppgift att vända en utveckling där allt färre Botkyrkabor i vuxen ålder är i arbete eller utbildning. I oktober 2012 var 12% av arbetskraften år registrerade som arbetslösa i Botkyrka, en ökning med en procentenhet sedan förra året. Bara Södertälje hade en högre arbetslöshet i länet. Siffran kan jämföras med riksgenomsnittet som var 8,6% och länsgenomsnittet på 6,8% 3. I november 2010 fanns totalt cirka Botkyrkabor i yrkesverksam ålder (20 64 år). Av dessa förvärvsarbetade cirka personer, vilket ger en förvärvsfrekvens på 70,3 %. Uppdelad på kön är förvärvsfrekvensen 67,2 % för kvinnor och 73,3 % för män. Skillnaderna inom kommunen är stora och följer den allmänna socioekonomiska strukturen. Diagram: Förvärvsfrekvens november 2010 (källa: RAMS) 2 Strategi för ett jämställt Botkyrka (2009), Strategi för demokrati och delaktighet (2008), Klimatstrategi för Botkyrka (2009), Strategi för ett interkulturellt Botkyrka (2010). 3 Totalt inskrivna arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften år, Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik november [8]

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer