1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen Tid , Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun 3 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun 4 Ny lokal för kommunarkivet 5 Tullinge kultur/idéhus - ändrade förutsättningar 6 Godkännande av tillfällig avvikelse mot kommunens finanspolicy 7 Ändring av reglemente för socialnämnden 8 Reglemente för ersättning till förtroendevalda - ändring 9 Uppdaterad arbetsgivarstrategi

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Kommunstyrelsen Slutrapport Tullingeberg 11 Slutrapport Getryggen 12 Tilläggsavtal Tornet 4 13 Markanvisning Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3, Skanska upphörande av exploateringsavtal 14 Genomförande Tornet 1 15 Svar på motion - Första hjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60-plussarna (S) 16 Svar på motion - Bygg attraktiva seniorboenden efter Boverian-konceptet (FP) BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 17 Tema för medborgarpanel Svar på revisionsskrivelse - Generell behörighetshantering 19 Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen Svar på remiss - Hemsjukvård Hållbarhetsvecka återrapportering 22 Rapport från forskningscirklar 23 Hållbar jämställdhet - lägesrapport 24 Firmatecknare ändring 25 Valärenden

3 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Kommunstyrelsen Anmälningsärenden 27 Delegationsärenden Katarina Berggren Ordförande Erik Sahlin Sekreterare

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:377 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. ett tillräckligt antal namnunderskrifter, enligt reglerna om folkinitiativ, har lämnats in med förslag om en kommunal folkomröstning om en eventuell delning av Botkyrka kommun. 2. folkinitiativet avser en fråga som kommunfullmäktige kan besluta om. 3. en rådgivande folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande kommunen i en tullingedel samt en del för resten av Botkyrka ska hållas i samband med de allmänna valen söndagen den 14 september de röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? 5. väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen: - JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. - NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. - Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.

5 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012: röstsedlarna ska vara ljust rosa för att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlarna i de allmänna valen. 7. röstsedlarna trycks i samma antal som övriga röstsedlar i valet (3 gånger antalet röstberättigade). 8. röstning i folkomröstningen ska kunna ske på samma sätt som i de samtidiga allmänna valen vad gäller lokaler, tider, förtidsröstning, budröstning m.m. 9. preliminär rösträkning sker på valnatten. 10. det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen redovisas sent på torsdagen efter valdagen. Sammanfattning Av 5 kap 23 andra stycket kommunallagen framgår: Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Av 5 kap 34 a första stycket kommunallagen framgår vidare: Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 andra stycket skall fullmäktige besluta att folkomröstning skall hållas, om 1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och 2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. Av 2 första stycket lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar framgår följande: I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om: 1. dag för omröstningen, 2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt 6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.

6 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 3[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:377 Valnämnden i Botkyrka kommun har under sitt sammanträde den 4 december 2012 diskuterat den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om en eventuell delning av kommunen och kommit fram till följande: Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal namnunderskrifter (tio procent av de röstberättigade), enligt vad kommunallagen stadgar om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades in till kommunen med förslag om en kommunal folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun. Valnämnden föreslår därför att en sådan folkomröstning genomförs. Valnämnden konstaterar vidare att den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunen kan visserligen inte själv besluta om en ändrad kommunindelning men kommunfullmäktige kan begära att Kammarkollegiet och regeringen prövar frågan om en kommundelning. Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal folkomröstning. En folkomröstning på en egen dag medför dessutom avsevärt mycket högre kostnader. Valmyndigheten har, i det samråd som enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska ske, meddelat att myndigheten inte har något att invända mot att folkomröstningen genomförs den 14 september Valnämnden föreslår därmed att folkomröstningen ska äga rum samtidigt med de allmänna valen den andra söndagen i september Valnämnden föreslår följande text överst på röstsedlarna: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? Det kan antingen finnas en röstsedel i folkomröstningen med kryssalternativ eller en röstsedel för varje alternativ (ja, nej, blank). Det är troligen lättare för väljaren att göra fel om man har kryssröstsedlar. Det blir också lättare för röstmottagarna att räkna rösterna med olika röstsedlar för alternativen. Valnämnden anser av dessa skäl att det bör produceras olika röstsedlar för de tre alternativen. Valnämnden har studerat de formuleringar som har använts på röstsedlarna vid liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala. Utifrån dessa och för att texten på röstsedlarna ska klargöra vad omröstningen gäller utan att vara ledande för väljarens ställningstagande föreslås följande texter för de tre röstsedlar som de röstande har att välja mellan:

7 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 4[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:377 - JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. - NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. - Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning. Färgen på röstsedlarna måste göra det möjligt att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlar som används i de allmänna valen. Valnämnden föreslår en ljust rosa färg. För färgblinda måste det även vara tre streck på båda sidor av röstsedeln för att skilja dessa röstsedlar från de övriga. De tre alternativa röstsedlarna bör vidare tryckas i samma antal som röstsedlar för kommunalvalet (tre gånger antalet röstberättigade). Valnämnden föreslår att förtidsröstningen ska kunna gå till på exakt samma sätt som i de allmänna valen som äger rum samtidigt - samma indelning i valdistrikt, i samma vallokaler, på samma tider och med samma regler för budröstning m.m. Sammanräkningen kommer att ta betydligt längre tid med fyra val i stället för tre. Valnämnden har därför för avsikt att försöka rekrytera minst en (två till de största distrikten) extra rösträknare till varje valdistrikt för att delta i sammanräkningen från kl på valdagen. Med en sådan förstärkning bedömer valnämnden att det är möjligt med en preliminär rösträkning även för folkomröstningen på valnatten. Den sker då efter att de tre andra valen är sammanräknade. Detta kompletteras sedan bl.a. med sent inkomna röster vid valnämndens så kallade onsdagsräkning. Därefter måste valnämnden genomföra en samlad kontrollräkning av samtliga röster i folkomröstningen motsvarande den som länsstyrelsen gör för de allmänna valen. Slutresultat kan därför inte föreligga förrän sent på torsdagen efter valdagen.

8 PROTOKOLLSUTDRAG 1[4] Valnämnden Dnr KS/2012: Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun (KS/2012:377) Beslut Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Ett tillräckligt antal namnunderskrifter, enligt reglerna om folkinitiativ, har lämnats in med förslag om en kommunal folkomröstning om en eventuell delning av Botkyrka kommun. 2. Folkinitiativet avser en fråga som kommunfullmäktige kan besluta om. 3. En folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande kommunen i en Tullingedel samt en del för resten av Botkyrka ska därmed hållas i samband med de allmänna valen söndagen den 14 september De röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? 5. Väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen: JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. (Blank röstsedel) med rubriken Kommunal folkomröstning.

9 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[4] Valnämnden Dnr KS/2012: Röstsedlarna ska vara ljust rosa för att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlarna i de allmänna valen. 7. Röstsedlarna trycks i samma antal som övriga röstsedlar i valet, (3 gånger antalet röstberättigade). 8. Röstning i folkomröstningen ska kunna ske på samma sätt som i de samtidiga allmänna valen vad gäller lokaler, tider, förtidsröstning, budröstning m m. 9. Preliminär rösträkning sker på valnatten. 10. Det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen redovisas sent på torsdagen efter valdagen. Sammanfattning I Kommunallagen 23 står: Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige (också) väckas av minst 10 procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna.. Om ett sådant så kallat folkinitiativ står det vidare i 34a den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. I Lagen om kommunala folkomröstningar står det i 2 : I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om: Dag för omröstningen Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler Den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen När röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. Botkyrka valnämnd har under sitt sammanträde den 4 december 2012 diskuterat den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om en eventuell delning av kommunen och kommit fram till följande: Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal namnunderskrifter (10 procent av de röstberättigade), enligt kommunallagens punkter om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades in till kommunen med förslag om en kommunal

10 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[4] Valnämnden Dnr KS/2012:377 folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun. Valnämnden föreslår därför att en sådan folkomröstning genomförs. Valnämnden konstaterar vidare, enligt Kommunallagen paragraf 34a, att den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den. Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal folkomröstning. En folkomröstning på en egen dag medför dessutom avsevärt mycket högre kostnader. Valmyndigheten har i det samråd som enligt lagen ska ske meddelat att de inte har något att invända mot att ha folkomröstningen på valdagen. Valnämnden föreslår främst av demokratiska skäl att folkomröstningen äger rum samtidigt med de allmänna valen den andra söndagen i september Valnämnden föreslår följande text överst på röstsedlarna: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? Det kan antingen finnas en röstsedel i folkomröstningen med kryssalternativ eller en röstsedel för varje alternativ (ja, nej, blank). Det är troligen lättare för väljaren att göra fel om man har kryssröstsedlar. Det blir också lättare för röstmottagarna att räkna rösterna med olika röstsedlar för alternativen. Valnämnden anser av dessa skäl att det bör produceras olika röstsedlar för de tre alternativen. Valnämnden har studerat de formuleringar som har använts på röstsedlarna vid liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala. Utifrån dessa och för att texten på röstsedlarna ska klargöra vad omröstningen gäller utan att vara ledande för väljarens ställningstagande föreslås följande texter för de tre röstsedlar som de röstande har att välja mellan: JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. (Blank röstsedel) med rubriken Kommunal folkomröstning.

11 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 4[4] Valnämnden Dnr KS/2012:377 Färgen på röstsedlarna måste göra det möjligt att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlar som används i de allmänna valen. Valnämnden har fastnat för att föreslå en ljust rosa färg. För färgblinda måste det även vara tre streck på båda sidor av röstsedeln för att skilja dessa röstsedlar från de övriga. De tre alternativa röstsedlarna bör vidare tryckas i samma antal som röstsedlar för kommunalvalet (3 gånger antalet röstberättigade). Valnämnden föreslår att förtidsröstningen ska kunna gå till på exakt samma sätt som i de allmänna valen som äger rum samtidigt - samma indelning i valdistrikt, i samma vallokaler, på samma tider och med samma regler för budröstning m.m. Sammanräkningen kommer att ta betydligt längre tid med fyra val i stället för tre. Valnämnden har därför för avsikt att försöka rekrytera minst en (två till de största distrikten) extra rösträknare till varje valdistrikt för att delta i sammanräkningen från kl Med en sådan förstärkning anser Valnämnden att det är möjligt med en preliminär rösträkning även för folkomröstningen på valnatten. Den sker då efter att de tre valen är sammanräknade. Detta kompletteras sedan med bl.a. sent inkomna röster vid Valnämndens s.k. onsdagsräkning. Därefter måste Valnämnden genomföra en samlad kontrollräkning av samtliga röster i folkomröstningen motsvarande den som Länsstyrelsen gör för de allmänna valen. Slutresultat kan därför inte föreligga förrän sent på torsdagen efter valdagen. Särskilt yttrande Bertil Rolf (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Expedieras till: Kommunfullmäktige

12 Särskilt yttrande Valnämnden Ärende: 1 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Vi ställer oss bakom samtliga punkter i ordförandeförslaget förutom punkt fyra och fem som handlar om frågeformulering och svarsalternativ. I förslaget till beslut framgår det att kommande folkomröstning inte enbart handlar om Tullinge kommun utan faktiskt om att två nya kommuner ska bildas. Det är bra att valsedlarna är tydliga men nuvarande frågekonstruktion innehåller dock ett antal brister. Frågeformuleringen ger exempelvis uttryck för åsikter. Starka formuleringar som t ex brytas ut och sammanhållen kan påverka den som svarar. Vår uppfattning är att valsedlar skall vara så kortfattade, lättförståeliga och neutrala som möjligt. Man bör alltså undvika "laddade" eller "ledande" ord. Även negationer och värderingar ska undvikas. Dessutom är det viktigt att valsedlarna utformas så att den fråga som väckts genom folkinitiativet också besvaras vid omröstningen. Vi anser att det befintliga förslaget innehåller för mycket text. Valnämnden måste komma överens om frågeformulering och svarsalternativ som är enkla att förstå och besvara för de röstande. Alltför omfattande text riskerar att bidra till att frågan uppfattas på olika sätt av olika personer. Om en fråga uppfattas på olika sätt av olika personer blir det svårare att tolka resultatet av omröstningen. Kortfattade och tydliga texter minskar utrymmet för godtyckliga tolkningar och underlättar därmed den fortsatta beslutsprocessen. Genom att ställa rätt frågor på rätt sätt slipper vi svårtolkade resultat. De valsedlar som användes vid folkomröstningen om en egen kommun i Nykvarn tycker vi uppfyller många av ovan nämnda kriterier. Den fråga som väcktes genom folkinitiativet handlade om en folkomröstning om delning av kommunen (Tullinge egen kommun). Att två nya kommuner ska bildas är underförstått. Därför bör valsedeln utformas så att frågeställningen från folkinitiativet besvaras vid folkomröstningen. Övrig politisk argumentation kan de olika partierna stå för. Dessutom ska man inte bedriva politisk kampanj i eller i nära anslutning till vallokalen, därför ska valsedlarna också vara så neutrala som möjligt. Vi föreslår att följande formuleringar används: De valsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Skall kommundelen Tullinge bli en egen kommun? Väljarna har sedan att välja mellan tre olika valsedlar med alternativen: 1, JA Jag vill att kommundelen Tullinge skall bli en egen kommun. Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

13 2, NEJ Jag vill att kommundelen Tullinge skall fortsätta ingå i Botkyrka kommun. 3, (Blank valsedel). Bertil Rolf (TuP) Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

14

15

16

17 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:377 Referens Håkan Hultgren Mottagare Valmyndigheten Box Stockholm Samråd om dag för folkomröstning Ett folkinitiativ har väckts i Botkyrka om att hålla en kommunal folkomröstning om en eventuell delning av kommunen. Enligt andra paragrafen i lagen om kommunala folkomröstningar ska kommunen samråda med Valmyndigheten om dagen för folkomröstningen. Frågan om dag diskuteras för närvarande mellan partierna i Botkyrka och Valnämnden. Resultatet blir troligen att hålla folkomröstningen samtidigt med de allmänna valen under den andra söndagen i september Huvudskälet för att ha folkomröstningen samtidigt med de allmänna valen är att det då, jämfört med andra tidspunkter, kan bli den största anslutningen av väljare som deltar i folkomröstningen. Vi önskar nu ha det samråd som krävs i lagen för att få Valmyndighetens syn på val av dag för denna folkomröstning. Förhoppningsvis behöver detta inte ta så lång tid. Vi är snart färdiga för att ta samtliga de beslut om en folkomröstning som krävs enligt lagen. Hälsningar Lars Nyberg ordförande Botkyrka valnämnd Genom Håkan Hultgren Kommunsekreterare Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

18 PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Valnämnden DnrKS/2012: Namninsamling om folkomröstning (KS/2012:377) Beslut Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal (10 procent av de röstberättigade) namnunderskrifter, enligt kommunallagens punkter om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades till kommunen med förslag om en kommunal folkomröstning om delning av Botkyrka kommun. Valnämnden föreslår att detta konstaterande överlämnas till kommunfullmäktige som ett anmälningsärende vid fullmäktiges septembersammanträde Valnämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att övriga nödvändiga beslut i ärendet delas upp i två etapper: 1. I ett första beslut tar kommunfullmäktige ställning till om och i så fall när en folkomröstning ska hållas 2. Om kommunfullmäktige beslutat att folkomröstning ska hållas utarbetar valnämnden ett förslag till beslut för övriga delbeslut som tillställs kommunfullmäktige för slutligt avgörande senast vid fullmäktiges sammanträde i december Sammanfattning Valnämndens ordförande redogör för arbetet med den namninsamling - folkinitiativ som lämnats till kommunen Cirka 7380 namnunderskrifter har lämnats in. Av dessa har sedan en stickprovskontroll genomförts där 3324 namn kontrollerats mot kommunens befolkningsregister. Av resultatet av kontrollen kan slutsatsen dras att antalet inlämnade namn är tillräckligt. Minimiantalet var vid inlämningstillfället 6510, dvs. 10 procent av antalet röstberättigade. Valnämndens ordförande redogör vidare för de regler och rutiner som gäller för kommunala folkomröstningar.

19

20 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen Dnr KS/2011:193 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun (KS/2011:193) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsmarknadspolitisk programförklaring. Sammanfattning Arbetsmarknadsfrågor har under lång tid varit viktiga i Botkyrka. Att Botkyrkaborna har arbete är en av kommunens sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar och tydliga mål för att klara utmaningen finns sedan flera år tillbaka i vår flerårsplan. Under 2011 arbetade arbets- och näringslivsberedningen fram ett dokument Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka strategisk inriktning och remitterade det till berörda nämnder. Kommunledningsförvaltningen sammanställde remissvaren i slutet av Med anledning av nämndernas synpunkter gav arbets- och näringslivsberedningen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett mer utvecklat förslag för beslut. En tjänstemannagrupp har jobbat med underlaget till programförklaringen men dokumentet är formulerat i en politisk grupp bestående av majoritetspartierna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen anser att uppdraget i och med förslaget till programförklaring är slutfört. Angränsande arbete i Botkyrka nästa I samband med uppdraget om ett mer utvecklat arbetsmarknadspolitiskt program tog kommundirektören initiativ till ett utredningsuppdrag under namnet Botkyrka nästa. Utredningen ska förutom att lämna ett förslag på arbetsmarknadspolitiskt program även kartlägga kommunens insatser inom området arbetsmarknads- och näringslivspolitik och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse med att fler Botkyrkabor har arbete. Botkyrka nästa kommer att slutredovisas i början av Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

21 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:193 Referens Charlotte Persson Mottagare Kommunstyrelsen Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun en programförklaring Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till arbetsmarknadspolitisk programförklaring. Sammanfattning Arbetsmarknadsfrågor har under lång tid varit viktiga i Botkyrka. Att Botkyrkaborna har arbete är en av kommunens sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar och tydliga mål för att klara utmaningen finns sedan flera år tillbaka i vår flerårsplan. Under 2011 arbetade arbets- och näringslivsberedningen fram ett dokument Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka strategisk inriktning och remitterade den till berörda nämnder. Kommunledningsförvaltningen sammanställde remissvaren i slutet av Med anledning av nämndernas synpunkter gav arbets- och näringslivsberedningen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett mer utvecklat förslag för beslut. En tjänstemannagrupp har jobbat med underlaget till programförklaringen men dokumentet är formulerat i en politisk grupp bestående av majoritetspartierna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen anser att uppdraget i och med förslaget till programförklaring är slutfört. Angränsande arbete i Botkyrka nästa I samband med uppdraget om ett mer utvecklat arbetsmarknadspolitiskt program tog kommundirektören initiativ till ett utredningsuppdrag under namnet Botkyrka nästa. Utredningen ska förutom att lämna ett förslag på arbetsmarknadspolitiskt program även kartlägga kommunens insatser inom området arbetsmarknads- och näringslivspolitik och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse med att fler Botkyrkabor har arbete. Botkyrka nästa kommer att slutredovisas i början av Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

22 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:193 Åsa Ratcovich Kommundirektör Expedieras till Text Jan Strandbacke Förvaltningschef arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen

23 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka En programförklaring i åtta punkter Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

24 BOTKYRKA KOMMUN Inledning Botkyrkas kommunfullmäktige har antagit denna arbetsmarknadspolitiska programförklaring för att ange färdriktningen för kommunens arbetsmarknadspolitik. Vår arbetsmarknadspolitik syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för Botkyrkaborna att försörja sig själva, bidra till samhällsbygget och forma sin gemensamma framtid. Arbetsmarknadsinsatserna kan inte isoleras från kommunens övriga verksamhet. Utbildning, kultur, vård- och omsorg, socialt arbete, näringslivsarbete och hållbar stadsutveckling är alla viktiga delar i en långsiktig politik för arbete, hållbar utveckling och välfärd. Arbetsmarknadspolitiken är i första hand en statlig angelägenhet, men den kan inte bli framgångsrik utan ett kommunalt engagemang utifrån lokala förhållanden och behov. Statens politik vad gäller arbetsmarknad, ekonomisk utveckling, näringsliv, trygghetssystem osv. bestämmer i stor utsträckning vad kommunen kan och måste göra. En utvecklad samverkan mellan samhällets olika aktörer och nivåer är nödvändig, Utgångspunkter för arbetsmarknadspolitiken Botkyrka kommuns vision lyder: Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid Den visionen är vägledande även för arbetsmarknadspolitiken. Arbete och en egen inkomst är grundläggande livsförutsättningar. Ett meningsfullt arbete med en lön som går att leva på skapar förutsättningar för trygghet, oberoende och en känsla av tillhörighet. Botkyrkas arbetsmarknadspolitik utgår från alla människors vilja att försörja sig själva och sina barn och att genom sitt arbete bidra till samhällsbygget. Botkyrka har pekat ut sex avgörande utmaningar, där en svag eller dålig utveckling först ska bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling 1. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att: Botkyrkaborna har arbete Botkyrkaborna känner sig hemma Botkyrka har de bästa skolorna Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna Botkyrkaborna är friska och mår bra Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin 1 Ett hållbart Botkyrka startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10 (2007) 2 [8]

25 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknadspolitiken har givetvis sin särskilda betydelse för den första utmaningen Botkyrkaborna har arbete men fler i arbete är också en förutsättning för att klara övriga utmaningar, samtidigt som framgångar på dessa områden kan bidra till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Kommunens arbetsmarknadspolitik ska som all annan verksamhet genomsyras av Botkyrkas strategier för jämställdhet, demokrati, klimat och för ett interkulturellt samhälle. 2 Arbetsmarknadsläget i Botkyrka Stockholmsregionen är en av Europas mest framgångsrika storstadsregioner med ekonomisk tillväxt och stark konkurrenskraft. Samtidigt är Botkyrka en del av en storstadsregion som enligt OECD är en av Europas mest segregerade, präglad av stora skillnader i livsvillkor. Behoven av arbetskraft kommer att öka, vilket är en faktor som, rätt utnyttjad, ökar möjligheterna för Botkyrkabor att få arbete och egen försörjning. Det är en huvuduppgift att vända en utveckling där allt färre Botkyrkabor i vuxen ålder är i arbete eller utbildning. I oktober 2012 var 12% av arbetskraften år registrerade som arbetslösa i Botkyrka, en ökning med en procentenhet sedan förra året. Bara Södertälje hade en högre arbetslöshet i länet. Siffran kan jämföras med riksgenomsnittet som var 8,6% och länsgenomsnittet på 6,8% 3. I november 2010 fanns totalt cirka Botkyrkabor i yrkesverksam ålder (20 64 år). Av dessa förvärvsarbetade cirka personer, vilket ger en förvärvsfrekvens på 70,3 %. Uppdelad på kön är förvärvsfrekvensen 67,2 % för kvinnor och 73,3 % för män. Skillnaderna inom kommunen är stora och följer den allmänna socioekonomiska strukturen. Diagram: Förvärvsfrekvens november 2010 (källa: RAMS) 2 Strategi för ett jämställt Botkyrka (2009), Strategi för demokrati och delaktighet (2008), Klimatstrategi för Botkyrka (2009), Strategi för ett interkulturellt Botkyrka (2010). 3 Totalt inskrivna arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften år, Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik november [8]

2 Svar på interpellation - planberedskap för studentbostäder (FP) 3 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

2 Svar på interpellation - planberedskap för studentbostäder (FP) 3 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2013-01-14 Tid 2013-01-24, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Simskolor (M) 2 Svar på interpellation - planberedskap

Läs mer

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-11-10 Dnr KS/2012:377 Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595)

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2016-06-07 Dnr KS/2015:595 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 Dnr KOF/2016:63 2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler Beslut Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del: 1. Kultur- och

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Sammanträdesprotokoll 2013-10-14 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande

Läs mer

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 16:30 Plats Hallunda Folkets hus, Vilje-Vee Ärenden Justering 67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN. Vi översänder vårt svar på remissen tillsammans med kommunstyrelsens beslut. Med vänliga hälsningar.

BOTKYRKA KOMMUN. Vi översänder vårt svar på remissen tillsammans med kommunstyrelsens beslut. Med vänliga hälsningar. 1[1] 2013-02-06 Dnr KS/2012:496 Referens Lena Bogne Mottagare Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 STOCKHOLM Svar på remiss - Förslag till handlingsprogram för

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, Tumba, kl 19:00-21:00 ande Jill Melinder (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bosse Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S)

Läs mer

Beslutande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för Ulf Hjalmarsson (M) Leif Gladh (S) Stina Lundgren (M)

Beslutande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för Ulf Hjalmarsson (M) Leif Gladh (S) Stina Lundgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[6] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4,, Mälaren, kl. 18:00 19:45 ande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för (M) (S) Barbro Hillblom (S) Saga

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-17 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 15.00-15.45, Smältaren, Nämndhuset Per-Eric Bolinder (S), ordförande Gunnel Carlsson (FP) Jeannette Rasko (S) Bertil Persson (C) Tjänstgörande

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Förord. Stockholm i juni 2001

Förord. Stockholm i juni 2001 Förord I denna promemoria föreslås vissa ändringar i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Syftet med förslagen är att anpassa lagen så att lagstiftningen inom detta område så långt som möjligt

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Valnämnden (7)

Valnämnden (7) Valnämnden 2014-08-18 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Sonja Andersson (C) ordförande Bert Johansson (S) vice ordförande Odd Torsson (KD) Gunilla Magnusson (KV) Rose-Marie

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

Arzu Alan (S) Stefan Leiding (S) Leif Glad (S) tjg ersättare. Ronnie Andersson (V) Inger Grönberg (MP), Helle Larsson (M) Anders Byrsenius (M)

Arzu Alan (S) Stefan Leiding (S) Leif Glad (S) tjg ersättare. Ronnie Andersson (V) Inger Grönberg (MP), Helle Larsson (M) Anders Byrsenius (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Xenter, Utbildningsvägen 2, Tumba, kl 19:00-20:30 ande Serkan Köse (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Stefan Leiding

Läs mer

Eva Assarsson, stöd & process Joel Kannisto, stöd & process Emma Kaumheimer, stöd & process

Eva Assarsson, stöd & process Joel Kannisto, stöd & process Emma Kaumheimer, stöd & process Valnämnd 2013-03-26 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Tisdagen den 26 mars 2013, klockan 19:00-20:20 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2016-11-24 Plats Stadshuset, plan 3, Hamnen Tid Torsdagen den 24 november kl. 16:30-19:30 Ledamöter Elisabeth Mattsson (L) Ordförande Thomas Alpner (M) Vice ordförande Pia Gillerstedt

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

Innehåll 1 [6] Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Botkyrka KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Innehåll 1 [6] Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Botkyrka KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN k e t o i bibl a k r y k bot Verksamhetsplan 2016 1 [6] Bibliotek Botkyrka 2015-11-18 Referens Mottagare Innehåll Verksamhetsplanen i styrsystemet... 2 Verksamhetsidé... 2 Förenande förhållningssätt...

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2014-04-28 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 13.30-16.00 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Thomas Nordenstam (KD)

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Sida 1 av 2 215 Diarienr: 2017KS/0730 Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Beslut Värmdö kommuns två valkretsar slås samman och kommunen utgör från och med valet 2018 en valkrets. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] 2014-08-29 Tid 2014-09-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka

Läs mer

Hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter seminarium för förtroendevalda 2011-09-13

Hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter seminarium för förtroendevalda 2011-09-13 Hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter seminarium för förtroendevalda 2011-09-13 Charlotte Persson Anna Giotas Sandquist Kommunledningsförvaltningen Syfte Att ge dig en grund för att som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 2 [8] Näringslivsstrategi för Botkyrka Näringslivet i Botkyrka domineras av ett par tusen småföretag och

Läs mer

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-10-29 Socialnämnden Tid 2013-10-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från socialpsykiatriska

Läs mer

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Tjänsteskrivelse 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Förslag till beslut 1. Valnämnden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. 14-19 Greger Tidlund (S) vice ordf. 14-20 Birgitta Danielsson (S) 11-13 Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande Birgitta

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Hans-Åke Byström (S) Jan Bergqvist (S) Stellan Andersson (C) Helena Granlund, kommunsekreterare Eva Pettersson, förvaltningssekreterare

Hans-Åke Byström (S) Jan Bergqvist (S) Stellan Andersson (C) Helena Granlund, kommunsekreterare Eva Pettersson, förvaltningssekreterare Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 17:00 18:30 Beslutande Övriga Jan Bohlin (S) Magnus Hynell (L) Ingegärd Olsson (S) Leif Andersson (S) Lisen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Håkan Hultgren

ANSLAG/BEVIS Håkan Hultgren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 10, kl. 18:00 19:05 ande Lars Nyberg, ordförande, (S) Ulf Hjalmarsson, vice ordförande, (M) Leif Glad (S) Barbro Hillblom (S) Saga

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 14 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Alingsås kommun, principer för indelning

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Kommunledningsförvaltningen. Håkan Hultgren

ANSLAG/BEVIS Kommunledningsförvaltningen. Håkan Hultgren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[5] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4,, kl 18:45 19:55 ande Lars Nyberg (S) Ulf Hjalmarsson (M) Leif Gladh (S) Barbro Hillblom (S) Saga Åshage (M) Mats Einarsson (V) Bo

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 45-51, 53-54 Sonja Sareyko (C) 52 Ej tjänstgörande Lars Haraldsson

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014 Valnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-25 Ärendelista 1 Valdistriktsindelning inför 2014 års val 2 Valnämndens budget 2014 3 Information om valnämndens erfarenheter från tidigare val 4 Valets utmaningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-06-11 Tid 2013-06-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Svar på medborgarförslag-

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet KS 15 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-0260 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer