1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen Tid , Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun 3 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun 4 Ny lokal för kommunarkivet 5 Tullinge kultur/idéhus - ändrade förutsättningar 6 Godkännande av tillfällig avvikelse mot kommunens finanspolicy 7 Ändring av reglemente för socialnämnden 8 Reglemente för ersättning till förtroendevalda - ändring 9 Uppdaterad arbetsgivarstrategi

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Kommunstyrelsen Slutrapport Tullingeberg 11 Slutrapport Getryggen 12 Tilläggsavtal Tornet 4 13 Markanvisning Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3, Skanska upphörande av exploateringsavtal 14 Genomförande Tornet 1 15 Svar på motion - Första hjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60-plussarna (S) 16 Svar på motion - Bygg attraktiva seniorboenden efter Boverian-konceptet (FP) BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 17 Tema för medborgarpanel Svar på revisionsskrivelse - Generell behörighetshantering 19 Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen Svar på remiss - Hemsjukvård Hållbarhetsvecka återrapportering 22 Rapport från forskningscirklar 23 Hållbar jämställdhet - lägesrapport 24 Firmatecknare ändring 25 Valärenden

3 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Kommunstyrelsen Anmälningsärenden 27 Delegationsärenden Katarina Berggren Ordförande Erik Sahlin Sekreterare

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:377 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. ett tillräckligt antal namnunderskrifter, enligt reglerna om folkinitiativ, har lämnats in med förslag om en kommunal folkomröstning om en eventuell delning av Botkyrka kommun. 2. folkinitiativet avser en fråga som kommunfullmäktige kan besluta om. 3. en rådgivande folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande kommunen i en tullingedel samt en del för resten av Botkyrka ska hållas i samband med de allmänna valen söndagen den 14 september de röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? 5. väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen: - JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. - NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. - Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.

5 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012: röstsedlarna ska vara ljust rosa för att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlarna i de allmänna valen. 7. röstsedlarna trycks i samma antal som övriga röstsedlar i valet (3 gånger antalet röstberättigade). 8. röstning i folkomröstningen ska kunna ske på samma sätt som i de samtidiga allmänna valen vad gäller lokaler, tider, förtidsröstning, budröstning m.m. 9. preliminär rösträkning sker på valnatten. 10. det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen redovisas sent på torsdagen efter valdagen. Sammanfattning Av 5 kap 23 andra stycket kommunallagen framgår: Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Av 5 kap 34 a första stycket kommunallagen framgår vidare: Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 andra stycket skall fullmäktige besluta att folkomröstning skall hållas, om 1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och 2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. Av 2 första stycket lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar framgår följande: I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om: 1. dag för omröstningen, 2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt 6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.

6 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 3[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:377 Valnämnden i Botkyrka kommun har under sitt sammanträde den 4 december 2012 diskuterat den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om en eventuell delning av kommunen och kommit fram till följande: Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal namnunderskrifter (tio procent av de röstberättigade), enligt vad kommunallagen stadgar om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades in till kommunen med förslag om en kommunal folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun. Valnämnden föreslår därför att en sådan folkomröstning genomförs. Valnämnden konstaterar vidare att den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunen kan visserligen inte själv besluta om en ändrad kommunindelning men kommunfullmäktige kan begära att Kammarkollegiet och regeringen prövar frågan om en kommundelning. Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal folkomröstning. En folkomröstning på en egen dag medför dessutom avsevärt mycket högre kostnader. Valmyndigheten har, i det samråd som enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska ske, meddelat att myndigheten inte har något att invända mot att folkomröstningen genomförs den 14 september Valnämnden föreslår därmed att folkomröstningen ska äga rum samtidigt med de allmänna valen den andra söndagen i september Valnämnden föreslår följande text överst på röstsedlarna: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? Det kan antingen finnas en röstsedel i folkomröstningen med kryssalternativ eller en röstsedel för varje alternativ (ja, nej, blank). Det är troligen lättare för väljaren att göra fel om man har kryssröstsedlar. Det blir också lättare för röstmottagarna att räkna rösterna med olika röstsedlar för alternativen. Valnämnden anser av dessa skäl att det bör produceras olika röstsedlar för de tre alternativen. Valnämnden har studerat de formuleringar som har använts på röstsedlarna vid liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala. Utifrån dessa och för att texten på röstsedlarna ska klargöra vad omröstningen gäller utan att vara ledande för väljarens ställningstagande föreslås följande texter för de tre röstsedlar som de röstande har att välja mellan:

7 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 4[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:377 - JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. - NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. - Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning. Färgen på röstsedlarna måste göra det möjligt att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlar som används i de allmänna valen. Valnämnden föreslår en ljust rosa färg. För färgblinda måste det även vara tre streck på båda sidor av röstsedeln för att skilja dessa röstsedlar från de övriga. De tre alternativa röstsedlarna bör vidare tryckas i samma antal som röstsedlar för kommunalvalet (tre gånger antalet röstberättigade). Valnämnden föreslår att förtidsröstningen ska kunna gå till på exakt samma sätt som i de allmänna valen som äger rum samtidigt - samma indelning i valdistrikt, i samma vallokaler, på samma tider och med samma regler för budröstning m.m. Sammanräkningen kommer att ta betydligt längre tid med fyra val i stället för tre. Valnämnden har därför för avsikt att försöka rekrytera minst en (två till de största distrikten) extra rösträknare till varje valdistrikt för att delta i sammanräkningen från kl på valdagen. Med en sådan förstärkning bedömer valnämnden att det är möjligt med en preliminär rösträkning även för folkomröstningen på valnatten. Den sker då efter att de tre andra valen är sammanräknade. Detta kompletteras sedan bl.a. med sent inkomna röster vid valnämndens så kallade onsdagsräkning. Därefter måste valnämnden genomföra en samlad kontrollräkning av samtliga röster i folkomröstningen motsvarande den som länsstyrelsen gör för de allmänna valen. Slutresultat kan därför inte föreligga förrän sent på torsdagen efter valdagen.

8 PROTOKOLLSUTDRAG 1[4] Valnämnden Dnr KS/2012: Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun (KS/2012:377) Beslut Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Ett tillräckligt antal namnunderskrifter, enligt reglerna om folkinitiativ, har lämnats in med förslag om en kommunal folkomröstning om en eventuell delning av Botkyrka kommun. 2. Folkinitiativet avser en fråga som kommunfullmäktige kan besluta om. 3. En folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande kommunen i en Tullingedel samt en del för resten av Botkyrka ska därmed hållas i samband med de allmänna valen söndagen den 14 september De röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? 5. Väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen: JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. (Blank röstsedel) med rubriken Kommunal folkomröstning.

9 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[4] Valnämnden Dnr KS/2012: Röstsedlarna ska vara ljust rosa för att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlarna i de allmänna valen. 7. Röstsedlarna trycks i samma antal som övriga röstsedlar i valet, (3 gånger antalet röstberättigade). 8. Röstning i folkomröstningen ska kunna ske på samma sätt som i de samtidiga allmänna valen vad gäller lokaler, tider, förtidsröstning, budröstning m m. 9. Preliminär rösträkning sker på valnatten. 10. Det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen redovisas sent på torsdagen efter valdagen. Sammanfattning I Kommunallagen 23 står: Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige (också) väckas av minst 10 procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna.. Om ett sådant så kallat folkinitiativ står det vidare i 34a den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. I Lagen om kommunala folkomröstningar står det i 2 : I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om: Dag för omröstningen Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler Den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen När röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. Botkyrka valnämnd har under sitt sammanträde den 4 december 2012 diskuterat den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om en eventuell delning av kommunen och kommit fram till följande: Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal namnunderskrifter (10 procent av de röstberättigade), enligt kommunallagens punkter om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades in till kommunen med förslag om en kommunal

10 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[4] Valnämnden Dnr KS/2012:377 folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun. Valnämnden föreslår därför att en sådan folkomröstning genomförs. Valnämnden konstaterar vidare, enligt Kommunallagen paragraf 34a, att den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den. Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal folkomröstning. En folkomröstning på en egen dag medför dessutom avsevärt mycket högre kostnader. Valmyndigheten har i det samråd som enligt lagen ska ske meddelat att de inte har något att invända mot att ha folkomröstningen på valdagen. Valnämnden föreslår främst av demokratiska skäl att folkomröstningen äger rum samtidigt med de allmänna valen den andra söndagen i september Valnämnden föreslår följande text överst på röstsedlarna: Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge? Det kan antingen finnas en röstsedel i folkomröstningen med kryssalternativ eller en röstsedel för varje alternativ (ja, nej, blank). Det är troligen lättare för väljaren att göra fel om man har kryssröstsedlar. Det blir också lättare för röstmottagarna att räkna rösterna med olika röstsedlar för alternativen. Valnämnden anser av dessa skäl att det bör produceras olika röstsedlar för de tre alternativen. Valnämnden har studerat de formuleringar som har använts på röstsedlarna vid liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala. Utifrån dessa och för att texten på röstsedlarna ska klargöra vad omröstningen gäller utan att vara ledande för väljarens ställningstagande föreslås följande texter för de tre röstsedlar som de röstande har att välja mellan: JA jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun. NEJ jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun. (Blank röstsedel) med rubriken Kommunal folkomröstning.

11 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 4[4] Valnämnden Dnr KS/2012:377 Färgen på röstsedlarna måste göra det möjligt att skilja dem från de gula, vita och blå röstsedlar som används i de allmänna valen. Valnämnden har fastnat för att föreslå en ljust rosa färg. För färgblinda måste det även vara tre streck på båda sidor av röstsedeln för att skilja dessa röstsedlar från de övriga. De tre alternativa röstsedlarna bör vidare tryckas i samma antal som röstsedlar för kommunalvalet (3 gånger antalet röstberättigade). Valnämnden föreslår att förtidsröstningen ska kunna gå till på exakt samma sätt som i de allmänna valen som äger rum samtidigt - samma indelning i valdistrikt, i samma vallokaler, på samma tider och med samma regler för budröstning m.m. Sammanräkningen kommer att ta betydligt längre tid med fyra val i stället för tre. Valnämnden har därför för avsikt att försöka rekrytera minst en (två till de största distrikten) extra rösträknare till varje valdistrikt för att delta i sammanräkningen från kl Med en sådan förstärkning anser Valnämnden att det är möjligt med en preliminär rösträkning även för folkomröstningen på valnatten. Den sker då efter att de tre valen är sammanräknade. Detta kompletteras sedan med bl.a. sent inkomna röster vid Valnämndens s.k. onsdagsräkning. Därefter måste Valnämnden genomföra en samlad kontrollräkning av samtliga röster i folkomröstningen motsvarande den som Länsstyrelsen gör för de allmänna valen. Slutresultat kan därför inte föreligga förrän sent på torsdagen efter valdagen. Särskilt yttrande Bertil Rolf (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Expedieras till: Kommunfullmäktige

12 Särskilt yttrande Valnämnden Ärende: 1 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Vi ställer oss bakom samtliga punkter i ordförandeförslaget förutom punkt fyra och fem som handlar om frågeformulering och svarsalternativ. I förslaget till beslut framgår det att kommande folkomröstning inte enbart handlar om Tullinge kommun utan faktiskt om att två nya kommuner ska bildas. Det är bra att valsedlarna är tydliga men nuvarande frågekonstruktion innehåller dock ett antal brister. Frågeformuleringen ger exempelvis uttryck för åsikter. Starka formuleringar som t ex brytas ut och sammanhållen kan påverka den som svarar. Vår uppfattning är att valsedlar skall vara så kortfattade, lättförståeliga och neutrala som möjligt. Man bör alltså undvika "laddade" eller "ledande" ord. Även negationer och värderingar ska undvikas. Dessutom är det viktigt att valsedlarna utformas så att den fråga som väckts genom folkinitiativet också besvaras vid omröstningen. Vi anser att det befintliga förslaget innehåller för mycket text. Valnämnden måste komma överens om frågeformulering och svarsalternativ som är enkla att förstå och besvara för de röstande. Alltför omfattande text riskerar att bidra till att frågan uppfattas på olika sätt av olika personer. Om en fråga uppfattas på olika sätt av olika personer blir det svårare att tolka resultatet av omröstningen. Kortfattade och tydliga texter minskar utrymmet för godtyckliga tolkningar och underlättar därmed den fortsatta beslutsprocessen. Genom att ställa rätt frågor på rätt sätt slipper vi svårtolkade resultat. De valsedlar som användes vid folkomröstningen om en egen kommun i Nykvarn tycker vi uppfyller många av ovan nämnda kriterier. Den fråga som väcktes genom folkinitiativet handlade om en folkomröstning om delning av kommunen (Tullinge egen kommun). Att två nya kommuner ska bildas är underförstått. Därför bör valsedeln utformas så att frågeställningen från folkinitiativet besvaras vid folkomröstningen. Övrig politisk argumentation kan de olika partierna stå för. Dessutom ska man inte bedriva politisk kampanj i eller i nära anslutning till vallokalen, därför ska valsedlarna också vara så neutrala som möjligt. Vi föreslår att följande formuleringar används: De valsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Skall kommundelen Tullinge bli en egen kommun? Väljarna har sedan att välja mellan tre olika valsedlar med alternativen: 1, JA Jag vill att kommundelen Tullinge skall bli en egen kommun. Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

13 2, NEJ Jag vill att kommundelen Tullinge skall fortsätta ingå i Botkyrka kommun. 3, (Blank valsedel). Bertil Rolf (TuP) Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

14

15

16

17 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:377 Referens Håkan Hultgren Mottagare Valmyndigheten Box Stockholm Samråd om dag för folkomröstning Ett folkinitiativ har väckts i Botkyrka om att hålla en kommunal folkomröstning om en eventuell delning av kommunen. Enligt andra paragrafen i lagen om kommunala folkomröstningar ska kommunen samråda med Valmyndigheten om dagen för folkomröstningen. Frågan om dag diskuteras för närvarande mellan partierna i Botkyrka och Valnämnden. Resultatet blir troligen att hålla folkomröstningen samtidigt med de allmänna valen under den andra söndagen i september Huvudskälet för att ha folkomröstningen samtidigt med de allmänna valen är att det då, jämfört med andra tidspunkter, kan bli den största anslutningen av väljare som deltar i folkomröstningen. Vi önskar nu ha det samråd som krävs i lagen för att få Valmyndighetens syn på val av dag för denna folkomröstning. Förhoppningsvis behöver detta inte ta så lång tid. Vi är snart färdiga för att ta samtliga de beslut om en folkomröstning som krävs enligt lagen. Hälsningar Lars Nyberg ordförande Botkyrka valnämnd Genom Håkan Hultgren Kommunsekreterare Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

18 PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Valnämnden DnrKS/2012: Namninsamling om folkomröstning (KS/2012:377) Beslut Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal (10 procent av de röstberättigade) namnunderskrifter, enligt kommunallagens punkter om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades till kommunen med förslag om en kommunal folkomröstning om delning av Botkyrka kommun. Valnämnden föreslår att detta konstaterande överlämnas till kommunfullmäktige som ett anmälningsärende vid fullmäktiges septembersammanträde Valnämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att övriga nödvändiga beslut i ärendet delas upp i två etapper: 1. I ett första beslut tar kommunfullmäktige ställning till om och i så fall när en folkomröstning ska hållas 2. Om kommunfullmäktige beslutat att folkomröstning ska hållas utarbetar valnämnden ett förslag till beslut för övriga delbeslut som tillställs kommunfullmäktige för slutligt avgörande senast vid fullmäktiges sammanträde i december Sammanfattning Valnämndens ordförande redogör för arbetet med den namninsamling - folkinitiativ som lämnats till kommunen Cirka 7380 namnunderskrifter har lämnats in. Av dessa har sedan en stickprovskontroll genomförts där 3324 namn kontrollerats mot kommunens befolkningsregister. Av resultatet av kontrollen kan slutsatsen dras att antalet inlämnade namn är tillräckligt. Minimiantalet var vid inlämningstillfället 6510, dvs. 10 procent av antalet röstberättigade. Valnämndens ordförande redogör vidare för de regler och rutiner som gäller för kommunala folkomröstningar.

19

20 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen Dnr KS/2011:193 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun (KS/2011:193) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsmarknadspolitisk programförklaring. Sammanfattning Arbetsmarknadsfrågor har under lång tid varit viktiga i Botkyrka. Att Botkyrkaborna har arbete är en av kommunens sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar och tydliga mål för att klara utmaningen finns sedan flera år tillbaka i vår flerårsplan. Under 2011 arbetade arbets- och näringslivsberedningen fram ett dokument Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka strategisk inriktning och remitterade det till berörda nämnder. Kommunledningsförvaltningen sammanställde remissvaren i slutet av Med anledning av nämndernas synpunkter gav arbets- och näringslivsberedningen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett mer utvecklat förslag för beslut. En tjänstemannagrupp har jobbat med underlaget till programförklaringen men dokumentet är formulerat i en politisk grupp bestående av majoritetspartierna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen anser att uppdraget i och med förslaget till programförklaring är slutfört. Angränsande arbete i Botkyrka nästa I samband med uppdraget om ett mer utvecklat arbetsmarknadspolitiskt program tog kommundirektören initiativ till ett utredningsuppdrag under namnet Botkyrka nästa. Utredningen ska förutom att lämna ett förslag på arbetsmarknadspolitiskt program även kartlägga kommunens insatser inom området arbetsmarknads- och näringslivspolitik och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse med att fler Botkyrkabor har arbete. Botkyrka nästa kommer att slutredovisas i början av Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

21 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:193 Referens Charlotte Persson Mottagare Kommunstyrelsen Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun en programförklaring Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till arbetsmarknadspolitisk programförklaring. Sammanfattning Arbetsmarknadsfrågor har under lång tid varit viktiga i Botkyrka. Att Botkyrkaborna har arbete är en av kommunens sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar och tydliga mål för att klara utmaningen finns sedan flera år tillbaka i vår flerårsplan. Under 2011 arbetade arbets- och näringslivsberedningen fram ett dokument Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka strategisk inriktning och remitterade den till berörda nämnder. Kommunledningsförvaltningen sammanställde remissvaren i slutet av Med anledning av nämndernas synpunkter gav arbets- och näringslivsberedningen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett mer utvecklat förslag för beslut. En tjänstemannagrupp har jobbat med underlaget till programförklaringen men dokumentet är formulerat i en politisk grupp bestående av majoritetspartierna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen anser att uppdraget i och med förslaget till programförklaring är slutfört. Angränsande arbete i Botkyrka nästa I samband med uppdraget om ett mer utvecklat arbetsmarknadspolitiskt program tog kommundirektören initiativ till ett utredningsuppdrag under namnet Botkyrka nästa. Utredningen ska förutom att lämna ett förslag på arbetsmarknadspolitiskt program även kartlägga kommunens insatser inom området arbetsmarknads- och näringslivspolitik och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse med att fler Botkyrkabor har arbete. Botkyrka nästa kommer att slutredovisas i början av Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

22 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:193 Åsa Ratcovich Kommundirektör Expedieras till Text Jan Strandbacke Förvaltningschef arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen

23 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka En programförklaring i åtta punkter Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

24 BOTKYRKA KOMMUN Inledning Botkyrkas kommunfullmäktige har antagit denna arbetsmarknadspolitiska programförklaring för att ange färdriktningen för kommunens arbetsmarknadspolitik. Vår arbetsmarknadspolitik syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för Botkyrkaborna att försörja sig själva, bidra till samhällsbygget och forma sin gemensamma framtid. Arbetsmarknadsinsatserna kan inte isoleras från kommunens övriga verksamhet. Utbildning, kultur, vård- och omsorg, socialt arbete, näringslivsarbete och hållbar stadsutveckling är alla viktiga delar i en långsiktig politik för arbete, hållbar utveckling och välfärd. Arbetsmarknadspolitiken är i första hand en statlig angelägenhet, men den kan inte bli framgångsrik utan ett kommunalt engagemang utifrån lokala förhållanden och behov. Statens politik vad gäller arbetsmarknad, ekonomisk utveckling, näringsliv, trygghetssystem osv. bestämmer i stor utsträckning vad kommunen kan och måste göra. En utvecklad samverkan mellan samhällets olika aktörer och nivåer är nödvändig, Utgångspunkter för arbetsmarknadspolitiken Botkyrka kommuns vision lyder: Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid Den visionen är vägledande även för arbetsmarknadspolitiken. Arbete och en egen inkomst är grundläggande livsförutsättningar. Ett meningsfullt arbete med en lön som går att leva på skapar förutsättningar för trygghet, oberoende och en känsla av tillhörighet. Botkyrkas arbetsmarknadspolitik utgår från alla människors vilja att försörja sig själva och sina barn och att genom sitt arbete bidra till samhällsbygget. Botkyrka har pekat ut sex avgörande utmaningar, där en svag eller dålig utveckling först ska bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling 1. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att: Botkyrkaborna har arbete Botkyrkaborna känner sig hemma Botkyrka har de bästa skolorna Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna Botkyrkaborna är friska och mår bra Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin 1 Ett hållbart Botkyrka startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10 (2007) 2 [8]

25 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknadspolitiken har givetvis sin särskilda betydelse för den första utmaningen Botkyrkaborna har arbete men fler i arbete är också en förutsättning för att klara övriga utmaningar, samtidigt som framgångar på dessa områden kan bidra till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Kommunens arbetsmarknadspolitik ska som all annan verksamhet genomsyras av Botkyrkas strategier för jämställdhet, demokrati, klimat och för ett interkulturellt samhälle. 2 Arbetsmarknadsläget i Botkyrka Stockholmsregionen är en av Europas mest framgångsrika storstadsregioner med ekonomisk tillväxt och stark konkurrenskraft. Samtidigt är Botkyrka en del av en storstadsregion som enligt OECD är en av Europas mest segregerade, präglad av stora skillnader i livsvillkor. Behoven av arbetskraft kommer att öka, vilket är en faktor som, rätt utnyttjad, ökar möjligheterna för Botkyrkabor att få arbete och egen försörjning. Det är en huvuduppgift att vända en utveckling där allt färre Botkyrkabor i vuxen ålder är i arbete eller utbildning. I oktober 2012 var 12% av arbetskraften år registrerade som arbetslösa i Botkyrka, en ökning med en procentenhet sedan förra året. Bara Södertälje hade en högre arbetslöshet i länet. Siffran kan jämföras med riksgenomsnittet som var 8,6% och länsgenomsnittet på 6,8% 3. I november 2010 fanns totalt cirka Botkyrkabor i yrkesverksam ålder (20 64 år). Av dessa förvärvsarbetade cirka personer, vilket ger en förvärvsfrekvens på 70,3 %. Uppdelad på kön är förvärvsfrekvensen 67,2 % för kvinnor och 73,3 % för män. Skillnaderna inom kommunen är stora och följer den allmänna socioekonomiska strukturen. Diagram: Förvärvsfrekvens november 2010 (källa: RAMS) 2 Strategi för ett jämställt Botkyrka (2009), Strategi för demokrati och delaktighet (2008), Klimatstrategi för Botkyrka (2009), Strategi för ett interkulturellt Botkyrka (2010). 3 Totalt inskrivna arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften år, Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik november [8]

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2012-11-27 Tid 2012-12-06, Kl 19:00 Plats Rum 230, Arbets- och kompetenscenter, Hans Stahles väg 13, Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Kongressbeslut november 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Arbets- och kompetenscenter, kl. 19.00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Jan- Eric Conradsson (TUP) Stefan Leiding

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

24 Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 25 Val av nämndemän till Södertörns tingsrätt - Ordförandeförslag skickas ut senare

24 Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 25 Val av nämndemän till Södertörns tingsrätt - Ordförandeförslag skickas ut senare KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2014-11-25 Tid 2014-11-27, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Ärenden Vid sammanträdet kommer val till SKL:s kongress att ske. Eftersom mötet ajourneras

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer