Uppgifter är hämtade från inriktningens studiehandledningar och lärplattform. Inriktningen startade höstterminen 2015 och ges på halvfart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter är hämtade från inriktningens studiehandledningar och lärplattform. Inriktningen startade höstterminen 2015 och ges på halvfart."

Transkript

1 Uppgifter är hämtade från inriktningens studiehandledningar och lärplattform. Inriktningen startade höstterminen 2015 och ges på halvfart. Seminarium: Akademisk grund för vårdande och specialistsjuksköterskans roll och ansvar Under de första veckorna i samtliga inriktningar. Introduktion Varje sjuksköterska har i sin yrkesutövning ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och reflektera över professionellt förhållningssätt och sina värderingar. Genom reflektion om sina egna värderingar och handlande kan en etisk medvetenhet och en förståelse av sitt handlande utvecklas. Som specialistsjuksköterska skall du: Visa självkännedom och förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienten genom att särskilja de egna behoven från patientens och reflektera över det egna behovet av ytterligare kunskap och utveckling av kompetens. Professionellt förhållningssätt och att reflektera över sitt egna behov av ytterligare kunskap ingår som en färdighet som delvis examineras under den verksamhetsförlagda utbildningen i AssCE-formuläret (Morgensen, Löfmark & Thorell-Ekstrand 2010) och består i formuläret av vetenskaplig medvetenhet, etisk medvetenhet, självkännedom, noggrannhet, pålitlighet och omdöme samt självständighet. Under utbildningen kommer olika undervisningsformer stödja utveckling av ett reflektivt förhållningssätt och examineras med en progression under hela utbildningen. En god omvårdnad förutsätter ett professionellt förhållningssätt där relationen med patienten är central och där patientenen bemöts som en individuell person med respekt, vänlighet, värdighet och där integritet bevaras. Vårdrelationen är av sin karaktär asymmetriskt där patienten på grund av sitt behov av vård befinner sig i en beroendeställning till sjuksköterskan (Jangland 2011, Wiklund & Gustin 2012, Arman & Rehnsfeldt 2012). Varje sjuksköterska har i sin yrkesutövning ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva sitt yrke och reflektera över professionellt förhållningssätt och sina värderingar. Våra värderingar har vidare betydelse för hur vi handlar och interagerar med andra människor och blir i en människovårdande profession centralt att reflektera över. Genom reflektion om sina egna värderingar och handlande kan en etisk medvetenhet och en förståelse av sin egen yrkesroll och sitt handlande i mötet med patienten utvecklas (Jangland et al 2011, Mc Lean 2012, Howatson-Jones 2013, Eide & Eide 2013). 1

2 De olika arbetsformerna under utbildningen har till syfte att stimulera och stödja dig i utveckling av professionell kompetens och lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap liksom att omvärdera tidigare kunskap är viktigt och i fokus under hela utbildningen. Detta är nödvändigt i den kunskapsutveckling som ständigt sker inom hälso- och sjukvården. På avancerad nivå har du som student ett stort eget ansvar för att utifrån kursplan och studiehandledning bedöma vad du behöver lära dig. Egen analys och värdering av olika situationer är en viktig del i din kompetensutveckling inom ämnesområdet. Lärandemål: -visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter -visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Seminariet omfattar inledande diskussioner om kunskap och förståelse inom huvudområdet i utbildningen till specialistsjuksköterska med en fördjupad orientering inom områdes vetenskapliga grund samt din roll och ditt ansvar som specialistsjuksköterska. Förberedelser innan seminariet Läs krönikan Akademisk grund för vårdande av M. Arman från Omvårdnadsmagasinet 2014 (finns i filarean på Studentportalen). Studera lärandemodellen för inriktningarna (finns i filarean på Studentportalen). Reflektera över omvårdnadens betydelse för ditt yrkesutövande och för patienterna, och vad du tänker att dessa kunskaper innefattar. Reflektera också över hur ämnet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, enligt din mening, förhåller sig i relation till dess hjälpämnen. Läs följande publikationer: Arman M, Ranheim A, Rydenlund K, Ryttenlund K, Rehnsfeld A, (2015). The Nordic Tradition of Caring Science. The Works of Three Theorists. Nursing Science Quarterly.28 (4) Doi: /

3 ten Hoeve Y, Jansen G, Roodbol P (2014). The nursing profession:public image, selfconcept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing. 70 (2) Kitson A, Muntlin Athlin Å, Conroy T.(2014) Anything but Basic: Nursing s Challenge in Meeting Patients Fundamental Care Needs. Journal of Nursing Scholarship. 46, doi: /jnu Förbered dig på att kunna diskutera nedanstående frågeställningar under seminariet o o o o o o o Vilken betydelse har kunskap inom omvårdnad som akademiskt ämne för: a) ditt yrkesutövande b) för patienten/den vårdsökande Hur förhåller sig ämnet omvårdnad i relation till dess hjälpämnen? Förbered att kort kunna redogöra för huvuddragen i de nordiska teorierna som presenteras i artikeln. Förbered att kort kunna redogöra för huvuddragen i den teoretiska modellen Fundamentals of Care? Vilka utmaningar inom dagens hälso- och sjukvård tas upp i artikeln av Kitson et al (2014)? Hur ser du på din roll och ditt ansvar som specialistsjuksköterska att försäkra dig om att patienterna får en omvårdnad som är säker och har en hög kvalitet? Hur kan en teori eller modell användas som grund för den omvårdnad som utförs på din avdelning/mottagningen där du tidigare arbetat? Individuell uppgift vid seminariet Avslutningsvis under seminariet kommer du få göra en skriftlig individuell redogörelse: Reflektera över omvårdnadens betydelse för ditt yrkesutövande och för patienterna, och vad du tänker att dessa kunskaper innefattar. Reflektera också över hur ämnet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, enligt din mening, förhåller sig i relation till dess hjälpämnen. Din text skall omfatta minst 250 ord. Du laddar upp din text i din portfolio på Studentportalen. 3

4 Betygskriterier vid seminariet För godkänd krävs att: a. du kan svara på riktade frågor och grundar ditt resonemang i litteraturen (vilken fråga du får kommer att lottas under seminariet). b. laddat upp en individuell skriftlig reflektion enligt instruktion i din portfolio på Studentportalen. Vid underkänd prestation samt vid eventuell frånvaro ska individuell skriftlig ersättningsuppgift genomföras. 4

5 Individuell inlämningsuppgift: Teoretisk ämnesfördjupning Introduktion Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad är ett akademiskt kunskapsområde som specialistsjuksköterskan ska ha en fördjupad kunskap på avancerad nivå inom. Den teoretiska ämnesfördjupningen bygger vidare på de kunskaper som ligger inom ramen för den grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde. Detta innefattar att ha kunskap om omvårdnadens metaparadigm, omvårdnadsteorier och begrepp. En tydlig teoretisk grund är betydelsefullt för att omvårdnaden som vetenskap ska accepteras och respekteras som eget akademiskt ämne på olika nivåer i organisationen likväl som av olika professioner. Att ha goda teoretiska kunskaper inom omvårdnad är nödvändigt för att förstå specialistsjuksköterskans roll och ansvar i det kliniska arbetet och i ett samhällsperspektiv. Ett grundantagande i denna ämnesfördjupning är att teori och praktik påverkar varandra och att teorier och begrepp är användbara i den kliniska vardagen. För att kunna uppfylla ansvaret som specialistsjuksköterska att ge evidensbaserad omvårdnad av god kvalitet måste du kunna förstå och analysera hur kliniska fenomen/frågeställningar/problem förstås och analyseras ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vidare antas att när omvårdnadsteorier och begrepp används i vårdsituationer kan detta öka sjuksköterskans autonomi och därigenom underlätta implementering av evidensbaserad omvårdnad. Mål Mål som examineras i ämnesfördjupningen är följande: Självständigt kunna analysera och applicera vårdvetenskapliga teorier, modeller och begrepp på vårdsituationer. Självständigt kunna analysera och applicera vårdvetenskapliga teorier, modeller och begrepp i ett samhällsperspektiv. Kunna integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar. 5

6 Genomförande Ämnesfördjupningen utgår från en vårdsituation som ingår i inriktningens kunskapsområde. Utifrån den valda vårdsituationen ska tre moment bearbetas: 1) Identifiera och beskriva en vårdsituation 2) Analysera vald teori, modell eller begrepp 3) Analysera vårdsituationen ur ett vårdvetenskapligt, kliniskt respektive samhälleligt perspektiv 1. Identifiering och beskrivning av en vårdsituation Börja med att läsa kapitel 2 Omvårdnadsteoriers betydelse i praxisundersökningar (Bidstrup Jörgensen & Östergaard Steenfeldt, 2012). Utgå sedan från frågorna nedan och gör en beskrivning av vårdsituationen som du har identifierat. Samtliga frågor ska besvaras. Som stöd för denna del av ämnesfördjupningen utgår du från kapitel 8 (s ) i Theoretical Nursing. Development & Progress av Meleis (2007). s Vilken är vårdsituationen? När förekommer vårdsituationen? Hur kan du avgränsa vårdsituationen? Beskriv de faktorer som kan påverka vårdsituationen? 2. Analys av vald teori, modell eller begrepp Välj en omvårdnadsteori, modell eller ett vårdvetenskapligt begrepp som är lämplig att använda för att tolka och analysera den vårdsituation som du valt utgå från. Beskriv, och motivera ditt val av teori, modell eller begrepp. Analysera teorin, modellen eller begreppet utifrån frågor nedan (välj a-, b-, eller c beroende om du ska utgå från teori, modell eller begrepp). a) Analys av teori: Läs kapitel 11 Framework for analysis and evaluation of nursing theories, (Fawcett, 2013.), samt kapitel 3 Omvårdnadsteori som referensram, (Bidstrup Jörgensen & Östergaard Steenfeldt, 2012), Hur är begreppet människa definierat och beskrivet i teorin? Hur är begreppet miljö definierat och beskrivet i teorin? Hur är begreppet hälsa definierat och beskrivet i teorin? Hur är begreppet omvårdnadshandlingar definierat i beskrivna i teorin? 6

7 b) Analys av modell: Läs kapitel 3 Framework for analysis and evaluation of nursing models, (Fawcett, 2013). Hur är begreppet människa definierat och beskrivet i modellen? Hur är begreppet miljö definierat och beskrivet i modellen? Hur är begreppet hälsa definierat och beskrivet i modellen? Hur är begreppet omvårdnadshandlingar definierat och beskrivet i modellen? c) Analys av vårdvetenskapligt begrepp: Läs kapitel 5 Begreppsanalys och begreppsbestämning, (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Vilka olika definitioner av begreppet kan du identifiera i anvisad litteratur? Hur har begreppet tidigare analyserats i vårdvetenskaplig forskning? 3. Tolkning, och analys av vårdsituationen ur ett vårdvetenskapligt, kliniskt och ett samhälleligt perspektiv. Tolka, och analysera vårdsituationen utifrån teorin/modellen/begreppet. Ta stöd av nedanstående frågor: Hur kan vårdsituationen förstås och förklaras utifrån vald teori, modell eller begrepp? Vilken aktuell vårdvetenskaplig forskning kan stödja dina tolkningar? Ange referenser. På vilket sätt kan kunskapen du förvärvat ovan komma till användning i ett kliniskt perspektiv? Analysera och beskriv detta. På vilket sätt har denna betydelse i ett samhälleligt perspektiv? Analysera och beskriv detta. Formalia Arbetet ska förses med titelblad. Rubricera innehållet i arbetet enligt följande: Identifiering och beskrivning av (vald vårdsituation) Analys av (namnet på vald teori, modell eller begrepp) Tolkning, och analys av (vårdsituationen) ur ett vårdvetenskapligt, kliniskt och samhälleligt perspektiv. 7

8 Varje del ska omfatta ord exklusive referenser, texten skrivs i Times 12 och med 1.5 radavstånd. Språket ska vara strikt objektivt och vetenskapligt. Referenser ska vara korrekta och skrivas enligt APA-systemet. Bedömningskriterier För godkänt ska studenten ha besvarat samtliga delar enligt anvisningarna, samt ha ett korrekt språkbruk och korrekt referenshantering. Bedömning Godkänd Inte godkänd Kommentar 1. Identifiering och beskrivning av en vårdsituation a) Beskrivning av vårdsituationen b) Avgränsning av vårdsituationen c) Beskrivning av faktorer som kan påverka vårdsituationen 2. Analys av vald teori/ modell/ eller vårdvetenskapligt begrepp a) Redovisning av den valda teorins definition och beskrivning av konsensusbegreppen Människa Miljö Hälsa Omvårdnadshandlingar Motivering till vald teori b) Redovisning av den valda modellens definition och beskrivning av konsensusbegreppen Människa 8

9 Miljö Hälsa Omvårdnadshandlingar Motivering till vald modell c) Redovisning av olika definitioner av valt vårdvetenskapligt begrepp Beskrivning av begreppsanalys Motivering till valt begrepp 3. Tolkning och analys av vårdsituationen i förhållande till vald teori/modell/ vårdvetenskapligt begrepp a) Redovisning av hur vårdsituationen kan förstås och förklaras utifrån vald teori/modell/begrepp b) Referenser till aktuell vårdvetenskaplig forskning c) Analys och beskrivning av hur förvärvad kunskap kan användas i ett kliniskt perspektiv d) Analys och beskrivning av betydelsen av kunskapen i ett samhälleligt perspektiv 4. Presentationsform a) Struktur av innehållet b) Skriftlig språkbearbetning c) Referenshantering korrekt, enligt APA 9

10 Litteratur Obligatorisk litteratur Contemporary nursing knowledge : analysis and evaluation of nursing models and theories Fawcett, Jacqueline (författare), Desanto-Madeya, Susan (författare) ISBN , 3. ed. Philadelphia, Pa. : F. A. Davis, cop Theoretical nursing : development and progress Meleis, Afaf Ibrahim (författare). ISBN , 5. ed. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, [2011], cop Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena,(redaktör/utgivare), Bergbom, Ingegerd, (redaktör/utgivare) ISBN , 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012 Omvårdnadsteori som referensram: i forskning och utveckling Bidstrup Jörgensen, Birgit, & Östergaard Steenfeldt, Vibeke, (redaktör/utgivare) ISBN , 1. uppl. Stockholm : Liber, 2012 Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria, ISBN uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012 Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck SBN Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop [dvs 2011] Resurslitteratur Omvårdnadsteorier i klinisk praxis Wiklund Gustin, Lena, (författare), Lindwall, Lillemor, (författare) ISBN (inb)1. utg. Stockholm : Natur & kultur,

11 Litteraturstudie: Omvårdnad av personer som lever med livslång sjukdom diabetes mellitus. Lärandemål Studenten ska både skriftligt och muntligt kunna presentera och argumentera för relevanta teorier inom omvårdnad inriktning diabetesvård samt omvårdnadsåtgärder baserade på aktuell forskning. Därtill ska studenten reflektera över resultatet i ett samhälleligt perspektiv med beaktande av primär, sekundär och tertiär vård. Examinationen litteraturstudie ska genomföras systematiskt enligt anvisad kurslitteratur (Willman och Stoltz, 2006) samt studiehandledning (Bilaga 1). Därtill ska studenten såväl skriftligt som muntligt presentera sina resultat på ett systematiskt och reflekterande sätt. Tabell 1 anger de aktuella bedömningskriterierna för examinationen så att studenten känner till bedömningskriterierna. För godkänt krävs att samtliga bedömningskriterier är godkända. Bedömningskriterier Texten ska innefatta en tydlig omvårdnadsfokus inriktning diabetesvård Texten redovisar på ett transparent sätt hur aktuella studier har tagits fram via databaser. I diskussionen (metod och resultat) integrerar studenten resultatet från genomför litteratursökning till ett resonemang och reflektion utifrån diabetessjuksköterskans kompetensområde med beaktande av ett samhälleligt perspektiv. Texten ska innefattas av Peer Review granskade artiklar. Referenserna ska vara korrekt angivna enligt valt referenshanteringssystem. Den muntliga presentationen som genomförs med lämplig presentationsteknik ska vara en sammanfattning av studiens huvudsakliga budskap Vid den muntliga presentationen förväntas studenten respondera på frågor samt formulera frågor till andra presentationer. Tabell 1. Kriterier vid bedömning av litteraturstudie samt kommentarer Kriterier för bedömning Godkänd Underkänd Kommentarer Texten ska genomsyras av såväl ett samhälleligt som också av ett omvårdnads- perspektiv. Texten ska vara systematiskt uppbyggd och transparent. I texten ska studentens egen reflektion framgå Referenshantering ska skrivas på ett enhetligt och korrekt sätt 11

12 Texten ska innefatta maximalt 4000 ord Den muntliga presentationen genomförs med lämplig presentationsteknik Responderar och formulerar frågor under den muntliga presentationen Referenser Berne, C., & Sörman, E. (2010). Egenvård. In C.- D. Agard & C. Berne (Eds.), Diabetes. Falköping: Liber AB. Sackett, D. (1995). Evidence- based medicine. Lancet, 346(8983), Shaw, R. J., McDuffie, J. R., Hendrix, C. C., Edie, A., Lindsey- Davis, L., Nagi, A., Williams, J. W., Jr. (2014). Effects of nurse- managed protocols in the outpatient management of adults with chronic conditions: a systematic review and meta- analysis. Ann Intern Med, 161(2), doi: /M Wikblad, K. (2012). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006) Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet (2. rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 12

13 Verksamhetsförlagd utbildning: Omvårdnad av personer som lever med livslång sjukdom diabetes mellitus. Lärandemål Studenten ska genomföra personcentrerade samtal med personer som lever med diabetes som syftar till att kartlägga behov av stöd för att patienten ska fatta egna beslut gällande sin sjukdom och dess behandling. Detta samtal ska ske utifrån patientens livsvärld och utvärderas av patienten samt studentens handledare. Därtill ska studenten medverka i patientbesök och föra ett samtal i teamet om aktuell behandling och hjälpmedel relaterat till blodsockernivå och patientrapporterat utfallsmått (PROM- Diab). Dessutom ska studenten delta i förskrivning av hjälpmedel. Studenten ska delta i kontroller av diabetessjukdomen, registrering i nationella diabetesregistret (NDR) och följa upp resultat med fokus på att identifiera tecken på ohälsa (sekundär prevention). Därtill ska studenten ta reda på hur och i vilken grad NDR används som underlag till förbättringsarbete. Examinationen inom verksamhetsförlagd utbildning ska genomföras utifrån bedömningskriterierna med ansvarig huvudhandledare och lärare från universitetet. Därtill ska vissa av lärandemålen följas upp i smågrupper vid lärosätet. Bedömningskriterier Dokumentation i text gällande planering, genomförande och utvärdering av två personcentrerade samtal med patienter som lever med diabetessjukdomen. Texten ska innefatta en tydlig beskrivning av hur samtalet planerats, genomförts och utvärderats. Dokumentation i text från samtal i teamet gällande behandling och hjälpmedel relaterat till blodsockernivå och PROM- Diab. Texten ska vara en reflektion hur teamet argumenterade. Dokumentation gällande hur det nationella diabetesregistret används som ett underlag till förbättringsarbete. Muntlig presentation i smågrupper på lärosätet. Tabell 1. Kriterier vid bedömning av VFU samt kommentarer Kriterier för bedömning Godkänd Underkänd Kommentarer Genomföra personcentrerade samtal med personer som har diabetes. Texten ska visas för handledare som skriver en kommentar. Delta i teamets samtal gällande behandling och hjälpmedel relaterat till PROM- Diab och andra medicinska värden. I texten ska studentens egen reflektion framgå. Delta i förbättringsarbete utifrån resultat i nationella 13

14 diabetesregistret. Texten ska vara en kartläggning av klinikens förbättringsarbete. I texten ska även studentens egna reflektion framgå. Referenshantering ska skrivas på ett enhetligt och korrekt sätt Texten ska innefatta maximalt 2000 ord Den muntliga presentationen genomförs med lämplig presentationsteknik Referenser Berne, C., & Sörman, E. (2010). Egenvård. In C.- D. Agard & C. Berne (Eds.), Diabetes. Falköping: Liber AB. Nationella diabetesregistret (hämtat 28 december 2015) Sackett, D. (1995). Evidence- based medicine. Lancet, 346(8983), Shaw, R. J., McDuffie, J. R., Hendrix, C. C., Edie, A., Lindsey- Davis, L., Nagi, A., Williams, J. W., Jr. (2014). Effects of nurse- managed protocols in the outpatient management of adults with chronic conditions: a systematic review and meta- analysis. Ann Intern Med, 161(2), doi: /M Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för diabetesvården 2015Stöd för styrning och ledning. Västerås: Edita Västra Aros AB. Wikblad, K. (2012). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 14

15 Litteraturgranskning med fokus på kvalitativ metod Individuell inlämningsuppgift och seminarium Syfte Att få fördjupad kunskap i vetenskaplig metod och fördjupad kunskap inom ämnet genom att kritiskt värdera vetenskapliga undersökningar med kvalitativ design Genomförande Läs och kritiskt värdera en av dessa artiklar: 1) 2) Här väljer examinator två inriktningsspecifika aktuella studier med två olika design/analysmetoder och studenterna lottas till en av två artiklar Granska artiklarna genom att besvara frågorna i Mall för bedömning av artikelgranskning kvalitativ metod. Examination Individuell skriftlig redovisning I den skriftliga redogörelsen besvaras alla frågor från bilaga 1 och svaren motiveras utförligt. Icke godkända svar kompletteras och lämnas in efter seminariet. Obligatoriskt seminarium Studenten ska: redovisa muntligt och kritiskt granska utifrån angivna punkter Förbered en diskussionsfråga utifrån varje artikel inför seminariet. Vid seminariet ska alla delta aktivt och kunna svara på riktade frågor Vid frånvaro kontakta kursledare för ersättningsuppgift Bedömningskriterier Hålla tidsramen Svara på frågor och diskutera innehållet i presentationen Ställa frågor och diskutera innehållet i studiekamraternas presentationer Sammanfatta litteraturen skriftligt i form av en vetenskaplig text (en A4 sida) Referera korrekt samt göra en korrekt skriven referenslista efter det valda systemet För godkänt ska studenten ha besvarat samtliga delar enligt anvisningarna, samt ha ett korrekt språkbruk och korrekt referenshantering. 15

16 Bilaga 1. Mall för bedömning av artikelgranskning kvalitativ metod Uppgifter Bedömningskriterier Godkänd Inte godkänd Vilken är forskningsfrågan? Finns det något teoretiskt ramverk/centrala begrepp? I så fall vilket/vilka? Studenten har identifierat forskningsfrågan. Studenten har identifierat om det finns något teoretiskt ramverk eller centrala begrepp och beskrivit dessa. Är designen lämplig för Studenten har motiverat svaret. forskningsfrågan? Hur påverkar den valda metoden (urval, datainsamling, tillvägagångssätt, analys) resultatets trovärdighet? Diskutera utifrån trovärdighetsbegreppen (Lincoln & Guba) Vilka är resultaten och redovisas rele vanta belägg för dessa? Vilka forskningsetiska ställningstaganden redovisas? Kan du identifiera ytterligare forskningsetiska problem? Hur är detta resultat kliniskt användbart? Finns relevanta samhälleliga och etiska aspekter i studien? Studenten har motiverat svaret och använt trovärdighetsbegreppen korrekt. Studenten har identifierat studiens resultat och motiverat svaret. Studenten har identifierat forskningsetiska ställningstaganden som redovisas i studien. Studenten har identifierat flera forskningsetiska problem och motiverat svaret. Studenten har givit förslag på klinisk tillämpbarhet och motiverat svaret. Studenten har identifierat och värderat relevanta samhälleliga och etiska aspekter i studien. 16

17 Litteraturgranskning med fokus på kvantitativ metod Individuell inlämningsuppgift och seminarium Syfte Att få fördjupad kunskap i vetenskaplig metod och fördjupad kunskap inom ämnet genom att kritiskt värdera vetenskapliga undersökningar med kvantitativ design. Genomförande Läs och kritiskt värdera en av dessa artiklar: 1) Randomiserad kontrollerad (RCT) studie 2) Annan design än RCT Här väljer examinator två inriktningsspecifika studier med två olika design Granska artiklarna genom att besvara frågorna i bilaga 2. Mall för bedömning av artikelgranskning kvantitativ metod. Examination Individuell skriftlig redovisning I den skriftliga redogörelsen besvaras alla frågor från bilaga 2 och svaren motiveras utförligt. Icke godkända svar kompletteras och lämnas in efter seminariet. Obligatoriskt seminarium Studenten ska: redovisa muntligt och kritiskt granska utifrån angivna punkter Förbered en diskussionsfråga utifrån varje artikel inför seminariet. Vid seminariet ska alla delta aktivt och kunna svara på riktade frågor Vid frånvaro kontakta kursledare för ersättningsuppgift Bedömningskriterier Hålla tidsramen Svara på frågor och diskutera innehållet i presentationen Ställa frågor och diskutera innehållet i studiekamraternas presentationer Sammanfatta litteraturen skriftligt i form av en vetenskaplig text (en A4 sida) Referera korrekt samt göra en korrekt skriven referenslista efter det valda systemet 17

18 Bilaga 2. Mall för bedömning av artikelgranskning kvantitativ metod Uppgifter Bedömningskriterier Godkänd Inte godkänd Vilken är forskningsfrågan? Finns det något teoretiskt ramverk/centrala begrepp? Finns det hypoteser? Är designen lämplig för forskningsfrågan? Testas eventuell hypotes adekvat? Är de statistiska metoderna passande utifrån variablernas skal- nivå? Vad är huvudresultatet? Hur är bedömningen av studiens utfallsmått? Vilka forskningsetiska ställningstaganden redovisas? Finns ytterligare forskningsetiska problem? Hur är detta resultat kliniskt användbart och för vilka grupper? Finns relevanta samhälleliga och etiska aspekter i studien? Studenten har identifierat forskningsfrågan. Studenten har identifierat om det finns något teoretiskt ramverk eller centrala begrepp och beskrivit dessa. Studenten har identifierat om det finns hypotes/er och beskrivit dessa. Studenten har motiverat svaret. Studenten har motiverat svaret. Studenten har motiverat svaret. Studenten har identifierat studiens huvudresultat/resultat Studenten har värderat mätinstrumentens giltighet, tillförlitlighet och användning på ett korrekt sätt. Studenten har identifierat forskningsetiska ställningstaganden i studien. Studenten har identifierat flera forskningsetiska problem och motiverat svaret. Studenten har presenterat förslag på klinisk tillämpbarhet och motiverat svaret. Studenten har identifierat och värderat relevanta samhälleliga och etiska aspekter i studien. 18