Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare."

Transkript

1 Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt , 85. FU , 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare. Ordföranden väljs av årsmötet. Arkiv Gävleborg - Revisor (1+1) Stadgarna 8. Lt , 85, FU , 154. Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Mandattid: 4 verksamhetsår Demokratiberedning 12 (3+9) + 9 (personliga) Landstingsfullmäktiges beslut 171/02 (dnr M20, XL 25/99) om ändrade arbetsformer för fullmäktige. och 17/06 (dnr M37, XL 198/04) : Landstingsfullmäktiges presidium samt en ledamot från varje parti som finns representerade i landstingsfullmäktige. För var och en av partiföreträdarna utses en personlig ersättare. Folktandvården Gävleborg AB (7) : Landstingsfullmäktiges beslut 17/2006 och 142/2006

2 : 7 ledamöter. Ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse utses av landstingsfullmäktige Mandattid: 1 år, från bolagsstämma till bolagsstämma Folktandvården Gävleborg AB - Lekmannarevisorer (2+2) : Fullmäktige skall utse minst en lekmannarevisor i ett aktiebolag där landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Till lekmannarevisor i ett aktiebolag skall fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 kommunallagen valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. (3 kap. 17 KL) 9 bolagsordningen För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall landstingsfullmäktige utse två lekmannarevisorer med lika många ersättare. (LF 142/06 9 kap. 21 aktiebolagslagen Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Om samma revisor skall utses på nytt i anslutning till att tiden enligt första stycket löper ut, får den som utser revisorn bestämma att uppdraget skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet. I de fall som avses i 24 får en ny revisor utses för den tid som återstår av den tidigare revisorns mandattid., från bolagsstämma till bolagsstämma. Folkteatern - styrelse (9+9) Landstingets beslut , 351. Stiftelsens stadgar 4. Styrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Bestäms av fullmäktige i samband med valet, 5 stadgarna.

3 Folkteatern - revisorer (2+2) Lt 351/80. Stiftelsens stadgar Fullmäktige utser två revisorer och två ersättare. Av dessa skall minst en revisor och en ersättare vara auktoriserad revisor. Övriga bör utses bland de revisorer som för motsvarande tid utsetts att granska landstingets förvaltning. (verksamhetsår) Företagshälsovårdsnämnden (4+4) (+ordförande resp vice ordf ) Lf beslut 13/14. Gemensam nämnd för företagshälsovården i Landstinget Gävleborg och Gävle kommun. Val LF 70/14. From Vardera fullmäktige skall utse två ledamöter och lika många ersättare. Uppdragen som ordförande och vice ordförande skall för varje mandatperiod växla mellan landstinget och kommun Landstinget Gävleborg ordförande Gävle kommun ordförande Landstinget Gävleborg ordförande Förvaltningsrätten i Falun (36) nämndemän Obs! Förvaltningsrätten entledigar nämndemän Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 17 och Kammarrätten bestämmer antal nämndemän i varje förvaltningsrätt. Se Förordning (1983:382).

4 Valbarhetsvillkor 1. Svensk medborgare 2. Folkbokförd i länet 3. Ej underårig eller förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken 4. Ej anställd vid domstol, skatteverket, länsstyrelse eller under länsstyrelsen lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket 5. Ej lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta 6. Ej ledamot av skattenämnd 7. Ej nämndeman i kammarrätt Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller tjänstgjort kortast tid. Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. Proportionellt val Skall ske på begäran av minoritet enligt sedvanliga regler. Mandattid: 1 år 2015 (SFS 2014:905) 4 år Förvaltningsrätt vid handläggning av fastighetsmål (8) Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar SFS 1971:289, omtryckt SFS 1981:1323. Fastighetstaxeringslagen SFS 1979:1152, ändrad SFS 1981:280, 1981:1119, 1985:820, 1986:258. Mandattid: 1 år 2015 (SFS 2014:905) 4 år Gästrike Hälsinge hembygdsförbund (1) Ingen ersättare

5 Enligt hembygdsförbundets stadgar, 7, skall landstinget utse två ledamöter. Mandattid: Fr o m 1/6 till nästa årsmöte; kan dock väljas för längre tid. Gävleborgs läns teaterförening (1) Se FU 71/1972. Gävle övervakningsnämnd (3+3) Gävle Övervakningsnämnds verksamhetsområde omfattar länets samtliga kommuner. Brottsbalken, 37 kap 1-33 (1998:1318). Nämnden består av ordf, vice ordf och tre andra ledamöter. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Valbarhetsvillkor 1. Ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige 2. Folkbokförd inom nämndens verksamhetsområde 3. Inte fyllt eller under mandattiden fylla 70 år 4. Ej ha förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken 5. Ej lagfaren domare, åklagare, polisman, kriminalvårdstjänsteman eller advokat eller eljest ha till yrke att föra annans talan inför rätta. Proportionellt val Skall ske på begäran av minoritet enligt sedvanliga regler. Om ersättare inte väljs proportionellt skall vid valet även bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring. Hovrätten för Nedre Norrland (17)

6 Rättegångsbalken 2 kap 4 b, 4 kap 5-8 Hovrätten entledigar nämndeman. Hovrätten fastställer antalet nämndemän. Valbarhetsvillkor 1. Svensk medborgare, som är folkbokförd i länet eller den del därav som hör till hovrätten. 2. Ej underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken. 3. Ej lagfaren domare, befattningshavare vid domstol, åklagare, polisman eller advokat eller eljest ha till yrke att föra andras talan inför rätta. 4. Ej samtidigt vara nämndeman i tingsrätt. Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller tjänstgjort kortast tid. Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Den som väljs till nämndeman bör vara införstådd med vad uppdraget innebär. Förhandlingarna sker till största delen i hovrättens lokaler i Sundsvall och vid några tillfällen per år i Gävle och Östersund eller på annan plats i hovrättens domkrets. Förhandlingar hålls måndagar fredagar och ofta i båda förhandlingssalarna. Inte sällan pågår förhandlingar under två eller flera dagar. Proportionellt val Skall ske på begäran av minoritet enligt sedvanliga regler. Mandattid: 1 år (SFS ) 4 år Hälsinglands museum (3+3) Lt , 303. Stiftelsens stadgar 4-5 samt 5 i avtal mellan landstinget och Hudiksvalls kommun om bildande av stiftelsen. Väljs för tid som stadgas i kommunallagen.

7 3+3, enligt ovan redovisade avtal. Hälsinglands museum - revisor (1+1) Landstingets beslut , 303. Stiftelsens stadgar 21 och 22: Landstinget skall utse en revisor och en ersättare. Vid val av revisor och ersättare skall utses någon av de revisorer eller revisorsersättare som för samma tid utsetts att granska landstingets förvaltning. Revisorerna väljs för tid som stadgas i kommunallagen Jurymän första gruppen (16) Tryckfrihetsförordningen. Enligt 12 kap 3 och 4 utser landstinget 16 nämndemän i första gruppen. : Svenska medborgare, bosatta inom länet. Kända för omdömesgillhet, självständighet och rättrådighet. Bland jurymännen bör skilda samhällsgrupper och meningsriktningar samt olika delar av länet vara företrädda. Den som är underårig eller som har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara juryman Mandattid: 4 kalenderår, överensstämmer ej med mandatperioden för allmänna valet. Jurymän andra gruppen (8) Tryckfrihetsförordningen. Enligt 12 kap 3 och 4 utser landstinget 8 nämndemän i andra gruppen. Jurymän i andra gruppen skall vara eller ha varit nämndemän vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol. : Svenska medborgare, bosatta inom länet. Kända för omdömesgillhet, självständighet och rättrådighet. Bland jurymännen bör skilda samhällsgrupper och

8 meningsriktningar samt olika delar av länet vara företrädda. Den som är underårig eller som har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara juryman. Mandattid: 4 kalenderår, överensstämmer ej med mandatperioden för allmäna valet. Kammarrätten i Sundsvall - nämndemän (10) Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289) 13 och 19-21, omtryckt SFS 1981:1322. Kammarrätten entledigar nämndemän. 10 Kammarrätten bestämmer själv hur många nämndemän som skall finnas för tjänstgöring i domstolen. Se Förordning (1983:382) om antal nämndemän. Valbarhetsvillkor 1. Svensk medborgare 2. Folkbokförd i länet 3. Ej underårig eller förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken 4. Ej anställd vid domstol, skatteverket, länsstyrelse eller under länsstyrelsen lydande myndighet, eller Försäkringskassa 5. Ej lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta 6. Ej ledamot av skattenämnd 7. Ej nämndeman i länsrätt Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör de personer väljas som int tidigare tjänstgjort som nämndemän eller tjänstgjort kortast tid. Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. Proportionellt val Skall ske på begäran av minoritet enligt sedvanliga regler. (21 )

9 Landstingets revisorer (7) För granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning skall det finnas revisorer (KL 3 kap 8 ). Revisorerna skall väljas av fullmäktige (KL 3 kap 9 punkt 5). Enligt 2 revisionsreglementet utser fullmäktige en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden utses inom minoritetens partier och vice ordförande bland majoritetens partier. Valbarhetsvillkor Den som är redovisningsskyldig till landstinget är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller makar, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Den som är vald till revisor inom landstinget är inte valbar som 1. ordförande eller vice ordförande i fullmäktige 2. ledamot eller ersättare i landstingsfullmäktige, nämnd, styrelse eller fullmäktigeberedning eller 3. ledamot eller ersättare i sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL Mandattid: (9 kap 1 KL) 4 verksamhetsår Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren - 9 kap 1 KL. (Revisorernas uppdrag är slutfört när de avgett berättelse över fjärde årets verksamhet och dechargebehandlingen enligt 9 kap 16 KL har ägt rum.) 7 enligt 1 revisionsreglementet. (minst 5-9 kap 2 KL) (Reglementet för revisorerna fastställt LF 108/00) Landstingsfullmäktiges valberedning (9+9 personliga) Fullmäktiges arbetsordning 86. På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

10 Valberedningen består av en ledamot med en personlig ersättare från varje parti som är representerade i fullmäktige. Fullmäktige utser ordförande och en vice ordförande. Ordföranden utser efter samråd med landstingsdirektören, valberedningens sekreterare (90 AO). Mandattid: Hela den tid för vilken fullmäktiges ledamöter blivit valda. Valet sker av fullmäktige vid första sammanträdet i mandatperioden. Landstingsråd mm LF:s beslut 92/2014. Landstingsstyrelsen (13+13) LF:s beslut 90/2014 Enligt 3 kap 2 KL skall landstingsfullmäktige tillsätta en landstingsstyrelse. Fullmäktige skall utse ordförande och två vice ordföranden. räknat fr o m den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, 6 kap 12 KL enligt 10 Reglemente för landstingsstyrelsen Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län (5) Landstingets beslut 180/94, 166/95 samt 217/08 Enligt Kammarkollegiets beslut skall stiftelsen ha en egen förvaltning med en styrelse bestående av minst nio ordinarie ledamöter av vilka Gästrike Hälsinge Hembygdsförbund utser en ledamot. Landstinget Gävleborg och Gävle kommun utser

11 ledamöter i förhållande till ekonomiska insatser. Den huvudman som har flest ledamöter i stiftelsens styrelse utser sammankallande. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för den tid styrelsen väljes. Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län - revisorer (1) Lt , 85, LF , 217 Stiftelsens stadgar 21. Landstinget skall årligen utse en revisor för granskning av stiftelsens förvaltning nästföljande kalenderår. Styrelsen skall dessutom utse en revisor enligt 4 kap. 4 stiftelselagen. Vid landstingets val av revisor skall utses någon av de revisorer som för samma år utsetts att granska landstingets förvaltning. Mandattid: 1 år Hållbarhetsnämnden (13+9) Landstingsfullmäktiges beslut 90/2014 om landstingets politiska organisation fr o m Enligt 6 reglemente för Hållbarhetsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden (13+9) Landstingsfullmäktiges beslut 90/2014 om landstingets politiska organisation fr o m Enligt 6 reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden.

12 Patientnämnden (7+7) Lag (1992:563) om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m m Reglementet för patientnämnden. Fullmäktige bestämmer mandattiden för andra nämnder än styrelsen (6 kap 13 KL). Kultur- och kompetensnämnden (13+9) Landstingsfullmäktiges beslut 90/2014 om landstingets politiska organisation fr o m Enligt 6 reglementet för kultur- och kompetensnämnden. Sparbanksstiftelsen Nya (3) Skrivelse från stiftelsens valberedning, se LS 874/ st huvudmän utses av Landstinget Gävleborg. För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Mandattid: För att sprida valen över åren och komma i fas med de allmänna valen väljer landstingen huvudmännen på ett år År 2011 och följande ojämna år väljer landstingen huvudmännen på två år. Stiftelser förvaltade av landstinget Gävleborg - revisor OBS: Bereds ej av valberedningen.

13 Stiftelselagen. Alla stiftelser skall ha minst en revisor. Revisorer utses och entledigas av förvaltarens högsta beslutande organ för stiftelser med anknuten förvaltning. Detta innebär att för stiftelser som förvaltas av landstinget är det landstingsfullmäktige som skall utse respektive entlediga revisor. Mandattid: Skattenämnden vid Fastighetstaxeringskontoret Söderhamn Ledamöter (15) Skatteverkets beslut Vårt Dnr: Ls2014/1099 Valbarhetsvillkor (17 kap. 3d-3g fastighetstaxeringslagen) Vid val av ledamöter ska eftersträvas att lekmannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ledamöternas ålder, kön och yrke. Valbar till ledamot i skattenämnd är den som har rösträtt vid val av kommunfullmäktige och inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. Den som är anställd vid Skatteverket eller allmän förvaltningsdomstol eller nämndeman i allmän förvaltningsdomstol får inte väljas till ledamot i skattenämnd. Den som har fyllt sextio år eller uppger giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som ledamot. Skatteverket ska pröva den valdes behörighet. Den som har fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdrag att vara ledamot. Skatteverket får entlediga en ledamot som visar giltigt hinder. Om en ledamot inte längre är valbar, upphör uppdraget. När ett uppdrag blir ledigt, utses en ny ledamot för den tid som återstår. Om antalet valda ledamöter ändras, får en nytillträdande ledamot utses för kortare tid än fyra år. Mandattid Sveriges kommuner och landsting (SKL) - kongress ( ombud för Gävleborgs län 13 st) Val av ombud till SKL ska ske i för kommuner och landsting gemensamma länsvisa valkretsar. För landstingets del kommer valet att förrättas i anslutning till landstingsfullmäktiges sammanträde den november 2014.

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Lag om Svenska Finlands folkting 3 Stadgar för Svenska Finlands folkting 8 Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Nr 1331 Lag om Svenska Finlands folkting Given i Helsingfors den

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer