KALLELSE Kommunfullmäktige Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00"

Transkript

1 KALLELSE Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia, S Albinsson Camilla, KD Alm Lars, M Bengtsson Carl-Olof, S Bladh Iréne, M Canpolat Zinar, V Carlsson Maria, S Dioukarev Dennis, SD Edberg Martin, S Edqvist Lars, MP Ekman Andreas, M Engdahl Håkan, SD Eriksson Ann-Christin, V Frank Bo, M Fransson Nils, FP Fransson Sara, S Gustafsson Ola, S Gustbée Anna, M Hedin Ulf, M Holmqvist Rose-Marie, S Hultstein Anna, M Håkansson Andreas, C Högstedt Carin, V Jakobsson Sigvard, M Joens Fur Cheryl, MP Johansson Benny, M Johansson Eva, C Kahrimanovic Neira, MP Karlsson Björkmarker Åsa, S Kindenäs Pontus, SD Lauber Malin, S Lindoff Anders, S Lindqvist Ann-Kristin, S Lundstedt Tony, S Löfqvist Ola, S Malmqvist Jon, KD Martin Johanna, C Mohammad Sarchel, C Nordfjell Pontus, SD Olsson Kjell, S Palmgren Ola, S Posse Nils, M Pyrell Jan, C Rasmusson Eva-Marie, S Rosengren Oliver, M Samuelsson Jenny, M Schöldberg Per, C Sigvardsson Denice, M Skogmalm Alf, S Stacke Annika, FP Storbjörk Gunnar, S Strååt Gullvi, S Stynsberg Sofia, M Svensson Eva-Britt, V Tenje Anna, M Tornéus Pernilla, M Wiberg Pierre, M Wibroe Lena, M Winberg Catharina, M Öberg Emelie, S Ersättare Abdi Elmi Mohamud, S Adell Kind Lennart, FP Aschan Jan, M Brennander Åza, M Cronwall Johanna, M Dackenberg Anton, S Ek Jonas, S Elm Gunnar, C Forsberg Martina, S Frizén Håkan, V Gustafsson Marie-Louise, S Gustafsson Mia, C Hall Serrate Nathalie, S Hermansson Hugo, S Holmberg Gudrun, C Holmström Charlotte, SD Isik Yusuf, S Jansson Erik, MP Jansson Gunnel, MP Klasson Torgny, FP Lindström Andreas, M Lubwama Hannington, M Lundin Danielsson Cecilia, S Mossberg Örjan, V Nerlie Anderberborg Anette, S Philipsson Pia, M Quick Cenneth, M Sandahl Olle, KD Sjösten Andreas, SD Svensson Björn, M Wirdheim Karin, M Zelvin Anna, KD 1 (23)

2 KALLELSE Kommunfullmäktige Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 21 oktober Justering 2 Ledamöternas och ersättarnas frågestund 3 Rapporter från revisionen 4 Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 6 Bildande av Samordningsförbund Värend 7 Förändring av fördelning av arbetsmiljöuppgifter 8 Motion om att införa rätt till fast anställning efter 12 månaders vikariat - Carin Högstedt (V), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP) 9 Revidering av Växjö kommuns pensionsbestämmelser för förtroendevalda 10 Upphävande av fullmäktiges beslut om detaljplan för Ingelstad 16:8 11 Transportplan och revidering av transportstrategi för Växjö kommun 12 Framställda interpellationer 13 Valärenden 14 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 15 Meddelanden Klockan kommer en allmänhetens frågestund för ungdomar att hållas där ungdomar mellan 13 och 19 år har kunnat skicka in frågor i förväg till kommunfullmäktiges ledamöter. Ungdomar har även möjlighet att delta direkt vid frågestunden. Uppdraget gavs i budget 2014 och målsättningen är att öka kontaktytorna mellan ungdomar och folkvalda i Växjö kommun. 2 (23)

3 KALLELSE Kommunfullmäktige Justering 3 (23)

4 KALLELSE Kommunfullmäktige Ledamöternas och ersättarnas frågestund 4 (23)

5 KALLELSE Kommunfullmäktige Rapporter från revisionen Bakgrund Kommunens revisorer har överlämnat rapporten Granskning av delårsrapporten per 31 augusti 2014 till kommunfullmäktige. 5 (23)

6 KALLELSE Kommunfullmäktige Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2014 Dnr KS/2014:595 Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari augusti 2014 med prognos för helår Kommunfullmäktige uttalar att överförmyndarnämnden och nämnden för arbete och välfärd snarast ska vidta åtgärder för att minimera sina underskott samt att samtliga nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att hålla budgeten. Utöver tilldelad budgetram får nämnder och styrelser förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd eller styrelse. Bakgrund Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunallagen 8 kap. 20 a behandla minst en delårsrapport som ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 1 lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att efter åtta månader 2014 redovisar kommunen ett resultat på +82 mkr, vilket är 120 mkr bättre än periodiserad budget. Prognosen för 2014 indikerar ett helårsresultat på 28 mkr vilket är 85 mkr bättre än budget. Orsaken är främst bättre utjämning och skatteintäkter. Verksamheterna prognosticerar sammantaget underskott med 1 mkr. Överskott redovisas av omsorgsnämnden, gymnasienämnden, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Institutionsplaceringar inom nämnd för arbete och välfärd, skoloch barnomsorgsnämnd, biogas och skogen inom tekniska nämnden är de verksamheter som prognosticerar störst underskott. Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 202 mkr. Före bokslutsdispositioner och skatt uppgår helårsprognosen för koncernen till 102 mkr varav VKAB-koncernen svarar för 91 mkr. Arbetsutskottet har i 369/2014 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari augusti 2014 med prognos för helår Kommunfullmäktige uttalar att överförmyndarnämnden och nämnden för arbete och välfärd snarast ska vidta åtgärder för att minimera sina underskott samt att samtliga nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att hålla budgeten. Utöver tilldelad budgetram får nämnder och styrelser förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd eller styrelse. 6 (23)

7 KALLELSE Kommunfullmäktige Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: 1 Medborgarförslaget om att bygga ett badhus i Ingelstad överlämnas till fritidsnämnden. 2 Medborgarförslag om avskrivning av obetald äldreomsorg överlämnas till omsorgsnämnden. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit att kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i medborgarförslaget om att bygga ett badhus i Ingelstad till fritidsnämnden samt att beslutanderätten i medborgarförslaget om avskrivning av obetald äldreomsorg överlämnas till omsorgsnämnden. 7 (23)

8 KALLELSE Kommunfullmäktige Bildande av Samordningsförbund Värend Dnr KS/2014:513 Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige fastställer ändring av idag gällande förbundsordning för Växjö samordningsförbund 16 där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya förbundet Samordningsförbundet Värend regleras, vilket innebär att 16, Likvidation och upplösning, får följande lydelse: Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Alvesta samordningsförbund och Växjö samordningsförbund överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Värend. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjö samordningsförbund utvidgas med Alvesta samordningsförbund och samtidigt byter namn till samordningsförbundet Värend. 3. Kommunfullmäktige fastställer förbundsordning för Samordningsförbundet Värend, vilken gäller från och med 1 januari Bakgrund Samgående mellan Alvesta och Växjö samordningsförbund till ett gemensamt förbund Samordningsförbundet Värend initierades mot bakgrund att en gemensam administration och styrelse kan göra att större del av medlen kan användas till rehabiliterande insatser för målgruppen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 21 augusti 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att förslaget på ny förbundsordning följer praxis för samordningsförbund. Av praktiska skäl kommer Växjö samordningsförbunds organisationsnummer att kvarstå men namnet byts till Samordningsförbund Värend och utvidgas med Alvesta kommun. Alvesta samordningsförbund upphör som eget förbund och går in i Samordningsförbund Värend. Förbundets ingående kommuner utgör en part tillsammans och föreslagen fördelningsmodell (när förbundsordningen träder i kraft) för det gemensamma förbundet är: Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16-64 år) per den 1 juni, året innan aktuellt budgetår. Inför det nya förbundets första år, 2015, kommer de nuvarande förbundsstyrelserna att äska samma summa budgetmedel, som de gjorde för 2014, från respektive kommun. 8 (23)

9 KALLELSE Kommunfullmäktige Arbetsutskottet har i 341/2014 föreslagit att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1. Kommunfullmäktige fastställer ändring av idag gällande förbundsordning för Växjö samordningsförbund 16 där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya förbundet Samordningsförbundet Värend regleras, vilket innebär att 16, Likvidation och upplösning, får följande lydelse: Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Alvesta samordningsförbund och Växjö samordningsförbund överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Värend. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjö samordningsförbund utvidgas med Alvesta samordningsförbund och samtidigt byter namn till samordningsförbundet Värend. 3. Kommunfullmäktige fastställer förbundsordning för Samordningsförbundet Värend, vilken gäller från och med 1 januari (23)

10 KALLELSE Kommunfullmäktige Förändring av fördelning av arbetsmiljöuppgifter Dnr KS/2014:401 Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige antar den reviderade uppgiftsfördelningen för Växjö kommuns samtliga nämnder och förvaltningar. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att tillämpa uppgiftsfördelningen i enlighet med beslutet. Bakgrund Fördelning av arbetsmiljöuppgifter beskriver hur ansvaret för arbetsmiljöfrågor är fördelat i kommunfullmäktige och nämnder samt hur arbetsmiljöuppgifterna fördelas ut i organisationen till personalansvariga chefer. Den rättsliga grunden för fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Nuvarande fördelning av arbetsmiljöuppgifter reviderades senast den 20 mars 2012 och har sin utgångspunkt i den standard som antogs den tredje april Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse den elfte juni Av skrivelsen framgår att den aktuella revideringen är en utökning av rätten att vidarefördela arbetsmiljöuppgifter. Förändringen innebär att även chefer inom större förvaltning, som är underställda förvaltningschefen, kan fördela arbetsmiljöuppgifter vidare till sina chefer. Revideringen görs för att avlasta förvaltningschefer vid större förvaltningar. Organisations- och personalutskottet har i 68/2014 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 1. Kommunfullmäktige antar den reviderade uppgiftsfördelningen för Växjö kommuns samtliga nämnder och förvaltningar. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att tillämpa uppgiftsfördelningen i enlighet med beslutet. 10 (23)

11 KALLELSE Kommunfullmäktige Motion om att införa rätt till fast anställning efter 12 månaders vikariat - Carin Högstedt (V), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP) Dnr KS/2014:4 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen då den medför oönskade effekter inom ett flertal områden. Frågan om användandet av visstidsanställningar är dock viktig ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och bör därför utredas ytterligare med syftet att identifiera andra åtgärder som kan bidra till att minska användandet av visstidsanställningar. Bakgrund Carin Högstedt (V), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP) har inkommit med en motion om att införa rätt till fast anställning efter tolv månaders vikariat. Motionären menar att detta skulle motverka personalbrist, främst inom vård och omsorg. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivselse från den fjärde februari 2014 redogjort för ärendet och möjliga konsekvenser gällande regelverk och praxis inom området. Skrivelsen beskriver även de förhållanden som råder inom Växjö kommun. Organisations- och personalutskottet har i återremitterat ärendet och begärt yttrande från nämnder och bolag samt exempel från övriga kommunsverige. Nämnden för arbete och välfärd har i 60/2014 avstyrkt motionen med anledning av de arbetsrättsliga och ekonomiska konsekvenser som väntas bli en följd om kommunfullmäktige bifaller motionen. Skol- och barnomsorgsnämnden har i 56/2014 ställt sig bakom kommunchefens skrivelse från den fjärde februari Tekniska nämnden avstyrker motionen i 52/2014 och redogör för den kostnad som förslaget skulle medföra för nämnden. Nämnden poängterar särskilt att motionen skulle kunna innebära en situation där motionen bidrar till arbetsbrist vilket medför en otrygg situation för arbetstagarna och ökar kostnaden för förvaltningen. Växjö kommunföretag AB har i 51/2014 ställt sig bakom den vice VD:s skrivelse från den 15 maj Av skrivelsen framgår att Växjö kommunföretag AB inte finner det lämpligt att införa en generell rätt till fast anställning och gör samtidigt bedömningen att motionen skulle kunna medföra uppsägningar på grund utav arbetsbrist. 11 (23)

12 KALLELSE Kommunfullmäktige Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i 44/2014 avstyrkt motionens förslag. Kommunledningsförvaltningen har redogjort för situationen på den egna förvaltningen. Fritidsnämnden har i 54/2014 besvarat motionen med följande yttrande: Om förslaget antas skulle tio personer inom kultur och fritidsförvaltningen konventeras till tillsvidareanställning under 2014 vilket innebär ökade personalkostnader med cirka fyra miljoner kronor. Då dessa personer idag ersätter sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga arbetstagare kommer detta att innebära en situation med arbetsbrist och övertalighet som följd. Det skulle även bli problem med att anställa personal till projekt som pågår över ett år, vilket gäller många projekt. Kulturnämnden har i 36 besvarat motionen med följande yttrande: Om förslaget antas skulle tio personer inom kultur och fritidsförvaltningen konventeras till tillsvidareanställning under 2014 vilket innebär ökade personalkostnader med cirka fyra miljoner kronor. Då dessa personer idag ersätter sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga arbetstagare kommer detta att innebära en situation med arbetsbrist och övertalighet som följd. Det skulle även bli problem med att anställa personal till projekt som pågår över ett år, vilket gäller många projekt. Omsorgsnämnden avstyrker motionen i 41/2014 och lämnar förvaltningschefens skrivelse som svar. Av skrivelsen framgår att förvaltningens målsättning är att personal som inte har en godkänd utbildning inte ska hamna på företrädeslistan vid rekrytering. Motionen skulle medföra att utbildad personal trängs undan och att det blir svårare att anställa personal med rätt kompetens. Byggnadsnämnden har i 54/2014 tillstyrkt motionen. Gymnasienämnden har i 54 avstyrkt motionen med hänvisning till kommunchefens skrivelse från den fjärde februari Kommunchefen har i en skrivelse den elfte juli 2014 redogjort för ärendet och sammanställt nämndernas yttrande. Bedömningen är att en förminskning av tiden för konvertering till tillsvidareanställning medför oönskade effekter i möjligheterna att rekrytera samt försvårar möjligheterna att anpassa organisationen till förändrade förutsättningar. Kommunchefen redogör vidare för att kommunledningsförvaltningen inte har funnit några exempel från övriga kommunsverige där kommunen lokalt infört ytterligare åtstramningar av konverteringsreglerna i Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har avrått från ensidiga eller lokalt avtalade avvikelser från de redan kollektivavtalade avvikelserna från lagstiftningen. Organisations- och personalutskottet har i 69/2014 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då den medför oönskade effekter 12 (23)

13 KALLELSE Kommunfullmäktige inom ett flertal områden. Frågan om användandet av visstidsanställningar är dock viktig ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och bör därför utredas ytterligare med syftet att identifiera andra åtgärder som kan bidra till att minska användandet av visstidsanställningar. Yrkanden Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Charlotta Svanberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Lars Edqvist (MP): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning: Ja till bifall för organisations- och personalutskottets förslag. Nej till bifall för Charlotta Svanbergs yrkande. Organisations- och personalutskottets förslag antas med 8 röster mot 7 röster för Charlotta Svanbergs yrkande. 13 (23)

14 KALLELSE Kommunfullmäktige LEDAMÖTER Åsa Karlsson Björkmarker (S) ERSÄTTARE SOM TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR Nej Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Eva Johansson (C) Nils Fransson (FP) René Jaramillo Charlotta Svanberg (S) Gunnar Storbjörk (S) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Cheryl Jones Fur (MP) Lars Edqvist (MP) Nej Bo Frank (M) Ja RÖSTNINGSRESULTAT (23)

15 KALLELSE Kommunfullmäktige Revidering av Växjö kommuns pensionsbestämmelser för förtroendevalda Dnr KS/2013:107 Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga, att gälla från och med för de som utses till uppdrag i kommunfullmäktige och från och med för övriga förtroendevalda. 2. Kommunfullmäktige beslutar att OPF-KL ska gälla för samtliga förtroendevalda, förutom de som i tidigare uppdrag omfattas av de tidigare bestämmelserna, PBF eller PRF-KL. 3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens organisations- och personalutskott att vara pensionsmyndighet. 4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utforma lokalt regelverk, anvisningar, informationsmaterial med mera. Bakgrund Kommunfullmäktige har i 4/2013 uppdragit åt kommunchefen att i samband med revidering av arvodesreglemente även se över Växjö kommuns pensionsbestämmelser. Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott har i 31/2013 utsett Anna Hultstein (M) och Martin Edberg (S) till beredningsgruppen för att ta fram nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utarbetat förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL. Dessa bestämmelser är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk. Skrivelsen redogör vidare för att Bestämmelserna inte gäller för de förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter de tidigare bestämmelserna PBF eller PRF-KL att gälla. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL som gäller för anställda i kommunen. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Omställningsbestämmelserna syfte är aktiv omställning med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. De nya bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag för att kunna rekrytera förtroendevalda i framtiden. En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller lansting/region. 15 (23)

16 KALLELSE Kommunfullmäktige Organisations- och personalutskottet har i 70/2014 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga, att gälla från och med för de förtroendevalda som utses till uppdrag i kommunfullmäktige och från och med för övriga förtroendevalda. 2. Kommunfullmäktige beslutar att OPF-KL ska gälla för samtliga förtroendevalda, förutom de som i tidigare uppdrag omfattas av de tidigare bestämmelserna, PBF eller PRF-KL. 3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens organisations- och personalutskott att vara pensionsmyndighet. 4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utforma lokalt regelverk, anvisningar, informationsmaterial med mera. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S): bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets förslag. 16 (23)

17 KALLELSE Kommunfullmäktige Upphävande av fullmäktiges beslut om detaljplan för Ingelstad 16:8 Dnr KS/2014:602 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige upphäver Växjö kommunfullmäktiges beslut 85/2014 gällande antagande av detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i 85/2014 att anta detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den sjätte maj att granska den antagna detaljplan enligt 11:10 Plan - och bygglagen. Motiveringen för denna granskning är att Länsstyrelsen menar att det kan befaras att beslutet innebär ett upphävande av strandskyddet i strid med gällande bestämmelser. Fastighetsägaren till Ingelstad 16:8 har nu inkommit med en ansökan om att Växjö kommun ska ändra detaljplanen. Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse från den 29 september. Där framgår att byggnadsnämnden beslutade i 173/2014 att föreslå kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut i ärendet. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. Arbetsutskottets har i 382/2014 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att upphäva Växjö kommunfullmäktiges beslut 85/2014 gällande antagande av detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. 17 (23)

18 KALLELSE Kommunfullmäktige Transportplan och revidering av transportstrategi för Växjö kommun Dnr KS/2014:554 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiget antar förslaget till Transportplan för Växjö kommun. Transportplanen ersätter Transportstrategin för ett hållbart Växjö antagen av Växjö kommunfullmäktige genom 116/2005. Bakgrund Kommunfullmäktige gav i november 2012 tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en transportplan för Växjö kommun som kunde ersätta transportstrategin från Tekniska förvaltningens trafik- och stadsmiljöavdelning och kommunledningsförvaltningens planeringskontor har samordnat framtagandet av planen. Transportplanen ska vara det övergripande styrdokumentet för transportåtgärder i Växjö kommun. Efter att förslaget varit ute på remiss beslutade tekniska nämnden den 28 augusti 2014 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till en ny transportplan för Växjö kommun. Beslutsunderlaget Tekniska nämnden har i 70/2014 tillskrivit kommunfullmäktige med ett förslag om att anta den framtagna transportplanen för Växjö kommun. Innan nämndens beslut har olika remissinstanser lämnat synpunkter. Totalt har sju nämnder, fyra kommunala bolag och nio organisationer yttrat sig över remissen. Remissvaren var överlag positiva och resulterade i några fall fram till mindre förändringar av vissa strategier och åtgärder. Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse från den 26 september Där framgår att den nya transportplanen ska vara det övergripande styrdokumentet för transportåtgärder i Växjö kommun. Planen har inga egna mål utan dessa återfinns i miljöprogrammet och översiktsplanen. Transportplanen innehåller strategier och åtgärder inom följande fem områden: fordonstrafik, cykel, gång, utvecklad kollektivtrafik och beteendepåverkan. Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning är att förslaget till transportplan ligger i linje med ambitionerna i det nyligen antagna miljöprogrammet och i översiktsplanen samt att de strategier och åtgärder som återfinns i transportplanen är viktiga steg för att Växjö ska närma sig sina klimat- och trafikrelaterade mål. Vidare anser kommunledningsförvaltningen att Växjö är en kommun där några invånare inte har något annat alternativ än att ta bilen i sina resor och förhoppningen är att planen medför smidigare resor även för dessa medborgare. Slutligen sammanfattas att planen betonar vikten av att bostads- och verksamhetsområden planeras och lokaliseras för att minska resbehovet, men 18 (23)

19 KALLELSE Kommunfullmäktige kommunledningsförvaltningen poängterar att det även finns andra faktorer som spelar in vid val av lokalisering Arbetsutskottet har i 383/2014 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Transportplan för Växjö kommun. Transportplanen ersätter Transportstrategin för ett hållbart Växjö antagen av Växjö kommunfullmäktige genom 116/2005. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Bifall till transportplanen med följande tilläggsyrkanden 1 Strategierna ska följas upp med handlingsplaner med innehåll om bland annat vad som kan göras och när det kan göras. 2 Strategi Cykel ska ha särskild status och arbetet med den handlingsplanen ska prioriteras. Ett dokument med samlade tankar för cykel ska utformas, det kan innehålla problemformuleringar, problemlösningar, strategier, handlingsplan samt den reviderade cykelvägplanen. Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Tenjes (M) yrkande.. 19 (23)

20 KALLELSE Kommunfullmäktige Framställda interpellationer Bakgrund Följande interpellationer har framställts: Interpellation till ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) från Carin Högstedt (V) om hemlösas situation i Växjö kommun till vintern. 20 (23)

21 KALLELSE Kommunfullmäktige Valärenden 21 (23)

22 KALLELSE Kommunfullmäktige Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till kommunkansliet efter redovisningen på föregående kommunfullmäktigesammanträde. Inkom till kommunkansliet Motioner Motion om att införa bostadsgaranti för studenter i Växjö- Nils Fransson (FP), Torgny Klasson (FP), Gunnar Nordmark (FP), Annika Stacke (FP), Stefan Bergström (FP) och Jimmie Johnsson (FP) Motion om att göra förbättringar rörande Sydostleden- Carin Hösgstedt (V) Medborgarförslag Medborgarförslag om avskrivning av obetald äldreomsorg Medborgarförslag om att avskaffa kommunalskatt för pensionärer under viss månadsinkomst Medborgarförslag om att reducera subventioner till ideella föreningar. 22 (23)

23 KALLELSE Kommunfullmäktige Meddelanden Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Följande protokoll och redovisningar har inkommit till kommunfullmäktige sedan föregående sammanträde: 1 Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts i tid - kvartal Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut, enligt Socialtjänstlagen, som inte har verkställts i tid - kvartal Beslut fattat av nämnden för arbeta och välfärd 127 gällande ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen andra kvartalet Beslut fattat av nämnden för arbeta och välfärd Förvaltningen arbete och välfärds skrivelse daterad 17 september 2014 gällande riktlinjer för alkoholhandläggning. 23 (23)

24 RAPPORT Dnr KR/2014: Andersson Karin revisionschef Tel Till kommunfullmäktige Till kommunstyrelsen Granskning av delårsrapporten per 31 augusti 2014 Inledning Revisorerna ska enligt kommunallagen granska delårsrapporten och därefter lämna en skriftlig bedömning över hur väl de olika resultaten i rapporten överensstämmer med fullmäktiges mål. Vår granskning som varit översiktlig har omfattat följande: Genomgång och analys av resultat- och balansräkning med fokus på större beloppsmässiga förändringar jämfört med föregående år, periodiseringar och redovisningsprinciper. Genomläsning av kommunstyrelsens och nämndernas protokoll och delårsrapport med fokus på större händelser samt analys och slutsatser om finansiella mål och verksamhetsmål. Genomgång av förslag till delårsrapport för Växjö kommun. Diskussioner med ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt kommunchef och förvaltningschefer i samtliga förvaltningar. Bolag som ägs eller delägs av Växjö kommun har inte omfattats av granskningen. Granskningen har gjorts av de förtroendevalda revisorerna och kommunens revisionskontor. Därutöver har revisionsföretaget EY på uppdrag av revisorerna gjort en översiktlig granskning av kommunens delårsrapport med det huvudsakliga syftet att bedöma om det redovisade ekonomiska resultatet ger en rättvisande bild av periodens verksamhet. Deras arbete har redovisats till revisorerna i en särskild promemoria. I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och slutsatser från granskningen med fokus på avvikelser. REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer 1 (6) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

25 RAPPORT Dnr KR/2014: Sammanfattande bedömning Inom målområdet ekonomi och effektivitet finns två övergripande mål. Det första målet handlar om att verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budgetram. Nämnden för arbete och välfärd och överförmyndarnämnden redovisar ett underskott per augusti. Båda nämnderna prognosticerar ett underskott för helåret Då fullmäktige inte ändrat målet kan vi konstatera att målet troligtvis inte kommer att uppnås för innevarande verksamhetsår. Det andra övergripande målet är att den kommunala verksamheten ska vara effektiv. Vi konstaterar att det inte är möjligt att utifrån den information som vi tagit del av bedöma om målet har uppnåtts. För de övriga nio målområdena finns vid granskningstillfället aktuell information om måluppfyllelse för endast ett fåtal av målen för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer därför att vi inte kan uttala oss om huruvida verksamheternas resultat är förenliga med fastställda mål. Slutligen bedömer vi att det redovisade ekonomiska resultatet är förenligt med båda de finansiella mål som fullmäktige beslutat. Kostnaderna för intjänad semesterlön har inte periodiserats vilket har minskat resultatet med 68 Mkr. Sammanfattande rekommendationer Vi lämnar följande rekommenderar till kommunstyrelsen: Gör en översyn av processen för mål- och resultatstyrning i syfte att utveckla framför allt dataförsörjning, analys och rapportering, men också att öka förståelsen för processen och varför den finns. Öka ansträngningarna att ordna ett kontinuerligt tillflöde av bostäder som nämnden för arbete och välfärd kan förfoga över. Undersök möjligheterna att öka antalet platser inom kommunen för barn och familjer som behöver omhändertas eller vårdas. Utvärdera överförmyndarnämndens respektive valnämndens verksamhet. 2 (6)

26 RAPPORT Dnr KR/2014: Iakttagelser från granskningen Mål- och resultatstyrningen delårsrapportering Växjö kommun har 44 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning fördelade på tio mål- eller politikområden som går tvärs över kommunens organisation. Indikatorer har knutits till målen. Nämnderna har i flera fall tagit fram kompletterande mål som är anpassade till deras verksamheter. Kommunstyrelsen och alla nämnder ska följa upp och rapportera utfallet för målen vid minst tre tillfällen under året; mars, augusti och december. Vi har granskat redovisningarna vid två tillfällen under 2014; årsredovisningen för 2013 och delårsrapporten för perioden januari till augusti Vi anser att arbetet som är kopplat till att mäta, analysera och redovisa resultat har brister. Här följer en kort redogörelse för ett urval av våra synpunkter från granskningen av delårsrapporten för augusti Kommunens delårsrapport omfattar ca 40 sidor. Det är ett drygt arbete att gå igenom rapporten och när man gjort det så är det trots all information svårt att bilda sig en uppfattning om resultaten i verksamheten förutom det ekonomiska resultatet. Inte heller kommunstyrelsen har ansett sig kunna dra några säkra slutsatser om alla målområden. En orsak är att mätdata saknas och beräknas finnas framme först när årsredovisningen för 2014 produceras. Men vi anser att också arbetssättet kan ha bidragit till svårigheterna. Nämndernas delårsrapporter är strukturerade i målområden. Varje målområde har en målområdesansvarig som går igenom rapporterna och överför valda delar till kommunens delårsrapport utan någon större bearbetning eller analys. Det är svårt att få något sammanhang i informationen och dra slutsatser om den verksamhet som drivs. Ett undantag är målområdet uppleva och göra, där det inte finns mycket att hämta i delårsrapporterna från nämnderna. Istället har den målområdesansvarige författat en text av relativt hög kvalitet och dessutom dragit en slutsats om resultatutvecklingen. 3 (6)

27 RAPPORT Dnr KR/2014: Vi föreslår att kommunstyrelsen minskar omfattningen på informationen i delårsrapporten och fokuserar på några huvudbudskap om kommunens utveckling som backas upp av resultat grundade på verkliga leveranser och olika slags utvärderingar, undersökningar och statistik. Kommunstyrelsen bör bestämma om målen ska följas upp under ett verksamhetsår eller enbart vid årsskiftena. Om uppföljningen av verksamhetsmålen förläggs till årsskiftena kan den delen förslagsvis utgå i delårsrapporten. Vi föreslår vidare att kommunstyrelsen ser över organisationen av arbetet. Vi vill framhålla att om rutinen ändras till att verksamhetsmålen endast ska följas upp i årsredovisningen ökar risken för att bristande måluppfyllelse upptäcks senare än vad som skulle vara fallet vid en mera frekvent uppföljning. Nämnderna har uppfattat uppgiften att rapportera resultaten på olika sätt. En del nämnder ger en kortfattad men sammanhållen bild av den verksamhet man driver, medan andra är inriktade på att redogöra för pågående aktiviteter för att utveckla verksamheten. Det senare angreppssättet gör det svårt att bilda sig en uppfattning om hur verksamheten egentligen mår. Det är vidare svårt att avgöra om aktiviteterna som beskrivs har potential att bidra till en väl fungerande verksamhet och hög måluppfyllelse. Några nämnder såsom nämnden för arbete och välfärd och de båda skolnämnderna använder ekonomisk information och annan statistik i sin redogörelse för vad man producerar och hur framgångsrik man är. Både framgångar och utmaningar beskrivs i såväl ord som siffror. Det ger en mera komplett bild av utvecklingen och var riskerna finns. Det är önskvärt att samtliga nämnder framöver gör en mer samlad beskrivning av verksamheten med hjälp av ekonomisk information och annan statistik som kopplas till analys och resultat, istället för att enbart redogöra för aktiviteter. Den ekonomiska situationen presenteras på ett överskådligt och analytiskt sätt i nämndernas delårsrapporter. Tekniska nämnden behöver dock utveckla sin driftsredovisning och sina kommentarer till investeringsportföljen till årsrapporten för (6)

28 RAPPORT Dnr KR/2014: Alla nämnder har ett krav på effektivisering uttryckt i kronor i budgeten för Endast ett fåtal nämnder har redogjort för vilka åtgärder man genomfört. Vi föreslår att nämnderna beskriver åtgärderna för att effektivisera verksamheten och vad man anser sig ha uppnått i årsrapporten för Ett flertal nämnder däribland de största nämnderna arbetar strategiskt med att utveckla sin verksamhet för att kunna hantera samhällsutmaningarna. De tar fram fleråriga planer och strategier för enskilda verksamhetsområden som visar vad som behöver göras och hur de ska gå tillväga. Det kan vara svårt att redovisa uppnådda resultat ett par tre gånger per år under en flerårig genomförandefas. För att ändå få en indikation på om man är på väg mot målen kan etappmål eller delmål behöva användas. Nämnden för arbete och välfärd Nämnden för arbete och välfärd rapporterar om ökat antal placeringar av barn och familjer samt dyrare missbruksvård. De ökande kostnaderna står för huvuddelen av nämndens underskott för Kommunen tillgodoser behovet av platser för institutionsplaceringar av barn och ibland deras familjer bl.a. genom att köpa platser hos andra kommuner. Nämnden har öppnat ett kommunalt HVB-hem under 2014 och vill fortsätta öka antalet s.k. hemmaplanslösningar, då det anses vara mera ekonomiskt fördelaktigt. Vi föreslår att kommunstyrelsen ger nämnden möjlighet att undersöka om fler lösningar för målgruppen kan ordnas i kommunen. Nämnden har en viktig roll i kommunens arbete med integrationen av nyanlända. Ett stort hinder är svårigheten att hitta lämpliga bostäder till en rimlig kostnad i Växjö. Nämnden skattar det kontinuerliga behovet till bostäder för att de som inte kan lösa bostadsfrågan på egen hand ska kunna få en egen bostad. Vi föreslår att kommunstyrelsen ser över kommunens bostadsförsörjningsprogram och aktiverar de kommunala bostadsbolagen i ansträngningarna att säkerställa tillgången på bostäder. 5 (6)

29 RAPPORT Dnr KR/2014: Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden dras sedan flera år med ekonomiska underskott och vissa svårigheter att hantera ärendehandläggning och rekrytering av gode män. Vid vår diskussion med nämnden och ansvariga tjänstemän vid kommunkansliet framkom att de anser sig ha svårt att på egen hand lösa problemen. Vi föreslår att kommunstyrelsen gör en utvärdering av överförmyndarnämndens verksamhet i syfte att säkerställa en effektiv, uthållig och rättssäker verksamhet. Valnämnden Kommunkansliet har hanterat två val under året på uppdrag av valnämnden. Vad vi betraktar som en ad hoc organisation har satts in. Vi föreslår att kommunstyrelsen utvärderar arbetet med valet för att därefter ta ställning till hur valadministrationen ska ordnas vid framtida val. Elsa Jönsson ordförande för kommunens revisorer Karin Andersson revisionschef 6 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2014-10-13 Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl. 18.00 Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl.

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer