KALLELSE Kommunfullmäktige Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00"

Transkript

1 KALLELSE Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia, S Albinsson Camilla, KD Alm Lars, M Bengtsson Carl-Olof, S Bladh Iréne, M Canpolat Zinar, V Carlsson Maria, S Dioukarev Dennis, SD Edberg Martin, S Edqvist Lars, MP Ekman Andreas, M Engdahl Håkan, SD Eriksson Ann-Christin, V Frank Bo, M Fransson Nils, FP Fransson Sara, S Gustafsson Ola, S Gustbée Anna, M Hedin Ulf, M Holmqvist Rose-Marie, S Hultstein Anna, M Håkansson Andreas, C Högstedt Carin, V Jakobsson Sigvard, M Joens Fur Cheryl, MP Johansson Benny, M Johansson Eva, C Kahrimanovic Neira, MP Karlsson Björkmarker Åsa, S Kindenäs Pontus, SD Lauber Malin, S Lindoff Anders, S Lindqvist Ann-Kristin, S Lundstedt Tony, S Löfqvist Ola, S Malmqvist Jon, KD Martin Johanna, C Mohammad Sarchel, C Nordfjell Pontus, SD Olsson Kjell, S Palmgren Ola, S Posse Nils, M Pyrell Jan, C Rasmusson Eva-Marie, S Rosengren Oliver, M Samuelsson Jenny, M Schöldberg Per, C Sigvardsson Denice, M Skogmalm Alf, S Stacke Annika, FP Storbjörk Gunnar, S Strååt Gullvi, S Stynsberg Sofia, M Svensson Eva-Britt, V Tenje Anna, M Tornéus Pernilla, M Wiberg Pierre, M Wibroe Lena, M Winberg Catharina, M Öberg Emelie, S Ersättare Abdi Elmi Mohamud, S Adell Kind Lennart, FP Aschan Jan, M Brennander Åza, M Cronwall Johanna, M Dackenberg Anton, S Ek Jonas, S Elm Gunnar, C Forsberg Martina, S Frizén Håkan, V Gustafsson Marie-Louise, S Gustafsson Mia, C Hall Serrate Nathalie, S Hermansson Hugo, S Holmberg Gudrun, C Holmström Charlotte, SD Isik Yusuf, S Jansson Erik, MP Jansson Gunnel, MP Klasson Torgny, FP Lindström Andreas, M Lubwama Hannington, M Lundin Danielsson Cecilia, S Mossberg Örjan, V Nerlie Anderberborg Anette, S Philipsson Pia, M Quick Cenneth, M Sandahl Olle, KD Sjösten Andreas, SD Svensson Björn, M Wirdheim Karin, M Zelvin Anna, KD 1 (23)

2 KALLELSE Kommunfullmäktige Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 21 oktober Justering 2 Ledamöternas och ersättarnas frågestund 3 Rapporter från revisionen 4 Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 6 Bildande av Samordningsförbund Värend 7 Förändring av fördelning av arbetsmiljöuppgifter 8 Motion om att införa rätt till fast anställning efter 12 månaders vikariat - Carin Högstedt (V), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP) 9 Revidering av Växjö kommuns pensionsbestämmelser för förtroendevalda 10 Upphävande av fullmäktiges beslut om detaljplan för Ingelstad 16:8 11 Transportplan och revidering av transportstrategi för Växjö kommun 12 Framställda interpellationer 13 Valärenden 14 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 15 Meddelanden Klockan kommer en allmänhetens frågestund för ungdomar att hållas där ungdomar mellan 13 och 19 år har kunnat skicka in frågor i förväg till kommunfullmäktiges ledamöter. Ungdomar har även möjlighet att delta direkt vid frågestunden. Uppdraget gavs i budget 2014 och målsättningen är att öka kontaktytorna mellan ungdomar och folkvalda i Växjö kommun. 2 (23)

3 KALLELSE Kommunfullmäktige Justering 3 (23)

4 KALLELSE Kommunfullmäktige Ledamöternas och ersättarnas frågestund 4 (23)

5 KALLELSE Kommunfullmäktige Rapporter från revisionen Bakgrund Kommunens revisorer har överlämnat rapporten Granskning av delårsrapporten per 31 augusti 2014 till kommunfullmäktige. 5 (23)

6 KALLELSE Kommunfullmäktige Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2014 Dnr KS/2014:595 Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari augusti 2014 med prognos för helår Kommunfullmäktige uttalar att överförmyndarnämnden och nämnden för arbete och välfärd snarast ska vidta åtgärder för att minimera sina underskott samt att samtliga nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att hålla budgeten. Utöver tilldelad budgetram får nämnder och styrelser förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd eller styrelse. Bakgrund Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunallagen 8 kap. 20 a behandla minst en delårsrapport som ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 1 lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att efter åtta månader 2014 redovisar kommunen ett resultat på +82 mkr, vilket är 120 mkr bättre än periodiserad budget. Prognosen för 2014 indikerar ett helårsresultat på 28 mkr vilket är 85 mkr bättre än budget. Orsaken är främst bättre utjämning och skatteintäkter. Verksamheterna prognosticerar sammantaget underskott med 1 mkr. Överskott redovisas av omsorgsnämnden, gymnasienämnden, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Institutionsplaceringar inom nämnd för arbete och välfärd, skoloch barnomsorgsnämnd, biogas och skogen inom tekniska nämnden är de verksamheter som prognosticerar störst underskott. Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 202 mkr. Före bokslutsdispositioner och skatt uppgår helårsprognosen för koncernen till 102 mkr varav VKAB-koncernen svarar för 91 mkr. Arbetsutskottet har i 369/2014 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari augusti 2014 med prognos för helår Kommunfullmäktige uttalar att överförmyndarnämnden och nämnden för arbete och välfärd snarast ska vidta åtgärder för att minimera sina underskott samt att samtliga nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att hålla budgeten. Utöver tilldelad budgetram får nämnder och styrelser förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd eller styrelse. 6 (23)

7 KALLELSE Kommunfullmäktige Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: 1 Medborgarförslaget om att bygga ett badhus i Ingelstad överlämnas till fritidsnämnden. 2 Medborgarförslag om avskrivning av obetald äldreomsorg överlämnas till omsorgsnämnden. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit att kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i medborgarförslaget om att bygga ett badhus i Ingelstad till fritidsnämnden samt att beslutanderätten i medborgarförslaget om avskrivning av obetald äldreomsorg överlämnas till omsorgsnämnden. 7 (23)

8 KALLELSE Kommunfullmäktige Bildande av Samordningsförbund Värend Dnr KS/2014:513 Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige fastställer ändring av idag gällande förbundsordning för Växjö samordningsförbund 16 där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya förbundet Samordningsförbundet Värend regleras, vilket innebär att 16, Likvidation och upplösning, får följande lydelse: Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Alvesta samordningsförbund och Växjö samordningsförbund överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Värend. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjö samordningsförbund utvidgas med Alvesta samordningsförbund och samtidigt byter namn till samordningsförbundet Värend. 3. Kommunfullmäktige fastställer förbundsordning för Samordningsförbundet Värend, vilken gäller från och med 1 januari Bakgrund Samgående mellan Alvesta och Växjö samordningsförbund till ett gemensamt förbund Samordningsförbundet Värend initierades mot bakgrund att en gemensam administration och styrelse kan göra att större del av medlen kan användas till rehabiliterande insatser för målgruppen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 21 augusti 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att förslaget på ny förbundsordning följer praxis för samordningsförbund. Av praktiska skäl kommer Växjö samordningsförbunds organisationsnummer att kvarstå men namnet byts till Samordningsförbund Värend och utvidgas med Alvesta kommun. Alvesta samordningsförbund upphör som eget förbund och går in i Samordningsförbund Värend. Förbundets ingående kommuner utgör en part tillsammans och föreslagen fördelningsmodell (när förbundsordningen träder i kraft) för det gemensamma förbundet är: Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16-64 år) per den 1 juni, året innan aktuellt budgetår. Inför det nya förbundets första år, 2015, kommer de nuvarande förbundsstyrelserna att äska samma summa budgetmedel, som de gjorde för 2014, från respektive kommun. 8 (23)

9 KALLELSE Kommunfullmäktige Arbetsutskottet har i 341/2014 föreslagit att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1. Kommunfullmäktige fastställer ändring av idag gällande förbundsordning för Växjö samordningsförbund 16 där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya förbundet Samordningsförbundet Värend regleras, vilket innebär att 16, Likvidation och upplösning, får följande lydelse: Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Alvesta samordningsförbund och Växjö samordningsförbund överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Värend. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjö samordningsförbund utvidgas med Alvesta samordningsförbund och samtidigt byter namn till samordningsförbundet Värend. 3. Kommunfullmäktige fastställer förbundsordning för Samordningsförbundet Värend, vilken gäller från och med 1 januari (23)

10 KALLELSE Kommunfullmäktige Förändring av fördelning av arbetsmiljöuppgifter Dnr KS/2014:401 Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige antar den reviderade uppgiftsfördelningen för Växjö kommuns samtliga nämnder och förvaltningar. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att tillämpa uppgiftsfördelningen i enlighet med beslutet. Bakgrund Fördelning av arbetsmiljöuppgifter beskriver hur ansvaret för arbetsmiljöfrågor är fördelat i kommunfullmäktige och nämnder samt hur arbetsmiljöuppgifterna fördelas ut i organisationen till personalansvariga chefer. Den rättsliga grunden för fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Nuvarande fördelning av arbetsmiljöuppgifter reviderades senast den 20 mars 2012 och har sin utgångspunkt i den standard som antogs den tredje april Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse den elfte juni Av skrivelsen framgår att den aktuella revideringen är en utökning av rätten att vidarefördela arbetsmiljöuppgifter. Förändringen innebär att även chefer inom större förvaltning, som är underställda förvaltningschefen, kan fördela arbetsmiljöuppgifter vidare till sina chefer. Revideringen görs för att avlasta förvaltningschefer vid större förvaltningar. Organisations- och personalutskottet har i 68/2014 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 1. Kommunfullmäktige antar den reviderade uppgiftsfördelningen för Växjö kommuns samtliga nämnder och förvaltningar. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att tillämpa uppgiftsfördelningen i enlighet med beslutet. 10 (23)

11 KALLELSE Kommunfullmäktige Motion om att införa rätt till fast anställning efter 12 månaders vikariat - Carin Högstedt (V), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP) Dnr KS/2014:4 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen då den medför oönskade effekter inom ett flertal områden. Frågan om användandet av visstidsanställningar är dock viktig ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och bör därför utredas ytterligare med syftet att identifiera andra åtgärder som kan bidra till att minska användandet av visstidsanställningar. Bakgrund Carin Högstedt (V), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP) har inkommit med en motion om att införa rätt till fast anställning efter tolv månaders vikariat. Motionären menar att detta skulle motverka personalbrist, främst inom vård och omsorg. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivselse från den fjärde februari 2014 redogjort för ärendet och möjliga konsekvenser gällande regelverk och praxis inom området. Skrivelsen beskriver även de förhållanden som råder inom Växjö kommun. Organisations- och personalutskottet har i återremitterat ärendet och begärt yttrande från nämnder och bolag samt exempel från övriga kommunsverige. Nämnden för arbete och välfärd har i 60/2014 avstyrkt motionen med anledning av de arbetsrättsliga och ekonomiska konsekvenser som väntas bli en följd om kommunfullmäktige bifaller motionen. Skol- och barnomsorgsnämnden har i 56/2014 ställt sig bakom kommunchefens skrivelse från den fjärde februari Tekniska nämnden avstyrker motionen i 52/2014 och redogör för den kostnad som förslaget skulle medföra för nämnden. Nämnden poängterar särskilt att motionen skulle kunna innebära en situation där motionen bidrar till arbetsbrist vilket medför en otrygg situation för arbetstagarna och ökar kostnaden för förvaltningen. Växjö kommunföretag AB har i 51/2014 ställt sig bakom den vice VD:s skrivelse från den 15 maj Av skrivelsen framgår att Växjö kommunföretag AB inte finner det lämpligt att införa en generell rätt till fast anställning och gör samtidigt bedömningen att motionen skulle kunna medföra uppsägningar på grund utav arbetsbrist. 11 (23)

12 KALLELSE Kommunfullmäktige Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i 44/2014 avstyrkt motionens förslag. Kommunledningsförvaltningen har redogjort för situationen på den egna förvaltningen. Fritidsnämnden har i 54/2014 besvarat motionen med följande yttrande: Om förslaget antas skulle tio personer inom kultur och fritidsförvaltningen konventeras till tillsvidareanställning under 2014 vilket innebär ökade personalkostnader med cirka fyra miljoner kronor. Då dessa personer idag ersätter sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga arbetstagare kommer detta att innebära en situation med arbetsbrist och övertalighet som följd. Det skulle även bli problem med att anställa personal till projekt som pågår över ett år, vilket gäller många projekt. Kulturnämnden har i 36 besvarat motionen med följande yttrande: Om förslaget antas skulle tio personer inom kultur och fritidsförvaltningen konventeras till tillsvidareanställning under 2014 vilket innebär ökade personalkostnader med cirka fyra miljoner kronor. Då dessa personer idag ersätter sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga arbetstagare kommer detta att innebära en situation med arbetsbrist och övertalighet som följd. Det skulle även bli problem med att anställa personal till projekt som pågår över ett år, vilket gäller många projekt. Omsorgsnämnden avstyrker motionen i 41/2014 och lämnar förvaltningschefens skrivelse som svar. Av skrivelsen framgår att förvaltningens målsättning är att personal som inte har en godkänd utbildning inte ska hamna på företrädeslistan vid rekrytering. Motionen skulle medföra att utbildad personal trängs undan och att det blir svårare att anställa personal med rätt kompetens. Byggnadsnämnden har i 54/2014 tillstyrkt motionen. Gymnasienämnden har i 54 avstyrkt motionen med hänvisning till kommunchefens skrivelse från den fjärde februari Kommunchefen har i en skrivelse den elfte juli 2014 redogjort för ärendet och sammanställt nämndernas yttrande. Bedömningen är att en förminskning av tiden för konvertering till tillsvidareanställning medför oönskade effekter i möjligheterna att rekrytera samt försvårar möjligheterna att anpassa organisationen till förändrade förutsättningar. Kommunchefen redogör vidare för att kommunledningsförvaltningen inte har funnit några exempel från övriga kommunsverige där kommunen lokalt infört ytterligare åtstramningar av konverteringsreglerna i Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har avrått från ensidiga eller lokalt avtalade avvikelser från de redan kollektivavtalade avvikelserna från lagstiftningen. Organisations- och personalutskottet har i 69/2014 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då den medför oönskade effekter 12 (23)

13 KALLELSE Kommunfullmäktige inom ett flertal områden. Frågan om användandet av visstidsanställningar är dock viktig ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och bör därför utredas ytterligare med syftet att identifiera andra åtgärder som kan bidra till att minska användandet av visstidsanställningar. Yrkanden Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Charlotta Svanberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Lars Edqvist (MP): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning: Ja till bifall för organisations- och personalutskottets förslag. Nej till bifall för Charlotta Svanbergs yrkande. Organisations- och personalutskottets förslag antas med 8 röster mot 7 röster för Charlotta Svanbergs yrkande. 13 (23)

14 KALLELSE Kommunfullmäktige LEDAMÖTER Åsa Karlsson Björkmarker (S) ERSÄTTARE SOM TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR Nej Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Eva Johansson (C) Nils Fransson (FP) René Jaramillo Charlotta Svanberg (S) Gunnar Storbjörk (S) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Cheryl Jones Fur (MP) Lars Edqvist (MP) Nej Bo Frank (M) Ja RÖSTNINGSRESULTAT (23)

15 KALLELSE Kommunfullmäktige Revidering av Växjö kommuns pensionsbestämmelser för förtroendevalda Dnr KS/2013:107 Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga, att gälla från och med för de som utses till uppdrag i kommunfullmäktige och från och med för övriga förtroendevalda. 2. Kommunfullmäktige beslutar att OPF-KL ska gälla för samtliga förtroendevalda, förutom de som i tidigare uppdrag omfattas av de tidigare bestämmelserna, PBF eller PRF-KL. 3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens organisations- och personalutskott att vara pensionsmyndighet. 4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utforma lokalt regelverk, anvisningar, informationsmaterial med mera. Bakgrund Kommunfullmäktige har i 4/2013 uppdragit åt kommunchefen att i samband med revidering av arvodesreglemente även se över Växjö kommuns pensionsbestämmelser. Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott har i 31/2013 utsett Anna Hultstein (M) och Martin Edberg (S) till beredningsgruppen för att ta fram nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utarbetat förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL. Dessa bestämmelser är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk. Skrivelsen redogör vidare för att Bestämmelserna inte gäller för de förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter de tidigare bestämmelserna PBF eller PRF-KL att gälla. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL som gäller för anställda i kommunen. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Omställningsbestämmelserna syfte är aktiv omställning med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. De nya bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag för att kunna rekrytera förtroendevalda i framtiden. En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller lansting/region. 15 (23)

16 KALLELSE Kommunfullmäktige Organisations- och personalutskottet har i 70/2014 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga, att gälla från och med för de förtroendevalda som utses till uppdrag i kommunfullmäktige och från och med för övriga förtroendevalda. 2. Kommunfullmäktige beslutar att OPF-KL ska gälla för samtliga förtroendevalda, förutom de som i tidigare uppdrag omfattas av de tidigare bestämmelserna, PBF eller PRF-KL. 3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens organisations- och personalutskott att vara pensionsmyndighet. 4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utforma lokalt regelverk, anvisningar, informationsmaterial med mera. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S): bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets förslag. 16 (23)

17 KALLELSE Kommunfullmäktige Upphävande av fullmäktiges beslut om detaljplan för Ingelstad 16:8 Dnr KS/2014:602 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige upphäver Växjö kommunfullmäktiges beslut 85/2014 gällande antagande av detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i 85/2014 att anta detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den sjätte maj att granska den antagna detaljplan enligt 11:10 Plan - och bygglagen. Motiveringen för denna granskning är att Länsstyrelsen menar att det kan befaras att beslutet innebär ett upphävande av strandskyddet i strid med gällande bestämmelser. Fastighetsägaren till Ingelstad 16:8 har nu inkommit med en ansökan om att Växjö kommun ska ändra detaljplanen. Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse från den 29 september. Där framgår att byggnadsnämnden beslutade i 173/2014 att föreslå kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut i ärendet. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. Arbetsutskottets har i 382/2014 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att upphäva Växjö kommunfullmäktiges beslut 85/2014 gällande antagande av detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. 17 (23)

18 KALLELSE Kommunfullmäktige Transportplan och revidering av transportstrategi för Växjö kommun Dnr KS/2014:554 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiget antar förslaget till Transportplan för Växjö kommun. Transportplanen ersätter Transportstrategin för ett hållbart Växjö antagen av Växjö kommunfullmäktige genom 116/2005. Bakgrund Kommunfullmäktige gav i november 2012 tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en transportplan för Växjö kommun som kunde ersätta transportstrategin från Tekniska förvaltningens trafik- och stadsmiljöavdelning och kommunledningsförvaltningens planeringskontor har samordnat framtagandet av planen. Transportplanen ska vara det övergripande styrdokumentet för transportåtgärder i Växjö kommun. Efter att förslaget varit ute på remiss beslutade tekniska nämnden den 28 augusti 2014 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till en ny transportplan för Växjö kommun. Beslutsunderlaget Tekniska nämnden har i 70/2014 tillskrivit kommunfullmäktige med ett förslag om att anta den framtagna transportplanen för Växjö kommun. Innan nämndens beslut har olika remissinstanser lämnat synpunkter. Totalt har sju nämnder, fyra kommunala bolag och nio organisationer yttrat sig över remissen. Remissvaren var överlag positiva och resulterade i några fall fram till mindre förändringar av vissa strategier och åtgärder. Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse från den 26 september Där framgår att den nya transportplanen ska vara det övergripande styrdokumentet för transportåtgärder i Växjö kommun. Planen har inga egna mål utan dessa återfinns i miljöprogrammet och översiktsplanen. Transportplanen innehåller strategier och åtgärder inom följande fem områden: fordonstrafik, cykel, gång, utvecklad kollektivtrafik och beteendepåverkan. Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning är att förslaget till transportplan ligger i linje med ambitionerna i det nyligen antagna miljöprogrammet och i översiktsplanen samt att de strategier och åtgärder som återfinns i transportplanen är viktiga steg för att Växjö ska närma sig sina klimat- och trafikrelaterade mål. Vidare anser kommunledningsförvaltningen att Växjö är en kommun där några invånare inte har något annat alternativ än att ta bilen i sina resor och förhoppningen är att planen medför smidigare resor även för dessa medborgare. Slutligen sammanfattas att planen betonar vikten av att bostads- och verksamhetsområden planeras och lokaliseras för att minska resbehovet, men 18 (23)

19 KALLELSE Kommunfullmäktige kommunledningsförvaltningen poängterar att det även finns andra faktorer som spelar in vid val av lokalisering Arbetsutskottet har i 383/2014 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Transportplan för Växjö kommun. Transportplanen ersätter Transportstrategin för ett hållbart Växjö antagen av Växjö kommunfullmäktige genom 116/2005. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Bifall till transportplanen med följande tilläggsyrkanden 1 Strategierna ska följas upp med handlingsplaner med innehåll om bland annat vad som kan göras och när det kan göras. 2 Strategi Cykel ska ha särskild status och arbetet med den handlingsplanen ska prioriteras. Ett dokument med samlade tankar för cykel ska utformas, det kan innehålla problemformuleringar, problemlösningar, strategier, handlingsplan samt den reviderade cykelvägplanen. Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Tenjes (M) yrkande.. 19 (23)

20 KALLELSE Kommunfullmäktige Framställda interpellationer Bakgrund Följande interpellationer har framställts: Interpellation till ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) från Carin Högstedt (V) om hemlösas situation i Växjö kommun till vintern. 20 (23)

21 KALLELSE Kommunfullmäktige Valärenden 21 (23)

22 KALLELSE Kommunfullmäktige Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till kommunkansliet efter redovisningen på föregående kommunfullmäktigesammanträde. Inkom till kommunkansliet Motioner Motion om att införa bostadsgaranti för studenter i Växjö- Nils Fransson (FP), Torgny Klasson (FP), Gunnar Nordmark (FP), Annika Stacke (FP), Stefan Bergström (FP) och Jimmie Johnsson (FP) Motion om att göra förbättringar rörande Sydostleden- Carin Hösgstedt (V) Medborgarförslag Medborgarförslag om avskrivning av obetald äldreomsorg Medborgarförslag om att avskaffa kommunalskatt för pensionärer under viss månadsinkomst Medborgarförslag om att reducera subventioner till ideella föreningar. 22 (23)

23 KALLELSE Kommunfullmäktige Meddelanden Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Följande protokoll och redovisningar har inkommit till kommunfullmäktige sedan föregående sammanträde: 1 Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts i tid - kvartal Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut, enligt Socialtjänstlagen, som inte har verkställts i tid - kvartal Beslut fattat av nämnden för arbeta och välfärd 127 gällande ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen andra kvartalet Beslut fattat av nämnden för arbeta och välfärd Förvaltningen arbete och välfärds skrivelse daterad 17 september 2014 gällande riktlinjer för alkoholhandläggning. 23 (23)

24 RAPPORT Dnr KR/2014: Andersson Karin revisionschef Tel Till kommunfullmäktige Till kommunstyrelsen Granskning av delårsrapporten per 31 augusti 2014 Inledning Revisorerna ska enligt kommunallagen granska delårsrapporten och därefter lämna en skriftlig bedömning över hur väl de olika resultaten i rapporten överensstämmer med fullmäktiges mål. Vår granskning som varit översiktlig har omfattat följande: Genomgång och analys av resultat- och balansräkning med fokus på större beloppsmässiga förändringar jämfört med föregående år, periodiseringar och redovisningsprinciper. Genomläsning av kommunstyrelsens och nämndernas protokoll och delårsrapport med fokus på större händelser samt analys och slutsatser om finansiella mål och verksamhetsmål. Genomgång av förslag till delårsrapport för Växjö kommun. Diskussioner med ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt kommunchef och förvaltningschefer i samtliga förvaltningar. Bolag som ägs eller delägs av Växjö kommun har inte omfattats av granskningen. Granskningen har gjorts av de förtroendevalda revisorerna och kommunens revisionskontor. Därutöver har revisionsföretaget EY på uppdrag av revisorerna gjort en översiktlig granskning av kommunens delårsrapport med det huvudsakliga syftet att bedöma om det redovisade ekonomiska resultatet ger en rättvisande bild av periodens verksamhet. Deras arbete har redovisats till revisorerna i en särskild promemoria. I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och slutsatser från granskningen med fokus på avvikelser. REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer 1 (6) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

25 RAPPORT Dnr KR/2014: Sammanfattande bedömning Inom målområdet ekonomi och effektivitet finns två övergripande mål. Det första målet handlar om att verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budgetram. Nämnden för arbete och välfärd och överförmyndarnämnden redovisar ett underskott per augusti. Båda nämnderna prognosticerar ett underskott för helåret Då fullmäktige inte ändrat målet kan vi konstatera att målet troligtvis inte kommer att uppnås för innevarande verksamhetsår. Det andra övergripande målet är att den kommunala verksamheten ska vara effektiv. Vi konstaterar att det inte är möjligt att utifrån den information som vi tagit del av bedöma om målet har uppnåtts. För de övriga nio målområdena finns vid granskningstillfället aktuell information om måluppfyllelse för endast ett fåtal av målen för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer därför att vi inte kan uttala oss om huruvida verksamheternas resultat är förenliga med fastställda mål. Slutligen bedömer vi att det redovisade ekonomiska resultatet är förenligt med båda de finansiella mål som fullmäktige beslutat. Kostnaderna för intjänad semesterlön har inte periodiserats vilket har minskat resultatet med 68 Mkr. Sammanfattande rekommendationer Vi lämnar följande rekommenderar till kommunstyrelsen: Gör en översyn av processen för mål- och resultatstyrning i syfte att utveckla framför allt dataförsörjning, analys och rapportering, men också att öka förståelsen för processen och varför den finns. Öka ansträngningarna att ordna ett kontinuerligt tillflöde av bostäder som nämnden för arbete och välfärd kan förfoga över. Undersök möjligheterna att öka antalet platser inom kommunen för barn och familjer som behöver omhändertas eller vårdas. Utvärdera överförmyndarnämndens respektive valnämndens verksamhet. 2 (6)

26 RAPPORT Dnr KR/2014: Iakttagelser från granskningen Mål- och resultatstyrningen delårsrapportering Växjö kommun har 44 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning fördelade på tio mål- eller politikområden som går tvärs över kommunens organisation. Indikatorer har knutits till målen. Nämnderna har i flera fall tagit fram kompletterande mål som är anpassade till deras verksamheter. Kommunstyrelsen och alla nämnder ska följa upp och rapportera utfallet för målen vid minst tre tillfällen under året; mars, augusti och december. Vi har granskat redovisningarna vid två tillfällen under 2014; årsredovisningen för 2013 och delårsrapporten för perioden januari till augusti Vi anser att arbetet som är kopplat till att mäta, analysera och redovisa resultat har brister. Här följer en kort redogörelse för ett urval av våra synpunkter från granskningen av delårsrapporten för augusti Kommunens delårsrapport omfattar ca 40 sidor. Det är ett drygt arbete att gå igenom rapporten och när man gjort det så är det trots all information svårt att bilda sig en uppfattning om resultaten i verksamheten förutom det ekonomiska resultatet. Inte heller kommunstyrelsen har ansett sig kunna dra några säkra slutsatser om alla målområden. En orsak är att mätdata saknas och beräknas finnas framme först när årsredovisningen för 2014 produceras. Men vi anser att också arbetssättet kan ha bidragit till svårigheterna. Nämndernas delårsrapporter är strukturerade i målområden. Varje målområde har en målområdesansvarig som går igenom rapporterna och överför valda delar till kommunens delårsrapport utan någon större bearbetning eller analys. Det är svårt att få något sammanhang i informationen och dra slutsatser om den verksamhet som drivs. Ett undantag är målområdet uppleva och göra, där det inte finns mycket att hämta i delårsrapporterna från nämnderna. Istället har den målområdesansvarige författat en text av relativt hög kvalitet och dessutom dragit en slutsats om resultatutvecklingen. 3 (6)

27 RAPPORT Dnr KR/2014: Vi föreslår att kommunstyrelsen minskar omfattningen på informationen i delårsrapporten och fokuserar på några huvudbudskap om kommunens utveckling som backas upp av resultat grundade på verkliga leveranser och olika slags utvärderingar, undersökningar och statistik. Kommunstyrelsen bör bestämma om målen ska följas upp under ett verksamhetsår eller enbart vid årsskiftena. Om uppföljningen av verksamhetsmålen förläggs till årsskiftena kan den delen förslagsvis utgå i delårsrapporten. Vi föreslår vidare att kommunstyrelsen ser över organisationen av arbetet. Vi vill framhålla att om rutinen ändras till att verksamhetsmålen endast ska följas upp i årsredovisningen ökar risken för att bristande måluppfyllelse upptäcks senare än vad som skulle vara fallet vid en mera frekvent uppföljning. Nämnderna har uppfattat uppgiften att rapportera resultaten på olika sätt. En del nämnder ger en kortfattad men sammanhållen bild av den verksamhet man driver, medan andra är inriktade på att redogöra för pågående aktiviteter för att utveckla verksamheten. Det senare angreppssättet gör det svårt att bilda sig en uppfattning om hur verksamheten egentligen mår. Det är vidare svårt att avgöra om aktiviteterna som beskrivs har potential att bidra till en väl fungerande verksamhet och hög måluppfyllelse. Några nämnder såsom nämnden för arbete och välfärd och de båda skolnämnderna använder ekonomisk information och annan statistik i sin redogörelse för vad man producerar och hur framgångsrik man är. Både framgångar och utmaningar beskrivs i såväl ord som siffror. Det ger en mera komplett bild av utvecklingen och var riskerna finns. Det är önskvärt att samtliga nämnder framöver gör en mer samlad beskrivning av verksamheten med hjälp av ekonomisk information och annan statistik som kopplas till analys och resultat, istället för att enbart redogöra för aktiviteter. Den ekonomiska situationen presenteras på ett överskådligt och analytiskt sätt i nämndernas delårsrapporter. Tekniska nämnden behöver dock utveckla sin driftsredovisning och sina kommentarer till investeringsportföljen till årsrapporten för (6)

28 RAPPORT Dnr KR/2014: Alla nämnder har ett krav på effektivisering uttryckt i kronor i budgeten för Endast ett fåtal nämnder har redogjort för vilka åtgärder man genomfört. Vi föreslår att nämnderna beskriver åtgärderna för att effektivisera verksamheten och vad man anser sig ha uppnått i årsrapporten för Ett flertal nämnder däribland de största nämnderna arbetar strategiskt med att utveckla sin verksamhet för att kunna hantera samhällsutmaningarna. De tar fram fleråriga planer och strategier för enskilda verksamhetsområden som visar vad som behöver göras och hur de ska gå tillväga. Det kan vara svårt att redovisa uppnådda resultat ett par tre gånger per år under en flerårig genomförandefas. För att ändå få en indikation på om man är på väg mot målen kan etappmål eller delmål behöva användas. Nämnden för arbete och välfärd Nämnden för arbete och välfärd rapporterar om ökat antal placeringar av barn och familjer samt dyrare missbruksvård. De ökande kostnaderna står för huvuddelen av nämndens underskott för Kommunen tillgodoser behovet av platser för institutionsplaceringar av barn och ibland deras familjer bl.a. genom att köpa platser hos andra kommuner. Nämnden har öppnat ett kommunalt HVB-hem under 2014 och vill fortsätta öka antalet s.k. hemmaplanslösningar, då det anses vara mera ekonomiskt fördelaktigt. Vi föreslår att kommunstyrelsen ger nämnden möjlighet att undersöka om fler lösningar för målgruppen kan ordnas i kommunen. Nämnden har en viktig roll i kommunens arbete med integrationen av nyanlända. Ett stort hinder är svårigheten att hitta lämpliga bostäder till en rimlig kostnad i Växjö. Nämnden skattar det kontinuerliga behovet till bostäder för att de som inte kan lösa bostadsfrågan på egen hand ska kunna få en egen bostad. Vi föreslår att kommunstyrelsen ser över kommunens bostadsförsörjningsprogram och aktiverar de kommunala bostadsbolagen i ansträngningarna att säkerställa tillgången på bostäder. 5 (6)

29 RAPPORT Dnr KR/2014: Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden dras sedan flera år med ekonomiska underskott och vissa svårigheter att hantera ärendehandläggning och rekrytering av gode män. Vid vår diskussion med nämnden och ansvariga tjänstemän vid kommunkansliet framkom att de anser sig ha svårt att på egen hand lösa problemen. Vi föreslår att kommunstyrelsen gör en utvärdering av överförmyndarnämndens verksamhet i syfte att säkerställa en effektiv, uthållig och rättssäker verksamhet. Valnämnden Kommunkansliet har hanterat två val under året på uppdrag av valnämnden. Vad vi betraktar som en ad hoc organisation har satts in. Vi föreslår att kommunstyrelsen utvärderar arbetet med valet för att därefter ta ställning till hur valadministrationen ska ordnas vid framtida val. Elsa Jönsson ordförande för kommunens revisorer Karin Andersson revisionschef 6 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-06-03 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande

Läs mer

Granskning av årsredovisningen för år 2015

Granskning av årsredovisningen för år 2015 Karin Andersson revisionschef Tel. 0470-410 62 Till Kommunfullmäktige Till Kommunstyrelsen Granskning av årsredovisningen för år 2015 Revisorerna i Växjö kommun har granskat kommunens årsredovisning och

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-03-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer